Sony | MHC-V21D | Sony MHC-V21D Аудио систем V21D со голема моќ и технологија BLUETOOTH® Упатства за употреба

ДОМАШЕН АУДИО
СИСТЕМ
Упатство за употреба
Започнување со употреба
Диск/USB репродукција
USB префрлање
Тјунер
BLUETOOTH поврзување
Прилагодување звук
Други операции
Дополнителни
информации
MHC-V21D
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар
не ги покривајте отворите за
вентилација со весник, чаршав,
завеси и т.н.
Уредот не го изложувајте на
незаштитени топлотни извори (на
пр. запалени свеќи).
За намалување на ризикот од пожар или електричен шок, апаратот
не го изложувајте на прскање или
капење и не оставајте предмети
полни со течност, како што е вазна.
Бидејќи главниот штекер се користи
за исклучување на единицата од
главниот штекер, приклучете ја
единицата на лесно достапниот AC
излез. Ако забележите необичности
на единицата, веднаш исклучете го
главниот утикач од AC излезот.
Немојте да го ставате во затворен
простор, како што е кутија или
вградена кабинет.
Батериите или апаратот не го
изложувате на многу топло, како
на сонце, пожар или слично.
Уредот не е исклучен од струја се
додека кабелот е пов рзан во
штекер, дури и ако самиот уред се
исклучува.
Само за внатрешна употреба.
За производ со CE ознака
Важноста на CE ознаката е
ограничена само на оние земји
каде се спроведува легално, главно
во земји од EEA (Европско
еконосмка зона).
ВНИМАНИЕ
Употреба на оптички инструменти
со овој производ може да зголеми
оштета на очите.
2МК
За купувачите во Европа
Овој уред е класифициран како CLASS
1 LASER производ под IEC 60825-1:2007.
Оваа ознака е поставена на
надворешниот заден дел.
Исфрлање на стари батерии
и електрична и електронска
опрема (применливо во
Европска Унија и други
земји со посебен систем
рециклирање)
Овој симбол на
производот, батеријата
или на нејзиното
пакување, укажува дека
батеријата испорачана
со овој производ не
треба да се третира како обичен домашен отпад. На некои батерии овој
симбол може да биде во комбинација со хемиски симбол. Хемиски
симбол за олово (Pb) е додаден ако
батеријата содржи повеќе од
0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите, Вие ќе помогнете
во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото здравје, што
може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на
природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија,
за зачувување,безбедност или интегритет на податоците, оваа батерија
треба да се заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при крај на нивниот животен век во собирен центар
за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За правилно и
безбедно отстранување на сите типови батерии од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на батериите, Ве молиме, контактирајте ја
локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Забелешка за купувачите:
следнава информација се
применува само за опрема
купена во земји кои ги
применуваат.
Овој производ е произведен од
Sony Corporation.
ЕУ Увозник: Sony Europe Limited.
Прашања до ЕУ увозникот или
поврзани со усогласеноста со
Европа адресирајте ги до
овластениот претставник, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгија.
Со ова, Sony Corporation изјавува
дека оваа опрема е во согласност
со Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст за ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на
следната интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Верзија на софтвер: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Може да ја проверите верзијата на
софтверот со OPTIONS, потоа изберете “SYSTEM” – “VERSION” со / и
.
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата
поставени со EMC регулативата за
користење кабел за поврзување
пократок од 3 метри.
Овој Домашен аудио систем е
дизајниран да се користи за
следниве намени:
•• Репродукција на музика/видео/
фотографии на USB уреди
•• Префрлање музика на USB уреди
•• Слушање радио станици
•• Слушање ТВ звук
•• Репродукција на музика на
BLUETOOTH уреди
•• Уживајте во социјални дружења
со Жичан Party Chain и Безжичен
Party Chain функции
За купувачите во Австралија
и Индија
Исфрлање на стара
електрична и електронска опрема
(применливо во
Европска Унија и
други земји со
посебен систем за
собирање)
Оваа радио опрема е наменета да
се користи со одобрена верзија
на софтвер кој е наведен во ЕУ
декларацијата за усогласност.
Инсталираниот софтвер во оваа
радио опрема е верификуван да
одговара со основните барања на
Директивата 2014/53/EU.
3МК
За купувачите во Обидинетите
Арапски Емирати
•• Овој систем вклучува Dolby*
Digital.
Овој уред е класифициран како
CLASS 1 LASER производ од IEC
60825-1:2007. Овој знак е поставен
на задниот надворешен делr.
•• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија. Термините
HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, и HDMI
логото се аштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing Administrator, Inc.
во САД и други земји.
•• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony
Corporation.
•• LDAC™ и LDAC логото се
заштитни знаци на Sony
Corporation.
•• BLUETOOTH® знакот и логото се
заштитни трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc.
и било каква употреба на овие
знаци од страна на Sony
Corporation се со лиценца. Други
заштитни знаци и трговски марки
се сопственост на нивните
претставници.
•• N ознаката е заштитен или
регистриран трговски знак на NFC
Forum, Inc. во САД и во други
земји.
•• Android е заштитен знак на
Google LLC.
•• Google Play и Google Play логото
се заштитни знаци на Google LLC.
•• Apple, Apple логото, iPhone и iPod
touch се заштитни знаци на
Apple Inc., регистрирани во САД и
други земји. App Store е сервисен
знак на Apple Inc., регистриран
во САД и други земји.
Лиценца и заштитни знаци
••
е заштитен знак на DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
•• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD”
логата се заштитни знаци.
•• WALKMAN® и WALKMAN® логото
се регистрирани трговски марки
на Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 технолоција за
аудио кодирање и патентирање
лиценцирани од Fraunhofer IIS и
Thomson.
•• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак
на Microsoft Corporation во САД и/
или други земји.
•• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални права
на Microsoft Corporation.
Користење или дистрибуција на
оваа технологија надвор од овој
производ е забранета без
лиценца од Microsoft или
овластен претставник на
Microsoft.
4МК
* Произведено под лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio и дупло-D симоболот се
заштитни знци на Dolby
Laboratories.
•• “Made for iPod” и “Made for
iPhone” значат дека електронските додатоци се дизајнирани за
поврзување специјално со iPod
или iPhone и производителот
гарантира дека ги исполнуваат
стандардите на Apple. Apple не е
одговорен за работата на овој
уред или неговата усогласеност
со безбедноста и регулаторните
стандарди. Запомнете дека на
овие додатоци со iPod или iPhone
може да влијаат врз безжичните
перформанси.
•• ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН
ПОД MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO ЛИЦЕНЦА ЗА ЛИЧНА
И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА
ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ
(i) КОДИРАНО ВИДЕО ВО
СОГЛАСНОСТ СО MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЊЕ MPEG-4 ВИДЕО
КОЕ Е КОДИРАНО ОД
КУПУВАЧОТ ЗА ЛИЧНА И
НЕКОМЕРЦИЈАЛНА АКТИВНОСТ
И/ИЛИ Е ДОБИЕНА ОД ВИДЕО
ПРОВАЈДЕР ЛИЦЕНЦИРАН ДА
ОБЕЗБЕДУВА MPEG-4 ВИДЕО.
За ова упатство
•• Ова
упатство главно ги
објаснува операциите за
користење на далечинскиот
управувач, но истите операции
може да се изведуваат со
копчињата на уредот кои
имаат исто или слично име.
•• Икони како
наведени на
почеток на секое објаснување
го објаснуваат типот на медиум
кој може да се користи со
функцијата која се објаснува.
•• Некои илустрации се
прикажани како концепциски
цртежи и може да се
разликуваат од производот.
•• Менијата објасените на ТВ
екранот може да се разликуваат
во зависност од подрачјето.
•• Фабричкото дотерување е
подвлечено.
•• Текст во загради ([--]) прикажан
на ТВ екранот, а текст во
наводници (“--”) се прикажува
на дисплејот.
НЕМА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ЌЕ СЕ
ПРИМЕНУВА ЗА ДРУГА НАМЕНА.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
КОИ ВКЛУЧУВААТ РЕКЛАМИ,
ЛИЧНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ
УПОТРЕБИ И МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ
ЛИЦЕНЦА ОД MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Сите други заштитни знаци се
сопственост на нивните
сопственици.
•• Во ова упатство™ и ® знаците не
се споменати.
5МК
Содржина
За ова упатство .................... 5
Отпакување...........................8
Дискови/фајлови кои се
репродуцираат/USB уред ...8
Веб страни за компатибилни
уреди .................................. 11
Водич низ делови
и контроли ...........................12
Започнување со употреба
Безбедно прикачување
на системот..........................17
Деактивирање на
демонстрација ....................18
Вметнување батерии .........18
Поврзување со ТВ ..............19
Менување систем на боја .21
Правење брзо
дотерување .........................2 1
Менување режим
за приказ ............................. 22
Диск/USB репродукција
Пред да користите USB
уред .................................... 22
6МК
Гледање информации на
диск и USB уред ................. 28
Користење Setup Menu ..... 29
USB префрлање
Пред да го користите USB
уредот ............................... 33
Префрлање музика .......... 33
Тјунер
Слушање радио .... ........... 36
BLUETOOTH поврзување
За BLUETOOTH безжичната
технологија .......... ............. 37
Спарување на системот со
BLUETOOTH уред . .............. 38
Слушање музика на
BLUETOOTH уред ............... 39
Поврзување на системот
со повеќе BLUETOOTH
уреди (Multi-device
connection)...........................40
BLUETOOTH поврзување со
еден допир со NFC ..............40
Основна репродукција ..... 22
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси ......................41
Други операции за
репродукција ..................... 23
Дотерување на BLUETOOTH
режим на мирување ......... 42
Користење режим за
репродукција .................... 26
Ограничување репродукција
на диск (Parental Control)... 27
Вклучување или исклучување
BLUETOOTH сигнал ............. 42
Контролирање на системот
преку паметен телефон или
таблет (Sony | Music Center) 43
Снимање трескавични делови
со “Fiestable” апликација ...44
Постигнување и споделување Party People рангирање и
добивање бонус функции со
Party King..............................44
Прилагодување звук
Прилагодување звук ..........45
Избор на Virtual
Football режим ....................45
Креирање свој звучен
ефект ....................................45
Користење опрема по избор.58
Деактивирање копчиња на
уредот (Child Lock) ............. 59
Дотерување функција за
автоматско мирување ...... 59
Ажурирање на софтверот..60
Дополнителни информации
Проблеми и решенија.......60
Мерки на претпазливост.. 70
Спецификација................... 72
Листа со шифри за јазици 75
Правење атмосфера на
забава (DJ Effect) .................46
Други операции
Користење на Control for HDMI
функција................................ 47
Уживање во жичана
репродукција преку повеќе
системи (Wired Party Chain
функција) ..............................49
Уживање во безжична
репродукција преку повеќе
системи (Wireless Party Chain
функција) ............................. 52
Безжично слушање музика
со два система (Speaker
Add функција) .....................54
Пеење: Караоке .................56
Уживање во звук од
гитара ................................ 57
Уживање во музика со
Speaker Light........................ 57
Користење Sleep Timer ......58
Користење Voice Guidance 58
7МК
Отпакување
•• Овој уред (MHC-V21D) (1)
•• Далечински управувач (1)
•• R03 (size AAA) батерии (2)
•• FM антена (1)
•• Кабел за напојување (1)
•• Адаптер за приклучок** (1)
(испорачано само за одредени
подрачја))
* Овој адаптер за приклучок не е за
употреба во Чиле, Парагвај и
Уругвај. Користете го во земји
каде е неопходен .
Дискови кои се репродуцираат или фајл
на диск/USB уред
Дискови кои се репродуцираат
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW
во DVD VIDEO
формат или видео режим
•• DVD+R/DVD+RW во DVD
VIDEO формат
•• VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1, и 2.0
диск)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM во VIDEO
CD формат или супер VCD
формат
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW во AUDIO CD формат
Фајлови кои се
репродуцираат на диск
•• Музика:
MP3 фајлови (.mp3) 1)2)
•• Видео:
MPEG4 фајлови (.mp4/.m4v) 2)3),
Xvid фајлови (.avi)
8МК
Фајлови кои се репродуцираат на USB
•• Музика:
MP3 фајлови (.mp3) 1)2), WMA
фајлови (.wma) 2), AAC фајлови
(.m4a/.mp4/ .3gp)2), WAV
фајлови (.wav) 2)
•• Видео:
MPEG4 фајлови (.mp4/.m4v) 2)3),
Xvid фајлови (.avi)
Забелешка
••Дисковите
мора да се во следните
формати:
— CD-ROM/-R/-RW во DATA CD формат
кој содржи MP3 1)2), MPEG4 2)3) и Xvid
фајлови и е во согласност со ISO
96604) Level 1/Level 2 или Joliet
(проширен формат).
— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW во
DATA DVD формат кој содржи
MP31)2), MPEG4 2)3) и Xvid фајлови и
е во согласност со UDF (Universal
Disk Format).
••Системот ќе се обиде да репродуцира фајлови со горенаведените
екстензии дури и ако не се во поддржан формат. Со репродуцирање на
овие податоци може да се произведе силен шум кој може да го оштети
вашиот систем.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е
стандарден формат дефиниран од
ISO/MPEG за компресирање аудио
податоци. MP3 фајлови мора да се
во MPEG 1 Audio Layer 3 формат.
2) Фајлови со авторска заштита (Digital
Rights Management) не може да се
репродуцираат на системот.
3) MPEG4 фајлови мора да се снимени
во MP4 фајл формат. Поддржани
видео и аудио формати се следните:
— Видео кодекс: MPEG4 Simple Profile
(AVC не е поддржан.)
— Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC не е
поддржан.)
4)Логички формат на фајлови и папки
на CD-ROM, дефиниран од ISO
(International Organization for
Standardization).
Дискови/фајлови кои не
може да се репродуцираат
•• Не
може да ги репродуцирате
следните дискови
—•BDs (Blu-ray Discs)
—•CD-ROMs снимени во PHOTO
CD формат
—•Дел со податоци од CD-Extra
или Мешано CD*
—•CD графички диск
—•Super Audio CDs
—•DVD Audio
—•DATA CD/DATA DVD кој е креиран во Packet Write формат
—•DVD-RAM
—•DATA CD/DATA DVD кој не е
завршен правилно
—•CPRM (Content Protection for
Recordable Media) компатибилен DVD-R/-RW снимен во
Copy-Once програми
—•Диск кој има нестандаардна
форма (пр. срце, квадрат, ѕвезда)
—•Диск кој има леплива трака, хартија
или налепница прикачено на него
•• Не може да ги репродуцирате
следните фајлови
—•Видео фајлови кои кои се
поголеми од 720 ( ширина) ×
576 (висина) пиксели.
—•Видео фајлови со висок соод
нос меѓу ширина и висина.
—•WMA фајл во WMA DRM, WMA
Lossless или WMA PRO формат.
—•AAC фајл во AAC DRM или AAC
Lossless формат.
—•AAC фајлови кои се кодирани
на 96 kHz.
—•Фајлови кои се кодирани или
заштитени со лозинка.
—•Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) авторска
заштита.
—•Некои Xvid фајлови кои се
подолги од 2 часа.
•• MP3 PRO аудио фајл може да се
репродуцира како MP3 фајл.
•• Системот
може да не
репродуцира Xvid фајл кога
фајлот е комбиниран со два
или повеќе Xvid фајлови.
* Мешано CD: Овој формат снима
податоци од првата песна и аудио
(AUDIO CD податоци) на втората и
последователна песна во сесијата.
Забелешки за CD-R/-RW и
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• Во
некои случаи CD-R/-RW и
DVDR/-RW/+R/+RW не може да се
репродуцираат на овој систем
поради квалитетот на снимање
или физичката состојба на дискот
или карактеристиките на уредот
за снимање и софтверот за
авторизација. За повеќе информации видете во упатството за
употреба на уредот за снимање.
•• Некои функции за репродукција
може да не работат со некои DVD
+R/+RW, дури и ако правилно се
завршени. Во овој случај видете го
дискот со нормална репродукција.
Забелешки за дисковите
•• Овој
производ е дизајниран за
репродукција на дискот кои се
во согласност со Compact Disc
(CD) стандардот.
•• DualDisc и некои музички
дискови кодирани со авторска
заштита не се во согласност со
CD стандардите. Затоа овие
дискови може да не се
компатибилни со овој производ.
Забелешка за мултисесиски
диск
Овој систем може да репродуцира
континуирани сесии на диск кога
тие се снимени во ист формат
како и првата сесија. Но,
репродукцијата не се гарантира.
9МК
Забелешка за DVD VIDEO и VIDEO
CD операции за репродукција
Некои операции за репродукција за
DVD VIDEO или VIDEO CD може да
се намерно ограничени од страна
на производителот на софтверот.
Затоа некои карактеристики за репродукција може да не се достапни. Прочитајте го упатството за
работа на DVD VIDEO или VIDEO CD.
Забелешки за фајл кој се репродуцира
•• Репродукцијата
може да трае
подолго пред да почне кога:
—•DATA CD/DATA DVD/USB
уред е снимен со комплицицирана структура.
—•аудио фајлови, слики или
видео фајлови во друга
папка се репродуцира.
•• Системот може да репродуцира
DATA CD/DATA DVD или USB
уред во следните услови:
—•до длабочина од 8 папки
—•до 300 папки
—•до 999 фајлови на диск
—•до 2,000 фајлови на USB уред
—•до 650 фајлови во папка
Овие бројки може да се разликуваат во зависност од конфигурацијата на фајлот или папката.
•• Папки кои немаат аудио, видео фајлови или слики се прескокнуваат.
•• Фајлови префрлени од уред како
на пр. компјутер може да не се
репродуцираат по редослед како
што се префрлени.
•• Редоследот на репродукција може
да не се применува во зависност од
софтверот кој е користен за креирање аудио, видео фајл или слика.
•• Не се гарантира компатибилност со софтвери за кодирање/
пишување на поддржани
формати, уреди за снимање и
медиуми за снимање.
10МК
•• Во
зависност од Xvid фајлот,
сликата може да не е јасна или
звукот може да прескокнува.
Забелешки за USB уреди
•• Овој
систем не гарантира
работа со сите USB уреди.
•• Иако има различни комплексни
функции за USB уреди,
содржината за репродукција на
USB уредот кој е поврзан со
системот е музика, фото или
видео содржина. За детали
видете во упатството за
употреба на USB уредот.
•• Кога е ставен USB системот ги
чита сите фајлови на USB уредот.
Ако има многу папки или фајлови на USB уредот може да е
потребно подолго време да
заврши со читање на USB уредот.
•• Системот и USB уредот не го
поврзувајте преку USB хаб.
•• Со некои поврзани USB уреди
може да има мало доцнење
пред да системот да ја
направи операцијата.
•• Редоследот на репродукција
за системот може да се
разликува од редоследот на
поврзаниот USB уред.
•• Пред да го користите USB уредот
проверете да не има вирус на
USB уредот.
Веб страна за
компатибилни уреди
Проверете ги долунаведените
веб страни за најнови
информации за компатибилни
USB и BLUETOOTH уред.
За купувачите во Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачите во Европа и
Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За купувачите во други земји/
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Компатибилни iPhone/iPod
модели
Компатибилни iPhone/iPod модели се следни. Ажурирајте го
iPhone/iPod со најнов софтвер
пред да го користите со системот .
BLUETOOTH технологијата работи
со:
•• iPhone X
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6 та генерација)
•• iPod touch (5 та генерација)
11МК
Водич низ делови и контроли
Можете да ги заклучите копчињата освен  (power) на
субвуферот да спречите операција по грешка (стр. 59).
Уредот
Горен дел
Преден дел
*  копчето има сензибилна точка. Користете ја оваа сензибилна точка како
референца кога работите со системот.
12МК
  (power)
MEGA BASS индикатор
Светнува кога е избран
MEGA BASS звучен ефект.
Вклучување на системот или
во режим на мирување.
PARTY CHAIN ( стр. 51)
  (play)
— Почнување со репродукција.
— Држете на  повеќе од
2 секунди, ќе се
репродуцира вграден демо
звук. Допрете  да
престане демото.
 VOLUME/DJ CONTROL копче
Прилагодување тон.*
Прилагодување FLANGER и
ISOLATOR ефект или емитува
SAMPLER звучен ефект
непрекинато (стр. 46).
 (stop)
— Запирање репродукција. Кога
ќе допрете двапати, може да
се октаже продолжување со
репродукција.
— Прекинува префрлање при
префрлање музика.
— Прекинува со вградениот
демо звук.
* Не може да го користите ова
копче за прилагодување тон
кога е избран DJ Effect.
 Екран
 MIC1 приклучок
За поврзување микрофон.
MIC2/GUITAR приклучок
 BLUETOOTH индикатор
(стр. 37)
За поврзување микрофон
или гитара.
BLUETOOTH (стр. 39, 40)
(USB) REC/PLAY порт
За поврзување USB уред.
Овој порт може да се
користи и за репродукција и
префрлање музика.
PAIRING
Држете за активирање
BLUETOOTH спарување при
BLUETOOTH функција.
FUNCTION
 MIC ECHO (стр. 56)
Избор на функција.
GUITAR (стр. 57)
 SPEAKER LIGHT (стр. 22,
57)
VOICE CHANGER ( стр. 57)
VOCAL FADER ( стр. 56)
W.PARTY CHAIN (Wireless
Party Chain) ( стр. 53)
MEGA BASS ( стр. 45)
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(стр. 56, 57)


(N-Mark) (стр. 41)
+/– (select folder)
Избор на папка на диск илиa
USB уред.
S1, S2 ( стр. 46)
13МК
 FLANGER (стр. 46)
Далечински управувач
ISOLATOR (стр. 46)
SAMPLER (стр. 46)
DJ OFF ( стр. 46)
  (open/close)
Отварање или затварање
носач на диск.
 / (go backward/go
forward) (стр. 23)
TUNING +/– ( стр. 36)
S3, S4 ( стр. 46)
 Сензор за далечински
управувач (стр. 18)
 Носач на диск
  (power)
Вклучување систем или дотерување во режим на мирување.
 PLAY MODE (стр. 26,
34)
 REPEAT/FM MODE (стр.
27, 36)
 Нумерички копчиња (0 – 9) 1)2)
— Избор на песна, поглавје или
фајл со број на ставката.
— Внесување број или вредност.
MEGA BASS ( стр. 45)
14МК
REC TO USB ( стр. 34)
Префрлање музика на
USB уред поврзан во (USB)
порт.
MEDIA MODE ( стр. 23)
Избор на медиум за
репродукција на диск или
USB уред.
SUBTITLE (стр. 25)
AUDIO2) (стр. 25, 29)
ANGLE (стр. 25)
/ / /
Избор на ставка од мени.
(enter)
Влез/Потврда на дотерување.
 SEARCH с( тр. 23, 24)
  (volume) +/–2)
Прилагодување тон.
 / (fast reverse/fast
forward) (стр. 24)
SCORE (стр. 57)
/ (slow back/slow
forward) (стр. 24)
VOICE CHANGER ( стр. 57)
TUNING+/– (стр. 36)
MIC LEVEL+/– ( стр. 56)
 (play)2)
VOCAL FADER ( стр. 56)
MIC ECHO ( стр. 56)
+/– (select folder)
Избор на папка на диск илиa
USB уред.
KEY CONTROL /
(стр. 56)
 DVD TOP MENU
Приказ на DVD наслов на ТВ
екран.
DVD/TUNER MENU ( стр.
23, 24, 37)
CLEAR1) (стр. 24)
RETURN (стр. 23)
1)
SETUP (стр. 29)
OPTIONS
Влез или излез од мени со опции.
Почнување со репродукција.
/ (go backward/
go forward) ( стр. 23)
PRESET+/– (стр. 37)
 (pause)
Паузирање репродукција. Да
продолжите со репродукција
допрете .
 (stop)
— Запирање репродукција. Кога
ќе допрете двапати , може да
се октаже продолжување со
репродукција
— Прекинува префрлање при
префрлање музика.
— Прекинува со вградениот
демо звук.
SHIFT1)
Држете го притиснато за активирање на розевите копчиња.
 SOUND FIELD +/– (стр. 45)
15МК
FUNCTION
Избор на функција.
 PARTY LIGHT (стр. 22,
57)
LIGHT MODE ( стр. 58)
 DISPLAY с( тр. 18, 22,
29, 36, 38)
Менување информација на
екран.
DISPLAY 1) (стр. 28)
Преглед или криење на
екранскиот приказ.
 SLEEP (стр. 58)
1)
Овие копчиња се испечатени во
розово. За нивно користење држете
на SHIFT ( ) и допрете на ова копче.
2)
Нумеричкото копче 5/AUDIO,  +
и  копчињата имаат сензибилна
точка. Користете ја оваа сензибилна
точка како референца кога работите
со системот.
16МК
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на системот
Единица (Заден дел)
Започнување со употреба
 FM ANTENNA терминал
Најдете локација и
ориентација која овозможува
добар прием кога ја
поставувате антената.
Антената држете ја подалеку
од кабел за напојување и USB
кабел да избегнете шум .
Проширете ја FM
антената хоризонтално
 Аудио влезни и излезни
приклучоци
Користете аудио кабел (одделно
се продава) да направите едно
од поврзувањата:
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R jacks
—•Поврзете во аудио излезен
приклучок на ТВ или аудио/
видео опремата.
Звукот се емитува преку
овој систем.
—•Поврзете во друг аудио
систем да уживате во Жичана
Party Chain функција (стр. 49).
17МК
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/
R jacks
—•Поврзете во аудио влезни
приклучоци на опрема
по избор.
—•Поврзете во друг адуио
систем да уживате во
Жичана Party Chain
функција (стр. 49).
Деактивирање
демо
За деактивирање на демото
додека системот е исклучен,
допрете DISPLAY да изберете
режим без екран (Power Saving
Mode) (стр. 22).
 VIDEO OUT приклучок
Користете видео кабел
(одделно се продава) да поврзете во видео влезен приклучок
на ТВ или проекторот (стр. 19).
Забелешка
Не го поврзувајте системот со ТВ
преку видео дек.
Вметнување батерии
Вметнете две испорачани R03
(size AAA) батерии да одговараат
со поларитот како што е
прикажано.
 HDMI OUT (TV) ARC приклучок
Користете HDMI кабел
(одделно се продава ) да поврзете во HDMI влезен приклучок
на ТВ (стр. 19).
 Кабел за напојување
Поврзете го кабелот за
напојување (испорачан) во
уредот, потоа во штекер.
Кон штекер
Демонстрацијата (стр. 22)
автоматски почнува. Ако
допрете  (power) да го
вклучите системот,
демонстрацијата завршува.
18МК
Забелешка
•• Не
мешајте стари и нови батерии
или различни типови на батерии.
•• Ако далечинскиот управувач не го
користите подолго време, извадете
ги да не истечат батериите или
корозираат.
Ракување со системот преку
далечинскиот управувач
Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечинско на уредот.
Поврзување со ТВ
Пред поврзување на каблите, проверете дали е исклучен кабелот за
струја.
Да гледате видео
Изберете режим за поврзување според приклучоците на ТВ.
 Видео кабел (одделно се продава)
VIDEO IN
or
HDMI IN
 High Speed HDMI кабел
со Етернет (одделно се продава)
* Може да слушате ТВ звук преку системот ако гп поврзете во ТВ HDMI IN (ARC)
приклучок. Audio Return Channel (ARC) функцијата овозможува ТВ да емитува
звук преку системот со HDMI поврзување пред да направи аудио поврзување
(поврзување ) (стр. 20). Да дотерате ARC функција на системот, видете [AUDIO
RETURN CHANNEL] ( стр. 32). Да ја проверите компатибилноста на вашиот ТВ со
ARC функција, видете во упатството за употреба испорачано со ТВ.
Започнување со употреба
HDMI IN (ARC)*
19МК
Да слушате ТВ звук преку системот
Изберете една од следните приклучоци ( или ).
 Аудио кабел (одделно се продава)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 High Speed HDMI кабел со
Етернет (одделно се продава)
Да слушате ТВ звук, допрете FUNCTION повеќепати да изберете “TV”.
Совет
•• Исто
така може да уживате во звук од надворешна опрема (DVD плеери и т.н.)
преку системот со поврзување во AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R приклучокот
како поврзувањето . За детали, видете во упатството за употреба на опремата.
•• ••Ако аудио излезот од системот е тивок кога поврзувате на дворешна опрема,
обидете се да го прилагодите дотерувањето на аудио излезот на п оврзаната
опрема. Може да се подобри звукот. За детали видете во у патството за употреба
на опремата.
Ако “CODE 01” и “SGNL ERR” се прикажат на екранот од уредот
Кога аудио влезни сигнали на системот се различни од 2-канален
Linear PCM сигнали, на екранот од уредот ќе се прикажат пораките
“CODE 01”и “SGNL ERR” покажуваат дека аудио сигналите не се
поддржани). Во ваков случај, изберете соодветен аудио излез на ТВ
или надворешната опрема со цел да се емитува 2-канален Linear
PCM аудио сигнал. За детали видете во упатството за употреба на ТВ .
20МК
Менување систем
на боја
(Овен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
1 Допрете  за вклучување.
2 Допрете FUNCTION повеќепати
да изберете “DVD/CD”.
3 Држете на MIC ECHO и MEGA
BASS повеќе од 3 секунди.
“NTSC” или “PAL” се прикажуваат
на екранот.
без да ставите диск.
[LANGUAGE SETUP] се прикажува
на ТВ екранот. Ставки може да се
разликуваат зависно од земјата
или регионот .
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Допрете
/ повеќепати да
изберете јазик и допрете .
[VIDEO SETUP] се прикажува на
ТВ екранот.
6 Допрете
/ повеќепати да
изберете соодветно дотерување за ТВ и допрете .
Откако на ТВ екранот ќе се
прикаже [QUICK SETUP is
complete.], системот е спремен
за репродукција.
Започнување со употреба
Системот на боја дотерајте го
во PAL или NTSC во зависност од
системот на боја на ТВ.
Секогаш кога ќе ја направите
долната постапка, системот на
боја се менува како што следи::
NTSC  PAL
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
4 Допрете
За рачно менување дотерување
Правење брзо
дотерување
Пред да го користите системот, направете минимални основни прилагодувања во брзо дотерување.
1 Вклучете го ТВ и изберете
влез во согласност со
поврзувањето.
Видете “ Користење на Setup
Menu” (стр 29).
За прекинување брзо дотерување
Држете на SHIFT и допрете SETUP.
Забелешка
Се прикажува порака кога системот
ќе го вклучите за прв пат или откако
ќе направите [RESET] (видете
“Враќање на дотерувањата во
фабрички” на стр. 68).
2 Допрете  за вклучување.
3 Допрете FUNCTION повеќе
пати да изберете “DVD/CD”.
На долниот дел од ТВ се
прикажува порака [Press ENTER
to run QUICK SETUP.] .
21МК
Менување режим
за приказ
Допрете DISPLAY додека
системот е исклучен.
Секогаш кога ќе допрете на копчето
екранот се менува на следниот
начин.
Демо (Demonstration)
На екранот се листаат пораки за
главните карактеристики на
системот и осветлувањето се
вклучува.
За исклучување на светлото,
допрете PARTY LIGHT ( или
SPEAKER LIGHT на уредот).
Без приказ (Power Saving Mode)
Екранот и осветлувањето се
исклучуваат за заштеда на
напојувањето.
Диск/USB репродукција
Пред да користите
USB уред
За компатибилни USB уреди,
видете “Веб страни за
компатибилни уреди” (стр. 11).
(Може да користите iPhone/
iPod со овој систем само преку
BLUETOOTH поврзување.)
Основна репродукција
1 Допрете FUNCTION +/– повеќепати
да изберете “DVD/CD” или “USB”.
2 Подгответе извор за репродукција.
За DVD/CD функција:
Допрете  на уредотда го
отворите носачот за диск и
ставете диск со етикетата нагоре.
Кога репродуцирате 8 cm диск
како единечно CD, ставете го на
внатрешниот круг на носачот
Повторно допрете  на уредот
за затварање на носачот за диск.
Не го притискајте на сила да го
затворите бидејќи може да
предизвикате дефект
22МК
За USB функција:
Поврзете USB уред во
портот.
2 Допрете SEARCH за приказ на
листа со папка.
(USB)
Забелешка
Може да користитеa USB адаптер
(одделно се продава) да поврзете
во уредот ако USB уредот не може
да се приклучи во (USB) портот.
3 (
4 Допрете  да почнете со
3 Допрете
/ повеќепати да
изберете папка.
4 Допрете
за приказ на
листа со фајл.
репродукција.
Други операции
За
Направете
Стопирање
Допрете .
Паузирање
Допрете .
репродукција
Продолжув. Допрете .
репродукција
или враќање
во нормална
репродукција
Откажување
точка за прод.
Избор на
песна, фајл,
поглавје или
сцена
Допрете  двапати.
Допрете  или
 при репродукција. Или држете
SHIFT и допрете на
нумеричките копчиња, потоа допрете .
(Операцијата може да
е забранета од дискот
или USB уредот.)
Репродукција од одреден фајл
1 Допрете MEDIA MODE повеќе
пати да изберете [MUSIC] или
[VIDEO].
5 Допрете
/ повеќепати да
изберете фајл и допрете .
Диск/USB репродукција
само)
Допрете MEDIA MODE да
изберете тип на медиум
([MUSIC]/[VIDEO]) .
Други операции за
репродукција
Во зависност од типот на диск или
фајл, функцијата може да не работи.
За
Направете
Преглед на
DVD мени
Допрете DVD/
TUNER MENU.
Допрете SEARCH.
Допрете повторно
SEARCH за исклучување
листа со папка или фајл.
Преглед на
листа со
папка или
фајл
Враќање во листа Допрете RETURN.
со папки кога сте
во листа со фајл
23МК
За
Направете
Брзо
наоѓање
точка во брзо
напред и
брзо назад
(Lock Search)
Допрете  или 
при репродукција.
Секогаш кога ќе
дорпете  или ,
брзината на репродукција се менува
Гледање
рамка во
рамка
(Slow-motion
Play)
Допрете , потоа
допрете
или .
Секогаш кога ќе
допрете
или ,
брзината се менува.
Пребарување одредена песна
Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
изберете песна за репродукција
и допрете
.
За пребарување со помош на
SEARCH копчето
1 Допрете SEARCH за приказ на
листа со песни.
2 Допрете
/ повеќепати да
изберете песна за репродукција и допрете .
Пребарување одреден наслов/
поглавје/сцена/песна/индекс
1 Допрете SEARCH при
репродукција да изберете
режим за пребарување.
24МК
2 Држете SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
внесете број на наслов,
поглавје, сцена, песна или
индекс, потоа допрете
.
Репродукцијата почнува.
Забелешка
•• За
VIDEO CD со PBC репродукција,
допрете SEARCH да побарате
сцена .
•• За VIDEO CD без PBC репродукција,
допрете SEARCH да пребарате
песна и индекс.
Да побарате одредена
точка преку временски код
1 Допрете SEARCH при
репродукција да изберете
режим за пребарување време
2 Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
внесете временски код и
допрете
.
Пр.: Да најдете сцена на 2 часот,
10 минути и 20 секунди од
почетокот, држете SHIFT, потоа
допрете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ако направите грешка, допрете
SHIFT и допрете CLEAR за
бришење на бројот.
За пребарување преку DVD мени
1 Допрете DVD/TUNER MENU.
2 Допрете / / / , или држете
SHIFT и допрете на нумеричките копчиња да изберете наслов или ставка за репродукција, потоа допрете
.
Менување агли на камерата
Допрете ANGLE при
репродукција да изберете
агол на камерата.
Избор за дотерување превод
Менување јазик/звук
Допрете AUDIO при
репродукција да изберете
аудио формат или режим.
DVD VIDEO
Може да префрлите аудио
формат или јазик кога изворот
содржи повеќе аудио формати
или повеќејазично аудио.
Кога ќе се прикажат 4 цифри,
тие го покажуваат кодот за
јазик. Видете “Листа со кодови
за јазик” (стр. 75) да изберете
јазик. Кога ист јазик е прикажан
два или повеќе пати, DVD VIDEO
е снимено со повеќе аудио
формати.
VIDEO CD/AUDIO CD/аудио фајл
Може да менувате излез на звук.
•• [STEREO]: Стерео звук.
•• [1/L]/[2/R]: Моно звук од лев
и десен канал.
•• [1:STEREO]:
Стерео свук од
аудио песна 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Моно звук од
лев или десен канал од аудио
песна 1.
•• [2:STEREO]: Стерео свук од
аудио песна 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Моно звук од
лев или десен канал од аудио
песна 2.
Диск/USB репродукција
Допрете SUBTITLE при
репродукција да изберете
јазик или да го исклучите
преводот.
SUPER VIDEO CD
Репродукција на VIDEO CD
со PBC функции
Може да користите PBC (Playback
Control) мени да уживате во
интерактивни функции на VIDEO
CD (VIDEO CD Version 2.0 и Super
VCD).
1 Допрете  за репродукција
на VIDEO CD со PBC функција.
PBC мени се прикажува на ТВ
екранот.
2 Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
изберете број на ставка и
допрете .
3 Продолжете со репродукција
според инструкциите во менито.
Забелешка
РBC репродукцијата е откажана
кога Repeat Play е активиран.
За откажување PBC репродукција
1 Допрете  или , или држете
SHIFT и допрете на нумеричките
копчиња да изберете песна кога
репродукцијата е запрена.
25МК
2 Допрете  или
.
Репродукцијата почнува од
избраната песна.
За враќање во PBC репродукција
Допрете  двапати и допрете .
Продолжување на мулти диск
Овој систем може да меморира
точки за продолжување со репродукција до 6 диска и продолжува
со репродукција кога повторно ќе
ставите ист диск. Ако меморирате
точка за продолжување со репродукција за 7-ми диск, точката за
продолжувње на првиот диск ќе
се избрише. За активирање на
оваа функција дотерајте [MULTIDISC
RESUME] во [SYSTEM SETUP] во [ON]
(стр. 32).
Забелешка
За репродукција од почеток на
дискот, допрете двапати  потоа
допрете .
Користење режим за
репродукција
Репродукција по
редослед (Normal Play)
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE.
 При репродукција на диск
•• [DISC]: репродукција на диск.
•• [FOLDER]*: репродукција на сите
фајлови во одредена папка на диск .
* Не може да се избере за AUDIO CD.
26МК
 При репродукција на USB уред
USB DEVICE]: репродукција
на USB уред.
•• [FOLDER]: репродукција на сите
фајлови во одредена папка на
USB уред.
•• [ONE
Забелешка
••“FLDR”
и “SHUF” се исклучени на
екранот кога Normal Play е дотеран
во [DISC] или [ONE USB DEVICE].
••“FLDR” светнува на екранот кога
Normal Play е дотеран во [FOLDER].
Репродукција по случаен
редослед (Shuffle Play)
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE.
 При репродукција на диск
мешано сите
аудио фајлови на дискот.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: мешано
сите аудио фајлови во
одредена папка на дискот.
•• [DISC (SHUFFLE)]:
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При репродукција на USB уред
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
мешано сите аудио фајлови на
еден USB уред.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: мешано
сите ауди фајлови во
одредена папка на USB уред.
Забелешка
••“SHUF”
светнува на екранот кога Shuffle
Play е дотерано во [DISC (SHUFFLE)]
или [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
••“FLDR” и “SHUF” светнува на екранот
кога Shuffle Play е дотерано во
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Shuffle Play не може да се направи за
видео фајлови.
•• Shuffle
Play е откажано кога ќе:
— го отворите носачот за диск.
— правите Синхронизирано префрлање.
— менување Media Mode.
•• Shuffle Play може да се откаже кога ќе изберете папка или песна за репродукција.
Непрекината репродукција
(Repeat Play)
Откажување на Repeat Play
Допрете REPEAT да изберете
[OFF].
Забелешка
••“
” светнува на екран кога Repeat
Play е избрано во [ALL] или [DISC].
••“
” светнува на екран кога Repeat
Play е дотеран во [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] или [FILE].
•• Не може да направите Repeat Play со
VIDEO CD за време на PBC репродукција.
•• Во зависност од DVD VIDEO, не може
да направите Repeat Play.
•• Repeat Play е откажано кога ќе
— го отворите носачот за диск.
— го исклучите системот (DVD VIDEO
и VIDEO CD само).
Ограничување
репродукција на диск
(Parental Control)
Можете да ограничите репродукција на DVD VIDEO според однапред утврдени нивоа. Сцените
може да се прескокнуваат или
заменуваат со различни сцени.
1 Кога репродукцијата е запрена,
држете SHIFT и допрете SETUP.
2 Допрете
/ да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
.
Диск/USB репродукција
Допрете REPEAT повеќепати.
Зависно од типот на диск или
фајл, некои дотерувања може не
се достапни.
•• [OFF]: не репродуцира
непрекинато.
•• [ALL]: повторување на сите песни
или фајлови во избраниот режим.
•• [DISC]: повторување на цела содржина (само DVD VIDEO и VIDEO CD).
•• [TITLE]: повторување моментален
наслов (само DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повторување моментално поглавје (само DVD VIDEO).
•• [TRACK]: моментална песна.
•• [FILE]: повторување моментален
видео фајл.
— менување функција (само DVD
VIDEO и VIDEO CD).
— правите Синхронизирано префрлање.
— менување на Media Mode.
3 Допрете
/ да изберете
[PARENTAL CONTROL] и
допрете
.
4 Држете SHIFT и допрете на
нумеричките копчиња за
повторно внесување на 4цифрена лозинка и допрете
5 Допрете
/ да изберете
[STANDARD] и допрете .
6 Допрете
/ да изберете географско подрајче како ограничено ниво за репродукција и допрете .
Подрачјето е избрано.
Кога ќе изберете [OTHERS],
внесете го повикувачкиот број во
согласност со “Листа со кодови
за родителска заштита ” (стр. 76)
држејќи на SHIFT, потоа допрете
на нумеричките копчиња.
27МК
7 Допрете
/ да изберете
[LEVEL], потоа допрете .
8 Допрете
/ да изберете
ниво, потоа допрете
.
Гледање информација
на диск и USB уред
Колку е пониска вредноста,
толку ограничувањето е
поригорозно.
За исклучување на функцијата родителска заштита
Дотерајте [LEVEL] во [OFF] во
чекор 8.
Информација на ТВ екран
Држете на SHIFT, потоа допрете
DISPLAY за време на
репродукцијата.
За репродукција на диск за
кој е дотерана родителска
заштита
1 Ставете диск и допрете .
На ТВ екранот ќе се прикаже
прозор за внесување лозинка.
2 Држете SHIFT, допрете на нумеричките копчиња да
внесете 4-цифрена лозинка
и допрете.
Системот почнува со
репродукција.
Ако ја заборавите лозинката
Извадете го дискот и повторете
ги чекорите 1 до 3 од “ Ограничување репродукција на диск
(Parental Control)” ( стр. 27).
Држете на SHIFT и допрете на
нумеричките копчиња да внесете
лозинка “199703” и допрете .
Следете ги инструкциите на
екранот и внесете нова 4цифрена лозинка. Потоа
повторно ставете го дискот и
допрете . Треба повторно да ја
внесете новата лозинка.
 Информација за репродукција
Време за репродукција и
преостанато време
 Брзина
 Тип на медиум
 Статус на репродукција
 Наслов1)/песна/име на фајл2)
 Албум1)/име на папка2)/
поглавје/број на индекс
 Име на пејач1)2)
Се прикажува кога
репродуцирате аудио фајл.
1)
Ако аудио фајл има ID3 ознака,
системот ќе прикажува име на албум/
име на наслов/име на пејач од ID3
ознаката за информација. Системот
може да поддржува ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
2) Ако фајл или папка содржат карактери
кои не може да се репродуцираат, овие
карактери ќе се прикажуваат како “_”.
Забелешка
••Зависно
28МК
од изворот кој се репродуцира,
— некои информации нема да се
прикажат.
— некои карактери не можат да се
прикажат.
•• Зависно од режимот на репродукција,
прикажаната информација може да
се разликува.
Приказ на информација за
аудио формат во DVD VIDEO
и видео фајлови
Допрете AUDIO за време на
репродукција.
Допрете DISPLAY кога системот
е вклучен.
Информацијата може да ја
гледате на следниот начин:
—•време/преостанато за репродукција на песна, наслов, поглавје
—•број на сцена
—•име на фајл, папка
—•информации за наслов, пејач и албум
во DVD/CD или USB функција,
допрете SETUP.
Setup Menu се прикажува на ТВ
екранот.
2 Допрете
/ да изберете
[LANGUAGE SETUP], [VIDEO
SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] или [HDMI
SETUP], потоа допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
мени и потоа допрете
.
4 Допрете
/ да изберете
дотерување и потоа допрете
.
Дотерувањето е избрано и
прилагодувањето е завршено.
За излез од менито
Држете SHIFT и допрете SETUP.
Диск/USB репродукција
Информација на екран
1 Кога репродукцијата е запрена
Забелешка
на дискот или песната може
да не се прикажат во зависност од
карактерите.
••Време на репродукција на аудио и
видео фајлови може да не се
прикажат правилно.
•• Поминато време за репродукција на
аудио фајл кодиран со VBR (variable
bit rate) не се прикажува правилно.
Дотерување јазик
– [LANGUAGE SETUP]
••Името
[OSD]
Дотерување јазик за екранскиот
приказ.
[MENU]
Користење Setup Menu
Дотерување јазик за DVD
мени.
Можете да направите разни
прилагодувања на слика и звук.
Прикажаните менија може да се
разликуваат зависно од земјата
или регионот.
[AUDIO]
Забелешка
Дотерувања за репродукција зачувани
на диск имаат приоритет пред дотер
увањата на менито. Затоа, некои
дотерувања од менито може да не се
направат .
Менување јазик на звучен запис.
Кога ќе изберете [ORIGINAL],
избран е јазик кој има
приротитет.
29МК
[SUBTITLE]
Менување јазик на наслов снимен
на DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [AUDIO FOLLOW],
јазикот за насловот се менува во
согласност со избраниот јазик за
звучниот сигнал.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете го ова
кога ќе поврзете ТВ со 4:3 екран
без функција за широк режим.
Ова дотерување прикажува слика
со целосна големина на целиот
екран, без кратење на страните.
Забелешка
Ако изберете [OTHERS] во [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], внесете
повикувачки број од “Листа со
повикувачки броеви” (стр 75) преку
нумеричките копчиња.
Дотерување ТВ екран
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Изберете го ова кога ќе
поврзете ТВ со широк екран или
ТВ со функција за широк режим.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете го ова
кга ќе поврзете ТВ со 4:3
екран без функција за широк
режим. Ова дотерување
прикажува широка слика со црна
лента на горниот и долниот дел.
30МК
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Изберете го ова кога ќе го
поврзете ТВ со функција за
широк режим. Прикажува 4:3
слика на екран во 16:9 размер
дури и на ТВ со широк екран.
[NORMAL]: Ја менува големината
на сликата да одговара на големината на екран со оригинален
размер на слика. Ова дотерување
прикажува црни ленти на левата
и десната страна ако прикажувате 4:3 слика.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(Овен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Дотерајте систем на боја (PAL или
NTSC).
[AUTO]: Емитување видео сигнал
во согласност со системот на боја
на дискот. Изберете го ова
дотерување ако ТВ користи DUAL
систем.
[PAL]: Менување видео сигнал на
NTSC диск и емитува во PAL
систем.
[NTSC]: Менување видео сигнал
на PAL диск и емитување во
NTSC систем.
За детали видете “Менување
систем на боја” (стр. 21).
[BLACK LEVEL]
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Сликата, вклучувајќи и
предмите кои се движат
динамично, се емитуваат без
треперење. Нормално изберете
го ова дотерување.
[FRAME]: Сликата, вклучувајќи и
предмети кои не се движат
динамично, се емитуваат со
висока резолуција.
Дава приоритет на звучен запис
кој содржи најголем број на
канали кога репродуцирате DVD
VIDEO на кој се снимени повеќе
аудио формати (PCM, MPEG
аудио или Dolby Digital).
[OFF]: Не дава приоритет.
[AUTO]: Дава приоритет.
[A/V SYNC]
(Само видео фајлови)
[OFF]: Не прилагодува.
[ON]: Прилагодува доцнење
меѓу слика и звук кога звукот не
се синхронизира со прикажаната
слика.
[DOWNMIX]
Излезете аудио излезен сигнал за репродукција на мулти канално аудио.
[NORMAL]: Емитува мулти канално
аудио во 2-канален стерео сигнал.
[DOLBY SURROUND]: Емитува
мулти канално аудио во 2канален сараунд сигнал.
Диск/USB репродукција
(само за Латинска Америка )
Изберете ниво на црно (ниво на
дотерување) за излез на видео
сигнал од VIDEO OUT приклучокот.
[ON]: Дотерување ниво на црно за
излезен сигнал во стандардно
ниво.
[OFF]: Lowers the standard black
level. Use this when the picture
becomes too white.
[TRACK SELECTION]
Забелешка
Дотерување аудио опции
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
Корисно за гледање филмови со
низок тон доцна навечер .
[OFF]: Исклучено.
[STANDARD]: Динамичен опсег е
компресиран како што е наменет
од страна на инжињерот.
Оваа функција работи само за
HDMI OUT (TV) ARC приклучок.
Дотерување на системот
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Скрин сејверот ќе спречи оштетување на екранот на уредот.
Допрете  +/– да излезете од
скрин сејвер.
[ON]: Скривн сејвер слика се
прикажува ако со системот не
работите околу 15 минути.
31МК
[OFF]: Исклучена е функцијата.
Скрин сејверот не се прикажува.
Дотерување HDMI опции
– [HDMI SETUP]
[BACKGROUND]
Изберете боја или слика за
позадина која ќе се прикаже на
ТВ екранот.
[JACKET PICTURE]: Во позадина
се прикажува обвиткана слика
која е снимена на диск.
[GRAPHICS]: Меморирана слика
зачувања во системот се
прикажува во позадина.
[BLUE]: Позадинската боја е сина.
[BLACK]: Позадинската боја е
црна.
[PARENTAL CONTROL]
Дотерување ограничување за
репродукција. За детали видете
“Ограничување репродукција за
диск (Parental Control)” ( стр. 27).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Меморира точка за
продолжува со репродукција
до 6 диска.
[OFF]: Репродукцијата почнува од
точката за продолжување само
за моменталниот диск во
системот.
[RESET]
Враќање на дотераните менија во
фабричките дотерувања. За детали видете “Враќање на дотерувањата во фабрички“ (стр. 68).
[HDMI RESOLUTION]
Изберете излезна ТВ резолуција
кога ТВ е поврзан преку HDMI
кабел.
[AUTO(1920×1080p)]: Емитување
видео сигнали според
резолуцијата на ТВ.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]1)/[720×480/576p]2):
Емитување видео сигнали
според избраното дотерување.
1)
2)
Само за модели за Латинска Америка.
За други модели .
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Емитува YCBCR видео
сигнали.
[RGB]: Емитува RGB видео сигнал.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Емитува аудио сигнал во
оригинална форма за HDMI OUT
(TV) ARCприклучок.
[PCM]: Емитува 2-канален
Линеарен PCM сигнал за HDMI
OUT (TV) ARC приклучок.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: TФункцијата Control for
HDMI е овозможена. Можете да
работите рачно меѓу системот и
ТВ поврзан со HDMI кабел.
[OFF]: Исклучено.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Дотерајте ја оваа функција кога
системот е поврзан во ТВ HDMI IN
приклучок кој е компатибилен со
Audio Return Channel. Оваа функција е достапна кога ќе дотерате
[CONTROL FOR HDMI] во [ON].
[ON]: Можете да слушате ТВ звук
од звучниците на системот.
[OFF]: Исклучено.
32МК
[STANDBY LINKED TO TV]
USB префрлање
Пред да користите
USB уред
За компатибилни USB уреди,
видете “Веб страни за
компатибилни уреди” (стр. 11).
(Може да користите iPhone/
iPod уреди со овој систем само
преку BLUETOOTH поврзување.)
Префрлање музика
Може да префрлате музика од
диск (само AUDIO CD или MP3
диск) на USB уред поврзан во
(USB) порт.
Аудио формат на фајлови
префрлени од системот е MP3.
USB префрлање
Оваа функција е достапна кога ќе
дотерате [CONTROL FOR HDMI] во
[ON].
[AUTO]: Кога ќе го исклучите ТВ,
системот автоматски се
исклучува при следниве услови:
—•при репродукција на видео во
DVD/CD или USB функција
—•кога аудио репродукцијата е
запрена во DVD/CD или USB
функција
—•кога е избрана ТВ функција
[ON]: Системот автоматски се
исклучува кога ќе го исклучите
ТВ без оглед на функцијата.
[OFF]: Системот не се исклучува
кога ќе го исклучите ТВ.
Забелешка
•• Не го вадете USB уредот при префрлање
или бришење. На таков начин може да
ги оштетите податоците на USB уредот
или да го оштетите самиот USB уред.
•• MP3 фајлови се префрлаат со иста
брзина како и оригиналните фајлови.
•• Кога префрлате од AUDIO CD, може да
изберете брзина пред да префрлате.
•• USB префрлање и бришење се забранети кога е отворен носачот за диск .
Забелешка за содржина со авторска
заштита
Префрлената музика е ограничена
само за лична употреба. За употреба
на музика со други уреди потребна е
дозвола од сопствениците на правата.
За избор на брзина
Може да изберете поголема брзина за
префрлање музика со подобар квалитет.
1 Допрете OPTIONS.
33МК
2 Допрете
/ да изберете
“BIT RATE”, потоа допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
брзина и потоа допрете
.
•• “128
KBPS”: кодирани MP3 фајлови
имаат помала големина на
фајл и понизок аудио квалитет.
•• “256 KBPS”: кодирани MP3 песни
имаат поголема големина на
фајл но повисок аудио квалитет.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Префрлање музика од диск
Може да префрлате музика на
USB уред поврзан во (USB) порт
на следниот начин:
•• Синхронизирано: Префрлање
сите песни или MP3 фајлови
од диск на USB.
•• REC1: Префрлање една песна
или MP3 фајл при репродукција.
1 Поврзете пренослив USB
уред во (USB) порт на
уредот.
Забелешка
Може да користите USB адаптер
(одделно се продава ) да поврзете
USB уред во уредот ако USB уредот
не може да се приклучи во (USB)
порт.
2 Допрете FUNCTION да
изберете “DVD/CD”, потоа
ставете диск.
3 Подгответе го звучниот извор.
Синхронизирано префрлање:
Ако системот почне автоматски
да репродуцира , допрете два
пати  да запрете со репродукција. Кога репродукцијата е
запрена, допрете PLAY MODE да
изберете режим за репродукција.
Забелешка
Ако почнете да префрлате во Shuffle
Play или Repeat Play, избраниот режим
автоматски се менува во Normal Play.
REC1 префрлање:
Изберете песна или MP3 фајл кој
сакате да го префрлите и
почнете со репродукција.
4 Допрете REC TO USB.
“PUSH ENTER” се прикажува на
екранот.
5 Допрете
.
Префрлањето почнува потоа се
прикажува “DO NOT REMOVE”.
Не го вадете USB уредот додека
не заврши префрлањето.
Кога префрлањето ќе заврши,
системот го прави следното:
Синхронизирано префрлање:
Дискот автоматски запира .
REC1 префрлање:
Дискот продолжува со репродукција на следната песна или фајл .
Стопирање на префрлањето
Допрете .
Забелешки за префрлањето
••Не
можете да префрлате MP3 фајлови на UDF (Universal Disk Format)
форматиран диск на USB уред.
•• За време на префрлање, не се емитува звук.
••CD-TEXT информацијата не се префрла на креиран MP3 фајл.
34МК
•• Префрлањето
Правила за генерирање
папка и фајл
Максимален број на MP3
фајлови кои може да се
генерираат
•• 298 папки
•• 650 фајлови
•• 650 фајлови
во папка
во REC1-CD или
REC1-MP3 папка
Овие броеви може да се разликуваат зависно од конфигурираниот
фајл или папка.
Кога префрлате музика на USB уред,
“MUSIC” папка директно се креира
под “ROOT.” Папки и фајлови се
генерираат во оваа “MUSIC” папка во
согласност со методот за префрлање
и изворот на следниот начин:
Синхронизирано префрлање
 Кога ги префрлате сите песни
од AUDIO CD
Име на папка: “CDDA0001”*
Име на фајл: “TRACK001”*
 Кога префрлате MP3 фајлови
од диск
Име на папка: Исто како изворот
Име на фајл: Исто како изворот
REC1 префрлање
 Кога префрлате песна од
AUDIO CD
Име на папка: “REC1-CD”
Име на фајл: “TRACK001”*
USB префрлање
автоматски запира ако:
— USB уредот снема просотор за
време на префрлањето.
— број на аудио фајлови или папки на
USB уредот го достигне ограничување то кое системот може да
го препознае .
•• Ако папка или фајл кој се
обидувате да го префрлите веќе
постои на USB уредот со исто име,
се доделува последователен број
после името без да ја избрише
оргиналната папка или фајл.
•• Не може да ги правите следните
операции при префрлање :
— Вадење на диск.
— Избор на друга песна или фајл.
— Паузирање или наоѓање точка
во песна или фајл.
— Менување функција.
•• Кога префрлате музика на
WALKMAN® преку “Media Manager
за WALKMAN”, префрлајте во MP3
формат.
•• Кога поврзувате WALKMAN® на
системот, поврзете откако “Creating
Library”или “Creating Database” на
WALKMAN® ќе исчезне.
 Кога префрлате MP3 фајл
од диск
Име на папка: “REC1-MP3”
Име на фајл: Исто како изворот
* Потоа броеви на папки и фајлови
сериски се назначуваат.
Бришење аудио фајлови
или папки на USB уред
1 Допрете FUNCTION да
изберете “USB”.
2 Допрете MEDIA MODE да
изберете [MUSIC].
3 Кога репродукцијата е
запрена, допрете OPTIONS.
35МК
4 Допрете
/ да изберете
“ERASE”, потоа допрете .
На ТВ екранот се прикажува
листа со папки.
5 Допрете
/ да изберете
папка, потоа допрете .
На ТВ екранот се прикажува
листа со фајлови.
6 Допрете
/ да изберете
аудио фајл за бришење,
потоа допрете .
Ако сакате да ги избришете сите
аудио фајлови во папката,
изберете [ALL TRACKS] во
лизстата.
На екранот се прикажува “FOLDER
ERASE” или “TRACK ERASE” и
“PUSH ENTER”.
За откажување бришење
допрете .
7 Допрете
.
“COMPLETE” се прикажува.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
•• Може
да избришете само поддржан
аудио фајл, MP4 фајл и 3GP фајл.
•• Не може да избришете аудио фајлови
и папки кога Shuffle Play е избрано.
Дотерајте го режимот за репродукција
во Normal Play пред да бришете.
•• Операцијата за бришење е забранета
кога е отворен носачот за диск.
36МК
Тјунер
Слушање радио
1 Допрете FUNCTION да
изберете “TUNER FM”.
2 Дотерајте станица.
За автоматско скенирање:
Држете TUNING+/– додека
фреквенцијата не почне да се
менува на екранот.
Скенирањето автоматски запира
кога ќе најде станица. “ST” (само
за FM стерео програми) светнува
на екранот.
Ако “TUNED” не светнува и
скенирањето не запира, допрете
 да запре со скенирање. Потоа
направете рачно дотерување
(подолу).
За рачно дотерување::
Допрете TUNING+/– непрекинато
да дотерате станица.
Забелешка
Кога ќе дотерате во FM станица која
обезбедува RDS сервиси, информации
како име на сервисот или станицата е
обезбедна при емитувањето, Можете
да проверите RDS информација со
непрекинато допирање на DISPLAY.
Совет
За намалува на статичен шум на слаба
FM стерео станица, допрете FM MODE
се додека “ST”не се исклучи на
екранот. Ќе изгубите стерео ефект, но
ќе го подобрите приемот.
Меморирање радио станици
Може да зачувате до 20 FM и 10
AM станици како омилени.
1 Дотерајте станица.
2 Допрете DVD/TUNER MENU.
3 Допрете / да изберете
мемориран број и потоа
допрете .
Да слушате меморирана
станица
Допрете PRESET+/– да изберете
мемориран број. Алтернативно ,
држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња, потоа
допрете .
За BLUETOOTH
безжична технологија
BLUETOOTH безжичната
технологија е технологија со
краток опсег која овозможува
безжична комуникација меѓу
дигитални уреди.
Поддржани BLUETOOTH
верзија, профил и кодекси
За детали, видете “BLUETOOTH
дел” (стр. 73).
Компатибилни BLUETOOTH
уреди
За детали, видете “Веб страници
за компатибилни уреди” (стр. 11).
За BLUETOOTH
индикаторот
BLUETOOTH индикаторот на
уредот свети или трепка сино да
го покаже BLUETOOTH статусот.
Системски статус
Статус на индикатор
BLUETOOTH
мирување
BLUETOOTH
спарување
BLUETOOTH
поврзување е
воспоставено
Трепка бавно
Тјунер / BLUETOOTH поврзување
“COMPLETE” се прикажува на
екранот и станицата е зачувана .
Ако друга станица веќе е
назначена на избраниот
мемориран број, таа станица се
заменува со новата.
BLUETOOTH поврзување
Трепка брзо
Свети
37МК
Спарување на овој
систем со BLUETOOTH
уред
Спарување е операција каде
BLUETOOTH уреди меѓусебно се
регистрираан. Кога еднаш ќе се
направи спарувањето, нема
потреба за повторно спарување.
Ако вашиот уред е NFCкомпатибилен BLUETOOTH уред,
нема потреба од рачно
спарување (Видете “One Touch
BLUETOOTH поврзување со
NFC” (стр. 40.)
1 Ставете BLUETOOTH уред на растојание од 1 метар од системот.
4 Вклучете ја BLUETOOTH
функцијата на BLUETOOTH
уредот и направете
постапка за спарување.
За детали видете во упатството
на BLUETOOTH уредот.
5 Изберете “MHC-V21D” на
екранот од BLUETOOTH
уредот.
Направете го ова за 5 минути, во
спротивно спарувањето ќе се
откаже. Тука, повторете од
чекор 3.
Забелешка
Ако е потребна лозинка за
BLUETOOTH уредот, внесете,
“0000”. “Passkey” може да е
наречен “Passcode”, “PIN code”, “PIN
number”, или “Password”.
2 Допрете FUNCTION да изберете 6 Направете поврзување меѓу
BLUETOOTH функција.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
Совет
•• Кога
на системот нема информација за спарување (пр. кога користите BLUETOOTH функција за
прв пат по купувањето), “PAIRING”
трепка на екранот и системот се
префрла во режим на спарување.
Продолжете до чекор 4.
•• Ако системот е поврзан во
BLUETOOTH уред, допрете
BLUETOOTH на уредот да го
исклучите BLUETOOTH уредот.
3 Држете на
PAIRING на
уредот околу 2 секунди
или повеќе.
“PAIRING” трепка на екранот.
BLUETOOTH уредите.
Кога спарувањето ќе заврши и ќе
се воспостави BLUETOOTH поврзување, на екранот се прикажува
име BLUETOOTH уредот. Во зависност од BLUETOOTH уредот, поврзувањето автоматски почнува
откако спарувањето е комплетно.
Можете да проверите адреси на
BLUETOOTH уреди со непрекинато допирање на DISPLAY.
Забелешка
•• Може
да спарите до 8 BLUETOOTH
уреди. Ако спарите 9ти BLUETOOTH
уред, најстариот спарен уред ќе се
избрише.
••Ако сакате да спарите со друг
BLUETOOTH уред, повторете ги
чекорите 1 до 6.
Откажување спарување
Држете на PAIRING на уредот 2
секунди или повеќе се додека на
екранот не се прикаже “BT AUDIO”.
38МК
Бришење информација за
спарување
Може да ги избришете сите информации за спарување со ресетирање на системот. Видете “Ресетирање на системот” (стр. 68).
Забелешка
Откако ќе го ресетирате системот,
можеби нема да може да се поврзе
со вашиот iPhone/iPod. Во овој случај
избришете ја информацијата за
спарување од системот преку iPhone/
iPod, потоа повторно направете
спарување.
Слушање музика на
BLUETOOTH уред
—•BLUETOOTH функцијата на
BLUETOOTH уредот е вклучена.
—•Спарувањето е завршено
(стр. 38).
Кога системот и BLUETOOTH
уредот ќе се поврзат, можете да
ги контролирате со допирање на
, , , / и /.
1 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH
функција.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
BLUETOOTH уред.
Допрете BLUETOOTH на уредот да
се поврзете со последен поврзан
BLUETOOTH уред.
Направете BLUETOOTH
поврзување од BLUETOOTH уред
ако уредот не е поврзан.
Еднаш кога ќе се воспсотави
поврзување, името на BLUETOOTH
уредот се прикажува на екранот.
3 Допрете  да почне репродукцијата.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот
— треба да допрете двапати .
— може треба да почнете со
репродукција како аудио извор
на BLUETOOTH уред.
4 Прилагодување тон.
Прво прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот, ако тоно е
се уште низок прилагодете го
нивото на тон на системот.
Забелешка
Кога системот не е повран со ниеден
BLUETOOTH уред, системот автоматски
ќе се поврзе со последен поврзан
BLUETOOTH уред кога ќе допрете
BLUETOOTH или  на уредот.
BLUETOOTH поврзување
Може да слушате музика на
BLUETOOTH уред и да контролирате репродукција преку копчињата на уредот или далечинскиот.
Проверете го следното пред
репродукција на музика:
2 Воспоставете поврзување со
За исклучување на
BLUETOOTH поврзување
Допрете BLUETOOTH на уредот.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
Зависно од BLUETOOTH уредот,
BLUETOOTH поврзувањето може
да се исклучи автоматски кога ќе
престанете со репродукција.
39МК
Поврзување на овој
систем со повеќе
BLUETOOTH уреди
(Поврзување со
повеќе уреди)
Може да поврзете до три
BLUETOOTH уреди во системот
одеднаш со A2DP/AVRCP
поврзување.
Пред да спарите следен
BLUETOOTH уред, проверете дали
BLUETOOTH функцијата на системот
е вклучена и првиот BLUETOOTH
уред е поврзан со системот.
Да спарите со втор или трет
уред
Повторете ги чекорите 1 до 6 од
“Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред” (стр. 38).
Да смените извор за репродукција
Почнете со репродукција на друг
поврзан BLUETOOTH уред доека
моменталниот уред репродуцира
музика. Системот ќе емитува звук
од последниот уред.
Забелешка
•• Работата
може да се разликува во
зависност од BLUETOOTH уредот.
BLUETOOTH уредот може да не се
поврзе во зависност од комбинацијата на уредитеs. За детали видете во
упатството за употреба на уредот.
•• Ако се обидете да поврзете 4ти
BLUETOOTH уред, најстариот уред за
репродукција ќе се исклучи.
•• Во зависност од BLUETOOTH
уредот, може нема да можете да
поврзете трет BLUETOOTH уред во
исто време.
40МК
•• Не
може да направите
поврзување со повеќе уреди кога
користите Безжична Party Chain
или Speaker Add функција.
За исклучување на било кој
BLUETOOTH уред од поврзување со повеќе уреди
Прекинете го BLUETOOTH
поврзувањето од BLUETOOTH
уредот кој сакате да го
прекинете.
За исклучување на сите
BLUETOOTH уреди од
поврзување со повеќе уреди
Допрете BLUETOOTH на уредот.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
One Touch BLUETOOTH
поврзување со NFC
NFC (Near Field Communication) е
технологија која овозможува
безжична комуникација со
краток опсег меѓу разни уреди,
пр. паметен телефон и IC таг.
Кога на системот ќе допрете со
NFC-компатибилен BLUETOOTH
уред, системот автоматски:
—•вклучување во BLUETOOTH
функција.
—•комплетирање спарување и
BLUETOOTH поврзување.
Компатибилни BLUETOOTH уреди
BLUETOOTH уреди со вградена
NFC функција(OS: Android™
2.3.3 или понов, со исклучок на
Android 3.x)
Забелешка
•• Системот
може да препознае и да се
поврзе само во еден NFC-компатибилен BLUETOOTH уред. Ако се
обидете да поврзете друг NFCкомпатибилен BLUETOOTH уред во
системот, моментално поврзаниот
NFC-компатибилен BLUETOOTH уред
ќе се исклучи.
•• Во зависност од вашиот NFC-компатибилен BLUETOOTH уред, може ќе треба прво да ја вклучите NFC функцијата. За детали видете во упатството
за употреба на BLUETOOTH уредот.
1 Допрете со BLUETOOTH уредот
на N-знакот на уредот
додека BLUETOOTH уредот
одговара на системот.
За прекинување на
BLUETOOTH поврзување
Допрете повторно со BLUETOOTH
уредот на N-ознаката на уредот.
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси
Може да овозможите AAC, LDAC
или SBC кодекс од BLUETOOTH
уред. AAC/LDAC може да се
избере само кога BLUETOOTH
уредот поддржува AAC/LDAC.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
.
3 Допрете
/ да изберете
дотерување, потоа допрете
•• “AUTO”:
Завршете го поврзувањето
следејќи ги инструкциите
прикажани на BLUETOOTH уредот.
Кога е воспоставено BLUETOOTH
поврзување, на екранот се прикажува името на BLUETOOTH уредот.
2 Почнете со репродукција на
аудио извор на BLUETOOTH
уред.
За детали видете во упатството
за употреба на вашиот
BLUETOOTH уред.
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH поврзувањето не успее, направете го следното.
— Извадете ја футролата од BLUETOOTH
уредот ако користите комерцијално
достапна футрола.
— Допрете со BLUETOOTH уредот на
N-ознакат ана уредот повторно.
Овозможува прием
во AAC или LDAC кодекс.
•• “SBC”: Прима во SBC
кодекс.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
•• Може
да уживате во висок квалитет
на звук ако AAC или LDAC е избрано.
Ако не можете да слушате AAC или
LDAC звук од уредот или звукот е
испрекинат, изберете “SBC”.
•• Ако го смените ова дотерување кога
системот е поврзан со BLUETOOTH
уред, BLUETOOTH уредот ќе се
исклучи. Да се поврзете со
BLUETOOTH уред, повторно
направете BLUETOOTH поврзување.
.
BLUETOOTH поврзување
“BT CODEC”, потоа допрете
41МК
Совет
LDAC е технологија за аудио кодирање
развиена од Sony која овозможува пренос на аудио содржина со висока резолуција (Hi-Res), дури и преку BLUETOOTH
поврзување. За разлика од други
BLUETOOTH компатибилни технологии
за кодирање, како SBC, овој работи без
било какво намалување при конверзија
на Hi-Res аудио содржини1), и овозможува приближно три пати повеќе податоци2) од другите технологии за префрлање преку BLUETOOTH безжична мрежа
со невиден квалитет на звук со помош
на ефикасното кодирање и оптимизирано пакување..
1)
2)
Со исклучок DSD формат на содржини.
Во компресија со SBC (Subband
Coding) кога е избрана брзина од
990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88.2/44.1 kHz).
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување
BLUETOOTH режимот за
мирување му овозможува на
системот автоматски да се вклучи
кога ќе воспоставите BLUETOOTH
поврзување од BLUETOOTH уред.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“BT STBY”, потоа допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
дотерување и допрете .
•• “ON”: TСистемот
автоматски
се вклучува дури и кога е во
режим на мирување .
•• “OFF”: Исклучете ја оваа функција .
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
42МК
Вклучување или
исклучување
BLUETOOTH сигнал
Системот може да го поврзете
од спарен BLUETOOTH уред во
сите функции кога BLUETOOTH
сигналот на системот е вклучен.
BLUETOOTH сигналот фабрички
е вклучен.
Држете на
+ и MEGA BASS
на уредот околу 3 секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се
прикажуваат на екранот.
Забелешка
•• Не
може да ги правите следните
операции кога BLUETOOTH сигналот
е исклучен:
— Спарување и/или поврзување со
BLUETOOTH уред.
— Користете “Sony | Music Center”
— Менување BLUETOOTH аудио
кодекс
•• Ако допрете на N-знакот на уредот
со NFC-компатибилен BLUETOOTH
уред или вклучите BLUETOOTH
режим на мирување, BLUETOOTH
сигналот автоматски ќе се вклучи .
Управување со
системот преку
паметен телефон
или таблет (Sony
| Music Center)
преку BLUETOOTH поврзување (стр. 38).
4 Активирајте “Sony | Music Center”
и следете ги инструкциите на
екран.
Забелешка
•• Ние
користите да го користите најновата “Sony | Music Center” верзија.
•• Ако “Sony | Music Center” апликацијата
не работи правилно, допрете
BLUETOOTH на уредот да го прекинете
BLUETOOTH поврзувањето, потоа
повторно направете BLUETOOTH
поврзување така што BLUETOOTH
поврзувањето да работи нормално.
•• Достапни операции преку “Sony |
Music Center” може да се разликуваат
во зависност од аудио изворите.
•• За повеќе детали за “Sony | Music
Center”, видете во следната URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Спецификации и дизајн за приказ на
“Sony | Music Center” се предмет на
измена без претходна најава.
BLUETOOTH поврзување
“Sony | Music Center” е апликација
за работа со “Sony | Music Center”компатибилни аудио уреди произведени од Sony преку паметен
телефон или таблет. Побарајте
“Sony | Music Center” на Google Play
или App Store и превземете го преку
паметен телефон или таблет.
“Sony | Music Center” овозможува да:
—•менувате функција на системот,
да ја контролирате репродукцијата на диск/USB уред и да
дотерате во FM станица.
—•прелистување на музичка
содржина на диск/USB уред.
—•гледање информација за диск
USB уред како време за
репродукција и наслов.
—•прилагодување тон и менување
дотерување на звук.
—•контролирање повеќе системи
кога користите Безжична Party
Chain функција.
3 Поврзете ги системот и уредот
1 Пребарајте “Sony | Music Center”
или скенирајте го
дводимензионалниот код.
2 Превземете “Sony | Music
Center” апликација на уредот.
43МК
Френетична забава со “Fiestable”
апликација
Може да контролирате функции
за забава со Sony Home Audio
System со интуитивен и елегантен
кориснички интерфејс со
“Fiestable” апликација. “Fiestable”
овозможува кон-тролирање
функции како DJ Effect и Караоке.
Може да уживате и во “Motion
Control” функцијата каде може да
работите со одредени функции на
овој систем со тресење на
BLUETOOTH уредот во различни
правци.
“Fiestable” е приклучна апликација на “Sony | Music Center”.
1 Побарајте и превземете “Sony |
Music Center” апликација на
вашиот уред (стр. 43).
2 Побарајте и превземете
“Fiestable” апликација на
Google Play или App Store
преку вашиот уред.
3 Поврзете ги системот и уредот
преку BLUETOOTH
поврзување (стр. 38).
4 Активирајте “Sony | Music Center”
и допрете на “Fiestable”иконата.
Забелешка
За повеќе детали за “Sony | Music
Center”, видете на следната URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
44МК
Постигнување и
споделување Party
People рангирање и
добивање бонус
функции со Party King
Системот има уникатна функција
која може автоматски да ја сними
употребата на системот.
Врз основа на вашата употреба, системот ќе рангира со различни
Party People рангирања во согласност со однапред дефинирани критериуми. Колку почесто го користите системот, толку е повисоко рангирањето што ќе го постигнете.
Откако ќе постигнете одредено
Party People рангирање, може да
го споделите постигнувањето
преку социјалните медиуми.
Системот исто така ќе ги награди
вашите постигнувања со бонус
функции.
Забелешка
Да ја користите оваа функција,
проверете дали “Sony | Music Center”
апликацијата (стр. 43) и “Fiestable”
апликацијата (стр. 44) се инсталирани
на уредот.
1 Поврзете ги системот и уредот
преку BLUETOOTH
поврзување (стр. 38).
2 Активирајте “Sony | Music Center”
и допрете на “Fiestable”иконата.
Може да го проверите
моменталното рангирање, бонус
функција и да дознаете како да
постигнете следно рангирање.
Прилагодување звук
Прилагодување звук
За
Направете
Зголемување
бас и
креирање
помоќен звук
(MEGA BASS)
Допрете MEGA
BASS да изберете
“BASS ON”. MEGA
BASS индикаторот
светнува. За
откажување,
допрете MEGA
BASS да изберете
“BASS OFF”.
Допрете SOUND
FIELD +/– да
изберете “FIESTA”.
За откажување,
допрете SOUND
FIELD +/– да
изберете друго
звучно поле.
Избор на
звучно поле
Допрете SOUND
FIELD +/– да
изберете звучно
поле. За
откажување,
допрете SOUND
FIELD +/– да
изберете “FLAT”.
•• “ON NARRATION”:
Можете да
уживате импресивно чувство
како да сте на стадион преку
силни овации на стадионот.
•• “OFF NARRATION”: Може да
уживате во поимпресивно
чувство како да сте на стадион со
намалување на тонот на овации
како додаток на силните овации.
За откажување на
режимот Virtual Football
Допрете SOUND FIELD +/–
повеќепати да изберете “FLAT”.
Забелешка
•• Ние
препорачуваме да изберете
Virtual Football режим кога гледате
фудбалски натпревар.
•• Ако слушнете неприроден звук во
содржината кога е избрано “OFF
NARRATION”, “ON NARRATION”се
препорачува.
•• Оваа карактеристика не поддржува
моно звук.
Прилагодување звук
Намалување
звучен ефект
на диско клуб
(Fiesta)
Допрете SOUND FIELD +/–
додека гледате емитување на
фудбалски натпревар.
Креирање свој
звучен ефект
Избор на режим
Virtual Football
Може да го зголемите или намалите нивото на одредена фреквенција, потоа да го зачувате
дотерувањето како “CUSTOM EQ”.
Може да добиете чувство како
да сте на стадион кога гледате
фудбалски натпревар.
Запомнете дека може да
изберете Virtual Football режим
само при AUDIO IN и ТВ функции.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да озберете
“CUSTOM EQ”, потоа допрете
.
3 Допрете
/ да прилагодите
ниво на еквилајзер или
сараунд дотерување, потоа
допрете .
45МК
4 Повторете го чекор 3 за
прилагодување ниво на друга
фреквенција и сараунд ефект.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
За избор на прилагодено
дотерување на еквилајзер
Допрете SOUND FIELD +/– повеќепати да изберете “CUSTOM EQ”.
Правење атмосфера
на забава (DJ Effect)
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
1 Допрете го следното копче да
изберете тип на ефект.
•• FLANGER:
Креира ефект на
длабок татнеж кој е сличен на
татнежот на авион.
•• ISOLATOR: Изолира одредена
фреквенција со прилагодување
на друга фреквенција. На пр. ,
кога сакате да фокусирате
вокали.
•• SAMPLER: Создава серија
на специјални ефекти.
2 Менување звучен ефект.
За FLANGER и ISOLATOR:
Завртете го VOLUME/DJ CONTROL
копчето за прилагодување ниво
на ефект.
За SAMPLER:
Допрете SAMPLER повеќепати да
изберете режим за семплер,
потоа допрете S1, S2, S3 или S4
за емитување семплер звук.
За емитување непрекинато друг
семплер звук, завртете го
VOLUME/DJ CONTROL копчето.
46МК
За прилагодување
ниво на семплер звук
1 Допрете OPTIONS на далечинскиот
управувач.
2 Допрете
/ на далечинскиот
повеќе пати да изберете
“SAMPLER” и допрете .
3 Допрете
/ на далечинскиот
повеќе пати да прилагодите
ниво на семплер звук, потоа
допрете .
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS на далечинскиот.
За исклучување на ефектот
•• Допрете DJ OFF.
•• Допрете повторно
на избраното
копче за ефект (само за FLANGER
и ISOLATOR).
Забелешка
••DJ
Effect автоматски се исклучува
кога ќе:
— го искучите системот.
— смените функција
— аквитирате или деактивират Жичана
Party Chain или Безжична Party Chain
функција.
— cменувате звучно поле.
— користите Vocal Fader.
— менувате копче (Key Control).
•• Ако активирате DJ Effect за време на
префрлање, звучниот ефект нема да
се префрли на USB уредот.
••Не може да користите VOLUME/DJ
CONTROL на уредот за прилагодување тон кога DJ Effect е активирано.
Допрете  +/– на далечинскиот
управувач за прилагодување тон .
Други операции
Користење на Control
for HDMI функцијата
Со поврзување на ТВ компатибилен
со Control for HDMI функција* со
HDMI кабел (High Speed HDMI Cable
со интернет, одделно се продава) ви
овозможува полесно ракување со
уред преку далечинското од ТВ.
Следниве функции може да се користат со Control for HDMI функцијата.
•• System Power Off функција
•• System Audio Control функција
•• Audio Return Channel
•• One-Touch Play функција
•• Remote Easy Control
•• Следење јазик
Забелешка
Овие функции може да работат со уреди
кои не се произведени од Sony, но
работатата не се гарантира.
Подготовка за користење
Control for HDMI функција
Држете на SHIFT и допрете SETUP,
потоа дотерајте [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] на системот
во [ON] ( стр. 32) фабричкото
дотерување е [ON].
Овозможете дотерување на
Control for HDMI функција за ТВ
поврзан со системот.
System Power Off функција
Кога ќе го исклучите ТВ, системот
автоматски се исклучува.
Држете на SHIFT и допрете SETUP,
потоа дотерајте [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] на системот во [ON] или [AUTO] ( стр.e 33).
Фабричкото дотерување е [AUTO].
Забелешка
Поврзаниот уред може да не се исклучи зависно од статусот на уредот.
System Audio Control функција
Ако го вклучите системот додека
гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува од звучниците на системот. Тонот на системот може да се прилагоди преку далечинското од ТВ.
Ако ТВ звукот се емитувал од
звучниците на системот претходниот пат кога сте гледале ТВ, системот автоматски ќе се вклучи
кога повторно ќе го вклучите ТВ.
Операциите може да се направат
и преку менито на ТВ. За детали,
видете во упатството за употреба
на ТВ .
Други операции
* Control for HDMI е стандард кој се
користи од CEC (Consumer Electronics
Control) за овозможување HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
уреди меѓусебно да се контролираат.
Совет
Ако ја овозможите Control for HDMI
(“BRAVIA” sync) функцијата кога користите ТВ произведен од Sony, Control
for HDMI функцијата на системот исто
така автоматски се овозможува. Кога
дотерувањето е завршено, “COMPLETE”
се прикажува на екранот.
Забелешка
•• Нивото
на тон на системот се прикажува на ТВ екранот во зависност од
ТВ. Може да се разликува од нивото
на тон на екранот.
•• Во зависност од дотерувањата на ТВ,
System Audio Control функцијата може
да не е досдтапна. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ .
47МК
Audio Return Channel
Следење јазик
Ако системот е поврзан во TV
HDMI IN приклучок компатибилен
со Audio Return Channel, може да
слушате ТВ звук од звучниците на
системот без да поврзете аудио
кабел (одделно се продава).
Држете на SHIFT и допрете SETUP,
потоа дотерајте [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] во [ON]
(стр. 32). Фабричкото дотерување
е [ON].
Кога ќе го смените јазикот за
приказ на екранот од ТВ,
јазикот за приказ на системот
исто така се менува.
Забелешка
Ако ТВ не е компатибилен со
Audio Return Channel, треба да се
поврзе аудио кабел (одделно се
продава) (стр. 20).
One-Touch Play функција
Кога ќе допрете  во DVD/CD
или USB функција, ТВ автоматски
се вклучува. Влезот на ТВ се
менува во HDMI влез во кој е
поврзан системот .
Забелешка
Во зависност од ТВ, почетниот дел од
репродуцираната содржина може да
не се репродуцира правилно.
Remote Easy Control
Може да изберете систем со
SYNC MENU копче на
далечинскиот од ТВ и да
ракувате со системот .
Оваа функција може да се
користи ако ТВ поддржува мени
за поврзување. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ.
Забелешка
•• Во
менито за поврзување на ТВ ,
системот е препознат од ТВ како
“Player”.
•• Некои операции може да не се
достапни со некои ТВ.
48МК
Уживање во жичана репродукција користејќи
повеќе системи (Жичана Party Chain функција)
Може да поврзете повеќе аудио системи во ланец да направ ите
поинтересно опкружување за забава и да направите појак з вук.
Активираниот систем во ланецот ќе биде Party Host споделува
музика. Другите системи ќе станат Party Guests и репродуцираат иста
музика како што репродуцира и Party Host.
Дотерување Жичана Party Chain
Дотерување на Жичана Party Chain со поврзување на сите системи
преку аудио кабли (одделно се продава ).
Пред поврзување на каблите прво исклучете го кабелот за
напојување.
 Ако сите системи се опремени со Жичана Party Chain функција
Пр.: Кога при поврзување овој систем го користит е како прв систем
Други операции
Прв систем
Продолжува со
поврзување се
до последниот
систем
Втор
Систем
•• Последниот систем мора да биде поврзан
•• Било кој систем може да стане Party Host.
Последен
систем
со првиот систем.
49МК
•• Можете
да смените Party Host во друг систем во ланецот . За
детали, видете “Да изберете нов Party Host (кога сите системи се
опремени со Жичана Party Chain функција)” (стр. 51).
•• Проверете дали е избрана различна функција од AUDIO IN функција.
Ако AUDIO IN функцијата е избрана, оваа функција неможе да се користи.
 Ако еден од системите не е опремен со Жичана Party Chain
функција
Пр.: Кога при поврзување овој систем го користите како прв систем
Продолжува со
поврзување се
до последниот
систем
Прв систем
Втор
систем
Последен
систем*
* Поврзете систем кој не е опремен со Жичана Party Chain функција како
последен систем, во спротивно ќе запре на тој систем . Изберете Audio In
функција на последниот систем.
•• ••Последниот систем не е
•• Првиот систем мора да го
поврзан во првиот систем.
изберете како Party Host за си те системи да
репродуцираат иста музика кога Жичана Party Chain функцијата е
активирана.
50МК
Уживајте со Жичан Party Chain
1 Приклучете го кабелот за
напојување и вклучете ги
системите.
2 Прилагодете го тонот на секој
систем.
3 Активирајте ја Жичана Party
Chain функција на системот
да се користи како Party Host.
“PARTY CHAIN” се прикажува на
екранот. Party Host почнува со
Жичана Party Chain, и другите
системи автоматски стануваат
Party Guests. Сите системи
репродукцираат иста музика
која ја репродуцира Party Host.
“WIRED P.CHAIN” светнува на
екранот од Party Host и Party
Guests.
Забелешка
•• Зависно
од вкупниот број на системи
кои сте ги поврзале, на Party Guest
може да му треба подолго време пред
да почне со репродукција на музика.
•• Менувањето ниво на тон и звучен
ефект на Party Host нема да влијаат
врз емитувањето на Party Guest.
Guest продолжува со репродукција на музичкиот извор како Party
Host дури и кога ќе ја смените функцијата во Party Guest. Меѓутоа, може
да го прилагодите тонот и да смените звучниот ефект на Party Guest.
•• Кога користите микрофон на Party
Host, звукот ќе се емитува од Party
Guests.
•• Кога еден од системите во ланецот
прави USB префрлање, почекајте системот да заврши или префрлањето
да запре пред да ја активирате
Жичана Party Chain функција.
•• За подетални операции на другите
системи видете во упатството за
употреба на системите.
Да изберете нов Party Host
(кога сите системи се
опремени со Жичана Party
Chain функција)
Повторете го чекор 3 од “Уживајте
во Жичана Party Chain” на системот да го користите како нов
Party Host. Моменталниот Party
Host автоматски станува Party
Guest. Сите системи репродуцираат иста музика како што
репродуцира и Party Host.
Забелешка
•• Може
да изберете друг систем како
нов Party Host само откако Жичана
Party Chain функцијата на сите
системи во ланецот се активирани.
•• Ако избраниот си стем не станува нов
Party Host по неколку секунди,
повторете го чекор 3 од “Уживајте
со Жичана Party Chain”.
Други операции
Пр.: Кога овој систем го
користите како Party Host
 Допрете FUNCTION на уредот
theда изберете функција.
Ако користите поврзување
 (стр. 49), немојте да
изберете AUDIO IN функција.
Ако ја изберете оваа
функција, звукот нема да
може да се емитува.
 Почнете со репродукција на
музика потоа држете на
PARTY CHAIN на уредот
околу 2 секунди или повеќе.
•• Party
За деактивирање Жичана
Party Chain
Држете на PARTY CHAIN на
Party Host околу 2 секунди или
повеќе. “LEAVE PARTY” се
прикажува на екранот.
51МК
Забелешка
Ако Жичана Party Chain функцијата не
е исклучена по неколку секунди, држете на PARTY CHAIN на Party Host
повторно околу 2 секунди или повеќе.
Дотерување Жичан Party
Chain режим за звук
Може да дотерате режим за звук
кога Жичана Party Chain
функцијата е активирана.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“P CHAIN MODE” и допрете
3 Допрете
/ да изберете
режим по избор и допрете
.
•• “STEREO”:
емитува стерео
звук.
•• “RIGHT CH”: емитува моно
звук на десниот канал.
•• “LEFT CH”: емитува моно звук
на левиот канал.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
.
Уживајте безжично
во репродукција преку
повеќе системи
(Безжична Party Chain
функција)
Може да поврзете повеќе аудио
системот во ланец преку
BLUETOOTH поврзување ако сите
системи се опремени со Безжична Party Chain функција. Оваа
функција овозможува да направите повозбудлива забава и да
произведете повизок звук без
поврзување кабел.
Запомнете дека може да репродуцирате само аудио извор од
BLUETOOTH уред.
Првиот систем во ланецот што
треба да се активира станува Party
Host и споделува музика. Другите
системи стануваат Party Guests и ја
репродуцираат истата музика што
ја репродуцира Party Host.
Дотерување и уживање во
Безжичен Party Chain
Пр.: Дотерајте го MHC-V21D
како прв систем (Party Host)
1 Вклучете ги сите системи.
2 Дотерајте го првиот систем како
Party Host.
 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH функција.
 Поврзете го BLUETOOTH уредот
во системот преку BLUETOOTH
поврзување.
52МК
 Допрете W.PARTY CHAIN на
уредот.
“CHAINING” трепка на екранот.
Системот влегува во
Безжичен Party Chain режим.
Кога системот ќе влезе Безжичен
Party Chain режим на дотерување,
поврзувањето со BLUETOOTH
уредот автоматски се прекинува.
3 Дотерајте го вториот систем
како Party Guest.
 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH функција.
 Допрете W.PARTY CHAIN на
уредот.
Вториот систем станува
Party Guest.
“P.CHAIN” светнува на
екранот.
Забелешка
4 Дотерајте го третиот или повеќе
системи како Party Guests.
Повторете го чекор 3.
Забелешка
Поврзете го третиот или
последниот систем во рок од 30
секунди од поврзување на
претходниот систем. “P.CHAIN”
трепка на екранот од Party Host во
рок од 30 секунди. По 30 секунди,
системот не може да се поврзе.
следниот Party Guest е поврзан.
“P.CHAIN” ќе престане да трепка
на екранот од Party Host и
BLUETOOTH уредот повторно ќе се
поврзе со Party Host.
6 Почнете со репродукција на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
7 Прилагодете го тонот.
Кога тонот на Party Host е
прилагоден, тонот на Party Guests
исто така се прилагодува. Ако
сакате да прилагодите тон на
одреден Party Guest, прилагодете
го тонот на Party Guest.
Забелешка
•• Не
може да изберете друг систем
како нов Party Host додека
Безжичниот Party Chain е активиран.
•• Кога користите микрофон или свирите
thгитара на Party Host, звукот нема
да се емитува од Party Guests.
•• Sleep Timer и Auto Standby функциите
не се достапни во Party Guests.
•• За подетални операции на други
системи, видете во упатството за
употреба на системит.
Совет
Да додадете нов Party Guests откако
Безжичен Party Chain веќе е
воспоставен, држете на W.PARTY
CHAIN во Party Host, потоа повторете
го чекор 3 од “ Дотерување и уживате
во Безжичен Party Chain” ( стр. 52).
Други операции
Безжичната Party Chain функција е
откажана во следните ситуации.
— Нема никаква работа во рок од
1 минути откако Party Host е
дотеран во чекор 2.
— W.PARTY CHAIN повторно е
е допрен во Party Host пред да
заврши чекор 3.
5 Почекајте 30 секунди откако по-
За деактивирање на Безжичен
Party Chain
Допрете W.PARTY CHAIN во
Party Host.
Забелешка
Кога ќе смените функција или ќе
исклучите Party Host, Безжичниот
Party Chain ќе се деактивира.
53МК
За исклучување Party Guest
од Безжичен Party Chain
Допрете W.PARTY CHAIN во
Party Guest кој сакате да го
напуштите. Во овој случај,
другите Безжични Party Chain ќе
останат активнми.
Забелешка
Кога ќе смените функција или ќе
исклучите одреден Party Guest, тој
Party Guest го напушта Безжичното
Party Chain поврзување.
Дотерување синхронизација
при Безжичен Party Chain
Кога ќе се воспсотави Безжичен
Party Chain, ќе се применат
следните услови:
•• Ако Mega Bass и Speaker Light
дотерувањата се сменети во
Party Host, дотерувањето на
Party Guests исто така се
менува.
•• DJ Effect и Karaoke дотерување
како Vocal Fader и Key Control
се исклучени на двата Party
Host и Party Guests.
•• Дотерувањето на звучното поле
се враќа во фабричко и на
двата Party Host и Party Guests.
•• Кога Party Host е исклучен,
Party Guests исто така е
исклучен.
Слушање музика
безжично со два
система (Speaker
Add function)
За користење на оваа функција, потребни се два система со исти модел.
Со поврзување на два система
преку BLUETOOTH безжична
технологија, може да уживате во
музика на помоќен начин. Може
да изберете и аудио излез меѓу
двоен режим (во кој два система
репродуцираат ист звук) и стерео
режим (стерео звук).
Во следниве чекори, два система
се опишани како “ систем ” (или
Host систем) и “ систем ” (или
Guest систем).
Забелешка
••За
користење на оваа функција,
проверете дали “Sony | Music
Center” апликацијаата (стр. 43) е
инсталирана на BLUETOOTH уредот.
•• Проверете дали BLUETOOTH уредот
е спарен со двата система  и .
За детали за спарување, видете
“Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред” (стр. 38) или
“One Touch BLUETOOTH поврзување
со NFC” ( стр. 40).
Дотерување и уживање
во Speaker Add
1 Донесете два система од исти
модел на растојание од 1
метар еден од друг.
2 Вклучете го системот  и
.
54МК
3 Допрете BLUETOOTH на системот 
и системот  да изберете
BLUETOOTH функција.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
4 Поврзете ги системот  и
BLUETOOTH уредот преку
BLUETOOTH поврзување
(стр. 38).
5 Активирајте “Sony | Music Center”
и следете ги инструкциите на
екран да дотерате Speaker
Add за систем  и .
“HOST” се прикажува на екранот
од систем , и “GUEST” се
прикажува на екранот од систем
.
6 Дотерајте го режимот за излез
преку “Sony | Music Center” на
вашиот BLUETOOTH уред.
•• Двоен
7 Почнете со репродукција на
BLUETOOTH уред и
прилагодете го тонот.
За детали видете “ Слушање
музика на BLUETOOTH уред”
(стр. 39).
Забелешка
•• Кога
користите микрофон или
свирите гитара на системот ,
звукот нема да се емитува од
системот .
операции не се достапни
на системот  кога користите
Speaker Add:
— Тајмер за спиење
— Автоматско мирување
— Заштита од деца
— Vocal Fader, Key Control & Scoring
— Управување со системот преку
далечинскиот управувач
Дотерување синхронизација
за време на Speaker Add
•• Кога
ќе се воспсотави Speaker
Add поврзување, следниве
дотерувања на системот  ќе
се синхронизираат со :
—•Тон
—•Mega Bass
—•Звучно поле и Custom EQ
—•DJ Effect
—•Светло на звучник
•• Кога горенаведените дотерувања
се менуваат на системот  или
, другите дотерувања на
системот се синхронизираат.
•• Кога системот  е исклучен,
системот  исто така е исклучен.
За деактивирање на Speaker
Add функцијата
Користете “Sony | Music Center” и
следете ги инструкциите на екран.
Други операции
режим: емитува звук од
двата система.
•• Стерео режим – десен:
емитува моно звук од десниот
канал од системот , и лев
канал од системот .
•• Стерео режим – лев: емитува
моно звук од лев канал од
системот , и десен канал од
системот .
•• Следниве
Забелешка
Ако сакате да ресетирате еден од
двата система додека користите
Speaker Add функција, исклучете го
другиот систем.
Ако не го исклучите другиот систем пред
да ја ресетирате Speaker Add функцијата,
BLUETOOTH поврзувањето или емитување звук може да се прекинат.
Совет
•• Ако
не ја деактивирате оваа функција, системот ќе се обиде повторно
да воспостави нова врска следниот
пат кога ќе го вклучите системот.
55МК
•• Преврлете
во SBC кодекс кога ја
користите Speaker Add функцијата.
За детали видете “Дотерување
BLUETOOTH аудио кодекси” (стр. 41).
Пеење: Караоке
Подготовка за караоке
1 Допрете MIC LEVEL– за намалување ниво на тон на микрофон.
Наизменично допрете MIC/GUITAR
LEVEL – на уредот повеќе пати за
намалување ниво на тон на
микрофонот.
2 Допрете GUITAR на уредот
повеќе пати да изберете “OFF”.
3 Поврзете опционален микрофон во MIC1 или MIC2/GUITAR
приклучок на уредот .
Поврзете друг опционален
микрофон ако сакате да пеете
во дует.
4 Почнете со репродукција и
прилагодете го нивото на микрофонот. Допрете MIC ECHO
за прилагодување ехо ефект.
5 Почнете да пеете заедно со
музиката.
Забелешка
•• Во
случај на микрофонија:
— микрофонот тргнете го подалеку
од системот.
— сменете го правецот на
микрофонот.
— допрете MIC LEVEL– повеќепати.
— допрете MIC ECHO повеќепати да
прилагодите ниво на ехо.
•• Звукот од микрофонот нема да се
префрли на USB уред за време
на USB префрлањето.
56МК
••Не
може да го прилагодите нивото
на тон на микрофонот со помош на
VOLUME/DJ CONTROL копчето на уредот или  +/– копче на далечинското.
Допрете MIC LEVEL+/– за прилагодување ниво на тон на микрофонот.
••Кога користите Безжичен Party Chain
или Speaker Add функција, звукот од
микрофонот се емитува само од
системот во кој е поврзан
микрофонот.
••Ако звукот низ микрофонот е
премногу гласен, може да е искривен.
Допретеs MIC LEVEL– повеќепати за
намалување ниво на микрофонот.
Намалување звук на
вокал (Vocal Fader)
Можете да го намалите звукот
на вокалот во стерео извор.
Допрете VOCAL FADER да
изберете “ON V FADER”.
Наизменично држете на
VOCAL
FADER на уредот да изберете “ON
V FADER”.
За откажување на Vocal Fader
Допрете VOCAL FADER
повеќепати да изберете “OFF”.
Менување копче (Key Control)
Допрете KEY CONTROL / да одговара на вашиот вокален опсег.
Активирање караоке режим
за бодување (Score Mode)
Може да користите функција за бодуување кога микрофонот е поврзан .
Вашиот резултат се пресметува на
скала од 0 до 99 со споредување на
вашиот глас со музиката.
1 Почнете со репродукција.
2 Допрете SCORE пред да
почнете да пеете.
3 Откако пеете повеќе од една
минута допрете повторно SCORE
да го видите резултатот.
Менување на вашиот
глас (Voice Changer)
Може да го смените вашиот глас кога
зборувате или пеете во микрофон.
Допрете VOICE CHANGER повеќепати да смените ефект на глас.
За исклучување Voice Changer
Допрете VOICE CHANGER
повеќепати да изберете “OFF”.
Може да слушате звук од гитара со
поврзување на гитарата во MIC2/
GUITAR приклучок на уредот. Исто
така, може да свирите на гитара и
да пеете поврзувајќи микрофон во
MIC1 приклучок на уредот .
Звукот од гитара може да се смени со избор на ефект за гитара.
1 Допрете MIC/GUITAR LEVEL – на
уредот повеќепади да намалите ниво на тон за гитара.
2 Користете кабел за инструментот
(одделно се продава) да ја
поврзете гитарата (одделно се
продава) во MIC2/GUITAR
приклучок на уредот.
повеќепати да изберете
ефект за гитара.
•• “CLEAN”: оригинален звук на гитара.
Се препорачува за електрична гитара или електро-акустична гитара.
•• “O DRIVE”: искривен звук сличен на засилувач за гитара. Се
препорачува за електрична
гитара.
•• “BASS”: оригинален звук на гитара. Се препорачува за бас гитара.
4 Почнете со свирење на
гитарата и прилагодете го
тонот на гитарата .
Звукот од гитарата се емитува
од системот.
Забелешка
•• Може да се појави фонија кога користите
електро-акустична гитара со “O
DRIVE” ефект. Допрете MIC/GUITAR
LEVEL − на уредот за намалување
тон на гитара. Во спротивно,
префрлете во друга гитара.
•• Пред да ја исклучите гитарата од
системот, допрете MIC/GUITAR
LEVEL − на уредот да го намалите
тонот на гитарата.
Други операции
Уживајте во звук од
гитара
3 Допрете GUITAR на уредот
За исклучување режим за
гитара
Допрете GUITAR на уредот
повеќепати да изберете “OFF”.
Уживајте во музика со
Speaker Light
1 Допрете PARTY LIGHT повеќепати
да изберете “LED ON”.
Наизменично, допрете SPEAKER
LIGHT на уредот повеќепати да
изберете “LED ON”.
57МК
2 Допрете LIGHT MODE да
изберете режим на
осветлување.
Режимот за осветлување е
различно кога Безжичниот
Party Chain е активиран.
За исклучување Speaker Light
Допрете PARTY LIGHT ( или
SPEAKER LIGHT на уредот)
повеќепати да изберете “LED OFF”.
Забелешка
•• Не
гледајте директно во делот што
емитува светлина кога the Speaker
Light е вклучено.
•• Ако светлината на осветлувањето е
блескава, сменете го светлото во собата или исклучете го осветлувањето.
•• Можете да вклучите или исклучите
Speaker Light кога демото е вклучено.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да озберете
“VOICE GUIDANCE” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете “ON”
потоа допрете .
Voice Guidance е активирано.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
За деактивирање Voice Guidance
Изберете “OFF” во чекор 3.
За прилагодување ниво на
Voice Guidance
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“SAMPLER”, потоа допрете
Користење Sleep Timer
Системот се исклучува автоматски по дотераното време.
Допрете SLEEP да изберете
време по желба.
За откажување Sleep Timer,
допрете SLEEP да изберете “OFF”.
Совет
За проверка на преостанато време пред
системот да се исклучи допрете SLEEP.
Користење Voice
Guidance
58МК
Може да слушате Voice
Guidance кога системот влегува
во BLUETOOTH режим за
спарување или BLUETOOTH
уредот е поврзан или откачен
од системот.
.
3 Допрете
/ да прилагодите
ниво на Voice Guidance,
потоа допрете .
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
•• Voice
Guidance нивото на тон се
менува во согласност со нивото на
тон на системот. Меѓутоа, во некои
случаи, Voice Guidance нивото на
тон може да не се менува .
•• Во некои случаи, може да има
доцнење во Voice Guidance излез
или Voice Guidance може да не
работи.
Користење опционална опрема
1 Допрете  – се додека “VOL
MIN” не се прикаже на екран.
2 Поврзете опционална опрема
(стр. 17).
3 Допрете FUNCTION повеќепати
да изберете “AUDIO IN”.
4 Почнете со репродукција на
поврзаната опрема.
5 Допрете  + повеќепати за
прилагодување тон.
Забелешка
Системот може автоматски да се префрли во режим на мирување ако нивото на тон на поврзаната опрема е
премногу тивко. Прилагодете го нивото на тон на опремата. За исклучување
на функцијата автоматско мирување,
видете “Дотерување функција за
автоматско мирување” (стр. 59).
Деактивирање на
копчиња на уредот
(Child Lock)
Држете на  на уредот повеќе
од 5 секунди.
“CHILD LOCK ON” се прикажува на
екранот.
Можете да работите со ситемот
само преку копчињата на
далечинскиот. За исклучување на
Child Lock функцијата, држете на 
на уредот повеќе од 5 секунди се
додека “CHILD LOCK OFF” не се
прикаже на екранот.
Системот влегува во режим на
мирување за околу 15 минути
кога нема никаква работа или
нема емитување на аудио сигнал.
Фабрички, функцијата за автоматско мирување е вклучена.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“AutoSTBY”, потоа допрете
3 Допрете
/ да изберете
“ON” или “OFF” и допрете
.
.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Забелешка
••“AutoSTBY”
трепка на екранот околу
2 минути пред да се префрли во
режим на мирување .
•• Функцијата за автоматско мирување
не работи во следните случаи:
— за време на тјунер.
— кога Sleep Timer е активиран.
— кога се поврзани микрофон или
гитара.
— кога системот е Party Guest во
Безжична Party Chain функција
или Guest системот во Speaker
Add функција.
Други операции
Можете да ги деактивирате
копчињата на уредот (освен ) да
спречите неправилна работа,
како пакост од деца.
Дотерување функција за
автоматско мирување
Забелешка
•• Child
Lock функцијата ќе се исклучи
автоматски кога ќе го откачите
кабелот за струја.
•• Child Lock функцијата не се активира
кога ќе го отворите носачот за диск .
59МК
Ажурирање софтвер
Дополнителни информации
Софтверот на овој систем може
во иднина да се ажурира .
Може да го ажурирате веќе
инсталираниот софтвер од
следната веб страна .
Следете ги онлајн инструкциите
за ажурирање на софтверот .
Проблеми и решенија
За купувачи во Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачите во Европа и
Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За купувачи во други земји /
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Доколку наидете на проблем со
системот најдете го проблемот во
долунаведената листа со проблеми и решенија и преземете мерки за поправка. Ако проблемот
постои обратете се во најблиската продавница на Sony.
Запомнете дека сервисерот што
ќе го замени делот за време на
поправката може да го задржи.
Ако “PROTECTX” (X е број) и
“CHECK MANUAL” трепка на
екранот
Веднаш откачете го кабелот за
струја и проверете нешто да
не ги блокира отворите за
вентилација на уредот.
Откако ќе проверите и нема да
откриете проблеми, повторно
поврзете го кабелот за струја и
вклучете го системот. Ако
постои проблем, обратете се
во продавницата на Sony.
Општо
Напојувањето не се вклучува.
дали кабелот за
напојување правилно е поврзан.
•• Проверете
Системот се префрла во режим
на мирување.
•• Ова не е дефект. Системот автоматски се префрла во режим на
мирување за околу 15 минути
кога нема никаква работа или
ништо не се емитува (стр. 59).
60МК
Нема звук.
•• Прилагодете го тонот.
•• Проверете
го поврзувањет на
опционалната опрема ако
има (стр. 17).
•• Вклучете ја поврзаната опрема.
•• Откачете го кабелот за струја,
потоа повторно поврзете го
кабелот за струја и вклучете го
системот.
Нема звук од микрофонот.
•• Прилагодете го нивото на
јачина на микрофонот.
•• Проверете дали микрофонот е
поврзан правилно во MIC1 или
MIC2/GUITAR приклучок на уредот.
•• Проверете дали микрофонот е
вклучен.
Не се слуша ТВ звук од
системот. “CODE 01” и “SGNL
ERR” се прикажува на екранот.
•• Овој систем поддржува 2канални Linear PCM формати.
Проверете го дотерувањето за
аудио излез на ТВ и сменете го
во PCM излез ако е избран
автоматски режим.
дали дотерувањето
за излез на ТВ е дотеран да
користи надворешни звучници.
Има шум или бучава.
•• Поместете го системот
подалеку од извори на бучава.
•• Поврзете го системот во друг
штекер.
•• Инсталирајте филтер за шум (одделно
се продава) во кабелот за напојување.
•• Исклучете ја околната електрична опрема.
•• Може да слушнете шум од ладилник кога системот е во режим
на мирување или репродуцирате
со низок тон. Ова не е дефект.
•• Поместете го уредот подалеку од неонски знаци или флуоресцентно светло.
Далечинскиот управувач
не работи.
•• Отстранете
ги пречките меѓу
далечинскиот управувач и уредот.
•• Приближете го далечинскиот
поблиску до уредот.
•• Насочете го далечинскиот кон
сензорот на уредот.
•• Заменете ги батериите (R03/size
AAA).
•• Тргнете го уредот подалеку од
флуоресцентно светло.
Има акустично ехо.
•• Намалете го тонот.
•• Оддалечете го микрофонот и
гитарата од системот или сменете
го правецот на микрофонот.
Има неправилност на боја
на ТВ екранот.
•• Исклучете го ТВ веднаш, потоа
вклучете по 15 до 30 минути.
Ако неправилноста на бојата
се уште постои, системот
оддалечете го од ТВ.
Дополнителни информации
Нема слика/звук кога ќе
поврзете во HDMI OUT (TV)
ARC приклучок.
•• Сменете го дотерувањето во
[HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Проблемот може да е решен.
•• Опремата поврзана во HDMI
OUT (TV) ARC приклучокот не
одговара со форматот на аудио
сигналот. Во ваков случај,
дотерајте [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] во [PCM] (стр. 32).
•• Обидете се со следново:
—•Исклучете го системот и
повторно вклучете го.
—•Исклучете ја поврзаната опрема
и повторно вклучете ја.
—•Исклучете го и потоа повторно
вклучете го HDMI кабелот.
•• Проверете
61МК
“CHILD LOCK” се прикажува кога
ќе допрете копче на уредот.
•• Исклучете ја фуннкцијата Child
Lock (стр. 59).
Се слуша клик звук кога го
вклучувате системот.
•• Ова е работен звук и се случува
кога системот се вклучува
или исклучува, на пр. Ова не е
дефект.
Звукот го губи стерео ефектот
при репродукција.
•• Исклучете го Vocal Fader
(стр. 56).
•• Проверете дали системот
правилно е поврзан.
Диск плеер
Носачот за диск не се отвара и
“LOCKED” се прикажува на екранот.
•• Обратете се во продавницата
на Sony или локален
претставник на Sony сервис.
Носачот за диск не се затвара.
•• Дискот ставете го правилно.
Дискот не се вади.
•• Не може да го извадите дискот
при CD-USB Synchronized Transfer
или REC1 Transfer. Допрете  за
откажување и допрете  на
уредот да го извадите дискот.
•• Обратете се во продавница на Sony.
Репродукцијата не почнува.
•• Избришете го дискот (стр. 70).
•• Повторно ставете го дискот.
•• Ставете диск кој системот може
да го репродуцира (стр. 8).
•• Извадете го дискот и
избришете ја влагата од него,
потоа оставете го системот
вклучен неколку часа се додека
влагата не испари.
62МК
•• Регионалниот
код на DVD VIDEO
не одговара со системот.
Звукот прескокнува.
•• Избришете го дискот (стр. 70).
•• Повторно ставете го дискот.
•• Уредот ставете го на места
без вибрации.
Репродукцијата не почнува
од првата песна.
•• Дотерајте го режимот за репродукција во Normal Play (стр. 26).
•• Resume Play е избрано. Допрете двапати . Потоа допрете 
да почне репродукцијата.
Не може да правите некои
функции како на пр. Stop, Lock
Search, Slow-motion Play,
Repeat Play или Shuffle Play.
•• Во зависност од дискот може
да се случи да не може да правите некои од овие операции.
Видете во упатството за употреба испорачано со дискот.
DATA CD/DATA DVD (MP3,
MPEG4 или Xvid) не може да се
репродуцира.
•• Податоците не се меморирани
во поддржан формат.
•• Проверете дали сте избрале
правилен Media Mode пред
да репродуцирате.
Име на папка песна, фајл и
ID3 таг карактери не се
прикажуваат правилно.
•• ID3 тагот не е Version 1 (1.0/1.1)
или Version 2 (2.2/2.3).
•• Карактери кои не може да се
прикажат со овој систем се
следни:
—•Големи букви (A до Z)
—•Броеви (0 дo 9)
—•Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се
прикажуваат како “_”.
USB уред
Аудио фајлови или папки на USB
уредот не може да се избришат.
•• Проверете дали USB уредот има
заштита од пишување.
уредот е откачен или напојувањето е исклучено за време
на бришењето. Избришете го
делумно избришаниот фајл. Ако
ова не го поправи проблемот,
USB уредот може да е оштетен.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
Нема звук.
•• USB уредот не е правилно поврзан.
Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа вклучете го системот и проверете дали
на екраннот ќе се прикаже “USB”.
Има шум, прескокнување или
испрекинат звук.
•• Користите USB уред кој не е
поддржан. Проверете
информација на веб страната за
компатибилни USB уреди (стр. 11).
•• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот потоа
вклучете го системот.
•• Самите мучките податоци содржат
шум или звукот е испрекинат. Шумот
може да е влезен за време на
префрлањето. Избришете го фајлот и
обидете се повторно да префрлите.
•• Брзината користена кога кодирате
аудио фајлови е спора. На USB
уред префрлете аудио
фајлови со поголема брзина.
“READING” се прикажува подолго
време или потребно е повеќе време
пред да почне со репродукција.
•• Вчитувањето може да потрае
подолго време во следниве случаи
—•Има многу папки или фајлови
на USB уредот (стр. 10).
—•Структурата на фајлот е
премногу сложена.
—•Надминат е капацитетот на
меморијата.
Дополнителни информации
Префрлањето не е успешно.
•• Користите USB уред кој не е
поддржан. Проверете ја информацијата на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 11).
•• USB уредот не е правилно
форматиран. Видете во
упатството за употреба на USB
уредот како да го форматирате.
•• Исклучете го системот и извадете
го USB уредот. Ако USB уредот
има прекинувач за напојување,
исклучете го и повторно вклучете
го USB уредот откако ќе го
извадите од системот. Потоа
повторно префрлете.
•• Ако префрлањето и бришење
се повторат неколку пати,
структурата на фајлот на USB
уредот ќе се фрагментира.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
•• USB уредот е откачен и напојувањето е исклучено за време на
префрлањето.
Избришете го делумно префрлениот фајл и повторно префрлете.
Ако ова не го реши проблемот,
USB уредот може да е оштетен.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
•• USB
63МК
—•Внатрешната меморија е
фрагментирана.
“NO FILE” е прикажано на екранот.
•• Системот се префрла во режим
на ажурирање софтвер и сите
копчиња (освен ) се деактивирани. Допрете  на уредот за
откажување на ажурирањето.
“OVER CURRENT” се прикажува
на екранот.
•• Откриен е проблем со нивото
на електрично напојување
(USB) портот. Исклучете го системот и извадете го USB уредот од портот. Проверете да не
има проблем со USB уредот.
Ако овој приказ постои,
обратете се во продавницата на
Sony.
Погрешен приказ.
•• Податоците зачувани на USB
уредот се оштетени,
префрлете ги повторно.
•• Карактери кои може да се
прикажат на овој систем се:
—•Големи букви (A до Z)
—•Броеви (0 до 9)
—•Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се
прикажуваат како “_”.
USB уредот не е препознат.
•• Исклучете го системот и повторно приклучете го USB уредот, потоа вклучете го системот.
•• Проверете информација на веб
страната за компатибилни
USB уреди (стр. 11).
•• USB уредот не работи
правилно. Видете во упатството
за употреба на USB уредот како
да го решите овој проблем.
64МК
Репродукцијата не почнува.
го системот и повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го системот.
•• Проверете информација на веб
страната за компатибилни
USB уреди (стр. 11).
•• Исклучете
Репродукцијата не почнува
од првиот фајл.
•• Дотерајте го режимот за репродукција во Normal Play (стр. 26).
Фајлот не може да се репродуцира.
•• Проверете дали с те избрале
точен Media Mode пред да
репродуцирате.
•• USB уред форматиран со фајл
систем различен од FAT16 или
FAT32 не е поддржан.*
•• Ако користите поделен USB уред,
можат да се репродуцираат
фајлови само на првата партиција.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но
некои USB уредот може да не ги поддржуваат сите FAT. За детали видете во
упатството за употреба на секој USB уред
или обратете се до производителот.
Слика
Нема слика.
•• Проверете
дали системот
правилно е поврзан.
•• Ако видео кабелот или HDMI
кабелот оштетен, заменете го
со нов.
•• Проверете дали уредот е поврзан во
HDMI влезен приклучок или видео
влезен приклучок на ТВ (стр. 19).
•• Проверете дали е исклучен ТВ и
дали работи правилно.
•• Проверете дали сте избрале
видео влез на ТВ да може да
гледате слики од системот.
•• (Овен
за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Проверете дали бојата на системот
правилно е дотерана во согласност
со системот на боја на ТВ.
Се прикажува шум на сликата.
•• Избришете го дискот (стр. 70).
•• Ако видео сигналот од системот
оди преку видео рекордер до
ТВ, заштита од копирања
применето на некои DVD VIDEO
програми може да влијаат врз
квалитетот на сликата.
•• Освен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Кога репродуцирате VIDEO CD
снимени во друг систем на боја,
сликата може да е испрекината
(стр. 21, 30).
•• Освен
за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Дотерајте го системот на боја
на системот да одговара на ТВ
(стр. 21, 30).
Јазикот за звучниот запис не
може да се смени.
•• Повеќејазични записи не се
снимени на DVD VIDEO кои се
репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
јазик за звучен запис.
Јазикот за превод не може да
се смени.
•• Повеќејазични преводи не се
снимени на DVD VIDEO кои се
репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
на превод.
Аголот не може да се
смени.
•• Повеќе агли не се снимени на
DVD VIDEO кои се репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
агли.
Тјунер*
Има шум или бучава, или
станицата не се прима.
•• Поврзете ја антената правилно.
•• Сменете го местото и
ориентација на антената за да
добиете подобар прием.
•• Исклучете ја околната
електрична опрема.
* Може да не се прими радио зависно
од условите на радио брановите или
вашето опкружување.
BLUETOOTH уред
Спарување не може да се направи.
уредот
приближете го до системот.
•• Спарувањето може да не се
направи ако околу системот
има друг BLUETOOTH уред. Во
овој случај, исклучете го
другиот BLUETOOTH уред.
•• Проверете дали е внесена
точна лозинка при бирање на
име на системот (овој систем)
на BLUETOOTH уредот.
•• BLUETOOTH
BLUETOOTH уредот не го
открива системот или “RF OFF”
се прикажува на екранот.
•• Дотерајте BLUETOOTH сигнал во
“BT ON” (стр. 42).
Дополнителни информации
Размерот на ТВ екранот не
може да се смени.
•• Размерот е фиксиран на DVD
VIDEO и видео фајл.
•• Во зависност од ТВ може да се случи да
не може да го смените размерот на ТВ.
Преводот не може да се исклучи.
VIDEO забранува исклучување
на преводот.
•• DVD
65МК
Поврзувањето не е возможно.
уредот кој се
обидувате да го поврзете не
поддржува A2DP профили и
не може да се поврзе со
системот.
•• Овозможете BLUETOOTH
функција на BLUETOOTH уредот.
•• Воспоставите поврзување од
BLUETOOTH уред.
•• Информација за регистрација
на спарување е избришана.
Направете повторно
спарување.
•• BLUETOOTH
Звукот прескокнува или варира
или изгубено е поврзувањето.
•• Системот и BLUETOOTH уредот
се премногу оддалечени.
•• Ако има пречки меѓу системот
и BLUETOOTH уредот,
остранете ги и избегнете ги
пречките.
•• Ако има опрема која генерира
електромагнетно зрачење,
како на пр. безжичен LAN,
друг BLUETOOTH уред или
микробранова печка,
оддалечете ги.
Звукот на BLUETOOTH
уредот не се слуша на овој
систем.
•• Прво зголемете го тонот на
BLUETOOTH уредот, потоа
прилагодете го тонот со +/–.
Има шум, бучава или
испрекинат звук.
•• Ако има пречки меѓу системот
и вашиот BLUETOOTH уред,
отстранете ги или избегнете
ги пречките.
66МК
•• Ако
во близина има опрема
која генерира електромагнетни
зрачења, како на пр. безжичен
LAN, друг BLUETOOTH уред или
микробранова печка тргнете ги
подалеку.
•• Намалете го тонот на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
Control for HDMI (“BRAVIA”
Sync)
Системот не се вклучува дури
и кога ТВ е вклучен .
•• Држете на SHIFT и допрете
SETUP, потоа дотерајте [HDMI
SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] во
[ON] (стр. 32). ТВ мора да поддржува Control for HDMI функција
(стр. 47). За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
•• Проверете го дотерувањето за
звучници на ТВ. Напојувањето
на системот се синхронизира
со дотерувањето за звучници
на ТВ . За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
•• Ако претходно звукот се
емитувал од звучниците на ТВ ,
системот не се вклучува дури
и кога ТВ е вклучен .
Системот се исклучува кога ТВ
е исклучен.
•• Проверете го дотерувањето на
[HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] ( стр. 33). Кога
[STANDBY LINKED TO TV] е
дотеран во [ON], системот
автоматски се исклучува кога
ќе го исклучите ТВ без оглед на
влезот.
Системот не се исклучува дури
и кога ТВ е исклучен .
•• Проверете го дотерувањето на
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] (стр. 33). За автоматско
исклучување на системот без
оглед на влезот кога ќе го
исклучите ТВ, дотерајте
[STANDBY LINKED TO TV] to [ON].
ТВ мора да поддржува Control
for HDMI функција (стр. 47). За
детали видете во упатството за
употреба на ТВ .
зависност од редоследот по
кој е поврзан ТВ и системот,
системот може да се исклучи и
“ ” (muting) да светне на
екранот од системот. Ако се
случи ова, вклучете го прво ТВ
па потоа системот.
•• Направете дотерување за звучниците на ТВ (BRAVIA) во Audio System.
Видете во упатството за употреба
на ТВ како да го дотерате ТВ .
Звукот се емитува од системот
и од ТВ.
•• Исклучете го звукот на системот од ТВ.
•• Сменете го излезот за звучници
на ТВ во звучници на ТВ или
Audio System.
Control for HDMI функцијата не
работи правилно.
•• Проверете го поврзувањето
со системот (стр. 17).
•• Овозможете Control for HDMI
функција на ТВ. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ.
•• Почекајте малку, потоа обидете се
повторно. Ако го исклучите
системот, ќе потрае некое време
пред да се направи операцијата.
Почекајте 15 секунди или подолго ,
потоа обидете се повторно .
•• Проверете дали ТВ кој е поврзан со системот поддржува
Control for HDMI функција.
•• Типот и број на уреди кои може
да се контролираат со Control
for HDMI функцијата е
ограничена со HDMI CEC
стандард на следниов начин:
—•Уреди за снимање (Blu-ray
Disc, DVD снимач и т.н .):
најмногу до 3 уреди
—•Уреди за репродукција (Blu
ray Disc Player, DVD плеери
т.н.): најмногу до 3 уреди
(овој систем користи еден )
Дополнителни информации
Не се емитува ТВ звук од
системот.
•• Проверете го типот и поврзувањето на HDMI кабелот или
аудио кабелот кој е поврзан во
системот и ТВ (стр. 19).
•• Ако ТВ е компатибилен со Audio
Return Channel, проверете дали
системот е поврзан во ARCкомпатибилен HDMI IN
приклучок на ТВ (стр. 19). Ако
звукот се уште не се емитува
или е прекинат, поврзете
аудио кабел (одделно се
продава), држете на SHIFT и
допрете SETUP, потоа дотерајте
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] во [OFF] ( стр. 32).
•• Ако ТВ не е компатибилен со
Audio Return Channel, ТВ звукот
нема да се емитува од системот
дури и ако е поврзан во HDMI IN
приклучокот на ТВ. За
емитување на ТВ звук од
системот, поврзете аудио кабел
(одделно се продава ) (стр. 20).
•• Сменете ја функцијата на
системот во “TV” (стр. 20).
•• Зголемете го тонот на системот.
•• Во
67МК
—•Тјунер-поврзани уреди: до
4 уреди
—•Аудио системи (ресивер/
слушалки): до 1 уред
(користен од овој уред)
Жичан Party Chain, Безжичен
Party Chain и Speaker Add
Жичаната Party Chain функцијата
не може да се активира.
•• Проверете го поврзувањето
(стр. 49).
•• Проверете дали аудио каблите
правилно се поврзани.
“PARTY CHAIN” трепка на
екранот.
•• Не може да изберете AUDIO IN
функција ако сте направиле поврзување  (стр. 49) при Жичана Party Chain функција. Изберете друга функција (стр. 51).
•• Држете на PARTY CHAIN на
уредот.
•• Исклучете го системот, потоа
повторно вклучете го.
Жичаната Party Chain функција
не работи правилно.
•• Исклучете го системот. Потоа
повторно вклучете за
активирање на Жичаната Party
Chain функција.
BLUETOOTH уред не може да се
поврзе со системот при
Безжична Party Chain функција.
•• По поврзување на сите
системи, направете
спарување и поврзување
меѓу BLUETOOTH уредот и
Party Host.
68МК
BLUETOOTH уредот не може
да се поврзе со системот при
Speaker Add функција.
•• По поврзување два системи со
исти модел, направете
спарување и поврзување меѓу
BLUETOOTH уредот и Host
систем.
Ресетирање на системот
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот во фабричко дотерување.
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
1 Откачете го кабелот за струја и
потоа повторно поврзете го.
2 Допрете  за вклучување.
3 Држете на GUITAR и MEGA
BASS околу 3 секунди.
“RESET” се прикажува на екранот. Откако ресетирањето ќе заврши, системот автоматски повторно се стартува.
Допрете  за вклучување на системот. Сите BLUETOOTH информации за
спарување и кориснички дотерувања,
како дотерување радио станици се
ресетираат во фабричките дотерувања (освен за некои менија за дотерувања). За ресетирање на сите дотерувања, видете “Враќање на менија
за дотерувања во фабрички ” (стр. 68).
Враќање на менито за
дотерување во фабричко
Можете да ги вратите дотерувањата (освен за [PARENTAL
CONTROL] дотерувањата) во
фабрички дотерувања.
1 Држете на SHIFT и допрете
SETUP.
Менито за дотерување се
прикажува на ТВ екранот .
2 Допрете
/ да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
.
Првите 3
карактери
од сервисниот број
Причини и
корекции
E XX
(XX е
број)
Да се спречи
неисправност,
системот прави
самодијагноза.
3 Допрете
/ да изберете
[RESET] и дорпете
.
•• Обратете
се во
продавницата на Sony
или локален овластен
Sony сервис и кажете
му го 5-цибрениот
сервисен број.
Пр.: E 61 10
4 Допрете
/ да изберете
[YES] и допрете
.
Потребни се неколку секунди да
заврши. Не допирајте на  при
ресетирање на системот.
Функција за самодијагноза
Кога букви/броеви ќе се прикажат на ТВ екранот или дисплејот
Првите 3
карактери
од сервисниот број
Причини и
корекции
C 13
Дискот не е чист.
•• Исчистете
го дискот со
мека ткаенина (стр. 70).
C 31
Дискот не е ставен
правилно.
•• Исклучете
го системот
потоа вклучете го
повторно. Потоа дискот
ставете го правилно.
Една од следните пораки може да
се прикаже или да трепка на
дисплејот за време на работа.
CANNOT PLAY
•• Ставен е диск кој не може да
се репродуцира.
•• Ставен е DVD VIDEO со
неподдржан регионален код.
CODE 01/SGNL ERR
Неподдржан аудио сигнал е
влез од поврзаниот ТВ во HDMI
IN (ARC) приклучок (стр. 19).
DATA ERROR
•• Креиран е фајл во неподдржан
формат.
•• Фајл екстензијата не одговара
со форматот на фајлот.
DEVICE ERROR
USB уредот не е препознат или
поврзан е непознат уред.
Дополнителни информации
Функцијата за самодијагноза е
активирана за спречување на
системот од неправилна работа ,
се прикажува сервисен број.
Сервисниот број е составен од
букви и броеви (пр. C 1 3 50).
Видете ја следната табела за
причини и корекции.
Пораки
DEVICE FULL
Меморијата на USB уредот е
полна.
69МК
ERASE ERROR
Бришењето на аудио фајлови или
папки на USB уредот не е успешно.
FATAL ERROR
USB уредот е изваде н за време
на префрлање или бр ишење и
може да е оштетен.
FOLDER FULL
Не може да префрлите на USB
уред бидејќи бројот на папки
го достигнал својот максимум.
NoDEVICE
Не е поврзан USB уред или поврзан е уред кој не е поддржан.
NO DISC
Нема диск во плеерот.
REC ERROR
Префрлањето не почнува,
запира на пола или на друг
начин не може да се направи.
TRACK FULL
Не може да префрлите на USB
уред бидејќи бројот на фајлови
го достигнал својот максимум.
Мерки на претпазливост
При носење на уредот
NO MUSIC
Во изворот за репродукција не
постојат аудио фајлови.
Да избегнете оштетување на механизмот за диск, напревете ја следната постапка пред да го преместувате уредот.
NO SUPPORT
Поврзан е USB уред кој не е
поддржан или USB уредот е
поврзан преку USB хаб.
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
NO VIDEO
Во изворот за репродукција не
постојат видео фајлови.
NOT USE
Се обидувате да направите
одредена операција каде што
таа операција е забранета.
OVER CURRENT
Откриено е преоптоварување
од (USB) портот.
PROTECT
USB уредот е заштитен од
пишување.
70МК
READING
Системот чита информација од
диск или USB уред. Некои
операции не се достапни.
PUSH STOP
Се обидувате да направите операција која може да се направи
само кога репродукцијата е
запрена.
1 Допрете  за вклучување.
2 Допрете FUNCTION да изберете
“DVD/CD”.
3 Извадете го дискот.
Допрете  да го отворите и
затворите носачот за диск .
Почекајте додека на екранот не
се прикаже “NO DISC”.
4 Допрете  за исклучување.
5 Откачете го кабелот за струја.
Забелешки за дисковите
•• Пред
да почнете со репродуцирање
избришете го дискот со ткаенина
бришејќи од центар кон краевите.
••Дисковите не ги чистете со
раствори, на пр. бензин, разредувач
или достапни средства за чистење
или антистатичен спреј наменет за
винилна плоча.
•• Дисковите не ги изложувајте на директна
сончева светлина или топлотни извори,
ниту пак да ги оставите во авто-мобил
паркиран на директна сончева светлина.
За безбедност
•• Целосно
исклучете го кабелот за
напојување од штекер ако немате
намера да го користите подолго
време. Кога го исклучувате уредот,
секогаш фатете за приклучокот.
Никогаш не влечете за самиот кабел.
•• Ако било каков цврст предмет или течност влезе во системот, откачете го
системот и однесете го на проверка кај
сервисер пред да почнете да го
употребувате.
•• Кабелот за напојување може да се
менува само во овластен сервис.
За ракување со системот
Овој систем не е отпорен на прскање и
вода. Внимавајте да не прскате вода
врз системот или да го чистите со вода .
За поставување
•• Системот не го поставувајте во навалена
За прегревање
го допирајте куќиштето ако го користите непрекинато при гласен тон
бидејќи куќиштето може да се затопли.
•• Не ги блокирајте отворите за
вентилација.
За системот на звучници
Овој систем на звучници не се магнетно заштитени и сликата на ТВ може да
стане искривена. Во оваа ситуација,
исклучете го ТВ и почекајте од 15 до 30
минути и потоа повторно вклучете го.
Ако нема подобрување, системот
преместете ги подалеку од ТВ.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Ако оставите видео
слика или приказ на екранска
слика прикажана на ТВ подолго
време преку овој систем,
ризикувате трајно да го оштетите
вашиот ТВ екран. Проекциските
ТВ особено се осетливи на ова.
Чистење на куќиштето
Чистете го системот со мека ткаенина
малку навлажнета со слаб детергент.
Не користете никакви на абразивни
средства, пудер или раствори како на
пр. разредувач, бензин или алкохол.
За BLUETOOTH комуникација
•• BLUETOOTH
уредите треба да се
користат на растојание од околу
10 метри (33 feet) (непрекинато
растојание) еден од друг. Опсегот
на ефективна комуникација може
да е пократко во следните услови.
— Кога човек, метален предмет,
ѕид или други пречки има
меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување
— Места каде е инсталиран LAN
— Околу микробранова печка
— Места каде се генерираат други
електромагнетни бранови
Дополнителни информации
позиција или на места кои се екстремно
топли, ладни, прашливи, нечисти или
влажни, нема соодветна вентилација,
изложени на вибрации, на директна
сончева светлина или јаки светла.
•• Внимавајте при поставување на уредот
или звучниците на површини кои се
специјално обработени (на пр. со восок,
масло, политура) бидејќи површината на
уредот може да се појават дамки или да
ја смени бојата.
•• Ако системот директно го донесете
од ладно на топло место, или е
ставен во многу влажна соба, влагата
може да кондензира на објективот во
уредот и да предизвика дефект. Во
овој случај, извадете го дискот и
оставете го системот околу еден час
влагата да испари.
•• Не
•• Загревањето
на уредот при работа
е нормално и ова не е дефект.
71МК
•• BLUETOOTH уреди и безжични LAN (IEEE
802.11b/g) кои користат иста фреквенција
(2.4 GHz). Кога го користите BLUETOOTH
уредот во близина на уред со безжична
LAN карактеристика, може дасе случат
електромагнетни пречки. Ова може да
резултира со помала брзина при
префрлање податоци, шум или нема да
се поврзе. Ако се случи ова, обидете се
со следното:
— Користете го системот најмалку 10
метри оддалечен од безжична
LAN опрема.
— Исклучете го напојувањето на
безжичната LAN опрема кога користите BLUETOOTH уредот на 10 метри
— Користете го системот и BLUETOOTH
уредот колку што може поблиску
еден до друг.
•• Радио брановите емитувани одовој
систем може да пречат на работата
на некои медицински уреди. Бидејќи
овие пречки може да предизвикаат
дефект, исклучете го напојувањето
на овој систем и BLUETOOTH уредот
на следните места:
— Во болници, возови, авиони,
бензински пумпи и на места каде
има запаливи гасови
— Близу автоматски врати или
аларми за пожари
•• Овој систем поддржува функции за
безбедност кои се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата со намена да обезбеди безбедност при
комуникација со BLUETOOTH технологијата. Но, оваа безбедност може
да не е доволна во зависност од дотераната содржина и други фактори,
па секогаш внимавајте при комуникација преку BLUETOOTH технологија.
•• Sony не е одговорен за било какви
штети или друг начин на губење
информации при комуникација на
BLUETOOTH технологијата.
•• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH уреди
кои имаат ист профил како и
системот.
72МК
••BLUETOOTH
уреди поврзани со овој
систем мора да се усогласени со
BLUETOOTH спецификацијата наведена од страна на Bluetooth SIG, Inc.
и мора да имаат сертификат. Но, дури и кога уредот е усогласен со
BLUETOOTH спецификацијата може
да има случаи каде карактеристиките или спецификациите на
BLUETOOTH уредот не дозволуваат
поврзување или може да се резултираат со различни методи на
контролирање, приказ или работа.
•• Може да се појави шум или звукот
може да е прекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот кој е поврзан
со системот, околината на
комуникација или околните услови.
Спецификации
Звучници
Систем на звучници:
2-насочен, Бас рефлекс
Звучник:
Високотонец L/R: 66 mm, конусен
Вуфер: 200 mm, конусен тип
Влезови
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напон 2 V, импенданса
47 kilohms
TV (ARC):
Поддржан аудио сигнал: 2канален Linear PCM
MIC1:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms
MIC2/GUITAR:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms (Кога е исклучен
режимот за гитара.)
Осетливост 200 mV,
импенданса 250 kilohms ( Кога е
вклучен режимот за гитара.)
Излези
FM тјунер
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напон 2 V, импенданса 1 kilohm
VIDEO OUT:
Макс.излезно ниво 1 Vp-p,
небалансиран, Синх.негативно
полнее импенданса 75 ohms
HDMI OUT (TV) ARC:
Поддржан аудио сигнал:
2-channel Linear PCM ( до
48 kHz), Dolby Digital
FM стерео, FM суперхетороден тјунер
Антена:
FM антена
Опсег на дотерување:
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz
step)
HDMI дел
Конектор:
Тип A (19 pin)
Диск плеер
Систем:
Компакт диск и дигитален аудио
и видео систем
Својства на ласерска диода
Траење митување: Непрекинато
Ласер. излез*: Помалку од 44.6 μW
Опсег на фреквенција:
20 Hz – 20 kHz
Формат на видео систем на боја:
Модели за Латинска Америка:
NTSC
Други модели:
NTSC и PAL
USB дел
Поддржан USB уред:
Mass Storage Class
Максимална струја:
1A
(USB) порт:
Type A
Систем на комуникација:
BLUETOOTH Standard version 4.2
Излез:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2
Максимален излезен напон:
< 9.5 dBm
Максимален број на уреди за
регистрирање:
8 уреди
Максимален број на истовремено
поврзување (Multipoint):
3 уреди
Максимум опсег на комуникација:
Видокруг приближ. 10 m 1)
Опсег на фреквенција:
2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Поддржани кодекси:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
1)
Вистинскиот опсег може многу да
се разликува во зависност од фактори како на пр. пречки меѓу уредите,
магнетни полиња околу микробранова печка, статичен електрицитет,
осетливост на прием, карактеристики на антена, оперативен систем
софтверска апликација и др.
Дополнителни информации
* Ова емитување е вредност
мерена на растојание од 200
mm од објективна површина
на објектив на Optical Pickup
Block со 7 mm отвор.
BLUETOOTH дел
73МК
2)
BLUETOOTH стандрдните профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникација меѓу уредите.
NFC дел
Работна фреквенција:
13.56 MHz
Поддржани аудио формати
Поддржана брзина и избирање
фреквенции:
MP3:
32/44.1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44.1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44.1/48 kHz (16 bit)
Поддржани видео формати
Xvid:
Видео кодекс: Xvid видео
Брзина: 4.854 Mbps (MAX)
Резолуција/Рамки:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps ( освен за
модели за Латинска Америка)
Аудио кодекс: MP3
MPEG4:
Формат на фајл: MP4 Формат
на фајл
Видео кодекс: MPEG4 Simple
Profile (AVC не е компатибилно.)
Брзина: 4 Mbps
Резолуција/Рамка:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (освен за
модели за Латинска Америка)
Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC
не е копатибилен.)
DRM: Не е компатибилен
74МК
Општо
Потребен напон:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Потрошувачка:
70 W
Потрошувачка (во Режим на
мирување):
0.5 W Кога “BT STBY” е
дотерано во “OFF” и [CONTROL
FOR HDMI] е дотерано во [OFF].)
2 W* (Кога “BT STBY” е
дотерано во “ON” и [CONTROL
FOR HDMI] е дотерано во [ON].)
Димензии (В/Ш/Д) (Приближ.):
324 mm × 600 mm × 286 mm
Маса (Приближ.):
8.4 kg
Работна температура:
5 °C до 35 °C
* Потрошувачката на системот ќе
биде помала од 0.5 W кога нема
HDMI поврзување и “BT STBY” е
дотерано во “OFF”.
Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава.
Листа со шифри за јазици
Јазичните описи се во согласност со ISO 639:1988 (E/F) стандард.
Код
Јазик
Код
Јазик
Код
Јазик
Код
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Јазик
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
1066
Bengali; Bangla 1253
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
Ukrainian
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Not specified
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Дополнителни информации
1097
1103
75МК
Листа со кодови за Родителска заштита
76МК
Код
Област
Код Област
Код Област
Код Област
2044
Argentina
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Spain
2047
Australia
2174
France
2376
Netherlands
2499
Sweden
2046
Austria
2109
Germany
2390
New Zealand
2086
Switzerland
2057
Belgium
2248
India
2379
Norway
2528
Thailand
2070
Brazil
2238
Indonesia
2427
Pakistan
2184
United Kingdom
2079
Canada
2254
Italy
2424
Philippines
2090
Chile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
China
2304
Korea
2489
Russia
2115
Denmark
2363
Malaysia
2501
Singapore
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-734-744-12(1)
Download PDF

advertising