Sony | MHC-V11 | Sony MHC-V11 Kraftig hjemmelydanlegg med BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

Lydanlegg til hjemmebruk
Bruksanvisning
Komme i gang
Plate
Tuner
USB-enhet
BLUETOOTH
Lydjustering
Annen betjening
Ytterligere informasjon
MHC-V11
ADVARSEL
For kunder i Europa
For å redusere risikoen for brann
eller elektrisk støt må du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten
av åpen ild, for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller
elektrisk støt ved å unngå å utsette
apparatet for søl eller spruting og
ikke plassere væskefylte objekter på
apparatet, for eksempel vaser.
Ettersom hovedkabelen brukes til
å koble enheten fra strømmen, kan
du koble enheten til en lett tilgjengelig
stikkontakt. Hvis du legger merke til noe
unormalt i enheten, må du straks trekke
ut støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle eller
et innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, som for eksempel fra direkte
sollys eller åpen ild.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så
lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Bare for innendørs bruk.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
2NO
Dette apparatet er klassifisert
i LASERKLASSE 1. Denne merkingen
finnes på baksiden.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på
produktet, batteriet eller
innpakningen viser at
produktet og batteriet ikke
skal håndteres som
husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også
merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du
passer på å kvitte deg med slike
produkter og batterier på en riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar til
å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må dette batteriet bare
skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt
levetid på et egnet innsamlingssted
for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for
å sikre at det håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om avhending av
dette produktet og batteriene.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som bruker
EU‑direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Henvendelser relatert til produktsamsvar
basert på EU-lovgivning skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony Belgia,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. For spørsmål som gjelder service
og garanti, henvises det til adressene
som er angitt i de spesielle serviceog garantidokumentene.
Musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med
CD‑standarden. I det siste har enkelte
musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier,
blitt markedsført av noen plateselskaper.
Vær oppmerksom på at blant disse
musikkplatene, finnes det noen plater
som ikke samsvarer med CD-standarden
og derfor kanskje ikke kan spilles av med
dette produktet.
Sony Corp. erklærer herved at
dette utstyret samsvarer med de
spesifikke kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du gå til denne URL-adressen:
http://www.compliance.sony.de/
Dette systemet er utviklet for bruk
til følgende formål:
•• avspilling av musikk fra plater
eller USB-enheter
•• Overføre musikk til USB-enheter
•• lytte til radiostasjoner
•• avspilling av musikk på
BLUETOOTH-enheter
•• Bruke sosiale arrangementer
med Party Chain-funksjonen
Gyldigheten til CE-merkingen er
begrenset bare til de landene hvor
dette er påbudt ved lov, hovedsakelig
i EØS‑land.
Om denne håndboken
Dette utstyret har blitt testet og viser
at det er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-direktivet når det brukes
en tilkoblingskabel på under 3 meter.
Merknader om DualDiscs
En DualDisc er et plateprodukt med
to sider, som kombinerer DVD-innspilt
materiale på én side med digitalt
lydmateriale på den andre siden.
Lydmaterialet samsvarer imidlertid ikke
med CD-standarden, og derfor er det
ikke sikkert at du kan spille av på dette
produktet.
•• Denne håndboken beskriver
i hovedsak operasjoner med
fjernkontrollen, men de samme
operasjonene kan også utføres
med knappene på enheten som
har samme eller lignende navn.
•• Noen illustrasjoner er
prinsipptegninger og kan være
ulike de faktiske produktene.
3NO
Innholdsfortegnelse
Om denne håndboken............... 3
Indeks for deler og kontroller..... 6
Komme i gang
Sette opp systemet sikkert....... 10
Deaktivere demonstrasjonen.... 11
Sette inn batterier...................... 11
Bæring av systemet................... 11
Endre skjermmodus..................12
Om strømstyring.......................12
Plate
Spille av en CD-/MP3-plate.......13
Tuner
Lytte til radioen..........................15
USB-enhet
Før bruk av USB-enheten......... 16
Overføre musikk fra en plate.... 16
Spille av en fil............................ 18
4NO
BLUETOOTH
Om trådløs BLUETOOTHteknologi................................... 19
Gruppering av dette systemet
med en BLUETOOTH-enhet......20
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet....................21
One Touch BLUETOOTHtilkobling med NFC....................21
Avspilling med
høykvalitetslydkodek
(AAC/LDAC™)........................... 22
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH......................... 23
Slå BLUETOOTH-signalet
på eller av................................. 23
Bruke "SongPal"
via BLUETOOTH......................... 24
Lydjustering
Justere lyden............................. 24
Lage feststemning
(DJ EFFECT)................................ 25
Annen betjening
Bruke Party Chainfunksjonen................................ 26
Synge med: Karaoke................. 28
Nyte musikk med
høyttalerlysene slått på............ 29
Bruke et tilleggsutstyr.............. 29
Endre informasjonen
på skjermen..............................30
Bruke innsovningstimer............30
Deaktivere tastene på
enheten (barnesikring).............30
Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen...................30
Ytterligere informasjon
Informasjon om kompatible
enheter......................................31
Feilsøking...................................31
Forsiktighetsregler.................... 36
Spesifikasjoner......................... 38
Merknad om lisenser
og varemerker..........................40
5NO
Indeks for deler og kontroller
Du kan låse knappene bortsett fra  (av/på) på enheten for å unngå at de
betjenes ved en feil (side 30).
Enhet
Høyttalerlys*
(side 29)
* Ikke se direkte på lysemitterende deler når høyttalerlysene er slått på.
6NO
  (av/på)-knapp
Trykk for å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
  (spill av)*-knapp
——Trykk for å starte avspillingen.
——Når du holder nede
denne knappen i mer enn
fem sekunder, spilles den
innebygde lyddemonstrasjonen
av. Trykk  for å stoppe
demonstrasjonen.
 (stopp)-knapp
——Trykk for å stoppe avspillingen.
Når denne trykkes på to
ganger, kan gjenopptakelse
av avspillingen oppheves.
——Trykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
——Trykk for å stoppe den
innebygde lyddemonstrasjonen.
BLUETOOTH PAIRING-knapp
——Trykk for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
——Hold nede for å aktivere
BLUETOOTH-gruppering
i BLUETOOTH-funksjonen.
BLUETOOTH-indikator (side 19)
FUNCTION-knapp
Trykk for å velge en funksjon.
 (USB)-port
Bruk til å koble til en USB-enhet.

+/– (velg mappe)-knapp
Trykk for å velge en mappe på
en dataplate eller USB-enhet.
/ (gå bakover/
gå fremover)-knapp
Trykk for å velge et spor eller en fil.
TUNING+/–-knapp (side 15)
  (åpne/lukk)-knapp
Trykk for å åpne eller lukke
plateskuffen.

(N-merket) (side 22)
 Knappene DJ OFF, FLANGER,
ISOLATOR (side 25)
VOLUME/DJ CONTROL-knott
——Vri for å justere volumet. Du kan
ikke bruke knotten til å justere
volumet når DJ EFFECT er valgt.
——Vri for å justere FLANGER- og
ISOLATOR-effekten (side 25).
Plateskuff
Fjernkontrollsensor
 MIC 1/2-kontakt
Bruk til å koble til mikrofonen(e).
* Knappen  på enheten har en
forhøyning. Bruk den opphevede prikken
som referanse når du betjener systemet.
MEGA BASS PARTY CHAINknappen (side 24, 28)
Skjerm
 VOCAL FADER-knapp (side 29)
MIC ECHO-knapp (side 29)
MIC LEVEL (MIN/MAX)-knott
(side 28)
7NO
Fjernkontroll
 TUNING MODE-knapp (side 15)
TUNER MEMORY-knapp
(side 15)
BACK-knapp
Trykk for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
OPTIONS-knapp
Trykk for å åpne eller avslutte
alternativmenyen.
Knappene / / /
Trykk for å velge menyelementene.
+/– (velg mappe)-knapper
Trykk for å velge en mappe på
en dataplate eller USB-enhet.
-knapp
Trykk for å angi/bekrefte
innstillingene.
 SPEAKER LIGHT-knapp
(side 29)
DISPLAY-knapp
Trykk for å endre informasjonen på
skjermen.
SLEEP-knapp (side 30)
 (av/på)-knapp
Trykk for å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 PLAY MODE-knapp
(side 13, 18)
REPEAT/FM MODE-knapp
(side 13, 15, 18)
CLEAR-knapp (side 14, 19)
REC TO USB-knapp (side 17)
Trykk for å overføre musikk
fra en plate til den tilkoblede
USB‑enheten.
8NO
FUNCTION-knapp
Trykk for å velge en funksjon.
MEGA BASS-knapp (side 24)
EQ-knapp (side 24)
Knappene / (spol tilbake/
spol fremover) (side 13, 18)
Trykk for å finne et punkt i et spor
eller en fil under avspilling.
TUNING+/–-knapper (side 15)
 (spill av)*-knapp
Trykk for å starte avspillingen.
/ (gå bakover/
gå forover)-knapper
Trykk for å velge et spor eller en fil.
PRESET+/–-knapper (side 15)
 (pause)-knapp
Trykk for å stoppe avspillingen
midlertidig. Trykk  for å fortsette
avspillingen.
 (stopp)-knapp
——Trykk for å stoppe avspillingen.
Når denne trykkes på to
ganger, kan gjenopptakelse
av avspillingen oppheves.
——Trykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
——Trykk for å stoppe den
innebygde lyddemonstrasjonen.
 VOCAL FADER-knapp (side 29)
MIC ECHO-knapp (side 29)
Knappene KEY CONTROL /
(side 29)
VOL +/–*-knapp
Trykk for å justere volumet.
* Knappene VOL + og  på fjernkontrollen
har en opphevet prikk. Bruk den
opphevede prikken som referanse
når du betjener systemet.
9NO
Komme i gang
Sette opp systemet sikkert
Til stikkontakt
 Inngangs-/utgangskontakter
for lyd
Bruk en lydkabel (medfølger ikke)
til å utføre en av tilkoblingene på
følgende måte:
•• LYD/FESTKJEDE UT V/H kontakter
—Koble
—
til lydinngangskontaktene
fra en valgfri enhet.
—Koble
—
til et annet lydanlegg for
å bruke Party Chain-funksjonen
(side 26).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN
L/R‑kontakter
—Koble
—
til lydutgangskontaktene
fra en TV eller en lyd-/videoenhet.
Lyden sendes via dette systemet.
—Koble
—
til et annet lydanlegg for
å bruke Party Chain-funksjonen
(side 26).
A
ntenne
Koble til FM-ledeantennen (medfølger).
Trekk ut antennen horisontalt.
Tips
•• Installer systemet på et sted/i en retning
som gir godt mottak.
Steder med
dårlig mottak:
Langt unna
vinduer, osv.
10NO
Steder med
godt mottak:
I nærheten av
vinduer osv.
•• Unngå følgende plasseringer.
Deaktivere
demonstrasjonen
Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen
mens systemet er slått av, trykker du
på SPEAKER LIGHT gjentatte ganger for
å velge standbymodus (side 12).
Mellom bygninger
Sett inn to R03-batteriene (AAA) som
følger med, som vist på illustrasjonen
nedenfor.
I nærheten av mobiltelefoner,
elektriske apparater
Komme i gang
Sette inn batterier
Merknader
På skrivebord eller bord
av stål
•• Ikke bruk ett gammelt og ett nytt batteri
eller forskjellige batterityper.
•• Hvis du ikke bruker fjernkontrollen over en
lengre tidsperiode, tar du batteriene ut for
å unngå skade på grunn av batterilekkasje
og korrosjon.
•• Hold antennen unna strømledningen og
USB-kabelen for å unngå forstyrrelser.
S
trømforsyning
Koble strømledningen (følger med) til
systemet og deretter til strømuttaket.
Når strømledningen er koblet til,
starter demonstrasjonen (side 12)
automatisk. Hvis du trykker 
for å slå på systemet, avsluttes
demonstrasjonen.
Bæring av systemet
Før du bærer systemet, må du
kontrollere at ingen plate er satt inn
og at ingen USB-enhet er koblet til.
Deretter må du koble fra ledningene.
Merk
Korrigering av plasseringen i hånden
mens du bærer systemet, er svært viktig
for å unngå personskade og/eller skade
på eiendom.
11NO
Endre skjermmodus
Trykk SPEAKER LIGHT flere
ganger når systemet er slått av.
Hver gang du trykker knappen, endres
skjermmodus som vist nedenfor.
Demonstrasjon
Belysning er på.
Ingen visning (standbymodus)
Skjermen og belysningen slås av for
å spare strøm.
Om strømstyring
Som standard er dette systemet
stilt inn til å slås av automatisk etter
omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk
eller hvis ingen lydsignaler registreres.
Se "Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen" (side 30) for
å få mer informasjon.
12NO
Plate
Spille av en CD-/MP3-plate
Tips
Se Forsiktighetsregler (side 36) for å finne
plater som kan spilles av.
Gjør du følgende
Finne et
punkt i et
spor eller
en fil
Hold nede /
under avspilling, og
slipp knappen ved
ønsket punkt.
Velge
gjentakende
avspilling
Trykk REPEAT/FM
MODE gjentatte
ganger til REP ONE1),
REP FLDR2) eller
REP ALL3) vises på
skjermen.
Endre
avspillings­
modusen
Trykk PLAY MODE
flere ganger mens
spilleren er stoppet.
Du kan velge vanlig
avspilling ("FLDR"
for alle MP3-filer
i mappen på platen),
avspilling i tilfeldig
rekkefølge ("SHUF"
eller "FLDRSHUF" for
mapper i tilfeldig
rekkefølge) eller
programavspilling
("PROGRAM").
1 Trykk FUNCTION flere ganger
til CD vises på skjermen.
2 Legg i en plate.
Trykk  på enheten for å åpne
plateskuffen, og legg deretter i en
plate med etikettsiden opp.
Når du skal spille av en 8 cm
plate, for eksempel en CD-singel,
plasserer du den på den indre
sirkelen av skuffen.
3 Trykk  på enheten for
å lukke plateskuffen.
Ikke skyv plateskuffen med makt for
å lukke den da dette kan føre til feil.
4 Trykk  for å starte
avspillingen.
Annen betjening
Hvis du vil
Gjør du følgende
Stoppe
avspillingen
midlertidig
Trykk . Trykk  for
å fortsette avspillingen.
Stoppe
avspillingen
Trykk . Trykk  for
å fortsette avspillingen.
Hvis du vil stoppe
avspillingen, trykker
du på  to ganger.
Velge en
Trykk gjentatte ganger
mappe på en på
+/–.
MP3-plate
Velge et spor
eller en fil
Trykk /.
Plate
Hvis du vil
"REP ONE": Gjentar gjeldende spor eller fil.
"REP FLDR" (bare MP3-plate): Gjentar
gjeldende mappe.
3)
"REP ALL": Gjentar alle spor eller filer.
1)
2)
Merknader om avspilling av MP3-plater
•• Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige
mapper på en plate som inneholder
MP3-filer.
•• Det hoppes over mapper som ikke
inneholder MP3-filer.
•• MP3-filer spilles av i samme rekkefølge
som de er spilt inn på platen.
•• Systemet kan bare spille av MP3-filer
som har filtypen ".mp3".
•• Selv om filnavnet har riktig filtype, kan
det genereres en høy lyd som kan skade
anlegget ved avspilling av filen, hvis den
faktiske filen har en annen filtype.
•• Maksimalt antall:
—— mapper er 256 (inkludert rotmappen).
—— MP3-filer er 999.
—— mappenivåer (trestrukturen av filer) er 8.
•• Kompatibilitet med all MP3-kodings-/
lagringsprogramvare, alle opptaksenheter
og opptaksmedier kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-plater kan produsere
støy, forstyrre lyden eller ikke spilles av
i det hele tatt.
13NO
Merknader om avspilling av plater
i flerøktformat
Systemet kan spille av kontinuerlige økter
på en plate når de er spilt inn i samme
øktformat som den første økten. Når
systemet kommer til en økt som er spilt inn
i et annet format, kan ikke denne økten og
øktene etter den spilles av. Legg merke til at
selv om øktene er spilt inn i samme format,
kan det likevel hende at enkelte økter ikke
kan spilles av.
Opprette ditt eget program
(programavspilling)
programmet med spor
eller filer.
Programmet slettes når du utfører
en av følgende handlinger:
——endrer funksjonen.
——slår av systemet.
——kobler fra strømledningen.
——åpner plateskuffen.
Trykk  for å spille av samme
program på nytt.
Slik avbryter du programavspilling
Trykk PLAY MODE.
1 Trykk FUNCTION flere ganger
Slik sletter du det siste trinnet fra
programlisten
2 Velg avspillingsmodusen.
Trykk CLEAR mens avspillingen er
stoppet.
til CD vises på skjermen.
Trykk PLAY MODE flere ganger til
PROGRAM vises på skjermen mens
spilleren er stoppet.
3 Velg ønsket spor- eller
filnummer.
Trykk / flere ganger til
ønsket spor- eller filnummer vises
på skjermen.
Valgt
spor- eller
filnummer
Total avspillingstid
for det valgte
sporet (bare
CD‑DA-plate)
Ved programmering av MP3-filer
i en spesifikk mappe kan du trykke
 +/– flere ganger for å velge
ønsket mappe og deretter velge
ønsket fil.
4 Programmer valgt spor eller fil.
Trykk
for å angi valgt spor
eller fil.
5 Gjenta trinn 3 til 4 for
å programmere flere spor
eller filer, opptil totalt 64 spor
eller filer.
14NO
6 Trykk  for å spille av
Tuner
Lytte til radioen
1 Trykk FUNCTION flere ganger
til FM vises på skjermen.
2 Søk etter stasjoner.
For automatisk søking
Trykk TUNING MODE flere ganger til
AUTO vises på skjermen, og trykk
deretter på TUNING+/–. Søkingen
stopper automatisk når en stasjon
er funnet.
For manuelt stasjonssøk.
Trykk gjentatte ganger på
TUNING MODE til MANUAL vises
på skjermen, og trykk deretter
gjentatte ganger på TUNING+/–
for å søke inn ønsket kanal.
Når du stiller inn på en stasjon
som tilbyr RDS-tjenester, vises
stasjonsnavnet på skjermen
(unntatt nord-amerikansk modell)
ganger for å velge ønsket
forhåndsinnstilt nummer.
Hvis en annen stasjon allerede
er tilordnet til det valgte
forhåndsinnstilte nummeret, blir
denne stasjonen erstattet av den
nye stasjonen.
4 Trykk for å lagre stasjonen.
5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre
andre stasjoner.
Du kan forhåndsinnstille opptil
20 FM-stasjoner.
De forhåndsinnstilte stasjonene
beholdes i omtrent et halvt døgn
hvis du trekker ut strømledningen
eller ved strømbrudd.
Tuner
Hvis søkingen ikke stopper, trykker
du på  for å stoppe søkingen. Søk
deretter etter stasjoner manuelt
(nedenfor).
3 Trykk PRESET+/– flere
Lytte til den forhåndsinnstilte
kanalen
Trykk gjentatte ganger på
TUNING MODE til PRESET vises på
skjermen, og trykk deretter gjentatte
ganger på PRESET+/– for å velge
ønsket forhåndsinnstilt nummer.
Tips
Du kan redusere statisk støy på en FMstereostasjon med dårlige signaler ved
å trykke REPEAT/FM MODE til MONO vises
på skjermen for å skru av mottak i stereo.
Du får ingen stereoeffekt, men mottaket
forbedres.
Forhåndsinnstille radiostasjoner
1 Still inn på den ønskede
stasjonen.
2 Trykk TUNER MEMORY for
å velge tunerminnemodus.
15NO
USB-enhet
Slik bruker du systemet som en
batterilader
Før bruk av USB-enheten
Du kan bruke systemet som en
batterilader for USB-enheter som
har en oppladbar funksjon.
For kompatible USB-enheter, se
"Informasjon om kompatible enheter"
(side 31).
Når du bruker Apple-enheter med
dette systemet, kobler du dem til via
en BLUETOOTH kontakt (side 20).
Bruk av Apple-enheter via en USBkontakt støttes ikke.
Koble enheten til -porten
(USB‑porten).
Ladingen begynner når USB-enheten
er koblet til -posten (USB-porten).
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
for USB‑enheten.
Merknader
•• Når du må koble til via en USB-kabel,
bruker du USB-kabelen som fulgte med
USB-enheten. Se bruksanvisningen som
fulgte med USB-enheten, hvis du vil ha
mer informasjon om betjeningsmåten.
•• Det kan ta lang tid før SEARCH vises på
skjermen, avhengig av typen USB-enhet
som er koblet til.
•• Ikke koble sammen systemet og
USB‑enheten via en USB-hub.
•• Når USB-enheten er tilkoblet, leser
systemet alle filene på USB-enheten.
Hvis det er mange mapper eller filer på
USB-enheten, kan det ta lang til å fullføre
lesingen av USB-enheten.
•• For noen tilkoblede USB-enheter kan det
oppstå en forsinkelse før en handling
utføres av dette systemet.
•• Kompatibilitet med all kodings-/
tekstredigeringsprogramvare kan ikke
garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten
opprinnelig ble kodet med inkompatibel
programvare, produserer kanskje de filene
støy eller lyd med avbrudd, eller de spilles
kanskje ikke av i det hele tatt.
•• Dette systemet støtter ikke nødvendigvis
alle funksjonene på en tilkoblet USB-enhet.
•• Ikke fjern USB-enheten under overføring
eller sletting. Dette kan ødelegge dataene
på USB-enheten eller skade selve
USB‑enheten.
Overføre musikk fra
en plate
Du kan overføre musikk fra en plate
(CD-DA-plate eller MP3-plate) til en
USB-enhet på følgende måte:
•• CD SYNC-overføring: Overfører alle
CD-DA-sporene fra CD-DA-platen.
•• MP3-mappeoverføring: Overfører
MP3-filer i en spesifikk mappe fra
MP3-platen.
•• REC1-overføring: Overfører et spor
eller en MP3-fil som spilles av, fra
platen.
1 Trykk FUNCTION flere ganger
til CD vises på skjermen.
2 Koble enheten til
-porten
(USB-porten).
3 Legg i en plate du vil overføre.
4 Gjør klart til overføring.
Fortsett til trinn 5 hvis du skal bruke
CD SYNC-overføring.
For MP3-mappeoverføring
Du kan overføre MP3-filer i en
spesifikk mappe ved å trykke +/–
flere ganger for å velge ønsket
mappe. Start deretter avspillingen,
og trykk én gang på .
Kontroller at den forløpte
avspillingstiden er stoppet på
skjermen.
16NO
For REC1-overføring
Trykk / for å velge sporet
eller MP3-filen du vil overføre,
og start avspillingen.
Hvis du vil overføre en MP3-fil
i en spesifikk mappe, trykker du
+/– flere ganger for å velge
på
ønsket mappe og trykker deretter
på / for å velge MP3filen du vil overføre. Start deretter
avspillingen.
5 Trykk REC TO USB.
"READY" vises på skjermen.
6 Trykk
.
Slik stopper du overføringen
Trykk .
Regler for generering av mapper
og filer
Ved overføring til en USB-enhet
opprettes en "MUSIC"-mappe direkte
under "ROOT". Mapper og filer
genereres i denne "MUSIC"-mappen
i henhold til overføringsmetoden og
kilden på følgende måte:
Kilde
MP3
Mappenavn Filnavn
"MP3_REC1"
Samme som
kilden
CD-DA
"CD_REC1"
"TRACK001"*
* Mappe- og filnumre tilordnes som serier
deretter.
Merknader
•• CD-TEXT-informasjon overføres ikke i de
opprettede MP3-filene. Dette systemet
støtter ikke CD-TEXT-standarden.
•• Overføringen stoppes automatisk hvis:
—— USB-enheten går tom for plass i minnet
under overføringen.
—— antallet lydfiler og mapper på
USB‑enheten når grensen for antallet
som systemet kan gjenkjenne.
•• Hvis en mappe eller fil som du prøver
å overføre, allerede finnes med samme
navn på USB-enheten, legges det til
et sekvensielt tall etter navnet uten at
den opprinnelige mappen eller filen
overskrives.
•• Ikke bruk knappene på fjernkontrollen
eller enheten under overføring for
å unngå at overføringen stopper.
USB-enhet
Overføringen begynner, og deretter
vises USB REC på skjermen.
Ikke fjern USB-enheten før
overføringen er fullført.
Når overføringen er fullført, vises
"COMPLETE" på skjermen, og
lydfiler i MP3-format opprettes.
REC1-overføring
Merknader om opphavsrettbeskyttet
innhold
Den overførte musikken er begrenset til
utelukkende privat bruk. Bruk av musikken
utover denne grensen krever tillatelse fra
opphavsrettseierne.
CD SYNC-overføring
Kilde
CD-DA
Mappenavn Filnavn
"CDDA001"*
"TRACK001"*
MP3-mappeoverføring
Kilde
MP3
Mappenavn Filnavn
Samme som kilden
17NO
Følgende lydfilformater støttes:
—MP3:
—
filtype ".mp3"
—WMA:
—
filtype ".wma"
1 Trykk FUNCTION flere ganger
til USB vises på skjermen.
2 Koble enheten til
-porten
(USB-porten).
3 Trykk  for å starte
avspillingen.
4 Trykk VOL +/– for å justere
volumet.
Annen betjening
Hvis du vil
Gjør du følgende
Stoppe
Trykk . Trykk  for
avspillingen å fortsette avspillingen.
midlertidig
Stoppe
Trykk . Trykk  1) for
avspillingen å fortsette avspillingen.
Hvis du vil stoppe
avspillingen, trykker
du på  to ganger.
Merknader
•• Dette systemet kan ikke spille av lydfiler
på USB-enheten i følgende tilfeller:
—— når det totale antallet lydfiler på en
USB-enhet er over 999.
—— når det er flere enn 256 mapper
på en USB-enhet 256 (inkludert
"ROOT"-mappen og tomme mapper).
Disse antallene kan variere avhengig av
fil- og mappestrukturen. Ikke lagre andre
filtyper eller unødvendige mapper på en
USB-enhet som inneholder lydfiler.
•• Systemet kan bare spille av i en dybde
på åtte mapper.
•• Filer og mapper vises i rekkefølgen de ble
opprettet på USB-enheten.
•• Det hoppes over mapper som ikke
inneholder noen lydfiler.
•• Vær oppmerksom på at selv når filnavnet
har riktig filtype, produserer kanskje
systemet støy eller genererer en feil hvis
den faktiske filen har en annen filtype.
Slik sletter du lydfiler eller mapper
fra USB-enheten
Velge en
mappe
Trykk gjentatte ganger
på
+/–.
1 Trykk FUNCTION flere ganger til
Velge en fil
Trykk /.
2 Koble enheten til -porten
Finne et
punkt
i en fil
Hold nede /
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket punkt.
Velge
Trykk REPEAT/FM MODE
gjentakende gjentatte ganger til
avspilling
REP ONE2), REP FLDR3)
eller REP ALL4) vises på
skjermen.
Endre
avspillings­
modusen
18NO
Ved avspilling av en VBR MP3-/WMA-fil
kan systemet gjenoppta avspillingen fra
et annet punkt.
2)
"REP ONE": Gjentar gjeldende fil.
3)
"REP FLDR": Gjentar gjeldende mappe.
4)
"REP ALL": Gjentar alle filer på en
USB‑enhet.
1)
Spille av en fil
Trykk PLAY MODE flere
ganger mens USBenheten er stoppet. Du
kan velge vanlig avspilling
("FLDR" for alle filer i
mappen på USB-enheten),
avspilling i tilfeldig
rekkefølge ("SHUF" eller
"FLDRSHUF" for mapper
i tilfeldig rekkefølge)
eller programavspilling
("PROGRAM").
USB vises på skjermen.
(USB‑porten).
3 Trykk / eller
+/– flere
ganger for å velge lydfilen eller
mappen du vil slette, og start
avspillingen.
4 Trykk OPTIONS.
5 Trykk / flere ganger for å velge
ERASE, og trykk deretter på
.
6 Trykk / for å velge FOLDER eller
FILE, og trykk deretter på .
"ERASE??" blinker på skjermen.
7 Trykk
.
Når sletting er fullført, vises
COMPLETE på skjermen.
Opprette ditt eget program
(programavspilling)
1 Trykk FUNCTION flere ganger
til USB vises på skjermen.
2 Velg avspillingsmodusen.
Trykk PLAY MODE flere ganger til
PROGRAM vises på skjermen mens
spilleren er stoppet.
3 Velg ønsket filnummer.
Trykk / flere ganger
til ønsket filnummer vises på
skjermen.
BLUETOOTH
Om trådløs
BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi
er en trådløs teknologi med kort
rekkevidde som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter. Trådløs BLUETOOTH-teknologi
opererer innenfor et område på
omtrent ti meter.
Støttede BLUETOOTH-versjoner,
-profiler og -kodeker
Se "BLUETOOTH-del" (side 39) for
å få mer informasjon.
Valgt filnummer
4 Programmer den valgte filen.
Trykk
for å angi den valgte filen.
5 Gjenta trinn 3 til 4 for
å programmere flere filer,
opptil totalt 64 filer.
6 Trykk  for å spille av
programmet med filer.
Om BLUETOOTH-indikatoren
BLUETOOTH-indikatoren på enheten
lyser eller blinker blått for å vise
BLUETOOTH-statusen.
Systemstatus
Indikatorstatus
Standby for
BLUETOOTH
Blinker sakte
BLUETOOTHgruppering
Blinker i hurtig
tempo
BLUETOOTHtilkobling er
opprettet
Lyser
BLUETOOTH
Ved programmering av MP3-WMAfiler i en spesifikk mappe kan
du trykke
+/– flere ganger for
å velge ønsket mappe og deretter
velge ønsket fil.
Programmet slettes når du utfører
en av følgende handlinger:
——endrer funksjonen.
——slår av systemet.
——kobler fra strømledningen.
Trykk  for å spille av samme
program på nytt.
Slik avbryter du programavspilling
Trykk PLAY MODE.
Slik sletter du det siste trinnet fra
programlisten
Trykk CLEAR mens avspillingen er
stoppet.
19NO
Gruppering av dette
systemet med en
BLUETOOTH-enhet
Gruppering er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer
seg med hverandre på forhånd. Når
grupperingsprosessen er fullført,
trenger den ikke utføres igjen.
Hvis enheten din er en NFCkompatibel smarttelefon, er det ikke
nødvendig med manuell gruppering.
(Se "One Touch BLUETOOTH- tilkobling
med NFC" (side 21).)
1 Plasser BLUETOOTH-enheten
opptil én meter fra systemet.
2 Trykk BLUETOOTH
på enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
"BT AUDIO" vises på skjermen.
Tips
•• Når det ikke finnes
grupperingsinformasjon på systemet
(for eksempel når du bruker
BLUETOOTH -funksjonen for første
gang etter innkjøp), blinker PAIRING
på skjermen, og systemet går over til
grupperingsmodus automatisk. I så
fall går du til trinn 4.
•• Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet, avslutter du
BLUETOOTH-tilkoblingen (side 21).
3 Hold inne BLUETOOTH på
enheten i minst tre sekunder.
"PAIRING" blinker på skjermen.
4 Utfør grupperingsprosedyren
på BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
forBLUETOOTH-enheten.
20NO
5 Velg "MHC-V11" på skjermen
på BLUETOOTH-enheten.
Merk
Hvis det kreves tilgangskode på
BLUETOOTH-enheten, angir du
"0000". Tilgangskoden kalles kanskje
"Tilgangsnøkkel", "PIN-kode",
"PIN‑nummer" eller "Passord".
6 Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen
på BLUETOOTH-enheten.
Når grupperingen er fullført
og BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises "BT AUDIO" på
skjermen.
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan
det hende at tilkoblingen starter
automatisk etter at grupperingen
er fullført.
Merknader
•• Du kan gruppere opptil åtte
BLUETOOTH-enheter. Hvis du grupperer en
BLUETOOTH-enhet nummer 9, slettes den
eldste grupperte enheten.
•• Hvis du vil gruppere med en annen
BLUETOOTH-enhet, gjentar du trinn 1 til 6.
Slik avbryter du
grupperingsoperasjonen
Trykk BLUETOOTH på enheten.
Slette all registrerings­
informasjon om gruppering
Hvis du vil slette all informasjon
om grupperingsregistrering,
må du tilbakestille systemet til
fabrikkinnstillingene. Se "Tilbakestille
systemet" (side 35).
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet
Slik avslutter du BLUETOOTHtilkoblingen
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet
ved å koble sammen systemet og
BLUETOOTH-enheten ved hjelp av
AVRCP.
Kontroller dette før du spiller
av musikk:
—BLUETOOTH-funksjonen
—
på
BLUETOOTH-enheten er på.
—Gruppering
—
er fullført (side 20).
Når systemet og BLUETOOTH-enheten
er koblet sammen, kan du kontrollere
avspillingen ved å trykke , , 
og /.
2 Trykk / flere ganger for å velge
1 Trykk BLUETOOTH på
"BT AUDIO" vises på skjermen.
2 Opprett tilkoblingen til
BLUETOOTH-enheten.
Den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten kobles
til automatisk.
Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen fra
BLUETOOTH-enheten hvis enheten
ikke er tilkoblet.
3 Trykk  for å starte
DISCONNECT, og trykk deretter
på .
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan det
hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
avsluttes automatisk når du stopper
avspillingen.
One Touch BLUETOOTHtilkobling med NFC
NFC (Near Field Communication) er
en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom forskjellige enheter, for
eksempel smarttelefoner og IC-koder.
Når du berører systemet med en
NFC-kompatibel smarttelefon, gjør
systemet automatisk følgende:
—slår
—
på BLUETOOTH-funksjonen.
—fullføre
—
grupperingen og
BLUETOOTH-tilkoblingen.
BLUETOOTH
enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
1 Trykk OPTIONS.
Kompatible smarttelefoner
Smarttelefoner med en innebygd
NFC-funksjon (OS: Android™ 2.3.3
eller nyere, unntatt Android 3.x)
avspillingen.
Alt etter BLUETOOTH-enheten
——kan det hende at du må
trykke  to ganger.
——kan det hende at du må starte
avspilling av en lydkilde på
BLUETOOTH-enheten.
4 Juster volumet.
Juster volumet på
BLUETOOTH-enheten først. Hvis
volumnivået fremdeles er for
lavt, justerer du volumnivået på
systemet ved hjelp av VOL +/–.
Merk
Hvis du prøver å koble en annen
BLUETOOTH-enhet til systemet, blir
BLUETOOTH-enheten som er tilkoblet,
koblet fra.
Merknader
•• Systemet kan bare gjenkjenne og koble
til én NFC-kompatibel smarttelefon om
gangen. Hvis du prøver å koble en annen
NFC-kompatibel smarttelefon til systemet,
blir den NFC-kompatible smarttelefonen
som er tilkoblet, koblet fra.
•• Avhengig av den NFC-kompatible
smarttelefonen, kan det hende at du
må utføre følgende trinn på den NFCkompatible smarttelefonen på forhånd.
—— Slå på NFC-funksjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for den NFCkompatible smarttelefonen.
—— Hvis den NFC-kompatible smarttelefonen
har en eldre OS-versjon enn Android 4.1.x,
laster du ned og starter "NFC Easy Connect"appen. "NFC Easy Connect" er en gratisapp
for Android-smarttelefoner, som kan lastes
ned fra Google Play™. (Det kan hende at
appen ikke er tilgjengelig i enkelte land/
områder.)
21NO
1 Legg den mobile enheten, for
eksempel en smarttelefonen
eller et nettbrett, inntil
T-merket på enheten til den
mobile enheten vibrerer.
Fullfør tilkoblingen ved å følge
instruksjonene som vises på
smarttelefonen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, slutter BLUETOOTHindikatoren på enheten å blinke og
lyser konstant. BT AUDIO vises på
skjermen.
2 Start avspilling av en lydkilde
på smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
forBLUETOOTH-enheten.
Tips
Hvis gruppering og BLUETOOTH-tilkoblingen
mislykkes, følger du denne
fremgangsmåten:
—— Fjern dekselet fra smarttelefonen hvis du
bruker et kommersielt tilgjengelig deksel
for smarttelefoner.
—— Hold smarttelefonen inntil N-merket på
enheten på nytt.
—— Start NFC Easy Connect-appen på nytt.
Slik avbryter du
BLUETOOTH-tilkoblingen
Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
Avspilling med
høykvalitetslydkodek
(AAC/LDAC™)
Dette systemet kan motta data
i AAC- eller LDAC-kodekformat fra
en BLUETOOTH-enhet. Det gir en
avspilling med høyere lydkvalitet.
Standardinnstillingen på dette
systemet er "AUTO".
Hvis du vil bruke endringene
i innstillingen, må du avbryte
BLUETOOTH-tilkoblingen (side 21), og
deretter utføre BLUETOOTH-tilkoblingen
på nytt.
1 Trykk BLUETOOTH
på enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
"BT AUDIO" vises på skjermen.
2 Trykk OPTIONS.
3 Trykk / flere ganger for
å velge BT:CODEC, og trykk
deretter på .
4 Trykk
/ flere ganger for
å velge innstillingen, og trykk
deretter på .
•• AUTO: Systemet oppdager
kodeken som brukes på
kildeenheten, og velger
automatisk den optimale
kodeken fra "SBC", "AAC*"
eller "LDAC*".
•• SBC: "SBC" brukes alltid,
uansett kodek som brukes
på kildeenheten.
* Bare tilgjengelig når kodeken støttes
av BLUETOOTH-enheten.
Merk
Du kan nyte høyere lydkvalitet når
kildeenheten er kompatibel med
AAC/LDAC, og denne funksjonen er
satt til "AUTO". Lyden kan imidlertid
forvrenges, avhengig av forholdene for
BLUETOOTH-kommunikasjonen. Hvis dette
skjer, setter du funksjonen til "SBC".
22NO
LDAC er en lydkodingsteknologi
som er utviklet av Sony, og som
formidler sending av høyoppløselig
lydinnhold, til og med via en
BLUETOOTH-tilkobling. I motsetning
til andre BLUETOOTH-kompatible
kodingsteknologier, for eksempel
SBC, fungerer LDAC uten
nedkonvertering av høyoppløselig
lydinnhold1). Det tillater også tre
ganger så mange data2) som de
andre teknologiene, for sending over
et trådløst BLUETOOTH-nettverk med
uovertruffen lydkvalitet, ved hjelp
av effektiv koding og optimalisert
databunting.
Ekskludert innhold i DSD-format.
Sammenlignet med SBC (Sub
Band Codec) når bithastigheten
990 kBps (96/48 kHz) eller 909 kBps
(88,2/44,1 kHz) er valgt.
1)
2)
Du kan koble til systemet fra en
gruppert BLUETOOTH-enhet i alle
funksjoner når BLUETOOTH-signalet
på systemet er slått på.
BLUETOOTH-signalet er slått på
som standard.
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
Hold inne  og TUNING–
i omtrent fem sekunder.
"BT ON" eller "BT OFF" vises på
skjermen.
Merk
Du kan ikke utføre følgende handlinger når
du slår av BLUETOOTH-signalet:
—— Gruppering og/eller tilkobling med
BLUETOOTH-enhet
—— Stille inn BLUETOOTH-lydkodekene
—— Stille inn standbymodus for BLUETOOTH
—— Bruke "SongPal" via BLUETOOTH
BLUETOOTH
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH
Slå BLUETOOTH-signalet
på eller av
Med standbymodus for BLUETOOTH
kan systemet slås på automatisk når
du oppretter en BLUETOOTH-tilkobling
med en BLUETOOTH-enhet.
1 Trykk OPTIONS.
2 Trykk / flere ganger for
å velge BT:STBY, og trykk
deretter på .
3 Trykk
/ flere ganger for
å velge innstillingen, og trykk
deretter på .
•• ON: Systemet slår seg på
automatisk også når systemet
er i standbymodus.
•• OFF: Slår av denne funksjonen.
Tips
Deaktiver standbymodus for BLUETOOTH for
å redusere strømforbruket i standbymodus
(Eco-Mode).
23NO
Bruke "SongPal" via
BLUETOOTH
Lydjustering
Justere lyden
Om app
Du kan kontrollere systemet ved hjelp
av gratisappen "SongPal", som er
tilgjengelig i både Google Play og App
Store. Søk etter "SongPal" eller skann
den todimensjonale nedenfor, og last
ned gratisappen for å finne ut mer om
de praktiske funksjonene.
Merknader
•• Hvis "SongPal"-appen ikke
fungerer på riktig måte, avbryter
du BLUETOOTH-tilkoblingen
(side 21), og deretter oppretter du
BLUETOOTH-tilkoblingen på nytt, slik
at BLUETOOTH-tilkoblingen fungerer
normalt.
•• Hvilke funksjoner som kan styres med
SongPal, varierer avhengig av hvilken
enhet som er tilkoblet.
•• Appens spesifikasjoner og utforming
kan bli endret uten forhåndsvarsel.
24NO
Hvis du vil
Gjør du følgende
Justere
volumet
Trykk VOL +/–.
Generere
en mer
dynamisk lyd
Trykk MEGA BASS flere
ganger til BASS ON
vises på skjermen.
Stille inn
lydeffekten
Trykk EQ flere ganger
til den ønskede
lydeffekten vises.
Lage feststemning
(DJ EFFECT)
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
1 Trykk følgende knapp for
å velge effekttypen.
•• FLANGER: Skaper en dyp
flenseffekt som ligner lyden
til et jetfly.
•• ISOLATOR: Isolerer et bestemt
frekvensbånd ved å justere de
andre frekvensbåndene. Dette er
nyttig når du ønsker å fokusere
på vokalen.
2 Vri VOLUME/DJ CONTROLknotten for å justere
effektnivået.
Slik slår du av effekten
Merknader
•• DJ EFFECT slås automatisk av når du:
—— slår av systemet
—— aktivere eller deaktivere Party
Chain‑funksjonen
•• DJ EFFECT påvirker ikke de overførte
lydfilene. Overførte lydfiler vil bli generert
uten DJ EFFECT, selv når du har aktivert
funksjonen.
•• Du kan ikke bruke VOLUME/DJ CONTROL
på enheten til å justere volumet når
DJ EFFECT er aktivert. Trykk VOL +/– på
fjernkontrollen for å justere volumet.
Lydjustering
Trykk DJ OFF.
25NO
Annen betjening
Bruke Party Chain-funksjonen
Du kan koble til flere lydsystemer i en kjede for å skape et mer interessant
festmiljø, og for å produsere høyere lyd.
Et aktivert system i kjeden vil være "Party Host" og dele musikken. Andre systemer
blir "Party Guests" og spiller av den samme musikken som blir spilt av i "Party Host".
Konfigurere Party Chain
Konfigurer Party Chain ved å koble til alle systemene ved hjelp av lydledninger
(medfølger ikke).
Før du kobler til noen kabler, må du huske å koble fra strømledningen.
 Hvis alle systemene er utstyrt med Party Chain-funksjonen
Eksempel: Når du kobler til ved hjelp av systemet som første system
Siste system
Fortsett
tilkoblingen
til det siste
systemet.
Andre system
Første system
•• Det siste systemet må være koblet til det første systemet.
•• Et hvilket som helst system kan bli Party Host.
•• Du kan endre Party Host til et annet system i kjeden. Se "Slik velger du en ny
Party Host" (side 28) for å få mer informasjon.
•• Sørg for at en annen funksjon enn Audio In-funksjonen er valgt. Når Audio Infunksjonen er valgt, kan ikke Party Chain-funksjonen aktiveres.
26NO
 Hvis ett av systemene ikke er utstyrt med Party Chain-funksjonen
Eksempel: Når du kobler til ved hjelp av systemet som første system
Fortsett
tilkoblingen
til det siste
systemet.
Siste system*
Andre system
Første system
* Koble systemet som ikke er utstyrt med Party Chain-funksjonen, ved det siste systemet.
Pass på å velge Audio In-funksjonen på det siste systemet.
Annen betjening
•• Det siste systemet er ikke koblet til det første systemet.
•• Du må velge det første systemet som Party Host, slik at alle systemer spiller
av den samme musikken når Party Chain-funksjonen er aktivert.
27NO
Få glede av Party Chain
1 Koble til strømledningen,
og slå på alle systemene.
2 Juster volumet på hvert
system.
3 Aktiver Party Chain-funksjonen
på systemet du vil skal brukes
som Party Host.
Eksempel: Når du bruker dette
systemet som Party Host
Trykk FUNCTION gjentatte
ganger for å velge funksjonen
du vil ha.
Når du kobler til ved hjelp av 
(side 26), må du ikke velge
Audio In-funksjonen. Hvis du
velger denne funksjonen, kan
ikke Party Chain-funksjonen
aktiveres.
Start avspilling, og hold
deretter nede MEGA BASS på
enheten til PARTY CHAIN HOST
vises på skjermen.
Party Host starter Party
Chain, og andre systemer blir
automatisk Party Guests. Alle
systemene spiller av den samme
musikken som blir spilt av Party
Host.
Merknader
•• Avhengig av den totale enheten til
systemene du har koblet sammen, kan det
ta litt tid å starte avspillingen av musikken.
•• Hvis du endrer volumnivået og lydeffekten
på Party Host-systemet, påvirkes ikke lyden
som høres på Party Guest-systemene.
•• Når du bruker mikrofonen på en Party
Host, vil ikke lyden sendes ut fra Party
Guests.
•• Hvis ett av systemene i kjeden utfører
en USB-overføring, må du vente på
at systemet skal fullføre eller stoppe
overføringen før du aktiverer Party
Chain‑funksjonen.
•• For detaljert informasjon om hvordan du
betjener de andre systemene, kan du se
bruksanvisningen til systemene.
Slik velger du en ny Party Host
Gjenta trinn 3 under "Få glede av Party
Chain" på systemet som skal brukes
som ny Party Host. Gjeldende Party
Host blir automatisk Party Guest. Alle
systemene spiller av den samme
musikken som blir spilt av den nye
Party Host.
Merknader
•• Du kan bare velge et annet system som ny
Party Host etter at Party Chain-funksjonen
for alle systemene i kjeden er aktivert.
•• Hvis det valgte systemet ikke blir ny Party
Host etter fem sekunder, kan du gjenta
trinn 3 av "Få glede av Party Chain".
Deaktivere Party Chain
Når du bruker dette systemet
som Party Host, holder du nede
MEGA BASS på enheten.
Når du bruker et annet system som
Party Host, trykker du på PARTY CHAIN
på Party Host.
Merk
Hvis Party Chain-funksjonen ikke
deaktiveres etter at det har gått noen
sekunder, utfører du operasjonen ovenfor
på Party Host på nytt.
Synge med: Karaoke
Forberede karaoke
1 Still inn MIC LEVEL på
enheten til MIN for å redusere
volumnivået til mikrofonen.
Volumområdet for mikrofon
2 Koble til en valgfri mikrofon til
MIC 1- eller MIC 2-kontakten
på enheten.
Koble til en annen valgfri mikrofon
hvis du ønsker å synge duett.
28NO
3 Begynn avspilling av
musikken, og juster volumet
til mikrofonen. Trykk
MIC ECHO flere ganger for
å justere ekkoeffekten.
4 Begynn å synge til musikken.
Merknader
•• Karaoke-modus slås på når mikrofonen er
tilkoblet.
•• Hvis det oppstår uling:
—— flytter du mikrofonen bort fra systemet
—— endrer du mikrofonens retning
—— senker du mikrofonvolumnivået
—— trykker du på VOL – for å senke volumet
eller trykker MIC ECHO flere ganger for
å justere ekkonivået
•• Mikrofonlyden vil ikke overføres til
USB‑enheten ved USB-overføring.
Bruk av Vocal Fader
Trykk VOCAL FADER flere ganger
til FADE ON vises på skjermen.
Hvis du vil avbryte Vocal Fadereffekten, trykker du på VOCAL FADER
gjentatte ganger til FADE OFF vises
på skjermen.
Merk
Hvis du vil bruke Vocal Fader i CD- eller
USB‑funksjonen, slår du på Karaokemodusen ved å koble til mikrofonen.
Trykk SPEAKER LIGHT.
Høyttalerlysene slås på.
Slik slår du av høyttalerlysene
Trykk SPEAKER LIGHT igjen.
Merk
Hvis belysningen er for sterk, kan du slå på
lyset i rommet eller skru av lyseffektene.
Bruke et tilleggsutstyr
1 Koble et valgfritt utstyr til
AUDIO IN L/R-kontaktene
på enheten ved hjelp av en
analog kabel (følger ikke med).
2 Trykk FUNCTION flere
ganger til AUDIO IN vises
på skjermen.
3 Start avspillingen på det
tilkoblede utstyret.
4 Juster volumet.
Juster volumet på det tilkoblede
utstyret først. Hvis volumnivået
fremdeles er for lavt, justerer du
volumnivået på systemet ved
hjelp av VOL +/–.
Annen betjening
Du kan redusere lyden til vokalen
i stereokilden.
Nyte musikk med
høyttalerlysene slått på
Merk
Endre toneart (Key Control)
Trykk KEY CONTROL / for
å velge en toneart som passer
til din stemme i Karaoke-modus.
Systemet går kanskje i standbymodus
automatisk hvis volumnivået for det
tilkoblede utstyret er for lavt. I dette tilfellet
øker du volumnivået på utstyret. Se "Stille
inn den automatiske standbyfunksjonen"
(side 30) for å skru av den automatiske
standbyfunksjonen.
29NO
Endre informasjonen
på skjermen
Deaktivere tastene på
enheten (barnesikring)
Du kan vise informasjon, for eksempel
spornummer, fil-/mappenavn,
albumnavn og artistnavn.
Du kan deaktivere knappene på
hovedenheten (med unntak av )
for å forhindre at barn gjør skade.
Trykk DISPLAY flere ganger
når systemet er slått på.
Hold nede DJ OFF og  på
enheten i mer enn tre sekunder.
Merknader om informasjonen
på skjermen
•• Tegn som ikke kan vises som "_".
•• Følgende vises ikke:
—— total avspillingstid for en MP3-plate
og en USB-enhet.
—— gjenværende avspillingstid for en
MP3-/WMA-fil.
•• Følgende vises ikke korrekt:
—— forløpt avspillingstid for en MP3-/
WMA‑fil som er kodet med VBR
(variabel bithastighet).
—— mappe- og filnavn som ikke følger
ISO9660 Level 1 eller Level 2
i ekspansjonsformatet.
Bruke innsovningstimer.
Systemet slås automatisk av etter det
forhåndsinnstilte tidspunktet.
Trykk SLEEP flere ganger for
å velge ønsket tid.
Hvis du vil avbryte
innsovningstimeren, trykker du på
SLEEP flere ganger for å velge OFF.
Merk
Når du åpner og lukker plateskuffen, kan
den gjenværende tid før systemet slår seg
av, forlenges.
Tips
•• For å sjekke gjenværende tid før systemet
slås av, trykker du på SLEEP.
•• Hvis du velger "AUTO", slås systemet
av automatisk etter at avspilling av den
aktuelle platen eller USB-enheten stopper,
eller i løpet av 100 minutter.
30NO
"LOCK ON" vises på skjermen.
Du kan bare betjene systemet med
knappene på fjernkontrollen.
Hvis du vil skru av Child Lockfunksjonen, holder du nede DJ OFF
og  på enheten i mer enn tre
sekunder til LOCK OFF vises på
skjermen.
Stille inn den
automatiske
standbyfunksjonen
Som standard settes dette systemet
til å slås av automatisk etter ca.
15 minutter uten aktivitet eller
lydsignalutgang.
Hvis du vil skru av funksjonen,
holder du nede  mens systemet
er på, til AUTO STANDBY OFF
vises på skjermen.
Hvis du vil slå på funksjonen, gjentar
du prosedyren til "AUTO STANDBY ON"
vises på skjermen.
Merknader
•• STANDBY blinker på skjermen før systemet
går i standbymodus.
•• Den automatisk standbyfunksjonen
fungerer ikke i følgende tilfeller:
—— ved bruk av tunerfunksjonen.
—— når innsovningstimeren er aktivert.
Ytterligere informasjon
Informasjon om
kompatible enheter
Om USB-enheter som støttes
•• Dette systemet støtter bare
USB‑masselagringsenheter.
•• Dette systemet støtter bare
FAT‑formaterte USB-enheter
(unntatt exFAT).
•• Det kan hende at enkelte
USB‑enheter ikke fungerer
med dette systemet.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon for
iPhone og iPod touch
Nettsteder for kompatible
enheter
Sjekk nettstedene nedenfor for den
nyeste informasjonen om kompatible
USB- og BLUETOOTH-enheter.
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
For kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i Latin-Amerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Hvis det oppstår et problem mens
du bruker systemet, følger du frem­
gangsmåtene nedenfor før du kontakter
nærmeste Sony-forhandler. Hvis det
vises en feilmelding, må du notere
informasjonen for fremtidig referanse.
1 Kontroller om problemet er
oppført i denne Feilsøkingdelen.
2 Sjekk følgende nettsteder
for kundestøtte.
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
For kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i Latin-Amerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Du finner den nyeste
kundestøtteinformasjonen
og vanlige spørsmål på disse
nettstedene.
Vær oppmerksom på at hvis
servicepersonell bytter noen deler
under reparasjonen, kan de beholde
disse delene.
Hvis "PROTECT" vises på
skjermen
Ytterligere informasjon
Laget for
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generasjon)
•• iPod touch (5. generasjon)
Feilsøking
Trekk ut strømledningen
umiddelbart, og sjekk følgende
etter at "PROTECT" er forsvunnet
fra skjermen.
•• Er det noe som blokkerer
systemets åpninger?
•• Er USB-porten kortsluttet?
Etter at du har sjekket disse punktene
og ikke har funnet noen problemer,
kobler du til strømledningen igjen
og slår på systemet. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
31NO
Generelt
Systemet slås ikke på.
•• Kontroller at strømledningen er
skikkelig koblet til.
Systemet kan ikke slås av selv når 
er trykket inn.
•• Du kan ha angitt at skjermmodus
skal være demonstrasjonsmodus,
utilsiktet. Trykk SPEAKER LIGHT
gjentatte ganger for å velge
standbymodus (side 12).
Systemet har gått i standbymodus.
•• Dette er ikke en feil. Systemet går
i standbymodus automatisk etter
ca. 15 minutter uten aktivitet eller
hvis ingen lydsignaler genereres
(side 30).
Det er ingen lyd.
•• Juster volumet.
•• Kontroller tilkoblingen for det
valgfrie utstyret, hvis dette er
tilkoblet (side 10).
•• Slå på det tilkoblede utstyret.
•• Koble fra strømledningen, koble den
deretter til igjen, og slå på systemet.
Det er ingen mikrofonlyd.
•• Juster mikrofonvolumnivået.
•• Kontroller at mikrofonen er
koblet til riktig i MIC 1- eller
MIC 2-kontakten på enheten.
•• Kontroller at mikrofonen er slått på.
Kraftig summing eller støy kan høres.
•• Flytt systemet bort fra støykilder.
•• Koble systemet til en annen
stikkontakt.
•• Monter et støyfilter (kan kjøpes
separat) på strømledningen.
•• Slå av elektronisk utstyr i nærheten.
•• Støyen som genereres av
kjøleviftene til systemet, kan høres
når systemet er i standbymodus
eller under avspilling. Dette er ikke
en feil.
32NO
Fjernkontrollen fungerer ikke.
•• Fjern hindringene mellom
fjernkontrollen og enheten.
•• Flytt fjernkontrollen nærmere
systemet.
•• Rett fjernkontrollen mot sensoren
på systemet.
•• Bytt ut batteriene (R03/størrelse AAA).
•• Flytt systemet bort fra
fluorescerende lys.
Det oppstår akustisk tilbakekobling.
•• Senk volumet.
•• Flytt mikrofonen bort fra systemet,
eller endre mikrofonens retning.
Bortsett fra  virker ingen knapper
på enheten, og "LOCK ON" vises på
skjermen.
•• Sett barnesikringsfunksjonen til av
(side 30).
"SEARCH," "READING" eller "TUNING"
vises på skjermen.
•• Betjen systemet etter at meldingen
er forsvunnet.
Platespiller
Plateskuffen åpnes ikke, og LOCKED
vises på skjermen.
•• Ta kontakt med nærmeste Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicested.
Avspillingen starter ikke.
•• Tørk av platen (side 36).
•• Legg i platen på nytt.
•• Legg i en plate som dette systemet
kan spille av (side 36).
•• Ta ut platen og tørk fuktighet av den.
La deretter systemet være påslått
i noen timer til fuktigheten har
fordampet.
Lyden "hopper".
•• Tørk av platen (side 36).
•• Legg i platen på nytt.
•• Flytt systemet til et sted uten
vibrasjoner.
Avspillingen starter ikke fra første
spor.
•• Sett avspillingsmodus til vanlig
modus (side 13).
•• Gjenoppta avspilling er valgt.
Trykk  to ganger. Trykk deretter
på  for å starte avspillingen.
Start av avspilling tar lenger tid enn
vanlig.
•• Det tar kanskje lenger tid å starte
avspilling av følgende plater:
—en
— plate som er spilt inn med en
avansert trestruktur.
—en
— plate som er spilt inn
i flerøktmodus.
—en
— plate som ikke er fullført
(en plate som data kan lagres på).
—en
— plate som har mange mapper.
USB-enhet
Den tilkoblede USB-enheten kan ikke
lades.
•• Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til.
Det er ingen lyd.
•• USB-enheten er ikke tilkoblet på
riktig måte. Slå av systemet og koble
til USB-enheten igjen. Slå deretter på
systemet og sjekke om USB vises på
skjermen.
"SEARCH" vises lenge, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
•• Leseprosessen kan ta lang tid i disse
tilfellene.
—Det
—
er mange mapper eller filer på
USB-enheten.
—Filstrukturen
—
er svært komplisert.
—Minnekapasiteten
—
er svært stor.
—Det
—
interne minnet er fragmentert.
"OVER CURRENT" vises på skjermen.
•• Det er oppdaget et problem med
nivået i den elektriske strømmen
fra -porten (USB-porten). Slå av
systemet, og fjern USB-enheten fra
-porten (USB-porten). Kontroller
at det ikke er et problem med USBenheten. Hvis dette mønsteret på
skjermen vedvarer, kontakter du
nærmeste Sony-forhandler.
Feil på skjermen.
•• Tegn som ikke kan vises som "_".
Ytterligere informasjon
USB-enheten fungerer ikke som
den skal.
•• Hvis du kobler til en USB-enhet
som ikke støttes, kan disse feilene
oppstå. Se "Informasjon om
kompatible enheter" (side 31).
—USB-enheten
—
gjenkjennes ikke.
—Fil— eller mappenavn vises ikke
på dette systemet.
—Avspilling
—
er ikke mulig.
—Lyden
—
"hopper".
—Du
— hører støy.
—Lyden
—
er forvrengt.
Du hører støy, "hopping" eller
forvrengt lyd.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se "Informasjon om
kompatible enheter" (side 31).
•• Slå av systemet og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
•• Støyen kommer fra selve
musikkdataene, eller lyden er
forvrengt. Støy kan ha kommet med
under overføringsprosessen. Slett
filen, og overfør den på nytt.
•• Bithastigheten som ble brukt til
å kode en lydfil, var lav. Send en
lydfil med høyere bithastighet til
USB‑enheten.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
•• Slå av systemet og koble til
USB‑enheten på nytt, og slå
deretter på systemet.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se "Informasjon om
kompatible enheter" (side 31).
•• USB-enheten fungerer ikke som
den skal. Se bruksanvisningen
for USB-enheten hvis du vil ha
informasjon om hvordan du løser
dette problemet.
33NO
Overføring fører til feil.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se "Informasjon om
kompatible enheter" (side 31).
•• USB-enheten er ikke formatert på
riktig måte. Les bruksanvisningen
for USB-enheten om hvordan du
formaterer den.
•• Slå av systemet, og fjern USBenheten. Hvis USB-enheten har en
strømbryter, slår du USB-enheten av
og på etter at du har fjernet den fra
systemet. Prøv deretter å overføre
på nytt.
•• Hvis overføring og sletting gjentas
mange ganger, blir filstrukturen
på USB-enheten fragmentert. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
•• USB-enheten ble frakoblet eller
strømmen ble slått av under
overføring. Slett den delvis overførte
filen, og overfør den på nytt. Hvis
dette ikke løser problemet, kan
USB-enheten være ødelagt. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
Lydfiler eller mapper på
USB‑enheten kan ikke slettes.
•• Kontroller om USB-enheten
er skrivebeskyttet.
•• USB-enheten ble frakoblet, eller
strømmen ble slått av under
slettingen. Slett den delvis slettede
filen. Hvis dette ikke løser problemet,
kan USB-enheten være ødelagt. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
Avspillingen starter ikke.
•• Slå av systemet og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se "Informasjon om
kompatible enheter" (side 31).
34NO
Avspillingen starter ikke fra første fil.
•• Sett avspillingsmodus til vanlig
modus (side 18).
•• Gjenoppta avspilling er valgt.
Trykk  to ganger. Trykk deretter
på  for å starte avspillingen.
Filer kan ikke spilles av.
•• Det er ikke støtte for USB-enheter
som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32.*
•• Hvis du bruker en partisjonert
USB‑enhet, kan du bare spille av
filer på den første partisjonen.
•• Filer som er krypterte eller
passordbeskyttede, kan ikke
spilles av.
•• Filer med DRM-kopibeskyttelse
(Digital Right Management), kan ikke
spilles av på dette systemet.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-lagringsenheter støtter
kanskje ikke disse FAT-versjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon,
ser du bruksanvisningen for hver
USB-lagringsenhet eller kontakter
produsenten.
Tuner*
Kraftig summing eller støy kan høres,
eller du kan ikke stille inn stasjoner.
•• Koble til antennen på riktig måte.
•• Bytt antenneplassering og -retning
for å få godt mottak.
•• Hold antennen unna strømledningen
for å unngå å fange opp støy.
•• Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
* Radio kan kanskje ikke mottas, avhengig
av radiobølgene eller boligmiljøet i
området ditt.
BLUETOOTH-enhet
Gruppering kan ikke utføres.
•• Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere
systemet.
•• Gruppering kan hindres av andre
BLUETOOTH-enheter rundt systemet.
Hvis dette er tilfelle, må du slå av de
andre BLUETOOTH-enhetene.
•• Angi riktig tilgangskode når
du velger systemnavnet (dette
systemet) på BLUETOOTH-enheten.
BLUETOOTH-Enheten kan ikke
oppdage systemet, eller "BT OFF"
vises på skjermen.
•• Still inn BLUETOOTH-signalet til
BT ON (side 23).
Tilkobling er ikke mulig.
•• BLUETOOTH-enheten du forsøkte
å koble til, støtter ikke A2DP-profilen
og kan ikke kobles til systemet.
•• Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
•• Opprett en tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
•• Informasjonen om
grupperingsregistrering er slettet.
Utfør grupperingsprosessen på nytt.
•• Slett informasjonen om
grupperingsregistreringen for
BLUETOOTH-enheten ved å
tilbakestille systemet til standard
fabrikkinnstillinger (side 35), og
utfør grupperingsprosessen på nytt
(side 20).
Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan
ikke høres på dette systemet.
•• Øk volumet på BLUETOOTH-enheten
først, og juster deretter volumet ved
å bruke VOL +/–.
Kraftig summing, støy eller forvrengt
lyd kan høres.
•• Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå hindringene.
•• Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et
trådløst nettverk, andre BLUETOOTHenheter eller en mikrobølgeovn,
i nærheten, må du flytte disse.
•• Skru ned volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Party Chain-funksjonen kan ikke
aktiveres.
•• Kontroller tilkoblingene (side 26).
•• Kontroller at alle lydledningene
er riktig koblet til.
•• Velg en annen funksjon enn Audio
In-funksjonen (side 28).
Party Chain-funksjonen fungerer
ikke som den skal.
•• Slå av systemet. Slå det deretter
på igjen for å aktivere Party
Chain‑funksjonen.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du systemet til
standardinnstillinger.
1 Koble strømledningen fra
og til, og deretter slår du
på systemet.
2 Hold inne  og
– på
enheten til RESET vises på
skjermen.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger,
for eksempel forhåndsinnstilte
radiostasjoner og informasjon
om grupperingsregistrering,
tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger.
Ytterligere informasjon
Lyden hopper eller går opp og ned,
eller tilkoblingen blir brutt.
•• Systemet og BLUETOOTH-enheten
er for langt fra hverandre.
•• Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå
hindringene.
•• Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et
trådløst nettverk, andre BLUETOOTHenheter eller en mikrobølgeovn,
i nærheten, må du flytte disse.
Party Chain
35NO
Meldinger
Én av følgende meldinger vises eller
blinker på skjermen under bruk.
DISC ERR
Du har lagt i en plate som ikke kan
spilles av.
ERROR
Du kan ikke overføre musikk til
USB-enheten fordi USB-enheten
er skrivebeskyttet eller minnet på
USB‑enheten er fullt.
FULL
Du forsøkte å programmere mer enn
64 trinn.
NO FILE
Det finnes ingen avspillbare filer
på CD-R-/CD-RW-platene eller på
USB‑enheten.
NO STEP
Alle de programmerte trinnene er
slettet.
NO USB
Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller
en USB-enhet som ikke støttes,
er tilkoblet.
PARTY CHAIN GUEST
Systemet har blitt en Party Guest
ettersom Party Chain-funksjonen
har blitt aktivert av en Party Host.
PARTY CHAIN HOST
Systemet har aktivert Party Chainfunksjonen og har blitt en Party Host.
PLS STOP
Du prøvde å utføre en operasjon som
bare kan utføres når avspillingen er
stoppet.
Forsiktighetsregler
Plater som dette systemet kan spille av
•• Lydplate
•• CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
Plater som dette systemet ikke kan
spille av
•• CD-ROM
•• Andre CD-R-/CD-RW-plater enn innspilte
plater i CD-format i henhold til ISO9660
Level 1/Level 2
•• CD-R/CD-RW-plate innspilt i flerøktformat
og som ikke ble avsluttet ved å "lukke
økten"
•• CD-R-/CD-RW-plate med dårlig
opptakskvalitet, CD-R-/CD-RW-plate med
riper eller som er tilsmusset, eller CD-R-/
CD-RW-plate som er spilt inn med en
inkompatibel opptaksenhet
•• CD-R-/CD-RW-plate som ble fullført på
feil måte
•• Plater som inneholder andre filer enn
MPEG1 Audio Layer-3-filer (MP3)
•• Plater med avvikende form (for eksempel
hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet)
•• Plater som har teip, papir eller
klistremerke på overflaten
•• Leide eller brukte plater med forsegling
der limet går utenfor forseglingen
•• Plater som har etiketter som er trykt med
blekk som føles klebrige når man tar på
dem
Merknader om plater
•• Rengjør platen med en klut fra midten
og ut til kanten før du spiller den av.
•• Ikke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
•• Ikke utsett platene for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftkanaler, og
la dem heller ikke ligge i en bil i direkte
sollys.
Om sikkerhet
•• Trekk ut strømledningen fra stikkontakten
hvis du ikke skal bruke enheten på en
stund. Ta alltid tak i kontaktenden når
du trekker ut ledningen. Aldri trekk i selve
ledningen.
•• Hvis et tungt objekt faller ned på eller
væske kommer i kontakt med systemet,
trekker du ut strømledningen og lar
kvalifisert personell kontrollere systemet
før du bruker det igjen.
•• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
36NO
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
•• BLUETOOTH-enheter bør brukes
innenfor en uhindret avstand på
ca. 10 m fra hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsavstanden kan være
kortere under følgende forhold:
—— Når en person, metallgjenstand,
vegg eller andre hindringer
er mellom enhetene med en
BLUETOOTH-tilkobling
—— På steder der det er installert et trådløst
nettverk
—— I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk
—— På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger
•• BLUETOOTH-enheter og utstyr for
trådløst LAN (IEEE802.11b/g) bruker det
samme frekvensbåndet (2,4 GHz). Når
du bruker en BLUETOOTH-enhet nær
en enhet med en funksjon for trådløst
nettverk, kan det oppstå elektromagnetisk
inferens. Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
manglende evne til å koble til. Hvis det
skjer, kan du forsøke følgende:
—— Bruk dette systemet minst 10 meter fra
enheten med det trådløse LAN-utstyret.
—— Slå av utstyret med det trådløse
lokale nettverket når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
—— Bruk dette systemet og
BLUETOOTH-enheten så nærme
hverandre som mulig.
•• Radiobølgene som sendes av dette
systemet, forstyrrer kanskje bruken av
noen medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må du
alltid skru av strømmen på dette systemet
og BLUETOOTH-enheten på følgende
steder:
—— På sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser
—— Nær automatiske dører eller
brannalarmer
•• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjoner for
sikker tilkobling under kommunikasjon
ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerheten kan imidlertid
være utilstrekkelig avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer,
så du må alltid være forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på noen måte
holdes ansvarlig for skader eller
andre tap som oppstår som
følge av informasjonslekkasjer
under kommunikasjon med
BLUETOOTH-teknologi.
Om varmeakkumulering
•• Varmeakkumulering på systemet under
bruk er normalt, og det er ingen grunn
til bekymring.
•• Ikke berør kabinettet hvis enheten har blitt
brukt kontinuerlig på høyt volum i lang tid,
fordi kabinettet kanskje har blitt varmt.
•• Ikke blokker ventileringsåpningene.
Om høyttalersystemet
Det innebygde høyttalersystemet er ikke
magnetisk isolert, og bildet på TV-apparater
i nærheten blir kanskje magnetisk forvrengt.
I slike tilfeller slår du av TV-apparatet, venter
15 til 30 minutter, og slår det på igjen.
Hvis problemet vedvarer, flytter du systemet
langt unna TV-apparatet.
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk klut
som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skuresvamp, skurepulver
eller løsemidler, for eksempel tynner,
rensebensin eller alkohol.
Ytterligere informasjon
Om plassering
•• Ikke plasser systemet på skrå eller på
steder som er svært varme, kalde, støvete,
skitne, fuktige, som mangler tilstrekkelig
ventilering, eller som er utsatt for
vibrering, sollys eller skarp belysning.
•• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er spesialbehandlet
(for eksempel med voks, olje eller
poleringsmiddel), fordi dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
•• Hvis systemet tas rett fra kulden og
inn i varmen, eller plasseres i et meget
fuktig rom, kan det oppstå kondens på
linsene inni systemet, noe som kan føre
til systemfeil. I slike tilfeller tar du ut platen
og lar systemet være påslått i omtrent en
time til fuktigheten har fordampet.
37NO
•• BLUETOOTH-kommunikasjon er
ikke nødvendigvis garantert med
alle BLUETOOTH-enheter som har
samme profil som dette systemet.
•• BLUETOOTH-enheter som er
koblet til dette systemet, må følge
BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet
må være sertifisert for overholdelse.
Selv når en enhet er i samsvar med
BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan
det imidlertid være tilfeller der
egenskapene eller spesifikasjonene til
BLUETOOTH-enheten gjør det umulig
å koble til eller fører til forskjellige
kontrollmetoder, visning eller betjening.
•• Støy kan forekomme eller lyden
kan forsvinne, avhengig av
BLUETOOTH-enheten som er koblet til
dette systemet, kommunikasjonsmiljøet
eller omgivelsene.
Spesifikasjoner
LYD- OG STRØM­SPESIFIKASJONER
UTGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK
FORVRENGNING:
(Bare for modeller i USA)
Venstre/høyre kanal:
Med belastning på 3 ohm og
begge kanaler i drift: fra 120 Hz 
til 10 000 Hz. 30 watt rangert per
kanal med minste RMS-effekt, med
en total harmonisk forvrengning på
maksimalt 0,7 % fra 250 milliwatt til
rangert utgangseffekt.
Høyttalerdel
Høyttalersystem:
Diskanthøyttaler + basshøyttaler
Diskanthøyttaler V/H:
50 mm, konisk type
Basselement:
200 mm, konisk type
Innganger
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Spenning på 2 V, impedans på
10 kiloohm
MIC 1, MIC 2:
Følsomhet 1 mV, impedans
10 kiloohm
Effekt
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spenning på 2 V, impedans på
600 ohm
38NO
Platespillerdel
BLUETOOTH-del
System:
CD-system og digitalt lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 µW
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standardversjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttede kodeker:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
* Denne effekten er verdimålingen
på en avstand på 200 mm fra
objektivlinseoverflaten på den
optiske blokken med en åpning
på 7 mm.
USB-del
-port (USB-port):
Type A, maks. strømstyrke 1 A
Støttede lydformater (bare
MP3-plater og USB-enheter)
Støttet bithastighet:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Bare USB-enheter
FM-stereo
FM, superheterodyn tuner
Antenne:
FM-antenneledning
FM-tunerdel:
Innstillingsområde:
Modell i Nord-Amerika: 87,5 MHz –
108,0 MHz (trinn på 100 kHz)
Andre modeller: 87,5 MHz –
108,0 MHz (trinn på 50 kHz)
Ytterligere informasjon
Tunerdel
Den faktiske avstanden varierer, avhengig
av faktorer som hindringer mellom
enheter, magnetiske felt i nærheten av
mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvareversjon osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet
med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom
enheter.
1)
39NO
Generelt
Strømkrav:
Modell i Nord-Amerika: 120 V
vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller: 120 V – 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk:
45 W
Strømforbruk i standby
(i standbymodus):
Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått av: 0,5 W (Eco-Mode)
Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått på: 2.8 W (alle trådløse
nettverksporter på)
Mål (B/H/D) (ca.):
290 mm × 600 mm × 265 mm
Vekt (ca.).
10 kg
Størrelse på systemet:
1 del
Medfølgende tilbehør:
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
FM-antenneledning (1)
Strømledning (1)
Strømkontaktadapter* (1) (følger
bare med for bestemte områder)
* Denne kontaktadapteren brukes ikke
i Chile, Paraguay og Uruguay. Bruk
denne kontaktadapteren i land der
det er nødvendig.
Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.
40NO
Merknad om lisenser
og varemerker
•• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter brukes på lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
•• Windows Media er enten et
registrert varemerke eller et
varemerke for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
•• Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
•• BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
av slike merker hos Sony Corporation
er under lisens. Andre varemerker og
-navn tilhører de respektive eierne.
•• N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke som tilhører
NFC Forum, Inc. i USA og i andre
land.
•• Android™ er et varemerke som
tilhører Google Inc.
•• Google Play™ er et varemerke som
tilhører Google Inc.
•• LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker
tilhørende Sony Corporation.
•• Apple, Apple-logoen, iPhone og
iPod touch er varemerker tilhørende
Apple Inc., registrert i USA og andre
land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
•• "Made for iPod" og "Made for
iPhone" betyr at et elektronisk
tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple
er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom på
at bruk at dette tilbehøret med
iPod® eller iPhone® kan påvirke den
trådløse ytelsen.
•• Alle andre varemerker og registrerte
varemerker tilhører de respektive
eierne. TM- og ®-merkene vises ikke
i denne bruksanvisningen.
Ytterligere informasjon
41NO
©2016 Sony Corporation
4-582-493-21(1) (NO)
Download PDF

advertising