Sony | MHC-V50D | Sony MHC-V50D Kraftig hjemmelydanlegg med BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

Lydanlegg til hjemmet
Bruksanvisning
Komme i gang
Plate-/USB-avspilling
USB-overføring
Tuner
BLUETOOTH
Lydjustering
Annen betjening
Tilleggsinformasjon
MHC-V50D
ADVARSEL
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner
eller lignende, kan det medføre
brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann
eller elektrisk støt er det viktig at du
beskytter apparatet mot væskesøl
og -sprut, og at du ikke plasserer
beholdere med væske (f.eks. vaser) på
apparatet.
Siden støpslet brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble
enheten til en stikkontakt som er lett
tilgjengelig. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du straks
trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et trangt
sted, for eksempel en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater
som inneholder batterier, ikke utsettes
for sterk varme, slik som fra direkte
sollys eller åpen flamme.
Selv om enheten er slått av, forblir den
likevel koblet til strømnettet så lenge
støpselet står i stikkontakten.
Bare beregnet på innendørs bruk.
For produkter med CE-merking
Gyldigheten til CE-merkingen er
begrenset kun til de landene hvor
dette er påbudt ved lov, hovedsakelig
i EØS-land.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
2NO
Dette apparatet er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1 i henhold til
IEC 60825-1:2007. Denne merkingen
finnes på baksiden.
For kunder i Europa
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU-land og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er
oppført på produktet,
batteriet eller emballasjen,
skal produktet og batteriet
ikke håndteres som
husholdningsavfall. På
noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til
hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.
Hvis du passer på å kvitte deg med
slike produkter og batterier på riktig
måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet bare
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever inn disse produktene etter endt
levetid til en gjenvinningsstasjon
for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å
sikre at det håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering
av brukte batterier.
Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller
forretningen der du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet
eller batteriet.
Merknad til kunder: Den
følgende informasjonen
gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som følger EUdirektiver.
Dette produktet er produsert av eller
på vegne av Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørsler som er knyttet
til om produktet er i samsvar med
EU-lovgivningen, skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. For spørsmål
som gjelder service eller garanti,
henvises det til adressene som er
angitt i de separate service- eller
garantidokumentene.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til følgende
URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret har blitt testet og viser at
det er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-reguleringen når det
brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
Dette hjemmelydanlegget er utviklet
for bruk til følgende formål:
•• spille av musikk-/videokilder på
plater eller USB-enheter
•• overføre musikk til USB-enheter
•• lytte til radiostasjoner
•• lytte til TV-lyd
•• spille av musikk på BLUETOOTHenheter
•• delta på sosiale sammenkomster
med Party Chain-funksjonen
For kunder i Australia og India
Avhending av brukt
elektrisk og
elektronisk utstyr
(gjelder i EU og
andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Sony Corp. erklærer herved at
dette utstyret samsvarer med de
spesifikke kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
3NO
For kunder i De forente
arabiske emiratene
Merknad om lisens og
varemerke
••
er et varemerke for DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R-,
DVD-R-, DVD VIDEO- og CD-logoene
er varemerker.
•• WALKMAN®- og WALKMAN®-logoen
er registrerte varemerker for Sony
Corporation.
•• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter er benyttet med lisens
fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•• Windows Media er enten et
registrert varemerke eller et
varemerke for Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
•• Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
•• Dette systemet bruker Dolby*
Digital.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio og
dobbel-D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
4NO
•• Dette systemet bruker HDMI™teknologi (High-Definition
Multimedia Interface). Begrepene
HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMIlogoen er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
•• BRAVIA er et varemerke for Sony
Corporation.
•• LDAC™ og LDAC-logoen er
varemerker for Sony Corporation.
•• BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
av slike merker av Sony Corporation
er under lisens. Andre varemerker
og -navn tilhører sine respektive
eiere.
•• N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke for NFC Forum,
Inc. i USA og i andre land.
•• Android™ er et varemerke for
Google Inc.
•• Google Play™ er et varemerke for
Google Inc.
•• Apple, Apple-logoen, iPhone og
iPod touch er varemerker tilhørende
Apple Inc., registrert i USA og andre
land. App Store er et tjenestemerke
for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.
•• Made for iPod og Made for iPhone
betyr at et elektronisk tilbehør
har blitt laget spesielt for enten
iPod eller iPhone, og at det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple
er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret
med sikkerhetsstandarder og
reguleringsstandarder. Merk at
bruken av dette tilbehøret med
iPod eller iPhone kan påvirke
trådløsytelsen.
•• DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT
I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL
PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK FOR EN FORBRUKER TIL
(i) DEKODING AV VIDEO I SAMSVAR
MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN (MPEG-4 VIDEO),
OG/ELLER
(ii)DEKODING AV MPEG-4 VIDEO
SOM HAR BLITT KODET AV EN
FORBRUKER GJENNOM EN PRIVAT
OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET
OG/ELLER SOM ER INNHENTET
FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM
HAR LISENS TIL Å TILBY MPEG-4
VIDEO.
DET GIS INGEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE LISENSER TIL ANNEN
BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON,
INKLUDERT INFORMASJON
ANGÅENDE SALGSFREMMENDE,
INTERN OG KOMMERSIELL BRUK
OG LISENSIERING, KAN FÅS VED
HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
•• I denne bruksanvisningen er ikke ™og ®-merkene spesifisert.
Om denne
bruksanvisningen
•• Denne bruksanvisningen forklarer
i hovedsak betjening ved hjelp
av fjernkontrollen, men de
samme operasjonene kan også
utføres ved hjelp av knappene
på berøringsskjermen som har
samme eller lignende navn.
•• Ikoner som
, som er oppført
øverst ved hver forklaring, viser
medietypen som kan brukes med
funksjonen som forklares.
•• Enkelte av illustrasjonene er
prinsipptegninger, og kan avvike
fra de faktiske produktene.
•• Elementene som vises på TVskjermen, kan variere avhengig av
område.
•• Standardinnstillingen er
understreket.
•• Tekst i hakeparenteser ([--]) vises
på TV-skjermen, og tekst mellom
doble anførselstegn ("--") vises på
skjermen.
5NO
Innhold
Om denne bruksanvisningen... 5
Utpakking............................... 8
Før du bruker USB-enheten.... 35
Avspillbare plater eller filer
på plater/USB-enheter........... 8
Overføre musikk................... 35
Nettsteder for kompatible
enheter.................................. 11
Indeks for deler og
kontroller...............................12
Komme i gang
Koble til systemet på en
sikker måte.............................17
Deaktivere
demonstrasjonen..................18
Sette inn batteriene...............19
Koble til TV-en....................... 20
Endre fargesystemet............ 22
Utføre hurtigoppsettet......... 22
Endre visningsmodusen....... 23
Plate-/USB-avspilling
Før du bruker USB-enheten.. 23
Grunnleggende avspilling.... 23
Andre avspillingsfunksjoner....24
Bruke avspillingsmodus....... 27
Begrense avspilling av platen
(foreldrekontroll)................... 28
Vise informasjon om en plate
og USB-enhet........................ 29
Bruke oppsettmenyen...........31
6NO
USB-overføring
Tuner
Høre på radio........................ 38
BLUETOOTH
Om trådløs BLUETOOTHteknologi............................... 39
Pare dette systemet med en
BLUETOOTH-enhet............... 39
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet...............40
One touch BLUETOOTHtilkobling med NFC................41
Stille inn lydkodekene for
BLUETOOTH.......................... 42
Stille inn standby-modusen
for BLUETOOTH..................... 43
Slå BLUETOOTH-signalet på
eller av................................... 43
Styre systemet ved hjelp av en
smarttelefon eller et nettbrett
(SongPal)....................................44
Holde ville fester med
Fiestable-appen...................44
Lydjustering
Justere lyden......................... 45
Velge virtuell
Football-modus.................... 45
Opprette din egen
lydeffekt................................46
Lage feststemning
(DJ-effekt)..............................46
Annen betjening
Bruke funksjonen Control
for HDMI................................ 47
Bruke Party Chainfunksjonen............................ 49
Synge med: Karaoke............. 52
Høre lyd fra en gitar.............. 53
Høre på musikk med festlys
og høyttalerlys...................... 53
Bruke innsovningstimeren... 54
Bruke taleveiledningen........ 54
Bruke tilleggsutstyr............... 54
Deaktivere berøringspanelet
på enheten (barnesikring)...... 55
Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen............... 55
Oppdatere programvaren.... 55
Tilleggsinformasjon
Feilsøking.............................. 56
Forsiktighetsregler................66
Spesifikasjoner.....................68
Språkkodeliste...................... 70
7NO
Utpakking
•• Denne enheten (MHC-V50D) (1)
•• Fjernkontroll (1)
•• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
•• FM-ledningsantenne (1)
•• Strømledning (1)
•• Strømkontaktadapter* (1) (følger
bare med for bestemte områder)
* Denne kontaktadapteren brukes ikke
i Chile, Paraguay og Uruguay. Bruk
denne kontaktadapteren i land der
det er nødvendig.
Merknad
Når du pakker ut av esken, må du sørge
for at to personer håndterer enheten. Hvis
du mister enheten ned, kan det medføre
personskade og/eller skade på eiendom.
Avspillbare plater eller
filer på plater/USBenheter
Avspillbare plater
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW i DVD VIDEO-
format eller videomodus
•• DVD+R/DVD+RW i DVD VIDEO-
format
•• VIDEO CD (versjon 1.0-, 1.1- og
2.0-plater)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM i VIDEO
CD-format eller super-VCD-format
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW i AUDIO CD-format
Avspillbare filer på plater
•• Musikk:
MP3-filer (.mp3)*1*2
•• Video:
8NO
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-filer (.avi)
Avspillbare filer på USB-enheter
•• Musikk:
MP3-filer (.mp3)*1*2, WMA-filer
(.wma) *2, AAC-filer (.m4a/.mp4/
.3gp)*2, WAV-filer (.wav)*2
•• Video:
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-filer (.avi)
Merknad
•• Platene må være i følgende format:
—— CD-ROM/-R/-RW i DATA CD-format
som inneholder MP3-*1*2, MPEG4-*2*3
og Xvid-filene og er i samsvar med
ISO 9660*4 nivå 1/nivå 2 eller Joliet
(utvidet format).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW i DATA
DVD-format som inneholder MP3*1*2, MPEG4-*2*3 og Xvid-filene og er
i samsvar med UDF (Universal Disk
Format).
•• Systemet vil forsøke å spille av alle
data av typene ovenfor, selv om de
ikke er i noen av formatene som
støttes. Avspilling av disse dataene kan
frembringe høy støy som kan skade
høyttalersystemet.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et
standardformat definert av ISO/MPEG
for komprimerte lyddata. MP3-filer må
være i MPEG 1 Audio Layer 3-formatet.
*2 Filer med kopibeskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke spilles
av på systemet.
3
* MPEG4-filer må være tatt opp i MP4filformatet. Følgende videokodeker
og lydkodeker støttes:
—— Videokodek: MPEG4 enkel profil
(AVC støttes ikke.)
—— Lydkodek: AAC-LC (HE-AAC støttes
ikke.)
*4 Et logisk format på filer og mapper på
CD-ROM, definert av ISO (International
Organization for Standardization).
Plater/filer som ikke kan spilles av
•• Du kan ikke spille av følgende
plater
—BD-er
—
(Blu-ray-plater)
—CD-ROM-plater
—
tatt opp i PHOTO
CD-format
—Datadel
—
av ekstramateriale
på CD-er eller CD-er laget i
miksemodus*
—CD-grafikkplate
—
—Super
—
Audio CD-er
—DVD-lyd
—
—DATA
—
CD / DATA DVD som er
opprettet i Packet Write-format
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD / DATA DVD som ikke
har blitt riktig ferdigstilt
—CPRM-kompatibel
—
(Content
Protection for Recordable
Media) DVD-R/-RW tatt opp i
Copy-Once-programmer
—Plater
—
med avvikende form
(f.eks. firkantede, hjerte- eller
stjerneformede)
—Plater
—
som har teip, papir eller
klistremerke på overflaten
•• Du kan ikke spille av følgende filer
—Videofiler
—
som er større enn 720
(bredde) × 576 (høyde) piksler.
—Videofiler
—
med et høyt bredde til
lengde-forhold.
—WMA-filer
—
i WMA DRM-, WMA
Lossless- eller WMA PROformat.
—AAC-filer
—
i AAC DRM- eller AAC
Lossless-format.
—AAC-filer
—
som er kodet ved
96 kHz.
—Filer
—
som er kryptert eller
passordbeskyttet.
—Filer
—
med DRM-kopibeskyttelse
(Digital Rights Management).
—Noen
—
Xvid-filer som er lengre
enn 2 timer.
•• MP3 PRO-lydfiler kan spilles av
som MP3-filer.
•• Det kan hende at systemet ikke
spiller av Xvid-filer når filene er
slått sammen fra to eller flere
Xvid-filer.
* CD laget i miksemodus: Dette formatet
tar opp data på det første sporet og lyd
(AUDIO CD-data) på det andre og de
påfølgende sporene for en økt.
Merknader om CD-R/-RW
og DVD-R/-RW/+R/+RW
•• I enkelte tilfeller kan ikke
CD-R/-RW- og DVD-R/RW/+R/+RW-plater spilles av
på dette systemet, noe som kan
skyldes opptakskvaliteten eller
platens fysiske tilstand, eller
egenskaper ved opptaksenheten
og programvaren som ble
brukt. Les bruksanvisningen til
opptaksenheten hvis du vil ha mer
informasjon.
•• Enkelte avspillingsfunksjoner
fungerer kanskje ikke med enkelte
DVD+R-/+RW-plater selv om de
er ferdigstilt på riktig måte. I dette
tilfellet kan du vise platen med
normal avspilling.
Merknader om plater
•• Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med
Compact Disc (CD)-standarden.
•• DualDisc og enkelte
musikkplater som er kodet
med opphavsrettsbeskyttende
teknologier, samsvarer ikke med
CD-standarden. Det kan derfor
hende at de aktuelle platene
ikke er kompatible med dette
produktet.
9NO
Merknader om flerøktsplate
Dette systemet kan spille av
sammenhengende økter på en
plate når de er tatt opp i det samme
formatet som den første økten.
Avspilling er imidlertid ikke garantert.
Merknad om
avspillingsfunksjoner for DVD
VIDEO og VIDEO CD
Enkelte avspillingsfunksjoner
for en DVD VIDEO eller VIDEO CD
kan programvareprodusentene
ha begrenset med hensikt.
Derfor kan det hende at enkelte
avspillingsfunksjoner ikke er
tilgjengelige. Sørg for å lese
bruksanvisningen for DVD VIDEO
eller VIDEO CD.
Merknader om avspillbare filer
•• Avspilling kan ta lenger tid å starte
når:
—en
— DATA CD / DATA DVD /
USB-enhet er spilt inn med en
komplisert trestruktur
—lydfiler
—
eller videofiler i en annen
mappe nettopp er spilt av
•• Systemet kan spille av en DATA CD
/ DATA DVD eller en USB-enhet
under følgende forhold:
—opptil
—
en dybde på 8 mapper
—opptil
—
300 mapper
—opptil
—
999 filer på en plate
——opptil 2000 filer på en USB-enhet
—opptil
—
650 filer i en mappe
Disse tallene kan variere
avhengig av fil- eller
mappekonfigurasjonen.
•• Det hoppes over mapper som
ikke inneholder noen lydfiler eller
videofiler.
•• Det kan hende at filer som
overføres av en enhet som en
datamaskin, ikke spilles av i den
rekkefølgen de ble overført i.
10NO
•• Det kan hende at
avspillingsrekkefølgen
ikke gjelder, avhengig av
programvaren som ble brukt til å
opprette lydfilen eller videofilen.
•• Kompatibilitet med all kodings-/
lagringsprogramvare i formatene
som støttes, alle opptaksenheter
og opptaksmedier kan ikke
garanteres.
•• Det kan hende bildet er uklart
eller lyden hopper, avhengig av
Xvid-filen.
Merknader om USB-enheter
•• Det er ikke garantert at systemet
fungerer med alle USB-enheter.
•• Selv om det finnes en rekke
komplekse funksjoner for USBenheter, er det bare musikk- og
videoinnhold som kan spilles
av på USB-enheter som er
koblet til systemet. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for USB-enheten.
•• Når en USB-enhet er satt i, leser
systemet alle filene på USBenheten. Hvis det er mange
mapper eller filer på USB-enheten,
kan det ta lang til å fullføre
lesingen av USB-enheten.
•• Ikke koble sammen systemet og
USB-enheten via en USB-hub.
•• For noen tilkoblede USB-enheter
kan det oppstå en forsinkelse
før en handling utføres av dette
systemet.
•• Avspillingsrekkefølgen på
systemet kan være annerledes
enn avspillingsrekkefølgen på den
tilkoblede USB-enheten.
•• Før du bruker en USB-enhet, må
du kontrollere at det ikke ligger
filer med virus på den.
Nettsteder for
kompatible enheter
Se nettstedene nedenfor for å få den
siste informasjonen om kompatible
USB- og BLUETOOTH-enheter.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
For kunder i andre land/områder:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatible iPhone-/iPodmodeller
Nedenfor finner du kompatible
iPhone-/iPod-modeller. Oppdater
din iPhone/iPod med den nyeste
programvaren før du bruker den
med systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generasjon)
•• iPod touch (5. generasjon)
11NO
Indeks for deler og kontroller
Du kan låse knappene på enheten, bortsett fra  (av/på), for å forhindre at de
brukes ved en feiltakelse (side 55).
Enhet
Overside










12NO





Forside








Bakside

 (av/på)-knapp
Trykk for å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 FLANGER-knapp (side 46)
ISOLATOR-knapp (side 46)
  (spill av)-knapp
Trykk for å starte avspilling.
Trykk på og hold nede  i mer
enn 2 sekunder. Den innebygde
lyddemonstrasjonen spilles
da av. Trykk på  for å stoppe
demonstrasjonen.
 (stopp)-knapp
——Trykk for å stoppe
avspillingen. Når du trykker
på denne to ganger, kan
gjenopptaking av avspillingen
avbrytes.
——Trykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
—— Trykk for å stoppe den
innebygde lyddemonstrasjonen.
FUNCTION-knapp
Trykk for å velge en funksjon.
 SOUND FIELD-knapp (side 45)
MEGA BASS-indikator
Begynner å lyse når MEGA BASSlydeffekt er valgt.
MEGA BASS-knapp (side 45)
FIESTA-knapp (side 45)
FOOTBALL-knapp (side 45)

USB-port (REC/PLAY)
Bruk til å koble til en USB-enhet.
Denne porten kan brukes
til både avspilling og
musikkoverføring.
REC TO USB-knapp
Trykk for å overføre musikk til
USB-enheten som er koblet til
(USB)-porten.
ENTER-knapp
Trykk for å angi innstillingene.
 PARTY LIGHT-knapp
(side 23, 53)
Skjerm
 Festlys (side 53)
Ikke se direkte på den
lysemitterende delen når
festlyset er slått på.
MIC1-kontakt
Bruk for å koble til mikrofonen.
MIC2/GUITAR-kontakt
Bruk for å koble til en mikrofon
eller gitar.
 PARTY CHAIN-knapp
(side 51)
 MIC ECHO-knapp (side 52)
VOCAL FADER-knapp
(side 52)
GITAR-indikator
Begynner å lyse når gitarmodus
er aktivert.
GUITAR-knapp (side 53)
 Knappen MIC/GUITAR LEVEL
+/– (side 52, 53)
BLUETOOTH-indikator
(side 38)
13NO
BLUETOOTH-knapp
Fjernkontroll
Trykk for å velge BLUETOOTHfunksjonen.
PAIRING-knapp
Trykk på og hold nede knappen
for å aktivere BLUETOOTHparing under BLUETOOTHfunksjonen.

Knappen +/– (velg mappe)
Trykk for å velge en mappe på
en dataplate eller en USB-enhet.
/ (gå bakover / gå
fremover)-knapp (side 24)
Knappen TUNING +/–
(side 37)
S1-, S2-, S3-, S4-knapp
(side 46)
 DJ OFF-knapp (side 46)
SAMPLER-knapp (side 46)

(N-merke) (side 41)
 (åpne/lukk)-knapp
Trykk for å åpne eller lukke
plateskuffen.
 VOLUME/DJ CONTROL-knapp
Trykk for å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
Drei for å justere volumet.*
Drei for å justere FLANGER- og
ISOLATOR-effekten eller for å
bruke SAMPLER-lydeffekten
kontinuerlig (side 46).
 PLAY MODE-knapp
(side 27, 35)
* Du kan ikke bruke denne knotten
til å justere volumet når DJ Effect
er valgt.
 Numeriske knapper (0–9)*1*2
Plateskuff
14NO
 (av/på)-knapp
Fjernkontrollsensor
 REPEAT/FM MODE-knapp
(side 28, 37)
——Trykk for å velge et spor,
et kapittel eller en fil med
elementnummeret.
——Trykk for å angi tall eller
verdier.
SUBTITLE-knapp (side 26)
AUDIO*2-knapp
(side 26, 30)
ANGLE-knapp (side 26)
SETUP-knapp (side 30)
MEDIA MODE-knapp
(side 24)
Trykk for å velge mediet som
skal spilles av på en dataplate
eller en USB-enhet.
CLEAR-knapp (side 25)
VOCAL FADER-knapp
(side 52)
MIC ECHO-knapp (side 52)
SCORE-knapp (side 53)
Knappen +/– (velg mappe)
Trykk for å velge en mappe på
en dataplate eller en USB-enhet.
KEY CONTROL-knapp /
(side 52)
 DVD TOP MENU-knapp
Trykk for å vise DVD-tittelen på
TV-skjermen.
DVD/TUNER MENU-knapp
(side 24, 25, 38)
RETURN-knapp (side 25)
OPTIONS-knapp
Trykk for å åpne eller gå ut av
menyen med alternativer.
/ / / -knapp
Trykk for å velge menyelementene.
(Enter)-knapp
Trykk for å angi/bekrefte
innstillingene.
SEARCH-knapp
(side 24, 25)
 (volum) +/–*2-knapp
Trykk for å justere volumet.
SHIFT*1-knapp
Hold nede for å aktivere
knappene med rosa skrift.
/ (gå raskt bakover /
gå raskt fremover)-knapp
(side 25)
/ (gå sakte bakover / gå
sakte fremover)-knapp
(side 25)
Knappen TUNING+ /– (side 37)
 (spill av)*2-knapp
Trykk for å starte avspilling.
/ (gå bakover / gå
fremover)-knapp (side 24)
Knappen PRESET+/–
(side 38)
 (pause)-knapp
Trykk for å stoppe avspillingen
midlertidig. Trykk på  for å
fortsette avspillingen.
 (stopp)-knapp
——Trykk for å stoppe
avspillingen. Når du trykker
to ganger på denne, kan du
avbryte gjenopptakelse av
avspillingen.
——Trykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
——Trykk for å stoppe
den innebygde
lyddemonstrasjonen.
15NO
 Knappen FUNCTION +/–
Trykk for å velge en funksjon.
 MEGA BASS-knapp
(side 45)
 SOUND FIELD-knapper
MUSIC (side 45),
VIDEO (side 45),
FOOTBALL (side 45)
 PARTY LIGHT-knapp
(side 23, 53)
LIGHT MODE-knapp
(side 53)
 DISPLAY-knapp (side 18,
23, 30, 37, 39)
Trykk for å endre informasjonen
på displayet.
DISPLAY*1-knapp
(side 29)
Trykk for å vise eller skjule
skjermvisning.
 SLEEP-knapp (side 54)
*1 Denne knappen har rosa skrift. For å
bruke denne knappen holder du nede
SHIFT () og trykker deretter på denne
knappen.
*2 Den numeriske knappen 2/AUDIO
og knappene  + og  har en
forhøyning. Denne fungerer som
referansepunkt når du betjener
systemet.
16NO
Komme i gang
Koble til systemet på en sikker måte
Enheten (bakside)
Komme i gang
 VIDEO OUT-kontakt
Bruk en videokabel
(medfølger ikke) til å koble til
videoinngangen på en TV eller
projektor (side 20).
 HDMI OUT (TV)-kontakt
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) til å koble til HDMIinngangen på en TV (side 20).
Merknad
Ikke koble dette systemet til TV-en
gjennom videospilleren.
17NO
 Lydinnganger og -utganger
Bruk en lydkabel (medfølger
ikke) til å foreta hver av
tilkoblingene slik:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-kontakter
—Koble
—
lydinngangskontaktene til et
tilleggsutstyr.
—Koble
—
til et annet lydsystem
for å bruke Party Chainfunksjonen (side 49).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R-kontakter
—Koble
—
lydutgangskontaktene
til en TV eller lyd-/
videoutstyr. Lyden sendes
gjennom dette systemet.
—Koble
—
til et annet lydsystem
for å bruke Party Chainfunksjonen (side 49).
 FM ANTENNA-terminal
Finn en plassering og en retning
som gir godt mottak, når du
monterer antennene.
Hold antennen unna
strømledningen og USB-kabelen
for å unngå å fange opp støy.
Trekk ut FM-ledningsantennen
horisontalt
 Strømledning
Koble strømledningen
(følger med) til enheten, og
skyv deretter ledningen inn
i sporet på enhetssokkelen.
Koble strømledningen til en
stikkontakt.
Til stikkontakt
Demonstrasjonen (side 23)
starter automatisk. Hvis du
trykker på  (av/på) for å
slå på systemet, avsluttes
demonstrasjonen.
Deaktivere
demonstrasjonen
For å deaktivere demonstrasjonen
når systemet er slått av, trykker
du på DISPLAY gjentatte
ganger for å velge modusen
for ingen skjermvisning
(strømsparingsmodus) (side 23).
18NO
Sette inn batteriene
Sett inn de to R03-batteriene (AAA)
som følger med, som vist nedenfor.
eller forskjellige batterityper.
•• Hvis du ikke har tenkt å bruke
fjernkontrollen på en stund, tar du ut
batteriene for å unngå mulig skade på
grunn av batterilekkasje og korrosjon.
Komme i gang
Merknad
•• Ikke kombiner gamle og nye batterier
Betjene systemet med
fjernkontrollen
Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på enheten.
19NO
Koble til TV-en
Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.
Se video
Velg tilkoblingsmetoder i henhold til kontaktene på TV-en.
Høy kvalitet
HDMI IN (ARC)*2
 HDMI-kabel*1 (medfølger ikke)
 Videokabel (medfølger ikke)
eller
HDMI IN
VIDEO IN
Standard kvalitet
Anbefalt tilkobling
Alternativ tilkobling
*1 High Speed HDMI-kabel og Ethernet
*2 Du kan lytte til TV-lyden via systemet hvis du kobler systemet til TV-ens HDMI IN (ARC)kontakt. ARC-funksjonen (Audio Return Channel) gjør det mulig å få TV-en til å sende
ut lyd gjennom systemet med en HDMI-tilkobling, uten å foreta noen lydtilkobling
(tilkoblingen  nedenfor). Hvis du vil angi ARC-funksjonen på dette systemet, kan du
se [AUDIO RETURN CHANNEL] (side 34). For å kontrollere om TV-en er kompatibel
med ARC-funksjonen, kan du se bruksanvisningen som følger med TV-en.
20NO
Lytte til TV-lyd via systemet
Hvis du ikke kobler systemet til TV-ens HDMI IN (ARC)-kontakt, må du utføre
denne tilkoblingen.
 Lydkabel (medfølger ikke)
AUDIO OUT
Komme i gang
For å lytte til TV-lyd trykker du på FUNCTION +/– gjentatte ganger for å velge TV.
Alternativt kan du trykke på FUNCTION på enheten gjentatte ganger.
Tips
•• Du kan også høre lyd fra eksternt utstyr (for eksempel DVD-spillere) via systemet ved å
koble til AUDIO/PARTY CHAIN IN-kontakten (TV) som tilkoblingen  ovenfor. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for utstyret.
•• Hvis lydutgangsnivået fra systemet er for lavt når du kobler til det eksterne utstyret, kan
du prøve å justere lydutgangsinnstillingene på det tilkoblede utstyret. Det kan forbedre
lydutgangsnivået. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for
utstyret.
Hvis CODE 01 og SGNL ERR vises på skjermen til enheten
Når lydinngangssignalene til systemet ikke er tokanals lineære
PCM-signaler, vises meldingene CODE 01 og SGNL ERR (angir at
inngangslydsignalene ikke støttes) på skjermen til enheten.
I dette tilfellet velger du den riktige lydutgangsmodusen på TV-en for å
sende ut tokanals lineære PCM-lydsignaler. Se bruksanvisningen for TV-en
hvis du vil ha mer informasjon.
21NO
Endre fargesystemet
(Bortsett fra modeller i LatinAmerika, Europa og Russland.)
Angi fargesystemet til PAL eller
NTSC, avhengig av fargesystemet til
TV-en.
Hver gang du utfører prosedyren
nedenfor, endres fargesystemet slik:
NTSC  PAL
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Trykk på FUNCTION gjentatte
ganger for å velge DVD/CD.
3 Trykk på og hold nede MIC
ECHO og ENTER i mer enn 3
sekunder.
NTSC eller PAL vises på skjermen.
Utføre hurtigoppsettet
Før du tar i bruk systemet, kan du
utføre grunnleggende justeringer i
hurtigoppsettet.
1 Slå på TV-en, og velg inngang i
henhold til tilkoblingen.
2 Trykk på  for å slå på systemet.
3 Trykk på FUNCTION +/–
gjentatte ganger for å velge
DVD/CD.
Veiledningsmeldingen [Press ENTER
to run QUICK SETUP.] vises nederst
på TV-skjermen.
22NO
4Trykk på
uten å legge inn
noen plate.
[LANGUAGE SETUP] vises på
TV-skjermen. Elementene som
vises, kan variere avhengig av land
eller område.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge språk, og trykk
deretter på .
[VIDEO SETUP] vises på TVskjermen.
6Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge innstillingen som
samsvarer med TV-typen, og
trykk deretter på .
Når [QUICK SETUP is complete.]
vises på TV-skjermen, er systemet
klart for avspilling.
Slik endrer du innstillingen
manuelt
Se Bruke oppsettmenyen
(side 30).
Avslutte hurtigoppsettet
Trykk på SETUP.
Merknad
Veiledningsmeldingen vises når du slår
på systemet for første gang, eller etter
at du har utført [RESET] (se Tilbakestille
innstillingene på oppsettmenyen til
standardinnstillingene på side 64).
Endre
visningsmodusen
Trykk på DISPLAY gjentatte ganger
mens systemet er slått av.
Hver gang du trykker på tasten, endres
displaymodusen på følgende måte:
Demonstrasjon
No display (Power Saving Mode)
Før du bruker USBenheten
Hvis du vil ha kompatible USBenheter, se Nettsteder for
kompatible enheter (side 11).
(Du kan bruke Apple-enhetene
med dette systemet bare via
BLUETOOTH-tilkoblingen.)
Grunnleggende
avspilling
Skjermen slås av for å spare strøm.
1 Trykk på funksjonsknappen +
/– gjentatte ganger for å velge
DVD/CD eller USB.
Plate-/USB-avspilling
Meldingene om de viktigste
funksjonene for dette systemet
ruller over skjermen, og belysningen
slås på.
For å slå av belysningen trykker du
på PARTY LIGHT.
Plate-/USB-avspilling
Alternativt kan du trykke på
FUNCTION på enheten gjentatte
ganger.
2 Klargjør avspillingskilden.
For DVD-/CD-funksjonen:
Trykk på  på enheten for å åpne
plateskuffen, og legg i en plate med
etikettsiden opp.
Når du spiller av en 8 cm plate,
for eksempel en CD-single,
legger du den i den innerste
sirkelen i skuffen.
23NO
Trykk på  på enheten igjen for å
lukke plateskuffen.
Ikke bruk kraft til å lukke
plateskuffen. Dette kan føre til feil.
For USB-funksjonen:
Koble en USB-enhet til
porten.
USB-
Slik spiller du av fra en bestemt fil
1 Trykk på MEDIA MODE gjentatte
ganger for å velge [MUSIC] eller
[VIDEO].
2 Trykk på SEARCH for å vise
mappelisten.
Merknad
Du kan bruke en USB-adapter
(medfølger ikke) til å koble USBenheten til enheten hvis USB-enheten
ikke kan plugges i USB-porten.
3 (Bare
) Trykk på
MEDIA MODE gjentatte ganger
for å velge medietypen
([MUSIC]/[VIDEO]) du vil bruke.
4Trykk på  for å starte
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket mappe.
4 Trykk på
for å vise fillisten.
avspilling.
Annen betjening
Til
Gjør følgende
Stoppe
avspilling
Trykk på .
Stoppe
avspillingen
midlertidig
Trykk på .
Gjenoppta
Trykk på .
avspillingen
eller gå tilbake
til normal
avspilling
Avbryte
Trykk på  to ganger.
gjenopptakelsespunktet
Velge spor, fil, Trykk på  eller 
kapittel eller
under avspilling.
scene
Du kan også holde
nede SHIFT, trykke på
de numeriske
knappene og deretter
trykke på .
(Betjening kan være
forbudt på platen eller
USB-enheten.)
24NO
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket fil, og trykk
deretter på .
Andre
avspillingsfunksjoner
Det kan hende at funksjonen ikke
fungerer, avhengig av plate- eller
filtypen.
Til
Gjør følgende
Vise DVDmenyen
Trykk på DVD/TUNER
MENU.
Vise mappeeller fillisten
Trykk på SEARCH.
Trykk på SEARCH på
nytt for å slå av
mappe- eller fillisten.
Gjør følgende
Gå tilbake til
mappelisten
når du er i
fillisten
Trykk på RETURN.
Finne et punkt
raskt når du
spoler forover
eller bakover
(låsesøk)
Trykk på  eller 
under avspilling.
Hver gang du trykker
på eller ,
endres avspillingshastigheten.
Se bilde for
bilde (sakte
avspilling)
Trykk på , og trykk
deretter på
eller .
Hver gang du trykker
på
eller , endres
avspillingshastigheten.
Søke etter et bestemt spor
Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å velge
sporet du vil spille av, og trykk
deretter på .
Slik søker du ved å bruke
knappen SEARCH
1 Trykk på SEARCH for å vise
sporlisten.
2 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge sporet du vil spille av,
og trykk deretter på .
Søke etter en bestemt tittel/
kapittel/scene/spor/indeks
1 Trykk på SEARCH gjentatte
ganger under avspilling for å
velge søkemodusen.
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
ønsket tittel, kapittel, scene,
spor eller indeksnummer, og
trykk deretter på .
Avspillingen starter.
Merknad
•• For VIDEO CD med PBC-avspilling kan
du trykke på SEARCH for å søke etter
scenen.
•• For VIDEO CD uten PBC-avspilling kan
du trykke på SEARCH for å søke etter
sporet og indeksen.
For å søke etter et bestemt punkt
ved hjelp av tidskode
1 Trykk på SEARCH gjentatte
ganger under avspilling for å
velge tidssøkemodusen.
Plate-/USB-avspilling
Til
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
tidskoden, og trykk deretter på
.
Eksempel: Hvis du vil finne en scene
ved 2 timer, 10 minutter og 20
sekunder, holder du nede SHIFT og
trykker deretter på 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Hvis du gjør en feil, trykker du på
CLEAR for å slette nummeret.
Slik søker du ved å bruke
DVD-menyen
1 Trykk på DVD/TUNER MENU.
2 Trykk på / / / , eller hold
nede SHIFT og trykk på de
numeriske knappene for å velge
tittelen eller elementet du vil
spille av, og trykk deretter på .
25NO
Endre kameravinklene
Trykk på ANGLE gjentatte ganger
under avspilling for å velge ønsket
vinkel.
Velge innstilling for teksting
Trykk på SUBTITLE gjentatte
ganger under avspilling for å
velge ønsket språk på
undertekstene, eller for å slå av
underteksten.
Endre språk/lyd
Trykk på AUDIO gjentatte ganger
under avspilling for å velge ønsket
lydformat eller -modus.
DVD VIDEO
Du kan velge lydformat eller
språk når kilden inneholder flere
lydformater eller flere språkspor.
Når fire tall vises, angir de en
språkkode. Se Språkkodeliste
(side 70) for å kontrollere hvilket
språk koden representerer. Når
samme språk vises to eller flere
ganger, er DVD-VIDEO-en tatt opp i
flere lydformater.
VIDEO CD / AUDIO CD / lydfil
Du kan endre lyden.
•• [STEREO]: stereolyden.
•• [1/L]/[2/R]: monolyden fra venstre
eller høyre kanal.
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereolyden for
lydspor 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monolyden fra
venstre eller høyre kanal for
lydspor 1.
•• [2:STEREO]: stereolyden for
lydspor 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monolyden fra
venstre eller høyre kanal for
lydspor 2.
Spille av en VIDEO CD med
PBC-funksjoner
Du kan bruke menyen PBC
(avspillingskontroll) for å bruke de
interaktive funksjonene for VIDEO
CD (VIDEO CD versjon 2.0 og Super
VCD).
1 Trykk på  for å spille av en
VIDEO CD med PBC-funksjoner.
PBC-menyen vises på TV-skjermen.
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å velge
ønsket elementnummer, og
trykk deretter på .
3 Fortsett avspillingen i henhold
til instruksjonene på menyen.
Merknad
PBC-avspilling avbrytes når gjentakende
avspilling aktiveres.
26NO
Slik avbryter du PBC-avspilling
1 Trykk på  eller , eller hold
nede SHIFT, og trykk deretter på
de numeriske knappene for å
velge et spor når avspillingen er
stoppet.
2 Trykk på  eller
.
Avspillingen starter fra det valgte
sporet.
Trykk på  to ganger, og trykk
deretter på .
Gjenoppta avspilling for flere
plater
Dette systemet kan lagre
gjenopptakelsespunkter for
avspilling for opptil seks plater
og gjenoppta avspillingen
når du legger i den samme
platen igjen. Hvis du lagrer et
gjenopptakelsespunkt for avspilling
for den sjuende platen, slettes
gjenopptakelsespunktet for den
første platen.
Du aktiverer denne funksjonen
ved å sette [MULTI-DISC RESUME] i
[SYSTEM SETUP] til [ON] (side 33).
Spille av i sekvensiell
rekkefølge (normal avspilling)
Når avspillingen er stoppet,
trykker du på PLAY MODE
gjentatte ganger.
 Når du spiller av en plate
•• [DISC]: spiller av platen.
•• FOLDER]*: spiller av alle
avspillbare filer i den angitte
mappen på platen.
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av en USB-enhet
•• [ONE USB DEVICE]: spiller av USBenheten.
•• [FOLDER]: spiller av alle avspillbare
filer i den angitte mappen på USBenheten.
Plate-/USB-avspilling
Slik går du tilbake til PBCavspilling
Bruke avspillingsmodus
Merknad
•• "FLDR" og "SHUF" slukkes på skjermen
når normal avspilling er satt til [DISC]
eller [ONE USB DEVICE].
•• "FLDR" lyser opp på skjermen når
normal avspilling er satt til [FOLDER].
Spille av i tilfeldig rekkefølge
(avspilling i tilfeldig rekkefølge)
Merknad
Hvis du vil spille av fra begynnelsen av
platen, trykker du på  to ganger og
trykker deretter på .
Når avspillingen er stoppet,
trykker du på PLAY MODE
gjentatte ganger.
 Når du spiller av en plate
•• [DISC (SHUFFLE)]: spiller av alle lydfiler
på platen i tilfeldig rekkefølge.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: spiller av
alle lydfiler i den angitte mappen
på platen i tilfeldig rekkefølge.
27NO
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av en USB-enhet
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
spiller av alle lydfiler i tilfeldig
rekkefølge på USB-enheten.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: spiller av alle
lydfiler i den angitte mappen på
en USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.
Merknad
•• "SHUF" lyser opp på skjermen
når gjentakende avspilling er
satt til [DISC (SHUFFLE)] eller
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• "FLDR" og "SHUF" lyser på skjermen når
avspilling i tilfeldig rekkefølge er satt til
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan ikke
utføres for videofiler.
•• Avspilling i tilfeldig rekkefølge avbrytes
når du:
—— åpner plateskuffen.
—— utfører synkronisert overføring.
—— endrer MEDIA MODE.
•• Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan bli
avbrutt når du velger en mappe eller et
spor du vil spille av.
Slik spiller du av gjentatte
ganger (gjentakende avspilling)
Trykk flere ganger på REPEAT.
Det kan hende at enkelte
innstillinger ikke er tilgjengelige,
avhengig av plate- eller filtypen.
•• [OFF]:spiller ikke av gjentatte
ganger.
•• [ALL]: gjentar alle sporene
eller filene i den valgte
avspillingsmodusen.
•• [DISC]: gjentar alt innhold (bare
DVD VIDEO og VIDEO CD).
•• [TITLE]: gjentar gjeldende tittel
(bare DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: gjentar gjeldende
kapittel (bare DVD VIDEO).
28NO
•• [TRACK]: gjentar det gjeldende
sporet.
•• [FILE]: gjentar den gjeldende
videofilen.
Slik avbryter du gjentakende
avspilling
Trykk på REPEAT gjentatte ganger
for å velge [OFF].
Merknad
lyser på skjermen når gjentakende
avspilling er satt til [ALL] eller [DISC].
••
lyser opp på skjermen når
gjentakende avspilling er satt til [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].
•• Du kan ikke bruke gjentakende
avspilling med VIDEO CD under PBCavspilling.
•• Avhengig av DVD VIDEO-en kan du ikke
bruke gjentakende avspilling.
•• Gjentakende avspilling avbrytes når du
—— åpner plateskuffen.
—— slår av systemet (bare DVD VIDEO og
VIDEO CD).
—— endrer funksjon (bare DVD VIDEO og
VIDEO CD).
—— utfører synkronisert overføring.
—— endrer MEDIA MODE.
••
Begrense avspilling av
platen (foreldrekontroll)
Du kan begrense avspilling av DVD
VIDEO-er i henhold til et forhåndsbestemt nivå. Scener kan hoppes
over eller erstattes av andre scener.
1 Når avspillingen er stoppet,
trykker du på SETUP.
2 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [SYSTEM SETUP], og
trykk deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge
[PARENTAL CONTROL], og trykk
deretter på .
4Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
eller skrive inn det firesifrede
passordet på nytt. Trykk
deretter på .
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [STANDARD], og
trykk deretter på .
6 Trykk på
Området er valgt.
Når du velger [OTHERS], angir du
områdekoden for ønsket geografisk
område i henhold til
Områdekodeliste for
foreldrekontroll (side 71) ved å
holde nede SHIFT og deretter trykke
på de numeriske knappene.
7 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [LEVEL], og trykk
deretter på .
8Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket nivå, og trykk
deretter på .
Ta ut platen, og gjenta trinn 1 til
3 i Begrense avspilling av platen
(foreldrekontroll) (side 28). Hold
nede SHIFT, trykk på de numeriske
knappene for å angi passordet
199703, og trykk deretter på .
Følg instruksjonene på skjermen,
og skriv inn et nytt firesifret passord.
Legg deretter i platen på nytt, og
trykk på .
Du må angi det nye passordet igjen.
Vise informasjon om en
plate og USB-enhet
Informasjon på TV-skjermen
Plate-/USB-avspilling
/ gjentatte ganger for
å velge et geografisk område som
begrensningsnivået for avspilling,
og trykk deretter på .
Hvis du glemmer passordet
Hold nede SHIFT, og trykk deretter
på DISPLAY gjentatte ganger
under avspilling.
Lavere verdi gir større begrensninger.
Slik slår du av funksjonen for
foreldrekontroll
Sett [LEVEL] til [OFF] i trinn 8.
Slik spiller du av en plate der
foreldrekontroll er angitt
 Avspillingsinformasjon
Spilletid og gjenværende tid
1 Legg i platen, og trykk på .
 Bithastighet
Skjermen for å angi passordet vises
på TV-skjermen.
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
eller skrive inn det firesifrede
passordet på nytt. Trykk deretter
på .
Systemet starter avspillingen.
 Filtype
 Avspillingsstatus
 Tittel*1/spor/filnavn*2
 Album*1/mappenavn*2/
kapittel/indeksnummer
Artistnavn*1*2
Vises når det spilles av en lydfil.
29NO
*1 Hvis en lydfil har en ID3-kode, viser
systemet et albumnavn/tittelnavn/
artistnavn fra ID3-kodeinformasjonen.
Systemet kan støtte ID3 versjon
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Hvis navnet inneholder tegn som ikke
kan vises, vises disse tegnene som "_".
Merknad
•• Avhengig av kilden som spilles av,
—— kan det hende at noe informasjon
ikke kan vises.
—— kan det hende at enkelte tegn ikke
kan vises.
•• Informasjonen som vises kan variere,
avhengig av avspillingsmodusen.
Vise lydformatinformasjonen på
DVD VIDEO-er og videofiler
Trykk på AUDIO) gjentatte ganger
under avspillingen.
Informasjon på skjermen
Trykk på DISPLAY gjentatte ganger
mens systemet er slått på.
Du kan vise informasjonen som
følger:
—avspillingstid,
—
gjenværende tid for
spor, tittel, kapittel
—scenenummer
—
—filnavn,
—
mappenavn
—tittel,
—
artist og albuminformasjon
Merknad
•• Det kan hende at navnet på platen eller
sporet ikke vises, avhengig av tegnene.
•• Det kan hende at avspillingstid for
lydfiler og videofiler ikke vises på riktig
måte.
•• Avspillingstiden som er forløpt for en
lydfil som er kodet ved hjelp av en VBR
(variabel bithastighet), vises ikke på
riktig måte.
30NO
Bruke oppsettmenyen
Du kan gjøre en rekke justeringer av
elementer som lyd og bilde.
Viste elementer varierer avhengig av
land eller område.
Merknad
Avspillingsinnstillinger som er lagret på
platen, prioriteres over innstillinger på
oppsettmenyen. Derfor kan det hende at
noen av innstillingene på oppsettmenyen
ikke utføres.
1 Når avspillingen er stoppet i
DVD/CD- eller USB-funksjon,
trykker du på SETUP.
Oppsettmenyen vises på TVskjermen.
2 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] eller
[HDMI SETUP], og trykk deretter
på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket element, og
trykk deretter på .
4Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket innstilling, og
trykk deretter på .
Innstillingen er valgt, og oppsettet
er fullført.
Avslutte menyen
Trykk på SETUP.
Stille inn språket –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
S tille inn TV-skjermen
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
Angir språket for skjermvisningen.
[MENU]
Angir språket for DVD-menyen.
[16:9]: Velg dette alternativet når du
kobler til en widescreen-TV eller en
TV med bredmodusfunksjon.
[AUDIO]
[SUBTITLE]
Endrer språket for underteksten som
finnes på DVD VIDEO-en.
Når du velger [AUDIO FOLLOW],
endres språket for undertekstene i
henhold til språket som er valgt for
lydsporet.
Merknad
Hvis du velger [OTHERS] i [MENU],
[AUDIO] og [SUBTITLE], angir du en
språkkode fra Språkkodeliste (side 70)
ved å bruke de numeriske knappene.
[4:3 LETTER BOX]: Velg dette
alternativet når du kobler til en
TV med 4:3-skjerm som ikke har
noen bredmodusfunksjon. Denne
innstillingen brukes til å velge bredt
bilde med svarte felt øverst og
nederst.
Plate-/USB-avspilling
Endrer språket for lydsporet.
Når du velger [ORIGINAL], brukes det
språket som er prioritert på platen.
[4:3 PAN SCAN]: Velg dette
alternativet når du kobler til en
TV med 4:3-skjerm som ikke har
noen bredmodusfunksjon. Denne
innstillingen brukes til å vise bildet
i full høyde på hele skjermen, med
beskårede sider.
[4:3 OUTPUT] (4:3-VISNING)
[FULL]: Velg dette alternativet
når du kobler til en TV med
bredmodusfunksjon. Viser en
skjerm med bildeforhold 4:3 i
16:9-sideforholdet selv på en
widescreen-TV.
31NO
[NORMAL]: Endrer bildestørrelsen
for å passe til skjermstørrelsen med
det opprinnelige bildeformatet.
Denne innstillingen viser svarte
kanter på venstre og høyre side hvis
du bruker bildeforholdet 4:3.
[FRAME]: Bildet, inkludert objekter
som ikke beveger seg dynamisk,
vises i høy oppløsning.
S tille inn lydalternativene
– [AUDIO SETUP]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(bortsett fra modeller i LatinAmerika, Europa og Russland)
Angir fargesystemet (PAL eller
NTSC).
[AUTO]: Sender videosignalet i
henhold til fargesystemet for platen.
Velg denne innstillingen hvis TV-en
bruker et dobbelt system.
[PAL]: Endrer videosignalet for en
NTSC-plate og sender det i PALsystemet.
[NTSC]: Endrer videosignalet for en
PAL-plate og sender det i NTSCsystemet.
Se Endre fargesystemet (side 22)
for å få mer informasjon.
[BLACK LEVEL]
(Bare for modeller i Latin-Amerika)
Velger svartnivået (oppsettnivået)
for videosignalene som overføres fra
VIDEO OUT-kontakten.
[ON]: Angir svartnivået for
videosignalet til standardnivået.
[OFF]: Senker standard svartnivå.
Bruk dette alternativet når bildet blir
for hvitt.
[PAUSE MODE]
32NO
[AUTO]: Bildet, inkludert objekter
som beveger seg dynamisk, vises
uten skjelving. Denne innstillingen
velges vanligvis.
[AUDIO DRC]
(Komprimering av dynamisk
rekkevidde)
Nyttig for å se filmer på lavt volum
sent om kvelden.
[OFF]: Av.
[STANDARD]: Den dynamiske
rekkevidden komprimeres slik
opptaksteknikeren hadde tiltenkt.
[TRACK SELECTION]
Gir prioritet til lydsporet som
inneholder flest kanaler når du
spiller av en DVD-VIDEO som
inneholder flere lydformater (PCM,
MPEG-lyd eller Dolby Digital).
[OFF]: Ingen prioritet satt.
[AUTO]: Prioritert.
[A/V SYNC]
(bare videofiler)
[OFF]: Justerer ikke.
[ON]: Justerer forsinkelsen mellom
bilde og lyd når lyden ikke er
synkronisert med bildet som vises.
[DOWNMIX]
Angir lydutgangssignalet for å spille
av flerkanalslyd.
[NORMAL]: Overfører flerkanalslyd
til et stereosignal med to kanaler.
[DOLBY SURROUND]: Overfører
flerkanalslyd til et surroundsignal
med to kanaler.
Merknad
Denne funksjonen fungerer bare for HDMI
OUT-kontakten på TV-en.
Stille inn systemet
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
[BACKGROUND]
Angir bakgrunnsfargen eller et bilde
som skal vises på TV-skjermen.
[JACKET PICTURE]: Omslagsbildet
(stillbildet) som er registrert på
platen, vises i bakgrunnen.
[GRAPHICS]: Et forhåndsinnstilt
bilde som er lagret i systemet, vises i
bakgrunnen.
[BLUE]: Bakgrunnsfargen er blå.
[BLACK]: Bakgrunnsfargen er svart.
[PARENTAL CONTROL]
Angir avspillingsrestriksjonene.
Se Begrense avspilling av platen
(foreldrekontroll) (side 28) for å få
mer informasjon.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Lagrer gjenopptakelsespunktet
for avspilling i minnet for opptil seks
plater.
[OFF]: Avspilling starter på
gjenopptakelsespunktet bare for
avspilling av den gjeldende platen i
systemet.
Tilbakestiller innstillingene
på oppsettmenyen til
standardinnstillingene. Se Tilbakestille
innstillingene på oppsettmenyen til
standardinnstillingene (side 64) for
å få mer informasjon.
S tille inn HDMIalternativene –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Velger TV-utgangsoppløsningen når
TV-en er koblet til via HDMI-kabel.
[AUTO(1920×1080p)]: Sender
videosignaler i henhold til TVapparatets oppløsning.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Sender videosignaler i henhold til
den valgte oppløsningsinnstillingen.
Plate-/USB-avspilling
Skjermspareren vil hjelpe til med
å forhindre at skjermen blir skadet
(dobbeltkontur). Trykk på  + /– for
å avslutte skjermspareren.
[ON]: Skjermsparerbildet vises hvis
du ikke bruker systemet i ca. 15
minutter.
[OFF]: Deaktiverer funksjonen.
Skjermsparerbildet vises ikke.
[RESET]
*1 Bare for modeller i Latin-Amerika.
*2 For andre modeller.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Overfører videosignaler av
typen YCBCR.
[RGB]: Overfører videosignaler av
typen RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Overfører lydsignaler i
originalformatet fra HDMI OUTkontakten på TV-en.
[PCM]: Overfører 2-kanals lineære
PCM-signaler fra HDMI OUTkontakten på TV-en.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funksjonen Control for HDMI
er aktivert. Du kan operere gjensidig
mellom systemet og TV-en som er
koblet til med en HDMI-kabel.
[OFF]: Av.
33NO
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Still inn denne funksjonen når
systemet er koblet til en TVs HDMI
IN-kontakt som er kompatibel
med Audio Return Channel. Denne
funksjonen er tilgjengelig når du
setter [CONTROL FOR HDMI] til [ON].
[ON]: Du kan lytte til TV-lyden fra
systemets høyttalere.
[OFF] (AV): Av.
[STANDBY LINKED TO TV]
Denne funksjonen er tilgjengelig
når du setter [CONTROL FOR HDMI]
til [ON].
[AUTO]: Når du slår av TV-en,
slår systemet seg av automatisk i
følgende situasjoner:
—når
— du spiller av video i
DVD/CD- eller USB-funksjon
—når
— lydavspillingen er stoppet i
DVD/CD- eller USB-funksjon
—når
— TV-funksjonen er valgt
[ON]: Systemet slår seg av
automatisk når du slår av TV-en,
uavhengig av funksjon.
[OFF]: Systemet slår seg ikke av selv
om du slår av TV-en.
USB-overføring
Før du bruker USBenheten
Hvis du vil ha kompatible USBenheter, se Nettsteder for
kompatible enheter (side 11).
(Du kan bruke Apple-enhetene
med dette systemet bare via
BLUETOOTH-tilkoblingen.)
Overføre musikk
Du kan overføre musikk fra en plate
(bare lyd-CD- eller MP3-plater) til en
USB-enhet koblet til
USB-porten.
Lydformatet på filene som overføres
av dette systemet, er MP3.
Merknad
•• Ikke fjern USB-enheten under
overføring eller sletting. Det kan føre til
skade på dataene på USB-enheten eller
skade på selve USB-enheten.
•• MP3-filer overføres med den samme
bithastigheten som de opprinnelige
filene.
•• Når du overfører fra LYD-CD, kan du
velge bithastighet før du overfører.
•• USB-overføring og USB-sletting er
forbudt når plateskuffen er åpen.
Merknader om
opphavsrettsbeskyttet innhold
Den overførte musikken er begrenset til
bare privat bruk. Bruk av musikk utover
denne grensen, krever tillatelse fra
opphavsretteierne.
Slik velger du bithastigheten
Du kan velge en høyere bithastighet
for å overføre musikk med bedre
kvalitet.
34NO
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge BIT RATE, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket bithastighet,
og trykk deretter på .
•• "128 kbps": kodede MP3-filer har
Overføre musikk fra en plate
Du kan overføre musikk til en
USB-enhet som er koblet til
USBporten slik:
•• Synkronisert overføring: Overfør
alle sporene eller MP3-filene fra en
plate til USB.
•• REC1-overføring: Overfør ett spor
eller én MP3-fil under avspilling.
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Koble en overførbar USB-enhet
til
USB-porten.
Merknad
Du kan bruke en USB-adapter
(medfølger ikke) til å koble USBenheten til enheten hvis USB-enheten
ikke kan plugges i USB-porten.
2 Trykk på funksjonsknappen
gjentatte ganger for å velge
DVD/CD, og legg deretter i en
plate.
Synkronisert overføring:
Hvis systemet starter avspillingen
automatisk, trykker du på  to
ganger for å stoppe avspillingen helt.
Når avspillingen er stoppet, trykker
du på PLAY MODE på
fjernkontrollen gjentatte ganger for
å velge ønsket avspillingsmodus.
Merknad
Hvis du begynner å overføre under
avspilling i tilfeldig rekkefølge eller
gjentakende avspilling, endres den
valgte avspillingsmodusen automatisk
til normal avspilling.
REC1-overføring:
Velg sporet eller MP3-filen du vil
overføre, og start deretter
avspillingen.
4Trykk på REC TO USB.
USB-overføring
mindre filstørrelse og lavere
lydkvalitet.
•• "256 kbps": kodede MP3-filer har
større filstørrelse, men høyere
lydkvalitet.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
3 Klargjør lydkilden.
PUSH ENTER (TRYKK PÅ ENTER)
vises på skjermen.
5 Trykk på ENTER.
Overføringen begynner, og deretter
vises DO NOT REMOVE (IKKE TA UT)
på skjermen. Ikke fjern USB-enheten
før overføringen er fullført.
Når overføringen er fullført, utfører
systemet følgende:
Synkronisert overføring:
Platen stopper automatisk.
REC1-overføring:
Platen fortsetter å spille av neste
spor eller fil.
Slik stopper du overføring
Trykk på .
Merknader om overføring
•• Du kan ikke overføre MP3-filer på
en plate som er formatert som UDF
(Universal Disk Format), til USB-enheten.
•• Under overføringen høres ingen lyd.
35NO
•• CD-TEXT-informasjon overføres ikke til
de opprettede MP3-filene.
•• Overføringen stopper automatisk hvis:
—— USB-enheten går tom for plass under
overføringen.
—— antallet lydfiler eller mapper på USBenheten når grensen som systemet
kan gjenkjenne.
•• Hvis en mappe eller fil som du
prøver å overføre, allerede finnes
på USB-enheten med det samme
navnet, legges det til et sekvensielt
tall etter navnet uten å overskrive den
opprinnelige mappen eller filen.
•• Du kan ikke utføre følgende handlinger
under overføring:
—— Mate ut platen.
—— Velge et annet spor eller en annen fil.
—— Stoppe avspillingen midlertidig eller
finne et punkt i sporet eller filen.
—— Endre funksjon.
•• Når du overfører musikk til en
WALKMAN® ved hjelp av Media
Manager for WALKMAN, må du overføre
i MP3-format.
•• Når du kobler en WALKMAN® til
systemet, må du koble til etter at
meldingen “Creating Library” eller
“Creating Database” på WALKMAN® har
blitt borte.
Regler for generering av
mapper og filer
Maksimalt antall MP3-filer som
kan genereres
•• 298 mapper
•• 650 filer i en mappe
•• 650 filer i REC1-CD- eller REC1-
MP3-mappen.
Disse tallene kan variere avhengig
av fil- eller mappekonfigurasjonen.
Når du overfører til en USB-enhet,
opprettes en MUSIC-mappe rett
under rotmappen. Mapper og filer
genereres i denne MUSIC-mappen i
henhold til overføringsmetoden og
-kilden på følgende måte:
36NO
Synkronisert overføring
 Når du overfører CD-DA-spor fra
en LYD-CD
Mappenavn: CDDA0001*
Filnavn: TRACK001*
 Når du overfører MP3-filer fra en
plate
Mappenavn: Samme som kilden
Filnavn: Samme som kilden
REC1-overføring
 Når du overfører et CD-DA-spor
fra en LYD-CD
Mappenavn: REC1-CD
Filnavn: TRACK001*
 Når du overfører en MP3-fil fra
en plate
Mappenavn: REC1-MP3
Filnavn: Samme som kilden
* Mappe- og filnumre tilordnes serielt
neste gang.
Slette lydfiler eller mapper på
USB-enheten
1 Trykk på funksjonsknappen
+/– gjentatte ganger for å velge
USB.
2 Trykk gjentatte ganger på
MEDIA MODE for å velge
[MUSIC].
3 Når avspillingen er stoppet,
trykker du på OPTIONS.
4Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ERASE, og trykk
deretter på .
Mappelisten vises på TV-skjermen.
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge en mappe, og trykk
deretter på .
Fillisten vises på TV-skjermen.
6Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge lydfilen du vil slette,
og trykk deretter på .
Hvis du vil slette alle lydfilene i
mappen, velger du [ALL TRACKS] i
listen.
FOLDER ERASE (SLETT MAPPE) eller
TRACK ERASE (SLETT SPOR) og
PUSH ENTER (TRYKK PÅ ENTER)
vises på skjermen.
For å avbryte sletting kan du trykke
på .
.
COMPLETE (FULLFØRT) vises på
displayet.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Merknad
•• Du kan bare slette den støttede lydfilen,
MP4-formatfilen eller 3GP-formatfilen.
•• Du kan ikke slette lydfiler eller mapper
når avspilling i tilfeldig rekkefølge
er valgt. Sett avspillingsmodusen til
normal avspilling før sletting.
•• Sletting er forbudt når plateskuffen er
åpen.
Høre på radio
1 Trykk på funksjonsknappen
+/– gjentatte ganger for å velge
TUNER FM .
Alternativt kan du trykke på
FUNCTION på enheten gjentatte
ganger.
2 Søk etter en stasjon.
For automatisk søk:
Hold nede TUNING+/– til frekvensen
begynner å endres på skjermen.
Søket stoppes automatisk når en
stasjon blir funnet. «ST» (bare for
FM-stereoprogrammer) lyser opp
på skjermen.
Hvis søket ikke stopper, trykker du
på  for å stoppe det. Utfør deretter
manuelt stasjonssøk (nedenfor).
Tuner
7 Trykk på
Tuner
For manuelt stasjonssøk:
Trykk på TUNING+/– gjentatte
ganger for å finne ønsket stasjon.
Merknad
Når du stiller inn på en FM-stasjon som
tilbyr RDS-tjenester, vises informasjon,
for eksempel navnet på tjenesten eller
kanalen, av kringkasterne. Du kan sjekke
RDS-informasjonen ved å trykke på
DISPLAY gjentatte ganger.
Tips
Hvis du vil redusere statisk støy på en
svak FM-stereostasjon, trykker du på FM
MODE gjentatte ganger til “ST” forsvinner
fra skjermen. Du mister stereoeffekten,
men mottaket forbedres.
37NO
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan lagre opptil 20 FM-kanaler
som dine favorittkanaler.
Om trådløs BLUETOOTHteknologi
1 Still inn på ønsket stasjon.
2 Trykk på DVD/TUNER MENU.
3 Trykk på / gjentatte ganger
Trådløs BLUETOOTH-teknologi
er en trådløs teknologi med kort
rekkevidde som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom
digitale enheter.
for å velge det forhåndsinnstilte
nummeret du vil bruke, og trykk
deretter på .
COMPLETE (FULLFØRT) vises på
skjermen, og stasjonen lagres.
Hvis en annen kanal allerede er
lagret under det valgte nummeret,
erstattes den av den nye kanalen.
Lytte til den forhåndsinnstilte
stasjonen
Trykk på PRESET+/– gjentatte
ganger for å velge det
forhåndsinnstilte nummeret du vil
bruke.
Alternativt kan du holde nede SHIFT,
trykke på de numeriske knappene
og deretter trykke på .
38NO
BLUETOOTH
Støttede BLUETOOTH-versjoner,
-profiler og -kodeker
Se BLUETOOTH-delen (side 68)
for å få mer informasjon.
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Se Nettsteder for kompatible
enheter (side 11) for å få mer
informasjon.
Om BLUETOOTH-indikatoren
BLUETOOTH-indikatoren på enheten
lyser eller blinker blått for å vise
BLUETOOTH-statusen.
Systemstatus
Indikatorstatus
BLUETOOTHstandby
BLUETOOTHgruppering
BLUETOOTHtilkoblingen er
opprettet
Blinker langsomt
Blinker raskt
Lyser
Pare dette systemet
med en BLUETOOTHenhet
Sammenkobling er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer
seg med hverandre på forhånd.
Når sammenkoblingen er fullført,
trenger den ikke å utføres på nytt.
Hvis enheten er en NFCkompatibel smarttelefon, er ikke
fremgangsmåten for manuell
gruppering nødvendig. (Se One
touch BLUETOOTH-tilkobling med
NFC (side 41).)
1 Plasser BLUETOOTH-enheten
2 Trykk på BLUETOOTH på
enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
Tips
•• Når det ikke finnes noen
paringsinformasjon på systemet
(for eksempel når du bruker
BLUETOOTH-funksjonen for første
gang etter innkjøp), blinker PAIRING
(PARING) på skjermen, og systemet
går over i paringsmodus automatisk.
Gå til trinn 4.
•• Hvis systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, må du trykke på
BLUETOOTH på enheten for å koble
fra BLUETOOTH-enheten.
3 Trykk på og hold nede
PAIRING på enheten i to
sekunder eller mer.
“PAIRING” (PARER) blinker på
skjermen.
BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for
BLUETOOTH-enheten.
5 Velg MHC-V50D på skjermen på
BLUETOOTH-enheten.
Utfør dette trinnet innen fem
minutter, hvis ikke avbrytes
grupperingen. I så fall må du gjenta
fra trinn 3.
Merknad
Hvis du blir spurt om tilgangskode
på BLUETOOTH-enheten, angir du
"0000". Tilgangskoden kan kalles
"Tilgangskode", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord".
6Opprett en tilkobling til
BLUETOOTH-enheten.
Når paringen er fullført og
BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises navnet på
BLUETOOTH-enheten på skjermen.
Avhengig av type BLUETOOTHenhet, kan det hende at tilkoblingen
starter automatisk etter at paringen
er fullført.
Du kan kontrollere BLUETOOTHenhetsadressen ved å trykke på
DISPLAY gjentatte ganger.
BLUETOOTH
ikke mer enn én meter fra
enheten.
4Utfør paringsprosedyren på
Merknad
•• Du kan koble sammen opptil ni
BLUETOOTH-enheter. Hvis du parer en
tiende BLUETOOTH-enhet, slettes den
eldste parede enheten.
•• Hvis du vil pare med en annen
BLUETOOTH-enhet, gjentar du trinn 1
til 6.
Slik avbryter du grupperingen
Trykk på og hold nede PAIRING
på enheten i to sekunder eller mer
til “BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
39NO
Slik sletter du paringsinformasjon
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på BLUETOOTH for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen. Hvis systemet er koblet til
en BLUETOOTH-enhet, vises navnet
på BLUETOOTH-enheten på
skjermen. Trykk på BLUETOOTH for å
koble fra BLUETOOTH-enheten.
2 Trykk på og hold nede ENTER og
i ca. 3 sekunder.
“BT HIST CLEAR” (TØM BTHISTORIKK) vises på skjermen, og all
paringsinformasjon blir slettet.
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet
Du kan betjene en BLUETOOTHenhet ved å koble systemet til en
BLUETOOTH-enhet ved hjelp av
AVRCP.
Kontroller dette før du spiller av
musikk:
—BLUETOOTH-funksjonen
—
på
BLUETOOTH-enheten er på.
—at
— paring er fullført (side 39)
Når systemet og BLUETOOTHenheten er tilkoblet, kan du
kontrollere avspilling ved å trykke på
, , , / og /.
1 Trykk på BLUETOOTH på
enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
40NO
2 Opprett en tilkobling til
BLUETOOTH-enheten.
Trykk på BLUETOOTH på enheten for
å koble til den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen fra
BLUETOOTH-enheten hvis enheten
ikke er koblet til.
Når tilkoblingen er opprettet, vises
navnet på BLUETOOTH-enheten på
skjermen.
3 Trykk på  for å starte
avspilling.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten,
——kan det hende at du må trykke på
 to ganger
——kan det hende at du må starte
avspilling av en lydkilde på
BLUETOOTH-enheten
4Juster volumet.
Juster volumet på BLUETOOTHenheten først. Hvis volumnivået
fremdeles er for lavt, justerer du det
på systemet.
Merknad
•• Når systemet ikke er koblet til noen
BLUETOOTH-enhet, kobler systemet
til BLUETOOTH-enheten som sist var
tilkoblet, automatisk når du trykker på
BLUETOOTH eller  på enheten.
•• Hvis du prøver å koble en annen
BLUETOOTH-enhet til systemet,
blir BLUETOOTH-enheten som for
øyeblikket er tilkoblet, koblet fra.
Slik avslutter du en BLUETOOTHtilkobling
Trykk på BLUETOOTH på enheten.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
Avhengig av type BLUETOOTHenhet, kan det hende BLUETOOTHtilkoblingen avsluttes automatisk
når du stopper avspillingen.
One touch BLUETOOTHtilkobling med NFC
NFC (Near Field Communication)
er en teknologi som muliggjør
trådløs kommunikasjon med
kort rekkevidde mellom
forskjellige enheter, for eksempel
smarttelefoner og IC-koder.
Når du berører systemet med en
NFC-kompatibel smarttelefon, vil
systemet automatisk:
—slås
—
på i BLUETOOTH-funksjonen
—fullføre
—
paringen og BLUETOOTHtilkoblingen
Kompatible smarttelefoner
N-merket på enheten til
smarttelefonen vibrerer.
Fullfør tilkoblingen ved å følge
instruksjonene som vises på
smarttelefonen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises navnet på
BLUETOOTH-enheten på skjermen.
2 Start avspilling av en lydkilde
på smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for
BLUETOOTH-enheten.
Tips
Merknad
•• Systemet kan bare gjenkjenne og koble
til én NFC-kompatibel smarttelefon om
gangen. Hvis du prøver å koble en annen
NFC-kompatibel smarttelefon til systemet,
blir den NFC-kompatible smarttelefonen
som er tilkoblet, koblet fra.
•• Avhengig av den NFC-kompatible
smarttelefonen, kan det hende at du
må utføre følgende trinn på den NFCkompatible smarttelefonen på forhånd.
—— Slå på NFC-funksjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for den NFCkompatible smarttelefonen.
—— Hvis den NFC-kompatible
smarttelefonen har en
operativsystemversjon som er eldre
enn Android 4.1.x, laster du ned og
starter appen NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect er en gratis app
for Android-smarttelefoner, som kan
lastes ned fra Google Play. (Det kan
hende at appen ikke er tilgjengelig i
enkelte områder/land.)
Hvis grupperingen og BLUETOOTHtilkoblingen mislykkes, gjør du følgende:
—— Fjern vesken til smarttelefonen hvis
du bruker en kommersielt tilgjengelig
veske for smarttelefoner.
—— Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
—— Start NFC Easy Connect-appen på nytt.
BLUETOOTH
Smarttelefoner med en NFCfunksjon innebygd (OS: Android
2.3.3 eller nyere, bortsett fra
Android 3.x)
1 Hold smarttelefonen mot
Slik avslutter du en BLUETOOTHtilkobling
Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
41NO
Stille inn lydkodekene
for BLUETOOTH
Du kan aktivere AAC-, LDAC- eller
SBC-kodekmottak fra BLUETOOTHenheten. AAC/LDAC kan bare velges
når BLUETOOTH-enheten støtter
AAC/LDAC.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge BT CODEC, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge innstilling, og trykk
deretter på .
Tips
LDAC er en lydkodingsteknologi som
er utviklet av Sony, og som formidler
sending av høyoppløselig lydinnhold,
til og med via en BLUETOOTH-tilkobling.
I motsetning til andre BLUETOOTHkompatible kodingsteknologier, for
eksempel SBC, fungerer LDAC uten
nedkonvertering av høyoppløselig
lydinnhold*1, noe som tillater at omtrent
tre ganger så mye data* 2 som med
de andre teknologiene blir sendt via
et trådløst BLUETOOTH-nettverk med
uovertruffen lydkvalitet ved hjelp av
effektiv koding og optimalisert pakking.
*1 ekskludert innhold i DSD-format
*2 sammenlignet med SBC (Subband
Coding) når en bithastighet på
990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz) er valgt
•• "AUTO": Aktiver mottak i AAC-
eller LDAC-kodekformat.
•• SBC: Motta i SBC-kodekformat.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Merknad
•• Du kan få lyd av høy kvalitet hvis AAC
eller LDAC er valgt. Velg SBC hvis du
ikke kan høre AAC- eller LDAC-lyd fra
enheten, eller hvis lyden blir avbrutt.
•• Hvis du endrer denne innstillingen
mens systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, blir BLUETOOTHenheten koblet fra. Hvis du vil koble
til BLUETOOTH-enheten, utfører du
BLUETOOTH-tilkoblingen på nytt.
Stille inn standbymodusen for
BLUETOOTH
Standbymodus for BLUETOOTH
gjør at systemet automatisk slås på
når du oppretter en BLUETOOTHforbindelse fra en BLUETOOTHenhet.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge BT STBY, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge innstilling, og trykk
deretter på .
•• "ON": Systemet slår seg på
42NO
automatisk også når det er i
standbymodus.
•• "OFF": Slår av denne funksjonen.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Slå BLUETOOTHsignalet på eller av
Du kan koble til systemet fra en
gruppert BLUETOOTH-enhet i
alle funksjoner når systemets
BLUETOOTH-signal er satt til ON.
BLUETOOTH-signalet er slått på som
standard.
Trykk på og hold nede ENTER og
+ på enheten i ca. 3 sekunder.
BT ON eller BT OFF vises på
displayet.
Merknad
•• Du kan ikke utføre følgende operasjoner
SongPal er en app som gjør det
mulig å betjene SongPal-kompatible
lydenheter fra Sony ved hjelp av en
smarttelefon eller et nettbrett. Søk
etter SongPal på Google Play eller
App Store, og last den ned med
smarttelefonen eller nettbrettet.
Med SongPal kan du:
—endre
—
funksjonen til systemet,
kontrollere avspillingen av platen/
USB-enheten og søke etter en
FM-stasjon
—bla
— gjennom musikkinnholdet på
platen/USB-enheten
—vise
—
informasjonen på platen/
USB-enheten, som avspillingstid
og tittel
—justere
—
volumet og endre
lydinnstillingene
BLUETOOTH
når BLUETOOTH-signalet er satt til OFF:
—— pare og/eller koble til en
BLUETOOTH-enhet
—— slette paringsinformasjonen
—— bruke SongPal
—— endre lydkodekene for BLUETOOTH
•• Hvis du holder en NFC-kompatibel
smarttelefon mot N-merket på enheten
eller setter standbymodusen for
BLUETOOTH til ON, blir BLUETOOTHsignalet automatisk satt til ON.
Styre systemet ved
hjelp av en
smarttelefon eller et
nettbrett (SongPal)
1 Søk etter "SongPal", eller skann
den todimensjonelle koden
nedenfor.
2 Last ned SongPal-appen på
enheten.
3 Koble sammen systemet og
enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-tilkobling
(side 38).
4Start SongPal, og følg
instruksjonene på skjermen.
43NO
Merknad
•• Vi anbefaler at du bruker den nyeste
SongPal-versjonen.
•• Hvis SongPal-appen ikke fungerer på
riktig måte, trykker du på BLUETOOTH
på enheten for å avslutte BLUETOOTHtilkoblingen, deretter må du
gjennomføre BLUETOOTH-tilkoblingen
på nytt, slik at BLUETOOTH-tilkoblingen
fungerer normalt.
•• Tilgjengelige funksjoner via SongPal
kan variere avhengig av lydenheter.
•• Hvis du vil vite mer om SongPal, kan du
se følgende nettadresse:
http://info.songpal.sony.net/help/
•• SongPal-spesifikasjonene og -designen
kan bli endret uten forvarsel.
Holde ville fester
med Fiestableappen
Du kan styre festfunksjonene på
hjemmelydanlegg fra Sony med et
intuitivt og fancy brukergrensesnitt
ved hjelp av Fiestable-appen. Med
Fiestable kan du styre funksjoner
som DJ-effekt, belysning og karaoke.
Selv om Fiestable er installert,
vises ikke Fiestable-ikonet på
smarttelefonen eller nettbrettet. Det
innebygges i SongPal-appen som
en plugin-modul.
1 Søk etter og last ned SongPalappen på enheten (side 43).
2 Søk etter og last ned Fiestable-
appen fra Google Play eller App
Store ved hjelp av enheten.
44NO
3 Koble sammen systemet
og enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-tilkobling
(side 38).
4Start SongPal, og trykk på
Fiestable-ikonet øverst til
venstre.
Merknad
Hvis du vil vite mer om SongPal, kan du se
følgende nettadresse:
http://info.songpal.sony.net/help/
Lydjustering
Justere lyden
Til
Gjør følgende
Øke bassen og få Trykk på MEGA
kraftigere lyd
BASS på enheten for
(MEGA BASS)
å velge BASS ON.
MEGA BASSindikatoren lyser nå.
For å avbryte kan du
trykke på MEGA
BASS på nytt for å
velge BASS OFF.
Få samme
Trykk på FIESTA på
lydeffekt som i et enheten.
festlokale (Fiesta) For å avbryte kan du
trykke på SOUND
FIELD på enheten
gjentatte ganger for
å velge FLAT.
Trykk på MUSIC eller
VIDEO gjentatte
ganger.
Alternativt kan du
trykke på SOUND
FIELD på enheten
gjentatte ganger.
For å avbryte trykker
du på MUSIC
gjentatte ganger for
å velge FLAT.
Velge virtuell Footballmodus
Du får opplevelsen av å være til
stede på stadion når du ser på
fotballkamp.
Vær oppmerksom på at du bare kan
velge virtuell Football-modus under
AUDIO IN- og TV-funksjoner.
•• ON NARRATION: Du kan nyte
følelsen av å være på en
fotballstadion gjennom forsterkede
publikumstilrop.
•• OFF NARRATION: Følelsen av å være
til stede på en fotballstadion kan
forsterkes ved å redusere
volumnivået for kommentarene i
tillegg til å forbedre
publikumstilropene.
Slik avbryter du virtuell
fotballmodus
Trykk flere ganger på MUSIC for å
velge FLAT.
Merknad
•• Det anbefales at du velger
fotballmodusen når du ser en
fotballkamp.
•• Hvis du hører unaturlig lyd i innholdet
når OFF NARRATION er valgt, anbefales
det å bruke ON NARRATION.
•• Denne funksjonen støtter ikke monolyd.
Lydjustering
Velge et lydfelt
Trykk på FOOTBALL gjentatte
ganger mens du ser på en
fotballkamp.
Opprette din egen
lydeffekt
Du kan øke eller redusere nivåene til
bestemte frekvensbånd, og deretter
lagre innstillingen i minnet som
CUSTOM EQ.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge CUSTOM EQ, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å justere equalizer-nivået,
og trykk deretter på .
45NO
4Gjenta trinn 3 for å justere
nivået for andre frekvensbånd
og surroundeffekt.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Slik velger du den egendefinerte
equalizer-innstillingen
Trykk på MUSIC gjentatte ganger for
å velge CUSTOM EQ.
Lage feststemning
(DJ-effekt)
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på følgende knapp for å
velge effekttypen.
•• FLANGER: Skaper en dyp
flenseffekt som ligner lyden til et
jetfly.
•• ISOLATOR: Isolerer et bestemt
frekvensbånd ved å justere de
andre frekvensbåndene. Når du for
eksempel vil fokusere på vokalen.
•• SAMPLER: Gir en rekke spesielle
lydeffekter.
2 Endre lydeffekten.
For FLANGER og ISOLATOR:
Drei på knotten VOLUME / DJ
CONTROL for å justere effektnivået.
For SAMPLER:
Trykk på SAMPLER gjentatte ganger
for å velge SAMPLER-modusen du
vil bruke, og trykk deretter på S1, S2,
S3 eller S4 for å få SAMPLERlydeffekten.
Hvis du vil ha en annen SAMPLERlydeffekt kontinuerlig, dreier du på
knotten VOLUME / DJ CONTROL.
46NO
Slik slår du av effekten
•• Trykk på DJ OFF.
•• Trykk på den valgte effektknappen
på nytt (bare for FLANGER og
ISOLATOR).
Merknad
•• DJ-effekten slås automatisk av når du
—— slår av systemet.
—— endrer funksjon
—— aktiverer eller deaktiverer PARTY
CHAIN-funksjonen
—— endrer lydeffekt
—— bruker Vocal Fader
—— endrer toneart (Key Control)
•• Hvis du aktiverer DJ-effekt under
overføring, overføres ikke lydeffekten til
USB-enheten.
•• Du kan ikke bruke VOLUME / DJ
CONTROL på enheten til å justere
volumet når DJ-effekten er aktivert.
Trykk på  +/– på fjernkontrollen for å
justere volumet.
Annen betjening
Bruke funksjonen
Control for HDMI
Når du kobler til en TV som er
kompatibel med funksjonen Control
for HDMI*, ved hjelp av en HDMIkabel (High Speed HDMI-kabel med
Ethernet, medfølger ikke), kan du
enkelt betjene enheten ved hjelp av
TV-ens fjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes
med funksjonen Control for HDMI.
•• Funksjon for å slå av systemet
•• Funksjon for systemlydkontroll
•• Lydreturkanal
•• Funksjon for ettrykksavspilling
•• Enkel styring ved hjelp av
fjernkontrollen
•• Dynamisk språkendring
Merknad
Det kan være mulig å bruke disse
funksjonene også på enheter som
ikke er produsert av Sony, men
betjeningsfunksjonalitet er da ikke
garantert.
Klargjøre for bruk av
funksjonen Control for HDMI
Trykk på SETUP, deretter
setter du [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] på
systemet til [ON] (side 33).
Standardinnstillingen er [ON].
Aktiver funksjonen Control for HDMI
på TV-en som er koblet til systemet.
Funksjon for å slå av systemet
Systemet slår seg av automatisk når
du slår av TV-en.
Trykk på SETUP, deretter setter
du [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] på systemet til
[ON] eller [AUTO] (side 34).
Standardinnstillingen er [AUTO].
Merknad
Avhengig av enhetsstatusen er det ikke
sikkert at den tilkoblede enheten blir
slått av.
Funksjon for systemlydkontroll
Hvis du slår på systemet mens du
ser på TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets
volum kan justeres ved hjelp av TVens fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV,
slås systemet automatisk på neste
gang du slår på TV-en.
Betjening kan også utføres
ved hjelp av TV-ens meny. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Annen betjening
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å gjøre det mulig for HDMIenheter (High-Definition Multimedia
Interface) å styre hverandre.
Tips
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI (BRAVIA Sync) når du bruker en TV
fra Sony, blir funksjonen Control for HDMI
til systemet også aktivert automatisk. Når
innstillingene er fullført, vises COMPLETE
på skjermen.
Merknad
•• Systemets volumnivå vises på TV-
skjermen, avhengig av TV-en. Det kan
være forskjellig fra volumnivået på
skjermen.
•• Funksjonen System Audio Control er
kanskje ikke tilgjengelig, avhengig
av innstillingene for TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
47NO
Lydreturkanal
Dynamisk språkendring
Hvis systemet er koblet til en
HDMI IN-kontakt på TV-en som er
kompatibel med ARC (Audio Return
Channel), kan du lytte til TV-lyd fra
systemhøyttalerne uten å koble til
noen lydkabel (medfølger ikke).
På systemet trykker du på SETUP
og setter [HDMI SETUP] – [AUDIO
RETURN CHANNEL] til [ON]
(side 34). Standardinnstillingen
er [ON].
Når du endrer visningsspråket på
TV-skjermen, endres også systemets
visningsskjermspråk.
Merknad
Hvis TV-en er ikke kompatibel med
Audio Return Channel, må en lydkabel
(medfølger ikke) kobles til (side 21).
Funksjon for ettrykksavspilling
Når du trykker på  i DVD/CDeller USB-funksjon, slås TV-en på
automatisk. TV-inngangssignalet
settes til HDMI-inngangen som
systemet er koblet til.
Merknad
Avhengig av TV-en kan det hende at
første del av innholdet ikke blir spilt av
riktig.
Enkel styring ved hjelp av
fjernkontrollen
Du kan velge systemet ved hjelp
av SYNC MENU-knappen på TV-ens
fjernkontroll og betjene systemet.
Denne funksjonen kan brukes hvis
TV-en støtter koblingsmenyen. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Merknad
•• I koblingsmenyen på TV-en gjenkjennes
systemet av TV-en som Player.
•• Enkelte betjeningsoperasjoner er
kanskje ikke tilgjengelige på alle TVmodeller.
48NO
Bruke Party Chain-funksjonen
Du kan koble sammen flere lydsystemer i en kjede for å skape et mer
interessant festmiljø, og for å produsere høyere lyd.
Et aktivert system i kjeden vil være Party Host og dele musikken. Andre
systemer blir Party Guests og spiller av den samme musikken som blir spilt av
Party Host.
Konfigurere Party Chain
Konfigurer en Party Chain ved å koble sammen alle systemene ved hjelp av
lydkabler (medfølger ikke).
Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.
 Hvis alle systemene har Party Chain-funksjonen
Eksempel: Når du kobler til ved hjelp av dette systemet som første system
Annen betjening
Fortsett
tilkoblingen til
det siste
systemet
Første
system
Andre
system
Siste system
•• Det siste systemet må være koblet til det første systemet.
•• Et hvilket som helst system kan bli Party Host.
49NO
•• Du kan endre Party Host til et annet system i kjeden. Se Slik velger du en
ny Party Host (når alle systemene er utstyrt med Party Chain-funksjonen)
(side 51) hvis du vil ha mer informasjon.
 Hvis ett av systemene ikke har Party Chain-funksjonen
Eksempel: Når du kobler til ved hjelp av dette systemet som første system
Fortsett
tilkoblingen til det
siste systemet
Første
system
Andre
system
Siste system*
* Koble systemet som ikke er utstyrt med Party Chain-funksjonen, til det siste systemet,
ellers stopper kjeden ved det systemet. Pass på å velge Audio In-funksjonen på det
siste systemet.
•• Det siste systemet er ikke koblet til det første systemet.
•• Du må velge det første systemet som Party Host, slik at alle systemer spiller
av den samme musikken når Party Chain-funksjonen er aktivert.
50NO
Bruke Party Chain
1 Koble til strømledningen, og slå
på alle systemene.
2 Juster volumet på hvert system.
3 Aktiver Party Chain-funksjonen
på systemet du vil skal brukes
som Party Host.
Merknad
•• Avhengig av det totale antallet
systemer du har koblet sammen, kan
det ta litt tid før Party Guests starter
avspillingen av musikken.
•• Hvis du endrer volumnivået og
lydeffekten på Party Host, påvirkes ikke
lyden som høres på Party Guests.
•• Party Guest fortsetter å spille av
musikkilden som Party Host, selv om du
endrer funksjonen på Party Guest. Du
kan imidlertid justere volumet og endre
lydeffekten på Party Guest.
•• Når du bruker mikrofonen eller spiller
gitar på Party Host-systemet, sendes
ikke lyden ut fra Party Guest-systemene.
•• Når ett av systemene i kjeden utfører
USB-overføring, må du vente til
systemet har fullført dette, eller stoppe
overføringen før du aktiverer Party
Chain-funksjonen.
detaljert betjening på andre systemer,
kan du lese bruksanvisningen for
systemene.
Slik velger du en ny Party Host
(når alle systemene er utstyrt
med Party Chain-funksjonen)
Gjenta trinn 3 i Bruke Party Chain
på systemet som skal brukes som
ny Party Host. Gjeldende Party Host
blir automatisk Party Guest. Alle
systemene spiller av den samme
musikken som blir spilt av den nye
Party Host.
Merknad
•• Du kan først velge et annet system som
ny Party Host etter at Party Chainfunksjonen for alle systemene i kjeden
er aktivert.
•• Hvis det valgte systemet ikke blir ny
Party Host etter noen få sekunder,
gjentar du trinn 3 under Bruke Party
Chain.
Slik deaktiverer du Party Chain
Trykk på PARTY CHAIN på Party
Host-systemet.
Merknad
Hvis Party Chain-funksjonen ikke
deaktiveres etter at det har gått noen
sekunder, trykker du på PARTY CHAIN på
Party Host-systemet på nytt.
Annen betjening
Eksempel: Når du bruker dette
systemet som Party Host
Trykk på FUNCTION gjentatte
ganger på enheten for å velge
funksjonen du vil bruke (bortsett fra
når AUDIO IN-funksjonen brukes
samtidig (side 49)). Start
avspilling av musikken, og trykk
deretter på PARTY CHAIN på
enheten.
PARTY CHAIN vises på skjermen.
Party Host starter Party Chain, og
andre systemer blir automatisk
Party Guests. Alle systemene spiller
av den samme musikken som blir
spilt av Party Host.
•• Hvis du vil ha mer informasjon om
51NO
Innstilling av lydmodus for
Party Chain
Du kan velge lydmodus når Party
Chain-funksjonen er aktivert.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge P CHAIN MODE, og
trykk deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket modus, og
trykk deretter på .
•• STEREO: sender ut stereolyd.
•• RIGHT CH: sender monolyd ut av
den høyre kanalen.
•• LEFT CH: sender monolyd ut av
den venstre kanalen.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Synge med: Karaoke
Klargjøre for karaoke
1 Trykk på MIC/GUITAR LEVEL – på
enheten gjentatte ganger for å
redusere volumnivået for
mikrofonen.
2 Trykk på GUITAR på enheten
gjentatte ganger til GUITARindikatoren slukkes.
3 Koble en mikrofon
(tilleggsutstyr) til MIC1- eller
MIC2/GUITAR-kontakten på
enheten.
Koble til enda en mikrofon
(tilleggsutstyr) hvis du vil synge
duett.
52NO
4Begynn å spille av musikken, og
juster mikrofonvolumet.
Trykk på MIC ECHO gjentatte
ganger for å justere
ekkoeffekten.
5 Begynn å synge med musikken.
Merknad
•• Hvis det oppstår uling:
—— Flytt mikrofonen vekk fra systemet.
—— Endre retningen på mikrofonen.
—— Trykk på MIC/GUITAR LEVEL – på
enheten gjentatte ganger.
—— Trykk på  – for å redusere
volumnivået, eller trykk på MIC
ECHO gjentatte ganger for å justere
ekkonivået.
•• Mikrofonlyd vil ikke bli overført til USBenheten under USB-overføring.
•• Du kan ikke justere volumet på
mikrofonen med knotten VOLUME/DJ
CONTROL på enheten eller knappen 
+/– på fjernkontrollen. Trykk på MIC/
GUITAR LEVEL +/– på enheten gjentatte
ganger for å justere volumnivået for
mikrofonen.
Bruke Vocal Fader
Du kan redusere lyden til vokalen i
stereokilden.
Trykk på VOCAL FADER gjentatte
ganger for å velge ON V Fader.
Hvis du vil avbryte Vocal Fadereffekten, trykker du på VOCAL FADER
gjentatte ganger for å velge OFF.
Endre toneart (Key Control)
Trykk på KEY CONTROL / til du
oppnår ønsket vokalrekkevidde.
Velge poengberegningsmodus
for karaoke (Score Mode)
Du kan bare bruke
poengberegningsfunksjonen når
mikrofonen er koblet til.
Poengsummen beregnes på en
skala fra 0 til 99 ved å sammenligne
stemmen din med musikkilden.
1 Begynn å spille av musikken.
2 Trykk på SCORE før du synger en
sang.
3 Når du har sunget i mer enn ett
minutt, trykker du på SCORE på
nytt for å vise poengsummen.
Høre lyd fra en gitar
1 Trykk på MIC/GUITAR LEVEL – på
enheten gjentatte ganger for å
redusere gitarens volumnivå.
2 Bruk en instrumentkabel
(medfølger ikke) til å koble en
gitar (medfølger ikke) til MIC2/
GUITAR-kontakten på enheten.
3 Trykk på GUITAR på enheten
gjentatte ganger til GUITARindikatoren tennes.
4Begynn å spille gitar, og juster
du gitarvolumnivået på gitaren til
den forvrengte lyden forsvinner. Hvis
gitarvolumnivået er for lavt, kan du
trykke på MIC/GUITAR LEVEL + på
enheten gjentatte ganger for å justere
gitarvolumet.
•• Mens du spiller gitar, kan du justere
ekkoeffekten ved å trykke på MIC ECHO
gjentatte ganger.
Slik slår du av gitarmodusen
Trykk på GUITAR på enheten
gjentatte ganger til GUITARindikatoren slukkes.
Høre på musikk med
festlys og høyttalerlys
1 Trykk flere ganger på PARTY
LIGHT for å velge LED ON.
2 Trykk på LIGHT MODE flere
ganger for å velge
belysningsmodusen du vil
bruke.
Slik slår du av festlys og
høyttalerlys
Annen betjening
Du kan høre på lyden fra gitaren ved
å koble en gitar til MIC2/GUITARkontakten på enheten.
Du kan også spille gitar og synge
med ved å koble en mikrofon til
MIC1-kontakten på enheten.
Merknad
•• Hvis gitarlyden er fordreid, reduserer
Trykk flere ganger på PARTY LIGHT
for å velge LED OFF.
Merknad
•• Ikke se direkte på den delen der
lyset kommer fra, når festlyset og
høyttalerlyset er slått på.
•• Hvis belysningslysstyrken er blendende,
kan du slå på lysene i rommet eller slå
av belysningen.
•• Du kan slå festlyset og høyttalerlyset på
eller av når demonstrasjon er slått på.
gitarvolumet.
Gitarlyden sendes ut av systemet.
53NO
Bruke
innsovningstimeren
Systemet slås automatisk av etter
det forhåndsinnstilte klokkeslettet.
Trykk på SLEEP gjentatte ganger
for å velge ønsket klokkeslett.
Hvis du vil avbryte innsovningstimeren,
trykker du på SLEEP gjentatte ganger
for å velge OFF.
Tips
Hvis du vil sjekke hvor lenge det er igjen
til systemet slås av, trykker du på SLEEP.
Bruke taleveiledningen
Du kan høre engelsk taleveiledning i
følgende situasjoner via systemet.
—Når
— du starter en BLUETOOTHparing.
—Når
— en BLUETOOTH-enhet
kobles til.
—Når
— en BLUETOOTH-enhet
kobles fra.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge VOICE GUIDANCE, og
trykk deretter på .
3 Trykk på
/ for å velge ON, og
trykk deretter på .
Taleveiledning aktiveres.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
54NO
Merknad
•• Taleveiledningen og SAMPLER-
lydeffekten kan ikke brukes samtidig.
Hvis du velger SAMPLER-lydeffekt
samtidig som du bruker taleveiledning,
stoppes taleveiledning automatisk, og
hvis du bruker taleveiledning samtidig
med SAMPLER-lydeffekt, stopper
SAMPLER-lydeffekten automatisk.
•• Volumnivået for taleveiledning endres
i henhold til systemets volumnivå.
Men i enkelte tilfeller kan det hende
at volumnivået for taleveiledning ikke
endres.
•• I noen tilfeller kan det oppstå
forsinkelser i taleveiledningen.
Bruke tilleggsutstyr
1 Trykk på  – gjentatte ganger
til VOL MIN vises på skjermen.
2 Koble til tilleggsutstyr
(side 17).
3 Trykk på FUNCTION +/–
gjentatte ganger for å velge
AUDIO IN.
4Begynn å spille av det
tilkoblede utstyret.
5 Trykk på  + gjentatte ganger
for å justere volumet.
Merknad
Systemet går kanskje i standbymodus
automatisk hvis volumnivået for det
tilkoblede utstyret er for lavt. Juster
volumnivået til utstyret.
Se Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen (side 55) for å
få informasjon om å slå av automatisk
standbyfunksjon.
Deaktivere
berøringspanelet på
enheten (barnesikring)
Du kan deaktivere knappene
(unntatt ) på berøringspanelet
på enheten for å forhindre
betjeningsfeil, for eksempel at barn
tukler med enheten.
Hold inne  på enheten i mer enn
5 sekunder.
CHILD LOCK ON vises på skjermen.
Du kan bare betjene systemet med
knappene på fjernkontrollen.
Hvis du vil slå av
barnesikringsfunksjonen, holder
du nede  på enheten i mer enn 5
sekunder til CHILD LOCK OFF vises på
skjermen.
Merknad
av automatisk når du trekker ut
strømledningen.
•• Barnesikringsfunksjonen kan ikke
aktiveres når du åpner plateskuffen.
Stille inn den
automatiske
standbyfunksjonen
Systemet går automatisk i
standbymodus etter 15 minutter uten
noen betjening eller lydsignaler.
Som standard er den automatiske
standbyfunksjonen slått på.
/ gjentatte ganger
for å velge ON eller OFF, og
trykk deretter på .
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Merknad
•• AutoSTBY blinker på skjermen i
omtrent 2 minutter før systemet går i
standbymodus.
•• Den automatiske standbyfunksjonen
fungerer ikke i følgende tilfeller:
—— Under tunerfunksjonen.
—— Når innsovningstimeren er aktivert.
—— Når mikrofonen eller gitaren er
koblet til.
Oppdatere
programvaren
Programvaren til dette systemet kan
bli oppdatert i fremtiden.
Du kan oppdatere systemets
forhåndsinstallerte programvare fra
nettstedene nedenfor.
Følg instruksjonene for å oppdatere
programvaren.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
Annen betjening
•• Barnesikringsfunksjonen blir slått
3 Trykk på
For kunder i andre land/områder:
<http://www.sony-asia.com/
support>
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge AutoSTBY, og trykk
deretter på .
55NO
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
Hvis du støter på et problem med
systemet, finner du problemet i
sjekklisten for feilsøking nedenfor
og iverksetter nødvendige tiltak.
Hvis problemet vedvarer, kontakter
du nærmeste Sony-forhandler.
Vær oppmerksom på at hvis
servicepersonellet bytter noen deler
under reparasjonen, kan de beholde
disse delene.
Hvis PROTECTX (X er et tall)
vises på skjermen
Trekk ut strømledningen
umiddelbart, og kontroller om noe
blokkerer ventilasjonsåpningene
på enheten.
Når du har kontrollert dette og
ikke funnet noen problemer,
kobler du til strømledningen
igjen og slår på systemet. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
din nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Strømmen slås ikke på.
•• Kontroller at strømledningen er
koblet til riktig.
Systemet har gått i standbymodus.
•• Dette er ikke en feil. Systemet går
automatisk i standbymodus etter
15 minutter uten noen betjening
eller lydsignaler (side 55).
56NO
Det er ingen lyd.
•• Juster volumet.
•• Kontroller tilkoblingen til eventuelt
tilleggsutstyr (side 17).
•• Slå på det tilkoblede utstyret.
•• Koble fra strømledningen, koble
den deretter til igjen, og slå på
systemet.
Det er ikke bilde/lyd når enheten
er koblet til HDMI OUT-kontakten
på TV-en.
•• Endre innstillingen i [HDMI SETUP]
– [HDMI RESOLUTION]. Det kan
hende at problemet blir løst.
•• Utstyret som er koblet til via
HDMI OUT-kontakten på TVen, er ikke i overensstemmelse
med lydsignalformatet. I dette
tilfellet setter du [HDMI SETUP]
– [AUDIO(HDMI)] til [PCM] (side
33).
•• Prøv følgende:
—Slå
— systemet av og på igjen.
—Slå
— det tilkoblede utstyret av og
på igjen.
—Koble
—
fra HDMI-kabelen og
koble den til igjen.
Det er ingen mikrofonlyd.
•• Juster volumnivået for mikrofonen.
•• Kontroller at mikrofonen er koblet
riktig til MIC1- eller MIC2/GUITARkontakten på enheten.
•• Kontroller at mikrofonen er slått
på.
Ingen TV-lyd høres fra systemet.
CODE 01 og SGNL ERR vises på
skjermen.
•• Dette systemet støtter bare
tokanals lineære PCM-formater.
Kontroller lydutgangsinnstillingen
på TV-en, og endre den til PCMutgangsmodus hvis automatisk
modus er valgt.
•• Kontroller at innstillingen for
høyttalerutgang på TV-en er satt
til å bruke eksterne høyttalere.
Kraftig summing eller støy kan
høres.
•• Flytt systemet bort fra støykilder.
•• Koble systemet til en annen
stikkontakt.
•• Installer et støyfilter (medfølger
ikke) på strømledningen.
•• Slå av elektronisk utstyr i
nærheten.
•• Støyen som genereres av
kjøleviftene til systemet, kan høres
når systemet er på. Dette er ikke
en feil.
•• Flytt enheten vekk fra neonskilt
eller fluorescerende lys.
Det er akustisk feedback.
•• Senk volumet.
•• Flytt mikrofonen og gitaren bort
fra systemet, eller endre retningen
på mikrofonen.
Fargeuregelmessighet på
TV-skjermen forsvinner ikke.
•• Slå av TV-en, og slå den deretter
på igjen etter 15 til 30 minutter.
Hvis fargeuregelmessigheten ikke
gir seg, må du plassere systemet
lenger unna TV-en.
CHILD LOCK vises når du trykker på
en tast på enheten.
•• Slå av barnesikringsfunksjonen
(side 55).
Platespiller
Plateskuffen åpnes ikke, og
LOCKED vises på skjermen.
•• Kontakt nærmeste Sonyforhandler eller autoriserte Sonyserviceavdeling.
Plateskuffen lukkes ikke.
•• Legg i platen på riktig måte.
Platen mates ikke ut.
•• Du kan ikke mate ut platen under
synkronisert overføring eller
REC1-overføring. Trykk på  for
å avbryte overføringen, og trykk
deretter på  på enheten for å
mate ut platen.
•• Kontakt en Sony-forhandler.
Avspillingen starter ikke.
•• Rengjør platen (side 66).
•• Legg i platen på nytt.
•• Legg i en plate som systemet kan
spille av (side 8).
•• Ta ut platen, tørk vekk fuktigheten
på platen, og la deretter systemet
være påslått i noen timer til
fuktigheten har fordampet.
•• Områdekoden på DVD VIDEOplaten samsvarer ikke med
systemet.
Tilleggsinformasjon
Fjernkontrollen fungerer ikke.
•• Fjern hindringene mellom
fjernkontrollen og enheten.
•• Flytt fjernkontrollen nærmere
enheten.
•• Rett fjernkontrollen mot sensoren
på enheten.
•• Bytt ut batteriene (R03 / størrelse
AAA).
•• Flytt enheten vekk fra
fluorescerende lys.
Det høres et klikk når du slår på
strømmen.
•• Dette er brukslyden, og den
forekommer for eksempel når
strømmen slås på og av. Dette er
ikke en feil.
Lyden "hopper".
•• Rengjør platen (side 66).
•• Legg i platen på nytt.
•• Flytt enheten til et sted uten
vibrasjoner.
57NO
Avspillingen starter ikke fra det
første sporet.
•• Sett avspillingsmodusen til
Normal Play (side 27).
•• Gjenoppta avspilling er valgt.
Trykk på  to ganger. Trykk
deretter på  for å starte
avspilling.
Du kan ikke utføre enkelte
funksjoner som stopp, låsesøk,
sakte avspilling, gjentakende
avspilling eller avspilling i tilfeldig
rekkefølge.
•• Det kan hende at du ikke kan
utføre enkelte av operasjonene
ovenfor, avhengig av platen. Se
bruksanvisningen som fulgte med
platen.
DATA CD-/DATA DVD-platen (MP3,
MPEG4 eller Xvid) kan ikke spilles
av.
•• Dataene er ikke lagret i et format
som støttes.
•• Kontroller at du har valgt riktig
mediemodus før avspilling.
Mappenavnet, spornavnet,
filnavnet og ID3-kodetegnene
vises ikke som de skal.
•• ID3-koden er ikke versjon 1 (1.0/1.1)
eller versjon 2 (2.2/2.3).
•• Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
—Store
—
bokstaver (A til Z)
—Tall
— (0 til 9)
—Symboler
—
(< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
Lyden mister stereoeffekt når du
spiller av en AUDIO CD, VIDEO CD,
lydfil, videofil eller DVD VIDEO.
•• Slå av Vocal Fader (side 52).
•• Kontroller at systemet er koblet til
på riktig måte.
58NO
USB-enhet
Overføring fører til en feil.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible USBenheter (side 11).
•• USB-enheten er ikke riktig
formatert. Les bruksanvisningen
for USB-enheten om hvordan du
formaterer den.
•• Slå av systemet, og fjern USBenheten. Hvis USB-enheten har en
strømbryter, slår du USB-enheten
av og på igjen etter at du har
fjernet den fra systemet. Utfør
deretter overføringen på nytt.
•• Hvis overføring eller sletting
gjentas flere ganger, blir
filstrukturen på USB-enheten
fragmentert. Se bruksanvisningen
for USB-enheten om hvordan du
løser dette problemet.
•• USB-enheten ble koblet fra,
eller strømmen ble slått av
under overføring. Slett filen
som ble delvis overført, og utfør
overføringen på nytt. Hvis dette
ikke løser problemet, kan det
hende at USB-enheten er ødelagt.
Se bruksanvisningen for USBenheten om hvordan du løser
dette problemet.
Lydfiler eller mapper på USBenheten kan ikke slettes.
•• Kontroller om USB-enheten er
skrivebeskyttet.
•• USB-enheten ble koblet fra, eller
strømmen ble slått av under
slettingen. Slett filen som ble
delvis slettet. Hvis dette ikke
løser problemet, kan det hende
at USB-enheten er ødelagt.
Se bruksanvisningen for USBenheten om hvordan du løser
dette problemet.
Det er ingen lyd.
•• USB-enheten er ikke riktig
tilkoblet. Slå av systemet, og
koble til USB-enheten på nytt. Slå
deretter på systemet, og kontroller
om USB vises på skjermen.
READING vises i lang tid, eller det
tar lang tid før avspillingen starter.
•• Leseprosessen kan ta lang tid i
disse tilfellene.
—Det
— er mange mapper eller filer
på USB-enheten (side 10).
—Filstrukturen
—
er svært
komplisert.
—Minnekapasiteten
—
er svært stor.
—Det
— interne minnet er
fragmentert.
OVER CURRENT vises på skjermen.
•• Det har oppstått et problem
med nivået på den elektriske
spenningen fra
(USB)-porten.
Slå av systemet og fjern USBenheten fra porten. Kontroller
at det ikke er noen problemer
med USB-enheten. Hvis dette
displaymønstret vedvarer,
kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
Visningsfeil.
•• Dataene som er lagret på USBenheten, kan ha blitt ødelagt.
Utfør overføringen på nytt.
•• Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
—Store
—
bokstaver (A til Z)
—Tall
— (0 til 9)
—Symboler
—
(< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
•• Slå av systemet, koble til USBenheten på nytt, og slå deretter på
systemet.
•• Se informasjonen på nettstedet
om kompatible USB-enheter
(side 11).
•• USB-enheten fungerer ikke som
den skal. Se bruksanvisningen for
USB-enheten om hvordan du løser
dette problemet.
Tilleggsinformasjon
Du hører støy, "hopping" eller
forvrengt lyd.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible USBenheter (side 11).
•• Slå av systemet, koble til USBenheten på nytt, og slå deretter på
systemet.
•• Støyen kommer fra selve
musikkdataene, eller lyden er
forvrengt. Støy kan ha kommet
med under overføringsprosessen.
Slett filen, og prøv å utføre
overføringen på nytt.
•• Bithastigheten som ble brukt
under kodingen av en lydfil, var
lav. Send en lydfil med høyere
bithastighet til USB-enheten.
NO FILE vises på skjermen.
•• Systemet har gått i modus
for programvareoppdatering,
og alle knappene (bortsett
fra ) er deaktivert. Trykk på
 på enheten for å avbryte
programvareoppdateringen.
59NO
Avspillingen starter ikke.
•• Slå av systemet, koble til USBenheten på nytt, og slå deretter på
systemet.
•• Se informasjonen på nettstedet
om kompatible USB-enheter
(side 11).
Avspillingen starter ikke fra den
første filen.
•• Sett avspillingsmodusen til
Normal Play (side 27).
Filer kan ikke spilles av.
•• Kontroller at du har valgt riktig
mediemodus før avspilling.
•• Det er ikke støtte for USB-enheter
som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32.*
•• Hvis du bruker en partisjonert
USB-enhet, kan du bare spille av
filer på den første partisjonen.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter
kanskje ikke disse FAT-versjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet
eller kontakter produsenten.
Bilde
Det vises ikke noe bilde.
•• Kontroller at systemet er koblet til
på riktig måte.
•• Hvis videokabelen eller HDMIkabelen er skadet, må du bytte
den ut med en ny.
•• Pass på å koble enheten til HDMIinngangen eller videoinngangen
på TV-en (side 20).
•• Pass på å slå på TV-en og betjene
TV-en på riktig måte.
•• Pass på å velge inngang i henhold
til tilkoblingen til TV-en, slik at du
kan se bildene fra systemet.
60NO
•• (Bortsett fra modeller i Latin-
Amerika, Europa og Russland.)
Pass på å angi fargesystemet riktig
i henhold til fargesystemet på
TV-en.
Det er støy i bildet.
•• Rengjør platen (side 66).
•• Hvis videosignaler fra systemet må
gå gjennom en VCR til TV-en, kan
kopibeskyttelsen som gjelder for
enkelte DVD VIDEO-programmer,
påvirke bildekvaliteten.
•• (Bortsett fra modeller i LatinAmerika, Europa og Russland.) Når
du spiller av en VIDEO CD som er
innspilt i et annet fargesystem enn
det som er angitt på systemet, kan
bildet bli forvrengt (side 22, 32).
•• (Bortsett fra modeller i LatinAmerika, Europa og Russland.)
Angi fargesystemet slik at det
samsvarer med TV-ens system
(side 22, 32).
Skjermformatet på TV-skjermen
kan ikke endres.
•• Sideforholdet er fast på
DVD VIDEO-platen og videofilen.
•• Det kan hende at du ikke kan
endre skjermformatet, avhengig
av TV-en.
Språket for lydsporet kan ikke
endres.
•• Flerspråklige spor er ikke registrert
på DVD VIDEO-platen som spilles
av.
•• DVD VIDEO-platen forbyr endring
av språket for lydsporet.
Språket for undertekstene kan
ikke endres.
•• Flerspråklige undertekster er ikke
registrert på DVD VIDEO-platen
som spilles av.
•• DVD VIDEO-platen forbyr endring
av språket på undertekstene.
Undertekstene kan ikke slås av.
•• Det er ikke mulig å slå av
undertekster på DVD VIDEOplaten.
Kameravinklene kan ikke endres.
•• Flere vinkler er ikke registrert på
DVD VIDEO-platen som spilles av.
•• DVD VIDEO-platen forbyr endring
av vinkler.
Tuner*
Det er kraftig summing eller støy
eller du får ikke inn radiostasjoner.
•• Koble antennen til på riktig måte.
•• Endre antenneplassering og
-retning for å finne godt mottak.
•• Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
* Det kan hende at radiosignaler
ikke mottas, avhengig av
radiobølgeforholdene eller
husforholdene i ditt område.
BLUETOOTH-enhet
BLUETOOTH-enheten kan ikke
registrere dette systemet, eller BT
OFF vises på skjermen.
•• Sett BLUETOOTH-signalet til BT ON
(side 43).
Lyden hopper eller fluktuerer, eller
tilkoblingen blir brutt.
•• Systemet og BLUETOOTH-enheten
er for langt fra hverandre.
•• Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTHenheten, fjerner eller unngår du
hindringene.
•• Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling i
nærheten, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTHenheter eller en mikrobølgeovn,
flytter du disse.
Lyden fra BLUETOOTH-enheten
kan ikke høres på dette systemet.
•• Øk først volumet på BLUETOOTHenheten, og juster deretter
volumet ved å bruke +/–.
Tilleggsinformasjon
Paring kan ikke utføres.
•• Plasser BLUETOOTH-enheten
nærmere systemet.
•• Andre BLUETOOTH-enheter nær
systemet kan hindre paring. Hvis
dette skjer, slår du av de andre
BLUETOOTH-enhetene.
•• Angi riktig tilgangskode når
du velger systemnavnet (dette
systemet) på BLUETOOTHenheten.
Det går ikke an å koble til.
•• BLUETOOTH-enheten du forsøkte
å koble til, støtter ikke A2DPprofilen og kan ikke kobles til
systemet.
•• Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
•• Opprett en tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
•• Informasjonen om
paringsregistrering er slettet. Utfør
paringsoperasjonen på nytt.
•• Slett informasjonen om
paringsregistreringen for
BLUETOOTH-enheten (side 40),
og utfør paringen på nytt
(side 39).
Det er kraftig summing, støy eller
forvrengt lyd.
•• Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTHenheten, fjerner eller unngår du
hindringene.
61NO
•• Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling i
nærheten, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTHenheter eller en mikrobølgeovn,
flytter du disse.
•• Skru ned volumet på den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)
Systemet slås ikke på selv om
TV-en slås på.
•• Trykk på SETUP, deretter
setter du [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] til [ON] (side
33). TV-en må støtte funksjonen
Control for HDMI (side 47). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
•• Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger.
Systemeffekten synkroniseres
med TV-ens høyttalerinnstillinger.
Se bruksanvisningen for TV-en
hvis du vil ha mer informasjon.
•• Hvis det kom lyd fra TV-ens
høyttalere forrige gang, vil ikke
systemet slå seg på selv når TV-en
slås på.
Systemet slås av når TV-en slås av.
•• Sjekk innstillingen for [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(side 34). Når [STANDBY LINKED
TO TV] er satt til [ON], slår systemet
seg av automatisk når du slår av
TV-en, uavhengig av inngang.
62NO
Systemet slås ikke av selv om
TV-en slås av.
•• Sjekk innstillingen for [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(side 34).
Hvis du vil slå av systemet
automatisk uavhengig av inngang
når du slår av TV-en, setter du
[STANDBY LINKED TO TV] til [ON].
TV-en må støtte funksjonen
Control for HDMI (side 47). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
•• Kontroller typen og tilkoblingen
for HDMI-kabelen eller lydkabelen
som er koblet til systemet og TVen (side 20).
•• Hvis TV-en er kompatibel med
ACR (Audio Return Channel),
må du kontrollere at systemet
er koblet til en ARC-kompatibel
HDMI IN-kontakt på TV-en (side
20). Hvis det fremdeles ikke
kommer lyd, eller hvis det er
lydforstyrrelser, kobler du til
en lydkabel (medfølger ikke)
og trykker på SETUP. Deretter
må du sette [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] til
[OFF] (side 34).
•• Hvis TV-en ikke er kompatibel
med ARC (Audio Return Channel),
kommer det ikke TV-lyd fra
systemet selv om det er koblet til
HDMI IN-kontakten på TV-en. For å
få TV-lyd fra systemet må du koble
til en lydkabel (medfølger ikke)
(side 21).
•• Endre funksjonen til systemet til
TV (side 21).
•• Øk volumet på systemet.
•• Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler til TV-en og systemet, kan
det hende at lyden på systemet blir
slått av, og at MUTING lyser opp på
skjermen til enheten. Hvis dette
skjer, slår du først på TV-en og
deretter systemet.
•• Velg Audio System som
høyttalerinnstilling for TV-en
(BRAVIA). Se bruksanvisningen for
TV-en for å finne ut hvordan du
konfigurerer TV-en.
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
•• Slå av lyden på systemet eller
TV-en.
•• Endre høyttalerutgangen på
TV-en til TV-høyttaleren eller
lydanlegget.
Party Chain
Party Chain-funksjonen kan ikke
aktiveres.
•• Kontroller tilkoblingene
(side 49).
•• Kontroller at alle lydkablene er
riktig tilkoblet.
PARTY CHAIN blinker på skjermen.
•• Du kan ikke velge AUDIO INfunksjonen hvis du oppretter
tilkoblingen  (side 49) under
Party Chain-funksjonen. Velg en
annen funksjon (side 51).
•• Trykk på PARTY CHAIN på enheten.
•• Start systemet på nytt.
Party Chain-funksjonen fungerer
ikke som den skal.
•• Slå av systemet. Slå det deretter
på igjen for å aktivere Party Chainfunksjonen.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke
fungerer slik det skal, tilbakestiller
du systemet til standard
fabrikkinnstillinger.
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
Tilleggsinformasjon
Funksjonen Control for HDMI
fungerer ikke som den skal.
•• Kontroller tilkoblingen til systemet
(side 17).
•• Aktiver funksjonen Control
for HDMI på TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
•• Vent litt, og prøv deretter på nytt.
Hvis du kobler fra systemet, tar det
en stund før betjening blir mulig
igjen. Vent i minst 15 sekunder, og
prøv deretter på nytt.
•• Kontroller at TV-en som er koblet
til systemet, støtter funksjonen
Control for HDMI.
•• Typen og antall enheter som kan
styres med funksjonen Control for
HDMI, er begrenset i henhold til
HDMI CEC-standarden:
—Opptaksenheter
—
(Blu-rayopptaker, DVD-opptaker osv.):
opptil 3 enheter
—Avspillingsenheter
—
(Blu-rayspiller, DVD-spiller osv.): opptil 3
enheter (dette systemet bruker
én av dem)
—Tunerrelaterte
—
enheter: opptil 4
enheter
—Lydsystem
—
(mottaker/
hodetelefoner): opptil 1 enhet
(brukes av dette systemet)
1 Trekk ut strømledningen, og
plugg den i igjen.
2 Trykk på  for å slå på systemet.
63NO
3 Trykk på og hold nede ENTER og
 i ca. 3 sekunder.
RESET vises på skjermen.
Etter at tilbakestillingen er fullført,
starter systemet på nytt automatisk.
Trykk på  for å slå på systemet.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger,
for eksempel forhåndsinnstilte
radiostasjoner, tilbakestilles til
standardinnstillingen (med unntak
av enkelte innstillinger på
oppsettmenyen).
Hvis du vil tilbakestille alle
innstillingene på oppsettmenyen,
kan du se Tilbakestille innstillingene
på oppsettmenyen til
standardinnstillingene (side 64).
Tilbakestille innstillingene på
oppsettmenyen til
standardinnstillingene
Selvdiagnosefunksjon
Når bokstaver/tall vises på
TV-skjermen eller på
enhetsskjermen
Når selvdiagnosefunksjonen er
aktivert for å hindre at det oppstår
feil på systemet, vises det et
servicenummer. Servicenummeret
består av en bokstav og tall (f.eks.
C 13 50). Se årsak og løsninger i
tabellen nedenfor.
De første tre Årsak og løsning
tegnene i
servicenummeret
C 13
•• Rengjør platen med en
myk klut (side 66).
C 31
Oppsettmenyen vises på TVskjermen.
2 Trykk på
det deretter på igjen.
Deretter setter du inn
platen igjen på riktig
måte.
E XX
Systemet har utført
(XX er et tall) selvdiagnosefunksjonen
for å forhindre en
funksjonsfeil.
/ gjentatte ganger
for å velge [SYSTEM SETUP], og
trykk deretter på .
•• Kontakt din nærmeste
Sony-forhandler eller
et lokalt autorisert
Sony-servicested, og
oppgi det femsifrede
servicenummeret.
Eksempel: E 61 10
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [RESET], og trykk
deretter på .
4 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [YES], og trykk
deretter på .
Det tar noen sekunder å fullføre
denne operasjonen. Ikke trykk på 
når du tilbakestiller systemet.
64NO
Platen er ikke lagt i på
riktig måte.
•• Slå av systemet, og slå
Du kan tilbakestille innstillingene
på oppsettmenyen (bortsett fra
[PARENTAL CONTROL]-innstillinger)
til standardinnstillingene.
1 Trykk på SETUP.
Platen er tilsmusset.
Meldinger
Én av de følgende meldingene vises
kanskje eller blinker på displayet
under bruk.
CANNOT PLAY
•• En plate som ikke kan spilles av,
ble lagt i.
•• En DVD VIDEO-plate med en
områdekode som ikke støttes, ble
satt i.
CODE 01/SGNL ERR
Et lydsignal som ikke støttes, blir
sendt fra HDMI IN (ARC)-kontakten
på den tilkoblede TV-en (side 20).
DATA ERROR
•• Filen er opprettet i et format som
ikke støttes.
•• Filtypene samsvarer ikke med
filformatet.
DEVICE ERROR
USB-enheten gjenkjennes ikke, eller
en ukjent enhet er tilkoblet.
DEVICE FULL
Minnet til USB-enheten er fullt.
ERASE ERROR
Sletting av lydfiler eller mapper på
USB-enheten mislyktes.
FOLDER FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet mapper
er nådd.
GUEST
Systemet har blitt en Party Guest,
ettersom Party Chain-funksjonen er
aktivert av en Party Host.
HOST
Systemet aktiverte Party Chainfunksjonen og har blitt en Party
Host.
NoDEVICE
Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller en
enhet som ikke støttes, er koblet til.
NO MUSIC
Det finnes ingen støttede lydfiler i
avspillingskilden.
NO SUPPORT
En USB-enhet som ikke støttes, er
tilkoblet, eller USB-enheten er koblet
til med en USB-hub.
NO VIDEO
Det finnes ingen støttede videofiler i
avspillingskilden.
NOT USE
Du prøvde å utføre en bestemt
operasjon under forhold som ikke
tillater denne operasjonen.
OVER CURRENT
Det er registrert overspenning fra
(USB)-porten.
PROTECT
USB-enheten er skrivebeskyttet.
PUSH STOP
Du prøvde å utføre en operasjon
som bare kan utføres når
avspillingen er stoppet.
READING
Systemet leser informasjonen på
platen eller USB-enheten. Enkelte
operasjoner er ikke tilgjengelige.
REC ERROR
Overføringen startet ikke, stoppet
midt i eller kunne ikke utføres av en
annen årsak.
Tilleggsinformasjon
FATAL ERROR
USB-enheten ble fjernet under
overføring eller sletting og kan ha
blitt skadet.
NO DISC
Det er ingen plate i enheten.
TRACK FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet filer er
nådd.
65NO
Forsiktighetsregler
Når du bærer enheten
Utfør følgende prosedyre før du skal
bære enheten, for å unngå skade på
platemekanismen.
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Trykk på FUNCTION gjentatte
ganger for å velge DVD/CD.
3 Ta ut platen.
Trykk på  for å åpne og lukke
plateskuffen.
Vent til NO DISC vises på skjermen.
4 Koble fra strømledningen.
Merknader om plater
•• Rengjør platen med en klut fra midten
og ut til kanten før du spiller den av.
•• Ikke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
•• Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler.
La dem heller ikke ligge i en bil som står
parkert i direkte sollys.
Om sikkerhet
•• Trekk ut strømledningen fra
stikkontakten hvis ikke den skal brukes
på en stund. Hold alltid i støpslet når du
trekker ut strømledningen. Trekk aldri i
selve ledningen.
•• Hvis det skulle komme et
fremmedlegeme eller væske inn i
systemet, må du koble fra systemet og
la kvalifisert personell kontrollere det
før du bruker det igjen.
•• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
66NO
Om håndtering av systemet
Dette systemet er ikke dryppsikkert eller
vanntett. Pass på at du ikke spruter vann
på systemet eller rengjør det med vann.
Om plassering
•• Ikke plasser systemet på skrå eller på
steder som er ekstremt varme, kalde,
støvete, skitne eller fuktige, som
mangler tilstrekkelig ventilasjon, eller
som er utsatt for vibrasjon, direkte sollys
eller sterkt lys.
•• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er spesialbehandlet
(for eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel), fordi dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
•• Hvis systemet tas rett fra kulden og inn i
varmen, eller plasseres i et meget fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inni enheten, noe som kan føre til
funksjonsfeil på systemet. I slike tilfeller
tar du ut platen og lar systemet være
påslått i omtrent en time til fuktigheten
har fordampet.
Om varmeakkumulering
•• Varmeakkumulering på enheten under
bruk er normalt, og det er ingen grunn
til bekymring.
•• Ikke berør kabinettet hvis det har blitt
brukt kontinuerlig på høyt volum, fordi
kabinettet kan ha blitt varmt.
•• Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
Om høyttalersystemet
Det innebygde høyttalersystemet har
ikke magnetisk skjerming, og bildet på
TV-er i nærheten blir kanskje magnetisk
forvrengt. I slike tilfeller slår du av TV-en,
venter i 15 til 30 minutter og slår den på
igjen. Hvis problemet vedvarer, flytter du
systemet langt unna TV-en.
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Hvis du lar systemet vise
et stillvideobilde eller skjermbilde på
TV-en over lengre tid, kan det forårsake
uopprettelig skade på TV-skjermen.
Projektor-TV-er er spesielt utsatt for
dette.
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk
klut som er lett fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Ikke bruk noen form for skrubbepute,
skurepulver eller løsemidler, for eksempel
tynner, rensebensin eller alkohol.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
•• Hvis du skal bruke BLUETOOTH-
Tilleggsinformasjon
enheter, må de ikke stå mer
enn omtrent 10 meter (uhindret
avstand) fra hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan være
kortere under følgende forhold:
—— Når en person, metallgjenstand,
vegg eller annen hindring befinner
seg mellom enhetene med en
BLUETOOTH-tilkobling
—— Steder der et trådløst nettverk er
installert
—— I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk
—— På steder der det genereres andre
elektromagnetiske bølger
•• BLUETOOTH-enheter og utstyr for
trådløst nettverk (IEEE 802.11b/g/n)
bruker det samme frekvensbåndet
(2,4 GHz). Når du bruker en
BLUETOOTH-enhet nær en enhet med
funksjonalitet for trådløst nettverk,
kan det oppstå elektromagnetisk
forstyrrelse. Det kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende botemidler:
—— Plasser systemet minst 10 meter
unna utstyret for trådløst nettverk.
—— Skru av utstyret for trådløst nettverk
når du bruker BLUETOOTH-enheten
innenfor en rekkevidde på 10 meter.
—— Bruk systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som
mulig.
•• Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Siden denne
interferensen kan føre til funksjonsfeil,
må du alltid slå av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten på
følgende steder:
—— på sykehus, tog, fly, bensinstasjoner
og alle steder der det kan finnes
brennbare gasser
—— i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
•• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjoner, for
sikre tilkoblinger under kommunikasjon
ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig, avhengig av innstillinger
og andre faktorer, og derfor må du alltid
være forsiktig når du kommuniserer ved
hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på noen måte
holdes ansvarlig for skader eller
andre tap som oppstår som følge
av informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
•• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
•• BLUETOOTH-enheter som er koblet
til dette systemet, må være i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må
være sertifisert for samsvar. Selv når en
enhet er i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid
være tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller
fører til ulik styringsmetode, visning
eller betjening.
•• Støy kan forekomme, eller lyden kan
bli kuttet, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette
systemet, kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsesforholdene.
67NO
Spesifikasjoner
Høyttalerdel
Høyttalersystem:
treveis, lydtrakt
Høyttalerenhet:
Diskanthøyttaler L/R: 40 mm,
konisk type
Mellomtone L/R: 80 mm, konisk
type
Basshøyttaler: 200 mm, konisk type
Rangert impedans:
Diskanthøyttaler L/R: 5 ohm
Mellomtone L/R: 5 ohm
Basshøyttaler: 2 ohm
Innganger
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Spenning 2 V, impedans
47 kiloohm
TV (ARC):
Lydsignal som støttes:
Tokanals lineær PCM
MIC1:
Sensitivitet på 1 mV, impedans på
10 kiloohm
MIC2/GUITAR:
Følsomhet 1 mV, impedans
10 kiloohm (når gitarmodus er
slått av)
Følsomhet 200 mV, impedans
1 megaohm (når gitarmodus er
slått på)
Utganger
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spenning på 2 V, impedans på
1 kiloohm
VIDEO OUT:
Maks. utgangseffekt 1 Vp-p,
ubalansert, synkronisert negativ
belastningsimpedans 75 ohm
HDMI OUT (TV):
Lydsignal som støttes: Tokanals
lineær PCM (opptil 48 kHz), Dolby
Digital
68NO
HDMI-delen
Kontakt:
Type A (19 pinner)
Platespiller
System:
CD-system og digitalt lyd- og
videosystem
Egenskaper for laserdiode
Utslippsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 μW
* Denne effekten er målt ved en
avstand på 200 mm fra objektivets
overflate på den optiske
pickup-blokkeringen med 7 mm
blenderåpning.
Frekvensrespons:
20 Hz–20 kHz
Format for videofargesystem:
Latinamerikansk modell:
NTSC
Andre modeller:
NTSC og PAL
USB-delen
USB-enhet som støttes:
MSC (Mass Storage Class)
Maks. strømstyrke:
1 A
USB-port:
Type A
FM-tunerdelen
FM-stereo, FM-superheterodyn tuner
Antenne:
FM-ledningsantenne
Innstillingsområde:
87,5 MHz–108,0 MHz (trinn på
50 kHz)
BLUETOOTH-delen
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH standardversjon 3.0
Ut:
BLUETOOTH standard strømklasse
2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Synslinje på omtrent 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttede kodeker:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Den faktiske avstanden varierer,
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enheter, magnetiske felt
i nærheten av mikrobølgeovner,
statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
*2 Standard BLUETOOTH-profiler
angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
Støttet bithastighet og
samplingsfrekvenser:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps–320 kbps
(VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps–320 kbps
(CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps–192 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16-biters)
Xvid:
Videokodek: Xvid-video
Bithastighet: 4,854 Mbps (maks.)
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 480, 30 bilder per sekund
720 x 576, 25 bilder per sekund
(unntatt for latinamerikansk
modell)
Lydkodek: MP3
MPEG4:
Filformat: MP4-filformat
Videokodek: MPEG4 enkel profil
(AVC er ikke kompatibel)
Bithastighet: 4 Mbps
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 480, 30 bilder per sekund
720 x 576, 25 bilder per sekund
(unntatt for latinamerikansk
modell)
Lydkodek: AAC-LC (HE-AAC er ikke
kompatibel)
DRM: Ikke kompatibel
Generelt
Strømkrav:
120 V–240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbruk:
120 W
Strømforbruk (i strømsparingsmodus):
0,5 W (når BT STBY er satt til OFF
og [CONTROL FOR HDMI] er satt til
[OFF])
3 W* (når BT STBY er satt til ON og
[CONTROL FOR HDMI] er satt til
[ON])
Mål (B/H/D) (ca.):
293 mm × 798 mm × 300 mm
Vekt (ca.).
14 kg
Tilleggsinformasjon
Støttede lydformater
Videoformater som støttes
* Strømforbruket til systemet vil være
mindre enn 0,5 W når det ikke er noen
HDMI-tilkobling og BT STBY er satt til OFF.
Design og spesifikasjoner kan bli
endret uten varsel.
69NO
Språkkodeliste
Stavemåtene samsvarer med ISO-standard 639:1988 (E/F).
70NO
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
1027
Afar
1186
Skotsk-gælisk
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhasisk
1194
Galisisk
1352
Mongolsk
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovsk
1515
Sundanesisk
1039
Amharisk
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Svensk
1044
Arabisk
1209
Hausa
1357
Malayisk
1517
Swahili
1045
Assamesisk
1217
Hindi
1358
Maltesisk
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Kroatisk
1363
Burmesisk
1525
Telugu
1052
Aserbajdsjansk
1229
Ungarsk
1365
Nauru
1527
Tadsjikisk
1053
Basjkirsk
1233
Armensk
1369
Nepalsk
1528
Thai
1057
Hviterussisk
1235
Interlingua
1376
Nederlandsk
1529
Tigrinya
1059
Bulgarsk
1239
Interlingue
1379
Norsk
1531
Turkmensk
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Oksitansk
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesisk
1403
(Afan) oromo
1534
Setswana
1066
Bengali, bangla 1253
Islandsk
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetansk
1254
Italiensk
1417
Punjabi
1538
Tyrkisk
1070
Bretonsk
1257
Hebraisk
1428
Polsk
1539
Tsonga
1079
Katalansk
1261
Japansk
1435
Pashto, pushto
1540
Tatar
1093
Korsikansk
1269
Jiddisk
1436
Portugisisk
1543
Twi
1097
Tsjekkisk
1283
Javanesisk
1463
Quechua
1557
Ukrainsk
1103
Walisisk
1287
Georgisk
1481
Retoromansk
1564
Urdu
1105
Dansk
1297
Kasakhisk
1482
Kirundi
1572
Usbekisk
1109
Tysk
1298
Grønlandsk
1483
Rumensk
1581
Vietnamesisk
1130
Bhutansk
1299
Kambodsjansk
1489
Russisk
1587
Volapük
1142
Gresk
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Engelsk
1301
Koreansk
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spansk
1307
Kurdisk
1501
Sangho
1684
Kinesisk
1150
Estisk
1311
Kirgisisk
1502
Serbokroatisk
1697
Zulu
1151
Baskisk
1313
Latin
1503
Singalesisk
1703
Ikke angitt
1157
Persisk
1326
Lingala
1505
Slovakisk
1165
Finsk
1327
Laotisk
1506
Slovensk
1166
Fijiansk
1332
Litauisk
1507
Samoansk
1171
Færøysk
1334
Latvisk
1508
Shona
1174
Fransk
1345
Gassisk
1509
Somali
1181
Frisisk
1347
Maori
1511
Albansk
1183
Irsk
1349
Makedonsk
1512
Serbisk
Områdekodeliste for foreldrekontroll
Kode Sted
Kode Sted
Kode Sted
Kode Sted
2044
Argentina
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Spania
2047
Australia
2174
Frankrike
2376
Nederland
2499
Sverige
2046
Østerrike
2109
Tyskland
2390
New Zealand
2086
Sveits
2057
Belgia
2248
India
2379
Norge
2528
Thailand
2070
Brasil
2238
Indonesia
2427
Pakistan
2184
Storbritannia
2079
Canada
2254
Italia
2424
Filippinene
2090
Chile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Korea
2489
Russland
2115
Danmark
2363
Malaysia
2501
Singapore
Tilleggsinformasjon
71NO
©2017 Sony Corporation Trykt i Kina
4-689-512-12(1)
Download PDF

advertising