Sony | ICD-UX560 | Sony ICD-UX560 Дигитален диктафон UX560 од серија UX Упатства за употреба

МК
Инфрацрвен рекродер
Користење на HOME мени
Пробрајте го новиот инфрацрвен рекордер
Полнење
Може да користите HOME мени за рани операции, вклучувајќи и локација и
репродукција на снимаен фајл и менување на дотерување на рекордерот.
Изберете
(/)
Снимање
Упатство за употреба
Enter
Вградени микрофони
BACK/HOME
– Во услови кога сте испотени. Ако го допрете уредот со влажни
раце или ако го ставите уредот во џеб на испотена облека, уредот
може да се навлажни.
• Слушање на овој уред со висок тон може да влијае врз вашиот слух.
За безбедност во сообраќајот, не го користите додека возите.
• Може да почувствувате болка во ушите ако користите слушалки кога
околината е многу сува.
Ова не е поради дефект на слушалките, туку поради статичниот
електрицитет насобран во вашето тело. Може да го намалите
статичниот електрицитет ако носите исклучиво памучна облека која
спречува појава на статичен електрицитет.
За бучава
да слушнете бучава кога уредот е ставен во близина на
изворот за напојување, флуоресцентан ламба или молбилен телефон
за време на снимањето или репродукцијата.
• Бучавата може да се сними кога предмет, како прст и т.н. го трие
или гребе уредот за време на снимањето.
• Може
STOP
 Допрете и држете BACK/HOME.
REC/PAUSE
Се прикажува екран со HOME мени.
За одржување
За чистење на надворешниот дел, користете мека ткаенина малку навлажнета
со вода. Потоа користите мека сува ткаенина да го избришете надворешниот
дел. Не користете алкохол, бензин или разредувач.
 Полнење на Инфрацрвениот рекордер.
Лизгајте ја USB рачката во правец на стрелките и ставете USB
конектор во USB портот на вклучен компјутер.
Кога батеријата целосно е наполнета, индикаторот за
батеријата ќе покаже “ .”
 Откачување на Инфрацрвениот рекордер.
Проверете да не свети работниот индикатор. Потоа видете во
Водичот со помош за безбедно да го извадите Инфрацрвениот
рекордер.
¼¼
•Пред да почнете да го користите рекордерот проверете дали
HOLD•POWER рачката е во средишна положба.
•Може да изберете сцена за снимање за секоја сетиуација
избирајќи “Scene Select” во OPTION менито.
 Насочете го рекордерот така што вградените микрофони да
се насочат кон изворот за снимање.
 Допрете REC/PAUSE.
Снимањето почнува и работниот индикатор светнува црвено.
време на снимањето се прикажува ниво за мерење да ви
помогне за прилагодување ниво на снимање ().
Прилагодете ја ориентацијата на вградените микрофони, растојанието
од звучниот извор или дотерувањето на осетливост на микрофоните
така што нивото за снимање да остане околу -12 dB, кој се вклопува во
рамките на оптимален опсег, како што е прикажано погоре.
4-573-934-12(1)
Ако имате прашања или проблеми во врска со уредот, обратете се кај
најблиската продавница на Sony.
Музика
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Снимени
фајлови
Снимање
 Изберете функција по желба од следново:
Може да изберете и репродуцирате еден од
фајловите кои сте ги преврфлиле од компјутер.
Да лоцирате музички фајл изберете “All Songs,”
“Albums,” “Artists” или “Folders.”
Music
Може да прикажете екран за подготвеност за
снимање и потоа почнете со снимање.
Settings
Може да прикажете екран со Settings menu и да
смените разни дотерување на рекордерот.
Return to XX*
“Please Wait” прво се прикажува и потоа се прикажува
екран за подготвеност за снимање.
Видете го Водичот со помош
Ова е Упатство за употреба кое ве запознава со инструкциите за
основни операции со Инфрацрвениот рекордер.
Водичот со помош е онлајн упатство.
Видете го Водичот со помош кога сакате да видите повеќе детали,
операции и можни решенија кога ќе се случи проблем.
Лизгајте го и држете го POWER•HOLD прекинувачот во правец
на “POWER” се додека не се прикаже екран.
За исклучување на напојувањето, лизгајте го POWER•HOLD прекинувачот
во “POWER” и држете го додека на екранот не се прикаже “Power Off” .
Да спречите ненадејни операции (HOLD)
Лизгајте го POWER•HOLD прекинувачот во правец на “HOLD.”
http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/
Може да изберете и репродуцирате еден од
фајловите кои сте ги снимиле со рекордерот.
Да лоцирате снимен фајл изберете “Latest
Recording,” “Search by REC Date,” “Search by REC
Scene” или “Folders.”
Record
 Допрете STOP да запрете со снимање.
Откако ќе го запрете снимањето, може да допрете  за
репродукција на фајл кој сте го снимиле.
Дотерување Враќање во
XX*
*Функцијата која ја користите се прикажува во “XX.”
Recorded Files
Вклучување
ICD-UX560
Ставки од HOME менито се подредуваат по следниот редослед.
¼ Допрете STOP да се вратите во екран прикажан пред да се префрлите во
HOME менито.
Може да користите OPTION мени да направите разни функции,
вклучувајќи менување на дотерувања на рекордерот.
Достапните ставки се разликуваат зависно од ситуацијата.
Изберете
(///)
POWER•HOLD прекинувачот кон средина.
VOLUME –/+
(volume –/+)
Enter
Изберете
(/)
Enter
Почетни дотерувања
BACK/HOME
OPTION
 Изберете “ Recorded Files” од HOME менито.
 Изберете “Latest Recording,” “Search by REC Date,” “Search by
REC Scene,” или “Folders.”
Изберете
(/)
Проверка на испорачани додатоци
рекордер (1)
• Торба за носење (1)
• Упатство за употреба (ова упатство)
• Гарантен лист
• Апликативен софтвер, Звучен организатор 2 (Инсталиран фајл
зачуван во вградената меморија да го инсталирате на компјутер.)
 Изберете фајл.
Опционални додатоци
кондензаторски микфорон ECM-CS3, ECM-TL3
• USB AC адаптер AC-UD20
 Изберете “Yes” да почнете со почетни дотерувања.
Забелешка
Во зависност од земјата или регионот, некои модели или опционални
додатоци не се достапни.
Делови и контроли
OPTION.
Валидноста на CE ознаката е ограничена само за тие земји каде може
легално да се купи, главно во Источно европските земји.
Исфрлање на потрошени батерии и електрична и
електронска опрема (применливо во Европска
Унија и други Европски земји со посебен систем за
собирање)
Овој симбол на производот, батеријата или на пакувањето покажува дека
производот и батериите не треба да се третираат како домашен отпад. За
одредени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со
хемиски симбол. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) е додаден
ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на овој производ и батериите, ќе помогнете во спречување на
потенцијални негативни последици врз околината и човековото здравје
врз кое може да има последици со неправиклно исфрлање. Рециклирање
на материјалите ќе помогне во зачувување на природните ресурси.
Во случај производот, поради безбедносни причини, изведба или
интегритет на податоците, има потреба од постојана поврзаност со
вметната батерија, оваа батерија треба да биде заменета само од
квалификуван сервисер. Да се осигурате дека батеријата и електричната и
електронската опрема правилно ќе се третира, на крај од работниот век на
овој производ однесете ја во збирен центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема. За сите други батерии видете во делот како
безбедно да ги извадите батериите од производот. Однесете ја батеријата
до собирниот центар за рециклирање на потрошени батерии.
За подетални информации за рециклирање на овој производ или
батеријата, обратете се во локалната месна заедница, сервисот за
отстранување домашен отпад или продавницата каде сте ги купиле
производот или батеријата.
Спецификации
Капацитет (Расположлив капацитет за корисникот*1*2)
Максимум време за снимање (Вградена меморија)
Максималното време за снимање на сите папки е следен.
 Допрете VOLUME -/+ за прилагодување тон.
 Допрете STOP да запрете со репродукција.
Да додадете ознака на песна
Може да додадете ознака на песна на место на кое сакате да го
поделите фајлот или локација за време на репродукцијата.
Може да додадете ознаки максимум на 98 песни по секој фајл.
Може да додадете и ознаки на песна при снимањето.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 часа 20 минути
 Изберете ставка од менито за кое сакате да смените дотерување.
MP3 192 kbps*3
39 часа 45 минути
 Изберете дотерана опција.
MP3 128 kbps
59 часа 35 минути
MP3 48 kbps (MONO)
159 часа
Забелешка
Копирање фајлови од Инфрацрвенот
рекордер на компјутер
Кога снимате непрекинато повеќе време може да ви е потребен USB AC
адаптер (одделно се продава ). За детали за времетраење на батеријата
видете Времетраење на батеријата.
Максималното време за снимање тука е само за ваша референца.
Може да копирате фајлови и папки од Инфрацрвениот рекордер на
компјутер да ги зачувате.
Времетраење на батеријата (вградена литиум јонска батерија на полнење) (JEITA)*4*5
Снимање
 Следете ги инструкциите во “Charge” за поврзување на
 Изберете јазик за екран.
Бришење
 Дотерајте тековна година, месец, ден, час и минути.
 Откачете го рекордерот од компјутер.
Изберете
(/)
Enter
OPTION
¼ Да се вратите во претходно дотерување на часовник допрете BACK/HOME.
 Изберете “Next.”
рекордерот со компјутер.
 Повлечете и пуштете го фајлот или папката што сакате да ја копирате
од “IC RECORDER” или “MEMORY CARD” на локален диск на компјутер
Може да изберете од следниве јазици:
Deutsch (Германски), English* (Англиски), Español (Шпански), Français
(Француски), Italiano (Италијански), Русский (Руски), Türkçe (Турски)
* Фабричко дотерување
Забелешка
Кога фајлот ќе се избрише, не може да го вратите.
 Изберете фајл кој сакате да го бришете од листата со снимени
фајлови или репродуцираниот фајл сакате да го избришете.
 Изберете “Delete a File” од OPTION менито.
Инсталирајте Sound Organizer 2
Инсталирајте Sound Organizer на компјутер.
Sound Organizer овозможува да разменувате фајлови меѓу
Инфрацрвениот рекордер и компјутер.
Песни префрлени од музички CD и други медиуми, MP3 и други аудио
фајлови префрлени на компјутер може да се репродуцираат и
префрлаат на Инфрацрвениот рекордер.
Забелешки
•Sound Organizer е компатибилен само со Windows компјутер. Не е
компатибилен со Mac.
•Овој Инфрацрвен рекордер е копатибилен само со Sound Organizer 2.
•Ако форматирате вградена меморија, сите податоци зачувани ќе се
избришат. (Sound Organizer софтверот исто така ќе се избрише.)
¼ Кога инсталирате Sound Organizer, логирајте се на сметка со
администраторски привилегии.
 Проверете дали рекордерот успешно е откриен од
компјутерот.
како потврда.
 Изберете “Yes.”
“Connecting” се прикажува и останува на екранот на
рекордерот додека рекордерот е поврзан во компјутер.
 Одете на [Start] менито, допрете [Computer] и потоа со двоен
клик на [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].
 Двоен клик [SoundOrganizer_V2001] (или [SoundOrganizer_V2001.
Забелешки
exe]).
Следете ги екранските инструкции на компјутер.
“PleaseWait”се прикажува и останува се додека не се
избрише фајлот.
Следете ги инструкциите на екран и дотерајте го дотерувањето
за инсталирање кога ќе изберете [Custom].
 Кога [Ready to Install the Program] екран ќе се прикаже допрете
[Install].
Инсталацијата почнува.
 Кога [Sound Organizer has been installed successfully.] екран ќе
се прикаже, проверете [Launch Sound Organizer Now] и потоа
допрете [Finish].
Забелешка
Може ќе треба да го рестартирате компјутерот по инсталирање на
Sound Organizer.
Мерки на претпазливост
За напојување
Работете со уредот само на 3.7 V DC со вградена литиум јонска
батерија на полнење.
Екранот автоматски се
исклучува
За безбедност
Не работете со уред додека возите автомобил, велосипед или
ракувате со било какво моторно возило.
“ScreenOffTimer”дотерувањето на Инфрацрвениот рекордер
фабрички е дотеран во“30sec”за заштеда на батеријата. Ако
рекордерот не го допрете за 30 секунди, екранот ќе се
исклучи, но се уште ќе може да работите со копчињата. За
повторно вклучување на екранот допрете BACK/HOME.
За одржување
• Не го оставајте уредот на места во близина на топлотни извори, или на
места изложени на сонце, прекумерна прашина или механички шок.
• Доколку било каков цврст предмет или течност влезат во уредот,
извадете ги батериите и уредот однесете го на проверка кај
квалификуван персонал пред да продолжите со работа.
• Кога го користите Инфрацрвениот рекордер, запомнете ги следните
мерки на претпазливост со цел да избегнете свиткување на
куќиштетот или дефект на Инфрцрвениот рекордер.
– Не седнувајте со Инфрацрвениот рекордер во џеб.
– Не го ставајте рекордерот во торба слушалки/кабел за слушалки
замотани околу него и да ја изложите торбата на јак удар.
• Внимавајте да не дозволите вода да прсне врз уредот. Уредот не е
отпорен на вода. Особено внимавајте на следниве ситуации.
– Кога уредот ви е во џеб и одите во бања и т.н.
Кога се наведнувате надолу уредот може да падне во вода и да се
наводени.
– Кога уредот се користи во околина каде е изложен на дожд, снег
или влага.
држете BACK/HOMEи изберете“ - “Screen Off Timer”и потоа изберете“NoAutoScreenOff,”
“15sec,”“30sec,”“1min,”“3min,”или“5min.”
Приближ. 45 часа
Димензии (ш/в/д) (без вклучени испакнати делови и контроли) (JEITA)*4
Приближ. 36.6 mm × 101.5 mm × 10.5 mm
Приближ. 52 g
Температура/Влажност
Работна температура
5°C - 35°C
Работна влажност
25% - 75%
Температура за чување
-10°C - +45°C
Влажност на чување
25% - 75%
Компатибилни мемориски картички
•microSDHC картички од 4 GB или 32 GB
•microSDXC картички од 64 GB или повеќе
*1 Мала количина на внатрешна меморија се користи за управување со фајлови и затоа
не е достапна за складирање.
*2 Кога вградената меморија е форматирана со рекордерот.
3
* Фабрички дотерувања за снимање сцени
4
* Мерена вредност според стандардите на JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
5
* Времетраењето на батеријата може да е пократко зависно како ракувате со рекордерот.
6
* Кога репродуцирате музика со вградениот звучник со ниво на тон дотеран во 27.
Заштитни знаци
• Microsoft,
Windows, Windows Vista и Windows Media се
регистрирани заштитни знаци и трговски марки на Microsoft
Corporation во САД и/или други земји.
• Mac OS е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и
други земји.
• MPEG Layer-3 технологија за аудио кодирање и патентирање
лиценцирани од Fraunhofer IIS and Thomson.
• microSD, microSDHC и microSDXC логата се заштитни знаци на SD-3C, LLC.
[I accept the terms in the license agreement] и потоа допрете
[Next].
или [Custom] и допрете [Next].
¼ Може да спречите исклучување на екранот или менување на
фабричкот дотерување во друг интервал за тајмер. Допрете и
Приближ. 30 часа
Приближ. 27 часа Приближ. 5 часа
MP3 192 kbps
 Прифатете ги условите од договорот за лиценца, изберете
 Кога [Setup Type] екранот ќе се прикаже изберете [Standard]
*1  (play/enter) копчето, VOLUME –/+ (volume –/+) копчето и  (microphone) приклучокот
копчето имаат сензибилна точка. Користете ја оваа точка како референца кога работите
со Инфрацрвениот рекордер.
*2
се рестартира Инфрацрвениот рекордер. За подетални инструкции видете во Водичот со
помош.
LPCM 44.1 kHz/16 bit Приближ. 23 часа Приближ. 5 часа
со компјутер.
Кога почетното дотерување ќе заврши, се прикажува порака
за зарѓување и потоа се прикажува HOME мени.
•Ако ви е потребно 30 секунди или повеќе да продолжите до
следниот чекор, екранот ќе се исклучи. За вклучување на екранот да
продолжите со почетните дотерувања, допрете BACK/HOME.
•Може да смените било кое почетно дотерување во било кое
време. За подетални инструкции видете во Водичот со помош.
Репродукц. со
Репродукц. со
вграден звучник*6 слушалки
Маса (JEITA)*4
 Следете ги инструкциите “Charge” да го поврзете рекордерот
 Изберете “ON” или “OFF” за вклучување или исклучување звучен сигнал.
Работен индикатор
Вграден микрофон (стерео) (L)
Вграден микрофон (стерео) (R)
Екран
REC/PAUSE (record/pause) копче
STOP копче
Контролно копче ( DPC (Digital Pitch Control),
A-B (repeat A-B),  (review/fast backward),  (cue/fast

forward))
 (play/enter) копче*1
BACK/HOME копче
T-MARK (track mark) копче
OPTION копче
Отвор за ремен (Не е испорачан ремен со вашиот рекордер.)
Вграден звучник
Капак за USB приклучок (Може да најдете USB конектор повлечен
зад капакот.)
 (headphones) приклучок
 (microphone) приклучок*1
POWER•HOLDпрекинувач*2
VOLUME –/+ (volume –/+) копче*1
USB рачка на лизгање
 Капак за слот
Слот за microSD картичка (Слотот за картичката е под капакот.)
Да спречите можност од оштетување на слухот, не слушајте на висок
тон долго време.
4GB(приближ.3.20GB=3,435,973,837Byte)
Репродукцијата почнува и работниот индикатор светнува зелено.
• Инфрацрвен
• Електромагнетен
 Изберете функција од HOME мени и потоа допрете
Enter
Кога за првпат ќе го вклучите Инфрацрвениот рекордер, на
екранот ќе се прикаже “Конфигурирање на почетно
дотерување”. Потоа може да изберете јазик за екран, да
дотерате часовник и да вклучите/исклучите звучен сигнал.
Забелешка за купувачите: следниве информации се применуваат
само за опрема продадена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител:SonyCorporation,1-7-1KonanMinato-kuTokyo,108-0075
Јапонија
За усогласеност со ЕУ производите: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија
Може да се вратите во екран кој е прикажан
пред HOME мени екранот.
* Функцијата која моментално ја користите се
прикажува во “XX.”
Користење на OPTION мени
Слушање
Не ги изложувајте батериите (батеријата или инсталирани батерии) на
прекумерна топлина како сонце, пожар или сл. долго време.
Сите други заштитни знаци и регистрирани трговски мрки се заштитни
знаци или регистрирани трговски марки на нивните претставници.
Покрај тоа, “™” и “®” не се спомнати никаде во ова упатство.
Овој производ е заштитен со одредени интелектуални права на
Microsoft Corporation. Забрането е користење или дистрибуција на
ваква технологија надвор од овој производ без лиценца од Microsoft
или овластен Microsoft продавач.
“Sound Organizer 2” користи софтверски модул како што е прикажан
подолу: Windows Media Format Runtime
Лиценца
Забелешки за лиценцата
Овој рекордер се испорачува со софтвер кој се користи врз основа на
договор за лиценца со сопствениците на тој софтвер.
Врз основа на барањата на сопствениците на авторските права за оваа
софтверска апликација, имаме обврска да ве информираме за
следново. Прочитајте го следниот дел.
Лиценци (на англиски) се снимени во внатрешната меморија на
вашиот рекордер. Овозможете Mass Storage поврзување меѓу
рекордерот и компјутерот да прочитате лиценци во “LICENSE” папката.
За GNU GPL/LGPL применет софтвер
Софтвер кој ги исполнува условите за следните GNU General Public
License (во понатамошен текст како “GPL”) или GNU Lesser General Public
License (во понатамошен текст како “LGPL”) е вклучен во
Инфрацрвениот рекордер.
Со ова сте информирани дека имате право на пристап, модифицирање
и редистрибуција на изворниот код за овој софтверски програм под
услови на испорачаниот GPL/LGPL.
Изворниот код е обезбеден на веб страната. Користете ја следната URL
за превземање. http://www.sony.net/Products/Linux/
Ние би сакале да не не контактирата за содржината на изворниот код.
Лиценци (на англиски) се снимени во внатрешната меморија на
Инфрацрвениот рекордер. Овозможете Mass Storage поврзување меѓу
Инфрацрвениот рекордер и компјутерот да прочитате лиценци во
“LICENSE” папката.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising