Sony | ICD-TX650 | Sony ICD-TX650 Дигитален диктафон TX650 од серија TX Водич за брзо поставување и почеток

МК
Инфрацрвен рекродер
Пробрајте го новиот инфрацрвен рекордер
Полнење
Избор на јазик за менито
Користење на HOME мени
Може да прикажете HOME мени за користење на
секоја функција допирајќи и држејќи на BACK/HOME.
HOME менито овоможува да изберете функција,
пребарување на снимени фајлови или менување
дотерувања на Инфрацрвениот рекордер.
Водич за вклучување
 Допрете и држете BACK/HOME.
Се прикажува екран со HOME мени.
 Допрете и држете BACK/HOME.
 Допрете  или  да изберете “ Settings”  Полнење на Инфрацрвениот рекордер.
Со помош на испорачаниот USB кабел поврзете го
USB конекторот со капакот на USB конекторот во
USB порт на вклучен компјутер.
Полнењето почнува.
Кога батеријата целосно е наполнета, индикаторот
за батеријата ќе покаже “
.”
 Откачување на Инфрацрвениот рекордер.
Проверете да не свети индикаторот за работа.
Потоа видете во Водичот со помош за безбедно да
го извадите Инфрацрвениот рекордер.
“Common Settings” - “Language,” и потоа
допрете .
Ставки од HOME менито се подвлечени по
следниот редослед.
 Допрете  или  да изберете јазик по желба
за користењена екран и потоа допрете .
Може да изберете од следниве јазици:
Германски (German), Англиски*, Español (Spanish),
Француски (French), Италијански (Italian), Руски
(Russian)
ICD-TX650
Музика
Снимени
фајлови
 Допрете  или  да изберете функција
за користење и допрете .
 Допрете и држете BACK/HOME да се вратите во
Podcast
HOME мени.
Music
Снимање
 Вклучување на напојувањето.
Лизгајте го и држете го POWER•HOLD прекинувачот во
правец на “POWER” се додека не се прикаже екран.
Record
Видете го Водичот со помош
Ова е Водич за вклучување кое ве запознава со
инструкциите за основни операции со Инфрацрвениот
рекордер. Водичот со помош е онлајн упатство.
Видете го Водичот со помош кога сакате да видите
повеќе детали, операции и можни решенија кога ќе се
случи проблем.
Работен индикатор
Settings
За исклучување на напојувањето, лизгајте го и држете го
POWER•HOLD прекинувачот во правец на “POWER” се
додека не се прикаже “Power Off”.
¼ Пред да почнете да го користите рекордерот, проверете
дали го лизгате POWER•HOLD прекинувачот кон средина
да излезете од HOLD статус.
Спречување на несакани операции (HOLD)
 Допрете .
http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/
Return to XX*
Снимањето почнува и работниот индикатор
светнува црвено.
Може да изберете подкаст
фајлови префрлени од компјутер
и да ги репродуцирате.
Може да изберете музички
фајлови префрлени од компјутер
и да ги репродуцирате.
Може да изберете фајлови снимени
со Инфрацрвениот рекордер и да
ги репродуцирате. Снимените
фајлови се зачувани во FOLDER.
Може да прикажете екран за
снимање. Да почнете со снимање
допрете .
Може да прикажете Settings
мени и да менувате разни
дотерувања на рекордерот.
Изберете ја оваа ставка да се
вратите на екранот прикажан пред
да влезете во HOME менито.
* Функцијата која моментално ја
користите се прикажува во “XX.”
Користење на OPTION мени
¼ За ослободување на рекордерот од HOLD статус, лизгајте
го POWER•HOLD прекинувачот кон средина.
Почетни дотерувања
Дотерувања Враќање
на XX*
*Функцијата која моментално ја
користите се прикажува во “XX.”
Recorded Files
4-564-055-12(1)
Снимање
Може да изберете функција наведена подолу:
* Фабричко дотерување
Вклучување
Подкаст
 Ставете го рекордерот така што вградените
микрофони да се насочени кон изворот за
снимање.
Може да прикажете OPTION мени допирајќи OPTION.
Ставките од OPTION менито се различни за секоја
функција на рекордерот и овозможуваат да
менувате разни дотерувања и т.н..
 Допрете повторно  да запрете со снимање.
“Saving...” се прикажува и екранот се враќа во
режим за прекинување со снимање.
Со допирање на  откако ќе запрете со снимање,
може да го репродуцирате снимениот фајл.
Мерки на претпазливост
За напојување
Работете со уредот само на 3.7 V DC со вградена
литиум јонска батерија на полнење.
За безбедност
Не работете со уред додека возите автомобил,
велосипед или ракувате со било какво моторно возило.
За одржување
ˎ Не го оставајте уредот на места во близина на
топлотни извори, или на места изложени на сонце,
прекумерна прашина или механички шок.
ˎ Доколку било каков цврст предмет или течност влезат
во уредот, извадете ги батериите и уредот однесете го
на проверка кај квалификуван персонал пред да
продолжите со работа.
ˎ Кога го користите Инфрацрвениот рекордер, запомнете
ги следните мерки на претпазливост со цел да
избегнете свиткување на куќиштетот или дефект на
Инфрцрвениот рекордер.
– Не седнувајте со Инфрацрвениот рекордер во џеб.
– Не го ставајте рекордерот во торба слушалки/кабел
за слушалки замотани околу него и да ја изложите
торбата на јак удар.
Ако имате прашања или проблеми во врска со уредот,
обратете се кај најблиската продавница на Sony.
Капацитет (Расположлив капацитет за корисникот*1*2)
16 GB (приближ. 14.40 GB = 15,461,882,265 Byte)
*1 Мала количина на внатрешна меморија се користи за управување со
фајлови и затоа не е достапна за складирање.
*2 Кога вградената меморија е форматирана со рекордерот.
Димензии (ш/в/д) (без вклучени испакнати
делови и контроли) (JEITA)*3
Приближ. 102.0 mm × 20.0 mm × 7.4 mm
Маса (JEITA)*3
Кога напојувањето ќе го вклучите за прв пат или кога
часовникот не е дотеран, “Setting Date&Time” се
прикажува и може да го дотерате часовникот.
 Допрете  или  да изберете “Next” и допрете
HOME менито, допрете  и потоа OPTION.
Се прикажува ставки од OPTION менито за
Слушање
.
функција која сте ја избрале.
Работен индикатор
 Допрете  или  да изберете стаква од
 Допрете  или  да смените број на година
и потоа допрете  да го внесете бројот.
Повторете ја оваа постапка да дотерате месец,
ден, час и минути.
 Допрете  или  да изберете “ Recorded Files”
од HOME менито и потоа допрете .
 Допрете  или  да изберете папка и потоа
допрете .
 Допрете  или  да изберете фајл и потоа
допрете .
Репродукцијата почнува и работниот индикатор
светнува зелено.
Може да го движите курсорот на претходна
ставка допирајќи на BACK/HOME.
.
 Прилагодете го тонот со VOL –/+.
 Допрете  да запрете со репродукција.
Часовникот го покажува дотерувањето и се прикажува екран
за дотерување за вклучување или исклучување звучен сигнал.
¼ Вградениот звучник е за проверка на снимен звук, па
така звукот е ограничен. Ако звукот за репродукција не
е доволно јак или не се слуша, користете слушалки.
 Допрете  или  да изберете “Yes” или “No”
и допрете .
Бришење
Кога ќе завршите со дотерување на звучниот
сигнал, на екранот се прикажува HOME мени.
Забелешка
ˎ Инфрацрвен
рекордер (1)
слушалки (1)
ˎ USB кабел (1)
ˎ Торба за носење (1)
ˎ Водич за почеток (ова упатство)
ˎ Гарантен лист
ˎ Апликативен софтвер, Sound Organizer ( Инсталиран фајл
зачуван во вградената меморија да го инсталирате на
компјутер.)
ˎ Водич со помош (HTML фајл зачуван во вградената
меморија да можете лесно да го копирате на компјутер.)
ˎ Стерео
Кога фајлот ќе се избрише, не може да го вратите.
ˎ Ако
не допрете ниедно копча за 1 минута на почетното
дотерување, на екранот се прикажува “Quit Initial Set-up?”
или “Quit Beep Settings?”.
ˎ Часовникот и звучниот сигнал може да ги дотерате
подоцна. За детали, видете во Водичот со помош на
Инфрацрвениот рекордер.
Во зависност од земјата или регионот, некои модели или
опционални додатоци не се достапни.
Инсталирање Sound Organizer
 Забелешки
ˎ Sound
Organizer е компатибилен само со Windows PC. Не е
компатибилен со Mac.
ˎ Ако ја форматирате вградената меморија, сите зачувани
податоци ќе се избришат. (Водичот со помош и Sound
Organizer софтверот исто така ќе се избришат.)
¼ Кога инсталирате Sound Organizer, логирајте се на сметка
со администраторски привилегии.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не ги изложувајте батериите (батеријата или инсталирани
батерии) на прекумерна топлина како сонце, пожар или
сл. долго време.
 Изберете фајл кој сакате да го бришете од листата
со снимени фајлови или репродуцираниот фајл
сакате да го избришете.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Јапониј
За усогласеност со ЕУ производите: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгија
Да спречите можност од оштетување на слухот, не
слушајте на висок тон долго време.
 Допрете OPTION, допрете  или  да изберете
“Delete a File” и потоа допрете .
“Delete?” се прикажува и специфицираниот фајл
се репродуцира за потврда.
.
“Please Wait” се прикажува на екранот и избраниот
фајл ќе се избрише.
AC адаптер AC-UD20
Забелешка
кое сакате да го направите и допрете .
¼ За детали за ставки за дотерување за секоја функција
видете во Водичот со помош.
 Допрете  или  да изберете “Yes” и допрете
Опционални додатоци
ˎ USB
 Допрете  или  да изберете дотерување
Забелешка за купувачите: следниве информации се
применуваат само за опрема продадена во земји
кои ги применуваат ЕУ директивите
Приближ. 29 g
Забелешки
мени за кое сакате да направите дотерување и
потоа допрете .
Видете во Водичот со помош на Инфрацрвениот
рекордер да инсталирате Sound Organizer на компјутер.
 Допрете  или  да изберете “Next” и допрете
*3 Мерена вредност според стандардите на JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
Проверка на испорачани додатоци
 Изберете функција која сакате да ја користите од
Екранот автоматски се
исклучува
Допрете BACK/HOME за вклучување на екранот.
Тајмерот за исклучување на екранот е дотеран во
“Auto Screen Off” фабрички за заштеда на батеријата.
Ако нема никаква работа околу 30 секунди во стоп
режим и за околу 10 секунди во режим на снимање и
репродукција, ерканот автоматски се исклучува.
Може да работите со копчињата дури и ако ерканот е
исклучен.
¼ За менување на дотеруавањата допрете и држете
BACK/HOME и изберете “ Settings” - “Common
Settings” - “Screen Off Timer” - “No Auto Screen Off.”
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising