Sony | MHC-V71D | Sony MHC-V71D Аудио систем V71D со голема моќ и технологија BLUETOOTH® Упатства за употреба

ДОМАШЕН АУДИО
СИСТЕМ
Упатство за употреба
Започнување со употреба
Диск/USB репродукција
USB префрлање
Тјунер
BLUETOOTH поврзување
Контроли за движење
Прилагодување звук
Други операции
Дополнителни
информации
MHC-V81D/MHC-V71D
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар
не ги покривајте отворите за
вентилација со весник, чаршав,
завеси и т.н.
Уредот не го изложувајте на
незаштитени топлотни извори (на
пр. запалени свеќи).
За намалување на ризикот од пожар или електричен шок, апаратот
не го изложувајте на прскање или
капење и не оставајте предмети
полни со течност, како што е вазна.
Бидејќи главниот штекер се користи
за исклучување на единицата од
главниот штекер, приклучете ја
единицата на лесно достапниот AC
излез. Ако забележите необичности
на единицата, веднаш исклучете го
главниот утикач од AC излезот.
Немојте да го ставате во затворен
простор, како што е кутија или
вградена кабинет.
Батериите или апаратот не го
изложувате на многу топло, како
на сонце, пожар или слично.
Уредот не е исклучен од струја се
додека кабелот е пов рзан во
штекер, дури и ако самиот уред се
исклучува.
Само за внатрешна употреба.
За производ со CE ознака
Важноста на CE ознаката е
ограничена само на оние земји
каде се спроведува легално, главно
во земји од EEA (Европско
еконосмка зона).
ВНИМАНИЕ
Употреба на оптички инструменти
со овој производ може да зголеми
оштета на очите.
2МК
За купувачите во Европа
Овој уред е класифициран како
CLASS 1 LASER производ под IEC
60825-1:2007. Оваа ознака е поставена на надворешниот заден дел.
Исфрлање на стари батерии
и електрична и електронска
опрема (применливо во
Европска Унија и други
земји со посебен систем
рециклирање)
Овој симбол на
производот, батеријата
или на нејзиното
пакување, укажува дека
батеријата испорачана
со овој производ не
треба да се третира како обичен домашен отпад. На некои батерии овој
симбол може да биде во комбинација со хемиски симбол. Хемиски
симбол за олово (Pb) е додаден ако
батеријата содржи повеќе од
0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите, Вие ќе помогнете
во спречувањето на потенцијалните
негативни последици за опкружувањето и човековото здравје, што
може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на
природните ресурси.
Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за зачувување,безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал.
За да обезбедите правилен третман
на батериите, однесете ги при крај
на нивниот животен век во собирен
центар за рециклирање на елек-
трична и електронска опрема. За правилно и безбедно отстранување на
сите типови батерии од апаратот,
прочитајте го упатството за вадење
на батериите од уредот. Однесете ги
батериите во собирен центар за
рециклирање на електрична и електронска опрема. За подетални информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте
ја локалната компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Забелешка за купувачите:
следнава информација се
применува само за опрема
купена во земји кои ги
применуваат.
Овој производ е произведен од
Sony Corporation.
ЕУ Увозник: Sony Europe Limited.
Прашања до ЕУ увозникот или
поврзани со усогласеноста со
Европа адресирајте ги до
овластениот претставник, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгија.
Со ова, Sony Corporation изјавува
дека оваа опрема е во согласност
со Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст за ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на
следната интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа радио опрема е наменета да
се користи со одобрена верзија
на софтвер кој е наведен во ЕУ
декларацијата за усогласност.
Инсталираниот софтвер во оваа
радио опрема е верификуван да
одговара со основните барања на
Директивата 2014/53/EU.
Верзија на софтвер: _ _ _ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Може да ја проверите верзијата на
софтверот со OPTIONS, потоа изберете “SYSTEM” – “VERSIO со / и
.
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата
поставени со EMC регулативата за
користење кабел за поврзување
пократок од 3 метри.
Овој Домашен аудио систем е
дизајниран да се користи за
следниве намени:
•• Репродукција на музика/видео/
фотографии на USB уреди
•• Префрлање музика на USB уреди
•• Слушање радио станици
•• Слушање ТВ звук
•• Репродукција на музика на
BLUETOOTH уреди
•• Уживајте во социјални дружења
со Wired Party Chain и Wireless
Party Chain functions
За купувачите во
Австралија и Индија
Исфрлање на стара
електрична и електронска опрема
(применливо во
Европска Унија и
други земји со
посебен систем за
собирање)
3МК
За купувачите во Обидинетите
Арапски Емирати
Овој апарат е класифициран како
CLASS 1 LASER производ под IEC
60825-1:2007. Оваа ознака е
поставена на задниот дел.
Лиценца и заштитни знаци
••
е заштитен знак на DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
•• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD”
логата се заштитни знаци.
•• WALKMAN® и WALKMAN® логото
се регистрирани трговски марки
на Sony Corporation.
•• MPEG Layer-3 технолоција за
аудио кодирање и патентирање
лиценцирани од Fraunhofer IIS и
Thomson.
•• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак
на Microsoft Corporation во САД
и/или други земји.
•• Овој производ е заштитен со
одредени интелектуални права
на Microsoft Corporation.
Користење или дистрибуција на
оваа технологија надвор од овој
производ е забранета без
лиценца од Microsoft или овластен
претставник на Microsoft.
4МК
•• Овој систем вклучува Dolby*
Digital.
* Произведено под лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio и дупло-D симоболот се
заштитни знци на Dolby Laboratories.
•• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија. Термините
HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, и HDMI
логото се аштитни знаци или
регистрирани трговски марки на
HDMI Licensing Administrator, Inc.
во САД и други земји.
•• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony
Corporation.
•• LDAC™ и LDAC логото се заштитни
знаци на Sony Corporation.
•• BLUETOOTH® знакот и логото се
заштитни трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc.
и било каква употреба на овие
знаци од страна на Sony
Corporation се со лиценца. Други
заштитни знаци и трговски марки
се сопственост на нивните
претставници.
•• N-знакот е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на
NFC Forum, Inc. во САД и во други
земји.
•• Android е заштитен знак на
Google LLC.
•• Google Play е заштитен знак на
Google LLC.
•• Apple, Apple логото, iPhone и iPod
touch се заштитни знаци на
Apple Inc., регистрирани во САД и
други земји. App Store е сервисен
знак на Apple Inc., регистриран
во САД и други земји.
•• Siri е заштитен знак на Apple Inc.
•• “Made for iPod” и “Made for
iPhone” значат дека електронските додатоци се дизајнирани за
поврзување специјално со iPod
или iPhone и производителот
гарантира дека ги исполнуваат
стандардите на Apple. Apple не е
одговорен за работата на овој
уред или неговата усогласеност
со безбедноста и регулаторните
стандарди. Запомнете дека на
овие додатоци со iPod или
iPhone може да влијаат врз
безжичните перформанси.
•• ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН
ПОД MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO ЛИЦЕНЦА ЗА ЛИЧНА
И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА
ОД СТРАНА НА КУПУВАЧОТ
(i) КОДИРАНО ВИДЕО ВО
СОГЛАСНОСТ СО MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”)
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЊЕ MPEG-4 ВИДЕО
КОЕ Е КОДИРАНО ОД
КУПУВАЧОТ ЗА ЛИЧНА И
НЕКОМЕРЦИЈАЛНА АКТИВНОСТ
И/ИЛИ Е ДОБИЕНА ОД ВИДЕО
ПРОВАЈДЕР ЛИЦЕНЦИРАН ДА
ОБЕЗБЕДУВА MPEG-4 ВИДЕО.
НЕМА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ЌЕ СЕ
ПРИМЕНУВА ЗА ДРУГА НАМЕНА.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
КОИ ВКЛУЧУВААТ РЕКЛАМИ,
ЛИЧНИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ
УПОТРЕБИ И МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ
ЛИЦЕНЦА ОД MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
За ова упатство
•• Упатствата
во ова упатство се
за моделите MHC-V81D и MHCV71D. Во ова упатство MHC-V81D
се користи само за илустрациоја
освен ако не е наведено
поинаку.
•• Ова упатство главно ги
објаснува операциите за
користење на далечинскиот
управувач, но истите операции
може да се изведуваат со
копчињата на панелот на допир
на уредот кои имаат исто или
слично име.
•• Икони како
, наведени на
почеток на секое објаснување
го објаснуваат типот на медиум
кој може да се користи со
функцијата која се објаснува.
•• Некои илустрации се
прикажани како концепциски
цртежи и може да се
разликуваат од производот.
•• Менијата објасените на ТВ
екранот може да се разликуваат
во зависност од подрачјето.
•• Фабричкото дотерување е
подвлечено.
•• Текст во загради ([--]) прикажан
на ТВ екранот, а текст во
наводници (“--”) се прикажува
на дисплејот.
•• Сите други заштитни знаци се
сопственост на нивните
сопственици.
•• Во ова упатство™ и ® знаците не
се споменати.
5МК
Содржина
За ова упатство .................... 5
Режим за репродукција ... 28
Отпакување ..........................8
Ограничување репродукција
на диск (Parental Control)... 29
Дискови/фајлови кои се
репродуцираат/USB уред ...8
Веб страни за компатибилни
уреди . .................................. 11
Водич низ делови
и контроли ...........................12
Започнување со употреба
Безбедно прикачување
на системот .........................17
Деактивирање
демонстрација.....................18
Вметнување батерии .........18
Инсталирање страничен
штитник (опционално) .......19
Поврзување со ТВ ..............20
Пренесување на уредот ... 22
Менување систем на
боја ..................................... 22
Правење брзо
дотерување ........................ 22
Менување режим
за приказ ............................ 23
Диск/USB репродукција
Пред да го користите USB
уредот................................. 24
Основна репродукција ..... 24
Други операции за
репродукција ..................... 25
6МК
Гледање информации на
диск и USB уред .................30
Користење Setup Menu .......31
USB префрлање
Пред да го користите USB
уредот................................. 35
Префрлање музика .......... 35
Тјунер
Слушање радио .... ........... 38
BLUETOOTH поврзување
За BLUETOOTH безжичната
технологија ........................ 39
Спарување на системот со
BLUETOOTH уред ............... 39
Слушање музика на
BLUETOOTH уред . ..............4 0
Поврзување на системот
со повеќе BLUETOOTH уреди
(Multi-device connection).....41
BLUETOOTH поврзување со
еден допир со NFC ............ 42
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси ................... 43
Дотерување на BLUETOOTH
режим на мирување......... 43
Вклучување или исклучување
BLUETOOTH сигнал .............44
Контролирање на системот преку паметен телефон или таблет
(Sony | Music Center)............44
Снимање трескавични делови
со “Fiestable” апликација ...45
Постигнување и споделување Party People рангирање и
добивање бонус функции со
Party King.............................. 45
Контроли за движење
Уживајте со Gesture
Control ..................................46
Користење на Gesture Control
при репродукција.............. 47
Безжично слушање музика
со два система (Speaker
Add функција) .....................58
Уживајте во разговор без раце ..60
Користење Voice Assist
на паметен телефон ..........61
Пеење: Караоке......... .........6 1
Уживање во звук од
гитара ................................. 63
Свирење на тапан (Taiko) ..63
Уживајте во музика со
Party Light и Speaker
Light...................................... 65
Користење Sleep Timer ......65
Правење атмосфера на
забава (DJ Effect) ................ 47
Користење Voice Guidance.65
Користење Gesture Control
при Karaoke функција ........48
Деактивирање панел на допир
на уредот (Child Lock) .........66
Користење опционална опрема.66
Прилагодување звук ..........49
Деактивирање панел на
допир на уредот за кратко
време (Party Lock) ...............66
Избор на Virtual
Football режим ...................49
Дотерување функција за
автоматско мирување ...... 67
Креирање свој звучен
ефект ....................................4 9
Ажурирање на софтверот 67
Прилагодување звук
Други операции
Користење на Control for
HDMI функција ...................50
Enjoying wired playback
using multiple systems
(Wired Party Chain
function)............................... 53
Дополнителни информации
Проблеми и решенија ......68
Мерки на претпазливост . 78
Спецификации....................81
Листа со шифри за јазици 84
Уживање во безжична
репродукција преку повеќе
системи (Wireless Party Chain
функција) .............................56
7МК
Отпакување
•• Овој
уред (MHC-V81D
или MHC-V71D) (1)
•• Далечински управувач (1)
•• R03 (size AAA) батерии (2)
•• FM антена (1)
•• Кабел за напојување (1)
•• Адаптер за приклучок* (1) (испорачан само за одредени подрачја))
* Овој адаптер за приклучок не е за
употреба во Чиле, Парагвај и
Уругвај. Користете го во земји
каде е неопходен.
•• Страничен штитник (2) (само MHC-V81D )
•• Завртки (2) ( само MHC-V81D)
Забелешка
Кога ќе ја отпакувате кутијата уредот
треба да го држат двајца луѓе. Ако
падне уредот може да предизвика
повреда или оштетување.
Дискови кои се репродуцираат или
фајл на диск/USB уред
Дискови кои се репродуцираат
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW
во DVD VIDEO
формат или видео режим
•• DVD+R/DVD+RW во DVD VIDEO
формат
•• VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1, и 2.0
дискови)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM во VIDEO
CD или супер VCD формат
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW во AUDIO CD формат
Фајлови кои се репродуцираат
на диск
•• Музика:
8МК
MP3 фајлови (.mp3)* 1*2
•• Видео:
MPEG4 фајлови (.mp4/.m4v)* 2*3,
Xvid фајлови (.avi)
Фајлови кои се репродуцираат на USB
•• Музика:
MP3 фајлови (.mp3)* 1*2, WMA
фајлови (.wma)* 2, AAC фајлови
(.m4a/.mp4/ .3gp)*2, WAV
фајлови (.wav)* 2
•• Видео:
MPEG4 фајлови (.mp4/.m4v)* 2*3,
Xvid фајлови (.avi)
Забелешка
•• Дисковите
мора да се во следните
формати:
—CD-ROM/-R/-RW во DATA CD
формат кои содржат MP3* 1*2,
MPEG4*2*3 и Xvid фајлови и се во
согласност со ISO 9660* 4 Level 1/Level
2 или Joliet ( проширен формат).
— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW во
DATA DVD формат кои содржат
MP3*1*2, MPEG4* 2*3 и Xvid фајлови
и се во согласност со UDF
(Universal Disk Format).
•• Системот ќе се обиде да репродуцира фајлови со горенаведените
екстензии дури и ако не се во поддржан формат. Со репродуцирање на
овие податоци може да се произведе силен шум кој може да го оштети
вашиот систем.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е
стандарден формат дефиниран од
ISO/MPEG за компресирање аудио
податоци. MP3 фајлови мора да се
во MPEG 1 Audio Layer 3 формат.
*2 Фајлови со авторска заштита (Digital
Rights Management) не може да се
репродуцираат на системот.
*3 MPEG4 фајлови мора да се снимени
во MP4 фајл формат. Поддржани
видео и аудио формати се следните:
— Видео кодекс: MPEG4 Simple
Profile (AVC не е поддржан .)
— Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC не е
поддржан.)
*4 Логички формат на фајлови и папки
на CD-ROM, дефиниран од ISO
(International Organization for
Standardization).
Дискови/фајлови кои не
може да се репродуцираат
•• Не
може да ги репродуцирате
следните дискови
— BD (Blu-ray Discs)
— CD-ROM снимен во PHOTO CD
формат
— Дел со податоци од CD-Extra
или Мешано CD*
— CD графички диск
— Super Audio CD
— DVD Audio
— DATA CD/DATA DVD кој е креиран во Packet Write формат
— DVD-RAM
— DATA CD/DATA DVD кој не е
завршен правилно
— CPRM (Content Protection for
Recordable Media) компатибилен DVD-R/-RW снимен
во Copy-Once програми
— Диск кој има нестандардна форма (пр. срце, квадрат, ѕвезда)
— Диск кој има леплива трака,
хартија или налепница
прикачено на него
•• Не може да ги репродуцирате
следните фајлови
— Видео фајлови кои кои се
поголеми од 720 ( ширина) ×
576 (висина) пиксели.
— Видео фајлови со висок сооднос меѓу ширина и висина.
— WMA фајл во WMA DRM, WMA
Lossless или WMA PRO формат.
— AAC фајл во AAC DRM или AAC
Lossless формат.
— AAC фајлови кои се кодирани
на 96 kHz.
— Фајлови кои се кодирани или
заштитени со лозинка.
— Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) авторска
заштита.
— Некои Xvid фајлови кои се
подолги од 2 часа.
•• MP3 PRO аудио фајл може да се
репродуцира како MP3 фајл.
•• Системот може да не
репродуцира Xvid фајл кога
фајлот е комбиниран со два
или повеќе Xvid фајлови.
* Мешано CD: Овој формат снима
податоци од првата песна и аудио
(AUDIO CD податоци) на втората и
последователна песна во сесијата.
Забелешки за CD-R/-RW и
DVD-R/-RW/+R/+RW
•• Во
некои случаи CD-R/-RW и
DVDR/-RW/+R/+RW не може да
се репродуцираат на овој систем
поради квалитетот на снимање
или физичката состојба на
дискот или карактеристиките на
уредот за снимање и софтверот
за авторизација. За повеќе
информации видете во
упатството за употреба на
уредот за снимање.
•• Некои функции за репродукција
може да не работат со некои DVD
+R/+RW, дури и ако правилно се
завршени. Во овој случај видете го
дискот со нормална репродукција.
Забелешки за дисковите
•• Овој
производ е дизајниран за
репродукција на дискот кои се
во согласност со Compact Disc
(CD) стандардот.
•• DualDisc и некои музички
дискови кодирани со авторска
заштита не се во согласност со
CD стандардите. Затоа овие
дискови може да не се
компатибилни со овој производ.
9МК
Забелешка за мултисесиски диск
Овој систем може да репродуцира континуирани сесии на диск
кога тие се снимени во ист
формат како и првата сесија. Но,
репродукцијата не се гарантира.
Забелешка за DVD VIDEO и VIDEO
CD операции за репродукција
Некои операции за репродукција
за DVD VIDEO или VIDEO CD може
да се намерно ограничени од
страна на производителот на
софтверот. Затоа некои карактеристики за репродукција може да
не се достапни. Прочитајте го
упатството за работа на DVD
VIDEO или VIDEO CD.
Забелешки за репродуциран фајл
•• Репродукцијата
може да трае
подолго пред да почне кога:
— DATA CD/DATA DVD/USB
уред е снимен со комплицицирана структура.
— аудио фајлови, слики или
видео фајлови во друга
папка се репродуцира.
•• Системот може да репродуцира
DATA CD/DATA DVD или USB
уред во следните услови:
— до длабочина од 8 папки
— до 300 папки
— до 999 фајлови на диск
— до 2,000 фајлови на USB уред
— до 650 фајлови во папка
Овие бројки може да се разликуваат во зависност од конфигурацијата на фајлот или
папката.
•• Папки кои немаат аудио, видео
фајлови или слики се прескокнуваат.
•• Фајлови префрлени од уред како на пр. компјутер може да не
се репродуцираат по редослед
како што се префрлени.
10МК
•• Редоследот
на репродукција
може да не се применува во
зависност од софтверот кој е
користен за креирање аудио,
видео фајл или слика.
•• Не се гарантира компатибилност со софтвери за кодирање/
пишување на поддржани
формати, уреди за снимање и
медиуми за снимање.
•• Во зависност од Xvid фајлот,
сликата може да не е јасна или
звукот може да прескокнува.
Забелешки за USB уреди
•• Овој
систем не гарантира
работа со сите USB уреди.
•• Иако има различни комплексни
функции за USB уреди,
содржината за репродукција на
USB уредот кој е поврзан со
системот е музика, фото или
видео содржина. За детали
видете во упатството за
употреба на USB уредот.
•• Кога е ставен USB системот ги
чита сите фајлови на USB уредот.
Ако има многу папки или фајлови на USB уредот може да е
потребно подолго време да
заврши со читање на USB уредот.
•• Системот и USB уредот не го
поврзувајте преку USB хаб.
•• Со некои поврзани USB уреди
може да има мало доцнење
пред да системот да ја
направи операцијата.
•• Редоследот на репродукција
за системот може да се
разликува од редоследот на
поврзаниот USB уред.
•• Пред да го користите USB уредот
проверете да не има вирус на
USB уредот.
Веб страна за
компатибилни уреди
Проверете ги долунаведените
веб страни за најнови
информации за компатибилни
USB и BLUETOOTH уред.
За купувачите во Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачите во Европа и
Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За купувачите во други земји/
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Компатибилни iPhone/iPod
Компатибилни iPhone/iPod модели се следни. Ажурирајте го
iPhone/iPod со најнов софтвер
пред да го користите со системот.
BLUETOOTH технологијата работи
со:
•• iPhone 8 Plus
•• iPhone 8
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6 та генерација)
•• iPod touch (5 та генерација)
11МК
Водич низ делови и контроли
Можете да ги заклучите копчињата освен  (power) на
субвуферот да спречите операција по грешка (стр. 66).
Уред
Горен дел
Преден
дел
12МК
Заден
дел
  (power) копче
Вклучување на системот или
во режим на мирување .
  (play) копче
Допрете за репродукција.
Допрете и држете  повеќе
од 2 секунди, вградениот
демо звук ќе се репродуцира.
Допрете  да запре демото.
(stop) копче
— Допрете да запре репродукцијата.
Кога ќе допрете двапати,
може да се октаже продолжување со репродукција.
— Допрете да прекине со префрлање при префрлање музика.
— Допрете да прекине со
демо на вградениот звук.
 FUNCTION копче
Допрете да изберете функција.
 BLUETOOTH индикатор
(стр. 39)
BLUETOOTH копче
Допрете да изберете
BLUETOOTH функција.
PAIRING копче
Допрете и држете за активирање BLUETOOTH спарување
при BLUETOOTH функција.
(call) копче
Допрете да примите/
завршите со повик кога
користите интерфрон со
BLUETOOTH-поврзан
мобилен телефон (стр. 60).
 GESTURE ON/OFF копче
(стр. 46)
 MEGA BASS индикатор
Светнува кога е избран
MEGA BASS звучен ефект.
MEGA BASS копче (стр. 49)
WIRELESS PARTY CHAIN копче
(стр. 57)
PARTY CHAIN копче
Допрете и држете за активирање Wired Party Chain ( стр. 55)
PARTY LIGHT копче (стр. 65)
FIESTA копче (стр. 49)
 Екран
 GESTURE CONTROL сензор
(стр. 46)
 Приклучоците се во вна-
трешноста на капакот.
Притиснете да го отворите капакот.
(USB) REC/PLAY порт
За поврзување USB уред. Овој
приклучок може да се
користи за репродукција и
префрлање музика.
MIC1 приклучок
За поврзување микрофон.
MIC2/GUITAR приклучок
За поврзување микрофон
или гитара.
 VOICE CHANGER копче
(стр. 62)
GUITAR индикатор
Светнува кога е вклучен
режимот за гитара.
GUITAR копче (стр. 63)
13МК
VOCAL FADER копче
(стр. 62)
MIC ECHO копче (стр. 62)
Не гледајте директно во
делот што емитува светло
кога Party Light е вклучено.
 MIC/GUITAR LEVEL +/– копче
(стр. 61, 63)
 Side protector (MHC-V81D
само) (стр. 19)

 Носач за досл

(N-Mark) (стр. 42)
+/– (select folder) копче
Допрете да изберете папка
на диск или USB уред.
 SOUND FIELD копче
(стр. 49)
 VOLUME +/– копче
За прилагодување тон.
 PLAYBACK копче (стр. 47)
DJ копче (стр. 47)
SAMPLER копче (стр. 47)
KARAOKE копче (стр. 48)
  (open/close) копче
Допрете да отворите или
затворите носач за диск.
 / (go backward/go
forward) копче (стр. 24)
TUNING +/– копче (стр. 38)
 TAIKO копче (стр. 64)
 Сензор за далечински
(стр. 19)
 Вграден микрофон
(стр. 60)
14МК
 Party Light стр. 65)
(
 Високотонец L/R заден
(само MHC-V81D )
Генерира звук од 360° во
живо со поинаков звучен
притисок во споредба со
предните звучници.
Далечински управувач
MEGA BASS копче
(стр. 49)
REC TO USB копче
(стр. 36)
За префрлање музика на
USB уред поврзан во
(USB) порт.
MEDIA MODE копче
(стр. 24)
Да изберете медиум за
репродукција на диск или
USB уред.
SUBTITLE копче (стр. 26)
AUDIO*2 копче (стр. 26,
30)
ANGLE копче (стр. 26)
SCORE копче (стр. 62)
VOICE CHANGER копче
(стр. 62)
MIC LEVEL+/– копче
(стр. 61)
  (power) копче
Вклучување на системот или
во режим на мирување .
 PLAY MODE копче (стр.
28, 36)
 REPEAT/FM MODE копче
(стр. 28, 38)
 Нумерички копчиња (0 – 9)* 1*2
— Да изберете песна, поглавје
или фајл со неговиот број.
— Внес на бројки или
вредности .
VOCAL FADER копче
(стр. 62)
MIC ECHO копче (стр. 62)
+/– (select folder) копче
Да изберете папка на диск
или USB уред.
KEY CONTROL / копче
(стр. 62)
 DVD TOP MENU копче
За приказ на DVD наслов на
ТВ екранот.
DVD/TUNER MENU копче
(стр. 25, 26, 38)
15МК
CLEAR*1 копче (стр. 26)
RETURN копче (стр. 25)
SETUP*1 копче (стр. 31)
OPTIONS копче
Допрете да влезете или
излезете од менито со опции.
/ / /
копче
Да изберете ставка од мени.
(enter) копче
Допрете да внесете/
потврдите дотерување.
 SEARCH копче (стр. 25,
26)
  (volume) +/–* 2 копче
За прилагодување тон.
 / (fast reverse/fast
forward) копче (стр. 25)
/ (slow back/slow
forward) копче (стр. 25)
TUNING+/– копче
(стр. 38)
 (play)* 2 копче
— Запирање репродукција
Кога ќе допрете двапати,
може да се октаже продолжување со репродукција.
— Прекинува со префрлање
при префрлање музика.
— Прекинува со вградениот
демо звук.
 SHIFT*1 копче
Држете за активирање
на розовите копчиња.
 SOUND FIELD +/– копче
(стр. 49)
 FUNCTION копче
Да изберете функција.
 PARTY LIGHT копче
(стр. 23, 65)
LIGHT MODE копче
(стр. 65)
 DISPLAY копче (стр. 18,
23, 30, 38, 40)
За менување информација на
екранот.
Да почнете со репродукција.
DISPLAY* 1 копче
(page 30)
/ (go backward/go
forward) копче (стр. 24)
За гледање или криење
на приказот на екран.
PRESET+/– копче
(стр. 38)
 (pause) копче
Паузирање на репродукција.
Да продолжите со
репродукција, допрете .
16МК
 (stop) копче
 SLEEP копче (стр. 65)
*1 Овие копчиња се испечатени во
розово. За нивно користење држете
SHIFT () и допрете на ова копче.
*2 Нумеричкото копче 5/AUDIO,  +
и  копчињата имаат сензибилна
точка. Користете ја оваа
сензибилна точка како референца
кога работите со системот.
Започнување со употреба
Безбедно прикачување на системот
Единица (Заден дел)
Започнување со употреба
Забелешка
Приклучоците/терминалите на задниот панел имаат капак, отворете го
капакот кога поврзувате.
 FM ANTENNA терминал
Најдете локација и ориентација која овозможува
добар прием кога ја
поставувате антената.
Антената држете ја подалеку
од каблите за звучници,
кабелот за напојување и USB
кабелот да избегнете шум.
Проширете ја FM
антената хоризонтално
17МК
 Влезни и излезни приклучоци
Користете аудио кабел
(одделно се продава) да
направите поврзување:
•• AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R приклучок
— Поврзете аудио влезен
приклучок на опционална
опрема.
— Поврзете друг аудио
систем да уживате во
Wired Party Chain
функција (стр. 53).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R приклучок
— Поврзете во аудио излезен
приклучок на ТВ или
аудио/видео опрема.
Звукот се емитува преку
системот.
— Поврзете во друг аудио
систем да уживате во
Wired Party Chain
функцијата (стр. 53).
 VIDEO OUT приклучок
Користете видео кабел
(одделно се продава) да
поврзете во видео влезен
приклучок на ТВ или
проекторот (стр. 20).
Забелешка
Не го поврзувајте овој систем во
ТВ преку видео дек.
 HDMI OUT (TV) ARC приклучок
Користете HDMI кабел
(одделно се продава ) да
поврзете во HDMI
влезен приклучок на ТВ (стр.
20).
18МК
 Кабел за напојување
Поврзете го кабелот за напојување (испорачан) во уредот,
потоа поврзете го со штекер .
Кон
штекер
Демото (стр. 23) почнува
автоматски. Ако допрете 
(power) за вклучување на
системот, демото завршува.
Деактивирање
демо
За деактивирање на демото
додека системот е исклучен,
допрете DISPLAY да изберете
режим без екран (Power Saving
Mode) (стр. 23).
Вметнување батерии
Вметнете две испорачани R03
(size AAA) батерии да одговараат
со поларитот како што е
прикажано.
Забелешка
•• Не
мешајте стари и нови батерии
или различни типови на батерии.
•• Ако далечинскиот управувач не го
користите подолго време, извадете
ги да не истечат батериите или
корозираат.
Ракување со системот преку
далечинскиот управувач
долната кука со отворите на
уредот, потоа малку
притиснете додека двете
куки не влезат во отворот.
Горна
кука
Долна
кука
Страничен штитник
(внатрешен поглед)
Страничен
штитник
Горна
кука
Долна
кука
Инсталирање
страничен штитник
(опционално)
(Само MHC-V81D)
Може да го инсталирате
испорачаниот страничен штитник
на страната од уредот за
стабилизирање на системот.
Отвор
Уред
Започнување со употреба
Насочете го далечинскиот кон
сензорот за далечинско на
уредот.
1 Израмнете ја горната кука и
2 Прицврстете го страничниот
штитник со уредот со
испорачаната завртка.
Проверете дали страничниот штитник целосно е вметнат и заклучен
пред да ги прицврстите завртките.
Уред (странично)
Забелешка
Бидете претпазливи при
инсталирање на страничниот
штитник. Ако ви падне уредот може
да предизвика повреда и/или штета.
3 Повторете ги чекорите 1 и 2 за
инсталирање на стрнаичниот
штитник на другата страна
од уредот.
19МК
Поврзување со ТВ
Пред поврзување на каблите, проверете дали е исклучен кабелот за
струја.
Да гледате видео
Изберете метод за поврзување во согласност со приклучоците на ТВ.
 Видео кабел (одделно се
продава)
VIDEO IN
HDMI IN (ARC)*
or
HDMI IN
 High Speed HDMI кабел со
Етернет (одделно се продава)
* Може да слушате ТВ звук преку системот ако гп поврзете во ТВ HDMI IN (ARC)
приклучок. Audio Return Channel (ARC) функцијата овозможува ТВ да емитува
звук преку системот со HDMI поврзување пред да направи аудио поврзување
(поврзување  подолу). Да дотерате ARC функција на системот, видете
[AUDIO RETURN CHANNEL] ( стр. 34). Да ја проверите компатибилноста на
вашиот ТВ со ARC функција, видете во упатството за употреба испорачано со
ТВ.
20МК
Да слушате ТВ звук преку системот
Изберете една од следните поврзувања (  или ).
 Аудио кабел (одделно се продава)
AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)
 High Speed HDMI кабел со
Да слушате ТВ звук, допрете FUNCTION повеќепати да изберете “TV”.
Совет
•• Исто
така може да уживате во звук од надворешна опрема (DVD плеери и т.н.)
преку системот со поврзување во AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R приклучокот
како поврзувањето . За детали, видете во упатството за употреба на опремата.
•• Ако аудио излезот од системот е тивок кога поврзувате на дворешна опрема,
обидете се да го прилагодите дотерувањето на аудио излезот на п оврзаната
опрема. Може да се подобри звукот. За детали видете во у патството за употреба
на опремата.
Започнување со употреба
Етернет (одделно се продава)
Ако “CODE 01” и “SGNL ERR” се прикажат на екранот од уредот
Кога аудио влезни сигнали на системот се различни од 2-канален
Linear PCM сигнали, на екранот од уредот ќе се прикажат пораките
“CODE 01”и “SGNL ERR” покажуваат дека аудио сигналите не се
поддржани). Во ваков случај, изберете соодветен аудио излез на ТВ
или надворешната опрема со цел да се емитува 2-канален Linear
PCM аудио сигнал. За детали видете во упатството за употреба на ТВ.
21МК
Пренесување на уредот
Уредот има тркала со кои може
лесно да го превртувате.
Нормално, овој тип на
пренесување се препорачува за
рамни површини. Пред да го
пренесувате уредот, исклучете
ги сите кабли.
Менување систем
на боја
(Овен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Системот на боја дотерајте го
во PAL или NTSC во зависност од
системот на боја на ТВ.
Секогаш кога ќе ја направите
долната постапка, системот на
боја се менува како што следи:
NTSC  PAL
Користете го панелот на допир
на уредот да ја направите оваа
операција.
1 Допрете  за вклучување.
2 Допрете FUNCTION да
Забелешка
•• Тркалата
може да се користат само
на рамни површини. Подигнете го
уредот со двајца на нерамни
површини. Правилно поставете ги
рацете додека го пренесувате
уредот да избегнете повреда и/или
штета. Користете ја рачката кога го
подигнувате уредот.
Рачка
изберете “DVD/CD”.
3 Допрете и држете MIC ECHO
и MEGA BASS повеќе од 3
секунди.
“NTSC” или “PAL” се
прикажува на екранот.
Правење брзо
дотерување
Пред да го користите системот,
направете минимални основни
прилагодувања во брзо
дотерување.
•• Бидете
претпазливи кога го
пренесувате уредот на повисоко.
•• Не го пренесувајте уредот со човек,
багаж и т.н. врз него.
•• Не дозволувајте да бидат во
близина деца или бебиња кога го
пренесувате.
22МК
1 Вклучете го ТВ и изберете
влез во согласност со
поврзувањето.
2 Допрете  за вклучување.
3 Допрете FUNCTION да изберете
“DVD/CD”.
На долниот дел од ТВ се
прикажува порака [Press ENTER
to run QUICK SETUP.] .
4 Допрете
без да ставите диск.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Допрете
/ да изберете
јазик, потоа допрете .
[VIDEO SETUP] се прикажува на
ТВ екранот.
Допрете DISPLAY додека
системот е исклучен.
Секогаш кога ќе допрете на копчето
екранот се менува на следниот
начин.
Demonstration
Пораки за главните
карактеристики на овој систем се
движат низ екранот и
осветлувањето се вклучува.
За исклучување на осветлувањето допрете PARTY LIGHT.
Без приказ (Power Saving Mode)
Екранот и осветлувањето се
исклучени за заштеда на
напојување.
Започнување со употреба
[LANGUAGE SETUP] се прикажува
на ТВ екранот. Ставки може да се
разликуваат зависно од земјата
или регионот.
Менување режим
за приказ
6 Допрете
/ да изберете
соодветно дотерување да
одговара на вашиот тип на
ТВ и допрете .
Откако на ТВ екранот ќе се прикаже [QUICK SETUP is complete.],
системот е спремен за
репродукција.
За рачно менување дотерување
Видете “ Користење Setup
Menu” (стр. 31).
За прекинување брзо дотерување
Држете на SHIFT и допрете SETUP.
Забелешка
Се прикажува порака кога системот
ќе го вклучите за прв пат или откако
ќе направите [RESET] (видете
“Враќање на дотерувањата во
фабрички” на стр. 76).
23МК
Допрете повторно  на уредот
за затварање на носачот за диск.
Не го притискајте на сила да го
затворите бидејќи може да
предизвикате дефект
Диск/USB репродукција
Пред да го користите
USB уредот
За USB функција:
Допрете да го отворите USB/MIC
капакот, потоа поврзете USB
уред во (USB) портот.
За компатибилни USB уреди,
видете “Веб страни за
компатибилни уреди” (стр. 11).
(Може да користите iPhone/
iPod со овој систем само преку
BLUETOOTH поврзување.)
Основна репродукција
1 Допрете FUNCTION да изберете
“DVD/CD” или “USB”.
2 Подгответе извор за репродукција.
За DVD/CD функција:
Допрете  на уредотда го
отворите носачот за диск и
ставете диск со етикетата
нагоре на носачот за диск.
Забелешка
Може да користитеa USB адаптер
(одделно се продава) да поврзете
во уредот ако USB уредот не може
да се приклучи во (USB) портот.
3 (
само)
Допрете MEDIA MODE да
изберете тип на медиум
([MUSIC]/[VIDEO]) .
4 Допрете  за репродуцирање.
Други операции
За
Направете
Стопирање
Допрете .
Паузирање
Допрете .
репродукција
Продолжув. Допрете .
репродукција
или враќање
во нормална
репродукција
Откажување Допрете  двапати.
точка за прод
Кога репродуцирате 8 cm диск
како единечно CD, ставете го на
внатрешниот круг на носачот
24МК
Избор на
песна, фајл,
поглавје или
сцена
Допрете  или 
при репродукција.
Или држете SHIFT и
допрете на нумеричките копчиња, потоа
допрете
.
(Операцијата може да
е забранета од дискот
или USB уредот.)
За користење Gesture Control
при репродукција
Видете “Користење Gesture Control
при репродукција” (стр. 47).
Репродукција од одреден фајл
1 Допрете MEDIA MODE да
изберете [MUSIC] или [VIDEO].
2 Допрете SEARCH за приказ на
листа со папки.
/
да изберете
Направете
Преглед на
листа со
папка или
фајл
Допрете SEARCH.
Допрете повторно
SEARCH за исклучување листа со папка
или фајл.
Враќање во листа Допрете RETURN.
со папки кога сте
во листа со фајл
Брзо
наоѓање
точка во брзо
напред и
брзо назад
(Lock Search)
Допрете  или 
при репродукција.
Секогаш кога ќе
дорпете  или ,
брзината на репродукција се менува.
Гледање
рамка во
рамка
(Slow-motion
Play)
Допрете , потоа
допрете
или .
Секогаш кога ќе
допрете
или ,
брзината се менува.
папка.
4 Допрете
за листа со фајл.
Пребарување одредена песна
Диск/USB репродукција
3 Допрете
За
Држете на SHIFT, допрете на
нумеричките копчиња да
изберете песна за репродукција
и допрете
.
5 Допрете
/ да изберете
фајл, потоа допрете .
Други операции за
репродукција
За пребарување со помош на
SEARCH копчето
1 Допрете SEARCH за приказ на
листа со песни.
2 Допрете
/ да изберете
песна за репродукција, потоа
допрете .
Во зависност од типот на диск или
фајл, функцијата може да не работи.
За
Направете
Преглед на
DVD мени
Допрете DVD/
TUNER MENU.
25МК
Пребарување одреден наслов/
поглавје/сцена/песна/индекс
1 Допрете SEARCH при
репродукција да изберете
режим за пребарување.
2 Допрете SHIFT и допрете на
нумеричките копчиња да
внесете наслов, поглавје,
сцена, песна или број на
индекс, потоа допрете .
Репродукцијата почнува.
Забелешка
•• За
VIDEO CD со PBC репродукција,
допрете SEARCH да побарате сцена.
•• За VIDEO CD без PBC репродукција,
допрете SEARCH да пребарате
песна и индекс.
Да побарате одредена
точка преку временски код
1 Допрете SEARCH при репродукција да изберете режим за
пребарување време.
2 Држете на SHIFT и допрете на
нумеричките копчиња да
внесете временски код, потоа
допрете .
Пр.: Да најдете сцена на 2 часот,
10 минути и 20 секунди од
почетокот, држете SHIFT, потоа
допрете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Ако направите грешка, допрете
SHIFT и допрете CLEAR за
бришење на бројот.
26МК
Пребарување преку DVD мени
1 Допрете DVD/TUNER MENU.
2 Допрете / / / , или држете
SHIFT и допрете на нумеричките копчиња да изберете наслов или ставка за репродукција, потоа допрете
.
Менување агли на камерата
Допрете ANGLE при
репродукција да изберете
агол на камерата.
Избор за дотерување превод
Допрете SUBTITLE при
репродукција да изберете
јазик или да го исклучите
преводот.
Менување јазик/звук
Допрете AUDIO при
репродукција да изберете
аудио формат или режим.
DVD VIDEO
Може да префрлите аудио
формат или јазик кога изворот
содржи повеќе аудио формати
или повеќејазично аудио.
Кога ќе се прикажат 4 цифри,
тие го покажуваат кодот за
јазик. Видете “Листа со кодови
за јазик” (стр. 84) да изберете
јазик. Кога ист јазик е прикажан
два или повеќе пати, DVD VIDEO
е снимено со повеќе аудио
формати.
VIDEO CD/AUDIO CD/аудио фајл
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]:
Стерео свук од
аудио песна 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Моно звук од
лев или десен канал од аудио
песна 1.
•• [2:STEREO]: Стерео свук од
аудио песна 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Моно звук од
лев или десен канал од аудио
песна 2.
Репродукција на VIDEO CD
со PBC функции
Control) мени да уживате во
интерактивни функции на VIDEO
CD (VIDEO CD Version 2.0 и Super
VCD).
1 Допрете  за репродукција
на VIDEO CD со PBC функција.
PBC мени се прикажува на ТВ
екранот.
нумеричките копчиња да
изберете број на ставка и
допрете
.
3 Продолжете со репродукција
според инструкциите во менито.
Забелешка
РBC репродукцијата е откажана
кога Repeat Play е активиран.
За откажување PBC репродукција
1 Допрете  или , или држете
SHIFT и допрете на нумеричките копчиња да изберете песна
кога репродукцијата е запрена.
2 Допрете  или
.
Репродукцијата почнува од
избраната песна.
За враќање во PBC репродукција
Допрете  двапати и допрете .
Диск/USB репродукција
Може да менувате излез на звук.
•• [STEREO]: Стерео звук.
•• [1/L]/[2/R]: Моно звук од лев
и десен канал.
2 Држете на SHIFT и допрете на
Продолжување на мулти диск
Овој систем може да меморира
точки за продолжување со
репродукција до 6 диска и
продолжува со репродукција
кога повторно ќе ставите ист
диск. Ако меморирате точка за
продолжување со репродукција
за 7-ми диск, точката за
продолжувње на првиот диск ќе
се избрише. За активирање на
оваа функција дотерајте [MULTIDISC RESUME] во [SYSTEM SETUP]
во [ON] ( стр. 34).
Забелешка
За репродукција од почеток на дискот,
допрете двапати  и допрете .
27МК
Режим за репродукција
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При репродукција на USB уред
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
Репродукција по
редослед (Normal Play)
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE.
 При репродукција на диск
•• [DISC]: репродукција на диск.
•• [FOLDER]*: репродукција на сите
фајлови во одредена папка на диск.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При репродукција на USB уред
USB DEVICE]: репродукција
на USB уред.
•• [FOLDER]: репродукција на сите
фајлови во одредена папка на
USB уред.
•• [ONE
Забелешка
••“FLDR”
и “SHUF” се исклучени на
екранот кога Normal Play е дотеран
во [DISC] или [ONE USB DEVICE].
••“FLDR” светнува на екранот кога
Normal Play е дотеран во [FOLDER].
Репродукција по случаен
редослед (Shuffle Play)
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE.
 При репродукција на диск
мешано сите
аудио фајлови на дискот.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: мешано
сите аудио фајлови во
одредена папка на дискот.
•• [DISC (SHUFFLE)]:
28МК
мешано сите аудио фајлови на
еден USB уред.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: мешано
сите ауди фајлови во
одредена папка на USB уред.
Забелешка
••“SHUF” светнува на екранот кога Shuffle
Play е дотерано во [DISC (SHUFFLE)]
или [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
••“FLDR” и “SHUF” светнува на екранот
кога Shuffle Play е дотерано во
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Shuffle Play не може да се направи
за видео фајлови.
•• Shuffle Play е откажано кога ќе:
— го отворите носачот за диск.
— правите Синхронизирано префрлање.
— менувате Media Mode.
•• Shuffle Play може да се откаже кога ќе изберете папка или песна за репродукција.
Непрекината репродукција
(Repeat Play)
Допрете REPEAT повеќепати.
Зависно од типот на диск или
фајл, некои дотерувања може не
се достапни.
•• [OFF]: не репродуцира
непрекинато.
•• [ALL]: повторување на сите песни
или фајлови во избраниот режим.
•• [DISC]: повторување на цела содржина (само DVD VIDEO и VIDEO CD).
•• [TITLE]: повторување моментален наслов (само DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повторување моментално поглавје (само DVD VIDEO).
•• [TRACK]: моментална песна.
•• [FILE]: повторување
моментален видео фајл.
4 Држете SHIFT и допрете на
Откажување на Repeat Play
нумеричките копчиња за
повторно внесување на 4цифрена лозинка и допрете
Допрете REPEAT да изберете
[OFF].
Забелешка
••“
Ограничување
репродукција на диск
(Parental Control)
Можете да ограничите репродукција на DVD VIDEO според однапред утврдени нивоа. Сцените
може да се прескокнуваат или
заменуваат со различни сцени.
1 Кога репродукцијата е запрена,
држете SHIFT и допрете SETUP.
2 Допрете
/ да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
3 Допрете
/ да изберете
[PARENTAL CONTROL] и
допрете .
.
5 Допрете
/ да изберете
[STANDARD] и допрете .
6 Допрете
/ да изберете
графско подрачје како ниво
за ограничување и допрете
Подрачјето е избрано.
Кога ќе изберете [OTHERS],
внесете го повикувачкиот број во
согласност со “Листа со кодови
за родителска заштита ” (стр. 85)
држејќи на SHIFT, потоа допрете
на нумеричките копчиња.
7 Допрете
/ да изберете
[LEVEL] и допрете .
8 Допрете
/ да изберете
ниво, потоа допрете
.
.
Диск/USB репродукција
” светнува на екран кога Repeat
Play е избрано во [ALL] или [DISC].
••“
” светнува на екран кога Repeat
Play е дотеран во [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] или [FILE].
•• Не може да направите Repeat Play со
VIDEO CD за време на PBC репродукција.
•• Во зависност од DVD VIDEO, не може
да направите Repeat Play.
•• Repeat Play е откажано кога ќе:
— го отворите носачот за диск.
— го исклучите системот (DVD VIDEO
и VIDEO CD само).
— менувате функција (само DVD
VIDEO и VIDEO CD).
— правите Синхронизирано префрлање.
— менувате Media Mode.
Колку е пониска вредноста, толку
ограничувањето е поригорозно.
За исклучување на функцијата родителска заштита
Дотерајте [LEVEL] во [OFF] во
чекор 8.
За репродукција на диск за
кој е дотерана родителска
заштита
1 Ставете диск и допрете .
На ТВ екранот ќе се прикаже
прозор за внесување лозинка
2 Држете SHIFT, допрете на нумеричките копчиња да
внесете 4-цифрена лозинка,
потоа допрете
.
Системот почнува со
репродукција.
29МК
Ако ја заборавите лозинката
Извадете го дискот и повторете
ги чекорите 1 до 3 од “ Ограничување репродукција на диск
(Parental Control)” (стр. 29). Држете на SHIFT и допрете на нумеричките копчиња да внесете лозинка “199703” и допрете
.
Следете ги инструкциите на екранот и внесете нова 4-цифрена лозинка. Потоа повторно ставете го
дискот и допрете . Треба
повторно да ја внесете
новата лозинка.
Гледање информација
на диск и USB уред
Информација на ТВ екран
Држете на SHIFT и допрете
DISPLAY за време на
репродукцијата.
 Информација за репродукција
Време за репродукција и
преостанато време
 Брзина
 Тип на медиум
 Статус на репродукција
 Наслов*1/песна/име на фајл*2
 Албум*1/име на папка*2/
поглавје/број на индекс
30МК
 Име на пејач*1*2
Се прикажува кога
репродуцирате аудио фајл .
*1 Ако аудио фајл има ID3 ознака, состемот ќе прикажува име на албум/име
на наслов/име на пејач од ID3 ознаката
за информација. Системот може да
поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
2
* Ако фајл или папка содржат карактери
кои не може да се репродуцираат, овие
карактери ќе се прикажуваат како “_”.
Забелешка
••Зависно
од изворот кој се репродуцира,
— некои информации нема да се
прикажат.
— некои карактери не можат да се
прикажат.
••Зависно од режимот на репродукција, прикажаната информација
може да се разликува.
Приказ на информација за
аудио формат во DVD VIDEO
и видео фајлови
Допрете AUDIO при репродукција.
Информација на екран
Допрете DISPLAY кога системот
е вклучен.
Информацијата може да ја
гледате на следниот начин:
— време/преостанато за репродукција на песна, наслов, поглавје
— број на сцена
— име на фајл, папка
— инфор. за наслов, пејач и албум
Забелешка
••Името
на дискот или песната може
да не се прикажат во зависност од
карактерите.
••Време на репродукција на аудио и видео
фајлови може да не се прикажат правилно.
•• Поминато време за репродукција на
аудио фајл кодиран со VBR (variable
bit rate) не се прикажува правилно.
Дотерување јазик
– [LANGUAGE SETUP]
Користење Setup Menu
Можете да направите разни
прилагодувања на слика и звук.
Прикажаните менија може да се
разликуваат зависно од земјата
или регионот.
Забелешка
1 Кога репродукцијата е запрена
во DVD/CD или USB функција,
допрете SETUP.
Setup Menu се прикажува на ТВ
екранот.
2 Допрете
/ да изберете
[LANGUAGE SETUP], [VIDEO
SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] или [HDMI
.
SETUP] и допрете
3 Допрете
/ да изберете
мени и потоа допрете
.
4 Допрете
/ да изберете
дотерување и потоа допрете
.
Дотерувањето е избрано и
прилагодувањето е завршено.
Дотерување јазик за екранскиот
приказ.
[MENU]
Дотерување јазик за DVD
мени.
[AUDIO]
Менување јазик на звучен запис.
Кога ќе изберете [ORIGINAL],
избран е јазик кој има
приротитет.
[SUBTITLE]
Менување јазик на наслов снимен
на DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [AUDIO FOLLOW],
јазикот за насловот се менува во
согласност со избраниот јазик за
звучниот сигнал.
Диск/USB репродукција
Дотерувања за репродукција
зачувани на диск имаат приоритет
пред дотерувањата на менито. Затоа,
некои дотерувања од менито може да
не се направат.
[OSD]
Забелешка
Ако изберете [OTHERS] во [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], внесете
повикувачки број од “Листа со
повикувачки броеви” (стр 84) преку
нумеричките копчиња.
За излез од менито
Држете SHIFT и допрете SETUP.
31МК
Дотерување ТВ екран
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Изберете го ова кога ќе
поврзете ТВ со широк екран или
ТВ со функција за широк режим.
[NORMAL]: Ја менува големината
на сликата да одговара на големината на екран со оригинален
размер на слика. Ова дотерување
прикажува црни ленти на левата
и десната страна ако прикажувате 4:3 слика.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[4:3 LETTER BOX]: Изберете го ова
кга ќе поврзете ТВ со 4:3
екран без функција за широк
режим. Ова дотерување
прикажува широка слика со црна
лента на горниот и долниот дел.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете го ова
кога ќе поврзете ТВ со 4:3 екран
без функција за широк режим.
Ова дотерување прикажува слика
со целосна големина на целиот
екран, без кратење на страните.
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Изберете го ова кога ќе го
поврзете ТВ со функција за
широк режим. Прикажува 4:3
слика на екран во 16:9 размер
дури и на ТВ со широк екран.
32МК
(Овен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Дотерајте систем на боја (PAL
или NTSC).
[AUTO]: Емитување видео сигнал во
согласност со системот на боја на
дискот. Изберете го ова дотерување ако ТВ користи DUAL систем.
[PAL]: Менување видео сигнал на
NTSC диск и емитува во PAL систем.
[NTSC]: Менување видео сигнал
на PAL диск и емитување во
NTSC систем.
За детали видете “Менување
систем на боја” (стр. 22).
[BLACK LEVEL]
(Само за Латинска Америка)
Избор на ниво на црна боја (ниво
на дотерување) за видео сигнали
од VIDEO OUT приклучок.
[ON]: Дотерување ниво на црна
боја на излезен сигнал во
стандардно ниво.
[OFF]: Намалување стандардно
ниво на црна боја. Се користи
кога сликата е премногу бела.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Сликата, вклучувајќи и предмети кои се движат динамично, се
емитуваат без треперење. Нормално изберете го ова дотерување.
[FRAME]: Сликата, вклучувајќи и
предмети кои не се движат
динамично, се емитуваат со
висока резолуција.
[DOLBY SURROUND]: Емитува
мулти канално аудио во 2канален сараунд сигнал.
Забелешка
Оваа функција работи само за
HDMI OUT (TV) ARC приклучок.
Дотерување аудио опции
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
[TRACK SELECTION]
Дава приоритет на звучен запис
кој содржи најголем број на
канали кога репродуцирате DVD
VIDEO на кој се снимени повеќе
аудио формати (PCM, MPEG
аудио или Dolby Digital).
[OFF]: Не дава приоритет.
[AUTO]: Дава приоритет.
[A/V SYNC]
(Само видео фајлови)
[OFF]: Не прилагодува.
[ON]: Прилагодува доцнење
меѓу слика и звук кога звукот не
се синхронизира со
прикажаната слика.
[DOWNMIX]
Избор на аудио излезен сигнал за
репродукција мулти канално аудио
[NORMAL]: Емитува мулти канално аудио во 2-канален стерео
сигнал.
[SCREEN SAVER]
Скрин сејверот ќе спречи оштетување на екранот на уредот
(сенки). Допрете +/– да
излезете од скрин сејвер.
[ON]: Скривн сејвер слика се
прикажува ако со системот не
работите околу 15 минути.
[OFF]: Исклучена е функцијата.
Скрин сејверот не се прикажува.
[BACKGROUND]
Диск/USB репродукција
Корисно за гледање филмови со
низок тон доцна навечер.
[OFF]: Исклучено.
[STANDARD]: Динамичен опсег е
компресиран како што е наменет
од страна на инжињерот.
Дотерување на системот
– [SYSTEM SETUP]
Изберете боја или слика за
позадина која ќе се прикаже на
ТВ екранот.
[JACKET PICTURE]: Во позадина
се прикажува обвиткана слика
која е снимена на диск.
[GRAPHICS]: Меморирана слика
зачувања во системот се
прикажува во позадина.
[BLUE]: Позадинската боја е сина.
[BLACK]: Позадинската боја е
црна.
[PARENTAL CONTROL]
Дотерување ограничување за
репродукција. За детали видете
“Ограничување репродукција за
диск (Parental Control)” ( стр. 29).
33МК
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Меморира точка за
продолжува со репродукција
до 6 диска.
[OFF]: Репродукцијата почнува од
точката за продолжување само за
моменталниот диск во системот.
[RESET]
Враќање на дотераните менија
во фабричките дотерувања. За
детали видете “Враќање на дотерувањата во фабрички“ (стр. 76).
Дотерување HDMI опции
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Изберете излезна ТВ резолуција
кога ТВ е поврзан преку HDMI
кабел.
[AUTO(1920×1080p)]: Емитување
видео сигнали според
резолуцијата на ТВ.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Емитување видео сигнали
според избраното дотерување.
*1 Само за модели за Латинска Америка.
*2 За други модели.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Емитува YCBCR видео
сигнали.
[RGB]: Емитува RGB видео сигнал.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Емитува аудио сигнал во
оригинална форма за HDMI OUT
(TV) ARCприклучок.
[PCM]: Емитува 2-канален
Линеарен PCM сигнал за HDMI
OUT (TV) ARC приклучок.
34МК
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Функцијата Control for
HDMI е овозможена. Можете да
работите рачно меѓу системот и
ТВ поврзан со HDMI кабел.
[OFF]: Исклучено.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Дотерајте ја оваа функција кога
системот е поврзан во ТВ HDMI IN
приклучок кој е компатибилен со
Audio Return Channel. Оваа функција е достапна кога ќе дотерате
[CONTROL FOR HDMI] во [ON].
[ON]: Можете да слушате ТВ звук
од звучниците на системот.
[OFF]: Исклучено.
[STANDBY LINKED TO TV]
Оваа функција е достапна кога ќе
дотерате [CONTROL FOR HDMI] во
[ON].
[AUTO]: Кога ќе го исклучите ТВ,
системот автоматски се
исклучува при следниве услови:
— при репродукција на видео во
DVD/CD или USB функција
— кога аудио репродукцијата е
запрена во DVD/CD или USB
функција
— кога е избрана ТВ функција
[ON]: Системот автоматски се
исклучува кога ќе го исклучите
ТВ без оглед на функцијата.
[OFF]: Системот не се исклучува
кога ќе го исклучите ТВ.
USB префрлање
Пред да го користите
USB уредот
За компатибилни USB уреди,
видете “Веб страни за
компатибилни уреди” (стр. 11).
(Може да користите iPhone/
iPod уреди со овој систем само
преку BLUETOOTH поврзување.)
Може да префрлате музика од
диск (само AUDIO CD или MP3
диск) на USB уред поврзан во
(USB) порт.
Аудио формат на фајлови
префрлени од системот е MP3.
Забелешка
••Не
го вадете USB уредот при префрлање или бришење. На таков начин
може да ги оштетите податоците на
USB уредот или да го оштетите
самиот USB уред.
•• MP3 фајлови се префрлаат со иста
брзина како и оригиналните фајлови.
•• Кога префрлате од AUDIO CD, може да
изберете брзина пред да префрлате.
•• USB префрлање и бришење се забранети кога е отворен носачот за диск .
Забелешка за содржина со авторска
заштита
Префрлената музика е ограничена
само за лична употреба. За употреба
на музика со други уреди потребна е
дозвола од сопствениците на правата
/ да изберете
“BIT RATE” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
брзина и потоа допрете
.
•• “128
KBPS”: кодирани MP3 фајлови имаат помала големина на
фајл и понизок аудио квалитет.
•• “256 KBPS”: кодирани MP3 песни
имаат поголема големина на
фајл но повисок аудио квалитет.
За излез од менито со
опции, допрете OPTIONS.
Префрлање музика од диск
Може да префрлате музика на
USB уред поврзан во (USB)
порт на следниот начин:
•• Синхронизирано: Префрлање
сите песни или MP3 фајлови
од диск на USB.
•• REC1: Префрлање една песна
или MP3 фајл при репродукција.
USB префрлање
Префрлање музика
2 Допрете
1 Поврзете пренослив USB
уред во
уредот.
(USB) порт на
Забелешка
Може да користите USB адаптер
(одделно се продава ) да поврзете
USB уред во уредот ако USB уредот
не може да се приклучи во
(USB) порт.
2 Допрете FUNCTION да
изберете “DVD/CD”, потоа
ставете диск.
За избор на брзина
Може да изберете поголема брзина
за префрлање музика со подобар
квалитет.
1 Допрете OPTIONS.
35МК
3 Подгответе го звучниот извор.
Синхронизирано префрлање:
Ако системот почне автоматски
да репродуцира , допрете два
пати  да запрете со репродукција. Кога репродукцијата е
запрена, допрете PLAY MODE да
изберете режим за репродукција.
Забелешка
Ако почнете да префрлате во Shuffle
Play или Repeat Play, избраниот
режим автоматски се менува во
Normal Play.
REC1 префрлање:
Изберете песна или MP3 фајл кој
сакате да го префрлите и
почнете со репродукција.
4 Допрете REC TO USB.
“PUSH ENTER” се прикажува на
екранот.
5 Допрете
.
Префрлањето почнува потоа се
прикажува “DO NOT REMOVE”.
Не го вадете USB уредот додека
не заврши префрлањето.
Кога префрлањето ќе заврши,
системот го прави следното:
Синхронизирано префрлање:
Дискот автоматски запира.
REC1 префрлање:
Дискот продолжува со репродукција на следната песна или фајл .
Стопирање на префрлањето
Допрете .
Забелешки за префрлањето
••Не
36МК
можете да префрлате MP3 фајлови на UDF (Universal Disk Format)
форматиран диск на USB уред.
••За време на префрлање, не се
емитува звук.
•• CD-TEXT информацијата не се префрла на креиран MP3 фајл..
•• Префрлањето
автоматски запира ако:
— USB уредот снема просотор за
време на префрлањето.
— број на аудио фајлови или папки на
USB уредот го достигне ограничување то кое системот може да
го препознае.
•• Ако папка или фајл кој се обидувате
да го префрлите веќе постои на USB
уредот со исто име, се доделува
последователен број после името
без да ја избрише оргиналната
папка или фајл.
•• Не може да ги правите следните
операции при префрлање:
— Вадење на диск.
— Избор на друга песна или фај
— Паузирање или наоѓање точка
во песна или фајл.
— Менување функција.
•• Кога префрлате музика на
WALKMAN® преку “Media Manager
за WALKMAN”, префрлајте во MP3
формат.
•• Кога поврзувате WALKMAN® на
системот, поврзете откако “Creating
Library”или “Creating Database” на
WALKMAN® ќе исчезне.
Правила за генерирање
папка и фајл
Максимален број на MP3
фајлови кои може да се
генерираат
•• 298 папки
•• 650 фајлови
•• 650 фајлови
во папка
во REC1-CD или
REC1-MP3 папка.
Овие броеви може да се разликуваат зависно од конфигурираниот
фајл или папка.
Кога префрлате музика на USB
уред, “MUSIC” папка директно се
креира под “ROOT.” Папки и
фајлови се генерираат во оваа
“MUSIC” папка во согласност со
методот за префрлање
и изворот на следниот начин:
Синхронизирано префрлање
 Кога ги префрлате сите песни
од AUDIO CD
Име на папка: “CDDA0001”*
Име на фајл: “TRACK001”*
 Кога префрлате MP3 фајлови
од диск
Име на папка: Исто како изворот
Име на фајл: Исто како изворот
REC1 префрлање
 Кога префрлате MP3 фајл
од диск
Име на папка: “REC1-MP3”
Име на фајл: Исто како изворот
* Потоа броеви на папки и фајлови
сериски се назначуваат.
/ да изберете
папка и допрете .
На ТВ екранот се прикажува
листа со фајлови.
6 Допрете
/ да изберете
аудио фајл за бришење и
допрете .
Ако сакате да ги избришете сите
аудио фајлови во папката,
изберете [ALL TRACKS] во
лизстата.
На екранот се прикажува “FOLDER
ERASE” или “TRACK ERASE” и
“PUSH ENTER”.
За откажување бришење
допрете .
7 Допрете
.
“COMPLETE” се прикажува на
екранот.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
USB префрлање
 Кога префрлате песна од
AUDIO CD
Име на папка: “REC1-CD”
Име на фајл: “TRACK001”*
5 Допрете
Забелешка
•• Може
Бришење аудио фајлови
или папки на USB уред
1 Допрете FUNCTION да
изберете “USB”.
2 Допрете MEDIA MODE да
да избришете само поддржан
аудио фајл, MP4 фајл и 3GP фајл.
•• Не може да избришете аудио фајлови
и папки кога Shuffle Play е избрано.
Дотерајте го режимот за
репродукција во Normal Play пред да
бришете.
•• Операцијата за бришење е забранета
кога е отворен носачот за диск.
изберете [MUSIC].
3 Кога репродукцијата е
запрена, допрете OPTIONS.
4 Допрете
/ да изберете
“ERASE” и допрете .
На ТВ екранот се прикажува
листа со папки.
37МК
Тјунер
Слушање радио
Може да зачувате до 20 FM
станици како омилени.
1 Допрете FUNCTION да
1 Дотерајте станица.
2 Допрете DVD/TUNER MENU.
3 Допрете / да изберете
изберете “TUNER FM”.
2 Дотерајте станица.
За автоматско скенирање:
Држете TUNING+/– додека
фреквенцијата не почне да се
менува на екранот.
Скенирањето автоматски запира
кога ќе најде станица. “ST” (само
за FM стерео програми) светнува
на екранот.
Ако “TUNED” не светнува и
скенирањето не запира, допрете
 to stop scanning. Then, perform
manual tuning (below).
За рачно дотерување:
Допрете TUNING+/– непрекинато
да дотерате станица.
Забелешка
Кога ќе дотерате во FM станица која
обезбедува RDS сервиси, информации
како име на сервисот или станицата е
обезбедна при емитувањето, Можете
да проверите RDS информација со
непрекинато допирање на DISPLAY.
Совет
За намалува на статичен шум на слаба
FM стерео станица, допрете FM MODE
се додека “ST”не се исклучи на
екранот. Ќе изгубите стерео ефект, но
ќе го подобрите приемот.
38МК
Меморирање радио станици
мемориран број и потоа
допрете .
“COMPLETE” се прикажува на
екранот и станицата е зачувана .
Ако друга станица веќе е
назначена на избраниот
мемориран број, таа станица се
заменува со новата.
Да слушате меморирана
станица
Допрете PRESET+/– да изберете
мемориран број. Алтернативно,
држете SHIFT и допрете на
нумеричките копчиња, потоа
допрете .
BLUETOOTH поврзување
За BLUETOOTH
безжична технологија
Спарување на овој
систем со BLUETOOTH
уред
Компатибилни BLUETOOTH уреди
1 Ставете BLUETOOTH уред на
Поддржани BLUETOOTH
верзија, профил и кодекси
За детали, видете “Веб страници
за компатибилни уреди” (стр. 11).
растојание од 1 метар од
системот.
2 Допрете FUNCTION на уредот
За BLUETOOTH
индикаторот
да изберете “BLUETOOTH”.
Совет
BLUETOOTH индикаторот на
уредот свети или трепка сино да
го покаже BLUETOOTH статусот.
Системски статус
Статус на индикатор
BLUETOOTH
мирување
BLUETOOTH
спарување
BLUETOOTH
поврзување е
воспоставено
Трепка бавно
Трепка брзо
Свети
•• Кога
на системот нема информација за спарување (пр. кога користите BLUETOOTH функција за
прв пат по купувањето), “PAIRING”
трепка на екранот и системот се
префрла во режим на спарување.
Продолжете до чекор 4.
•• Ако системот е поврзан во
BLUETOOTH уред, допрете
BLUETOOTH на уредот да го
исклучите BLUETOOTH уредот.
Тјунер / BLUETOOTH поврзување
За детали, видете “BLUETOOTH
дел” (стр. 82).
Спарување е операција каде
BLUETOOTH уреди меѓусебно се
регистрираан. Кога еднаш ќе се
направи спарувањето, нема
потреба за повторно спарување.
Ако вашиот уред е NFCкомпатибилен BLUETOOOTH
уред, нема потреба од рачно
спарување. (Видете “BLUETOOTH
спарување со еден допир со
NFC” (стр. 42).)
BLUETOOTH безжичната
технологија е технологија со
краток опсег која овозможува
безжична комуникација меѓу
дигитални уреди.
3 Допрете и држете
PAIRING
на уредот околу 2 секунди
или повеќе.
“PAIRING” трепка на екранот.
39МК
4 Вклучете ја BLUETOOTH
функцијата на BLUETOOTH
уредот и направете
постапка за спарување .
За детали видете во упатството
на BLUETOOTH уредот.
5 Изберете име на систем (на
пр., “MHC-V81D”) на екран
од BLUETOOTH уред.
Направете го ова за 5 минути,
во спротивно спарувањето ќе се
откаже. Во овој случај,
повторете од чекор 3.
Забелешка
Ако е потребна лозинка за
BLUETOOTH уредот, внесете,
“0000”. “Passkey” може да е
наречен “Passcode”, “PIN code”,
“PIN number”, или “Password”.
6 Направете поврзување меѓу
BLUETOOTH уредите.
Кога спарувањето ќе заврши и
ќе се воспостави BLUETOOTH
поврзување, на екранот се
прикажува име BLUETOOTH
уредот. Во зависност од
BLUETOOTH уредот,
поврзувањето автоматски
почнува откако спарувањето е
комплетно.
Можете да проверите адреси
на BLUETOOTH уреди со
непрекинато допирање на
DISPLAY.
Забелешка
•• Може
да спарите до 8 BLUETOOTH
уреди. Ако спарите 9ти BLUETOOTH
уред, најстариот спарен уред ќе се
избрише.
•• Ако сакате да спарите со друг
BLUETOOTH уред, повторете ги
чекорите 1 до 6.
40МК
Откажување спарување
Допрете и држете PAIRING на
уредот 2 секунди или повеќе се
додека на екранот не се прикаже
“BT AUDIO”.
Бришење информација за
спарување
Може да ги избришете сите информации за спарување со ресетирање на системот . Видете “Ресетирање на системот ” (стр. 76).
Забелешка
По ресетирање на системот, можеби
нема да може да поврзете со iPhone/
iPod touch. Во овој случај, избришете
ја информацијата за спарување од
системот на iPhone/iPod touch, и
потоа направете повторно постапка
за спарување.
Слушање музика на
BLUETOOTH уред
Може да слушате музика на
BLUETOOTH уред и да контролирате репродукција преку копчињата на уредот или
далечинскиот.
Проверете го следното пред
репродукција на музика:
— BLUETOOTH функцијата на
BLUETOOTH уредот е вклучена.
— Спарувањето е завршено
(стр. 39).
Кога системот и BLUETOOTH
уредот ќе се поврзат, можете
да ги контролирате со
допирање на , , , /
и /.
1 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH
функција.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
2 Воспоставете поврзување со
BLUETOOTH уред.
Допрете BLUETOOTH на уредот да
се поврзете со последен поврзан
BLUETOOTH уред.
Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уред ако
уредот не е поврзан.
Еднаш кога ќе се воспсотави поврзување, името на BLUETOOTH
уредот се прикажува на екранот.
3 Допрете  за репродукција.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот,
— треба да допрете двапати .
— може треба да почнете со
репродукција како аудио извор
на BLUETOOTH уред.
Прво прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот, ако тоно е
се уште низок прилагодете го
нивото на тон на системот.
Забелешка
Кога системот не е повран со ниеден
BLUETOOTH уред, системот автоматски
ќе се поврзе со последен поврзан
BLUETOOTH уред кога ќе допрете
BLUETOOTH или  на уредот.
Користење на Gesture Control
при репродукција
Видете “Користење Gesture Control
при репродукција” (стр. 4 7).
За исклучување на
BLUETOOTH поврзување
Допрете BLUETOOTH на уредот.
“BT AUDIO” се прикажува на
екранот.
Зависно од BLUETOOTH уредот,
BLUETOOTH поврзувањето може
да се исклучи автоматски кога ќе
престанете со репродукција.
Може да поврзете до три
BLUETOOTH уреди во системот
одеднаш со A2DP/AVRCP
поврзување.
Пред да спарите следен
BLUETOOTH уред, проверете дали
BLUETOOTH функцијата на
системот е вклучена и првиот
BLUETOOTH уред е поврзан со
системот.
Да спарите со втор или трет
уред
Повторете ги чекорите 1 до 6 од
“Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред” (стр. 39).
Да смените извор за
репродукција
Почнете со репродукција на друг
поврзан BLUETOOTH уред доека
моменталниот уред репродуцира
музика. Системот ќе емитува звук
од последниот уред.
BLUETOOTH поврзување
4 Прилагодување тон.
Поврзување на овој
систем со повеќе
BLUETOOTH уреди
(Multi-device
connection)
Забелешка
•• Работата
може да се разликува во
зависност од BLUETOOTH уредот.
BLUETOOTH уредот може да не се поврзе во зависност од комбинацијата
на уредите s. За детали видете во
упатството за употреба на уредот.
•• Ако се обидете да поврзете 4ти
BLUETOOTH уред, најстариот уред за
репродукција ќе се исклучи.
•• Во зависност од BLUETOOTH
уредот, може нема да можете да
поврзете трет BLUETOOTH уред во
исто време.
41МК
•• Не
може да воспоставите поврзување со повеќе уреди кога користите Wireless Party Chain, Speaker
Add или интерфон.
За исклучување на било кој
BLUETOOTH уред од поврзување со повеќе уреди
Прекинете го BLUETOOTH
поврзувањето од BLUETOOTH
уредот кој сакате да го
прекинете.
За исклучување на сите
BLUETOOTH уреди од
поврзување со повеќе уреди
Допрете BLUETOOTH на уредот.
Забелешка
••Системот
може да препознае и да се
поврзе со еден NFC-компатибилен
BLUETOOTH уред одеднаш. Ако се
обидете да поврзете друг NFCкомпатибилен BLUETOOTH уред во
системот, моментално поврзаниот
NFC-компатибилен BLUETOOTH уред
ќе се исклучи.
•• Во зависност од вашиот NFCкомпатибилен BLUETOOTH уред,
можеби ќе треба прво да ја вклучите
NFC функцијата. За детали, видете
во упатството за употреба на
BLUETOOTH уредот.
1 Допрете на BLUETOOTH уредот
на N-ознаката на уредот се
додека BLUETOOTH уредот
одговара на системот.
BLUETOOTH
поврзување со еден
допир со NFC
NFC (Near Field Communication)
е технологија која овозможува
безжична комуникација меѓу
разни уреди со краток опсег,
како паметни телефони и
инфрацрвени уреди.
Кога ќе допрете на системот со
NFC-компатибилен BLUETOOTH
уред, системот автоматски:
— се вклучува во BLUETOOTH
функција.
— го комплетира спарувањето и
BLUETOOTH поврзувањето.
Компатибилни BLUETOOTH уреди
BLUETOOTH уреди со
вградена NFC функција (ОС:
AndroidTM 2.3.3 или понов, со
исклучок на Android 3.x)
42МК
Завршете го поврзувањето
следејќи ги инструкциите
прикажани на BLUETOOTH уредот.
Кога е воспоставено BLUETOOTH
поврзување, на екранот се
прикажува името на BLUETOOTH
уредот.
2 Почнете со репродукција на
аудио извор на BLUETOOTH
уред.
За детали видете во упатството за
употреба на вашиот BLUETOOTH
уред.
•• Ако
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH
поврзувањето не успеат направете го
следното.
—Отстранете ја футролата од
BLUETOOTH уредот ако користите.
—Допрете со BLUETOOTH уред на
N-знакот на уредот.
За прекинување BLUETOOTH
поврзување
Допрете со BLUETOOTH уредот
на N-знакот на уредот.
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекси
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“BT CODEC” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
дотерување и допрете
.
•• “AUTO”:
Овозможува прием
во AAC или LDAC кодекс.
•• “SBC”: Прима во SBC
кодекс.
За излез од менито со
опции, допрете OPTIONS.
Забелешка
•• Може
да уживате во висок квалитет
на звук ако AAC или LDAC е избрано.
Ако не можете да слушате AAC или
LDAC звук од уредот или звукот е
испрекинат, изберете “SBC”.
Совет
развиена од Sony која овозможува
пренос на аудио содржина со висока
резолуција (Hi-Res), дури и преку
BLUETOOTH поврзување. За разлика
од други BLUETOOTH компатибилни
технологии за кодирање, како SBC,
овој работи без било какво
намалување при конверзија на Hi-Res
аудио содржини* 1, и овозможува
приближно три пати повеќе
податоци* 2 од другите технологии за
префрлање преку BLUETOOTH
безжична мрежа со невиден квалитет
на звук со помош на ефикасното
кодирање и оптимизирано пакување.
*1 Со исклучок DSD формат на содржини.
*2 Во компресија со SBC (Subband
Coding) кога е избрана брзина од
990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps
(88.2/44.1 kHz).
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување
BLUETOOTH поврзување
Може да овозможите AAC, LDAC
или SBC кодекс од BLUETOOTH
уред. AAC/LDAC може да се
избере само кога BLUETOOTH
уредот поддржува AAC/LDAC.
го смените ова дотерување кога
системот е поврзан со BLUETOOTH
уред, BLUETOOTH уредот ќе се
исклучи. Да се поврзете со
BLUETOOTH уред, повторно
направете BLUETOOTH поврзување.
BLUETOOTH режимот за
мирување му овозможува на
системот автоматски да се вклучи
кога ќе воспоставите BLUETOOTH
поврзување од BLUETOOTH уред.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“BT STBY” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
дотерување и допрете
.
•• “ON”:
Системот автоматски
се вклучува дури и кога е во
режим на мирување .
43МК
•• “OFF”: Исклучете ја оваа функција.
За излез од менито со
опции, допрете OPTIONS.
Вклучување или
исклучување
BLUETOOTH сигнал
Системот може да го поврзете
од спарен BLUETOOTH уред во
сите функции кога BLUETOOTH
сигналот на системот е вклучен.
BLUETOOTH сигналот фабрички
е вклучен.
Допрете и држете
+ и MEGA
BASS на уредот околу 3
секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се прикажува
на екранот
Забелешка
•• Не
може да ги правите следните
операции кога BLUETOOTH сигналот
е исклучен:
— Спарување и/или поврзување со
BLUETOOTH уред.
— Користење “Sony | Music Center”
— Менување BLUETOOTH аудио
кодекси
•• Ако допрете на N-знакот на уредот со
NFC-компатибилен BLUETOOTH уред
или го вклучите BLUETOOTH
режимот за мирување, BLUETOOTH
сигналот автоматски ќе се вклучи.
Управување со
системот преку
паметен телефон
или таблет (Sony
| Music Center)
“Sony | Music Center” е апликација
за работа со “Sony | Music Center”компатибилни аудио уреди произведени од Sony преку паметен
телефон или таблет. Побарајте
“Sony | Music Center” на Google
Play или App Store и превземете го
преку паметен телефон или
таблет.
“Sony | Music Center” овозможува:
— менување функција на системот
да ја контролирате репродукцијата на диск/USB уред и да
дотерате во FM станица.
— прелистување на музичка
содржина на диск/USB уред.
— гледање информација за диск
USB уред како време за
репродукција и наслов.
— прилагодување тон и менување
дотерување на звук.
— контролирање повеќе системи
кога користите Wireless Party
Chain функција.
1 Пребарајте “Sony | Music Center”
или скенирајте го дводимензионалниот код.
2 Превземете “Sony | Music
Center” апликација на уредот.
44МК
3 Поврзете ги системот и уредот
1 Побарајте и превземете “Sony |
4 Активирајте “Sony | Music
2 Побарајте и превземете “Fiestable”
Забелешка
3 Поврзете ги системот и уредот
преку BLUETOOTH поврзување (стр. 39).
Center” и следете ги
инструкциите на екран.
•• Ние
Френетична забава со “Fiestable”
апликација
Може да контролирате функции
за забава со Sony Home Audio
System со интуитивен и елегантен
кориснички интерфејс со “Fiestable”
апликација. “Fiestable” овозможува
контролирање функции како DJ
Effect, осветлување и Караоке .
Може да уживате и во “Motion
Control” функцијата каде може да
работите со одредени функции
на овој систем со тресење на
BLUETOOTH уредот во различни
правци.
“Fiestable” е приклучна апликација на “Sony | Music Center”.
апликација на Google Play или
App Store преку вашиот уред .
преку BLUETOOTH поврзување (стр. 39).
4 Активирајте “Sony | Music Center”
и допрете на “Fiestable”иконата.
Забелешка
За повеќе детали за “Sony | Music
Center”, видете на следната URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
Постигнување и
споделување Party
People рангирање и
добивање бонус
функции со Party King
Овој систем има уникатна функција која може автоматски да ја
сними употребата на системот.
Врз основа на вашата употреба,
системот ќе рангира со различни
Party People рангирања во согласност со однапред дефинирани критериуми. Колку почесто го
користите системот, толку е повисоко рангирањето што ќе го
постигнете.
Откако ќе постигнете одредено
Party People рангирање, може да
го споделите постигнувањето
преку социјалните медиуми.
Системот исто така ќе ги награди
вашите постигнувања со бонус
функции.
BLUETOOTH поврзување
користите да го користите најновата “Sony | Music Center” верзија.
•• Ако “Sony | Music Center” апликацијата
не работи правилно, допрете
BLUETOOTH на уредот да го прекинете
BLUETOOTH поврзувањето, потоа
повторно направете BLUETOOTH
поврзување така што BLUETOOTH
поврзувањето да работи нормално .
•• Достапни операции преку “Sony |
Music Center” може да се разликуваат
во зависност од аудио изворите .
•• За повеќе детали за “Sony | Music
Center”, видете во следната URL.
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Спецификации и дизајн за приказ на
“Sony | Music Center” се предмет на
измена без претходна најава . “Sony
| Music
Music Center” апликација на
вашиот уред (стр. 44).
45МК
Забелешка
Да ја користите оваа функција,
проверете дали “Sony | Music Center”
апликацијата (стр. 44) и “Fiestable”
апликација (стр. 45) се инсталирани
на уредот.
1 Поврзете ги системот и уредот
преку BLUETOOTH поврзување
(стр. 39).
2 Активирајте “Sony | Music
Контроли за движење
Уживајте со Контроли
за движење
Може да ги контролирате операциите за PLAYBACK, DJ, SAMPLER
и KARAOKE со повлекување со
раката преку GESTURE CONTROL
сензорот на уредот.
Center” и допрете на
“Fiestable” иконата, потоа
следете ги инструкциите на
екран .
Може да го проверите
моменталното рангирање, бонус
функција и да дознаете како да
постигнете следно рангирање.
Забелешка
Не го допирајте GESTURE CONTROL
сензорот кога повлекувате со рака.
Повлечете со рака преку
GESTURE CONTROL сензорот во 6
правци како што следи.
Повлекување Повлечете во овој правец
Десно кон лево
Лево кон десно
Доле кон горе
Горе кон доле
Стрелки на час.
Спротивно од
стрелките
Активирање на Gesture Control
Допрете GESTURE ON/OFF, потоа
допрете режим по желба
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER, или
KARAOKE).
GESTURE CONTROL светнува.
46МК
За деактивирање на Gesture
Control
Допрете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL се исклучува.
Користење Gesture
Control при
репродукција
Може да користите Gesture
Control за контролирање на
основна репродукција кога
репродуцирате музика од диск,
USB уред или BLUETOOTH уред.
Користете ги копчињата и
GESTURE CONTROL сензорот на
панелот на допир на овој уред да
ја направите оваа операција.
GESTURE CONTROL светнува.
2 Допрете PLAYBACK.
Избран е PLAYBACK режим.
3 Допрете FUNCTION да изберете
функција по желба.
4 Повлечете со рака преку
GESTURE CONTROL сензорот.
За
Повлечете во
овој правец
Назад
Напред
Репродукција
Стоп
Зголемување тон
Намалување тон
Користете ги копчињата и
GESTURE CONTROL сенозорот на
панелот на допир на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Допрете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL светнува.
2 Допрете DJ or SAMPLER.
Избран е DJ или SAMPLER
режим.
3 Повлечете со рака преку
GESTURE CONTROL сензорот.
За DJ режим:
За
Повлечете во
овој правец
Изберете FLANGER* 1
Изберете ISOLATOR* 2
Изберете WAH* 3
Изберете PAN* 4
Зголемување
ниво на избран
ефект
Намалување
ниво на избран
ефект
Контроли за движење
1 Допрете GESTURE ON/OFF.
Правење атмосфера
на забава (DJ Effect)
*1Креира длабок фленгинг ефект
кој е сличен на татнеж на авион .
*2 Изолира одреден опсег на фреквенција со прилагодување на
други опсези на фреквенции . На
пр. кога сакате фокусрате вокали .
*3 Креира специјален ефект на
“Wah-wah” звук со автоматско
поместување горе и доле на
фреквенцијата на филтерот.
*4 Создава чувство дека звукот се
движи околу звучниците меѓу
левиот и десниот канал .
47МК
За SAMPLER режим:
За
Повлечете во
овој правец
Емитува
“Ајде!”
Емитува “ Одиме!”
Емитува ефект
на реге звук
Емитува Phaser
звучен ефект
Емитува звучен
ефект на гребење
Емитува звучен
ефект на публика
За прилагодување
ниво на семплер звук
1 Допрете OPTIONS на
далечинското.
2 Допрете
/ на далечинското
да изберете “SAMPLER”, потоа
допрете .
3 Допрете
/ на далечинското
ниво на семплер звук, потоа
допрете
.
Исклучување на the DJ режим
Поминете со рака преку GESTURE
CONTROL сензорот во ист правец
како во чекор 3.
Забелешка
•• DJ
Effect автоматски се исклучува
кога ќе:
— го деактивирате Gesture Control.
— го смените режимот во PLAYBACK/
SAMPLER/KARAOKE.
— го исклучите системот.
— смените функција.
— активирате или деактивирате
Wired Party Chain и Wireless Party
Chain функција.
— смените звучно поле.
— користите Vocal Fader.
48МК
— смените копче (Key Control).
активирате DJ Effect при
префрлање, звучниот ефект нема да
се префли на USB уред.
•• Ако
Користење Gesture
Control при Караоке
функција
Користете ги копчињата и
GESTURE CONTROL сензорот на
панелот на допир на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Допрете GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL светнува.
2 Допрете KARAOKE.
Избран е KARAOKE режим.
3 Поминете со рака преку
GESTURE CONTROL сензорот.
За
Намалување тон
на музика ()
Зголемување
тон на музика ()
Зголемување
тон на
микрофон
Намалување
тон на
микрофон
Емитување
звучен ефект
ракоплескање
Емитување
свиреж ефект
Повлечете во
овој правец
Прилагодување звук
Прилагодување звук
За
Направете this
Зголемување
бас и
креирање
помоќен звук
(MEGA BASS)
Допрете MEGA
BASS да изберете
“BASS ON”. MEGA
BASS индикаторот
светнува. За откажување, допрете
MEGA BASS да
изберете “BASS
OFF”.
Допрете FIESTA на
уредот. По избор ,
допрете SOUND
FIELD +/– (или
SOUND FIELD на
уредот) да изберете “FIESTA”. За откажување, допрете повторно FIESTA.
Намалување
звучен ефект
на диско клуб
(Fiesta)
Допрете SOUND
FIELD +/– (или
допрете SOUND
FIELD на уредот)
да изберете
звучно поле по
желба. За откажување допрете
SOUND FIELD +/–
(или SOUND FIELD
на уредот) да
изберете “FLAT”.
Избор на Virtual
Football режим
Може да добиете чувство како
да сте на стадион кога гледате
фудбалски натпревар.
Допрете SOUND FIELD +/–
додека гледате емитување на
фудбалски натпревар.
•• “ON
NARRATION”: Можете да
уживате импресивно чувство
како да сте на стадион преку
силни овации на стадионот.
•• “OFF NARRATION”: Може да
уживате во поимпресивно
чувство како да сте на стадион со
намалување на тонот на овации
како додаток на силните овации.
За откажување на Virtual
Football режимот
Допрете SOUND FIELD +/– да
изберете “FLAT”.
Забелешка
•• Ние
препорачуваме да изберете
Virtual Football режим кога гледате
фудбалски натпревар.
•• Ако слушнете неприроден звук во
содржината кога е избрано “OFF
NARRATION”, “ON NARRATION”се
препорачува.
•• Оваа карактеристика не поддржува
моно звук.
Креирање свој
звучен ефект
Прилагодување звук
Избор на
звучно поле
Запомнете дека може да
изберете Virtual Football режим
само при AUDIO IN и ТВ функции.
Може да го зголемите или
намалите нивото на одредена
фреквенција, потоа да го
зачувате дотерувањето како
“CUSTOM EQ”.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“CUSTOM EQ” и допрете
.
49МК
3 Допрете
/ да прилагодите
ниво на еквилајзер или
сараунд дотерување, потоа
допрете
.
4 Повторете го чекор 3 да
прилагодите ниво на други
фреквенции и сараунд
ефектt.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
За избор на дотерување за
прилагоден еквилајзер
Допрете SOUND FIELD +/– да
изберете “CUSTOM EQ”.
Други операции
Користење на Control
for HDMI функцијата
Со поврзување на ТВ компатибилен
со Control for HDMI функција* со
HDMI кабел (High Speed HDMI Cable
со интернет, одделно се продава) ви
овозможува полесно ракување со
уред преку далечинското од ТВ.
Следниве функции може да се користат со Control for HDMI функција.
•• System Power Off функција
•• System Audio Control функција
•• Audio Return Channel
•• One-Touch Play функција
•• Remote Easy Control
•• Следење јазик
* Control for HDMI е стандард кој се
користи од CEC (Consumer Electronics
Control) за овозможување HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
уреди меѓусебно да се контролираат.
Забелешка
Овие функции може да работат со
уреди кои не се произведени од Sony,
но работатата не се гарантира.
Подготовка за користење
Control for HDMI функција
Држете на SHIFT и допрете SETUP,
потоа дотерајте [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] на системот
во [ON] ( стр. 34) фабричкото
дотерување е [ON].
Овозможете дотерување на
Control for HDMI функција за ТВ
поврзан со системот.
50МК
Совет
Ако ја овозможите Control for HDMI
(“BRAVIA” sync) функцијата кога користите ТВ произведен од Sony, Control
for HDMI функцијата на системот исто
така автоматски се овозможува. Кога
дотерувањето е завршено,
“COMPLETE” се прикажува на екранот.
System Power Off функција
Кога ќе го исклучите ТВ, системот
автоматски се исклучува.
Држете на SHIFT и допрете SETUP,
потоа дотерајте [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] на системот во [ON] или [AUTO] (стр. 34).
Фабричкото дотерување е [AUTO].
Забелешка
Поврзаниот уред може да не се исклучи зависно од статусот на уредот..
System Audio Control функција
Забелешка
•• Нивото
на тон на системот се прикажува на ТВ екранот во зависност од
ТВ. Може да се разликува од нивото
на тон на екранот.
•• Во зависност од дотерувањата на ТВ,
System Audio Control функцијата може
да не е досдтапна. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ.
HDMI IN приклучок
компатибилен со Audio Return
Channel, може да слушате ТВ
звук од звучниците на системот
без да поврзете аудио кабел
(одделно се продава).
Држете на SHIFT и допрете
SETUP, потоа дотерајте [HDMI
SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] во [ON] (стр. 34).
Фабричкото дотерување е [ON].
Забелешка
Ако ТВ не е компатибилен со
Audio Return Channel, треба да се
поврзе аудио кабел (одделно се
продава) (стр. 21).
One-Touch Play function
Кога ќе допрете  во DVD/CD
или USB функција, ТВ
автоматски се вклучува. Влезот
на ТВ се менува во HDMI влез
во кој е поврзан системот.
Забелешка
Во зависност од ТВ, почетниот дел од
репродуцираната содржина може да
не се репродуцира правилно.
Remote Easy Control
Може да изберете систем со
SYNC MENU копче на
далечинскиот од ТВ и да
ракувате со системот .
Оваа функција може да се
користи ако ТВ поддржува мени
за поврзување. За детали видете
во упатството за употреба на ТВ.
Други операции
Ако го вклучите системот додека
гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува од звучниците на системот. Тонот на системот може да се прилагоди преку далечинското од ТВ.
Ако ТВ звукот се емитувал од
звучниците на системот претходниот пат кога сте гледале ТВ, системот автоматски ќе се вклучи
кога повторно ќе го вклучите ТВ.
Операциите може да се направат
и преку менито на ТВ. За детали,
видете во упатството за употреба
на ТВ.
Audio Return Channel
51МК
Забелешка
•• Во
менито за поврзување на ТВ ,
системот е препознат од ТВ како
“Player”.
•• Некои операции може да не се
достапни со некои ТВ.
Следење јазик
Кога ќе го смените јазикот за
приказ на екранот од ТВ,
јазикот за приказ на системот
исто така се менува.
52МК
Уживајте во жичана репродукција преку
повеќе системи (Wired Party Chain функција)
Може да поврзете повеќе аудио системи во ланец да направите
поинтересна средина за забава и да репродуцирате повисок звукt.
Активираниот систем во ланецот ќе биде “Party Host” и ќе ја споделува
музиката. Другите системи ќе станат “Party Guests” и ја репродуцираат
истата музика ко и “Party Host”.
Дотерување на Wired Party Chain
Дотерување на Wired Party Chain со поврзување на сите системи
преку аудио кабли (одделно се продава).
Пред да ги поврзете каблите, прво исклучете го кабелот за струја.
 Ако сите системи се опремени со Wired Party Chain функција
Пр.: Кога поврзувате преку овој систем како прв систем
Други операции
Продолжете со
поврзување се
до последниот
систем
Прв систем
Втор
систем
•• Последниот систем мора да се поврзе во првиот
•• Било кој систем може да стане Party Host.
Последен
систем
систем.
53МК
•• Може
да смените Party Host во друг систем во ланецот. За детали
видете “ Да изберете нов Party Host ( кога сите системи се опремени со
Wired Party Chain функција)” (стр. 55).
•• Проверете дали е избрана друга функција, различна од AUDIO IN.
Ако е избрано AUDIO IN функција, не може да се користи оваа функција.
 Ако еден од системите не е опремен со Wired Party Chain
функција
Пр.: Кога поврзувате користејќи го овој систем како прв систем
Продолжете со
поврзување се
до последниот
систем
Прв систем
Втор
систем
Последен
систем*
* Поврзете го системот кој не е опремен со Wired Party Chain функција како
последен систем, во спротивно ланецот ќе запре кај тој систем. Изберете
Audio In функција на овој последен систем.
•• Последниот систем не е поврзан во првиот систем.
•• Мора да го изберете првиот систем како Party Host така
што сите
системи да репродуцираат иста музика кога Wired Party Chain
функцијата е активирана.
54МК
Уживајте во Wired Party Chain
1 Приклучете го кабелот за
струја и вклучете го
системот.
2 Прилагодете го тонот на
секој систем.
3 Активирајте ја Wired Party Chain
функцијата на системот да се
користи како Party Host.
Забелешка
•• Во
зависност од вкупната број на
системи кои сте ги поврзале, Party
Guests може да потрае некое време
пред да почне да репродуцира
музика.
•• Менувањето на ниво на тон и
звучен ефект на Party Host нема да
влијае врз емитувањето на Party
Guests.
продолжува со
репродукција на музика како и Party
Host дури и кога ќе смените функција
на Party Guest. Но, може да
прилагодите ниво и да смените
звучен ефект на Party Guest.
•• Кога користите микрофон или
свирите гитара на Party Host, звукот
нема да се емитува од Party Guests.
•• Кога еден од системит во ланецот
извршува USB префрлање,
почекајте системот да заврши или
да запре со префрлањето пред да
активирата Wired Party Chain.
•• За подетални операции на други
системи, видете во упатството за
употреба на тие системи.
Да изберете нов Party Host
(кога сите системи се
опремени со Wired Party Chain
функција)
Повторете го 3 од “ Уживајте со
Wired Party Chain” на систем да се
користи како нов Party Host.
Моменталниот Party Host
автоматски станува Party Guest.
Сите системи репродуцираат
иста музика како и таа што е
репродуцирана од новиот Party
Host.
Забелешка
•• Може
да изберете друг систем како
нов Party Host само откако ќе се активира Wired Party Chain функцијата
на сите системи во ланецот.
•• Ако избраниот систем не станува
нов Party Host по неколку секунди,
повторете го чекор 3 од “Уживајте
со Wired Party Chain”.
Други операции
Пр.: Кога го користите овој
систем како Party Host
 Допрете FUNCTION на уредот
да изберете функција по желба. Ако користите поврзување
 (стр. 54), немојте да
изберете AUDIO IN. Ако ја
изберете оваа функција,
звукот не може да се емитува.
 Почнете со репродукција на
музика потоа допрете и држете PARTY CHAIN на уредот
околу 2 секунди или повеќе.
“PARTY CHAIN” се прикажува на
екранот. Party Host почнува со
Wired Party Chain и другите
системи автоматски стануваат
Party Guests. Сите системи
репродуцираат иста музика која
што ја репродуцира Party Host.
“WIRED P.CHAIN” светнува на
екранот од Party Host и Party
Guests.
•• Party Guest
За деактивирање на Wired
Party Chain
Допрете и држете PARTY CHAIN
на Party Host за околу 2 секунди
или повеќе. “LEAVE PARTY” се
прикажува на екранот.
55МК
Забелешка
Уживајте безжично
во репродукција
преку повеќе системи
(Wireless Party Chain
функција)
Ако Wired Party Chain функцијата не
се деактивира за неколку секунди,
допрете и држете PARTY CHAIN на
Party Host повторно за околу 2
секунди или повеќе.
Дотерување на Wired Party
Chain режим за звук
Може да дотерате режим за
звук кога Wired Party Chain
функцијата е активирана.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“P. CHAIN MODE” и допрете
3 Допрете
/ да изберете
режим по желба и допрете
.
•• “STEREO”:
емитува стерео
звук.
•• “RIGHT CH”: емитува моно
звук од десниот канал.
•• “LEFT CH”: емитува моно звук
од лев канал.
За излез од менито со
опции, допрете OPTIONS.
.
Може да поврзете повеќе аудио
системот во ланец преку
BLUETOOTH поврзување ако сите
системи се опремени со Безжична Party Chain функција. Оваа
функција овозможува да направите повозбудлива забава и да
произведете повизок звук без
поврзување кабел.
Запомнете дека може да репродуцирате само аудио извор од
BLUETOOTH уред.
Првиот систем во ланецот што
треба да се активира станува
Party Host и споделува музика.
Другите системи стануваат Party
Guests и ја репродуцираат истата
музика што ја репродуцира Party
Host.
Дотерување и уживање со
Wireless Party Chain
Пр.: Дотерајте MHC-V81D како
прв систем (Party Host)
1 Вклучете ги сите системи.
2 Дотерајте го првиот систем
како Party Host.
 Допрете BLUETOOTH на уредот да
изберете BLUETOOTH функција.
 Поврзете BLUETOOTH уред
во системот преку BLUETOOTH
поврзување.
56МК
 Допрете WIRELESS PARTY CHAIN
на уредот.
“CHAINING” се прикажува на
екранот. Системот се префрла
во Wireless Party Chain режим.
Кога системот ќе влезе во
Wireless Party Chain режим на
дотерување, поврзувањето со
BLUETOOTH уредот
автоматски се прекинува .
3 Дотерајте го вториот систем
како Party Guest.
 Допрете BLUETOOTH на
вториот систем да изберете
BLUETOOTH функција.
 Допрете WIRELESS PARTY CHAIN
на вториот систем.
Вториот систем ќе стане
Party Guest.
“P.CHAIN” светнува на
екранот.
Забелешка
4 Дотерајте го третиот или повеќе
системи како Party Guests.
Повторете го чекор 3.
Забелешка
Поврзете го третиот или
последниот систем во рок од 30
секунди од поврзување на
претходниот систем. “P.CHAIN”
трепка на екранот од Party Host во
рок од 30 секунди. По 30 секунди,
системот не може да се поврзе .
следниот Party Guest е поврзан.
“P.CHAIN” ќе престане да трепка
на екранот од Party Host и
BLUETOOTH уредот повторно ќе се
поврзе со Party Host.
6 Почнете со репродукција на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
7 Прилагодете го тонот.
Кога тонот на Party Host е прилагоден, тонот на Party Guests исто
така се прилагодува. Ако сакате
да прилагодите тон на одреден
Party Guest, прилагодете го тонот
на Party Guest.
Забелешка
•• Не
може да изберете друг систем
како нов Party Host додека
Безжичниот Party Chain е активиран.
•• Кога користите микрофон или
свирите гитара на Party Host, звукот
нема да се емитува од Party Guests.
•• За подетални операции на други
системи, видете во упатството за
употреба на системи.
Совет
Да додадете нов Party Guests откако
Wireless Party Chain веќе е воспоставено, допрете и држете WIRELESS PARTY
CHAIN на Party Host , потоа повторете
го чекор 3 од “Дотерување и уживање
со Wireless Party Chain” ( стр. 56).
Други операции
Wireless Party Chain функција е
откажана во следните ситуации.
— Нема никаква работа во рок од
1 минути откако Party Host е
дотеран во чекор 2.
— WIRELESS PARTY CHAIN повторно
е допрено на Party Host пред да
заврши чекор 3.
5 Почекајте 30 секунди откако по-
За деактивирање на Wireless
Party Chain
Допрете WIRELESS PARTY CHAIN
на Party Host.
Забелешка
Кога ќе смените функција или ќе
исклучите Party Host, Wireless Party
Chain ќе се деактивира.
57МК
За исклучување на Party
Guest од Wireless Party Chain
Допрете WIRELESS PARTY CHAIN
во Party Guest кој сакате да го
напуштите. Во овој случај,
другите Wireless Party Chain ќе
останат активни.
Забелешка
•• Кога
ќе смените функција или ќе
исклучите одреден Party Guest, тој
Party Guest го напушта Wireless
Party Chain поврзување.
•• Sleep Timer и Auto Standby функциите не се достапни во Party Guests.
Дотерување синхронизација
при Wireless Party Chain
Кога ќе се воспсотави Wireless
Party Chain, ќе се применат
следните услови:
•• Ако Mega Bass и Party Light
дотерувањата се сменат на
Party Host, дотерувањето на
Party Guests исто така се
менува.
•• DJ Effect и Karaoke дотерување
како Vocal Fader и Key Control
се исклучени на двата Party
Host и Party Guests.
•• Дотерувањето на звучното
поле се враќа во фабричко и на
двата Party Host и Party Guests.
•• Кога Party Host е исклучен,
Party Guests исто така е
исклучен.
Слушање музика
безжично со два
система (Speaker
Add function)
Да ја користите оваа функција,
по-требни се два система од ист
модел.
Со поврзување на два система
преку BLUETOOTH безжична
технологија, може да уживате во
музика на помоќен начин. Може
да изберете и аудио излез меѓу
двоен режим (во кој два система
репродуцираат ист звук) и стерео
режим (стерео звук).
Во следните чекори, двата
система се опишани како
“систем ” (или Host систем) и
“систем ” (или Guest систем).
Забелешка
•• За
да ја користите оваа функција,
проверете дали е инсталиран
“Sony | Music Center” стр. 44) на
вашиот BLUETOOTH уред.
•• Проверете дали BLUETOOTH иред е
спарен со двата Систем  и систем
. За детали за спарување видете
“Спарување на овој систем со
BLUETOOTH уред” (стр. 39) или
“BLUETOOTH спарување со еден
допир со NFC” (стр. 42).
Дотерување и уживање
со Speaker Add
1 Приближете ги двата система
со ист модел на растојание
од 1 метар еден од друг.
2 Вклучете ги систем  и систем
.
58МК
3 Допрете BLUETOOTH на систем 
и систем  да изберете
BLUETOOTH функција.
“BLUETOOTH” се прикажува
на екранот.
4 Поврзете го систем  и
BLUETOOTH уредот преку
BLUETOOTH поврзување
(стр. 39).
5 Активирајте “Sony | Music Center”
и следете ги инструкциите
на екран за дотерување
Speaker Add за систем  и
систем .
“HOST” се прикажува на
екранот од систем ,и “GUEST”
се прикажува на екранот од
системот .
6 Дотерајте режим за емитување
7 Почнете со репродукција на
BLUETOOTH уред и
прилагодете го тонот.
За детали видете “ Слушање
музика на BLUETOOTH уред”
(стр. 40).
користите микрофон или
свирите гитара на систем , звукот
нема да се емитува од системот .
•• Следниве операции не се достапни
на системот  кога користите
Speaker Add:
— Sleep Timer
— Автоматско мирување
— Child Lock
— Gesture Mode
— Party Lock
— Vocal Fader, Key Control & Scoring
— Контролираање на системот
преку далечински
Дотерување синхронизација
преку Speaker Add
•• Кога
ќе се воспостави Speaker
Add поврзување, следниве дотерувања на системот  ќе се
синхронизираат со систем :
—•Тон
—•Mega Bass
—•Звучно поле и Custom EQ
—•DJ Effect
—•Party Light и Light Mode
•• Кога горното дотерување ќе се
смени на било кој систем 
или систем , дотерување на
другиот систем ќе се
синхронизира.
•• Кога системо  е исклучен, системот  исто така се исклучува.
Други операции
преку “Sony | Music Center”
на BLUETOOTH уредот.
•• Двоен режим: емитува
стерео звук од двата
система.
•• Стерео режим - десен:
емитува моно звук од
десниот канал на систем
 и лев канал од систем
.
•• Стерео режим - лев:
емитува моно звук од лев
канал од систем , и десен
канал од систем .
Забелешка
•• Кога
За деактивирање на Speaker
Add функцијата
Користете “Sony | Music Center” и
следете ги инструкциите на екран.
Забелешка
Ако сакате да ресетирате еден од
двата система додека користите
Speaker Add функција, проверете
дали е исклучен другиот систем.
59МК
Ако не го исклучите другиот систем пред
да ја ресетирате Speaker Add функцијата,
BLUETOOTH поврзувањето или емитувањето звук може да биде прекинато.
Совет
•• Освен
ако не ја деактивирате функцијата, системот ќе се обиде повторно кога ќе се вклучи да воспостави
поврзување со најновата врска.
•• Префрлете во SBC кодек кога
користите Speaker Add функција. За
детали видете “Дотерување
BLUETOOTH аудио кодекси” (стр. 43).
Уживајте во
разговор без раце
Може да уживате во разговор без
раце со BLUETOOTH мобилен
телефон кој поддржува HFP (Handsfree Profile) или HSP (Headset Profile).
Да ја користите оваа функција,
проверете дали е воспоставено
BLUETOOTH поврзување.
Користете ги копчињата на
панелот на допир на уредот да
ја направите оваа операција.
Забелешка
•• Во
60МК
зависност од моделот на вашиот
мобилен телефон, оперативниот
систем или инсталираните апликации, некои функции од интерфонот
може да не работат правилно.
•• Оваа функција не е достапна кога
истовремено поврзете повеќе од
еден BLUETOOTH уред во системот.
•• Тонот за репродукција на музика и
повикот е различен. Прилагодете
го тонот за време на разговорот.
•• Ако повикувачот не може да ве
слушне или едвај ве слуша,
зборувајте поблиску до вградениот
микрофон на системот.
•• Може да се слушне шум ако системот
и BLUETOOTH мобилниот телефон
се премногу блиску. Ставете го
BLUETOOTH мобилниот подалеку.
Прием на повик
1 Допрете
кога ќе примите
повик.
Кога ќе примите повик, репродукцијата се паузира и системот
емитува тон на звонење.
Бројот на повикувачот или името
се прикажуваат на екранот.
Забелешка
Ако допрете и држите
кога ќе
примите повик, повикот ќе се одбие.
2 Зборувајте во вградениот
микрофон на системот.
3 Допрете
да заврши повикот.
Повикување
1 Направете повик со помош на
поврзаниот BLUETOOTH
мобилен телефон.
Кога повикувате, репродукцијата
ќе се паузира и системот ќе
емитува звук на бирање
2 Зборувајте во вградениот
микрофон на системот кога
ќе ви одговорат на повикот.
3 Допрете
да заврши повикот.
Менување емитување повик
од системот на мобилен
телефон и обратно
Допрете и држете
додека зборувате.
Совети
•• Ако
вашиот BLUETOOTH мобилен
телефон ги поддржува двата и
HFP и HSP, дотерајте во HFP.
•• Ако
пред повикот слушате музика,
репродукцијата ќе продолжи кога
повикот ќе заврши.
•• Operations may vary depending on the
BLUETOOTH mobile phone. Refer to the
operating instructions for your mobile
phone.
Користење на Voice
Assist функција на
паметен телефон
Оваа функција може да работи
само преку Google апликација
на Android паметен телефон и
Siri на iPhone/iPod.
3 Допрете
за активирање на
Google или Siri кога Android
паметен телефон или iPhone/
iPod е во режим на мирување или репродуцира музика.
Google или Siri се активираат и
ќе слушнете почетен звук.
4 Зборувајте во вградениот
микрофон на системот и
побарајте Google апликација*
или Siri.
* Ако не е направено барање за
одредено време откако ќе се
активира Google апликацијата,
ќе слушнете бип звук и Google
апликацијата ќе се деактивира.
За детали за апликации кои се компатибилни со Google апликацијата,
видете во упатството за употреба
испорачано со Android паметен
телефон.
1 Активирајте Google апликација
За детали за апликациите кои се
компатибилни со Siri, видете во
упатството за употреба испорачано
со iPhone/iPod.
или вклучете Siri.
Видете во упатството за употреба
испорачано со Android паметен
телефон за активирање Google
апликација или видете во упатството за употреба испорачано со
iPhone/iPod за вклучување Siri.
Забелешка
•• Ние
препорачуваме да користите
најнова верзија на апликација.
•• Google апликацијата може да не
се активира од системот во
зависност од спецификацијата на
Android паметниот телефон.
2 Поврзете систем во Android
паметен телефон или iPhone/
iPod преку BLUETOOTH
поврзување.
Пеење: Караоке
Подготовка за караоке
1 Допрете MIC LEVEL– да
Други операции
Може да повикате преку звучна команда и да ракувате со Android паметен телефон или iPhone/iPod со
Voice Assist функција зборувајќи во
вградениот микрофон на систмот.
намалите ниво на тон за
микрофон.
Алтенативно, допрете MIC/
GUITAR LEVEL– на уредот за
намалување ниво на тон на
микрофонот.
2 Допрете GUITAR на уредот
се додека GUITAR индикаторот не се исклучи.
61МК
3 Поврзете опционален микрофон во MIC1 или MIC2/GUITAR
приклучок на уредот.
Поврзете друг опционален
микрофон ако сакате да пеете
во дует.
4 Почнете со репродукција и
прилагодете го нивото на микрофонот. Допрете MIC ECHO
за прилагодување ехо ефект.
5 Почнете да пеете заедно со
музиката.
За користење на Gesture
Control при караоке
Видете “ Користење Gesture
Control при Karaoke функција”
(стр. 48).
Забелешка
•• Во
случај на микрофонија:
— поместете го микрофонот подалеку
од системот.
— сменете го правецот на
микрофонот.
— допрете MIC LEVEL–.
— допрете MIC ECHO да прилагодите
ниво на ехо.
•• Звукот од микрофонот нема да се
префрли на USB уредот за време
на USB префрлање.
•• Не можете да прилагодите ниво на
микрофон со VOLUME +/– на уредот
или  +/– копчињата на далечинскиот. Допрете MIC LEVEL+/– да
прилагодите ниво на микрофон.
•• Кога користите Wireless Party Chain
или Speaker Add функција, звукот
од микрофонот се емитува само од
системот во кој микрофонот е
поврзан.
•• Ако звукот низ микрофонот е
премногу гласен, може да е
искривен. Допрете MIC LEVEL – за
намалување ниво на микрофонот .
62МК
Намалување звук на
вокал (Vocal Fader)
Можете да го намалите звукот
на вокалот во стерео извор.
Допрете VOCAL FADER да
изберете “ON V FADER”.
За откажување на Vocal Fader
ефект, допрете VOCAL FADER да
изберете “OFF”.
Менување копче (Key Control)
Допрете KEY CONTROL /•да одговара на вашиот вокален опсег.
Активирање караоке режим
за бодување (Score Mode)
Може да користите функција за бодување кога микрофонот е поврзан. Вашиот резултат се пресметува на скала од 0 до 99 со споредување на вашиот глас со музиката.
1 Почнете со репродукција.
2 Допрете SCORE пред да
почнете да пеете.
3 Откако пеете повеќе од една
минута допрете повторно
SCORE да го видите резултатот.
Менување на вашиот
глас (Voice Changer)
Може да го смените вашиот глас кога
зборувате или пеете во микрофон .
Допрете VOICE CHANGER да
смените ефект на глас .
За исклучување Voice Changer
Допрете VOICE CHANGER да
изберете “OFF”.
Уживајте во звук од
гитара
Може да слушате звук од гитара
со поврзување на гитарата во
MIC2/GUITAR приклучок на
уредот. Исто така, може да
свирите на гитара и да пеете
поврзувајќи микрофон во MIC1
приклучок на уредот.
Звукот од гитара може да се смени со избор на ефект за гитара .
Забелешка
•• Може
да се појави микрофонија кога
користите електро-акустична гитара
со “O.DRIVE” ефект. Допрете MIC/
GUITAR LEVEL – на уредот за намалување тон на гитарата . Во спротивно,
сменете во друг ефект за гитатар.
•• Пред да ја исклучите гитарата од
системот, допрете MIC/GUITAR
LEVEL − на уредот да го намалите
тонот на гитарата .
За исклучување режим за
гитара
Допрете GUITAR на уредот се
додека GUITAR индикаторот не се
исклучи
1 Допрете MIC/GUITAR LEVEL –
Свирење на тапани
(Taiko)
2 Користете кабел за инструмент
Може да свирите на виртуелен
барабан со помош на горниот
панел од системот како барабан.
на уредот да намалите
ниво на тон за гитара .
3 Допрете GUITAR на уредот
да изберете ефект за гитара.
GUITAR индикаторот светнува.
•• “CLEAN”: оригинален звук на
гитара. Се препорачува за
електрична гитара или
електро-акустична гитара .
•• “O.DRIVE”: искривен звук сличен на засилувач за гитара . Се
препорачува за електрична
гитара.
•• “BASS”: оригинален звук на гитара. Се препорачува за бас гитара.
Забелешка
•• Допрете
на горниот панел нежно со
рацете. Не користете алатки како
стап бидејќи ќе ја изгребе
површината на горниот панел.
•• Притисокот што го правите при
допирање на горниот панел не
влијае врз нивото на тон Taiko
режимот за тапани бидејќи го следи
нивото на тон на системот.
•• За време на Taiko режим, копчињата
на панелот на допир се
деактивираат освен  и TAIKO
копчињата. Користете ги
копчињата на далечинскиот
управувач да смените функција
или јачина на тон.
Други операции
(одделно се продава) да ја
поврзете гитарата (одделно
се продава) во MIC2/GUITAR
приклучок на уредот.
4 Почнете со свирење на
гитарата и прилагодете го
тонот на гитарата.
Звукот од гитара се емитува од
системот.
63МК
1 Допрете TAIKO на уредот
zone 1, 2, 3 or 4 according to
да изберете “TAIKO”.
Горниот панел светнува во 4 различни бои во зависност од зоната.
Водич за
осветлување
1 Допрете TAIKO на уредот
додека “GAME 5” трепка
на екранот.
Системот пребројува за 5
секунди и играта почнува
кога “START” трепка на
екранот.
2 Допрете на зона 1, 2, 3 или 4
или поминете со рака преку
GESTURE CONTROL сензорот.
Достапни повлекување се
следни:
Повлекување
2 Допрете зона 1, 2, 3 или 4 во
согласност со шемата за
водич за осветлување.
Водичот за осветлување ќе трепка
3 пати. Треба да ја допрете точната зона третиот пат кога ќе трепне.
Допрете!
Повлечете во
оваа насока
Десно кон лево
Лево кон десно
Доле кон горе
Горе кон доле
Играње на Taiko игра
Во оваа игра, треба да допрете
на горниот панел во согласност
со шемата со водич за
осветлување што се појавува во
околината на GESTURE CONTROL
сензорот. Вашиот резултат е
пресметан од скала од 0 до 100
врз основа на бројот на точно
направени дејствија.
64МК
1 трепкање 2 трепкање 3 трепкање
Зелено
Сино
Зелено
Допрете на точната зона во
точниот момент кога водичот за
осветлување трепка сино.
Шема за водич Зона која треба
за осветлување да ја допрете
1
2
3
4
3 Продолжете со играње на
играта уште 50 секунди.
Резултатот ќе се прикаже на екран
откако ќе ја завршите играта.
За деактивирање на Taiko
Допрете TAIKO на уредот додека
водичот за осветлување не се
исклучи.
Уживајте во музика со
Party Light и Speaker
Light
1 Допрете PARTY LIGHT да
изберете “LED ON”.
2 Допрете LIGHT MODE да
изберете режим на
осветлување.
Режимот за осветлување се
разликува кога Wireless Party
Chain е активиран.
Допрете PARTY LIGHT да
изберете “LED OFF”.
Забелешка
•• Не
гледајте директно во делот што
емитува светлина кога Party Light и
Speaker Light се вклучени.
•• Ако илуминацијата е јака , сменете го
осветлувањето на собата или
исклучете ја илуминацијата .
•• Може да вклучите или исклучите
Party Light и Speaker Light кога
демото е вклучено.
Системот се исклучува автоматски по дотераното време.
Допрете SLEEP да изберете
време по желба.
За откажување Sleep Timer,
допрете SLEEP да изберете “OFF”.
Совет
За проверка на преостанато време
пред системот да се исклучи допрете
SLEEP.
Користење Voice
Guidance
Може да слушате Voice Guidance
кога системот влегува во
BLUETOOTH режим за спарување
или BLUETOOTH уредот е поврзан
или откачен од системот.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“VOICE GUIDANCE” и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
“ON” и допрете
.
Voice Guidance е активирано.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Други операции
За исклучување на Party
Light и Speaker Light
Користење Sleep Timer
За деактивирање Voice
Guidance
Повторете ги чекорите во
“Користење Voice Guidance” ( стр.
65) и изберете “OFF” во чекор 3.
За прилагодување ниво на
Voice Guidance
1 Допрете OPTIONS.
65МК
2 Допрете
/ да изберете
“SAMPLER” и допрете .
3 Допрете
/ да прилагодите
ниво на Voice Guidance и
допрете
.
Забелешка
•• ••Voice
Guidance нивото на тон се
менува во согласност со нивото на
тон на системот. Меѓутоа, во некои
случаи, Voice Guidance нивото на
тон може да не се менува.
•• Во некои случаи, може да има
доцнење во Voice Guidance излез.
Користење опционална опрема
1 Допрете  – се додека “VOL
MIN” не се прикаже на екран.
2 Поврзете опционална опрема
(стр. 17).
3 Допрете FUNCTION да
изберете “AUDIO IN”.
4 Почнете со репродукција на
поврзаната опрема.
5 Допрете  + за
прилагодување тон.
Забелешка
Системот може автоматски да се
префрли во режим на мирување ако
нивото на тон на поврзаната опрема
е премногу тивко. Прилагодете го
нивото на тон на опремата. За
исклучување на функцијата
автоматско мирување, видете
“Дотерување функција за
автоматско мирување” (стр. 67).
66МК
Деактивирање на
панелот на допир на
уредот (Child Lock)
Може да ги деактивирате копчињата (освен ) на панелот на допир на уредот да спречите неправилна работа, како пакост од деца.
Допрете и држете  на уредот
повеќе од 5 секунди.
CHILD LOCK ON” се прикажува на
екранот.
Можете да работите со ситемот
само преку копчињата на
далечинскиот. За исклучување на
Child Lock функцијата touch and hold
 на уредот повеќе од 5 секунди се
додека “CHILD LOCK OFF” не се
прикаже на екранот .
Забелешка
•• Child
Lock функцијата ќе се исклучи
автоматски кога ќе го откачите
кабелот за струја.
•• Child Lock функцијата не се активира
кога ќе го отворите носачот за диск .
Деактивирање на
панелот на допир на
уредот за кратко
време (Party Lock)
Кога ненадејно ќе истурите
течност врз панелот на допир на
уредот за време на забава, може
да ги деактивирате копчињата
(освен ) на панелот на допир на
уредот за околу 30 секунди и да
ја избришете течноста со
ткаенина.
Држете со рака над GESTURE
CONTROL сензорот на уредот
повеќе од 5 секунди.
“PARTY LOCK ON” се прикажува на
екранот.
За исклучување на Party Lock функцијата, држете со рака над GESTURE
CONTROL сензорот на уредот за
повеќе од 5 секунди додека “PARTY
LOCK OFF”не се прикаже на екранот.
Забелешка
•• Блокираната
забава автоматски
се откажува во рок од 30 секунди.
•• Додека да се вклучи блокираната
забава, индикаторите на панелот
на допир се исклучени.
Дотерување функција за
автоматско мирување
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / да изберете
“AutoSTBY” и допрете
3 Допрете
Софтверот на овој систем може
во иднина да се ажурира .
Може да го ажурирате веќе
инсталираниот софтвер од
следната веб страна .
Следете ги онлајн инструкциите
за ажурирање на софтверот.
За купувачи во Латинска
Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачите во Европа и
Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За купувачи во други земји /
региони:
<http://www.sony-asia.com/
support>
.
/ да изберете
“ON” или “OFF” и допрете
Ажурирање софтвер
Други операции
Системот влегува во режим на
мирување за околу 15 минути
кога нема никаква работа или
нема емитување на аудио сигнал.
Фабрички, функцијата за автоматско мирување е вклучена.
— кога се поврзани микрофон или
гитара.
— кога системот е Party Guest во
Wireless Party Chain функција или
Guest систем во Speaker Add
функција.
.
За излез од менито со
опции, допрете OPTIONS.
Забелешка
••“AutoSTBY”
трепка на екранот околу
2 минути пред да се префрли во
режим на мирување.
•• Функцијата за автоматско мирување
не работи во следните случаи:
— за време на тјунер
— кога Sleep Timer е активиран.
67МК
Дополнителни информации
Проблеми и решенија
Доколку наидете на проблем со
системот најдете го проблемот во
долунаведената листа со проблеми и решенија и преземете мерки за поправка. Ако проблемот
постои обратете се во најблиската продавница на Sony.
Запомнете дека сервисерот што
ќе го замени делот за време на
поправката може да го задржи.
Ако “PROTECTX” (X е број) и
“CHECK MANUAL” трепка на
екранот
Веднаш исклучете го кабелот
за струја и проверете да не ги
блокира нешто отворите за
вентилација на уредот.
Откако ќе проверите и нема да
откриете проблеми, повторно
поврзете го кабелот за струја и
вклучете го системот. Ако
постои проблем, обратете се
во продавницата на Sony.
Општо
Напојувањето не се вклучува.
дали кабелот за
напојување правилно е поврзан.
•• Проверете
Системот се префрла во режим
на мирување.
•• Ова не е дефект. Системот автоматски се префрла во режим на
мирување за околу 15 минути
кога нема никаква работа или
ништо не се емитува (стр. 67).
68МК
Нема звук.
•• Прилагодете го тонот.
•• Проверете
го поврзувањет на
опционалната опрема ако
има (стр. 17).
•• Вклучете ја поврзаната опрема.
•• Откачете го кабелот за струја,
потоа повторно поврзете го
кабелот за струја и вклучете го
системот.
Нема слика/звук кога ќе
поврзете во HDMI OUT (TV)
ARC приклучок.
•• Сменете го дотерувањето во
[HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION].
Проблемот може да е решен.
•• Опремата поврзана во HDMI
OUT (TV) ARC приклучокот не
одговара со форматот на аудио
сигналот. Во ваков случај,
дотерајте [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] во [PCM] (стр. 34).
•• Обидете се со следново:
— Исклучете го системот и
повторно вклучете го.
— Исклучете ја поврзаната опрема
и повторно вклучете ја.
— Исклучете го и потоа повторно
вклучете го HDMI кабелот.
Нема звук од микрофонот.
•• Прилагодете го нивото на
јачина на микрофонот.
•• Проверете дали микрофонот е
поврзан правилно во MIC1 или
MIC2/GUITAR приклучок на уредот.
•• Проверете дали микрофонот е
вклучен.
Не се слуша ТВ звук од
системот. “CODE 01” и “SGNL
ERR” се прикажува на екранот.
•• Овој систем поддржува 2канални Linear PCM формати.
Проверете го дотерувањето за
аудио излез на ТВ и сменете го
во PCM излез ако е избран
автоматски режим.
•• Проверете
дали дотерувањето
за излез на ТВ е дотеран да
користи надворешни звучници.
Има шум или бучава.
•• Поместете го системот
подалеку од извори на бучава.
•• Поврзете го системот во друг
штекер.
•• Инсталирајте филтер за шум
(одделно се продава) во
кабелот за напојување.
•• Исклучете ја околната електрична опрема.
•• Може да слушнете шум од ладилник кога системот е во режим
на мирување или репродуцирате
со низок тон. Ова не е дефект.
•• Поместете го уредот подалеку од неонски знаци или флуоресцентно светло.
Има акустично ехо.
•• Намалете го тонот.
•• Оддалечете го микрофонот и
гитарата од системот или сменете го правецот на микрофонот.
Има неправилност на боја
на ТВ екранот.
•• Исклучете го ТВ веднаш, потоа
вклучете по 15 до 30 минути.
Ако неправилноста на бојата
се уште постои, системот
оддалечете го од ТВ.
Се слуша клик звук кога го
вклучувате системот.
•• Ова е работен звук и се случува
кога системот се вклучува
или исклучува, на пр. Ова не е
дефект.
Звукот го губи стерео ефектот
при репродукција.
•• Исклучете Vocal Fader
(стр. 62).
•• Проверете дали системот
правилно е поврзан.
Диск плеер
Носачот за диск не се отвара и
“LOCKED” се прикажува на екранот.
•• Обратете се во продавницата
на Sony или локален
претставник на Sony сервис.
Носачот за диск не се затвара.
•• Дискот ставете го правилно.
Дискот не се вади.
•• Не може да го извадите дискот
при CD-USB Synchronized Transfer
или REC1 Transfer. Допрете  за
откажување и допрете  на
уредот да го извадите дискот.
•• Обратете се во продавница на Sony.
Репродукцијата не почнува.
•• Избришете го дискот (стр. 78).
•• Повторно ставете го дискот.
•• Ставете диск кој системот може
да го репродуцира (стр. 8).
•• Извадете го дискот и
избришете ја влагата од него,
потоа оставете го системот
вклучен неколку часа се додека
влагата не испари.
Дополнителни информации
Далечинскиот управувач
не работи
•• Отстранете ги пречките меѓу
далечинскиот управувач и уредот.
•• Приближете го далечинскиот
поблиску до уредот.
•• Насочете го далечинскиот кон
сензорот на уредот.
•• Заменете ги батериите (R03/
size AAA).
•• Тргнете го уредот подалеку од
флуоресцентно светло.
“CHILD LOCK” се прикажува кога ќе допрете копче на уредот.
•• Исклучете ја фуннкцијата Child
Lock (стр. 66).
69МК
•• Регионалниот
код на DVD VIDEO
не одговара со системот.
USB уред
Звукот прескокнува.
•• Избришете го дискот (стр. 78).
•• Повторно ставете го дискот.
•• Уредот ставете го на места
без вибрации.
•• Користите
Репродукцијата не почнува
од првата песна.
•• Дотерајте го режимот за репродукција во Normal Play (стр. 28).
•• Resume Play е избрано. Допрете двапати . Потоа допрете
 tда почне репродукцијата.
Не може да правите некои
функции како на пр. Stop, Lock
Search, Slow-motion Play,
Repeat Play или Shuffle Play.
•• Во зависност од дискот може
да се случи да не може да правите некои од овие операции.
Видете во упатството за употреба испорачано со дискот.
DATA CD/DATA DVD (MP3,
MPEG4 или Xvid) не може да се
репродуцира.
•• Податоците не се меморирани
во поддржан формат.
•• Проверете дали сте избрале
правилен Media Mode пред
да репродуцирате.
70МК
Име на папка песна, фајл и
ID3 таг карактери не се
прикажуваат правилно.
•• ID3 тагот не е Version 1 (1.0/1.1)
или Version 2 (2.2/2.3).
•• Карактери кои не може да се
прикажат со овој систем се
следни:
— Големи букви (A до Z)
— Броеви (0 до 9)
— Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се
прикажуваат како “_”.
Префрлањето не е успешно.
USB уред кој не е
поддржан. Проверете ја информацијата на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 11).
•• USB уредот не е правилно
форматиран. Видете во
упатството за употреба на USB
уредот како да го форматирате.
•• Исклучете го системот и извадете
го USB уредот. Ако USB уредот
има прекинувач за напојување,
исклучете го и повторно
вклучете го USB уредот откако ќе
го извадите од системот.
Потоа повторно префрлете.
•• Ако префрлањето и бришење
се повторат неколку пати,
структурата на фајлот на USB
уредот ќе се фрагментира.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
•• USB уредот е откачен и напојувањето е исклучено за време на
префрлањето.
Избришете го делумно префрлениот фајл и повторно префрлете.
Ако ова не го реши проблемот,
USB уредот може да е оштетен.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
Аудио фајлови или папки на USB
уредот не може да се избришат.
•• Проверете дали USB уредот има
заштита од пишување.
•• USB
уредот е откачен или напојувањето е исклучено за време
на бришењето. Избришете го
делумно избришаниот фајл. Ако
ова не го поправи проблемот,
USB уредот може да е оштетен.
Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да
го решите овој проблем.
Нема звук.
•• USB уредот не е правилно поврзан.
Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа вклучете го системот и проверете дали
на екраннот ќе се прикаже “USB”.
“READING” се прикажува
подолго време или потребно е
повеќе време пред да почне со
репродукција.
•• Вчитувањето може да потрае
подолго време во следниве случаи:
— Има многу папки или фајлови
на USB уредот (стр. 10).
— Структурата на фајлот е
премногу сложена.
— Надминат е капацитетот на
меморијата.
“NO FILE” е прикажано на екранот.
се префрла во режим
на ажурирање софтвер и сите
копчиња (освен ) се деактивирани. Допрете  на уредот за
откажување на ажурирањето.
•• Системот
“OVER CURRENT” се прикажува
на екранот.
•• Откриен е проблем со нивото
на електрично напојување
(USB) портот. Исклучете го системот и извадете го USB уредот од портот. Проверете да не
има проблем со USB уредот.
Ако овој приказ постои,
обратете се во продавницата на
Sony.
Погрешен приказ.
•• Податоците зачувани на USB
уредот се оштетени,
префрлете ги повторно.
•• Карактери кои може да се
прикажат на овој систем се:
— Големи букви (A до Z)
— Броеви (0 до 9)
— Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се
прикажуваат како “_”.
USB уредот не е препознат.
•• Исклучете го системот и повторно приклучете го USB уредот, потоа вклучете го системот.
•• Проверете информација на веб
страната за компатибилни
USB уреди (стр. 11).
•• USB уредот не работи
правилно. Видете во
упатството за употреба на USB
уредот како да го решите овој
проблем.
Дополнителни информации
Има шум, прескокнување или
испрекинат звук.
•• Користите USB уред кој не е
поддржан. Проверете информација на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 11).
•• Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот
потоа вклучете го системот.
•• Самите мучките податоци содржат шум
или звукот е испрекинат. Шумот може
да е влезен за време на префрлањето.
Избришете го фајлот и обидете се
повторно да префрлите.
•• Брзината користена кога кодирате
аудио фајлови е спора. На USB
уред префрлете аудио
фајлови со поголема брзина.
— Внатрешната меморија е
фрагментирана.
71МК
Репродукцијата не почнува.
го системот и повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го системот.
•• Проверете информација на
веб страната за компатибилни
USB уреди (стр. 11).
•• Исклучете
Репродукцијата не почнува
од првиот фајл.
•• Дотерајте го режимот за репродукција во Normal Play (стр. 28).
Фајлот не се репродуцира.
•• Проверете дали с те избрале
точен Media Mode пред да
репродуцирате.
•• USB уред форматиран со фајл
систем различен од FAT16 или
FAT32 не е поддржан.*
•• Ако користите поделен USB уред,
можат да се репродуцираат
фајлови само на првата партиција.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но
некои USB уредот може да не ги поддржуваат сите FAT. За детали видете во
упатството за употреба на секој USB уред
или обратете се до производителот.
Слика
Нема слика.
•• Проверете
дали системот
правилно е поврзан.
•• Ако видео кабелот или HDMI
кабелот е оштетен, заменете
ги со нови.
•• Поврзете го уредот во HDMI
влезен приклучок или видео
влезен приклучок на ТВ (стр. 20).
•• Проверете дали е вклучен ТВ и
дали работи правилно.
•• Проверете дали сте избрале
видео влез на ТВ да може да
гледате слики од системот.
72МК
•• (Овен
за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Проверете дали бојата на системот
правилно е дотерана во согласност
со системот на боја на ТВ.
Се прикажува шум на сликата.
•• Избришете го дискот (стр. 78).
•• Ако видео сигналот од
системот треба да оди преку
VCR до ТВ, заштитата од
копирање на некои DVD VIDEO
програми може да влијаат врз
квалитетот на слика.
•• (Освен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Кога репродуцирате VIDEO CD
снимен во различен систем на
бои од оној што сте го дотерале
системот, сликата може да биде
искривена (стр. 22, 32).
•• (Освен за модели за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Дотерајте го системот на боја на системот да одговара на ТВ (стр. 22, 32).
Размерот на ТВ екранот не
може да се смени.
•• Размерот е фиксиран на DVD
VIDEO и видео фајл.
•• Во зависност од ТВ може да се случи да
не може да го смените размерот на ТВ.
Јазикот за звучниот запис не
може да се смени.
•• Повеќејазични записи не се
снимени на DVD VIDEO кои се
репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
јазик за звучен запис.
Јазикот за превод не може да
се смени.
•• Повеќејазични преводи не се
снимени на DVD VIDEO кои се
репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
на превод.
Преводот не може да се исклучи.
•• DVD VIDEO забранува
исклучување на преводот.
Аголот не може да се
смени.
•• Повеќе агли не се снимени на
DVD VIDEO кои се репродуцираат.
•• DVD VIDEO забранува менување
агли.
Тјунер*
Има шум или бучава, или
станицата не се прима.
•• Поврзете ја антената правилно.
•• Сменете го местото и
ориентација на антената за да
добиете подобар прием.
•• Исклучете ја околната
електрична опрема.
* Може да не се прими радио зависно
од условите на радио брановите или
вашето опкружување.
BLUETOOTH уред
BLUETOOTH уредот не го
открива системот или “RF OFF”
се прикажува на екранот.
•• Дотерајте BLUETOOTH сигнал
во “BT ON” (стр. 44).
Звукот прескокнува или варира
или изгубено е поврзувањето.
•• Системот и BLUETOOTH уредот
се премногу оддалечени.
•• Ако има пречки меѓу системот
и BLUETOOTH уредот,
остранете ги и избегнете ги
пречките.
•• Ако има опрема која генерира
електромагнетно зрачење,
како на пр. безжичен LAN,
друг BLUETOOTH уред или
микробранова печка,
оддалечете ги.
Звукот на BLUETOOTH
уредот не се слуша на овој
систем.
•• Прво зголемете го тонот на
BLUETOOTH уредот, потоа
прилагодете го тонот со +/–.
Има шум, бучава или
испрекинат звук.
•• Ако има пречки меѓу системот
и вашиот BLUETOOTH уред,
отстранете ги или избегнете
ги пречките.
Дополнителни информации
Спарување не може да се направи.
•• BLUETOOTH уредот приближете
го до системот.
•• Спарувањето може да не се
направи ако околу системот
има друг BLUETOOTH уред. Во
овој случај, исклучете го
другиот BLUETOOTH уред.
•• Проверете дали е внесена
точна лозинка при бирање на
име на системот (овој систем)
на BLUETOOTH уредот.
Поврзувањето не е возможно.
уредот кој се обидувате да го поврзете не поддржува A2DP профили и не
може да се поврзе со системот.
•• Овозможете BLUETOOTH
функција на BLUETOOTH уредот.
•• Воспоставите поврзување од
BLUETOOTH уред.
•• Информација за регистрација
на спарување е избришана.
Направете повторно
спарување.
•• BLUETOOTH
73МК
•• Ако
во близина има опрема
која генерира електромагнетни
зрачења, како на пр. безжичен
LAN, друг BLUETOOTH уред или
микробранова печка тргнете ги
подалеку.
•• Намалете го тонот на
поврзаниот BLUETOOTH уред.
Контроли за движење
Gesture Control не може да
се активира.
•• Допрете GESTURE ON/OFF
додека GESTURE CONTROL не
светне.
•• Проверете Child Lock функцијата да не е активирана (стр. 66).
Gesture Control не работи
правилно.
•• Приближете ја раката поблиску до GESTURE CONTROL
сензорот (стр. 46) кога
поминувате со рака.
•• Поминувањето направете го
побавно.
•• Изберете точен режим
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER или
KARAOKE) пред да почнете со
користење на Gesture Control
(стр. 47, 48).
•• Инсталирајте филтер за шум
(одделно се продава) во
кабелот за струја.
•• Исклучете ја околната
електрична опрема.
“PARTY LOCK” се прикажува
кога ќе допрете било кое
копче на уредот.
•• Исклучете ја Party Lock
функцијата (стр. 66).
74МК
Control for HDMI (“BRAVIA”
Sync)
Системот не се вклучува дури
и кога ТВ е вклучен.
•• Држете на SHIFT и допрете
SETUP, потоа дотерајте [HDMI
SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
во [ON] (стр. 34). ТВ мора да
поддржува Control for HDMI
функција (стр. 50). За детали
видете во упатството за
употреба на ТВ.
•• Проверете го дотерувањето за
звучници на ТВ. Напојувањето
на системот се синхронизира
со дотерувањето за звучници
на ТВ . За детали видете во
упатството за употреба на ТВ.
•• Ако претходно звукот се
емитувал од звучниците на ТВ ,
системот не се вклучува дури
и кога ТВ е вклучен.
Системот се исклучува кога ТВ
е исклучен.
•• Проверете го дотерувањето на
[HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] ( стр. 34). Кога
[STANDBY LINKED TO TV] е дотеран во [ON], системот автоматски
се исклучува кога ќе го исклучите
ТВ без оглед на влезот.
Системот не се исклучува дури
и кога ТВ е исклучен.
•• ••Проверете го дотерувањето на
[HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED
TO TV] (стр. 34). За автоматско
исклучување на системот без
оглед на влезот кога ќе го
исклучите ТВ, дотерајте
[STANDBY LINKED TO TV] to [ON].
ТВ мора да поддржува Control
for HDMI функција (стр. 50). За
детали видете во упатството за
употреба на ТВ .
•• Сменете
го излезот за звучници
на ТВ во звучници на ТВ или
Audio System.
Звукот се емитува од системот
и од ТВ.
•• Исклучете го звукот на системот
од ТВ.
Wired Party Chain функцијата не
може да се активира.
•• Проверете ги поврзувањата
(стр. 53).
•• Проверете аудио каблите дали
се поврзани правилно.
Control for HDMI функцијата не
работи правилно.
•• Проверете го поврзувањето
со системот (стр. 17).
•• Овозможете Control for HDMI
функција на ТВ. За детали
видете во упатството за
употреба на ТВ.
•• Почекајте малку, потоа обидете
се повторно. Ако го исклучите
системот, ќе потрае некое време
пред да се направи операцијата.
Почекајте 15 секунди или подолго , потоа обидете се повторно.
•• Проверете дали ТВ кој е поврзан со системот поддржува
Control for HDMI функција.
•• Типот и број на уреди кои може
да се контролираат со Control
for HDMI функцијата е
ограничена со HDMI CEC
стандард на следниов начин:
— Уреди за снимање (Blu-ray
Disc, DVD снимач и т.н .):
најмногу до 3 уреди
—Уреди за репродукција (Blu
ray Disc Player, DVD плеери
т.н.): најмногу до 3 уреди
(овој систем користи еден )
— Тјунер-поврзани уреди: до
4 уреди
— Аудио системи (ресивер/
слушалки): до 1 уред
(користен од овој уред)
Wired Party Chain, Wireless
Party Chain и Speaker Add
Дополнителни информации
Не се емитува ТВ звук од
системот.
•• Проверете го типот и поврзувањето на HDMI кабелот или
аудио кабелот кој е поврзан во
системот и ТВ (стр. 20).
•• Ако ТВ е компатибилен со Audio
Return Channel, проверете дали
системот е поврзан во ARCкомпатибилен HDMI IN
приклучок на ТВ (стр. 20). Ако
звукот се уште не се емитува
или е прекинат, поврзете
аудио кабел (одделно се
продава), држете на SHIFT и
допрете SETUP, потоа дотерајте
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] во [OFF] ( стр. 34).
•• Ако ТВ не е компатибилен со
Audio Return Channel, ТВ звукот
нема да се емитува од системот
дури и ако е поврзан во HDMI IN
приклучокот на ТВ. За
емитување на ТВ звук од
системот, поврзете аудио кабел
(одделно се продава ) (стр. 21).
•• Сменете ја функцијата на
системот во “TV” (стр. 21).
•• Зголемете го тонот на системот.
•• Во зависност од редоследот по
кој е поврзан ТВ и системот,
системот може да се исклучи и
“ ” (muting) да светне на
екранот од системот. Ако се
случи ова, вклучете го прво ТВ
па потоа системот.
•• Направете дотерување за
звучниците на ТВ (BRAVIA) во
Audio System. Видете во
упатството за употреба на
ТВ како да го дотерате ТВ .
75МК
“PARTY CHAIN” трепка на
екранот.
•• Не може да изберете AUDIO IN
функција ако направите поврзување  (стр. 53) при Wired
Party Chain функција. Изберете
друга функција (стр. 55).
•• Допрете и држете PARTY CHAIN
на уредот.
•• Исклучете го системот, потоа
повторно вклучете го.
Wired Party Chain функцијата
не работи правилно.
•• Исклучете го системот. Потоа повторно вклучете го да ја активирате Wired Party Chain функцијата.
BLUETOOTH уред не може да се
поврзе со системот при
Wireless Party Chain функција.
•• По поврзување на сите
системи, направете
спарување и поврзување
меѓу BLUETOOTH уредот и
Party Host.
BLUETOOTH уредот не може
да се поврзе со системот при
Speaker Add функција.
•• По поврзување на два система
од ист модел направете
спарување и поврзување меѓу
BLUETOOTH уредот и Host
системот.
Ресетирање на системот
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот во фабричко дотерување.
Користете ги копчињата на
панелот на допир на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Откачете го кабелот за струја и
потоа повторно поврзете го.
76МК
2 Допрете  за вклучување на системот.
3 Допрете и држете на GUITAR и
MEGA BASS околу 3 секунди.
“RESET” се прикажува на екранот.
Откако ресетирањето ќе заврши,
системот автоматски повторно се
стартува. Допрете  за
вклучување на системот.
Сите BLUETOOTH информации за
спарување и кориснички дотерувања, како дотерување радио
станици се ресетираат во фабричките дотерувања (освен за некои
менија за дотерувања). За ресетирање на сите дотерувања, видете “Враќање на менија за дотерувања во фабрички ” (стр. 76).
Враќање на менито за
дотерување во фабричко
Можете да ги вратите дотерувањата (освен за [PARENTAL
CONTROL] дотерувањата) во
фабрички дотерувања.
1 Држете на SHIFT и допрете
SETUP.
Менито за дотерување се
прикажува на ТВ екранот .
2 Допрете
/ да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
.
3 Допрете
/ да изберете
[RESET] и допрете .
4 Допрете
/ да изберете
[YES] и допрете .
Потребни се неколку секунди да
заврши. Не допирајте на  при
ресетирање на системот.
Функција за самодијагноза
Кога букви/броеви ќе се прикажат на ТВ екранот или дисплејот
Функцијата за самодијагноза е
активирана за спречување на
системот од неправилна работа ,
се прикажува сервисен број.
Сервисниот број е составен од
букви и броеви (пр. C 1 3 50).
Видете ја следната табела за
причини и корекции.
Првите 3
карактери
од сервисниот број
Причини и
корекции
C 13
Дискот не е чист.
•• Исчистете
го дискот со
мека ткаенина (стр. 78).
C 31
Дискот не е ставен
правилно.
•• Исклучете
го системот
потоа вклучете го
повторно. Потоа дискот
ставете го правилно.
E XX
(XX е
број)
•• Обратете
се во
продавницата на Sony
или локален овластен
Sony сервис и кажете
му го 5-цибрениот
сервисен број.
Пр.: E 61 10
Една од следните пораки може да
се прикаже или да трепка на
дисплејот за време на работа.
CANNOT PLAY
•• Ставен е диск кој не може да
се репродуцира.
•• Ставен е DVD VIDEO со
неподдржан регионален код.
CODE 01/SGNL ERR
Неподдржан аудио сигнал е
влез од поврзаниот ТВ во HDMI
IN (ARC) приклучок (стр. 20).
DATA ERROR
•• Креиран е фајл во неподдржан
формат.
•• Фајл екстензијата не одговара
со форматот на фајлот.
DEVICE ERROR
USB уредот не е препознат или
поврзан е непознат уред.
DEVICE FULL
Меморијата на USB уредот е
полна.
ERASE ERROR
Бришењето на аудио фајлови или
папки на USB уредот не е успешно.
FATAL ERROR
USB уредот е изваде н за време
на префрлање или бр ишење и
може да е оштетен.
FOLDER FULL
Не може да префрлите на USB
уред бидејќи бројот на папки
го достигнал својот максимум.
NoDEVICE
Не е поврзан USB уред или поврзан е уред кој не е поддржан.
Дополнителни информации
Да се спречи
неисправност,
системот прави
самодијагноза.
Пораки
77МК
NO DISC
Нема диск во плеерот.
Мерки на претпазливост
NO MUSIC
Во изворот за репродукција не
постојат аудио фајлови.
При носење на уредот
NO SUPPORT
Поврзан е USB уред кој не е
поддржан или USB уредот е
поврзан преку USB хаб.
Користете ги копчињата на панелот на допир
на уредот да ги направите овие операции.
NO VIDEO
Во изворот за репродукција не
постојат видео фајлови.
1 Допрете  за вклучување на системот.
2 Допрете FUNCTION да
NOT USE
Се обидувате да направите
одредена операција каде што
таа операција е забранета.
3 Извадете го дискот.
OVER CURRENT
Откриено е преоптоварување
од (USB) портот.
PROTECT
USB уредот е заштитен од
пишување.
PUSH STOP
Се обидувате да направите
операција која може да се
направи само кога
репродукцијата е запрена.
READING
Системот чита информација од
диск или USB уред. Некои
операции не се достапни.
REC ERROR
Префрлањето не почнува,
запира на пола или на друг
начин не може да се направи.
TRACK FULL
Не може да префрлите на USB
уред бидејќи бројот на фајлови
го достигнал својот максимум.
78MK
Да избегнете оштетување на механизмот
за диск, напревете ја следната постапка
пред да го преместувате уредот.
изберете “DVD/CD”.
Допрете  да го отворите и
затворите носачот за диск .
Почекајте додека на екранот не
се прикаже “NO DISC”.
4 Допрете  да го исклучите системот.
5 Откачете го кабелот за струја.
Забелешки за дисковите
•• Пред
да почнете со репродуцирање
избришете го дискот со ткаенина
бришејќи од центар кон краевите.
••Дисковите не ги чистете со раствори,
на пр. бензин, разредувач или достапни средства за чистење или антистатичен спреј наменет за винилна плоча.
•• Дисковите не ги изложувајте на
директна сончева светлина или
топлотни извори, ниту пак да ги
оставите во автомобил паркиран на
директна сончева светлина.
За безбедност
••Целосно
исклучете го кабелот за
напојување од штекер ако немате
намера да го користите подолго
време. Кога го исклучувате уредот,
секогаш фатете за приклучокот.
Никогаш не влечете за самиот кабел.
••Ако било каков цврст предмет или
теч-ност влезе во системот, откачете
го си-стемот и однесете го на
проверка кај сервисер пред да
почнете да го употребувате.
•• Кабелот
за напојување може да се
менува само во овластен сервис.
За ракување со системот
•• Не
прскајте вода намерно врз
уредот. Перформансите за прашина
и капење се подобрени со рамната
горна структура на уредот, но ова не
се гарантира за сите ситуации. Ако
несакајќи истурите течност врз
уредот, веднаш избришете ја..
•• За одржување на перформансите на
прашина и капење, проверете дали
сите капаци на приклучоците/порт/
терминал безбедно се затворени.
За поставување
Вградениот систем звучници не се
магнетно заштитени и сликата на ТВ
може да стане искривена. Во оваа
ситуација, исклучете го ТВ и почекајте од
15 до 30 минути и потоа повторно
вклучете го. Ако нема подобрување,
системот преместете ги подалеку од ТВ.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Ако оставите видео
слика или приказ на екранска
слика прикажана на ТВ подолго
време преку овој систем,
ризикувате трајно да го оштетите
вашиот ТВ екран. Проекциските
ТВ особено се осетливи на ова.
•• навалена
За прегревање
•• Загревањето
на уредот при работа
е нормално и ова не е дефект.
•• Не го допирајте куќиштето ако го користите непрекинато при гласен тон
бидејќи куќиштето може да се
затопли.
•• Не ги блокирајте отворите за
вентилација.
Чистење на куќиштето
Чистете го системот со мека ткаенина
малку навлажнета со слаб детергент.
Не користете никакви на абразивни
средства, пудер или раствори како на
пр. разредувач, бензин или алкохол.
За BLUETOOTH комуникација
•• BLUETOOTH
уредите треба да се
користат на растојание од околу
10 метри (33 feet) (непрекинато
растојание) еден од друг. Опсегот
на ефективна комуникација може
да е пократко во следните услови.
— Кога човек, метален предмет,
ѕид или други пречки има
меѓу уредите со BLUETOOTH
поврзување
— Места каде е инсталиран LAN
— Околу микробранова печка
— Места каде се генерираат
други електромагнетни
бранови
Дополнителни информации
позиција или на места кои
се екстремно топли, ладни,
прашливи, нечисти или влажни,
нема соодветна вентилација,
изложени на вибрации, на директна
сончева светлина или јаки светла.
•• Внимавајте при поставување на
уредот или звучниците на површини
кои се специјално обработени (на пр.
со восок, масло, политура) бидејќи
површината на уредот може да се
појават дамки или да ја смени бојата.
•• Ако системот го донесете директно
од ладно на топло место, или е ставен во многу влажна соба, влагата
може да кондензира на објективот во
уредот и да предизвика дефект. Во
овој случај, извадете го дискот и
оставете го системот околу еден час
влагата да испари.
За системот на звучници
79МК
•• BLUETOOTH
уреди и безжични LA
(IEEE 802.11b/g) кои користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога го
користите BLUETOOTH уредот во
близина на уред со безжична LAN
карактеристика, може дасе случат
електромагнетни пречки. Ова
може да резултира со помала
брзина при префрлање податоци,
шум или нема да се поврзе. Ако се
случи ова, обидете се со следното:
— Користете го системот најмалку
10 метри оддалечен од безжична
LAN опрема.
— Исклучете го напојувањето на
безжичната LAN опрема кога
користите BLUETOOTH уредот на
10 метри
— Користете го системот и BLUETOOTH
уредот колку што може поблиску
еден до друг.
•• Радио брановите емитувани одовој
систем може да пречат на работата
на некои медицински уреди. Бидејќи
овие пречки може да предизвикаат
дефект, исклучете го напојувањето
на овој систем и BLUETOOTH уредот
на следните места:
— Во болници, возови, авиони,
бензински пумпи и на места каде
има запаливи гасови
— Близу автоматски врати или
аларми за пожари
•• Овој систем поддржува функции за
безбедност кои се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата со намена да обезбеди безбедност при
комуникација со BLUETOOTH технологијата. Но, оваа безбедност може
да не е доволна во зависност од дотераната содржина и други фактори,
па секогаш внимавајте при комуникација преку BLUETOOTH технологија.
•• Sony не е одговорен за било какви
штети или друг начин на губење
информации при комуникација на
BLUETOOTH технологијата.
•• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH уреди
кои имаат ист профил како и
системот.
80МК
•• BLUETOOTH
уреди поврзани со овој
систем мора да се усогласени со
BLUETOOTH спецификацијата наведена од страна на Bluetooth SIG, Inc.
и мора да имаат сертификат. Но, дури и кога уредот е усогласен со
BLUETOOTH спецификацијата може
да има случаи каде карактеристиките или спецификациите на
BLUETOOTH уредот не дозволуваат
поврзување или може да се резултираат со различни методи на
контролирање, приказ или работа.
•• Може да се појави шум или звукот
може да е прекинат во зависност
од BLUETOOTH уредот кој е поврзан
со системот, околината на
комуникација или околните услови.
Спецификации
Звучник
MHC-V81D
Систем на звучник:
5-насочен, Бас рефлекс
Звучник:
Високотонец L/R Front: 50
mm, конусен тип
Високотонец L/R Rear: 50
mm, конусен тип
Среден L/R (Upper): 100 mm,
конусен тип
Среден L/R (Lower): 120 mm,
конусен тип
Вуфер: 300 mm, конусен тип
MHC-V71D
Систем на звучник:
3-насочен, Double Bass Reflex
Звучник:
Високотонец L/R: 50 mm, конусен
Среден L/R: 120 mm, конусен
Вуфер: 300 mm, конусен
Влезови
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напон 2 V, импенданса
VIDEO OUT:
Макс. излезно ниво 1 Vp-p,
небачансиран, Синх. негативна импенданса 75 ohms
HDMI OUT (TV) ARC:
Поддржан аудио сигнал:
2-канален Linear PCM ( до
48 kHz), Dolby Digital
HDMI дел
Конектор:
Тип A (19 pin)
Диск плеер
Систем:
Компакт диск и дигитален аудио
и видео систем
Laser Diode Properties
Траење митување: Непрекинато
Ласер. излез*: Помалку од 44.6 μW
* Ова емитување е вредност
мерена на растојание од 200
mm од објективна површина
на објектив на Optical Pickup
Block со 7 mm отвор.
Опсег на фреквенција
20 Hz – 20 kHz
Формат на видео систем на боја :
Модели за Латинска Америка:
NTSC
Други модели:
NTSC и PAL
USB дел
Поддржан USB уред:
Mass Storage Class
Максимална струја:
1A
(USB) порт:
Тип A
Дополнителни информации
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напон 2 V, импенданса
24 kilohms
TV (ARC):
Поддржан аудио сигнал : 2канален Linear PCM
MIC1:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms
MIC2/GUITAR:
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms (Кога е исклучен
режимот за гитара .)
Осетливост 200 mV,
импенданса 250 kilohms ( Кога
е вклучен режимот за гитара .)
Влезови
81МК
FM тјунер
FM стерео, FM суперхетороден тјунер
Антена
FM антена
Опсег на дотерување
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz
step)
BLUETOOTH дел
Систем на комуникација:
BLUETOOTH Standard version 4.2
Излез:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2
Максимален излезен напон:
< 9.5 dBm
Максимален број на уреди за
регистрирање
8 уреди
Максимален број на
истовремено
поврзување
3 уреди (Multipoint)
Максимум опсег на комуникација:
Видокруг приближ. 10 m* 1
Опсег на фреквенција:
2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Метод на модулација:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддржани кодекси:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
82МК
*1 Вистинскиот опсег може многу да
се разликува во зависност од
фактори како на пр. пречки меѓу
уредите, магнетни полиња околу
микробранова печка, статичен
електрицитет, осетливост на
прием, карактеристики на антена,
оперативен систем софтверска
апликација и др.
*2 BLUETOOTH стандрдните профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникација меѓу уредите.
NFC дел
Работна фреквенција:
13.56 MHz
Поддржани аудио формати
Поддржана брзина и избирање
фреквенции:
MP3:
32/44.1/48 kHz, 32 kbps –
320 kbps (VBR)
AAC:
44.1 kHz, 48 kbps – 320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44.1 kHz, 48 kbps – 192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44.1/48 kHz (16 bit)
Поддржани видео формати
Xvid:
Брзина: 4.854 Mbps (MAX)
Резолуција/Рамки:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps ( освен за
модели за Латинска Америка )
Аудио кодекс: MP3
MPEG4:
Формат на фајл: MP4 Формат
на фајл
Видео кодекс: MPEG4 Simple
Profile (AVC не е компатибилно .)
Брзина: 4 Mbps
Резолуција/Рамка:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (освен за
модели за Латинска Америка )
Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC
не е копатибилен .)
DRM: Не е компатибилен
* Потрошувачката на системот ќе
биде помала од 0.5 W кога нема
HDMI поврзување и “BT STBY” е
дотерано во “OFF”.
Дизајнот и спецификациите се
предмет на измена без претходна
најава.
Општо
Дополнителни информации
Потребен напон:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Потрошувачка:
MHC-V81D: 190 W
MHC-V71D: 120 W
Потрошувачка (во Режим на
мирување):
0.5 W Кога “BT STBY” е
дотерано во “OFF” и [CONTROL
FOR HDMI] е дотерано во [OFF].)
2 W* (Кога “BT STBY” е
дотерано во “ON” и [CONTROL
FOR HDMI] е дотерано во [ON].)
Димензии (В / Ш / Д) (прибл.):
MHC-V81D:
378 mm x 1,060 mm x 427 mm
(без страничен штитник)
447 mm x 1,060 mm x 427 mm
(со страничен штитник)
MHC-V71D:
370 mm x 930 mm x 427 mm
Маса (Приближ.):
MHC-V81D: 26.5 kg
MHC-V71D: 22.0 kg
Работна температура:
5 °C до 35 °C
83МК
Листа со шифри за јазици
Јазичните описи се во согласност со ISO 639:1988 (E/F) стандард.
84МК
Код
Јазик
Код
Јазик
Код
Јазик
Код
Јазик
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Not specified
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Листа со кодови за Родителска заштита
Код
Област
Код
Област
Код
Област
Код
2044
Argentina
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Област
Spain
2047
Australia
2174
France
2376
Netherlands
2499
Sweden
2046
Austria
2109
Germany
2390
New Zealand
2086
Switzerland
2057
Belgium
2248
India
2379
Norway
2528
Thailand
2184
United Kingdom
2070
Brazil
2238
Indonesia
2427
Pakistan
2079
Canada
2254
Italy
2424
Philippines
2090
Chile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
China
2304
Korea
2489
Russia
2115
Denmark
2363
Malaysia
2501
Singapore
Дополнителни информации
85МК
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-733-312-14(1)
Download PDF

advertising