Sony | MHC-ECL99BT | Sony MHC-ECL99BT Bruksanvisning

4-541-952-21(1) (NO)
Lydanlegg til hjemmebruk
Bruksanvisning
MHC-ECL99BT/MHC-ECL77BT
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann
eller elektrisk støt må du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten
av åpen ild, for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller
elektrisk støt ved å unngå å utsette
apparatet for søl eller spruting og
ikke plassere væskefylte objekter på
apparatet, for eksempel vaser.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle eller
et innebygd kabinett.
Ettersom hovedkabelen brukes til
å koble enheten fra strømmen, kan du
koble enheten til en lett tilgjengelig
stikkontakt. Hvis du legger merke til noe
unormalt i enheten, må du straks trekke
ut støpslet fra stikkontakten.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, som for eksempel fra direkte
sollys eller åpen ild.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så
lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
Dette apparatet er klassifisert
i LASERKLASSE 1. Denne merkingen
finnes på baksiden.
2NO
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på
produktet, batteriet eller
innpakningen viser at
produktet og batteriet ikke
skal håndteres som
husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også
merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du
passer på å kvitte deg med slike
produkter og batterier på en riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar til
å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må dette batteriet bare
skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt
levetid på et egnet innsamlingssted
for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for
å sikre at det håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om avhending
av dette produktet og batteriene.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som bruker
EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av
eller på vegne av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er
knyttet til om produktet er i samsvar
med EU-lovgivningen, skal rettes
til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For spørsmål som gjelder
service og garanti, henvises det til
adressene som er angitt i de spesielle
service- og garantidokumentene.
Lydanlegget er laget for avspilling
av musikkilder på CD-plater eller
USB-enheter, overføre musikk til
USB-enheter, lytte på radiostasjoner og
lytte til musikk på BLUETOOTH-enheter.
Sony Corp. erklærer herved at
dette utstyret samsvarer med de
spesifikke kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til denne URL-adressen:
http://www.compliance.sony.de/
Merknader om DualDiscs
En DualDisc er et plateprodukt med
to sider, som kombinerer DVD-innspilt
materiale på én side med digitalt
lydmateriale på den andre siden.
Lydmaterialet samsvarer imidlertid
ikke med CD-standarden, og derfor
er det ikke sikkert at du kan spille av
på dette produktet.
Musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med
CD-standarden. I det siste har enkelte
musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier,
blitt markedsført av noen plateselskaper.
Vær oppmerksom på at blant disse
musikkplatene, finnes det noen plater
som ikke samsvarer med CD-standarden
og derfor kanskje ikke kan spilles av med
dette produktet.
3NO
Innholdsfortegnelse
Indeks for deler og kontroller..... 5
Komme i gang
Sette opp systemet sikkert......... 8
Sette inn batterier....................... 9
Stille inn klokken......................... 9
Om strømstyring........................ 9
Annen betjening
Bruke en valgfri
lydkomponent.......................... 24
Justere lyden............................. 24
Endre skjermen......................... 25
Bruke tidtakerne....................... 25
Ytterligere informasjon
Plate
Spille av en
CD-/MP3-plate......................... 10
Tuner
Lytte til radioen..........................12
USB-enhet
Før bruk av USB-enheten..........13
Overføre musikk fra en plate.... 14
Spille av en fil.............................15
BLUETOOTH-enhet
Om BLUETOOTH trådløs
teknologi................................... 18
Lytte til musikk trådløst
på en BLUETOOTH-enhet......... 18
Stille inn BLUETOOTHlydkodekene............................. 22
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH......................... 22
Slå BLUETOOTH-signalet
på eller av................................. 23
Bruke "SongPal" via BLUETOOTH.............................. 23
4NO
Informasjon om kompatible
enheter..................................... 27
Feilsøking.................................. 27
Meldinger................................. 32
Forsiktighetsregler.................... 32
Spesifikasjoner......................... 34
Merknad om lisenser
og varemerker.......................... 37
Indeks for deler og kontroller
Denne håndboken beskriver i hovedsak operasjoner med fjernkontrollen, men
de samme operasjonene kan også utføres med knappene på enheten som har
samme eller lignende navn.
Enhet
For modeller i Nord-Amerika,
Europa, Russland og Australia
For modeller i Midtøsten,
Afrika og Latin-Amerika
Om barnesikringsfunksjonen
Du kan låse knappene bortsett fra  (på/standby) på enheten for å unngå
at de betjenes ved en feil. Hold nede  (stopp) på enheten til "LOCK ON" eller
"LOCK OFF" vises på skjermen. Knappene på enheten, bortsett fra , låses
eller låses opp.
5NO
Fjernkontroll
 TUNING+/TUNING–-knappen
Trykk for å stille inn på den
ønskede stasjonen.
-knappen (gå bakover) /
-knappen (gå forover)
Trykk for å velge et spor eller en fil.
-knappen (spol tilbake) /
-knappen (spol forover)
Trykk for å finne et punkt i et spor
eller en fil.
Fjernkontroll:
PRESET+/PRESET–-knappen
Trykk for å velge en
forhåndsinnstilt radiostasjon.

+-/
–-knappen
(velg mappe) (side 10, 15)
Trykk for å velge en mappe.
Enhet: PRESET+/PRESET–-knappen
Trykk for å velge en
forhåndsinnstilt radiostasjon.
Fjernkontroll: -/-/-/knappen
Trykk for å velge et element.
 -knappen (på/standby)
Trykk for å slå på eller av systemet.
 MEGA BASS-knappen (side 24)
Trykk for å lage en mer
dynamisk lyd.
 Fjernkontrollsensor

(N-merket) (side 20)
Indikasjon på NFC-berøringspunkt
(Near Field Communication).
 REC TO USB-knappen (side 14)
Trykk for å overføre musikk
fra en plate til den tilkoblede
USB-enheten.
 Enhet: ENTER-knappen
Fjernkontroll: -knappen
Trykk for å angi/bekrefte
innstillingene.
6NO
  OPEN/CLOSE-knappen
Trykk for å åpne eller lukke
plateskuffen.
 Enhet: VOLUME-kontroll
Vri for å justere volumet.
Fjernkontroll:
Knappen VOLUME +*/–
Trykk for å justere volumet.
 -port (USB-port)
Koble til en valgfri USB-enhet.
 AUDIO IN-kontakt (for modeller
i Nord-Amerika, Europa, Russland
og Australia)
AUDIO IN L/R-kontakter
(for modeller i Midtøsten,
Afrika og Latin-Amerika)
Koble til en ekstern lydkomponent.
 BLUETOOTH (side 19)
ˋˋTrykk for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
ˋˋHold nede for å aktivere
BLUETOOTH-gruppering
i BLUETOOTH-funksjonen.
Enhet: BLUETOOTH-indikator
(side 18)
 Enhet: EQ-knappen
Fjernkontroll: EQ +/EQ –-knappen
(side 24)
Trykk for å velge den
forhåndsinnstilte lydeffekten.
 -knappen (stopp)
ˋˋTrykk for å stoppe avspillingen.
ˋˋTrykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
 Enhet: -knappen
(spill av / pause)
Tryk for å starte eller stoppe
avspillingen midlertidig.
 OPTIONS-knappen
Trykk for å åpne eller avslutte
alternativmenyene.
 CLEAR-knappe (side 11, 17)
Trykk for å slette det siste trinnet
fra programlisten.
 RETURN-knappen
Trykk for å gå tilbake
til forrige skjermbilde.
 TUNER MEMORY-knappen
(side 12)
Trykk for å forhåndsinnstille
radiostasjonen.
Knappen TUNER MEMORY
NUMBER (side 12)
Trykk for å stille inn på en
forhåndsinnstilt radiostasjon.
 DISPLAY-knappen (side 25)
Trykk for å endre informasjonen
på skjermen.
Fjernkontroll: -knappen
(spill av)*
Trykk for å starte avspillingen.
 SLEEP-knappen (side 25)
Trykk for å stille inn
innsovningstimeren.
Fjernkontroll: -knappen (pause)
Trykk for å stoppe avspillingen
midlertidig.
 TIMER MENU-knappe (side 9, 25)
Trykk for å stille inn klokken
og avspillingstidtakeren.
 FUNCTION-knappen
Trykk for å velge funksjonen.
Knappen PLAY MODE/
TUNING MODE
ˋˋTrykk for å velge
avspillingsmodusen for en CD,
MP3-plate eller USB-enhet
(side 10, 16).
ˋˋTrykk for å velge
innstillingsmodusen (side 12).
* Knappene VOLUME + og  på
fjernkontrollen har en opphevet prikk.
Bruk den opphevede prikken som
referanse når du betjener systemet.
Knappen REPEAT/FM MODE
ˋˋTrykk for å aktivere modus
for gjentakende avspilling
(side 10, 15).
ˋˋTrykk for å velge
FM-mottaksmodus
(mono eller stereo) (side 12).
7NO
Komme i gang
Sette opp systemet sikkert
For MHC-ECL77BT
For modeller i Nord-Amerika
 Til basshøyttaler
 Til venstre høyttaler
 Til høyre høyttaler
 Høyttalerledning (rød/)
 Høyttalerledning (svart/)
 FM-antenneledning
(trekkes ut horisontalt.)
 AM-løkkeantenne
(bortsett fra modeller i Nord-Amerika)
 Til strømuttak
 SUBWOOFER (bare MHC-ECL99BT)
 FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT)
Koble basshøyttalerledningen til
SUBWOOFER-kontakten. Plasser
basshøyttaleren loddrett for bedre
bassgjengivelse. Plasser også
basshøyttaleren slik:
ˋpå
ˋ et solid underlag der det er
usannsynlig med resonans.
ˋminst
ˋ
noen centimeter unna veggen.
ˋunna
ˋ
midten av rommet, eller sett
en bokhylle mot en vegg for å unngå
å generere en stående bølge.
Koble til høyttalerledningene.
 ANTENNA
Når du setter inn en antennekontakt,
må du passe på at du setter den inn
i riktig retning.
Finn en plassering og retning
som gir godt mottak når du setter
opp antennen.
Hold antennen unna
høyttalerledningene og
strømledningen for å unngå
forstyrrelser.
 Strømforsyning
Sett strømledningen i en stikkontakt.
8
NO
Ved bæring av anlegget
Kontroller at det ikke er satt i en plate,
og at ingen USB-enhet er tilkoblet,
og trekk ut strømledningen fra
stikkontakten.
Sette inn batterier
1 Trykk på  for å slå
på systemet.
2 Trykk på TIMER MENU for
å velge innstillingsmodus
for klokken.
Hvis "SELECT" vises, trykker du på
/ flere ganger for å velge
"CLOCK", og deretter trykker du
på (ENTER).
3 Trykk på / flere ganger
for å stille inn timen, og trykk
deretter på .
4 Bruk samme prosedyre
Merknader til bruk av fjernkontrollen
ˎˎBatteriet bør vare i minst seks måneder
ved normal bruk.
ˎˎHvis du ikke bruker fjernkontrollen over en
lengre tidsperiode, tar du batteriene ut for
å unngå skade på grunn av batterilekkasje
og korrosjon.
Komme i gang
Sett inn et R6-batteri (AA) (medfølger)
som samsvarer med polariteten,
som illustrert nedenfor.
Stille inn klokken
til å stille inn minuttene.
Merk
Klokkeinnstillingene går tapt når du trekker
ut strømledningen eller ved strømbrudd.
Slik viser du klokken når systemet
er slått av
Trykk på DISPLAY. Klokken vises
i noen sekunder.
Om strømstyring
Som standard er dette systemet
stilt inn til å slås av automatisk etter
omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk
eller hvis ingen lydsignaler registreres.
Se "Slik slår du av funksjonen
Automatisk standby" (side 31) for
å få mer informasjon.
9NO
Plate
Spille av en
CD-/MP3-plate
Hvis du vil
Trykk på
Endre
avspillings­
modusen
PLAY MODE/
TUNING MODE
flere ganger mens
spilleren er stoppet.
Du kan velge vanlig
avspilling ("FLDR"
for alle MP3-filer
i mappen på platen),
avspilling i tilfeldig
rekkefølge ("SHUF"
eller "FLDRSHUF" for
mapper i tilfeldig
rekkefølge) eller
programavspilling
("PROGRAM").
1 Velg CD-funksjonen.
Trykk på CD.
2 Legg i en plate.
Trykk på  OPEN/CLOSE på
enheten for å åpne plateskuffen,
og legg deretter i en plate med
etikettsiden opp.
3 Trykk på  OPEN/CLOSE
på enheten for å lukke
plateskuffen.
4 Start avspillingen.
Trykk på  (spill av).
Annen betjening
Hvis du vil
Trykk på
Stoppe
avspillingen
midlertidig
. Trykk på  for
å fortsette avspillingen.
Stoppe
avspillingen
. Trykk på  for
å fortsette avspillingen.
Trykk på  på nytt for
å stoppe avspillingen
igjen.
Velge en
+/
–
mappe på en flere ganger.
MP3-plate
10NO
Velge et spor
eller en fil
/.
Finne et
punkt i et
spor eller
en fil
Hold nede /
under avspilling,
og slipp knappen ved
det ønskede punktet.
Velge
gjentakende
avspilling
REPEAT/FM MODE flere
ganger til REP ONE1),
REP FLDR2) eller
REP ALL3) vises.
REP ONE: Gjentar gjeldende spor eller fil.
REP FLDR (bare MP3-plate):
Gjentar gjeldende mappe.
3)
REP ALL: Gjentar alle spor eller filer.
1)
2)
Merknader om avspilling av MP3-plater
ˎˎIkke lagre andre filtyper eller unødvendige
mapper på en plate som inneholder
MP3-filer.
ˎˎDet hoppes over mapper som ikke
inneholder MP3-filer.
ˎˎMP3-filer spilles av i samme rekkefølge
som de er spilt inn på platen.
ˎˎSystemet kan bare spille av MP3-filer
som har filtypen ".mp3".
ˎˎSelv om filnavnet har riktig filtype,
kan det genereres en høy lyd som kan
skade anlegget ved avspilling av filen,
hvis den faktiske filen har en annen filtype.
ˎˎMaksimalt antall:
ˋˋ mapper er 256 (inkludert rotmappen).
ˋˋ MP3-filer er 999.
ˋˋ mappenivåer (trestrukturen av filer) er 8.
ˎˎKompatibilitet med all MP3-kodings-/
lagringsprogramvare, alle opptaksenheter
og opptaksmedier kan ikke garanteres.
Inkompatible MP3-plater kan produsere
støy, forstyrre lyden eller ikke spilles av
i det hele tatt.
Merknader om avspilling av plater
i flerøktformat
Systemet kan spille av kontinuerlige økter
på en plate når de er spilt inn i samme
øktformat som den første økten. Når
systemet kommer til en økt som er spilt inn
i et annet format, kan ikke denne økten og
øktene etter den spilles av. Legg merke til at
selv om øktene er spilt inn i samme format,
kan det likevel hende at enkelte økter ikke
kan spilles av.
Opprette ditt eget program
(programavspilling)
1 Velg CD-funksjonen.
Trykk på CD.
2 Velg avspillingsmodusen.
Slik avbryter du programavspilling
Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE.
Slik sletter du det siste trinnet
fra programlisten
Trykk på CLEAR mens avspillingen
er stoppet.
Trykk på PLAY MODE/TUNING
MODE flere ganger til "PROGRAM"
vises mens spilleren er stoppet.
3 Velg ønsket spor- eller
filnummer.
Valgt sporeller filnummer
Plate
Trykk på / flere ganger til
ønsket spor- eller filnummer vises.
Total avspillingstid
for det valgte
sporet (bare
CD‑DA-plate)
Ved programmering av MP3-filer
i en spesifikk mappe kan du trykke
på
 +/
 – flere ganger for
å velge ønsket mappe og deretter
velge ønsket fil.
4 Programmer valgt
spor eller fil.
Trykk på for å angi valgt
spor eller fil.
5 Gjenta trinn 3 til 4 for
å programmere flere spor
eller filer, opptil totalt 64 spor
eller filer.
6 Trykk på  for å spille
av programmet med spor
eller filer.
Programmet slettes når du utfører
en av følgende handlinger:
ˋˋendrer funksjonen.
ˋˋslår av systemet.
ˋˋkobler fra strømledningen.
ˋˋåpner plateskuffen.
Trykk på  for å spille av samme
program på nytt.
11NO
Tuner
Forhåndsinnstille radiostasjoner
Lytte til radioen
1 Still inn på den ønskede
1 Velg tunerfunksjonen.
2 Trykk på TUNER MEMORY for
For modeller i Nord-Amerika
stasjonen.
å velge tunerminnemodus.
Trykk på TUNER (eller FUNCTION
på enheten) flere ganger for
å velge FM-funksjonen.
For andre modeller
Trykk på TUNER (eller FUNCTION
på enheten) flere ganger for
å velge FM- eller AM-funksjonen.
2 Søk etter stasjoner.
For automatisk søking
Trykk på PLAY MODE/TUNING
MODE flere ganger til "AUTO"
vises, og trykk deretter på
TUNING+/TUNING–. Søkingen
stopper automatisk når en stasjon
er funnet.
3 Trykk på PRESET+/PRESET–
flere ganger for å velge
ønsket forhåndsinnstilt
nummer.
Hvis en annen stasjon allerede
er tilordnet til det valgte
forhåndsinnstilte nummeret,
blir denne stasjonen erstattet
av den nye stasjonen.
4 Trykk på
for å lagre
stasjonen.
5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre
andre stasjoner.
Hvis søkingen ikke stopper, trykker
du på  for å stoppe søkingen.
Søk deretter etter stasjoner
manuelt (nedenfor).
De forhåndsinnstilte stasjonene
beholdes i omtrent et halvt døgn
hvis du trekker ut strømledningen
eller ved strømbrudd.
For manuelt stasjonssøk.
For modeller i Nord-Amerika
Trykk på PLAY MODE/TUNING
MODE flere ganger til "MANUAL"
vises, og trykk deretter på
TUNING+/TUNING– flere ganger
for å stille inn på ønsket stasjon.
Når du stiller inn på en stasjon
som tilbyr RDS-tjenester,
vises stasjonsnavnet på displayet
(bare modeller i Europa).
Tips
Du kan redusere statisk støy på en
FM‑stereostasjon med dårlige signaler
ved å trykke på REPEAT/FM MODE flere
ganger til "MONO" vises for å slå av mottak
i stereo. Du får ingen stereoeffekt, men
mottaket forbedres.
12NO
Du kan forhåndsinnstille opptil
20 FM-stasjoner.
For andre modeller
Du kan forhåndsinnstille opptil
20 FM-stasjoner og 10 AM-stasjoner.
Slik stiller du inn på en
forhåndsinnstilt radiostasjon
Hvis du har registrert en radiostasjon
på et forhåndsinnstilt nummer fra
1 til 4, kan du stille inn radiostasjonen
ved bare å trykke på TUNER MEMORY
NUMBER (1 til 4) når tunerfunksjonen
er valgt.
Hvis du har registrert en radiostasjon
på et forhåndsinnstilt nummer fra
5 og høyere, kan du trykke på PLAY
MODE/TUNING MODE flere ganger
til "PRESET" vises og deretter trykke
på PRESET+/PRESET– flere ganger for
å velge det ønskede forhåndsinnstilte
nummeret.
USB-enhet
Slik bruker du systemet som
en batterilader
Før bruk av USB-enheten
Du kan bruke systemet som en
batterilader for USB-enheter som
har en oppladbar funksjon.
For kompatible USB-enheter,
se "Informasjon om kompatible
enheter" (side 27).
(Du kan bare bruke Apple‑enheter
med dette systemet via
BLUETOOTH-tilkobling.)
Koble enheten til -porten
(USB‑porten).
Ladingen begynner når USB-enheten
er koblet til -posten (USB-porten).
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se brukerhåndboken for USB-enheten.
Merknader
USB-enhet
ˎˎNår du må koble til via en USB-kabel,
bruker du USB-kabelen som fulgte
med USB-enheten som skal kobles til.
Se brukerhåndboken som fulgte med
USB-enheten som skal tilkobles, hvis du vil
ha mer informasjon om betjeningsmåten.
ˎˎDet kan ta lang tid før "SEARCH" vises,
avhengig av typen USB-enhet som er
koblet til.
ˎˎIkke koble sammen systemet og
USB‑enheten via en USB-hub.
ˎˎNår USB-enheten er satt inn, leser
systemet alle filene på USB-enheten.
Hvis det er mange mapper eller filer på
USB-enheten, kan det ta lang til å fullføre
lesingen av USB-enheten.
ˎˎPå enkelte tilkoblede USB-enheter kan det
være en forsinkelse etter du har utført en
handling, før den blir utført på systemet.
ˎˎKompatibilitet med all kodings-/
tekstredigeringsprogramvare kan ikke
garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten
opprinnelig ble kodet med inkompatibel
programvare, produserer kanskje de filene
støy eller lyd med avbrudd, eller de spilles
kanskje ikke av i det hele tatt.
ˎˎDette systemet støtter ikke nødvendigvis
alle funksjonene på en tilkoblet
USB‑enhet.
ˎˎIkke fjern USB-enheten under overføring
eller sletting. Dette kan ødelegge dataene
på enheten eller skade selve enheten.
13NO
Overføre musikk
fra en plate
Du kan overføre musikk fra en plate
(CD-DA-plate eller MP3-plate) ved
hjelp av følgende overføringsmoduser
på dette systemet.
CD SYNC-overføring: Overfør alle
CD‑DA-sporene fra CD-DA-platen.
MP3-mappeoverføring: Overfør
MP3-filer i en spesifikk mappe fra
MP3-platen.
REC1-overføring: Overfør et spor eller
en MP3-fil som spilles av, fra platen.
1 Velg CD-funksjonen.
Trykk på CD.
2 Koble enheten til
-porten
(USB-porten).
3 Legg i en plate du vil overføre.
4 Gjør klart til overføring.
Fortsett til trinn 5 hvis du skal bruke
CD SYNC-overføring.
For MP3-mappeoverføring
Du kan overføre MP3-filer i en
spesifikk mappe ved å trykke på +/
– flere ganger for å velge
ønsket mappe. Start deretter
avspillingen, og trykk én gang på .
Kontroller at den forløpte
avspillingstiden er stoppet
på skjermen.
For REC1-overføring
Trykk på / for å velge
sporet eller MP3-filen du vil
overføre, og start avspillingen.
Hvis du vil overføre en MP3-fil i en
spesifikk mappe, trykker du på
+/
– flere ganger for å velge
ønsket mappe og trykker deretter
på / for å velge MP3‑filen
du vil overføre. Start deretter
avspillingen.
5 Trykk på REC TO USB
på enheten.
"READY" vises på skjermen.
14NO
6 Trykk på
.
Overføringen begynner, og deretter
vises "USB REC" på skjermen.
Ikke fjern USB-enheten før
overføringen er fullført.
Når overføringen er fullført,
vises "COMPLETE" på skjermen,
og lydfiler i MP3-format opprettes.
Slik stopper du overføringen
Trykk på .
Regler for generering
av mapper og filer
Ved overføring til en USB-enhet
opprettes en "MUSIC"-mappe direkte
under "ROOT". Mapper og filer
genereres i denne "MUSIC"-mappen
i henhold til overføringsmetoden og
kilden på følgende måte:
CD SYNC-overføring
OverføMappenavn Filnavn
ringskilde
CD-DA
"CDDA001"* "TRACK001"*
MP3-mappeoverføring
OverføMappenavn Filnavn
ringskilde
MP3
Samme som
overføringskilden
REC1-overføring
OverføMappenavn Filnavn
ringskilde
MP3
CD-DA
"MP3_REC1" Samme
som overføringskilden
"CD_REC1" "TRACK001"*
* Mappe- og filnumre tilordnes som
serier deretter.
Merknader
Merknader om opphavsrettbeskyttet
innhold
Den overførte musikken er begrenset til
utelukkende privat bruk. Bruk av musikken
utover denne grensen krever tillatelse fra
opphavsrettseierne.
Spille av en fil
Lydformatene som kan spilles av
på dette systemet, er MP3/WMA*.
* Filer som er kopibeskyttet med DRM
(Digital Rights Management), kan ikke
spilles av på dette systemet.
Filer som er lastet ned fra en musikkbutikk
på Internett, kan kanskje ikke spilles av på
dette systemet.
1 Velg USB-funksjonen.
Trykk på USB.
2 Koble enheten til
-porten
(USB-porten).
3 Start avspillingen.
Trykk på .
Annen betjening
Hvis du vil
Trykk på
Stoppe
avspillingen
midlertidig
. Trykk på  for
å fortsette avspillingen.
Stoppe
avspillingen
. Trykk på  1) for
å fortsette avspillingen.
Trykk på  på nytt for
å stoppe avspillingen
igjen.
Velge en
mappe
+/
–
flere ganger.
Velge en fil
/.
Finne et
punkt i en fil
Hold nede /
under avspilling, og
slipp knappen ved det
ønskede punktet.
Velge
gjentakende
avspilling
REPEAT/FM MODE flere
ganger til REP ONE2),
REP FLDR3) eller
REP ALL4) vises.
USB-enhet
ˎˎHvis du starter overføring i modus for
avspilling i tilfeldig rekkefølge eller
gjentakende avspilling, endres den
valgte avspillingsmodusen automatisk
til vanlig avspilling.
ˎˎCD-TEXT-informasjon overføres ikke i de
opprettede MP3-filene. Dette systemet
støtter ikke CD-TEXT-standarden.
ˎˎOverføringen stoppes automatisk hvis:
ˋˋ USB-enheten går tom for plass i minnet
under overføringen.
ˋˋ antallet lydfiler og mapper på
USB-enheten når grensen for antallet
som systemet kan gjenkjenne.
ˎˎHvis en mappe eller fil som du prøver
å overføre, allerede finnes med samme
navn på USB-enheten, legges det til
et sekvensielt tall etter navnet uten at
den opprinnelige mappen eller filen
overskrives.
ˎˎIkke bruk knappene på fjernkontrollen
eller enheten under overføring for
å unngå at overføringen stopper.
15NO
Hvis du vil
Trykk på
Endre
avspillings­
modusen
PLAY MODE/TUNING
MODE flere ganger
mens USB-enheten
er stoppet. Du kan
velge vanlig avspilling
("FLDR" for alle filer
i mappen på USBenheten), avspilling
i tilfeldig rekkefølge
("SHUF" eller
"FLDRSHUF" for
mapper i tilfeldig
rekkefølge) eller
programavspilling
("PROGRAM").
Ved avspilling av en VBR MP3-/WMA-fil
kan systemet gjenoppta avspillingen fra
et annet punkt.
2)
REP ONE: Gjentar gjeldende fil.
3)
REP FLDR: Gjentar gjeldende mappe.
4)
REP ALL: Gjentar alle filer på en
USB-enhet.
1)
Merknader
ˎˎDette systemet kan ikke spille av lydfiler
på USB-enheten i følgende tilfeller:
ˋˋ når det er flere enn 999 lydfiler
i en mappe.
ˋˋ når det totale antallet lydfiler
på en USB-enhet er over 999.
ˋˋ når det er flere enn 256 mapper
på en USB-enhet 256 (inkludert
"ROOT"-mappen og tomme mapper).
Disse antallene kan variere avhengig av
fil- og mappestrukturen. Ikke lagre andre
filtyper eller unødvendige mapper på en
USB-enhet som inneholder lydfiler.
ˎˎSystemet kan bare spille av i en dybde
på åtte mapper.
ˎˎFiler og mapper vises i rekkefølgen de ble
opprettet på USB-enheten.
ˎˎDet hoppes over mapper som ikke
inneholder noen lydfiler.
ˎˎDu kan lytte til følgende lydformater med
dette systemet:
ˋˋ MP3: filtypen .mp3
ˋˋ WMA: filtypen .wma
Vær oppmerksom på at selv når filnavnet
har riktig filtype, produserer kanskje
systemet støy eller genererer en feil hvis
den faktiske filen har en annen filtype.
16NO
Slik sletter du lydfiler eller mapper
fra USB-enheten
1 Velg USB-funksjonen.
Trykk på USB.
2 Koble enheten til -porten
(USB-porten).
3 Trykk på / eller
+/
–
flere ganger for å velge lydfilen
eller mappen du vil slette, og start
avspillingen.
4 Trykk på OPTIONS.
5 Trykk på / flere ganger
for å velge "ERASE", og trykk
deretter på .
6 Trykk på / for å velge "FOLDER"
eller "FILE", og trykk deretter på
"ERASE??" blinker på skjermen.
7 Trykk på
.
"COMPLETE" vises på skjermen.
.
Opprette ditt eget program
(programavspilling)
1 Velg USB-funksjonen.
Trykk på USB.
2 Velg avspillingsmodusen.
Trykk på PLAY MODE/TUNING
MODE flere ganger til "PROGRAM"
vises mens spilleren er stoppet.
3 Velg ønsket filnummer.
Trykk på / flere ganger
til ønsket filnummer vises.
Ved programmering av MP3-WMAfiler i en spesifikk mappe kan du
trykke på
 +/
 – flere ganger
for å velge ønsket mappe og
deretter velge ønsket fil.
USB-enhet
Valgt filnummer
4 Programmer den valgte filen.
Trykk på for å angi den
valgte filen.
5 Gjenta trinn 3 til 4 for
å programmere flere filer,
opptil totalt 64 filer.
6 Trykk på  for å spille
av programmet med filer.
Programmet slettes når du utfører
en av følgende handlinger:
ˋˋendrer funksjonen.
ˋˋslår av systemet.
ˋˋkobler fra strømledningen.
Trykk på  for å spille av samme
program på nytt.
Slik avbryter du programavspilling
Trykk på PLAY MODE/TUNING MODE.
Slik sletter du det siste trinnet
fra programlisten
Trykk på CLEAR mens avspillingen
er stoppet.
17NO
BLUETOOTH-enhet
Om BLUETOOTH trådløs
teknologi
BLUETOOTH trådløs teknologi er
en trådløs teknologi med kort
rekkevidde som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter. BLUETOOTH trådløs teknologi
opererer innen en rekkevidde på
omtrent 10 meter.
Støttede BLUETOOTH-versjoner,
-profiler og -kodeker
Du kan lytte til musikk fra
BLUETOOTH-enheten over en trådløs
tilkobling.
Om BLUETOOTH-indikatoren
BLUETOOTH-indikatoren lyser
eller blinker blått for å vise
BLUETOOTH-statusen.
Systemstatus
Indikatorstatus
Støttet BLUETOOTH-versjon:
ˎˎ BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Standby for
BLUETOOTH
Blinker sakte
Støttede BLUETOOTH profiler:
ˎˎ A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
ˎˎ AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
ˎˎ SPP (Serial Port Profile)
BLUETOOTHgruppering
Blinker i hurtig
tempo
BLUETOOTHtilkobling
Blinker
BLUETOOTHtilkobling er
opprettet
Lyser
Støttede BLUETOOTH-kodeker:
ˎˎ SBC (Sub Band Codec)
ˎˎ AAC (Advanced Audio Coding)
(bortsett fra modeller
i Nord-Amerika)
18NO
Lytte til musikk trådløst
på en BLUETOOTH-enhet
Slik slår du av
BLUETOOTH-indikatoren
Still inn BLUETOOTH-signalet
til av (side 23).
Gruppering av dette systemet
med en BLUETOOTH-enhet
Gruppering er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer
seg med hverandre på forhånd.
Når grupperingsprosessen er fullført,
trenger den ikke utføres igjen. Hvis
enheten din er en NFC-kompatibel
smarttelefon, er det ikke nødvendig
med manuell gruppering.
1 Plasser BLUETOOTH-enheten
opptil 1 meter fra systemet.
2 Trykk på BLUETOOTH
for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
Merk
Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen
opprettes, må du avslutte
BLUETOOTH-tilkoblingen. Se "Slik
avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen"
(side 21).
3 Hold nede BLUETOOTH i minst
på BLUETOOTH-enheten.
Når grupperingen er fullført
og BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet, vises "BT AUDIO"
på skjermen.
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan
det hende at tilkoblingen starter
automatisk etter at grupperingen
er fullført.
Merknader
ˎˎDu kan gruppere opptil åtte
BLUETOOTH-enheter. Hvis du grupperer
en BLUETOOTH-enhet nummer 9, slettes
den eldste grupperte enheten.
ˎˎTilgangskode kalles kanskje "passkode",
"PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord"
osv., alt etter enheten.
ˎˎStandbystatusen for gruppering på
systemet oppheves etter omtrent fem
minutter. Hvis grupperingen ikke er
vellykket, må du gjenta fra trinn 1.
ˎˎHvis du vil gruppere med en annen
BLUETOOTH-enhet, gjentar du trinn 1 til 6.
Slik avbryter du
grupperingsoperasjonen
Trykk på BLUETOOTH.
BLUETOOTH-enhet
Hvis BLUETOOTH-funksjonen
velges når systemet ikke har
grupperingsinformasjon,
går systemet automatisk
i grupperingsmodus.
6 Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen
fem sekunder.
"PAIRING" blinker på skjermen.
4 Utfør grupperingsprosedyren
på BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
for BLUETOOTH-enheten.
5 Velg modellnummeret til
enheten på skjermen på
BLUETOOTH-enheten.
Velg for eksempel
"SONY:MHC-ECL99BT" eller
"SONY:MHC-ECL77BT".
Hvis en tilgangskode er påkrevd
på BLUETOOTH-enheten,
angir du "0000".
19NO
Koble til en smarttelefon med
ettrykksbetjening (NFC)
Når du berører systemet med en
NFC-kompatibel smarttelefon,
gjør systemet automatisk følgende:
ˋslår
ˋ
på BLUETOOTH-funksjonen.
ˋfullfører
ˋ
gruppering.
ˋfullfører
ˋ
BLUETOOTH-tilkoblingen.
Hva er "NFC"?
NFC (Near Field Communication)
er en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom forskjellige enheter, for
eksempel mobiltelefoner og IC-koder.
Ved hjelp av NFC-funksjonen kan
datakommunikasjon enkelt opprettes
ved bare å berøre det tilordnede
berøringspunktet på de
NFC-kompatible enhetene.
1 Last ned og installer appen
"NFC Easy Connect".
Last ned den gratis Android™appen fra Google Play™ ved å søke
etter "NFC Easy Connect". Du kan
også få tilgang til den via den
todimensjonale koden nedenfor.
Gebyrer for datakommunikasjon
kan påløpe.
Todimensjonal kode*
for direkte tilgang
* Bruk en Reader-app for
todimensjonale koder.
Kompatible smarttelefoner
Smarttelefoner med en
innebygd NFC-funksjon
(OS: Android 2.3.3 eller senere,
unntatt Android 3.x)
2 Start "NFC Easy Connect"
-appen på smarttelefonen.
Kontroller at appskjermbildet vises.
3 Hold smarttelefonen mot
N-merket på systemet til
smarttelefonen vibrerer.
Fullfør tilkoblingen ved å følge
instruksjonene som vises på
smarttelefonen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet, slutter
BLUETOOTH-indikatoren å blinke
og blir værende med lyset på.
"BT AUDIO" vises på skjermen.
Du kan bytte lydkilde fra
smarttelefonen til en annen
NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
forBLUETOOTH-enheten.
Tips
Merknader
ˎˎAppen kan være utilgjengelig i enkelte
land og/eller områder.
ˎˎAlt etter smarttelefonen din
kan det hende at du kan bruke
NFC-funksjonen uten å installere
appen. I slike tilfeller kan handlingene
og spesifikasjonene være forskjellige.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
for smarttelefonen.
20NO
Hvis gruppering og BLUETOOTH-tilkobling
mislykkes, følger du denne
fremgangsmåten:
ˋˋ Start "NFC Easy Connect" på nytt,
og beveg smarttelefonen sakte
over N-merket.
ˋˋ Fjern dekselet fra smarttelefonen hvis du
bruker et kommersielt tilgjengelig deksel
for smarttelefoner.
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet
Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet
ved å koble sammen systemet
og BLUETOOTH-enheten ved hjelp
av AVRCP.
Kontroller dette før du spiller
av musikk:
ˋBLUETOOTH-funksjonen
ˋ
på
BLUETOOTH-enheten er på.
ˋGruppering
ˋ
er fullført.
Slik spiller du av musikk på en
BLUETOOTH-enhet som ikke er
NFC-kompatibel
1 Trykk på BLUETOOTH
"BT AUDIO" vises på skjermen.
2 Opprett tilkoblingen
til BLUETOOTH-enheten.
Den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten kobles
til automatisk.
Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen
fra BLUETOOTH-enheten hvis
enheten ikke er tilkoblet.
3 Trykk på .
Alt etter BLUETOOTH-enheten
ˋˋmå du kanskje trykke
to ganger på .
ˋˋmå du kanskje starte
avspilling av en lydkilde
på BLUETOOTH-enheten.
Merknader
ˎˎNår systemet ikke er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, vil systemet koble til
den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten
automatisk når du trykker på .
ˎˎHvis du prøver å koble en annen
BLUETOOTH-enhet til systemet, frakobles
BLUETOOTH-enheten som for øyeblikket
er tilkoblet.
Hold smarttelefonen mot N-merket
på systemet for å opprette
BLUETOOTH-tilkoblingen.
Start avspilling av en lydkilde på
smarttelefonen. Hvis du vil ha mer
informasjon om avspilling, kan du lese
bruksanvisningen for smarttelefonen.
Slik avslutter du
BLUETOOTH-tilkoblingen
ĄĄFor BLUETOOTH-enheter
som ikke er NFC-kompatible
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger for
å velge "DISCONNECT", og trykk
deretter på .
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan det
hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
avsluttes automatisk når du stopper
avspillingen.
ĄĄFor NFC-kompatible
smarttelefoner
Hold smarttelefonen mot N-merket
på systemet på nytt.
BLUETOOTH-enhet
for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
Slik spiller du av musikk på
NFC-kompatibel smarttelefon
Slette all
registreringsinformasjon
om gruppering
Du må tilbakestille systemet til
fabrikkinnstillingene for å slette
all registreringsinformasjon om
gruppering. Se "Slik tilbakestiller
du systemet til fabrikkinnstillinger"
(side 31).
21NO
Stille inn
BLUETOOTH-lydkodekene
(bortsett fra modeller i Nord-Amerika)
1 Trykk på BLUETOOTH
for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
"BT AUDIO" vises på skjermen.
Merk
Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen
opprettes, må du avslutte
BLUETOOTH-tilkoblingen. Se "Slik
avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen"
(side 21).
2 Trykk på OPTIONS.
3 Trykk på / flere ganger for
å velge "BT:AAC", og trykk
deretter på .
4 Trykk på / flere ganger
for å velge "ON" eller "OFF",
og trykk deretter på .
ˎˎ ON: Velg denne innstillingen hvis
BLUETOOTH-enheten støtter AAC
(Advanced Audio Coding).
ˎˎ OFF: Velg denne innstillingen
hvis BLUETOOTH-enheten bare
støtter SBC (Sub Band Codec).
Merk
Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis AAC
er valgt. Velg "OFF" hvis du ikke kan lytte til
AAC-lyd fra enheten.
22NO
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH
Med standbymodus for BLUETOOTH
kan systemet slås på automatisk når
du oppretter en BLUETOOTH-tilkobling
med en BLUETOOTH-enhet.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / flere ganger for
å velge "BT:STBY", og trykk
deretter på .
3 Trykk på / flere ganger
for å velge "ON" eller "OFF",
og trykk deretter på .
Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått på, venter systemet på
en BLUETOOTH-tilkobling selv
når systemet er slått av. Når en
BLUETOOTH-tilkobling opprettes,
slår systemet seg på automatisk.
Tips
Deaktiver standbymodus for BLUETOOTH for
å redusere strømforbruket i standbymodus
(Eco-Mode).
Slå BLUETOOTH-signalet
på eller av
Du kan koble til systemet fra en
gruppert BLUETOOTH-enhet i alle
funksjoner når BLUETOOTH-signalet
på systemet er slått på.
BLUETOOTH-signalet er slått
på som standard.
Bruk knappene på enheten til å utføre
denne handlingen.
Bruke "SongPal"
via BLUETOOTH
(bortsett for modeller i Nord-Amerika)
Om app
Det finnes en egen app for denne
modellen i Google Play og App
Store. Søk etter "SongPal" og last ned
gratisappen for å finne ut mer om de
praktiske funksjonene.
Hold nede EQ og ENTER i omtrent
fem sekunder.
"BT ON" eller "BT OFF" vises
på skjermen.
Merknader
BLUETOOTH-enhet
ˎˎDu kan ikke utføre følgende handlinger
når BLUETOOTH-signalet er slått av:
ˋˋ Gruppering med BLUETOOTH-enhet
ˋˋ Stille inn BLUETOOTH-lydkodekene
ˋˋ Stille inn standbymodus for BLUETOOTH
ˋˋ Bruke "SongPal" via BLUETOOTH
ˎˎNår BLUETOOTH-signalet er slått av,
kan ikke dette systemet registreres,
og tilkobling kan ikke opprettes fra
en BLUETOOTH-enhet.
23NO
Annen betjening
Bruke en valgfri
lydkomponent
1 Klargjør lydkilden.
Koble en valgfri lydkomponent
til AUDIO IN-kontakten(e) på
enheten med en analog lydkabel
(medfølger ikke).
2 Trykk på VOLUME – flere
ganger til "VOL MIN" vises
på skjermen.
3 Velg Audio In-funksjonen.
Trykk på AUDIO IN.
4 Start avspillingen.
Start avspillingen på den tilkoblede
komponenten, og juster volumet.
Merk
Systemet går kanskje til standbymodus
automatisk hvis volumnivået på den
tilkoblede komponenten er for lavt. Juster
volumet på komponenten i henhold
til dette. Se "Slik slår du av funksjonen
Automatisk standby" (side 31).
24NO
Justere lyden
Hvis du vil
Trykk på
Justere
volumet
VOLUME +/–.
Generere
en mer
dynamisk lyd
MEGA BASS.
Stille inn
lydeffekten
EQ +/EQ – flere ganger
til den ønskede
lydeffekten vises.
Endre skjermen
Hvis du vil
Trykk på
Endre informasjonen på
skjermen*
DISPLAY flere ganger
mens systemet er på.
* Du kan vise informasjon, for eksempel
spornummer, fil-/mappenavn,
albumnavn og artistnavn.
Følgende skjermmoduser kan brukes
på systemet.
Skjermmodus
Når systemet er av
Strømsparingsmodus
Skjermen slås av for
å spare strøm. Klokken
er fortsatt aktiv.
Merknader om informasjonen
på skjermen
Det er to tidtakerfunksjoner på
systemet. Hvis du bruker begge
tidtakerne, har innsovningstimeren
forrang.
Innsovningstimer:
Du kan falle i søvn til musikk. Denne
funksjonen fungerer selv om klokken
ikke er stilt inn.
Trykk på SLEEP flere ganger. Hvis
du velger "AUTO", slås systemet av
automatisk etter at den aktuelle platen
eller USB-enheten stopper, eller i løpet
av 100 minutter.
Avspillingstidtaker:
Du kan våkne opp til en CD, FM-radio,
AM-radio (bortsett for modeller
i Nord‑Amerika) eller en USB-enhet
til et forhåndsinnstilt tidspunkt.
Sørg for at du har stilt inn klokken.
1 Klargjør lydkilden.
Klargjør lydkilden, og trykk deretter
på VOLUME +/– for å justere
volumet.
2 Velg innstillingsmodusen
for tidtakeren.
Trykk på TIMER MENU.
Hvis klokken ikke er stilt inn,
vil systemet være i modus for
å stille inn klokken. Still inn klokken
i så fall.
Annen betjening
ˎˎTegn som ikke kan vises som "_".
ˎˎFølgende vises ikke:
ˋˋ total avspillingstid for en MP3-plate
og en USB-enhet.
ˋˋ gjenværende avspillingstid for
en MP3-/WMA-fil.
ˎˎFølgende vises ikke korrekt:
ˋˋ forløpt avspillingstid for en
MP3-/WMA-fil som er kodet med VBR
(variabel bithastighet).
ˋˋ mappe- og filnavn som ikke følger
ISO9660 Level 1 eller Level 2
i ekspansjonsformatet.
Bruke tidtakerne
3 Still inn avspillingstidtakeren.
Trykk på / flere ganger
for å velge "PLAY SET", og trykk
deretter på .
4 Angi tidspunktet når
avspillingen skal starte.
Trykk på / flere ganger for
å stille inn timen, og trykk deretter
på . Følg prosedyre for å stille
inn minuttene.
5 Følg samme prosedyre
som i trinn 4 for å stille inn
tidspunktet for å stoppe
avspillingen.
25NO
6 Velg lydkilden.
Trykk på / flere ganger til den
ønskede lydkilden vises, og trykk
deretter på .
7 Slå av systemet.
Trykk på . Systemet
slås på automatisk før det
forhåndsinnstilte tidspunktet.
Hvis systemet allerede er slått
på på det forhåndsinnstilte
tidspunktet, blir ikke
avspillingstidtakeren aktivert.
Systemet må ikke betjenes fra det
slår seg av til avspillingen startes.
Slik kontrollerer du innstillingen
1 Trykk på TIMER MENU.
2 Trykk på / flere ganger
for å velge "SELECT", og trykk
deretter på .
3 Trykk på / flere ganger
for å velge "PLAY SEL", og trykk
deretter på .
Slik avbryter du tidtakeren
Gjenta samme prosedyre som i "Slik
kontrollerer du innstillingen" til "OFF"
vises i trinn 3, og trykk deretter på .
Slik endrer du innstillingen
Begynn på nytt fra trinn 1
i "Bruke tidtakerne".
Tips
Innstillingen for avspillingstidtakeren forblir
aktiv så lenge den ikke avbrytes manuelt.
26NO
Ytterligere informasjon
Informasjon om
kompatible enheter
Om USB-enheter som støttes
ˎˎ Dette systemet støtter bare
USB-masselagringsenheter.
ˎˎ Dette systemet støtter bare
FAT-formaterte USB-enheter
(unntatt exFAT).
ˎˎ Det kan hende at enkelte
USB-enheter ikke fungerer med
dette systemet.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
for iPhone og iPod touch
1 Kontroller at strømledningen
og høyttalerledningene er
ordentlig tilkoblet og på
riktig måte.
2 Finn problemet i sjekklisten
nedenfor, og utfør den
indikerte korrigerende
handlingen.
Hvis problemet vedvarer, kontakter
du nærmeste Sony-forhandler.
Hvis "PROTECT" vises
på skjermen
Trekk ut strømledningen
umiddelbart, og sjekk følgende
etter at "PROTECT" er forsvunnet
fra skjermen.
ˎˎ Bruker du bare de medfølgende
høyttalerne?
ˎˎ Er det noe som blokkerer
systemets åpninger?
Etter at du har sjekket disse
punktene og ikke har funnet
noen problemer, kobler du til
strømledningen igjen og slår på
systemet. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
Hvis "OVER CURRENT" vises
på skjermen
Det er oppdaget et problem med
nivået i den elektriske strømmen
fra -porten (USB-porten). Slå av
systemet, og fjern USB-enheten fra
-porten (USB-porten). Kontroller
at det ikke er et problem med
USB-enheten. Hvis dette mønsteret
på skjermen vedvarer, kontakter du
nærmeste Sony-forhandler.
Ytterligere informasjon
Laget for
ˋˋiPhone 5s
ˋˋiPhone 5c
ˋˋiPhone 5
ˋˋiPhone 4s
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPod touch (5. generasjon)
ˋˋiPod touch (4. generasjon)
Feilsøking
27NO
Generelt
Systemet slås ikke på.
ˎˎ Er strømledningen koblet til?
Systemet gikk uventet til
standbymodus.
ˎˎ Dette er ikke en feil. Systemet går
til standbymodus automatisk etter
omtrent 15 minutter ved inaktiv
bruk eller hvis ingen lydsignaler
registreres.
Se "Slik slår du av funksjonen
Automatisk standby" (side 31).
Klokkeinnstillingen eller
avspillingstidtakeren ble
uventet avbrutt.
ˎˎ Hvis det går omtrent et minutt
uten at enheten brukes, avbrytes
klokkeinnstillingen eller innstillingen
av avspillingstidtakeren automatisk.
Utfør operasjonen på nytt fra
begynnelsen.
Det er ingen lyd.
ˎˎ Kontroller høyttalertilkoblingene.
ˎˎ Bruker du bare de medfølgende
høyttalerne?
ˎˎ Er det noe som blokkerer
systemets åpninger?
ˎˎ Den angitte stasjonen har kanskje
stoppet å sende midlertidig.
Det kommer lyd fra én kanal,
eller volumet til venstre og høyre
er ubalansert.
ˎˎ Plasser høyttalerne så symmetrisk
som mulig.
ˎˎ Koble bare til de medfølgende
høyttalerne.
Kraftig summing eller støy kan høres.
ˎˎ Flytt systemet bort fra støykilder.
ˎˎ Koble systemet til en annen
stikkontakt.
ˎˎ Installer et støyfilter (tilgjengelig
separat) på strømledningen.
28NO
Fjernkontrollen fungerer ikke.
ˎˎ Fjern alle hindringer
mellom fjernkontrollen og
fjernkontrollsensoren på enheten,
og plasser enheten unna
fluorescerende lys.
ˎˎ Rett fjernkontrollen mot sensoren
på systemet.
ˎˎ Flytt fjernkontrollen nærmere
systemet.
Bortsett fra  virker ingen knapper
på enheten, og "LOCK ON" vises
på skjermen.
ˎˎ Barnesikringsfunksjonen er aktivert.
Du kan deaktivere barnelåsen ved
å holde nede  på enheten til
"LOCK OFF" vises på skjermen.
En plate kan ikke løses ut,
og "LOCKED" vises på skjermen.
ˎˎ Ta kontakt med din Sony-forhandler
eller et lokalt, autorisert
Sony-servicested.
"SEARCH" eller "READING" vises
på skjermen.
ˎˎ Betjen systemet etter at meldingen
er forsvunnet.
CD-/MP3-plate
Lyden "hopper", eller platen
spilles ikke av.
ˎˎ Rengjør platen og sett den inn igjen.
ˎˎ Flytt systemet til en plassering som
ikke vibrerer (for eksempel på en
stabil overflate).
ˎˎ Flytt høyttalerne bort fra systemet,
eller sett dem på egne stativer.
Ved høyt volum kan vibrasjon
i høyttalerne få lyden til å "hoppe".
Avspillingen starter ikke
fra første spor.
ˎˎ Sett avspillingsmodus
til vanlig modus.
Start av avspilling tar lenger
tid enn vanlig.
ˎˎ Det tar kanskje lenger tid å starte
avspilling av følgende plater:
ˋen
ˋ plate som er spilt inn med
en avansert trestruktur.
ˋen
ˋ plate som er spilt inn
i flerøktmodus.
ˋen
ˋ plate som ikke er fullført
(en plate som data kan lagres på).
ˋen
ˋ plate som har mange mapper.
USB-enhet
Den tilkoblede USB-enheten
kan ikke lades.
ˎˎ Kontroller at USB-enheten
er ordentlig koblet til.
Det er ingen lyd.
ˎˎ USB-enheten er ikke tilkoblet
på riktig måte. Slå av systemet,
og koble til USB-enheten på nytt.
Du hører støy, "hopping" eller
forvrengt lyd.
ˎˎ Slå av systemet, og koble
til USB-enheten på nytt.
ˎˎ Støyen kommer fra selve
musikkdataene, eller lyden er
forvrengt. Støyen kan ha kommet
under opptaket av musikken på
dette systemet eller datamaskinen.
Opprett musikkdataene på nytt.
ˎˎ Bithastigheten som ble brukt under
koding av filene, var lav. Send
filer som er kodet med høyere
bithastigheter, til USB-enheten.
Feil på skjermen.
ˎˎ Tegn som ikke kan vises som "_".
USB-enheten gjenkjennes ikke.
ˎˎ Slå av systemet og koble til
USB-enheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
ˎˎ Se "Informasjon om kompatible
enheter" (side 27).
Overføring fører til feil.
ˎˎ Se "Informasjon om kompatible
enheter" (side 27).
ˎˎ USB-enheten er ikke formatert på
riktig måte. Les bruksanvisningen
for USB-enheten om hvordan du
formaterer den.
ˎˎ Slå av systemet, og fjern
USB-enheten. Hvis USB-enheten har
en strømbryter, slår du USB-enheten
av og på etter at du har fjernet
den fra systemet. Prøv deretter
å overføre på nytt.
ˎˎ USB-enheten ble frakoblet,
eller strømmen ble slått av under
overføring. Slett den delvis overførte
filen, og overfør den på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet,
kan USB-enheten være ødelagt.
Se bruksanvisningen for
USB-enheten hvis du vil ha
informasjon om hvordan du
løser dette problemet.
Ytterligere informasjon
USB-enheten fungerer ikke
som den skal.
ˎˎ Hvis du kobler til en USB-enhet
som ikke støttes, kan disse feilene
oppstå. Se "Informasjon om
kompatible enheter" (side 27).
ˋUSB-enheten
ˋ
gjenkjennes ikke.
ˋFilˋ eller mappenavn vises ikke
på dette systemet.
er ikke mulig.
ˋAvspilling
ˋ
ˋLyden
ˋ
"hopper".
ˋDu
ˋ hører støy.
ˋLyden
ˋ
er forvrengt.
"SEARCH" vises lenge, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
ˎˎ Leseprosessen kan ta lang tid i disse
tilfellene.
ˋDet
ˋ
er mange mapper eller filer
på USB-enheten.
er svært komplisert.
ˋFilstrukturen
ˋ
er svært stor.
ˋMinnekapasiteten
ˋ
interne minnet er fragmentert.
ˋDet
ˋ
29NO
Lydfiler eller mapper på
USB-enheten kan ikke slettes.
ˎˎ Kontroller om USB-enheten
er skrivebeskyttet.
ˎˎ USB-enheten ble frakoblet,
eller strømmen ble slått av under
slettingen. Slett den delvis slettede
filen. Hvis dette ikke løser problemet,
kan USB-enheten være ødelagt.
Se bruksanvisningen for
USB-enheten hvis du vil ha
informasjon om hvordan du
løser dette problemet.
Avspillingen starter ikke.
ˎˎ Slå av systemet og koble til
USB-enheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
ˎˎ Se "Informasjon om kompatible
enheter" (side 27).
ˎˎ Trykk på  for å starte avspillingen.
Avspillingen starter ikke
fra første spor.
ˎˎ Sett avspillingsmodus
til vanlig modus.
Filer kan ikke spilles av.
ˎˎ Lydfilene kan være av feil filtype.
Systemet støtter følgende filtyper:
ˋMP3:
ˋ
filtypen .mp3
ˋWMA:
ˋ
filtypen .wma
ˎˎ Det er ikke støtte for
USB-lagringsenheter som er
formatert med andre filsystemer
enn FAT16 eller FAT32.*
ˎˎ Hvis du bruker en partisjonert
USB-lagringsenhet, kan du
bare spille av filer på den første
partisjonen.
ˎˎ Filer som for eksempel er krypterte
eller passordbeskyttede, kan ikke
spilles av.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-lagringsenheter støtter
kanskje ikke disse FAT-versjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se brukerhåndboken for den aktuelle
USB-lagringsenheten eller kontakte
produsenten.
30NO
Tuner
Kraftig summing eller støy kan høres,
eller du kan ikke stille inn stasjoner.
ˎˎ Koble til antennen på riktig måte.
ˎˎ Prøv et annet sted og en annen
retning for bedre mottak
på antennen.
ˎˎ Hold antennen unna
høyttalerledningene og
strømledningen for å unngå
forstyrrelser.
ˎˎ Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
BLUETOOTH-enhet
Gruppering kan ikke utføres.
ˎˎ Flytt BLUETOOTH-enheten
nærmere systemet.
ˎˎ Gruppering kan hindres av andre
BLUETOOTH-enheter rundt systemet.
Hvis dette er tilfelle, må du slå av de
andre BLUETOOTH-enhetene.
ˎˎ Angi riktig tilgangskode når du
velger modellnummeret (dette
systemet) på BLUETOOTH-enheten.
Tilkobling er ikke mulig.
ˎˎ BLUETOOTH-enheten du forsøkte
å koble til, støtter ikke A2DP-profilen
og kan ikke kobles til systemet.
ˎˎ Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
ˎˎ Opprett en tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
ˎˎ Informasjonen om
grupperingsregistrering er slettet.
Utfør grupperingsprosessen på nytt.
ˎˎ Slett informasjonen om
grupperingsregistreringen
for BLUETOOTH-enheten ved
å tilbakestille systemet til
fabrikkinnstillingene (side 31),
og utfør grupperingsprosessen
på nytt (side 19).
Lyden hopper eller går opp og ned,
eller tilkoblingen blir brutt.
ˎˎ Systemet og BLUETOOTH-enheten
er for langt fra hverandre.
ˎˎ Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå
hindringene.
ˎˎ Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst nettverk, andre
BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten,
må du flytte disse.
Lyden fra BLUETOOTH-enheten
kan ikke høres på dette systemet.
ˎˎ Øk volumet på BLUETOOTH-enheten
først, og juster deretter volumet ved
å bruke VOLUME +/–.
Slik endrer du intervallet
for AM-stasjonssøk
(bortsett fra modeller i NordAmerika, Europa og Russland)
Intervallet for AM-stasjonssøk er
forhåndsinnstilt til 9 kHz eller 10 kHz
som en fabrikkstandard.
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du systemet til
fabrikkinnstillinger.
1 Koble strømkabelen fra og til
igjen, og slå deretter på systemet.
2 Hold nede  og EQ på enheten
til "RESET" vises.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger,
for eksempel forhåndsinnstilte
radiostasjoner, informasjon
om grupperingsregistrering og
klokken, tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger.
Slik slår du av funksjonen
Automatisk standby
Dette systemet har funksjonen
Automatisk standby. Med denne
funksjonen går systemet til
standbymodus automatisk etter
omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk
eller hvis ingen lydsignaler registreres.
Som standard er funksjonen
Automatisk standby slått på.
Hold nede  mens systemet er
på til "AUTO STANDBY OFF" vises.
Gjenta prosedyren til
"AUTO STANDBY ON" for å slå
på funksjonen.
Merknader
ˎˎFunksjonen Automatisk standby er ugyldig
for innstillingsfunksjonen.
ˎˎSystemet går kanskje ikke til
standbymodus automatisk i følgende
tilfeller:
ˋˋ når et lydsignal registreres.
ˋˋ under avspilling av lydspor eller -filer.
ˋˋ mens den forhåndsinnstilte
avspillingstidtakeren eller
innsovningstimeren brukes.
Ytterligere informasjon
Kraftig summing, støy eller forvrengt
lyd kan høres.
ˎˎ Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå
hindringene.
ˎˎ Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst nettverk, andre
BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten,
må du flytte disse.
ˎˎ Skru ned volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Slik tilbakestiller du systemet
til fabrikkinnstillinger
Bruk knappene på enheten til å endre
intervallet for AM-stasjonssøk.
1 Still inn på den ønskede
AM-stasjonen.
2 Hold nede MEGA BASS på enheten
til "530" (10 kHz) eller "531" (9 kHz)
vises på skjermen.
Alle forhåndsinnstilte
AM-stasjoner slettes.
31NO
Meldinger
DISC ERR
Forsiktighetsregler
Plater som dette systemet kan spille
Du har lagt i en plate som ikke
kan spilles av.
ˎˎLydplate
ˎˎCD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)
ERROR
Plater som dette systemet ikke kan
spille
Du kan ikke overføre musikk til
USB-enheten fordi USB-enheten
er skrivebeskyttet eller minnet
på USB‑enheten er fullt.
FULL
Du forsøkte å programmere flere
enn 64 spor eller filer (trinn).
NO FILE
Det finnes ingen avspillbare filer
på CD-R-/CD-RW-platene eller
på USB-enheten.
NO STEP
Alle de programmerte trinnene
er slettet.
NO USB
Ingen USB-enhet er tilkoblet,
eller en USB-enhet som ikke støttes,
er tilkoblet.
PLAY SET
Du forsøkte å velge tidtakeren når
avspillingstidtakeren ikke er stilt inn.
PLS STOP
Du trykte på PLAY MODE/TUNING
MODE under avspilling.
SELECT
Du trykte på TIMER MENU under
tidtakerbetjening.
TIME NG
Start- og sluttklokkeslettene for
avspillingstidtakeren er stilt inn
til samme klokkeslett.
ˎˎCD-ROM
ˎˎAndre CD-R-/CD-RW-plater enn innspilte
plater i CD-format i henhold til ISO9660
Level 1/Level 2
ˎˎCD-R/CD-RW-plate innspilt i flerøktformat
og som ikke ble avsluttet ved
å "lukke økten"
ˎˎCD-R-/CD-RW-plate med dårlig
opptakskvalitet, CD-R-/CD-RW-plate med
riper eller som er tilsmusset, eller CD-R-/
CD-RW-plate som er spilt inn med en
inkompatibel opptaksenhet
ˎˎCD-R-/CD-RW-plate som ble fullført
på feil måte
ˎˎPlater som inneholder andre filer enn
MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
ˎˎPlater med avvikende form (for eksempel
hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet)
ˎˎPlater som har teip, papir eller
klistremerke på overflaten
ˎˎLeide eller brukte plater med forsegling
der limet går utenfor forseglingen
ˎˎPlater som har etiketter som er trykt
med blekk som føles klebrige når man
tar på dem
Merknader om plater
ˎˎRengjør platen med en klut fra midten
og ut til kanten før du spiller den av.
ˎˎIkke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
ˎˎIkke utsett platene for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftkanaler,
og la dem heller ikke ligge i en bil
i direkte sollys.
Om sikkerhet
ˎˎTrekk ut strømledningen (hovedledningen)
fra stikkontakten hvis du ikke skal
bruke enheten på en stund. Ta alltid
tak i kontaktenden når du trekker ut
ledningen. Aldri trekk i selve ledningen.
ˎˎHvis et tungt objekt faller ned på eller
væske kommer i kontakt med systemet,
trekker du ut strømledningen og lar
kvalifisert personell kontrollere systemet
før du bruker det igjen.
ˎˎStrømledningen kan bare byttes
på et kvalifisert servicested.
32NO
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
ˎˎFor å bruke BLUETOOTH-enheter må de
ikke være lengre enn omtrent 10 meter
(uhindret avstand) fra hverandre. Den
faktiske kommunikasjonsavstanden kan
være kortere under følgende forhold:
ˋˋ Når en person, metallgjenstand,
vegg eller andre hindringer
er mellom enhetene med en
BLUETOOTH-tilkobling
ˋˋ På steder der det er installert
et trådløst nettverk
ˋˋ I nærheten av mikrobølgeovner
som er i bruk
ˋˋ På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger
ˎˎBLUETOOTH-enheter og trådløse nettverk
(IEEE 802.11b/g) bruker det samme
frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du bruker
en BLUETOOTH-enhet nær en enhet
med en funksjon for trådløst nettverk,
kan det oppstå elektromagnetisk
inferens. Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
manglende evne til å koble til. Hvis det
skjer, kan du forsøke følgende:
ˋˋ Prøv å koble dette systemet til
BLUETOOTH-enheten når du er
minst 10 meter unna det trådløse
lokale nettverket.
ˋˋ Slå av utstyret med det trådløse
lokale nettverket når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
ˎˎRadiobølgene som sendes av dette
systemet, forstyrrer kanskje bruken av
noen medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må
du alltid skru av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten
på følgende steder:
ˋˋ På sykehus, på tog, i fly,
på bensinstasjoner og på alle steder
der det kan finnes brennbare gasser
ˋˋ Nær automatiske dører eller
brannalarmer
ˎˎDette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som følger
BLUETOOTH-spesifikasjonen som
et verktøy for å ivareta sikkerheten
under kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten
kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig
av innstillingsinnhold og andre faktorer,
så du må alltid være forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
ˎˎSony kan ikke på noen måte
holdes ansvarlig for skader eller
andre tap som oppstår som
følge av informasjonslekkasjer
under kommunikasjon med
BLUETOOTH-teknologi.
Om varmeakkumulering
ˎˎVarmeakkumulering på enheten under
bruk er vanlig og ikke er varsel om at
noe er galt.
ˎˎIkke berør kabinettet hvis enheten har blitt
brukt kontinuerlig på høyt volum i lang tid,
fordi kabinettet kanskje har blitt varmt.
ˎˎIkke blokker ventileringsåpningene.
Om høyttalersystemet
Høyttalersystemet er ikke magnetisk isolert,
og bildet på TV-apparater i nærheten kan bli
magnetisk forstyrret. Hvis dette skjer, må du
slå av TV-en, vente i 15 til 30 minutter og slå
den på igjen.
Hvis det ikke er noen forbedring, må du
flytte høyttalerne lengre unna TV-en.
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk klut
som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skuresvamp, skurepulver
eller løsemidler, for eksempel tynner,
rensebensin eller alkohol.
Ytterligere informasjon
Om plassering
ˎˎIkke plasser systemet på skrå eller på
steder som er svært varme, kalde, støvete,
skitne, fuktige, som mangler tilstrekkelig
ventilering, eller som er utsatt for
vibrering, sollys eller skarp belysning.
ˎˎVær forsiktig når du plasserer enheten
eller høyttalere på overflater som er
spesialbehandlet (for eksempel med voks,
olje eller poleringsmiddel), fordi dette
kan føre til flekker på eller misfarging
av overflaten.
ˎˎHvis systemet tas rett fra kulden og inn
i varmen, eller plasseres i et meget fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inni CD-spilleren, noe som kan føre til
systemfeil. I slike tilfeller tar du ut platen
og lar systemet være påslått i omtrent en
time til fuktigheten har fordampet.
33NO
ˎˎBLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
ˎˎBLUETOOTH-enheter som er
koblet til dette systemet, må følge
BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet
må være sertifisert for overholdelse.
Selv når en enhet er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen,
kan det imidlertid være tilfeller der
egenskapene eller spesifikasjonene til
BLUETOOTH-enheten gjør det umulig
å koble til eller fører til forskjellige
kontrollmetoder, visning eller betjening.
ˎˎStøy kan forekomme eller lyden
kan forsvinne, avhengig av
BLUETOOTH-enheten som er koblet til
dette systemet, kommunikasjonsmiljøet
eller omgivelsene.
Spesifikasjoner
Hovedenhet
LYD- OG STRØMSPESIFIKASJONER
UTGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK
FORVRENGNING:
(Bare for modeller i USA)
Med belastning på 3 ohm
og begge kanaler i drift:
fra 120 Hz – 10 000 Hz. 30 watt
nominelt per kanal med minste
RMS-effekt, med en total harmonisk
forvrengning på maksimalt 0,7 %
fra 250 milliwatt til nominell
utgangseffekt.
Forsterkerdel
MHC-ECL99BT
USA-modell:
Fronthøyttaler:
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Basshøyttaler:
Utgangseffekt (referanse):
230 W (ved 3 ohm, 100 Hz)
Andre modeller:
Fronthøyttaler:
Utgangseffekt (nominell):
60 W + 60 W (ved 3 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning 1 %)
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Basshøyttaler:
Utgangseffekt (referanse):
230 W (ved 3 ohm, 100 Hz)
34NO
MHC-ECL77BT
USA-modell:
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Brasil-modell:
Utgangseffekt (referanse):
320 W (160 W per kanal ved
3 ohm, 1 kHz, total harmonisk
forvrengning 10 %)
Andre modeller:
Utgangseffekt (nominell):
60 W + 60 W (ved 3 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning 1 %)
Utgangseffekt (referanse):
235 W + 235 W
(per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Inngang
Modeller i Midtøsten, Afrika og
Latin‑Amerika:
AUDIO IN L/R: Følsomhet 800 mV,
impedans 10 kΩ
Andre modeller:
AUDIO IN (stereo-minikontakt):
Følsomhet 800 mV, impedans 10 kΩ
FRONT SPEAKERS (MHC-ECL99BT)/
SPEAKERS (MHC-ECL77BT):
Tåler impedans på 3 ohm
SUBWOOFER (bare MHC-ECL99BT):
Tåler impedans på 3 ohm
CD-spillerdel
System: CD-system og digitalt lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 µW
* Denne effekten er verdimålingen
på en avstand på 200 mm fra
objektivlinseoverflaten på den
optiske blokken med en åpning
på 7 mm.
Støttet bithastighet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA*: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA*: 44,1 kHz
* Bare USB-enheter
Tunerdel
FM-stereo
Modell i Nord-Amerika:
FM, superheterodyn tuner
Andre modeller:
FM/AM, superheterodyn tuner
Antenne:
FM-antenneledning
AM-løkkeantenne (bortsett fra
modeller i Nord-Amerika)
FM-tunerdel:
Innstillingsområde:
Modeller i Nord-Amerika og Brasil:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(trinn på 100 kHz)
Andre modeller:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(trinn på 50 kHz)
AM-tunerdel (bortsett fra modeller
i Nord-Amerika):
Innstillingsområde:
Modeller i Europa og Russland:
531 kHz – 1 602 kHz (trinn på 9 kHz)
Modeller i Afrika og Midtøsten:
531 kHz – 1 602 kHz (trinn på 9 kHz)
531 kHz – 1 610 kHz (trinn på 10 kHz)
Andre modeller:
531 kHz – 1 710 kHz (trinn på 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (trinn på 10 kHz)
Ytterligere informasjon
Effekt
Støttede lydformater
(bare MP3-plater og USB-enheter)
USB-del
-port (USB-port): Type A,
maks. strømstyrke 1,5 A
35NO
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Synslinje på omtrent 10 m1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttede kodeker:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)3)
Den faktiske avstanden varierer, avhengig
av faktorer som hindringer mellom
enheter, magnetiske felt i nærheten
av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvareversjon osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler
angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon
mellom enheter.
3)
Bortsett for modeller i Nord-Amerika
1)
36NO
Høyttaler
Fronthøyttaler
Modeller i Nord-Amerika, Europa,
Russland og Australia: SS-EC719iP
Andre modeller: SS-ECL77BT
Høyttalersystem: Toveis høyttalersystem,
bassrefleks
Høyttalerenheter:
Basselement: 160 mm, konisk type
Diskanthøyttaler: 40 mm, horntype
Nominell impedans: 3 ohm
Dimensjoner (B/H/D):
Ca. 230 mm × 304 mm × 205 mm
Vekt: Ca. 2,5 kg netto per høyttaler
Antall: 2 deler
Basshøyttaler bare for MHC-ECL99BT
Modeller i Nord-Amerika, Europa
og Russland: SS-WG919iP
Andre modeller: SS-WEC99BT
Høyttalersystem: Basshøyttalersystem,
bassrefleks
Høyttalerenhet: 200 mm, konisk type
Nominell impedans: 3 ohm
Dimensjoner (B/H/D):
Ca. 280 mm × 304 mm × 290 mm
Vekt: Ca. 5,0 kg netto per høyttaler
Antall: 1 del
Generelt
Medfølgende tilbehør:
Fjernkontroll (1)
R6-batteri (AA) (1)
FM-antenneledning (1)
AM-løkkeantenne (1) (bortsett
fra modeller i Nord-Amerika)
Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.
Merknad om lisenser
og varemerker
ˎˎ MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter brukes på lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
ˎˎ Windows Media er enten et
registrert varemerke eller et
varemerke for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
ˎˎ Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
ˎˎ BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
av slike merker hos Sony Corporation
er under lisens. Andre varemerker og
-navn tilhører de respektive eierne.
ˎˎ N-merket er et varemerke eller
et registrert varemerke som
tilhører NFC Forum, Inc. i USA
og i andre land.
ˎˎ Android™ er et varemerke
som tilhører Google Inc.
ˎˎ Google Play™ er et varemerke
som tilhører Google Inc.
ˎˎ iPhone og iPod touch er varemerker
som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land. App Store er
et servicemerke for Apple Inc.
ˎˎ "Made for iPod" og "Made for
iPhone" betyr at et elektronisk
tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple
er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom på
at bruk at dette tilbehøret med
iPod® eller iPhone® kan påvirke
den trådløse ytelsen.
ˎˎ Alle andre varemerker og registrerte
varemerker tilhører de respektive
eierne. TM- og ®-merkene vises ikke
i denne bruksanvisningen.
Ytterligere informasjon
Strømkrav:
Modell i Nord-Amerika: 120 V
vekselstrøm, 60 Hz
Modeller i Mexico og Brasil:
120 V – 240 V vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller: 120 V – 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk:
MHC-ECL99BT: 90 W
MHC-ECL77BT: 75 W
Strømforbruk i standby
(i strømsparingsmodus):
Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått av: 0,5 W (Eco-Mode)
Når standbymodus for BLUETOOTH
er slått på: 4 W
(alle trådløse nettverksporter på)
Dimensjoner (B/H/D, inkludert største
utstikkende deler) (høyttalere unntatt):
MHC-ECL99BT: Ca. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
MHC-ECL77BT: Ca. 193 mm ×
300 mm × 260 mm
Vekt (høyttalere unntatt):
MHC-ECL99BT: Ca. 3,1 kg
MHC-ECL77BT: Ca. 3,1 kg
Antall for hovedenhet: 1 del
37NO
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising