Sony | MHC-GT444 | Sony MHC-GT444 Упатства за употреба

3-287-077-13(1)
Мини Hi-Fi
Систем
Упатство за работа
MHC-GT555 / GT444
MHC-GT222 / GT111
LBT-ZT4
(1)
©2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте на
дожд или влага. За намалување на ризик од
пожар, немојте да ја покривате
вентилацијата на апаратот со весник,
чаршав, завеса и др.
Не оставајте незаштитени извори на
пламен како што е запалена свеќа на
апаратот.
За намалување на ризикот од пожар или
електричен шок, апаратот не го
изложувајте на прскање или капење и не
оставајте предмети полни со течност, како
што е вазна. Ако главниот утикач е
употребен за исклучување на единицата од
главниот штекер, приклучете ја единицата
на лесно достапниот AC излез. Ако
забележите необичности на единицата,
веднаш исклучете го главниот утикач од
AC излезот.
Немојте да го ставате во затворен простор,
како што е кутија или вградена кабинет.
Батериите или апаратот со батерии во него
немојте да го изложувате на многу топло,
како што е сонце, пожар или слично.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти
со овој производ може да ја зголеми
опасноста за очите..
Овој алат е класифициран како производ
од CLASS 1 LASER. Оваа ознака е
поставена на надворешниот заден дел.
2MK
Забелешка за потрошувачите во САД
Податоци за сопственикот
Моделот и серискиот број се напишани на задниот дел од единицата.
Запишете го овој број во обезбедениот
дел. Погледнете го кога и да побарате
помош од дилерот на Sony.
Model No.
Serial No.
Овој симбол означува да го предупреди
корисникот за присуството на неизолирана „опасен напон“
во близина на производот, така да поради неговата големина може да има ризик
од електричен шок.
Овој симбол има значење да го предупреди корисникот за
важноста за инструкции за правилно работење и одржување
(сервис)
Следниов документ на FCC важи само за
верзијата на овој модел производен за
потрошувачите во САД. Други верзии не
се компатабилни со FCC технички
регулативи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со квалитетот за Class B дигитален
апарат, кој е дел од Членот 15 од Правилникот на FCC. Овие правила се направени за обезбедување на заштита од повреда. Оваа опрема создава, употребува и
може да зрачи радио фреквенција и ако
не е инсталирано и не се употребува во
сосгласност со упатството, може да предизвика пречки во радио комуникацијата. Меѓутоа, нема гаранција дека нема да
се појават пречки во поединечната инсталација. Ако оваа опрема предизвика
пречки за радио или телевизиски прием,
која може да се отстрани со исклучување
на опремата и да се обидете да ги поправите пречки со една или повеќе од следниве мерки:
– Пренасочување или преместување на
антената.
– Зголемување на растојанието
меѓу опремата и ресиверот.
– Приклучување на опремата на излезно
коло различно на тоа што е приклучен
ресиверот.
– За помош консултирајте го дилерот
или искусен радио/ТВ техничар.
6) Чистете само со сува крпа.
7) Немојте да ги затварате отворите за
вентилација. Инсталирајте во соглас-ност
со инструкциите на производителот.
8) Не го оставајте во близина на топлотни
извори како што се радијатори, ќумбе
или други апарати (вклучувајќи засилувачи) кои произведуваат топлина.
9) Немојте да ги занемарите безбедносните мерки на поларизирањето или на заземјениот утикач. Поларизираниот
утикач има две сечива, едниот е поширок од другиот. Заземјениот утикач
има две сечива и трет заземјен крак.
Широкото сечиво или заземјениот крак
се за ваша безбедност. Ако добиениот
утикач не одговара со вашито излез,
консултирајте се со електричар.
10) Заштитете го кабелот за струја да не го
газите или многу е важно да не го притиснете со нешто, направете му соодветна кутија и места од каде што излага
од апаратот.
11) Употребувајте додатоци кои се
препорачани од производителот.
12) Употребувајте кола, постоље,
троножец, држач или маса препорачана
од производителот или продадете го со
приборот. Кога употребувате кола,
обрнете внимание кога го движите
апарат да избегнете превртување и да
се повредите.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте дека било какви промени или
модификации кои не се одобрени во ова
упатство може да Ви се забрани да
ракувате со овој апарат.
Важни безбедносни
инструкции
1)
2)
3)
4)
5)
Прочитајте ги овие инструкции.
Чувајте ги овие инструкции.
Внимавајте на предупредувањата.
Следете ги инструкциите.
Немојте да го употребувате во
близина на вода.
13) Отштекајте го апаратот ако има
молњи или кога не го употребувате
подолго време.
14) За сервис обратете се на
квалификувани сервисери. Потребно
е сервисирање кога ќе се оштети
апаратот, како што се кабелот за
струја или утикачот, истурена е
течност врз предметот или паднал
предмет во него, апаратот бил
изложен на дожд или влага, не работи
правилно или паднал.
Продолжува
3MK
Забелешка за потрошувачите
во други земји кои ги применуваат наредбите на ЕУ
Производител на овој производ е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Овластени
претставници за EMC и безбедност на
производот е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За било каков сервис од
гарантниот лист обратете се на
адресите дадени во гарантниот
документ.
Одлагање на стари
електрични и
електронска опрема
(употребувани во
Европската Унија и
други Европски земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на производот или на
неговото пакување покажува дека овој
производ не треба да се третира како
домашен отпад. Наместо тоа, тој треба
да се остави во одредени собирни центри
за рециклирање на електронска опрема.
Со правилното одложување на овој
производ Вие ќе помогнете за заштита
од потенцијални негативни последици за
околината и човековото здравје.
Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за зачувување на природните
извори. За подетални информации за
рециклирање на овој производ, Ве
молиме да ја контактирате локалната
канцеларија за рециклирање, комунална
хигиена или продавницата кадешто сте
го купиле овој производ.
4MK
Одлагање на потрошени
батерии (употребувани
во Европската Унија и
други Европски земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на батеријата или на
неговото пакување покажува дека
батеријата добиена со овој производ
не треба да се третира како домашен
отпад. Со правилното одложување на
батеријата Вие ќе помогнете за
заштита од потенцијални негативни
последици за околината и човековото
здравје. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне за
зачувување на природните извори. За
Ваша безбедност, во случај поради
перформансите или интегритет на
податоците има потреба од стален
приклучок со батерија, оваа батерија
треба да се замени само од стручен
кадар. Да се осигурате дека со
батеријата правилно ќе се постапува,
откако батеријата веќе не е
употреблива однесете ја до посебни
собирни центри за рециклирање на
електрични и електронска опрема. За
сите други батерии, Ве молиме да го
видите делот како безбедно да ја
отстраните батеријата од производот.
Батеријата однесете ја до
специјалните собирни центри за
рециклирање на потрошени батерии.
Компатабилни USB
апарати со овој
систем
Можете да ги употребувате следниве
Sony USB апарати и Sony Ericsson
мобилни телефони на овој систем.
Потврдени Sony USB апарати
(од Март 2008)
Име на производот Име на моделот
Walkman®
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 / A818
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
IC Recorder
ICD-SX57 / SX67 / SX77
ICD-U50 / U60 / U70
ICD-SX68 / SX78 / SX88
MICROVAULT USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
Потврдени Sony Ericsson мобилни
телефони (од Март 2008)
Име на производот Име на моделот
Walkman®
phone
W880i / W850i / W710i /
W660i / W580i
W910i
Проверете ја следната web страна за
најновите информации за
компатабилни апарати.
<Америка>
http://www.sony.com/shelfsupport
<Канада>
(Англиски)
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
(Француски)
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
<Европа>
http://sonydigital-link.com/dna
44MK
<Латинска Америка>
<Азија и Океанија>
http://www.css.ap.sony.com/
Забелешка
• Немојте да употребувате USB апарат
различен од овој USB апарат. Работата со
некомпатабилни не е загарантирана.
• Работатата може да не биде секогаш
обезбедена дури и да употребувате
правилен USB апарат.
• Некои од овие USB апарати може да не
се достапни за купување во одредени
подрачја..
• Кога форматирате USB апарат, бидете
сигурни дека го употребува самиот апарат
или софтверот се посветува на
форматирањето на апаратот. Во спротивно
нема да можете правилно да префрлате од
USB апаратот на системот.
Забелешка за употреба на
мобилен телефон Sony Ericsson
• Кога го приклучувате на систем,
дотерајте го системот, дотерајте го
режимот за префрлување на податоци на
Вашиот мобилен телефон кон File
Transfer (Mass Storage).
За повеќе детали, погледнете го добиеното упатство со мобилниот телефон.
• Употребувајте го добиениот USB кабел
со мобилниот телефон кога го
приклучувате со системот.
• Некои аудио фајлови кои ги поддржува
мобилниот телефон, системот може да
не ги поддржува.
• Во случај песната што сакате да ја
пуштите на мибилниот телефон е
избришана од страна на системот, записот
на листата не е избришан.
Забелешка за Walkman®
• Некои аудио фајлови кои се поддржани од
Sony дигитален музички плееер не се
поддржувани од овој систем.
• Кога Sony дигитален музички плеер е
приклучен со овој систем, почекајте
додека не се појави “Creating Library”
или “Creating Database” да исчезне.
• Кога префрлате музички податоци од
Sony дигитален музички плеес со помош
на “Media Manager for WALKMAN”,
префрла во MP3 формат.
• MP4 формат на фајл (AAC илиVIDEO)
неможе да се прикаже на овој систем.
Забелешка за DualDiscs
DualDisc е диск со две страни кој од една
страна снима DVD, а од другата страна
дигитален аудио материјал. Но, додека
аудио материјалот од едната страна не се
прилагоди со стандардите на Compact
Disc (CD), репродукција на овој производ
не се гарантира.
Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторски права
Овој производ е создаден за репродукција на
дискови кои се прилагодени според стандардите на Compact Disc (CD). Неодамна, неколку музички дискови кои се кодирани со заштита за авторски права, продавани се од некои музички компании. Бидете свесни дека
меѓу овие дискови, има некои дискови кои
не се прилагодени со стандардните CD и може да се случи да не можат да се пуштат.
• “WALKMAN” и “WALKMAN”
логоата се заштитен знак на Sony
Corporation.
• MICROVAULT е заштитен знак на
Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 е со аудио кодирана
тегнологија и лиценцирано од
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Windows Media е заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
За ова упатство
Инструкциите во ова упатство е за
моделите MHC-GT555, MHCGT444, MHC-GT222, MHC-GT111
и LBT-ZT4. Во ова упатство
MHC-GT555 е земено како пример
освен ако не е кажано поинаку
MHC-GT555 е составен од:
– Единица
HCD-GT555
– Звучници
• Предни звучници SS-GT555M
• Субвафер
SS-WG555M
MHC-GT444 е составен од:
– Единица
HCD-GT444
– Зучници
Европски модел освен ВБ и
Русија
• Предни звучници SS-GT444M
SS-WG444M
• Субвафер
Други модели
• Предни звучници SS-GT444
• Субвафер
SS-WG444
MHC-GT222 е составен од:
– Единициа
HCD-GT222
– Звучници
само Европските модели
• Предни звучници SS-GT444M
Други модели
• Предни звучници SS-GT444
MHC-GT111 е составен од:
HCD-GT111
– Единица
– Звучници
Само европските модели
• Предни звучници SS-GT111M
Само Азиските модели
• Предни звучници SS-GT111S
Други модели
• Предни звучници SS-GT111
LBT-ZT4 е составен од:
– Единица
HCD-ZT4
– Звучници
• Предни звучници SS-ZT4
• Субвафер
SS-WG4
5MK
Содржина
За ова упатство .......................... 5
Водич за деловите и контролите
.......... .......... .......... .................... 7
Започнување
Безбедно поврзување на
системот .................................. 13
Дотерување на саатот.............. 15
Пуштање на AUDIO CD/MP3
диск........................................ 16
Слушање радио ........................ 17
Префрлување на USB
апарат..................................... 18
Пренесување на USB
апарат..................................... 21
Пуштање касета ....................... 23
Употреба на аудио
компоненти по желба........... 24
Употреба на DIGITAL MEDIA
PORT адаптер....................... 24
(LBT-ZT4 само)
Дотерување на звукот ............. 25
Промена на екранот ................ 25
6MK
Правење свој програм ............ 27
— Program Play
Поставување радио станици... 28
Употреба на Radio Data System
(RDS) ..................................... 28
(Само европските модели)
Снимање на касета .................. 29
— CD-TAPE Synchro
Снимање/Рачно снимање/
Мешање на звуци
Правење на свои звучни
ефекти ................................... 30
Караоке ......................................... 30
Употреба на тајмер.................. 31
Други
Проблеми и можни решенија . 33
Пораки .................................... 37
Претпазливост ......................... 38
Технички карактеристики....... 40
Компатабилен USB апарат со
овој систем............................ 44
Општо
• Предни звучници (Само Европски
модели) (SS-GT111M)
Предни звучници (Само Азиски
модели) (SS-GT111S)
Предни звучници (Други
модели) (SS-GT111)
Потребна моќност
Модели Северна Америка: AC 120
V, 60 Hz
Модели за Европа и Русија:
AC 230 V, 50/60 Hz
Модели за Океански земји: AC 230
– 240 V, 50/60 Hz
Модели за Мексико: AC 127 V, 60 Hz
Модели за Аргнетина: AC 220 V,
50/60 Hz
Други модели: AC 120, 220 or 230 –
240 V, 50/60 Hz, прилагодлив со
селектор за волти
Потрошувачка
MHC-GT555: 216 W
MHC-GT444: 286 W
MHC-GT222: 163 W
MHC-GT111 (Бразилски модели):
185 W
MHC-GT111 (Други модели): 150 W
LBT-ZT4 (УСА модели): 225 W
LBT-ZT4 (Канадски модели): 285
VA
Димензии (w/h/d) (excl. звучници)
Прибл. 231 × 361 × 437.5 mm
(9 1/8 × 14 1/4 × 17 1/4 inch)
Маса (excl. звучник)
HCD-GT555/GT444/GT222, HCDZT4: 10.0 kg (22 lb 1 oz) HCDGT222 (Европски модел):
9.6 kg
HCD-GT111: 8.0 kg
Систем за звучници: 2-излеза, 2единици, бас рефлекс
Звучник:
Вуфер: 160 mm, конусоиден тип
Звучник: 40 mm, сирена
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближно.):
216 × 361 × 208 mm
Маса (Прибл.): 2.7 kg по звучник
LBT-ZT4
• Предни звучници (SS-ZT4)
Систем за звучници: 3-излеза, 3единици, бас рефлекс
Звучник:
Субвафер: 5 инчи (130 mm),
конусоиден тип
Вуфер: 5 inch (130 mm), конус
Звучник: 1 1/2 inch (40 mm), сирена
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближно.):
9 3/8 × 14 1/4 × 9 3/8 inch (238 ×
361 × 238 mm)
Маса (прибл.): 8 lb 10 oz (3.9 kg) по
звучник
• Субвуфер (SS-WG4)
Систем за звучници: 1-единица, бас
рефлекс
Звучник:
Вуфер: 8 inch (200 mm), конус
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближно.):
10 1/2 × 14 1/4 × 12 5/8 inch (266 ×
361 × 320 mm)
Маса (прибл.): 13 lb 15 oz (6.3 kg)
Друго
Основни операции
Други операции
MHC-GT111
Добиени додатоци:
Далечински управувач (1), R6 (Големина
AA) батерии (2), AM основна антена (1),
FM главна антена (1), Подлога за звучници MHC-GT555/ MHC-GT444/LBT-ZT4
(12), MHC-GT222/ MHC-GT111 (8), TDMiP10 (M) (LBT-ZT4 само) (1)
Дизајнот и техничките карактеристики можат да се менуваат без
никаква претходна најава.
43MK
Звучници
MHC-GT555
• Предни звучници (SS-GT555M)
Систем на звучниците: 3-излеза, 3единици, бас рефлекс
Звучник:
Сабвуфер: 150 mm, конусоиден
Вуфер: 150 mm, конусоиден
Звучник: 40 mm, сирена
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближ.):
250 × 391 × 282 mm
Маса (Приближ.): 5.1 kg по звучник
• Субвафер(SS-WG555M)
Звучници систем: 1-единица, бас
рефлекс
Звучник:
Вуфер: 250 mm, конусоиден
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближ.):
319 × 391 × 326 mm
Маса (Приближ.): 7.8 kg
MHC-GT444
• Предни звучници (Европски модел
освен ВБ и Русија) (SS-GT444M)
Предни звучници (Други
модели) (SS-GT444)
Систем на звучници: 3-излеза, 3единици, бас рефлекс
Звучник:
Субвуфер: 130 mm, конусоиден
Вуфер: 130 mm, конусоиден
Звучник: 40 mm, сирена
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближ.):
238 × 361 × 238 mm
Маса (Прибл.): 3.9 kg по звучник
Водич за деловите и контролите
Ова упатство воглавно ги објаснува операциите на далечинското, но истите
операции исто можат да се изведат со копчињата на единицата кои имаат исто
или слично име.
Единица
Преден дел
• Субвуфер (Само Европски модел,
освен ВБ и Русија) (SS-WG444M)
Субвуфер (Други
модели) (SS-WG444)
Водич за деловите и контролите
AM тјунер
Опсег на приспособување
Pan American и Oceanian models:
530 – 1,710 kHz (со 10 kHz дотеран
интервал)
531 – 1,710 kHz (со 9 kHz дотеран
интерван)
Европски и Руски модели:
531 – 1,602 kHz (со 9 kHz дотеран
интервал)
Други модели:
530 – 1,610 kHz (со 10 kHz дотеран
интервал)
531 – 1,602 kHz (со 9 kHz дотеран
интервал)
Антена: AM основна антена, надворешна
антена
Средна фреквенција: 450 kHz
Систем на звучници: 1-единица,
бас рефлекс
Звучник:
Вуфер: 200 mm, конусоиден
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближ.):
266 × 361 × 320 mm
Маса (Приближ.): 6.3 kg
MHC-GT222
• Предни звучници (Европски
модели) (SS-GT444M)
Предни звучници (Други
модели) (SS-GT444)
Систем на звучници: 3-излеза, 3единици, бас рефлекс
Звучник:
Субвуфер: 130 mm, конусоиден
Вуфер: 130 mm, конусоиден
Звучник: 40 mm, сирена
Номинална импенданса: 6 ohms
Димензии (w/h/d) (Приближ.):
238 × 361 × 238 mm
Маса (Прибл.): 3.9 kg по звучник
* MHC-GT555, MHC-GT444и само LBT-ZT4
Горен дел
Продолжува
42MK
7MK
"/1 (on/standby) (стр. 14, 33, 37)
Притиснете за да го вклучите системот.
Индикаторот STANDBY се вклучува
кога системот е исклучен.
DISPLAY (стр. 26, 28, 33)
Притиснете за промена на
прикажаната информација.
OPTIONS (стр. 19, 25)
За промена на диплејот, USB и
MP3 BOOSTER+ дотерување.
ERASE (стр. 22)
Бришење на аудио фајлови и фолдер
од приклучениот USB апарат.
Сензор за далечинското (стр.33)
+/– (select folder) (стр. 16, 22,
27)
Селектирање на фолдер.
(премотување/нап
ред) (стр.16, 22)
Наоѓање на дел од лентата.
(play/pause) (стр. 16, 21, 35)
Започнување или паузирање на
репродукцијата.
(stop) (стр. 22, 37)
Запирање на репродукцијата.
TUNING +/– (стр. 17)
Дотерување на станица.
CD (стр. 14, 16, 29)
Селектирање на функциите на CD-то.
TUNER/BAND (стр. 17)
Селектирање на функцијата TUNER.
Селектирање на FM или AM.
TAPE (стр. 23)
Селектирање на функцијата TAPE.
AUDIO (стр. 24)
Селектирање на функцијата AUDIO.
USB (стр. 20, 21)
Селектирање на USB функцијата.
LBT-ZT4 само
DMPORT (стр. 24)
Селектирање на DMPORT функцијата.
MHC-GT555, MHC-GT444 и
LBT-ZT4 само
SUBWOOFER (стр. 25)
Вклучување и исклучување на субваферот. Индикаторот на SUBWOOFER се
вклучува кога субваферот е вклучен.
REC TIMER (стр. 32)
Дотерување на Recording Timer.
RETURN (стр. 16, 22)
Враќање на изворниот фолдер.
Излез од режимот за барање.
ENTER (стр. 16, 20, 22, 25, 32, 37)
Влегување во дотерувањата.
MHC-GT111
Само Бразилски модели
Следново мерки се за AC 127 или
220 V 50/60 Hz
RMS излезна моќ (преглед):
100 W + 100 W (6 Ω, 1 kHz,
10% THD)
Други модели
Следниве се мерки за AC 120, 127,
220, 230 – 240V 50/60 Hz
Излезна моќ: 60 W + 60 W (6 Ω, 1
kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ (преглед):
100 W + 100 W (по канал 6 Ω,
1 kHz, 10% THD)
LBT-ZT4
Следниве мерки се за AC 120 V
60 Hz
Предни звучници
RMS излезна моќ (преглед):
180 W + 180 W (по канал 6 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Субвуфер
RMS излезна моќ (преглед): 180 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% THD)
Влез
АУДИО ВЛЕЗ (LBT-ZT4 само): осетливост 800 mV, импенданса 47 kilohms
АУДИО ВЛЕЗ Л/Д (други модели): волт
250 mV, импенданса 47 kilohms
MIC: осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms
(USB) приклучок: Тип A
DMPORT (LBT-ZT4 само)
Излез
ТЕЛЕФОН: прифаќа телефони од 8 Ω
или повеќе
ПРЕДНИ ЗВУЧНИЦИ: прифаќа
импенданса од 6 Ω
СУБВУФЕР (MHC-GT555/
MHC-GT444/LBT-ZT4 само):
прифаќа импенданса од 6 Ω
USB дел
Поддржани
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Одмерена фреквенција
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
Брзина на пренесување
Full-Speed
Поддржани USB апарати
Mass Storage Class
Максимална струја
500 mA
Друго
METER MODE (стр. 26)
Селектирање на прикажаните
дотерани мерки.
(наназад/нанапред)
(стр. 16, 22, 27)
Селектирање на лента или фајл.
CD плеер
Систем: Компакт диск и дигитален
аудио систем
Карактеристики на ласерски диоди
Време на пренос: Непрекинато
Ласерски излез*: Помал од 44.6 μW
* Овој излез ја проценува далечината од 200 mm на површината на
објективот на леќите Optical Pickup Block со 7 mm отвор.
Фреквенција: 20 Hz – 20 kHz
Сигнал со шум: Повеќе од 90 dB
Динамичен опсег: Повеќе од 88 dB
Дел за касетофон
Систем за снимање: 4-касети 2-канала,
стерео
Тјунер
FM стерео, FM/AM супермешан тјунер
FM тјунер
Дотерување:
Модел Северна Америка и Бразил:
87.5 – 108.0 MHz (100 kHz)
Други модели:
87.5 – 108.0 MHz (50 kHz)
Антена: FM главна антена
Антенски терминал: 75 ohms небалансиран
Средна фреквенција: 10.7 MHz
Продолжува
8MK
41MK
Технички карактеристики за
излезната аудио моќ и вкупното
хармонично искривување:
(LBT-ZT4 само)
Со полнења од 6 ohm, два канала од
120 Hz – 10 kHz; номинални 110 вати по
канал минимална RMS моќност, со не
повеќе од 0.7% вкупно хармонично
искривување од 250 миливати за
номинален излез.
Засилувач
MHC-GT555
Само модел за Бразил
Следниве мерки се за AC 127 или
220 V 50/60 Hz
Предни звучници
RMS излезна моќ (преглед):
150 W + 150 W (6 Ω, 1 kHz,
10% THD)
Субвуфер
RMS излезна моќ (преглед): 190 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% THD)
Други модели
Следниве се мерки за AC 120, 127,
220, 230 – 240 V 50/60 Hz
Предни звучници
Излезна моќ: 110 W + 110 W ( 6 Ω,
1 kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ (преглед):
200W + 200 W (по канал 6 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Субвуфер
RMS излезна моќ (преглед): 190 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% THD)
Други модели
Следново се мерки за AC 120, 127,
220, 230 – 240 V 50/60 Hz
Предни звучници
Излезна моќ: 90 W + 90 W (6 Ω, 1
kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ (преглед):
150 W + 150 W (по канал за 6 Ω,
1 kHz, 10% THD)
Субвуфер
RMS излезна моќ (преглед): 150 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% THD)
MHC-GT222
Само Бразилски модели
Следново се мерки за AC 127 или
220 V 50/60 Hz
RMS излезна моќ (преглед):
150 W + 150 W (at 6 Ω, 1 kHz,
10% THD)
Други модели
Следново се мерки за AC 120, 127,
220, 230 – 240V 50/60 Hz
Излезна моќ: 110 W + 110 W (6 Ω, 1
kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ (преглед):
200 W + 200 W (по канал 6 Ω,
1 kHz, 10% THD)
DISC SKIP/EX-CHANGE (стр. 14,
16, 27, 29)
Селектирање на диск. Измена на
дискот за време на репродукцијата.
PHONES jack
Приклучување со телефон.
LBT-ZT4 само
AUDIO INPUT jack (стр. 24)
Други модели
AUDIO INPUT L/R приклучок (стр. 24)
Приклучување со други адуио
компоненти. (Мал аудио плеер и т.н.)
(USB) индикатор
Се пали црвено кога се префрла на
приклучениот USB апарат или кога
брише аудио фајлови или фолдер.
(USB) приклучок (стр.18, 19, 21, 35)
Приклучување со USB апарат.
DISC 1 – 3 (стр. 16)
Селектирање на диск. Менување на CD
функциите од други функции.
MASTER VOLUME (стр. 16, 17,
21, 23, 24)
Дотерување на јачината.
OPERATION DIAL (стр. 16, 19, 22,
25, 30, 32)
Селектирање на дотерувањата во
менито OPTIONS.
Селектирање на лента, фајл или фолдер.
PRESET EQ (стр. 25, 30),
GROOVE (стр. 25, 30),
SURROUND (стр. 25)
Селектирање на ефект на звукот.
Водич за деловите и контролите
Технички
карактеристики
MHC-GT444
Само за модел за Бразил
Следниве се мерки за AC 127 или
220 V 50/60 Hz
Предни звучници
RMS излезна моќ (преглед):
125 W + 125 W (6 Ω, 1 kHz,
10% THD)
Субвуфер
RMS излезна моќ (преглед): 150 W
(6 Ω, 100 Hz, 10% THD)
EQ BAND (стр. 30)
Селектирање на фреквенција.
Display (стр. 25)
MIC приклучок (стр.30)
Приклучување на микрофон.
Tape deck (стр. 23, 29)
MIC LEVEL (стр. 30)
Дотерување на јачината на микрофонот.
z (record) (page 29)
Disc tray (стр. 16, 37)
X (play) (pages 23, 29)
OPEN/CLOSE (стр. 16)
Ставање или вадење на диск.
* Копчето X има тактична точка.
Употребувајте ја тактичната точка како
преглед кога работите со системот.
Снимање на лентата.
Започнува репродукција на лентата.
REC TO USB (стр. 18, 19)
Префрлање на приклучениот
USB апарат.
(rewind/fast forward)
(стр. 23)
Премотување на лентата.
Продолжува
40MK
9MK
(stop/eject) (стр. 23, 29)
Запирање на репродукцијата.
Ставање или вадење на лентата.
(pause) (стр. 23, 29)
Паузирање на лентата.
Далечинско RM-AMU008
(LBT-ZT4 само)
TIMER MENU (стр. 15, 31, 32)
Дотерување на саатот и бројачот.
©/ª/¨/§ (str.15, 31)
Селектирање на дотерувањето.
(стр. 15, 27, 31)
Влез во селектирањето.
(go back/go forward)
(стр. 16, 22, 27)
Селектирање на лента или фајл.
+/– (select folder) (стр. 16, 22,
27)
Селектирање на фолдер.
+/– (tuning) (стр. 17)
Дотерување на станица.
(rewind/fast forward)
(стр. 16, 22)
Наоѓање на дел во лентата или фајлот.
(on/standby) (стр. 15, 32)
Вклучување на системот.
CLEAR (стр, 27)
Бришење на последниот чекор од
списокот.
EQ (стр. 25)
Селектирање на звучен ефект.
10MK
(play) (стр. 16, 21, 35)
Започнување на репродукција.
DISC SKIP (стр. 16, 27, 29)
Селектирање на диск.
(pause) (стр. 16, 22)
Паузирање на репродукцијата.
„ (stop) (стр. 16, 17, 19, 22)
Стопирање на репродукцијата.
Чистење на кабинетот
• Единицата не е откачена од главната како
што е приклучена на AC излезот, дури и
ако единицата самата се има исклучено.
• Комплетно исклучете го гајтанот за струја
(главниот) од ѕидниот штекер ако повеќе
не се употребува извесно време. Кога ќе ја
откачувате единицата секојпат држете го
утикачот. Никогаш немојте да го буткате
само гајтанот.
• Во системот не треба да влезе никаков
цврст или течен предмет, откачете го
системот и однесете го на проверка кај
соодветен сервисер пред да почнете
повторно да работите со него.
• AC гајтанот за струја мора да се смени
само во квалификуван сервис.
Исчистете го системот со мека крпа со
многу малку благ раствор на сјај. Немојте да
употребувате абразивни средства, прашак за
перење или разредувач, бензин или аколол.
Заштита на лентата од
случајно преснимување
Искршете го копчето за заштита од
преснимување, од страна А или Б како
што е прикажанот.
Искршете
го
копчето
Друго
TOOL MENU
Селектирање на мени на приклучената
компонента во адаотерит DIGITAL
MEDIA PORT.
За безбедност
За поставувањето
• Немојте да го оставате системот во
наведната позиција или на места каде што
се многу топли, ладни, има прашина, прљави или има вага или нема соодветна
вентилација, предмет што премногу вибрира или на директна сончева светлина.
• Бидете внимателни кога ги ставате
единицата или звучниците на површина
која е намачкана со разни среднства (на
пр., восок, масло, политура) или ставете ги
на друго место
• Ако системот директно е донесен од ладно
на топло место или е ставен во многу
влажна соба, влагата може да кондензира
на леќите внатре во единицата и да
предизвика дефект на системот. Во ваква
ситуација, извадете го дискот и оставете го
системот вклучен отприлика еден час за да
може влагата да испари.
Зголемување на температурата
• Зголемената температура на единицата за
време на работата е нормално.
• Немојте да го допирате кабинетот ако
непрекинато е употребувано со висок
волумен бидејќи кабиннетот може да
стане топол
• Немојте да ги затворите дупките за
вентилација.
За системот на звучниците
Овие звучници не се магнетски заштитени и
сликата на најблискиот ТВ може да биде
искривена. Во ваква ситуација, исклучете го
телевизорот, почекајте 15 до 30 минути и
потоа повторно вкучете го. Ако нема
подобрување, потргнете ги звучниците
подалеку од телевизорот.
Покасно повторно да ја подготвите лентата
за снимање, покријте го скршеното копче со
леплива лента.
За ленти подолги од 90 минути
Не е препорачливо да се употребуваат ленти
подолги од 90 минути, освен за долго,
контуинирано снимање или репродукција.
Чистење на главата на касетата
Употребувајте суви или влажни типови за
чистење (достапни) после секои 10 часа,
пред да започнете важно снимање, или
после пуштање на стара касета. Ако не се
исчисти главата на касетата може да
предизвика деградирање на квалитетот на
звукот или единицата нема да може повеќе
да снима или да пушта касета. За повеќе
детали, погледнете ги инструкциите за
чистење касета.
Демагнетизирање на главите на
лентата
Употребувајте лента за демагнетизирање
(достапна) после секои 20 до 30 часа на
употреба. Неуспехот да не се употреби
демагнетизираната касета за глави може да
предизвика зголемување на вревата, загуба
на звук со висока фреквенција и неможноста
целосно да ја избрише касетата. За повеќе
детали, погледнете го упатството за
демагнетизирање.
39MK
Претпазливост
Диск кој МОЖЕ да се пушти на
овој систем
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (аудио податоци/MP3 фајл)
Диск кој НЕМОЖЕ да се пушти на
овој систем
• CD-ROM
• CD-R/CD-RW различно од ова снимено во
AUDIO CD формат или MP3 формат во
согласност со ISO 9660 Степен 1/
Степен 2, Joliet во проширен формат
• CD-R/CD-RW снимени во мултисекција
кои не се завршени со “closing the session”
• CD-R/CD-RW со снимен слаб квалитет,
CD-R/CD-RW кои имаат гребнатинки
или се прљави или CD-R/CD-RW
снимени со некомпатабилни апарати
• CD-R/CD-RW кои неправилно се завршени
• Дискот содржи фајлови или различно од
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) фајлови
• Дискови со нестандардна форма (на пр.
срце, квадрат, ѕвезда)
• Дискот кој има закачено леплива лента,
хартија или налепници
• Изнајмени или употребени запечани
дискови каде што лепакот се истакнува
• Дискови кои имаат налепници
испринтани со мастило кое е лепливо
кога ќе се допре
Забелешка за дисковите
• Пред да пуштите избришете го дискот со
чиста крпа започнувајќи од центарот
накај врвовите.
• Немојте да чистите диск со разредувач,
како што бензин или други средства за
чистење или анти-статички спрејови кои
се наменете за најлон LPs.
• Дискот немојте да го изложувате на
директна сончева светлина или извори
топлотни извори како што се воздушни
цевки, не го оставајте во паркирана кола
на директно светло.
FUNCTION +/– (стр. 16, 17, 21, 23,
24)
Селектирање на функција.
Далечинско RM-AMU006
(Други модели)
Водич за деловите и контролите
DEVICE FULL: Меморијата на USB
апаратот е полна.
FATAL ERROR: USB апаратот е
отстранет за време на префрлување
или за време на бришење и може да е
оштетен.
FOLDER FULL: Неможете да
префрлате на USB апаратот
бидејќи бројот на фолдерите го
достига максимумот.
NO STEP: Сите програмирани чекори
се избришани.
NO TRACK: Ниеден фајл не е
пренесен во системот.
NOT IN USE: Се обидувате да изведете специфична операција под услов
каде што таа операција е забранета.
NOT SUPPORTED: Приклучен е
некомпактабилен USB апарат или
USB апаратот е приклучен со
системот преку хаб.
OVER CURRENT: Откриено е
префрлање.
PROTECTED: USB апаратот има
заштита од пишување.
PUSH STOP: Се обидувате да изведете операција која може да се направи
само ако системот е стопиран.
REC ERROR: Префрлувањето не започнува, делумногу е запрено или
поинаку неможе да се изведе (стр.34).
REMOVED: USB апарат е отстранет.
STEP FULL: Се обидувате да
програмите повеќе од 25 чекори.
TRACK FULL: Неможете да префрлите на USB апаратот бидејќи бројот на
фајлови го достига максимумот.
USB READING: Системот ги чита
информациите на USB апаратот.
Некои копчиња не се достапни.
VOLUME +/–* (стр. 16, 17, 21, 23,
24)
Дотерување на волуменот.
* Копчето VOLUME + има тактична точка.
Употребувајте ја тактичната точка како
преглед кога работите со системот.
RETURN (стр. 16, 22)
Враќање во изворниот фолдер.
Излез од режимот на барање.
TUNER MEMORY (стр. 28)
Бирање на поставена радио станица.
PLAY MODE/TUNING MODE
(стр. 17, 22, 27, 28, 33)
Селектирање на режим за
репродуцирање на AUDIO CD, MP3
дискови или на USB апарат.
Селектирање на режимот за дотерување.
REPEAT/FM MODE (стр. 16, 17,
22)
Непрекинато слушање на диск, USB
апарат, единечна лента или фајл.
Селектирање на режимот за FM прием
(моно или стерео).
SLEEP (стр. 31)
Дотерување на Sleep Timer.
(on/standby) (стр. 15, 32)
Вклучување на системот.
CLOCK/TIMER SELECT (стр. 32,
37)
CLOCK/TIMER SET (стр. 15, 31)
Дотерување на саатот и бројачот.
REPEAT/FM MODE (стр. 16, 17,
22)
Непрекинато слушање на диск, USB
апарат, единечна лента или фајл.
Селектирање на режимот за FM прием
(моно ил стерео).
DISPLAY (стр. 15, 28, 33)
Менување на прикажаните
информации.
Продолжува
38MK
11MK
USB (стр. 21)
Селектирање на USB функцијата.
CD (стр. 16, 29)
Селектирање на CD функцијата.
TUNER/BAND (стр. 17)
Селектирање на TUNER функцијата.
Селектирање на FM или AM.
FUNCTION (стр. 23, 24)
Селектирање на функција.
(rewind/fast forward)
(стр. 16, 22)
Наоѓање на дел во лентата или фајлот.
+/– (tuning) (page 17)
Дотерување на станица.
(play) (стр. 16, 21, 35)
Започнување на репродукција.
(pause) (стр. 16, 22)
Паузирање на репродукцијата.
„ (stop) (стр. 16, 17, 19, 22)
Стоп на репродукцијата.
ENTER (стр, 15, 27, 31)
Влез во дотерувањата.
DISC SKIP (стр. 16, 27, 29)
Селектирање на диск.
27)
Селектирање на фолдер.
VOLUME +/–* (стр. 16, 17, 21, 23)
Дотерување на волуменот.
* Копчето VOLUME + има тактична точка.
Употребувајте ја тактичната точка како
преглед кога работите со системот.
EQ (стр. 25)
Селектирање на звучен ефект.
Менување на AM поставен интервал (освен за Европски и Руски
модели)
AM поставен интервал е фабрички поставен до 9 kHz (или 10 kHz, за некои подрачја). Неможете да го менувате AM поставениот интервал во Power Saving Mode.
За оваа операција употребувајте
ги копчињата на единицата.
1
Селектирајте AM и потоа
исклучете го системот.
2
Додека го држите надолуENTER,
притиснете
.
Системот автоматски се вклучува и
се појавува “AM 9K STEP” или
“AM 10K STEP”.
Сите AM поставени станици се избришани. За дотерување на
интервалот како во фабричкото
дотерување, повторете ја
процедурата.
CLEAR (стр. 27)
Бришење на последниот чекор од
списокот.
TUNER MEMORY (стр. 28)
Бирање на поставена радио станица.
PLAY MODE/TUNING MODE
(стр. 17, 22, 27, 28, 33)
Селектирање на режим за
репродукција во AUDIO CD, MP3
диск или на USB апарат.
Селектирање на режимот за
дотерување.
DISPLAY (стр. 15, 28, 33)
Промена на прикажаната
информација.
Повторно дотерување на систем со
фабричките дотерувања
Ако сеуште системот не работи
правилно, повторете ги фабричките
дотерувања. Неможете да ги
повторите фабричките дотерувања во
Режимот Power Saving. За оваа
операција употребувајте ги
копчињата на единицата.
1
2
SLEEP (стр. 31)
Дотерување на Sleep Timer.
Откачување и повторно
приклучување на гајтанот за
струја и потоа вклучување на
системот.
Притиснете „, ENTER, и
во
исто време.
“COLD RESET” се појавува.
Сите дотерувања на корисникот,
како поставените радио станици,
бројачот и саатот повторно се
дотерани како фабрички.
Пораки
CD/MP3 плеер, тјунер, касета
LOCKED: Касетата за дискот не се
отвара. Контактирајте го најблискиот Sony продавач.
NO DISC: Нема диск во касетата за
дискот.
NO STEP: Сите програмирани чекори
се избришани.
NOT IN USE: Притиснавте
неправилно копче.
OFF TIME NG: Play Timer или
Recording Timer времето за започнување
и запирање се дотерани во исто време.
OVER: Ќе дојдете до крај на дискот
притискајќи
за време на
репродукцијата или пауза.
PUSH SELECT: Се обидувате да го
дотерате саатот или бројачот за
време на работата на бројачот.
PUSH STOP: Запирање на репродукција
потоа селектирајте режим за пуштање.
READING: Системот ги чита
информациите од сикот. Некои
копчиња не се овозможени.
SET CLOCK: You pressed CLOCK/
TIMER SELECT (RM-AMU006)
before the clock is set.
SET TIMER: Притиснете CLOCK/
TIMER SELECT (RM-AMU006)
пред да го дотерате Play Timer
или Recording Timer.
STEP FULL: Се обидувате да
програмите повеќе од 25 чекори.
Друго
(go back/go forward)
(стр. 15, 16, 22, 27, 31)
Селектирање на лента или фајл.
+/– (select folder) (стр. 16, 22,
USB апарат
DATA ERROR: Се обидувате да
пуштите фајл кое неможе да се пушти.
DEVICE ERROR: USB апаратот
неможе да го препознае или приклучен е непознат апарат (стр.34).
Продолжува
12MK
37MK
• Број на фајлови во фолдерот
пречекоруваат до 999.
• Фајловите кои се кодирани или
заштитени со лозинка неможат да се
репродуцираат.
Тјунер
Остро зуење или шум, или станицата неможе да се прими. (“TUNED” или “ST” свети на дисплејот)
• Антената правилно приклучете ја.
• Најдете место и ориентација која
обезбедува добар прием и потоа
повторно поставете ја антената.
• Антената држете ја настрана од гајтанот за звучниците, гајтанот за струја и
USB кабелот за одбегнување на врева.
• Приклучете надворешна антена
купена од продавница.
• Консултирајте го најблискиот Sony
продавач ако добиената AM антена
излегува од пластичното куќишт.
• Исклучете ја блиската електрична опрема
Касетофон
Звукот е изложен на прекумерна
промена на звукот или дрхтење
или промена на податоците.
• Исчистете го механизмот и закачете
го ваљакот. Исто така исчистете и
демагнетизирајте ја главата на
лентата. Видете “Претпазливост за
повеќе детали (стр.38).
Мерниот покажувач не се мрда.
• “MTR POINTER” е дотеран во “OFF”
во менито OPTIONS. Селектирајте
друго дотерување.
• Режимот за мерење е дотеран во
“METER OFF”. Притиснете METER
MODE на единицата повеќепати за
селектирање друг режим..
• Главниот телефон е приклучен со
PHONES приклучок. Исклучете го.
Вклучување
Безбедно приклучување на системот
Вклучување
* Овој систем поддржува FAT16 иFAT32, но
некоиUSB апарати може да не ги поддржуваат сите FAT. За повеќе детали, погледнете
го упатството за користење на USB апарат
или контактирајте го производителот.
Мерење
Мерниот приказ е исклучен.
• “MTR POINTER” и
“M-BACKLIGHT” се дотерани во
“OFF” во менито OPTIONS.
Селектирајте друго дотерување.
• Режимот за мерење е дотеран во
“METER OFF”. Притиснете METER
MODE на единицата повеќепати за
селектирање на друг режим.
Мерниот приказ светка.
• “MTR POINTER” и
“M-BACKLIGHT” се дотерани во
“FLASH” во менито OPTIONS.
Селектирајте друго дотерување.
• Режимот за мерење е дотеран во
“EXCITE 1” или “EXCITE 2”.
Притиснете METER MODE на
единицата повеќепати за
селектирање на друг режим.
c FM антена
d AM антена
e DIGITAL MEDIA PORT адаптер
f Субвафер
g Преден звучник (лев)
hПреден звучник (десен)
a)
FM 75 Ω COAXIAL приклучок се менува во
согласно со моделот.
b)
LBT-ZT4 само.
c)
MHC-GT555, MHC-GT444 иLBT-ZT4 само.
d)
VOLTAGE SELECTOR се менува во
согласно со моделот.
Продолжува
36MK
13MK
Антени
Најдете место и ориентација кое
обезбедува добар прием и наместете
ја антената.
Субвафер (MHC-GT555,
MHC-GT444 and LBT-ZT4 само)
Конекторот ставете го право во
терминалот.
Виолетово
Хоризонтална продолжна FM антена
AM основна
антена
Предни звучници
Антените чувајте ги подалеку од
гајтан за микрофон, кабелот за струја
и USB кабелот избегнуваат бучавост.
Бело
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
(LBT-ZT4 само)
Приклучете го DIGITAL MEDIA
PORT адаптерот. DIGITAL MEDIA
PORT треба да го приклучите во
аудио апарат по избор (портабл аудио
плеер и т.н.).
СЕЛЕКТОР НА ВОЛТАЖА
За моделие со селектор за волтажа
дотерајте го VOLTAGE SELECTOR
спрема локалната волтажа.
Забелешка
• DIGITAL MEDIA PORT адаптерот може да
се купи во зависност од подрачјето.
• Адаптерот немојте да го приклучувате во
ништо друго освен воDIGITAL MEDIA
PORT адаптер.
• Кога приклучувате DIGITAL MEDIA
PORT адаптер, конекторот ставете го правилно со означената стрелка према означената стрелка на DMPORT приклучокот.
• Немојте да приклучувате или откачувате
DIGITAL MEDIA PORT адаптер во/од
DMPORT приклучок додека системот е
вклучен.
• Кога користите DIGITAL MEDIA PORT
адаптер има излезна видео функција,
приклучете го видео излезот на адаптерот
директно во ТВ.
14MK
Моќност
Приклучете го кабелот за струја во
ѕиден штекер. На екранот се појавува
демонстрација. Ако утикачот не
одговара на ѕидниот штекер, откачете
го добиниот адаптер (само за моделите
кои имаат адаптер).
Кога го пренесувате системот
Употреба на копчињата на
единицата за оваа операција.
1
Извадете ги сите дискови за
заштита на CD механизмот.
2
Притиснете CD да селектирате
CD функција.
3
Притиснете надолу DISC SKIP/
EX-CHANGE и притиснете
додека не се појави “STANDBY”.
4
Откако ќе се појави “MECHA
LOCK”, отштекајте го кабелот.
Погрешен приказ.
• Пронајден е проблем со степенот на
доток на струја од
(USB) приклучокот. Исклучете го системот и отстранете го USB апаратот од (USB)
приклучокот. Осигурете се дека нема
проблем со USB апаратот. Ако овој
прикажан проблем постои, контактирајте го најблискиот продавач на Sony.
• Повторно пратете ги аудио фајловите на
USB апаратот, ако аудио фајловите се чуваат на USB апаратот може да се оштетат
• Бројот на карактерите што можат да
биде прикажан од овој систем се само броеви и букви. Други карактеристики не се прикажуваат правилно.
Нема звук.
• Исклучете го системот и повторно
приклучете го USB апаратот, а потоа
вклучете го системот.
• Приклучете го компатабилниот USB
апарат (стр.44).
• USB апаратот не работи правилно. Погледнете го упатството за работа со USB
апаратот за решавање на проблемот.
• USB апаратот не е правилно приклучен. Исклучете го системот и повторно приклучете го USB апаратот,
потоа вклучете го системот и проверете дали на дисплејот свети “USB
MEMORY”.
Има шум, прескокнување или
искривен звук.
USB апаратот не е препознаен..
Репродукцијата не започнува.
• Исклучете го системот и повторно
приклучете го USB апаратот, а потоа
вклучете го системот.
• Самите музички податоци имаат шум
или звукот е искривен. Шумот може
да се случи за време на префрлувањето. Избришете го фајлот и обидете се
повторно да го префрлите.
• Исклучете го системот и повторно
приклучете го USB апаратот, а потоа
вклучете го системот.
• Приклучете компатабилен USB (стр.44).
• Притиснете
(или
на единицата) за почнување на репродукција.
USB апаратот не може да се
приклучи во
(USB) приклучокот.
• Дотерајте го режимот за репродукција во нормален режим.
• USB апаратот наопаку е поврзан.
Приклучете го USB апаратот во
правилна насока.
Аудио фајлот неможе да се
репродуцира.
“READING” се појавува за продолженото време или му треба време
пред да започне со репродукција.
• Процесот на читање може да трае
подолго време во следниве случаи.
– Има многу фолдери или фајлови на
USB апаратот.
– Структурата на фајлот е
многу сложена.
– Капацитетот на меморијата е
прекумерна.
– Внатрешната меморија е поделена.
Ова го препорачуваме следејќи ги
следниве упатства.
– Вкупно фолдери на USB апаратот:
100 или помалку
– Вкупно фајлови по фолдер: 100 или
помалку
Друго
Конекторот ставете го право во
терминалот.
“OVER CURRENT” се појавува.
Репродукцијата не почнува од
првиот фајл.
• MP3 фајловите во формат MP3 PRO
неможат да се репродуцираат.
• Некои AAC фајлови неможат
правилно да се репродуцираат.
• WMA фајловите во Windows Media
Audio Lossless и Professional формат
неможат да се репродуцираат.
• USB форматиран со систем различен од
FAT16 или FAT32 (Вкупна големина од
512 бајта– 32 kbyte) не се поддржуваат.*
• Ако употребувате парцијален USB
апарат, само аудио фајлови на првата
партиција можат да се пуштат.
• Репродукцијата е можна само до 8 ниво.
• Број на фолдери можат да пречекорат до
997.
Продолжува
35MK
Започнувањето на репродукцијата и треба повеќе време од
обично.
USB апарат
Неможете да почнете да
префрлате на USB.
• Следниве проблеми можат да се
случат.
– USB апаратот е полн.
– Бројот на аудио фајловите и фолдери на USB го надминуваат
ограниченото.
–USB-то има заштита од запис.
Префрлувањето е запрено пред
да заврши.
• Употребувате USB кое не е компатабилно. Видете “Компатабилни USB
со овој систем” (стр.44) за
компатабилни типови.
• USB не е форматирано правилно.
Погледнете во прирачникот за
USB како да го форматирате.
• Исклучете го системот и отстранете
го USB. Ако USB има копче за
струја, исклучете го USB-то и
повторно вклучете го откако ќе го
отстраните од системот. Потоа
повторно обидете се да префрлите.
• Ако префрлувањето и операцијата за
бришење многупати се повтори,
структурата на фајлот заедно со USB
апаратот стануваат сложени.
Погледнете во прирачникот за работа
со USB како да се справите со овој
проблем.
34MK
• Употребувате некомпатабилен USB.
Видете “Компатабилни USB апарати
со овој систем” (стр.44) за
компатабилни типови.
• USB апаратот е откачен или струјата
е исклучена за време на префрлањето. Избришете го делумно префрлениот фајл и повторно префрлете. Ако
не се поправи проблемот, USB апаратот може да е расипан. Погледнете во
упатството за работа со USB апарат
за решавање на овој проблем.
• Исклучете го системот и отстранете
го USB апаратот. Ако USB апаратот
има копче за струја, исклучете го USB
и потоа повторно вклучете го по
отстранувањето од системот. Потоа
повторно обидете се да префрлите.
Аудио фајлови или фолдери од
USB неможат да се избришат.
• Проверете USB апаратот да не
има заштита од снимање.
• USB апаратот е откачен или
струјата е исклучена за време на
бришење. Избришете ги делумно
избришаните фајлови. Ако ова не го
поправи проблемот, USB апаратот
може да е расипан. Погледнете во
упатството за работа со USB апарати како да го решите овој проблем.
Подлога на звучниците
Добиената подлога за звучниците
ставете ја на подножјето на предните
звучници и субваферот за да не се
лизнат.
Предни звучници
4 подлоги за секој звучник
Субвафер:
4 подлоги (MHC-GT555, MHC-GT444
и LBT-ZT4 само)
Саатот не можете да го дотерате во
режимот Power Saving.
За оваа операција употребете ги
копчињата од далечинското.
1 Притиснете
за вклучување
на системот.
2 Притиснете CLOCK/TIMER SET
(RM-AMU006) или TIMER MENU
(RM-AMU008).
Употреба на далечинското
Лизгајте и отстранете го капакот за
одделот за батерии, потоа ставете ги
двете добиени батерии R6 (size AA),
првен страната , која одговара на
покажаната поларизација.
Ако на дисплејот се појави
“PLAY SET”, притиснете
(RM-AMU006) или ©/ª
(RM-AMU008) повеќепати за да
селектирате “CLOCK SET” и потоа
притиснетеENTER (RM-AMU006)
или (RM-AMU008).
3 Притиснете
(RMAMU006) или ©/ª (RM-AMU008)
повеќепати за дотерување на
саатот и потоа притиснете
ENTER (RM-AMU006) или
(RM-AMU008).
4 Употребете ја истата процеду-
ра за дотерување на минутите.
Дотерувањата на саатот се губат
кога го откачувате кабелот за струја или ако се случи да снема струја.
Дали употребувате компатабилен
USB апарат?
• Ако приклучите некомпатабилен
USB апарат можат да се случат
следниве проблеми. Видете “Компатабилни USB апарати за овој систем” (стр. 44) за компатабилни
типови на USB апарати.
–USB апарат не е препознаен.
– На овој систем не се прикажува
името на фајлот или фолдерот.
– Репродукција не е можна.
– Звукот прескокнува.
– Има шум.
– Звукот е искривен.
– Префрлувањето запира пред да
заврши.
Дотерување саат
Вклучување
• На следниве MP3 диска им треба
повеќе време за започнување на
репродукција.
– диск снимен со три комплицирани структури.
– диск снимен во мултисекциски режим.
– диск кој не е завршен (диск во кои
можат да се додадат податоци).
– диск кој има многу фолдери.
Префрлање на USB има грешка.
Забелешка
• Кога нормално ги употребувате,
батериите траат отприлика 6 месеци.
• Немојте да мешате стари со нови батерии
или различни типови на батерии.
• Ако далечинскиот управувач не го
употребувате подолго време, отстранете
ги батериите за да избегнете оштетување
во случај да истечат батериите и да не
корозира.
Прикажување на саатот кога
системот е исклучен
Притиснете DISPLAY повеќепати
додека не се појави саатот. Саатот се
покажува за околу 8 секунди.
15MK
Други операции
Основни операции
Пуштање на AUDIO
CD/ MP3 диск
1 Селектирајте CD функција.
Притиснете CD (RM-AMU006) или
притиснетеFUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или на
единицата притиснете CD).
Притиснете
OPEN/CLOSE на
единицата и ставете диск со
етикетата нагоре во делот за диск.
За ставање дополнителен диск, со
прстите лизгајте ја кутијата за диск
како што е покажано. За затварање
на кутијата за диск, притиснете
OPEN/ CLOSE повторно.
Немојте да употребувате сила кога
ја затварате кутијата за дискот,
бидејќи може да се оштети
единицата.
3 Репродукција.
Притиснете
единицата).
(или
на
4 Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/– (или на
единицата вклучете MASTER
VOLUME).
Притиснете
Пауза
X (или
Стоп
„.
Селектирање фолдер на MP3 диск
Селектирање
лента или фајл
на единицата). За продолжување повторно притиснете го копчето.
+/–.
Проблеми и можни
решенија
1
Осигурете се дека гајтанот за
струја и гајтанот за звучниците е
правилно и цврсто приклучен.
2
Пронајдете го Вашиот проблем
во следниов список и
превземете соодветна акција.
Ако има проблем, контактирајте
го најблискиот Sony продавач.
Запомнете дека ако сервисер замени
дел за време на поправката, тој дел
ќе биде задржан.
.
Наоѓање дел на Држете го
на
лентата или
далечинското за време
фајлот
на репродукцијата и
ослободете го копчето на
местото каде што сакате.
Селектирање
повторно
пуштање
REPEAT повеќепати додека “REP” или “REP1”
не светна на дисплејот.
Селектирање
диск
DISC SKIP (или DISC 1
– 3 на единицата) во
режимот стоп.
Барање MP3
За оваа операција употребете
фајл во негови- ги копчињата на единицата.
от фолдер и
Вклучете OPERATION DIAL
под фајлот и
за селектирање на фолдер кој
пуштете MP3
сакате, а потоа притиснете
фајл (TRACK
ENTER.
Вклучете OPERATION DIAL
SEARCH)*
за селектирање кој сакате
фајл, а потоа притиснете
ENTER.
За враќање во изворниот
фолдер, притиснете RETURN.
Менување на
CD функциите од др.фун.
DISC 1 – 3 на единицата
(Automatically Source
Selection).
Промена на
друг диск за
време на
свирење
EX-CHANGE на
единицата.
* Кога употребувате AUDIO CD, можете да
употребувате исти операции за
селектирање на лента.
16MK
Друго
Ако индикаторот STANDBY светка
Веднаш откачете го гајтанот за
струја и проверете ги следниве
делови.
• Ако вашиот систем има селектор за
волти, дали е поставен на правилна
волтажа?
• Дали користите само добиени
звучници?
• Нешто ги блокира задните
дупките за вентилација?
По проверката на следниве делови и
поправка на било каков проблем, повторно приклучете го гајтанот и вклучете го системот. Ако индикаторот
STANDBY сеуште свети или ако неможете да ја најдете причината за проблемот дури и по проверката, консултирајте се со најблискиот Sony продавач.
Општо
Дисплејот започнува да свети брзо
откако ќе го приклучите гајтанот за
струја иако не сте го вклучиле
системот.
• Притиснете DISPLAY еднаш додека
системот е исклучен.
Демонстрацијата исчезнува.
• Звучниците наместете посиметрично
што можете.
• Приклучете ги само добиените
звучници.
Силно зуење или шум.
• Системот тргнете го настрана до
извор на шум.
• Приклучете го системот на дур
штекер.
• Инсталирајте филтер за шум
(достапен одвоено) на
гајтанот за струја.
• Исклучете ја другата електрична
опрема.
Друго
2 Ставете диск.
За
Звукот доаѓа од еден канал
или левиот и десниот волумен
се избалансирани.
Далечинското не работи.
• Отстранете секаква препрека меѓу далечинското и сензорот за далечинското
на единицата и наместете ја единицата
настрана од флуоресцентно светло.
• Насочете го далечинското кон
сензорот на системот.
• Приближете го далечинското до
системот.
CD/MP3 player
Звукот прекокнува или дискот не
се пушта.
• Одржувајте го дискот чист.
• Системот тргнете го од вибрации.
• Звучниците тргнете ги настрана од
единицата или пак ставете ги на
одвоени места. При многу јако,
вибрациите на звучниците можат да
предизвикаат звукот да прекокнува.
Првата лента не почнува да
свири.
• Притиснете PLAY MODE повеќепати додека и двете “PGM” и“SHUF”
не се исклучат за да се вратите во
нормален режим.
Продолжува
33MK
6 Селектирајте звук или подгответе го USB-то.
Play Timer
Recording Timer
Приклучете пренослив USB со
(USB) приклучок на единицата.
Дисплејот ги покажува дотерувањата на бројачот.
7 Притиснете
за исклучување
на системот.
Дотерување на Recording Timer со
помош на контролите на
единицата (REC TIMER)
1
2
3
Притиснете REC TIMER.
“ON” се појавува и индикаторот за
саатот светка.
Вклучете OPERATION DIAL за
дотерување на саатот, а потоа
притиснете ENTER.
Индикаторот за минутите светка.
Употребете ја претходната постапка
за дотерување на минутите.
4
Употребете иста постапка како во
чекор 3 за дотерување на времето за престанување на снимање.
Дисплејот ги покажува дотерувањата на бројачот.
5
Приклучите пренослив USB во
(USB) приклучок на единицата.
6
32MK
Дотерајте во поставена станица
(стр.28).
Притиснете
на системот.
за исклучување
RM-AMU006:
Притиснете CLOCK/TIMER SELECT,
притиснете
повеќепати
додека “PLAY SELECT” или“REC
SELECT” не се појави и потоа
притиснете ENTER.
RM-AMU008:
Притиснете TIMER MENU за селектирање “TIMER SELECT”, а потоа
притиснете
. Притиснете Æ/Å повеќепати додека “PLAY SELECT” или
“REC SELECT” не се појави, а
потоа притиснете .
Единицата:
Притиснете REC TIMER, вклучете
OPERATION DIAL додека не се појави
“REC SELECT” и потоа притиснете
ENTER.
Откажување на бројачот
Повторете ја истата постапка како
претходно додека не се појави “TIMER
OFF”и потоа притиснете ENTER (RM(RMAMU006 на единицата) или
AMU008).
Менување на дотераното
Почнете отпочеток од чекор 1.
Совет
• Системот се вклучува пред поставеното
време. Ако системот е вклучен пред
поставеното време или ако “STANDBY”
светка на дисплејот, Play Timer и
Recording Timer нема да се прикажат или
снимат.
• Play Timer дотерувањето останува се
додека рачно не го откажете дотерувањето.
• Волуменот е намален на минимум за време
на Recording Timer.
• Recording Timer автоматски е откажан
по активирањето на Recording Timer.
Менување на режимот за пуштање
Притиснете PLAY MODE повеќепати
во режимот стоп. Можете нормално да
пуштате (“ALL DISCS” сите дискови
или“1 DISC”за диск или “ *” за сите
МР3 фајлови во фолдерот на дискот),
мешано пуштање (“ALL DISCS SHUF”
или “1 DISC SHUF” или “ SHUF*”)
или програмско пуштање (“PGM”).
Слушање радио
1 Селектирање“FM” или“AM”.
* Кога пуштате AUDIO CD,
(SHUF) се
изведуваат истите операции како 1 DISC
(SHUF) Play и
ги извршува истите
операции како и 1 DISC Play.
2 Селектирање режим за
Забелешка за Repeat Play
• “REP” ги покажува сите ленти или фајлови
на дискот кој се пушта непрекинато повеќе
од пет пати.
• “REP1” ги покажува единечните ленти или
фајлови кои се повторуваат додека не ги
сопрете..
• Неможете да селектирате “REP” и “ALL
DISCS SHUF” во исто време.
Забелешка за пуштање MP3 диск
• Немојте да снимате други типови на
фајлови во непотребниот фолдер на MP3
дискот.
• Фолдерите кои немаат MP3 фајлови ги
прескокнува.
• Системот може да пушта само MP3
фајлови кои имаат наставка “.mp3”.
• Ако на дискот има фајлови кои имаат
наставка “.mp3”, но не се MP3 фајлови,
може да произведе бучавост или дефект.
• Системот може да препознае до
– 256 фолдери (вклучувајќи го основниот
фолдер).
– 511 MP3 фајлови.
– 512 MP3 фајлови и фолдери на еден диск.
– 8 нивоа на фолдери (3 структури на
фајлови).
• Компатабилен со сите MP3 кодирани/
запишани софтвери, апарат за снимање и
снимениот медиум не се гарантира.
Некомпатабилен MP3 диск може да
создаде шум или да го прекине звукот или
да не започне со работа.
Забелешка за пуштање
мултисекциски диск
Кога репродуцирате Multi Session диск со
различен формат за секој дел, форматот на
првата етапа е препознаен како тип на диск.
Лентите или фајловите во вториот и
следните етапи се репродуцираат ако имаат
ист формат како и првата етапа.
Притиснете TUNER/BAND (RMAMU006) или притиснете
FUNCTION +/– (RM-AMU008) (или
притиснете TUNER/ BAND на
единицата) повеќепати.
дотерување.
Притиснете TUNING MODE
повеќепати додека “AUTO” не
светне на дисплејот.
3 Дотерување во станица.
Притиснете +/– (or TUNING +/– на
единицата). Барањето автоматски
запира кога станицата е дотерана и
потоа на дисплејот се пали
“TUNED” и “ST” (само за стерео
програми).
1
2
Основни операции
Притиснете
(RMAMU006) или Æ/Å (RM-AMU008)
повеќепати додека не се појави звукот што сакате, а потоа притиснете
ENTER (RM-AMU006) или
(RM-AMU008). Дисплејот ги покажува дотерувањата на бројачот.
Повторно активирање или проверка
на бројачот
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
4 Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/– (или
на единицата притиснете
MASTER VOLUME).
Запирање на автоматско барање
Притиснете „.
Дотерување станица со слаб сигнал
Ако барањето не запира, притиснете
повеќепати TUNING MODE додека
“AUTO” и “PRESET” не се исклучат
на дисплејот и потоа притиснете +/–
(или TUNING+/– на единицата)
повеќепати за зачувување на
станицата што сакате.
Намалување на статички шум на
слаба FM стерео станица
Притиснете FM MODE повеќепати додека не светне “MONO” на дисплејот
за исклучување на стерео приемот.
17MK
Префрлување на
USB апарат
CD-USB синхронизирано префрлање
2 Селектирајте CD функција, по-
тоа ставете диск што сакате да
го префрлите.
3 Притиснете PLAY MODE повеќепати во режимот стоп за селектирање на режимот за пуштање.
Режимот за пуштање автоматски се
менува во нормален режим, ако
почнете да префрлате мешано
повторете го режимот за пуштање
(кога нема програмирано ленти или
MP3 фајлови).
4 Притиснете REC TO USB
на единицата.
“USB”, “SYNC” и “REC” светнува
на дисплејот. Тогаш префрлувањето
започнува кога на дисплејот ќе се
појави “DON’T REMOVE”. Кога
префрлувањето е комплетно, дискот
и USB апаратот автоматски запира.
Лесно можете да префрлите цел диск
на USB апарат.
Префрлање на единечна лента
или MP3 фајл за време на репродукција (REC1 Transferring)
апарат кон
(USB) приклучок како што е прикажано.
Лесно можете да префрлите лента или
MP3 фајл кои моментално се пуштени
на USB апарат.
1 Приклучете пренослив USB
1 Приклучете пренослив USB
апарат кон
(USB) приклучок
на единицата.
2 Селектирајте CD функција, а
USB апарат
Кога треба да ги приклучите
USB каблите, приклучете ги
добиените USB кабли со USB
апарат.
потоа ставете диск што сакате
да се префрли.
3 Селектирајте лента или MP3
фајл што сакате да го префрлите, а потоа пуштете го.
Употреба на бројач
Системот нуди три функции на
бројачот. Неможете да ги активирате и
двата, Play Timer и Recording Timer во
исто време . Ако го употребувате било
кој во комбинација со Sleep Timer,
Sleep Timer има предност.
Sleep Timer
Можете да заспиете со музика. Оваа
функција работи дури и ако саатот не е
дотеран.
Притиснете SLEEP повеќепати.
Ако селектирате “AUTO”, системот
автоматски се исклучува
– откако ќе запре дискот или после 100
минути во CD функција.
– откако USB ќе запре или после 100
минути во USB function.
– после 100 минути во друга функција.
Немојте да селектирате “AUTO” за
време на CD-TAPE Синхронизирано
снимање, CD-USB Синхронизирано
префрлање или за време на бришење.
Совет
Системот нема да се исклучи автоматски во
одреденото време кога Вие
– бришете од USB-то.
– пуштате лента.
– снимате на лента.
Play Timer/Recording Timer
Дотерајте го часовникот.
Бројач за репродукција (Play Timer):
Можете да се разбудите со диск, радио
или USB апарат во сакано време.
Бројач за снимање (Recording Timer):
1 Подгответе го звукот.
Play Timer
Подгответе го звукот и потоа
притиснете VOLUME +/– за
дотерување на волуменотo.
За да започнете од одредена лента
или фајл, направете си свој
програм (стр. 27).
Recording Timer
Дотерајте во подесена радио станица
(стр. 28).
2 Притиснете CLOCK/TIMER SET
(RM-AMU006) или TIMER MENU
(RM-AMU008).
3 Притиснете
(RMAMU006) или Æ/Å (RM-AMU008)
повеќепати за селектирање
“PLAY SET” или “REC SET”, и
потоа притиснете ENTER (RMAMU006) или (RM-AMU008) .
Други операции
Можете да приклучите USB апарат по
(USB) приклучокот на
избор преку
единицата и да префрлите музика
(вклучувајќи ги и приклучените аудио
компоненти) на USB апарат.
Фајловите со аудио формат префрлени со помош на овој систем се MP3.
Приближната големина на префрлувањето е отприлика 1 MB за минута од
AUDIO CD, лента, тјунер, изборни
аудио компоненти или компоненти
приклучени на DIGITAL MEDIA
PORT адаптер. Кога префрлувате од
MP3 диск, големината на фајлот е ист
како и оргиналниот фајл.
Видете “Компатабилни USB апарати
со овој систем” (стр.44) за список на
USB апарати кои можат да се
приклучат на овој систем.
За повеќе детали за оперативните
методи за приклучувањето на USB
апаратот, погледнете го добиеното
упатство.
“ON” се појавува и индикаторот за
часовникот светка.
4 Дотерајте го времето за започнување на репродукција или
снимање.
Притиснете
(RMAMU006) или Æ/Å (RM-AMU008)
повеќепати за дотерување на саатот
и потоа притиснете ENTER (RMAMU006) или
(RM-AMU008).
Индикаторот за минути светка.
Употребете ја претходната постапка за дотерување на минутите..
5 Употребете ја истата процеду-
ра како во чекор4 за дотерување времето за прекинување на
репродукцијата или снимање.
Можете да префрлите музика од
поставена радио станица на USB во
одредено време.
Продолжува
18MK
31MK
Правење свој звучен
ефект
1 Вклучете MIC LEVEL на единицата во MIN за намалување
на јачината на микрофонот.
2 Приклучете микрофон во MIC
приклучок на единицата.
1 Притиснете PRESET EQ или
GROOVE повеќепати за селектирање на аудио нагласување
како основен звук.
2 Притиснете EQ BAND повеќепати за селектирање на фреквенција или дотерување на
сараунд ефектите и потоа
вклучете OPERATION DIAL за
дотерување на нивото на
еквилајзерот или селектирајте
ефекте што сакате.
GROOVE
1
2
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
3 Притиснете ENTER.
“USER EQ” се појавува и
дотерувањата се зачувани.
Поставување на личен звучен ефект
Притиснете PRESET EQ повеќепати
додекеа “USER EQ” не се појави.
Откажување на звучниот ефект
Притиснете PRESET EQ повеќепати додека “FLAT” не се појави.
Можете да пеете приклучувајќи
микрофон по избор.
3 Започнете со пуштање музика.
4 Вклучете MIC LEVEL на единицата за дотерување на
јачината на микрофонот.
Ако се случи акустичната реакција
(викање), намалете го волуменот,
тргнете го настрана микрофонот од
звучниците или сменете го правецот
на микрофонот.
Откако ќе завршите, откачете го
микрофонот од MIC приклучокот
на единицата.
на
единицата додека е селектирана лента или MP3 фајл се
репродуцира.
“USB” и “REC” се пали на дисплејот.
Потоа префрлањето започнува од почеток на лентата или фајлот, на дисплејот се појавува “DON’T REMOVE”. Кога префрлањето е комплетно,
дискот продолжува да свири.
Правење нов MP3 фајл
Притиснете REC TO USB на единицата.
“NEW TRACK” се појавува на дисплејот.
Ако притиснете REC TO USB повторно по
неколку секунди, на дисплејот се
појавува “NOT IN USE” и нов MP3
фајл не може да се направи.
Пренесување на звук од микрофон
1
Притиснете FUNCTION (RM-AMU
006) или FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или притиснете TAPE на единицата) за да
ја селектирате функцијата TAPE
и не пуштајте ниедна лента.
2
3
Притиснете REC TO
Префрлање од различен
извор на звук (Analog
Transferring)
Лесно можете да префрлите од лента,
тјунер или друга адуио компонента
приклучена со DIGITAL MEDIA PORT
адаптер на USB апарат.
1 Приклучете пренослив USB
апарат на
(USB) приклучок
на единицата.
2 Изберете го изворот што
сакате да го префрлите.
За лента, ставете лента. За тјунер,
најдите станица што сакате да ја
префрлите.
3 Започнете со репродукција.
4 Притиснете REC TO USB
на единицата.
“USB” и “REC” светнуваат на
дисплејот. Потоа, префрлувањето
започнува кога на дисплејот ќе се
појави “DON’T REMOVE”.
Совет
• Нов MP3 фајл автоматски е создаден
отприлика за 1 час по префрлувањето.
• Префрлувањето автоматски се стопира
кога менувате функција или станица.
За стопирање на префрлувањето.
Притиснете „.
USB
на единицата.
Основни операции
Можете да го намалите или да го
зголемите степенот на специфичен
опсег на фреквенција или да
селектирате околен ефект и да го
зачувате како “USER EQ”.
За оваа операција употребете ги
копчињата од единицата.
Работа со караоке
4 Притиснете REC TO USB
Почнете да пеете или да
зборувате во микрофонот.
Селектирање на извор за
репродукција или одредиште
за префрлање на Sony
Ericsson мобилен телефон
Кога слушате музика од мобилен телефон Sony Ericsson или кога од системот
префрлате музика на мобилниот
телефон, можете да бирате извор за
репродукција или одредиште за
префрлање:
– внатрешна меморија на мобилниот.
– надворешна меморија (како што е
Memory Stick и т.н.).
1 Приклучете го мобилниот
телефон со
(USB)
приклучок на единицата.
2 Притиснете OPTIONS на
единицата во режим стоп.
3 Вклучете OPERATION DIAL на
единицата за да селектирате
“USB SELECT”.
Продолжува
30MK
19MK
4 Притиснете на единицата ENTER.
На дисплејот се појавува името на
драјверот од мобилниот телефон,
но варира во зависност од спецификациите на мобилниот телефон.
5 Вклучете OPERATION DIAL на
единицата за да селектирате
драјвер.
Име на фајлот
Снимање на лента
MP3
Исто како
изворот за
префрлање2)
“TRACK001” 4)
— CD-TAPE Синхронизирано
снимање/Рачно снимање/
Мешање на звук
“REC1”5)
AUDIO CD
Извор за
Име на
префрлање фолдерот
Име на фајлот
3)
“TUFM001”
AM
“TUAM001”3)
TAPE
“TAPE001”3)
Отстранување на USB апарат
AUDIO
“EXAU001”3)
За оваа операција употребете ги
копчињата на единицата.
DMPORT
“EXDP001”3)
1
2
3
Притиснете USB за селектирање
USB функција.
Држете надолу „ во режимот стоп
додека не се појави“NO DEVICE”
Отстранете го USB апаратот.
Општи правила за фолдер и фајл
Кога префрлате на USB апарат, фолдерот “MUSIC” директно се креира на
“ROOT”. Фолдерите и фајловите се
создаваат со “MUSIC” фолдерот како
што следи во согласност со
префрлениот метод и извор.
CD-USB Synchronized Transfer1)
Име на
Извор за
префрлање фолдерот
Име на фајлот
Исто како изворот за
префрлање2)
AUDIO CD “CDDA001”3) “TRACK001”4)
MP3
Можете да снимате на TYPE I
(нормална) лента на три начини:
Аналогно префрлање
FM
аудио фајл во селектираниот
драјв на мобилниот телефон
или започнете со префрлање.
20MK
Извор за
Име на
префрлање фолдерот
1)
“TRACK001”
4)
Во режимот Program Play името на фолдерот е “PGM_xxx”, а името на фајлот
зависи од изворот за префрлање (AUDIO
CD или MP3 диск).
2) Одредени се најмногу до 32 карактери за името.
3)
Потоа бројот на фолдерите сериски се
одредуваат.
4) Потоа бројот на фајловите сериски се одредуваат.
5)
Нов фајл е префрлен во “REC1” фолдерот
секогаш когаREC1 се врши префрлување.
CD-TAPE Синхронизирано снимање:
Можете да снимите цел диск на лента.
Рачно снимање:
Можете да снимите само дел од
звукот, вклучувајќи ги и приклучените
аудио компоненти.
Мешање на звук:
Можете да го “мешате” звукот со
пуштање на една од компонентите и да
пеете или да зборувате во микрофонот
(не следува). Мешаниот звук може да се
сними на лента.
1 Ставете лента за снимање во
касетофонот со страната што
сакате да ја снимите нагоре.
2 Подгответе за снимање.
Селектирајте го делот што сакате да
го снимате..
CD-TAPE Сихронизирано снимање
Притиснете CD (RM-AMU006) или
притиснете FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или притиснете CD на единицата) за селектирање на CD функцијата. Ставете го
дискот што сакате да го снимите и
притиснете DISC SKIP повеќепати
за да селектирате диск.
За селектирање режимот за репродукција, притиснете PLAY MODE
повеќепати во режимот стоп (видете
“Промена на режимот за репродукција” (стр.17)). За снимање омилени
CD ленти или MP3 фајлови по редослед како што Вие сакате, изведете
ги чекорите од 2 до 6 од “Правење
свој програм” (стр.27).
Рачно снимање и Мешано
снимање
За снимање на звук од микрофон,
притиснете CD (RM-AMU006) или
притиснете FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или притиснете CD на единицата) за селектирање на CD функцијата и немојте да
пуштате никаков диск во чекор 3.
3 Започнете да снимате.
Притиснете z и X во исто време на
касетофонот.
CD-TAPE Синхронизирано снимање
Дискот започнува да работи
автоматски по 10 секунди.
Рачно снимање и мешање на
звук
Започнува со репродукција на
снименото.
Ако има шум за време на
снимањето од радио, преместете ја
антената за намалување на шумот.
Додека снимате неможете да
слушате ништо друго. Во
спротивно, снимањето запира.
Други операции
6 На единицата притиснете ENTER.
7 Започнете со репродукција на
REC1 Префрлање
Престанување на снимање
Притиснете
на касетофонот.
Забелешка
• Ние препорачуваме прво да притиснете
на касетофонот, а потоа притиснете
на касетофонот за да не се сними шум кога
ќе престанете да снимате.
• Неможете да го извадите дискот, да
селектирате друг диск, лента или фајл, да
паузирате репродукција или да барате
сакан дел во лентата или фајлот за време
на CD-TAPE Синхронизирано снимање.
29MK
Забелешка
Користење на Radio
Data System (RDS)
Можете да подесите Ваши омилени
радио станици и веднаш да ги
сихронизирате со селектирање на
соодветен поставен број.
За оваа операција употребете ги
копчињата на далечинското.
(Само за Европски модели)
Што е Radio Data System?
1 Дотерајте станица што
сакате (видете “Слушање
радио” (стр. 17)).
2 Притиснете TUNER MEMORY.
Поставен број
GROOVE
1
2
3
AUTO
TUNED
ST
MHz
3 Притиснете +/– повеќепати да
селектирате поставен број.
Ако друга станица веќе е поставена
на поставениот број, станицата ќе
биде заменета со новата станица.
4 Притиснете ENTER.
5 Повторете го чекор 1 низ 4 за
зачувување на друга станица.
Можете да подесите најмногу до 20
FM и 10 AM станици.
6 За повикување на поставена
радио станица, притиснете
TUNING MODE повеќепати додека “PRESET” не светна на
дисплејот и потоа притиснете
+/– повеќепати за
селектирање на саканиот
поставен број.
Radio Data System (RDS) е сервис за
пренос на радио кој на радио
станиците им дозволува праќање на
дополнителни информации заедно со
регуларниот сигнал на програмот. Ова
дотерување нуди прилагодени RDS
одлики како што е име на станицата.
RDS е достапно само за FM станици.*
Забелешка
RDS може да не работи правилно ако станицата што сте ја дотерале не пренесува
правилно RDS сигнал или сигналот е слаб.
* Сите FM станици не дозволуваат RDS
сервис, ниту пак пренесуваат сличен тип на
сервиси. Ако не сте блиску до RDS
системот, проверете во Вашата локална
радио станици за повеќе информации за
RDS сервиси во тоа подрачје.
Примање RDS пренос
Едноставно селектирајте FM
станица.
Кога дотерувате станица која
пренесува RDS сервис, името на
станицата се појавува на дисплејот.
Проверка на RDS информации
Додека примате RDS станица,
повеќепати притиснете
DISPLAY.
RDS информациите се појавуваат на
дисплејот.
• Немојте да приклучувате систем и USB
апарат низ USB хаб.
• Кога префрлате од AUDIO CD, лентите се
префлраат како 128 kbps MP3 фајлови.
Кога префрлате од MP3 диск, MP3
фајловите се префрлаат со исто толку
бита како и оргиналниот MP3 фајл.
• Кога префрлате од друг извор, фајловие се
префрлаат како 128 kbps MP3 фајлови.
• Кога префрлате од MP3 диск, на
излезот нема звук.
• CD-TEXT информацијата не се префрла
во направениот MP3 фајл.
• Ако на пола го откажете префрлувањето,
MP3 фајл се прави до моментот до кога е
запрено префрлувањето.
• Префрлувањето автоматски запира ако:
– USB апаратот нема доволно простор за
време на префрлувањето.
– бројот на аудио фајловите на USB
апаратот е до крајниот број кој што може
системот да го препознае.
– функцијата или станицата е сменета.
• Најмногу до 999 аудио фајлови или 997
фолдери можат да се префрлат на еден
USB апарат.
Максималниот број на аудио фајлови и
фолдери можат да зависат многу од структурата на аудио фајлот или фолдерот.
• Ако фолдерот или фајлот што се
обидувате да го префрлите веќе го има на
USB апаратот под исто име, после името
му се додава следен број без да го запамти
врз оргиналниот фолдер или фајл.
• Немојте да го отстранувате USB
апаратот за време на префрлувањето или
да бришете. Ако направите така можете да
ги оштетите податоците на USB апаратот
или да го оштетите самиот USB апарат.
• Неможете дискот да го извадите,
селектирајте друг диск, лента или фајл,
паузирајте ја репродукцијата или најдете
ја точката на лентата или фајлот за време
на работата со CD-USB Synchronized
Transfer или REC1 Transferring.
Слушање музика на
USB апарат
Можете да слушате музика сочувана на
USB апарат.
Аудио формати што можат да се
репродуцираат од овој систем се MP3,
AAC и WMA.*
Видете “Компатабилни USB апарати со
овој систем” (стр.44) за листа на USB
апарати кои можат да се приклучат.
* Фајлови со авторски права (Digital
Rights Management) неможат да се пуштаат
на овој систем. Фајловите симнати од
онлајн музика не можат да се пуштат на
овој систем.
Основни операции
Дотерување радио
станици
1 Селектирајте USB функција.
Притиснете USB (RM-AMU006) или
притиснете FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или
притиснете USB на единицата)
2 Приклучете USB апарат на
(USB) приклучок на единицата.
Кога е приклучен USB апарат, дисплејот се менува на следниов начин:
“USB READING” Æ Volume label*
* “STORAGE DRIVE” се појавува кога не
е одреден волуменот на USB апаратот.
“WALKMAN” се појавува ако USB
апаратот е поддржан од Sony дигитален
музички плеер.
Забелешка
Може да потрае некое време пред да се
појави “USB READING” во зависност од
типот на приклучениот USB апарат.
3 Започнување на репродукција.
Притиснете
(или
на
единицата). Фајловите се
пуштаат по азбучен редослед.
4 Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/– (или вклучете MASTER VOLUME на единицата).
28MK
Продолжува
21MK
Отстранување на USB апарат
За оваа операција употребете ги
копчињата на единицата.
1
2
Притиснете USB да селектирате
USB функција.
Држете надолу „ во режимот стоп
додека не се појави“NO DEVICE”.
3
Отстранете го USB апаратот.
Селек.фолдер
Селек.фајл
Барање аудио
фајл под исто
име на фолдер
и име на фајл и
започнување со
репродукција
на аудио фајл
(TRACK
SEARCH)
Можете да бришете аудио фајлови или
фолдери од USB апарат.
1
Приклучете прнослив USB апарат со
(USB) приклучок на единицата.
2
Селектирајте USB функција.
3
Притиснете ./> или
+/–
повеќепати за селектирање на
аудио фајл и филдер што сакате
да го избришете.
4
5
Притиснете ERASE на единицата.
“TRACK ERASE” или “FOLDER
ERASE” и “PUSH ENTER” наизменично се појавува на дисплејот.
За откажување на операцијата за
бришете притиснете „
Притиснете ENTER.
Селектираниот аудио фајл или
фолдер е избришан.
Други операции
За
Пауза
Стоп
Притиснете
(или
на единицата).
За продолжување,
повторно притиснете го
копчето.
„. За продолжување,
притиснете
(или притиснете
на единицата).1)
За повторно прекинување,
копчето притиснете го два
пати и проверете дали
“RESUME” ќе исчезне
од дисплејот.
22MK
Наоѓање точка
во фајлот
Селектирање
на повторно
пуштање
1)
Притиснете
+/–.
.
За оваа операција употребете ги копчињата на
единицата. Вклучете
OPERATION DIAL да селектирате фолдер, а потоа
притиснете ENTER.
Вклучете OPERATION
DIAL да селектирате
фајл што сакате, а потоа ENTER.За враќање
на изворниот фолдер,
притиснете RETURN.
Држете надолу за
време на репродукциката и ослободете го
копчето каде сакате.
REPEAT непрекинато
додека не светне “REP”
или “REP1”.
Кога пуштате аудио фајл со VBR (променлива брзина), системот може да продолжи
со репродукцијата од различно место.
Менување на режимот за пуштање
Притиснете PLAY MODE непрекинато
додека USB апаратот е стопиран.
Можете да селектирате
– Нормално (сите фајловиво фолдерот
на USB апаратот) (“ ” се пали).
– Нормално (сите фајлови на USB
апарат) (“ ”, “SHUF” и “PGM”
се гаси).
– Мешано (“SHUF” или “
SHUF”
се пали).
– Програмирано (“PGM” се пали).
Забелешка за USB апаратот
• Неможете да го менувачот режимот за
пуштање за време на репродукцијата.
• Понекогаш можеби ќе треба да започнете со репродукцијата кога:
– структурата на фолдерот е сложена.
– капацитетот на меморијата е
прекумерен.
Други операции
Број на дел Селектирана лента или број
за диск
на фајл
Z-GRO OVE
1
2
3
PGM
DISC
Правење свој
програм
— Пуштање на програмот
1 Селектирајте ја функцијата
што сакате.
CD функција
Притиснете CD (RM-AMU006) или
притиснете FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати да ја
селектираjте CD функцијата.
USB функција
Притиснете USB (RM-AMU006)
или притиснете FUNCTION +/–
(RM-AMU008) повеќепати за
селектирање на USB функција.
2 Притиснете PLAY MODE повеќепати во режимот стоп се
додека не светна “PGM”.
3 За CD функција, притиснете
DISC SKIP повеќепати (или
притиснете DISC 1–3 на единицата) за селектирање диск.
За снимање сите ленти одеднаш на
диск, постапете по чекор 5 се додека на дисплејот не се појави “ALL”
За снимање на сите MP3 фајлови од
+/–
фолдерот, притиснете
повеќепати додека не се појави
фолдерот што сакате, потоа
постапете според чекор 5.
4 Притиснете
повеќепати додека не се појави лентата
и број на фајлот.
Кога програмирате аудио фајл, при+/– повеќепати за да го
тиснете
селектирате фолдерот и потоа
селектирајте го фајлот што сакате.
CD
Вкупно време на програмот
(вклучувајќи селектирана
лента или фајл)
5 Притиснете ENTER (RM-AMU006)
или (RM-AMU008) да додадете лента или фајл.
CD функција
“– –.– –” се појавува кога вкупното
време на програмот надминува 100
минути за AUDIO CD или кога
селектирате MP3 фајл.
Други операции
Бришење на аудио фајлови или
фолдери од USB апаратот
За
USB функција
Вкупното време на програмот
не може да биде прикажан, така
се појавува “– –.– –”.
6 Повторете го чекор 3преку 5 за
дополнителни ленти со програми, фајлови, фолдери или
диск најмногу до 25 чекори.
7 Пуштање на Ваши ленти или
фајлови, притиснете
.
Програмот е достапен додека не го
отворите делот за диск или го отстраните USB. За пуштање на ист
програм повторно, притиснете
.
Откажување на Program Play
Притиснете PLAY MODE повеќепати во режимот стоп додека на
дисплејот не се изгасне “PGM”.
Бришење на последниот
чекор на програмот
Притиснете CLEAR во режимот
стоп.
27MK
Менување на режимот за приказ
Притиснете DISPLAY повеќепати додека додека системот да се исклучи.
Демонстрација
Нема приказ (Power Saving mode)
Дисплејот е исклучен за штедење на
струја. Тајмерот и временот продолжуваат со работа. Системот неможете да
го вклучите со стискање на копчињата
Часовник
Часовникот е прикажан.
Приказот на часовникот автоматски се
вклучува во Power Save Mode по 8 сек.
Промена на информациите
на дисплејот
Притиснете DISPLAY повеќепати
кога системот е вклучен.
Можете да го видите поминатото
време и преостанатото време за
време на репродукцијата и вкупното
време за време на режимот стоп за
AUDIO CD.
За аудио фајлови можете да го видите
изминатото време, име на фајлот и
фолдерот. Исто така можете да видите
информации за насловот и албумот
кои се зачувани на фајлот.
26MK
• Карактери кои неможат да се прикажат се
појавуваат како “_”.
• Следново не се појавува правилно:
– поминато време на аудио фајл
снимено како VBR (variable bit rate).
– име на фолдер и фајл кои немаат
ISO9660 Степен 1, Степен 2 или Joliet
во проширен формат.
• ID3 информации за потсетување заMP3
фајлови се појавува кога се употребува
потсетување за ID3 верзија 1 и верзија 2
(ID3 верзија2 информации за
потсетување се појавува како приоритет
кога двете ID3 верзија 1 верзија 2 се
користат за поединечни MP3 фајлови).
Употреба на Meter Display
Можете лесно да гледате информации низ прикажани мерки како
што е степенот за музички извор.
притиснете METER MODE повеќепати да селектирате поставена
прикажана шема.
Моќта на осветлување, приказ на
мерка за задно светло, приказ на
покажувач и приказ на предна табла
се менуваат во согласност со
поставената прикажана шема што ја
имате селектирано.
• Кога е ставен USB апарат, системот ги
чита сите фајлови што се на USB апарат.
Ако има многу фолдери или фајлови на
USB апаратот, може да трае подолго за
комплетно вчитување на USB апаратот.
• Немојте да приклучувате систем и USB
апарат низ USB хаб.
• Со некои приклучениUSB апарати, по
извршената работа, можат покасно да ја
извршат операцијата на овој систем.
• Ако системот се исклучи за време на режимот Resume Play mode, кога системот
повторно ќе се вклучи репродукцијата
започнува од почетокот на фајлот.
• Овој систем не ги поддржува сите
функции обезбедени во приклучениот
USB апарат.
• Редоследот на репродукцијата може да
биде различен од редоследот на
приклучениот дигитален музички плеер..
• Немојте да снимате други типови на
фајлови или непотребни фолдери на USB .
• Фолдерите кои немаат аудио фајлови се
прескокнуваат.
• Максималниот број на аудио фајлови и
фолдери на USB што системот може да ги
препознае е 999 (вклучувајќи ги “ROOT” и
“MUSIC” фолдерите). Максималниот број
на аудио фајлови и фолдери може да зависи од структурата на фајлот и фолдерот.
• Системот може да ги пушта следниве
формати на аудио фајлови:
– MP3 со екстензија“.mp3”.
– AAC со екстензија “.m4a”.
– Windows Media Audio (WMA) со
екстензија “.wma”.
Ако аудио фајловите врз екстензијата
имаат неодреден формат, тогаш системот
може да создава шум или дефект.
• Компатабилноста со сите MP3, AAC или
WMA кодирани/запишани софтвери,
апарати за снимање и медиуми за снимање
не може да се гарантира. Некомпатално
USB може да создаде шум или да го
прекине или воопшто да не пушти.
• Неможете да бришете аудио фајлови
или фолдери во мешан режим или во
програмиран режим.
• Ако се избрише фолдерот кој не содржи MP3/AAC/WMA фајлови или има
друг фолдер, тие не се избришани.
• Дотерувањата на Program Play се бришат
кога се извршува операцијата за бришење.
Пуштање лента
За оваа операција употребети ги
контролите на единицата.
1 Селектирајте ја функцијата TAPE.
Притиснете FUNCTION (RMAMU006) или FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или
притиснете TAPE на единицата).
2 Ставете лента.
Притиснете
и ставете TYPE I
(нормална) лента во држачот со
страната нагоре што сакате да ја
слушате. Внимавајте да не има
одмотано од лентата за одбегнување
штета на лентата или апаратот.
Затворете го капакот на единицата
за да се затворе држачот на лентата.
Основни операции
Дисплејот се менува и индикатор
светка дури кога ќе се исклучи
системот.
Забелешка за прикажаните
информации
3 Вклучување.
Притиснете X.
4 Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/– (или
притиснете MASTER VOLUME
на единицата).
Други операции
За
Притиснете
Пауза
.За повторно пуштање
притиснете го копчето.
Стоп
Премотување
напред/назад
.
.
23MK
Употреба на аудио
компоненти по избор
1 Приклучете аудио
компоненти по избор.
2 Намалете го волуменот.
Притиснете VOLUME – (или
притиснете MASTER VOLUME на
единицата во спротивна насока од
часовникот).
3 Селектирајте функција AUDIO.
Притиснете FUNCTION (RMAMU006) или FUNCTION +/– (RMAMU008) повеќепати (или на
единицата притиснете AUDIO).
4 Вклучување на приклучените
компоненти.
5 Дотерување на волуменот.
Притиснете VOLUME +/– (или на
единицата притиснете MASTER
VOLUME).
(Само LBT-ZT4)
1 Селектирајте функција DMPORT.
Притиснете FUNCTION +/–
повеќепати (или притиснете на
единицата DMPORT).
2 Пуштање на компонентата
Дотерување на звук
Менување на дисплејот
За оваа операција користете ги
контролите на единицата.
За оваа операција употребете ги
контролите на единицата.
Додавање звучни ефекти
1 Притиснете OPTIONS.
2 Притиснете OPERATION DIAL
За
Притиснете
Зајакнување на GROOVE повеќепати
басот и правење додека не светне “GROпојак звук
OVE”* или “Z-GROOVE”* на дисплејот.
приклучена преку DIGITAL
MEDIA PORT адаптер.
Селектирање
сараунд
ефекти
SURROUND повеќепа-ти
додека на дисплејот не
светне “SURROUND”.
Звукот од приклучената компонента
се слуша на системот. За детали за
работа, погледнете го упатството за
адаптер DIGITAL MEDIA PORT.
Селектирање
поставени
ефекти на
звукот
PRESET EQ (или EQ на
далечинското) повеќепати.
За откажување, притиснете
PRESET EQ (или EQ на далечинското) повеќепати
додека не се појави FLAT
Засилување на
квалитетот на
звукот на
аудио
фајловите
OPTIONS и притиснете
OPERATION DIAL за селектирање “MP3 BOOSTER+”, потоа притснете
ENTER. Притиснете OPERATION DIAL за селектирање на “AUTO”, а потоа
притиснете ENTER.**
Забелешка
• Во зависност од лентата на адаптерот
DIGITAL MEDIA PORT можете да
работите со приклучените компоненти со
помош на копчињата на далечинското или
на единицата.
• Можете да го употребите системот за да ги
наполните батериите на приклучениот
аудио апарат со DIGITAL MEDIA PORT
адаптер додека системот е вклучен.
ILLUM
Промена на шемата за осветлување
околу MASTER VOLUME.
M-BACKLIGHT (Meter backlight)
Промена на примерот Meter Backlight.
MTR POINTER (Meter pointer)
Промена на примерот за Meter Pointer.
DISPLAY (Front panel display)
Промена на примерот за предната плоча.
3 Притиснете ENTER.
4 Вклучете OPERATION DIAL за
селектирање на дотерување
што сакат, а потоа притиснете
ENTER.
* Волуменот преминува во моќен режим и
се менува кривината на еквилајзерот.
**“BOOSTER” се пали на дисплејот кога
MP3 BOOSTER+ ефектот е активиран.
5 Повторете го чекорот 2 низ
Вклучување на субваферот
(Само MHC-GT555, MHC-GT444 и
LBT-ZT4)
Излез од менито OPTIONS
Притиснете SUBWOOFER повеќепати
додека SUBWOOFER индикаторот на
единицата се запали. Ако покасно го
откачите субваферот, повторете ја
процедурата додека SUBWOOFER
индикаторот на единицата не се
изгасне. Волуменот на субваферот е
поврзан со предните звучници.
24MK
за селектирање мени.
Основни операции
Само LBT-ZT4:
Приклучете преку AUDIO INPUT
приклучок на единицата со помош
на стерео мини утикач за кабел (не
следува).
Други модели:
Приклучете преку AUDIO INPUT
L/R приклучок на единицата со
помош на аудио кабел (не следува).
Употреба на DIGITAL
MEDIA PORT адаптер
чекор 4 за да направите
други дотерувања.
Повторно притиснете OPTIONS.
Враќање на претходниот приказ
Притиснете RETURN.
25MK
Download PDF

advertising