Sony | MHC-GT4D | Sony MHC-GT4D Kraftig hjemmelydanlegg med BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\010COV.fm]
LYDANLEGG
TIL HJEMMEBRUK
Bruksanvisning
masterpage:Cov
Komme i gang
Plate-/USB-avspilling
USB-overføring
Tuner
BLUETOOTH
Håndtegnkontroll
Lydjustering
Andre operasjoner
Ytterligere informasjon
MHC-GT4D
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\020REG.fm]
masterpage:Left
ADVARSEL
Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten
av åpen ild, for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller
elektrisk støt ved å unngå å utsette
apparatet for søl eller spruting og ikke
plassere væskefylte objekter på
apparatet, for eksempel vaser.
Ettersom hovedkabelen brukes til å
koble enheten fra strømmen, kan du
koble enheten til en lett tilgjengelig
stikkontakt. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du straks
trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle
eller et innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater
som inneholder batterier, ikke utsettes
for sterk varme, som for eksempel fra
direkte sollys eller åpen ild.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så
lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Gyldigheten for CE-merkingen er bare
begrenset til landene der den
håndheves juridisk, i hovedsak
EØS-landene.
Dette utstyret har blitt testet, og testene
viser at det er i samsvar med grensene
som er beskrevet i EMC-lovgivningen når
det brukes en tilkoblingskabel som er
kortere enn 3 m.
Kun for innendørs bruk.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
Dette apparatet er klassifisert som
et LASERKLASSE 1-produkt under
IEC 60825-1:2007. Denne merkingen
finnes på baksiden.
For kunder i Europa
Bare Europa
Avhending av brukte
batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller innpakningen viser at produktet
og batteriet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen
med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også
merket med de kjemiske symbolene
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis
du passer på å kvitte deg med slike
produkter og batterier på en riktig
måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar
til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk
personell. Lever disse produktene etter
endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av
batterier og elektrisk og elektronisk
utstyr for å sikre at det håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen
2NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\020REG.fm]
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering
av brukte batterier. Kommunen, det
lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon
om avhending av dette produktet
og batteriene.
Dette lydanlegget til hjemmebruk
er beregnet for lyd- og videoavspilling
av plater eller USB-enheter,
musikkstrømming fra en
NFC-kompatibel smarttelefon eller en
Bluetooth-enhet, og FM-tuner. Dette
systemet støtter også karaoke.
For kunder i Australia og India
Merknad til kunder:
Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
hvor EU-direktivene gjelder.
Dette produktet har blitt produsert
av eller på vegne av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Henvendelser relatert til
produktsamsvar basert på
EU-lovgivning skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony
Belgia, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. For spørsmål som
gjelder service og garanti, henvises det
til adressene som er angitt i de spesielle
service- og garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke
kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til denne URL-en:
http://www.compliance.sony.de/
masterpage:Right
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
For kunder i De forente arabiske
emirater
Merknad om lisenser
og varemerker

“
er et varemerke som tilhører
DVD-Format/Logo Licensing
Corporation.

DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R-, 
DVD-R-, DVD-VIDEO- og CD-logoene
er varemerker.

MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter brukes på lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
3NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\020REG.fm]

Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.

WALKMAN og WALKMAN-logoen
er registrerte varemerker for
Sony Corporation.

Dette systemet bruker Dolby* Digital.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby- og 
dobbel-D-symbolet er varemerker
for Dolby Laboratories.

Dette systemet bruker HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™)-teknologi. Uttrykkene
HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt
HDMI-logoen, er varemerker
eller registrerte varemerker
tilhørende HDMI Licensing LLC I USA
og andre land.

”BRAVIA” er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.

LDAC™ og LDAC-logoen er
varemerker tilhørende Sony
Corporation.

BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker hos Sony Corporation er
under lisens. Andre varemerker og navn tilhører de respektive eierne.

N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke som tilhører
NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Android™ er et varemerke som
tilhører Google Inc.

Google Play™ er et varemerke som
tilhører Google Inc.
masterpage:Left

Apple, Apple-logoen, iPhone og iPod
touch er varemerker tilhørende Apple
Inc., registrert i USA og andre land. App
Store er et servicemerke for Apple Inc.

“Made for iPod“ og “Made for
iPhone“ betyr at et elektronisk
tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple er
ikke ansvarlig for virkemåten til
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom
på at bruk at dette tilbehøret med
iPod eller iPhone kan påvirke den
trådløse ytelsen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT
I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL
PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK
FOR EN FORBRUKER TIL
(i) KODING AV VIDEO, I SAMSVAR MED
MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN
(“MPEG-4 VIDEO)
OG/ELLER
(ii) TIL DEKODING AV VIDEO, SOM ER
BLITT KODET I EN PRIVAT, IKKEKOMMERSIELL AKTIVITET OG/
ELLER ER TILVEIEBRAKT FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM HAR
LISENS TIL Å TILBY MPEG-4-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS, DIREKTE
ELLER INDIREKTE, TIL NOEN ANNEN
BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON,
INKLUDERT INFORMASJON
ANGÅENDE SALGSFREMMENDE,
INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG
LISENSIERING, KAN FÅS VED
HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C. 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Alle andre varemerker er varemerker
som tilhører sine respektive eiere.

I denne håndboken er ™- og merkene ikke spesifisert.
4NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\020REG.fm]
masterpage:Right
Om denne håndboken

Denne håndboken forklarer
hovedsakelig bruk ved hjelp av
fjernkontrollen, men de samme
funksjonene kan også utføres med
knappene på subwooferen, med har
samme eller lignende navn.
 Ikoner som
som vises øverst
i hver forklaring, angir hva slags
medietype som kan brukes med
funksjonen som forklares.
 Noen illustrasjoner er
prinsipptegninger og kan være ulike
de faktiske produktene.
 Elementene som vises på
TV-skjermen kan variere avhengig
av område.
 Standardinnstillingen er
understreket.
 Teksten i hakeparenteser ([--])
vises på TV-skjermen, og teksten
i anførselstegn (“--”) vises på
skjermpanelet.
5NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\030TOC.fm]
masterpage:Left
Innholdsfortegnelse
Om denne håndboken ............. 5
Utpakking ................................. 8
Avspillbare plater/
filer på plater/USB-enhet......... 8
Nettsted for kompatible 
USB-enheter ........................... 10
Indeks for deler 
og kontroller ............................ 11
Komme i gang
Installere systemet ..................14
Bæring av systemet................ 20
Sette opp systemet sikkert .....21
Utføring av QUICK-oppsett .... 25
Endre fargesystemet 
(Gjelder ikke for modeller 
i Latin-Amerika, Europa
og Russland)........................... 25
Endre skjermmodus ............... 25
Plate-/USB-avspilling
Grunnleggende avspilling...... 26
Andre 
avspillingsoperasjoner ........... 27
Bruke avspillingsmodus ......... 29
Begrensing av avspilling
av platen (Sperrefunksjon)..... 30
Vise informasjon til 
en plate og USB-enhet............31
Bruke oppsettmenyen ........... 32
Tuner
Lytte til radioen ...................... 38
BLUETOOTH
Om BLUETOOTH trådløs
teknologi ................................ 39
Sammenkobling 
av dette systemet med
en BLUETOOTH-enhet ........... 40
Spille av musikk fra
en BLUETOOTH-enhet.............41
One Touch BLUETOOTHtilkobling av NFC .................... 42
Stille inn BLUETOOTHlydkodekene........................... 43
Stille inn standbymodus
for BLUETOOTH ...................... 43
Stille inn 
BLUETOOTH-signal ................ 43
Bruke SongPal 
via BLUETOOTH ...................... 44
Håndtegnkontroll
Nyt håndtegnskontrollen....... 44
Bruk av håndtegnskontrollen
under avspilling ..................... 45
Lage feststemning 
(DJ EFFECT) ............................. 45
Endring av lyseffekten ........... 46
Lydjustering
USB-overføring
Overføringsmusikk ................. 36
Justere lyden .......................... 46
Velge virtuell fotballmodus ... 46
Justering av subwoofernivå....47
Lage din egen lydeffekt..........47
6NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\030TOC.fm]
masterpage:Right
Andre operasjoner
Bruk av Kontroll 
for HDMI-funksjonen ............. 48
Bruke Party Chain-
funksjonen ............................. 49
Synge med: Karaoke .............. 51
Bruke Party Light ....................52
Bruk av hviletidsuret ...............52
Bruke tilleggsutstyr.................52
Deaktivering av knappene
på subwooferen 
(Barnesikring)..........................53
Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen .................53
Oppdatering 
av programvare ......................53
Ytterligere informasjon
Feilsøking ................................54
Forsiktighetsregler..................63
Spesifikasjoner........................65
Språkkodeliste ........................67
Indeks..................................... 69
7NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\040PLA.fm]
Utpakking









 Platene må være i følgende format:
 CD-ROM/-R/-RW i DATA CD-format
med MP31)2), MPEG42)5) og Xvidfiler, og som samsvarer med ISO
96606) Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet
(utvidet format).
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW i DATA
DVD-format med MP31)2), MPEG42)5)
og Xvid-filer, og som samsvarer med
UDF (Universal Disk Format).
 Systemet vil prøve å spille av data
med filtypene ovenfor selv om de ikke
er i MP3/WMA-/AAC-/WAV-/MPEG4/Xvid-format. Avspilling av disse
dataene kan frembringe høy lyd som
kan skade høyttalersytemet.
Aktiv subwoofer: SA-WGT4D (1)
Høyttalersystem: SS-GT4DB (2)
Merk
Når du pakker ut kartongen, må to
personer samarbeide om å håndtere
subwooferen. Hvis subwooferen mistes,
kan det føre til personskade og/eller
skade på eiendom.
Avspillbare plater/filer
på plater/USB-enhet
Avspillbare plater








DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW i DVD-VIDEO-format
eller videomodus
DVD+R/DVD+RW i DVD-VIDEOformat
VIDEO CD (Ver. 1.0-, 1.1- og 2.0-plater)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM i VIDEO CDformat eller super VCD-format
AUDIO CD
CD-R/CD-RW i AUDIO CD-format
USB-spillbare filer 
på plater/-enhet

Musikk: MP3 filer1)2) (.mp3), WMA
filer2)3) (.wma), AAC filer2)3) (.m4a/
.mp4/.3gp), WAV filer3)4) (.wav)
Video: MPEG4 filer2)5) (.mp4/.m4v),
Xvid filer (.avi)
Merknader
Fjernkontroll (1)
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
FM-antenneledning (1)
Strømledning (1)
Høyttalerstativer (2)
Høyttalerputer (8)
Skruer (6)
Støpseladapter (1) 
(medfølger bare for visse områder) 
Støpseladapteren brukes ikke i Chile.
Bruk denne støpseladapteren i land
hvor det er nødvendig.
MHC-GT4D består av:


masterpage:Left
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et
standardformat som er definert av ISO/
MPEG for komprimert lyddata. MP3-filer
må være i MPEG 1 Audio Layer 3-format.
2)
Filer med kopibeskyttelse (Digital Right
Management), kan ikke spilles av på
dette systemet.
3)
bare på USB-enhet.
4)
WAV-filer med utvidbart format støttes
ikke.
5)
MPEG4-filer må være innspilt i MP4format. Følgende video- og lydkodeker
støttes:
 Videokodek: MPEG4 Enkel profil
(AVC støttes ikke.)
 Lydkodek: AAC-LC (HE-AAC støttes
ikke.)
6) Et logisk format for filer og mapper
på CD-ROM-plater som er definert
av ISO (International Organization for
Standardization).
Plater/filer som ikke 
kan spilles av

Du kan ikke spille av følgende plater:
 BD-plater (Blu-ray-plater)
 CD-ROM-plater spilt inn i PHOTO
CD-format
 Datadelen av ekstramateriale
på CD-Extra eller blanede CD-er*
 CD Graphics-plate
8NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\040PLA.fm]
masterpage:Right
 Super Audio CD-er
 DVD Audio
 DATA CD/DATA DVD som er
opprettet i Packet Write-formatet.
 DVD-RAM
 DATA CD/DATA DVD som ikke
er fullført på riktig måte.
 CPRM (Content Protection
for Recordable Media) som er
kompatibelt med DVD-R/-RW og
spilt inn i Copy-Once-programmer.
 Plate med avvikende form
(f.eks. hjerteformet, kvadratisk
eller stjerneformet).
 Plate som har teip, papir eller
klistremerke på overflaten
 Du kan ikke spille av følgende filer:
 Videofiler større enn 720 (bredde) ×
576 (høyde) piksler.
 Videofiler med høyt bredde til
lengde-fohold.
 WMA-filer i formatene WMA DRM,
WMA Lossless eller WMA PRO.
 AAC-filer i formatene AAC DRM
eller AAC Lossless.
 AAC-filer som er kodet ved 96 kHz.
 Filer som er kryptert eller beskyttet
med passord.
 Filer med DRM-kopibeskyttelse
(Digital Right Management).
 Noen Xvid-filer som er lengre
enn 2 timer.
 MP3 PRO-lydfiler kan spilles som
MP3-filer.
 Systemet kan ikke spille en Xvid-fil
når filen har blitt kombinert fra to
eller flere Xvid-filer.
Merknader om CD-R/-RW
og DVD-R/-RW/+R/+RW
* Blandet CD: Dette formatet lagrer data
på første spor og lyd (AUDIO CD-data)
på spor to og etterfølgende spor
i en økt.
Enkelte avspillingsfunksjoner for en
DVD-VIDEO eller VIDEO CD kan være
begrenset av programvareprodusentene med hensikt. Noen avspillingsfunksjoner vil derfor kanskje ikke være
tilgjengelig. Sørg for at du leser bruksanvisningen til DVD-VIDEO- eller
VIDEO CD-platen.


I noen tilfeller kan ikke en CD-R/-RW
og DVD-R/-RW/+R/+RW spilles
av på dette systemet på grunn
av opptakskvaliteten eller platens
fysiske tilstand eller egenskaper ved
opptaksenheten og programvaren
som ble brukt. Les bruksanvisningen
til opptaksenheten hvis du vil ha mer
informasjon.
Noen avspillingsfunksjoner vil kanskje
ikke fungere på noen DVD+R-/+RWplater selv om de er fullført på riktig
måte. Hvis det er tilfelle, kan du bruke
normal avspilling av platen.
Merknader om plater


Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med
CD-standarden.
Tolagsplater og enkelte musikkplater
som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier,
samsvarer ikke med CD-standarden.
Det kan derfor hende at de aktuelle
platene ikke er kompatible med dette
produktet.
Merknader om flerøktsplater
Dette systemet kan spille av
kontinuerlige økter på en plate når de
er spilt inn i samme format som den
første økten. Avspilling kan imidlertid
ikke garanteres.
Merknad om avspillingsfunksjoner for DVD-VIDEO og VIDEO CD.
9NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\040PLA.fm]
Merknader om avspillbare filer







Det kan ta lenger tid å starte
avspillingen når:
 en data-CD/DATA DVD/USB-enhet
med en komplisert mappestruktur.
 lyd- eller videofiler i en annen
mappe har nettopp blitt avspilt.
Systemet kan spille av en DATA CD/
DATA DVD eller en USB-enhet under
følgende forhold:
 en dybde på opptil 8 mapper
 opptil 300 mapper
 opptil 999 filer på en plate
 opptil 2000 filer i en USB-enhet
 opptil 650 filer i en mappe
Disse antallene kan variere avhengig
av fil- eller mappestrukturen.
Mapper som ikke har lydfiler eller
videofiler hoppes over.
Filer som overføres av en enhet som
for eksempel en datamaskin, vil
kanskje ikke spilles av i samme
rekkefølge som de ble overført.
Avspillingsrekkefølgen kan være
uaktuell, avhengig av programvaren
opprettet lydfilen eller videofilen.
Kompatibilitet med alle MP3/WMA/
AAC/WAV/MPEG4/Xvid-koding/
skriving, innspillingsenheter og
opptaksmedier kan ikke garanteres.
Avhengig av Xvid-filen kan det hende
at bildet er uklart og at lyden hopper.
Merknader om USB-enheter


Det er ikke garantert at dette
systemet fungerer med alle
USB-enheter.
Selv om det finnes en rekke
komplekse funksjoner for
USB-enheter, er spillbart innhold på
USB-enheter som kobles til systemet
bare musikk- og videoinnhold.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen
for USB-enheten.





masterpage:Left
Når en USB-enhet settes inn, leser
systemet alle filene på USB-enheten.
Hvis det er mange mapper eller filer
på USB-enheten, kan det ta lang til
å fullføre lesingen av USB-enheten.
Ikke koble sammen systemet og
USB-enheten via en USB-hub.
På enkelte tilkoblede USB-enheter
kan det være en forsinkelse før en
handling blir utført på systemet.
Avspillingsrekkefølgen på systemet
kan være annerledes enn
avspillingsrekkefølgen på den
tilkoblede USB-enheten.
Før du bruker en USB-enhet,
må du kontrollere at det ikke finnes
virusinfiserte filer på USB-enheten.
Nettsted for kompatible
USB-enheter
Sjekk nettstedet nedenfor for den
nyeste informasjonen om kompatible
USB- og BLUETOOTH-enheter.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
For kunder i Asia og
Stillehavsregionen:
<http://www.sony-asia.com/support>
10NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\040PLA.fm]
masterpage:Right
Indeks for deler og kontroller
Aktiv subwoofer
̙
̘
̚
̛
̜
̗
̖
̝
̕
̞
̔
̟
̠
̡
̤
̣
̢
Merk
 og VOLUME +-knappene har en følbar prikk. Bruk den opphevede prikken
som referanse når du betjener systemet.
11NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\040PLA.fm]
  (strøm)
Slår på systemet eller setter det i
standbymodus.
  (spill av)
Starter avspillingen.
Hold nede  på subwooferen
i mer enn 2 sekunder, så spiller
systemet av en innebygget
lyddemonstrasjon. Trykk på 
for å stoppe demonstrasjonen.
 (stopp)
Stopper avspillingen.
Trykk to ganger for å oppheve
gjenopptakelse av avspillingen.
 BLUETOOTH
Trykk for å velge BLUETOOTHfunksjonen.
PAIRING
Hold inne for å aktivere
BLUETOOTH-gruppering ved bruk
av BLUETOOTH-funksjonen.
BLUETOOTH-indikator (side 39)
FUNCTION
Velger en funksjon.
 REC TO USB
Overfører musikk til USB-enheten
som er koblet til -porten (USB).
ENTER
Angir innstillingene.
(USB) (REC/PLAY) port
Kobler til en USB-enhet.
 SOUND FIELD (side 46)
masterpage:Left
 VOCAL FADER (side 51)
MIC ECHO (side 51)
MIC LEVEL (side 51)
Vri MIC LEVEL med eller mot
klokken for å justere
mikrofonvolumet.

+/– (velg mappe)
Velger en mappe på en dataplate
eller USB-enhet.
 / (gå bakover/fremover)
(side 26, 29, 41)
TUNING +/– (side 38)
  (åpne/lukke)
Setter inn eller mater ut en plate.

(N-Mark) (side 42)
 GESTURE CONTROL (side 44, 55)
GESTURE ON/OFF (side 44, 55)
Slår Håndtegnkontroll på eller av.
PLAYBACK, DJ, SAMPLER, LIGHT
(side 45, 46)
PLAYBACK, DJ, SAMPLER, LIGHTindikatorer (side 45, 46)
VOLUME +/–
Justerer volumet.
 Plateskuff
 Fjernkontrollsensor
 MIC1, MIC2 kontakt
Kobler til mikrofonen(e).
FOOTBALL (side 46)
PARTY LIGHT (side 52)
PARTY CHAIN (side 50, 51, 61)
 MEGA BASS (side 46)
 Displaypanel
 FIESTA (side 46)
Velger fiesta-lydeffekt.
FIESTA-indikator (side 46)
12NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\040PLA.fm]
Fjernkontroll
masterpage:Right
 SOUND FIELD knapper: MUSIC,
VIDEO, FOOTBALL (side 46)
 Numeriske knapper
Velger et spor, et kapittel eller en fil.
Stiller inn eller forhåndsinnstiller
en radiostasjon.
Angir et passord.
SUBTITLE (side 28)
AUDIO (side 28, 31)
ANGLE (side 28)
SETUP (side 25, 30, 32, 61)
MEDIA MODE (side 26, 37)
CLEAR (side 28)
VOCAL FADER (side 51)
MIC ECHO (side 51)
SCORE (side 52)
+/– (velg mappe)
Velger en mappe på en dataplate
eller USB-enhet.
KEY CONTROL / (side 52)
Merknader
 Numerisk knapp 2/AUDIO,  + og -
knappene har en følbar prikk. Bruk den
opphevede prikken som referanse når
du betjener systemet.
 For å bruke knappen i rosa, hold nede
SHIFT (), og trykk deretter på knappen.
  (strøm)
Slår på systemet eller setter
det i standbymodus.
 DVD TOP MENU
Viser DVD-tittelen på TV-skjermen.
DVD/TUNER MENU 
(side 27, 28, 39)
RETURN (side 27)
OPTIONS
Åpner eller lukker
alternativmenyen.
/ / /
Velger menyelementer.
DISPLAY (side 25, 31, 38, 40)
DISPLAY (side 31)
SLEEP (side 52)
 PARTY LIGHT (side 52)
LIGHT MODE (side 52)
PLAY MODE (side 29, 36)
Angir innstillingene.
 MEGA BASS (side 46)
FUNCTION +/–
Velger en funksjon.
SEARCH (side 26, 27)
REPEAT/FM MODE (side 30, 38)
13NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
SHIFT
Hold inne for å aktivere knapper
med rosa skrift.
 +/–
Justerer volumet.
 / (spol tilbake/spol
fremover) (side 27, 41)
masterpage:Left
Komme i gang
Installere systemet
Illustrasjonene under er eksempler
på hvordan du installerer systemet.

Fest de medfølgende
høyttalerstativene (bordplateutførelse) (side 16) og installer
høyttalerenhetene vertikalt på hver
side av en TV, på et stativ

Kombinering av høyttalerenheter
(lydplanke-utførelse) og installasjon
/(Sakte bakover/sakte
fremover) (side 27)
Viser sakte avspilling.
TUNING +/– (side 38)
 (spill av)
Starter avspillingen.
/ (gå bakover/gå
fremover) (side 26, 29, 41)
PRESET+/– (side 39)
 (pause) (side 26, 27, 41)
 (stopp)
Stopper avspillingen.
Trykk to ganger for å oppheve
gjenopptakelse av avspillingen.
Stopper innebygd
lyddemonstrasjon.
av den kombinerte enheten 
i et TV-rack(side 16)
14NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]

Installering av høyttalerenhetene
på en vegg (side 17)
 Installering av høyttalere horisontalt
masterpage:Right
 Ikke plasser gjenstander, så som
akvarium, mellom høyttalersystemet
og subwooferen.
 Plasser subwooferen nær
høyttalersystemet, i samme rom.
 Når høyttalersystemet plasseres foran en
TV, må du passe på at ikke TV-skjermen
skygges for, eller at sensoren til
fjernkontrollen hindres. Hvis sensoren til
TV-fjernkontrollen forhindres av
høyttalersystemet, kan det hende at
fjernkontrollen ikke kan styre TV-en.

Komme i gang
 Installering av høyttalere vertikalt
 Plasser subwooferen minst 8 cm fra
veggen, for å unngå skade på utstående
strømkabel (nettkabel).
8 cm

Installering av høyttalerenheter på
stangen til subwooferen (linjerekkeutførelse) (side 18)
Merknader
 Ikke la barn eller spedbarn komme
i nærheten av systemet.
 Ikke installer systemet skrått.
 Ta følgende forholdsregler når
du installerer høyttalersystemet
og subwooferen.
 Ikke blokker ventilasjonsåpningene
på baksiden av subwooferen.
 Ikke plasser høyttalersystemet
og subwooferen i metallskap.
15NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
Festing av høyttalerstativer
(bordplate-utførelse)
1
Juster den utstikkende delen
av høyttaleren med innfellingen
på høyttalerstativet.
Venstre
høyttalerenhet
Høyre
høyttalerenhet
masterpage:Left
Kombinering av
høyttalerenhetene
(lydplanke-utførelse)
1
Fest de medfølgende
høyttalerputene på høyttalerne
for å hindre dem fra å skli.
Venstre høyttalerenhet
Høyre høyttalerenhet
2 Fest høyttalerenheten
og høyttalerstativet.
Fest skruene (følger med) fra
bunnen av høyttalerstativet.
2 Juster høyttalerenhetene.
Venstre høyttalerenhet
Høyre høyttalerenhet
16NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
masterpage:Right

Installering av
høyttalerenhetene
på en vegg
2 Driv skruene inn i veggen.
Skruene bør stikke 6 mm til 7 mm
ut av veggen.
 Installering av høyttalere
horisontalt
Merknader
277 mm
 Bruk skruer (følger ikke med) som
1
6 mm til 7 mm
 Installering av høyttalere vertikalt
Bruk skruer (følger ikke med)
som passer i hullene på baksiden
av høyttalersystemet.
Komme i gang
er egnet for veggmaterialet og med
nødvendig bærestyrke. Ettersom
gipsvegger er spesielt skjøre, må
skruene festes godt til en veggstender.
Installer høyttalersystemet på en
vertikal, flat og forsterket del av veggen.
 Sørg for å sette bort installasjonen til
Sony-forhandlere eller lisensierte
entreprenører, og rett spesiell
oppmerksomhet til sikkerheten under
installasjonen.
 Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller
skader som forårsakes av
feilinstallasjon, utilstrekkelig
veggstyrke, feil installasjon av skruer
eller naturkatastrofer, osv.
277 mm
6 mm til 7 mm
4 mm
Mer enn 25 mm
Hull på baksiden av høyttalersystemet
5 mm
5 mm
10 mm
3 Heng høyttalersystemet på
skruene.
Juster hullene på baksiden av
høyttalersystemet til skruene, og
heng deretter høyttalersystemet på
skruene.
 Installering av høyttalere
horisontalt
17NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
 Installering av høyttalere vertikalt
Festing av høyttalerenhetene på monteringsstangen til subwooferen
(linjerekke-utførelse)
Merk
Fjern USB-enheten fra subwooferen
på forhånd, slik at den ikke skades hvis
høyttalerenhetene mistes ved et uhell.
1
masterpage:Left
 Lås klipsen.
Gå videre til trinn 2 hvis du
ønsker å installere høyttalerne
i denne høyden (ca. 1,3 m).
Vi anbefaler at du går videre
til trinn 1- for å installere
høyttalerenhetene i maksimal
høyde (ca. 1,6 m).
 Lås opp stopperen, og trykk
deretter på utløserknappen.
Dra opp stangen inntil
utløserknappen klikker på plass.
Trekk opp monteringsstangen
til subwooferen.
 Lås opp klipsen, trykk på
utløserknappen og dra opp
stangen helt til utløserknappen
klikker på plass.
Stopper
Utløserknapp
 Lås stopperen.
Klipp
Utløserknapp
Merknader
 Juster stangen før du fester
høyttalerenhetene.
 Ikke juster stangen med
høyttalerenheter installert, da
høyttalerenhetene kan falle ned.
18NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
 Vær forsiktig slik at du ikke klemmer
hånden når du setter stangen tilbake
i lagringsposisjon.
2 Monter høyttalerenhetene
på festene.
 Åpne låsespaken.
masterpage:Right

Merk
Sørg for å lukke låsespaken når
du demonterer høyttalerenhetene,
ettersom den kan generere støy
under avspilling.
3 Fest høyttalerledningene
på monteringsstangen.
 Legg høyttalerkabelen inn i
kabelklemmen, og plugg inn i
klipshullet på monteringsstangen.
Komme i gang
 Plasser braketten over
høyttalerenheten med braketten
til høyttalerfestet, og skyv ned
for å feste høyttalerenheten.
Høyre
høyttalerenhet
Venstre
høyttalerenhet
Klipshull
Kabel
Clip
 Gjenta trinnene over for å
installere alle kabelklemmene.
Klipshull
 Lukk låsespaken.
4 Koble til høyttalerkontaktene
og LED-høyttalerkontaktene
til de respektive terminalene.
For detaljer, se illustrasjon 
i side 21.
19NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
5 Brett høyttalerkablene, 
og fest med buntebånd.
Kabelfeste
masterpage:Left
Merknader
 Styrehjulene kan bare brukes på flatt
underlag. To personer løfter
subwooferen ved ujevne underlag.
Det er svært viktig med riktig
håndplassering mens man bærer
subwooferen, for å unngå personskader
og/eller skade på eiendom.
 Vær spesielt forsiktig når du bærer
Bæring av systemet
Subwooferen har trillehjul og et
vippehåndtak på stangen, slik at det er
enkelt å trille den. Normalt anbefales
det å bære subwooferen på denne
måten, på alle flate overflater.
Før du bærer subwooferen, må alle
kabler og høyttalerenheter kobles fra.
subwooferen på skrått underlag.
 Ikke løft subwooferen med
vippehåndtaket på stangen.
 Ikke bær subwooferen med
høyttalerenhetene installert (linjerekkeutførelse), da høyttalerenhetene kan
falle ned.
 Ikke bær subwoofer med person,
bagasje, osv. på den.
 Ikke la barn eller spedbarn være
i nærheten når du bærer systemet.
 Dette systemet er ikke dryppsikkert eller
vanntett. Ikke bær systemet på våte
steder.
20NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
masterpage:Right

Sette opp systemet sikkert
Rød
Komme i gang
Hvit
Til stikkontakt
* Det finnes litt plass igjen mellom pluggen og subwooferen, selv når strømkabelen
(nettkabelen) er satt inn. Ledningen skal kobles på denne måten. Dette er ikke en feil.
21NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
 Høyttalere
 LED HØYTTALER V/H
terminaler
Koble LED-høyttalerkontakten til
høyttaleren på denne terminalen.
Belysningen på subwooferen og
høyttalerne vil reagere i henhold
til musikkilden (side 52).
 SPEAKERS V/H terminaler
Koble høyttalerkontakten til
høyttaleren på denne terminalen.
Merknader
 Pass på å bruke bare den medfølgende
høyttaleren.
 Når du kobler til høyttalerkabler, må
du sette pluggen rett inn i terminalene.
 FM-ANTENNE
Finn en plassering og en retning
som gir godt mottak når du monterer
antennen.
Hold antennen vekk fra
høyttalerkablene, strømledningen
(nettkabel) og USB-kabelen for
å unngå at det plukkes opp støy.
Forleng FMledeantennen
horisontalt
masterpage:Left
 LYD/FEST-KJEDE INN (TV) V/H
kontakter
 Koble til lydutgangskontaktene fra
en TV eller en lyd-/videoenhet.
Lyden sendes gjennom dette
systemet (side 23).
 Koble til et annet lydanlegg for
å bruke Party Chain-funksjonen
(side 49).
 HDMI UT (TV) kontakt
Bruk en HDMI-kabel (følger ikke med)
for å koble til HDMI INN-kontakten
på en TV (side 23).
 VIDEO OUT kontakt
Bruk en videokabel (følger ikke med)
for å koble til videoinngangen på en TV
eller projektor (side 23).
Merk
Ikke koble dette systemet til TV-en
via videoenheten.
 Strøm
Koble strømkabelen (nettkabelen)
(følger med) til systemet, og sett den
i et strømuttak.
Demonstrasjonen vises på
skjermpanelet. Trykk  for å slå på
systemet. Demonstrasjonen avsluttes
automatisk.
 Lyd
Bruk en lydkabel (følger ikke med)
til å lage en tilkobling som følger:
 LYD/FESTKJEDE UT V/H
kontakter
 Koble til lydinngangskontaktene
fra en valgfri enhet.
 Koble til et annet lydanlegg for
å bruke Party Chain-funksjonen
(side 49).
22NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
masterpage:Right

Tilkobling av TV
Før du kobler til kabler, må du koble fra strømledningen (nettkabel).
For å se video
Velg tilkoblingsmetode i henhold til kontaktene på TV-en.
Høy kvalitet
 HDMI-kabel 1) (følger ikke med)
eller
Standard kvalitet
Anbefalt tilkobling
Alternativ tilkoplingsmåte
1)
2)
Komme i gang
 Videokabel (følger ikke med)
Høyhastighets HDMI-kabel med Ethernet
Du kan lytte til TV-lyden via systemet hvis du kobler systemet til TV-ens HDMI INN (ARC)kontakt. Audio Return Channel (ARC)-funksjonen gjør at TV-ens utgangslyd sendes
gjennom systemet med en HDMI-tilkobling, uten at det må utføres en lydtilkobling
(tilkobling  nedenfor). For å stille inn ARC-funksjonen på dette systemet, se
[LYDRETURKANAL] (side 35). For å sjekke kompatibiliteten til TV-ens ARC-funksjon,
se bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
For å lytte til TV-lyden via systemet
Hvis du ikke kobler systemet til TV-ens HDMI INN (ARC)-kontakt, må denne
tilkoblingen gjøres.
 Lydkabel (følger ikke med)
AUDIO OUT
For å lytte til TV-lyden, trykker du FUNCTION +/– flere ganger for å velge ”TV”.
23NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
masterpage:Left
Merknader
 Du kan også nyte lyd fra eksternt utstyr (DVD-spillere osv) via systemet ved å koble
til LYD INN-kontakten (TV) som tilkobling  ovenfor. For detaljer, se bruksanvisningen
for utstyret ditt.
 Hvis lydnivået fra systemet er lavt når du kobler til det eksterne utstyret, kan du prøve
å justere lydutgangsinnstillingene på det tilkoblede utstyret. Det kan forbedre
lydutgangsnivået. For detaljer, se bruksanvisningen for utstyret ditt.
Hvis ”CODE 01” og ”SGNL ERR” vises i displayet på subwooferen
Når lydinngangssignalene til systemet er noe annet enn 2-kanals lineære
PCM-signaler, vises meldingen ”KODE 01” og ”SGNL FEIL” (angir at
inngangslydsignalene ikke støttes) i displayet på subwooferen.
I slike tilfeller velger du riktig lydutgangsmodus på TV-en for å sende to-kanals
lineære PCM-lydsignaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
Sette inn batterier
Sett inn de to R03-batteriene (AAA)
som følger med, riktig vei som vist
på illustrasjonen nedenfor.
Betjening av systemet med
fjernkontrollen
Rett fjernkontrollen mot subwooferens
fjernkontrollsensor.
Merknader
 Ikke bruk ett gammelt og ett nytt batteri
eller forskjellige batterityper.
 Hvis du ikke bruker fjernkontrollen over
en lengre tidsperiode, tar du batteriene
ut for å unngå skade på grunn av
batterilekkasje og korrosjon.
24NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\050CON.fm]
Utføring av QUICKoppsett
masterpage:Right
Slik endrer du innstillingen
manuelt
Se "Bruke oppsettmenyen" (side 32).
Før du bruker systemet, kan du gjøre
det grunnleggende justeringene
i QUICK-oppsettet.
Avslutte QUICK-oppsett
1
Veiledningsmeldingen vises når du slår
på systemet for første gang eller etter
at utfører RESET (side 61).
Slå på TV-en og velg inngangen
i henhold til tilkoblingen.
ganger for å velge ”DVD/CD” eller
”USB” uten å legge inn en plate
eller koble til en USB-enhet.
Veiledningsmeldingen [Press
ENTER to run QUICK SETUP (Trykk på
ENTER for å kjøre QUICK SETUP).]
vises nederst på TV-skjermen.
4 Trykk på
.
[LANGUAGE SETUP] vises på
TV-skjermen. Viste elementer kan
variere avhengig av land eller
område.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Trykk på
/flere ganger for
å velge et språk, og trykk deretter
på
.
[VIDEO SETUP] vises på TV-skjermen.
6 Trykk på
/gjentatte ganger for
å velge innstillingen som passer
din TV-type, og trykk deretter
.
på
Etter at [QUICK SETUP is complete
(QUICK SETUP er fullført).] vises på
TV-skjermen, er systemet klart til
avspilling.
Trykk på SETUP.
Merk
Endre fargesystemet
(Gjelder ikke for modeller i LatinAmerika, Europa og Russland)
Still inn fargesystemet på PAL eller
NTSC avhengig av fargesystemet til
TV-en.
Hver gang du utfører prosedyren
nedenfor, endres fargesystemet slik:
NTSC  PAL
Komme i gang
2 Trykk på  for å slå på systemet.
3 Trykk på FUNCTION +/– gjentatte

Bruk knappene på subwooferen for
å bruke denne funksjonen.
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Trykk FUNKSJON gjentatte ganger
for å velge ”DVD/CD”.
3 Hold nede MIC ECHO og ENTER
i mer enn 3 sekunder.
”NTSC” eller ”PAL” vises i displayet.
Endre skjermmodus
Trykk på DISPLAY flere ganger når
systemet er slått av.
Demonstrasjon
Demonstrasjonen er slått på.
Ingen visning (strømsparingsmodus)
Skjermen slås av for å spare strøm.
Hviletidsuret fortsetter driften.
25NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
masterpage:Left
4 Trykk på  for å starte
Plate-/USB-avspilling
avspillingen.
Grunnleggende
avspilling
Hvis du vil
Stoppe
avspillingen
midlertidig

1
Gjenoppta
avspilling eller
gå tilbake til
normalavspilling

Avbryte
gjenopptakelsespunktet
 to ganger.
Trykk FUNKSJON +/- gjentatte
ganger for å velge ”DVD/CD” eller
”USB”.
2 DVD/CD-funksjon:
Trykk på  på subwooferen for
å åpne plateskuffen, og legg inn
en plate med etiketten opp.
Når du spiller
en 8 cm plate,
for eksempel
en CD-singel,
plasseres den
på den indre
sirkelen av
skuffen
Trykk på  på subwooferen
igjen for å lukke plateskuffen.
Ikke skyv plateskuffen med makt for
å lukke den da dette kan føre til feil.
USB-funksjon:
Koble en USB-enhet til
porten.
Trykk på
Stoppe avspillingen 
(USB)-
Merknader
Velg et spor, en fil,  eller  under
et kapittel eller
avspilling.
en scene.
Eller, hold nede SHIFT,
og trykk på talltastene,
og deretter på
.
(Operasjonen vil kanskje
hindres av platen eller
USB-enheten)
Bruk av håndtegnskontrollen
under avspilling
Se side 45.
Spille av fra en bestemt lyd- eller
videofil
1
Trykk på MEDIA MODE flere ganger
for å velge [MUSIC] eller [VIDEO].
2
Trykk på SEARCH for å vise
mappelisten.
3
Trykk på
/flere ganger
for å velge ønsket mappe.
 Du kan bare bruke iPhone-/iPod-
enheter med dette systemet via
BLUETOOTH-tilkobling.
 Du kan bruke en USB-adapter (følger
ikke med) til å koble USB-enheten til
subwooferen hvis USB-enheten ikke
kan kobles til (USB)-porten.
3 (bare
)
Trykk på MEDIA MODE gjentatte
ganger for å velge ønsket media
([MUSIC]/[VIDEO]).
26NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
4
Trykk på
masterpage:Right

for å vise fillisten.
Søke etter et bestemt spor

Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å velge
sporet du ønsker å spille av, og trykk
deretter på
.
5
Trykk på
/flere ganger for
å velge filen du ønsker, og trykk
deretter på
.
Søke med SEARCH-knappen
Trykk på SEARCH for å vise
sporlisten.
2
Trykk på
/flere ganger for å
velge sporet du ønsker å spille av,
og trykk deretter på
.
Andre
avspillingsoperasjoner
Søke etter en bestemt
tittel/kapittel/scene/spor/
indeks
Avhengig av plate- eller filtype,
fungerer kanskje ikke, funksjonen.
Hvis du vil
Trykk på
Vis DVD-menyen
DVD/TUNER MENU
Vis mappe- eller
fillisten
SEARCH. Trykk på
knappen på nytt for å slå
av mappe- eller fillisten.
Gå tilbake til
RETURN
mappelisten når du
er i fillisten
Finn et punkt raskt
ved spoling
fremover eller
bakover (lås søk)
 eller  under avspilling. Hver gang
du trykker på knappen,
endres avspillingshastigheten.
Vis bilderamme for  og trykk deretter på
bilderamme (sakte
eller
. Hver gang
avspilling)
du trykker på
eller
, endres avspillingshastigheten.
1
Plate-/USB-avspilling
1
Trykk på SEARCH flere ganger
under avspillingen for å velge
søkemodusen.
2 Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å angi
tittelen, kapittelet, scenen, sporet
eller indeksnummeret du ønsker,
.
og trykk deretter på
Avspillingen starter.
Merknader
 For VIDEO CD med PBC-avspilling trykker
du på SEARCH for å søke etter scenen.
 For VIDEO CD uten PBC-avspilling
trykker du på SEARCH for å søke etter
sporet eller indeksen.
Søke ved hjelp av tidskode
1
Trykk på SEARCH flere ganger under
avspillingen for å velge
tidssøkemodusen.
27NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
2
Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å angi
tidskoden, og trykk deretter på
.
Eksempel: Hvis du vil finne en scene
som er 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder ut på platen, holder du
SHIFT inne og trykker deretter på 2,
1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Trykk på CLEAR for å slette tallet.
Søke ved hjelp av DVD-menyen
1
2
Trykk på DVD/TUNER MENU.
Trykk på / / / , eller hold
SHIFT inne, trykk på de numeriske
knappene for å velge tittelen eller
elementet du ønsker å spille av,
og trykk deretter på
.
Endre vinklene
Trykk på ANGLE flere ganger under
avspillingen for å velge vinkelen
du ønsker.
Vise teksting
Trykk på SUBTITLE flere ganger
under avspillingen for å velge
språket du ønsker for teksting eller
for å slå av tekstingen.
DVD-VIDEO
Du kan bytte lydformat eller talespråk
når kilden inneholder flere lydformater
og flerspråklig lyd.
Når fire tall vises, angir de en
språkkode. Se "Språkkodeliste"
(side 67) for å kontrollere hvilket språk
koden representerer. Når samme språk
vises to eller flere ganger, er DVDVIDEO-en tatt opp i flere lydformater.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3-fil) ELLER USBenhet (lydfil)
Du kan endre lydsporet.
 [STEREO]: Stereolyden.
 [1/L]/[2/R]: Monolyden for den
venstre eller høyre kanalen.
SUPER VIDEO CD


[1:STEREO]: Stereolyden til lydspor 1.
[1:1/L]/[1:2/R]: Monolyden for den
venstre eller høyre kanalen lydspor 1.
[2:STEREO]: Stereolyden til lydspor 2.
[2:1/L]/[2:2/R]: Monolyden for den
venstre eller høyre kanalen for
lydspor 2.


Spille av VIDEO CD-plate
med PBC-funksjoner
Du kan bruke PBC-menyen (Playback
Control) for å bruke VIDEO CD-platens
interaktive programvare.
1
Endre språket/lyden
masterpage:Left
Trykk på  for å spille av en
VIDEO CD-plate i PBC-modus.
PBC-menyen vises på TV-skjermen.
Trykk på AUDIO flere ganger under
avspillingen for å velge lydformatet
eller -modusen du vil bruke.
28NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
masterpage:Right

2 Hold SHIFT inne, trykk på de
numeriske knappene for å velge
elementnummeret du ønsker,
og trykk deretter på
.
3 Fortsett avspillingen i henhold
til instruksjonene i menyen.
Bruke avspillingsmodus 
Avspilling i opprinnelig
rekkefølge (vanlig
avspilling).
Merk
PBC-avspilling avbrytes når gjentakende
avspilling aktiveres.
Avbryte PBC-avspilling
Trykk på  eller , eller hold
SHIFT inne, trykk på de numeriske
knappene for å velge et spor når
avspillingen stoppes.
2
Trykk på  eller
.
Avspillingen starter fra det valgte
sporet.
Gå tilbake til PBC-avspilling
Trykk på  to ganger, og trykk deretter
på .
Gjenoppta avspilling
for flere plater
Dette systemet kan lagre
gjenopptakelsespunkt for opptil seks
plater og fortsette avspilling når
du setter inn samme plate igjen.
Hvis du lagrer et
gjenopptakelsespunkt for en syvende
plate, vil gjenopptakelsespunktet for
den første platen slettes.
Hvis du vil aktivere denne funksjonen
angir du [MULTI-DISC RESUME] i
[SYSTEM SETUP] til [ON] (side 34).
Merk
Hvis du vil spille av fra begynnelsen
av platen, trykker du på  to ganger
og trykker deretter på .
 Når du spiller en plate
 [DISC]: spiller av en plate.
 [FOLDER]*: spiller av alle kompatible
filer i mappen på platen.
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av fra en USB-enhet
 [ONE USB DEVICE]: spiller av fra en
USB-enhet.
 [FOLDER]: spiller av alle kompatible
filer i mappen på en USB-enhet.
Spille av i tilfeldig rekkefølge
Plate-/USB-avspilling
1
Trykk på PLAY MODE flere ganger
mens avspillingen er stoppet.
Trykk på PLAY MODE flere ganger
mens avspillingen er stoppet.
 Når du spiller en plate
 [DISC (SHUFFLE)]: spiller av alle lydfiler
på en plate i tilfeldig rekkefølge.
 [FOLDER (SHUFFLE)]*: spiller av alle
lydfiler i en mappe på platen i tilfeldig
rekkefølge.
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av fra en USB-enhet
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: spiller
av alle lydfilene på en USB-enhet
i tilfeldig rekkefølge.
 [FOLDER (SHUFFLE)]: spiller av alle
kompatible filer i mappen på en
USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.
Merknader
 Tilfeldig rekkefølge kan ikke utføres for
videofiler.
29NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
 Avspilling i tilfeldig rekkefølge avbrytes
når du:
 slår av systemet.
 åpner plateskuffen.
 utfør Synkronisert overføring.
 endrer MEDIA MODE.
 Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan bli
avbrutt når du velger en mappe eller
et spor for avspilling.
Gjentakende avspilling 
(Repeat Play)
Begrensing av
avspilling av platen
(Sperrefunksjon)
Du kan begrense avspilling av 
DVD-VIDEO-er i henhold til et forhåndsbestemt nivå. Scener kan hoppes over
eller erstattes med andre scener.
1
Trykk på REPEAT flere ganger.
Avhengig av plate- eller filtypen,
kan det hende at noen innstillinger
ikke er tilgjengelige.
 [OFF]: spiller ikke av gjentatte ganger.
 [ALL]: gjentar alle spor eller filer i den
valgte avspillingsmodusen.
 [DISC]: gjentar alt innhold 
(bare DVD-VIDEO) og VIDEO CD).
 [TITLE]: gjentar gjeldende tittel 
(bare DVD-VIDEO).
 [CHAPTER]: gjentar gjeldende
kapittel (bare DVD-VIDEO).
 [TRACK]: gjentar gjeldende spor.
 [FILE]: gjentar gjeldende videofil.
Avbryte gjentakende avspilling
Trykk på REPEAT flere ganger for
å velge [OFF].
Merknader
”
” lyser i displayet når Repeterende
avspilling er satt til [ALL] eller [DISC].
” lyser i displayet når Repeterende
avspilling er satt til [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] eller [FILE].
 Du kan ikke starte gjentakende avspilling
med VIDEO CD under PBC-avspilling.
 Avhengig av DVD-VIDEO-platen, kan
du ikke bruke gjentakende avspilling.
 Gjentakende avspilling avbrytes når du:
 åpner plateskuffen.
 slår av systemet (bare DVD-VIDEO
og VIDEO CD).
 endrer funksjonen (bare DVD-VIDEO
og VIDEO CD).
 utfør Synkronisert overføring.
 endrer MEDIA MODE.
”
masterpage:Left
Trykk på SETUP mens avspillingen
er stoppet.
2 Trykk på
/flere ganger for
å velge [SYSTEM SETUP], og trykk
deretter på
.
3 Trykk på
/flere ganger for
å velge [PARENTAL CONTROL],
og trykk deretter på
.
4 Angi det firesifrede passordet ved
å bruke de numeriske knappene,
og trykk deretter på
.
5 Trykk
/ flere ganger for
å velge [STANDARD], så trykker
du på
.
6 Trykk på
/flere ganger for
å velge et geografisk område
som avspillingsbegrensingsnivå,
og trykk deretter på
.
Området er valgt.
Når du velger [OTHERS ], angir
du retningsnummeret for det
geografiske området du vil ha i
henhold til "Områdekodeliste for
barnesikring" på side 68 med
talltastene.
7 Trykk
/ flere ganger for å
velge [LEVEL], så trykker du på
.
8 Trykk på
/flere ganger for
å velge nivået du ønsker, og trykk
deretter på
.
Lavere verdi gir større
begrensninger.
30NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
masterpage:Right
Slå av FORELDREKONTROLLfunksjonen
 Avspillingsinformasjon
Spilletid, gjenværende tid
Angi [LEVEL] til [OFF] i trinn 8.
 Bithastighet
For å spille av en plate der
FORELDREKONTROLL er stilt inn
 Filtype
1
 Tittel1)/spor/filnavn2)
Legg i platen og trykk på .
Skjermbildet for angivelse av
passord vises på TV-skjermen.
2
Angi det firesifrede passordet ditt
ved å bruke de numeriske
knappene, og trykk deretter
.
Systemet starter avspilling.
Fjern platen og gjenta trinn 1 til 3 av
"Begrensing av avspilling av platen"
(side 30). Angi passordet 199703 ved
å bruke de numeriske knappene, og
trykk deretter
. Følg instruksjonene
på skjermen, og skriv inn ett nytt
firesifret passord. Legg i platen på nytt
og trykk på . Du må angi det nye
passordet ditt på nytt.
Vise informasjon til
en plate og USB-enhet

 Avspillingsstatus
 Album1)/mappenavn2)/kapittel/
indeksnummer
 Artistnavn1)2)
Vises ved avspilling av en lydfil.
1)
Hvis en lydfil har en ID3-kode, vil
systemet vise et albumnavn/tittelnavn/
artistnavn fra ID3-kodeinformasjonen.
Systemet kan støtte en ID3 ver 1.0/1.1/
2.2/2.3.
2)
Hvis filen eller mappen inneholder tegn
som ikke kan vises, vises disse tegnene
som _.
Merknader
 Avhengig av kilden som spilles av
 kan det hende at noe av
informasjonen ikke kan vises.
 noen tegn kan ikke vises.
 Avhengig av avspillingsmodusen kan
informasjonen som vises, være
forskjellig.
Plate-/USB-avspilling
Hvis du glemmer passordet

Vise lydinformasjonen
(bare DVD-VIDEO og videofiler)
Trykk på AUDIO flere ganger under
avspilling.
Informasjon på TV-skjermen
Hold nede SHIFT, og trykk deretter
på
DISPLAY gjentatte ganger
under avspillingen.
Informasjon på
skjermpanelet
Trykk på DISPLAY flere ganger
når systemet er slått på.
Du kan vise følgende informasjon:
 avspillingstid, gjenværende tid for
sporet, tittelen og kapittelet
 scenenummer
 filnavn, mappenavn
 tittel, artist og albuminformasjon
31NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
Merknader
Stille inn språk –
[LANGUAGE SETUP]
 Det kan hende at platenavnet og
spornavnet ikke vises avhengig av
teksten.
 Avpillingstid for MP3-filer og videofiler
vil kanskje ikke vises riktig.
 Forløpt avspillingstid for en lydfil som
er kodet med VBR (variabel bithastighet)
vises ikke riktig.
masterpage:Left
[OSD]
Velger språket som vises på skjermen.
[MENU]
Angir språket for DVD-menyen.
Bruke oppsettmenyen
[AUDIO]
Du kan gjøre en rekke justeringer
av elementer som bilder og lyd.
Viste elementer kan variere avhengig
av land eller område.
Endrer språket for lydsporet.
Når du velger [ORIGINAL], brukes det
språket som er prioritert på platen.
Merk
Avspillingsinnstillinger som er lagret på
platen, prioriteres over innstillinger for
oppsettmenyen. Derfor kan det hende at
noen av innstillingen for oppsettmenyen
ikke utføres.
1
Trykk FUNKSJON +/- gjentatte
ganger for å velge ”DVD/CD”
eller ”USB”.
2 Trykk på SETUP mens avspillingen
er stoppet.
Oppsettmenyen vises
på TV-skjermen.
[SUBTITLE]
Endrer språket for tekstingen som
finnes på DVD-VIDEO-platen.
Når du velger [AUDIO FOLLOW], endres
språket for tekstingen i henhold til
språket som er valgt for lydsporet.
Merk
Hvis du velger [OTHERS ] i [MENU],
[AUDIO] og [SUBTITLE], angir du en
språkkode fra "Språkkodeliste" (side 67)
ved hjelp av de numeriske knappene.
3 Trykk på
/gjentatte ganger for
å velge [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] eller [HDMI
SETUP], og trykk deretter på
.
4 Trykk på
/gjentatte ganger for
å velge elementet du ønsker, og
trykk deretter på
.
5 Trykk på
/flere ganger for å
velge ønsket innstilling, og trykk
deretter på
.
Innstillingen er valgt og oppsettet
er fullført.
Avslutte menyen
Trykk på SETUP.
32NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
Innstilling 
av TV-skjermen –
[VIDEO SETUP]
masterpage:Right
[NORMAL]: Endrer bildestørrelsen slik
at den passer til skjermstørrelsen, med
det opprinnelige størrelsesforholdet
for bildet. Denne innstillingen vises
svarte bånd på venstre og høyre side
hvis du ser på et 4:3-skjermbilde.


[TV TYPE]
[16:9]: Velger dette når du kobler til
en bredskjerm-TV eller en TV med
bredmodusfunksjon.
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Gjelder ikke for modeller i LatinAmerika, Europa og Russland)
[4:3 PAN SCAN]: Velger dette
alternativet når du kobler til en TV med
4:3-skjerm uten bredmodusfunksjon.
Denne innstillingen viser et bilde i full
høyde på hele skjermen, med avklipte
kanter.
Velger fargesystemet (PAL eller NTSC).
[AUTO]: Overfører videosignalet i
henhold til fargesystemet platen er
innspilt med. Velg denne innstillingen
hvis TV-apparatet bruker DUALsystem.
[PAL]: Overfører videosignaler i PAL.
[NTSC]: Overfører videosignaler i NTSC.
Se "Endre fargesystemet" (side 25)
for å få mer informasjon.
Plate-/USB-avspilling
[4:3 LETTER BOX]: Velger dette
alternativet når du kobler til en TV med
4:3-skjerm uten bredmodusfunksjon.
Denne innstillingen viser et bredt
bilde, med svarte felt øverst og
nederst.
[BLACK LEVEL]
(Bare for modeller i Latin-Amerika)
Angir svartnivået (oppsettnivået) for
videosignalene som overføres fra
VIDEO OUT-kontakten.
[ON]: Angir svartnivået for
overføringssignalene til
standardnivået.
[OFF]: Senker standardsvartnivået.
Bruk dette når bildet blir for hvitt.
[PAUSE MODE]
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Velger dette når du kobler til en
TV med en bredskjermsfunksjon. Viser
et 4:3-skjermbilde i 16:9-format, selv
på en bredskjerm-TV.
[AUTO]: Bildet, inkludert objekter som
beveger seg dynamisk, vises uten
skjelving. Denne innstillingen velges
vanligvis.
[FRAME]: Bildet, inkludert objekter
som ikke beveger seg dynamisk, vises
i høy oppløsning.
33NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
Innstilling av
lydalternativene –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Komprimering av dynamisk
rekkevidde)
Denne innstillingen kan være nyttig
når du ønsker å se filmer med lavt
volum sent om kvelden.
[OFF]: Av.
[STANDARD]: Den dynamiske
rekkevidden komprimeres slik
opptaksteknikeren hadde tiltenkt.
[TRACK SELECTION]
[OFF]: Av.
[AUTO]: Gir prioritet til lydsporet som
inneholder flest kanaler når du spiller
av en DVD-VIDEO-plate som
inneholder flere lydformater 
(PCM, MPEG eller Dolby Digital).
[A/V SYNC]
(Bare videofiler)
[OFF]: Av.
[ON]: Justerer forsinkelsen mellom lyd
og bilde.
[DOWNMIX]
Angir lydutgangssignalet for avspilling
av flerkanals lyd.
[NORMAL]: Overfører flerkanals lyd
som et tokanalers stereosignal.
[DOLBY SURROUND]: Overfører
flerkanals lyd som et tokanalers
surroundsignal.
masterpage:Left
Innstilling av systemet
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Forhindrer skade på TV-apparatet.
Trykk på  +/- for å avbryte
skjermspareren.
[ON]: Slår på skjermsparerfunksjonen
hvis du ikke betjener systemet på
ca. 15 minutter.
[OFF]: Av.
[BACKGROUND]
Angir bakgrunnsfargen eller et bilde
som vises på TV-skjermen.
[JACKET PICTURE]: Omslagsbilde
(stillbilde) som ble spilt inn på platen,
vises i bakgrunnen.
[GRAPHICS]: Et forhåndsinnstilt bilde
som er lagret på systemet, vises
i bakgrunnen.
[BLUE]: Bakgrunnsfargen er blå.
[BLACK]: Bakgrunnsfargen er svart.
[PARENTAL CONTROL]
Stiller inn avspillingsbegrensningene
Se "Begrensing av avspilling av platen"
(side 30) for å få mer informasjon.
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Lagrer gjenopptakelsespunktet
for avspilling i minnet for opptil seks
plater.
[OFF]: Lagrer bare
gjenopptakelsespunktet for gjeldende
plate i systemet.
[RESET]
Returnerer oppsettsinnstillingene
til standard. Se "Tilbakestilling av
oppsettinnstillingene til standard"
(side 61) for å få mer informasjon.
34NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
masterpage:Right

Innstilling
HDMI-alternativer –
[HDMI SETUP]
1)

Plate-/USB-avspilling
[HDMI RESOLUTION]
Velger TV-utgangens oppløsningen
når TV-en er koblet til via HDMI-kabel.
[AUTO(1920×1080p)]1): Sender
videosignaler i henhold til
oppløsningen på TV-en.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]2)/[720×480p/576p]3):
Sender videosignaler i henhold til valgt
oppløsning.
[STANDBY LINKED TO TV]
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du stiller inn [CONTROL FOR HDMI]
på [ON].
[AUTO]: Hvis inngangen til systemet er
”TV”, slår systemet seg av automatisk
når du slår av TV-en.
[ON]: Systemet slår seg automatisk
av når du slår av TV-en, uavhengig
av inngangen.
[OFF]: Systemet slår seg ikke av når
du slår av TV-en.
På russiske modeller er standardinnstillingen [АВТО(1920×1080p)].
for latinamerikanske modeller.
For andre modeller.
2) Bare
3)
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Sender YCBCR-videosignaler.
Sett til [RGB] hvis avspillingsbildet
er forvrengt.
[RGB]: Sender RGB-videosignaler.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Sender ut lydsignaler
i originalformat fra HDMI UT (TV)kontakten.
[PCM]: Sender 2-kanals lineære PCMsignaler fra HDMI UT (TV)-kontakten.
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Kontroll for HDMI-funksjonen
er aktivert. Du kan betjene gjensidig
mellom systemet og en tilkoblet TV,
med en HDMI-kabel.
[OFF]: Av.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Still inn denne funksjonen når
systemet er koblet til TV-ens HDMI
INN-kontakt, kompatibel med Audio
Return Channel. Denne funksjonen
er tilgjengelig når du stiller inn
[CONTROL FOR HDMI] på [ON].
[ON]: Du kan lytte til TV-lyden gjennom
høyttalerne i systemet.
[OFF]: Av.
35NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
USB-overføring
Overføringsmusikk
Du kan overføre musikk fra en plate
(LYD-CD eller MP3-plater) til en USBenhet som er koblet til (USB)-porten.
Lydformatet til filer som er overført
av dette systemet er MP3.
Merknader
 Ikke fjern USB-enheten under overføring
eller sletting. Dette kan ødelegge
dataene på USB-enheten eller skade
selve USB-enheten.
 MP3-filene overføres med samme
hastighet som de originale filene.
 Ved overføring fra LYD-CD, kan du velge
bithastigheten.
 USB-overføring og -sletting kan ikke
utføres når plateskuffen er åpen.
Merknader om
opphavsrettbeskyttet innhold
Den overførte musikken er begrenset
til privat bruk. Bruk av musikken utover
denne grensen krever tillatelse fra
opphavsrettseierne.
masterpage:Left
Overføre musikk
fra en plate
Du kan overføre musikk til en USBenhet som er koblet til (USB)-porten
som følger:
 Synkronisert overføring: Overfør alle
støttede musikkfiler fra en plate til USB.
 REC1-overføring: Overfør ett enkelt
spor eller lydfil under avspilling.
Bruk knappene på subwooferen for
å bruke denne funksjonen.
1
Koble en overførbar USB-enhet
til (USB)-porten.
2 Trykk FUNCTION gjentatte ganger
for å velge ”DVD/CD”, og legg inn
en plate.
Hvis systemet starter avspillingen
automatisk,  trykk to ganger for
å stoppe avspillingen.
3 Klargjør lydkilden.
Synkronisert overføring:
Trykk på PLAY MODE på
fjernkontrollen flere ganger når
avspillingen er stoppet, for å velge
avspillingsmodusen du ønsker.
Velge bithastigheten
Du kan velge en høyere bithastighet til
å overføre musikk med bedre kvalitet.
1
2
Trykk på OPTIONS.
3
Trykk på
/flere ganger for
å velge bithastigheten du ønsker,
og trykk deretter på
.
 128 KBPS: kodede MP3-spor har
mindre filstørrelse og lavere
lydkvalitet.
 256 KBPS: kodede MP3-spor har
større filstørrelse, men høyere
lydkvalitet.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Trykk på
/gjentatte ganger for å
velge ”BIT RATE (Bithastighet)”,
og trykk deretter på
.
Merk
Hvis du begynner å overføre i Tilfeldig
rekkefølge eller Repeterende
avspilling, vil den valgte
avspillingsmodusen endres til normal
avspilling automatisk.
REC1-overføring:
Velg sporet eller lydfilen du vil
overføre, og start deretter
avspillingen.
4 Trykk på REC TO USB.
PUSH ENTER vises på skjermpanelet.
5 Trykk ENTER.
Overføringen begynner når DO NOT
REMOVE vises på skjermpanelet.
36NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\060CDP.fm]
Når overføringen er fullført
Platen stopper automatisk (for
Synkronisert overføring) eller fortsetter
å spille (for REC1 Overføring).
Slik stopper du overføringen
Trykk på .
Merknader om overføring
 Ved overføring kommer det ingen lyd.
 -informasjon overføres ikke i de
opprettede MP3-filene.
 Overføringen stoppes automatisk hvis:
Regler for generering
av mapper og filer
Maksimalt antall MP3-filer som
kan genereres



298 mapper
650 filer i en mappe
650 filer i REC1-CD- eller REC1-MP3mappe.
Disse antallene kan variere avhengig
av fil- eller mappestrukturen.
Når du overfører til en USB-enhet,
opprettes det en MUSIC-mappe direkte
under ROOT. Mapper og filer genereres
i denne MUSIC-mappen i henhold til
overføringsmetoden og kilden.



Synkronisert overføring
Kilde
Mappenavn
Lydfiler
Samme som kilden
Filnavn
AUDIO CD
“CDDA0001”*
“TRACK001”*
REC1-overføring
Kilde
Mappenavn
Filnavn
Lydfiler
“REC1-MP3”
Samme som
kilden
AUDIO CD
“REC1-CD”
“TRACK001”*
* Mappe- og filnumre tilordnes som serier
deretter.
Sletting av lydfiler eller
mapper på USB-enheten
1
USB-overføring
 USB-enheten går tom for plass
i minnet under overføringen.
 antallet lydfiler eller mapper
på USB-enheten når grensen.
 Hvis en mappe eller fil som du prøver
å overføre, allerede finnes med samme
navn på USB-enheten, legges det til
et sekvensielt tall etter navnet uten
at den opprinnelige mappen eller filen
overskrives.
 Du kan ikke utføre følgende operasjoner
under en overføring:
 Utmating av plate.
 Velge et annet spor eller fil.
 Stoppe avspillingen midlertidig eller
finne et punkt i et spor eller en fil.
 Endre funksjonen.
 Når du overfører musikk til en Walkman®
ved hjelp av Media Manager for
WALKMAN, må du sørge for at du
overfører i MP3-format.
 Når du kobler en Walkman® til systemet,
må du huske å koble til etter at Creating
Library eller Creating Database ikke
vises lenger på Walkman®.
masterpage:Right
Trykk FUNCTION +/- flere ganger
for å velge ”USB”.
2 Trykk på MEDIA MODE flere
ganger for å velge [MUSIC].
3 Trykk på OPTIONS mens
avspillingen er stoppet.
4 Trykk på
/flere ganger for
å velge ERASE, og trykk deretter
på
.
Mappelisten vises på TV-skjermen.
5 Trykk på
/flere ganger for å
velge en mappe, og trykk deretter
.
på
37NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\070TUN.fm]
6 Trykk på
/flere ganger for
å velge lydfilen du ønsker å slette,
og trykk deretter på
.
Velg [ALL TRACKS] for å velge alle
lydfilene i mappen.
”FOLDER ERASE (Mappe slett)” eller
”TRACK ERASE (Spor slett)” og
”PUSH ENTER” vises i displayet.
For å avbryte, trykk .
7 Trykk på
.
COMPLETE vises på skjermpanelet.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Merknader
 En mappe som inneholder ikke-MP3/
WMA/AAC/WAV-format lydfiler eller
undermapper kan ikke slettes.
 Du kan ikke slette lydfiler eller mapper
når Tilfeldig rekkefølge er valgt. Sett
avspillingsmodus til vanlig avspilling
før sletting.
 Sletting kan ikke utføres når
plateskuffen er åpen.
masterpage:Left
Tuner
Lytte til radioen
1
Trykk FUNCTION +/- flere ganger
for å velge ”TUNER FM”.
2 Velg radiostasjon.
Automatisk innstilling:
Hold nede TUNING +/- til
frekvensindikasjonen endrer seg,
og slipp.
Skanningen stopper automatisk når
en stasjon stilles inn. ”ST” (bare for
FM stereoprogrammer) vises i
displayet.
Hvis søkingen ikke stopper, trykker
du på  for å stoppe søkingen.
Utfør deretter manuelt stasjonssøk
(nedenfor).
Manuelt stasjonssøk:
Trykk TUNING +/- flere ganger for
å stille inn ønsket stasjon.
Merk
Når du stiller inn på en FM-stasjon som
tilbyr RDS-tjenester, tilbys informasjon
som navnet på tjenesten eller stasjonen
av kringkasterne. Du kan vise RDSinformasjonen ved å trykke på DISPLAY
flere ganger.
Tips
For å redusere statisk støy på en svak
FM stereostasjon, trykker du FM MODE
gjentatte ganger, til ”ST” forsvinner fra
displayet. Du får ingen stereoeffekt, men
mottaket forbedres.
38NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\070TUN.fm]
masterpage:Right

Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan lagre opptil 20 FM-stasjoner
som favorittstasjoner.
1 Still inn stasjonen du ønsker.
2 Trykk på DVD/TUNER MENU.
3 Trykk på /gjentatte ganger for
å velge kanalnummeret du
.
ønsker, og trykk deretter på
COMPLETE vises på skjermpanelet.
Stasjonen lagres.
Hvis en annen stasjon allerede er
lagret under det valgte nummeret,
erstattes den av den nye stasjonen.
Trykk på PRESET +/- gjentatte ganger
for å velge kanalnummeret du ønsker.
Du kan også holde SHIFT inne, trykke
på den numeriske knappen og deretter
trykke på
for å velge en
forhåndsinnstilt stasjon direkte.

Om BLUETOOTH trådløs
teknologi
BLUETOOTH trådløs teknologi er en
trådløs teknologi med kort rekkevidde
som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom digitale
enheter. BLUETOOTH trådløs teknologi
opererer innen en rekkevidde på
omtrent 10 meter.


Støttede BLUETOOTH-versjoner,
-profiler og -kodeker
Se "BLUETOOTH-del" (side 66) for å få
mer informasjon.
Kompatible BLUETOOTHenheter
Se "Nettsted for kompatible USBenheter" (side 10) for å få mer
informasjon.
Om BLUETOOTHindikatoren
Tuner/BLUETOOTH
Slik stiller du inn på en
forhåndsinnstilt stasjon
BLUETOOTH
BLUETOOTH-indikatoren på
subwooferen lyser eller blinker blått for
å vise BLUETOOTH-status.
Systemstatus
Indikatorstatus
Standby for BLUETOOTH
Blinker sakte
BLUETOOTH-gruppering
Blinker i hurtig
tempo
BLUETOOTH-tilkobling er Lyser
opprettet
39NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\070TUN.fm]
Merk
Sammenkobling
av dette systemet med
en BLUETOOTH-enhet
Gruppering er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer
seg med hverandre på forhånd.
Når grupperingsprosessen er fullført,
trenger den ikke utføres igjen.
1
Hvis det kreves en tilgangskode på
BLUETOOTH-enheten, angir du 0000.
Tilgangskoden kan kalles
“Tilgangskode“, “PIN-kode“,
“PIN-nummer“ eller“Passord“.
6 Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen
på BLUETOOTH-enheten.
Navnet til BLUETOOTH-enheten
vises på skjermpanelet.
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan
det hende at tilkoblingen starter
automatisk etter at grupperingen
er fullført.
Du kan sjekke BLUETOOTHenhetsadressen ved å trykke
på DISPLAY
gjentatte ganger.
Plasser BLUETOOTH-enheten
opptil én meter fra systemet.
2 Trykk på BLUETOOTH på
subwooferen for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
”BT AUDIO” vises i displayet.
Merknader
 Når det ikke finnes
sammenkoblingsinformasjon
på systemet, går systemet i
sammenkoblingsmodus og
”sammenkobling” blinker i displayet.
Fortsett til trinn 4.
 Hvis systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, trykker du på
BLUETOOTH på subwooferen for
å koble fra BLUETOOTH-enheten.
3 Hold nede
PAIRING på
subwooferen i 2 sekunder
eller mer.
PAIRING blinker på skjermpanelet.
4 Utfør grupperingsprosedyren
på BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen til
BLUETOOTH-enheten.
5 Velg ”MHC-GT4D” på displayet
på enheten.
Utfør dette trinnet innen fem
minutter. Hvis ikke avbrytes
grupperingen. I så fall må du gjenta
prosedyren fra trinn 1.
masterpage:Left
Merknader
 Du kan gruppere opptil ni BLUETOOTH-
enheter. Hvis du grupperer en
BLUETOOTH-enhet nummer ti, slettes
den eldste grupperte enheten.
 Hvis du vil gruppere med en annen
BLUETOOTH-enhet, gjentar du trinn 1 til 6.
Slik avbryter du
grupperingsoperasjonen
Hold nede PAIRING på subwooferen
i 2 sekunder eller mer til ”BT AUDIO”
vises i displayet.
Slette grupperingsinformasjon
Bruk knappene på subwooferen for
å bruke denne funksjonen.
1
Trykk på BLUETOOTH for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
”BT AUDIO” vises i displayet.
Hvis systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, vises navnet til
BLUETOOTH-enheten på
skjermpanelet. Trykk på
BLUETOOTH for å koble fra
BLUETOOTH-enheten.
40N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\070TUN.fm]
2
Hold ENTER og
– inne i omtrent
tre sekunder.
BT HIST CLEAR vises
på skjermpanelet, og all
grupperingsinformasjonen slettes.
Spille av musikk fra
en BLUETOOTH-enhet
Du kan bruke en Bluetooth-enhet ved
å koble til systemet og Bluetoothenheten din bruker AVRCP.
Når systemet og BLUETOOTH-enheten
er koblet til, kan du styre avspillingen
ved å trykke på , , , /
og /.
Kontroller følgende før du spiller
av musikk:
 BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten er på.
 Grupperingen er fullført (side 40).
Trykk på BLUETOOTH på
subwooferen for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
”BT AUDIO” vises i displayet.
2 Opprett tilkoblingen til
BLUETOOTH-enheten.
Trykk på BLUETOOTH på
subwooferen for å koble til den sist
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen fra
BLUETOOTH-enheten hvis enheten
ikke er tilkoblet.
Når tilkoblingen er opprettet, vises
navnet på BLUETOOTH-enheten
på skjermpanelet.

3 Trykk på  for å starte
avspillingen.
Alt etter BLUETOOTH-enheten
 må du kanskje trykke to ganger
på .
 må du kanskje starte avspilling
av en lydkilde på BLUETOOTHenheten.
4 Juster volumet.




Juster volumet til BLUETOOTHenheten først. Hvis volumnivået
fremdeles er for lavt, justerer du
volumnivået på hovedenheten.
Merknader
 Når systemet ikke er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, vil systemet
automatisk koble til den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten når du trykker på
BLUETOOTH på subwooferen eller .
 Hvis du prøver å koble en annen
BLUETOOTH-enhet til systemet,
frakobles BLUETOOTH-enheten som
for øyeblikket er tilkoblet.
Bruk av håndtegnskontrollen
under avspilling
Se side 45.
BLUETOOTH
1
masterpage:Right
Koble fra BLUETOOTH-enheten
Trykk på BLUETOOTH på subwooferen.
”BT AUDIO” vises i displayet.
Alt etter BLUETOOTH-enheten kan det
hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
avbrytes automatisk når du stopper
avspillingen.
41NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\070TUN.fm]
One Touch BLUETOOTHtilkobling av NFC
NFC (Near Field Communication) er
en teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom forskjellige enheter, for
eksempel smarttelefoner og IC-koder.
Når du berører systemet med en
NFC-kompatibel smarttelefon, gjør
systemet automatisk følgende:
 slår seg på med BLUETOOTHfunksjonen aktivert.
 fullfører grupperingen og
BLUETOOTH-tilkoblingen.
Kompatible smarttelefoner
Smarttelefoner med en
innebygd NFC-funksjon
(OS: Android 2.3.3 eller senere,
unntatt Android 3.x)
1
masterpage:Left
Berør smarttelefonen på
N-merket på subwooferen,
inntil smarttelefonen vibrerer.
Fullfør tilkoblingen ved å følge
instruksjonene som vises på
smarttelefonen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet, vises navnet på
BLUETOOTH-enheten på
skjermpanelet.
2 Start avspilling av en lydkilde
på smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen til
BLUETOOTH-enheten.
Merknader
Tips
 Systemet kan bare gjenkjenne og koble
Hvis gruppering og BLUETOOTHtilkobling mislykkes, følger du denne
fremgangsmåten:
 Fjern dekselet fra smarttelefonen hvis
du bruker et kommersielt tilgjengelig
deksel for smarttelefoner.
 Berør smarttelefonen til N-merket på
subwooferen igjen.
 Start NFC Easy Connect-appen på nytt.
til én NFC-kompatibel smarttelefon om
gangen. Hvis du prøver å koble en
annen NFC-kompatibel smarttelefon
til systemet, frakobles den NFCkompatible smarttelefonen som
for øyeblikket er tilkoblet.
 Avhengig av den NFC-kompatible
smarttelefonen, må du kanskje utføre
følgende handlinger på den NFCkompatible smarttelefonen på forhånd.
 Slå på NFC-funksjonen. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen til den NFCkompatible smarttelefonen.
 Hvis den NFC-kompatible
smarttelefonen din har en eldre OSversjon enn Android 4.1.x, må du laste
ned og starte ”NFC Easy Connect”programmet. ”NFC Easy Connect” er et
gratis program for Androidsmarttelefoner som kan hentes fra
Google Play. (Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i enkelte land/områder.)
Koble fra smarttelefonen
Berør smarttelefonen til N-merket
på subwooferen igjen.
42NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\070TUN.fm]
masterpage:Right

Stille inn BLUETOOTHlydkodekene
Stille inn standbymodus 
for BLUETOOTH
Du kan motta data i AAC, LDAC eller
SBC kodek-format fra en BLUETOOTHenhet.
Med standbymodus for BLUETOOTH
kan systemet slås på automatisk når
du oppretter en BLUETOOTH-tilkobling
fra en BLUETOOTH-enhet.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på /flere ganger for å
velge BT CODEC, og trykk deretter
på
.
3 Trykk på
/gjentatte ganger for
å velge innstilling.
 AUTO: Aktiver mottak i AAC- eller
LDAC-kodekformat.
 SBC: Motta i SBC-kodekformat.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Merknader
eller LDAC er valgt. Hvis du ikke kan høre
AAC eller LDAC-lyd fra enheten, eller
lyden blir avbrutt, velg ”SBC”.
 Hvis du endrer denne innstillingen når
systemet er koblet til en BLUETOOTHenhet, frakobles BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil koble til BLUETOOTHenheten, foretar du tilkobling av
BLUETOOTH-enheten på nytt.
Tips
LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet
av Sony, som muliggjør overføring av
høyoppløst (Hi-Res Audio) lydinnhold, selv
over Bluetooth-tilkobling. I motsetning
til andre Bluetooth-kompatible
kodingsteknologier så som SBC, brukes det
uten noen nedkonvertering av høyoppløst
lydinnhold*, og leverer omtrent tre ganger
mer data** enn de andre teknologiene som
skal sendes over et trådløst Bluetoothnettverk med enestående lydkvalitet, ved
bruk av effektiv koding og optimalisert
pakkeordning.


å velge BT STBY, og trykk deretter
på
.
3 Trykk på
/gjentatte ganger for
å velge innstilling.
 ON: Systemet slås på automatisk
når du oppretter en BLUETOOTHtilkobling fra en BLUETOOTH-enhet.
 OFF: Slår av denne funksjonen.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Stille inn BLUETOOTHsignal
BLUETOOTH
 Du kan nyte høykvalitets lyd hvis AAC
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på /flere ganger for

Du kan koble til systemet fra en
gruppert BLUETOOTH-enhet i alle
funksjoner når BLUETOOTH-signalet er
slått på. BLUETOOTH-signalet er slått
på som standard.
Bruk knappene på subwooferen for
å bruke denne funksjonen.
Hold ENTER og
+ inne i omtrent
tre sekunder.
BT ON eller BT OFF vises
på skjermpanelet.
* Ekskludert innhold i DSD-format.
** Sammenlignet med SBC (Subband
Coding) når overføringshastigheten
på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps
(88,2/44,1 kHz) er valgt.
43NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
Merknader
 Du kan ikke utføre følgende handlinger
når BLUETOOTH-signalet er slått av:
 Gruppering og/eller tilkobling med
BLUETOOTH-enhet
 Slette grupperingsinformasjonen
 Bruke SongPal via BLUETOOTH
 Endre BLUETOOTH-lydkodekene
 Hvis du holder en NFC-kompatibel
smarttelefon mot N-merket på systemet
eller setter standbymodus for
BLUETOOTH til ON, settes BLUETOOTHsignalet automatisk til ON.
masterpage:Left
Håndtegnkontroll
Bruk
håndtegnskontrollen
Du kan styre operasjonene for
AVSPILLING, DJ, SAMPLER, og LYSmodus ved å sveipe hånden over
håndtegnskontrollen på subwooferen.
GESTURE CONTROL
Bruke SongPal via
BLUETOOTH
Om app
Det finnes en egen app for denne
modellen både på Google Play og App
Store. Søk etter SongPal eller skann
QR-koden nedenfor for å laste ned
gratisappen, for å finne ut mer
om de praktiske funksjonene.
Merk
Sørg for at hånden din ikke berører
håndtegnskontrollen når du utfører
sveipebevegelsen.
Sveip hånden over håndtegnskontrollen
i 6 retninger, som følger.
Sveipebevegelse Sveip denne veien
Høyre til venstre
Venstre til høyre
Bunn til topp
BLUETOOTH-teknologien fungerer med
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPod touch (6. generasjon),
iPod touch (5. generasjon).
Merk
Hvis ”SongPal”-applikasjonen ikke
fungerer riktig, kobler du fra og kobler til
BLUETOOTH-enheten igjen ved å trykke
på BLUETOOTH på subwooferen(side 41).
Topp til bunn
Med klokken
Roter mot klokken
For å aktivere
håndtegnskontroll
Trykk HÅNDTEGN PÅ/AV.
HÅNDTEGNSKONTROLL tennes.
For å deaktivere
håndtegnskontrollen
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL-lyset slukner.
44N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
masterpage:Right

Bruk av håndtegnskontrollen under avspilling
Du kan bruke håndtegnskontroll for
å kontrollere grunnleggende avspilling
når du spiller musikk fra en plate,
USB-enhet eller Bluetooth-enhet.
Bruk knappene og GESTURE CONTROL
på subwooferen til å utføre dette.
1
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL lyser.
2 Trykk på PLAYBACK.
PLAYBACK-indikatoren tennes.
3 Sveip hånden din over GESTURE
CONTROL.
Hvis du vil
Sveip denne veien
Gå bakover
Gå framover
Spill av
Stopp
Senk volumet
CONTROL. DJ-modus:
Hvis du vil
Sveip denne veien
Velg FLANGER1)
Velg ISOLATOR
2)
Velg PAN4)

Redusere nivået
på den valgte
effekten
1)
Lager en dyp flanger-effekt som
ligner lyden av et jetfly.
2)
Isolerer et bestemt frekvensbånd
ved å justere de andre
frekvensbåndene. Eksempel: når
du ønsker å fokusere på vokalen.
3) Lager en spesiell “wah-wah-lyd“
ved å flytte frekvensen til et filter opp
og ned automatisk.
4) Skaper en følelse av at lyden beveger
seg rundt høyttalerne mellom høyre
og venstre kanal.
SAMPLER-modus:
Sveip denne veien
Utgang ”Come On!”
Utgang ”Let’s go!”
Send reggaehornlydeffekt
Bruk knappene og GESTURE CONTROL
på subwooferen til å utføre dette.
Sender faserlydeffekt
1
Send
skrapelydeffekt
2 Trykk på DJ eller SAMPLER.

Øke nivået av den
valgte effekten
(DJ EFFECT)
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL tennes.


Velg WAH3)
Hvis du vil
Lage feststemning

Håndtegnkontroll
Øk volumet
3 Sveip hånden din over GESTURE
Send publikumlydeffekt
DJ- eller SAMPLER-indikatoren
tennes.
45NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
Merknader
 DJ EFFECT slås av automatisk når du:
 slår av systemet
 endrer funksjonen
 aktivere eller deaktivere PARTY
CHAIN-funksjonen
 aktiverer fotballmodusen
 velg ”FIESTA”.
 velg VIDEO-lydeffekt.
 bruk Vocal Fader.
 endre tasten (Tastekontroll).
 Hvis du aktiverer DJ EFFECT under
overføring, vil lydeffekten ikke overføres
til USB-enheten.
Endring av lyseffekten
Du kan endre lyseffekten når Party
Light er slått på (side 52).
Bruk knappene og GESTURE CONTROL
på subwooferen for å utføre dette.
1
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL lyser.
2 Trykk på LIGHT.
masterpage:Left
Lydjustering
Justere lyden
Hvis du vil
Gjør du følgende
Forsterke basen Trykk MEGA BASS på
og lage en
subwooferen gjentatte
ganger for å velge
kraftigere lyd
”BASS PÅ”.
Velg fiestalydeffekt
Trykk på FIESTA på
subwooferen. FIESTAindikatoren tennes.
Du kan også trykke MUSIC
gjentatte ganger for å
velge ”FIESTA”.
Velg en
forhåndsinnstilt
lydeffekt
Trykk på MUSIC eller
VIDEO gjentatte ganger.
Hvis du vil avbryte den
forhåndsinnstilte
lydeffekten, trykker du på
MUSIC flere ganger for
å velge FLAT.
Du kan også bruke
LYDFELT på subwooferen
for å velge forhåndsinnstilt
lydeffekt.
LIGHT-indikatoren tennes.
3 Sveip hånden over GESTURE
CONTROL for å endre lyseffekten.
Lyseffekten endrer seg når du
sveiper hånden i annen retning.
Velge virtuell
fotballmodus
Du får opplevelsen av å være til stede
på stadion når du ser på fotballkampen.
Trykk på FOOTBALL flere ganger
mens du ser på en fotballkamp.
 ON NARRATION: Du kan nyte følelsen
av å være på en fotballstadion
gjennom forsterkede
publikumstilrop.
 OFF NARRATION: Følelsen av å være
til stede på en fotballstadium kan
forsterkes ved å minimere volumnivået
for kommentarene i tillegg til å
forbedre publikumstilropene.
46N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
Avbryte virtuell fotballmodus
Trykk på MUSIC flere ganger for å velge
FLAT.
Merknader
 Vi anbefaler å velge fotballmodus når du
ser på overføringen av en fotballkamp.
 Hvis du hører unaturlig lyd i innholdet
når OFF NARRATION er valgt, anbefales
ON NARRATION.
 Denne funksjonen støtter ikke monolyd.
 Du kan bare velge Virtuell fotball-modus
under LYD INN og TV-funksjonene.
masterpage:Right

Lage din egen lydeffekt 
Du kan øke eller senke nivåene på
bestemte frekvensbånd og deretter
lagre innstillingen i minnet som
CUSTOM EQ.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på /flere ganger for
å velge ”S-WOOFER” og trykk
.
deretter på
3 Trykk på
å velge ”CUSTOM EQ”, og trykk
deretter på
.
/flere ganger for
å justere inn equalizer-nivået,
og trykk deretter på
.


4 Gjenta trinn 3 for å justere nivået
på andre frekvensbånd
og surround-effekten.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Velge egendefinert equalizerinnstilling
Trykk på MUSIC flere ganger for å velge
CUSTOM EQ.
Lydjustering
/gjentatte ganger for
å velge subwoofer-nivå, og trykk
deretter på
.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.

1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på /gjentatte ganger for 
3 Trykk på
Justering av
subwoofernivå

47NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
Andre operasjoner
Bruk av Kontroll for
HDMI-funksjonen
Koble til en TV som er kompatibel med
Kontroll for HDMI-funksjonen* med
HDMI-kabel (høyhastighets HDMIkabel med Ethernet. Følger ikke med),
for enkel betjening av enheten med en
TV-fjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes med
Kontroll for HDMI-funksjonen.
 System Power Off-funksjon
 System Audio Control-funksjon
 Lydreturkanal
 One-Touch Play-funksjon
 Enkel fjernkontroll
 Språk Følge
* Kontroll for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) og gjør at HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) enheter kan kontrollere hverandre.
masterpage:Left
System Power Off-funksjon
Når du slår av TV-en, vil systemet slå
seg av automatisk.
Still inn [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] på systemet til [ON] eller
[AUTO] (side 35). Standardinnstillingen
er [AUTO].
Merk
Den tilkoblede enheten kan ikke slås av,
avhengig av statusen for enheten.
System Audio Control-funksjon
Hvis du slår på systemet mens du ser
på TV, vil TV-lyden sendes ut gjennom
høyttalerne i systemet. Volumet på
systemet kan justeres med TV-ens
fjernkontroll.
Hvis TV-lyden var kom gjennom
høyttalerne i systemet forrige gang
du så på TV, vil systemet slås på
automatisk når du slår på TV-en igjen.
Operasjoner kan også gjøres
i TV-menyen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
Merk
Disse funksjonene kan fungere med
andre enheter enn de som er produsert
av Sony, men det er ikke garantert.
Forberedelse for bruk
av Kontroll for 
HDMI-funksjonen
Still inn [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR
HDMI] på systemet til [ON] (side 35).
Standardinnstillingen er [ON].
Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonens
innstillinger for TV-en som er koblet til
systemet.
Tips
Hvis du aktiverer Kontroll for HDMI
(”BRAVIA”-synkronisering) -funksjonen
når du bruker en TV produsert av Sony, vil
Kontroll for HDMI-funksjonen på
systemet også aktiveres automatisk. Når
innstillingene er fullført, vil ”COMPLETE
(Ferdig)” vises i displayet.
Merknader
 Volumnivået på systemet vises på
TV-skjermen, avhengig av TV-en. Det
kan avvike fra volumnivået på displayet.
 Avhengig av innstillingene for TV-en,
er kanskje ikke System Audio Controlfunksjonen tilgjengelig. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
Lydreturkanal
Hvis systemet er koblet til TV-ens HDMI
INN-kontakt er kompatibel med Audio
Return Channel, kan du lytte til TVlyden fra høyttalerne i systemet uten å
koble til en lydkabel (følger ikke med).
Still inn [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN
CHANNEL] på [ON] (side 35) på
systemet. Standardinnstillingen er [ON].
48N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
masterpage:Right

Merk
Hvis TV-apparatet ikke er kompatibelt
med Audio Return Channel, må det
kobles til en lydkabel (følger ikke med)
(side 23).
One-Touch Play-funksjon
Når du spiller av innhold på systemet,
vil TV-en slås på automatisk. TV-ens
inngang byttes til HDMI-inngangen
som systemet er koblet til.
Merk
Avhengig av TV-en, kan det hende at den
første delen av innholdet ikke spilles av
korrekt.
Enkel fjernkontroll
Du kan velge systemet ved SYNC
MENU-knappen på fjernkontrollen
til TV-en og bruke systemet.
Denne funksjonen kan brukes hvis
TV-en støtter lenkemenyen. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
Bruke Party Chainfunksjonen
Du kan koble sammen flere
lydsystemer i en kjede for å lage
mer interessante festomgivelser
og produsere høyere lyd.
Aktiver et system i kjeden til å være
Party-vert, og del musikken. Andre
systemer vil være Party-gjester og
spill av den samme musikken som
Party-verten.
Sette opp Party Chain
Sett opp en Party Chain ved å koble
sammen alle systemene med lydkabler
(medfølger ikke).
Før du kobler til noen kabler, må du
sørge for å koble fra strømledningen.







 Hvis alle systemene er utstyrt
med Party Chain-funksjon
Merknader
 I menyen for TV-lenke, gjenkjennes
systemet av TV-en som ”spiller”.
 Noen operasjoner er kanskje ikke
Første
system
tilgjengelige med noen TV-er.
Når du endrer språket for
skjermvisningen på TV-en, vil
systemets skjermspråk også endres.
Andre
system
Fortsett sammenkoblingen
frem til det siste systemet
Andre operasjoner
Skjermspråk
Siste system
49NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]



Det siste systemet må være koblet til
det første systemet.
Hvilket som helst av systemene kan
være PARTY-vert.
Du kan velge en nye Party-vert når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
Se "Velge ny Party-vert" (side 51) for
å få mer informasjon.
 Hvis ett av systemene ikke
er utstyrt med Party Chainfunksjon
Første
system
Andre
system
Fortsett
sammenkoblingen frem
til det siste systemet
Siste system



Det siste systemet er ikke koblet
til det første systemet.
Koble systemet som ikke er utstyrt
med Party Chain-funksjon, som det
siste systemet. Pass på at du velger lyd
in-funksjonen på det siste systemet.
Du må velge det første systemet som
Party-vert, slik at alle systemene
spiller av den samme musikken når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
masterpage:Left
Bruke Party Chain
Bruk knappene på subwooferen
for å bruke denne funksjonen.
1
Sett inn strømledningen, og slå
på alle systemene.
2 Juster volumet på hvert system.
3 Aktiver Party Chain på systemet
du vil skal være Party-vert.
Trykk FUNCTION gjentatte ganger for
å velge funksjonen du ønsker
(bortsett fra PARTY CHAIN i
forbindelse  (side 49)). Start
avspilling av musikk, og trykk deretter
på PARTY CHAIN.
PARTY CHAIN vises på
skjermpanelet. Systemet starter
festen som Party-vert og andre
systemer vil automatisk være Partygjester. Alle systemene spiller av den
samme musikken som Party-verten.
Merknader
 Avhengig av det totale antallet systemer
du har koblet sammen, kan det ta litt tid
for en Party-gjest å starte å spille
av musikken.
 Å endre volumnivået og lydeffekten
på Party-verten vil ikke påvirke lyden
på Party-gjesten.
 Party-gjesten fortsetter å spille
av samme musikkilde som Party-verten
selv om du bytter funksjonen på
Party-gjesten. Du kan imidlertid justere
volumet og endre lydeffekten på
Party-gjesten.
 Når du bruker mikrofonen på en
Party-vert, vil ikke lyden sendes
ut fra Party-gjesten.
 Hvis én av systemene i
sammenkoblingen utfører en USBoverføring, må du vente på at systemet
skal fullføre eller stoppe overføringen
før du aktiverer Party Chain-funksjonen.
 For detaljert informasjon om hvordan
du betjener de andre systemene, kan
du se bruksanvisningen til systemene.
50N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
Velge ny Party-vert
Repeter trinn 3 under “Bruke Party
Chain” på systemet du vil skal være
ny Party-vert.
Den gjeldende Party-verten vil
automatisk bli Party-gjest. Alle
systemene spiller av den samme
musikken som den nye Party-verten.
Merknader
 Du kan bare velge et annet systemet som
ny Party-vert etter at alle systemene har
fullført Party Chain-funksjonen.
 Gjenta trinnet ovenfor hvis det valgte
systemet ikke bytter til ny Party-vert
innen noen få sekunder.
Deaktivere Party Chain
Trykk PARTY CHAIN på Party-verten.
masterpage:Right

Synge med: Karaoke
Forberede karaoke
1
Vri MIC LEVEL på subwooferen
mot klokken for å redusere
mikrofonvolumet.
2 Koble en mikrofon til MIC1- eller
MIC2-kontakten på subwooferen.
Koble til en annen valgfri mikrofon
hvis du ønsker å synge duett.
3 Begynn avspilling av musikken,
og juster volumet til mikrofonen.
Trykk på MIC ECHO flere ganger
for å justere ekkoeffekten.
Merk
4 Begynn å synge til musikken.
Gjenta trinnet ovenfor hvis systemet ikke
deaktiverer Party Chain innen noen
få sekunder.
 Hvis det oppstår uling:
Sette opp Party Chainlydmodus
Du kan stille inn lydmodusen når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
å velge ”P CHAIN MODE” og trykk
på
.
3 Trykk på
/gjentatte ganger for
å velge modusen du ønsker, og
.
trykk deretter på
 STEREO: sender ut stereolyd.
 RIGHT CH: sender ut monolyden
for den høyre kanalen.
 LEFTCH: sender ut monolyden for
den venstre kanalen.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.






Merknader
 flytt mikrofonen bort fra høyttalerne.
 endrer du mikrofonens retning.
 reduser du MIC LEVEL.
 trykk  – for å redusere volumet, eller
trykk MIC ECHO flere ganger for
å justere ekkonivået.
 Lyden fra mikrofonen vil ikke overføres
til USB-enheten ved USB-overføring.
Bruk av Vocal Fader
Du kan redusere lyden til vokalen
i stereokilden.
Trykk på VOCAL FADER gjentatte
ganger for å velge ”PÅ V FADER“.
Hvis du vil avbryte Vocal Fadereffekten, trykker du på VOCAL FADER
flere ganger for å velge ”AV”.
Andre operasjoner
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på /gjentatte ganger for

51NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
Endre toneart (styring
av toneart)
Trykk på KEY CONTROL / for
å tilpasse til ditt vokalområde.
Kontroller 
poengsummen din
masterpage:Left
Bruk av hviletidsuret
Systemet slås automatisk av etter
det forhåndsinnstilte tidspunktet.
Trykk på SLEEP gjentatte ganger.
Hvis du vil avbryte
innsovningstimeren, trykker du på
SLEEP flere ganger for å velge OFF.
Tips
Poengsummen din regnes ut på en
skala fra 0 til 99 ved å sammenligne
stemmen din med musikkilden.
For å sjekke gjenværende tid før systemet
slås av, trykker du på SLEEP.
1 Start avspilling av musikken.
2 Trykk SCORE før du synger
Bruke tilleggsutstyr
en sang.
3 Etter at du har sunget i mer enn ett
minutt, trykker du på SCORE på
nytt for å se poengsummen din.
Bruke Party Light
Trykk PARTY LIGHT gjentatte ganger
for å velge ”LED ON (Led på)”.
Trykk på LIGHT MODE flere ganger
for å endre lysmodus.
For å slå av Party Light, trykker du
PARTY LIGHT gjentatte ganger for
å velge ”LED AV”.
Merknader
 Hvis belysningen er for sterk, kan
du slå på lyset i rommet eller slå
av lyseffektene.
 Du kan slå Party Light på eller av når
demonstrasjonen er slått på.
1
Trykk på  – helt til ”VOL MIN”
vises i displayet.
2 Koble til valgfritt utstyr (side 22).
3 Trykk FUNCTION +/- gjentatte
ganger for å velge funksjonen som
tilsvarer det tilkoblede utstyret.
4 Start avspilling på det tilkoblede
utstyret.
5 Trykk på  + gjentatte ganger
for å justere volumet.
Merk
Systemet går kanskje til standbymodus
automatisk hvis volumnivået på det
tilkoblede utstyret er for lavt. Juster
volumnivået på utstyret. Hvis du vil vite
hvordan du slår av funksjonen automatisk
standby, kan du se "Stille inn automatisk
standbyfunksjon" (side 53).
For å endre lyseffekten
Se side 46.
52NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\080SND.fm]
masterpage:Right

Deaktivering
av knappene
på subwooferen
(Barnesikring)
Du kan deaktivere knappene på
subwooferen (unntatt ) for å hindre feil
bruk, slik som barn som driver ugang.
Hold nede  på subwooferen i mer
enn 5 sekunder.
CHILD LOCK ON vises på skjermpanelet.
Du kan bare betjene systemet med
knappene på fjernkontrollen.
Hvis du vil avbryte, holder du  inne
på subwooferen i mer enn 5 sekunder,
inntil ”CHILD LOCK OFF (Barnesikring
av)” vises i displayet.
Merknader
 Barnesikringsfunksjonen avbrytes
når du trekker ut strømledningen.
 Barnesikringsfunksjonen kan ikke
aktiveres når du åpner plateskuffen.
 ”AutoSTBY” blinker i skjermpanelet ca 2
minutter før standby-modus aktiveres.
 Den automatisk standbyfunksjonen
fungerer ikke i følgende tilfeller:
 ved bruk av tunerfunksjonen.
 når hviletidsuret er aktivert.
 når en mikrofonen er tilkoblet.




Oppdatering
av programvare
Programvaren til dette systemet kan
bli oppdatert i fremtiden. Du kan
oppdatere programvare fra nettsiden
nedenfor.



For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
For kunder i Asia og
Stillehavsregionen:
<http://www.sony-asia.com/support>
Følg instruksjonene på nettet
for å oppdatere programvaren.
Andre operasjoner
Stille inn automatisk
standbyfunksjon
Merknader
Systemet går til standbymodus
automatisk etter omtrent 15 minutter
uten aktivitet eller hvis ingen
lydsignaler genereres.
Som standard er funksjonen
Automatisk standby slått på.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på /gjentatte ganger for
å velge ”AutoSTBY”, og trykk
.
deretter på
3 Trykk på
/flere ganger for
å velge ”ON” eller ”OFF”.
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
53NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Skulle det oppstå et problem med
systemet, ser du etter problemet i
sjekklisten for feilsøking nedenfor og
utfører den korrigerende handlingen.
Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Vær oppmerksom på at hvis
servicepersonell bytter noen deler
under reparasjonen, kan de beholde
disse delene.
Hvis ”PROTECTX” 
(X er et tall) vises i displayet
Trekk ut strømledningen
umiddelbart, og kontroller
følgende:
 Er ventilasjonshullene på
subwooferen blokkert?
 Er USB-porten kortsluttet?
 Er høyttalerkablene til
høyttalersystemet riktig koblet
til subwooferen?
Når du har kontrollert de
ovenstående tingene og har løst
eventuelle problemer, kobler du til
strømledningen på nytt og slår på
systemet. Hvis problemet vedvarer,
tar du kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Generelt
Strømmen skrus ikke på.
 Kontroller at strømledningen er satt
inn ordentlig.
Systemet har gått i standbymodus.
 Dette er ikke en feil. Systemet går til
standbymodus automatisk etter
omtrent 15 minutter uten aktivitet
eller hvis ingen lydsignaler genereres
(side 53).
masterpage:Left
Det er ingen lyd.
 Juster volumet.
 Sjekk høyttalertilkoblingene (side 22).
 Kontroller tilkoblingen for det valgfrie
utstyret, dersom dette er tilkoblet
(side 22).
 Slå på det tilkoblede utstyret.
 Dra ut strømledningen og sett den inn
igjen, og slå deretter på systemet.
Det kommer ikke noe bilde/lyd når du
kobler til HDMI OUT (TV)-kontakten.
 Endre innstillingen i [HDMI SETUP] –
[HDMI RESOLUTION]. Problemet kan
løses.
 Utstyret som er koblet til HDMI OUT
(TV)-kontakten samsvarer ikke med
lydsignalformatet. I slike tilfeller
stiller du inn [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] til [PCM].
 Prøv følgende:
 Slå systemet av, og på igjen.
 Slå tilkoblet utstyr av, og så
på igjen.
 Koble fra og koble deretter
til HDMI-kabelen på nytt.
Det er ingen mikrofonlyd.
 Juster mikrofonvolumet.
 Kontroller at mikrofonen er koblet til
MIC1 eller MIC2-kontakten på
subwooferen riktig.
 Kontroller at mikrofonen er slått på.
Ingen TV-lyd høres fra systemet.
”CODE 01” og ”SGNL ERR” vises
i displayet.
 Dette systemet støtter bare 2-kanals
lineære PCM-formater. 
Kontroller lydutgangen på TV-en,
og endre den til PCM-utgangsmodus
hvis du velger automatisk modus.
 Kontroller at høyttalerutgangen på
TV-en er satt til å bruke eksterne
høyttalere.
Kraftig summing eller støy
kan høres.
 Flytt systemet bort fra støykilder.
54NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]

Koble systemet til en annen
stikkontakt.
 Installer et støyfilter (tilgjengelig
kommersielt) på strømledningen.
 Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
 Du kan høre støy fra kjøleviften når
systemet spiller av på lavt volum.
Dette er ikke en feil.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
 Fjern hindringer mellom
fjernkontrollen og subwooferen.
 Flytt fjernkontrollen nærmere
subwooferen.
 Rett fjernkontrollen mot sensoren
på subwooferen.
 Bytt ut batteriene (R03/størrelse
AAA).
 Flytt subwooferen bort fra
fluorescerende lys.
Det oppstår akustisk tilbakekobling.
 Reduser volumet.
 Flytt mikrofonen bort fra høyttalerne,
eller endre retningen til mikrofonen.
Fargeuregelmessigheten 
på TV-skjermen vedvarer.
 Slå av TV-apparatet med en gang,
og slå det på igjen etter 15 til
30 minutter. Hvis
fargeuregelmessigheten ikke gir seg,
må du plassere systemet lenger bort
fra TV-apparatet.
Det høres en klikkelyd høres når
du slår på strømmen.
 Dette er driftslyd, og oppstår når
strømmen slås av eller på, for
eksempel. Dette er ikke en feil.
Håndtegnskontrollen kan ikke
aktiveres.
 Trykk på GESTURE ON/OFF til
GESTURE CONTROL tennes.
 Kontroller at Barnesikring ikke
er aktivert (side 53).
Håndtegnskontrollen fungerer ikke
som den skal.
 Flytt hånden din nærmere GESTURE
CONTROL (side 44) når du utfører
sveipebevegelsen.
 Utfør sveipebevegelsen saktere.
 Velg riktig modus (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER eller LIGHT) før du
begynner å bruke Håndtegnskontroll
(side 45, 46).
 Installer et støyfilter (tilgjengelig
kommersielt) på strømledningen.
 Slå av elektrisk utstyr i nærheten.









Platespiller
Plateskuffen åpnes ikke, og LOCKED
vises på skjermpanelet.
 Ta kontakt med nærmeste Sonyforhandler eller et lokalt, autorisert
Sony-servicested.
Plateskuffen kan ikke lukkes.
Legg i platen på riktig måte.

Platen mates ikke ut.
Du kan ikke ta ut platen under
CD-USB Synkronisert overføring eller
REC1-overføring. Trykk på  for
å avbryte overføringen, og trykk
deretter på  på subwooferen for
å mate ut platen.
 Kontakt nærmeste Sony-forhandler.

Avspillingen starter ikke.
Tørk av platen (side 63).
Legg i platen på nytt.
Legg i en plate som dette systemet
kan spille av (side 8).



Ytterligere informasjon
”CHILD LOCK” vises når du trykker
på en knapp på subwooferen.
 Sett barnesikringsfunksjonen til
av (side 53).
masterpage:Right
55NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]


Ta ut platen og tørk fuktighet av den.
La deretter systemet være påslått
i noen timer til fuktigheten har
fordampet.
Områdekoden på DVD-VIDEO-platen
samsvarer ikke med systemet.
Lyden “hopper“.
 Tørk av platen (side 63).
 Legg i platen på nytt.
 Flytt subwooferen til et sted uten
vibrasjoner.
Avspillingen starter ikke 
fra første spor.
 Sett avspillingsmodusen til Normal
avspilling (side 29).
 Gjenoppta avspilling er valgt. Trykk
på  to ganger. Trykk deretter på 
for å starte avspillingen.
Du kan ikke utføre funksjoner som
Stopp, Lås søk, Sakte avspilling,
Gjenta avspilling, eller Tilfeldig
rekkefølge.
 Avhengig av platen vil du kanskje ikke
kunne utføre enkelte av operasjonene
ovenfor. Se bruksanvisningen som
fulgte med platen.
DATA CD/DATA DVD (MP3 eller Xvid)
kan ikke spilles av.
 Dataene er ikke lagret i et støttet
format.
 Sørg for at du har valgt korrekt
mediemodus før avspillingen.
Tegn i mappenavnet, spornavnet,
filnavnet og ID3-koden vises ikke
som de skal.
 ID3-koden er ikke versjon 1 (1.0/1.1)
eller versjon 2 (2.2/2.3).
 Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
 Store bokstaver (A til Z)
 Tall (0 til 9)
 Symboler (< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
masterpage:Left
Lyden mister stereoeffekten når du
spiller av en AUDIO CD, VIDEO CD,
lydfil, videofil eller DVD-VIDEO.
 Koble fra alle mikrofonene. ”
”
forsvinner fra skjermpanelet.
 Pass på at systemet er riktig tilkoblet.
 Sjekk høyttalertilkoblingene (side 22).
USB-enhet
Overføring fører til feil.
 Du bruker du en USB-enhet som ikke
støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible
USB-enheter (side 10).
 USB-enheten er ikke formatert på
riktig måte. Les bruksanvisningen
til USB-enheten om hvordan
du formaterer den.
 Slå av systemet, og fjern USB-enheten.
Hvis USB-enheten har en strømbryter,
slår du USB-enheten av og på etter
at du har fjernet den fra systemet. Prøv
deretter å overføre på nytt.
 Hvis overføring og sletting gjentas
mange ganger, blir filstrukturen
på USB-enheten fragmentert.
Se bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om hvordan
du løser dette problemet.
 USB-enheten ble frakoblet eller
strømmen ble slått av under
overføring. Slett den delvis overførte
filen, og overfør den på nytt. Hvis
dette ikke løser problemet, kan
USB-enheten være ødelagt. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
Lydfiler eller mapper på
USB-enheten kan ikke slettes.
 Kontroller om USB-enheten
er skrivebeskyttet.
56NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]

USB-enheten ble frakoblet eller
strømmen ble slått av under
slettingen. Slett den delvis slettede
filen. Hvis dette ikke løser problemet,
kan USB-enheten være ødelagt. Se
bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om
hvordan du løser dette problemet.
Det er ingen lyd.
 USB-enheten er ikke tilkoblet på
riktig måte. Slå av systemet og koble
til USB-enheten, og slå på systemet
og sjekk om ”USB” vises i displayet.
Du hører støy, “hopping“ eller
forvrengt lyd.
 Du bruker du en USB-enhet som ikke
støttes. Se informasjonen
på nettstedet om kompatible
USB-enheter (side 10).
 Slå av systemet og koble til
USB-enheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
 Støyen kommer fra selve
musikkdataene, eller lyden er
forvrengt. Støy har kommet med
under overføringsprosessen. Slett
filen, og overfør den på nytt.
 Bithastigheten som ble brukt under
koding av lydfilene, var lav. Send
lydfiler med høyere bithastighet til
USB-enheten.
”NO FILE (Ingen fil)” vises i displayet.
 Systemet er i
programvareoppdateringsmodus.
Alle knappene (bortsett fra )
er deaktiverte. Trykk på  på
subwooferen for å avbryte
programvareoppdateringen.
OVER CURRENT vises
på skjermpanelet.
 Det er oppdaget et problem med
nivået i den elektriske strømmen
fra -porten (USB-porten). Slå
av systemet, og fjern USB-enheten
fra porten. Kontroller at det ikke
er et problem med USB-enheten.
Hvis dette mønsteret på skjermen
vedvarer, kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
Visningsfeil.
Dataene som er lagret på
USB-enheten, kan ha blitt ødelagt.
Utfør overføringen på nytt.
 Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
 Store bokstaver (A til Z)
 Tall (0 til 9)
 Symboler (< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.

USB-enheten gjenkjennes ikke.
Slå av systemet og koble til
USB-enheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
 Se informasjonen på nettstedet om
kompatible USB-enheter (side 10).
 USB-enheten fungerer ikke som
den skal. Se bruksanvisningen
for USB-enheten hvis du vil ha
informasjon om hvordan du løser
dette problemet.










Avspillingen starter ikke.
Slå av systemet og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på systemet.
 Se informasjonen på nettstedet om
kompatible USB-enheter (side 10).

Ytterligere informasjon
READING vises lenge, eller det tar
lang tid før avspillingen starter.
 Leseprosessen kan ta lang tid i disse
tilfellene.
 Det er mange mapper eller filer
på USB-enheten (side 10).
 Filstrukturen er svært komplisert.
 Minnekapasiteten er svært stor.
 Det interne minnet er fragmentert.
masterpage:Right
57NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Avspillingen starter ikke fra første fil.
 Sett avspillingsmodusen til Normal
avspilling (side 29).
Filer kan ikke spilles av.
 Sørg for at du har valgt korrekt
mediemodus før avspillingen.
 USB-enheter som er formatert med
andre filsystemer enn FAT16 eller
FAT32 støttes ikke.*
 Hvis du bruker en partisjonert
USB-enhet, kan du bare spille av filer
på den første partisjonen.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter
kanskje ikke disse FAT-versjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet
eller kontakter produsenten.
Bilde
Det er ikke noe bilde.
 Kontroller at systemet er koblet til
på riktig måte.
 Hvis videokabelen eller HDMIkabelen er skadet, må den byttes
ut med en ny.
 Pass på at du kobler subwooferen til
HDMI-inngangen eller
videoinngangen på TV-en (side 23).
 Kontroller at du slår på og betjener
TV-apparatet på riktig måte.
 Pass på at du velger inngang i
henhold til koblingene på TV-en, slik
at du kan se bildene fra systemet.
 (Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller).
Sørg for at du velger riktig
fargesystem i henhold til TVapparatets fargesystem.
Det er støy i bildet.
 Tørk av platen (side 63).
 Hvis videosignalet fra systemet må
gå gjennom en videospiller for
å komme til TV-en, kan
kopibeskyttelsessignalet som gjelder
for enkelte DVD-VIDEO-programmer,
påvirke bildekvaliteten.


masterpage:Left
(Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller).
Når du spiller av en VIDEO CD som er
spilt inn i et annet fargesystem enn
det du har valgt på systemet, kan
bildet forvrenges (side 25, 33).
(Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller).
Velg fargesystemet som samsvarer
med TV-apparatet (side 25, 33).
Skjermformatet på TV-skjermen
kan ikke endres.
 Skjermformatet på DVD-VIDEOplaten og videofilen er fast.
 Avhengig av TV-en kan du kanskje
ikke endre skjermformatet.
Språket for lydsporet kan ikke
endres.
 Flerspråklige spor er ikke spilt inn på
DVD-VIDEO-platen som spilles av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer endring
av språket for lydsporet.
Språket for tekstingen 
kan ikke endres.
 Flerspråklige teksting er ikke spilt inn
på DVD-VIDEO-platen som spilles av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer endring
av tekstingen.
Tekstingen kan ikke slås av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer
at tekstingen kan slås av.
Vinklene kan ikke endres.
 Flere vinkler er ikke spilt inn på 
DVD-VIDEO-platen som spilles av.
 DVD-VIDEO-platen hindrer endring
av vinkler.
Tuner*
Kraftig summing eller støy kan høres,
eller du kan ikke stille inn stasjoner.
 Koble til antennen på riktig måte.
 Bytt antenneplassering og -retning
for å få godt mottak.
58N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]

Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
* Radio kan kanskje ikke mottas,
avhengig av radiobølgene eller
boligmiljøet i området ditt.
BLUETOOTH-enhet
Gruppering kan ikke utføres.
 Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere
systemet.
 Gruppering kan hindres av andre
BLUETOOTH-enheter rundt systemet.
Hvis dette er tilfelle, må du slå av
de andre BLUETOOTH-enhetene.
 Kontroller at korrekt tilgangskode ble
angitt på BLUETOOTH-enheten.
BLUETOOTH-Enheten kan ikke
oppdage systemet, eller ”BT OFF”
vises i displayet.
 Still inn BLUETOOTH-signalet til BT
ON (side 43).
Lyden hopper eller går opp og ned,
eller tilkoblingen blir brutt.
 Systemet og BLUETOOTH-enheten
er for langt fra hverandre.
 Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå hindringene.
Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst LAN-nettverk, andre
BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten,
må du flytte disse.
Lyden fra BLUETOOTH-enheten
kan ikke høres på dette systemet.
 Øk volumet på BLUETOOTH-enheten
først, og juster deretter volumet ved
hjelp  +/-.
Kraftig summing, støy eller forvrengt
lyd kan høres.
 Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten,
må du flytte eller unngå hindringene.
 Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks.
et trådløst LAN-nettverk, andre
BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten,
må du flytte disse.
 Skru ned volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.









Lyden fra ”Stemmeavspilling”
i ”Fiestable”-applikasjonen kommer
ikke ut.
 Den innebygde lyddemonstrasjon
er aktivert. Trykk på  for å stoppe
demonstrasjonen. Prøv deretter
å spille av på nytt.
Kontroll for HDMI 
(”BRAVIA”-synk.)
Systemet slår seg ikke på selv 
når TV-en slås på.
 Sett [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR
HDMI] til [ON] (side 35). TV-en må
støtte Kontroll for HDMI-funksjonen
(side 48). Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
 Sjekk høyttalerinnstillingene på TVen. Systemstrømmen synkroniseres
med høyttalerinnstillingene på TV-en.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
lese bruksanvisningen for TV-en din.
Ytterligere informasjon
Tilkobling er ikke mulig.
 BLUETOOTH-enheten du forsøkte
å koble til, støtter ikke A2DP-profilen
og kan ikke kobles til systemet.
 Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
 Opprett en tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
 Informasjonen om
grupperingsregistrering er slettet.
Utfør grupperingsprosessen på nytt.
 Slett informasjonen om
grupperingsregistreringen for
BLUETOOTH-enheten (side 40), og
utfør grupperingsprosessen på nytt
(side 40).

masterpage:Right
59NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]

Hvis lyden kom fra høyttalerne på TV
forrige gang, vil ikke systemet slå seg
på selv når TV-en slås på.
Systemet slår seg av når TV-en slås av.
 Kontroller innstillingen av [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(side 35). Når [STANDBY LINKED TO
TV] er satt på [ON], slår systemet seg
av automatisk når du slår av TV-en,
uavhengig av inngangen.
Systemet slår seg ikke av selv 
når TV-en slås av.
 Kontroller innstillingen av [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(side 35). For å slå av systemet
automatisk uavhengig av inngang
når du slår av TV-en, stiller du inn
[STANDBY LINKED TO TV] til [ON].
TV-en må støtte Kontroll for HDMIfunksjonen (side 48). Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
Ingen TV-lyd fra systemet.
 Kontroller typen og tilkoblingen
av HDMI-kabelen eller lydkabelen
som er koblet til systemet og TV-en
(side 23).
 Hvis TV-en er kompatibel med Audio
Return Channel, må du sørge for at
systemet er koblet til en ARCkompatibel HDMI IN-kontakt på TVen (side 23). Hvis lyden fortsatt ikke
sendes ut, eller hvis lyden blir
avbrutt, må du koble til en lydkabel
(følger ikke med) og stille inn [HDMI
SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL]
til [OFF] (side 35).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Audio Return Channel, vil TV-lyden
ikke sendes ut fra systemet selv om
systemet er koblet til TV-ens
HDMI IN-kontakt. For å høre TV-lyden
fra systemet, kobler du til en lydkabel
(følger ikke med) (side 23).
 Bryterinngang for systemet til ”TV”
(side 23).
 Øk volumet på systemet.


masterpage:Left
Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler sammen TV-en og systemet,
kan systemet være dempet
og ”MUTING (Demping)” lyser
i systemdisplayet. Hvis dette skjer,
slår du på TV-en først, og deretter
systemet.
Sett høyttalerinnstillingen på TVen (BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen til TV-en for å se
hvordan du stiller inn TV-en.
Lyden sendes ut fra både systemet
og TV-en.
 Demping av lyden fra systemet eller
TV-en.
 Bytt høyttalerutgangen på TV-en
til TV-høyttaler eller Lydanlegg.
Kontroll for HDMI-funksjonen
fungerer ikke som den skal.
 Sjekk forbindelsen med systemet
(side 23).
 Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen
på TV-en. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en din.
 Vent en stund, og prøv igjen. Hvis
du kobler fra systemet, vil det ta en
stund før du kan utføre operasjoner.
Vent i 15 sekunder eller mer, og prøv
på nytt.
 Forsikre deg om at TV-en som er
koblet til systemet støtter Kontroll for
HDMI-funksjonen.
 Typen og antallet enheter som kan
styres med Kontroll for HDMIfunksjonen er begrenset av HDMI
CEC-standarden som følger:
 Opptaksutstyr (Blu-ray Discopptaker, DVD-opptaker, osv.): opp
til 3 enheter
 Avspillingsenheter 
(Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller,
osv.): opp til 3 enheter
 Tuner-relaterte enheter: 
opp til 4 enheter
 Lydanlegg (mottaker/
hodetelefoner): opp til 1 enhet
(som brukes av dette systemet)
60N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Party Chain
Party Chain-funksjonen kan ikke
aktiveres.
 Kontroller tilkoblingene (side 49).
 Kontroller at lydkablene er koblet
riktig.
PARTY CHAIN blinker på
skjermpanelet.
 Du kan ikke velge LYD INNfunksjonen hvis du gjør tilkobling 
(side 49) under Party Chain-funksjon.
Velg en annen funksjon (side 50).
 Trykk PARTY CHAIN p å
subwooferen.
 Start systemet på nytt.
Party Chain-funksjonen fungerer
ikke som den skal.
 Slå av systemet. Slå deretter på
systemet for å aktivere Party Chainfunksjonen.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du systemet til
standardinnstillinger.
Bruk knappene på subwooferen for
å bruke denne funksjonen.
Trekk ut strømledningen og sett den
inn igjen.
2
3
Trykk på  for å slå på systemet.
Hold ENTER og  inne
i ca 3 sekunder.
RESET vises på skjermpanelet.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger,
for eksempel forhåndsinnstilte
radiostasjoner og hviletidsur
tilbakestilles til standardinnstillingen
(unntatt oppsettsinnstillingene).
Tilbakestilling av
oppsettinnstillingene til standard
Du kan returnere oppsettinnstillingene
(unntatt for foreldrekontroll
innstillinger) til standardinnstillingene.
1
2
Trykk på SETUP.
3
Trykk på
/flere ganger for
å velge [RESET], og trykk deretter
på
.
4
Trykk på
/flere ganger for
å velge [SYSTEM SETUP], og trykk
deretter på
.
Trykk på
/flere ganger for å
velge [YES], og trykk deretter på
.
Tilbakestillingen tar noen sekunder.
Ikke trykk på  når systemet
tilbakestilles.
Selvdiagnosefunksjon
Bokstaver/tall vises på TVskjermen eller skjermpanelet
Selvdiagnosefunksjonen aktiveres for
å hindre feil på systemet, og et
servicenummer på 5 tegn (f.eks.
C 13 50) som består av én bokstav
og fire tall, vises. Hvis dette skjer,
sjekker du tabellen nedenfor.









De tre første
Årsak og korrigerende
tegnene til
handling
servicenummeret
C 13
Denne platen
er tilsmusset.
 Rengjør platen med
en myk klut (side 63).
C 31
Platen er ikke satt inn
på riktig måte.
 Start systemet på nytt,
og sett deretter inn
platen på riktig måte.
E XX
(XX er et tall)
For å forhindre en
funksjonsfeil har
systemet utført
selvdiagnostikk.
 Ta kontakt med den
nærmeste Sonyforhandleren din eller
et autorisert Sonyservicested, og oppgi
tjenestenummeret,
5 tegn.
Eksempel: E 61 10
Ytterligere informasjon
1
masterpage:Right
61NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Meldinger
Én av følgende meldinger vises eller
blinker på skjermpanelet under bruk.
CANNOT PLAY
 Du har lagt i en plate som ikke
kan spilles av.
 En DVD-VIDEO-plate med
regionkode som ikke støttes,
er satt inn.
CODE 01
SGNL ERR
Et lydsignal som ikke støttes kommer
inn fra den tilkoblede TV-ens HDMI INN
(ARC)-kontakten (side 24).
DATA ERROR
 Filen samsvarer ikke med det
påkrevde formatet .
 Filtypen samsvarer ikke med
filformatet .
DEVICE ERROR
USB-enheten gjenkjennes ikke, eller en
ukjent enhet er tilkoblet.
DEVICE FULL
Minnet på USB-enheten er fullt.
masterpage:Left
NoDEVICE
Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller det
er koblet til en enhet som ikke støttes.
NO DISC
Det er ingen plate i plateskuffen.
NO MUSIC
MP3/WMA/AAC/WAV det finnes ikke
data i MUSIC avspillingsmodus.
NO SUPPORT
En USB-enhet som ikke støttes,
er tilkoblet, eller USB-enheten
er tilkoblet via en USB-hub.
NO VIDEO
Det finnes ikke noe MPEG4-/Xvid-data
i VIDEO-avspillingsmodus.
NOT USE
Du prøvde å utføre en bestemt
operasjon i en tilstand som ikke tillater
denne operasjonen.
OVER CURRENT
Det er registrert overstrøm 
fra USB-porten.
PROTECT
USB-enheten er skrivebeskyttet.
ERASE ERROR
Lydfiler eller mapper på USB-enheten
kan ikke slettes.
PUSH STOP
Du prøvde å utføre en operasjon
som bare kan utføres når avspillingen
er stoppet.
FATAL ERROR
USB-enheten ble fjernet under
overføring eller sletting og kan ha blitt
skadet.
READING
Systemet leser informasjonen på
platen eller USB-enheten. Noen
funksjoner er ikke tilgjengelige.
FOLDER FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi antallet mappen har nådd
maksimum.
REC ERROR
Overføringen begynte ikke, stoppet
halvveis eller kunne ikke utføres.
GUEST
Systemet blir en Party Guest når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
TRACK FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet filer
er nådd.
HOST
Systemet blir en Party-vert når
Party Chain-funksjonen er aktivert.
62NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Forsiktighetsregler
masterpage:Right
Om plassering
 Ikke plasser systemet på skrå eller
1
2
Trykk på  for å slå på systemet.
3
Ta ut platen.
Trykk på  for å åpne og lukke
plateskuffen.
Vent til NO DISC vises
på skjermpanelet.
på steder som er svært varme, kalde,
støvete, skitne, fuktige, som mangler
tilstrekkelig ventilering, eller som er
utsatt for vibrering, sollys eller skarp
belysning.
 Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er spesialbehandlet
(for eksempel med voks, olje eller
poleringsmiddel), fordi dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
 Hvis systemet bringes direkte fra et kaldt
til et varmt sted, eller plasseres i et svært
fuktig rom, kan det oppstå kondens på
linsen inne i subwooferen, og føre til at
systemet svikter. I slike tilfeller tar du ut
platen og lar systemet være påslått
i omtrent en time til fuktigheten har
fordampet.
Dra ut strømledningen.
Om varmeakkumulering
Ved bæring av subwooferen
Bruk følgende fremgangsmåte for
å beskytte platemekanismen.
Bruk knappene på subwooferen for
å bruke denne funksjonen.
4
Trykk FUNCTION gjentatte ganger
for å velge ”DVD/CD”.
Merknader om plater
 Rengjør platen med en klut fra midten
og ut til kanten før du spiller den av.
 Ikke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
 Ikke utsett platene for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftkanaler,
og ikke la platen ligge i en bil i direkte
sollys.
Om sikkerhet
 Trekk ut strømledningen fra
drift er normalt, og er ikke en grunn
til uro.
 Ikke berør kabinettet hvis enheten har
blitt brukt kontinuerlig på høyt volum
i lang tid, fordi kabinettet kanskje har
blitt varmt.
 Ikke blokker ventileringsåpningene.








Om høyttalersystemet
Høyttalersystemet er ikke magnetisk
isolert, og bildet på TV-apparater i
nærheten kan bli magnetisk forstyrret.
I denne situasjonen slår du av TV-en,
venter 15 til 30 minutter, og slår den
på igjen. Hvis det ikke er noen forbedring,
må du flytte høyttalerne lengre unna
TV-en.
VIKTIG MELDING
Forsiktig: Hvis du lar et stillbilde eller
på skjermbilde vises på TV-en over
lengre tid via dette systemet, risikerer
du permanent skade på TV-skjermen.
Projektor-TV-er er spesielt utsatt for
dette.
Om håndtering av enheten
Dette systemet er ikke dryppsikkert eller
vanntett. Sørg for ikke å sprute vann på
systemet eller rengjøre det med vann.
Ytterligere informasjon
stikkontakten hvis du ikke skal bruke
enheten på en stund. Når du kobler ut
systemet, må du alltid ta grep i pluggen.
Aldri trekk i selve ledningen.
 Hvis et tungt objekt faller ned på eller
væske kommer i kontakt med systemet,
trekker du ut strømledningen og lar
kvalifisert personell kontrollere
systemet før du bruker det igjen.
 Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
 Varmeutvikling på subwooferen under

63NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
masterpage:Left
Rengjøre kabinettet
 Dette systemet støtter
Rengjør dette systemet med en myk klut
som er lett fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Ikke bruk skuresvamp, skurepulver eller
løsemidler, for eksempel tynner,
rensebensin eller alkohol.
sikkerhetsfunksjoner som oppfyller
BLUETOOTH spesifikasjonen for å sikre
sikker tilkobling under kommunikasjon
med BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer, så
du må alltid være forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
 Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre tap som
oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
 BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
 BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må følge BLUETOOTHspesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc.,
og hver enhet må være sertifisert for
overholdelse. Selv når en enhet er i
samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller
fører til forskjellige kontrollmetoder,
visning eller betjening.
 Støy kan forekomme eller lyden kan
forsvinne, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette
systemet, kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsene.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 For å bruke BLUETOOTH-enheter må de
ikke være lengre enn omtrent 10 meter
(uhindret avstand) fra hverandre. Den
faktiske kommunikasjonsavstanden kan
være kortere under følgende forhold:
 Når en person, metallgjenstand, vegg
eller andre hindringer er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling.
 På steder der det er installert et
trådløst LAN-nettverk.
 I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk.
 På steder hvor det genereres andre
elektromagnetiske bølger.
 BLUETOOTH-enheter og trådløse LANutstyr (IEEE 802.11b/g) bruker det
samme frekvensbåndet (2,4 GHz).
Når du bruker en BLUETOOTH-enhet
nær en enhet med en funksjon for
trådløst nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk inferens. Dette kan
føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
manglende evne til å koble til. Hvis det
skjer, kan du forsøke følgende:
 Bruk dette systemet minst 10 meter
fra det trådløse LAN-utstyret.
 Slå av det trådløse LAN-utstyret når du
bruker BLUETOOTH-enheten innenfor
10 meter.
 Bruk av dette systemet og
BLUETOOTH-enheten så nær
hverandre som mulig.
 Radiobølgene som sendes av dette
systemet, forstyrrer kanskje bruken av
noen medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må
du alltid skru av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten
på følgende steder:
 På sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser.
 Nær automatiske dører eller
brannalarmer.
64N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Spesifikasjoner
Aktiv subwoofer 
(SA-WGT4D)
Høyttalerdel
Høyttalersystem
Subwoofer, lydtrykkshorn
Høyttalerenhet
250 mm, konisk type
Nominell impedans
4 ohm
Innganger
LYD/FEST-KJEDE INN (TV) V/H
Spenning 2 V, impedans 47 kiloohm
TV (ARC)
Støttet lydsignal: 
2-kanals lineær PCM
MIC1, MIC2
Følsomhet 1 mV, impedans
10 kiloohm
Effekt
LYD/PARTY CHAIN UT V/H
Spenning 2V, impedans 1kiloohm
VIDEO OUT
Maks. utgangsnivå 1Vpp ubalansert, synk. negativ
belastningsimpedans 75ohm
HDMI UT (TV)
Støttet lydsignal: 2-kanals lineær
PCM (opptil 48 kHz), Dolby Digital
Kontakt
Type A (19 pin)

USB-del
Støttet bithastighet
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
WAV: 16 bit
Samplingsfrekvenser
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 44,1 kHz/48 kHz
USB-enhet som støttes
Masselagringsklasse
Maksimal strømstyrke
1A
(USB) port
Type A
Plate/USB del
Støttet bithastighet
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Xvid
Videokodek: Xvid
Bithastighet: 4,854Mbps (MAKS)
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 480, 30 bilder per sekund
720 × 576, 25 bilder per sekund
Lydkodek: MP3
MPEG4
Filformat: MP4-format
Videokodek:
MPEG4Enkel profil (AVC er ikke
kompatibel.)
Bithastighet: 4 Mbps
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 576, 30 bps
Lydkodek: AAC-LC 
(HE-AAC er ikke kompatibel.)
DRM: Ikke kompatibelt
Platespillerdel
System
CD-, digital lyd- og videosystem








Ytterligere informasjon
HDMI-del
masterpage:Right
65NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
Egenskaper for laserdiode
Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 W
* Denne effekten er målt ved en
avstand på 200 mm fra objektivets
overflate på den optiske blokken
med 7 mm blenderåpning.
Frekvensrespons
20 Hz – 20 kHz
Videofargesystem
NTSC og PAL
FM Tunerdel
System
FM stereo, FM superheterodyn
mottaker
Antenne
FM-antenneledning
Innstillingsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz trinn)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje på omtrent 10 m1)
Frekvensbånd
2.4 GHz-båndet 
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttede kodeker
SBC3), AAC, LDAC
1)
Den faktiske avstanden varierer,
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enheter, magnetiske felt i
nærheten av mikrobølgeovner, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3)
Underbåndskodek
masterpage:Left
Høyttalersystem (SS-GT4DB)
Høyttalersystem
2-veis, bassrefleks
Høyttalerenhet (venstre/høyre)
Tweetere 40 mm x 1, kjegletype
”Midrange”: 80 mm x 2, kjegletype
Nominell impedans
5 ohm
Generelt
Strømkrav
120–240V AC, 50/60Hz
Strømforbruk
270 W
Strømforbruk (i strømsparingsmodus)
Bare for europeiske og russiske
modeller:
0,5 W (Når ”BT STBY” er satt til ”AV”
og [CONTROL FOR HDMI] er satt til
[OFF].)
3 W4) (Når ”BT STBY” er satt til ”PÅ”
og [CONTROL FOR HDMI] er satt til
[ON].)
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
Aktiv subwoofer:
392 × 710 × 435 mm
Høyttalerenhet (venstre/høyre):
480 × 108 × 134 mm
Høyttalerenhet (lydplankeutførelse):
960 × 108 × 134 mm
Vekt (ca.)
Aktiv subwoofer:
23.5 kg
Høyttalerenhet (venstre/høyre):
3.1 kg
4) Strømforbruket
til systemet vil være
mindre enn 0,5 W når det ikke finnes
HDMI-tilkobling og ”BT STBY” er satt til
”AV”.
Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.
66N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
masterpage:Right

Språkkodeliste

Stavemåtene samsvarer med ISO-standard 639:1988 (E/F).
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
1027
Afarisk
1186
Skotsk-gælisk
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhasisk
1194
Galisisk
1352
Mongolsk
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovsk
1515
Sundanesisk
1039
Amharisk
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Svensk
1044
Arabisk
1209
Hausa
1357
Malayisk
1517
Swahili
1045
Assamesisk
1217
Hindi
1358
Maltesisk
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Kroatisk
1363
Burmesisk
1525
Telugu
1052
Aserbajdsjansk
1229
Ungarsk
1365
Nauru
1527
Tadsjikisk
1053
Basjkirsk
1233
Armensk
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Hviterussisk
1235
Interlingua
1376
Nederlandsk
1529
Tigrinja
1059
Bulgarsk
1239
Interlingue
1379
Norsk
1531
Turkmensk
Tagalog
Bihari
1245
Inupiak
1393
Oksitansk
1532
1061
Bislama
1248
Indonesisk
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Islandsk
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetansk
1254
Italiensk
1417
Panjabi
1538
Tyrkisk
1070
Bretonsk
1257
Hebraisk
1428
Polsk
1539
Tsonga
1079
Katalansk
1261
Japansk
1435
Pashtu; Pushto
1540
Tatarisk
1093
Korsikansk
1269
Jiddisk
1436
Portugisisk
1543
Twi
1097
Tsjekkisk
1283
Javanesisk
1463
Quechua
1557
Ukrainsk
1103
Walisisk
1287
Georgisk
1481
Retoromansk
1564
Urdu
1105
Dansk
1297
Kasakhisk
1482
Kirundi
1572
Usbekisk
1109
Tysk
1298
Grønlandsk
1483
Rumensk
1581
Vietnamesisk
1130
Bhutansk
1299
Kambodsjansk
1489
Russisk
1587
Volapyk
1142
Gresk
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Norsk
1301
Koreansk
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kasjmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spansk
1307
Kurdisk
1501
Sango
1684
kinesisk
1150
Estisk
1311
Kirgisisk
1502
Serbokroatisk
1697
Zulu
1151
Baskisk
1313
Latin
1503
Singalesisk
1703
Ikke angitt
1157
Persisk
1326
Lingala
1505
Slovakisk
1165
Finsk
1327
Laotisk
1506
Slovensk
1166
Fiji
1332
Litauisk
1507
Samoansk
1171
Færøysk
1334
Latvisk; lettisk
1508
Shona
1174
Fransk
1345
Gassisk
1509
Somalisk
1181
Frisisk
1347
Maori
1511
Albansk
1183
Irsk
1349
Makedonsk
1512
Serbisk






Ytterligere informasjon
1060

67NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\090INF.fm]
masterpage:Left
Områdekodeliste for barnesikring
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
Argentina
2174
Frankrike
2376
Nederland
2086
Sveits
2047
Australia
2248
India
2390
New Zealand
2499
Sverige
2057
Belgia
2238
Indonesia
2379
Norge
2528
Thailand
2070
Brasil
2254
Italia
2427
Pakistan
2109
Tyskland
2046
Østerrike
2079
Canada
2276
Japan
2436
Portugal
2090
Chile
2092
Kina
2489
Russland
2115
Danmark
2304
Korea
2501
Singapore
2424
Filippinene
2363
Malaysia
2149
Spania
2165
Finland
2362
Mexico
2184
Storbritannia
68N
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\100IND_IX.fm]
masterpage:Right

Indeks
A
A/V SYNC 34
AAC-fil 8
AUDIO 32
AUDIO DRC 34
AUDIO SETUP 34
Avspillbare plater/filer 8
Avspilling i tilfeldig
rekkefølge 29
B
BACKGROUND 34
Barnesikring 53
Batterier 24
BLACK LEVEL 33
BLUETOOTH 39
C
COLOR SYSTEM 25, 33
D
DATA CD 8
DATA DVD 8
Demonstrasjon 25
DJ EFFECT 45
DOWNMIX 34
DVD-VIDEO 8
F
Fjernkontroll 13
Flerøktsplater 9
FM MODE 38
Forhåndsinnstilt stasjon 39

LYD(HDMI) 35
Lydeffekt 47
Lydreturkanal 
(ARC) 23, 35, 48
M
MEDIA MODE 26
MEGA BASS 46
MENU 32
MP3-fil 8
MPEG4-fil 8
MULTI-DISC RESUME 29, 34
N
NFC 12, 42
NFC Easy Connect 42
Normal avspilling 29
O
Oppdater 53
Oppsettmeny 32
OSD 32
P
PARENTAL 
CONTROL 30, 34
Party Chain 49
Party Light 52
PAUSE MODE 33
PBC-avspilling 28
Repeat Play 30
RESET 34, 61
I
Sammenkobling 40
SCREEN SAVER 34
Språk/lyd 28
Språkkodeliste 67
STANDBY LINKET TIL TV 35
Strømsparingsmodus 25
SUBTITLE 28, 32
SYSTEM SETUP 34
L
LANGUAGE SETUP 32
VIDEO SETUP 33
Vinkler 28
Visningsinformasjon 31
Skjermpanel 31
TV-skjerm 31
W
WAV-fil 8
WMA-fil 8






X
Xvid-fil 8
Y
YCBCR/RGB(HDMI) 35
Ytterligere informasjon
R
Karaoke 51
Styring av toneart 52
VOCAL FADER 51
KONTROLL 
FOR HDMI 35, 48
V

QUICK-oppsett 25
HDMI-oppløsning 35
HDMI-OPPSETT 35
Håndtegnkontroll 44
K
USB-enheter 10, 26, 36
USB-overføring 36
Bithastighet 36
REC1-overføring 36, 37
Sletting 37
Synkronisert 
overføring 36, 37
Q
H
Innsovningstimer 52
U
S
T
TRACK SELECTION 34
TV TYPE 33
69NO
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
filename[C:\SONY_Europe\WU-000759462_MHC-GT4D\NO\110BPG.fm]
©2016 Sony Corporation
masterpage:Left
4-584-051-13(1) (NO)
model name [MHC-GT4D]
[4-584-051-13(1)] NO
Download PDF

advertising