Sony | GTK-N1BT | Sony GTK-N1BT Trådløs høyttaler med Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

4-471-163-13 (1) (NO)
Personlig lydsystem
Bruksanvisning
©2013 Sony Corporation
NO
GTK-N1BT
Levering av gammelt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med egne
innsamlingssystemer)
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann, må du ikke
dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med
aviser, duker, gardiner osv. Ikke utsett apparatet
for åpen flamme (for eksempel stearinlys).
Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk
sjokk ved å unngå å utsette apparatet for søl eller
spruting, og ikke å plassere væskefylte objekter
på apparatet, for eksempel vaser.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for
eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Hovedkabelen brukes til å koble enheten fra
strømmen, og derfor kan du koble enheten til en
lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke
til noe unormalt i enheten, må du straks trekke ut
støpslet fra stikkontakten.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den
er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten
er slått av.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme,
som for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.
Dette utstyret har blitt testet og viser at det
er i samsvar med grensene som er beskrevet
i EMC-direktivet når det brukes en tilkoblingskabel
på under 3 meter.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som bruker
EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til
om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen,
skal rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som
gjelder service og garanti, henvises det til
adressene som er angitt i de spesielle service- og
garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
denne nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
på egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Når du sørger for
at du kvitter deg med produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers helse,
som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Merknad for lisens og varemerke
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemerker som tilhører Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter
er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
BLUETOOTH SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker hos Sony Corporation er under
lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre land.
© 2012 CSR plc og andre selskaper i CSRgruppen. aptX®-merket og aptX-logoen er
varemerker til CSR plc eller ett av selskapene
i CSR-gruppen og kan være registrert i ett eller
flere rettsmyndighetsområder.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
System- og produktnavnene i denne
bruksanvisningen er vanligvis varemerkene eller
de registrerte varemerkene for produsenten.
™- og ®-merkene er utelatt i denne
bruksanvisningen.
Plassering for kontroller
Enhet (forside)
Bruke BLUETOOTH-funksjonen
Du kan lytte til musikk fra din WALKMAN- eller
BLUETOOTH-enhet via en trådløs tilkobling.
Før du bruker BLUETOOTH-funksjonen, må du
utføre gruppering for å registrere BLUETOOTHenheten.
Systemet støtter registrering og tilkobling av
BLUETOOTH-enheten og NFC, noe som aktiverer
datakommunikasjon ved å trykke på en angitt
plassering. Hvis du vil ha mer informasjon om
NFC, kan du se Koble til med ettrykksfunksjon
(NFC).
Hva er gruppering?
Enhet (høyre side når montert horisontalt)
 Til stikkontakt
 FM-ledningsantenne
(trekk den ut horisontalt).
 Strøm
Sett strømledningen  i en stikkontakt.
Demonstrasjonen vises på displayet . Når du trykker på  , slås systemet på og demonstrasjonen
avsluttes automatisk.
Hvis kontaktadapteren som følger med, ikke passer i stikkontakten, kobler du den fra kontakten
(bare for modeller som har en adapter).
 Antenne
Merk
Hodetelefonutgangen er ikke tilgjengelig fordi dette
systemet ikke har en hodetelefonkontakt.
Fjernkontroll
Når du setter inn kontakten på FM-ledningsantennen , må du kontrollere at du setter den inn i riktig
retning.
Finn en plassering og en retning som gir godt mottak når du monterer antennen.
Hold antennen unna strømledningen for å unngå å fange opp støy.
 AUDIO IN-kontakt (ekstern inngang)
Koble til valgfritt eksternt utstyr ved hjelp av en lydkabel (følger ikke med).
Koble til en iPod-/iPhone-enhet eller USB-enhet ved hjelp av en USB-kabel (følger ikke med).
Montere systemet
Levering av gamle batterier
(gjelder i EU og andre
europeiske land med egne
innsamlingssystemer)
Systemet kan monteres vertikalt eller horisontalt. Velg monteringsalternativ etter behov.
Horisontal montering
BLUETOOTH-enhetene som skal tilkobles,
må registreres med hverandre på forhånd.
Gruppering er en operasjon som registrerer to
enheter. Når grupperingsprosessen er fullført,
trenger den ikke utføres flere ganger. I følgende
tilfeller må imidlertid en grupperingsoperasjon
utføres igjen:
 Grupperingsinformasjonen ble slettet da
BLUETOOTH-enheten ble reparert.
 Du prøver å gruppere systemet med mer enn
ti BLUETOOTH-enheter. Dette systemet kan
gruppere med opptil ni BLUETOOTH-enheter.
Hvis du grupperer en annen BLUETOOTHenhet etter at du har gruppert med ni enheter,
overskrives grupperingsinformasjonen for
enheten som ble koblet til systemet først, med
grupperingsinformasjonen for den nye enheten.
 Informasjon om grupperingsregistrering
for dette systemet slettes fra den tilkoblede
enheten.
 Hvis du initialiserer systemet eller sletter
grupperingsloggen i systemet, slettes all
grupperingsinformasjon.
Om BLUETOOTH-indikatoren
 USB-port
Bare Europa
Dette symbolet på batteriet eller innpakningen
viser at batteriet som følger med dette produktet,
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb)
legges til hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.
Når du sørger for at du kvitter deg med
batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av
materialer bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
kun byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for
å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering
av dette produktet eller batterier, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du
bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.
Operasjoner
Komme i gang
Vertikal montering
BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTHtasten  kan brukes til å sjekke BLUETOOTHstatusen.
Systemstatus
Indikatorstatus
Systemet er i BLUETOOTH
Standby-modus
(når systemet er på).
Under BLUETOOTHgruppering
Systemet prøver å koble
til en BLUETOOTH-enhet.
Systemet har opprettet
en tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet.
Blinker blått i langsomt
tempo.
Blinker blått i raskt
tempo.
Blinker blått.
Lyser blått.
Aktiverer mottak av AAC-kodek
Du kan motta data i AAC-kodekformat fra en
BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil aktivere mottak,
konfigurerer du fra Alternativ-menyen.
1 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernkontrollen, eller trykk på BLUETOOTH 
på enheten til BT AUDIO vises på displayet .
Denne bruksanvisningen forklarer i hovedsak
operasjoner på fjernkontrollen, men de samme
operasjonene kan også utføres ved hjelp av
tastene på enheten som har samme eller
lignende navn.
2 Trykk på OPTIONS  for å vise Settingsmenyen.
Bruke fjernkontrollen
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
Sett inn de to R6-batteriene (AA) som følger med, som vist på illustrasjonen nedenfor.
4 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
BT AAC, og trykk deretter på
.
ON eller OFF, og trykk deretter på .
ON: for å aktivere mottak i AAC-kodekformat
OFF: for å motta i SBC- eller aptX-kodekformat
Merknader
Hvis du starter konfigurasjonen i løpet av BLUETOOTHtilkoblingen, blir tilkoblingen brutt.
Når du bruker et Apple-produkt, må du oppdatere det til
den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du oppdaterer, kan du se bruksanvisningen som
fulgte med Apple-produktet.
Hvis lyden forstyrres under mottak i AAC-kodekformat,
setter du BT AAC-menyen til OFF.
Gruppering av dette systemet med en
BLUETOOTH-enhet
Merknader til bruk av fjernkontrollen
Ved normal bruk vil batteriene vare i omtrent seks måneder.
Ikke bruk ett gammelt og ett nytt batteri eller forskjellige batterityper.
Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen på en stund, tar du ut batteriene for å unngå mulig skade på grunn av
batterilekkasje og korrosjon.
Stille inn klokken
1 Trykk på   for å slå av systemet.
2 Trykk på TIMER MENU  for å velge innstillingsmodusen for tidtakeren.
Hvis PLAY SET blinker trykker du på /  gjentatte ganger for å velge CLOCK, og deretter
trykker du på .
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å stille inn time, og trykk deretter på
4 Bruk samme fremgangsmåte til å stille inn minutter.
.
Merk
Klokkeinnstillingene tilbakestilles når du trekker ut strømledningen eller hvis det oppstår strømbrudd.
Slik viser du klokken når systemet er slått av
Trykk på DISPLAY . Klokken vises i omtrent åtte sekunder.
BLUETOOTH-enhet, for
eksempel WALKMAN
1 Plasser BLUETOOTH-enheten som skal kobles
til, maks 1 meter fra systemet.
2 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernkontrollen, eller trykk på BLUETOOTH 
på enheten til BT AUDIO vises på displayet .
 BLUETOOTH-indikatoren  blinker blått
langsomt.
 Hvis systemet tidligere har blitt automatisk
koblet til BLUETOOTH-enheten, trykker du
på BLUETOOTH  på enheten for å avbryte
tilkoblingen slik at BT AUDIO vises på
displayet .
3 Trykk på og hold nede BLUETOOTH  på
enheten i minst to sekunder.
BLUETOOTH-indikatoren  blinker blått i raskt
tempo, og PAIRING blinker på displayet .
Systemet er i Gruppering-modus.
1 Installer appen.
Hvis du har tilgang via 2D Code
Bruk appen 2D Code Reader.
4 Utfør grupperingsoperasjonen på
BLUETOOTH-enheten, og søk etter dette
systemet med BLUETOOTH-enheten.
Når søket er fullført, vises det kanskje en liste
over enheter som ble funnet, på BLUETOOTHenhetens display.
 Dette systemet vises som SONY:GTK-N1BT.
Hvis det ikke vises, utfører du prosedyren på
nytt fra trinn 1.
 Når du oppretter en tilkobling med dette
systemet, velger du lydprofilen (A2DP eller
AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.
 Hvis BLUETOOTH-enheten ikke støtter
AVRCP-profilen (Audio Video Remote Control
Profile), kan du ikke spille av eller utføre andre
operasjoner med systemet.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
BLUETOOTH-enheten som skal kobles til,
kan du se bruksanvisningen som fulgte
med BLUETOOTH-enheten.
5 Velg SONY:GTK-N1BT på displayet på
BLUETOOTH-enheten.
Hvis du blir bedt om å oppgi en tilgangskode
på BLUETOOTH-enheten, oppgir du 0000.
6 Bruk BLUETOOTH-enheten til å utføre
BLUETOOTH-tilkobling.
Når gruppering er fullført og tilkobling til
BLUETOOTH-enheten er opprettet, endres
displayet  til BT AUDIO fra PAIRING, og
BLUETOOTH-indikatoren  blinker blått
i langsomt tempo.
 Avhengig av typen BLUETOOTH-enhet, kan
det hende tilkoblingen starter automatisk
etter at gruppering er fullført.
Hvis du ikke finner appen på nettstedet
ovenfor, søker du etter NFC Easy Connect
på Google Play og installerer appen.
NFC-funksjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se bruksanvisningen som følger med
smarttelefonen.
Om NFC Easy Connect-appen
Dette er en gratisapp som brukes spesifikt
for Android. Søk på Internett etter detaljert
informasjon om NFC Easy Connect, og last
ned appen.
 I noen land og områder er det ikke sikkert at du
kan laste ned en NFC-kompatibel app.
fjernkontrollen, eller trykk på BLUETOOTH 
på enheten til BT AUDIO vises på displayet .
Når systemet er koblet til en BLUETOOTHenhet, vises navnet på enheten som er
angitt for den tilkoblede BLUETOOTHenheten, på displayet  i systemet. Trykk
på BLUETOOTH  på enheten for å avbryte
tilkoblingen med den BLUETOOTH-enheten,
og dermed vises BT AUDIO.
2 Trykk på CLEAR .
DEL LINK blinker.
3 Trykk på
.
COMPLETE vises, og all grupperingsinformasjon
slettes.
Merknader
Hvis du sletter grupperingsinformasjonen, kan du ikke
opprette en BLUETOOTH-tilkobling hvis ikke gruppering
utføres. Hvis du vil koble til en BLUETOOTH-enhet etter at du
har utført denne operasjonen, må du oppgi tilgangskoden
på nytt.
Hvis du sletter grupperingsinformasjonen, settes
innstillingen for BLUETOOTH Standby-modus til OFF.
NFC aktiverer datakommunikasjon ved å trykke en
angitt plassering på enheten.
Kompatible smarttelefoner er telefoner som
er utstyrt med NFC-funksjonen (kompatibelt
operativsystem: Android versjon 2.3.3 eller
nyere med unntak av Android 3.x).
Sjekk nettstedet nedenfor hvis du vil ha
informasjon om kompatible enheter:
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Latin-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Klargjøre smarttelefonen (Android)
En NFC-kompatibel app må være installert på
smarttelefonen. Hvis ikke du har en slik, kan du
laste ned NFC Easy Connect fra Google Play.
 I noen land og områder er det ikke sikkert at
du kan laste ned en NFC-kompatibel app.
 For noen smarttelefoner er kanskje ikke denne
funksjonen tilgjengelig uten at du laster ned
NFC Easy Connect. I dette tilfellet kan det
hende bruken av og spesifikasjonene for
smarttelefonen er annerledes enn beskrivelsen
i denne bruksanvisningen.
Finne et punkt
i en fil
Hold nede / 
(eller /  på enheten)
under avspilling, og slipp
tasten ved ønsket punkt.
* Avhengig av BLUETOOTH-enheten, må du kanskje trykke
på   på enheten to ganger.
Merk
Disse operasjonene er kanskje ikke tilgjengelige for enkelte
BLUETOOTH-enheter. I tillegg kan det hende de faktiske
operasjonene også varierer, avhengig av den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Slik kontrollerer du adressen for en
tilkoblet BLUETOOTH-enhet
Hold smarttelefonen mot systemet. Systemet slås
på automatisk, og gruppering og BLUETOOTHtilkobling opprettes.
Slik avbryter du tilkoblingen til en
BLUETOOTH-enhet
1 Start NFC Easy Connect-appen på
smarttelefonen.
Kontroller at appdisplayet vises.
2 Hold smarttelefonen mot enheten.
Hold smarttelefonen mot N-merket  på
enheten, og ikke ta den bort før smarttelefonen
vibrerer.
Trykk på BLUETOOTH  på enheten. UNLINKED
vises på displayet .
Avhengig av typen BLUETOOTH-enhet, kan det
hende tilkoblingen avbrytes automatisk når du
stopper avspillingen.
Stille inn BLUETOOTH
Standby-modusen
Når BLUETOOTH Standby-modusen er aktivert,
går systemet til ventemodus for BLUETOOTHtilkoblingen selv om systemet er slått av. Hvis
systemet mottar en avspillingskommando fra
den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, slås den
på og musikken spilles av. BLUETOOTH Standbymodusen er deaktivert som standard.
1 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på
fjernkontrollen, eller trykk på BLUETOOTH 
på enheten til BT AUDIO vises på displayet .
Fullfør tilkoblingen med smarttelefonen
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Se bruksanvisningen for smarttelefonen
for delene av smarttelefonen som bruker
berøringskontakt.
 Hvis du vil koble fra den opprettede tilkoblingen,
holder du smarttelefonen mot N-merket  på
enheten.
 Når du holder en NFC-kompatibel smarttelefon
mot enheten mens en annen BLUETOOTHenhet er koblet til systemet, kobles
BLUETOOTH-enheten fra og systemet kobles
til smarttelefonen.
 Hvis du holder smarttelefonen som er koblet
til dette systemet, mot andre HFC-kompatible
BLUETOOTH-hodetelefoner eller -høyttalere,
kobles smarttelefonen fra systemet og kobles
til BLUETOOTH-enheten.
Lytte til musikk med en
BLUETOOTH-tilkobling
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet ved å koble
til systemet og en BLUETOOTH-enhet ved hjelp
av AVRCP.
Kontroller dette før du spiller av musikk:
 BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten er aktivert.
 Gruppering er fullført.
1 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på
Koble til med ettrykksfunksjon (NFC)
Velge en mappe Trykk på
+/  (
+/
 på enheten).
Velge en fil
Trykk på / .
Opprette en tilkobling til smarttelefonen
med en ettrykksfunksjon
Tips
1 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på
Gjør følgende:
Stoppe avspilling Trykk på   på
midlertidig
fjernkontrollen, eller  
på enheten.*
Stoppe avspilling Trykk på  .
Trykk på DISPLAY  mens navnet på
BLUETOOTH-enheten som er angitt på den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten, vises på
displayet . BLUETOOTH-enhetens adresse
vises i to deler på displayet i åtte sekunder hver.
"Tilgangsnøkkelen" kalles kanskje "Tilgangskode",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller"Passord", avhengig
av enheten.
Grupperingens Standby-modus for systemet avbrytes
etter omtrent fem minutter. Hvis gruppering mislykkes,
utfører du prosedyren på nytt fra trinn 1.
Hvis du vil gruppere med flere BLUETOOTH-enheter,
utfører du prosedyren fra trinn 1 til 6 enkeltvis for hver
BLUETOOTH-enhet.
Slik sletter du informasjonen om
grupperingsregistrering
Hvis du vil
2 Still inn smarttelefonen til å aktivere
Merknader
Du kan utføre en grupperingsoperasjon eller prøve
å opprette en BLUETOOTH-tilkobling med en annen
BLUETOOTH-enhet mens BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes
med én BLUETOOTH-enhet. BLUETOOTH-tilkoblingen som for
øyeblikket er opprettet, avbrytes når BLUETOOTH-tilkoblingen
med en annen enhet blir opprettet.
Andre operasjoner
fjernkontrollen, eller trykk på BLUETOOTH 
på enheten til BT AUDIO vises på displayet .
2 Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
BLUETOOTH-enheten.
Når tilkoblingen er opprettet, vises LINKED
på displayet , og deretter vises navnet på
BLUETOOTH-enheten som ble angitt på den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Hvis BLUETOOTH-enheten har blitt koblet med
dette systemet tidligere, kan det hende den blir
koblet til automatisk uten at brukeren trenger
gjøre noe.
3 Trykk på   på fjernkontrollen, eller  
på enheten for å starte avspilling.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten, må du
kanskje trykke på   eller   to ganger.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten, må
du kanskje starte AV-programvaren for
BLUETOOTH-enheten på forhånd.
2 Trykk på OPTIONS  for å vise Settingsmenyen.
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
BT STBY, og trykk deretter på
4
.
Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
ON eller OFF, og trykk deretter på
.
5 Trykk på /  for å slå av systemet.
Når BT STBY er satt til ON, slås systemet
på og du kan lytte til musikk ved å aktivere
BLUETOOTH på den tilkoblede komponenten.
App Remote via trådløs
BLUETOOTH-teknologi
(Android-telefon)
Du må laste ned App Remote-appen fra
Google Play for Android-telefonen.
Hvis appen lastes ned til en Android-telefon
som er koble til enheten, er følgende funksjoner
tilgjengelige:
– Bruke enheten til å starte og kontrollere
kompatible apper på Android-telefonen.
– Bruke Android-telefonen med enkle
fingerbevegelser til å kontrollere enhetens
kilde.
– Vise detaljert kildeinformasjon (sangtittel,
artistnavn, albumkunst osv.) på Androidtelefonen.
– Lese innkommende tekstmeldinger
automatisk.
Tilgjengelige operasjoner varierer avhengig av
appen. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige
apper, går du til kundestøtteområdet nedenfor:
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Latin-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Slik installerer du appen
Hvis du har tilgang via 2D Code
Bruk appen 2D Code Reader.
4 Trykk på VOLUME +/  på fjernkontrollen,
eller vri på volumbryteren  på enheten for
å justere volumet.
Hvis du ikke finner appen på nettstedet ovenfor,
søker du etter NFC Easy Connect på Google Play
og installerer appen.
Merknader
App Remote-appen via BLUETOOTH-funksjonen er bare
tilgjengelig for Android-telefoner med Android 2.2, 2.3,
4.0 eller 4.1 installert.
Automatisk lesing av SMS-funksjonen er bare tilgjengelig
for Android-telefoner med TTS Engine installert.
Toveis musikkontroll med
Android-telefon
Før du kobler til mobilenheten, må du slå av
volumet på enheten.
1 Koble denne enheten til mobilenheten via
BLUETOOTH-funksjonen.
2 Start App Remote-appen.
Hvis funksjonen for enheten ikke vises i appen,
trykker du på og holder nede BLUETOOTH 
på enheten i minst to sekunder.
Noen avspillingsoperasjoner for enheten
kan kontrolleres av mobilenheten. Hvis du
vil ha informasjon om operasjonene på
mobilenheten, kan du se i apphjelpen.
Spille av en fil fra USB-enheten
Lydformatene som kan spilles av på systemet,
er MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Filer med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights
Management) eller filer som er lastet ned fra en nettbasert
musikkbutikk, kan ikke spilles av på dette systemet. Hvis du
prøver å spille av en av disse filene, spiller systemet av den
neste ubeskyttede lydfilen.
Sjekk nettstedet nedenfor for informasjon om
kompatible USB-enheter.
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Latin-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
1 Trykk på USB FUNCTION  på fjernkontrollen,
Dette systemet kan ikke spille av lydfiler på USB-enheten
i følgende tilfeller:
nå det totale antallet lydfiler i en mappe overskrider 256.
når det totale antallet lydfiler på en USB-enhet
overskrider 65 536.
når det totale antallet mapper på en USB-enhet
overskrider 256 (inkludert ROOT-mappen og tomme
mapper).
Disse antallene kan variere avhengig av fil- og
mappestrukturen. Ikke lagre andre filtyper eller
unødvendige mapper på en USB-enhet som inneholder
lydfiler.
Systemet kan spille av i en mappestruktur på maksimalt
åtte undermapper.
Dette systemet støtter ikke alltid alle funksjonene på en
tilkoblet USB-enhet.
Gjentakende avspilling avbrytes når du trekker ut
strømledningen.
Den hopper over mapper som ikke inneholder noen lydfiler.
Du kan lytte til følgende lydformater med dette systemet:
MP3: filtypen .mp3
WMA: filtypen .wma
AAC: filtypen .m4a
WAV: filtypen .wav
Vær oppmerksom på at selv om et filnavn har riktig filtype,
kan det hende systemet genererer støy eller ikke fungerer
hvis den aktuelle filen har en annen filtype.
Koble fra USB-enheten etter at du har stoppet avspillingen.
Slik bruker du systemet som batterilader
Du kan bruke systemet som batterilader for
USB-enheter som har oppladbarhetsfunksjon
når systemet er slått på.
Trykk på USB FUNCTION  på fjernkontrollen,
eller trykk på FUNCTION  på enheten gjentatte
ganger til USB vises på displayet .
Ladingen begynner når USB-enheten kobles til
USB-porten . Ladestatusen vises på displayet
på USB-enheten. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen for USB-enheten.
eller trykk på FUNCTION  på enheten
gjentatte ganger til USB vises på displayet .
2 Koble USB-enheten til USB-porten  på
enheten.
Hvis systemet ikke gjenkjenner USB-enheten,
kobler du fra USB-enheten og kobler den til
igjen.
3 Trykk på   på fjernkontrollen, eller  
på enheten for å starte avspilling.
Andre operasjoner
Hvis du vil
Stoppe
avspilling
midlertidig
Stoppe
avspilling
Trykk på
Trykk på   på
fjernkontrollen, eller  
på enheten. Trykk på tasten
en gang til for å starte
avspillingen igjen.
 (stopp) . Trykk på  
på fjernkontrollen for å starte
avspillingen igjen, eller trykk på
  på enheten.*1 Trykk på
  på nytt for ikke å starte
avspillingen på nytt*2.
Velge en mappe Trykk på
+/  (
+/ 
på enheten) gjentatte ganger.
Velge en fil
 (gå bakover)/
(gå forover) .
Finne et punkt
Hold nede  (spol
i en fil
tilbake)/ (spol hurtig
forover)  (/  på
enheten) under avspilling, og
slipp tasten ved ønsket punkt.
Velge
Trykk på REPEAT  gjentatte
gjentakende
(gjenta alle spor)
ganger til
avspilling
(gjenta ett spor) vises.
eller
*1 Når du spiller av en VBR MP3/WMA-fil, kan det hende
systemet gjenopptar avspillingen fra et annet punkt.
*2 Når du starter avspillingen på nytt, går systemet til den
øverste mappen.
Slik endrer du avspillingsmodusen
Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger. Du kan
velge modusen Normal avspilling (spiller av alle
filer sekvensielt på USB-enheten), Mappeavspilling
(FLDR for alle filer i den angitte mappen på USBenheten), eller Tilfeldig rekkefølge (SHUF).
Merknader til avspillingsmodusen
Når du velger modusen Tilfeldig rekkefølge (SHUF), spiller
systemet av alle lydfiler på den tilkoblede USB-enheten
i tilfeldig rekkefølge. Modusen Tilfeldig rekkefølge spiller
kanskje av den samme filen flere ganger.
Når avspillingsmodusen er satt til Mappeavspilling, er ikke
tilgjengelig.
Når avspillingsmodusen er satt til Tilfeldig rekkefølge,
er ikke gjentakelsesfunksjonen tilgjengelig.
Når gjentakende avspilling er angitt, er ikke modusen
Tilfeldig rekkefølge tilgjengelig. Når gjentakelsesavspilling
er satt til
, er ikke modusen Mappeavspilling tilgjengelig.
Når du slår av systemet, fjernes den valgte modusen
Tilfeldig rekkefølge (SHUF), og avspillingsmodusen
returnerer til Normal avspilling.
Merknad til gjentakende avspilling
Hvis du velger
når systemet ikke er i modusen Normal
avspilling, kjører systemet gjentakende avspilling av alle
lydfiler på USB-enheten til du stopper avspillingen. Hvis du
velger
når systemet er i modusen Mappeavspilling, kjører
systemet gjentakende avspilling av alle lydfiler i den valgte
mappen til du stopper avspillingen.
Merknader
Når du må koble til via en USB-kabel, bruker du USBkabelen som fulgte med USB-enheten. Se bruksanvisningen
som fulgte med USB-enheten, hvis du vil ha informasjon
om betjeningsmåten.
Det kan ta omtrent ti sekunder før READING vises, avhengig
av USB-enhetstypen som er tilkoblet.
Ikke koble sammen systemet og USB-enheten via en
USB-hub.
Når USB-enheten er tilkoblet, leser systemet alle filene
på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer
på USB-enheten, kan det ta lang til å fullføre lesingen
av USB-enheten.
Etter at en operasjon er utført for noen tilkoblede USBenheter, kan det oppstå en forsinkelse før operasjonen
utføres av dette systemet.
Kompatibilitet med all kodings-/lagringsprogramvare kan
ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig
ble kodet med inkompatibel programvare, kan det hende
de filene genererer støy eller lydavbrudd, eller de blir
kanskje ikke spilt av i det hele tatt.
Lytte til radio
Justere lyden
1 Trykk på TUNER FUNCTION  på
Hvis du vil
Justere volumet
fjernkontrollen, eller trykk på FUNCTION 
på enheten gjentatte ganger til FM vises på
displayet .
2 Utføre stasjonssøk.
For automatisk søk
Trykk på TUNING MODE  gjentatte
ganger til AUTO vises, og trykk deretter på
TUNING +/ . Søk stoppes automatisk,
og ST (bare for stereoprogrammer) vises
på displayet  når en stasjon blir funnet.
Søket stopper ikke. Trykk på   for å stoppe
søket, og still deretter inn manuelt (nedenfor).
Når du stiller inn på en FM-kanal som
tilbyr RDS-tjenester, vises informasjon, for
eksempel navnet på tjenesten eller kanalen,
av kringkasterne.
For manuelt stasjonssøk
Trykk på TUNING MODE  gjentatte
ganger til MANUAL vises, og trykk deretter
på TUNING +/  gjentatte ganger for
å stille inn ønsket kanal.
Hvis du vil redusere statisk støy på en svak FM-stereokanal,
trykker du på FM MODE  gjentatte ganger til MONO vises
for å slå av stereomottaket. Du minster stereoeffekten, men
mottaket forbedres.
1 Still inn på den ønskede kanalen.
2 Trykk på TUNER MEMORY  for å velge
modusen for innstillingsminne.
1 Trykk på USB FUNCTION  på fjernkontrollen,
Forhåndsinnstilt nummer
eller trykk på FUNCTION  på enheten
2 Koble iPod-/iPhone-enheten til USB-porten 
3 Trykk på   på fjernkontrollen, eller  
på enheten for å starte avspilling.
Slik kontrollerer du iPod-/iPhone-enheten
Hvis du vil
Trykk på
Stoppe avspilling Trykk på   på
midlertidig
fjernkontrollen, eller  
på enheten.
Stoppe avspilling  (stopp) .
Velge et spor
 (gå bakover)/
eller kapittel i en  (gå forover) .
lydbok/podcast
Finne et punkt
Hold nede  (spol
i et spor eller
tilbake)/ (spol hurtig
kapittel i en
forover)  (/  på
lydbok/podcast enheten) under avspilling, og
slipp tasten ved ønsket punkt.
Slik bruker du systemet som batterilader
Du kan bruke systemet som batterilader for en
iPod-/iPhone-enhet når systemet er slått på.
Trykk på USB FUNCTION  på fjernkontrollen,
eller trykk på FUNCTION  på enheten gjentatte
ganger til USB vises på displayet .
Koble iPod-/iPhone-enheten til USB-porten 
når iPod-/iPhone-spilleren stoppes og ladingen
begynner. Ladestatusen vises på displayet på
iPod-/iPhone-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for iPod-/iPhone-enheten.
Slik stopper du lading av en iPod-/iPhoneenhet
Fjern iPod-/iPhone-enheten.
Merknad til lading av en iPod-/iPhone-enhet
Du kan ikke lade iPod-/iPhone-enheten når systemet er slått
av. Noen iPod-/iPhone-enheter blir kanskje ikke ladet på
grunn av sin egenart.
Merknader
Slå funksjonen Rist for å mikse av på iPod-/iPhone-enheten
for å unngå uventede sporendringer når du lytter til musikk
med høyt volum.
Hvis batteriet for iPod-/iPhone-enheten er tomt, er det ikke
sikkert systemet gjenkjenner enheten. I slike tilfeller lader
du enheten med en datamaskin, og deretter kobler du den
til systemet.
Systemytelsen kan variere, avhengig av spesifikasjonene for
iPod-/iPhone-enheten.
Hold nede /  for å spole raskt bakover (eller raskt
forover) mens du spiller av video hvis /  ikke
fungerer.
Hvis du vil justere volumet, trykker du på VOLUME +/ 
på fjernkontrollen, eller vrir volumbryteren  på enheten.
Volumnivået endres ikke hvis ikke du justerer det på
iPod-/iPhone-enheten.
Hvis du vil bruke en iPod-/iPhone-enhet, kan du lese
bruksanvisningen for iPod-/iPhone-enheten.
Sony kan ikke ta ansvar hvis data som er lagret på en
iPhone/iPod-enhet, går tapt eller skades ved bruk av en
iPhone/iPod-enhet med dette systemet.
Dette systemet er utstyrt med DSEE-funksjonen for
å gjenskape klar diskant til tross for svekkelse som en årsak
av komprimering. DSEE-funksjonen aktiveres vanligvis
automatisk ved å registrere lydkilden, men det er ikke sikkert
den aktiveres, avhengig av funksjonen som er i bruk.
Stille inn høyttalerbelysningen
Du kan velge høyttalerbelysning blant en rekke
belysningsmønstre. Høyttalerbelysningen skaper
lyseffekter basert på musikkilden.
Trykk på LED SPEAKER  gjentatte ganger.
Hver gang du trykker på tasten, endres mønsteret.
Slik slår du av funksjonen for
høyttalerbelysning
Trykk på LED SPEAKER  gjentatte ganger til
LED OFF vises.
Hvis du vil
Endre
informasjonen
på displayet 1)
Endre Displaymodus
(se nedenfor).
Trykk på
Trykk på DISPLAY  gjentatte
ganger når systemet er slått på.
Trykk på DISPLAY  gjentatte
ganger når systemet er
slått av.2)
3 Trykk på TUNING +/  eller / 
gjentatte ganger for å velge det ønskede
forhåndsinnstilte nummeret.
Hvis en annen stasjon allerede er tilordnet
til det valgte forhåndsinnstilte nummeret,
erstattes stasjonen av den nye stasjonen.
4 Trykk på  for å lagre stasjonen.
5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre stasjoner.
Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner.
Slik stiller du inn på en
forhåndsinnstilt radiostasjon
Hvis du registrerte en radiostasjon på et
forhåndsinnstilt nummer fra 1 til 6, blir
radiostasjonen stilt inn ved å trykke på
TUNER MEMORY NUMBER (1 til 6)  når
systemfunksjonen er satt til FM.
Hvis du registrerte en radiostasjon på et
forhåndsinnstilt nummer fra 7 og oppover,
trykker du på TUNING MODE  gjentatte
ganger til PRESET vises, og deretter trykker du
på TUNING +/  gjentatte ganger for å velge
det ønskede forhåndsinnstilte nummeret.
Du kan vise følgende informasjon:
Den forløpte avspillingstiden, filnavnet og mappenavnet.
Informasjon om sangtittel, artist og albumtittel.
2)
STANDBY-indikatoren  på enheten lyser når systemet
er slått av.
Systemet har følgende Display-moduser:
Display-modus
Demonstrasjon
Strømsparingmodus2)
Klokke3)
Når systemet er slått av1)
Demonstrasjonen er slått på.
Displayet slås av for å spare
strøm. Tidtakeren og klokken
slås ikke av.
Klokken vises.
STANDBY-indikatoren  på enheten lyser når systemet er
slått av.
Du kan ikke stille inn klokken i Strømsparing-modus.
3)
Klokkedisplayet endres automatisk til Strømsparing-modus
etter åtte sekunder.
1)
2)
Merknader i displayinformasjonen
Tegn som ikke kan vises, vises som “_”.
Total avspillingstid for en USB-enhet vises ikke.
Følgende vises ikke på riktig måte:
forløpt tid for en MP3-fil som er kodet ved hjelp av VBR
(variable bit rate).
mappe- og filnavn som ikke følger ISO9660 Level 1,
Level 2 eller Joliet i utvidelsesformatet.
Informasjon om ID3-kode for MP3-filer vises når ID3-versjon
1-koder og versjon 2-koder brukes (visning av informasjon
om ID3-versjon 2-kode blir prioritert når både ID3-versjon
1-koder og versjon 2-koder brukes for én MP3-fil).
Bruke tidtakeren
1 Klargjør lydkilden.
Systemet tilbyr to tidtakerfunksjoner. Hvis du
bruker begge tidtakerne, har tidtakeren for
hvilemodus prioritet.
Koble flere lydkomponenter til AUDIO INkontakten  på enheten ved hjelp av en
analog lydkabel (følger ikke med).
2 Juster volumnivået til minimumsnivå.
Trykk på VOLUME   på fjernkontrollen
gjentatte ganger, eller vri volumbryteren 
på enheten mot klokken til VOL MIN vises på
displayet .
3 Trykk på AUDIO IN FUNCTION  på
fjernkontrollen, eller trykk på FUNCTION  på
enheten gjentatte ganger til AUDIO IN vises
på displayet .
4 Start avspillingen.
Start avspilling av den tilkoblede komponenten
og juster volumet.
Merk
Systemet går kanskje til Standby-modus automatisk hvis
volumnivået for den tilkoblede komponenten er for lavt.
Juster komponentens volum deretter. Se Stille inn den
automatiske Standby-funksjonen.
Tidtaker for hvilemodus:
Du kan sovne til musikk. Denne funksjonen
fungerer selv om klokken ikke er stilt inn.
Trykk på SLEEP  gjentatte ganger for å velge
ønsket klokkeslett.
Hvis du vil avbryte tidtakeren for hvilemodus,
trykker du på SLEEP  gjentatte ganger til
OFF vises.
Avspillingstidtaker:
Du kan våkne til en FM-kanal eller USB-enhet på
et forhåndsinnstilt klokkeslett. Sørg for at du har
stilt inn klokken.
1 Klargjør lydkilden.
Gjør klar lydkilden, og trykk deretter på +/ 
på fjernkontrollen, eller vri volumbryteren 
på enheten for å justere volumet.
2 Velg innstillingsmodusen for tidtakeren.
Trykk på TIMER MENU .
3 Still inn avspillingstidtakeren.
Deaktivere tastene på enheten
(barnesikring)
Du kan deaktivere tastene på hovedenheten
(med unntak av  ) for eksempel for å unngå
at barn gjør skade.
Hold nede   på enheten minst fem sekunder.
CHILD og LOCK ON vises på displayet .
Du kan bare betjene systemet med tastene
på fjernkontrollen.
Hold nede   på enheten i mer enn fem
sekunder til CHILD og LOCK OFF vises på
displayet  for å låse opp.
Merk
Barnesikringsfunksjonen avbrytes når du trekker ut
strømledningen.
Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
.
PLAY SET, og trykk deretter på
4 Still inn klokkeslettet avspillingen skal starte.
Trykk på /  gjentatte ganger for å stille inn
. Bruk samme
time, og trykk deretter på
fremgangsmåte til å stille inn minutter.
5 Bruk samme fremgangsmåte som i trinn 4
til å stille inn klokkeslettet avspillingen skal
stoppe.
6 Velg lydkilden.
Trykk på /  gjentatte ganger til den
ønskede lydkilden vises, og trykk deretter
på .
7 Slå av systemet.
Trykk på  . Systemet slås automatisk av
før det forhåndsinnstilte klokkeslettet.
 USB-enheten er ikke riktig tilkoblet. Slå av
systemet, og koble deretter til USB-enheten
på nytt.
1 Trykk på TIMER MENU .
2 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
 Flytt systemet bort fra støykilder.
 Koble systemet til en annen stikkontakt.
 Monter et støyfilter (følger ikke med) på
strømledningen.
.
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
PLAY SEL, og trykk deretter på
.
Slik avbryter du tidtakeren
Bruk den samme fremgangsmåten som ovenfor
.
til OFF vises i trinn 3, og trykk deretter på
Slik endrer du innstillingen
Start på nytt fra trinn 1 under Bruke tidtakerne.
Merk
Hvis du velger en USB-enhet som avspillingskilde og har
mange filer eller mapper på den enheten, tar det tid å lese
alle dataene, noe som kan føre til en liten forsinkelse før
avspillingen starter i forhold til tidtakeren.
Merknader for brukeren av iPod-/iPhone-enheten
Kontroller at iPod-/iPhone-enheten ikke spiller av når du
bruker avspillingstidtakeren.
Avspillingstidtakeren blir kanskje ikke aktivert, avhengig av
statusen til den tilkoblede iPod-/iPhone-enheten.
Tips
Innstillingen for avspillingstidtakeren er den samme såfremt
den ikke blir endret manuelt.
Stille inn den automatiske
Standby-funksjonen
Ved hjelp av den automatiske Standby-funksjonen
går systemet til Standby-modus automatisk etter
15 minutter med inaktivitet eller ingen lydsignaler.
AUTO:STBY vises på displayet  i to minutter før
systemet går til Standby-modus. Som standard
er den automatiske Standby-funksjonen slått
på. Bruk tastene på enheten til å slå av den
automatiske Standby-funksjonen.
Hold nede   mens systemet er slått på til
AUTO:STB OFF vises.
Hvis du vil slå av funksjonen, holder du
nede   til AUTO:STBY ON vises.
Merknader
Den automatiske Standby-funksjonen er ugyldig for
innstillingsfunksjonen (FM), selv når du har aktivert den.
Systemet går kanskje ikke automatisk til Standby-modus
i følgende tilfeller:
når et lydsignal registreres.
når en USB-enhet er tilkoblet.
under avspilling av lydfiler.
mens den forhåndsinnstilte avspillingstidtakeren eller
tidtakeren for hvilemodus er i bruk.
Systemet teller ned tiden igjen til det går til Standby-modus,
selv når den automatiske Standby-funksjonen er aktivert
i følgende tilfeller:
når en USB-enhet er tilkoblet.
når du trykker på en tast på fjernkontrollen eller enheten.
Feilsøking
1 Kontroller at strømledningen er ordentlig
koblet til.
2 Søk etter problemet i sjekklisten nedenfor,
Bruke valgfrie lydkomponenter
Det er ingen lyd.
Kraftig summing eller støy.
Endre displayet
1)
gjentatte ganger til USB vises på displayet .
på enheten ved hjelp av USB-kabelen som
fulgte med iPod-/iPhone-enheten.
USB på displayet  endres til iPod.
Hvis displayet ikke endres til iPod, kobler du fra
iPod-/iPhone-enheten og kobler den til igjen.
Tips
Det er ingen lyd.
 Er det noe som blokkerer systemets
ventilasjonsåpninger?
 Den angitte stasjonen har kanskje midlertidig
sluttet å kringkaste.
Slik kontrollerer du innstillingen
SELECT, og trykk deretter på
Tips
Forhåndsinnstille radiostasjoner
Spille av med iPod-/iPhoneenheten
Stille inn
lydeffekten
Trykk på
Trykk på VOLUME +/ 
(eller vri volumbryteren 
på enheten).
Trykk på EQ  gjentatte
ganger.
Hvis systemet allerede er slått på ved det
forhåndsinnstilte klokkeslettet, blir ikke
avspillingstidtakeren aktivert. Ikke bruk
systemet fra tidspunktet da systemet slås
på til avspillingen starter.
og iverksett nødvendige tiltak.
Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
nærmeste Sony-forhandler.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
 Fjern hindringer mellom fjernkontrollen og
fjernkontrollsensoren  på enheten, og plasser
enheten i god avstand fra fluorescerende lys.
 Pek fjernkontrollen mot systemets
fjernkontrollsensor .
 Hold fjernkontrollen nærmere systemet.
 Batteriene i fjernkontrollen er kanskje tomme.
Sett inn nye batterier – R6-batterier (AA).
STANDBY-indikatoren  lyser fortsatt etter
at strømledningen er trukket ut.
 STANDBY-indikatoren  slås kanskje ikke
av umiddelbart etter at strømledningen er
trukket ut. Indikatoren slås av etter omtrent
40 sekunder. Dette er ikke en feil.
BLUETOOTH-enhet
Gruppering kan ikke utføres.
 Plasser BLUETOOTH-enheten nærmere
systemet.
 Gruppering kan hindres av andre BLUETOOTHenheter i nærheten av systemet. Hvis dette er
tilfelle, må du skru av de andre BLUETOOTHenhetene.
 Angi samme tilgangskode som ble angitt på
BLUETOOTH-enheten på riktig måte.
Tilkobling kan ikke opprettes.
 BLUETOOTH-enheten du forsøkte å koble til,
støtter ikke A2DP-profilen og kan ikke kobles til
systemet.
 Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten.
 Opprett en tilkobling fra BLUETOOTH-enheten.
 Informasjonen om grupperingsregistrering er
slettet. Utfør grupperingsprosessen på nytt.
 Dette systemet kan ikke oppdages mens det er
koblet til en BLUETOOTH-enhet, og en tilkobling
kan ikke opprettes fra en annen BLUETOOTHenhet som ikke er gruppert før.
 Slett informasjonen om
grupperingsregistreringen for en BLUETOOTHenhet, og utfør grupperingsprosessen på nytt.
Lyden hopper eller går opp og ned, eller
tilkoblingen blir brutt.
 Systemet og BLUETOOTH-enheten er for langt
fra hverandre.
 Hvis det er hindringer mellom systemet og
BLUETOOTH-enheten, flytter eller unngår du
hindringene.
 Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten, flytter du disse.
Lyden av App Remote-appen høres ikke i dette
systemet.
 Skru opp volumet på BLUETOOTH-enheten
først, og juster deretter volumet ved hjelp
av VOLUME +/–  på fjernkontrollen eller
volumbryteren  på enheten.
Trekk ut strømledningen umiddelbart, og sjekk
følgende:
 Er det noe som blokkerer systemets
ventilasjonsåpninger?
 Er USB-porten  kortsluttet?
Etter at STANDBY-indikatoren  stopper
å blinke, setter du strømledningen i kontakten
igjen og slår på systemet. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din nærmeste
Sony-forhandler.
Generelt
Demonstrasjonen vises på displayet 
etter at du har satt strømledningen
i kontakten igjen, selv om systemet ikke
er slått på.
 Trykk på DISPLAY  én gang mens systemet
er slått av. Demonstrasjonen forsvinner.
 Still inn klokken. Se Stille inn klokken.
Systemet blir ikke slått på.
 Er strømledningen koblet til?
Systemet har uventet gått til
Standby modus.
 Dette er ikke en feil. Systemet går til Standbymodus automatisk etter 15 minutter med
inaktivitet eller ingen lydsignaler. Se Stille
inn den automatiske Standby-funksjonen.
Klokkeinnstillingen eller
avspillingstidtakeren ble uventet avbrutt.
 Hvis det går omtrent et minutt med inaktivitet,
avbrytes klokkeinnstillingen eller innstillingen
av avspillingstidtakeren automatisk. Utfør
prosessen på nytt fra begynnelsen.
 Slå av systemet, og koble deretter til USBenheten på nytt.
 Støyen kommer fra selve musikkdataene, eller
lyden er forvrengt. Støy ble kanskje generert
under oppretting av musikkdata på grunn av
datamaskintilstanden. Opprett musikkdataene
på nytt.
 Bithastigheten som ble brukt til å kode filene,
var lav. Send filer som er kodet med høyere
bithastigheter, til USB-enheten.
READING vises lenge, eller det tar lang tid
før avspillingen starter.
 Hvis det er hindringer mellom systemet og
BLUETOOTH-enheten, flytter eller unngår du
hindringene.
 Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten, flytter du disse.
 Skru ned volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Appnavnet samsvarer ikke med det
faktiske navnet på appen i App Remote.
 Start appen på nytt fra App Remote-appen.
Mens App Remote-appen kjører via
BLUETOOTH, endres displayet automatisk
til BT AUDIO.
 App Remote-appen eller BLUETOOTHfunksjonen ble avbrutt. Start appen på nytt.
USB-enhet
Bruker du en USB-enhet som støttes?
 Hvis du kobler til en USB-enhet som ikke støttes,
kan disse feilene oppstå. Sjekk informasjonen på
nettstedene om kompatible USB-enheter med
nettadresser oppført under Spille av en fil fra
USB-enheten.
 USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Fil- eller mappenavn vises ikke.
 Du kan ikke spille av.
 Lyden "hopper".
 Du hører støy.
 Lyden er forvrengt.
OVER CURRENT vises.
 Det oppstod et problem med nivået på den
elektriske spenningen fra USB-porten .
Slå av systemet og fjern USB-enheten fra USBporten . Kontroller at det ikke er problemer
med USB-enheten. Hvis dette displaymønstret
vedvarer, kontakt du din nærmeste Sonyforhandler.
iPod-/iPhone-enheten kan ikke lades.
 Hvis batteriet for iPod-/iPhone-enheten er tomt,
er det ikke sikkert systemet kan lade det selv om
du kobler det til systemet. I slike tilfeller lader du
enheten med en datamaskin, og deretter kobler
du den til systemet.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten er ordentlig
koblet til.
 Leseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene.
 Det er mange mapper eller filer på USBenheten.
 Filstrukturen er svært komplisert.
 Minnekapasiteten er svært stor.
 Det interne minnet er fragmentert.
 Trekk ut strømledningen og sett den i
stikkontakten igjen etter at STANDBY-indikatoren
 er slått av. Slå deretter på systemet igjen.
Visningsfeil
 Juster ringevolumet på iPhone-enheten.
 Send musikkdataene til USB-enheten på nytt,
fordi dataene som ble lagret på USB-enheten,
kanskje ble skadet.
 Dette systemet kan bare vise tegnkoder som
består av tall og bokstaver. Andre tegn vises
ikke om de skal.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Slå av systemet og start det på nytt. Koble
deretter USB-enheten til på nytt etter at du
har valgt USB-funksjonen.
 Sjekk informasjonen på nettstedene om
kompatible USB-enheter med nettadresser
oppført under Spille av en fil fra USB-enheten.
USB-enheten fungerer ikke som den skal.
 Se bruksanvisningen for USB-enheten hvis du
vil ha informasjon om hvordan du løser dette
problemet.
Avspillingen starter ikke.
 Slå av systemet, koble til USB-enheten på nytt,
og slå deretter på systemet.
 Sjekk informasjonen på nettstedene om
kompatible USB-enheter med nettadresser
oppført under Spille av en fil fra USB-enheten.
 Trykk på   på fjernkontrollen, eller  
på enheten for å starte avspilling.
Avspillingen starter ikke fra det første
sporet.
 Sett avspillingsmodusen til Normal avspilling.
iPod-/iPhone-enheten gjenkjennes ikke.
Ringevolumet til iPhone-enheten
endres ikke.
Tuner
Kraftig summing eller støy, eller får
ikke inn radiostasjoner. (ST blinker på
displayet .)
 Koble antennen til på riktig måte.
 Prøv en annen plassering og retning for bedre
antennemottak.
 Hold antennene unna strømledningen for
å unngå å fange opp støy.
 Slå av alt elektronisk utstyr i nærheten.
Slik tilbakestiller du systemet til
fabrikkinnstillinger
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer optimalt,
tilbakestiller du det til fabrikkinnstillingene.
Bruk tastene på enheten til å tilbakestille den
til fabrikkinnstillingene.
1 Trekk ut strømledningen og sett den
i stikkontakten igjen etter at STANDBYindikatoren  er slått av. Slå deretter på
systemet.
2 Mens du holder nede   trykker du
på  .
Hold nede de to tastene samtidig til RESET
vises på displayet .
Alle brukerkonfigurerte innstillinger, for
eksempel forhåndsinnstilte radiostasjoner,
tidtakeren og klokken, blir slettet.
Filer kan ikke spilles av.
 Lydfilene har ikke formatet .mp3, .wma, .m4a
eller .wav.
 Dataene er ikke opprettet i formatet MP3/WMA/
AAC/WAV.
 Det er ikke støtte for USB-enheter som er
formatert med andre filsystemer enn FAT16
eller FAT32.*
 Hvis du bruker en partisjonert USB-enhet, kan
du bare spille av filer på den første partisjonen.
 Filer som for eksempel er krypterte eller
passordbeskyttede, kan ikke spilles av.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32, men enkelte USBenheter støtter kanskje ikke disse FAT-versjonene. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se bruksanvisningen for
hver USB-enhet eller kontakte produsenten.
Lesing tar lang tid.
Kraftig summing, støy eller forvrengt lyd.
Hvis STANDBY-indikatoren 
blinker
Du hører støy, "hopping" eller forvrengt lyd.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten er
oppdatert med den nyeste programvaren.
Hvis iPod-/iPhone-enheten ikke er oppdatert,
må du oppdatere den før du bruker systemet.
 Bruken av systemet og iPod-/iPhone-enheten
er forskjellig, og derfor er det ikke sikkert at du
kan betjene iPod-/iPhone-enheten ved hjelp
av tastene på fjernkontrollen eller enheten.
I dette tilfellet bruker du kontrolltastene på
iPod-/iPhone-enheten.
 Reduser antallet mapper eller filer.
iPod/iPhone
Det er ingen lyd.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten er ordentlig
koblet til.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten spiller av
musikk.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten er oppdatert
med den nyeste programvaren. Hvis iPod-/
iPhone-enheten ikke er oppdatert, må du
oppdatere den før du bruker systemet.
 Juster volumet.
Lyden er forvrengt.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten er ordentlig
koblet til.
 Skru ned volumet.
 Sett EQ-innstillingen på iPod-/iPhone-enheten
til Off eller Flat.
Uventede sporendringer oppstår under
avspilling.
 Slå funksjonen Rist for å mikse (endrer spor
ved å riste iPod-/iPhone-enheten) av på
iPod-/iPhone-enheten når du lytter til musikk
med høyt volum. Hvis denne funksjonen er
aktivert, kan det hende uventede sporendringer
oppstår på grunn av vibrasjon forårsaket av
lydtrykk fra systemet.
iPod-/iPhone-enheten fungerer ikke.
 Hvis batteriet for iPod-/iPhone-enheten er
tomt, fungerer det kanskje ikke med dette
systemet. I slike tilfeller lader du enheten med
en datamaskin, og deretter kobler du den til
systemet.
 Avslutt alle programmer som kjører på
iPod-/iPhone-enheten før du bruker batteriet
med systemet. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se bruksanvisningen som følger med
iPod-/iPhone-enheten.
 Kontroller at iPod-/iPhone-enheten er ordentlig
koblet til.
Meldinger
Om varmeakkumulering
 Varmeakkumulering på enheten under bruk er
normalt, og det er ingen grunn til bekymring.
 Ikke berør kabinettet hvis det har blitt brukt
kontinuerlig på høyt volum, fordi det kanskje
har blitt varmt.
 Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
På høyttalersystemet
Det innebygde høyttalersystemet er ikke
magnetisk isolert, og bildet på TV-apparater
i nærheten blir kanskje magnetisk forvrengt.
I slike tilfeller slår du av TV-apparatet, venter
15 til 30 minutter, og slår det på igjen.
Hvis problemet vedvarer, flytter du systemet
langt unna TV-apparatet.
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk klut som
er lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke
bruk noen form for skrubbeputer, skurepulver
eller løsemidler, for eksempel tynningsmiddel,
rensebensin eller alkohol.
Trådløs BLUETOOTHteknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi med kort rekkevidde som kobler
sammen digitale enheter, for eksempel PCer
og digitale kameraer. Ved hjelp av den trådløse
BLUETOOTH-teknologien kan du bruke de aktuelle
enhetene innen en rekkevidde på omtrent
10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologien brukes
vanligvis mellom to enheter, men én enhet kan
kobles til flere enheter.
Du trenger ikke kabler til å koble til slik du gjør
med en USB-tilkobling, og du trenger ikke plassere
enhetene mot hverandre slik du gjør med trådløs
IR-teknologi. Du kan bruke teknologien med én
BLUETOOTH-enhet i sekken eller lommen.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global
standard som støttes av tusenvis av selskaper.
Disse selskapene lager produkter som overholder
den globale standarden.
Støttede BLUETOOTH-versjoner og profiler
Profil refererer til et standard sett av egenskaper
for forskjellige BLUETOOTH produktegenskaper.
Se Spesifikasjoner hvis du vil ha mer informasjon
om støttede BLUETOOTH-versjoner og profiler.
Merknader
Hvis du vil bruke en BLUETOOTH-enhet som er koblet til
dette systemet, må enheten støtte den samme profilen
som dette systemet. Vær oppmerksom på at funksjonene
på BLUETOOTH-enheten kan variere, avhengig av
spesifikasjonene for enheten, selv om den har samme
profil som dette systemet.
På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTHteknologien, blir avspilling på dette systemet ørlite forsinket
sammenlignet med lydavspilling på overføringsenheten.
BLUETOOTH-enheter som er koblet til dette systemet,
må være i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
BLUETOOTH SIG, Inc., og hver enhet må være sertifisert
for overholdelse. Selv når en enhet er i samsvar med
BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det imidlertid være tilfeller
der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller fører til forskjellige
kontrollmetoder, visning eller betjening.
Støy kan forekomme, eller lyden kan forsvinne, avhengig
av BLUETOOTH-enheten som er koblet til dette systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsesforholdene.
Slå BLUETOOTH-signalet på eller av
Du kan koble til systemet fra en gruppert
BLUETOOTH-enhet i alle funksjoner når systemets
BLUETOOTH-signal er satt til ON. BLUETOOTHsignalet er slått på som standard.
Bruk knappene på panelet til å utføre denne
operasjonen.
Hold nede   og BLUETOOTH  på enheten
i omtrent tre sekunder.
BT ON eller BT OFF vises på displayet.
Merknader
Du kan ikke utføre følgende operasjoner når BLUETOOTHsignalet er satt til OFF:
— Gruppering med BLUETOOTH-enhet
— Slette grupperingsinformasjonen
— Bruke App Remote via BLUETOOTH
— Sette BLUETOOTH Standby-modusen til ON
— Endre ON-/OFF-innstillingen for BT AAC
Når BLUETOOTH-signalet er satt til OFF, kan ikke dette
systemet registreres, og tilkobling kan ikke opprettes fra
BLUETOOTH-enheten.
Hvis du holder en NFC-kompatibel smarttelefon mot
N-merket på panelet, settes BLUETOOTH-signalet til ON
automatisk.
Når strømmen er slått av med  -tasten, beholdes
ON-/OFF-innstillingen for BLUETOOTH. Når strømledningen
trekkes ut og deretter settes inn igjen, blir BLUETOOTHinnstillingen satt til ON.
Spesifikasjoner
Forsterkerdel
Utgangseffekt (rangert):
Venstre/høyre kanal: 16 W + 16 W (ved 8 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning på 1 %)
Utgangseffekt (referanse):
Venstre/høyre kanal: 20 W + 20 W (per kanal ved 8 ohm og 1 kHz)
Subwoofer: 60 W (ved 3 ohm og 100 Hz)
Høyttalerdel
Høyttalersystem: Bredbåndshøyttaler + subwoofer
Rangert impedans:
Venstre/høyre: 8 ohm
Subwoofer: 3 ohm
Innganger/utganger
AUDIO IN (stereo minikontakt):
Sensitivitet på 800 mV, impedans på 47 kiloohm
USB-del
Støttet bithastighet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16-biters PCM
Samplingfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
USB-port: Type A, 5 V DC 1,0 A
iPod-/iPhone-del
CHILD LOCK: Barnesikringsfunksjonen er aktivert.
Hvis du vil deaktivere barnesikringen, holder du
nede   på enheten til CHILD og LOCK OFF
vises på displayet .
ERROR: USB-enheten gjenkjennes ikke, eller en
ukjent enhet er tilkoblet.
NoDEVICE: Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller den
tilkoblede USB-enheten er fjernet.
NoMEMORY: Minnemediet er ikke satt inn
i USB-enheten.
NO TRACK: En avspillbar fil på USB-enheten er
ikke lastet inn i systemet.
NOT USED: Du prøvde å utføre en bestemt
operasjon under en tilstand som ikke tillater den
operasjonen.
NO SUPPORT: En ustøttet USB-enhet eller iPod-/
iPhone-enhet er tilkoblet, eller iPod-/iPhoneenheten som har tomt batteri, er tilkoblet.
TIME NG: Avspillingstidtakerens start- og
sluttklokkeslett er stilt inn til samme tidspunkt.
Forholdsregler
Om sikkerhet
 Trekk ut strømledningen (hovedstrømledningen)
fra stikkontakten (hovedstrømnettet) hvis
ikke den skal brukes på en stund. Hold alltid
i støpslet når du trekker ut strømledningen.
Trekk aldri i selve ledningen.
 Hvis et tungt objekt faller ned på eller væske
kommer inn i systemet, må du koble fra
systemet og la kvalifisert personell kontrollere
det før du bruker det igjen.
 Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Om plassering
 Ikke plasser systemet på skrå eller på steder som
er ekstremt varme, kalde, støvete, skitne eller
fuktige, som mangler tilstrekkelig ventilasjon,
eller som er utsatt for vibrasjon, sollys eller sterk
lyssetting.
 Vær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er spesialbehandlet (for eksempel
med voks, olje eller poleringsmiddel), fordi
dette kan føre til flekker på eller misfarging av
overflaten.
 Kondens kan oppstå på overflater eller internt
i systemet, og kan føre til at det oppstår feil
hvis systemet plutselig flyttes fra et kaldt til
et varmt miljø. Hvis det oppstår kondens,
slår du av systemet og lar det være avslått til
fuktigheten fordamper. Ikke bruk systemet før
kondensen er helt fordampet.
Effektiv kommunikasjonsrekkevidde
Hvis du skal bruke BLUETOOTH-enheter,
må de ikke stå mer enn omtrent ti meter
(uhindret avstand) fra hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan være kortere
under følgende forhold:
 Når en person, metallgjenstand, vegg eller
andre hindringer er mellom enhetene med
BLUETOOTH-forbindelse
 På steder der det er installert et trådløst
nettverk
 I nærheten av mikrobølgeovner som er i bruk
 På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger
Påvirkninger fra andre enheter
BLUETOOTH-enheter og trådløst lokalnett
(IEEE 802.11b/g) bruker det samme
frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du bruker en
BLUETOOTH-enhet nær en enhet med en
funksjon for trådløst nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk forstyrrelse. Det kan føre til
lavere dataoverføringshastighet, støy eller at
tilkobling ikke blir mulig. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende:
 Prøv å koble til dette systemet og BLUETOOTHmobilen eller -enheten når du står minst
10 meter unna utstyret for det trådløse lokale
nettverket.
 Skru av utstyret for det trådløse lokale
nettverket når du bruker BLUETOOTH-enheten
innenfor 10 meter.
Påvirkninger på andre enheter
Radiobølgene som sendes av dette systemet,
kan forstyrre driften til noen medisinske enheter.
Slik forstyrrelse kan føre til tekniske feil, og derfor
må du alltid skru av strømmen til dette systemet,
BLUETOOTH-mobilen og -enheten på følgende
steder:
 På sykehus, tog og flyplasser
 I nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
Merknader
Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som er
i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen som en metode
for å opprettholde sikkerheten under kommunikasjon
ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten
kan imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer, og derfor må du
alltid være forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
Sony kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for
skader eller andre tap som oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under kommunikasjon med
BLUETOOTH-teknologi.
BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert
med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil som
dette systemet.
Laget for
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generasjon)
 iPod touch (4. generasjon)
 iPod touch (3. generasjon)
 iPod classic
 iPod nano (7. generasjon)
 iPod nano (6. generasjon)
 iPod nano (5. generasjon)
 iPod nano (4. generasjon)
Made for iPod og Made for iPhone betyr at et elektronisk tilbehør har
blitt laget spesielt for enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert
av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke
ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder. Vær oppmerksom
på at bruk at dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke den
trådløse ytelsen.
Mottakerdel
FM-stereo, FM-superheterodyn mottaker
Antenne: FM-ledningsantenne
Innstillingsområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz (trinn på 50 kHz)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte:
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T-metode
Støttet kodek:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Overføringsbåndbredde:
20 Hz – 20 000 Hz (med samplingfrekvens på 44,1 kHz)
*1
Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer
som hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt
en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
*2
BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
Generelt
Strømkrav:
Australske, europeiske, indiske og newzealandske modeller:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Andre modeller:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Strømforbruk:
38 W
Dimensjoner (B/H/D):
Ca. 554 mm × 213 mm × 280 mm
Vekt:
Ca. 9,0 kg
Tilbehør som følger med: Fjernkontroll (1), R6-batterier (AA) (2),
FM-ledningsantenne (1), garanti (1) (bare australske, europeiske og
newzealandske modeller), bruksanvisning (denne håndboken) (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
Strømforbruk i Standby-modus (i Strømsparing-modus):
0,5 W (når BLUETOOTH Standby-modus er satt til OFF)
6 W (når BLUETOOTH Standby-modus er satt til ON)
(BLUETOOTH Standby-modus – alle terminaler og
nettverk er tilkoblet): 6,0 W
Download PDF

advertising