Sony | MHC-ECL99BT | Sony MHC-ECL99BT Упатства за употреба

4-539-415-41(1)
Домашен аудио систем
Упатство за употреба
Започнување со употреба
Диск
Тјунер
USB уред
BLUETOOTH уред
Други операции
Дополнителни информации
MHC-ECL99BT/MHC-ECL77BT
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте на
дожд или влага.
За намалување на ризик од пожар не ги
покривајте отворите за вентилација со
весник, чаршав, завеси и т.н.
Уредот не го изложувајте на незаштитени
топлотни извори (на пр. запалени свеќи).
За намалување на ризикот од пожар или
електричен шок, апаратот не го изложувајте
на прскање или капење и не оставајте
предмети полни со течност, како што е
вазна.
Немојте да го ставате во затворен простор,
како што е кутија или вградена кабинет.
Ако главниот утикач е употребен за
исклучување на единицата од главниот
штекер, приклучете ја единицата на лесно
достапниот AC излез. Ако забележите
необичности на единицата, веднаш
исклучете го главниот утикач од AC
излезот.
Батериите или апаратот со батерии во него
немојте да го изложувате на многу топло,
како што е сонце, пожар или слично.
Уредот не е исклучен од струја се додека
кабелот е поврзан во штекер, дури и ако
самиот уред се исклучува.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со
овој производ може да ја зголеми опасноста
за очите.
Забелешка за потрошу-вачите во
САД
Податоци за сопственикот
Моделот и серискиот број се напиша-ни
на задниот дел од единицата. Запишете
го овој број во обезбедениот дел.
Погледнете го кога и да побарате
помош од дилерот на Sony.
Model No.
Serial No.
Важни безбедносни инструкции
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Прочитајте ги овие инструкции.
Чувајте ги овие инструкции.
Внимавајте на предупредувањата.
Следете ги инструкциите.
Не го употребувајте во близина на вода.
Чистете само со сува крпа.
Немојте да ги затварате отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со
инструкциите на производителот.
8) Не го оставајте во близина на топлотни
извори како што се радијатори, ќумбе
или други апарати (вклучувајќи засилувачи) кои произведуваат топлина.
9) Немојте да ги занемарите безбедносните мерки на поларизирањето или на заземјениот утикач. Поларизираниот
утикач има две сечива, едниот е поширок од другиот. Заземјениот утикач има
две сечива и трет заземјен крак.
Широкото сечиво или заземјениот крак
се за ваша безбедност. Ако добиениот
утикач не одговара со вашито излез,
консултирајте се со електричар.
10) Заштитете го кабелот за струја да не го
газите или многу е важно да не го притиснете со нешто, направете му соодветна кутија и места од каде што излага
од апаратот.
11) Употребувајте додатоци кои се
препорачани од производителот.
Овој алат е класифициран како производ
од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е
поставена на надворешниот заден дел.
2МК
12) Употребувајте кола, постоље,
троножец, држач или маса
препорачана од производителот или продадете го со
приборот. Кога употребувате кола,
обрнете внимание кога го движите
апарат да избегнете превртување и да
се повредите.
13) Отштекајте го апаратот ако има молњи
или кога не го употребувате подолго
време.
14) За сервис обратете се на квалификувани
сервисери. Потребно е сервисирање
кога ќе се оштети апаратот, како што се
кабелот за струја или утикачот,
истурена е течност врз предметот или
паднал предмет во него, апаратот бил
изложен на дожд или влага, не работи
правилно или паднал.
Овој симбол означу-ва да го
предупреди корисникот за
при-суството на неизолирана „опасен напон“ во
близина на производот, така
да пора-ди неговата големина може да има ризик од
електричен шок.
Овој симбол има значење да
го предупреди корисникот
за важноста за инструк-ции
за правилно работење и
одржување (сервис)
Меѓутоа, нема гаранција дека нема да се
појават пречки во поединечната
инсталација. Ако оваа опрема предизвика
пречки за радио или телевизиски прием,
која може да се отстрани со исклучување на
опремата и да се обидете да ги поправите
пречки со една или повеќе од следниве
мерки:
– Пренасочување или преместување на
антената.
– Зголемување на растојанието меѓу
опремата и ресиверот.
– Приклучување на опремата на излезно
коло различно на тоа што е приклучен
ресиверот.
– За помош консултирајте го дилерот или
искусен радио/ТВ техничар.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте дека било какви промени или
модификации кои не се одобрени во ова
упатство може да Ви се забрани да ракувате
со овој апарат.
Правилно заштитени и заземјени кабли мора
да се користат за поврзување со компјутер
и/или периферни уреди со цел да се
исполнат FCC ограничувањата за
емитување.
Оваа опрема не смее да се преместува или
да работи со било која друга антена или
предавател.
Следниов документ на FCC важи само
за верзијата на овој модел производен
за потрошувачите во САД. Други
верзии не се компатабилни со FCC
технички регулативи.
ЗАБЕЛЕШКА:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност
со квалитетот за Class B дигитален апарат,
кој е дел од Членот 15 од Правилникот на
FCC. Овие правила се направени за
обезбедување на заштита од повреда. Оваа
опрема создава, употребува и може да
зрачи радио фреквенција и ако не е
инсталирано и не се употребува во
сосгласност со упатството, може да предизвика пречки во радио комуникацијата.
Оваа опрема е во согласност со FCC
ограничувањата за изложеност на зрачење
дотерана за неконтролирана околина и ги
исполнува основните норми на FCC за
изложеност на радио фреквенција (RF).
Оваа опрема или многу ниско ниво на RF
енергија за која се смета дека е во
согласност без максималната дозволеност
на зрачење (MPE). Но, би требало да се
инсталира и да се работи 20 cm или
подалеку човековото тело (освен
екстремитетите: дланки, зглобови, стапала и
глуждови).
3МК
Одлагање на потрошени
батерии (употребувани во
Европската Унија и други
Европски земји со посебни
собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на неговото
пакување покажува дека батеријата добиена
со овој производ не треба да се третира како
домашен отпад. Со правилното одложување
на батеријата Вие ќе помогнете за заштита
од потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне
за зачувување на природните извори. За
Ваша безбедност, во случај поради
перформансите или интегритет на
податоците има потреба од стален
приклучок со батерија, оваа батерија треба
да се замени само од стручен кадар. Да се
осигурате дека со батеријата правилно ќе се
постапува, откако батеријата веќе не е
употреблива однесете ја до посебни собирни
центри за рециклирање на електрични и
електронска опрема. За сите други батерии,
Ве молиме да го видите делот како безбедно
да ја отстраните батеријата од производот.
Батеријата однесете ја до специјалните
собирни центри за рециклирање на
потрошени батерии.
4МК
Забелешка за купувачите: следнава
информација се применува само за
опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Прашања поврзани со
усогласеноста на производот врз основа на
законодавството на ЕУ адресирајте ги до
овластениот претставник, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За сервис или гаранција,
обратете се на адресите наведени во
сервисната книшка или гарантниот лист.
Со ова Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со основните
потреби и други релевантни одредби на
Директивата 1999/5/ EC.
За детали посетете ја следнава
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Забелешка за DualDiscs
DualDisc е диск со две страни кој од една
страна снима DVD, а од другата страна
дигитален аудио материјал. Но, додека
аудио материјалот од едната страна не се
прилагоди со стандардите на Compact Disc
(CD), репродукција на овој производ не се
гарантира.
Музички дискови кодирани со
технологија за заштита на авторски
права
Овој производ е создаден за репродукција
на дискови кои се прилагодени според
стандар-дите на Compact Disc (CD).
Неодамна, некол-ку музички дискови кои
се кодирани со заш-тита за авторски права,
продавани се од не-кои музички компании.
Бидете свесни дека меѓу овие дискови, има
некои дискови кои не се прилагодени со
стандардните CD и мо-же да се случи да не
можат да се пуштат.
Домашниот аудио систем е дизајниран да се користи за репродукција
на музика на CD или USB уред, префрлање музика на USB уред, слушање радио станици и слушање музика на BLUETOOTH уреди.
5МК
Содржина
Водич за делови и контроли ...... 7
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на
системот ................................. 10
Вметнување батерии ............ 11
Дотерување на часовникот .. 11
За ракување со
напојувањето ......................... 11
Диск
Репродукција на CD/MP3 диск ..12
Тјунер
Слушање радио ...................... 14
USB уред
Пред употреба на USB уред ...15
Префрлање музика од
диск .......................................... 16
Репродукција на фајл ..............17
BLUETOOTH уред
За BLUETOOTH безжичната
технологија ............................20
Безжично слушање музика на
BLUETOOTH уред ....................20
Дотерување на BLUETOOTH
аудио кодекси ...................... 24
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување ........... 24
Вклучување или исклучување на
BLUETOOTH сигналот ............ 25
Употреба на “SongPal” преку
BLUETOOTH ............................. 25
6МК
Други операции
Користење на опционална аудио
компонента .............................. 26
Прилагодување на звук ........ 26
Менување на екран .............. 27
Користење тајмери .................. 27
Дополнителни информации
Информации за компатибилни
уреди .......................................... 29
Проблеми и решенија ................ 29
Пораки ........................................ 34
Мерки на претпазливост ........... 34
Спецификации ........................... 36
Забелешка за лиценца и заштитен
знак ............................................. 39
Водич за деловите и контролите
Ова упатство воглавно ги објаснува операциите на далечинското, но истите операции
исто можат да се изведат со копчињата на единицата кои имаат исто или слично име.
Уред
За модели за Северна Америка,
Европа, Русија и Австралија
За модели за Среден Исток,
Африка и Латинска Америка
За функцијата за заклучување за деца
Можете да ги заклучите коплињата освен
(on/standby) на уредот да
спречите грешни операции. Држете на  (stop) на уредот се додека на екранот
не се прикаже “LOCK ON” или “LOCK OFF”. Копчињата освен
на уредот ќе
се заклучат или отклучат.
7МК
Далечински управувач
TUNING+/TUNING– копче
Меморирање на станица
по избор.
(назад)/
(напред)
копче
Да изберете песна или фајл.
(премотување)/
(брзо
напред) копче
Да најдете точка во песна или
фајл.
Далечински управувач:
PRESET+/PRESET– копче
Да изберете меморирана
радио станица.
+/
– (Избор на папка)
(стр. 12, 17)
Да изберете папка.
Уред: PRESET+/PRESET–
Да изберете меморирана
радио станица.
Далечински управувач: ///
Да изберете мени.
(вклучено/мирување) копче
Вклучување/исклучување на системот.
MEGA BASS копче (стр. 26)
За создавање подинамичен
звук.
Сензор за далечинското
(N-Mark) (стр. 22)
Уред: VOLUME контрола
За прилагодување на тон.
Далечински управувач:
VOLUME +*/–
За прилагодување на тон.
Near Field Communication (NFC)
индикација на допир.
(USB) порт
Поврзете USB уред по желба.
REC TO USB копче (стр. 16)
За префрлање музика од диск на
поврзан USB уред по желба.
AUDIO IN приклучок (За моделите
за Северна Америка, Европа, Русија и
австралија)
AUDIO IN L/R приклучок (за
моделите за Среден Исток, Африка и
Латинска Америка)
Поврзете надворешна аудио
компонента.
Уред: ENTER копче
Далечинско:
копче
Да внесете/потврдите
дотерување.
8МК
OPEN/CLOSE копче
За отварање или затварање
на носачот за диск.
BLUETOOTH (стр. 21)
- Да изберете BLUETOOTH
функција.
- Држете за активирање на
BLUETOOTH спарување во
BLUETOOTH функцијата.
Уред: BLUETOOTH индикатор
(стр. 20)
Уред: EQ копче
Далечинско: EQ +/EQ –
(стр. 26)
Да изберете меморина звучен ефект.
 (стоп) копче
- Да ја запрете репродукцијата.
- Да запрете префрлање при
префрлање на музика.
Уред:
(репродукција/пауза)
За почнување или пауза на репродукција.
Далечинско:
(репродукција)*
Да почнете со репродукција.
Далечинско:
(паузирање)
За паузирање на репродукција.
RETURN копче
За враќање во претходен екран.
TUNER MEMORY копче (стр.
14)
За меморирање на радио станица.
TUNER MEMORY NUMBER копче
(стр. 14)
Дотерување на претходно
меморирана радио станица.
DISPLAY копче (стр. 27)
За менување информација на
екран.
SLEEP копче (стр. 27)
Да дотерате Sleep Timer.
TIMER MENU копче (стр. 11,
27)
Да дотерате часовник и Play
Timer.
* VOLUME + и
копчињата на
далечинскиот имаат сензибилна точка.
Користете ја оваа сензибилна точка кога
ракувате со системот.
FUNCTION копче
Да изберете функција.
PLAY MODE/TUNING MODE
копче
- Да изберете режим за
репродукција на CD, MP3 диск или
USB уред (стр. 12, 17).
- Да изберете режим за меморирање
(стр. 14).
REPEAT/FM MODE копче
- За активирање на режимот за повторена репродукција (стр. 12, 17).
- Да изберете FM режим на прием
(моно или стерео) (стр. 14).
OPTIONS копче
За внес или излез од менито со
опции.
CLEAR копче (стр. 13, 19)
За бришење на последниот чекор
од листата со програми.
9МК
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на системот
За MHC-ECL77BT
За модели за Северна Америка
Кон субвуферот
Кон левиот звучник
Кон десниот звучник
Кабел за звучник (Црвен/ )
Кабел за звучник (Црн/ )
СУБВУФЕР (само MHC-ECL99BT)
Кабелот за субвуферот поврзете го во
SUBWOOFER приклучокот. Субвуферот
ставете го вертикално да добиете подобра
репродукција на бас. Исто така,
субвуферот позиционирајте го:
- на цврста подлога каде мала е
веројатноста да се случи резонанца.
- најмалку неколку сантиметри подалеку
од ѕид.
- подалеку од средина на собата или
ставете ја библиотеката спроти ѕидот,
да избегнете генерирање на бранови.
ПРЕДНИ ЗВУЧНИЦИ (MHCECL99BT)/ЗВУЧНИЦИ (MHCECL77BT)
10МК
Поврзете ги каблите за звучници.
FM антена (Хоризонтално
издолжена.)
AM антена (освен за моделите за
Северна Америка)
Кон штекер
АНТЕНА
При вметнување на конекторите од
антената, проверете дали се ставени во
правилна насока.
Најдете место и ориентација која
обезбедува добар прием при
поставување на антената.
Антената чувајте ја подалеку од каблите
за звучникот да избегнете појавување
на шум.
Напојување
Поврзете го кабелот за напојување
во штекер.
При преместување на системот
Проверете да не има диск или да не е
поврзан USB уред и потоа откачете го
кабелот за напојување од штекер.
Дотерување часовник
1
2
Вметнување батерии
Допрете TIMER MENU да изберете
режим за дотерување часовник.
Ако се прикаже “SELECT”, допрете
/
непрекинато да изберете“CLOCK” и
потоа допрете
(ENTER).
3
Допрете / непрекинато за
дотерување час и потоа .
4 Користете ја истата постапка за
дотерување на минутите.
Забелешка
Забелешки за користење на
далечинското
• При нормална употреба, батериите треба да
траат најмалку шест месеци.
• Ако далечинското не го користите подолго
време, извадете ги батриите да избегнете да
истечат или корозираат.
Дотерувањата за часовникот се губат при
откачување на кабелот за напојување или
ако има прекин во електричната мрежа.
За приказ на часовникот кога
системот е исклучен
Започнување со употреба
Ставете R6 (големина AA) батерии
(испорачани) со соодветен поларитет.
Допрете
за вклучување
на системот.
Допрете DISPLAY. Часовникот се
прикажува за неколку секунди.
За управување со
напојувањето
Фабрички, овој систем е дотеран
автоматски да се исклучува за околу 15
минути кога нема никаква операција и
нема аудио сигнал. За детали, видете “За
исклучување на функцијата за
автоматски режим на мирување” (стр.
33).
11МК
1)
Диск
2)
Репродукција на
CD/MP3 диск
1
Изберете CD функција.
2
Ставете диск.
3
Допрете CD.
Забелешки за репродукција на MP3 диск
Допрете OPEN/CLOSE на
уредот за отварање на носачот за
диск, потоа ставете диск со
етикетата нагоре.
Допрете OPEN/CLOSE на
уредот за затварање на носачот.
4 Почнете со репродукција.
Допрете
(репродукција).
Други операции
За
Допрете
Паузирање
. Да продолжите со
репродукција, допрете
Стоп
. Да продолжите со
репродукција допрете .
За откажување повторно
допрете на .
Изберете
папка на
MP3 диск
Избор на песна или фајл
+/
/
– непрекинато.
.
Најдете точка во песна
или фајл
Држете на
/
при
репродукција и
ослободете го копчето
на саканото место.
Изберете
Repeat
Play
REPEAT/FM MODE непрекинато додека не се прикаже “REP ONE1),” “REP
FLDR2)” или “REP ALL3)”.
Менување
PLAY MODE/TUNING
режим за
MODE непрекинато дорепродукција дека плеерот е стопиран.
Можете да изберете нормална репродукција
(“FLDR” за сите MP3
фајлови во папката на
дискот), мешана репродукција (“SHUF” или
“FLDRSHUF” за папка)
или програмирана репродукција (“PROGRAM”).
12МК
3)
“REP ONE”: Повторување на
моменталната песна или фајл.
“REP FLDR” (само MP3 диск):
Повторување на моменталната папка.
“REP ALL”: Повторување на сите песни
или папки.
• Не снимајте други типови на фајлови или непотребни папки на диск кој има MP3 фајлови.
• Папки кои немаат MP3 фајлови се прескокнуваат.
• MP3 фајлови се репродуцираат по редослед по
кој се снимени на дискот.
• Системот може да репродуцира само MP3
фајлови кои имаат фајл екстензија “.mp3.”
• Дури и кога името на фајлот ја има
правилната екстензија, ако вистинскиот фајл
се разликува репродукцијата на овој фајл
може да генерира силен шум со што системот
може да се оштети.
• Максимален број на:
- папки е 256 (вклучувајќи ја и рут папката).
- MP3 фајлови е 999.
- нивоа на папки (стебло структура на
фајлови) е 8.
• Не се гарантира компатибилност со сите
софтвери за MP3 кодирани/пишување, уреди
за снимање и медиуми. Некомпатибилен MP3
диск може да предизвика шум или
испрекинат аудио или може воопшто да не се
репродуцира.
Забелешка за репродукција на
мултисесиски дискови
Системот може да репродуцира непрекинато
сесии на диск кога тие се снимени во ист
сесиски формат како и првата сесија. Кога ќе се
открие сесија која е снимена со различен
форматa, таа сесија и следната не може да се
репродуцираат. Запомнете дека дури и ако
сесијата е снимена во ист формат, некои сесии
не може да се репродуцираат.
За откажување на Program Play
Креирање сопствен
програм (Program Play)
Допрете PLAY MODE/TUNING MODE.
За бришење на последен чекор од
програмираната листа
1
Изберете CD функција.
2
Изберете режим за репродукција.
3
Допрете CD.
Допрете CLEAR кога репродукцијата
е стопирана.
Допрете PLAY MODE/TUNING
MODE непрекинато се додека не се
прикаже “PROGRAM” додека
плеерот е стопиран.
Диск
Изберете песна или број на
фајл.
Допрете
/
непрекинато се
додека не се прикаже песната или
број на фајлот што го барате.
Избрана
песна или
број на фајл
Вкупно време на
репродукција на
избраната песна
(само CD-DA диск)
Кога програмирате MP3 фајл во
одредена папка, допрете
+/
непрекинато да изберете папка и
потоа изберете фајл.
–
4 Програмирање на избрана
песна или фајл.
Допрете
да внесете избрана
песна или фајл.
5 Повторете ги чекорите од 3 до
4 за програмирање на додатни
песни или фајлови, најмногу
до 64 песни или фајлови.
6 За репродукција на свој
програм на песни или фајлови
допрете
.
Програмот се брише кога ќе направите
едно од следниве операции:
- менување на функција.
- исклучување на системот.
- откачување на кабелот за струја.
- отварање на носачот за диск.
За повторно репродуцирање на ист
програм, допрете
.
13МК
to store the station.
Тјунер
Слушање радио
1
Изберете тјунер.
Меморирање радио станици
1
2
За моделите за Северна Америка
Дотерајте радио станица.
Допрете TUNER MEMORY да
изберете режим за
меморирање на тјунерот
Допрете TUNER (или FUNCTION непрекинато на уредо) да изберете FM.
За други модели
Допрете TUNER (или FUNCTION на
уредот) непрекинато да изберете FM
или AM.
2
Направете дотерување.
За автоматско скенирање
Допрете PLAY MODE/TUNING MODE
непрекинато се додека не се прикаже
“AUTO” и потоа допрете TUNING+/
TUNING–. Скенирањето автоматски
запира кога ќе најде станица.
Ако скенирањето не престанува,
допрете  да запре скенирањето и
направете рачно дотерување (подолу).
За рачно дотерување
Допрете PLAY MODE/TUNING
MODE непрекинато се додека не се
прикаже “MANUAL” и потоа допрете
TUNING+/TUNING– непрекинато да
дотерате станица.
Кога ќе дотерате станица која
емитува RDS сервис, името на станицата се прикажува на екранот
(само за Европските модели).
Совет
За намалување на статичен шум на слаба FM
стерео станица, допрете REPEAT/FM MODE
непрекинато се додека не се прикаже “MONO”
за исклучување на стерео прием. Ќе го
изгубите стерео ефектот, но ќе го подобрите
приемот.
14МК
3
Допрете PRESET+/PRESET–
непрекинато да изберете
мемориран број.
Ако друга станица веќе е
меморирана на тој број, станицата
се заменува со новата.
4 Допрете
станицата.
да ја зачувате
5 Повторете ги чекорите од 1 до
4 да зачувате друга станица.
Меморираната станица се зачувува
околу половина ден дури и ако го
исклучите кабелот или ако има
прекин во електричната мрежа.
За модели за Северна Америка
Можете да меморирате до 20 FM
станици.
За други модели
Можете да меморирате до 20 FM и
10 AM станици.
За дотерување на меморирана
радио станица
Ако регистрирате радио станица на
мемориран број од 1 до 4, радио
станицата ќе се меморира само со
допирање на TUNER MEMORY
NUMBER (1 до 4) кога е одбрана
функцијата тјунер.
Ако регистрирате радио станица на
мемориран број 5 или повисоко, допрете
PLAY MODE/TUNING MODE
непрекинато се додека не се прикаже
“PRESET” и потоа допрете
PRESET+/PRESET– непрекинато да
изберете број за меморирање.
USB уред
Пред да користите USB
уред
За компатибилни USB уреди, видете
“Информации за компатибилни
уреди” (стр. 29).
(Може да користите Apple уреди со
овој систем само преку BLUETOOTH
поврзување.)
За користење на системот како
полнач на батерии
Можете да го користите системот како
полнач за USB уред кој има функција
за полнење.
Поврзете го USB уредот во (USB)
портот.
Полнењето почнува кога USB уредот е
поврзан во (USB) портот. За детали,
видете во упатството за употреба на
USB уредот.
Забелешки
USB уред
• Кога е неопходно поврзување со USB кабел,
поврзете го USB кабелот кој е испорачан со
USB уредот. Видете во упатството за
употреба испорачано со USB уредот за
детали за методите за работа.
• Може да потрае подолго време пред да се
прикаже “SEARCH” во зависност од типот на
поврзаниот USB уред.
• Не поврзувајте систем и USB уред преку USB
хаб.
• Кога е ставен USB уред, системот ги чита
сите фајлови на USB уредот. Ако има многу
папки или фајлови на USB уредот, може да
потрае подолго време пред да заврши со
читање на USB уредот.
• Со некои поврзани USB уредо, откако
операцијата се изведува може да доцни пред
таа операција да ја изврши системот.
• Компатибилност со сите софтвери за
кодирање/пишување не се гарантира. Ако
аудио фајлови на USB уредот првично биле
кодирани со некомпатибилен софтвер, овие
фајлови може да произведат шум или
испрекинат аудио звук или пак воопшто нема
да се репродуцираат.
• Овој систем не ги подржува сите функции
обезбедени од страна на поврзаниот USB
уред.
• При префралње или бришење не го вадете
USB уредот. На овој начин може да ги
оштетите податоците на уредот или пак
самиот уред.
15МК
Префрлање музика од
диск
Можете да префрлите музика од диск
(CD-DA диск или MP3 диск) со
помош на следните режими за
префрлања на системот.
CD SYNC префрлање: Префрлање на
сите CD- DA песни од CD-DA диск.
Префрлање на MP3 папка:
Префрлање на MP3 фајлови во
одредена папка од MP3 диск.
REC1 префрлање: Префрлање на
моментална песна која се репродуцира
или MP3 фајл од диск.
1
2
3
Изберете CD функција.
Допрете CD.
Поврзете го USB уредот во
(USB) порт.
Ставете диск кој сакате
да го префрлите.
4 Подготовка за префрлање.
Продолжете до чекор 5 во случај
на CD SYNC префрлање.
За префрлање на MP3 папка
Да префрлите MP3 фајл во одредена
папка допрете
+/
– непрекинато
да изберете папка. Потоа почнете
со репродукција и допрете еднаш
. Проверете на екранот дали
поминатото време за репродукција е запрено.
За REC1 префрлање
Допрете
/
да изберете
песна или MP3 фајл кој сакате да
го префрлите, потоа почнете со
репродукција.
Да префрлите MP3 фајл во одредена
папка допрете
+/
– непрекинато
да изберете папка и потоа допрете
/
да изберете MP3 фајл кој
сакате да го префрлите. Потоа
почнете со репродукција.
5 Допрете REC TO USB на уредот.
“READY” се прикажува на екранот.
16МК
6 Допрете
.
Префрлањето почнува, потоа на
екранот се прикажува “USB REC”.
Додека не заврши префрлањето не го
вадете USB уредот.
Кога префрлањето е готово, на
екранот се прикажува “COMPLETE” и
ќе се креираат аудио фајлови во MP3
формат.
За запирање на префрлањето
Допрете .
Правил за создавање на папки
и фајлови
При префрлање на USB уред, “MUSIC”
папка директно се креира во “ROOT.”
Папките и фајловите се создаваат во
оваа “MUSIC” папка во согласност со
методот за префрлање и изворот како
што следи:
CD SYNC префрлање
Извор за
префрлање
Име на
папка
Име на
фајл
CD-DA
“CDDA001”*
“TRACK001”*
Префрлање на MP3 папка
Извор за
префрлање
MP3
Име на фајл
Име на
папка
Исто како и изворот за
префрлање
REC1 префрлање
Извор за
префрлање
MP3
Име на
папка
“MP3_REC1”
CD-DA
“CD_REC1”
Име на фајл
Исто како и
изворот за
префрлање
“TRACK001”*
* Потоа броеви на папки и фајлови сериски
се назначуваат.
Забелешки
Забелешка за содржина заштитена со
авторски права
Префрлената музика е ограничена само за
лична употреба. За користење на музика
надвор од ова ограничување треба да
добиете авторско одобрување.
Репродукција на фајл
Аудио формати кои може да се
репродуцираат на овој систем се
MP3/WMA*.
* Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) авторска заштита не може да се репродуцираат на овој систем.
Фајлови преземени од интернет може да не
се репродуцираат на овој систем.
1
2
3
Изберете USB функција.
Допрете USB.
Поврзете USB уред во
(USB) порт.
Почнете со репродукција.
Допрете
.
USB уред
• Ако почнете да префрлате во мешан режим
или во режим на повторување, избраниот
режим за репродукција автоматски се менува
во нормална репродукција.
• CD-TEXT информацијата не се префрла во
креираниот MP3 фајл. Овој систем не
подржува CD-TEXT стандард.
• Префрлањето автоматски запира ако:
- на USB уредот нема доволно место при
префрлањето.
- бројот на аудио фајлот и папки на USB
уредот е до самата граница за број кој
системот може да го препознае.
• Ако папката или фајлот кој се обидувате да го
префрлите веќе го има на USB уредот под
исто име, се додава дополнителен број по
името без да го избрише оригиналната папка
или фајл.
• Не ги користете копчињата на далечинскиот
или урдот при префрлање да не го запрете
префрлањето по грешка.
Други операции
За
Допрете
Паузирање
. Да продолжите со репродукција допрете
.
Стоп
. Да продолжите со ре1)
продукција допрете
.
За откажување на репродукцијата, допрете
повторно на .
Избор на
папка
Избор на фајл
+/
/
– непрекинато.
.
Наоѓање точка Држете на
/
при
во фајл
репродукција и
ослободете го копчето
на саканата точка.
Изберете
Repeat Play
REPEAT/FM MODE непрекинато додека не се
прикаже “REP ONE2),”
“REP FLDR3)” или
“REP ALL4)”.
Менување
PLAY MODE/TUNING
режим за
MODE непрекинато дорепродукција дека USB уредот не запре. Можете да изберете
нормална репродукција
(“FLDR” за сите фајлови
во папката на USB уредот), мешана репродукција (“SHUF” или
“FLDRSHUF”) или програмирана репродукција
(“PROGRAM”).
17МК
При репродукција на VBR MP3/WMA фајл,
системот може да продолжи со
репродукција од друга точка.
2)
“REP ONE”: Повторување на моментален фајл.
3)
“REP FLDR”: Повторување на моментална
папка.
4)
“REP ALL”: Повторување на сите фајлови
на USB уредот.
За бришење на аудио фајлови
или папки од USB уред
Забелешки
3 Допрете
1)
• Овој систем не може да репродуцира аудио
фајлови на USB уред во следниве случаи;
- кога бројот на аудио фајловите во папката
надминуваат 999.
- кога вкупниот број на аудио фајлови на
USB уредот надминуваат 999.
- кога бројот на папки на USB уредот
надминува 256 (вклучувајќи ја и “ROOT”
папката и празни папки).
Овој број може да се разликува во зависност
од структурата на фајлот и папката. Не
снимајте други типови на фајлови или
непотребни папки на USB уредот кој има
аудио фајлови.
• Системот може да репродудира до длабочина
само од 8 папки.
• Фајловите и папките се прикажуваат по
редослед според нивното креирање на USB
уредот.
• Папки кои немаат аудио фајлови се
прескокнуваат.
• Аудио формати кои може да ги слушате на
овој систем се следните:
- MP3: фајл екстензија “.mp3”
- WMA: фајл екстензија “.wma”
Запомнете дури и кога името на фајлот има
точна екстензија, ако оригиналниот фајл се
разликува, системот може да емитува шум
или да се расипе.
18МК
1 Изберете USB функција.
Допрете USB.
2 Поврзете го USB уредот во
(USB) портот.
+/
–
/ или или
непрекинато да изберете аудио фајл или
папка кои сакате да ги избришете потоа
почнете со репродукција.
4 Допрете OPTIONS.
5 Допрете / непрекинато да
изберете “ERASE” и допрете
.
6 Допрете / да изберете “FOLDER”
или “FILE” и допрете
.
“ERASE??” трепка на екранот.
7 Допрете
.
“COMPLETE” се прикажува
на екранот.
Креирање свој програм
(Program Play)
1
Изберете USB функција.
2
Изберете режим на репродукција.
3
Изберете број на фајл.
Допрете USB.
Допрете PLAY MODE/TUNING
MODE непрекинато се додека не се
прикаже “PROGRAM” додека плеерот
е стопиран.
Допрете
/
непрекинато се
додека не се прикаже бројот на фајл.
Кога програмирате MP3/WMA
фајл во одредена папка, допрете
+/
– непрекинато да изберете
папка и потоа изберете фајл по
желба.
USB уред
Избран број на фајл
4 Програмирање на избран фајл.
Допрете
да го внесете фајлот.
5 Повторете ги чекорите 3
до 4 во дополнително
програмираните фајлови
најмногу до 64 фајлови.
6 За репродукција на свој програм со фајлови допрете
.
Програмот се брише кога ќе направите една од следните операции:
- менување на функцијата.
- исклучување на системот.
- откачување на кабелот за струја
За повторна репродукција на ист
програм допрете
.
За откажување на Program Play
Допрете PLAY MODE/TUNING MODE.
За бришење на последниот чекор
од програмираната листа
Допрете CLEAR кога репродукцијата
е запрена.
19МК
BLUETOOTH уред
За BLUETOOTH безжичната технологија
BLUETOOTH безжичната технологија е
технологија со краток опсег која
овозможува безжична комуникација
меѓу дигитални уреди. BLUETOOTH
безжичната технологија работи во опсег
од 10 метри (33 feet).
Поддржани BLUETOOTH
верзии, профили и кодекси
Поддржани BLUETOOTH верзии:
• BLUETOOTH Standard version 3.0
Поддржани BLUETOOTH профили:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
• SPP (Serial Port Profile) Supported
BLUETOOTH кодекси:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding) (except
for North American model)
Слушање музика
безжично на
BLUETOOTH уред
Можете да слушате музика на
BLUETOOTH уред преку безжично
поврзување.
За BLUETOOTH индикатор
BLUETOOTH индикаторот се
пали или трепка сино да го
покаже BLUETOOTH статусот.
Статус на систем Статус на индикатор
BLUETOOTH
мирување
Трепка бавно
BLUETOOTH
спарување
Трепка брзо
BLUETOOTH
поврзување
Трепка
BLUETOOTH
поврзувањето е
овозможено
Свети
За исклучување на BLUETOOTH
индикаторот
Исклучете го BLUETOOTH сигналот
(стр. 25).
20МК
Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред
Спарување е операција каде
BLUETOOTH уреди меѓусебно се
регистрираан. Кога еднаш ќе се направи
спарувањето, нема потреба за повторно
спарување. Ако вашиот уред е NFCкомпатибилен паметен телефон, нема
потреба од рачно спарување.
1
2
Ставете го BLUETOOTH
уредот на 1 метар (3 feet) од
системот.
Допрете BLUETOOTH да
изберете BLUETOOTH
функција.
Забелешка
Ако се воспостави BLUETOOTH
поврзување, прекинете го BLUETOOTH
поврзувањет. Видете “За прекинување на
BLUETOOTH поврзување” (стр. 23).
3
поврзување на BLUETOOTH
уредот.
Кога спарувањето е комплетно и ќе се
воспостави BLUETOOTH поврзување,
на екранот се прикажува “BT
AUDIO”.
Во зависност од BLUETOOTH уредот,
поврзувањето може да почне
автоматски откако ќе заврши
спарувањето.
Забелешки
• Можете да спарите до 8 BLUETOOTH уреди.
Ако спарите 9-ти BLUETOOTH уред,
најпрво спарениот уред се брише.
• “Passkey” може да е наречен “Passcode,” “PIN
code,” “PIN number” или “Password” и т.н. во
зависност од уредот.
• Статусот за мирување на спарувањето на
системот се откажува за околу 5 минути. Ако
спарувањето не е успешно, повторете од
чекор 1.
• Ако сакате да спарите со друг BLUETOOTH
уред, повторете ги чекорите 1 до 6.
За откажување на спарувањето
Допрете BLUETOOTH.
BLUETOOTH уред
Ако BLUETOOTH функција е
избрана кога системот нема
информација за спарување,
системот автоматски се префрла
во режим на спарување.
6 Направете BLUETOOTH
Држете на BLUETOOTH
околу 5 секунди или повеќе.
“PAIRING” трепка на екранот.
4 Направете постапка за спарување на BLUETOOTH уредот.
За детали видете во упатството за
употреба на BLUETOOTH уредот.
5 Изберете број на модел од
уредот на екранот од
BLUETOOTH уредот.
На пр., изберете “SONY:MHCECL99BT” или “SONY:MHCECL77BT.”
Ако е потребна лозинка за
BLUETOOTH уредот, внесете “0000”.
21МК
Поврзување на паметен
телефон со еден допир (NFC)
Кога ќе допрете на системот со NFCкомпатибилен паметен телефон,
системот автоматски:
-се вклучува во BLUETOOTH функција.
-го комплетира спарувањето.
-го комплетира BLUETOOTH
поврзувањето.
2
3
Активирајте ја апликацијата
“NFC Easy Connect”
на паметниот телефон.
Проверете дали е прикажан екран со
апликацијата.
Допрете на паметниот телефон
на N-ознаката на системот се
додека паметниот телефон не
завибрира.
Што е “NFC”?
NFC (Near Field Communication) е
технологија која овозможува безжична
комуникација со краток опсег меѓу разни
уреди, на пр. мобилни телефон и IC
тагови. Благодарејќи на NFC функцијата,
комуникацијата на податоци може да се
постигне лесно само со допирање на
назначената точка на NFCкомпатибилниот уред.
1
Преземете ја и инсталирајте ја
апликацијата “NFC Easy
Connect”.
Преземете бесплатна апликација
Android™ од Google Play™ пребарувајќи “NFC Easy Connect” или пристапете со помош на дводимензионалниот код. Може да се наплати такса.
Дводимензионален код* за
директен пристап
* Користете апликација читач за
дводимензионален код.
Забелешки
• Апликацијата може да не е достапна во
некои земји и/или региони.
• Во зависност од вашиот паметен телефон
може да ја користите NFC функцијата без
да инсталирате апликација. Во овој
случај, операциите и спецификациите
може да се разликуваат. За детали, видете
во упатството за употреба на Вашиот
паметен телефон.
Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена
NFC функција (ОС: Android 2.3.3
или понов, освен Android 3.x)
22МК
Завршете го поврзувањето следејќи ги
инструкциите кои се прикажани на
паметниот телефон.
Кога ќе се воспостави BLUETOOTH
поврзување, BLUETOOTH
индикаторот престанува да трепка и
продолжува да свети. “BT AUDIO” се
прикажува на екранот.
Можете да го смените изворот за звук
од паметен телефон на друг NFCкомпатибилен BLUETOOTH уред.
За детали, видете во упатството за
употреба на Вашиот BLUETOOTH
уред.
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH
поврзувањето не е успешно, направете го
следното.
• Повторно активирајте го “NFC Easy
Connect” и полека движете го паметниот
телефон кон N-ознаката.
• Отстранете ја футролата од паметниот
телефон ако користите.
За репродукција на музика на NFCкомпатибилен паметен телефон
Слушање музика на
BLUETOOTH уред
Допрете на паметниот телефон на Nознаката на системот за воспоставување
BLUETOOTH врска.
Почнете со репродукција на аудио извор
на паметен телефон. За детали за
репродукција, видете во упатството за
употреба на паметниот телефон.
Можете да ракувате со BLUETOOTH
уред поврзувајќи ги системот и
BLUETOOTH уредот преку AVRCP.
Проверете го следното пред да
репродуцирате музика:
- Дали BLUETOOTH функцијата на
BLUETOOTH уредот е вклучена.
- Дали спарувањето е завршено.
Да се прекине BLUETOOTH
врската
За репродукција на музика на
NFC-некомпатибилен
BLUETOOTH уред
1
 За NFC-некомпатибилни
BLUETOOTH devices
1 Допре OPTIONS.
Допрете BLUETOOTH да
изберете BLUETOOTH.
2 Допрете / непрекинато да избе-
“BT AUDIO” се прикажува на екранот.
Воспоставување врска со
BLUETOOTH уред.
Уред кој е последен поврзан со
BLUETOOTH уред автоматски ќе се
поврзе. Направете BLUETOOTH
поврзување од BLUETOOTH уред
ако уредот не е поврзан.
3
Допрете
 За NFC-компатибилен паметен
телефон
Допрете повторно на паметниот телефон
на N-ознаката на системот.
Бришење на сите информации
за регистрирани спарувања
.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот,
- може треба два пати да допрете
- може треба да почнете
репродукција на аудио извор на
BLUETOOTH уредот.
Забелешки
.
BLUETOOTH уред
2
рете “DISCONNECT” и допрете
.
Во зависност од BLUETOOTH уредот,
BLUETOOTH врската може автоматски да се прекине кога ќе запрете со
репродукцијата.
За бришење на сите информации за
регистрарани спарувања, системот
треба да се ресетира во фабричките
дотерувања. Видете “За ресетирање на
фабрички дотерувања” (стр. 33).
• Кога системот не е поврзан во ниеден
BLUETOOTH уред, системот автоматски ќе
се поврзе со последен поврзан
BLUETOOTH уред кога ќе допрете
.
• Ако се обидете да поврзете друг
BLUETOOTH уред во системот,
моментално поврзаниот BLUETOOTH уред
ќе се откачи.
23МК
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси
(освен за модели за Северна
Америка)
1
Допрете BLUETOOTH да изберете BLUETOOTH функција.
“BT AUDIO” се прикажува на екран.
Забелешка
Ако се воспостави BLUETOOTH врска,
прекинете ја BLUETOOTH врската. Видете
“За прекинување на BLUETOOTH врска”
(стр. 23).
2
3
Допрете OPTIONS.
Допрете / непрекинато да
изберете “BT:AAC” и потоа
4 Допрете / да изберете
“ON” или “OFF” и потоа
.• ON: Изберете го ова дотерување ако
BLUETOOTH урдот подржува
Advanced Audio Coding (AAC).
• OFF: Изберете го ова дотерување
ако BLUETOOTH уредот подржува
само Sub Band Codec (SBC).
Забелешка
Можете да уживате во звук со висок квалитет
ако е избрано AAC. Во случај да не може да
слушате AAC звук на овој уред, изберете
“OFF.”
24МК
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување
BLUETOOTH режимот на мирување
овозможува системот
автоматски да се вклучи кога ќе
воспоставите BLUETOOTH врска со
BLUETOOTH уред.
1
2
3
Допрете OPTIONS.
Допрете / непрекинато да изберете “BT:STBY” и потоа .
Допрете / непрекинато да
изберете “ON” или “OFF” и на
Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е вклучен, системот чека на
BLUETOOTH поврзување дури и кога
системот е исклучен. Кога ќе се
воспостави BLUETOOTH врска,
системот автоматски се вклучува.
Совет
Оневозможете го BLUETOOTH режимот на
мирување за намалување на потрошувачката
во режимот на мирување (еко режим).
Вклучување или
исклучување на
BLUETOOTH сигналот
Можете да го поврзете системот од
спарен BLUETOOTH уред во сите
функции кога BLUETOOTH сигналот на
системот е вклучен. BLUETOOTH
сигналот фабрички е вклучен.
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
Користење “SongPal”
преку BLUETOOTH
(освен за моделите за Северна Америка)
За апликацијата
Соодветна апликација за овој модел е
достапна и на Google Play и App Store.
Побарајте “SongPal” и преземете
бесплатна апликација да научите
повеќе за специјални карактеристики.
Држете на EQ и ENTER околу 5
секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се
прикажува на екранот.
Забелешки
BLUETOOTH уред
• Нема да може да ги направите следните
операции кога BLUETOOTH сигналот е
исклучен:
- Спарување со BLUETOOTH уред
- Дотерување BLUETOOTH аудио кодекси
- Дотерување BLUETOOTH режим на
мирување
- Користење “SongPal” преку BLUETOOTH
• Кога BLUETOOTH сигналот е исклучен,
овој систем не може да открие и
поврзувањето не може да се воспостави од
BLUETOOTH уред.
25МК
Други операции
Користење аудио
опрема по избор
1
2
3
Припремете извор за звук.
Поврзете ја аудио опремата по
избор во AUDIO IN приклучок на
уредот преку аудио аналоген кабел
(одделно се продава).
Допрете VOLUME – непрекинато додека на екранот не
се прикаже “VOL MIN”.
Изберете аудио во функција.
Допрете AUDIO IN.
4 Почнете со репродукција.
Почнете со репродукција на
поврзаната опрема и прилагодете го
тонот.
Забелешка
Системот може автоматски да се префрли во
режим на мирување ако нивото на тонот на
поврзаната опрема е премногу тивок.
Прилагодете го соодветно тонот на опремата.
Видете “За исклучување на функцијата
автоматски режим на мирување” (стр. 33).
26МК
Прилагодување звук
За
Допрее
Прилагодете
го тонот
VOLUME +/–.
Направете
MEGA BASS.
подинамичен
звук
Дотерајте
звучни
ефекти
EQ +/EQ – непрекинато
се додека не се прикаже ефект по избор.
Менување на екранот
Користење тајмери
За
Системот нуди два типа на тајмери. Ако
ги користите и двата тајмера, Sleep
Timer има приоритет.
Допрете
Менување
DISPLAY непрекинато
информација кога системот е вклучен.
на екран*
* На пр. можете да гледате информации,
како на пр. број на песна, име на
фајл/папка, име на албум и име на пејач.
Системот ги нуди следните режими на
приказ.
Режим на
приказ
Кога системот е
исклучен
Режим за
заштеда на
енергија
Екранот е исклучен за
заштеда на напојување.
Часовникот продолжува
со работа.
Забелешки за информации на екран
Можете да заспиете со музика. Оваа
функција работи дури иако часвоникот
не е дотеран.
Допрете SLEEP непрекинато. Ако изберете “AUTO,” системот автоматски се исклучува по завршување на дискот или
USB уредот, или за околу 100 минути.
Play Timer:
Можете да се разбудите со CD, FM
прием, AM прием (освен за моделите за
Северна Америка) или USB уред во
меморано време.
Проверете дали е дотеран часовникот.
1
2
3
Подготовка на извор за звук.
Подгответе извор за звук и потоа
допрете VOLUME +/– за
прилагодување на тон.
Изберете режим за дотерување
тајмер.
Допрете TIMER MENU.
Ако часовникот не е дотеран, системот ќе биде во режим на дотерување
на часовник. Во овој случај, дотерајте
го часовникот.
Други операции
• Карактери кои не може да се прикажат се
прикажуваат како “_”.
• Следново не се прикажува;
- вкупно време на репродукција на MP3 диск
и USB уред.
- преостанато време на репродукција за MP3/
WMA фајл.
• Следново не се прикажува правилно;
- поминато време на репродукција на
MP3/WMA фајл кодиран со VBR (variable
bit rate).
- имиња на папки и фајлови кои не ги следат
ни ISO9660 Level 1/Level 2 во проширен
формат.
Sleep Timer:
Дотерајте репродукција на тајмер.
Допрете
/
непрекинато да
изберете “PLAY SET” и потоа
.
4 Дотерајте време за почеток на
репродукција.
Допрете / непрекинато да дотерате
час и потоа допрете . Следете ја
истата постапка за дотерување на
минутите.
5 Следете ја истата постапка како
во чекор 4 за дотерување
време репродукцијата да
престане.
6 Изберете извор за звук.
Допрете / непрекинато додека не
се прикаже изворот за звук кој
сакате и потоа допрете
.
27МК
7 Исклучување на системот.
Допрете
. Системот
автоматски се вклучува пред
дотераното време.
Ако системот е вклучен во наведеното време, Play Timer нема да се
активира. Не работете со системот
од времето кога системот е вклучен
се додека репродукцијата не почне.
За проверка на дотерувањето
1 Допрете TIMER MENU.
2 Допрете
/
непрекинато
да изберете “SELECT” и потоа
.
3 Допрете
/
непрекинато
да изберете “PLAY SEL” и потоа
.
За откажување на тајмер
Повторете ја истата постапка како во
“За проверување на дотерувањата” се
додека “OFF” не се прикаже во чекор 3
и потоа допрете .
За менување на дотерување
Почнете одново од чекор 1 од
“Користење тајмери.”
Совет
Play Timer дотерувањето останува се додека
дотерувањето не го откажете рачно.
28МК
Дополнителни информации
Информација за
компатибилни уреди
За поддржани USB уреди
• Овој систем подржува само USB Mass
Storage Class.
• Овој систем поддржува само FAT форматирани USB уреди (освен exFAT).
• Некои USB уреди може да не
работат со овој систем.
За BLUETOOTH комуникација за
iPhone и iPod touch
Направен за
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch (5та генерација)
- iPod touch (4та генерација)
Проблеми и решенија
1
2
Проверете дали кабелот за
напојување и каблите за
звучникот правилно се
поврзани.
Најдете го проблемот во
листата подолу и превзмете
соодветни дејствија.
Ако проблемот се уште постои, обратете се во продавницата на Sony.
Ако “PROTECT” се прикажува на
екран
Ако “OVER CURRENT” се
прикаже на екран
Откриен е проблем со нивото на
електричното напојување од
(USB) портот. Исклучете го
системот и извадете го USB уредот
од (USB) портот. Проверете да не
има проблем со USB уредот. Ако
овој приказ се уште постои,
обратете се во најблиската
продавница на Sony.
Дополнителни информации
Веднаш откачете го кабелот за
напојување и проверете ги
следните менија откако “PROTECT”
ќе исчезне.
• Дали ги користите само
испорачаните звучници?
• Ако било што ги блокира отворите за
вентилација на системот?
Откако ќе ги проверите споменатите
примери и нема никаков проблем, повторно поврзете го кабелот за напојување и вклучете го системот. Ако проблемот се уште постои обратете се во најблиската продавница на Sony.
29МК
Општо
Далечинскиот управувач не работи.
Сустемот не се вклучува.
• Дали е вклучен кабелот за напојување?
• Отстранете ги сите пречки меѓу далечинскиот управувач и сензорот за далечинскиот на уредот и уредот ставете
го подалеку од флуоресцентно светло.
• Далечинскиот насочете го кон сензорот
на системот.
• Далечинскиот приближете го кон
системот.
Системот ненадејно се префрла во
режим на мирување.
• Ова не е дефект. Системот автоматски
се префрла во режим на мирување за
околу 15 минути кога нема никаква
операција или не е откриен аудио
сигнал. Видете “За исклучување на
функцијата автоматско мирување” (стр.
33).
Дотерувањето на часовникот или Play
Timer операцијата неочекувано е
откажана.
• Ако помине околу една минута без
никаква операција, дотерувањето на
часовникот или дотерување на Play
Timer автоматски се откажува.
Направете ја операцијата повторно од
почеток.
Нема звук.
• Проверете го поврзувањето на звучникот.
• Дали ги користите само испорачаните
звучници?
• Дали нешто ги блокира отворите за
вентилација на системот?
• Избраната станица може да има
привремен прекин во емитувањето.
Звукот се слуша од еден канал или левиот и десниот тон не се избалансирани.
• Звучниците поставете ги посиметрично
колку можете повеќе.
• Поврзете ги само испорачаните звучници.
Има бучава или шум.
• Системот тргнете го подалеку од извори
на шум.
• Системот поврзете го во друг штекер.
• Инсталирајте филтер за шум (одделно
се продава) во кабелот за напојување.
30МК
Освен
, ниедно копче на уредот не
работи и “LOCK ON” се прикажува на
екранот.
• Функцијата за заклучување е вклучена.
За исклучување на оваа функција
држете на  на уредот се додека
“LOCK OFF” не се прикаже на екранот.
Дискот не може да се извади и
“LOCKED” се прикажува на екранот.
• Обратете се во продавницата наSony
или во локалниот овластен сервис.
“SEARCH” или “READING” се
прикажуваат на екранот.
• Со системот работете откако ќе исчезне
пораката.
CD/MP3 диск
Звукот прескокнува или дискот не се
репродуцира.
• Избришете го дискот и заменете го.
• Системот поместете го на место
подалеку од вибрации (на пр. врз
стабилен држач).
• Звучниците ставете ги подалеку од
системот или ставете на посебен
држач. При висок тон, звучникот
вибрира и може да предизвика
прескокнување на звукот.
Репродукцијата не почнува од првата
песна.
• Режимот за репродукција ставете го во
нормален режим.
Почетокот на репродукција трае
подолго од обично.
• Следните дискови може да го зголемат
времето кое е потребно за почеток на
репродукција;
-диск снимен со комплицирана
структура.
-диск снимен во мултисесиски режим.
-диск кој не е финализиран (на кој
можат да се додадат податоци).
-диск кој има многу папки.
USB уред
Поврзаниот USB уред не може да се
полни.
• Проверете дали правилно е поврзан
USB уредот.
Нема звук.
• USB уредот не е поврзан правилно.
Исклучете го системот и потоа
повторно поврзете го USB уредот.
Има шум, прескокнување или
изобличен звук.
• Исклучете го системот и потоа
повторно поврзете го USB уредот.
• Самите музички фајлови имаат шум
или звукот е изобличен. Шумот може
да е влезен при самото креирање со
помош на овој систем или компјутер.
Повторно снимете музика.
• Брзината со која се кодирани фајловите
е спора. Префрлете фајлови на USB
уред со поголема брзина.
.
Погрешно прикажување
• Карактери кои не може да се прикажат
се прикажуваат како “_”.
USB уредот не е препознат.
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа
вклучете го системот.
• Видете “Информации за компатибилни
уреди” (стр. 29).
Грешни резултати при префрлање.
• Видете “Информации за компатибилни
уреди” (стр. 29).
• USB уредот не е форматиран правилно.
Видете во упатството за употреба на
USB уредот како да го форматирате.
• Исклучете го системот и извадете го
USB уредот. Ако USB уредот има
прекинувач исклучете ги потоа
повторно вклучете го откако ќе го
извадите од системот. Потоа
префрлањето повторно направете го.
• USB уредот откачен или напојувањето
се исклучило при префрлањето.
Избришете ги делумно префрлените
фајлови и потроно префрлете. Ако ова
не го реши проблемот, USB уредот
може да е скршен. Видете во
упатството за употреба на USB уредот
како да го решите овој проблем.
Дополнителни информации
USB уредот не работи правилно.
• Ако поврзете USB уред кој не е
поддржан, следниве проблеми може да
се појават. Видете “Информација за
компатибилни уреди” (стр. 29).
- USB уредот не е препознат.
-Имиња на фајлови и папки не се
прикажуваат на овој систем.
-Не може да се репродуцира.
-Звукот прескокнува.
-Има шум.
-Се слуша изобличен звук.
“SEARCH” се прикажува за подолго
време или потребно е подолго време
пред да почне со репродукција.
• Процесот на вчитување може да потрае
подолго време во следниве случаи.
- Има многу папки или фајлови на USB
уредот.
- Структурата на фајлот е комплицирана.
- Поминат е меморискиот капацитет.
- Внатрешната меморија е
фрагментирана.
31МК
Аудио фајлови или папки на USB
уредот не може да се избришат.
• Проверете дали USB уредот има
заштита од пишување.
• USB уредот е откачено или
напојувањето е исклучен за време на
бришењето. Избришете ги делумно
избришаните фајлови. Ако ова не го
реши проблемот, USB може да е
скршено. Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да го
решите овој проблем.
Репродукцијата не почнува.
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа
вклучете го системот.
• Видете “Информации за компатибилни
уреди” (стр. 29).
• Допрете
да почнете со
репродукција.
Репродукцијата не почнува од првата
песна.
• Режимот за репродукција дотерајте го
во нормален режим.
Фајловите не се репродуцираат.
• Аудио фајловите можеби имаат
несоодветна фајл екстензија.
Подржаните фајл екстензии од овој
систем се следните:
-MP3: фајл екстензија “.mp3”
-WMA: фајл екстензија “.wma”
• USB уред форматиран со системски
фајл различен од FAT16 или FAT32 не
се поддржани.*
• Ако користите поделен USB уред. може
да се репродуцираат само фајловите во
првиот дел.
• Фајлови кои се кодирани или заштитени
со лозинка и т.н. не може да се
репродуцираат.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но
некои USB уреди може да не ги поддржави
сите овие FAT. За детали, видете во
упатството за употреба на секој USB уред
или контактирајте го производителот.
32МК
Тјунер
Има шум или бучавас, или станицата
не може да се прими.
• Антената правилно поврзете ја.
• Најдете друго место или ориентација за
подобар прием на антената.
• Антената чувајте ја подалеку од каблите
за звучник да избегнете шум.
• Исклучете ја електричната опрема во
близина.
BLUETOOTH уред
Спарувањето не може да се направи.
• BLUETOOTH уредот приближете го
поблиску кон системот.
• Спарувањето може да не е возможно
ако други BLUETOOTH уред има
околу системот. Во овој случај,
исклучете го другиот BLUETOOTH
уред.
• Внесете точна лозинка при избор на
број на модел (овој систем) на
BLUETOOTH уредот.
Поврзувањето не е можно.
• BLUETOOTH уредот кој се обидувате
да го поврзете не поддржува A2DP
профил и не може да се поврзе со овој
систем.
• Овозможете BLUETOOTH функција на
BLUETOOTH уредот.
• Востопоставите поврзување од
BLUETOOTH уред.
• Информацијата за регистрација на
спарување е избришана. Направете ја
повторно операцијата за спарување.
• Избришете ја информацијата за
регистрација на спарување од
BLUETOOTH уредот со ресетирање
на системот во фабрички дотерувања
(стр. 33) и повторно направете ја
операцијата за спарување (стр. 21).
Звукот прескокнува или е сменет, или
поврзувањето е изгубено.
• Системот и BLUETOOTH уредот се
премногу далеку еден од друг.
• Ако има пречки меѓу системот и
BLUETOOTH уредот, отстранете ги
или избегнете ги пречките.
• Ако има опрема која генерира електромагнетно зрачење, на пр. безжичен
LAN, друг BLUETOOTH уред или микробранова печка, тргнете ги подалеку.
Збукот од BLUETOOTH уредот не се
слуша на системот.
• Прво зголемете го тонот на
BLUETOOTH уредот, потоа прилагодете го тонот со помош на VOLUME +/–.
За менување на AM интервал за
дотерување (освен за моделите за
Северна Америка, Европа и
Русија)
AM интервалот за дотерување е дотеран
во 9 kHz или 10 kHz фабрички.
Користете ги копчињата на уредот за
менување на AM интервалот за
дотерување.
1 Дотерајте AM станица.
2 Држете на MEGA BASS на уредот се
додека на екранот не се прикаже
“530” (10 kHz) или “531” (9 kHz).
Сите AM меморирани станици се
бришат.
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот во
фабричките дотерувања.
1 Откачете го и повторно поврзете го
кабелот за напојување и вклучете го
системот.
2 Држете на  и EQ на уредот се
додека не се прикаже “RESET”.
Сите кориснички дотерувања, како на
пр. меморирани радио станици,
информација за регистрација на
сапрување, тајмер и часовник се
ресетираат во фабрички дотерувања.
За исклучување на функцијата
автоматско мирување
Овој систем е опремен со функција за
автоматско мирување. Со оваа функција
системот автоматски се префрла во
режим на мирување за околу 15 минути
ако нема никаква операција или не
прима аудио сигнал.
Фабрички, функцијата за автоматско
мирување е вклучена.
Држете на
кога системот е вклучен,
се додека не се прикаже “AUTO
STANDBY OFF”.
За вклучување на функцијата повторете
ја постапката додека “AUTO STANDBY
ON” не се прикаже.
Забелешки
• Функцијата автоматско мирување не е
достапна за функцијата тјунер.
• Системот може нема автоматски да се
префрли во режим на мирување во следниве
случаи:
- кога е откриен аудио сигнал.
- за време на репродукција на аудио песни
или фајлови.
- кога дотераните Play Timer или Sleep
Timer се во тек.
Дополнителни информации
Има шум, бучава или изобличен звук.
• Ако има пречки меѓу системот и
BLUETOOTH уредот, отстранете ги
или избегнете ги пречките.
• Ако има опрема која генерира електромагнетно зрачење, на пр. безжичен
LAN, друг BLUETOOTH уред или микробранова печка, тргнете ги подалеку.
• Намалете го тонот на поврзаниот
BLUETOOTH уред.
Ресетирање на системот во
фабричките дотерувања
33МК
Пораки
Мерки на претпазливост
DISC ERR
Дискови кои системот ГИ репродуцира
Сте ставиле диск кој не може да се
репродуцира.
ERROR
Не може да префрлите музика на
USB уред бидејќи USB уредот има
заштита од пишување или
меморијата на USB е полна.
FULL
Се обидувате да програмирате повеќе
од 64 песни или фајлови.
NO FILE
Нема фајлови за репродуцирање
на CD-R/CD-RW дискот или на USB
уредот.
NO STEP
Сите програмирани чекори се
избришани.
NO USB
Не е поврзан USB уред или поврзан е
USB уред кој не е поддржан.
PLAY SET
Се обидувате да изберете тајмер кога
Play Timer не е дотеран.
PLS STOP
Сте допреле PLAY MODE/ TUNING
MODE за време на репродукција.
SELECT
Сте допреле TIMER MENU за време
на работата на тајмерот.
TIME NG
Почетокот и крајот на Play Timer е
дотеран во исто време.
34МК
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (аудио податоци/MP3 фајлови)
Дискови кои системот НЕ ГИ репродуцира
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW други од овие снимени во
музички CD формат, во согласност со
ISO9660 Level 1/Level 2
• CD-R/CD-RW снимени во мултисесиски кои
не завршуваат со “затворање на сесијата”
• CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање,
CD-R/CD-RW кои се изгребани или нечисти,
или CD-R/CD-RW снимени со
некомпатибилен уред за снимање
• CD-R/CD-RW кој не е финализиран правилно
• Дискови кои содржат фајлови различни од
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) files
• Дискови со нестандардна форма (на пр. срце,
квадрат, ѕвезда)
• Дискови кои имаат леплива лента, хартија
или стикер прикачено на нив
• Изнајмени или користени дискови со
прикачена налепница каде што лепакот
излегува надвор од налепницата
• Дискови кои имаат етикети печатени со мастило.
Забелешка за дисковите
• Пред да почнете со репродуцирање
избришете го дискот со ткаенина бришејќи
од центар кон краевите.
• Дисковите не ги чистете со раствори, на пр.
бензин, разредувач или комерцијално достапни средства за чистење или антистатичен
спреј наменет за винилна плоча.
• Дисковите не ги изложувајте на директна
сончева светлина или топлотни извори, ниту
пак да ги оставите во автомобил паркиран на
директна сончева светлина.
За безбедност
• Целосно исклучете го кабелот за напојување
од штекер ако немате намера да го користите
подолго време. Кога го исклучувате уредот,
секогаш фатете за приклучокот. НИкогаш не
влечете за самиот кабел.
• Ако било каков цврст предмет или течност
влезе во системот, откачете го системот и
однесете го на проверка кај сервисер пред да
почнете да го употребувате.
• AC кабелот за напојување може да се менува
само во овластен сервис.
За BLUETOOTH комуникација
• Системот не го поставувајте во навалена позиција или на места кои се екстремно топли,
ладни, прашливи, нечисти или влажни, нема
соодветна вентилација, изложени на вибрации, на директна сончева светлина или јаки
светла.
• Внимавајте при поставување на уредот или
звучниците на површини кои се специјално
обработени (на пр. со восок, масло, политура) бидејќи површината на уредот може да
се појават дамки или да ја смени бојата.
• Ако системот директно го донесете од ладно на
топло место, или е ставен во многу влажна
соба, влагата може да кондензира на објективот
во CD плеерот и да предизвика дефект. Во овој
случај, извадете го дискот и оставете го
системот околу еден час влагата да испари.
• BLUETOOTH уредите треба да се користат на
растојание од околу 10 метри (33 feet)
(непрекинато растојание) еден од друг.
Опсегот на ефективна комуникација може да
е пократко во следните услови.
- Кога човек, метален предмет, ѕид или други
пречки има меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување
- Места каде има инсталиран безжичен LAN
- Околу микробранова печка која се користи
- Места каде има други електромагнетни
бранови
• BLUETOOTH уреди и безжични LAN (IEEE
802.11b/g) кои користат иста фреквенција (2.4
GHz). Кога го користите BLUETOOTH
уредот во близина на уред со безжична LAN
карактеристика, може дасе случат
електромагнетни пречки. Ова може да
резултира со помала брзина при префрлање
податоци, шум или нема да се поврзе. Ако се
случи ова, обидете се со следното:
- Обидете се да ги поврзете овој систем и
BLUETOOTH уредот кога сте најмалку 10
метри (33 feet) одалечени од безжична
LAN опрема.
- Исклучете го напојувањето на безжичната
LAN опрема кога го користите
BLUETOOTH уредот на растојание од 10
метри (33 feet).
• Радио брановите емитувани одовој систем
може да пречат на работата на некои
медицински уреди. Бидејќи овие пречки
може да предизвикаат дефект, секога
исклучете го напојувањето на овој систем и
BLUETOOTH уредот на следните места:
- Во болници, возови, авиони, бензински
пумпи и на места каде има запаливи гасови
- Во близина на автоматски врати или аларми
за пожари
• Овој систем поддржува функции за
безбедност кои се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата со намена да
обезбеди безбедност при комуникација со
BLUETOOTH технологијата. Но, оваа
безбедност може да не е доволна во
зависност од дотераната содржина и други
фактори, па секогаш внимавајте при
комуникација преку BLUETOOTH
технологија.
• Sony не е одговорен за било какви штети или
друг начин на губење информации при
комуникација на BLUETOOTH технологијата.
• BLUETOOTH комуникација не се гарантира
со сите BLUETOOTH уреди кои имаат ист
профил како и системот.
За прегревање
• Загревањето на уредот при работа е
нормално и ова не е дефект.
• Не го допирајте куќиштето ако го користите
непрекинато при гласен тон бидејќи
куќиштето може да се затопли.
• Не ги блокирајте отворите за вентилација.
За системот на звучници
Овој систем на звучници не се магнетно
заштитени и сликата на ТВ кој е во близина
може да стане искривена. Во оваа ситуација,
исклучете го ТВ и почекајте од 15 до 30
минути и потоа повторно вклучете го.
Ако нема подобрување, звучниците
преместете ги подалеку од ТВ.
Чистење на куќиштето
Чистете го системот со мека ткаенина малку
навлажнета со слаб детергент. Не користете
никакви на абразивни средства, пудер или
раствори како на пр. разредувач, бензин или
алкохол.
Дополнителни информации
За поставување
35МК
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој систем
мора да се усогласени со BLUETOOTH
спецификацијата наведена од страна на
Bluetooth SIG, Inc. и мора да имаат
сертификат. Но, дури и кога уредот е
усогласен со BLUETOOTH спецификацијата
може да има случаи каде карактеристиките
или спецификациите на BLUETOOTH уредот
не дозволуваат поврзување или може да се
резултираат со различни методи на
контролирање, приказ или работа.
• Може да се појави шум или звукот може да е
прекинат во зависност од BLUETOOTH
уредот кој е поврзан со системот, околината
на комуникација или околните услови.
Спецификации
Главен уред
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУИДО НАПОЈУВАЊЕ
ИЗЛЕЗ И ВКУПНА ХАРМОНИЧНА
ДИСТОРЗИЈА:
(само за модели за САД)
Со 3 ohms напон, управувано од двата
канала, од 120 - 10,000 Hz; номинална
минимум 30 вати по канал
RMS напојување со не повеќе од 0.7%
вкупна хармонична дисторзија од 250
мниливати до номинален излез.
Засилувач
MHC-ECL99BT
модели за САД:
Преден звучник:
Излезно напојување (референца):
235 W + 235 W (по канал на
3 ohms, 1 kHz)
Субвуфер:
Излезно напојување (референца):
230 W (на 3 ohms, 100 Hz)
Други модели:
Преден звучник:
Излезно напојување (референца):
60 W + 60 W (на 3 ohms, 1 kHz, 1%
THD)
Излезно напојување (референца):
235 W + 235 W (по канал на
3 ohms, 1 kHz)
Субвуфер:
Излезно напојување (референца):
230 W (на 3 ohms, 100 Hz)
MHC-ECL77BT
модели за САД:
Излезно напојување (референца):
235 W + 235 W (по канал на
3 ohms, 1 kHz)
модели за Бразил:
Излезно напојување (референца):
320 W (160 W по канал на
3 ohms, 1 kHz, 10% THD)
Други модели:
Излезно напојување (референца):
60 W + 60 W (на 3 ohms, 1 kHz, 1%
THD)
Излезно напојување (референца):
235 W + 235 W (по канал на
3 ohms, 1 kHz)
36МК
Тјунер
Модели за Среден Исток, Африка и
Латинска Америка:
AUDIO IN L/R: Осетливост 800 mV,
импенданса 10 kilohms
Други модели:
AUDIO IN (стерео мини приклучок):
Осетливост 800 mV, импенданса
10 kilohms
FM стерео
Модели за Северна Америка:
FM суперхетороден тјунер
Други модели:
FM/AM суперхетероден тјунер
Антена:
FM главна антена
AM кружна антена (освен за модели за
Северна Америка)
FM тјунер:
Опсег на дотерување:
Модели за Северна Америка и Бразил:
87.5 MHz – 108.0 MHz (100 kHz step)
Други модели: 87.5 MHz – 108.0 MHz
(50 kHz step)
AM тјунер (освен за модели за Северна
Америка)
Опсег на дотерување:
Модели за Европа и Русија:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz step)
Модели за Африка и Среден Исток:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz step)
530 kHz – 1,610 kHz (10 kHz step)
Други модели:
531 kHz – 1,710 kHz (9 kHz step)
530 kHz – 1,710 kHz (10 kHz step)
Излез
ПРЕДНИ ЗВУЧНИЦИ (MHC-ECL99BT)/
ЗВУЧНИЦИ (MHC-ECL77BT):
Приемна импенданса од 3 ohms
СУБВУФЕР (само MHC-ECL99BT):
Приемна импенданса од 3 ohms
CD плеер
Систем: Компакт диск и дигитален аудио
систем
Карактеристики на ласерска диода
Траење на емитување: Непрекинато
Ласерски излез*: Помал од 44.6µW
* Овој излез е мерен на растојание од
200mm од површината на објективна
леќа на Optical Pick-up Block со отвор
од 7mm.
USB
(USB) порт: ТипA, максимален
напон 1.5 A
Поддржани аудио формати (само
MP3 дискови и USB уреди)
Поддржана брзина:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps - 192 kbps, VBR
Слични фреквенции:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA*: 44.1 kHz
Дополнителни информации
Влез
* само USB уреди
37МК
BLUETOOTH
Систем за комуникација:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Излез:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Максимален опсег на комуникација:
Линија на вид приближ. 10 m (33
feet)1)
Фреквенција:
2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Метода на модулација:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Поддржани кодекси:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)3)
1)
2)
3)
38МК
Вистинскиот опсег може многу да се
разликува во зависност од фактори како на
пр. пречки меѓу уредите, магнетни полиња
околу микробранова печка, статичен
електрицитет, осетливост на прием,
карактеристики на антена, оперативен
систем софтверска апликација и др..
BLUETOOTH стандрдните профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникација меѓу уредите.
Освен за модели за Северна Америка
Звучник
Преден звучник
Модели за Северна Америка, Европа, Русија
и Австралија: SS-EC719iP
Други модели: SS-ECL77BT
Систем на звучници: 2-насочен систем на
звучници, Бас рефлекс
Звучник:
Бас: 160 mm (6 1/2 in), конусен тип
Високотенц: 40 mm (1 1/2 in), рог тип
Номинална импенданса: 3 ohms
Димензии (В/Ш/Д):
Приближ. 230 mm × 304 mm ×
205 mm (9 in × 12 in × 8 1/8 in)
Маса: Приближ. 2.5 kg (5 lb 8 1/8 oz) нето
по звучник
Количина: 2 парчиња
Субвуфер само за MHC-ECL99BT
Модели за Северна Америка, Европа и
Русија: SS-WG919iP
Други модели: SS-WEC99BT
Систем на звучници: Субвуфер систем, Бас
рефлекс
Звучник: 200 mm (8 in), конусен тип
Номинална импенданса: 3 ohms
Димензии (В/Ш/Д):
Приближ. 280 mm × 304 mm ×
290 mm (11 in × 12 in × 11 3/8 in)
Маса: Приближ. 5.0 kg (11 lb 3/8 oz) нето по
звучник
Количина: 1 парче
Општо
Испорачани додатоци:
Далечинско (1)
R6 (големина AA) батерија (1
FM главна антена (1)
AM кружна антена (1) (освен за
модели за Северна Америка)
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
Забелешка за лиценца
и заштитни знаци
• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патентни лиценцирани од
Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media е и регистрирана марка
или заштитен знак на Microsoft
Corporation во САД и/или други земји.
• Овој производ е заштитен со одредени
интелектуални законски права на
Microsoft Corporation. Користење или
дистрибуција на ваква технологија
надвор од овој производ е забранета
без лиценца од Microsoft или од
овластен претставник наMicrosoft.
• BLUETOOTH® ознаката и логото се
регистрирани заштитни знаци
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било какво користење на овие знаци од
страна на Sony Corporation е со
лиценца. Други трговски марки и
трговски имиња се сопственост на
нивните претставници.
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на NFC
Forum, Inc. во САД и во други земји.
• Android™ е заштитен знак на Google
Inc.
• Google Play™ е заштитен знак на
Google Inc.
• iPhone и iPod touch се заштитни знаци
на Apple Inc., регистрирани во САД и
други земји. App Store е сервисен знак
на Apple Inc.
• “Made for iPod” и “Made for iPhone”
значат дека електронските додатоци се
дизајнирани специјално за поврзување
во iPod или iPhone, соодветно и
назначени се од производителот да ги
исполнат стандардите на Apple . Apple
не е одговорен за работата на овој уред
или неговата усогласеност со
безбедносните и регулаторните
стандарди. Запомнете дека употребата
на овие додатоци со iPod или iPhone
може да влијаат врз безжичните
карактеристики.
• Сите други заштитни знаци или
регистрирани трговски марки се на
нивните сопственици. Во ова упатство,
TM ®
и ознаките не се наведени.
Дополнителни информации
Потребно напојување:
Модели за Северна Америка: AC 120
V, 60 Hz
Модели за Мексико и Бразил: AC 120
V – 240 V, 60 Hz
Други модели: AC 120 V - 240 V,
50/60 Hz
Потрошувачка:
MHC-ECL99BT: 90 W MHCECL77BT: 75 W
Потрошувачка во режим на мирување (во
режим на заштеда на енергија):
Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е исклучен: 0.5 W (еко
режим)
Кога BLUETOOTH режимот за
мирување е вклучен: 4 W (вклучени
се сите безжични мрежни порти)
Димензии (В/Ш/Д, вклучувајќи го и
најголемото испакнување) (без звучници):
MHC-ECL99BT: Приближ. 193 mm
× 300 mm × 260 mm (7 5/8 in ×
11 3/4 in × 10 1/4 in)
MHC-ECL77BT: Приближ. 193 mm
× 300 mm × 260 mm (7 5/8 in ×
11 3/4 in × 10 1/4 in)
Маса (без звучници):
MHC-ECL99BT: Приближ. 3.1 kg (6 lb
13 3/8 oz)
MHC-ECL77BT: Приближ. 3.1 kg (6 lb
13 3/8 oz)
Количина на главен уред: 1 парче
39МК
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising