Sony | SHAKE-X3D | Sony SHAKE-X3D Домашен аудио систем со голема моќ и технологија BLUETOOTH® Упатства за употреба

ДОМАШЕН
АУДИО СИСТЕМ
Упатство за употреба
Вклучување
Диск/USB репродукција
Префрлање преку USB
Тјунер
BLUETOOTH
Прилагодување звук
Други операции
Дополнителни информации
SHAKE-X7D/SHAKE-X3D
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, апаратот не го
изложувајте на дожд или влага.
За намалување на ризик од пожар, не ги
покривајте отворите за вентилација на
апаратот со весници, чаршафи, завеси и
др.
Апаратот не го изложувајте на незаштитен пламен (на пр. запалени свеќи).
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, апаратот не го изложувајте на пад или прскање и врз него не
ставајте предмети полни со течност, како
на пр. вазни. Бидејќи главниот приклучок се користи за исклучување од штекер, поврзете го уредот во лесно достапен штекер. Доколку забележите неправилност, исклучете го веднаш од штекер.
Апаратот не го ставајте во затворен простор, како на пр. библиотека или вграден
кабинет. Батериите или апаратот со
вметнати батерии не ги изложувајте на
прекумерна топлина, како на пр. сончева
светлина или пожар.
Уредот не е исклучен од електричната
мрежа се додека е поврзан во штекер,
дури и ако самиот се исклучи.
Валидноста на СЕ ознаката е ограничена
само на тие земји каде што се
спроведува легално, главно во земјите од
Источно Европскиот регион.
Оваа опрема е тестирана и е во
согласност со ограничувањата поставени
од EMC Директивата за користење на
кабел за поврзување пократок од 3
метри.
ВНИМАНИЕ
Користење на оптички инструменти со овој
производ може да зголеми опасност за
очите.
2МК
Овој апарат е класифициран како
CLASS 1 LASER производ под IEC
60825-1:2007. Оваа ознака е поставена
на задниот дел од куќиштето.
При распакување или ракување со голем
и/или тежок звучник, внимавајте уредот
да го држите со двајца или повеќе луѓе.
Ако ви падне може да се повредите
и/или да направите материјална штета.
За купувачите во Европа
Исфрлање на потрошени
батерии и електрична и
електронска опрема
(применлива во ЕУ и
други Европски земји со
посебни собирни
системи)
Овој симбол на производот, на батеријата
или на опаковката покажуваат дека
производот и батеријата не треба да се
третираат како домашен отпад. На некои
батерии овој симбол може да се користи
во комбинација со хемиски симбол.
Хемиски симбол за жива (Hg) или олово
(Pb) се додаваат ако батеријата содржи
повеќе од 0.0005% жива или 0.004%
олово. Со правилно исфрлање на овој
производ и батериите ќе придонесете во
спречување на потенцијални негативни
последици врз животната околина и врз
човековот здравје. Со рециклирање на
материјали ќе помогнете да се зачуваат
природните ресурси.
Во случај производот да треба постојано
да биде поврзан со вградената батерија,
дали поради безбедносни причини,
изведба или интегритед на податоците,
батеријата треба да биде заменете од
квалификуван сервисер. Да обезбедите
правилно третирање на батеријата и
електричната или електронска опрема
кои се веќе на крај од своето
времетраење, однесете ги во собирен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. За сите други
батерии, видете во делот како батеријата
безбедно да ја извадите. Батеријата
однесете ја во собирен центар за
рециклирање на потрошени батерии. За
подетални инфромации за рециклирање
на овој производ или батеријата,
контактирајте ја локалната канцеларија
за рециклирање, комунална хигиена или
продавницата каде сте го купиле овој
производ или батерија.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со основите
барања и други релевантни одредби
на Директивата 1999/5/EC.
За детали, пристапете на следната
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Овој Домашен аудио систем е наменет за
аудио и видео репродукција на дискови
или USB уред, пуштање музика од NFCкомпатибилен паметен телефон или
BLUETOOTH уред и FM/AM тјунер.
Овој систем содржи и караоке.
Забелешка за купувачите:
Следнава информации се
применува само за опрема
купена во земји кои ги
применуваат ЕУ Директивите.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со
усогласеноста на производот врз основа
на законодавството на ЕУ треба да се
адресираат на овластениот претставник, ,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За
сервис или гаранција, обратете се на
адресите обезбедени во сервисната
книшка или гарантниот лист.
3МК
Лиценци и заштитни знаци
е заштитен знак на DVD Format/
•
Logo Licensing Corporation.
• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO” и “CD” logos
се заштитни знаци.
• MPEG Layer-3 аудио технологија за
кодирање и патенти лиценцирани од
Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media е и регистрирана
трговска марка и заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји.
• Овој производ е заштитен се одредени
интелектуални права на Microsoft
Corporation. Користење и дистрибуција
на ваква технологија надвор од овој
производ не е дозволена без лиценца од
Microsoft или од овластен претставник
на Microsoft.
• “WALKMAN” и “WALKMAN” логото
се регистрирани трговски марки на
Sony Corporation.
• Овој систем вклучува Dolby* Digital.
* Произведен под лиценца од Dolby
Laboratories. Dolby и дупло-D
симболот се заштитни знаци на Dolby
Laboratories.
• BLUETOOTH® ознаката и логото се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и
било каква употреба на овие знаци од
страна на Sony Corporation се со
лиценца. Други заштитни знаци и
трговски имиња се сопственост на
нивните производители.
• N ознаката е заштитен знак или
регистрирана трговска марка на NFC
Forum, Inc. во САД и во други земји.
• Android™ е заштитен знак на Google
Inc.
• Google Play™ е заштитен знак на Google
Inc.
4МК
• Apple, Apple logo, iPhone иiPod touch
се заштитни знаци на Apple Inc.,
регистриран во САД и други земји.
App Store е сервисен знак на Apple Inc.
• “Made for iPod” и “Made for iPhone”
значат дека електронските додатоци
специјално се дизајнирани за
поврзување само со iPod или iPhone и
назначени се од производителот кон
стандардите на Apple. Apple не е
одговорен за работата на овој уред или
неговата усогласеност со
безбедносните и реулаторните
стандарди. Запомнете дека употреба на
овие додатоци со iPod или iPhone може
да влијаат врз безжичните
перформанси.
• ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН
ПОД MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO ЛИЦЕНЦА ЗА ЛИЧНА И
НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА ЗА
(i) КОДИРАЊЕ ВИДЕО ВО
СОГЛАСНОСТ СО MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАЊЕ MPEG-4 VIDEO
КОЕ Е КОДИРАНО ЗА ЛИЧНА И
НЕКОМЕРЦИЈАЛНА
АКТИВНОСТ И/ИЛИ Е ДОБИЕН
ОД ВИДЕО ПРОВАЈДЕР
ЛИЦЕНЦИРАН ЗА
ИЗНАЈМУВАЊЕ MPEG-4 ВИДЕО.
НИЕДНА ЛИЦЕНЦА НЕ Е
ОДОБРЕНА ИЛИ НАВЕСТА ЗА
БИЛО КАКВА ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И
ПРОМОТИВНИ, ИНТЕРНИ И
КОМЕРЦИЈАЛНИ УПОТРЕБИ И
ЛИЦЕНЦИ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ
ОД MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•Сите други заштитни знаци се
сопственост на нивните
производители.
• Во ова упатство, ™ и ® ознаките не се
наведени.
За ова упатство
• Инструкциите во ова упатство се за
модели SHAKE-X7D и SHAKE-X3D.
Во ова упатство SHAKE-X7D се
користи за илустративна цел освен ако
не е наведено друго.
• Ова упатство главно објаснува
операции преку далечинскиот, но
некои операции може да се изведат
преку копчињата на уредот и имаат
исто или слично име.
• Икони, како
, како што се наведени
на почеток на секое објаснување
покажува тип на медиум кој може да се
користи за објаснување на функцијата.
• Некои илустрации се прикажани како
концепти и може да се разликуваат од
вистинскиот производ.
• Ставките прикажани на ТВ екранот
може да се разликуваат во зависност од
подрачјето.
• Фабричките дотерувања се подвлечени.
• Текст затворен во загради ([--]) се
прикажува на ТВ екранот и текст
затворен со дупли наводници (“--”) се
прикажува на панелот.
5МК
Содржина
За ова упатство ...................... 5
Отпакување .............................. 8
Дискови кои се репродуцираат/
фајлови на диск / USB уред ........ 8
Водич низ делови и контроли .... 11
Вклучување
Безбедно прикачување на
системот .......................................15
Позиционирање на звучници .... 17
Правење “QUICK” дотерување 17
Менување систем на боја (Освен
за модели за Латинска Америка,
Европа и Русија) ..........................18
Дотерување часовник .................18
Менување режим за приказ .......18
Диск/USB репродукција
Основна репродукција ................19
Други операции за
репродукција .............................. 20
Користење режим за
репродукција .............................. 23
Ограничување репродукција на
диск (Parental Control) ............... 25
Преглед на информација за диск и
USB уред .................................... 26
Користење мени за дотерување 27
6МК
Префрлање преку USB
Префрлање музика ..................... 30
Тјунер
Слушање радио ...........................33
BLUETOOTH
За BLUETOOTH безжичната
технологија ................................. 34
BLUETOOTH поврзување со еден
допир преку NFC ....................... 36
Дотерување на BLUETOOTH
аудио кодекси .............................37
Дотерување BLUETOOTH
режим на мирување ....................37
Дотерување на BLUETOOTH
сигнал .......................................... 38
Користење “SongPal” преки
BLUETOOTH ............................. 38
Прилагодување звук
Прилагодување звук .................. 39
Избор на режим Virtual Football
(Вирутален фудбал) ................... 39
Креирање свој ефект за звук ..... 40
Креирање атмосфера на забава
(DJ EFFECT) ............................... 40
Други операции
Користење на Party Chain
функцијата .................................. 41
Пеење: Караоке ...........................42
Уживајте со Speaker Light ..........43
Користење тајмери......................43
Користење опционална опрема 44
Деактивирање на копчињата на
уредот (Child Lock) .....................45
Дотерување на автоматска
функција за мирување ................45
Ажурирање на софтверот ...........45
Дополнителни информации
Проблеми и можни решенија ... 46
Мерки на претпазливост ........... 53
Спецификации ............................55
7МК
Отпакување
• Далечински управувач (1)
• R03 (големина AAA) батерии (2)
• FM/AM антена (1)
• Фото: JPEG фајлови4) (. jpg/. jpeg/.jpe)
• Видео: MPEG4 фајлови5) (.mp4/.m4v),
Xvid фајлови (.avi)
Забелешки
• Дисковите мора да бидат во следните
формати:
- CD-ROM/-R/-RW во DATA CD формат
кој содржи MP31)2), JPEG4), MPEG45) и
Xvid фајлови и е во согласност со ISO
96606) Level 1/Level 2 или Joliet
(проширен формат).
- DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW во DATA
DVD формат кој содржи MP31)2), JPEG4),
MPEG45) и Xvid фајлови и е во согласност со UDF (Universal Disk Format).
• Системот ќе се обиде да ги репродуцира
сите податоци со горенаведените
екстензии, дури и ако не се во MP3/
WMA/AAC/ JPEG/MPEG4/Xvid формат.
Со репродукција на овие податоци може
да се создаде гласен звук кој може да го
оштети системот.
Само SHAKE-X7D
• Уред: HCD-SHAKEX7 (1)
• Систем на звучници: SS-SHAKEX7 (2)
• Кабел за струја
‐ Само модели за Латинска Америка,
Среден Исток и Африка (2)*
‐ Други модели (1)
* Количината на испорачан кабел за струја
зависи од подрачјето.
Само SHAKE-X3D
• Уред: HCD-SHAKEX3 (1)
• Систем на звучници: SS-SHAKEX3 (2)
• Кабел за струја (1)
• Адаптер за струја (1) (испорачано само
во одредени подрачја)
Адаптер за струја не се користи во
Чиле. Овој адаптер се користи во земји
каде што е потребно.
Дискови кои се
репродуцираат/фајлови
на диск/USB уред
Дискови кои се репродуцираат
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW во DVD VIDEO
формат или видео формат
• DVD+R/DVD+RW во DVD VIDEO формат
• VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1 и 2.0 дискови)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM во VIDEO CD
формат или супер VCD формат
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW во AUDIO CD формат
Фајлови кои се репродуцираат
на диск /USB уред
• Музички: MP3 files1)2) (.mp3), WMA
files2)3) (.wma), AAC files2)3) (.m4a/
.mp4/.3gp)
8МК
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) е стандарден
формат дефиниран од ISO/MPEG за
компресирани аудио податоци. MP3
фајловите мора да се во MPEG 1 Audio
Layer 3 формат.
2)
Фајлови со авторска заштит (Digital Rights
Management) не се репродуцираат.
3)
Само USB уред.
4)
JPEG фајловите мора да се во согласност
со DCF фајл формат на слика. (DCF
“Design rule for Camera File System”:
Стандард за слика за дигитален
фотоапарат регулиран од Здружението за
електроника и информатичка технологија
во Јапонија (JEITA).)
5)
MPEG4 фајловите мора да се снимени во
MP4 фајл формат. Поддржани видео и
аудио кодекси се следните:
- Видео кодекс: MPEG4 Simple Profile
(AVC не е поддржан.)
- Аудио кодекс: AAC-LC (HE-AAC не е
поддржан.)
6)
Логички формат на фајлови и папки на
CD-ROM, дефиниран од ISO (International
Organization for Standardization).
Дискови/фајлови кои не може да
се репродуцираат
• Не може да ги репродуцирате следните
дискови
‐ BD (Blu-ray Discs)
‐ CD-ROM снимени во PHOTO CD
формат
‐ Дел од CD-Extra or Mixed CD*
‐ CD графички диск
‐ Супер аудио CD
‐ DVD аудио
‐ DATA CD/DATA DVD кој е креиран
во Packet Write формат
‐ DVD-RAM
‐ DATA CD/DATA DVD кој не е
правилно финализиран
‐ CPRM (Content Protection for
Recordable Media) компатибилен
DVD-R/-RW снимен во Copy-Once
програми
‐ Дискови кои имаат нестандардна
форма (пр. срце, коцка, ѕвезда)
‐ Диск кој има прикачено леплива
лента, хартија или стикер
• Не може да ги репродуцирате следниве
фајлови
‐ JPEG фајлови кои се поголеми од
3,072 (ширина) × 2,048 (висина)
пиксели во морнален режим или
повеќе од 3,300,000 пиксели во
Progressive JPEG режим кој воглавно
се користи за интернет веб страни.
‐ Видео фајлови кои се поголеми од 720
(ширина) × 576 (висина) пиксели.
‐ Слики и видео фајлови со голем
сооднос на ширина.
‐ WMA фајлови во WMA DRM, WMA
Lossless или WMA PRO формат.
‐ AAC фајлови во AAC DRM или AAC
Lossless формат.
‐ AAC фајлови кодирани на 96 kHz.
‐ Фајлови кои се шифрирани или
заштитени со лозинка.
‐ Фајлови со DRM (Digital Rights
Management) заштита со авторски
права.
‐ MP3 PRO аудио фајл може да се
репродуцира како MP3 фајл.
- Системот може да не репродуцира
Xvid фајл кога фајлот е комбиниран
од два или повеќе Xvid фајлови.
- Системот не може да репродуцира
некои Xvid фајлови кои се подолги
од 2 часа.
* Мешано CD: Овој формат ја снима првата
песна и аудио (AUDIO CD) на втората и
последователната песна во сесијата.
Забелешки за CD-R/-RW и
DVD-R/-RW/+R/+RW
• Во некои случаи, CD-R/-RW и
DVD-R/-RW/+R/+RW не може да се
репродуцираат на овој систем поради
квалитетот на снимање или физичката
состојба на дискот или
карактеристиките на уредот и
софтверот за снимање. За повеќе
информации, видете во упатството за
употреба на уредот за снимање.
• Некои функции за репродукција може
да не работат со некои DVD+R/+RW,
дури и ако правилно се завршени. Во
овој случај, погледнете го дискот со
нормална репродукција.
Забелешка за дисковите
• Овој производ е дизајниран за репродукција на дискови кои се во согласност со
Compact Disc (CD) стандардите.
• DualDisc и некои музички дискови кодирани со технологија за авторска заштита
не се во согласност со CD стандардите.
Па затоа, овие дискови може да не се
компатибилни со овој производ.
Забелешка за мултисесиски диск
Овој систем може да репродуцира непрекинато сесии на диск кога се снимени во исто формат како и првата сесија.
Но, не се гарантира репродукција.
9МК
Забелешка за DVD VIDEO и VIDEO
CD операции за репродукција
Некои операции за репродукција за DVD
VIDEO или VIDEO CD може намерно да
се ограничени од производителот на
софтверот. Затоа, некои карактеристики
за репродукција може да не се достапни.
Прочитајте го упатството за употреба на
DVD VIDEO или VIDEO CD.
Забелешка за фајлови кои може да
се репродуцираат
• Репродукцијата може да потрае подолго
време пред да почне кога:
‐ DATA CD/DATA DVD/USB уредот е
снимен со комплицирана структура.
‐ аудио фајлови, фајлови со слики или
видео во друга папка во моментот се
репродуцираат.
• Системот може да репродуцира DATA
CD/ DATA DVD или USB уред во
следните услови:
‐ до длабочина од 8 папки
‐ до 300 папки
‐ до 999 фајлови на диск
‐ до 2,000 фајлови на USB уред
‐ до 650 фајлови во папка
Овие броеви може да се разликуваат во
зависност од конфигурацијат ана
фајлот или папката.
• Папки кои немаат аудио фајлови или
видео фајловите се прескокнуваат.
• Фајлови префрлени со уред како на пр.
компјутер може да не се репродуцираат
редоследно како што се префрлени.
• Редоследот на репродукција може да не
се применува во зависност од
софтверот кој се користи за креирање
на аудио фајл, фајл со слика или видео.
• Не се гарантира компатибилност со сите
MP3/WMA/ AAC/MPEG4/Xvid софтвер
за кодирање/пишување, уреди и
медиуми за снимање.
• Во зависност од Xvid фајлот, сликата
може да не е јасна или звукот да
прескокнува.
10МК
Забелешка за USB уреди
• Овој систем не гарантира работа со
сите USB уреди.
• Иако има голем број на комплексни
функции за USB уреди, содржината за
репродукција на USB уредот кој е поврзан со системот се само музика, фотографии и видео. За детали, видете во
упатството за употреба на USB уредот.
• Кога е ставен USB уред, системот ги чита сите фајлови на USB уредот. Ако на
USB уредот има многу папки или фајлови, може да потрае подолго време пред
да заврши со читање на USB уредот.
• Системот и USB уредот не го
поврзувајте преку USB хаб.
• Со некои поврзани USB уреди може да
има доцнење пред системот да ја
изврши операцијата.
• Редоследот на репродукција за системот може да се разликува од редоследот на репродукција на поврзаниот
USB уред.
• Пред да користите USB уред проверете
да не има вирус на фајловите на USB
уредот.
Веб страни за компатибилни
уреди
Проверете ги долунаведените веб страни
за најнови информации за компатибилни
USB и BLUETOOTH уреди.
За купувачите во Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За купувачите во Европа и Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За купувачите во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
Водич низ делови и контроли
Горна плоча
Предна плоча
* Копчето
системот.
има сензибилна точка. Користете ја оваа точка како водич при работа со
11МК
(вклучување/мирување)
Вклучување на системот или
префрлање во режим на мирување.
SPEAKER LIGHT (стр. 43)
LIGHT MODE (стр. 43)
BLUETOOTH
Допрете да изберете BLUETOOTH
функција.
PAIRING
Држете за активирање
BLUETOOTH спарување при
BLUETOOTH функција.
BLUETOOTH индикатор (стр. 34)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Прилагодување тон на микрофон.
Екран
+/– (избор на папка)
Избор на папка на диск со податоци
или USB уред.
S1, S2 (стр. 40)
(отварање/затварање)
Вметнување или вадење диск.
/
(назад/напред) (стр. 19,
20, 22, 35)
MEGA BASS (стр. 39)
TUNING+/– (стр. 33
MEGA BASS индикатор (стр. 39)
S3, S4 (стр. 40)
(USB) 1 (PLAY) порт
Поврзување опционален USB уред.
(USB) 2 (REC/PLAY) порт
Поврзување и префрлање на
опционален USB уред.
REC TO USB
Префрлање музика на опционален
USB уред кој е поврзан во (USB) 2
порт.
FLANGER, ISOLATOR,
SAMPLER, DJ OFF (стр. 40)
VOLUME/MULTI CONTROL
Прилагодување јачина на тон.*
Прилагодување FLANGER и
ISOLATOR ефект или емтување
SAMPLER звук непрекинато (стр. 40).
Изберете FUNCTION или SOUND
FIELD.
* Не може да го користите ова копче за
прилагодување тон кога е избрано DJ
EFFECT, FUNCTION или SOUND
FIELD.
(N-ознака) (стр. 36)
MIC 1/2 приклучок
Поврзување микрофон.
VOCAL FADER (стр. 43)
12MK
MIC ECHO (стр. 42)
ENTER
Внесување дотерувања.
(репродукција)
Почнување со репродукција.
Држете
на уредот повеќе од 2
секунди, на системот ќе се прикаже
вградена демонстрација на звук.
Допрете „ да престане
демонстрацијата.
„ (стоп)
Репродукцијата прекинува.
Допрете двапати за откажување
продолжување на репродукцијата.
FUNCTION*
SOUND FIELD*
FOOTBALL (стр. 39)
Допрете го ова копче непрекинато
да изберете “ON NARRATION” или
“OFF NARRATION”.
* Допрете го ова копче, потоа допрете
го VOLUME/MULTI CONTROL
копчето да изберете функција или
звучно поле и потоа допрете ENTER.
PARTY CHAIN (стр. 41, 42, 51)
Сензор за далечинско
Носач на диск
Далечински управувач
PARTY LIGHT (стр. 43)
LIGHT MODE (стр. 43)
PLAY MODE (стр. 23, 24, 31)
REPEAT/FM MODE (стр. 25, 33)
SOUND FIELD копчиња (стр. 39)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
Нумерички копчиња
Избор на песна, поглавје или фајл.
Меморира или дотерува радио
станица. Внесување пасворд.
SUBTITLE (стр. 21)
AUDIO (стр. 22, 26)
ANGLE (стр. 21)
SETUP (стр. 17, 25, 27, 51)
MEDIA MODE (стр. 19, 20, 24, 32)
CLEAR (стр. 21, 24)
VOCAL FADER (стр. 43)
MIC ECHO (стр. 42)
Забелешки
• Нумеричкото копче 2/AUDIO,
+и
копчињата имаат сензибилна точка.
Користете ја оваа точка како водич при
работа со системот.
• За користење на розовото копче, држете
SHIFT (6), потоа допрете на копчето.
DISPLAY (стр. 18, 27, 33, 35)
DISPLAY (стр. 24, 26)
SLEEP (стр. 43)
TIMER MENU (стр. 18, 44)
(вклучено/мирување)
Вклучување на системот или
дотерување во режим на мирување.
SCORE (стр. 43)
+/– (избор на папка)
Избор на папка од диск со податоци
или USB уред.
KEY CONTROL
/ (стр. 43)
DVD TOP MENU
Приказ на DVD наслов на ТВ екран.
DVD/TUNER MENU (стр. 20, 21,
34)
RETURN (стр. 20, 24)
OPTIONS
Влез или излез од мени со опции.
/ / /
Избор на ставки од менито.
Внесување дотерување.
13МК
MEGA BASS (стр. 39)
FUNCTION +/–
Избор на функција.
SEARCH (стр. 20, 21, 24)
SHIFT
Држете за активирање на
копчињата обоени во розово.
+/–
Прилагодување јачина на тон.
/ (назад/брзо напред)
(стр. 20, 35)
/
(стр. 20)
Гледање забавена репродукција.
TUNING+/– (стр. 33)
(репродукција)
Почеток на репродукција.
/
(назад/напред) (стр.
19, 20, 22, 35)
PRESET+/– (стр. 34)
(пауза) (стр. 19, 20, 35)
„ (стоп)
Прекинување на репродукција.
Допрете двапати за откажување
продолжување на репродукција.
Прекинување на вграден звук за
демонстрација.
14МК
Вклучување
Безбедно прикачување на системот
SHAKE-X7D/SHAKE-X3D
Антена
Најдете место и ориентација која
обезбедува добар прием при дотерување
на антената.
Антената чувајте ја подалеку од каблите
за звучници, кабелот за напојување и
USB кабелот да не се појави шум.
Вклучување
е различен во зависност
од моделот.
Видете подолу.
Аудио
Користете аудио кабел (одделно се
продава)да направите поврзување на
следниот начин:
– AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R приклучоци
– Поврзете аудио влезен приклучок во
опрема по избор.
– Поврзете друг аудио систем да
уживате во функцијата Party Chain
(стр. 41).
– AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN
L/R приклучоци
Хоризонтално проширување на FM антената
AM кружна
антена
– Поврзете во аудио излезен приклучок на ТВ или на аудио/видео
опрема. Звукот се слуша низ овој
систем.
– Поврзете во друг аудио систем да
уживате во функцијата Party Chain
(стр. 41).
15МК
– AUDIO IN 2 L/R приклучоци
Поврзете во аудио излезен приклучок
на компјутер или уред за игри. Звукот
се емитува преку овој систем.
VIDEO OUT приклучок
Користете видео кабел (одделно се
продава) да поврзете во видео влезен
приклучок на ТВ или проекторот.
Забелешки
• Користете ги само испорачаните
звучници.
• При поврзување на каблите за звучници,
конекторите ставете ги директно во
терминалите.
Напојување
Поврзете го кабелот за струја во уредот,
потоа приклучете го во штекер.
Забелешка
Овој уред не го поврзувајте во ТВ преку
видео дек.
Кабел за струја
(испорачан)
Звучници
– LED SPEAKER терминали
Поврзете го LED SPEAKER конекторот на звучникот во овој терминал.
Осветлувањето на звучниците ќе
реагира во согласност со изворот на
музика. Можете да изберете шема на
осветлување и боја во согласност со
вашите желби (стр. 43).
Кон штекер
Останува малку простор меѓу
приклучокот и задниот панел дури и
кога кабелот за напојување е целосно
вметнат. Кабелот би требало да биде
поврзан на овој начин. Ова не е дефект
Забелешки
– LEFT SPEAKER и RIGHT
SPEAKER терминали
(само SHAKE-X7D)
– SPEAKERS терминали
(само SHAKE-X3D)
Пр.:
16МК
• Ако кабелот за струја на вашиот уред не
одговара со штекерот, прикачете го
испорачаниот адаптер за струја (само за
модели со испорачан адаптер за струја).
• На екранот се прикажува демо. Допрете
да го вклучите системот и демото
автоматски прекинува.
Вметнување батерии
Ставете две испорачани R03 (големина
AAA) батерии да одговара поларитетот
како што е прикажано подолу.
3 Допрете FUNCTION +/– непрекинато
Забелешки
• Не мешајте стари батерии со нови или
различни типови на батерии.
• Ако не го користите далечинскиот
подолго време, извадете ги батериите да
не истечат или корозираат.
да изберете “DVD/CD”, “USB 1” или
“USB 2”.
На долниот дел од ТВ екранот се
прикажува порака [Press ENTER to run
QUICK SETUP.].
4 Допрете
Вклучување
Позиционирање на
звучници
без да ставите диск
или да поврзете USB уред.
[LANGUAGE SETUP] се прикажува
на ТВ екранот. Прикажаните ставки
може да се разликуваат во зависност
од компјутерот или регионот.
Да добиете оптимални перформанси
од системот, ние препорачува
звучниците да ги поставите на
следниот начин.
А Уред
В Звучник (лев)
С Звучник (десен)
D ТВ
5 Допрете
/ непрекинато да изберете
јазик и потоа допрете .
[VIDEO SETUP] се прикажува на ТВ
екранот.
6 Допрете
/ непрекинато да изберете
дотерување кое одговара на Вашиот
тип на ТВ и допрете .
Откако на ТВ екранот ќе се прикаже
[QUICK SETUP is complete.],
системот е спремен за репродукција.
0.3 m
За рачно менување дотерување
Видете “Користење мени за дотерување” (стр. 27).
Изведување “QUICK”
дотерување
Откажување на “QUICK” дотерување
Пред да го користите системот, може да
направите минимални основни прилагодување во “QUICK” дотерувањето.
Се прикажува порака кога ќе го вклучите
системот за прв пат или откако ќе
направите “RESET” (стр. 51).
Допрете SETUP.
Забелешка
1 Вклучете го ТВ и изберете видео
излез.
2 Допрете
за вклучување на
системот.
17МК
Менување боја на
системот
Менување екран за
приказ
(Освен за моделите за Латинска
Америка, Европа и Русија)
Дотерајте ја бојата во PAL или NTSC во
зависност од системот на боја на ТВ.
Секогаш кога ќе ја правите наведената постапка, бојата се менува на следниот начин:
NTSC
PAL
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Допрете
за вклучување на
системот.
2 Допрете FUNCTION, потоа
завртете го копчето VOLUME/
MULTI CONTROL да изберете
“DVD/CD”, потоа допрете ENTER.
3 Држете на DJ OFF и FOOTBALL
повеќе од 3 секунди.
“COLOR NTSC” или “COLOR PAL”
се прикажува на екранот.
Дотерување часовник
Часовникот не може да го дотерате во
Режим на заштеда на енергија.
1
2
Допрете
за вклучување на
системот.
Држете на SHIFT, потоа допрете
TIMER MENU.
“PLAY SET” се прикажува на екранот. Допрете / непрекинато да
изберете “CLOCK SET” и допрете .
3 Допрете
/ непрекинато да
.
дотерате час и допрете
4 Допрете
/ непрекинато да
дотерате минути и допрете
18МК
.
Допрете DISPLAY непрекинато
кога системот е исклучен.
Демо
Демото е вклучено.
Нема приказ (Режим на заштеда)
Екранот е исклучен за заштеда на
напојување. Тајмерот и часовникот
продолжуваат да работат
Часовник
По неколку секунди приказот на
часовникот автоматски се префрла во
Режим на заштеда на напојување.
Забелешки
Диск/USB репродукција
• Може да користите iPhone/iPod со овој
систем само преку BLUETOOTH
поврзување.
• Може да корстите USB адаптер
(одделно се продава) да поврзетеUSB
уред во уредот ако USB уредот не
може да се вклучи во (USB) портот.
Основна репродукција
1 Допрете FUNCTION +/– непрекинато
2 За DVD/CD функција:
Допрете на уредот за отварање на
носачот за диск и ставете го дискот со
етикетата нагоре.
При репродукција на 8 cm диск
како на пр. едно
CD, ставете го во
внатрешниот круг
на носачот
3(
само)
Допрете MEDIA MODE непрекинато
да изберете медиум ([MUSIC]/
[VIDEO]/[PHOTO]).
4 Допрете
почеток на репродукција.
За
Допрете
Стопирање
„
Паузирање
Продолжување
со репродукција
или враќање во
нормална репр.
Откажување точка „ двапати
за продолжување
Избор на
песна, фајл,
поглавје или
сцена
Допрете повторно на уредот за
затварање на носачот за диск.
Носачот за диск не го туркајте со
сила бидејќи може да го оштетите.
За USB функција:
Поврзете го USB уредот во
(USB) 1 или (USB) 2 портот.
USB уред
Диск/USB репродукција
да изберете “DVD/CD”, “USB 1”
или “USB 2”.
Може да ги користите копчињата на
уредот. Допрете FUNCTION, потоа
завртете го копчето VOLUME/MULTI
CONTROL да изберете “DVD/CD”,
“USB 1” или “USB 2” и потоа допрете
ENTER.
или
при
репродукција. Или држете
SHIFT, потоа допрете на
нумеричките копчиња и
потоа допрете
.
(Работата може да е
забранета за диск или USB
уред)
Избор на USB меморија
Може да бирате која меморија да ја користите како извор за репродукција или
префрлање ако USB уредот има внатрешна меморија и мемориска картичка. Прво
изберете меморија пред да почнете со
репродукција или префрлање.
1
2
Допрете OPTIONS.
3
Допрете / непрекинато да изберете
меморија и потоа допрете
.
За излез од менито со опции,
допрете OPTIONS.
Допрете / непрекинато да изберете
.
“MEM SEL” и допрете
19МК
За репродукција од специфичен
аудио или видео фајл
1 Допрете MEDIA MODE непрекинато
да изберете [MUSIC] или [VIDEO].
Ако има повеќе од 16 JPEG фајлови во
избраната папка, десно се појавува
бар за листање.
3 Допрете
/ / / непрекинато да
изберете фајл и потоа допрете
.
2 Допрете SEARCH за приказ на Folder
List.
Други операции за
репродукција
3
Допрете / непрекинато да
изберете папка. 4
Допрете
5
за приказ на File List.
Допрете / непрекинато да изберете
фајл и потоа допрете
.
За репродукција од специфичен
фајл со слики (слајд шоу)
Во зависност од типот на дискот или
фајлот, функцијата може да не работи.
За
Гледање Folder
List или File List
SEARCH. Допрете повторно
на копчето за исклучување
на Folder List или File List.
Враќање во
Folder List кога
е во File List
RETURN
Брзо наоѓање
точка во брзо
напред или
назад (Lock
Search)
или
при репродукција. Секогаш кога ќе
допрете на копчето,
брзината на репродукција
се менува.
Гледање дел
по дел (Бавна
репродукција)
и допрете
или .
Секогаш кога ќе допрете
или
, брзината на
репродукција се менува.
Гледање слики
на мали иконки
DVD/TUNER MENU
1 Допрете MEDIA MODE непрекинато
да изберете [PHOTO].
2 Допрете DVD/TUNER MENU.
Мали сликички за првите 16 JPEG
фајлови во избраната папка се
прикажуваат на ТВ екранот.
Навигација низ
малите иконки
/
/
/
во преглед на мали икони
Гледање една слика
Започнување
слајд шоу на
слика
. Може да го смените
интервалот на слајд шоуто
(стр. 28) и да додадете
ефекти на слајд шоуто
(стр. 28).
Запирање на
слајд шоу
„
Гледање следна или
претходна слика
при слајд шоу
20МК
Допрете
Гледање DVD мени DVD/TUNER MENU
или
За
Допрете
Вртење на сликата
/ додека гледате
слика. Допрете CLEAR
за 90 степени
да се вратите во
оригинален преглед.
Пребарување одредена песна
За пребарување преку временски код
1 Допрете SEARCH непрекинато при
репродукција да изберете режим за
пребарување време.
2 Држете на SHIFT, потоа допрете на
Држете SHIFT, потоа допрете на
нумеричките копчиња да изберете
песна за репродукција и допрете
.
За пребарување преку SEARCH
копчето
1
Допрете SEARCH за приказ на Track
List.
2
Допрете / непрекинато да изберете песна за репродукција и потоа
допрете
.
Пребарување одреден наслов/
поглавје/сцена/песна/индекс
За пребарување преку DVD мени
1
2
Допрете DVD/TUNER MENU.
Допрете / / / или држете на
SHIFT, потоа допрете на нумеричките
копчиња да изберете наслов или ставка
за репродукција и допрете
.
Диск/USB репродукција нумеричките копчиња за внес на
временски код и допрете
.
Пр.: Да најдете сцена во 2 часа, 10 минути и 20 секунди држете на SHIFT,
потоа допрете 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Допрете CLEAR за откажување на
бројот.
Менување агли
1 Допрете SEARCH непрекинато при
репродукција да изберете режим.
2 Држете на SHIFT, потоа допрете на
нумеричките копчиња за внес на
наслов, поглавје, сцена, песна или
број на индекс и потоа допрете
.
Репродукцијата почнува.
Забелешки
• За VIDEO CD со PBC репродукција,
допрете SEARCH за пребарување сцена.
• За VIDEO CD без PBC репродукција,
допрете SEARCH за пребарување песна и
индекс.
Допрете ANGLE непрекинато за
време на репродукција да
изберете агол.
Приказ на превод
Допрете SUBTITLE непрекинато за
време на репродукција да изберете
јазик за превод или да го исклучите
преводот.
21МК
Менување јазик /
звук
Допрете AUDIO непрекинато за
време на репродукција да изберете
аудио формат или режим.
DVD VIDEO
Можете да префрлите аудио формат или
јазик кога изворот содржи повеќе аудио
формати или повеќејазично аудио.
Кога ќе се прикажат 4 бројки, тие го
прикажуваат кодот за јазик. Видете.
Кога ист јазик е прикажан два или
повеќе пати, DVD VIDEO е снимено во
повеќејазичен аудио формат.
Репродукција на VIDEO CD
со PBC функции
Може да користите PBC (Playback
Control) мени да уживате во VIDEO CD
интерактивен софтвер.
1 Допрете
за репродукција на
VIDEO CD во PBC.
PBC мени се прикажува на ТВ
екранот.
2 Држете на SHIFT, потоа допрете на
нумеричките копчиња да изберете
број на ставка и допрете
.
3 Продолжете со репродукција во согласност со инструкциите на менито.
Забелешка
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 фајл) или USB
уред (аудио фајл)
Може да смените звук на песна.
• [STEREO]: Стерео звук.
• [1/L]/[2/R]: Моно звук од лев или десен
канал.
PBC репродукцијата е откажана
кога Repeat Play е активирано.
Откажување PBC репродукција
1
Допрете
или
или држете
SHIFT, потоа допрете на нумеричките копчиња да изберете песна
кога репродукцијата е запрена.
2 Допрете или
SUPER VIDEO CD
• [1:STEREO]: Стерео звук на
аудио песна 1.
• [1:1/L]/[1:2/R]: Моно звук на лев или
десен канал на аудио песна 1.
• [2:STEREO]: Стерео звук на аудио
песна 2.
• [2:1/L]/[2:2/R]: Моно звук на лев или
десен канал на аудио песна 2.
22МК
.
Репродукцијата почнува од
избраната песна.
Враќање во PBC репродукција
Допрете „ двапати, потоа допрете
.
Репродукција на мулти диск
Забелешка
За репродукција од почеток на диск,
допрете „ двапат и потоа допрете
.
Користење режим за
репродукција
Репродукција во оригинален редослед (Normal Play)
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE непрекинато.
„ Кога репродуцирате диск
• [DISC]: репродукција на диск
• [FOLDER]*: репродукција на сите компатибилни фајлови во папка на диск.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
„ Кога репродуцирате USB уред
• [ALL USB DEVICES]: репродукција на
сите USB уреди.
• [ONE USB DEVICE]: репродукција на
USB уред.
• [FOLDER]: репродукција на сите
компатибилни фајлови во папка на
USB уред.
Кога репродукцијата е запрена,
допрете PLAY MODE непрекинато.
„ Кога репродуцирате диск
• [DISC (SHUFFLE)]: ги меша сите
аудио фајлови на дискот.
• [FOLDER (SHUFFLE)]*: ги меша сите
аудио фајлови во папка на диск.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
„ Кога репродуцирате USB уред
• [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
ги меша сите аудио фајлови на сите
USB уреди.
• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
ги меша сите аудио фајлови на USB
уред.
• [FOLDER (SHUFFLE)]: ги меша сите
компатибилни фајлови во папка на
USB уред.
Диск/USB репродукција Овој систем може да памти точка за продолжување со репродукција за најмногу
6 диска и продолжува со репродукција
кога повторно ќе ставите ист диск. Ако
меморирате точка на продолжување на
репродукција за 7-ми диск, точката за
продолжување за првиот диск се брише.
За активирање на оваа функција
дотерајте [MULTI- DISC RESUME] во
[SYSTEM SETUP] во [ON] (стр. 29).
Репродукција по случаен
редослед (Shuffle Play)
Забелешки
• Shuffle Play не може да се направи за
слики и видео фајлови.
• Shuffle Play се откажува кога ќе:
‐ го исклучите системот.
‐ го отворите носачот за диск.
‐ префрлате на USB (освен REC1
Transfer).
‐ префрлате музика од диск на USB
уред (освен REC1 Transfer).
‐ менувате MEDIA MODE.
‐ ја менувате избраната USB меморија.
• Shuffle Play може да се откаже кога ќе
изберете папка или песна за репродукција.
23МК
Креирање свој програм
(Program Play)
Може да направите програм најмногу до
25 чекори по редослед каков што сакате
да се репродуцира.
Може да програмирате само аудио
песни/фајлови од моменталниот диск
или USB 1.
1 Допрете FUNCTION +/– непрекинато
да изберете “DVD/CD” или “USB 1”.
2(
само)
Допрете MEDIA MODE непрекинато
да изберете [MUSIC].
3 Кога репродукцијата е запрена
допрете PLAY MODE непрекинато
да изберете [PROGRAM].
4 Допрете SEARCH.
Folder List или Track List се
прикажуваат на ТВ екранот.
5(
само)
Допрете / непрекинато да
изберете папка и допрете
.
File List се прикажува на ТВ екранот.
6 Допрете
/ непрекинато да
изберете песна или фајл и допрете
.
На левата страна од избраната песна
или фајл се прикажува бројот на
програмскиот чекор.
7 За програмирање на други песни
или фајлови во иста папка,
повторете го чекорот 6.
За програмирање фајлови на други
папки, допрете RETURN да се
вратите во Folder List и повторете ги
чекорите 5 и 6.
24МК
8 Допрете
да почне Program Play.
Program List се прикажува на ТВ
екранот.
Кога ќе заврши Program Play, може да
го рестартирате истиот програм со
допирање на
.
За бришење програмирани чекори
1
Користете иста постапка како во чекор
4 и чекор 5 од “Креирање свој
програм”.
2 Допрете
/ непрекинато да изберете
песна или фајл за бришење и потоа
.
допрете
Бројот на програмскиот
чекор се губи.
За бришење на последен чекор од
Program List
Допрете CLEAR.
За приказ на Program List
Држете на SHIFT, потоа допрете
DISPLAY непрекинато.
За откажување на Program Play
Кога репродукцијата е запрена, допрете
PLAY MODE непрекинато да изберете
друг режим на репродукција.
Забелешки
• Program Play не може да се направи за
слики и видео фајлови.
• Program Play се откажув кога ќе:
‐ го отворите носачот за диск.
‐ менувате MEDIA MODE.
‐ ја менувате избраната USB меморија.
• (само за DVD/CD функција) Програмската
листа се брише кога ќе го отворите
носачот за диск.
• (само за USB функција) Програмската
листа се брише кога ќе:
‐ направите бришење на операцијата.
‐ го извадите USB уредот.
‐ ја менувате избраната USB меморија.
Непрекината репродукција (Repeat Play)
Ограничување
репродукција на диск
(Parental Control)
За откажување Repeat Play
Допрете REPEAT непрекинато да
изберете [OFF].
Забелешки
• “ ” светнува на екранот кога Repeat Play
е дотерано во [ALL] или [DISC].
светнува на екранот кога Repeat Play
е дотерано во [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] или [FILE].
•Не може да се прави Repeat Play со VIDEO
CD за време на PBC репродукција.
• Во зависност од DVD VIDEO, не може да
направите Repeat Play.
• Repeat Play се откажува кога ќе:
‐ го отворите носачот за диск.
‐ го исклучите системот (само DVD VIDEO
и VIDEO CD).
‐ ја смените функцијата (само DVD VIDEO
и VIDEO CD).
‐ вршите USB префрлање (освен REC1
Transfer).
‐ префрлате музика од диск на USB уред
(освен REC1 Transfer).
‐ менувате MEDIA MODE.
‐ менувате избрана USB меморија.
•“
Можете да ограничите репродукција на
DVD VIDEO според однапред одредено
ниво. Сцените може да се прескокнуваат
или заменуваат за различни сцени.
1 Кога репродукцијата е стопирана
допрете SETUP.
2 Допрете
/ непрекинато да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
.
3 Допрете
/ непрекинато да изберете
[PARENTAL CONTROL] и допрете
.
4 Внесете ја 4-цифрената дигитална
лозинка со помош на нумеричките
копчиња и допрете .
Диск/USB репродукција Допрете REPEAT непрекинато.
Во зависност од типот на дискот или
фајлот некои дотерувања не с достапни.
• [OFF]: не се репродуцира непрекинато.
• [ALL]: повторување на сите песни или
фајлови во избраниот режим.
• [DISC]: повторување на цела содржина
(само DVD VIDEO и VIDEO CD).
• [TITLE]: повторување на тековен
наслов (само DVD VIDEO).
• [CHAPTER]: повторување на тековно
поглавје (само DVD VIDEO).
• [TRACK]: повторување тековна песна.
• [FILE]: повторување тековен видео фајл.
5 Допрете
/ непрекинато да изберете
[STANDARD] и допрете
.
6 Допрете
/ непрекинато да изберете географсло подрачје како ниво на ограничување на репродукција и допрете
.
Подрачјето е избрано.
Кога ќе изберете [OTHERS →], внесете
код за географското подрачје во
согласност со “Parental Control листата на
кодови” на стр. 59 преку нумеричките
копчиња.
7 Допрете
/ непрекинато да изберете
[LEVEL] и допрете
.
8 Допрете
/ непрекинато да изберете
ниво по желба и потоа допрете
.
Колку е пониска вредноста, посторого
е ограничувањето.
25МК
За исклучување на “PARENTAL
CONTROL” функцијата
c Информација за репродукција
Време на репродукција, преостанато
време и информација за дата1).
Дотерајте [LEVEL] во [OFF] во чекор 8.
d Брзина
e Тип на фајл
f Статус за репродукција
g Наслов2)/песна/име на фајл3)
h Албум2)/име на папка3)/поглавје/
број на индекс
Репродукција на диск кој има
“PARENTAL CONTROL”
1 Ставете го дискот и допрете
. На
ТВ екранот се прикажува прозор за
внесување лозинката.
2 Внесете ја 4-цифрената лозинка преку
нумеричките копчиња и допрете
.
Системот почнува со репродукција.
Ако ја заборавите лозинката
Извадете го дискот и повторете од чекор 1
до 3 од “Ограничена репродукција на
диск” (стр. 25). Внесете лозинка “199703”
преку нумеричките копчиња и допрете
. Следете ги инструкциите на екранот и
внесете нова 4-цифрена лозинка.
Потоа повторно ставете го дискот и
допрете . Треба повторно да ја внесете
новата лозинка.
Прикажување информација за диск и USB уред
Информација на ТВ
екран
Држете на SHIFT, потоа допрете
DISPLAY непрекинато за
време на репродукција.
26МК
i Име на пејач2)3)
Се прикажува кога репродуцирате
аудио фајл.
1)
Информација за датата се прикажува кога
Exif (Exchangeable Image File Format) е
снимен во JPEG фајл. Exif е дигитален
формат на камера и е дефиниран од Japan
Electronics и Information Technology
Industries Association (JEITA).
2)
Ако аудио фајл има ID3 ознака, системот
ќе прикаже име на албум/име на
наслов/име на пејач од ID3 ознаката за
информација. Системот може да
поддржува ID3 верзија 1.0/1.1/2.2/2.3.
3)
Ако фајлот и папката содржат карактери
кои не може да се прикажан, овие
карактери ќе се прикажат како “_”.
Забелешки
• Во зависност од изворот кој се репродуцира,
‐ некои информации може да не се
прикажат.
‐ некои карактери не се прикажуваат.
• Во зависност од режимот на репродукција,
прикажаната информација може да се
разликува.
Приказ на аудио
информација
(само DVD VIDEO видео фајлови)
Допрете AUDIO непрекинато за
време на репродукција.
Информација на екранот за
приказ
Забелешки
• Името на дискот или песната може да не
се прикажат во зависност од текстот.
• Времето за репродукција на MP3фајлови и
видео фајлови може да не се прикаже
правилно.
• Поминатото време на репродукција на
аудио фајл кодиран со VBR (variable bit
rate) не се прикажува правилно.
Користење Setup Menu
Може да направите разни прилагодувања на. слика и звук. Прикажаните ставки
може да се разликуваат во зависност од
земјата или регионот.
Забелешка
Дотерувањата за репродукција зачувани на
дискот имаат приоритет пред Setup Menu
дотерувањата. Затоа, некои Setup Menu
дотерувања може да не се направат.
1 Кога репродукцијата е запрена,
допрете SETUP.
Setup Menu се прикажува на ТВ
екранот.
2 Допрете
/ непрекинато да изберете [LANGUAGE SETUP], [VIDEO
SETUP], [AUDIO SETUP] или
[SYSTEM SETUP] и допрете
.
/ непрекинато да
изберете дотерување и допрете
.
Дотерувањето е избрано и
подесувањето е комплетно.
За излез од менито
Допрете SETUP.
Дотерување јазик –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Изберете јазик од екранскиот
приказ.
[MENU]
Изберете јазик за DVD
мени.
[AUDIO]
Диск/USB репродукција Допрете DISPLAY непрекинато кога
системот е вклучен.
Може да гледате информациија како што
следи:
‐ време на репродукција, преостанато
време на песна, наслов, поглавје
‐ број на сцена
‐ име на фајл, име на папка
‐ информација за наслов, пејач и албум
4 Допрете
Менување јазик за звук на песна.
Кога ќе изберете [ORIGINAL], се бира
јазик на кој му е доделен приоритет.
[SUBTITLE]
Менување јазик на превод снимен на
DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [AUDIO FOLLOW],
јазикот за преводот се менува во
согласност со јазикот кој сте го избрале
за песна.
Забелешка
Ако изберете [OTHERS →] во [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], внесете код за јазик
од “Листата со кодови за јазик” (стр. 58) со
помош на нумеричките копчиња.
3 Допрете
/ непрекинато да изберете ставка и потоа допрете
.
27МК
Дотерување ТВ
екран– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Изберете го ова кога ќе поврзете
ТВ со широк екран или ТВ со
функција за широк режим.
За детали, видете “Менување на
систем во боја” (стр. 18).
[BLACK LEVEL]
(Само за моделите за Латинска Америка)
Избор на црно ниво (ниво на
дотерување) за видео сигнал од VIDEO
OUT приклучок.
[ON]: Дотерување црно ниво на излезен
сигнал во стандардно ниво.
[OFF]: Намалување на стандардно црно
ниво. Користете го ова кога сликата
станува премногу бела.
[PAUSE MODE]
[4:3 LETTER BOX]: Изберете го ова
кога ќе поврзете ТВ со 4:3 екран без
функција за широк режим. Ова
дотерување прикажува широка слика со
црни ленти на горниот и долниот дел.
[AUTO]: Слика, вклчувајќи и
предмети кои динамично се движат, се
емитуваат без треперење, Нормално,
изберете го ова дотерување.
[FRAME]: Слика, вклучувајќи
предмети кои не се движат динамично,
се емитува со висока резолуција.
[PHOTO EFFECT]
[4:3 PAN SCAN]: Изберете го ова кога
ќе поврзете ТВ со 4:3 екран без функција
за широк екран. Ова дотерување
прикажува целосна слика низ целиот
екран, со исечени страни.
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Освен за модели за Латинска Америка,
Европа и Русија)
Избор на систем во боја (PAL или NTSC).
[AUTO]: Емитува видео сигнал во
согласност со системот во боја на дискот.
Изберете го ова дотерување ако вашиот
ТВ користи DUAL систем.
[PAL]: Емитува видео сигнал во PAL.
[NTSC]: Емитува видео сигнали во
NTSC.
28МК
(само JPEG фајлови)
[MODE 1]: Сликата се извишува од
горе до долу.
[MODE 2]: Сликата се извишува од лево
кон десно.
[MODE 3]: Сликата се приширува од
средина.
[MODE 4]: Сликата наизменично кружи
низ ефектите.
[MODE 5]: Следната слика се лизга
преку моменталната слика.
[OFF]: Исклучено.
[PHOTO INTERVAL]
(само JPEG фајлови)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/
[SLOW 2]: Избор на траење на слајд
шоу. [SLOW 2] е поспор од [SLOW
1].
Дотерување на
аудио опции –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Исклучено.
[AUTO]: Дава приоритет на песна која
содржи поголем број на канали кога
репродуцирате DVD VIDEO на кој се
снимени повеќе аудио формати (PCM,
MPEG или Dolby Digital).
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Избор на
режим за бодување и оценување при
пеење во Караоке режим.
[DEMO]: Режим за демо. Бодувањето
се прикажува без оглед на пеењето.
* Бодувањет се прикажува додека пеете.
[A/V SYNC]
(Само видео фајлови)
[OFF]: Исклучено.
[ON]: Прилагодување на доцнење
меѓу слика и звук.
[DOWNMIX]
Избор на аудио излезен сигнал за
репродукција на мултиканален звук.
[NORMAL]: Излез на мулти канален
звук за 2-канален стерео сигнал.
Дотерување на системот– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Спречува оштетување на ТВ. Допрете
било кое копче за откажување.
[ON]: Вклучување на функцијата за
заштита на екранот ако не работите со
системот повеќе од 15 минути.
[OFF]: Исклучено.
[BACKGROUND]
Избор на боја за позадина или приказ на
слика на ТВ екрнаот.
[JACKET PICTURE]: Обложена слика
(фотографија) која е снимена на дискот
се прикажува во позадина.
[GRAPHICS]: Дефинирана слика
зачувана во системот се прикажува во
позадина.
[BLUE]: Бојата на позадината е сина.
[BLACK]: Бојата на позадината е црна.
Диск/USB репродукција Корисно кога гледате филмови на
тивко доцна ноќе.
[OFF]: Исклучено.
[STANDARD]: Динамичниот опсег е
компресиран како што е предвидено од
машината за снимање.
[DOLBY SURROUND]: Излез на
мултиканален звук за 2-канален сараунд
сигнал.
[PARENTAL CONTROL]
Дотерување ограничување на репродукција. За детали, видете “Ограничување
репродукција на диск” (стр. 25).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Меморирање точка за продолжување на репродукција до 6 диска.
[OFF]: Се меморира само точка за
продолжување со репродукција за
моменталниот диск во системот.
[RESET]
Враќање на “SETUP” дотерувањата во
фабрички дотерувања. За детали, видете
“Враќање на “SETUP” дотерувања во
фабрички” (стр. 51).
29МК
Префрлање на USB
Префрлање музика
Можете да префрлите музика од извор
на звук на USB уред поврзан во
(USB) 2 port.
Аудио формат на фајлови префрлени со
овој систем е MP3. Но, може да префрлате и WMA и AAC фајлови од USB 1.
Забелешки
• Не го отстранувајте USB уредот при
префрлање или бришење. На овој начин
може да ги оштетите податоците на USB
уредот или да го оштетите USB уредот.
• MP3/WMA/AAC фајлови се префрлаат со
иста брзина како и оригиналниот фајл.
• Кога префрлате од TUNER, AUDIO IN 1
или AUDIO IN 2 или AUDIO CD, може да
изберете брзина пред да префрлате.
• USB префрлање и бришење операциите се
забранети кога кога носачот за диск е
отворен.
Забелешка за заштитена
содржина
Префрлената музика е ограничена само
за лична употреба. За користење на
музика надвор од овие ограничувања
треба да добиете овластување.
• 128 KBPS: кодирани MP3 песни со
помала големина на фајл и помал
аудио квалитет.
• 256 KBPS: кодирани MP3 песни
со погоелма големина на фајл и
подобар аудио квалитет.
За излез од OPTIONS менито
допрете OPTIONS.
Префрлање музика од
диск, USB уред или
аналоген аудио извор
Може да префрлите музика на USB уред
поврзан во (USB) 2 порт како што следи:
• Синхронизирано префрлање:
Префрлање на цела музика од диск или
USB 1 на USB 2.
• REC1 префрлање: Префрлање песна или
аудио фајл за време на репродукција.
• Аналогно префрлање: Префрлање звук
од TUNER, AUDIO IN 1 или AUDIO IN
2 функција.
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
1 Поврзете пренослив USB уред во
(USB) 2 порт како што е
прикажано.
USB уред
За избр на USB меморија
Видете стр. 19.
Да изберете брзина
Може да изберете поголема брзина за
пренос на музика со подобар квалитет.
1
2
3
30МК
Допрете OPTIONS.
Допрете / непрекинато да изберете
“BIT RATE” и допрете
.
Допрете / непрекинато да изберете
брзина и потоа допрете
.
Забелешка
Може да користите USB адаптер
(одделно се продава) да поврзете USB
уред со единицата ако USB уредот не
може да вклучи во (USB) порт.
2 За Синхронизирано префрлање и
За Аналогно префрлање:
Допрете FUNCTION, потоа завртете
го VOLUME/MULTI CONTROL копчето да изберете извор (“TUNER FM”
/”TUNER AM”/”AUDIO IN 1”/
”AUDIO IN 2”) да префрлите и
допрете ENTER.
3 За Синхронизирано префрлање:
Кога е запрена репродукцијата, допрете PLAY MODE на далечинското
непрекинато да изберете режим за
репродукција.
Забелешки
• Ако почнете со префрлање во
[FOLDER (SHUFFLE)], избраниот
режим за репродукција автоматски се
менува во [FOLDER].
• Ако почнете да префрлате во Shuffle
Play (освен [FOLDER (SHUFFLE)]),
Repeat Play или Program Play без
чекори, избраниот режим за
репродукција автоматски се менува во
Normal Play.
За REC1 префрлање:
Изберете песна или аудио фајл што
сакате да го префрлите и почнете со
репродукција.
4 Допрете REC TO USB.
“PUSH ENTER” се прикажува на
екранот.
5 За Синхронизирано префрлање и
REC1 префрлање:
Допрете ENTER.
Префрлањето почнува кога “DO
NOT REMOVE” ќе се прикаже на
екранот.
За Аналогно префрлање:
Допрете ENTER и почнете со
репродукција на извор.
Префрлањето почнува кога “DO
NOT REMOVE” ќе се прикаже на
екранот.
Кога префрлањето е комплетно
Дискот или USB уредот автоматски
запира (за Синхронизирано префрлање)
или продолжува со репродукција (за
REC1 префрлање).
За прекинување на префрлање
Допрете „.
За креирање нов MP3 фајл
(само за Аналогно префрлање)
Префрлање на USB
REC1 префрлање:
(За диск)
Допрете FUNCTION, потоа завртете
го VOLUME/MULTI CONTROL копчето да изберете “DVD/CD” и допрете ENTER. Ако системот автоматски
почне со репродукција, допрете „
двапати да запре репродукцијата.
(За USB)
Допрете FUNCTION, потоа завртете
го VOLUME/MULTI CONTROL копчето да изберете “USB 1” и допрете
ENTER. Поврзете USB уред да
префрлите на (USB) 1 порт.
Допрете REC TO USB за време на
Аналогно префрлање.
“NEW TRACK” се прикажува на
екранот.
Нов MP3 фајл исто така се креира
автоматски приближно 1 час по
префрлањето.
Забелешка
• Кога се креира нов MP3 фајл, префрлањето
за почеток е исклучено.
• Ако допрете повторно REC TO USB по
неколку секунди, може да се креира нов
MP3 фајл.
Забелешки за префрлањето
• При префрлање (освен за Аналогно
префрлање), не се емитува звук.
• CD-TEXT информацијата не се префрла на
креираниот MP3 фајл.
• Префрлањето автоматски запира ако:
‐ снема простор на USB уредот за време на
префрлањето.
31МК
• Ако папка или фајл кој сакате да го
префрлите веќе го има на USB уредот под
исто име, се додава дополнителен број по
името без да го избрише оригиналниот
фајл или папка.
• Не може да ги правите следните операции
за време на префрлањето:
‐ Вадење на дискот.
‐ Избор на друга песна или фајл.
‐ Паузирање на репродукцијата или
наоѓање точка во песна или фајл.
‐ Менување функција или фреквенција.
• При префрлање музика на Walkman®
преку “Media Manager за WALKMAN”,
внимавајте да префрлите во MP3 формат.
• Кога ќе поврзете Walkman® во системот,
внимавајте да го поврзете откако ќе
исчезне прикажаното “Creating Library”
или “Creating Database” на Walkman®.
Аналогно префрлање
Извор
Име на папка
Име на фајл
FM
“TUFM0001”*
“TRACK001”*
AM
“TUAM0001”*
AUDIO IN 1/ “EXAU0001”*
AUDIO IN 2
* Броевите за папките и фајловите потоа
се назначуваат сериски.
Бришење на аудио фајлови
или папки на USB уред
1
Допрете FUNCTION +/– непрекинато
да изберете “USB 1” или “USB 2”.
2 Допрете MEDIA MODE непрекинато да изберете [MUSIC].
Правила за генерирање
папка и фајл
Максимален број на MP3 фајлови
кои може да се генерираат
• 298 папки
• 650 фајлови во папка
• 650 фајлови во REC1-CD или REC1-
MP3 папка.
Овие броеви може да се разликуваат во
зависност од конфигурацијата на фајлот
или папката. Кога префрлате на USB
уред, се креира папка “MUSIC” веднаш
под “ROOT”. Папките и фајловите се
генерираат во оваа “MUSIC” папка во
согласност со методот на префрлање и
изворот.
Синхронизирано префрлање
Извор
Име на папка
Audio files
Same as the source
Име на фајл
AUDIO CD
“CDDA0001”* “TRACK001”*
REC1 префрлање
32МК
Извор
Име на папка
Име на фајл
Аудио
фајлови
“REC1-MP3”
Исто како
и изворот
AUDIO CD
“REC1-CD”
“TRACK001”*
3 Кога репродукцијата е запрена,
допрете OPTIONS.
4 Допрете
/ непрекинато да
.
изберете “ERASE” и потоа
На ТВ екранот се прикажува Folder
List.
5 Допрете
/ непрекинато да
изберете папка и потоа .
6 Допрете
/ непрекинато да
да изберете аудио фајл кој сакате
да го избришете и допрете .
Изберете [ALL TRACKS] за избор
на сите аудио фајлови во папката.
“FLDR ERASE” или “TRK ERASE”
и “PUSH ENTER” се прикажува на
екранот.
За откажување, допрете „.
7 Допрете
.
“COMPLETE” се прикажува на
екранот.
За излез од OPTIONS менито,
допрете OPTIONS.
Забелешки
• Фолдер кој не содржи MP3/WMA/ AAC
аудио фајлови или дополнителни папки
не може да се брише.
• Не може да бришете аудио фајлови или
папки кога Shuffle Play или Program Play
е избрано. Режимот за репродукција
дотерајте го во Normal Play пред
бришење.
• Операцијата за бришење е забранета кога
носачот за диск е отворен.
Тјунер
Слушање радио
1
Допрете FUNCTION +/– непрекинато да изберете “TUNER FM”
или “TUNER AM”.
Исто така може да ги користите
копчињата на уредот. Допрете
FUNCTION, потоа завртете го копчето VOLUME/MULTI CONTROL да
изберете “TUNER FM” или “TUNER
AM” и потоа допрете ENTER.
2 Изберете радио станица.
Тјунер
За автоматско дотерување:
Држете на TUNING+/– додека индикацијата на фреквенцијата се менува
и потоа ослободете го.
Скенирањето автоматски запира кога ќе
најде станица. “TUNED” и “STEREO”
(само за FM стерео програми) светнува
на екранот.
Ако “TUNED” не се пали и скенирањето не престанува, допрете „ да го запрете скенирањето. Потоа дотерувањето
направете го рачно (следно).
За рачхно дотерување:
Допрете TUNING+/– непрекинато да
дотерате станица по избор.
Забелешка
Кога ќе дотерате FM станица која обезбедува RDS сервис, информација како на пр.
име на сервисот или станицата се емитува.
RDS информација може да проверите со
непрекинато допирање на DISPLAY.
Совет
За намалување на статичен шум на слаба
FM стерео станица, допрете FM MODE
непрекинато се додека наекранот не светне
“MONO”.
33МК
Менување AM интервал на дотерување (освен за модели за
Европа и Русија)
Фабрички дотерувања за AM интервал на
дотерување е 9 kHz (или 10 kHz за некои
подрачја). Не може да го смените AM
интервалот за дотерување во режим на
заштеда.
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
1
Допрете FUNCTION, потоа завртете
го копчето VOLUME/MULTI
CONTROL да изберете “TUNER
AM” и потоа допрете ENTER.
2
3
Допрете
за исклучување на системот.
Додека држите на ENTER, допрете
DJ OFF.
“9K STEP” или “10K STEP” се
прикажуваат на екранот.
Кога ќе го смените интервалот, сите
AM меморирани станици се бришат.
Меморирање радио станици
Можете да зачувате до 20 FM и 10 AM
станици како фаворит станици.
1 Дотерајте станица по желба.
2 Допрете DVD/TUNER MENU.
3 Допрете / непрекинато да
изберете мемориран број и потоа
допрете
.
“COMPLETE” се прикажува на
екранот. Станицата е меморирана.
To tune to a preset station
Допрете PRESET+/– непрекинато да
изберете мемориран број по желба..
Може да држите и на SHIFT, потоа
допрете на нумеричко копче и потоа
допрете
да изгерете меморирана
станица.
BLUETOOTH
За BLUETOOTH безжична технологија
BLUETOOTH безжичната технологија е
технологија со краток опсег која овозможува безжична комуникација на податоци меѓу дигитални уреди.
BLUETOOTH безжичната технологија работи на опсег од околу 10 метри (33 feet). Поддржани BLUETOOTH
верзии, профили и кодеци
За детали, видете “BLUETOOTH дел”
(стр. 56).
Компатибилни BLUETOOTH уреди
За детали, видете “Веб страна за
компатибилни уреди” (стр. 10).
За BLUETOOTH
индикатор
BLUETOOTH индикаторот на уредот
свети или трепка сино за приказ на
BLUETOOTH статусот.
Системски статус
Индикатор
BLUETOOTH мирување
Бавно трепка
BLUETOOTH спарување Брзо трепка
BLUETOOTH врската е
воспоставена
Спарување на системот со
BLUETOOTH уред
Спарувањето е операција каде
BLUETOOTH уреди прво меѓусебно
се регистрираат. Еднаш кога операцијата за спарување ќе се направи
не е потребна повторно да се прави.
1
34МК
Свети
Ставете BLUETOOTH уред на 1
метар од системот.
2 Допрете BLUETOOTH на уредот
да изберете BLUETOOTH.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
Забелешка
Ако системот е поврзан со BLUETOOTH
уред, допрете BLUETOOTH на уредот
за исклучување на BLUETOOTH уредот.
3 Држете PAIRING на уредот околу
2 секунди или повеќе.
“PAIRING” трепка на екранот.
4 Направете ја постапката за
спарување на BLUETOOTH уред.
За детали видете во упатството за
употреба на BLUETOOTH уредот.
5 Изберете име на системот (на
Забелешка
Ако е потребна лозинка за BLUETOOTH
уредот, внесете “0000”. “Passkey”
може да е наречен и “Passcode”, “PIN
code”, “PIN number” или “Password”.
6 Направете BLUETOOTH
поврзување на BLUETOOTH
уред.
На екранот се прикажува името на
BLUETOOTH уредот. Во зависност
од BLUETOOTH уредот,
поврзувањето може автоматски да
почне откако спарувањето ќе заврши.
Може да ја проверите адресата на
BLUETOOTH уредот со непрекинато
допирање на DISPLAY.
Откажување на спарување
Држете на PAIRING на уредот околу 2
секунди или повеќе се додека не се
прикаже “BLUETOOTH”.
Репродукција на музика
од BLUETOOTH уред
Можете да ракувате со BLUETOOTH
уред поврзувајќи ги системот и
BLUETOOTH уредот преку AVRCP.
Еднаш кога ќе се поврзат системот и
BLUETOOTH уред, може да ја контролирате репродукција со допирање на
, ,„ ,
/ и
/
.
Проверете го следното пред да почнете
со репродукција на музика:
- Дали BLUETOOTH функцијата на
BLUETOOTH уредот е вклучена.
- Спарувањето е комплетно
(стр. 34).
1
BLUETOOTH
пр., “SHAKE-X7D”) на екранот од
уредот.
Направете го овој чекор во
растојание од 5 минути, во
спротивно спарувањето ќе се
откаже. Во овој случај, повторете
од чекор 1.
Забелешки
• Може да спарите до 9 BLUETOOTH
уреди. Ако спарите 10-тиBLUETOOTH
уред, најстар спарен уред ќе се избрише.
• Ако сакате да го спарите со друг
BLUETOOTH уред, повторете ги чекорите
1 до 6.
Допрете BLUETOOTH на уредот да
изберете BLUETOOTH функција.
“BLUETOOTH” се прикажува
на екранот.
2 Воспоставите врска со
BLUETOOTH уред.
Допрете BLUETOOTH на уредот
да се поврзете со последен
поврзан BLUETOOTH уред.
Направете BLUETOOTH поврзување преку BLUETOOTH уред ако
уредот не е поврзан.
Кога еднаш ќе се воспостави врска,
името на BLUETOOTH уредот се
прикажува на екранот.
35МК
3 Допрете
2
4 Прилагодете го тонот.
Поврзување со
BLUETOOTH со еден
допир со NFC
да почне репродукцијата.
Во зависност од BLUETOOTH
уредот,
- може треба два пати да допрете .
- може треба да почнете со репродукција на аудио извор на
BLUETOOTH уред.
Прво прилагодете го тонот на
BLUETOOTH уредот, ако тонот се
уште е премногу тивок, прилагодете
го тонот на системот.
Забелешки
• Кога системот не е поврзан во било кој
BLUETOOTH уред, системот автоматски
ќе се поврзе со последен поврзан
BLUETOOTH уред кога ќе допрете
BLUETOOTH на уредот или
.
• Ако се обидете да поврзете друг
BLUETOOTH уред во системот,
моментално поврзаниот BLUETOOTH
уред ќе се исклучи.
За исклучување на BLUETOOTH
уред
Допрете BLUETOOTH на уредот.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
Во зависност од BLUETOOTH уредот,
BLUETOOTH поврзувањето може да
се откаже автоматски кога ќе
престанете со репродукција.
За бришење информација за
спарување
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
1
36МК
Допрете BLUETOOTH да изберете
BLUETOOTH.
“BLUETOOTH” се прикажува на
екранот.
Ако системот е поврзан со
BLUETOOTH уред, на екранот се
прикажува име на BLUETOOTH
уредот. Допрете BLUETOOTH да го
исклучите BLUETOOTH уредот.
Држетена DJ OFF и
– околу
3 секунди.
“BT HISTORY CLEAR” се прикажува
на екранот и сите информации за
спарување се бришат.
NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична
комуникација со краток опсег меѓу
разни уред, како н апр. паметни телефони и таблети.
Кога ќе допрете на системот со NFCкомпатибилен паметен телефон,
системот автоматски:
- вклучува BLUETOOTH функција.
- го комплетира спарувањето и
BLUETOOTH поврзувањето.
Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена NFC
функција (OS: Android 2.3.3 или
понов, освен Android 3.x)
Забелешки
• Системот може да препознае и да се
поврзе со еден NFC-компатибилен
паметен телефон во исто време. Ако се
обидување да поврзете друг NFCкомпатибилен паметен телефон со
системот, моментално поврзаниот NFCкомпатибилен паметен телефон ќе се
исклучи.
• Во зависност од вашиот NFCкомпатибилен паметен телефон, може ќе
треба прво да ја направите следната
постапка на вашиот NFC- компатибилен
пеметен телефон.
- Вклучете ја NFC функцијата. За детали,
видете во упатството за употреба на
NFC-компатибилниот паметен телефон.
- Ако вашиот NFC-компатибилен паметен
телефон има постара OS верзија од
Android 4.1.x, превземете ја и
активирајте ја “NFC Easy Connect”
апликацијата. “NFC Easy Connect” е
апликација за Android паметен телефон
и може да ја најдете на Google Play.
(Апликацијата може да не е достапна во
некои земји/региони.)
1 Допрете на паметниот телефон на
N-ознаката на уредот се додека
паметиот телефон не завибрира.
Дотерување BLUETOOTH
аудио кодекс
Може да примите податоци во AAC
или SBC формат од BLUETOOTH
уред.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / непрекинато да
изберете “BT AAC” и допрете
.
3 Допрете
/ непрекинато да
изберете дотерување.
• ON: Овозможува прием на AAC
формат.
• OFF: Прием на SBC формат.
За излез од менито со опции, допрете
OPTIONS.
2 Почнете со репродукција на аудио
на паметниот телефон.
За детали, видете во упатството за
употреба на BLUETOOTH уредот.
Совет
Ако спарувањето и BLUETOOTH
поврзувањето не успеат, направете го
следното.
- Извадете ја кутијата од памтениот телефон
ако користите комерцијално достапни.
- Допрете повторно на паметниот телефон
на N-ознаката преку уредот.
- Повторно активирајте ја “NFC Easy
Connect” апликацијата.
Исклучување на паметниот
телефон
Допрете повторно на паметниот
телефон на N-ознаката преку уредот.
• Може да уживате во звук со висок
квалитет ако е избрано AAC. Во случај да
не може да слушате AAC звук од уредот
или звукот е испрекинат, изберете “OFF”.
• Ако го смените ова дотерување кога
системот е поврзан со BLUETOOTH
уред, BLUETOOTH уредот ќе се исклучи.
За поврзување со BLUETOOTH уред,
направете повторно BLUETOOTH
поврзување.
BLUETOOTH
Забелешки
Завршете го поврзувањето следејќи
ги инструкциите на екранот на
паметниот телефон.
Кога е воспоставено BLUETOOTH
поврзување, името на BLUETOOTH
уредот се прикажува на екранот.
Дотерување
BLUETOOTH режим
на мирување
BLUETOOTH режимот на мирување овозможува системот автоматски да се вклучи
кога ќе воспоставите BLUETOOTH врска
од BLUETOOTH уред.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / непрекинато да
изберете “BT STBY” и допрете
.
37МК
3 Допрете
/ непрекинато да
изберете дотерување.
• ON: Системот автоматски се
вклучува кога ќе воспоставите
BLUETOOTH поврзување од
BLUETOOTH уред.
• OFF: Исклучување на функцијата.
За излез од менито со опции, допрете
OPTIONS.
Дотерување
BLUETOOTH сигнал
Можете да се поврзете со системот
преку спарен BLUETOOTH уред со
сите функции кога BLUETOOTH
сигналот е вклучен. BLUETOOTH
сигналот фабрички е вклучен.
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
Држете на DJ OFF и
+ за околу
3 секунди.
“BT ON” или “BT OFF” се прикажува
на екранот.
Забелешки
• Не може да ги направите следните
операции кога BLUETOOTH сигналот е
исклучен:
‐ Спарување и/или поврзување со
BLUETOOTH уред
‐ Бришење информација за спарување
‐ Користење “SongPal” преку BLUETOOTH
‐ Менување BLUETOOTH аудио кодекс
• Ако допрете на системот со NFCкомпатибилен памете телефон или го
вклучите BLUETOOTH режимот за
мирување, BLUETOOTH сигналот
автоматски се вклучува.
38МК
Користење “SongPal”
преку BLUETOOTH
За апликацијата
Соодветна апликација за овој модел е
достапна и на Google Play и App Store.
Побарајте “SongPal” или скенирајте го
QR кодот подолу и преземете
бесплатна апликација да дознаете
повеќе за карактеристиките.
BLUETOOTH технологијата работи
со iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5та генерација), iPod touch
(4та генерација).
Забелешка
Ако “SongPal” апликацијата не работи
правилно, откачете го и повторно
поврзете го BLUETOOTH уредот се
допирање на BLUETOOTH на уредот
(стр. 35).
Прилагодување звук
Прилагодување звук
За
Направете го ова
Зајакнување на
бас и креирање
помоќен звук
Допрете MEGA BASS on
на уредот.
Намалување на
бас звук (BASS
CUT)
Држете на MEGA BASS на
уредот околу 2 секунди
или повеќе.
За октажување на BASS
CUT ефектот, допрете
MEGA BASS на уредот.
Забелешки
• MEGA BASS индикаторот
Изберете
мемориран
Допрете MUSIC или
VIDEO. Може да ги
користите и копчињата на
уредот. Допрете SOUND
FIELD, потоа завртете го
VOLUME/MULTI
CONTROL копчето да
изберете звучен ефект,
потоа допрете ENTER. За
откажување на меморан
звучен ефект, допрете
MUSIC непрекинато да
изберете “FLAT”. Може да
ги користите и копчињата
на уредот да изберете
“FLAT”.
Можете да осетите чувство на присуство
на стадион кога се емитува фудбалски
натпревар.
Допрете FOOTBALL непрекинато
додека гледате фудбалски натпревар.
• ON NARRATION: Можете да уживате
во извонредно чувство како да сте на
стадион преку појачување на овации.
• OFF NARRATION: Можете да уживате
во извонредно чувство како да сте на
стадион со минимизирање на нивото на
преносот како додаток на зголемените
овации.
За откажување наVirtual Football
режимот
Допрете MUSIC непрекинато да
изберете “FLAT”.
Забелешки
• Препорачуваме да изберете режим за
фудбал кога гледате фудбалски
натпревар.
• Ако слушнете неприроден звук во
содржината кога е избрано “OFF
NARRATION”, се препорачува “ON
NARRATION”.
• Оваа карактеристика не поддржува моно
звук.
• Можете да изберете само Virtual Football
режим за време на AUDIO IN 1 или
AUDIO IN 2 функцијата.
Прилагодување звук
на уредот трепка кога
BASS CUT ефектот е
вклучен.
• BASS CUT ефектот автоматски се исклучува кога
ќе го исклучите системот
или ќе активирате
Football режим (стр. 39).
Избор на Virtual
Football режим
39МК
• SAMPLER: Овозоможува серија на
специјални звучни ефекти.
Креирање свој звучен
ефект
2 (Само за SAMPLER)
Можете да го зголемите или намалите
нивото на фреквенцијата и да го зачувате
дотерувањето како “CUSTOM EQ”.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / непрекинато да
изберете “EQ EDIT” и допрете
.
3 Допрете
/ непрекинато за
прилагодување ниво на
еквилајзер и потоа на
.
4 Повторете го чекор 3 за прилагодување
ниво на други фреквенции и
сараунд ефект.
За излез од менито со опции, допрете
OPTIONS.
Да изберете сопствено
дотерување на еквиалјзер
Допрете MUSIC непрекинато да
изберете “CUSTOM EQ”.
Креирање атмосфера на
забава
(DJ EFFECT)
Користете ги копчињата на уредот
да ја направите оваа операција.
1
40МК
Допрете на следното копче да
изберете тип на ефект.
• FLANGER: Креирање ефект на
пробивање сличен на татнеж на
авион.
• ISOLATOR: Изолирање на одредена
фреквенција со прилагодување на
друга фреквенција. На пр. кога сакате
да фокусирате вокали.
Допрете SAMPLER непрекинато да
изберете SAMPLER режим.
3 (Само за SAMPLER)
Допрете S1/S2/S3/S4 за емитување на
SAMPLER звучен ефект. За емитување непрекинато друг SAMPLER
звучен евект, завртете го VOLUME/
MULTI CONTROL копчето.
(Само за FLANGER и ISOLATOR)
Завртете го VOLUME/MULTI
CONTROL копчето за
прилагодување ниво на ефект.
За исклучување на ефектот
• Допрете DJ OFF.
• Допрете повторно да изберете копче
за ефект (само за FLANGER и
ISOLATOR).
Забелешки
• DJ EFFECT автоматски се исклучува кога:
‐ ќе го исклучите системот
‐ ќе ја смените функцијата
‐ ќе го смените тјунерот
‐ ќе ја активирате или деактивирате
PARTY CHAIN функцијата
‐ ќе го активирате Football режимот
• Ако го активирате DJ EFFECT за време на
префрлање, звучниот ефект нема да се
префрли на USB уредот.
• Не може да користите VOLUME/MULTI
CONTROL на уредот за прилагодување на
тонот кога DJ EFFECT е активиран.
Допрете
+/– на далечинскиот за
прилагодување на тонот.
Други операции
Користење на Party
Chain функцијата
Можете да поврзете повеќе аудио
системи верижно да направите позабавна
средина и создадете емитување на појак
звук.
Активирајте систем во ланецот да биде
“Party Host” и пуштете музика. Другите
системи ќе станат “Party Guest” и ќе ја
репродуцираат истата музика како и the
“Party Host”.
Дотерување Party Chain
Можете да дотерате Party Chain поврзувајќи
ги систе системи преку аудио кабли
(одделно се продаваат).
Пред да ги поврзете каблите прво
откачете го кабелот за напојување.
Ако еден од системите не е
опремен со Party Chain
функцијата
Прв систем
Втор
систем
Продолжете со
поврзување се до
последниот систем
Последен систем
• Последниот систем не е поврзан со
првиот систем.
Прв систем
• Поврзете систем кој не е опремен со
Party Chain функција на последниот
систем. Внимавајте да изберете аудио
во функција на последниот систем.
• Првиот систем мора да го изберете
како Party Host така да сите системи
ќе репродуцираат иста музика кога
Party Chain функцијата е активирана.
Втор
систем
Продолжете со
поврзување се до
последниот систем
Последен
систем
Други операции
Ако сите системи се опремени
со Party Chain функција
• Последниот систем мора да е поврзан
со првиот систем.
• Секој систем може да биде Party Host.
• Можете да изберете нов Party Host кога
Party Chain функцијата е активирана.
За детали видете “Да изберете нов
Party Host” (стр. 42).
Уживајте во Party Chain
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
1
Приклучете го кабелот за напојување и вклучете ги сите системи.
41МК
2 Прилагодете го тонот на секој
систем.
3 Активирајте ја Party Chain
функцијата на системот кој сакате
да биде Party Host.
Допрете FUNCTION, потоа завртете
го VOLUME/MULTI CONTROL
копчето да изберете функција (освен
AUDIO IN 1 со поврзување (А)
(стр.41)), потоа допрете ENTER.
Почнете со репродукција на музика,
потоа допрете PARTY CHAIN.
“PARTY CHAIN” се прикажува на
екранот. Системот почнува со
забавата како Party Host и другите
системи автоматски стануваат Party
Guest Сите системи ја репродуцираат
истата музика како и Party Host.
Моменталниот Party Host автоматски ќе
стане Party Guest. Сите системи репродуцираат иста музика како и новиот Party
Host.
Забелешки
• Може да изберете друг систем како нов
Party Host откако сите системи ќе
завршат со Party Chain функцијата.
• Повторете ги горните чекори ако
избраниот систем по неколку секунди не
се менува како нов Party Host.
За деактивирање Party Chain
На Party Host, допрете PARTY CHAIN.
Забелешка
Повторете го горниот чекор ако системот
не го деактивира Party Chain по неколку
секунди.
Забелешки
• Во зависност од вкупниот број на системи
кои сте ги поврзале, може да потрае некое
време пред Party Guest да почне со
репродукција.
• Менувањето на нивото на тон и звучните
ефекти на Party Host не влијаат врз
емитувањето на Party Guest.
• Party Guest продолжува со репродукција
на музички извор како Party Host дури и
кога ќе ја смените функцијата на Party
Guest. Но, може да го прилагодите тонот и
да го смените звучниот ефект на Party
Guest.
• Кога со Party Host користите микрофон,
звукот нема да се емитува од Party Guest.
• Кога еден од поврзаните системи
извршува USB префрлање, почекајте
системот да заврши или да престане
со префрлање пред да ја активирате
Party Chain функцијата.
• За детали за операциите на другите
системи, видете во упатството за
употреба на системите.
Пеење: Караоке
Подготовка за караоке
1
Вклучете го MIC LEVEL на уредот
во MIN за намалување на нивото
на тон на микрофонот.
2 Поврзете микрофон во MIC 1 или
MIC 2 приклучокот на уредот.
Поврзете друг микрофон ако
сакате да пеете во дует.
3 Почнете со репродукција на музика
и прилагодете го тонот на
микрофонот. Допрете MIC ECHO
непрекинато за прилагодување на ехо
ефект.
4 Почнете да пеете заедно со
музиката.
Да изберете нов Party Host
Повторете го чекор 3 од “Уживајте во
Party Chain” на системот кој сакате да
биде нов Party Host.
42МК
Забелешки
• Караоке режимот е вклучен кога
микрофонот е поврзан за време на
DVD/CD, USB 1 или USB 2 функцијата.
• Ако се појави завивање:
‐ микрофонот тргнете го подалеку од
звучниците.
‐ сменете го правецот на микрофонот.
‐ намалете го MIC LEVEL.
‐ допрете
– за намалување ниво на
тон или допрете MIC ECHO непрекинато
за прилагодување ниво на ехо.
• Звукот од микрофонот нема да се префрли
на USB уред за време на USB префрлање.
Користење Vocal Fader
Можете да го намалите звукот на вокалот
во стерео изворот.
Допрете VOCAL FADER непрекинато
да изберете “V FADER ON”.
`
За откажување Vocal Fader ефектот,
допрете VOCAL FADER непрекинато
да изберете “V. FADER OFF”.
Забелешка
Менување клуч (Key
Control)
Допрете KEY CONTROL
да одговара вашиот вокал во Караоке режим.
Избор на режим за бодување
(Score Mode)
Кога Караоке режимот е вклучен,
може да користите режим за
бодување.
Вашиот резултат се пресметува на скала
од 0 до 99 споредувајќи го вашиот глас
со музичкиот извор.
1 Почнете со репродукција на музика.
2 Допрете SCORE пред да почнете
да пеете во Караоке режим.
3 Откако пеете повеќе од минута,
допрете повторно SCORE да го
видите вашиот резултат.
Видете [SCORE MODE] во
“Дотерување аудио опции – [AUDIO
SETUP]” (стр. 29).
Уживајте во светлината
на звучникот
Допрете LIGHT MODE непрекинато
за менување боја на светло на
звучникот.
За исклучување на светлината, допрете
SPEAKER LIGHT на уредот непрекинато
или PARTY LIGHT на далечинскиот да
изберете “LED OFF”.
Забелешка
Ако светлоста на осветлувањето е
фрапантно, вклучете го светлото
во собата или исклучете го
осветлувањето.
Користење тајмери
Системот нуди три режими на тајмер.
Не може да ги активирате во исто време
и Play Timer и Recording Timer. Ако
користите било кој со Sleep Timer, Sleep
Timer има приоритет.
Други операции
За користење на Vocal Fader за време на
DVD/CD, USB 1 или USB 2 функциите,
прво вклучете го Караоке режимот со
поврзување на микрофон.
Да изберете рејтинг во Score
Mode
Sleep Timer (Тајмер за спиење)
Системот автоматски се исклучува во
дотераното време.
Допрете SLEEP непрекинато.
За откажување Sleep Timer, допрете
SLEEP да изберете “OFF”.
Совет
За проверка на преостанато време пред
системот да се исклучи, допрете
SLEEP.
43МК
Тајмер за репродукција/
снимање
Проверете дали сте го дотерале
часовникот (стр. 18).
Play Timer (Тајмер за репродукција):
Можете да дотерате системот да се
вклучи и автоматски да репродуцира
диск, USB уред или радио станица во
одредено време.
Recording Timer (Тајмер за снимање):
Можете да префрлите музика од
дотерана радио станица на USB уред
во одредено време.
1
За Play Timer:
Подгответе извор за звук, потоа допрете
VOLUME
+/– за прилагодување
тон. За почеток од одредена песна или
фајл, направете свој програм (стр. 18).
За Recording Timer:
Дотерајте во меморирана радио
станица (стр. 34).
2 Држете SHIFT, потоа допрете
TIMER MENU.
3 Допрете
/ непрекинато да
изберете “PLAY SET” или “REC
SET” и допрете
.
4 Дотерајте време за почеток на
репродукција или префрлање.
Допрете / непрекинато да
дотерате час/минути и допрете
.
5 Користете ја истата постапка
како во чекор 4 за дотерување
време за запирање на
репродукција или префрлањето.
6 Допрете
/ непрекинато да
да изберете извор за звук и допрете
.
За Recording Timer:
Поврзете пренослив USB уред во
(USB) 2 портот.
44МК
7 Допрете
за исклучување на системот.
Проверка на дотерување на тајмер
или повторно активирање
1
Држете SHIFT, потоа допрете TIMER
MENU.
“TIMER SEL” трепка на екранот.
2
3
Допрете
.
Допрете / непрекинато да
изберете “PLAY SEL” или “REC SEL” и
.
допрете
За откажување на тајмер
Повторете ја истата постапка како
погоре и изберете “TIMER OFF” во
чекор 3 и потоа допрете
.
Забелешки
• Системот се вклучува пред дотераното
време. Ако системот е вклучен во дотераното време или ако “STANDBY” трепка на
екранот, Play Timer и Recording Timer не се
репродуцираат или не префрлаат.
• Не работете со системот од времето кога
системот треба да се вклучи се додека
репродукцијата или префрлањето не
почнат.
Користење опционална
опрема
1
Допрете
– непрекинато се
додека “VOLUME MIN” не се
прикаже на екранот.
2 Поврзете опрема по избор
(стр. 15).
3 Допрете FUNCTION +/–
непрекинато да изберете
функција која кореспондира
со поврзаната опрема.
4 Почнете со репродкција на
поврзаната опрема.
5 Допрете
+ непрекинато за
прилагодување на тон.
Забелешка
Системот може да се префрли автоматски
во режим на мирување ако нивото на тонот
на поврзаната опрема е премногу ниско.
Прилагодете го нивото на тон на
поврзаната опрема. За исклучување на
функцијата автоматско мирување, видете
“Дотерување на функцијата за автоматско
мирување” (стр. 45).
Деактивирање на
кочиња на уредот
(Заклучување за деца)
Можете да ги деактивирате копчињата
на уредот (освен
) да спречите
неправилности при работа, како на пр.
заштита за деца.
Држете на „ на уредот повеќе од 5
секунди.
Забелешки
• Child Lock функцијата ќе се откаже кога
ќе го откачите кабелот за напојување.
• Child Lock функцијата не може да се
активира кога ќе го отворите носачот за
диск.
изберете “AUTO STBY” и допрете
.
3 Допрее
/ непрекинато да
изберете “ON” или “OFF”.
За излез од менито со опции,
дорпете OPTIONS.
Notes
• “AUTO STBY” трепка на екранот околу 2
минути пред да се префрли во режим на
мирување.
• Функцијата автоматско мирување не
работи во следните случаи:
‐ за време на тјунер.
‐ кога е активиран тајмер.
‐ кога е поврзан микрофон.
Ажурирање софтвер
Софтверот на овој систем понатаму
може да се ажурира. Софтверот
можете да го ажурирате од следната
веб стран.
За потрошувачи во Латинск Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За потрошувачи во Европа и Русија:
<http://www.sony.eu/support>
За потрошувачи во други земји/региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
Следете ги онлајн инструкциите за
ажурирање на софтверот.
Други опции
“CHILD LOCK ON” се прикажуваат на
екранот.
Со системот може да ракувате само
преку копчињата на далечинскиот.
За откажување, држете на „ на уредот
повеќе од 5 секунди се додека на екранот
не се прикаже “CHILD LOCK OFF”.
1 Допрете OPTIONS.
2 Допрете / непрекинато да
Дотерување функција за
автоматска подготвеност
Овој систем е опремен со функција за
автоматска подготвеност. Со оваа
функција, системот автоматски се
префрла во режим на подготвеност за
околу 15 минути кога нема други
операции или нема аудио сигнал.
Фабрички оваа функција е вклучена.
45МК
Дополнителни информации
Проблеми и решенија
Доколку забележите проблем со системот, најдете го проблемот во листата со
проблеми и решенија и обидете се да го
решите проблемот.
Ако проблемот се уште постои обратете
се во продавницата на Sony.
Запомнете дека ако сервисер смени
некој дел за време на поправката, тој
дел може да биде задржан.
Ако “PROTECT XX” (X е број)
се прикаже на екранот
Веднаш откачете го кабелот за
напојување и проверете го следното.
• Дали го користите исклучиво
испорачаните звучници?
• Дали нешто ги блокира отворите за
вентилација на уредот?
Откако ќе го проверите ова и ќе го решите проблемот, приклучете го повторно кабелот за напојување и вклучете
го системот. Ако проблемот се уште
постои, обратете се во продавницата на
Sony.
Општо
Напојувањето не се вклучува.
• Проверете дали кабелот за напојување
правилно е поврзан.
Системот се префрла во режим на
мирување.
• Ова не е дефект. Системот автоматски
се префрла во режим на мирување за
околу 15 минути ако нема никаква
операција или аудио сигнал (стр. 45).
46МК
Дотерувањето за часовник или тајмер
е откажано.
• Кабелот за напојување е откачен или
има прекин во мрежата. Повторно
дотерајте го часовникот (стр. 18) и
тајмерот (стр. 43).
Нема звук.
• Прилагодете го тонот.
• Проверете го поврзувањето на звучнкот
(стр. 16).
• Проверете го поврзувањето на
опционалната опрема, ако има (стр. 15).
• Вклучете ја поврзаната опрема.
• Нема аудио емитување за време на
Тајмер за репродукција.
• Откачете го кабелот за напојување,
потоа поврзете го повторно и вклучете
го системот.
Не се слуша звук од микрофонот.
• Прилагодете го тонот на микрофонот.
• Проверете дали микрофонот правилно
е поврзан во the MIC 1 или MIC 2
приклучокот на уредот.
• Проверете дали е вклучен микрофонот.
Има шум и бучава.
• Оддалечете го системот од извори на
бучава.
• Системот поврзете го во друг штекер.
• Инсталирајте филтер за бучава
(комерцијално достапен) во кабелот за
напојување.
• Исклучете ја околната електрична
опрема.
• Можете да слушнете бучава од
вентилатор кога системот е во режим
на подготвеност или репродукција на
тивок тон. Ова не е дефект.
Тајмерот не работи.
• Проверете го дотерувањето на тајмерот
и дотерајте точно време (стр. 43).
• Откажете ја функцијата Sleep Timer
(стр. 43).
Далечинскиот не работи.
• Отстранете ги пречките меѓу
далечинскиот и уредот.
• Далечинското доближете го до уредот.
• Насочете го далечинското кон сензорот
на уредот.
• Заменете ги батериите (R03/големина AA).
• Уредот тргнете го подалеку од
флуоресцентно светло.
Има акустично ехо.
• Намалете го тонот.
• Оддалечете го микрофонот од
звучниците или сменете го правецот на
микрофонот.
Има неправилности во бојата на ТВ.
• Веднаш исклучете го ТВ, потоа
вклучете го по 15 до 30 минути. Ако се
уште има неправилности во бојата,
звучиците поместете ги подалеку од
ТВ.
“PLEASE CONNECT ALL SPK” се
прикажува.
• Проверете дали сите звучници се
поврзани.
Звучници
Звукот се слуша само од еден канал
или левиот и десниот тон не се
избалансирани.
• Звучниците поставете ги колку може
посиметрично.
• Проверете дали звучниците се
поврзани безбедно и правилно.
• Изворот почнува да се репродуцира
како моно.
Не се слуша звук од одреден звучник.
• Проверете дали звучникот е поврзан
безбедно и правилно.
Носаачот за диск не се отвара и
“LOCKED” се прикажува на екранот.
• Обратете се во продавницата на Sony
или во локалниот овластен сервис на
Sony.
Носачот за диск не се затвара.
• Дискот ставете го правилно.
Дискот не се вади.
• Не може да го извадите дискот за време
на CD-USB Synchronized Transfer или
REC1 Transfer. Допрете „ за откажување на префрлањето, потоа допрете
на уредот да го извадите дискот.
• Консултирајте се во продавницата на
Sony.
Репродукцијата не почнува.
• Избришете го дискот (стр53).
• Вчитајте го дискот.
• Ставете диск кој системот може да го
репродуцира (стр. 8).
• Извадете го дискот и избришете го од
влага, потоа оставете го системот
вклучен неколку часа додека влагата не
испари.
• Регионалниот код на DVD VIDEO не
одговара со системот.
Звукот прескокнува.
• Избришете го дискот (стр. 53).
• Ставете го дискот.
• Уредот преместете го на место каде
нема вибрации.
• Звучниците преместете ги подалеку од
уредот. Кога слушате песна со бас звук
со јак тон, вибрациите од звучникот
може да предизвикаат прескокнување
на звукот.
Дополнителни информации
“CHILD LOCK” се прикажува кога ќе
допрете било кое копче на уредот.
• Исклучете ја функцијата Child
Lock (стр.45).
Диск плеер
Репродукцијата не почнува од првата
песна.
• Режимот на репродукција дотеајте го
во Normal Play (стр.23).
• Resume Play е избрано. Допрете „
двапати. Потоа допрете
да почнете
со репродукција.
47МК
Не може да изведувате некои функции
како на пр. Stop, Lock Search, Slowmotion Play, Repeat Play, Shuffle Play,
или Program Play.
• Во зависност од дискот, може да се
случи да не може да правите некои
операции. Видете во работното
упатство испорачано со дискот.
DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG
или Xvid) не се репродуцираат.
• Податоците не се зачувани во поддржан
формат.
• Проверете дали сте избрале правилен
Media Mode пред да репродуцирате.
Карактери за име на папка, песна,
фајл и ID3 ознака не се прикажани
правилно.
• ID3 ознаката не е Version 1 (1.0/1.1) или
Version 2 (2.2/2.3).
• Карактери кои може да се прикажат на
овој систем се следните:
‐ Големи букви (A до Z)
‐ Броеви (0 до 9)
‐ Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се прикажуваат како
“_”.
Звукот го губи стрео ефектот кога
репродуцирате AUDIO CD, VIDEO CD,
аудио и видео фајл или DVD VIDEO.
• Откачете ги микрофоните. “ ”
исчезнува од екранот.
• Проверете дали системот правилно е
поврзан.
• Проверете го поврзувањето на
звучниците (стр. 16).
USB уред
Грешки при префрлање.
• Користите неподдржан USB уред.
Проверете ја информацијата на веб
страната за компатибилни USB уреди
(стр. 10).
• USB уредот не е правилно
форматиран. Видете во упатството за
употреба на USB уредот како да го
форматирате.
48МК
• Исклучете го системот и извадете го
USB уредот. Ако USB урдот има прекинувач за напојување, исклучете го USB
уредот и повторно вклучете откако ќе
го извадите од системот. Потоа,
направете го префрлањето повторно.
• Ако операциите префралње и бришење
се повторно повеќе пати, структурата
на фајлот на USB уредот се
фрагментира. Видете во упатството за
употреба испорачано со USB уредот
како да го решите овој проблем.
• USB уредот е откачен или напојувањето
е исклучено за време на префрлањето.
Избришете ги делумно префрлените
фајлови и повторно префрлете го
фајлот. Ако ова не го реши проблемот,
USB уредот може да е оштетен. Видете
во упатството за употреба на USB
уредот како да го решите овој проблем.
Аудио фајлови или папки на USB
уредот не може да се избришат.
• Проверете дали USB уредот има
заштита од пишување.
• USB уредот е откачен или напојувањето
е исклучено за време на бришењето.
Избришете ги делумно избришаните
фајлови. Ако ова не го реши проблемот, USB уредот може е оштетен. Видете во упатството за употреба на USB
уредот како да го решите овој проблем.
Нема звук.
• USB уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот и повторно приклучете го USB уредот, потоа вклучете
го системот и проверете дали “USB 1”
или “USB 2” ќе светне на екранот.
Има шум, прескокнување или
испрекинат звук.
• Користите неподдржан USB уред.
Проверете ја информацијата на веб
страната за компатибилни USB уреди
(стр 10).
• Исклучете го системот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа
вклучете го системот.
• Самите музички податоци содржат
бучава или звукот е испрекинат. Бучавата може влегла при префрлањето.
Избришете го фајлот и повторно
префрлете го.
• Брзината користена при кодирање на
аудио фајлови е бавна. Префрлете
аудио фајлови со поголема брзина.
“READING” побавно се прикажува
или потребно е повеќе време
репродукцијата да почне.
• Процесот на вчитување може да потрае
подолго време во следните случаи.
– Има многу папки или фајлови на
USB уредот (стр. 10).
‐ Фајл структурата е премногу сложена.
‐ Капацитетот на меморијата е надминат.
‐ Внатрешната меморија е фрагментирана.
“OVER CURRENT” се прикажува на
екранот.
• Откриен е проблем со нивото на електричното напојување од (USB) 1
портот или (USB)2 портот. Исклучете
го системот и извадете го USB уредот
од портот. Проверете да не има
проблем со USB уредот. Ако овој
приказ се уште постои, обратете се во
продавницата на Sony.
Погрешно прикажување.
• Податоците зачувани на USB уредот се
оштетени, повторно префрлете ги.
• Карактери кои може да се прикажат на
овој систем се следни:
USB уредот не е препознат.
• Исклучете го системот и поврзете го
USB уредот и вклучете го системот.
• Проверете ја информацијата на веб
страната за компатибилни USB уреди
(стр. 10).
• USB уредот не работи правилно. Видете во упатството за употреба на USB
уредот како да го решите проблемот.
Репродукцијата не почнува.
• Исклучете го системот и поврзете го
USB уредот и вклучете го системот.
• Проверете ја информацијата на веб
страната за компатибилни USB уреди
(стр. 10).
Репродукцијата не почнува од првиот
фајл.
• Режимот за репродукција дотерајте го
во Normal Play (стр.23).
Аудио фајл не се репродуцира.
• Проверете дали сте избрале правилен
Media Mode пред репродукција.
• USB уреди форматирани со фајл систем
различен од FAT16 или FAT32 не се
поддржани.*
• Ако користите поделен USB уред, може
да се репродуцираат само фајловите во
првиот дел.
* Овој систем поддржува FAT16 и FAT32,
но некои USB уреди може да не ги поддржува сите овие FAT. За детали, видете во
упатството за употреба на секој USB уред
или обратете се кај производителот.
Дополнителни информации
“NO FILE” се прикажува на екранот.
• Системот се префрла во режим на
ажурирање на софтверот, сите копчиња
(освен
) се деактивирани. Допрете
на уредот за откажување на
ажурирање на софтверот.
‐ Големи букви (A до Z)
‐ Броеви (0 до 9)
‐ Симболи (< > * +, [ ] \ _)
Други карактери се прикажуваат како
“_”.
Слика
Нема слика.
• Проверете дали системот правилно е
поврзан.
• Ако видео кабелот е оштетен, заменете
го со нов.
49МК
• Проверете дали уредот сте го поврзале
во видео влезен приклучок на ТВ (стр.
16).
• Проверете дали сте го вклучите ТВ и
дали ТВ правилно работи.
• Проверете дали сте избрале видео влез
на ТВ да може да гледате слики од
системот.
• (Освен за модели за Латинска Америка,
Европа и Русија)
Дотерајте ги боите правилно во
согласност со боите на ТВ.
Се појавуваат пречки во сликата.
• Избришете го дискот (стр. 53).
• Ако видео сигналот од системот оди
преку видео на ТВ, заштитата од
копирање направени на некои DVD
VIDEO програми може да влијаат врз
квалитетот на сликата.
• (Освен за модели за Латинска Америка,
Европа и Русија)
Кога репродуцирате VIDEO CD снимен
во различни бои еден од дотераните на
системот, сликата може да биде
изобличена (стр. 18, 28).
• (Освен за модели за Латинска Америка,
Европа и Русија)
Дотерајте ја бојата да одговара на
Вашиот ТВ (стр. 18, 28).
Размерот на ТВ екранот не може да се
менува.
• Размерот е фиксен на DVD VIDEO и
видео фајлот.
• Во зависност од ТВ може да не можете
да го менувате.
Јазикот за звукот не може да се
менува.
• Повеќејазични записи не се снимаат на
DVD VIDEO кој се репродуцира.
• DVD VIDEO забранува менување јазик
за звучен запис.
Јазикот за преводи не може да се
смени.
• Повеќејазични преводи не се снимаат
на DVD VIDEO кое се репродуцира.
• DVD VIDEO забранува менување на
превод.
Преводот не може да се исклучи.
• DVD VIDEO забранува исклучување на
превод.
Аголот не може да се смени.
• Повеќе агли не се снимаат на DVD
VIDEO кое се репродуцира.
• DVD VIDEO забранува менување агли.
Тјунер
Има шум или бучава, или станицата
не може да се прими. (“TUNED” или
“STEREO” трека на екранот.)
• Антената правилно поврзете ја.
• Сменете го местото на антената и нејзината ориентација за подобар прием.
• Консултирајте се во продавницата на
Sony ако испорачаната AM антена
излезе од пластичниот држач.
• Исклучете ја околната електрична
опрема.
BLUETOOTH уред
Не може да се направи спарување.
• BLUETOOTH уредот доближете го до
системот.
• Спарувањето може да не е возможно
ако има друг BLUETOOTH иред околу
системот. Во овој случај, исклучете го
другиот BLUETOOTH уред.
• Проверете дали е внесена точна
лозинка на BLUETOOTH уредот.
BLUETOOTH уредот не го препознава
уредот или “BT OFF” се прикажува на
екранот.
• Дотерајте го BLUETOOTH уредот во
“BT ON” (стр. 38).
50МК
Поврзувањето не е возможно.
• BLUETOOTH уред кој се обидувате да
го поврзете не поддржува A2DP
профил и не може да се поврзе со
системот.
• Овозможете BLUETOOTH функција на
BLUETOOTH уредот.
• Воспоставите поврзување од
BLUETOOTH уред.
• Информацијата за регистрација на
спарување е избришана. Направете
повторно спарување.
• Избришете ја информацијата за регистрација нас парување од
BLUETOOTH уредот (стр. 36) и направтете повторно спарување (стр. 34).
Звукот прескокнува или е сменет или
изгубено е поврзувањето.
• Системот и BLUETOOTH уредот се
премногу далеку еден од друг.
• Ако има пречки меѓу системот и
BLUETOOTH уредот, отстранете ги
или избегнете ги пречките.
• Ако има опрема која генерира
електромагнетно зрачење, како на пр.
безжичен LAN, друг BLUETOOTH
уред или микробранова печка, тргнете
ги настрана.
Има шум, бучава или испрекинат звук.
• Ако има пречки меѓу системот и
BLUETOOTH уредот, отстранете ги
или избегнете ги пречките.
• Ако има опрема која генерира
електромагнетно зрачење, како на пр.
безжичен LAN, друг BLUETOOTH
уред или микробранова печка тргнете
ги настрана.
• Намалете го тонот на поврзаниот
BLUETOOTH уред.
Звукот од “Voice Playback” во “Fiestable”
апликацијата не се емитува.
• Вградената звучна демонстрација е
активирана, допрете „ за стопирање на
демото. Потоа, повторно
репродуцирајте.
Party Chain функцијата не се
активира.
• Проверете го поврзувањето (стр. 41).
• Проверете дали аудио кабелот
правилно е поврзан.
“PARTY CHAIN” трепка на екранот.
• Не може да изберете AUDIO IN 1
функција ако правите поврзување (стр.
41) при Party Chain функцијата.
Користете ги копчињата на уредот да
изберете друга функција (стр. 42).
• Допрете PARTY CHAIN на уредот.
• Ресетирајте го системот.
Party Chain функцијата не работи
правилно.
• Исклучете го системот. Потоа,
вклучете го системот и активирајте ја
Party Chain функцијата.
Ресетирање на системот
Ако системот се уште не работи
правилно, ресетирајте го системот во
фабричките дотерувања.
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
1
Откачете го и повторно прикачете го
кабелот за напојување.
2
3
Допрете
за вклучување на системот.
Држете на DJ OFF и TUNING + околу
3 секунди.
“RESET” се прикажува на екранот.
Сите конфигурирани дотерувања, пр.
меморирани радио станици, тајмери и
часовникот се враќаат во фабричките
дотерувања.
Дополнителни информации
Звукот од BLUETOOTH уредот не се
слуша на системот.
• Прво појачајте го тонот на BLUETOOTH
уредот, потоа прилагодете го тонот со
помош на VOLUME
+/–.
Party Chain
Враќање на “SETUP”
дотерувањата во фабрички
Може да ги вратите “SETUP”
дотерувањата (освен за “PARENTAL
CONTROL” дотерувањата) во
фабрички дотерувања.
1
51МК
2
Допрете / да изберете
[SYSTEM SETUP] и допрете
3
Допрете / да изберете
[RESET] и допрете
.
4
Допрете / да изберете
[YES] и допрете
.
.
Потребни се неколку секунди да се
заврши. Не допирајте
кога го
ресетирате системот.
Самодијагноза
Кога ќе се прикажат букви/
броеви на ТВ екранот или
дисплејот
Фуквијата за самодијагноза се активира
за спречување дефект на системот, се
прикажува сервисен број со 5карактери (пр. C 13 50) во комбинација
на букви и 4 броеви. Во овој случај
проверете ја следната табела.
Први 3 карактери Причина и активност
на сервисен број за поправка
Пораки
Една од следните пораки може да се
прикаже или да трепка на екранот за
време на работата.
CANNOT PLAY
• Ставен е диск кој не се репродуцира.
• Ставен е DVD VIDEO со неподдржан
регионален код.
DATA ERROR
• Фајлот не одговара на побараниот
формат.
• Фајл екстензијата не одговара со фајл
форматот.
DEVICE ERROR
USB уредот не можеда се препознае или
поврзан е непознат уред.
DEVICE FULL
Меморијата на USB уредот е полна.
ERASE ERROR
Не е успешно бришењето на аудио
фајлови или папки на USB уред.
C 13
Дискот не е чист.
• Исчистете го дискот со
мека ткаенина (стр. 53).
FATAL ERROR
USB уредот е изваден за време на
префрлање или бришење и може да е
оштетен.
C 31
Дискот не е ставен
правилно.
• Ресетирајте го системот
потоа повторно ставете
го дискот правилно.
FOLDER FULL
Не може да префрлите на USB уред
бидејќи бројот на папки е дојден до
максимум.
E XX
(XX is a number)
За спречување дефект,
системот прави
самодијагноза.
• Обратете се во
најблиската продавница
на Sony или локален
овластен сервис на Sony
и кажете го сервисниот
број со 5-карактери.
Пр.: E 61 10
GUEST
Системот станува Party Guest кога
Party Chain функцијата е активирана.
HOST
Системот станува Party Host кога
Party Chain функцијата еактивирана.
NO DEVICE
Не е поврзан USB уред.
NO DISC
Нема диск во носачот за диск.
52МК
NO MEMORY
Избраната меморија за репродукција или
префрлање нема ставено мемориски
медиум во USB уредот.
NO MUSIC
MP3/WMA/AAC податоци не постојат во
MUSIC режим за репродукција.
NO PHOTO
JPEG податоци не постојат во PHOTO
режим на репродукција.
NO STEP
Сите програмирани чекори се
избришани.
NO VIDEO
MPEG4/Xvid податоци не постојат во
VIDEO режим на репродукција.
NOT IN USE
Се обидувате да направите одредена
операција при услови каде е забранета.
NOT SUPPORTED
Поврзан е USB уред кој не е поддржан
или USB уредот е поврзан преку USB
хаб.
(USB) портот
TIME NG
Почетокот и завршувањет на Play Timer
или Recording Timer се исти.
TRACK FULL
Не може да префрлите на USB уредот
бидејќи бројот на фајловите го
достигнале максимумот.
Мерки на
претпазливост
При носење на уредот
Направете ја следната постапка за
заштита на механизмот за диск.
Користете ги копчињата на уредот да ја
направите оваа операција.
1
2
3
READING
Системот чита информација од дискот
или USB уредот. Некои операции не се
достапни.
REC ERROR
Префрлањето не почнува, на пола е
запрено или не може да се направи.
за вклучување на системот.
Допрете FUNCTION, потоа завртете
го VOLUME/MULTI CONTROL
копчето да изберете “DVD/CD” и
допрете ENTER.
Извадете го дискот.
Допрете за отварање и затварање
на носачот за диск.
Почекајте додека на екранот не се
прикаже “NO DISC”.
PROTECTED
USB уредот има заштита од пишување.
PUSH STOP
Се обидувате да направите операција
која може да се направи само кога
репродукцијата е запрена.
Допрете
4
Откачете го кабелот за напојување.
Забелешки за дисковите
• Пред репродукција, избришете го дискот
со чита ткаенина од центарот нанадвор.
• Дисковите не ги чистете со раствори, пр.
бензин, разредувач или комерцијално
достапни раствори или антистатичен спреј
за винилни плочи.
• Дисковите не ги изложувајте на директна
сончева светлина или топлотни извори
како на пр. калорифери, ниту пак да го
оставите во автомобил паркиран на сонце.
Дополнителни информации
OVER CURRENT
Прекумерна струја од
е откриена.
STEP FULL
Се обидувате да програмирате
повеќе од 25 чекори.
53МК
За безбедност
• Целосно исклучете го кабелот за
напојување од штекер ако не планирате
да го користите подолго време. Кога ќе го
откачите уредот, секогаш влечете за
приклучокот. Никогаш за кабелот.
• Ако во системот влезе тврд предмет или
течност, откачете го системот и однесете
го кај квалификуван сервисер за проверка.
• Кабелот за напојување мора да го смени
квалификуван сервисер.
За поставување
• Не го ставајте системот во навалена позиција или наместа кои се многу топли,
ладни, прашливи, нечисти или влажни,
немаат соодветна вентилација, изложени
се на вибрации, на директна сончева
светлина или јако светло.
• Внимавајте при ставање на уредот или
звучниците на површини кои специјално
се третирани (на пр. восок или политура)
бидејќи може да се појават дамки или
обезбојување на површината на уредот.
• Ако системот е донесен директно од ладно на топло место или се ставени на
многу влажна просторија, влагата може
да кондензира на леќите во уредот и да
предизвика дефект на системот. Во оваа
ситуација, извадете го дискот и оставете
го системот вклучен околу еден час се
додека влагата не испари.
За прегревање
• Прегревањето на уредот за време на
работа е нормална и ова не е дефект.
• Не го допирајте куќиштето ако непрекинато го користите на многу висок тон
бидејќи куќиштето може да се загрее.
• Не ги покривајте отворите за вентилација.
За системот на звучници
Овој систем на звучници на магнетно заштитен и сликата на ТВ кој е во близина
може да биде искривен. Во оваа ситуација,
исклучете го ТВ, почекајте 15 до 30 минути
и повторно вклучете го. Ако нема подобрување, звучниците поместете ги подалеку од
ТВ.
54МК
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Ако оставите видео слика
или екран за прикажување на слика на
ТВ подолго време преку овој систем,
ризикувате трајно оштетување на ТВ
екранот. Проектирачките ТВ особено се
осетливи на ова.
Чистење на кабинетот
Овој систем чистете го со мека ткаенина
малку навлажнета со слаб раствор на
детергент.
Не користете било каков тип на абразивно
средство, прашок за чистење, раствори како
на пр. разредувач, бензин или алкохол.
За BLUETOOTH комуникација
• BLUETOOTH уреди треба да се користат
на растојание од 10 метри (33 feet) (непречено растојание) еден од друг. Опсегот на
ефективна комуникација може да биде
пократка во следните ситуации.
– Кога лице, метален предмет, ѕид или
други пречки има меѓу уредите со
BLUETOOTH поврзување
– Места каде е инсталиран безжичен LAN
– Околу микробранова печка
– Меса каде има други електромагнетни
бранови
• BLUETOOTH уреди и безжичен LAN
(IEEE 802.11b/g) користат иста
фреквенција (2.4 GHz). Кога BLUETOOTH
уредот го користите во близина на уред
со безжичен LAN, може да се појави
електромагнетни пречки. Ова може да
резултира со послаба брзина при
префрлање податоци или нема да се
поврзе. Ако се случи ова, обидете се со
следното:
– Обидете се да ги поврзете системот и
BLUETOOTH уредот кога сте на
растојание најмалку 10 метри (33 feet)
од безжичната LAN опрема.
– Исклучете го напојувањето на безжичната LAN опрема кога користите
BLUETOOTH уред на растојание од 10
метри (33 feet).
‐ Користете го системот и BLUETOOTH
уредот што може поблиску еден до друг.
Спецификации
Засилувач
Следното е мерено при
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
SHAKE-X7D
Излезна моќ (номинална):
800 W + 800 W (на 8 ohms, 100 Hz,
1% THD)
RMS излезна моќ (референтна):
1,200 W + 1,200 W (по канал на
8 ohms, 100 Hz)
SHAKE-X3D
Излезна моќ (номинална):
400 W + 400 W (на 4 ohms, 100 Hz,
1% THD)
RMS излезна моќ (референтна):
600 W + 600 W (по канал на
4 ohms, 100 Hz)
Влезови
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R Напон
2 V, импенданса 47 kilohms
AUDIO IN 2 L/R
Напон2 V, импенданса 47 kilohms
MIC 1, MIC 2
Осетливост 1 mV, импенданса
10 kilohms
(USB) 1, (USB) 2 порт: Тип A
Излези
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Напон 2 V, импенданса 1 kilohm
VIDEO OUT
Макс.излезно ниво 1 Vp-p,
небалансиран, Синх. негативно
оптоварување импенданса 75
ohms
USB дел
Поддржана брзина
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Примарна фреквенција
WMA: 44.1 kHz AAC:
44.1 kHz
Поддржан USB уред
Mass Storage Class
Максимален напон
1A
Дополнителни информации
• Радио бранови емитувани од овој систем
може да пречат при работата на некои
медицински апарати. Бидејќи овие пречки
може да предизвикаат дефект, секогаш
исклучете го напојувањето на системот и
BLUETOOTH уредот на следните места:
– Во болници, воз, авион, бензинска
пумпа и места каде има присуство на
запаллив гас
– Во близина на автоматски врати или
противпожарни аларми
• Овој систем поддржува безбедносни
функции кои се во согласност со
BLUETOOTH спецификација која
овозможува безбедност при комуникација
преку BLUETOOTH технологијата. Но,
оваа безбедност може да не е доволна во
зависност од дотераната содржина и
други фактори, па секогаш внимавајте
при комуникација преку BLUETOOTH
технологијата.
• Sony не е одговорени на било кој начин на
штети или губење на материјали поради
течење на информации при комуникација
преку BLUETOOTH.
• BLUETOOTH комуникација не се
гарантира со сите BLUETOOTH уреди
кои имаат ист профил како и системот.
• BLUETOOTH уреди поврзани со овој
систем мора да се во согласност со
BLUETOOTH спецификацијата назначена
од Bluetooth SIG, Inc. Но, дури и кога
уредот е во согласност со BLUETOOTH
спецификацијата може да има случаи каде
карактеристики или спецификации на
BLUETOOTH уредот оневозможуваат
поврзување или имаат различни
контролни методи, приказ или работа.
• Може да се појави бучава или аудио
звукот може да е прекинат во зависност од
поврзаниот BLUETOOTH уред, околината
на комуникација или опкружувањето.
55МК
Диск/USB дел
AM тјунер
Поддржана брзина
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Примарна фреквенција
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Xvid
Видео кодекс: Xvid
Брзина: 4.854 Mbps (MAX)
Резолуција/Опсег на рамка:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Аудио кодекс: MP3
MPEG4
Фајл формат: MP4 фајл формат
Видео кодекс:
MPEG4 Simple Profile
(AVC не е компатибилен.)
Брзина: 4 Mbps
Резолуција/Опсег на рамка:
720 × 576, 30 fps
Аудио кодекс: AAC-LC
(HE-AAC не е компатибилен.)
DRM: Не е компатибилен
Опсег на дотерување
Модели за Европа и Русија:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz step)
Модели за Латинска Америка и
Австралија:
531 kHz – 1,710 kHz (9 kHz step)
530 kHz – 1,710 kHz (10 kHz step)
Други модели:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz step)
530 kHz – 1,610 kHz (10 kHz step)
Диск плеер
Систем
Компакт диск и дигитален аудио и
видео систем
Својства на ласерска диода
Времтраење: Непрекинато
Ласерски излез*: Помалку од 44.6 W
* Овој излез е вредност мерена на
растојание од 200 mm од
објективната површина на лечите на
Optical Pick-up Block со 7 mm
отвор.
Опсег на фреквенција
20 Hz – 20 kHz
Видео формат на боја
NTSC и PAL
Тјунер
FM стерео, FM/AM суперхетероиден
тјунер
Антена
FM антена
AM кружна антена
FM тјунер
Опсег на дотерување
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step)
56МК
BLUETOOTH
Систем на комуникација
BLUETOOTH Standard version 3.1
Излез
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Максимален опсег на комуникација
Линија на очи приближ. 10 m1)
Фреквенција
2.4 GHz (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Метод на модулација
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Компатибилни BLUETOOTH профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Поддржани кодекси
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Вистинскиот опсег може да се разликува
во зависност од фактори како на пр. пречки меѓу уредите, магнентни полиња околу
микробранова печка, статичен електрицитет, осетливост на прием, перформанси на
антената, оперативен систем, софтверска
апликација и т.н..
2)
BLUETOOTH стандардни профили ја
прикажуваат целта на BLUETOOTH
комуникацијата меѓу уредите.
Звучници
SS-SHAKEX7
Систем на звучници
3-насочен, Sound Pressure Horn
Звучник
Вуфер: 150 mm, конусен тип
Високотонци: 25 mm, издолжен тип
Субвуфер: 380 mm, издолжен тип
Номинална импенданса
8 ohms
Димензии (в/ш/д) (Приближ.)
510 mm × 773 mm × 458 mm
Маса (Приближ.)
33.0 kg
SS-SHAKEX3
Систем на звучници
2-насочен, Sound Pressure Horn
Звучник
Високотонци: 25 mm, издолжен тип
Субвуфер: 250 mm, конусен тип
Номинална импенданса
4 ohms
Димензии (в/ш/д) (Приближ.)
368 mm × 585 mm × 358 mm
Маса (Approx.)
14.5 kg
Општо
Дополнителни информации
Потребна моќ
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Потрошувачка
SHAKE-X7D: 375 W
SHAKE-X3D: 220 W
Потрошувачка (во Режим на подготвеност)
0.5 W (Кога “BT STBY” е дотерано во
“OFF”)
4 W (Кога “BT STBY” е дотерано во
“ON”)
Димензии (в/ш/д) (без звучници)
(Приближ.)
455 mm × 165 mm × 330 mm
Маса (без звучници) (Приближ.)
SHAKE-X7D: 6.3 kg
SHAKE-X3D: 5.9 kg
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
57МК
©2015 Sony Corporation
4-562-469-14(1)
Download PDF

advertising