Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Kraftig hjemmelydanlegg med BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

LYDANLEGG TIL
HJEMMEBRUK
Bruksanvisning
Komme i gang
Plate-/USB-avspilling
USB-overføring
Tuner
BLUETOOTH
Lydjustering
Andre operasjoner
Ytterligere informasjon
MHC-V7D
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann
eller elektrisk støt må du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild, for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller
elektrisk støt ved å unngå å utsette
apparatet for søl eller spruting og ikke
plassere væskefylte objekter på
apparatet, for eksempel vaser.
Ettersom hovedkabelen brukes til
å koble enheten fra strømmen, kan
du koble enheten til en lett tilgjengelig
stikkontakt. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du straks
trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle
eller et innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater
som inneholder batterier, ikke utsettes
for sterk varme, som for eksempel fra
direkte sollys eller åpen ild.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så
lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Gyldigheten for CE-merkingen er bare
begrenset til landene der den
håndheves juridisk, i hovedsak EØSlandene.
Dette utstyret har blitt testet, og
testene viser at det er i samsvar med
grensene som er beskrevet i EMClovgivningen når det brukes en
tilkoblingskabel som er kortere
enn 3 m.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
2NO
Dette apparatet er klassifisert som
et LASERKLASSE 1-produkt under
IEC 60825-1:2007. Denne merkingen
finnes på baksiden.
For kunder i Europa
Avhending av brukte
batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på
produktet, batteriet eller innpakningen
viser at produktet og batteriet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk
symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 %
bly, er det også merket med de
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte
deg med slike produkter og batterier
på en riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljøog helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar til å
bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk
personell. Lever disse produktene etter
endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av
batterier og elektrisk og elektronisk
utstyr for å sikre at det håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det
lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon
om avhending av dette produktet og
batteriene.
Merknad til kunder:
Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
hvor EU-direktivene gjelder.
Dette produktet er produsert av eller
på vegne av Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørsler som er knyttet til
om produktet er i samsvar med
EU-lovgivningen, skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål som gjelder service og
garanti, henvises det til adressene som
er angitt i de spesielle service- og
garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke
kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du gå til denne URL-en:
http://www.compliance.sony.de/
Dette lydanlegget er beregnet på
lyd- og videoavspilling av disker eller
USB-enheter, direkteavspilling av
musikk fra en NFC-kompatibel
smarttelefon eller en BLUETOOTHenhet og en FM-tuner. Dette
systemet støtter også karaoke.
Merknad om lisenser
og varemerker

“
er et varemerke som tilhører
DVD- Format/Logo Licensing
Corporation.

DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R-,
DVD-R-, DVD-VIDEO- og CD-logoene
er varemerker.

MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter brukes på lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.

Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.

WALKMAN og WALKMAN-logoen
er registrerte varemerker for
Sony Corporation.

Dette systemet bruker Dolby* Digital.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby- og dobbel-Dsymbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.

BLUETOOTH®-merket og -logoene
er registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker hos Sony Corporation er
under lisens. Andre varemerker og navn tilhører de respektive eierne.

N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke som tilhører
NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Android™ er et varemerke som
tilhører Google Inc.

Google Play™ er et varemerke
som tilhører Google Inc.
3NO



Apple, Apple-logoen, iPhone og iPod
touch er varemerker som tilhører
Apple Inc., og er registrert i USA
og andre land. App Store er et
servicemerke for Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyr at et elektronisk tilbehør har
blitt laget spesielt for enten iPod eller
iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples
ytelsesstandarder. Apple er ikke
ansvarlig for virkemåten til denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom på at
bruk at dette tilbehøret med iPod
eller iPhone kan påvirke den trådløse
ytelsen.
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I
HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL
PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK
FOR EN FORBRUKER TIL
(i) KODING AV VIDEO, I SAMSVAR
MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO)
OG/ELLER
(ii) TIL DEKODING AV VIDEO, SOM ER
BLITT KODET I EN PRIVAT, IKKEKOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER TILVEIEBRAKT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM HAR
LISENS TIL Å TILBY MPEG-4VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, TIL NOEN ANNEN
BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON,
INKLUDERT INFORMASJON
ANGÅENDE SALGSFREMMENDE,
INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG
LISENSIERING, KAN FÅS VED
HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
4NO

Alle andre varemerker er varemerker
som tilhører sine respektive eiere.

Merkene ™ og ® vises ikke i denne
bruksanvisningen.
Om denne håndboken






Denne håndboken beskriver
i hovedsak operasjoner med
fjernkontrollen, men de samme
operasjonene kan også utføres
med knappene på enheten som
har samme eller lignende navn.
Ikoner som
som vises øverst
i hver forklaring, angir hva slags
medietype som kan brukes med
funksjonen som forklares.
Noen illustrasjoner er
prinsipptegninger og kan være
ulike de faktiske produktene.
Elementene som vises på
TV-skjermen kan variere avhengig
av område.
Standardinnstillingen er
understreket.
Teksten i hakeparenteser ([--])
vises på TV-skjermen, og teksten
i anførselstegn (“--”) vises på
skjermpanelet.
Innholdsfortegnelse
Om denne håndboken .............4
Utpakking.................................. 7
Avspillbare plater/filer
på plater/USB-enhet ................ 7
Indeks for deler
og kontroller ........................... 10
Komme i gang
Sette opp systemet sikkert..... 15
Utføre QUICK-oppsett............. 16
Endre fargesystemet
(Gjelder ikke for modeller
i Latin-Amerika, Europa
og Russland) ........................... 17
Stille inn klokken..................... 17
Endre skjermmodus................ 17
Plate-/USB-avspilling
Grunnleggende avspilling ...... 18
Andre
avspillingsoperasjoner ...........20
Bruke avspillingsmodus .........22
Begrense avspilling av
platen (Barnesikring) ..............25
Vise informasjon til en
plate og USB-enhet ................26
Bruke oppsettmenyen ............ 27
USB-overføring
Overføringsmusikk..................30
Tuner
Lytte til radioen.......................33
BLUETOOTH
Om BLUETOOTH trådløs
teknologi................................. 34
BLUETOOTH-tilkobling
med ett trykk med NFC .......... 36
Stille inn BLUETOOTHlydkodekene ........................... 37
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH....................... 37
Stille inn BLUETOOTHsignal ...................................... 37
Bruke SongPal via
BLUETOOTH ............................ 38
Lydjustering
Justere lyden........................... 39
Velge virtuell fotballmodus.... 39
Lage din egen lydeffekt .........40
Lage feststemning
(DJ-effekt) ...............................40
Andre operasjoner
Bruke Party Chainfunksjonen.............................. 41
Synge med: Karaoke .............. 43
Bruke Party Light ....................44
Bruke tidtakerne.....................44
Bruke tilleggsutstyr ................46
Deaktivere knappene
på enheten (Barnesikring)......46
Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen.................46
Oppdatere programvaren...... 47
5NO
Ytterligere informasjon
Feilsøking................................48
Forsiktighetsregler ................. 56
Spesifikasjoner ....................... 57
Språkkodeliste ........................60
Indeks ..................................... 62
6NO
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW i DATA
DVD-format som inneholder
MP3-1)2), JPEG-4), MPEG4-5) og
Xvid-filer og er i henhold til UDF
(Universal Disk Format).
 Systemet vil prøve å spille av data
med filtypene ovenfor selv om de ikke
er i MP3/WMA-/AAC-/JPEG-/MPEG4/Xvid-format. Avspilling av disse
dataene kan frembringe høy lyd som
kan skade høyttalersytemet.
Utpakking





Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
FM-antenneledning (1)
Strømledning (1)
Støpseladapter (1) (medfølger kun for
visse områder)
Støpseladapteren brukes ikke i Chile.
Bruk denne støpseladapteren i land
hvor det er nødvendig.
Avspillbare plater/filer
på plater/USB-enhet
Avspillbare plater








DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW i DVD-VIDEO-format
eller videomodus
DVD+R/DVD+RW i DVD-VIDEOformat
VIDEO CD (Ver. 1.0-, 1.1- og 2.0-plater)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM i VIDEO CDformat eller super VCD-format
AUDIO CD
CD-R/CD-RW i AUDIO CD-format
Avspillbare filer
på plater/USB-enhet
Musikk: MP3-filer1)2) (.mp3), WMAfiler2)3) (.wma), AAC-filer2)3) (.m4a/
.mp4/.3gp)
 Foto: JPEG-filer4) (.jpg/.jpeg/.jpe)
 Video: MPEG4-filer5) (.mp4/.m4v),
Xvid-filer (.avi)

Merknader
 [Platene må være i følgende format:
 CD-ROM/-R/-RW i DATA CD-format
som inneholder MP3-1)2), JPEG-4),
MPEG4-5) og Xvid-filene og er i
henhold til ISO 96606) nivå 1 / nivå
2 eller Joliet (utvidet format).
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et
standardformat som er definert av
ISO/MPEG for komprimert lyddata.
MP3-filer må være i MPEG 1 Audio Layer
3-format.
2)
Filer med kopibeskyttelse (Digital Right
Management), kan ikke spilles av på
dette systemet.
3)
kun på USB-enhet
4) JPEG-filer må være i henhold til
bildefilformatet DCF. (DCF “Design rule
for Camera File System”: Bildestandarer
for digitalkamerater som reguleres
av (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
(JEITA)).
5)
MPEG4-filer må være innspilt i MP4format. Følgende video- og lydkodeker
støttes:
 Videokodek: MPEG4 Enkel profil
(AVC støttes ikke.)
 Lydkodek: AAC-LC (HE-AAC støttes
ikke.)
6) Et logisk format for filer og mapper på
CD-ROM-plater som er definert av ISO
(International Organization for
Standardization).
Plater/filer som ikke kan spilles av

Du kan ikke spille av følgende plater:
 BD-plater (Blu-ray-plater)
 CD-ROM-plater spilt inn i PHOTO
CD-format
 Datadelen av ekstramateriale på
CD-Extra eller blanede CD-er*
 CD Graphics-plate
 Super Audio CD-er
 DVD Audio
 DATA CD/DATA DVD som er
opprettet i Packet Write-formatet.
7NO

 DVD-RAM
 DATA CD/DATA DVD som ikke
er fullført på riktig måte.
 CPRM (Content Protection for
Recordable Media) som er
kompatibelt med DVD-R/-RW og
spilt inn i Copy-Once-programmer.
 Plate med avvikende form
(f.eks. hjerteformet, kvadratisk
eller stjerneformet).
 Plate som har teip, papir eller
klistremerke på overflaten
Du kan ikke spille av følgende filer:
 JPEG-fil som er større enn 3072
(bredde) × 2048 (høyde) piksler
i normalmodus eller mer enn
3 300 000 piskler i progressiv
JPEG-modus, som hovedsakelig
brukes på nettsider.
 Videofiler som er større enn
720 (bredde) × 576 (høyde) piksler.
 Bilde- og videofiler med høyt
bredde til lengdeforhold.
 WMA-filer i formatene WMA DRM,
WMA Lossless eller WMA PRO.
 AAC-filer i formatene AAC DRM
eller AAC Lossless.
 AAC-filer som er kodet ved 96 kHz.
 Filer som er kryptert eller beskyttet
med passord.
 Filer med DRM-kopibeskyttelse
(Digital Right Management).
 MP3 PRO-lydfiler kan spilles av som
MP3-filer.
 Systemet kan ikke spille av en Xvidfil når filen er blitt satt sammen av
to eller flere Xvid-filer.
 Systemet kan ikke spille av enkelte
Xvid-filer som er lengre enn
to timer.
* Blandet CD: Dette formatet lagrer data
på første spor og lyd (AUDIO CD-data) på
spor to og spor i en økt.etterfølgende
8NO
Merknader om CD-R/-RW
og DVD-R/-RW/+R/+RW


I noen tilfeller kan ikke en CD-R/-RW
og DVD-R/-RW/+R/+RW spilles av
på dette systemet på grunn av
opptakskvaliteten eller platens
fysiske tilstand eller egenskaper ved
opptaksenheten og programvaren
som ble brukt. Les bruksanvisningen
til opptaksenheten hvis du vil ha mer
informasjon.
Noen avspillingsfunksjoner vil kanskje
ikke fungere på noen DVD+R-/+RWplater selv om de er fullført på riktig
måte. Hvis det er tilfelle, kan du bruke
normal avspilling av platen.
Merknader om plater


Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med
CD-standarden.
Tolagsplater og enkelte musikkplater
som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier,
samsvarer ikke med CD-standarden.
Det kan derfor hende at de aktuelle
platene ikke er kompatible med dette
produktet.
Merknader om flerøktsplater
Dette systemet kan spille av
kontinuerlige økter på en plate når
de er spilt inn i samme format som
den første økten. Avspilling kan
imidlertid ikke garanteres.
Merknad om
avspillingsfunksjoner
for DVD-VIDEO og VIDEO CD.
Enkelte avspillingsfunksjoner for en
DVD-VIDEO eller VIDEO CD kan være
begrenset av
programvareprodusentene med
hensikt. Noen avspillingsfunksjoner
vil derfor kanskje ikke være
tilgjengelig. Sørg for at du leser
bruksanvisningen til DVD-VIDEOeller VIDEO CD-platen.
Merknader om avspillbare filer







Det kan ta lenger tid å starte
avspillingen når:
 en DATA CD/DATA DVD/USB-enhet
er spilt inn med en avansert
trestruktur.
 lyd-, bilde- eller videofiler i en annen
mappe nettopp er blitt spilt av.
Systemet kan spille av en DATA CD/
DATA DVD eller en USB-enhet ved
følgende forhold:
 en dybde på opptil 8 mapper
 opptil 300 mapper
 opptil 999 filer på en plate
 opptil 2000 filer på en USB-enhet
 opptil 650 filer i en mappe
Disse antallene kan variere avhengig
av fil- eller mappestrukturen.
Det hoppes over mapper som ikke
inneholder noen lyd-, bilde- eller
videofiler.
Filer som overføres av en enhet som
for eksempel en datamaskin, vil
kanskje ikke spilles av i samme
rekkefølge som de ble overført.
Avspillingsrekkefølgene vil kanskje
ikke gjelde avhengig av
programvaren som ble bruk til
å opprette lyd-, bilde- eller
videofilene.
Kompatibilitet med all kodings-/
lagringsprogramvare for MP3/WMA/
AAC/MPEG4/Xvid, alle
opptaksenheter og opptaksmedier
kan ikke garanteres.
Avhengig av Xvid-filen kan det hende
at bildet er uklart og at lyden hopper.

Når en USB-enhet settes inn, leser
systemet alle filene på USB-enheten.
Hvis det er mange mapper eller filer
på USB-enheten, kan det ta lang til
å fullføre lesingen av USB-enheten.
 Ikke koble sammen systemet og
USB-enheten via en USB-hub.
 På enkelte tilkoblede USB-enheter
kan det være en forsinkelse før en
handling blir utført på systemet.
 Avspillingsrekkefølgen på systemet
kan være annerledes enn
avspillingsrekkefølgen på den
tilkoblede USB-enheten.
 Før du bruker en USB-enhet,
må du kontrollere at det ikke finnes
virusinfiserte filer på USB-enheten.
Nettsted for kompatible
USB-enheter
Sjekk nettstedet nedenfor for den
nyeste informasjonen om kompatible
USB- og BLUETOOTH-enheter.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
For kunder i andre land/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>
Merknader om USB-enheter


Det er ikke garantert at dette
systemet fungerer med alle USBenheter.
Selv om det finnes en rekke
komplekse funksjoner for USBenheter, er det kun musikk-, foto- og
videoinnholdet på USB-enheter som
er koblet til systemet, som er
spillbart. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
bruksanvisningen forUSB-enheten.
9NO
Indeks for deler og kontroller
Toppanel
*  knappen har en forhøyning. Bruk den forhøyningen som referanse når du betjener
systemet.
** Ikke se direkte på delen som lyser når Party Light (side 44) er slått på.
Merk
Trykk på den delen av knappene som har ikoner eller bokstaver når du trykker
på knappene til enheten.
10NO
 (stopp)
Stopper avspillingen.
Trykk to ganger for å oppheve
gjenopptakelse av avspillingen.
Frontpanel
 BLUETOOTH
Trykk for å velge BLUETOOTHfunksjonen.
PAIRING
Hold inne for å aktivere
BLUETOOTH-gruppering ved bruk
av BLUETOOTH-funksjonen.
BLUETOOTH-indikator (side 34)
MEGA BASS (side 39)
MEGA BASS-indikator (side 39)
 FUNCTION*
SOUND FIELD*
* Trykk på denne knappen, vri MULTI
CONTROL-knotten for å velge
funksjonen eller lydfeltet du
ønsker, og trykk deretter på ENTER.
LIGHT MODE (side 44)
ENTER
Angir innstillingene.
MULTI CONTROL
Velger en FUNCTION, SOUND
FIELD eller LIGHT MODE.
 Skjermpanel
** Ikke se direkte på delen som lyser når
Party Light (side 44) er slått på.
  (på/hvilemodus)
Slår på systemet eller setter
det i standbymodus.
  (spill av)
Starter avspillingen.
Hold  inne på enheten i minst
to sekunder for å spille av den
innebygde lyddemonstrasjonen
på systemet. Trykk på  for
å stoppe demonstrasjonen.
 FOOTBALL (side 39)
Trykk på denne knappen flere
ganger for å velge ON NARRATION
eller OFF NARRATION.
PARTY LIGHT (side 44)
PARTY CHAIN (side 42, 43, 53)
 Party Light (side 44)
Produserer lys for å skape
festomgivelser.

(USB) 1 (PLAY) port
Kobler til en valgfri USB-enhet.
(USB) 2 (REC/PLAY) port
Kobler til og overfører til en valgfri
USB-enhet.
11NO
REC TO USB
Overfører musikk til den valgfrie
USB-enheten. som er koblet til
porten (USB) 2.
 Lyssettingskontroller
Bla med lyssettingskontrolleren
for å endre LED-mønsteret (kun
for de øvre Party Light-effektene).
Trykk på GESTURE ON/OFF ()
for å aktivere
bevegelsesstyringsfunksjonen.
GESTURE CONTROL lyser.
Trykk på sone 1 eller sone 2 flere
ganger for å velge modusen du
ønsker.
 MIC 1/2-kontakt
Kobler til mikrofonen(e).
VOCAL FADER (side 43)
MIC ECHO (side 43)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Brukes til å justere
mikrofonvolumet.
Volumormådet for mikrofon
Den valgte GESTURE CONTROLmodusindikatoren tennes.
Når PLAYBACK-modus er valgt,
kan du styre avspilling av plate,
USB-enhet og BLUETOOTH-enhet
ved bruk av CD/DVD-, USB- eller
BLUETOOTH-funksjonen.
Sveip hånden over GESTURE
CONTROL på følgende måte.
Hvis du vil

+/– (velg mappe)
Velger en mappe på en dataplate
eller USB-enhet.
 / (gå bakover / gå
forover) (side 19, 20, 22, 35)
Sveip denne veien
Gå bakover
(sone 2 til sone 1)
Gå framover
(sone 1 til sone 2)
Spill av
(sone 4 til sone 3)
Stopp
(sone 3 til sone 4)
Øk volumet
(med klokken)
Senk volumet
(mot klokken)
Merk
TUNING +/– (side 33)
 GESTURE ON/OFF
(side 12, 40, 44)
Slår
bevegelsesstyringsfunksjonen
på eller av.

(N-merket) (side 36)
 VOLUME +/–
Justerer volumet.
 GESTURE CONTROL
Utfører operasjoner eller effketer
med bevegelser i fire moduser:
PLAYBACK (side 12), DJ (side 40),
SAMPLER (side 40) og LIGHT
(side 44).
12NO
Pass på at hånden din ikke berører
GESTURE CONTROL når du utfører
sveipebevegelsen.
Trykk på GESTURE ON/OFF ()
for å deaktivere
bevegelsesstyringsfunksjonen.
GESTURE CONTROL-lyset slukner.
 GESTURE CONTROLmodusindikator
Lyser i henhold til modusen som
er valgt.
 Plateskuff
  (åpne/lukke)
Setter inn eller mater ut en plate.
 Fjernkontrollsensor
Fjernkontroll
 PARTY LIGHT (side 44)
LIGHT MODE (side 44)
PLAY MODE (side 22, 24, 31)
REPEAT/FM MODE (side 24, 33)
 SOUND FIELD-knappene (side 39)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
 Numeriske knapper
Velger et spor, et kapittel eller en fil.
Stiller inn eller forhåndsinnstiller
en radiostasjon.
Angir et passord.
SUBTITLE (side 21)
AUDIO (side 21, 26)
ANGLE (side 21)
SETUP (side 17, 25, 27, 54)
MEDIA MODE (side 18, 19, 23, 32)
CLEAR (side 20, 24)
VOCAL FADER (side 43)
MIC ECHO (side 43)
SCORE (side 44)
Merknader
 Nummerknappen 2 / AUDIO og
knappene  + og  har en forhøyning.
Bruk den forhøyningen som referanse
når du betjener systemet.
 Når du vil bruke knapper med rosa skrift,
holder du SHIFT () inne og trykker
deretter på knappen.
 DISPLAY (side 17, 26, 33, 35)
DISPLAY (side 24, 26)
SLEEP (side 45)
TIMER MENU (side 17, 45)
 (på/hvilemodus)
Slår på systemet eller setter
det i standbymodus.
+/– (velg mappe)
Velger en mappe på en dataplate
eller USB-enhet.
KEY CONTROL / (side 44)
 DVD TOP MENU
Viser DVD-tittelen på TV-skjermen.
DVD/TUNER MENU (side 19, 21, 33)
RETURN (side 20, 23)
OPTIONS
Åpner eller lukker
alternativmenyen.
/ / /
Velger menyelementer.
Angir innstillingene.
13NO
 MEGA BASS (side 39)
FUNCTION +/–
Velger en funksjon.
SEARCH (side 19, 20, 23)
SHIFT
Hold inne for å aktivere knapper
med rosa skrift.
 +/–
Justerer volumet.
 / (spol tilbake / spol
fremover) (side 20, 35)
/
(side 20)
Viser sakte avspilling.
TUNING +/– (side 33)
 (spill av)
Starter avspillingen.
/ (gå bakover / gå
forover) (side 19, 20, 22, 35)
PRESET+/– (side 33)
 (pause) (side 18, 20, 35)
 (stopp)
Stopper avspillingen.
Trykk to ganger for å oppheve
gjenopptakelse av avspillingen.
Stopper innebygd
lyddemonstrasjon.
14NO
Komme i gang
Sette opp systemet sikkert
Komme i gang
Videokabel
(medfølger ikke)
Lydkabel
(medfølger ikke)
Strekk FMantenneledning
horisontalt
Til strømuttaket
 VIDEO OUT-kontakt
Bruk en videokabel (medfølger ikke)
for å koble til videoinngangskontakten
til en TV eller projektor.
Merk
Ikke koble denne enheten til
TV-apparatet via videospilleren.
 Lyd
Bruk en lydkabel (medfølger ikke)
til å utføre en av tilkoblingene
på følgende måte:
 AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R-kontakter
 Koble til lydinngangskontaktene
fra en valgfri enhet.
 Koble til et annet lydanlegg for
å bruke Party Chain-funksjonen
(side 41).
 AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN
L/R-kontakter.
 Koble til lydutgangskontaktene fra
en TV eller en lyd-/videoenhet.
Lyden sendes via dette systemet.
 Koble til et annet lydanlegg for
å bruke Party Chain-funksjonen
(side 41).
15NO
 AUDIO IN 2 L/R-kontakter
Koble til lydutgangskontaktene
fra en datamaskin eller spillenhet.
Lyden sendes via dette systemet.
 Antenne
Finn en plassering og en retning som
gir godt mottak når du monterer
antennen.
Hold antennen unna strømledningen
og USB-kabelen for å unngå
forstyrrelser.
 Strømforsyning
Koble strømledningen (medfølger)
til enheten, og sett deretter støpselet
i en stikkontakt.
Merknader
 Hvis støpselet til enheten ikke passer
i stikkontakten, setter du på den
medfølgende støpseladapteren
(bare for modeller som har en
støpseladapter).
 Demonstrasjonen vises på
skjermpanelet. Trykk på  for å slå
systemet på, og demonstrasjonen
avsluttes automatisk.
Utføre QUICK-oppsett
Før du bruker systemet kan du foreta
de nødvendige grunnleggende
justeringene i QUICK-oppsett.
1
Slå på TV-apparatet og velg
videoinngangssignal.
2 Trykk på  for å slå på systemet.
3 Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge DVD/CD, USB 1
eller USB 2.
Veiledningsmeldingen [Trykk på
ENTER for å kjøre QUICK SETUP.]
vises nederst på TV-skjermen.
4 Trykk på
uten å sett inn en
plate eller koble til en USB-enhet.
[LANGUAGE SETUP] vises på TVskjermen. Viste elementer kan
variere avhengig av land eller
område.
Sette inn batterier
Sett inn de to R03-batteriene (AAA)
som følger med, riktig vei som vist på
illustrasjonen nedenfor.
5 Trykk på
/ flere ganger for
å velge språk, og trykk deretter
på
.
[VIDEO SETUP] vises på TV-skjermen.
6 Trykk på
Merknader
 Ikke bruk ett gammelt og ett nytt batteri
eller forskjellige batterityper.
 Hvis du ikke bruker fjernkontrollen over
en lengre tidsperiode, tar du batteriene
ut for å unngå skade på grunn av
batterilekkasje og korrosjon.
16NO
/ flere ganger
for å velge innstillingen som
samsvarer med TV-typen,
og trykk deretter på
.
Etter at [QUICK SETUP er fullført.]
vises på TV-skjermen, er systemet
klart til avspilling.
Slik endrer du innstillingen
manuelt
Se "Bruke oppsettmenyen" (side 27).
Avslutte QUICK-oppsett
Trykk på SETUP.
Merk
Endre fargesystemet
(Gjelder ikke for modeller i LatinAmerika, Europa og Russland)
Du kan ikke stille inn klokken
i strømsparingsmodus.
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Hold SHIFT inne, og trykk deretter
på TIMER MENU.
PLAY SET vises på skjermpanelet.
Trykk på / flere ganger for
å velge CLOCK, og trykk deretter
på
.
3 Trykk på
/ flere ganger for
å stille inn timen, og trykk
deretter på
.
Still inn fargesystemet på PAL eller
NTSC avhengig av fargesystemet til
TV-en.
Hver gang du utfører prosedyren
nedenfor, endres fargesystemet slik:
NTSC  PAL
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
4 Trykk på
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Trykk på FUNCTION, vri MULTI
Trykk på DISPLAY flere ganger
når systemet er slått av.
CONTROL-knotten for å velge
DVD/CD, og trykk deretter på
ENTER.
3 Hold ENTER og MIC ECHO inne
i minst 3 sekunder.
NTSC eller PAL vises på
skjermpanelet.
Komme i gang
Veiledningsmeldingen vises når du slår
på systemet for første gang eller etter
at utfører RESET (side 54).
Stille inn klokken
/ flere ganger for
å stille inn minuttene, og trykk
deretter på
.
Endre skjermmodus
Demonstrasjon
Demonstrasjonen er slått på.
Ingen visning (strømsparingsmodus)
Skjermen er slått av for å spare strøm.
Tidtakeren og klokken slås ikke av.
Klokke
Klokken vises i noen sekunder og
går deretter i strømsparingsmodus.
17NO
Plate-/USB-avspilling
USB-funksjon:
Koble en USB-enhet til
(USB) 2-porten.
Grunnleggende
avspilling
1
USB-enhet
Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge DVD/CD, USB 1
eller USB 2.
Du kan også bruke knappene på
enheten. Trykk på FUNCTION, vri
MULTI CONTROL-knotten for å velge
DVD/CD, USB 1 eller USB 2, og trykk
deretter på ENTER.
2 DVD/CD-funksjon:
Trykk på  på enheten for åpne
plateskuffen, og legg i en plate med
etikettsiden opp.
Når du spiller
av en plate på
8 cm, som en
CD-single,
plasserer
du den på
den innerste
sirkelen
i skuffen.
Trykk på  på enheten på nytt for
å lukke plateskuffen.
Ikke skyv plateskuffen med makt for
å lukke den da dette kan føre til feil.
Merknader
 Du kan bare bruke iPhone-/iPod-
enheter med dette systemet via
BLUETOOTH-tilkobling.)
 Du kan bruke en USB-adapter
(medfølger ikke) for å koble til
USB-enheten hvis USB-enheten ikke
kan settes i USB-porten.
3 (bare
)
Trykk på MEDIA MODE flere
ganger for å velge mediet
([MUSIC]/[VIDEO]/[PHOTO])
du ønsker.
4 Trykk på  for å starte
avspillingen.
Hvis du vil
Trykk på
Stoppe
avspillingen

Stoppe
avspillingen
midlertidig

Gjenoppta

avspilling eller
gå tilbake til
normalavspilling
Avbryte
gjenopptakelsespunktet
18NO
USB 1- eller
 to ganger.
Hvis du vil
Trykk på
Velg et spor,
en fil, et kapittel
eller en scene.
 eller  under
avspilling.
Alternativt kan du holde
SHIFT inne, trykke på de
numeriske knappene og
deretter trykke på
.
(Operasjonen vil kanskje
hindres av platen eller
USB-enheten)
4
Trykk på
5
Trykk på / flere ganger for
å velge filen du ønsker, og trykk
deretter på
.
Velge USB-minne
1
2
Trykk på OPTIONS.
3
Trykk på / flere ganger for
å velge minnet du ønsker å bruke,
og trykk deretter på
.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Spille av fra en bestemt bildefil
(lysbildevisning)
1
Trykk på MEDIA MODE flere ganger
for å velge [PHOTO].
2
Trykk på DVD/TUNER MENU.
Miniatyrbilder for de 16 første JPEGfilene i den valgte mappen vises
på TV-skjermen.
Trykk på / flere ganger for
å velge MEM SEL, og trykk deretter
på
.
Plate-/USB-avspilling
Du kan velge hvilket minne som
skal brukes som avspillingskilde eller
overføringsdestinasjon, hvis USBenheten har internminne eller et
minnekort.
Sørg for at du velger minnet før du
starter avspillingen eller overføringen.
for å vise fillisten.
Spille av fra en bestemt lyd- eller
videofil
1
Trykk på MEDIA MODE flere ganger
for å velge MUSIC eller VIDEO.
2
Trykk på SEARCH for å vise
mappelisten.
3
Hvis det er mer enn 16 JPEG-filer
i den valgte mappen, vises
rullefeltet på høyre side.
3
Trykk på / / / flere ganger
for å velge filen du ønsker å spille av,
og trykk deretter på .
Trykk på / flere ganger
for å velge ønsket mappe.
19NO
Søke etter et bestemt spor
Andre
avspillingsoperasjoner
Avhengig av plate- eller filtype,
fungerer kanskje ikke, funksjonen.
Hvis du vil
Trykk på
Vis DVD-menyen
DVD/TUNER MENU
Vis mappe- eller
fillisten
SEARCH. Trykk på
knappen på nytt for å slå
av mappe- eller fillisten.
Gå tilbake til
mappelisten når
du er i fillisten
RETURN
Finn et punkt
raskt ved spoling
fremover eller
bakover (lås søk)
 eller  under
avspilling. Hver gang
du trykker på knappen,
endres
avspillingshastigheten.
Vis bilderamme
for bilderamme
(sakte avspilling)
 og trykk deretter på
eller
. Hver gang
du trykker på
eller
, endres
avspillingshastigheten.
Vis bilder
i miniatyrvisning
Søke med SEARCH-knappen
DVD/TUNER MENU
Naviger
i miniatyrvisning
/
Vis ett bilde
i miniatyrvisning.
Start en
lysbildevisning
Stopp en
lysbildevisning
/
/
. Du kan endre
intervallet for
lysbildevisningen
(side 28) og legge til
effekter til
lysbildevisningen
(side 28).

Vis neste eller
 eller 
forrige bilde under
en lysbildevisning
Roterer bildet
90 grader
20NO
Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å velge
sporet du ønsker å spille av, og trykk
deretter på
.
/ mens et bilde
vises. Trykk på CLEAR for
å gå tilbake til
opprinnelig visning.
1
Trykk på SEARCH for å vise
sporlisten.
2
Trykk på / flere ganger for
å velge sporet du ønsker å spille av,
og trykk deretter på
.
Søke etter en bestemt
tittel/kapittel/scene/spor/
indeks
1
Trykk på SEARCH flere ganger
under avspillingen for å velge
søkemodusen.
2 Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å angi
tittelen, kapittelet, scenen, sporet
eller indeksnummeret du ønsker,
og trykk deretter på
.
Avspillingen starter.
Merknader
 For VIDEO CD med PBC-avspilling
trykker du på SEARCH for å søke etter
scenen.
 For VIDEO CD uten PBC-avspilling
trykker du på SEARCH for å søke etter
sporet eller indeksen.
Søke ved hjelp av tidskode
1
2
Søke ved hjelp av DVD-menyen
1
2
Trykk på DVD/TUNER MENU.
Trykk på / / / , eller hold
SHIFT inne, trykk på de numeriske
knappene for å velge tittelen eller
elementet du ønsker å spille av,
og trykk deretter på
.
Endre vinklene
Trykk på AUDIO flere ganger under
avspillingen for å velge lydformatet
eller -modusen du vil bruke.
DVD-VIDEO
Du kan bytte lydformat eller talespråk
når kilden inneholder flere lydformater
og flerspråklig lyd.
Når fire tall vises, angir de en
språkkode. Se "Språkkodeliste"
(side 60) for å kontrollere hvilket språk
koden representerer. Når samme språk
vises to eller flere ganger, er DVDVIDEO-en tatt opp i flere lydformater.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-fil) ELLER USBenhet (lydfil)
Plate-/USB-avspilling
Trykk på SEARCH flere ganger under
avspillingen for å velge
tidssøkemodusen.
Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å angi
tidskoden, og trykk deretter på
.
Eksempel: Hvis du vil finne en scene
som er 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder ut på platen, holder
du SHIFT inne og trykker deretter
på 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Trykk på CLEAR for å slette tallet.
Endre språket/lyden
Du kan endre lydsporet.
 [STEREO]: Stereolyden.
 [1/L]/[2/R]: Monolyden for den
venstre eller høyre kanalen.
SUPER VIDEO CD


Trykk på ANGLE flere ganger under
avspillingen for å velge vinkelen
du ønsker.
[1:STEREO]: Stereolyden til lydspor 1.
[1:1/L]/[1:2/R]: Monolyden for den
venstre eller høyre kanalen lydspor 1.
 [2:STEREO]: Stereolyden til lydspor 2.
 [2:1/L]/[2:2/R]: Monolyden for den
venstre eller høyre kanalen for
lydspor 2.
Vise teksting
Trykk på SUBTITLE flere ganger
under avspillingen for å velge
språket du ønsker for teksting
eller for å slå av tekstingen.
21NO
Spille av VIDEO CD-plate
med PBC-funksjoner
Du kan bruke PBC-menyen (Playback
Control) for å bruke VIDEO CD-platens
interaktive programvare.
1
Trykk på  for å spille av en
VIDEO CD-plate i PBC-modus.
PBC-menyen vises på TV-skjermen.
2 Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å velge
elementnummeret du ønsker,
og trykk deretter på
.
3 Fortsett avspillingen i henhold
til instruksjonene i menyen.
Gjenoppta avspilling
for flere plater
Dette systemet kan lagre gjenopptakelsespunkt for opptil seks plater og
fortsette avspilling når du setter inn
samme plate igjen. Hvis du lagrer et
gjenopptakelsespunkt for en syvende
plate, vil gjenopptakelsespunktet for
den første platen slettes.
Hvis du vil aktivere denne funksjonen
angir du [MULTI-DISC RESUME]
i [SYSTEM SETUP] til [ON] (side 29).
Merk
Hvis du vil spille av fra begynnelsen av
platen, trykker du på  to ganger og
trykker deretter på .
Merk
PBC-avspilling avbrytes når gjentakende
avspilling aktiveres.
Bruke avspillingsmodus
Avbryte PBC-avspilling
1
Trykk på  eller , eller hold
SHIFT inne, trykk på de numeriske
knappene for å velge et spor når
avspillingen stoppes.
2
Trykk på  eller
.
Avspillingen starter fra det valgte
sporet.
Gå tilbake til PBC-avspilling
Trykk på  to ganger, og trykk deretter
på .
Avspilling i opprinnelig
rekkefølge (vanlig
avspilling).
Trykk på PLAY MODE flere ganger
mens avspillingen er stoppet.
 Når du spiller en plate
[DISC]: spiller av en plate.
[FOLDER]*: spiller av alle kompatible
filer i mappen på platen.


* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av fra en USB-enhet
 [ALL USB DEVICES]: spiller av fra alle
USB-enheter.
 [ONE USB DEVICE]: spiller av fra en
USB-enhet
 [FOLDER]: spiller av alle kompatible
filer i mappen på en USB-enhet.
22NO
Spille av i tilfeldig
rekkefølge
Trykk på PLAY MODE flere ganger
mens avspillingen er stoppet.
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av fra en USB-enhet
 [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]: spiller
av alle lydfilene på alle USB-enheter
i tilfeldig rekkefølge.
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: spiller
av alle lydfilene på en USB-enhet
i tilfeldig rekkefølge.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: spiller av alle
kompatible filer i mappen på en
USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.
Merknader
 Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan ikke
gjøres for bilde- og videofiler.
 Avspilling i tilfeldig rekkefølge avbrytes
når du:
 slår av systemet.
 åpner plateskuffen.
 utfører USB TRANSFER (bortsett
fra REC1-overføring).
 overfører musikk fra en plate til en
USB-enhet (bortsett fra REC1-overføring).
 endrer MEDIA MODE.
 endrer det valgte USB-minnet.
 Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan bli
avbrutt når du velger en mappe eller
et spor for avspilling.
Du kan lage et program med opptil
25 trinn i den rekkefølgen du ønsker at
de skal spilles av.
Du kan bare programmere lydspor/filer fra gjeldende plate eller USB 1.
1
Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge DVD/CD eller
USB 1.
2 (bare
)
Trykk på MEDIA MODE flere
ganger for å velge [MUSIC].
3 Trykk på PLAY MODE flere ganger
mens avspillingen er stoppet,
for å velge [PROGRAM].
Plate-/USB-avspilling
 Når du spiller en plate
[DISC (SHUFFLE)]: spiller av alle
lydfiler på en plate i tilfeldig
rekkefølge.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: spiller av alle
lydfiler i en mappe på platen i tilfeldig
rekkefølge.

Opprette ditt eget program
(programavspilling)
4 Trykk på SEARCH.
Mappe- eller sporlisten vises
på TV-skjermen.
5 (bare
)
Trykk på / flere ganger for
å velge mappen du ønsker,
og trykk deretter på
.
Fillisten vises på TV-skjermen.
6 Trykk på
/ flere ganger for
å velge sporet eller filen du
ønsker, og trykk deretter på
.
Programtrinnummeret vises på
venstre side av det valgte sporet
eller filen.
7 Hvis du vil programmere andre
spor eller filer i samme mappe,
gjentar du trinn 6.
Hvis du vil programmere filer i andre
mapper, trykker du på RETURN for
å gå tilbake til mappelisten og
gjentar trinn 5 og 6.
23NO
8 Trykk på  for å starte
programavspilling.
Programlisten vises på TVskjermen.
Når programavspillingen er ferdig, kan
du starte det samme programmet
på nytt ved å trykke på .
Slette et programmert trinn
1
Bruk den samme fremgangsmåten
som i trinn 4 og 5 av Opprette ditt
eget program.
2
Trykk på / flere ganger for
å velge sporet eller filen du ønsker
å slette, og trykk deretter på
.
Programtrinnummeret forsvinner.
Slette det siste trinnet
fra programlisten
Trykk på CLEAR.
Vise programlisten
Hold SHIFT inne, og trykk deretter
på
DISPLAY flere ganger.
Gjentakende avspilling
(Repeat Play)
Trykk på REPEAT flere ganger.
Avhengig av plate- eller filtypen, kan
det hende at noen innstillinger ikke
er tilgjengelige.
 [OFF]: spiller ikke av gjentatte ganger.
 [ALL]: gjentar alle spor eller filer i den
valgte avspillingsmodusen.
 [DISC]: gjentar alt innhold
(bare DVD-VIDEO) og VIDEO CD).
 [TITLE]: gjentar gjeldende tittel
(bare DVD-VIDEO).
 [CHAPTER]: gjentar gjeldende
kapittel (bare DVD-VIDEO).
 [TRACK]: gjentar gjeldende spor.
 [FILE]: gjentar gjeldende videofil.
Avbryte gjentakende avspilling
Trykk på REPEAT flere ganger for
å velge [OFF].
Merknader
Slik avbryter du
programavspilling
Trykk på PLAY MODE flere ganger
mens avspillingen er stoppet, for
å velge andre avspillingsmoduser.
Merknader
 Programavspilling kan ikke gjøres
for bilde- og videofiler.
 Programavspilling avbrytes når du:
 åpner plateskuffen.
 endrer MEDIA MODE.
 endrer det valgte USB-minnet.
 (Bare DVD/CD-funksjon) Programlisten
slettes når du åpner plateskuffen.
 (Bare USB-funksjon) Programlisten
slettes når du:
 utfører sletting.
 fjerner USB-enheten.
 endrer det valgte USB-minnet.
24NO

lyser på skjermpanelet når
gjentakende avspilling er angitt til [ALL]
eller [DISC].

lyser på skjermpanelet når
gjentakende avspilling er angitt til
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].
 Du kan ikke starte gjentakende
avspilling med VIDEO CD under
PBC-avspilling.
 Avhengig av DVD-VIDEO-platen, kan
du ikke bruke gjentakende avspilling.
 Gjentakende avspilling avbrytes når du:
 åpner plateskuffen.
 slår av systemet (bare DVD-VIDEO
og VIDEO CD)
 endrer funksjonen (bare DVD-VIDEO
og VIDEO CD).
 utfører USB TRANSFER (bortsett fra
REC1-overføring).
 overfører musikk fra en plate til
en USB-enhet (bortsett fra REC1overføring).
 endrer MEDIA MODE.
 endrer det valgte USB-minnet.
Begrense avspilling
av platen
7 Trykk på
/ flere ganger for
å velge [LEVEL], og trykk deretter
på
.
(Barnesikring)
8 Trykk på
Du kan begrense avspilling
av DVD-VIDEO-er i henhold til
et forhåndsbestemt nivå. Scener
kan hoppes over eller erstattes
med andre scener.
Slå av denne PARENTAL
CONTROL-funksjonen
Angi [LEVEL] til [OFF] i trinn 8.
Trykk på SETUP mens avspillingen
er stoppet.
2 Trykk på
/ flere ganger for
å velge [SYSTEM SETUP], og trykk
deretter på
.
3 Trykk på
/ flere ganger for
å velge [PARENTAL CONTROL],
og trykk deretter på
.
4 Angi det firesifrede passordet ved
å bruke de numeriske knappene,
og trykk deretter på
.
5 Trykk på
/ flere ganger for
å velge [STANDARD], og trykk
deretter på
.
6 Trykk på
/ flere ganger
for å velge et geografisk område
som avspillingsbegrensingsnivå,
og trykk deretter på
.
Området er valgt.
Når du velger [OTHERS ],
angir du områdekoden for det
geografiske området du ønsker
i henhold til "Områdekodeliste for
barnesikring" på side 61) ved
å bruke de numeriske knappene.
Spille av en plate som det er
angitt PARENTAL CONTROL for
1
Legg i platen og trykk på .
Skjermbildet for angivelse av
passord vises på TV-skjermen.
2
Angi det firesifrede passordet ditt
ved å bruke de numeriske
knappene, og trykk deretter
.
Systemet starter avspilling.
Plate-/USB-avspilling
1
/ flere ganger for
å velge nivået du ønsker, og trykk
deretter på
.
Lavere verdi gir større
begrensninger.
Hvis du glemmer passordet
Fjern platen og gjenta trinn 1 til 3
av "Begrense avspilling av platen"
(side 25). Angi passordet 199703 ved
å bruke de numeriske knappene,
og trykk deretter
. Følg
instruksjonene på skjermen, og
skriv inn ett nytt firesifret passord.
Legg i platen på nytt og trykk på .
Du må angi det nye passordet ditt
på nytt.
25NO
Vise informasjon til en
plate og USB-enhet
Informasjon
på TV-skjermen
Hold SHIFT inne, og trykk deretter
på
DISPLAY flere ganger under
avspilling.
Merknader
 Avhengig av kilden som spilles av
 kan det hende at noe av
informasjonen ikke kan vises.
 noen tegn kan ikke vises.
 Avhengig av avspillingsmodusen
kan informasjonen som vises,
være forskjellig.
Vise lydinformasjonen
(bare DVD-VIDEO og videofiler)
Trykk på AUDIO flere ganger under
avspilling.
Informasjon på
skjermpanelet.
 Avspillingsinformasjon
Avspillingstid, gjenværende
tid og datoinformasjon1).
 Bithastighet
 Filtype
Merknader
 Avspillingsstatus
 Det kan hende at platenavnet og
 Tittel2)/spor/filnavn3)
 Album2)/mappenavn3)/kapittel/
indeksnummer
 Artistnavn2)3)
Vises ved avspilling av en lydfil.
1)
Datoinformasjon vises når Exif
(Exchangeable Image File Format)
er spilt inn på JPEG-filen. Exif er et
digitalt kamerabildeformat som er
definert av Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association (JEITA).
2)
Hvis en lydfil har en ID3-kode, vil
systemet vise et albumnavn/tittelnavn/
artistnavn fra ID3-kodeinformasjonen.
Systemet kan støtte en ID3 ver 1.0/1.1/
2.2/2.3.
3) Hvis filen eller mappen inneholder tegn
som ikke kan vises, vises disse tegnene
som _.
26NO
Trykk på DISPLAY flere ganger når
systemet er slått på.
Du kan vise følgende informasjon:
 avspillingstid, gjenværende tid for
sporet, tittelen og kapittelet
 scenenummer
 filnavn, mappenavn
 tittel, artist og albuminformasjon
spornavnet ikke vises avhengig av
teksten.
 Avpillingstid for MP3-filer og videofiler
vil kanskje ikke vises riktig.
 Forløpt avspillingstid for en lydfil som
er kodet med VBR (variabel bithastighet)
vises ikke riktig.
Bruke oppsettmenyen
Avslutte menyen
Trykk på SETUP.
Du kan gjøre en rekke justeringer av
elementer som bilder og lyd.
Viste elementer kan variere avhengig
av land eller område.
Merk
1
Trykk på SETUP mens avspillingen
er stoppet.
Oppsettmenyen vises på TVskjermen.
2 Trykk på
/ flere ganger for
å velge [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP]
eller [SYSTEM SETUP], og trykk
deretter på
.
3 Trykk på
/ flere ganger for
å velge ønsket element, og trykk
deretter på
.
4 Trykk på
/ flere ganger for
å velge ønsket innstilling, og trykk
deretter på
.
Innstillingen er valgt og oppsettet
er fullført.
[OSD]
Velger språket som vises på skjermen.
[MENU]
Angir språket for DVD-menyen.
[AUDIO]
Endrer språket for lydsporet.
Når du velger [ORIGINAL], brukes det
språket som er prioritert på platen.
[SUBTITLE]
Endrer språket for tekstingen som
finnes på DVD-VIDEO-platen.
Når du velger [AUDIO FOLLOW], endres
språket for tekstingen i henhold til
språket som er valgt for lydsporet.
Plate-/USB-avspilling
Avspillingsinnstillinger som er lagret på
platen, prioriteres over innstillinger for
oppsettmenyen. Derfor kan det hende at
noen av innstillingen for oppsettmenyen
ikke utføres.
Stille inn språket –
[LANGUAGE SETUP]
Merk
Hvis du velger [OTHERS ] i [MENU],
[AUDIO] og [SUBTITLE], angir du en
språkkode fra "Språkkodeliste" (side 60)
ved hjelp av de numeriske knappene.
27NO
Stille inn TV-skjermen
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Velger dette alternativet når du
kobler til en widescreen-TV eller en TV
med bredmodusfunksjon.
[PAL]: Overfører videosignaler i PAL.
[NTSC]: Overfører videosignaler i NTSC.
Se "Endre fargesystemet" (side 17) for å
få mer informasjon.
[BLACK LEVEL]
(Bare for modeller i Latin-Amerika)
Angir svartnivået (oppsettnivået) for
videosignalene som overføres fra
VIDEO OUT-kontakten.
[ON]: Angir svartnivået for
overføringssignalene til standardnivået.
[OFF]: Senker standardsvartnivået.
Bruk dette når bildet blir for hvitt.
[PAUSE MODE]
[4:3 LETTER BOX]: Velger dette
alternativet når du kobler til en TV med
4:3-skjerm uten bredmodusfunksjon.
Denne innstillingen viser et bredt bilde
med svarte felt øverst og nederst.
[AUTO]: Bildet, inkludert objekter som
beveger seg dynamisk, vises uten
skjelving. Denne innstillingen velges
vanligvis.
[FRAME]: Bildet, inkludert objekter
som ikke beveger seg dynamisk, vises
i høy oppløsning.
[PHOTO EFFECT]
[4:3 PAN SCAN]: Velger dette
alternativet når du kobler til en TV med
4:3-skjerm uten bredmodusfunksjon.
Denne innstillingen viser bildet i full
høyde på hele skjermen, med
beskårede sider.
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Gjelder ikke for modeller i LatinAmerika, Europa og Russland)
Velger fargesystemet (PAL eller NTSC).
[AUTO]: Overfører videosignalet
i henhold til fargesystemet platen er
innspilt med. Velg denne innstillingen
hvis TV-apparatet bruker DUALsystem.
28NO
(bare JPEG-filer)
[MODE 1]: Bildet kommer inn fra
toppen til bunnen.
[MODE 2]: Bildet kommer inn fra
venstre mot høyre.
[MODE 3]: Bildet strekkes ut fra
midten.
[MODE 4]: Bildet går gjennom
effektene i tilfeldig rekkefølge.
[MODE 5]: Det neste bildet glir over
det gjeldende bildet.
[OFF]: Av.
[PHOTO INTERVAL]
(bare JPEG-filer)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/
[SLOW 2]: Velger varigheten for
lysbildevisning. [SLOW 2] er saktere
enn [SLOW 1].
Stille inn lydalternativer
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimering av dynamisk
rekkevidde)
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Av.
[AUTO]: Gir prioritet til lydsporet som
inneholder flest kanaler når du spiller
av en DVD-VIDEO-plate som
inneholder flere lydformater
(PCM, MPEG eller Dolby Digital).
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Velger
poenggivningsmodus når syngingen
din blir vurdert i karaokemodus.
[DEMO]: Demonstrasjonsmodus.
Poengsummen vises uansett om
noen synger eller ikke.
* Poengsummen vises når noen synger.
Oppsett av systemet –
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Forhindrer skade på TV-apparatet.
Trykk på en av knappene for å avbryte
skjermspareren.
[ON]: Slår på skjermsparerfunksjonen
hvis du ikke betjener systemet på ca.
15 minutter.
[OFF]: Av.
[BACKGROUND]
Angir bakgrunnsfargen eller et bilde
som vises på TV-skjermen.
[JACKET PICTURE]: Omslagsbilde
(stillbilde) som ble spilt inn på platen,
vises i bakgrunnen.
[GRAPHICS]: Et forhåndsinnstilt bilde
som er lagret på systemet, vises
i bakgrunnen.
[BLUE]: Bakgrunnsfargen er blå.
[BLACK]: Bakgrunnsfargen er svart.
Plate-/USB-avspilling
Denne innstillingen kan være nyttig
når du ønsker å se filmer med lavt
volum sent om kvelden.
[OFF]: Av.
[STANDARD]: Den dynamiske
rekkevidden komprimeres slik
opptaksteknikeren hadde tiltenkt.
[DOLBY SURROUND]: Overfører
flerkanals lyd som et tokanalers
surroundsignal.
[PARENTAL CONTROL]
Stiller inn avspillingsbegrensningene
Se "Begrense avspilling av platen"
(side 25) for å få mer informasjon.
[MULTI-DISC RESUME]
[A/V SYNC]
(Bare videofiler)
[OFF]: Av.
[ON]: Justerer forsinkelsen mellom
lyd og bilde.
[DOWNMIX]
Angir lydutgangssignalet for avspilling
av flerkanals lyd.
[NORMAL]: Overfører flerkanals lyd
som et tokanalers stereosignal.
[ON]: Lagrer gjenopptakelsespunktet for
avspilling i minnet for opptil seks plater.
[OFF]: Lagrer bare
gjenopptakelsespunktet for gjeldende
plate i systemet.
[RESET]
Tilbakestiller SETUP-innstillingene til
standardinnstillinger. Se "Tilbakestiller
SETUP-innstillingene til
standardinnstillinger" (side 54) for
å få mer informasjon.
29NO
USB-overføring
3
Overføringsmusikk
Du kan overføre musikk fra en lydkilde
til en USB-enhet som er koblet til
(USB) 2-porten.
Lydformatet til filer som er overført
av dette systemet er MP3. Du kan
imidlertid også overføre WMAog AAC-filer fra USB 1.
Merknader
 Ikke fjern USB-enheten under overføring
eller sletting. Dette kan ødelegge
dataene på USB-enheten eller skade
selve USB-enheten.
 MP3/WMA/AAC-filer overføres med den
samme bithastigheten som de originale
filene.
 Når du overfører fra TUNER FM-, AUDIO
IN 1- eller AUDIO IN 2-funksjonen eller en
AUDIO CD, kan du velge bithastighet før
overføringen.
 USB-overføring og -sletting kan ikke
utføres når plateskuffen er åpen.
Merknader om
opphavsrettbeskyttet innhold
Den overførte musikken er begrenset
til privat bruk. Bruk av musikken utover
denne grensen krever tillatelse fra
opphavsrettseierne.
Velge USB-minne
Se side 19.
Velge bithastigheten
Du kan velge en høyere bithastighet til
å overføre musikk med bedre kvalitet.
1
2
30NO
Trykk på OPTIONS.
Trykk på / flere ganger for
å velge BIT RATE, og trykk deretter
på
.
Trykk på / flere ganger for
å velge bithastigheten du ønsker,
og trykk deretter på
.
 128 KBPS: kodede MP3-spor
har mindre filstørrelse og lavere
lydkvalitet.
 256 KBPS: kodede MP3-spor
har større filstørrelse, men høyere
lydkvalitet.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
OPTIONS-menyen.
Overfører musikk fra en
plate, en USB-enhet eller
en analog lydkilde
Du kan overføre musikk fra en
USB-enhet som er koblet til (USB)
2-porten, på følgende måter:
 Synkronisert overføring: Overfør alle
støttede musikkfiler fra en plate eller
USB 1 til USB 2.
 REC1-overføring: Overfør ett enkelt
spor eller lydfil under avspilling.
 Analog overføring: Overfør lyd fra
TUNER, AUDIO IN 1 eller AUDIO IN 2.
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
1
Koble en overførbar USB-enhet
til (USB) 2-porten som vist
nedenfor
USB-enhet
2 Synkronisert overføring
og REC1-overføring:
(for plate)
Trykk på FUNCTION, vri MULTI
CONTROL-knotten for å velge
DVD/CD, og trykk deretter
på ENTER. Hvis systemet starter
avspilling automatisk, trykk du på 
to ganger for å stoppe avspillingen.
(For USB)
Trykk på FUNCTION, vri MULTI
CONTROL-knotten for å velge USB 1,
og trykk deretter på ENTER. Koble
en USB-enhet du ønsker å overføre
til i (USB) 1-porten.
3 Synkronisert overføring:
Trykk på PLAY MODE på
fjernkontrollen flere ganger når
avspillingen er stoppet, for å velge
avspillingsmodusen du ønsker.
Merknader
 Hvis du starter overføring i [FOLDER
(SHUFFLE)]-modus, endres
avspillingsmodusen til automatisk
til [FOLDER].
 Hvis du starter overføring i modus
for avspilling i tilfeldig rekkefølge
(bortsett fra [FOLDER (SHUFFLE)]),
i gjentakende avspilling eller
i programavspilling, endres den
valgte avspillingsmodusen
automatisk til vanlig avspilling.
REC1-overføring:
Velg sporet eller lydfilen du
vil overføre, og start deretter
avspillingen.
4 Trykk på REC TO USB.
PUSH ENTER vises på
skjermpanelet.
og REC1-overføring:
Trykk på ENTER.
Overføringen begynner når DO NOT
REMOVE vises på skjermpanelet.
Analog overføring:
Trykk på ENTER og begynn å spille
av kilden.
Overføringen begynner når DO NOT
REMOVE vises på skjermpanelet.
Når overføringen er fullført
Platen eller USB-enheten stopper
automatisk (for synkronisert
overføring) eller fortsetter avspillingen
(for REC1-overføring).
Slik stopper du overføringen
Trykk på .
Opprette en ny MP3-fil
(bare for analog overføring)
USB-overføring
Analog overføring:
Trykk på FUNCTION, vri MULTI
CONTROL-knotten for å velge kilden
(TUNER FM/AUDIO IN 1/AUDIO IN 2),
og trykk deretter på ENTER.
5 Synkronisert overføring
Trykk på REC TO USB under analog
overføring.
NEW TRACK vises på skjermpanelet.
En ny MP3-fil opprettes også
automatisk etter omtrent én times
overføring.
Merknader
 Når en ny MP3-fil opprettes, deaktiveres
overføringen midlertidig.
 Hvis du trykker på REC TO USB på nytt
etter noen sekunder, kan en ny MP3-fil
opprettes.
Merknader om overføring
 Under overføringen (bortsett fra analog
overføring), høres det ingen lyd.
 CD-TEXT-informasjon overføres ikke
i de opprettede MP3-filene.
 Overføringen stoppes automatisk hvis:
 USB-enheten går tom for plass
i minnet under overføringen.
 antallet lydfiler eller mapper
på USB-enheten når grensen.
31NO
 Hvis en mappe eller fil som du prøver
å overføre, allerede finnes med samme
navn på USB-enheten, legges det til et
sekvensielt tall etter navnet uten at den
opprinnelige mappen eller filen
overskrives.
 Du kan ikke utføre følgende operasjoner
under en overføring:
 Utmating av plate.
 Velge et annet spor eller fil.
 Stoppe avspillingen midlertidig eller
finne et punkt i et spor eller en fil.
 Endre funksjonen eller tunerbåndet.
 Når du overfører musikk til en Walkman®
ved hjelp av Media Manager for
WALKMAN, må du sørge for at du
overfører i MP3-format.
 Når du kobler en Walkman® til systemet,
må du huske å koble til etter at Creating
Library eller Creating Database ikke
vises lenger på Walkman®.
Regler for generering
av mapper og filer
Maksimalt antall MP3-filer som
kan genereres



298 mapper
650 filer i en mappe
650 filer i REC1-CD- eller REC1-MP3mappe.
Disse antallene kan variere avhengig
av fil- eller mappestrukturen.
Når du overfører til en USB-enhet,
opprettes det en MUSIC-mappe
direkte under ROOT. Mapper og filer
genereres i denne MUSIC-mappen
i henhold til overføringsmetoden
og kilden.
Synkronisert overføring
Kilde
Mappenavn
Lydfiler
Samme som kilden
Filnavn
AUDIO CD
“CDDA0001”*
“TRACK001”*
REC1-overføring
32NO
Kilde
Mappenavn
Filnavn
Lydfiler
“REC1-MP3”
Samme som
kilden
AUDIO CD
“REC1-CD”
“TRACK001”*
Analog overføring
Kilde
Mappenavn
Filnavn
FM
“TUFM0001”*
“TRACK001”*
AUDIO IN 1/ “EXAU0001”*
AUDIO IN 2
* Mappe- og filnumre tilordnes som serier
deretter.
Sletting av lydfiler eller
mapper på USB-enheten
1
Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge USB 1 eller
USB 2.
2 Trykk på MEDIA MODE flere
ganger for å velge [MUSIC].
3 Trykk på OPTIONS mens
avspillingen er stoppet.
4 Trykk på
/ flere ganger for
å velge ERASE, og trykk deretter
på
.
Mappelisten vises på TV-skjermen.
5 Trykk på
/ flere ganger for
å velge en mappe, og trykk
deretter på
.
6 Trykk på
/ flere ganger for
å velge lydfilen du ønsker å slette,
og trykk deretter på
.
Velg [ALL TRACKS] for å velge alle
lydfilene i mappen.
FOLDER ERASE eller TRACK ERASE
og PUSH ENTER vises på
skjermpanelet.
Trykk på  på nytt for å avbryte.
7 Trykk på
.
COMPLETE vises på skjermpanelet.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
OPTIONS-menyen.
Merknader
Merk
 En mappe som inneholder lydfiler som
Når du stiller inn på en FM-stasjon som
tilbyr RDS-tjenester, tilbys informasjon
som navnet på tjenesten eller stasjonen
av kringkasterne. Du kan vise RDSinformasjonen ved å trykke på DISPLAY
flere ganger.
ikke er i MP3/WMA/AAC-format, eller
som inneholder undermapper, kan ikke
slettes.
 Du kan ikke slette lydfiler eller mapper
når avspilling i tilfeldig rekkefølge eller
programavspilling har blitt valgt. Sett
avspillingsmodus til vanlig avspilling før
sletting.
 Sletting kan ikke utføres når
plateskuffen er åpen.
Tuner
Lytte til radioen
Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge
tunerfunksjonen.
Du kan også bruke knappene på
enheten. Trykk på FUNCTION, vri
MULTI CONTROL-knotten for å velge
TUNER FM, og trykk deretter på
ENTER.
2 Velg radiostasjon.
Automatisk innstilling:
Hold TUNING+/– inne til
frekvensangivelsen endres, og slipp
den deretter.
Søk stoppes automatisk når en
stasjon er stilt inn. ST (bare for
stereoprogrammer) vises på
skjermpanelet.
Hvis søkingen ikke stopper, trykker
du på  for å stoppe søkingen.
Utfør deretter manuelt stasjonssøk
(nedenfor).
Manuelt stasjonssøk:
Trykk på TUNING+/– flere ganger for
å stille inn stasjonen du ønsker.
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan lagre opptil 20 FM-stasjoner
som favorittstasjoner.
1 Still inn stasjonen du ønsker.
2 Trykk på DVD/TUNER MENU.
3 Trykk på / flere ganger
Tuner
1
Tips
Hvis du vil redusere statisk støy på en
svak FM-stereostasjon, trykker du på FM
MODE flere ganger til ST forsvinner fra
skjermpanelet. Du får ingen stereoeffekt,
men mottaket forbedres.
for å velge det forhåndsinnstilte
nummeret du vil bruke, og trykk
deretter på
.
COMPLETE vises på skjermpanelet.
Stasjonen lagres.
Hvis en annen stasjon allerede er
lagret under det valgte nummeret,
erstattes den av den nye stasjonen.
Slik stiller du inn på en
forhåndsinnstilt stasjon
Trykk på PRESET+/– flere ganger for
å velge det forhåndsinnstilte
nummerer du ønsker.
Du kan også holde SHIFT inne, trykke
på den numeriske knappen og deretter
trykke på
for å velge en
forhåndsinnstilt stasjon direkte.
33NO
BLUETOOTH
Om BLUETOOTH trådløs
teknologi
BLUETOOTH trådløs teknologi er en
trådløs teknologi med kort rekkevidde
som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter. BLUETOOTH trådløs teknologi
opererer innen en rekkevidde på
omtrent 10 meter.
Støttede BLUETOOTH-versjoner,
-profiler og -kodeker
Se "BLUETOOTH-del" (side 58)
for å få mer informasjon.
Kompatible
BLUETOOTH-enheter
Se "Nettsted for kompatible USBenheter" (side 9) for å få mer
informasjon.
Om BLUETOOTHindikatoren
BLUETOOTH-indikatoren på enheten
lyser eller blinker blått for å vise
BLUETOOTH-statusen.
Systemstatus
Indikatorstatus
Standby for BLUETOOTH
Blinker sakte
BLUETOOTH-gruppering
Blinker i hurtig
tempo
BLUETOOTH-tilkobling er Lyser
opprettet
Gruppering av dette
systemet med en
BLUETOOTH-enhet
Gruppering er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer
seg med hverandre på forhånd.
Når grupperingsprosessen er fullført,
trenger den ikke utføres igjen.
1
Plasser BLUETOOTH-enheten
opptil én meter fra systemet.
2 Trykk på BLUETOOTH på enheten
for å velge BLUETOOTHfunksjonen.
BT AUDIO vises på skjermpanelet.
Merk
Hvis systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, trykker du på
BLUETOOTH på enheten for å koble
fra BLUETOOTH-enheten.
3 Hold PAIRING inne på enheten
i minst to sekunder.
PAIRING blinker på skjermpanelet.
4 Utfør grupperingsprosedyren
på BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen til
BLUETOOTH-enheten.
5 Velg MHC-V7D på skjermen
til BLUETOOTH-enheten.
Utfør dette trinnet innen fem
minutter. Hvis ikke avbrytes
grupperingen. I så fall må du gjenta
prosedyren fra trinn 1.
Merk
Hvis det kreves en tilgangskode på
BLUETOOTH-enheten, angir du 0000.
Tilgangskoden kan kalles
"Tilgangskode", "PIN-kode",
"PIN-nummer" eller"Passord".
34NO
6 Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen
på BLUETOOTH-enheten.
Navnet til BLUETOOTH-enheten
vises på skjermpanelet.
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan
det hende at tilkoblingen starter
automatisk etter at grupperingen
er fullført.
Du kan kontrollere adressen til
BLUETOOTH-enheten ved å trykke
på DISPLAY flere ganger.
Merknader
 Du kan gruppere opptil ni BLUETOOTH-
enheter. Hvis du grupperer en
BLUETOOTH-enhet nummer ti, slettes
den eldste grupperte enheten.
 Hvis du vil gruppere med en annen
BLUETOOTH-enhet, gjentar du trinn 1 til 6.
Hold PAIRING inne på enheten i minst
2 sekunder til BT AUDIO vises på
skjermpanelet.
Spille av musikk fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet
ved å koble sammen systemet og
BLUETOOTH-enheten ved hjelp
av AVRCP.
Når systemet og BLUETOOTH-enheten
er koblet sammen, kan du styre
avspillingen ved å trykke på , , ,
/ og /.
Kontroller følgende før du spiller
av musikk:
 BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten er på.
 Grupperingen er fullført (side 34).
1
Trykk på BLUETOOTH på enheten
for å velge BLUETOOTHfunksjonen.
BT AUDIO vises på skjermpanelet.
BLUETOOTH-enheten.
Trykk på BLUETOOTH på enheten
for å koble til den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen fra
BLUETOOTH-enheten hvis enheten
ikke er tilkoblet.
Når tilkoblingen er opprettet, vises
navnet på BLUETOOTH-enheten
på skjermpanelet.
3 Trykk på  for å starte
avspillingen.
Alt etter BLUETOOTH-enheten
 må du kanskje trykke to ganger
på .
 må du kanskje starte avspilling
av en lydkilde på BLUETOOTHenheten.
4 Juster volumet.
Juster volumet til BLUETOOTHenheten først. Hvis volumnivået
fremdeles er for lavt, justerer du
volumnivået på hovedenheten.
BLUETOOTH
Slik avbryter du
grupperingsoperasjonen
2 Opprett tilkoblingen til
Merknader
 Når systemet ikke er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, vil det kobles til
den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten
automatisk når du trykker på
BLUETOOTH på enheten eller .
 Hvis du prøver å koble en annen
BLUETOOTH-enhet til systemet,
frakobles BLUETOOTH-enheten
som for øyeblikket er tilkoblet.
Koble fra BLUETOOTH-enheten
Trykk på BLUETOOTH på enheten.
BT AUDIO vises på skjermpanelet.
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan
det hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
avbrytes automatisk når du stopper
avspillingen.
35NO
Slette grupperingsinformasjon
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
1
Trykk på BLUETOOTH for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
BT AUDIO vises på skjermpanelet.
Hvis systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, vises navnet
til BLUETOOTH-enheten på
skjermpanelet. Trykk på
BLUETOOTH for å koble fra
BLUETOOTH-enheten.
2
Hold ENTER og
– inne i omtrent
tre sekunder.
BT HIST CLEAR vises på
skjermpanelet, og all
grupperingsinformasjonen slettes.
kompatible smarttelefonen som for
øyeblikket er tilkoblet.
 Avhengig av den NFC-kompatible
smarttelefonen, må du kanskje utføre
følgende handlinger på den NFCkompatible smarttelefonen på forhånd.
 Slå på NFC-funksjonen. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen til den NFCkompatible smarttelefonen.
 Hvis den NFC-kompatible
smarttelefonen har en eldre versjon
enn Android 4.1.x, laster du ned og
starter NFC Easy Connect-appen. NFC
Easy Connect er en gratis app for
Android-smarttelefoner som kan fås
på Google Play. (Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i enkelte land/områder.)
1
Hold smarttelefonen
mot N--merket på enheten
til smarttelefonen vibrerer.
BLUETOOTH-tilkobling
med ett trykk med NFC
NFC (Near Field Communication) er
en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom forskjellige enheter, for
eksempel smarttelefoner og IC-koder.
Når du berører systemet med en NFCkompatibel smarttelefon, gjør
systemet automatisk følgende:
 slår seg på med BLUETOOTHfunksjonen aktivert.
 fullfører grupperingen og
BLUETOOTH-tilkoblingen.
Kompatible smarttelefoner
Smarttelefoner med en
innebygd NFC-funksjon (OS:
Android 2.3.3 eller senere,
unntatt Android 3.x)
Merknader
 Systemet kan bare gjenkjenne og koble
til én NFC-kompatibel smarttelefon om
gangen. Hvis du prøver å koble en
annen NFC-kompatibel smarttelefon
til systemet, frakobles den NFC-
36NO
Fullfør tilkoblingen ved å følge
instruksjonene som vises på
smarttelefonen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet, vises navnet på
BLUETOOTH-enheten på
skjermpanelet.
2 Start avspilling av en lydkilde
på smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
til BLUETOOTH-enheten.
Tips
Hvis gruppering og BLUETOOTHtilkobling mislykkes, følger du denne
fremgangsmåten:
 Fjern dekselet fra smarttelefonen hvis
du bruker et kommersielt tilgjengelig
deksel for smarttelefoner.
 Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
 Start NFC Easy Connect-appen på nytt.
Koble fra smarttelefonen
Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH
Med standbymodus for BLUETOOTH
kan systemet slås på automatisk når
du oppretter en BLUETOOTH-tilkobling
fra en BLUETOOTH-enhet.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger for
å velge BT STBY, og trykk deretter
på
.
3 Trykk på
Stille inn BLUETOOTHlydkodekene
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger for
å velge BT AAC, og trykk deretter
på
.
3 Trykk på
/ flere ganger
for å velge innstillingen.
 ON: Aktiver mottak i AACkodekformat.
 OFF: Motta i SBC-kodekformat.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
BLUETOOTH
Du kan motta data i AAC eller SBCkodekformat fra en BLUETOOTHenhet.
/ flere ganger for
å velge innstillingen.
 ON: Systemet slås på automatisk
når du oppretter en BLUETOOTHtilkobling fra en BLUETOOTHenhet.
 OFF: Slår av denne funksjonen.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Stille inn BLUETOOTHsignal
Du kan koble til systemet fra en
gruppert BLUETOOTH-enhet i alle
funksjoner når BLUETOOTH-signalet
er slått på. BLUETOOTH-signalet
er slått på som standard.
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
Merknader
 Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis
AAC er valgt. Hvis du ikke kan lytte til
AAC-lyd fra enheten eller lyden
avbrytes, velger du OFF.
 Hvis du endrer denne innstillingen når
systemet er koblet til en BLUETOOTHenhet, frakobles BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil koble til BLUETOOTHenheten, foretar du tilkobling av
BLUETOOTH-enheten på nytt.
Hold ENTER og
+ inne i omtrent
tre sekunder.
BT ON eller BT OFF vises
på skjermpanelet.
37NO
Merknader
 Du kan ikke utføre følgende handlinger
når BLUETOOTH-signalet er slått av:
 Gruppering og/eller tilkobling med
BLUETOOTH-enhet
 Slette grupperingsinformasjonen
 Bruke SongPal via BLUETOOTH
 Endre BLUETOOTH-lydkodekene
 Hvis du holder en NFC-kompatibel
smarttelefon mot N-merket på systemet
eller setter standbymodus for
BLUETOOTH til ON, settes BLUETOOTHsignalet automatisk til ON.
Bruke SongPal via
BLUETOOTH
Om app
Det finnes en egen app for denne
modellen både på Google Play og App
Store. Søk etter SongPal eller skann
QR-koden nedenfor for å laste ned
gratisappen, for å finne ut mer om
de praktiske funksjonene.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5. generasjon), iPod touch
(4. generasjon).
Merk
Hvis SongPal-appen ikke fungerer som
den skal, kobler du fra BLUETOOTHenheten og kobler den til igjen ved
å trykke på BLUETOOTH på enheten
(side 35).
38NO
Lydjustering
Justere lyden
Hvis du vil
Gjør du følgende
Forsterke basen Trykk på MEGA BASS på
enheten.
og lage en
kraftigere lyd
Hold MEGA BASS inne på
Reduser
basslyden (BASS enheten i minst
to sekunder.
CUT)
Hvis du vil avbryte BASS
CUT-effekten, trykker du
på MEGA BASS på
enheten på nytt.
Merknader
 MEGA BASS-
Velg en
forhåndsinnstilt
lydeffekt
Trykk på MUSIC eller
VIDEO.
Du kan også bruke
knappene på enheten.
Trykk på SOUND FIELD, vri
MULTI CONTROL-knotten
for å velge lydeffekten du
ønsker, og trykk deretter
på ENTER.
Hvis du vil avbryte den
forhåndsinnstilte
lydeffekten, trykker du
på MUSIC flere ganger for
å velge FLAT. Du kan også
bruke knappene på
enheten til å velge FLAT.
Du får opplevelsen av å være til
stede på stadion når du ser på
fotballkampen.
Trykk på FOOTBALL flere ganger
mens du ser på en fotballkamp.
 ON NARRATION: Du kan nyte følelsen
av å være på en fotballstadion
gjennom forsterkede
publikumstilrop.
 OFF NARRATION: Følelsen av å være
til stede på en fotballstadium kan
forsterkes ved å minimere
volumnivået for kommentarene
i tillegg til å forbedre
publikumstilropene.
Avbryte virtuell fotballmodus
Trykk på MUSIC flere ganger for
å velge FLAT.
Merknader
 Vi anbefaler å velge fotballmodus når du
ser på overføringen av en fotballkamp.
 Hvis du hører unaturlig lyd i innholdet
Lydjustering
Indikatorlampen på
enheten blinker når
BASS CUT-effekten er
slått på.
 BASS CUT-effekten slås
av automatisk når du slår
av systemet eller
aktiverer fotballmodus
(side 39).
Velge virtuell
fotballmodus
når OFF NARRATION er valgt, anbefales
ON NARRATION.
 Denne funksjonen støtter ikke monolyd.
 Du kan bare velge virtuell
fotballmodus under AUDIO IN 1eller AUDIO IN 2-funksjonen.
39NO
Lage din egen lydeffekt
Du kan øke eller senke nivåene på
bestemte frekvensbånd og deretter
lagre innstillingen i minnet som
CUSTOM EQ.
2 Trykk på sone 1 eller sone 2 flere
ganger for å velge DJ- eller
SAMPLER-modus.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger for
å velge EQ EDIT, og trykk deretter
på
.
3 Trykk på
/ flere ganger for
å justere inn equalizer-nivået,
og trykk deretter på
.
4 Gjenta trinn 3 for å justere nivået
på andre frekvensbånd og
surround-effekten.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Velge egendefinert
equalizer-innstilling
Trykk på MUSIC flere ganger for å velge
CUSTOM EQ.
Lage feststemning
(DJ-effekt)
Bruk knappene og GESTURE CONTROL
på enheten for å utføre denne
handlingen.
1
Trykk på GESTURE ON/OFF for
å aktivere
bevegelsesstyringsfunksjonen.
GESTURE CONTROL lyser.
Den valgte GESTURE CONTROLmodusindikatoren tennes.
3 DJ-modus:
Sveip hånden over
GESTURE CONTROL.
DJ-effekt
Sveip denne
veien
FLANGER:
Lager en dyp flangereffekt som ligner lyden
av et jetfly.
(sone 2 til
sone 1)
(sone 1 til
ISOLATOR:
sone 2)
Isolerer et bestemt
frekvensbånd ved
å justere de andre
frekvensbåndene.
Eksempel: når du ønsker
å fokusere på vokalen.
WAH:
Lager en spesiell
"wah-wah-lyd" ved
å flytte frekvensen til et
filter opp og ned
automatisk.
(sone 4 til
sone 3)
PAN:
(sone 3 til
Skaper en følelse av at
sone 4)
lyden beveger seg rundt
høyttalerne mellom høyre
og venstre kanal.
Trykk på sone 3 eller sone 4 for å slå
av effekten.
Sveip
(med klokken) eller
(mot
klokken) for å justere effektnivået.
SAMPLER-modus:
Sveip , , , , ,
for å sende
ut SAMPLER-lydeffekter.
40NO
Du kan også trykke på sone 3 eller
sone 4 for å sende ut trommelyd.
 Hvis alle systemene er utstyrt
med Party Chain-funksjon
Merk
Pass på at hånden din ikke berører
GESTURE CONTROL når du utfører
sveipebevegelsen.
Første
system
Deaktivere bevegelsesstyring
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL-lyset slukner.
Andre
system
Merknader
 DJ EFFECT avbrytes automatisk når du:
 slår av systemet
 endrer funksjonen
 endrer tunerbåndet
 aktiverer eller deaktiverer PARTY
CHAIN-funksjonen
 aktiverer fotballmodusen
 Hvis du aktiverer DJ EFFECT under
overføring, vil ikke lydeffekten overføres
til USB-enheten.
Andre operasjoner
Du kan koble sammen flere
lydsystemer i en kjede for å lage
mer interessante festomgivelser
og produsere høyere lyd.
Aktiver et system i kjeden til å være
Party-vert, og del musikken. Andre
systemer vil være Party-gjester og spill
av den samme musikken som Partyverten.
Siste system

Det siste systemet må være tilkoblet
det første systemet.
 Hvilket som helst av systemene
kan være PARTY-vert.
 Du kan velge en nye Party-vert når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
Se "Velge ny Party-vert" (side 42)
for å få mer informasjon.
Andre operasjoner
Bruke Party Chainfunksjonen
Fortsett
sammenkoblingen frem
til det siste systemet
Sette opp Party Chain
Sett opp en Party Chain ved å koble
sammen alle systemene med lydkabler
(medfølger ikke).
Før du kobler til noen kabler, må du
sørge for å koble fra strømledningen.
41NO
 Hvis ett av systemene ikke
er utstyrt med Party Chainfunksjon
Første
system
Merknader
Andre
system
 Avhengig av det totale antallet systemer
Fortsett sammenkoblingen
frem til det siste systemet
Siste system

Det siste systemet er ikke koblet til
det første systemet.
Koble systemet som ikke er utstyrt
med Party Chain-funksjon, som det
siste systemet. Pass på at du velger
lyd in-funksjonen på det siste
systemet.
Du må velge det første systemet som
Party-vert, slik at alle systemene
spiller av den samme musikken når
Party Chain-funksjonen er aktivert.


Bruke Party Chain
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
1
Sett inn strømledningen, og slå på
alle systemene.
2 Juster volumet på hvert system.
3 Aktiver Party Chain på systemet
du vil skal være Party-vert.
Trykk på FUNCTION, vri MULTI
CONTROL-knotten for å velge
funksjonen du ønsker (bortsett fra
AUDIO IN i tilkobling  (side 41)),
og trykk deretter på ENTER. Start
42NO
avspilling av musikk, og trykk
deretter på PARTY CHAIN.
PARTY CHAIN vises på
skjermpanelet. Systemet starter
festen som Party-vert og andre
systemer vil automatisk være Partygjester. Alle systemene spiller av
den samme musikken som Partyverten.
du har koblet sammen, kan det ta litt tid
for en Party-gjest å starte å spille av
musikken.
 Å endre volumnivået og lydeffekten
på Party-verten vil ikke påvirke lyden
på Party-gjesten.
 Party-gjesten fortsetter å spille av
samme musikkilde som Party-verten
selv om du bytter funksjonen på Partygjesten. Du kan imidlertid justere
volumet og endre lydeffekten på Partygjesten.
 Når du bruker mikrofonen på en Partyvert, vil ikke lyden sendes ut fra Partygjesten.
 Hvis én av systemene i
sammenkoblingen utfører en USBoverføring, må du vente på at systemet
skal fullføre eller stoppe overføringen
før du aktiverer Party Chain-funksjonen.
 For detaljert informasjon om hvordan du
betjener de andre systemene, kan du se
bruksanvisningen til systemene.
Velge ny Party-vert
Repeter trinn 3 under “Bruke Party
Chain” på systemet du vil skal være ny
Party-vert.
Den gjeldende Party-verten vil
automatisk bli Party-gjest. Alle
systemene spiller av den samme
musikken som den nye Party-verten.
Merknader
 Du kan bare velge et annet systemet
som ny Party-vert etter at alle
systemene har fullført Party Chainfunksjonen.
 Gjenta trinnet ovenfor hvis det valgte
systemet ikke bytter til ny Party-vert
innen noen få sekunder.
Deaktivere Party Chain
Trykk på PARTY CHAIN på Party-verten.
Merk
Gjenta trinnet ovenfor hvis systemet ikke
deaktiverer Party Chain innen noen få
sekunder.
3 Begynn avspilling av musikken,
og juster volumet til mikrofonen.
Trykk på MIC ECHO flere ganger
for å justere ekkoeffekten.
4 Begynn å synge til musikken.
Merknader
Sette opp Party Chainlydmodus
Du kan stille inn lydmodusen når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger for
å velge P CHAIN MODE, og trykk
deretter på
.
3 Trykk på
Synge med: Karaoke
Forberede karaoke
1
er tilkoblet under
DVD/CD-, USB 1- eller USB 2-funksjonen.
 Hvis det oppstår uling:
 flytter du mikrofonen bort fra
systemet.
 endrer du mikrofonens retning.
 reduser du MIC LEVEL.
 trykker du på  – for å senke volumet
eller trykker på MIC ECHO flere ganger
for å justere ekkonivået.
 Lyden fra mikrofonen vil ikke overføres
til USB-enheten ved USB-overføring.
Bruke vokaldemper
Du kan redusere lyden til vokalen
i stereokilden.
Trykk på VOCAL FADER flere ganger
for å velge V FADER ON.
,
Hvis du vil avbryte
vokaldempeeffekten, trykker du
på VOCAL FADER flere ganger for
å velge VFADER OFF.
Merk
Hvis du vil bruke vokaldemping under
DVD/CD-, USB 1- eller USB 2-funksjonen,
må du passe på at du slår på Karaokemodusen ved å koble til en mikrofon.
Andre operasjoner
/ flere ganger for
å velge STEREO, RIGHT CH eller
LEFT CH, og trykk deretter på
.
 STEREO: sender ut stereolyd.
 RIGHT CH: sender ut monolyden
for den høyre kanalen.
 LEFT CH: sender ut monolyden for
den venstre kanalen.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
 Karaoke-modus slås på når mikrofonene
Still inn MIC LEVEL på enheten til
MIN for å redusere volumnivået til
mikrofonen.
2 Koble til en valgfri mikrofon til MIC
1- eller MIC 2-kontakten på
enheten.
Koble til en annen valgfri mikrofon
hvis du ønsker å synge duett.
43NO
Endre toneart (styring
av toneart)
Trykk på KEY CONTROL / for
å velge en toneart som passer til
din stemme i Karaoke-modus.
Velge poengmodus
(poengmodus)
Merknader
 Ikke se direkte på delen som lyser når
Party Light er slått på.
 Hvis belysningen er for sterk, kan du
slå på lyset i rommet eller slå av
lyseffektene.
Endre lyseffekter
Bruk GESTURE CONTROL på enheten
til å utføre denne handlingen.
Når Karaoke-modus er slått på kan
du bruke poengmodus.
Poengsummen din regnes ut på en
skala fra 0 til 99 ved å sammenligne
stemmen din med musikkilden.
1
1 Start avspilling av musikken.
2 Trykk på SCORE før du synger
2 Trykk på sone 1 eller sone 2 flere
Trykk på GESTURE ON/OFF for
å aktivere
bevegelsesstyringsfunksjonen.
GESTURE CONTROL lyser.
ganger for å velge LIGHT-modus.
en sang i Karaoke-modus.
3 Etter at du har sunget i mer enn ett
minutt, trykker du på SCORE på
nytt for å se poengsummen din.
Velge rangering med
poengmodus
Se SCORE MODE i Angi lydalternativer –
[AUDIO SETUP] (side 29).
GESTURE CONTROLmodusindikatoren tennes.
3 Sveip
, , , ,
LED-mønsteret.
,
for å endre
Merk
Bruke Party Light
Trykk på PARTY LIGHT flere ganger
for å velge LED ON.
Trykk på LIGHT MODE flere ganger
for å endre lysmodus. Du kan velge
ALL ON, WALL eller FLOOR.
Du kan også bruke knappene på
enheten. Trykk på LIGHT MODE, vri
MULTI CONTROL-knotten for å velge
ALL ON, WALL eller FLOOR, og trykk
deretter på ENTER.
Hvis du vil slå av Party Light trykker
du på PARTY LIGHT flere ganger for
å velge LED OFF.
44NO
Pass på at hånden din ikke berører
GESTURE CONTROL når du utfører
sveipebevegelsen.
Deaktivere bevegelsesstyring
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL-lyset slukner.
Bruke tidtakerne
Systemet har tre tidtakerfunksjoner.
Du kan ikke aktivere
avspillingstidtakeren og
innspillingstidtakeren samtidig. Hvis
du bruker en av dem sammen med
innsovningstimeren, har
innsovningstimeren forrang.
Innsovningstimer
4 Angi tidspunktet når avspillingen
eller overføringen skal starte.
Trykk på / flere ganger for
å stille inn timen/minuttet, og trykk
deretter på
.
Systemet slås automatisk av etter det
forhåndsinnstilte tidspunktet.
Trykk på SLEEP flere ganger.
Hvis du vil avbryte
innsovningstimeren, trykker du på
SLEEP flere ganger for å velge OFF.
5 Bruk samme fremgangsmåte som
Tips
6 Trykk på
Hvis du vil kontrollere hvor lenge det er igjen
til systemet slås av, trykker du på SLEEP.
i trinn 4 til å stille inn klokkeslettet
avspillingen eller overføringen
skal stoppe.
/ flere ganger for
å velge lydkilden du ønsker,
og trykk deretter på
.
For innspillingstidtakeren:
Koble en overførbar USB-enhet
til (USB) 2-porten.
Avspillings-/
Innspillingstidtaker
7 Trykk på  for å slå av systemet.
Avspillingstidtaker:
Du kan stille inn systemet til å slå seg
på og spille av en plate, USB-enhet
eller radiostasjon
automatisk på det forhåndsinnstilte
klokkeslettet.
Kontrollere tidtakerinnstillingen
eller aktivere
tidtakerinnstillingen på nytt
1
Hold SHIFT inne, og trykk deretter
på TIMER MENU.
TIMERSEL blinker på skjermpanelet.
Innspillingstidtaker:
Du kan overføre musikk fra en
forhåndsinnstilt radiostasjon til en
USB-enhet ved et spesifisert
klokkeslett.
2
3
Trykk på
1
For avspillingstidtakeren:
Klargjør lydkilden, og trykk deretter
på  +/– for å justere volumet.
Hvis du vil starte fra et bestemt spor
eller en bestemt fil, lager du ditt
eget program (side 23).
Slik avbryter du tidtakeren
For innspillingstidtakeren:
Still inn på en forhåndsinnstilt
radiostasjon (side 33).
forhåndsinnstilte tidspunktet. Hvis
systemet er på ved den
forhåndsinnstilte tiden eller hvis
STANDBY blinker på skjermpanelet,
vil ikke avspillings- og
innspillingstidtakeren spille av eller
overføre.
 Systemet må ikke betjenes fra
tidspunktet det slår seg på frem til
avspillingen eller overføringen starter.
2 Hold SHIFT inne, og trykk deretter
på TIMER MENU.
3 Trykk på
/ flere ganger for
å velge PLAY SET eller REC SET,
og trykk deretter på
.
.
Trykk på / flere ganger for
å velge PLAY SEL eller REC SEL,
og trykk deretter på
.
Gjenta den samme fremgangsmåten
som ovenfor, velg OFF i trinn 3, og trykk
deretter på
.
Andre operasjoner
Kontroller at du har stilt inn klokken
(side 17).
Merknader
 Systemet slås på før det
45NO
 Barnesikringsfunksjonen avbrytes når
1
 Barnesikringsfunksjonen kan ikke
du trekker ut strømledningen.
Trykk på  – flere ganger til VOL
MIN vises på skjermpanelet.
2 Koble til valgfritt utstyr (side 15).
3 Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge funksjonen
som svarer til det tilkoblede
utstyret.
4 Start avspilling på det tilkoblede
utstyret.
5 Trykk på  + flere ganger for
å justere volumet.
Merk
Systemet går kanskje til standbymodus
automatisk hvis volumnivået på det
tilkoblede utstyret er for lavt. Juster
volumnivået på utstyret. Hvis du vil vite
hvordan du slår av funksjonen automatisk
standby, kan du se "Stille inn den
automatiske standbyfunksjonen"
(side 46).
Deaktivere knappene
på enheten
(Barnesikring)
Du kan deaktivere knappene på
hovedenheten (med unntak av )
for å forhindre at barn gjør skade.
Hold  inne på enheten i minst
fem sekunder.
CHILD LOCK ON vises på
skjermpanelet.
Du kan bare betjene systemet med
knappene på fjernkontrollen.
Hvis du vil avbryte, holder du  inne på
enheten i minst fem sekunder til CHILD
LOCK OFF vises på skjermpanelet.
46NO
Merknader
Bruke tilleggsutstyr
aktiveres når du åpner plateskuffen.
Stille inn den
automatiske
standbyfunksjonen
Systemet går til standbymodus
automatisk etter omtrent 15 minutter
uten aktivitet eller hvis ingen
lydsignaler genereres.
Som standard er funksjonen
Automatisk standby slått på.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger
for å velge AutoSTBY, og trykk
deretter på
.
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ON eller OFF.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Merknader
 AutoSTBY blinker på skjermpanelet
i omtrent to minutter før systemet
går i standbymodus.
 Den automatisk standbyfunksjonen
fungerer ikke i følgende tilfeller:
 ved bruk av tunerfunksjonen.
 når tidtakeren er aktivert.
 når en mikrofonen er tilkoblet.
Oppdatere
programvaren
Programvaren til dette systemet kan
bli oppdatert i fremtiden. Du kan
oppdatere programvare fra nettsiden
nedenfor.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
For kunder i andre land/områder:
<http://www.sony-asia.com/support>
Følg instruksjonene på nettet for
å oppdatere programvaren.
Andre operasjoner
47NO
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Skulle det oppstå et problem med
systemet, ser du etter problemet
i sjekklisten for feilsøking nedenfor og
utfører den korrigerende handlingen.
Hvis problemet vedvarer, tar du
kontakt med nærmeste Sonyforhandler.
Vær oppmerksom på at hvis
servicepersonell bytter noen deler
under reparasjonen, kan de beholde
disse delene.
PROTECTX (X er et tall)
vises på skjermpanelet
Trekk ut strømledningen
umiddelbart, og kontroller
følgende:
 Er det noe som blokkerer
enhetens åpninger?
 Er USB-porten kortsluttet?
Når du har kontrollert de
ovenstående tingene og har løst
eventuelle problemer, kobler du til
strømledningen på nytt og slår på
systemet. Hvis problemet vedvarer,
tar du kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Generelt
Strømmen skrus ikke på.
 Kontroller at strømledningen er satt
inn ordentlig.
Systemet har gått i standbymodus.
 Dette er ikke en feil. Systemet går til
standbymodus automatisk etter
omtrent 15 minutter uten aktivitet
eller hvis ingen lydsignaler genereres
(side 46).
48NO
Innstillingen for klokken eller
tidtakeren nullstilles.
 Strømledningen er koblet fra eller det
har oppstått et strømbrudd. Stille inn
klokken (side 17) og tidtakeren
(side 44) på nytt.
Det er ingen lyd.
Juster volumet.
Kontroller tilkoblingen for det valgfrie
utstyret, dersom dette er tilkoblet
(side 15).
 Slå på det tilkoblede utstyret.
 Det er ikke noe lydsignal ved bruk
av opptakstidtakeren.
 Dra ut strømledningen og sett
den inn igjen, og slå deretter
på systemet.


Det er ingen mikrofonlyd.
Juster mikrofonvolumet.
Kontroller at mikrofonen er koblet
til riktig i MIC 1- eller MIC 2-kontakten
på enheten.
 Kontroller at mikrofonen er slått på.


Kraftig summing eller støy kan høres.
 Flytt systemet bort fra støykilder.
 Koble systemet til en annen
stikkontakt.
 Installer et støyfilter (tilgjengelig
kommersielt) på strømledningen.
 Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
 Du kan høre lyd fra kjøleviftene når
systemet er i standbymodus eller ved
avspilling med lavt volum. Dette er
ikke en feil.
Tidtakeren fungerer ikke.
Kontroller tidtakerinnstillingen,
og still inn riktig tid (side 44).
 Avbryt innsovningstimeren (side 45).

Fjernkontrollen fungerer ikke.
Fjern hindringer mellom
fjernkontrollen og enheten.
 Flytt fjernkontrollen nærmere enheten.
 Rett fjernkontrollen mot sensoren
på enheten.
 Bytt ut batteriene (R03 / størrelse AAA).
 Flytt enheten bort fra
fluorescerende lys.

Det oppstår akustisk tilbakekobling.
 Senk volumet.
 Flytt mikrofonen bort fra systemet,
eller endre mikrofonens retning.
Fargeuregelmessigheter på
TV-skjermen vedvarer.
 Slå av TV-apparatet med en gang,
og slå det på igjen etter 15 til
30 minutter. Hvis
fargeuregelmessigheten ikke gir seg,
må du plassere systemet lenger bort
fra TV-apparatet.
CHILD LOCK vises når du trykker
på knappene på enheten.
 Sett barnesikringsfunksjonen til av
(side 46).
Bevegelsesstyringsfunksjonen
kan ikke aktiveres.
 Trykk på GESTURE ON/OFF flere
ganger til GESTURE CONTROL vises.
 Sørg for at barnesikringsfunksjonen
ikke er aktivert (side 46).
Plateskuffen åpnes ikke, og LOCKED
vises på skjermpanelet.
 Ta kontakt med nærmeste Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicested.
Plateskuffen kan ikke lukkes.
 Legg i platen på riktig måte.
Platen mates ikke ut.
 Du kan ikke mate ut platen ved
synkronisert CD-USB-overføring
eller REC1-overføring. Trykk på 
for å avbryte overføringen, og trykk
deretter på  på enheten for å mate
ut platen.
 Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Avspillingen starter ikke.
 Tørk av platen (side 56).
 Legg i platen på nytt.
 Legg i en plate som dette systemet
kan spille av (side 7).
 Ta ut platen og tørk fuktighet av den.
La deretter systemet være påslått
i noen timer til fuktigheten har
fordampet.
 Områdekoden på DVD-VIDEO-platen
samsvarer ikke med systemet.
Lyden "hopper".
 Tørk av platen (side 56).
 Legg i platen på nytt.
 Flytt enheten til en plassering som
ikke vibrerer (for eksempel på
en stabil overflate).
Avspillingen starter ikke fra første
spor.
 Sett avspillingsmodusen til Normal
Play (side 22).
 Resume Play er valgt. Trykk på  to
ganger. Trykk deretter på  for
å starte avspillingen.
Ytterligere informasjon
Bevegelsesstyringsfunksjonen
fungerer ikke som den skal.
 Hold hånden nærmere GESTURE
CONTROL (side 12) når du utfører
sveipebevegelsen.
 Gjør bevegelsen saktere.
 Trykk på sone 1 eller sone 2 flere
ganger for å velge riktig
bevegelsesmodus (side 12).
 Installer et støyfilter (tilgjengelig
kommersielt) på strømledningen.
 Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
Platespiller
49NO
Du kan ikke utføre enkelt funksjoner
som Stop, LocSearch, Slow-motion
Play, Repeat Play, Shuffle Play eller
Program Play.
 Avhengig av platen vil du kanskje
ikke kunne utføre enkelte av
operasjonene ovenfor. Se
bruksanvisningen som fulgte med
platen.
DATA CD-/DATA DVD-platen (MP3,
JPEG eller Xvid) kan ikke spilles av.
 Dataene er ikke lagret i et støttet
format.
 Sørg for at du har valgt korrekt Media
Mode før avspillingen.
Tegn i mappenavnet, spornavnet,
filnavnet og ID3-koden vises ikke
som de skal.
 ID3-koden er ikke versjon 1 (1.0/1.1)
eller versjon 2 (2.2/2.3).
 Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
 Store bokstaver (A til Z)
 Tall (0 til 9)
 Symboler (< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
Lyden mister stereoeffekten når du
spiller av en AUDIO CD, VIDEO CD,
lydfil, videofil eller DVD-VIDEO.
 Koble fra alle mikrofonene.
forsvinner fra skjermpanelet.
 Kontroller at systemet er koblet på
riktig måte.
USB-enhet
Overføring fører til feil.
 Du bruker du en USB-enhet som ikke
støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible USBenheter (side 9).
 USB-enheten er ikke formatert på
riktig måte. Les bruksanvisningen til
USB-enheten om hvordan du
formaterer den.
50NO



Slå av systemet, og fjern USBenheten. Hvis USB-enheten har en
strømbryter, slår du USB-enheten av
og på etter at du har fjernet den fra
systemet. Prøv deretter å overføre på
nytt.
Hvis overføring og sletting gjentas
mange ganger, blir filstrukturen på
USB-enheten fragmentert. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
USB-enheten ble frakoblet eller
strømmen ble slått av under
overføring. Slett den delvis overførte
filen, og overfør den på nytt. Hvis
dette ikke løser problemet, kan USBenheten være ødelagt. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
Lydfiler eller mapper på USBenheten kan ikke slettes.
 Kontroller om USB-enheten
er skrivebeskyttet.
 USB-enheten ble frakoblet eller
strømmen ble slått av under
slettingen. Slett den delvis slettede
filen. Hvis dette ikke løser problemet,
kan USB-enheten være ødelagt. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
Det er ingen lyd.
USB-enheten er ikke tilkoblet på
riktig måte. Slå av systemet og koble
USB-enheten til på nytt. Slå deretter
på systemet og kontroller om USB 1
eller USB 2 vises på skjermpanelet.

Du hører støy, "hopping" eller
forvrengt lyd.
 Du bruker du en USB-enhet som
ikke støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible USBenheter (side 9).
 Slå av systemet og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på systemet.


Støyen kommer fra selve
musikkdataene, eller lyden er
forvrengt. Støy har kommet med
under overføringsprosessen. Slett
filen, og overfør den på nytt.
Bithastigheten som ble brukt under
koding av lydfilene, var lav. Send
lydfiler med høyere bithastighet til
USB-enheten.
READING vises lenge, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
 Leseprosessen kan ta lang tid i disse
tilfellene.
 Det er mange mapper eller filer
på USB-enheten (side 9).
 Filstrukturen er svært komplisert.
 Minnekapasiteten er svært stor.
 Det interne minnet er fragmentert.
NO FILE vises på skjermpanelet.
 Systemet er i programvareoppdateringsmodus. Alle knappene (bortsett
fra ) er deaktiverte. Trykk på 
på enheten for å avbryte programvareoppdateringen.
Visningsfeil.
 Dataene som er lagret på USBenheten, kan ha blitt ødelagt. Utfør
overføringen på nytt.
 Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
 Store bokstaver (A til Z)
 Tall (0 til 9)
 Symboler (< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
Avspillingen starter ikke.
 Slå av systemet og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
 Se informasjonen på nettstedet om
kompatible USB-enheter (side 9).
Avspillingen starter ikke fra første fil.
 Sett avspillingsmodusen til Normal
avspilling (side 22).
Filer kan ikke spilles av.
 Sørg for at du har valgt korrekt Media
Mode før avspillingen.
 USB-enheter som er formatert med
andre filsystemer enn FAT16 eller
FAT32 støttes ikke.*
 Hvis du bruker en partisjonert USBenhet, kan du bare spille av filer
på den første partisjonen.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter
kanskje ikke disse FAT-versjonene. Hvis
du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet
eller kontakter produsenten.
Ytterligere informasjon
OVER CURRENT vises på
skjermpanelet.
 Det er oppdaget et problem med
nivået på den elektriske strømmen
fra (USB) 1-porten eller (USB) 2porten. Slå av systemet, og fjern USBenheten fra porten. Kontroller at det
ikke er et problem med USBenheten. Hvis dette mønsteret på
skjermen vedvarer, kontakter du
nærmeste Sony-forhandler.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Slå av systemet og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
 Se informasjonen på nettstedet om
kompatible USB-enheter (side 9).
 USB-enheten fungerer ikke som den
skal. Se bruksanvisningen for USBenheten hvis du vil ha informasjon
om hvordan du løser dette
problemet.
51NO
Bilde
Det er ikke noe bilde.
 Kontroller at systemet er koblet til
på riktig måte.
 Hvis videokabelen er skadet,
må du bytte den ut med en ny kabel.
 Sørg for at du kobler enheten til
videoinngangskontakten til TVapparatet (side 15).
 Kontroller at du slår på og betjener
TV-apparatet på riktig måte.
 Sørg for å velge videoinngangen
på TV-apparatet slik at du kan vise
bilder fra systemet.
 (Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller).
Sørg for at du velger riktig
fargesystem i henhold til TVapparatets fargesystem.
Det er støy i bildet.
 Tørk av platen (side 56).
 Hvis videosignalet fra systemet
må gå gjennom en videospiller
for å komme til TV-en, kan
kopibeskyttelsessignalet som gjelder
for enkelte DVD-VIDEO-programmer,
påvirke bildekvaliteten.
 (Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller).
Når du spiller av en VIDEO CD som
er spilt inn i et annet fargesystem enn
det du har valgt på systemet, kan
bildet forvrenges (side 17, 28).
 (Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller).
Velg fargesystemet som samsvarer
med TV-apparatet (side 17, 28).
Skjermformatet på TV-skjermen kan
ikke endres.
 Skjermformatet på DVD-VIDEOplaten og videofilen er fast.
 Avhengig av TV-en kan du kanskje
ikke endre skjermformatet.
52NO
Språket for lydsporet kan ikke
endres.
 Flerspråklige spor er ikke spilt inn på
DVD-VIDEO-platen som spilles av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer endring
av språket for lydsporet.
Språket for tekstingen kan ikke
endres.
 Flerspråklige teksting er ikke spilt inn
på DVD-VIDEO-platen som spilles av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer endring
av tekstingen.
Tekstingen kan ikke slås av.
DVD-VIDEO-platen hindrer
at tekstingen kan slås av.

Vinklene kan ikke endres.
Flere vinkler er ikke spilt inn på
DVD-VIDEO-platen som spilles av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer endring
av vinkler.

Tuner
Kraftig summing eller støy kan
høres, eller du kan ikke stille inn
stasjoner.
 Koble til antennen på riktig måte.
 Bytt antenneplassering og -retning
for å få godt mottak.
 Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
BLUETOOTH-enhet
Gruppering kan ikke utføres.
 Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere
systemet.
 Gruppering kan hindres av andre
BLUETOOTH-enheter rundt systemet.
Hvis dette er tilfelle, må du slå av de
andre BLUETOOTH-enhetene.
 Kontroller at korrekt tilgangskode ble
angitt på BLUETOOTH-enheten.
BLUETOOTH-enheten kan ikke
oppdage enheten, eller BT OFF vises
på skjermpanelet.
 Still inn BLUETOOTH-signalet til BT
ON (side 37).
Tilkobling er ikke mulig.
 BLUETOOTH-enheten du forsøkte
å koble til, støtter ikke A2DP-profilen
og kan ikke kobles til systemet.
 Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
 Opprett en tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
 Informasjonen om
grupperingsregistrering er slettet.
Utfør grupperingsprosessen på nytt.
 Slett informasjonen om
grupperingsregistreringen for
BLUETOOTH-enheten (side 36),
og utfør grupperingsprosessen
på nytt (side 34).
Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan
ikke høres på dette systemet.
 Øk volumet på BLUETOOTH-enheten
først, og juster deretter volumet ved
å bruke  +/–.
Lyden fra Voice Playback
i Fiestable-appen sendes ikke ut.
 Den innebygde lyddemonstrasjon
er aktivert. Trykk på  for å stoppe
demonstrasjonen. Prøv deretter
å spille av på nytt.
Party Chain
Party Chain-funksjonen kan ikke
aktiveres.
 Kontroller tilkoblingene (side 41).
 Kontroller at lydkablene er koblet
til på riktig måte.
PARTY CHAIN blinker på
skjermpanelet.
 Du kan ikke velge AUDIO IN 1funksjonen hvis du utfører tilkobling
 (side 41) mens Party Chainfunksjonen er i bruk. Bruk knappene
på enheten til å velge en annen
funksjon (side 42).
 Trykk på PARTY CHAIN på enheten.
 Start systemet på nytt.
Party Chain-funksjonen fungerer
ikke som den skal.
 Slå av systemet. Slå deretter på
systemet for å aktivere Party Chainfunksjonen.
Ytterligere informasjon
Lyden hopper eller går opp og ned,
eller tilkoblingen blir brutt.
 Systemet og BLUETOOTH-enheten
er for langt fra hverandre.
 Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå hindringene.
 Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling,
f.eks. et trådløst LAN-nettverk,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, i nærheten,
må du flytte disse.
Kraftig summing, støy eller forvrengt
lyd kan høres.
 Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå hindringene.
 Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling,
f.eks. et trådløst LAN-nettverk,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, i nærheten, må
du flytte disse.
 Skru ned volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
53NO
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du systemet til
standardinnstillinger.
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
1
Trekk ut strømledningen og sett den
inn igjen.
2
3
Trykk på  for å slå på systemet.
Hold ENTER og TUNING +/ inne
i omtrent tre sekunder.
RESET vises på skjermpanelet.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger,
for eksempel forhåndsinnstilte
radiostasjoner, tidtakeren og
klokken, tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger.
Tilbakestiller SETUPinnstillingene til
standardinnstillinger
Du kan tilbakestille SETUPinnstillingene (bortsett fra PARENTAL
CONTROL-innstillingen) til
standardinnstillingene.
54NO
1
2
Trykk på SETUP.
3
Trykk på / flere ganger for
å velge [RESET], og trykk deretter
på
.
4
Trykk på / flere ganger
for å velge [YES], og trykk deretter
på
.
Tilbakestillingen tar noen sekunder.
Ikke trykk på  når du tilbakestiller
systemet.
Selvdiagnosefunksjon
Bokstaver/tall vises på TVskjermen eller skjermpanelet.
Selvdiagnosefunksjonen aktiveres for
å hindre feil på systemet, og et
servicenummer på 5 tegn (f.eks. C 13
50) som består av én bokstav og fire
tall, vises. Hvis dette skjer, sjekker du
tabellen nedenfor.
De tre første
Årsak og
tegnene til
korrigerende handling
servicenummeret
C 13
Denne platen er
tilsmusset.
 Rengjør platen med en
myk klut (side 56).
C 31
Platen er ikke satt inn på
riktig måte.
 Start systemet på nytt,
og sett deretter inn
platen på riktig måte.
E XX
(XX er et tall)
For å forhindre en
funksjonsfeil har
systemet utført
selvdiagnostikk.
 Ta kontakt med
nærmeste Sonyforhandler eller et
lokalt, autorisert Sonyservicested og oppgi
servicenummeret på
fem tegn.
Eksempel: E 61 10
Trykk på / flere ganger for
å velge [SYSTEM SETUP], og trykk
deretter på
.
Meldinger
Én av følgende meldinger vises eller
blinker på skjermpanelet under bruk.
CANNOT PLAY
 Du har lagt i en plate som ikke kan
spilles av.
 En DVD-VIDEO-plate med
regionkode som ikke støttes,
er satt inn.
DATA ERROR
 Filen samsvarer ikke med det
påkrevde formatet .
 Filtypen samsvarer ikke med
filformatet .
DEVICE ERROR
USB-enheten gjenkjennes ikke,
eller en ukjent enhet er tilkoblet.
NO PHOTO
Det finnes ikke noe JPEG-data
i PHOTO-avspillingsmodus.
NO STEP
Alle de programmerte trinnene
er slettet.
DEVICE FULL
Minnet på USB-enheten er fullt.
NO SUPPORT
En USB-enhet som ikke støttes,
er tilkoblet, eller USB-enheten
er tilkoblet via en USB-hub.
ERASE ERROR
Lydfiler eller mapper på USB-enheten
kan ikke slettes.
NO VIDEO
Det finnes ikke noe MPEG4-/Xvid-data
i VIDEO-avspillingsmodus.
FATAL ERROR
USB-enheten ble fjernet under
overføring eller sletting og kan ha blitt
skadet.
NOT USE
Du prøvde å utføre en bestemt
operasjon i en tilstand som ikke tillater
denne operasjonen.
FOLDER FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet mapper
er nådd.
OVER CURRENT
Det er registrert overstrøm
fra USB-porten.
FULL
Du forsøkte å programmere mer enn
25 trinn.
HOST
Systemet blir en Party-vert når Party
Chain-funksjonen er aktivert.
NoDEVICE
Det er ikke tilkoblet noen USB-enhet.
NoMemory
Minnet som er valgt for avspilling eller
overføring, har ikke noe minnemedie
satt inn i USB-enheten.
NO DISC
Det er ingen plate i plateskuffen.
NO MUSIC
Det finnes ikke noe MP3-/WMA-/AACdata i MUSIC-avspillingsmodus.
PUSH STOP
Du prøvde å utføre en operasjon som
kun kan utføres når avspillingen
er stoppet.
READING
Systemet leser informasjonen
på platen eller USB-enheten. Noen
funksjoner er ikke tilgjengelige.
REC ERROR
Overføringen begynte ikke, stoppet
halvveis eller kunne ikke utføres.
TIME NG
Starttiden og sluttiden til
avspillingstidtakeren er den samme.
Ytterligere informasjon
GUEST
Systemet blir en Party-gjest når Party
Chain-funksjonen er aktivert.
PROTECT
USB-enheten er skrivebeskyttet.
TRACK FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet filer
er nådd.
55NO
Forsiktighetsregler
Ved bæring av enheten
Bruk følgende fremgangsmåte
for å beskytte platemekanismen.
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
1
2
Trykk på  for å slå på systemet.
Trykk på FUNCTION, vri MULTI
CONTROL -knotten for å velge DVD/
CD, og trykk deretter på ENTER.
3
Ta ut platen.
Trykk på  for å åpne og lukke
plateskuffen.
Vent til NO DISC vises
på skjermpanelet.
4
Dra ut strømledningen.
Merknader om plater
 Rengjør platen med en klut fra midten
og ut til kanten før du spiller den av.
 Ikke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
 Ikke utsett platene for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftkanaler,
og ikke la platen ligge i en bil i direkte
sollys.
Om sikkerhet
 Trekk ut strømledningen fra
stikkontakten hvis du ikke skal bruke
enheten på en stund. Ta alltid tak i
støpselet når du trekker ut ledningen.
Dra aldri i selve ledningen.
 Hvis et tungt objekt faller ned på eller
væske kommer i kontakt med systemet,
trekker du ut strømledningen og lar
kvalifisert personell kontrollere
systemet før du bruker det igjen.
 Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om plassering
 Ikke plasser systemet på skrå eller
på steder som er svært varme, kalde,
støvete, skitne, fuktige, som mangler
tilstrekkelig ventilering, eller som er
utsatt for vibrering, sollys eller skarp
belysning.
56NO
 Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er spesialbehandlet
(for eksempel med voks, olje eller
poleringsmiddel), fordi dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
 Hvis systemet tas rett fra kulden og inn i
varmen, eller plasseres i et meget fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inni enheten, noe som kan føre til
systemfeil. I slike tilfeller tar du ut platen
og lar systemet være påslått i omtrent
en time til fuktigheten har fordampet.
Om varmeakkumulering
 Varmeakkumulering på enheten under
bruk er vanlig og er ingen grunn til
bekymring
 Ikke berør kabinettet hvis enheten har
blitt brukt kontinuerlig på høyt volum
i lang tid, fordi kabinettet kanskje har
blitt varmt.
 Ikke blokker ventileringsåpningene.
Om høyttalersystemet
Det innebygde høyttalersystemet er ikke
magnetisk isolert, og bildet på TVapparater i nærheten blir kanskje
magnetisk forvrengt. Hvis dette skjer, må
du slå av TV-en, vente i 15 til 30 minutter
og slå den på igjen. Hvis problemet
vedvarer, flytter du systemet langt unna
TV-apparatet.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Hvis du lar systemet vise
et stillvideobilde eller skjermbilde
på TV-en over lengre tid, kan det
forårsake uopprettelig skade på
TV-skjermen. Projektor-TV-er er
spesielt utsatt for dette.
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk klut
som er lett fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Ikke bruk skuresvamp, skurepulver eller
løsemidler, for eksempel tynner,
rensebensin eller alkohol.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 For å bruke BLUETOOTH-enheter må de
Spesifikasjoner
Forsterkerdel
Følgende måles ved
120–240 V AC, 50/60 Hz
Utgangseffekt (nominell)
Venstre/høyre kanal: 400 W + 400
W (per kanal ved 4 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning 1 %)
RMS-utgangseffekt (referanse)
Venstre/høyre kanal: 720 W + 720 W
(per kanal ved 4 ohm og 1 kHz)
Ytterligere informasjon
ikke være lengre enn omtrent 10 meter
(uhindret avstand) fra hverandre. Den
faktiske kommunikasjonsavstanden kan
være kortere under følgende forhold:
 Når en person, metallgjenstand,
vegg eller andre hindringer er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling.
 På steder der det er installert
et trådløst LAN-nettverk.
 I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk.
 På steder hvor det genereres andre
elektromagnetiske bølger.
 BLUETOOTH-enheter og trådløse LANutstyr (IEEE 802.11b/g) bruker det
samme frekvensbåndet (2,4 GHz). Når
du bruker en BLUETOOTH-enhet nær en
enhet med en funksjon for trådløst
nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk inferens. Dette kan
føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
manglende evne til å koble til. Hvis det
skjer, kan du forsøke følgende:
 Bruk dette systemet minst 10 meter fra
det trådløse LAN-utstyret.
 Slå av det trådløse LAN-utstyret når du
bruker BLUETOOTH-enheten innenfor
10 meter.
 Bruk dette systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
 Radiobølgene som sendes av dette
systemet, forstyrrer kanskje bruken av
noen medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må
du alltid skru av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten
på følgende steder:
 På sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser.
 Nær automatiske dører eller
brannalarmer.
 Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som følger
BLUETOOTH-spesifikasjonen for å sørge
for en sikker tilkobling under
kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer, så
du må alltid være forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
 Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre tap som
oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
 BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
 BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må følge BLUETOOTHspesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc.,
og hver enhet må være sertifisert for
overholdelse. Selv når en enhet er
i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller
fører til forskjellige kontrollmetoder,
visning eller betjening.
 Støy kan forekomme eller lyden kan
forsvinne, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette
systemet, kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsene.
Høyttalerdel
Høyttalersystem:
Diskanthøyttaler +
mellomtonehøyttaler + basselement
Diskanthøyttaler V/H: 40 mm konisk type
Mellom V/H: 120 mm konisk type
Basselement: 250 mm konisk type
57NO
Innganger
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Spenning 2 V, impedans 47 kiloohm
AUDIO IN 2 L/R
Spenning 2 V, impedans 47 kiloohm
MIC 1, MIC 2
Følsomhet 1 mV, impedans
10 kiloohm
(USB) 1-, (USB) 2-port:
Type A
Effekt
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Spenning 2 V, impedans 1 kiloohm
VIDEO OUT
Maks. utgangsnivå 1 Vpp ubalansert, synk. negativ
belastningsimpedans 75 ohm
USB-del
Støttet bithastighet
WMA: 48 kbps til 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps til 320 kbps, VBR, CBR
Samplingsfrekvenser
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
USB-enhet som støttes
Masselagringsklasse
Maksimal strømstyrke
1A
Plate-/USB-del
Støttet bithastighet
MPEG1 Layer-3:
32 kbps til 320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MPEG1 Layer-3:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Xvid
Videokodek: Xvid
Bithastighet: 4,854 Mbps (MAKS)
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 480, 30 bilder per sekund
720 × 576, 25 bilder per sekund
Lydkodek: MP3
MPEG4
Filformat: MP4-format
Videokodek:
MPEG4 enkel profil
(AVC er ikke kompatibelt)
Bithastighet: 4 Mbps
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 576, 30 bilder per sekund
58NO
Lydkodek: AAC-LC
(HE-AAC er ikke kompatibelt)
DRM: Ikke kompatibelt
Platespillerdel
System
CD-, digital lyd- og videosystem
Egenskaper for laserdiode
Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 W
* Denne effekten er målt ved en
avstand på 200 mm fra objektivets
overflate på den optiske blokken
med 7 mm blenderåpning.
Frekvensrespons
20 Hz – 20 kHz
Videofargesystem
NTSC og PAL
Tunerdel
FM-stereo, FM-superheterodynmottaker
Antenne
FM-antenneledning
Innstillingsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz
(trinn på 50 kHz)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH standardversjon 3.0
Utgang
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje på omtrent 10 m??
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttede kodeker
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Den faktiske avstanden varierer,
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enheter, magnetiske felt i
nærheten av mikrobølgeovner, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
Generelt
Strømkrav
120–240V AC, 50/60Hz
Strømforbruk
220 W
Strømforbruk (i strømsparingsmodus)
0,5 W (Når BT STBY er satt til OFF)
4 W (Når BT STBY er satt til ON)
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
340 × 924 × 320 mm
Vekt (ca.)
19 kg
Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.
Ytterligere informasjon
59NO
Språkkodeliste
Stavemåtene samsvarer med ISO-standard 639:1988 (E/F).
60NO
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
Siswati
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
Turkish
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance 1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
Wolof
1572
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1703
Ikke angitt
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Områdekodeliste for barnesikring
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
Argentina
2174
Frankrike
2376
Nederland
Kode Område
2184
Storbritannia
2047
Australia
2248
India
2390
New Zealand
2086
Sveits
2057
Belgia
2238
Indonesia
2379
Norge
2499
Sverige
2070
Brasil
2254
Italia
2046
Østerrike
2528
Thailand
2079
Canada
2276
Japan
2427
Pakistan
2109
Tyskland
2090
Chile
2092
Kina
2436
Portugal
2115
Danmark
2304
Korea
2489
Russland
2424
Filippinene
2363
Malaysia
2501
Singapore
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Spania
Ytterligere informasjon
61NO
Indeks
A
M
U
A/V SYNC 29
AAC-fil 7
AUDIO 27
AUDIO DRC 29
AUDIO SETUP 29
Avspillbare plater/filer 7
Avspilling i tilfeldig
rekkefølge 23
MEDIA MODE 18
MEGA BASS 39
MENU 27
MP3-fil 7
MPEG4-fil 7
MULTI-DISC
RESUME 22, 29
B
USB-enheter 9, 18, 30
USB-minne 19
USB-overføring 30
Analog overføring 32
Bithastighet 30
REC1-overføring 30, 32
Sletting 32
Synkronisert
overføring 30, 32
NFC 12, 36
NFC Easy Connect 36
Normal avspilling 22
BACKGROUND 29
Barnesikring 46
BASS CUT 39
Batterier 16
BLACK LEVEL 28
BLUETOOTH 34
C
COLOR SYSTEM 17, 28
D
DATA CD 7
DATA DVD 7
Demonstrasjon 17
DJ EFFECT 40
DOWNMIX 29
DVD-VIDEO 7
F
Fjernkontroll 13
Flerøktsplater 8
FM MODE 33
Forhåndsinnstilt
stasjon 33
J
JPEG-fil 7
K
Karaoke 43
SCORE MODE 29, 44
Styring av toneart 44
VOCAL FADER 43
Klokke 17
L
LANGUAGE SETUP 27
Lydeffekt 40
Lysbildevisning 19
62NO
N
O
Oppdater 47
Oppsettmeny 27
OSD 27
P
PARENTAL
CONTROL 25, 29
Party Chain 41
Party Light 44
PAUSE MODE 28
PBC-avspilling 22
PHOTO EFFECT 28
PHOTO INTERVAL 28
Programavspilling 23
Q
QUICK-oppsett 16
R
Repeat Play 24
RESET 29, 54
S
SCREEN SAVER 29
Språk/lyd 21
Språkkodeliste 60
Strømsparingsmodus 17
SUBTITLE 21, 27
SYSTEM SETUP 29
T
Tidtaker 44
TRACK SELECTION 29
TV TYPE 28
V
VIDEO SETUP 28
Vinkler 21
Visningsinformasjon 26
Skjermpanel 26
TV-skjerm 26
W
WMA-fil 7
X
Xvid-fil 7
©2015 Sony Corporation
4-564-681-13(1) (NO)
Download PDF

advertising