Sony | MHC-V90DW | Sony MHC-V90DW Bruksanvisning

Lydanlegg til hjemmet
Bruksanvisning
Komme i gang
Plate-/USB-avspilling
USB-overføring
Tuner
BLUETOOTH
Network
Bevegelsesstyring
Lydjustering
Annen betjening
Ytterligere informasjon
MHC-V90DW
ADVARSEL
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner
eller lignende, kan det medføre
brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann
eller elektrisk støt er det viktig at du
beskytter apparatet mot væskesøl
og -sprut, og at du ikke plasserer
beholdere med væske (f.eks. vaser) på
apparatet.
Siden støpslet brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble
enheten til en stikkontakt som er lett
tilgjengelig. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du straks
trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et trangt
sted, for eksempel en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater
som inneholder batterier, ikke utsettes
for sterk varme, slik som fra direkte
sollys eller åpen flamme.
Selv om enheten er slått av, forblir den
likevel koblet til strømnettet så lenge
støpselet står i stikkontakten.
Bare beregnet på innendørs bruk.
For produkter med CE-merking
Gyldigheten til CE-merkingen er
begrenset kun til de landene hvor
dette er påbudt ved lov, hovedsakelig
i EØS-land.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen
med dette produktet medfører økt fare
for øyeskader.
2NO
For kunder i Europa
Dette apparatet er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1 i henhold til
IEC 60825-1:2007. Denne merkingen
finnes på baksiden.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU-land og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er
oppført på produktet,
batteriet eller emballasjen,
skal produktet og batteriet
ikke håndteres som
husholdningsavfall. På
noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til
hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.
Hvis du passer på å kvitte deg med
slike produkter og batterier på riktig
måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet bare
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt
levetid på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr for å sikre at produktet og
batteriet håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering
av brukte batterier.
Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller
forretningen der du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet
eller batteriet.
Merknad til kunder: Den
følgende informasjonen
gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som følger EUdirektiver.
Dette produktet er produsert av eller
på vegne av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er
knyttet til om produktet er i samsvar
med EU-lovgivningen, skal rettes
til den autoriserte representanten,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om
service og garanti kan du se adressene
som er angitt i de separate service- og
garantidokumentene.
Sony Corporation erklærer herved
at dette utstyret samsvarer med
EU-direktivet 2014/53/EU. Hele EUsamsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
For radioutstyret kan følgende
begrensninger for å ta i bruk eller
krav om autorisering for bruk gjelde
i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR,
HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT,
PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO,
CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
Frekvensbåndet 5150-5350 MHz er
bare forbeholdt innendørs bruk.
Dette utstyret har blitt testet og viser at
det er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-reguleringen når det
brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
Dette systemet er utviklet for bruk til
følgende formål:
•• spille av musikk-/videokilder på
plater eller USB-enheter
•• overføre musikk til USB-enheter
•• lytte til radiostasjoner
•• lytte til TV-lyd
•• spille av musikk på BLUETOOTHenheter
•• delta på sosiale sammenkomster
med Party Chain-funksjonen
•• Musikkstrømming via
nettverkstilkobling
For kunder i Australia og New
Zealand
Dette utstyret bør installeres og brukes
med minst 20 cm eller større avstand
mellom med radiatoren og personer
(unntatt ekstremiteter som hender,
håndledd, føtter og ankler).
3NO
For kunder i Australia og India
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i
EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)
For kunder i Singapore
For kunder i De forente
arabiske emiratene
Dette apparatet er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1 i henhold til
IEC 60825-1:2007. Denne merkingen
finnes på baksiden.
Merknad om lisens og
varemerke
••
er et varemerke for DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
•• DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R-,
DVD-R-, DVD VIDEO- og CD-logoene
er varemerker.
•• WALKMAN®- og WALKMAN®-logoen
er registrerte varemerker for Sony
Corporation.
•• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter er benyttet med lisens
fra Fraunhofer IIS og Thomson.
•• Windows Media er enten et
registrert varemerke eller et
varemerke for Microsoft Corporation
i USA eller andre land.
•• Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
•• Dette systemet bruker Dolby*
Digital.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio og
dobbel-D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
•• Dette systemet bruker HDMI™teknologi (High-Definition
Multimedia Interface). Uttrykkene
HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt
HDMI-logoen, er varemerker eller
registrerte varemerker tilhørende
HDMI Licensing LLC I USA og andre
land.
•• BRAVIA er et varemerke for Sony
Corporation.
•• LDAC™ og LDAC-logoen er
varemerker for Sony Corporation.
4NO
•• BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
av slike merker av Sony Corporation
er under lisens. Andre varemerker
og -navn tilhører sine respektive
eiere.
•• N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke for NFC Forum,
Inc. i USA og i andre land.
•• Android™ er et varemerke for
Google Inc.
•• Google Play™ er et varemerke for
Google Inc.
•• Android, Google Play, Google
Play-logoen og Chromecast er
varemerker som tilhører Google Inc.
•• Apple, Apple-logoen, iPhone og
iPod touch er varemerker tilhørende
Apple Inc., registrert i USA og andre
land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
•• Made for iPod og Made for iPhone
betyr at et elektronisk tilbehør
har blitt laget spesielt for enten
iPod eller iPhone, og at det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
Apples ytelsesstandarder. Apple
er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret
med sikkerhetsstandarder og
reguleringsstandarder. Merk at
bruken av dette tilbehøret med
iPod eller iPhone kan påvirke
trådløsytelsen.
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
og Wi-Fi Alliance® er registrerte
varemerker som tilhører Wi-Fi
Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
og Wi-Fi Protected Setup™ er
varemerker som tilhører Wi-Fi
Alliance®.
•• DLNA™, DLNA-logoen
og DLNA CERTIFIED™ er
varemerker, servicemerker eller
sertifiseringsmerker som tilhører
Digital Living Network Alliance.
•• AOSS er et varemerke for
BUFFALO INC.
•• Dette produktet inkluderer Spotifyprogramvare som er underlagt
lisenser fra tredjepart. Disse
finnes her:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify og Spotify-logoene er
varemerker som tilhører Spotify
Group.
•• ClearAudio+ og
er
varemerker for Sony Corporation.
•• “Xperia“ og “Xperia Tablet“ er
varemerker for Sony Mobile
Communications AB.
•• DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT
I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL
PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK FOR EN FORBRUKER TIL
(i) DEKODING AV VIDEO I SAMSVAR
MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN (MPEG-4 VIDEO),
OG/ELLER
(ii)DEKODING AV MPEG-4 VIDEO
SOM HAR BLITT KODET AV EN
FORBRUKER GJENNOM EN PRIVAT
OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET
OG/ELLER SOM ER INNHENTET
FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM
HAR LISENS TIL Å TILBY MPEG-4
VIDEO.
DET GIS INGEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE LISENSER TIL ANNEN
BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON,
INKLUDERT INFORMASJON
ANGÅENDE SALGSFREMMENDE,
INTERN OG KOMMERSIELL BRUK
OG LISENSIERING, KAN FÅS VED
HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
•• I denne bruksanvisningen er ikke ™og ®-merkene spesifisert.
5NO
Om denne
bruksanvisningen
•• Denne bruksanvisningen forklarer
i hovedsak betjening ved hjelp
av fjernkontrollen, men de
samme operasjonene kan også
utføres ved hjelp av knappene
på berøringsskjermen som har
samme eller lignende navn.
•• Ikoner som
, som er oppført
øverst ved hver forklaring, viser
medietypen som kan brukes med
funksjonen som forklares.
•• Enkelte av illustrasjonene er
prinsipptegninger, og kan avvike
fra de faktiske produktene.
•• Elementene som vises på TVskjermen, kan variere avhengig av
område.
•• Standardinnstillingen er
understreket.
•• Tekst i hakeparenteser ([--]) vises
på TV-skjermen, og tekst mellom
doble anførselstegn ("--") vises på
skjermen.
6NO
Innhold
Om denne bruksanvisningen.... 6
Utpakking............................... 9
Avspillbare plater eller
filer på plater/
USB-enheter........................... 9
Vise informasjon om
en plate og USB-enhet.......... 36
Bruke oppsettmenyen.......... 37
USB-overføring
Nettsteder for kompatible
enheter..................................12
Før du bruker
USB-enheten..........................41
Indeks for deler og
kontroller...............................13
Overføre musikk....................41
Komme i gang
Sette sammen enheten........ 20
Koble til systemet på
en sikker måte........................21
Deaktivere
demonstrasjonen................. 23
Sette inn batteriene.............. 23
Koble til TV-en....................... 25
Bære enheten....................... 27
Endre fargesystemet............ 28
Utføre hurtigoppsettet......... 28
Endre visningsmodusen....... 29
Tuner
Høre på radio........................44
BLUETOOTH
Om trådløs
BLUETOOTH-teknologi......... 45
Pare dette systemet med en
BLUETOOTH-enhet............... 45
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet...............46
Ett trykks BLUETOOTHtilkobling med NFC............... 47
Stille inn lydkodekene for
BLUETOOTH..........................48
Plate-/USB-avspilling
Før du bruker
USB-enheten......................... 30
Grunnleggende avspilling.... 30
Andre avspillingsfunksjoner....31
Bruke avspillingsmodus....... 34
Begrense avspilling av
platen (foreldrekontroll)....... 35
7NO
Nettverk
Velge nettverkstilkob­
lingsmetoden....................... 49
Koble til med en
datamaskin........................... 49
Lytte til den samme
musikken fra flere
høyttalere..............................51
Annen betjening
Styre systemet ved hjelp
av en smarttelefon eller et
nettbrett (SongPal)............... 57
Holde ville fester med
Fiestable-appen................... 58
Bruke funksjonen
Control for HDMI................... 58
Lytte til en musikktjeneste
på Internett
(Chromecast built-in).............51
Bruke Party
Chain-funksjonen..................61
Lytte til en nettbasert
musikktjeneste (Spotify)....... 52
Høre lyd fra en gitar.............. 65
Håndtegnkontroll
Nyt håndtegnskontrollen..... 53
Bruk av
håndtegnskontrollen
under avspilling.................... 54
Lage feststemning
(DJ-effekt).............................. 54
Bruke bevegelsesstyring
sammen med
karaokefunksjonen............... 55
Lydjustering
Justere lyden......................... 56
Velge virtuell
Football-modus.................... 56
Justering av
subwoofernivå...................... 57
Opprette din egen
lydeffekt................................ 57
Synge med: Karaoke.............64
Høre på musikk med
festlys og høyttalerlys...........66
Bruke
innsovningstimeren.............66
Bruke taleveiledningen........66
Bruke tilleggsutstyr............... 67
Deaktivere
berøringspanelet på
enheten (barnesikring)......... 67
Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen............... 67
Angi standbymodus for
BLUETOOTH/nettverk...........68
Slå på eller av BLUETOOTH/
Wi-Fi-signalet.......................68
Oppdatere
programvaren....................... 69
Tilleggsinformasjon
Feilsøking.............................. 70
Forsiktighetsregler.................81
Spesifikasjoner..................... 85
Språkkodeliste......................88
8NO
Utpakking
•• Denne enheten (MHC-V90DW) (1)
(består av satellitt- og
subwooferenheten)
•• Monteringsskruer (M5 × 30) (4)
•• Fjernkontroll (1)
•• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
•• FM-ledningsantenne (1)
•• Nettpluggadapter (1)*
Denne kontaktadapteren brukes
ikke i Chile, Paraguay og Uruguay.
Bruk denne kontaktadapteren i
land der det er nødvendig.
•• Strømledning (hovedledning) (1)*
For kunder i Storbritannia, Irland,
Malta og Kypros:
—Bruk
—
strømledningen
(hovedledning) (A).
——Strømledningen (B) er av
sikkerhetsmessige årsaker ikke
beregnet for bruk i de ovennevnte
landene/områdene, og den skal
derfor ikke brukes der.
For kunder i andre land/områder:
—Bruk
—
strømledningen
(hovedledning) (B).
(A)
Avspillbare plater eller
filer på plater/
USB-enheter
Avspillbare plater
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW i DVD
VIDEO-format eller videomodus
•• DVD+R/DVD+RW i DVD
VIDEO-format
•• VIDEO CD
(versjon 1.0-, 1.1- og 2.0-plater)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM i VIDEO
CD-format eller super-VCD-format
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW i AUDIO CD-format
Avspillbare filer på plater
•• Musikk:
MP3-filer (.mp3)*1*2
•• Video:
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-filer (.avi)
Avspillbare filer på USB-enheter
•• Musikk:
(B)
* Avhengig av region/land.
Merknad
Når du pakker ut av esken, må du sørge
for at to personer håndterer enheten. Hvis
du mister enheten ned, kan det medføre
personskade og/eller skade på eiendom.
MP3-filer (.mp3)*1*2, WMA-filer
(.wma)*2, AAC-filer (.m4a/
.mp4/.3gp)*2, WAV-filer (.wav)*2,
AIFF-filer (.aiff)*2, FLAC-filer
(.flac)*2, ALAC-filer (.alac)*2 og DSD
(.dsf/.dsdiff)*2
•• Video:
MPEG4-filer (.mp4/.m4v)*2*3,
Xvid-filer (.avi)
Merknad
•• Platene må være i følgende format:
—— CD-ROM/-R/-RW i DATA CD-format
som inneholder MP3-*1*2, MPEG4-*2*3
og Xvid-filene og er i samsvar med
ISO 9660*4 nivå 1/nivå 2 eller Joliet
(utvidet format).
9NO
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW i DATA
DVD-format som inneholder MP3-*1*2,
MPEG4-*2*3 og Xvid-filene og er i
samsvar med UDF
(Universal Disk Format).
•• Systemet vil forsøke å spille av alle
data av typene ovenfor, selv om de
ikke er i noen av formatene som
støttes. Avspilling av disse dataene kan
frembringe høy støy som kan skade
høyttalersystemet.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) er et
standardformat definert av ISO/MPEG
for komprimerte lyddata. MP3-filer må
være i MPEG 1 Audio Layer 3-formatet.
2
* Filer med kopibeskyttelse (Digital
Rights Management) kan ikke spilles
av på systemet.
*3 MPEG4-filer må være tatt opp i MP4filformatet. Følgende videokodeker og
lydkodeker støttes:
—— Videokodek: MPEG4 enkel profil
(AVC støttes ikke.)
—— Lydkodek: AAC-LC
(HE-AAC støttes ikke.)
*4 Et logisk format på filer og mapper på
CD-ROM, definert av ISO (International
Organization for Standardization).
Plater/filer som ikke kan
spilles av
•• Du kan ikke spille av følgende
plater
—BD-er
—
(Blu-ray-plater)
—CD-ROM-plater
—
tatt opp i PHOTO
CD-format
—Datadel
—
av ekstramateriale
på CD-er eller CD-er laget i
miksemodus*
—CD-grafikkplate
—
—Super
—
Audio CD-er
—DVD-lyd
—
—DATA
—
CD / DATA DVD som er
opprettet i Packet Write-format
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD / DATA DVD som ikke
har blitt riktig ferdigstilt
10NO
—CPRM-kompatibel
—
(Content
Protection for Recordable
Media) DVD-R/-RW tatt opp i
Copy-Once-programmer
—Plater
—
med avvikende form
(f.eks. firkantede, hjerte- eller
stjerneformede)
—Plater
—
som har teip, papir eller
klistremerke på overflaten
•• Du kan ikke spille av følgende filer
——Videofiler som er større enn
720 (bredde) × 576 (høyde) piksler.
—Videofiler
—
med et høyt bredde til
lengde-forhold.
—WMA-filer
—
i WMA DRM-, WMA
Lossless- eller WMA
PRO-format.
—AAC-filer
—
i AAC DRM- eller AAC
Lossless-format.
—AAC-filer
—
som er kodet ved
96 kHz.
—Filer
—
som er kryptert eller
passordbeskyttet.
—Filer
—
med DRM-kopibeskyttelse
(Digital Rights Management).
—Noen
—
Xvid-filer som er lengre
enn 2 timer.
•• MP3 PRO-lydfiler kan spilles av
som MP3-filer.
•• Det kan hende at systemet ikke
spiller av Xvid-filer når filene er
slått sammen fra to eller flere
Xvid-filer.
* CD laget i miksemodus: Dette formatet
tar opp data på det første sporet og lyd
(AUDIO CD-data) på det andre og de
påfølgende sporene for en økt.
Merknader om CD-R/-RW og
DVD-R/-RW/+R/+RW
Merknader om avspillbare filer
•• I enkelte tilfeller kan ikke CD-R/-
starte når:
—en
— DATA CD/DATA DVD/
USB-enhet er spilt inn med en
komplisert trestruktur
—lydfiler
—
eller videofiler i en annen
mappe nettopp er spilt av
•• Systemet kan spille av en DATA
CD/DATA DVD eller videofiler på
en USB-enhet under følgende
forhold:
—opptil
—
en dybde på 8 mapper
—opptil
—
300 mapper
—opptil
—
999 filer på en plate
—opptil
—
2000 filer på en
USB-enhet
—opptil
—
650 filer i en mappe
Systemet kan spille av lydfiler på
en USB-enheter under følgende
forhold:
—opptil
—
en dybde på 8 mapper
—opptil
—
998 filer og undermapper
i en mappe
Disse tallene kan variere
avhengig av fil- eller
mappekonfigurasjonen.
•• Det hoppes over mapper som
ikke inneholder noen lydfiler eller
videofiler.
•• Det kan hende at filer som
overføres av en enhet som en
datamaskin, ikke spilles av i den
rekkefølgen de ble overført i.
•• Det kan hende at
avspillingsrekkefølgen
ikke gjelder, avhengig av
programvaren som ble brukt til å
opprette lydfilen eller videofilen.
•• Kompatibilitet med all kodings-/
lagringsprogramvare i formatene
som støttes, alle opptaksenheter
og opptaksmedier kan ikke
garanteres.
•• Det kan hende bildet er uklart
eller lyden hopper, avhengig av
Xvid-filen.
RW- og DVD-R/-RW/+R/+RW-plater
spilles av på dette systemet, noe
som kan skyldes opptakskvaliteten
eller platens fysiske tilstand, eller
egenskaper ved opptaksenheten
og programvaren som ble brukt. Les
bruksanvisningen til opptaksenheten
hvis du vil ha mer informasjon.
•• Enkelte avspillingsfunksjoner
fungerer kanskje ikke med enkelte
DVD+R-/+RW-plater selv om de
er ferdigstilt på riktig måte. I dette
tilfellet kan du vise platen med
normal avspilling.
Merknader om plater
•• Dette produktet er laget for å spille
av plater som samsvarer med
Compact Disc (CD)-standarden.
•• DualDisc og enkelte
musikkplater som er kodet
med opphavsrettsbeskyttende
teknologier, samsvarer ikke med
CD-standarden. Det kan derfor
hende at de aktuelle platene ikke er
kompatible med dette produktet.
Merknader om flerøktsplate
Dette systemet kan spille av
sammenhengende økter på en
plate når de er tatt opp i det samme
formatet som den første økten.
Avspilling er imidlertid ikke garantert.
Merknad om
avspillingsfunksjoner for DVD
VIDEO og VIDEO CD
Enkelte avspillingsfunksjoner for
en DVD VIDEO eller VIDEO CD kan
programvareprodusentene ha
begrenset med hensikt. Derfor kan det
hende at enkelte avspillingsfunksjoner
ikke er tilgjengelige. Sørg for å lese
bruksanvisningen for DVD VIDEO eller
VIDEO CD.
•• Avspilling kan ta lenger tid å
11NO
Merknader om USB-enheter
•• Det er ikke garantert at systemet
fungerer med alle USB-enheter.
•• Selv om det finnes en rekke
komplekse funksjoner for USBenheter, er det bare musikk- og
videoinnhold som kan spilles
av på USB-enheter som er
koblet til systemet. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du
se bruksanvisningen for USBenheten.
•• Når en USB-enhet er satt i, leser
systemet alle filene på USBenheten. Hvis det er mange
mapper eller filer på USB-enheten,
kan det ta lang til å fullføre
lesingen av USB-enheten.
•• Ikke koble sammen systemet og
USB-enheten via en USB-hub.
•• For noen tilkoblede USB-enheter
kan det oppstå en forsinkelse
før en handling utføres av dette
systemet.
•• Avspillingsrekkefølgen på
systemet kan være annerledes
enn avspillingsrekkefølgen på den
tilkoblede USB-enheten.
•• Før du bruker en USB-enhet, må
du kontrollere at det ikke ligger
filer med virus på den.
Regionkode
Enheten har en områdekode og
spiller bare av DVD VIDEO-plater
som er merket med en identisk
områdekode eller .
12NO
Nettsteder for
kompatible enheter
Se nettstedene nedenfor for å få den
siste informasjonen om kompatible
USB- og BLUETOOTH-enheter.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
For kunder i andre land/områder:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Kompatible iPhone-/iPodmodeller
Nedenfor finner du kompatible
iPhone-/iPod-modeller. Oppdater
din iPhone/iPod med den nyeste
programvaren før du bruker den
med systemet.
BLUETOOTH-teknologi
fungerer med:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6. generasjon)
•• iPod touch (5. generasjon)
Indeks for deler og kontroller
Enhet (forside):
 Mellomtonehøyttaler × 4
(utstyrt med
høyttalerlysfunksjon*)
 Diskanthøyttaler × 4
Enhet (bakside):
Subwooferenhet
Lydspredningsgenerator
Sprer lyden rundt på baksiden
av enheten.
Berøringsskjerm (side 14)
Kontaktpanel (side 21)
 Plateskuffen og dens
omgivelser (side 14)
 Festlys (venstre/høyre)*
(side 66)
 Subwoofer × 2
(utstyrt med
høyttalerlysfunksjon*)
 Håndtak for å holde eller
bære enheten
Satellittenhet
* Ikke se direkte på de delene lyset
kommer fra, når høyttalerlyset og
festlyset er slått på.
13NO
Berøringsskjerm:
Du kan låse knappene på enheten, bortsett fra  (av/på), for å forhindre at de
brukes ved en feiltakelse (side 67).
Plateskuffområde:
 -port (USB) (REC/PLAY)
Bruk til å koble til en USBenhet. Denne porten kan
brukes til både avspilling og
musikkoverføring.
 LIGHT MODE-knapp
(side 66)
 PARTY LIGHT-knapp
(side 66)
PARTY CHAIN-knapp
(side 63)
14NO
BLUETOOTH-indikator
(side 45)
BLUETOOTH-knapp
Trykk for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
PAIRING-knapp
Trykk på og hold nede knappen
for å aktivere
BLUETOOTH-paring under
BLUETOOTH-funksjonen.
Skjerm
 GESTURE CONTROL-sensor
(side 53, 54, 55)
GUITAR-indikator
Begynner å lyse når gitarmodus
er aktivert.
GUITAR-knapp (side 65)
 Direktefunksjonsknapp (DVD/
CD, USB, FM, AUDIO IN, TV)
Hvis du vil bruke denne
knappen, trykker du på
PLAYBACK (), og deretter på
ønsket funksjonsknapp.
VOCAL FADER-knapp
(side 64)
SCORE-knapp (side 65)
 MIC/GUITAR LEVEL +/–-knapp
(side 64, 65)
VOICE CHANGER +/–-knapp
(side 65)
FIESTA-knapp (side 56)
MIC ECHO-knapp (side 64)
 SOUND FIELD-knapp
(side 56)
 MEGA BASS-indikator
Begynner å lyse når MEGA BASSlydeffekt er valgt.
MEGA BASS-knapp
(side 56)

+ /--knapp (mappe)
Trykk for å velge en mappe på
en dataplate eller en USB-enhet.
 VOLUME + /--knapp
Trykk for å justere volumet.
 /-knapp
(gå bakover/forover)
Trykk for å velge et spor eller
en fil.
TUNING + /--knapp
(side 44)
  (åpne-/lukke-knapp)
Trykk for å åpne eller lukke
plateskuffen.
PLAYBACK-knapp (side 54)
DJ-knapp (side 54)
SAMPLER-knapp (side 54)
KARAOKE-knapp (side 55)
På/av-indikator
Angir gjeldende status for
systemet:
Lyser ikke: Systemet
er i standbymodus, og
standbymodus for BLUETOOTH/
nettverk er deaktivert.
Lyser:
——Oransje: Systemet er
i standbymodus, og
standbymodus for
BLUETOOTH/nettverk er
aktivert.
——Grønt: Systemet er slått på.
Blinker:
——Grønt: Systemet er i ferd
med å slås på eller gå i
standbymodus.
——Rødt: Systemet har registrert
noe unormalt som ikke kan
vises med en feilmelding.
15NO
NETWORK
 (på/av)
Trykk for å velge
NETWORK-funksjon.
Trykk for å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
WPS-knapp
(Wi-Fi Protected Setup™)
(side 49)
 -knapp (stopp)
Trykk for å stoppe avspillingen.
Når du trykker på denne to
ganger, kan gjenopptaking av
avspillingen avbrytes.
Trykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
Trykk for å stoppe den
innebygde lyddemonstrasjonen.
 -knapp (spill av)
Trykk for å starte avspilling.
Trykk på og hold nede  i mer
enn 2 sekunder. Den innebygde
lyddemonstrasjonen spilles da av.
Trykk på  for å stoppe
demonstrasjonen.
FUNCTION-knapp
Trykk for å velge en funksjon.
 GESTURE ON/OFF-knapp
(side 53, 54, 55)
NETWORK-indikator
Angir gjeldende status for
systemet:
Lyser ikke: Systemet er i
standbymodus.
Lyser:
——Hvitt: Nettverkstilkoblingen er
etablert.
——Grønt: Systemet er koblet til
en musikktjeneste via Spotify.
——Blått: Systemet er koblet
til en musikktjeneste via
Chromecast built-in.
Blinker:
——Hvitt: Kobler til nettverk.
16NO
Trykk og hold inne for å
konfigurere et Wi-Fi-nettverk.

(N-merke) (side 47)
 Fjernkontrollsensor ( )
(side 24)
Plateskuff
MIC1-kontakt
Bruk for å koble til mikrofonen.
MIC2/GUITAR-kontakt
Bruk for å koble til en mikrofon
eller gitar.
Fjernkontroll:
Numeriske knapper (0–9)*1*2
——Trykk for å velge et spor,
et kapittel eller en fil med
elementnummeret.
——Trykk for å angi tall eller
verdier.
SUBTITLE-knapp (side 32)
AUDIO*2-knapp
(side 32, 36)
ANGLE-knapp (side 32)
DVD SETUP-knapp
(side 37)
MEDIA MODE-knapp
(side 30)
Trykk for å velge mediet som
skal spilles av på en dataplate
eller en USB-enhet.
CLEAR (side 32)
REC TO USB-knapp
(side 42)
Trykk for å overføre musikk til
USB-enheten som er koblet til
-porten (USB).
  (av/på)-knapp
Trykk for å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 PLAY MODE-knapp
(side 34, 42)
 REPEAT/FM MODE-knapp
(side 34, 44)
MIC ECHO-knapp (side 64)
SCORE-knapp (side 65)
(mappe) +/–
Trykk for å velge en mappe på
en dataplate eller en USB-enhet.
SEARCH-knapp
(side 31, 32)
KEY CONTROL-knapp /
(side 64)
17NO
 DVD TOP MENU-knapp
Trykk for å vise DVD-tittelen på
TV-skjermen.
DVD/TUNER MENU
(side 31, 32 og 44)
RETURN-knapp (side 31)
OPTIONS-knapp
Trykk for å åpne eller gå ut av
menyen med alternativer.
/ / / -knapp
Trykk for å velge
menyelementene.
-knapp
Trykk for å angi/bekrefte
innstillingene.

MUSIC SERVICE-knapp
(side 52)
Trykk for å starte/fortsette
musikktjenesten.
  (volum) +/–*2-knapp
Trykk for å justere volumet.
 SHIFT*1-knapp
Hold nede for å aktivere
knappene med rosa skrift.
 / (gå raskt bakover /
gå raskt fremover)-knapp
(side 31)
Trykk for å finne et punkt i et
spor eller en fil under avspilling.
/-knapp (gå sakte
bakover / gå sakte fremover)
(side 31)
Trykk for å spille av i sakte film.
TUNING+ /–-knapp
(side 44)
 (spill av)*2-knapp
Trykk for å starte avspilling.
18NO
/-knapp (gå bakover /
gå fremover) (side 31)
Trykk for å velge et spor eller
en fil.
PRESET+/–-knapp (side 44)
 (pause)-knapp
Trykk for å stoppe avspillingen
midlertidig. Trykk på  for å
fortsette avspillingen.
 (stopp)-knapp
——Trykk for å stoppe
avspillingen. Når du trykker
to ganger på denne, kan du
avbryte gjenopptakelse av
avspillingen.
——Trykk for å stoppe overføring
under musikkoverføring.
——Trykk for å stoppe
den innebygde
lyddemonstrasjonen.
 Knappen FUNCTION +/–
Trykk for å velge en funksjon.
 MEGA BASS-knapp
(side 56)
 SOUND FIELD-knapp
(side 56)
MUSIC-knapp (side 57)
MUSIC ARENA-knapp
(side 56)
 PARTY LIGHT-knapp
(side 29, 66)
LIGHT MODE-knapp
(side 66)
DISPLAY-knapp
(side 23, 29, 36, 44, 46)
Trykk for å endre informasjonen
på displayet.
DISPLAY*1-knapp
(side 36)
Trykk for å vise eller skjule
skjermvisning.
 SLEEP-knapp (side 66)
*1 Denne knappen har rosa skrift. For å
bruke denne knappen holder du nede
SHIFT () og trykker deretter på denne
knappen.
*2 Den numeriske knappen 2/AUDIO
og knappene  + og  har en
forhøyning. Denne fungerer som
referansepunkt når du betjener
systemet.
19NO
Komme i gang
Sette sammen enheten
Sørg for å være to personer om å sette sammen enheten. Hvis du mister
enheten ned, kan det medføre personskade og/eller skade på eiendom.
Sett sammen satellittenheten på subwooferenheten, og sikre den
godt ved å stramme til de medfølgende skruene (M5 x 30).
Plassering av hendene
Medfølgende skruer (M5 × 30)
Merknad
•• Pass på å bruke de medfølgende skruene (M5 × 30) til å sette sammen enheten.
•• Pass på at ikke fingrene eller høyttalerledningene kommer i klem når du setter sammen
satellittenheten.
•• Etter at enheten er satt sammen, må du kontrollere at satellittenheten er festet godt til
subwooferenheten med de medfølgende skruene.
•• Hvis du bruker en elektrisk skrutrekker til å stramme skruene, må du passe på å sette
tiltrekningsmomentet til ca. 1 Nm (10 kgf/cm²).
•• Enheten må ikke legges på ustabile overflater. Enheten må plasseres på flate overflater.
•• Husk å ettertrekke skruene, da de løsner etter hvert som denne enheten brukes.
20NO
Koble til systemet på en sikker måte
Enhet (bakside):
Rød
Komme i gang
Hvit
Slik holder du orden på høyttalerledningene
Før ledningene gjennom ledningsproppen.
Kontaktpanel:
21NO
 HDMI OUT (TV)-kontakt
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) til å koble til HDMI INkontakten på en TV (side «Koble
til TV-en» på side 25).
 VIDEO OUT-kontakt
Bruk en videokabel
(medfølger ikke) til å koble til
videoinngangen på en TV eller
projektor (side 25).
 FM ANTENNA-terminal
Finn en plassering og en retning
som gir godt mottak, når du
monterer antennene.
Hold antennen unna
strømledningen og USB-kabelen
for å unngå å fange opp støy.
Trekk ut FM-ledningsantennen
horisontalt
 LED SPEAKER-terminal
Merknad
Ikke koble dette systemet til TV-en
gjennom videospilleren.
 Lydinnganger og -utganger
Bruk en lydkabel (medfølger
ikke) til å foreta hver av
tilkoblingene slik:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-kontakter
——Koble lydinngangskontaktene
til et tilleggsutstyr.
—Koble
—
til et annet lydsystem
for å bruke Party Chainfunksjonen (side 61).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV)
L/R-kontakter
—Koble
—
lydutgangskontaktene
til en TV eller lyd-/
videoutstyr. Lyden sendes
gjennom dette systemet.
—Koble
—
til et annet lydsystem
for å bruke Party Chainfunksjonen (side 61).
 LAN-port (100)
Bruk en LAN-kabel (medfølger
ikke) til å koble til nettverksutstyr
(side 50).
22NO
Koble LED-høyttalerkontakten
til høyttaleren til denne
terminalen. Belysningen på
høyttalerne reagerer i henhold til
musikkilden (side 66).
Slik kobler du fra
høyttalerledningen
Trekk ut kontakten fra
terminalen.
 terminaler for V/H
HØYTTALER
Koble høyttalerkontakten på
høyttalerenheten til denne
terminalen.
Merknad
•• Pass på å bruke bare den
medfølgende høyttaleren.
•• Når du kobler til høyttalerledningen,
For å deaktivere demonstrasjonen
når systemet er slått av, trykker
du på DISPLAY gjentatte
ganger for å velge modusen
for ingen skjermvisning
(strømsparingsmodus) (side 29).
Sette inn batteriene
Sett inn de to R03-batteriene (AAA)
som følger med, som vist nedenfor.
Komme i gang
må du sette kontakten rett inn i
terminalen.
•• Kontroller at kontakten til høyre
høyttaler er ordentlig koblet til
terminalen SPEAKERS R, og at
kontakten til venstre høyttaler
er ordentlig koblet til terminalen
SPEAKERS L.
Deaktivere
demonstrasjonen
Slik kobler du fra
høyttalerledningen
Trykk ned låsebryteren og trekk
ut kontakten fra terminalen.
Ikke trekk i ledningen uten at
låsebryteren er trykket ned. Det
kan ødelegge kabelen.
Merknad
•• Ikke kombiner gamle og nye batterier
eller forskjellige batterityper.
•• Hvis du ikke har tenkt å bruke
fjernkontrollen på en stund, tar du ut
batteriene for å unngå mulig skade på
grunn av batterilekkasje og korrosjon.
 Strømledning
Koble strømledningen
(medfølger) til enheten og
deretter i stikkontakten.
Når du har satt i strømledningen,
initialiseres systemet. Under
initialiseringen av systemet står
det WELCOME på skjermen. Du
kan ikke slå av systemet mens
initialiseringen pågår.
Når initialiseringen er fullført,
starter demonstrasjonen
(side 29) automatisk.
Hvis du trykker på  for å
slå på systemet, avsluttes
demonstrasjonen.
23NO
Betjene enheten med
fjernkontrollen
Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på enheten.
24NO
Koble til TV-en
Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.
Se video
Velg tilkoblingsmetoder i henhold til kontaktene på TV-en.
Høy kvalitet
eller
 Videokabel (medfølger ikke)
Komme i gang
 HDMI-kabel*1 (medfølger ikke)
Standard kvalitet
Anbefalt tilkobling
Alternativ tilkobling
*1 High Speed HDMI-kabel og Ethernet
*2 Du kan lytte til TV-lyden via systemet hvis du kobler systemet til TV-ens HDMI IN (ARC)kontakt. ARC-funksjonen (Audio Return Channel) gjør det mulig å få TV-en til å sende
ut lyd gjennom systemet med en HDMI-tilkobling, uten å foreta noen lydtilkobling
(tilkoblingen  nedenfor). Hvis du vil angi ARC-funksjonen på dette systemet, kan du
se [AUDIO RETURN CHANNEL] (side 40). For å kontrollere om TV-en er kompatibel
med ARC-funksjonen, kan du se bruksanvisningen som følger med TV-en.
25NO
Lytte til TV-lyd via systemet
Hvis du ikke kobler systemet til TV-ens HDMI IN (ARC)-kontakt, må du utføre
denne tilkoblingen.
 Lydkabel (medfølger ikke)
For å lytte til TV-lyd trykker du på FUNCTION +/– gjentatte ganger for å
velge TV.
Tips
•• Du kan også høre lyd fra eksternt utstyr (for eksempel DVD-spillere) via systemet ved å
koble til AUDIO/PARTY CHAIN IN-kontakten (TV) som tilkoblingen  ovenfor. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for utstyret.
•• Hvis lydutgangsnivået fra systemet er for lavt når du kobler til det eksterne utstyret, kan
du prøve å justere lydutgangsinnstillingene på det tilkoblede utstyret. Det kan forbedre
lydutgangsnivået. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for
utstyret.
26NO
Bære enheten
—på
— ujevne overflater:
Enheten er utstyrt med hjul slik at
den er enkel å trille.
Før du bærer enheten må du koble
fra strømledningen.
Komme i gang
Denne metoden anbefales for
bæring av enheten:
—på
— jevne overflater:
når du bærer den alene
Merknad
•• Hjulene kan bare brukes på flate
når to personer bærer den
underlag. Hvis enheten skal flyttes
på ujevne underlag, må det være to
personer for å bære enheten. Når
du bærer enheten, må du plassere
hendene slik at du unngår personskade
og/eller skade på eiendom. Bruk
håndtaket når du løfter enheten.
•• Vær spesielt forsiktig når du bærer
enheten på skrått underlag.
•• Ikke bær enheten med en person,
bagasje eller lignende oppå enheten.
•• Pass på at det ikke er barn eller
spedbarn i nærheten når du bærer
enheten.
27NO
For barn
•• Ikke la barn klatre på
enheten.
•• Warning: Oppbevar
små tilbehørsenheter
utilgjengelig for barn,
slik at de ikke kommer i skade for
å svelge dem (f.eks. strømadapter,
batterier, skruer, osv.).
Endre fargesystemet
(bortsett fra modeller i
Latin-Amerika, Europa og Russland)
Angi fargesystemet til PAL eller
NTSC, avhengig av fargesystemet til
TV-en.
Hver gang du utfører prosedyren
nedenfor, endres fargesystemet slik:
NTSC  PAL
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Trykk på FUNCTION gjentatte
Utføre hurtigoppsettet
Før du tar i bruk systemet, kan du
utføre grunnleggende justeringer i
hurtigoppsettet.
1 Slå på TV-en, og velg inngang i
henhold til tilkoblingen.
2 Trykk på  for å slå på systemet.
3 Trykk på FUNCTION +/–
gjentatte ganger for å velge
DVD/CD.
Veiledningsmeldingen
[Press ENTER to run QUICK SETUP.]
vises nederst på TV-skjermen.
4Trykk på
uten å legge inn
noen plate.
[LANGUAGE SETUP] kommer opp på
TV-skjermen. Elementene som
vises, kan variere avhengig av land
eller område.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
ganger for å velge DVD/CD.
3 Trykk og hold inne DJ og
TUNING + i mer enn to sekunder.
NTSC eller PAL vises på skjermen.
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge språk, og trykk
deretter på .
[VIDEO SETUP] kommer opp på
TV-skjermen.
6Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge innstillingen som
samsvarer med TV-typen, og
trykk deretter på .
Etter at [QUICK SETUP is complete.]
kommer opp på TV-skjermen, er
systemet klart for avspilling.
28NO
Slik endrer du innstillingen
manuelt
Se Bruke oppsettmenyen
(side 37).
Avslutte hurtigoppsettet
Trykk på DVD SETUP.
Merknad
Endre
visningsmodusen
Komme i gang
Veiledningsmeldingen vises når du slår
på systemet for første gang, eller etter
at du har utført [RESET] (se Tilbakestille
innstillingene på oppsettmenyen til
standardinnstillingene på side 79).
Trykk på DISPLAY (VISNING)
gjentatte ganger mens systemet
er slått av.
Hver gang du trykker på tasten, endres
displaymodusen på følgende måte:
Demonstrasjon
Meldingene om de viktigste
funksjonene for dette systemet
ruller over skjermen, og belysningen
slås på.
For å slå av belysningen trykker du
på PARTY LIGHT.
No display (Power Saving Mode)
Skjermen slås av for å spare strøm.
29NO
Plate-/USB-avspilling
Før du bruker
USB-enheten
Hvis du vil ha kompatible USBenheter, se Nettsteder for
kompatible enheter (side 12).
Trykk på  på enheten igjen for å
lukke plateskuffen.
Ikke bruk kraft til å lukke
plateskuffen. Dette kan føre til feil.
For USB-funksjonen:
Koble en USB-enhet til USBporten.
Grunnleggende
avspilling
1 Trykk på funksjonsknappen + /–
gjentatte ganger for å velge
DVD/CD eller USB.
Du kan også trykke på PLAYBACK og
deretter DVD/CD eller USB på
enheten.
2 Klargjør avspillingskilden.
For DVD-/CD-funksjonen:
Trykk på  på enheten for å åpne
plateskuffen, og legg i en plate med
etikettsiden opp.
Merknad
Du kan bruke en USB-adapter
(medfølger ikke) til å koble USBenheten til enheten hvis USB-enheten
ikke kan plugges i USB-porten.
3 (Kun
) Trykk på
MEDIA MODE gjentatte ganger
for å velge medietypen
([MUSIC]/[VIDEO]) du vil bruke.
4Trykk på  for å starte
avspilling.
Når du spiller av en 8 cm plate,
for eksempel en CD-single,
legger du den i den innerste
sirkelen i skuffen.
30NO
Annen betjening
For å
Gjør følgende
stoppe
avspilling
Trykk på .
Stoppe
avspillingen
midlertidig
Trykk på .
Avbryte
Trykk på  to ganger.
gjenopptakelsespunktet
Velge spor, fil, Trykk på  eller 
kapittel eller
under avspilling.
scene
Du kan også holde
nede SHIFT, trykke på
de numeriske
knappene og deretter
trykke på.*
(Betjening kan være
forbudt på platen eller
USB-enheten.)
* Denne handlingen er ikke tilgjengelig
for avspilling av lydfiler fra USB-enhet.
Bruk av håndtegnskontrollen
under avspilling
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket fil, og trykk
deretter på .
Andre
avspillingsfunksjoner
Det kan hende at funksjonen ikke
fungerer, avhengig av plate- eller
filtypen.
For å
Gjør følgende
Vise DVDmenyen
Trykk på DVD/TUNER
MENU.
Vise mappeeller fillisten
Hold nede SHIFT, og
trykk på SEARCH.
Trykk på SEARCH på
nytt for å slå av
mappe- eller fillisten.
Gå tilbake til
mappelisten
når du er i
fillisten
Trykk på RETURN.
Se side 54.
Spille av en bestemt videofil på
platen eller USB-enheten
1 Trykk gjentatte ganger på MEDIA
MODE for å velge [VIDEO].
2 Hold nede SHIFT, og trykk på
SEARCH for å vise mappelisten.
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket mappe.
for å vise fillisten.
Plate-/USB-avspilling
Gjenoppta
Trykk på .
avspillingen
eller gå tilbake
til normal
avspilling
4 Trykk på
Finne et punkt Hold nede  eller 
i en lydfil på en under avspilling.
USB-enhet
Finne et punkt
raskt når du
spoler forover
eller bakover
(låsesøk)
Trykk på  eller 
under avspilling.
Hver gang du trykker
på eller , endres
avspillingshastigheten.
Se bilde for
bilde (sakte
avspilling)
Trykk på , og trykk
deretter på eller .
Hver gang du trykker
på eller , endres
avspillingshastigheten.
31NO
Slik søker du ved å bruke
DVD-menyen
Søke etter en bestemt tittel/
kapittel/scene/spor/indeks
1 Trykk på DVD/TUNER MENU.
2 Trykk på / / / , eller hold
1 Hold nede SHIFT, og trykk
deretter på SEARCH gjentatte
ganger under avspilling for å
velge søkemodusen.
nede SHIFT og trykk på de
numeriske knappene for å velge
tittelen eller elementet du vil
spille av, og trykk deretter på .
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
ønsket tittel, kapittel, scene,
spor eller indeksnummer, og
trykk deretter på .
Endre kameravinklene
Avspillingen starter.
Trykk på ANGLE gjentatte ganger
under avspilling for å velge ønsket
vinkel.
Merknad
•• For VIDEO CD med PBC-avspilling kan
du holde nede SHIFT og trykke på
SEARCH for å søke etter scenen.
•• For VIDEO CD uten PBC-avspilling
kan du holde nede SHIFT og trykke
på SEARCH for å søke etter sporet og
indeksen.
Velge innstilling for teksting
For å søke etter et bestemt punkt
ved hjelp av tidskode
1 Hold nede SHIFT, og trykk
deretter på SEARCH gjentatte
ganger under avspilling for å
velge tidssøkemodusen.
Trykk på SUBTITLE gjentatte
ganger under avspilling for å
velge ønsket språk på
undertekstene, eller for å slå av
underteksten.
Endre språk/lyd
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
tidskoden, og trykk deretter på
.
Eksempel: Hvis du vil finne en scene
som er 2 timer, 10 minutter og
20 sekunder etter begynnelsen,
holder du nede SHIFT og trykker
deretter på 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Hvis du gjør en feil, trykker du på
CLEAR for å slette nummeret.
32NO
Trykk på AUDIO gjentatte ganger
under avspilling for å velge ønsket
lydformat eller -modus.
DVD VIDEO
Du kan velge lydformat eller
språk når kilden inneholder flere
lydformater eller flere språkspor.
Når fire tall vises, angir de en
språkkode. Se Språkkodeliste
(side 88) for å kontrollere hvilket
språk koden representerer. Når
samme språk vises to eller flere
ganger, er DVD-VIDEO-en tatt opp i
flere lydformater.
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å velge
ønsket elementnummer, og
trykk deretter på .
3 Fortsett avspillingen i henhold
til instruksjonene på menyen.
Merknad
PBC-avspilling avbrytes når gjentakende
avspilling aktiveres.
Du kan endre lyden.
•• [STEREO]: Standard stereolyd.
•• [1/L]/[2/R]: monolyden fra venstre
eller høyre kanal.
Slik avbryter du PBC-avspilling
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: stereolyden for
lydspor 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: monolyden fra
venstre eller høyre kanal for
lydspor 1.
•• [2:STEREO]: stereolyden for
lydspor 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: monolyden fra
venstre eller høyre kanal for
lydspor 2.
Spille av en VIDEO CD med
PBC-funksjoner
Du kan bruke menyen PBC
(avspillingskontroll) for å bruke de
interaktive funksjonene for VIDEO
CD (VIDEO CD versjon 2.0 og
Super VCD).
1 Trykk på  for å spille av en
VIDEO CD med PBC-funksjoner.
PBC-menyen vises på TV-skjermen.
1 Trykk på  eller , eller hold
nede SHIFT, og trykk deretter på de
numeriske knappene for å velge et
spor når avspillingen er stoppet.
2 Trykk på  eller
.
Avspillingen starter fra det valgte
sporet.
Slik går du tilbake til
PBC-avspilling
Trykk på  to ganger, og trykk
deretter på .
Plate-/USB-avspilling
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA
CD/DATA DVD (MP3-fil)
Gjenoppta avspilling for flere
plater
Dette systemet kan lagre
gjenopptakelsespunkter for avspilling
for opptil seks plater og gjenoppta
avspillingen når du legger i den
samme platen igjen. Hvis du lagrer et
gjenopptakelsespunkt for avspilling
for den sjuende platen, slettes
gjenopptakelsespunktet for den første
platen.
Du aktiverer denne funksjonen
ved å sette [MULTI-DISC RESUME] i
[SYSTEM SETUP] til [ON] (side 39).
Merknad
Hvis du vil spille av fra begynnelsen av
platen, trykker du på  to ganger og
trykker deretter på .
33NO
Bruke
avspillingsmodus
Spille av i sekvensiell
rekkefølge (normal avspilling)
Når avspillingen er stoppet, trykker
du på PLAY MODE gjentatte ganger.
 Når du spiller av en plate
•• [DISC]: spiller av platen.
•• [FOLDER]*: spiller av alle
avspillbare filer i den angitte
mappen på platen.
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av en USB-enhet
•• ONE USB DEVICE]: spiller av USBenheten.
•• [FOLDER]: spiller av alle avspillbare
filer i den angitte mappen på USBenheten.
Merknad
•• FLDR og SHUF slukkes på skjermen når
normal avspilling er satt til [DISC] eller
[ONE USB DEVICE].
•• FLDR lyser opp på skjermen når normal
avspilling er satt til [FOLDER].
•• Når USB-funksjon og [MUSIC]-modus er
valgt, velger du ønsket avspillingsmodus
ved hjelp av indikatorene på skjermen.
Spille av i tilfeldig rekkefølge
(avspilling i tilfeldig rekkefølge)
Når avspillingen er stoppet,
trykker du på PLAY MODE
gjentatte ganger.
34NO
 Når du spiller av en plate
•• [DISC (SHUFFLE)]: spiller av alle
lydfiler på platen i tilfeldig rekkefølge.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: spiller av
alle lydfiler i den angitte mappen
på platen i tilfeldig rekkefølge.
* Kan ikke velges for AUDIO CD.
 Når du spiller av en USB-enhet
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
spiller av alle lydfiler i tilfeldig
rekkefølge på USB-enheten.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: spiller av alle
lydfiler i den angitte mappen på
en USB-enhet i tilfeldig rekkefølge.
Merknad
•• SHUF lyser opp på skjermen
når gjentakende avspilling er
satt til [DISC (SHUFFLE)] eller
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
•• «FLDR» og «SHUF» lyser på skjermen når
avspilling i tilfeldig rekkefølge er satt til
[FOLDER (SHUFFLE)].
•• Når USB-funksjon og [MUSIC]-modus
er valgt, velger du ønsket
avspillingsmodus ved hjelp av
indikatorene på skjermen.
•• Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan ikke
utføres for videofiler.
•• Avspilling i tilfeldig rekkefølge avbrytes
når du:
—— åpner plateskuffen.
—— utfører synkronisert overføring.
—— endrer MEDIA MODE.
•• Avspilling i tilfeldig rekkefølge kan bli
avbrutt når du velger en mappe eller et
spor du vil spille av.
Slik spiller du av gjentatte
ganger (gjentakende avspilling)
Trykk flere ganger på REPEAT.
Det kan hende at enkelte
innstillinger ikke er tilgjengelige,
avhengig av plate- eller filtypen.
•• [OFF]: spiller ikke av gjentatte ganger.
•• [ALL]: gjentar alle sporene
eller filene i den valgte
avspillingsmodusen.
•• [DISC]: gjentar alt innhold (bare
DVD VIDEO og VIDEO CD).
•• [TITLE]: gjentar gjeldende tittel
(bare DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: gjentar gjeldende
kapittel (bare DVD VIDEO).
•• [TRACK]: gjentar det gjeldende
sporet.
•• [FILE]: gjentar den gjeldende
videofilen.
Slik avbryter du gjentakende
avspilling
Merknad
lyser på skjermen når gjentakende
avspilling er satt til [ALL] eller [DISC].
••
lyser opp på skjermen når
gjentakende avspilling er satt til [TITLE],
[CHAPTER], [TRACK] eller [FILE].
•• Når USB-funksjon og [MUSIC]-modus
er valgt, velger du ønsket
avspillingsmodus ved hjelp av
indikatorene på skjermen.
•• Du kan ikke bruke gjentakende
avspilling med VIDEO CD under PBCavspilling.
•• Avhengig av DVD VIDEO-en kan du ikke
bruke gjentakende avspilling.
•• Gjentakende avspilling avbrytes når du
—— åpner plateskuffen.
—— slår av systemet (bare DVD VIDEO og
VIDEO CD).
—— endrer funksjon (bare DVD VIDEO og
VIDEO CD).
—— utfører synkronisert overføring.
—— endrer MEDIA MODE.
••
Begrense avspilling av
platen (foreldrekontroll)
trykker du på DVD SETUP.
2 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [SYSTEM SETUP], og
trykk deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger for
å velge [PARENTAL CONTROL], og
trykk deretter på .
4Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi
eller skrive inn det firesifrede
passordet på nytt. Trykk
deretter på .
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [STANDARD], og
trykk deretter på .
6 Trykk på
/ gjentatte ganger for
å velge et geografisk område som
begrensningsnivået for avspilling,
og trykk deretter på .
Området er valgt.
Når du velger [OTHERS], angir du
områdekoden for ønsket geografisk
område i henhold til
Områdekodeliste for
foreldrekontroll (side 89) ved å
holde nede SHIFT og deretter trykke
på de numeriske knappene.
Plate-/USB-avspilling
Trykk på REPEAT gjentatte ganger
for å velge [OFF].
1 Når avspillingen er stoppet,
7 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [LEVEL], og trykk
deretter på .
8Trykk på
/ flere ganger for å
velge nivået du ønsker, og trykk
deretter på .
Lavere verdi gir større begrensninger.
Slik slår du av funksjonen for
foreldrekontroll
Sett [LEVEL] til [OFF] i trinn 8.
Du kan begrense avspilling av
DVD VIDEO-er i henhold til et
forhåndsbestemt nivå. Scener kan
hoppes over eller erstattes av andre
scener.
Slik spiller du av en plate der
foreldrekontroll er angitt
1 Legg i platen, og trykk på .
Skjermen for å angi passordet vises
på TV-skjermen.
35NO
2 Hold nede SHIFT, trykk på de
numeriske knappene for å angi eller
skrive inn det firesifrede passordet
på nytt. Trykk deretter på .
Systemet starter avspillingen.
Hvis du glemmer passordet
Ta ut platen, og gjenta trinn 1 til 3 i
Begrense avspilling av platen
(foreldrekontroll) (side 35). Hold
nede SHIFT, trykk på de numeriske
knappene for å angi passordet 199703,
og trykk deretter på .
Følg instruksjonene på skjermen, og
skriv inn et nytt firesifret passord. Legg
deretter i platen på nytt, og
trykk på .
Du må angi det nye passordet igjen.
Vise informasjon om en
plate og USB-enhet
Informasjon på TV-skjermen
Hold nede SHIFT, og trykk deretter
på DISPLAY gjentatte ganger
under avspilling.
 Avspillingsinformasjon
Spilletid og gjenværende tid
 Bithastighet
 Filtype
36NO
 Avspillingsstatus
 Tittel*1/spor/filnavn*2
 Album*1/mappenavn*2/
kapittel/indeksnummer
Artistnavn*1*2
Vises når det spilles av en lydfil.
*1 Hvis en lydfil har en ID3-kode, viser
systemet et albumnavn/tittelnavn/
artistnavn fra ID3-kodeinformasjonen.
Systemet kan støtte ID3 versjon
1.0/1.1/2.2/2.3.
*2 Hvis filen eller mappen inneholder
tegn som ikke kan vises, vises disse
tegnene som «_».
Merknad
•• Avhengig av kilden som spilles av,
—— kan det hende at noe informasjon
ikke kan vises.
—— kan det hende at enkelte tegn ikke
kan vises.
•• Informasjonen som vises kan variere,
avhengig av avspillingsmodusen.
•• Når USB-funksjonen er valgt, kan du
bare se informasjonen på TV-skjermen
når MEDIA MODE er angitt som [VIDEO].
Vise lydformatinformasjonen på
DVD VIDEO-er og videofiler
Trykk på AUDIO) gjentatte ganger
under avspillingen.
Informasjon på skjermen
Trykk gjentatte ganger på DISPLAY
når systemet er slått på.
Du kan vise informasjonen som
følger:
—avspillingstid,
—
gjenværende tid for
sporet, tittelen og kapittelet
—scenenummer
—
—filnavn,
—
mappenavn
—tittel,
—
artist og albuminformasjon
Merknad
•• Det kan hende at navnet på platen eller
sporet ikke vises, avhengig av tegnene.
•• Det kan hende at avspillingstid for
lydfiler og videofiler ikke vises på
riktig måte.
•• Avspillingstiden som er forløpt for en
lydfil som er kodet ved hjelp av en VBR
(variabel bithastighet), vises ikke på
riktig måte.
Avslutte menyen
Trykk på DVD SETUP.
S tille inn språket –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Angir språket for skjermvisningen.
[MENU]
Du kan gjøre en rekke justeringer av
elementer som lyd og bilde.
Viste elementer varierer avhengig av
land eller område.
Merknad
Avspillingsinnstillinger som er lagret på
platen, prioriteres over innstillinger på
oppsettmenyen. Derfor kan det hende at
noen av innstillingene på oppsettmenyen
ikke utføres.
1 Når avspillingen har blitt
stoppet i DVD/CD-funksjonen,
trykker du på DVD SETUP.
Oppsettmenyen vises på
TV-skjermen.
2 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] eller
[HDMI SETUP], og trykk
deretter på .
Angir språket for DVD-menyen.
[AUDIO]
Endrer språket for lydsporet.
Når du velger [ORIGINAL], brukes det
språket som er prioritert på platen.
[SUBTITLE]
Endrer språket for underteksten som
finnes på DVD VIDEO-en.
Når du velger [AUDIO FOLLOW],
endres språket for undertekstene i
henhold til språket som er valgt for
lydsporet.
Plate-/USB-avspilling
Bruke oppsettmenyen
Merknad
Hvis du velger [OTHERS] i [MENU],
[AUDIO] og [SUBTITLE], angir du en
språkkode fra Språkkodeliste (side 88)
ved å bruke de numeriske knappene.
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket element, og
trykk deretter på .
4Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket innstilling, og
trykk deretter på .
Innstillingen er valgt, og oppsettet
er fullført.
37NO
S tille inn TV-skjermen
– [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Velg dette alternativet når du
kobler til en widescreen-TV eller en
TV med bredmodusfunksjon.
[NORMAL]: Endrer bildestørrelsen
for å passe til skjermstørrelsen med
det opprinnelige bildeformatet.
Denne innstillingen viser svarte
kanter på venstre og høyre side hvis
du bruker bildeforholdet 4:3.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
[4:3 LETTER BOX]: Velg dette
alternativet når du kobler til en
TV med 4:3-skjerm som ikke har
noen bredmodusfunksjon. Denne
innstillingen brukes til å velge bredt
bilde med svarte felt øverst og
nederst.
[4:3 PAN SCAN]: Velg dette
alternativet når du kobler til en
TV med 4:3-skjerm som ikke har
noen bredmodusfunksjon. Denne
innstillingen brukes til å vise bildet
i full høyde på hele skjermen, med
beskårede sider.
[4:3 OUTPUT] (4:3-VISNING)
38NO
[FULL]: Velg dette alternativet
når du kobler til en TV med
bredmodusfunksjon. Viser en
skjerm med bildeforhold 4:3 i
16:9-sideforholdet selv på en
widescreen-TV.
(bortsett fra modeller i LatinAmerika, Europa og Russland)
Angir fargesystemet (PAL eller
NTSC).
[AUTO]: Sender videosignalet i
henhold til fargesystemet for platen.
Velg denne innstillingen hvis TV-en
bruker et dobbelt system.
[PAL]: Endrer videosignalet for en
NTSC-plate og sender det i
PAL-systemet.
[NTSC]: Endrer videosignalet for en
PAL-plate og sender det i
NTSC-systemet.
Se Endre fargesystemet (side 28)
for å få mer informasjon.
[BLACK LEVEL]
(Bare for modeller i Latin-Amerika)
Velger svartnivået (oppsettnivået)
for videosignalene som overføres fra
VIDEO OUT-kontakten.
[ON]: Angir svartnivået for
videosignalet til standardnivået.
[OFF]: Senker standard svartnivå.
Bruk dette alternativet når bildet blir
for hvitt.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Bildet, inkludert objekter
som beveger seg dynamisk, vises
uten skjelving. Denne innstillingen
velges vanligvis.
[FRAME]: Bildet, inkludert objekter
som ikke beveger seg dynamisk,
vises i høy oppløsning.
Stille inn lydalternativene
– [AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
[A/V SYNC]
(bare videofiler)
[OFF]: Justerer ikke.
[ON]: Justerer forsinkelsen mellom
bildet og lyden når lyden ikke
synkroniseres med
bildet som vises.
Merknad
•• Det kan hende at denne funksjonen
ikke fungerer, avhengig av det avspilte
innholdet.
•• Når du bruker HDMI-tilkobling, er denne
funksjonen kun effektiv hvis du setter
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] til [PCM].
[DOWNMIX]
Angir lydutgangssignalet for å spille
av flerkanalslyd.
[NORMAL]: Overfører flerkanalslyd
til et stereosignal med to kanaler.
[DOLBY SURROUND]: Overfører
flerkanalslyd til et surroundsignal
med to kanaler.
S tille inn systemet
– [SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Skjermspareren vil hjelpe til med
å forhindre at skjermen blir skadet
(dobbeltkontur). Trykk på  + /– for
å avslutte skjermspareren.
[ON]: Skjermsparerbildet vises
hvis du ikke bruker systemet i ca.
15 minutter.
[OFF]: Deaktiverer funksjonen.
Skjermsparerbildet vises ikke.
[BACKGROUND]
Plate-/USB-avspilling
Gir prioritet til lydsporet som
inneholder flest kanaler når du
spiller av en DVD-VIDEO som
inneholder flere lydformater
(PCM, MPEG-lyd eller Dolby Digital).
[OFF]: Ingen prioritet satt.
[AUTO]: Prioritert.
Merknad
Denne funksjonen fungerer bare for HDMI
OUT-kontakten på TV-en. For å bruke
denne funksjonen må du huske å sette
[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] til [PCM].
Angir bakgrunnsfargen eller et bilde
som skal vises på TV-skjermen.
[JACKET PICTURE]: Omslagsbildet
(stillbildet) som er registrert på
platen, vises i bakgrunnen.
[GRAPHICS]: Et forhåndsinnstilt
bilde som er lagret i systemet, vises i
bakgrunnen.
[BLUE]: Bakgrunnsfargen er blå.
[BLACK]: Bakgrunnsfargen er svart.
[PARENTAL CONTROL]
Angir avspillingsrestriksjonene. Du
finner mer informasjon om dette
under Begrense avspilling av platen
(foreldrekontroll) (side 35).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Lagrer
gjenopptakelsespunktet for
avspilling i minnet for opptil seks
plater.
39NO
[OFF]: Avspilling starter på
gjenopptakelsespunktet bare for
avspilling av den gjeldende platen i
systemet.
[RESET]
Tilbakestiller innstillingene
på oppsettmenyen til
standardinnstillingene. Se
Tilbakestille innstillingene
på oppsettmenyen til
standardinnstillingene (side 79)
for å få mer informasjon.
Stille inn HDMIalternativene –
[HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Velger TV-utgangsoppløsningen når
TV-en er koblet til via HDMI-kabel.
[AUTO(1920×1080p)]: Sender
videosignaler i henhold til TVapparatets oppløsning.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
Sender videosignaler i henhold til
den valgte oppløsningsinnstillingen.
*1 Bare for modeller i Latin-Amerika.
*2 For andre modeller.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Overfører videosignaler av
typen YCBCR.
[RGB]: Overfører videosignaler av
typen RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Overfører lydsignaler i
originalformatet fra HDMI OUTkontakten på TV-en.
[PCM]: Overfører 2-kanals lineære
PCM-signaler fra HDMI OUTkontakten på TV-en.
40NO
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Funksjonen Control for HDMI
er aktivert. Du kan operere gjensidig
mellom systemet og TV-en som er
koblet til med en HDMI-kabel.
[OFF]: Av.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Still inn denne funksjonen når
systemet er koblet til en TVs HDMI
IN-kontakt som er kompatibel
med Audio Return Channel. Denne
funksjonen er tilgjengelig når du
setter [CONTROL FOR HDMI] til [ON].
[ON]: Du kan lytte til TV-lyden fra
systemets høyttalere.
[OFF] (AV): Av.
[STANDBY LINKED TO TV]
Denne funksjonen er tilgjengelig
når du setter [CONTROL FOR HDMI]
til [ON].
[AUTO]: Når du slår av TV-en,
slår systemet seg av automatisk i
følgende situasjoner:
—det
— legges i en VIDEO CD- eller
DVD VIDEO-plate og DVD/CDfunksjonen er valgt
—det
— legges i en DATA CDeller DATA DVD-plate og
[VIDEO]-modusen er valgt
—USB-funksjonen
—
og
[VIDEO]-modusen er valgt.
—TV-funksjonen
—
er valgt.
[ON]: Systemet slår seg av
automatisk når du slår av TV-en,
uavhengig av funksjon.
[OFF]: Systemet slår seg ikke av selv
om du slår av TV-en.
USB-overføring
Før du bruker
USB-enheten
Hvis du vil ha kompatible USBenheter, se Nettsteder for
kompatible enheter (side 12).
(Du kan bruke Apple-enhetene
med dette systemet bare via
BLUETOOTH-tilkoblingen.)
Du kan overføre musikk fra en plate
(bare lyd-CD- eller MP3-plater) til en
USB-enhet koblet til USB-porten.
Lydformatet på filene som overføres
av dette systemet, er MP3.
Merknad
•• Ikke fjern USB-enheten under
overføring eller sletting. Det kan føre til
skade på dataene på USB-enheten eller
skade på selve USB-enheten.
•• MP3-filer overføres med den samme
bithastigheten som de opprinnelige
filene.
•• Når du overfører fra LYD-CD, kan du
velge bithastighet før du overfører.
•• USB-overføring og USB-sletting er
forbudt når plateskuffen er åpen.
/ gjentatte ganger
for å velge “BIT RATE”, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket bithastighet,
og trykk deretter på .
•• "128 kbps": kodede MP3-filer har
mindre filstørrelse og lavere
lydkvalitet.
•• "256 kbps": kodede MP3-filer har
større filstørrelse, men høyere
lydkvalitet.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Overføre musikk fra en plate
Du kan overføre musikk til en USBenhet som er koblet til USB-porten
slik:
•• Synkronisert overføring: Overfør
alle MP3-filer fra en plate til USB.
•• REC1-overføring: Overfør ett spor
eller én MP3-fil under avspilling.
USB-overføring
Overføre musikk
2 Trykk på
1 Koble en overførbar USB-enhet
til
USB-porten.
Merknader om
opphavsrettsbeskyttet innhold
Den overførte musikken er begrenset til
bare privat bruk. Bruk av musikk utover
denne grensen, krever tillatelse fra
opphavsretteierne.
Slik velger du bithastigheten
Du kan velge en høyere bithastighet
for å overføre musikk med bedre
kvalitet.
1 Trykk på OPTIONS.
Merknad
Du kan bruke en USB-adapter
(medfølger ikke) til å koble USBenheten til enheten hvis USB-enheten
ikke kan plugges i USB-porten.
41NO
2 Trykk på FUNCTION +/– flere
ganger for å velge «DVD/CD»,
og legg deretter i platen.
3 Klargjør lydkilden.
Synkronisert overføring:
Hvis systemet starter avspillingen
automatisk, trykker du på  to ganger
for å stoppe avspillingen helt.
Når avspillingen er stoppet, trykker
du gjentatte ganger på PLAY MODE
for å velge ønsket avspillingsmodus.
Merknad
Hvis du begynner å overføre under
avspilling i tilfeldig rekkefølge eller
gjentakende avspilling, endres den
valgte avspillingsmodusen automatisk
til normal avspilling.
REC1-overføring:
Velg sporet eller MP3-filen du vil
overføre, og start deretter
avspillingen.
4Trykk på REC TO USB.
PUSH ENTER (TRYKK PÅ ENTER)
vises på skjermen.
5 Trykk på
.
Overføringen begynner, og deretter
vises DO NOT REMOVE (IKKE TA UT)
på skjermen. Ikke fjern USB-enheten
før overføringen er fullført.
Når overføringen er fullført, utfører
systemet følgende:
Synkronisert overføring:
Når overføringen er fullført, stopper
platen automatisk.
REC1-overføring:
Overføringen fullføres automatisk,
men neste spor eller fil på platen
spilles av.
Slik stopper du overføring
Trykk på .
42NO
Merknader om overføring
•• Du kan ikke overføre MP3-filer på
en plate som er formatert som UDF
(Universal Disk Format), til USB-enheten.
•• Under overføringen høres ingen lyd.
•• CD-TEXT-informasjon overføres ikke til
de opprettede MP3-filene.
•• Overføringen stopper automatisk hvis:
—— USB-enheten går tom for plass under
overføringen.
—— antallet lydfiler eller mapper på USBenheten når grensen som systemet
kan gjenkjenne.
•• Hvis en mappe eller fil som du
prøver å overføre, allerede finnes
på USB-enheten med det samme
navnet, legges det til et sekvensielt
tall etter navnet uten å overskrive den
opprinnelige mappen eller filen.
•• Du kan ikke utføre følgende handlinger
under overføring:
—— Mate ut platen.
—— Velge et annet spor eller en annen fil.
—— Stoppe avspillingen midlertidig eller
finne et punkt i sporet eller filen.
—— Endre funksjon.
•• Når du overfører musikk til en
WALKMAN® ved hjelp av Media
Manager for WALKMAN, må du overføre
i MP3-format.
•• Når du kobler en WALKMAN® til
systemet, må du koble til etter at
meldingen “Creating Library” eller
“Creating Database” på WALKMAN® har
blitt borte.
Regler for generering av
mapper og filer
Maksimalt antall MP3-filer som
kan genereres
•• 298 mapper
•• 650 filer i en mappe
•• 650 filer i REC1-CD- eller
REC1-MP3-mappen.
Disse tallene kan variere avhengig
av fil- eller mappekonfigurasjonen.
Når du overfører til en USB-enhet,
opprettes en MUSIC-mappe rett
under rotmappen. Mapper og filer
genereres i denne MUSIC-mappen i
henhold til overføringsmetoden og
-kilden på følgende måte:
Synkronisert overføring
 Når du overfører CD-DA-spor fra
en LYD-CD
Mappenavn: CDDA0001*
Filnavn: TRACK001*
REC1-overføring
 Når du overfører et CD-DA-spor
fra en LYD-CD
Mappenavn: REC1-CD
Filnavn: TRACK001*
 Når du overfører en MP3-fil fra
en plate
Mappenavn: REC1-MP3
Filnavn: Samme som kilden
* Mappe- og filnumre tilordnes serielt
neste gang.
Slette lydfiler eller mapper på
USB-enheten
1 Trykk på funksjonsknappen +/–
/ gjentatte ganger
for å velge ERASE, og trykk
deretter på .
Mappelisten vises på TV-skjermen.
5 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge en mappe, og trykk
deretter på .
Fillisten vises på TV-skjermen.
6Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge lydfilen du vil slette,
og trykk deretter på .
Hvis du vil slette alle lydfilene i
mappen, velger du [ALL TRACKS]
i listen.
FOLDER ERASE (SLETT MAPPE) eller
TRACK ERASE (SLETT SPOR) og
PUSH ENTER (TRYKK PÅ ENTER)
vises på skjermen.
For å avbryte sletting kan du
trykke på .
7 Trykk på
USB-overføring
 Når du overfører MP3-filer fra
en plate
Mappenavn: Samme som kilden
Filnavn: Samme som kilden
4Trykk på
.
COMPLETE (FULLFØRT) vises på
displayet.
Trykk på  for å lukke
alternativmenyen
Merknad
•• Du kan bare slette filer i MP3-, WMA-,
AAC- eller WAV-format.
•• En mappe som inneholder lydfiler eller
undermapper som ikke er i MP3-, WMA-,
AAC-eller WAV-format kan ikke slettes.
•• Sletting er forbudt når plateskuffen er
åpen.
gjentatte ganger for å velge USB.
Du kan også trykke på PLAYBACK og
deretter USB på enheten.
2 Trykk gjentatte ganger på
MEDIA MODE for å velge
[MUSIC].
3 Når avspillingen er stoppet,
trykker du på OPTIONS.
43NO
Tuner
Høre på radio
1 Trykk på funksjonsknappen +/–
gjentatte ganger for å velge
TUNER FM .
Du kan også trykke på PLAYBACK og
deretter på FM på enheten.
2 Søk etter en stasjon.
For automatisk søk:
Hold nede TUNING+/– til frekvensen
begynner å endres på skjermen.
Søket stoppes automatisk når en
stasjon blir funnet. «ST» (bare for
FM-stereoprogrammer) lyser opp
på skjermen.
Hvis søket ikke stopper, trykker du
på  for å stoppe det. Utfør deretter
manuelt stasjonssøk (nedenfor).
For manuelt stasjonssøk:
Trykk på TUNING+/– gjentatte
ganger for å finne ønsket stasjon.
Merknad
Når du stiller inn på en FM-stasjon som
tilbyr RDS-tjenester, vises informasjon,
for eksempel navnet på tjenesten eller
kanalen, av kringkasterne. Du kan sjekke
RDS-informasjonen ved å trykke på
DISPLAY gjentatte ganger.
Tips
Hvis du vil redusere statisk støy på en
svak FM-stereostasjon, trykker du på FM
MODE gjentatte ganger til “ST” forsvinner
fra skjermen. Du mister stereoeffekten,
men mottaket forbedres.
44NO
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan lagre opptil 20 FM-kanaler
som dine favorittkanaler.
1 Still inn på ønsket stasjon.
2 Trykk på DVD/TUNER MENU.
3 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge det forhåndsinnstilte
nummeret du vil bruke, og trykk
deretter på .
COMPLETE (FULLFØRT) vises på
skjermen, og stasjonen lagres.
Hvis en annen kanal allerede er
lagret under det valgte nummeret,
erstattes den av den nye kanalen.
Lytte til den forhåndsinnstilte
stasjonen
Trykk på PRESET+/– gjentatte
ganger for å velge det
forhåndsinnstilte nummeret du vil
bruke.
BLUETOOTH
Om trådløs
BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi
er en trådløs teknologi med kort
rekkevidde som muliggjør trådløs
datakommunikasjon mellom
digitale enheter.
Støttede BLUETOOTH-versjoner,
-profiler og -kodeker
Se BLUETOOTH-delen (side 86)
for å få mer informasjon.
Se Nettsteder for kompatible
enheter (side 12) for å få mer
informasjon.
Om BLUETOOTH-indikatoren
Sammenkobling er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer
seg med hverandre på forhånd. Når
sammenkoblingen er fullført, trenger
den ikke å utføres på nytt.
Hvis enheten er en NFC-kompatibel
smarttelefon, er ikke fremgangsmåten
for manuell paring nødvendig.
(Se Ett trykks BLUETOOTH-tilkobling
med NFC (side 47).)
1 Plasser BLUETOOTH-enheten
ikke mer enn én meter fra
enheten.
2 Trykk på BLUETOOTH på
enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
Tips
•• Når det ikke finnes noen
BLUETOOTH-indikatoren på enheten
lyser eller blinker blått for å vise
BLUETOOTH-statusen.
Systemstatus
Indikatorstatus
BLUETOOTHstandby
BLUETOOTHgruppering
BLUETOOTHtilkoblingen er
opprettet
Blinker langsomt
Blinker raskt
Lyser
Tuner / BLUETOOTH
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Pare dette systemet med
en BLUETOOTH-enhet
paringsinformasjon på systemet
(for eksempel når du bruker
BLUETOOTH-funksjonen for første
gang etter innkjøp), blinker PAIRING
(PARING) på skjermen, og systemet
går over i paringsmodus automatisk.
Gå til trinn 4.
•• Hvis systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, må du trykke på
BLUETOOTH på enheten for å koble
fra BLUETOOTH-enheten.
3 Trykk på og hold nede
PAIRING
på enheten i to sekunder eller mer.
“PAIRING” (PARER) blinker på
skjermen.
4Utfør paringsprosedyren på
BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for
BLUETOOTH-enheten.
45NO
5 Velg «MHC-V90DW» på
skjermen på BLUETOOTHenheten.
Utfør dette trinnet innen fem
minutter, hvis ikke avbrytes
grupperingen. I så fall må du gjenta
fra trinn 3.
Merknad
Hvis du blir spurt om tilgangskode
på BLUETOOTH-enheten, angir du
"0000". Tilgangskoden kan kalles
"Tilgangskode", "PIN-kode",
"PIN-nummer" eller "Passord".
6Opprett en tilkobling til
BLUETOOTH-enheten.
Når paringen er fullført og
BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises navnet på
BLUETOOTH-enheten på skjermen.
Avhengig av type BLUETOOTHenhet, kan det hende at tilkoblingen
starter automatisk etter at paringen
er fullført.
Du kan kontrollere BLUETOOTHenhetsadressen ved å trykke på
DISPLAY gjentatte ganger.
Merknad
•• Du kan koble sammen opptil ni
BLUETOOTH-enheter. Hvis du parer en
tiende BLUETOOTH-enhet, slettes den
eldste parede enheten.
•• Hvis du vil pare med en annen
BLUETOOTH-enhet, gjentar du
trinn 1 til 6.
Slik avbryter du paringen
Trykk på og hold nede PAIRING
på enheten i to sekunder eller mer
til “BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
46NO
Lytte til musikk på en
BLUETOOTH-enhet
Du kan betjene en BLUETOOTHenhet ved å koble systemet til en
BLUETOOTH-enhet ved hjelp av
AVRCP.
Kontroller dette før du spiller av
musikk:
—BLUETOOTH-funksjonen
—
på
BLUETOOTH-enheten er på.
—at
— paring er fullført (side 45)
Når systemet og BLUETOOTHenheten er tilkoblet, kan du
kontrollere avspilling ved å trykke på
, , , / og /.
1 Trykk på BLUETOOTH på
enheten for å velge
BLUETOOTH-funksjonen.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
2 Utfør BLUETOOTH-tilkobling
med BLUETOOTH-enheten.
Trykk på BLUETOOTH på enheten for
å koble til den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Utfør BLUETOOTH-tilkoblingen fra
BLUETOOTH-enheten hvis enheten
ikke er koblet til.
Når tilkoblingen er opprettet, vises
navnet på BLUETOOTH-enheten på
skjermen.
3 Trykk på  for å starte
avspilling.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten,
——kan det hende at du må trykke
på  to ganger
——kan det hende at du må starte
avspilling av en lydkilde på
BLUETOOTH-enheten
4Juster volumet.
Juster volumet på BLUETOOTHenheten først. Hvis volumnivået
fremdeles er for lavt, justerer du det
på systemet.
Kompatible smarttelefoner
Smarttelefoner med en NFCfunksjon innebygd
(OS: Android 2.3.3 eller nyere,
bortsett fra Android 3.x)
Merknad
•• Når systemet ikke er koblet til noen
BLUETOOTH-enhet, kobler systemet
automatisk til den BLUETOOTH-enheten
som sist var tilkoblet, når du trykker på
BLUETOOTH på enheten eller .
•• Hvis du prøver å koble en annen
BLUETOOTH-enhet til systemet,
blir BLUETOOTH-enheten som for
øyeblikket er tilkoblet, koblet fra.
Bruk av håndtegnskontrollen
under avspilling
Se side 54.
Trykk på BLUETOOTH på enheten.
“BT AUDIO” (BT-LYD) vises på
skjermen.
Avhengig av type BLUETOOTHenhet, kan det hende BLUETOOTHtilkoblingen avsluttes automatisk
når du stopper avspillingen.
til én NFC-kompatibel smarttelefon
om gangen. Hvis du prøver å koble en
annen NFC-kompatibel smarttelefon
til systemet, blir den NFC-kompatible
smarttelefonen som er tilkoblet,
koblet fra.
•• Avhengig av den NFC-kompatible
smarttelefonen, kan det hende at du
må utføre følgende trinn på den NFCkompatible smarttelefonen på forhånd.
—— Slå på NFC-funksjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for den NFCkompatible smarttelefonen.
—— Hvis den NFC-kompatible
smarttelefonen har en eldre
OS-versjon enn Android 4.1.x,
laster du ned og starter
NFC Easy Connect-appen.
NFC Easy Connect er en gratis app
for Android-smarttelefoner, som kan
lastes ned fra Google Play. (Det kan
hende at appen ikke er tilgjengelig i
enkelte områder/land.)
BLUETOOTH
Slik avslutter du en BLUETOOTHtilkobling
Merknad
•• Systemet kan bare gjenkjenne og koble
1 Hold smarttelefonen mot
Ett trykks BLUETOOTHtilkobling med NFC
NFC (Near Field Communication)
er en teknologi som muliggjør
trådløs kommunikasjon med
kort rekkevidde mellom
forskjellige enheter, for eksempel
smarttelefoner og IC-koder.
Når du berører systemet med en
NFC-kompatibel smarttelefon, vil
systemet automatisk:
—slås
—
på i BLUETOOTH-funksjonen
—fullføre
—
paringen og BLUETOOTHtilkoblingen
N-merket på enheten til
smarttelefonen vibrerer.
Fullfør tilkoblingen ved å følge
instruksjonene som vises på
smarttelefonen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises navnet på
BLUETOOTH-enheten på skjermen.
47NO
2 Start avspilling av en lydkilde
på smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for
BLUETOOTH-enheten.
Tips
Hvis grupperingen og BLUETOOTHtilkoblingen mislykkes, gjør du følgende:
—— Fjern vesken til smarttelefonen hvis
du bruker en kommersielt tilgjengelig
veske for smarttelefoner.
—— Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
—— Start “NFC Easy Connect”-appen
på nytt.
eller LDAC er valgt. Velg SBC hvis du
ikke kan høre AAC- eller LDAC-lyd fra
enheten, eller hvis lyden blir avbrutt.
•• Hvis du endrer denne innstillingen
mens systemet er koblet til en
BLUETOOTH-enhet, blir BLUETOOTHenheten koblet fra. Hvis du vil koble
til BLUETOOTH-enheten, utfører du
BLUETOOTH-tilkoblingen på nytt.
Tips
Stille inn lydkodekene
for BLUETOOTH
LDAC er en lydkodingsteknologi som
er utviklet av Sony, og som formidler
sending av høyoppløselig lydinnhold,
til og med via en BLUETOOTH-tilkobling.
I motsetning til andre BLUETOOTHkompatible kodingsteknologier, for
eksempel SBC, fungerer LDAC uten
nedkonvertering av høyoppløselig
lydinnhold*1, noe som tillater at omtrent
tre ganger så mye data*2 som med
de andre teknologiene blir sendt via
et trådløst BLUETOOTH-nettverk med
uovertruffen lydkvalitet ved hjelp av
effektiv koding og optimalisert pakking.
Du kan aktivere eller deaktivere
AAC-kodeken fra BLUETOOTHenheten. AAC/LDAC kan bare velges
når BLUETOOTH-enheten støtter
AAC/LDAC.
*1 ekskludert innhold i DSD-format
*2 sammenlignet med SBC
(Subband Coding) når en bithastighet
på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz) er valgt
Slik avslutter du en BLUETOOTHtilkobling
Hold smarttelefonen inntil N-merket
på enheten på nytt.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge “BT CODEC”, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge innstilling, og trykk
deretter på .
•• "AUTO": Aktiver mottak i AAC-
eller LDAC-kodekformat avhengig
av BLUETOOTH-enhetens
funksjoner.
•• SBC: Motta i SBC-kodekformat.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
48NO
Merknad
•• Du kan få lyd av høy kvalitet hvis AAC
Nettverk
Velge nettverkstilkoblingsmetoden
Hvis du kobler dette systemet
til et nettverk, kan du ha glede
av systemet på forskjellige
måter. Konfigurasjonen av
systemet varierer avhengig av
nettverksmiljøet. Velg den riktige
tilkoblingsmetoden for ditt
nettverksmiljø nedenfor.
Merknad
•• Det er ikke mulig å koble til et Wi-Fi-
Trykk og hold inne WPS på
enheten, og trykk deretter på
knappen for Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) på den trådløse ruteren. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du
se oppstartsveiledningen for Wi-Fi
(eget dokument).
Metode for å bruke en
datamaskin
Se Koble til med en datamaskin
(side 49).
Bruke kablet nettverk
Se hjelpeveiledningen for mer
informasjon.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Nettverk
nettverk og et kablet nettverk samtidig.
Kontroller at LAN-kabelen er koblet fra
enheten når du kobler deg på Wi-Finettverket.
•• Systemet må kanskje oppdateres,
avhengig av funksjonen.
Bruke en trådløs ruter med en
WPS (AOSS)-knapp
Tips
Du angir den faste IP-adressen i
skjermbildet som vises i trinn 6 under
Koble til med en datamaskin (side 49).
Metode for bruk av
smarttelefon/iPhone
Du må installere SongPalprogrammet på smarttelefonen/
iPhone-enheten.
Før du kobler til, må du kontrollere
at BLUETOOTH-funksjonen er
aktivert på smarttelefonen/
iPhone-enheten, og deretter
bruker du SongPal-programmet
til å koble smarttelefonen eller
iPhone-enheten til systemet via
BLUETOOTH.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se oppstartsveiledningen for
Wi-Fi (eget dokument).
Koble til med en
datamaskin
Hvis den trådløse ruteren ikke har
en WPS (AOSS)-knapp, konfigurerer
du Wi-Fi-innstillingene ved å koble
enheten til datamaskinen med en
LAN-kabel (medfølger ikke).
Tips
Når du konfigurerer et Wi-Fi-nettverk,
må du kanskje oppgi SSID (Wi-Finettverksnavn) og sikkerhetsnøkkel (WEPeller WPA-nøkkel). Sikkerhetsnøkkelen
(eller nettverksnøkkelen) bruker
kryptering for å begrense hvilke enheter
det kan kommuniseres med. Dette gjøres
for å øke sikkerheten for de enhetene
som kommuniserer via en trådløs
nettverksruter/tilgangspunkt.
49NO
1 Registrer SSID og passordet for
4Tilgang til skjermen [Sony
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for
ruteren.
Start nettleseren og skriv inn
følgende URL i adresselinjen
i nettleseren.
http://169.254.1.1
ruteren.
SSID (Wi-Fi-nettverksnavn):
Network Device Settings].
Passord (sikkerhetsnøkkel):
2 Koble enheten direkte til
datamaskinen med en
LAN-kabel (medfølger ikke).
Nettadressen ovenfor gjelder bare
når PCen og enheten er koblet
sammen med en LAN-kabel.
5 Velg [Network Settings] på
menyen.
3 Trykk på  for å slå på systemet.
Vent til lyser på skjermen. Det tar
ca. 2 minutter
(noen ganger 4–5 minutter).
Network Settings
6Velg SSIDen for den trådløse
ruteren, og oppgi passordet.
SSID
Se passordet du registrerte i trinn 1.
50NO
7 Velg [Apply].
8Trekk ut LAN-kabelen fra
enheten når du blir bedt om det.
Når LAN-kabelen kobles fra
enheten, slås av på skjermen på
enheten. Når Wi-Fi-tilkoblingen er
opprettet, lyser på skjermen.
Det kan ta over 2 minutt før det
lyser.
Hvis du vil ha informasjon om
hvordan du lytter til musikk
med dette systemet, kan du se
oppstartsveiledningen for Wi-Fi
(eget dokument).
2 Koble systemet og
smarttelefonen/iPhoneenheten til Wi-Fi-nettverket.
Koble systemet og smarttelefonen/
iPhone-enheten til samme SSID
(nettverk) for ruteren.
3 Når du kobler til flere enheter,
kobler du flerromskompatible
enheter til Wi-Fi-nettverket.
Se hjelpeveiledningen hvis du vil
vite mer.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Merknad
Denne prosedyren må fullføres innen
10 minutter. Hvis den ikke fullføres,
tilbakestiller du systemet (side 79).
Du kan nyte favorittmusikken du
har lagret på forskjellige PC-er eller
mobiltelefoner, i tillegg til musikk fra
strømmetjenester, i ulike rom med
førsteklasses lydkvalitet via Wi-Fi.
1 Installer SongPal-appen på
smarttelefonen/iPhoneenheten.
Bruke Wireless Party Chain
Hvis du kobler til høyttalerne som
er kompatible med lytting i flere
rom til Wi-Fi-nettverket og plasserer
dem i samme rom, kan du glede
deg over høytrykkslyd som Party
Chain-funksjonen via Wi-Fi. (Denne
funksjonen er tilgjengelig under
avspilling av CDDA-plater og lydfiler
fra en USB-enhet.)
Nettverk
Lytte til den samme
musikken fra flere
høyttalere
Lytte til en musikktjeneste
på Internett
(Chromecast built-in)
Med Chromecast built-in kan
du velge musikkinnhold fra den
Chromecast-aktiverte appen og
spille det av på systemet.
Chromecast built-in krever at første
gangs konfigurasjon gjøres via
SongPal.
51NO
1 Installer SongPal-appen på
smarttelefonen/iPhoneenheten.
2 Koble systemet og
smarttelefonen/iPhoneenheten til Wi-Fi-nettverket.
Koble systemet og smarttelefonen/
iPhone-enheten til samme SSID
(nettverk) for ruteren.
3 Start SongPal og last ned en
Chromecast-kompatibel app.
 Start SongPal og trykk deretter på
[MHC-V90DW]  [Settings] 
[Chromecast built-in]  [Learn
how to cast].
 Les instruksjonene, og finn og
installer deretter en Chromecastaktivert app på smarttelefonen/
iPhone-enheten.
4Start den Chromecast-aktiverte
appen, og trykk så på Castknappen ( ) for å velge
MHC-V90DW.
Lytte til en nettbasert
musikktjeneste
(Spotify)
Med Spotify får du tilgang til
millioner av sanger. Med Spotify
Connect-funksjonen kan du velge
musikk i Spotify-appen og strømme
den på systemet. Du må ha en
Premium-konto for å bruke Spotify
Connect-funksjonen.
Du finner mer informasjon på www.
spotify.com/connect
Etter at tilkoblingen er opprettet,
kan du trykke på
MUSIC SERVICEknappen for å starte/fortsette
musikktjenesten.
1 Koble systemet og
smarttelefonen/iPhoneenheten til Wi-Fi-nettverket.
Koble systemet og smarttelefonen/
iPhone-enheten til samme SSID
(nettverk) for ruteren.
2 Last ned Spotify-appen til
5 Velg musikken du ønsker å lytte
til på den Chromecast-aktiverte
appen.
Musikken spilles av i systemet.
Se hjelpeveiledningen hvis du vil
vite mer.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
52NO
smarttelefonen/iPhoneenheten fra Google Play eller
App Store.
3 Start Spotify-appen, og logg på
med en Spotify Premium-konto.
4Velg den musikken du vil spille.
5 Trykk på Spotify Connect-ikonet
( ), og velg systemet som
lydenhet.
Merknad
Hvilke musikktjenester som er
tilgjengelige og hvor mye de kan brukes,
kan variere avhengig av land og område.
Tips
Når Spotify Connect er aktivert, lyser
Spotify Connect-ikonet ( ).
Håndtegnkontroll
Nyt
håndtegnskontrollen
Du kan styre operasjonene for
PLAYBACK-, DJ-, SAMPLER- og
KARAOKE-modus ved å sveipe
hånden over GESTURE CONTROLsensoren på enheten.
Merknad
Sveip hånden over GESTURE
CONTROL-sensoren i seks retninger,
som beskrevet nedenfor.
Sveipebevegelse
Sveip denne veien
Høyre til venstre
Venstre til høyre
Håndtegnkontroll
Pass på at du ikke tar på eller kommer
bort i GESTURE CONTROL-sensoren når
du sveiper.
Bunn til topp
Topp til bunn
Med klokken
Roter mot klokken
For å aktivere håndtegnskontroll
Trykk på GESTURE ON/OFF, og
trykk deretter på ønsket modus
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER, KARAOKE).
HÅNDTEGNSKONTROLL tennes.
53NO
For å deaktivere
håndtegnskontrollen
Trykk på GESTURE ON/OFF.
GESTURE CONTROL lyser ikke.
Bruk av
håndtegnskontrollen
under avspilling
Du kan bruke håndtegnskontroll
for å kontrollere grunnleggende
avspilling når du spiller musikk fra
en plate, USB-enhet eller Bluetoothenhet.
Bruk knappene og GESTURE
CONTROL-sensoren på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på GESTURE ON/OFF.
HÅNDTEGNSKONTROLL tennes.
2 Trykk på PLAYBACK.
PLAYBACK-modus aktiveres.
3 Trykk på DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN eller TV for å velge
ønsket funksjon.
4Sveip hånden over GESTURE
CONTROL-sensoren.
For å
Gå bakover
Gå framover
Spille av
Stoppe
Øke volumet
Senke volumet
54NO
Sveip denne
veien
Lage feststemning
(DJ-effekt)
Bruk knappene og GESTURE
CONTROL-sensoren på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på GESTURE ON/OFF.
HÅNDTEGNSKONTROLL tennes.
2 Trykk på DJ eller SAMPLER.
DJ- eller SAMPLER-modus aktiveres.
3 Sveip hånden over GESTURE
CONTROL-sensoren.
I DJ-modus:
For å
Sveip denne
veien
Velge FLANGER*1
Velge ISOLATOR*2
Velge WAH*3
Velge PAN*4
Øke nivået av den
valgte effekten
Redusere nivået
på den valgte
effekten
*1 skaper en dyp, sveipende effekt
som ligner brølet fra et jetfly
*2 isolerer et bestemt frekvensbånd
ved å justere de andre
frekvensbåndene Når du for
eksempel vil fokusere på vokalen.
*3 lager en spesialeffekt med «wahwah»-lyd ved å flytte frekvensen til
et filter opp og ned automatisk
4
* skaper en følelse av at lyden
beveger seg rundt høyttalerne
mellom høyre og venstre kanal
I SAMPLER-modus:
For å
Sveip denne
veien
Utgang «Come
On!»
Utgang «Let’s go!»
Send reggaehornlydeffekt
Sender faserlydeffekt
Send
skrapelydeffekt
Send publikumlydeffekt
Sende ut lydeffekt i SAMPLERmodus
Trykk på SAMPLER, og trykk deretter
på en av direktefunksjonene
(DVD/CD, USB, FM, AUDIO IN, TV) for
å sende ut ønsket lydeffekt.
Sveip hånden over GESTURE
CONTROL-sensoren i samme retning
som i trinn 3 ovenfor.
Merknad
•• DJ-effekten slås automatisk av når du
—— slår av systemet
—— endrer funksjonen
—— deaktiverer GESTURE CONTROL
—— endrer modusen til PLAYBACK/
SAMPLER/KARAOKE
•• Hvis du aktiverer DJ-effekt under
overføring, overføres ikke lydeffekten til
USB-enheten.
Bruk knappene og GESTURE
CONTROL-sensoren på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på GESTURE ON/OFF.
HÅNDTEGNSKONTROLL tennes.
2 Trykk på KARAOKE.
KARAOKE-modus er aktivert.
3 Sveip hånden over GESTURE
CONTROL-sensoren.
For å
Redusere
musikkens
tonehøyde ()
Øke musikkens
tonehøyde ()
Øke
mikrofonvolumet
Dempe
mikrofonvolumet
Sveip denne
veien
Håndtegnkontroll
Deaktivere DJ-modus
Bruke
bevegelsesstyring
sammen med
karaokefunksjonen
Sende ut en
applaus-lydeffekt
Sende ut en
buing-lydeffekt
55NO
Lydjustering
Justere lyden
For å
Gjør følgende
Øke bassen og få Trykk gjentatte
kraftigere lyd
ganger på MEGA
(MEGA BASS)
BASS for å velge
BASS ON. MEGA
BASS-indikatoren
lyser nå. Hvis du vil
avbryte, trykker du
på MEGA BASS flere
ganger for å velge
«BASS OFF».
Få samme
Trykk på FIESTA på
lydeffekt som i et enheten. Hvis du vil
festlokale (Fiesta) avbryte, trykker du
på FIESTA en
gang til.
56NO
Gjenskape
lydeffekten fra en
konserthall
(Digital Music
Arena)
Trykk på MUSIC
ARENA for å velge
«PÅ». Hvis du vil
avbryte, trykker du
på MUSIC ARENA på
nytt.
Velge en
forhåndsinnstilt
lydeffekt (Preset
sound effect)
Trykk gjentatte
ganger på SOUND
FIELD for å velge
ønsket lydeffekt.
Hvis du vil avbryte,
trykker du gjentatte
ganger på SOUND
FIELD for å velge
FLAT.
Velge virtuell
Football-modus
Du får opplevelsen av å være til
stede på stadion når du ser på
fotballkamp.
Vær oppmerksom på at du bare kan
velge virtuell Football-modus under
AUDIO IN- og TV-funksjoner.
Trykk gjentatte ganger på
SOUND FIELD mens du ser på en
fotballkamp.
•• ON NARRATION: Du kan nyte
følelsen av å være på en
fotballstadion gjennom forsterkede
publikumstilrop.
•• OFF NARRATION: Følelsen av å være
til stede på en fotballstadion kan
forsterkes ved å redusere
volumnivået for kommentarene i
tillegg til å forbedre
publikumstilropene.
Slik avbryter du virtuell
fotballmodus
Trykk på SOUND FIELD flere ganger
for å velge «FLAT».
Merknad
•• Det anbefales at du velger
fotballmodusen når du ser en
fotballkamp.
•• Hvis du hører unaturlig lyd i innholdet
når OFF NARRATION er valgt, anbefales
det å bruke ON NARRATION.
•• Denne funksjonen støtter ikke monolyd.
Justering av
subwoofernivå
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk gjentatte ganger på
/
for å velge S-WOOFER, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge subwoofer-nivå, og
trykk deretter på .
Trykk på OPTIONS for å avslutte
alternativmenyen.
Opprette din egen
lydeffekt
Du kan øke eller redusere nivåene til
bestemte frekvensbånd, og deretter
lagre innstillingen i minnet som
CUSTOM EQ.
for å velge CUSTOM EQ, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å justere equalizer-nivået,
og trykk deretter på .
Styre systemet ved
hjelp av en
smarttelefon eller et
nettbrett (SongPal)
SongPal er en app som gjør
det mulig å betjene SongPalkompatible lydenheter fra
Sony ved hjelp av en smarttelefon
eller et nettbrett. Søk etter SongPal
på Google Play eller App Store, og
last den ned med smarttelefonen
eller nettbrettet.
Med SongPal kan du:
—endre
—
funksjonen til systemet,
kontrollere avspillingen av platen/
USB-enheten og søke etter en
FM-stasjon
—bla
— gjennom musikkinnholdet på
platen/USB-enheten
—vise
—
informasjonen på platen/
USB-enheten, som avspillingstid
og tittel
—justere
—
volumet og endre
lydinnstillingene
1 Søk etter "SongPal", eller skann
den todimensjonelle koden
nedenfor.
4Gjenta trinn 3 for å justere
nivået for andre frekvensbånd
og surroundeffekt.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Slik velger du den egendefinerte
equalizer-innstillingen
Trykk på MUSIC gjentatte ganger for
å velge CUSTOM EQ.
2 Last ned SongPal-appen til den
Lydjustering / Annen betjening
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
Annen betjening
eksterne enheten.
3 Koble systemet og enheten
sammen med en BLUETOOTHtilkobling (side 45) eller
nettverkstilkobling (side 49).
57NO
Tips
Hvis du kobler sammen systemet og
den eksterne enheten ved hjelp av
nettverkstilkobling, bruker du Wi-Fi
til å koble enheten til det samme
nettverket som systemet.
4Start SongPal, og følg
instruksjonene på skjermen.
Merknad
•• Vi anbefaler at du bruker den nyeste
1 Søk etter og last ned SongPal-
appen på den eksterne enheten
(side 57).
2 Søk etter og last ned Fiestable-
appen fra Google Play eller App
Store ved hjelp av den eksterne
enheten.
3 Start SongPal, og trykk på
Fiestable-ikonet øverst til
venstre.
SongPal-versjonen.
•• Hvis SongPal-appen ikke fungerer på
riktig måte, trykker du på BLUETOOTH
på enheten for å avslutte BLUETOOTHtilkoblingen, deretter må du
gjennomføre BLUETOOTH-tilkoblingen
på nytt, slik at BLUETOOTH-tilkoblingen
fungerer normalt.
•• Tilgjengelige funksjoner via SongPal
kan variere avhengig av lydenheter.
•• Hvis du vil vite mer om SongPal, kan du
se følgende nettadresse:
http://info.songpal.sony.net/help/
•• SongPal-spesifikasjonene og -designen
kan bli endret uten forvarsel.
Holde ville fester med
Fiestable-appen
Du kan styre
festfunksjonene på
hjemmelydanlegg fra
Sony med et intuitivt og fancy
brukergrensesnitt ved hjelp av
Fiestable-appen. Med Fiestable kan
du styre funksjoner som DJ-effekt,
belysning og karaoke.
Fiestable-ikonet vises ikke på
startskjermen på den eksterne
enheten, selv om Fiestable-appen er
installert. Det innebygges i SongPalappen som en plugin-modul.
58NO
Merknad
•• Før du bruker «Fiestable», må du
slå på BLUETOOTH-funksjonen på
smarttelefonen eller nettbrettet.
•• Hvis du vil vite mer om SongPal, kan du
se følgende nettadresse:
http://info.songpal.sony.net/help/
Bruke funksjonen
Control for HDMI
Når du kobler til en TV som er
kompatibel med funksjonen Control
for HDMI*, ved hjelp av en HDMIkabel (High Speed HDMI-kabel med
Ethernet, medfølger ikke), kan du
enkelt betjene enheten ved hjelp av
TV-ens fjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes
med funksjonen Control for HDMI.
•• Funksjon for å slå av systemet
•• Funksjon for systemlydkontroll
•• Lydreturkanal
•• Funksjon for ettrykksavspilling
•• Enkel styring ved hjelp av
fjernkontrollen
•• Dynamisk språkendring
Funksjon for systemlydkontroll
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å gjøre det mulig for HDMIenheter (High-Definition Multimedia
Interface) å styre hverandre.
Hvis du slår på systemet mens du
ser på TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets
volum kan justeres ved hjelp av
TV-ens fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV,
slås systemet automatisk på neste
gang du slår på TV-en.
Betjening kan også utføres
ved hjelp av TV-ens meny. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Merknad
Det kan være mulig å bruke disse
funksjonene også på enheter som
ikke er produsert av Sony, men
betjeningsfunksjonalitet er da ikke
garantert.
Klargjøre for bruk av
funksjonen Control for HDMI
Merknad
•• Systemets volumnivå vises på TV-
Trykk på DVD SETUP, og angi
[HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI]
på systemet som [ON] (side 40).
Standardinnstillingen er [ON].
Aktiver funksjonen Control for HDMI
på TV-en som er koblet til systemet.
Tips
Funksjon for å slå av systemet
Systemet slår seg av automatisk når
du slår av TV-en.
Trykk på DVD SETUP, og angi
deretter [HDMI SETUP] – [STANDBY
LINKED TO TV] på systemet som
[ON] eller [AUTO] (side 40).
Standardinnstillingen er [AUTO].
Merknad
Avhengig av enhetsstatusen er det ikke
sikkert at den tilkoblede enheten blir
slått av.
Lydreturkanal
Hvis systemet er koblet til en
HDMI IN-kontakt på TV-en som er
kompatibel med ARC (Audio Return
Channel), kan du lytte til TV-lyd fra
systemhøyttalerne uten å koble til
noen lydkabel (medfølger ikke).
Trykk på DVD SETUP på systemet,
og angi deretter [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] som [ON]
(side 40). Standardinnstillingen
er [ON].
Annen betjening
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI (BRAVIA Sync) når du bruker en TV
fra Sony, blir funksjonen Control for HDMI
til systemet også aktivert automatisk. Når
innstillingene er fullført, vises COMPLETE
på skjermen.
skjermen, avhengig av TV-en. Det kan
være forskjellig fra volumnivået på
skjermen.
•• Det kan være at funksjonen System
Audio Control ikke er tilgjengelig,
avhengig av innstillingene for TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Merknad
Hvis TV-en er ikke kompatibel med
Audio Return Channel, må en lydkabel
(medfølger ikke) kobles til (side 26).
59NO
Funksjon for ettrykksavspilling
Når du spiller av videoinnhold fra en
plate eller USB-enhet på systemet,
slås TV-en på automatisk. TVinngangssignalet settes til HDMIinngangen som systemet er koblet til.
Merknad
Avhengig av TV-en kan det hende at
første del av innholdet ikke blir spilt av
riktig.
Enkel styring ved hjelp av
fjernkontrollen
Du kan velge systemet ved hjelp
av SYNC MENU-knappen på TV-ens
fjernkontroll og betjene systemet.
Denne funksjonen kan brukes hvis
TV-en støtter koblingsmenyen. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Merknad
•• I koblingsmenyen på TV-en gjenkjennes
systemet av TV-en som Player.
•• Enkelte betjeningsoperasjoner er
kanskje ikke tilgjengelige på alle TVmodeller.
Dynamisk språkendring
Når du endrer visningsspråket på
TV-skjermen, endres også systemets
visningsskjermspråk.
60NO
Bruke Party Chain-funksjonen
Du kan koble sammen flere lydsystemer i en kjede for å skape et mer
interessant festmiljø, og for å produsere høyere lyd.
Et aktivert system i kjeden vil være Party Host og dele musikken. Andre
systemer blir Party Guests og spiller av den samme musikken som blir spilt av
Party Host.
Konfigurere Party Chain
Konfigurer en Party Chain ved å koble sammen alle systemene ved hjelp av
lydkabler (medfølger ikke).
Før du kobler til kabler, må du huske å koble fra strømledningen.
 Hvis alle systemene har Party Chain-funksjonen
Eksempel: Når du kobler til ved hjelp av dette systemet som første system
Første system
Annen betjening
Fortsett
tilkoblingen til
det siste
systemet
Andre
system
Siste system
61NO
•• Det siste systemet må være koblet til det første systemet.
•• Et hvilket som helst system kan bli Party Host.
•• Du kan endre Party Host til et annet system i kjeden. Se Slik velger du en
ny Party Host (når alle systemene er utstyrt med Party Chain-funksjonen)
(side 63) for å få mer informasjon.
 Hvis ett av systemene ikke har Party Chain-funksjonen
Eksempel: Når du kobler til ved hjelp av dette systemet som første system
Første system
Fortsett
tilkoblingen til det
siste systemet
Andre
system
Siste system*
* Koble systemet som ikke er utstyrt med Party Chain-funksjonen, til det siste systemet,
ellers stopper kjeden ved det systemet. Pass på å velge Audio In-funksjonen på det
siste systemet.
•• Det siste systemet er ikke koblet til det første systemet.
•• Du må velge det første systemet som Party Host, slik at alle systemer spiller
av den samme musikken når Party Chain-funksjonen er aktivert.
62NO
Bruke Party Chain
1 Koble til strømledningen, og slå
på alle systemene.
2 Juster volumet på hvert system.
3 Aktiver Party Chain-funksjonen
på systemet du vil skal brukes
som Party Host.
Eksempel: Når du bruker dette
systemet som Party Host
Trykk gjentatte ganger på
FUNCTION på enheten for å velge
ønsket funksjon (bortsett fra når
AUDIO IN-funksjonen er brukt i
tilkobling (side 61)). Start først
avspilling av musikken, og trykk på
og hold inne PARTY CHAIN på
enheten.
PARTY CHAIN vises på skjermen.
Party Host starter Party Chain, og
andre systemer blir automatisk
Party Guests. Alle systemene spiller
av den samme musikken som blir
spilt av Party Host.
Bruke Wireless Party Chain
Merknad
•• Avhengig av det totale antallet
systemer du har koblet sammen, kan
det ta litt tid før Party Guests starter
avspillingen av musikken.
•• Hvis du endrer volumnivået og
lydeffekten på Party Host, påvirkes ikke
lyden som høres på Party Guests.
•• Når du bruker mikrofonen eller spiller
gitar på Party Host-systemet, sendes
ikke lyden ut fra Party Guest-systemene.
•• Når ett av systemene i kjeden utfører
USB-overføring, må du vente til
systemet har fullført dette, eller stoppe
overføringen før du aktiverer Party
Chain-funksjonen.
detaljert betjening på andre systemer,
kan du lese bruksanvisningen for
systemene.
Slik velger du en ny Party Host
(når alle systemene er utstyrt
med Party Chain-funksjonen)
Gjenta trinn 3 i Bruke Party Chain
på systemet som skal brukes som
ny Party Host. Gjeldende Party Host
blir automatisk Party Guest. Alle
systemene spiller av den samme
musikken som blir spilt av den nye
Party Host.
Merknad
•• Du kan først velge et annet system som
ny Party Host etter at Party Chainfunksjonen for alle systemene i kjeden
er aktivert.
•• Hvis det valgte systemet ikke blir ny
Party Host etter noen få sekunder,
gjentar du trinn 3 under Bruke Party
Chain.
Slik deaktiverer du Party Chain
Trykk på og hold inne PARTY
CHAIN på Party Host-systemet.
Merknad
Hvis Party Chain-funksjonen ikke
deaktiveres etter noen sekunder, trykker
du og holder inne PARTY CHAIN på
Party Host-systemet på nytt.
Innstilling av lydmodus for
Party Chain
Annen betjening
Se side 51.
•• Hvis du vil ha mer informasjon om
Du kan velge lydmodus når Party
Chain-funksjonen er aktivert.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge P CHAIN MODE, og
trykk deretter på .
63NO
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket modus, og
trykk deretter på .
•• STEREO: sender ut stereolyd.
•• RIGHT CH: sender monolyd ut av
den høyre kanalen.
•• LEFT CH: sender monolyd ut av
den venstre kanalen.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Synge med: Karaoke
Klargjøre for karaoke
1 Trykk på MIC/GUITAR LEVEL – på
enheten gjentatte ganger for å
redusere volumnivået for
mikrofonen.
2 Koble en mikrofon
(tilleggsutstyr) til MIC1- eller
MIC2/GUITAR-kontakten på
enheten.
Koble til enda en mikrofon
(tilleggsutstyr) hvis du vil synge
duett.
Hvis GUITAR-indikatoren er tent,
trykker du gjentatte ganger på
GUITAR på enheten til GUITARindikatoren slukkes.
3 Begynn å spille av musikken, og
juster mikrofonvolumet.
Trykk på MIC ECHO gjentatte
ganger for å justere
ekkoeffekten.
4Begynn å synge med musikken.
Bruke bevegelsesstyring under
karaoke
Se side 55.
64NO
Merknad
•• Trykk på MIC/GUITAR LEVEL +/– på
enheten gjentatte ganger for å justere
volumnivået for mikrofonen. Du kan
ikke justere volumet på mikrofonen
med VOLUME +/– på enheten eller
 +/– på fjernkontrollen.
•• Hvis det oppstår uling:
—— Flytt mikrofonen vekk fra systemet.
—— Endre retningen på mikrofonen.
—— Trykk på MIC/GUITAR LEVEL – på
enheten gjentatte ganger.
•• Mikrofonlyd vil ikke bli overført til USBenheten under USB-overføring.
Bruke Vocal Fader
Du kan redusere lyden til vokalen i
stereokilden.
Trykk på KARAOKE, og trykk
deretter gjentatte ganger på
VOCAL FADER på enheten for å
velge ON V FADER.
Hvis du vil avbryte
vokaldempingseffekten, trykker du
gjentatte ganger på VOCAL FADER for
å velge OFF.
Endre toneart (Key Control)
Trykk på KEY CONTROL / til du
oppnår ønsket vokalrekkevidde.
Velge poengberegningsmodus
for karaoke (Score Mode)
Du kan bare bruke
poengberegningsfunksjonen når
mikrofonen er koblet til.
Poengsummen beregnes på en
skala fra 0 til 99 ved å sammenligne
stemmen din med musikkilden.
Hvis du vil bruke poengmodusen,
må du passe på at en mikrofon er
koblet til MIC1-kontakten, ellers vil
ikke poengmodusen fungere.
For MIC2/GUITAR-kontakten er
poengmodusen kun tilgjengelig når
GUITAR-modusen er slått av.
1 Begynn å spille av musikken.
2 Trykk på SCORE før du synger en
sang.
3 Når du har sunget i mer enn ett
minutt, trykker du på SCORE på
nytt for å vise poengsummen.
Bruke stemmeendring
Du kan endre stemmen når du
snakker eller synger i mikrofonen.
Det finnes sju ulike mønstre.
Trykk på KARAOKE, og trykk
deretter gjentatte ganger på
VOICE CHANGER +/– på enheten
for å endre stemmeeffekten.
Høre lyd fra en gitar
Du kan høre på lyden fra gitaren ved
å koble en gitar til MIC2/GUITARkontakten på enheten. Du kan også
spille gitar og synge med ved å
koble en mikrofon til MIC1-kontakten
på enheten.
1 Trykk på MIC/GUITAR LEVEL – på
enheten gjentatte ganger for å
redusere gitarens volumnivå.
2 Bruk en instrumentkabel
(medfølger ikke) til å koble en
gitar (medfølger ikke) til MIC2/
GUITAR-kontakten på enheten.
3 Trykk på GUITAR på enheten
gjentatte ganger til GUITARindikatoren tennes.
4Begynn å spille gitar, og juster
gitarvolumet.
Gitarlyden sendes ut av systemet.
Merknad
•• Hvis gitarlyden er fordreid, reduserer
Annen betjening
du gitarvolumnivået på gitaren til
den forvrengte lyden forsvinner. Hvis
gitarvolumnivået er for lavt, kan du
trykke på MIC/GUITAR LEVEL + på
enheten gjentatte ganger for å justere
gitarvolumet.
•• Mens du spiller gitar, kan du justere
ekkoeffekten ved å trykke på MIC ECHO
gjentatte ganger.
Slik slår du av gitarmodusen
Trykk på GUITAR på enheten
gjentatte ganger til GUITARindikatoren slukkes.
65NO
Høre på musikk med
festlys og høyttalerlys
1 Trykk flere ganger på PARTY
LIGHT for å velge LED ON.
2 Trykk på LIGHT MODE flere
ganger for å endre lysmodus.
Slik slår du av festlys og
høyttalerlys
Trykk flere ganger på PARTY LIGHT
for å velge LED OFF.
Merknad
•• Ikke se direkte på delen som lyser når
partylyset er slått på.
•• Hvis belysningslysstyrken er blendende,
kan du slå på lysene i rommet eller slå
av belysningen.
•• Du kan slå festlyset og høyttalerlyset på
eller av når demonstrasjon er slått på.
Bruke
innsovningstimeren
Systemet slås automatisk av etter
det forhåndsinnstilte klokkeslettet.
Trykk på SLEEP gjentatte ganger
for å velge ønsket klokkeslett.
Hvis du vil avbryte innsovningstimeren,
trykker du på SLEEP gjentatte ganger
for å velge OFF.
Tips
Hvis du vil sjekke hvor lenge det er igjen
til systemet slås av, trykker du på SLEEP.
66NO
Bruke taleveiledningen
Du kan høre engelsk taleveiledning i
følgende situasjoner via systemet.
—Når
— du starter en BLUETOOTHparing.
—Når
— en BLUETOOTH-enhet
kobles til.
—Når
— en BLUETOOTH-enhet
kobles fra.
—Under
—
drift med Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)
—Når
— en Wi-Fi-nettverkstilkobling er
opprettet.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge VOICE GUIDANCE, og
trykk deretter på .
3 Trykk på
/ for å velge ON, og
trykk deretter på .
Taleveiledning aktiveres. Trykk på
OPTIONS for å gå ut av menyen med
alternativer.
Merknad
•• Taleveiledningen og SAMPLER-
lydeffekten kan ikke brukes samtidig.
Hvis du velger SAMPLER-lydeffekt
samtidig som du bruker taleveiledning,
stoppes taleveiledning automatisk, og
hvis du bruker taleveiledning samtidig
med SAMPLER-lydeffekt, stopper
SAMPLER-lydeffekten automatisk.
•• Volumnivået for taleveiledning endres
i henhold til systemets volumnivå.
Men i enkelte tilfeller kan det hende
at volumnivået for taleveiledning ikke
endres.
•• I noen tilfeller kan det oppstå
forsinkelser i taleveiledningen.
Bruke tilleggsutstyr
1 Trykk på  – gjentatte ganger
til VOL MIN vises på skjermen.
2 Koble til tilleggsutstyr
(side 21).
3 Trykk på FUNCTION +/–
gjentatte ganger for å velge
AUDIO IN.
4Begynn å spille av det
tilkoblede utstyret.
5 Trykk på  + gjentatte ganger
for å justere volumet.
Merknad
Systemet går kanskje i standbymodus
automatisk hvis volumnivået for det
tilkoblede utstyret er for lavt. Juster
volumnivået til utstyret.
Se Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen (side 67) for å
få informasjon om å slå av automatisk
standbyfunksjon.
Du kan deaktivere knappene
(unntatt ) på berøringspanelet
på enheten for å forhindre
betjeningsfeil, for eksempel at barn
tukler med enheten.
Hold inne  på enheten i mer enn
5 sekunder.
CHILD LOCK ON vises på skjermen.
Du kan bare betjene systemet med
knappene på fjernkontrollen.
Merknad
•• Barnesikringsfunksjonen blir slått
av automatisk når du trekker ut
strømledningen.
•• Barnesikringsfunksjonen kan ikke
aktiveres når du åpner plateskuffen.
Stille inn den
automatiske
standbyfunksjonen
Systemet går automatisk i
standbymodus etter 15 minutter
uten noen betjening eller
lydsignaler.
Som standard er den automatiske
standbyfunksjonen slått på.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge AutoSTBY, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ON eller OFF, og
trykk deretter på .
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Merknad
Annen betjening
Deaktivere
berøringspanelet på
enheten (barnesikring)
Hvis du vil slå av barnesikringsfunksjonen,
holder du nede  på enheten i mer enn
5 sekunder til CHILD LOCK OFF vises
på skjermen.
•• AutoSTBY blinker på skjermen i
omtrent 2 minutter før systemet går i
standbymodus.
•• Den automatiske standbyfunksjonen
fungerer ikke i følgende tilfeller:
—— under tunerfunksjonen
—— når innsovningstimeren er aktivert
—— når mikrofonen eller gitaren er
koblet til
67NO
Angi standbymodus for
BLUETOOTH/nettverk
Med standbymodusen for
BLUETOOTH/nettverk slås systemet
på automatisk når du oppretter
en BLUETOOTH-tilkobling, en
Wi-Fi-tilkobling eller en kablet
nettverkstilkobling.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge NW STBY, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge innstilling, og trykk
deretter på .
•• ON: Systemet slår seg på
automatisk også når det er i
standbymodus.
•• OFF: Slår av denne funksjonen.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Slå på eller av
BLUETOOTH/Wi-Fisignalet
Du kan koble til systemet fra en
tilkoblet nettverksenhet eller
en paret BLUETOOTH-enhet i
alle funksjoner når systemets
BLUETOOTH/Wi-Fi-signal er slått på.
BLUETOOTH/Wi-Fi-signalet er slått
på som standard.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk gjentatte ganger på
/
for å velge RF, og trykk
deretter på .
3 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge ønsket innstilling, og
trykk deretter på .
•• «RF ON»: Wi-Fi-signalet er på /
BLUETOOTH-signalet er på.
•• «WIFI OFF»: Wi-Fi-signalet er av /
BLUETOOTH-signalet er på.
•• «RF OFF»: Wi-Fi-signalet er av /
BLUETOOTH-signalet er av.
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Merknad
Du kan ikke utføre følgende operasjoner
når BLUETOOTH/Wi-Fi-signalet er av:
—— Pare og/eller koble til med en
BLUETOOTH-enhet
—— Bruke SongPal
68NO
Oppdatere
programvaren
Programvaren til dette systemet kan
bli oppdatert i fremtiden.
Du kan oppdater den
forhåndsinstallerte programvaren på
systemet på en av følgende tre måter:
Automatisk oppdatering via
Internett
Når systemet er koblet til Internett,
oppdaterer systemet programvaren
automatisk når det finnes en ny
oppdateringsfil. Denne funksjonen
krever at innstillingene gjøres ved
hjelp av en smarttelefon/iPhone
som har SongPal installert.
Start SongPal på smarttelefonen/
iPhone-enheten, og velg [Auto
Update] på [Settings]-menyen.
Se hjelpen for SongPal hvis du vil ha
mer informasjon.
http://info.songpal.sony.net/help/
Manuell oppdatering via
Internett
/ flere ganger for å
velge SYSTEM, og trykk
deretter på .
3 Trykk gjentatte ganger på
/
for å velge UPDATE, og trykk
deretter på .
4Trykk gjentatte ganger på
/
5 Trykk gjentatte ganger på
/
for å velge VIA NW, og trykk
deretter på .
for å velge EXEC, og trykk
deretter på .
6Trykk på
/ flere ganger for
å velge YES, og trykk
deretter på .
Trykk på OPTIONS for å gå ut av
menyen med alternativer.
Manuell oppdatering med en
USB-enhet
Bruk en datamaskin eller en
annen enhet til å laste ned
oppdateringsfilen fra nettstedene
nedenfor, og lagre den på en USBenhet. Følg instruksjonene for å
oppdatere programvaren.
For kunder i Latin-Amerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
For kunder i Europa og Russland:
<http://www.sony.eu/support>
Annen betjening
Tips
Automatisk oppdatering starter
oppdateringen av programvaren etter at
alle oppdateringsfilene er lastet ned. Det
betyr at dataene ikke blir ødelagt eller går
tapt selv om nettverkstilkoblingen kobles
fra ved et uhell. Hvis feilmeldingen vedvarer,
oppdaterer du manuelt via en USB-enhet.
2 Trykk på
For kunder i andre land/områder:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Når systemet er koblet til Internett,
lyser «UPDATE» på skjermen når
systemet har registrert en ny
oppdateringsfil.
1 Trykk på OPTIONS.
69NO
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
Hvis du støter på et problem med
systemet, finner du problemet i
sjekklisten for feilsøking nedenfor
og iverksetter nødvendige tiltak.
Hvis problemet vedvarer, kontakter
du nærmeste Sony-forhandler.
Vær oppmerksom på at hvis
servicepersonellet bytter noen deler
under reparasjonen, kan de beholde
disse delene.
Hvis PROTECTx CHECK
MANUAL vises på skjermen
(x er et nummer)
Trekk ut strømledningen
umiddelbart, og kontroller
om noe blokkerer
ventilasjonsåpningene på
enheten.
Når du har kontrollert dette og
ikke funnet noen problemer,
kobler du til strømledningen
igjen og slår på systemet. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du
din nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Strømmen slås ikke på.
•• Kontroller at strømledningen er
koblet til riktig.
Systemet slås ikke av selv om du
trykker på .
•• Du kan ved et uhell ha angitt
at skjermmodus skal være
demonstrasjonsmodus. Trykk på
DISPLAY flere ganger for å velge
strømsparingsmodus (side 29).
70NO
Systemet har gått i standbymodus.
•• Dette er ikke en feil. Systemet går
automatisk i standbymodus etter
15 minutter uten noen betjening
eller lydsignaler (side 67).
Det er ingen lyd.
•• Juster volumet.
•• Kontroller tilkoblingen til eventuelt
tilleggsutstyr (side 21).
•• Slå på det tilkoblede utstyret.
•• Koble fra strømledningen, koble
den deretter til igjen, og slå på
systemet.
Det er ikke bilde/lyd når enheten
er koblet til HDMI OUT-kontakten
på TV-en.
•• Endre innstillingen i [HDMI SETUP]
– [HDMI RESOLUTION]. Det kan
hende at problemet blir løst.
•• Utstyret som er koblet til via
HDMI OUT-kontakten på TVen, er ikke i overensstemmelse
med lydsignalformatet. I dette
tilfellet setter du [HDMI SETUP] –
[AUDIO(HDMI)] til [PCM]
(side 40).
•• Prøv følgende:
—Slå
— systemet av og på igjen.
—Slå
— det tilkoblede utstyret av og
på igjen.
—Koble
—
fra HDMI-kabelen og
koble den til igjen.
Det er ingen mikrofonlyd.
•• Juster volumnivået for mikrofonen.
•• Kontroller at mikrofonen er koblet
riktig til MIC1- eller MIC2/GUITARkontakten på enheten.
•• Kontroller at mikrofonen er
slått på.
Ingen TV-lyd høres fra systemet.
•• Kontroller at innstillingen for
høyttalerutgang på TV-en er satt
til å bruke eksterne høyttalere.
CHILD LOCK vises når du trykker på
en tast på enheten.
•• Slå av barnesikringsfunksjonen
(side 67).
Kraftig summing eller støy kan
høres.
•• Flytt systemet bort fra støykilder.
•• Flytt enheten vekk fra neonskilt
eller lysstoffrør.
•• Koble systemet til en annen
stikkontakt.
•• Installer et støyfilter (medfølger
ikke) på strømledningen.
•• Slå av elektronisk utstyr i
nærheten.
•• Støyen som genereres av
kjøleviftene til systemet, kan høres
når systemet er på. Dette er ikke
en feil.
Det høres et klikk når du slår på
strømmen.
•• Dette er brukslyden, og den
forekommer for eksempel når
strømmen slås på og av. Dette er
ikke en feil.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
•• Fjern hindringene mellom
fjernkontrollen og enheten.
•• Flytt fjernkontrollen nærmere
enheten.
•• Rett fjernkontrollen mot sensoren
på enheten.
•• Bytt ut batteriene
(R03 / størrelse AAA).
•• Flytt enheten vekk fra
fluorescerende lys.
Fargeuregelmessighet på
TV-skjermen forsvinner ikke.
•• Slå av TV-en, og slå den deretter
på igjen etter 15 til 30 minutter.
Hvis fargeuregelmessigheten ikke
gir seg, må du plassere systemet
lenger unna TV-en.
Plateskuffen åpnes ikke, og
LOCKED vises på skjermen.
•• Kontakt nærmeste
Sony-forhandler eller autoriserte
Sony-serviceavdeling.
Plateskuffen lukkes ikke.
•• Legg i platen på riktig måte.
Platen mates ikke ut.
•• Du kan ikke mate ut platen under
synkronisert overføring eller
REC1-overføring. Trykk på  for
å avbryte overføringen, og trykk
deretter på  på enheten for å
mate ut platen.
•• Kontakt en Sony-forhandler.
Avspillingen starter ikke.
•• Rengjør platen (side 81).
•• Legg i platen på nytt.
•• Legg i en plate som systemet kan
spille av (side 9).
•• Ta ut platen, tørk vekk fuktigheten
på platen, og la deretter systemet
være påslått i noen timer til
fuktigheten har fordampet.
•• Områdekoden på DVD VIDEOplaten samsvarer ikke med
systemet.
Lyden "hopper".
•• Rengjør platen (side 81).
•• Legg i platen på nytt.
•• Flytt enheten til et sted uten
vibrasjoner.
Tilleggsinformasjon
Det er akustisk feedback.
•• Senk volumet.
•• Flytt mikrofonen eller gitaren bort
fra enheten, eller endre retningen
på mikrofonen.
Platespiller
71NO
Avspillingen starter ikke fra det
første sporet.
•• Sett avspillingsmodusen til
Normal Play (side 34).
•• Gjenoppta avspilling er valgt.
Trykk på  to ganger. Trykk
deretter på  for å starte
avspilling.
Du kan ikke utføre enkelte
funksjoner som stopp, låsesøk,
sakte avspilling, gjentakende
avspilling eller avspilling i tilfeldig
rekkefølge.
•• Det kan hende at du ikke kan
utføre enkelte av operasjonene
ovenfor, avhengig av platen. Se
bruksanvisningen som fulgte med
platen.
DATA CD-/DATA DVD-platen
(MP3, MPEG4 eller Xvid) kan ikke
spilles av.
•• Dataene er ikke lagret i et format
som støttes.
•• Kontroller at du har valgt riktig
mediemodus før avspilling.
Mappenavnet, spornavnet,
filnavnet og ID3-kodetegnene
vises ikke som de skal.
•• ID3-koden er ikke versjon 1 (1.0/1.1)
eller versjon 2 (2.2/2.3).
•• Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
—Store
—
bokstaver (A til Z)
—Tall
— (0 til 9)
—Symboler
—
(< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
Lyden mister stereoeffekt når du
spiller av en AUDIO CD, VIDEO CD,
lydfil, videofil eller DVD VIDEO.
•• Slå av Vocal Fader (side 64).
•• Kontroller at systemet er koblet til
på riktig måte.
72NO
USB-enhet
Overføring fører til en feil.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible USBenheter (side 12).
•• USB-enheten er ikke riktig
formatert. Les bruksanvisningen
for USB-enheten om hvordan du
formaterer den.
•• Slå av systemet, og fjern USBenheten. Hvis USB-enheten har en
strømbryter, slår du USB-enheten
av og på igjen etter at du har
fjernet den fra systemet. Utfør
deretter overføringen på nytt.
•• Hvis overføring eller sletting
gjentas flere ganger, blir
filstrukturen på USB-enheten
fragmentert. Se bruksanvisningen
for USB-enheten om hvordan du
løser dette problemet.
•• USB-enheten ble koblet fra,
eller strømmen ble slått av
under overføring. Slett filen
som ble delvis overført, og utfør
overføringen på nytt. Hvis dette
ikke løser problemet, kan det
hende at USB-enheten er ødelagt.
Se bruksanvisningen for USBenheten om hvordan du løser
dette problemet.
Lydfiler eller mapper på USBenheten kan ikke slettes.
•• Kontroller om USB-enheten er
skrivebeskyttet.
•• USB-enheten ble koblet fra, eller
strømmen ble slått av under
slettingen. Slett filen som ble
delvis slettet. Hvis dette ikke
løser problemet, kan det hende
at USB-enheten er ødelagt.
Se bruksanvisningen for USBenheten om hvordan du løser
dette problemet.
Det er ingen lyd.
•• USB-enheten er ikke riktig
tilkoblet. Slå av systemet, og
koble til USB-enheten på nytt. Slå
deretter på systemet, og kontroller
om USB vises på skjermen.
READING vises i lang tid, eller det
tar lang tid før avspillingen starter.
•• Leseprosessen kan ta lang tid i
disse tilfellene.
—Det
— er mange mapper eller filer
på USB-enheten (side 11).
NO FILE vises på skjermen.
•• Systemet har gått i modus
for programvareoppdatering,
og alle knappene (bortsett
fra ) er deaktivert. Trykk på
 på enheten for å avbryte
programvareoppdateringen.
OVER CURRENT vises på skjermen.
•• Det har oppstått et problem
med nivået på den elektriske
spenningen fra (USB)-porten.
Koble fra strømledningen, og
fjern USB-enheten fra porten.
Kontroller at det ikke er noen
problemer med USB-enheten. Hvis
dette displaymønstret vedvarer,
kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
Visningsfeil.
•• Dataene som er lagret på USBenheten, kan ha blitt ødelagt.
Utfør overføringen på nytt.
•• Dette systemet kan vise følgende
tegnkoder:
—Store
—
bokstaver (A til Z)
—Tall
— (0 til 9)
—Symboler
—
(< > * +, [ ] \ _)
Andre tegn vises som _.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
•• Slå av systemet, koble til USBenheten på nytt, og slå deretter på
systemet.
•• Se informasjonen på nettstedet
om kompatible USB-enheter
(side 12).
Tilleggsinformasjon
Du hører støy, "hopping" eller
forvrengt lyd.
•• Du bruker en USB-enhet som
ikke støttes. Se informasjonen på
nettstedet om kompatible USBenheter (side 12).
•• Slå av systemet, koble til USBenheten på nytt, og slå deretter på
systemet.
•• Støyen kommer fra selve
musikkdataene, eller lyden er
forvrengt. Støy kan ha kommet
med under overføringsprosessen.
Slett filen, og prøv å utføre
overføringen på nytt.
•• Bithastigheten som ble brukt
under kodingen av en lydfil, var
lav. Send en lydfil med høyere
bithastighet til USB-enheten.
—Filstrukturen
—
er svært
komplisert.
—Minnekapasiteten
—
er svært stor.
—Det
— interne minnet er
fragmentert.
73NO
•• USB-enheten fungerer ikke som
den skal. Se bruksanvisningen for
USB-enheten om hvordan du løser
dette problemet.
Avspillingen starter ikke.
•• Slå av systemet, koble til USBenheten på nytt, og slå deretter på
systemet.
•• Se informasjonen på nettstedet
om kompatible USB-enheter
(side 12).
Avspillingen starter ikke fra den
første filen.
•• Sett avspillingsmodusen til
Normal Play (side 34).
Filer kan ikke spilles av.
•• Kontroller at du har valgt riktig
mediemodus før avspilling.
•• Det er ikke støtte for USB-enheter
som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32.*
•• Hvis du bruker en partisjonert
USB-enhet, kan du bare spille av
filer på den første partisjonen.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter
kanskje ikke disse FAT-versjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet
eller kontakter produsenten.
Bilde
Det er ikke bilde.
•• Kontroller at systemet er koblet til
på riktig måte.
•• Hvis videokabelen eller HDMIkabelen er skadet, må du bytte
den ut med en ny.
•• Pass på å koble enheten til HDMIinngangen eller videoinngangen
på TV-en (side 25).
•• Pass på å slå på TV-en og betjene
TV-en på riktig måte.
74NO
•• Pass på å velge inngang i henhold
til tilkoblingen til TV-en, slik at du
kan se bildene fra systemet.
•• (Bortsett fra modeller i LatinAmerika, Europa og Russland.)
Pass på å angi fargesystemet riktig
i henhold til fargesystemet på
TV-en.
Det er støy i bildet.
•• Rengjør platen (side 81).
•• Hvis videosignaler fra systemet må
gå gjennom en VCR til TV-en, kan
kopibeskyttelsen som gjelder for
enkelte DVD VIDEO-programmer,
påvirke bildekvaliteten.
•• (Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller.)
Når du spiller av en VIDEO CDplate som er spilt inn i et annet
fargesystem enn det du har valgt
på systemet, kan bildet forvrenges
(side 28 og 38).
•• (Gjelder ikke for latinamerikanske,
europeiske og russiske modeller.)
Velg fargesystemet som
samsvarer med TV-en
(side 28 og 38).
Skjermformatet på TV-skjermen
kan ikke endres.
•• Sideforholdet er fast på
DVD VIDEO-platen og videofilen.
•• Det kan hende at du ikke kan
endre skjermformatet, avhengig
av TV-en.
Språket for lydsporet kan ikke
endres.
•• Flerspråklige spor er ikke
registrert på DVD VIDEO-platen
som spilles av.
•• DVD VIDEO-platen forbyr endring
av språket for lydsporet.
Språket for undertekstene kan
ikke endres.
•• Flerspråklige undertekster er ikke
registrert på DVD VIDEO-platen
som spilles av.
•• DVD VIDEO-platen forbyr endring
av språket på undertekstene.
Undertekstene kan ikke slås av.
•• Det er ikke mulig å slå av
undertekster på DVD VIDEOplaten.
Kameravinklene kan ikke endres.
•• Flere vinkler er ikke registrert på
DVD VIDEO-platen som spilles av.
•• DVD VIDEO-platen forbyr endring
av vinkler.
Tuner*
Det er kraftig summing eller støy
eller du får ikke inn radiostasjoner.
•• Koble antennen til på riktig måte.
•• Endre antenneplassering og
-retning for å finne godt mottak.
•• Slå av elektrisk utstyr i nærheten.
* Det kan hende at radiosignaler
ikke mottas, avhengig av
radiobølgeforholdene eller
husforholdene i ditt område.
Paring kan ikke utføres.
•• Plasser BLUETOOTH-enheten
nærmere systemet.
•• Andre BLUETOOTH-enheter
nær systemet kan hindre
sammenkobling. Hvis dette skjer,
slår du av de andre BLUETOOTHenhetene.
•• Angi riktig tilgangskode når
du velger systemnavnet (dette
systemet) på BLUETOOTHenheten.
Det går ikke an å koble til.
•• BLUETOOTH-enheten du forsøkte
å koble til, støtter ikke A2DPprofilen og kan ikke kobles til
systemet.
•• Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
•• Opprett en tilkobling fra
BLUETOOTH-enheten.
•• Informasjonen om
paringsregistrering er slettet. Utfør
paringsoperasjonen på nytt.
Lyden hopper eller fluktuerer, eller
tilkoblingen blir brutt.
•• Systemet og BLUETOOTH-enheten
er for langt fra hverandre.
•• Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTHenheten, fjerner eller unngår du
hindringene.
•• Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling i
nærheten, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTHenheter eller en mikrobølgeovn,
flytter du disse.
Lyden fra BLUETOOTH-enheten
kan ikke høres på dette systemet.
•• Øk først volumet på BLUETOOTHenheten, og juster deretter
volumet ved å bruke +/–.
Tilleggsinformasjon
BLUETOOTH-enhet
BLUETOOTH-enheten finner ikke
systemet, eller «FR OFF» vises på
skjermen.
•• Angi BLUETOOTH/Wi-Fisignalet til WIFI OFF eller RF ON
(side 68).
75NO
Det er kraftig summing, støy eller
forvrengt lyd.
•• Hvis det er hindringer mellom
systemet og BLUETOOTHenheten, fjerner eller unngår du
hindringene.
•• Hvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling i
nærheten, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTHenheter eller en mikrobølgeovn,
flytter du disse.
•• Skru ned volumet på den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Nettverkstilkobling
Systemet kan ikke koble til
nettverket. (Annet utstyr på
nettverket kan ikke finne eller
gjenkjenne systemet.)
•• Kontroller at
lyser på skjermen.
•• Systemet bruker ca. to minutter på
å hente IP-adressen når systemet
er slått på og kommunikasjonen
foregår uten bruk av en ruter.
•• Når du bruker en fast IP-adresse,
kan den samme IP-adressen
brukes av annet utstyr. Bruk en
annen IP-adresse.
Kan ikke koble til nettverket via en
trådløs LAN-tilkobling.
•• Hvis nettverkskabelen (LAN)
er koblet til systemet, forsøker
systemet automatisk å opprette
en kablet nettverkstilkobling.
Hvis du vil bruke trådløs
nettverkstilkobling, kobler du
ikke nettverkskabelen (LAN) til
systemet.
76NO
•• Kontroller innstillingene på
den trådløse nettverksruteren/
tilgangspunktet. Hvis modusen
for skjult SSID er satt til «On»
på tilgangspunktet, setter du
den til «Off». Hvis du vil ha
informasjon om innstillingene for
tilgangspunktet for den trådløse
ruteren, ser du bruksanvisningen
for tilgangspunktet.
•• Angi BLUETOOTH/Wi-Fi-signalet
til «RF ON» (side 68).
Systemet kan ikke koble til
nettverket ved hjelp av WPS.
•• Konfigurer nettverket når du har
søkt frem tilgangspunktet ved
hjelp av søk etter tilgangspunkt.
•• Du kan ikke koble til et
nettverk ved hjelp av WPS hvis
tilgangspunktet er satt til WEP.
•• Oppdater det trådløse nettverket
ruteren/tilgangspunktet til den
nyeste versjonen.
Music Services
Systemet kan ikke koble til
musikktjenester.
•• Kontroller at den trådløse ruteren/
tilgangspunktet er slått på.
•• Kontroller at
lyser på skjermen.
Hvis ikke konfigurerer du det
trådløse nettverket på nytt. Se
oppstartsveiledningen for Wi-Fi
hvis du vil ha mer informasjon.
•• Når systemet er tilkoblet et
trådløst nettverk, plasserer
du det trådløse nettverket/
tilgangspunktet og systemet
nær hverandre og utfører
konfigurasjonen på nytt.
•• Hos enkelte leverandører er det bare
tillatt med én forbindelse til Internett.
•• Når du slår på mobiltelefonen
(Android-enheten, Xperiaenheten eller iPhone/iPod touch)
etter at den har vært slått av en
stund, kan du forsøke å starte
SongPal-appen på nytt.
Home Network
Kontrollenheten
(betjeningsenheten) finner ikke
dette systemet. (Kontrollenheten
kan ikke bla gjennom innholdet på
dette systemet.)
•• Kontroller at kontrollenheten er
koblet til hjemmenettverket.
•• Multicastkontrollen på
tilgangspunktet er aktivert.
Musikken startet automatisk.
•• Dette systemet kan være kontrollert
av annet utstyr. Du kan blokkere
denne kontrollen ved å deaktivere
standby-modusen for BLUETOOTH/
nettverket (side 68).
Kan ikke utføre stasjonssøk eller
avspilling.
•• Kontroller om lydfilen er uegnet
eller er blitt slettet fra serveren. Se
bruksanvisningen som fulgte med
serveren.
av lydfilen i et lydformat
som ikke støttes av dette
systemet. Kontroller
lydformatsinformasjonen på
serveren.
•• Deaktiver multicastkontrollen
på den trådløse ruteren/
tilgangspunktet. Hvis den er
aktivert, kan det ta flere minutter
å sende ut lyden. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for den trådløse
ruteren/tilgangspunktet.
•• Serveren tillater ikke tilgang
fra dette systemet. Endre
innstillingene på serveren
slik at tilgangen fra dette
systemet blir tillatt. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for serveren.
Bevegelsesstyring
Håndtegnskontrollen kan ikke
aktiveres.
•• Trykk på GESTURE ON/OFF flere
ganger til GESTURE CONTROL
lyser.
•• Kontroller at
barnesikringsfunksjonen ikke er
aktivert (side 67).
Håndtegnskontrollen fungerer
ikke som den skal.
•• Flytte hånden nærmere GESTURE
CONTROL-sensoren (side 53)
når du utfører sveipebevegelsen.
•• Utfør sveipebevegelsen saktere.
•• Velg riktig modus (PLAYBACK, DJ,
SAMPLER eller KARAOKE) før du
bruker bevegelsesstyring
(side 54, 55).
•• Installer et støyfilter (medfølger
ikke) på strømledningen.
•• Slå av elektronisk utstyr i
nærheten.
Tilleggsinformasjon
Lyden blir avbrutt.
•• DLNA-serveren er overbelastet.
Avslutt alle programmene som kjører.
•• Det er forstyrrelser på det trådløse
signalet. Slå av andre enheter, for
eksempel mikrobølgeovnen.
•• Kommunikasjonshastigheten
på det trådløse nettverket kan
bli langsommere på trådløse
nettverksrutere/tilgangspunkt
som er IEEE802.11n-kompatible,
hvis sikkerhetsmetoden er angitt til
WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP).
Hvis hastigheten blir langsommere,
endrer du sikkerhetsmetoden til
WPA/WPA2-PSK (AES).
Krypteringsfargene varierer
avhengig av enheten. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for ruteren/
tilgangspunktet.
•• Serveren forsøker å spille
77NO
Control for HDMI
("BRAVIA" Sync)
Systemet slås ikke på selv om
TV-en slås på.
•• Trykk på DVD SETUP, og angi
deretter [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] som [ON]
(side 40). TV-en må støtte
Control for HDMI-funksjonen
(side 58). Se bruksanvisningen
for TV-en hvis du vil ha mer
informasjon.
•• Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger.
Systemeffekten synkroniseres
med TV-ens høyttalerinnstillinger.
Se bruksanvisningen for TV-en
hvis du vil ha mer informasjon.
•• Hvis det kom lyd fra TV-ens
høyttalere forrige gang, vil ikke
systemet slå seg på selv når TV-en
slås på.
Systemet slås av når TV-en slås av.
•• Sjekk innstillingen for [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(side 40). Når [STANDBY LINKED
TO TV] er satt til [ON], slår systemet
seg av automatisk når du slår av
TV-en, uavhengig av inngang.
Systemet slås ikke av selv om
TV-en slås av.
•• Sjekk innstillingen for [HDMI
SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV]
(side 40).
Hvis du vil slå av systemet
automatisk uavhengig av inngang
når du slår av TV-en, setter du
[STANDBY LINKED TO TV] til
[ON]. TV-en må støtte Control for
HDMI-funksjonen (side 58). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
78NO
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
•• Kontroller typen og tilkoblingen
for HDMI-kabelen eller lydkabelen
som er koblet til systemet og TVen (side 25).
•• Hvis TV-en er kompatibel med
ACR (Audio Return Channel), må
du kontrollere at systemet er
koblet til en ARC-kompatibel HDMI
IN-kontakt på TV-en (side 25).
Hvis lyden fortsatt ikke sendes ut,
eller hvis lyden blir avbrutt, kobler
du til en lydkabel (medfølger
ikke), trykker på DVD SETUP, og
angir deretter [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL] som
[OFF] (side 40).
•• Hvis TV-en ikke er kompatibel
med ARC (Audio Return Channel),
kommer det ikke TV-lyd fra
systemet selv om det er koblet til
HDMI IN-kontakten på TV-en. For å
få TV-lyd fra systemet må du koble
til en lydkabel (medfølger ikke)
(side 26).
•• Bytt inngangen for systemet til
«TV» (side 26).
•• Øk volumet på systemet.
•• Avhengig av i hvilken rekkefølge
du kobler sammen TV-en og
systemet, kan systemet være
dempet og «MUTING» lyser på
skjermen på systemet. Hvis dette
skjer, slår du først på TV-en og
deretter systemet.
•• Velg Audio System som
høyttalerinnstilling for TV-en
(BRAVIA). Se bruksanvisningen for
TV-en for å finne ut hvordan du
konfigurerer TV-en.
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
•• Slå av lyden på systemet eller TV-en.
•• Endre høyttalerutgangen på
TV-en til TV-høyttaleren eller
lydanlegget.
Party Chain
Party Chain-funksjonen kan ikke
aktiveres.
•• Kontroller tilkoblingene
(side 61).
•• Kontroller at alle lydkablene er
riktig tilkoblet.
Party Chain-funksjonen fungerer
ikke som den skal.
•• Slå av systemet. Slå det deretter
på igjen for å aktivere Party Chainfunksjonen.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fortsatt ikke
fungerer slik det skal, tilbakestiller
du systemet til standard
fabrikkinnstillinger.
1 Trekk ut strømledningen,
og plugg den i igjen.
2 Trykk på  for å slå på systemet.
3 Trykk på OPTIONS.
4 Trykk på / flere ganger
for å velge SYSTEM, og trykk
deretter på .
5 Trykk på
/ flere ganger
for å velge RESET, og trykk
deretter på .
6 Trykk på
/ flere ganger for å
velge YES, og trykk deretter på
.
RESET vises på skjermen.
Etter at tilbakestillingen er fullført,
starter systemet på nytt automatisk.
Trykk på  for å slå på systemet.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger,
for eksempel de forhåndsinnstilte
radiostasjonene og klokken,
tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger.
Tilbakestille innstillingene på
oppsettmenyen til
standardinnstillingene
Du kan tilbakestille innstillingene
på oppsettmenyen (bortsett fra
[PARENTAL CONTROL]-innstillinger)
til standardinnstillingene.
1 Trykk på DVD SETUP.
Oppsettmenyen vises på TV-skjermen.
Tilleggsinformasjon
Funksjonen Control for HDMI
fungerer ikke som den skal.
•• Kontroller tilkoblingen til systemet
(side 21).
•• Aktiver funksjonen Control
for HDMI på TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
•• Vent litt, og prøv deretter på nytt.
Hvis du kobler fra systemet, tar det
en stund før betjening blir mulig
igjen. Vent i minst 15 sekunder, og
prøv deretter på nytt.
•• Kontroller at TV-en som er koblet
til systemet, støtter funksjonen
Control for HDMI.
•• Typen og antall enheter som kan
styres med funksjonen Control for
HDMI, er begrenset i henhold til
HDMI CEC-standarden:
—Opptaksenheter
—
(Blu-rayopptaker, DVD-opptaker osv.):
opptil 3 enheter
—Avspillingsenheter
—
(Blu-ray-spiller, DVD-spiller osv.):
opptil 3 enheter (dette systemet
bruker én av dem)
—Tunerrelaterte
—
enheter:
opptil 4 enheter
—Lydsystem
—
(mottaker/
hodetelefoner): opptil 1 enhet
(brukes av dette systemet)
2 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [SYSTEM SETUP],
og trykk deretter på .
3 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge [RESET], og trykk
deretter på .
79NO
4 Trykk på
/ gjentatte ganger
for å velge [JA], og trykk
deretter på .
Det tar noen sekunder å fullføre
denne operasjonen. Ikke trykk på 
når du tilbakestiller systemet.
Selvdiagnosefunksjon
Når bokstaver/tall vises på
TV-skjermen eller på
enhetsskjermen
Når selvdiagnosefunksjonen er
aktivert for å hindre at det oppstår
feil på systemet, vises det et
servicenummer. Servicenummeret
består av en bokstav og tall
(f.eks. C 13 50). Se årsak og løsninger
i tabellen nedenfor.
De første tre Årsak og løsning
tegnene i
servicenummeret
C 13
Platen er tilsmusset.
•• Rengjør platen med en
myk klut (side 81).
C 31
Platen er ikke lagt i på
riktig måte.
•• Slå av systemet, og slå
det deretter på igjen.
Deretter setter du inn
platen igjen på riktig
måte.
E XX
Systemet har utført
(XX er et tall) selvdiagnosefunksjonen for å forhindre en
funksjonsfeil.
•• Kontakt din nærmes-
te Sony-forhandler
eller et lokalt autorisert
Sony-servicested, og
oppgi det femsifrede
servicenummeret.
Eksempel: E 61 10
80NO
Meldinger
Én av de følgende meldingene vises
kanskje eller blinker på displayet
under bruk.
CANNOT PLAY
•• En plate som ikke kan spilles av,
ble lagt i.
•• En DVD VIDEO-plate med en
områdekode som ikke støttes, ble
satt i.
DATA ERROR
•• Filen er opprettet i et format som
ikke støttes.
•• Filtypene samsvarer ikke med
filformatet.
DEVICE ERROR
USB-enheten gjenkjennes ikke, eller
en ukjent enhet er tilkoblet.
DEVICE FULL
Minnet til USB-enheten er fullt.
ERASE ERROR
Sletting av lydfiler eller mapper på
USB-enheten mislyktes.
FATAL ERROR
USB-enheten ble fjernet under
overføring eller sletting og kan ha
blitt skadet.
FOLDER FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet mapper
er nådd.
GUEST
Systemet har blitt en Party Guest,
ettersom Party Chain-funksjonen er
aktivert av en Party Host.
GROUP
Enheten har blitt med i Wireless Party
Chain-funksjonen aktivert ved hjelp
av en Wireless Party Chain-vert.
HOST
Systemet aktiverte Party Chainfunksjonen og har blitt en
Party Host.
REC ERROR
Overføringen startet ikke, stoppet
midt i eller kunne ikke utføres av en
annen årsak.
M-ROOM
Enheten aktiverte Wireless Party
Chain-funksjonen og har blitt en
Wireless Party Chain-vert.
TRACK FULL
Du kan ikke overføre til USB-enheten
fordi det maksimale antallet filer er
nådd.
NoDEVICE
Ingen USB-enhet er tilkoblet eller
det er koblet til en USB-enhet som
ikke støttes.
Forsiktighetsregler
NO DISC
Det er ingen plate i spilleren.
NO MUSIC
Det finnes ingen støttede lydfiler i
avspillingskilden.
NO SUPPORT
En USB-enhet som ikke støttes, er
tilkoblet, eller USB-enheten er koblet
til med en USB-hub.
NO VIDEO
Det finnes ingen støttede videofiler i
avspillingskilden.
OVER CURRENT
Det er registrert overspenning fra
(USB)-porten.
PROTECT
USB-enheten er skrivebeskyttet.
PUSH STOP
Du prøvde å utføre en operasjon
som bare kan utføres når
avspillingen er stoppet.
READING
Systemet leser informasjonen på
platen eller USB-enheten. Enkelte
operasjoner er ikke tilgjengelige.
Utfør følgende prosedyre før du skal
bære enheten, for å unngå skade på
platemekanismen.
Bruk knappene på
berøringsskjermen på enheten til å
utføre denne handlingen.
1 Trykk på  for å slå på systemet.
2 Trykk på FUNCTION gjentatte
ganger for å velge DVD/CD.
3 Ta ut platen.
Trykk på  for å åpne og lukke
plateskuffen.
Vent til NO DISC vises på skjermen.
4 Koble fra strømledningen.
Merknader om plater
•• Rengjør platen med en klut fra midten
og ut til kanten før du spiller den av.
•• Ikke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
•• Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler.
La dem heller ikke ligge i en bil som står
parkert i direkte sollys.
Tilleggsinformasjon
NOT USE
Du prøvde å utføre en bestemt
operasjon under forhold som ikke
tillater denne operasjonen.
Når du bærer enheten
81NO
Om sikkerhet
Om høyttalersystemet
•• Trekk ut strømledningen fra
Det innebygde høyttalersystemet har
ikke magnetisk skjerming, og bildet på
TV-er i nærheten blir kanskje magnetisk
forvrengt. I slike tilfeller slår du av TV-en,
venter i 15 til 30 minutter og slår den på
igjen. Hvis problemet vedvarer, flytter du
systemet langt unna TV-en.
stikkontakten hvis ikke den skal brukes
på en stund. Hold alltid i støpslet når du
trekker ut strømledningen. Trekk aldri i
selve ledningen.
•• Hvis det skulle komme et
fremmedlegeme eller væske inn i
systemet, må du koble fra systemet og
la kvalifisert personell kontrollere det
før du bruker det igjen.
•• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om plassering
•• Ikke plasser systemet på skrå eller på
steder som er ekstremt varme, kalde,
støvete, skitne eller fuktige, som
mangler tilstrekkelig ventilasjon, eller
som er utsatt for vibrasjon, direkte sollys
eller sterkt lys.
•• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er spesialbehandlet
(for eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel), fordi dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
•• Hvis systemet tas rett fra kulden og inn i
varmen, eller plasseres i et meget fuktig
rom, kan det oppstå kondens på linsene
inni enheten, noe som kan føre til
funksjonsfeil på systemet. I slike tilfeller
tar du ut platen og lar systemet være
påslått i omtrent en time til fuktigheten
har fordampet.
Om varmeakkumulering
•• Varmeakkumulering på enheten under
bruk er normalt, og det er ingen grunn
til bekymring.
•• Ikke berør kabinettet hvis det har blitt
brukt kontinuerlig på høyt volum, fordi
kabinettet kan ha blitt varmt.
•• Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
82NO
VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Hvis du lar systemet vise
et stillvideobilde eller skjermbilde på
TV-en over lengre tid, kan det forårsake
uopprettelig skade på TV-skjermen.
Projektor-TV-er er spesielt utsatt for
dette.
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk
klut som er lett fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Ikke bruk noen form for skrubbepute,
skurepulver eller løsemidler, for eksempel
tynner, rensebensin eller alkohol.
Merknader om oppdatering
Programvaren kan bli oppdatert
automatisk når dette systemet er koblet
til Internett via et kablet eller trådløst
nettverk.
Du kan legge til nye funksjoner og bruke
systemet på en enklere og tryggere måte
ved å oppdatere det.
Hvis du ikke vil oppdatere automatisk,
kan du deaktivere denne funksjonen
ved å bruke SongPal du har installert på
smarttelefonen/iPhone-enheten. Det kan
imidlertid hende systemet oppdaterer
programvaren automatisk av hensyn til
sikkerheten, selv om du har deaktivert
denne funksjonen.
Du kan også oppdatere programvaren
ved hjelp av innstillingsmenyen når
denne funksjonen er deaktivert. Se
Oppdatere programvaren (side 69)
hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan ikke bruke systemet mens
programvaren oppdateres.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende
tjenester som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan
endres, deaktiveres midlertidig eller
avsluttes uten forhåndsvarsel. Sony skal
ikke kan holdes ansvarlig i slike tilfeller.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
•• Hvis du skal bruke BLUETOOTH-
Tilleggsinformasjon
enheter, må de ikke stå mer
enn omtrent 10 meter (uhindret
avstand) fra hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan være
kortere under følgende forhold:
—— Når en person, metallgjenstand,
vegg eller annen hindring befinner
seg mellom enhetene med en
BLUETOOTH-tilkobling
—— Steder der et trådløst nettverk er
installert
—— I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk
—— På steder der det genereres andre
elektromagnetiske bølger
•• BLUETOOTH-enheter og utstyr for
trådløst nettverk (IEEE 802.11b/g/n)
bruker det samme frekvensbåndet
(2,4 GHz). Når du bruker en
BLUETOOTH-enhet nær en enhet med
funksjonalitet for trådløst nettverk,
kan det oppstå elektromagnetisk
forstyrrelse. Det kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende botemidler:
—— Plasser systemet minst 10 meter
unna utstyret for trådløst nettverk.
—— Skru av utstyret for trådløst nettverk
når du bruker BLUETOOTH-enheten
innenfor en rekkevidde på 10 meter.
—— Bruk systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som
mulig.
•• Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Siden denne
interferensen kan føre til funksjonsfeil,
må du alltid slå av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten på
følgende steder:
—— på sykehus, tog, fly, bensinstasjoner
og alle steder der det kan finnes
brennbare gasser
—— i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
•• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjoner, for
sikre tilkoblinger under kommunikasjon
ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
Denne sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig, avhengig av innstillinger
og andre faktorer, og derfor må du alltid
være forsiktig når du kommuniserer ved
hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på noen måte
holdes ansvarlig for skader eller
andre tap som oppstår som følge
av informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
•• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
•• BLUETOOTH-enheter som er koblet
til dette systemet, må være i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må
være sertifisert for samsvar. Selv når en
enhet er i samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid
være tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller
fører til ulik styringsmetode, visning
eller betjening.
•• Støy kan forekomme, eller lyden kan
bli kuttet, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette
systemet, kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsesforholdene.
83NO
Merknader til lisensavtalen
Dette produktet inneholder programvare
som Sony bruker i henhold til en
lisensavtale med innehaveren av
opphavsretten. Vi er i henhold til krav fra
innehaveren av opphavsretten pålagt
å informere våre kunder om innholdet i
denne avtalen.
Gå til følgende URL-adresse for å lese
innholdet i lisensen.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
Hvis du ikke vil oppdatere programvaren
automatisk, kan du deaktivere denne
funksjonen ved hjelp av SongPal installert
på din smarttelefon/iPhone.
Det kan hende at programvaren
oppdateres automatisk for stabil bruk
o.l., selv om du deaktiverer denne
funksjonen. Hvis du deaktiverer denne
funksjonen, kan du fremdeles oppdatere
programvaren manuelt.
Hvis du vil ha mer informasjon om
innstilling og bruk, kan du lese
hjelpeveiledningen.
Enheten kan ikke brukes under
oppdateringen.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende
tjenester som tilbys av tredjeparter
Merknad til GNU GPL/LGPL for
anvendt programvare
Dette produktet inneholder programvare
som er underlagt følgende GNU General
Public-lisens (heretter kalt "GPL") eller
GNU Lesser General Public-lisens
(heretter kalt "LGPL"). Disse fastslår at
kunden har rett til å anskaffe, endre og
distribuere kildekoden i den angitte
programvaren på nytt i samsvar med
vilkårene i medfølgende GPL eller LGPL.
Kildekoden for programvaren som er
nevnt ovenfor, er tilgjengelig på nettet.
Hvis du vil laste den ned, går du til
nettadressen nedenfor og velger
modellnavnet "MHC-V90DW".
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Vær oppmerksom på at Sony ikke svarer
på eller gir tilbakemelding på spørsmål
om innholdet i kildekoden.
Merknader om oppdateringen
Hvis du bruker denne enheten mens du
er koblet til Internett via et kablet eller
trådløst nettverk, kan enheten automatisk
oppdatere til den nyeste programvaren.
Ved å oppdatere programvaren, vil nye
funksjoner bli lagt til slik at du kan få mer
praktisk og stabil bruk.
84NO
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan bli
endret, deaktivert eller avsluttet uten
forvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Om programvareversjon
Dette radioutstyret er beregnet på
å brukes med godkjente versjoner
av programvaren som er angitt i EUs
samsvarserklæring. Programvaren som
er lastet inn på dette utstyret er bekreftet
å være i samsvar med de grunnleggende
kravene i direktivet 2014/53/EU.
Programvareversjon: SYS _._ _
Du kan kontrollere den gjeldende
programvareversjonen ved å trykke på
OPTIONS på fjernkontrollen.
1 Trykk på OPTIONS.
2 Trykk på / gjentatte ganger
for å velge enheten, og trykk
deretter på .
3 Velg VERSION, og trykk
deretter på
.
SYS _._ _ vises på skjermen.
Spesifikasjoner
Satellittenhet
(høyttalersystem SS-V90DW)
Høyttalersystem:
Diskanthøyttaler +
mellombølgehøyttaler
Høyttalerenhet:
Diskanthøyttaler: 50 mm × 4, konisk
«Midrange»: 130 mm × 4, konisk
Rangert impedans:
8 ohm
Utganger
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spenning på 2 V, impedans på
1 kiloohm
VIDEO OUT:
Maks. utgangseffekt 1 Vp-p,
ubalansert, synkronisert negativ
belastningsimpedans 75 ohm
HDMI OUT (TV):
Lydsignal som støttes: Tokanals
lineær PCM (opptil 48 kHz),
Dolby Digital
HDMI-delen
Subwooferenhet
(DVD-mottaker SA-V90DW)
Kontakt:
Type A (19 pinner)
Høyttalersystem:
Basshøyttaler, bassrefleks
Høyttalerenhet:
250 mm × 2, konisk
Rangert impedans:
8 ohm
Platespiller
Innganger
* Denne effekten er målt ved en
avstand på 200 mm fra objektivets
overflate på den optiske
pickup-blokkeringen med 7 mm
blenderåpning.
Frekvensrespons:
20 Hz–20 kHz
Format for videofargesystem:
Latinamerikansk modell:
NTSC
Andre modeller:
NTSC og PAL
USB-delen
USB-enhet som støttes:
MSC (Mass Storage Class)
Maks. strømstyrke:
1 A
USB-port:
Type A
Tilleggsinformasjon
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Spenning 2 V, impedans
47 kiloohm
TV (ARC):
Lydsignal som støttes:
Tokanals lineær PCM
MIC1:
Sensitivitet på 1 mV, impedans på
10 kiloohm
MIC2/GUITAR:
Følsomhet 1 mV, impedans
10 kiloohm
(når gitarmodus er slått av)
Følsomhet 200 mV, impedans
1 megaohm
(når gitarmodus er slått på)
System:
CD-system og digitalt lyd- og
videosystem
Egenskaper for laserdiode
Utslippsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 μW
85NO
FM-tunerdelen
Nettverk
FM-stereo, FM-superheterodyn tuner
Antenne:
FM-ledningsantenne
Innstillingsområde:
87,5 MHz–108,0 MHz
(trinn på 50 kHz)
Ethernet LAN
100BASE-TX
Trådløst nettverk
Kompatible standarder:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sikkerhet:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Driftsfrekvens:
2400–2483,5 Mhz/
5150–5250 Mhz/
5250–5350 Mhz/
5470–5725 Mhz
Maksimal utgangseffekt:
<20,0 dBm
Driftsfrekvens:
5725-5850 MHz
Maksimal utgangseffekt:
<13,9 dBm
BLUETOOTH-delen
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 4.2
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power
Class 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Synslinje på omtrent 30 m*1
Driftsfrekvens:
2400–2483,5 MHz
Maksimal utgangseffekt:
<20,0 dBm
Modulasjonsmåte:
FHSS
(Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Støttede kodeker:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
*1 Den faktiske avstanden varierer,
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enheter, magnetiske felt
i nærheten av mikrobølgeovner,
statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
2
* Standard BLUETOOTH-profiler
angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
86NO
NFC-del
Driftsfrekvens:
13,56 MHz
Maksimal utgangseffekt:
< 60 dBμA/m på 10 m
Støttede lydformater
Støttet bithastighet og
samplingsfrekvenser:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16–320 kbps (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 kHz, 16–320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 kHz, 16 320 kbps
(CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-biter)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 kHz (16/24 biter)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-biter)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz (16/24-biter)
DSD (DSF/DFF):
2,8 MHz (1 bit)
Videoformater som støttes
Strømkrav:
120 V–240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbruk:
320 W
Strømforbruk (i strømsparingsmodus):
0,5 W (Når «NW STBY» er satt til
«OFF» og [CONTROL FOR HDMI] er
satt til [OFF].)
3 W* (Når «NW STBY» er satt til
«ON» og [CONTROL HDMI HDMI]
er satt til [ON].)
Mål (B/H/D) (ca.):
Montert enhet:
532 mm × 1,706 mm ×
494 mm
Satellittenhet:
429 mm × 830 mm × 344 mm
Subwooferenhet:
532 mm × 1 080 mm ×
494 mm
Vekt (ca.).
Montert enhet:
50,5 kg
Satellittenhet:
13,5 kg
Subwooferenhet:
37 kg
* Strømforbruket til systemet vil være
mindre enn 0,5 W når det ikke finnes
HDMI-tilkobling og «NW STBY» er satt
til «OFF».
Design og spesifikasjoner kan bli
endret uten varsel.
Tilleggsinformasjon
Xvid:
Videokodek: Xvid-video
Bithastighet: 4,854 Mbps (maks.)
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 480, 30 bilder per sekund
720 x 576, 25 bilder per sekund
(unntatt for latinamerikansk
modell)
Lydkodek: MP3
MPEG4:
Filformat: MP4-filformat
Videokodek: MPEG4 enkel profil
(AVC er ikke kompatibel)
Bithastighet: 4 Mbps
Oppløsning/bildehastighet:
720 × 480, 30 bilder per sekund
720 x 576, 25 bilder per sekund
(unntatt for latinamerikansk
modell)
Lydkodek: AAC-LC
(HE-AAC er ikke kompatibel)
DRM: Ikke kompatibel
Generelt
87NO
Språkkodeliste
Stavemåtene samsvarer med ISO-standard 639:1988 (E/F).
88NO
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode Språk
1027
Afar
1186
Skotsk-gælisk
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhasisk
1194
Galisisk
1352
Mongolsk
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldovsk
1515
Sundanesisk
1039
Amharisk
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Svensk
1044
Arabisk
1209
Hausa
1357
Malayisk
1517
Swahili
1045
Assamesisk
1217
Hindi
1358
Maltesisk
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Kroatisk
1363
Burmesisk
1525
Telugu
1052
Aserbajdsjansk
1229
Ungarsk
1365
Nauru
1527
Tadsjikisk
1053
Basjkirsk
1233
Armensk
1369
Nepalsk
1528
Thai
1057
Hviterussisk
1235
Interlingua
1376
Nederlandsk
1529
Tigrinya
1059
Bulgarsk
1239
Interlingue
1379
Norsk
1531
Turkmensk
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Oksitansk
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesisk
1403
(Afan) oromo
1534
Setswana
1066
Bengali, bangla 1253
Islandsk
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetansk
1254
Italiensk
1417
Punjabi
1538
Tyrkisk
1070
Bretonsk
1257
Hebraisk
1428
Polsk
1539
Tsonga
1079
Katalansk
1261
Japansk
1435
Pashto, pushto
1540
Tatar
1093
Korsikansk
1269
Jiddisk
1436
Portugisisk
1543
Twi
1097
Tsjekkisk
1283
Javanesisk
1463
Quechua
1557
Ukrainsk
1103
Walisisk
1287
Georgisk
1481
Retoromansk
1564
Urdu
1105
Dansk
1297
Kasakhisk
1482
Kirundi
1572
Usbekisk
1109
Tysk
1298
Grønlandsk
1483
Rumensk
1581
Vietnamesisk
1130
Bhutansk
1299
Kambodsjansk
1489
Russisk
1587
Volapük
1142
Gresk
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Norsk
1301
Koreansk
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spansk
1307
Kurdisk
1501
Sangho
1684
Kinesisk
1150
Estisk
1311
Kirgisisk
1502
Serbokroatisk
1697
Zulu
1151
Baskisk
1313
Latin
1503
Singalesisk
1703
Ikke angitt
1157
Persisk
1326
Lingala
1505
Slovakisk
1165
Finsk
1327
Laotisk
1506
Slovensk
1166
Fijiansk
1332
Litauisk
1507
Samoansk
1171
Færøysk
1334
Latvisk
1508
Shona
1174
Fransk
1345
Gassisk
1509
Somali
1181
Frisisk
1347
Maori
1511
Albansk
1183
Irsk
1349
Makedonsk
1512
Serbisk
Områdekodeliste for foreldrekontroll
Kode Sted
Kode Sted
Kode Sted
Kode Sted
2044
Argentina
2165
Finland
2362
Mexico
2149
Spania
2047
Australia
2174
Frankrike
2376
Nederland
2499
Sverige
2046
Østerrike
2109
Tyskland
2390
New Zealand
2086
Sveits
2057
Belgia
2248
India
2379
Norge
2528
Thailand
2070
Brasil
2238
Indonesia
2427
Pakistan
2184
Storbritannia
2079
Canada
2254
Italia
2424
Filippinene
2090
Chile
2276
Japan
2436
Portugal
2092
Kina
2304
Korea
2489
Russland
2115
Danmark
2363
Malaysia
2501
Singapore
Tilleggsinformasjon
89NO
© 2017 Sony Corporation
4-694-841-34(1)
Download PDF