Sony | CMT-SBT20 | Sony CMT-SBT20 HiFi-anlegg med Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

Lydanlegg til hjemmet
Bruksanvisning
Komme i gang
Lytte til en CD
Lytte til radioen
Lytte til en fil
på en USB-enhet
Lytte til musikk med
valgfrie lydkomponenter
Lytte til musikk via en
BLUETOOTH-tilkobling
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Forholdsregler/
spesifikasjoner
CMT-SBT20
ADVARSEL
Tildekking av ventilasjonsåpningen på apparatet
med aviser, duker, gardiner eller lignende kan
medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild,
for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk sjokk
ved å unngå å utsette apparatet for drypping eller
spruting, og ikke plassere væskefylte objekter på
apparatet, for eksempel vaser.
Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten
fra strømmen, kan du koble enheten til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra
stikkontakten med en gang.
Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel
en bokhylle eller innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater som inneholder
batterier, ikke utsettes for sterk varme, for
eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge
støpselet står i stikkontakten. Dette gjelder selv om
selve enheten er slått av.
FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter sammen med dette
produktet medfører økt fare for øyeskader.
For kunder i Europa
Dette apparatet er klassifisert som et CLASS 1
LASER-produkt. Denne merkingen finnes på
baksiden.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som bruker EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler knyttet
til produktets samsvar med EU-lovgivningen
skal rettes til den autoriserte representanten,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
For spørsmål som gjelder service og garanti,
henvises det til adressene som er angitt i de
separate service- og garantidokumentene.
2NO
Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til denne
nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Gyldigheten for CE-merkingen er bare begrenset
til landene der den håndheves juridisk, i hovedsak
EØS-landene.
For kunder i Europa og Australia
Avhending av brukte batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet,
batteriet eller innpakningen viser at
produktet og batteriet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk
symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også
merket med de kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på
å kvitte deg med slike produkter og batterier på
en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid på
et egnet innsamlingssted for resirkulering av
batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for
å sikre at det håndteres riktig. For alle andre
batterier kan du se delen om hvordan du trygt
tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på
egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om avhending
av dette produktet og batteriene.
Dette systemet er utviklet for bruk til følgende
formål:
•• avspilling av musikk fra plater eller
USB-enheter
•• lytte til radiostasjoner
•• avspilling av musikk fra
BLUETOOTH-enheter
Før du bruker dette
systemet
Feil som oppstår under vanlig bruk av
systemet, blir reparert av Sony i henhold
til betingelsene som er definert i den
begrensede garantien for dette systemet.
Sony er imidlertid ikke ansvarlig for følger
som oppstår som et resultat av mislykket
avspilling som forårsakes av et skadet
system eller system som ikke fungerer.
Musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede
teknologier
Dette produktet er laget for å spille av
plater som samsvarer med Compact
Disc (CD)-standarden. I det siste har
enkelte musikkplater som er kodet med
opphavsrettsbeskyttede teknologier,
blitt markedsført av noen plateselskaper.
Vær oppmerksom på at blant disse
musikkplatene, finnes det noen plater som
ikke samsvarer med CD-standarden og
derfor kanskje ikke kan spilles av med dette
produktet.
Merknader om DualDiscs
En DualDisc er et plateprodukt med to sider
som kombinerer DVD-innspilt materiale på
én side med digitalt lydmateriale på den
andre siden. Lydmaterialet samsvarer
imidlertid ikke med CD-standarden,
og derfor er det ikke sikkert at du kan
spille av på dette produktet.
3NO
Innhold
Før du bruker dette systemet................................................................. 3
Komme i gang
Plassering og kontroller.......................................................................... 6
Klargjøre fjernkontrollen........................................................................10
Feste på høyttalerputene......................................................................10
Stille klokken..........................................................................................10
Lytte til en CD
Spille av en CD-DA-/MP3-/WMA-plate................................................. 12
Slik endrer du avspillingsmodusen............................................................12
Opprette ditt eget program (programavspilling).......................................14
Lytte til radioen
Stille inn en radiostasjon........................................................................ 15
Forhåndsinnstille radiostasjoner........................................................... 15
Velge en forhåndsinnstilt radiostasjon......................................................16
Lytte til en fil på en USB-enhet
Spille av en fil på en USB-enhet............................................................. 17
Slik endrer du avspillingsmodusen............................................................18
Lytte til musikk med valgfrie lydkomponenter
Bruke valgfrie lydkomponenter.............................................................19
4NO
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Koble systemet til en BLUETOOTH-enhet og lytte til musikk................ 20
Sammenkoble med en enhet som ikke har NFC-funksjoner......................21
Sammenkoble med en enhet som har NFC-funksjoner............................ 22
Slette sammenkoblings­informasjon........................................................ 23
Sammenkoble flere enheter..................................................................... 24
Ytterligere informasjon
Stille inn den automatiske standbyfunksjonen.................................... 25
Stille inn standbymodus for BLUETOOTH............................................. 25
Stille inn det trådløse BLUETOOTH-signalet til ON eller OFF................ 26
Justere lyden......................................................................................... 26
Bruke tidtakerne....................................................................................27
Stille inn tidtakeren for hvilemodus.......................................................... 27
Stille inn avspillingstidtakeren.................................................................. 27
Endre skjermen..................................................................................... 28
Feilsøking
Feilsøking.............................................................................................. 29
Meldinger.............................................................................................. 33
Forholdsregler/spesifikasjoner
Forholdsregler...................................................................................... 34
Nettsteder for kompatible enheter....................................................... 35
Trådløs BLUETOOTH-teknologi............................................................. 36
Spesifikasjoner......................................................................................37
5NO
Komme i gang
Plassering og kontroller
Merk
Denne bruksanvisningen forklarer i hovedsak betjening ved hjelp av fjernkontrollen, men de
samme handlingene kan også utføres ved hjelp av knappene på enheten som har samme
eller lignende navn.
Enhet (front/topp)
6NO
Fjernkontroll
Enhet:  (spill av / pause)*
Fjernkontroll:  (spill av)* / (pause)
Bruk til å starte eller stoppe avspillingen
midlertidig.
 (stopp)
Bruk til å stoppe en avspilling.
N-merket
Komme i gang
Plasser en smarttelefon eller et
nettbrett med NFC-funksjonen
tett inntil dette merket for å utføre
BLUETOOTH-registrering, -tilkobling
eller -frakobling med bare ett trykk
(side 22).
 / (forrige/neste)
Trykk for å velge et spor eller en fil.
TUNING +/–-knapper
Bruk til å stille inn en ønsket radiostasjon.
Fjernkontroll: / (rask spoling
bakover/forover), knapper
Bruk til rask spoling av spor eller fil
bakover/forover.
Fjernkontroll: PRESET +/–-knapper
Bruk til å finne forhåndsinnstilte kanaler.
 / (på/standby)-knapp
Slår på systemet eller setter det
i standbymodus.
Fjernkontrollsensor
 (BLUETOOTH) indikator
Lyser eller blinker for å angi statusen for
BLUETOOTH-tilkoblingen.
 Enhet: FUNCTION/PAIRING-knappen
•• Bruk til å velge kilden. Hvert trykk
bytter til neste kilde i følgende
sekvens:
CD  USB  BT AUDIO  FM 
AUDIO IN
•• Trykk på og hold inne for å gå
til sammenkoblingsmodus for
BLUETOOTH.
Fjernkontroll: FUNCTION-knapper
(CD, USB, BLUETOOTH, FM, AUDIO IN)
Bruk til å velge kilden.
  (åpne/lukke)
Trykk for å åpne og lykke
plateskuffen .
Skjerm
Plateskuff
Bruk til å laste inn en plate (side 12).
 Enhet: VOLUME kontroll
Fjernkontroll: VOLUME +*/–
Bruk til å justere volumet.
 (USB)-port
Bruk til å koble til en USB-enhet
(side 17).
 BLUETOOTH MENU-knappen
Bruk til å åpne eller lukke
BLUETOOTH-menyen
(side 21, 24, 25).
EQ-knappen
Bruk til å velge en lydeffekt (side 26).
7NO
 MEGA BASS-knappen
Bruk til å øke basslyden (side 26).
MUTING
Bruk til å dempe og oppheve demping
av lyden.
 PLAY MODE/TUNING MODE-knappen
•• Bruk til å velge modusen for
gjentakende avspilling (side 13).
•• Trykk for å velge innstillingsmodusen
(side 15).
 REPEAT/FM MODE-knappen
•• Bruk til å velge modusen for
gjentakende avspilling (side 13).
•• Bruk til å velge FM-stereo- eller
monomottak (side 15).
CLEAR-knappen
Bruk til å slette et programmert spor eller
en fil (side 14).
RETURN-knappen
Bruk til å gå tilbake til forrige status.

(Enter)
Bruk til å bekrefte et element.
 ///
Bruk til å velge et element.
+/–-knapper
Bruk til å velge en mappe (album) på en
MP3/WMA-plate eller USB-enhet.
 TUNER MEMORY-knappen
Bruk til å forhåndsinnstille radiostasjoner
(side 15).
 TUNER MEMORY tall (1 to 4)
Bruk til å stille inn fire registrerte
FM-stasjoner.
 TIMER MENU-knappen
Bruk til å stille inn klokken eller
avspillingstidtakeren (side 10, 27).
SLEEP-knappen
Bruk til å stille inn innsovningstimeren
(side 27).
8NO
DISPLAY-knappen
Bruk til å endre informasjonen
på skjermen  (side 28).
Et understrekingstegn _ vises i stedet
for et ugjenkjennelig tegn.
Hvis du trykker på denne knappen når
strømmen er slått av, vises klokkeslettet.
* -knappen på enheten og - og
VOLUME +-knappen på fjernkontrollen har
en opphevet prikk. Denne fungerer som
referansepunkt når du betjener systemet.
Enhet (bakside)
 FM-ledningsantenne
 Til høyre høyttaler
 Til venstre høyttaler
 Høyttalerledning (rød/)
 Høyttalerledning (svart/)
 Til strømuttak
•• Fest enden av FM-antenneledningen med
teip eller lignende.
Steder med dårlig mottak: Steder med godt mottak:
Langt unna vinduer, osv. I nærheten av vinduer osv.
•• Hold antennen unna høyttalerledningene,
strømledningen og USB-kabelen for å
unngå forstyrrelser.
•• Før du kobler fra FM-antennen, må du
kontrollere at systemet er slått av slik at
FM-innstillingene blir bevart.
•• Unngå følgende plasseringer.
Mellom bygninger
I nærheten av
mobiltelefoner,
elektriske apparater
På skrivebord eller
bord av stål
Komme i gang
FM-antenne
Koble til FM-antennen.
•• Installer systemet på et sted / i en retning
som gir godt mottak.
 Kontakt for lydinngang
Koble til valgfritt eksternt utstyr med en
lydkabel (medfølger ikke).
Høyttalere
Koble til høyttalerne.
Både venstre og høyre høyttaler samtidig.
Du kan koble til begge høyttalerne til begge
høyttalerkontaktene uavhengig av L- og
R-merkene over kontaktene.
Strømforsyning
Sett strømledningen i stikkontakten.
9NO
Klargjøre
fjernkontrollen
Stille klokken
Sett inn et R6-batteri (AA) (medfølger ikke)
som samsvarer med polaritetene, som
illustrert nedenfor.
Merknader til bruk av fjernkontrollen
•• Batteriet bør vare i minst seks måneder ved
normal bruk.
•• Hvis du ikke bruker fjernkontrollen over en lengre
tidsperiode, tar du batteriene ut for å unngå
skade på grunn av batterilekkasje og korrosjon.
1
Trykk på /  for å slå på
systemet.
2
Trykk på TIMER MENU  for
å velge innstillingsmodus for
klokken.
Timeindikatoren blinker på skjermen .
Feste på
høyttalerputene
Fest de medfølgende høyttalerputene ved
hvert hjørne under høyttalerne for å hindre
at de glir.
Hvis SELECT eller PLAY SET vises,
trykker du på /  for å velge CLOCK
og trykker deretter på .
3
Trykk på /  for å stille inn
timen, og trykk deretter på .
Minuttindikatoren blinker på
skjermen .
10NO
4
Trykk på /  for å stille inn
minuttene, og trykk deretter
på .
Merk
Slik viser du klokken når systemet
er slått av
Trykk på DISPLAY . Klokken vises i omtrent
8 sekunder.
Komme i gang
•• Klokkeinnstillingene tilbakestilles når du trekker
ut strømledningen eller ved strømbrudd.
11NO
Andre betjeninger
Lytte til en CD
Spille av en CD-DA-/
MP3-/WMA-plate
Hvis du vil
Stoppe avspilling
midlertidig
Stoppe avspilling
Trykk på
 . Hvis du vil fortsette
avspillingen, trykker du
på  .
 . Hvis du vil fortsette
avspillingen, trykker du på
 *. Hvis du vil avbryte
gjenopptakelsen, trykker
du på   på nytt.
1
Trykk på CD .
Velge en mappe
på en MP3-/
WMA-plate
2
Trykk på   på enheten for
å åpne plateskuffen,  og legg
i en plate.
Velge et spor eller
en fil
/ .
Finne et punkt i et
spor eller en fil
Hold nede / 
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket
punkt.
Sett inn en CD med etikettsiden
(trykt side) opp.
+/
–  flere ganger.
* Når du spiller av en VBR MP3-/WMA-fil, kan det
hende systemet gjenopptar avspillingen fra et
annet punkt.
Slik løser du ut CD-en
Trykk på   på enheten.
Merk
Etikettside (trykt side)
3
Trykk på   på enheten for
å lukke plateskuffen .
4
Trykk på  .
Starter avspillingen.
•• Sett ikke inn en plate med avvikende form
(f.eks. hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet).
Dette kan medføre uopprettelige skader på
systemet.
•• Ikke bruk en plate med teip eller klistremerker.
Dette kan føre til feil.
•• Ikke berør overflaten på en plate når du tar
den ut.
Slik endrer du
avspillingsmodusen
Ved hjelp av avspillingsmodusen kan du
spille av den samme musikken kontinuerlig
eller i tilfeldig rekkefølge.
1
12NO
Trykk på   for å stoppe
avspillingen.
2
Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  for å velge
avspillingsmodus.
Du kan velge følgende avspillingsmodi.
Effekt
FLDR*
(Mappe)
Spiller av alle filene i den
valgte mappen.
SHUF
(Tilfeldig
rekkefølge)
Spiller av alle sporene
eller filene i tilfeldig
rekkefølge.
FLDRSHUF*
(Tilfeldig
rekkefølge
for mappe)
Spiller av alle filene i den
valgte mappen i tilfeldig
rekkefølge.
PROGRAM
(Program)
Spiller av de programmerte sporene eller
filene. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se
Opprette ditt eget
program (programavspilling) (side 14).
OFF (Normal
avspilling)
Spiller av alle sporene
eller filene i rekkefølge.
* Denne avspillingsmodusen gjelder bare for
avspilling av en USB-enhet eller en MP3-/
WMA-plate.
Når PLS STOP vises
Du kan ikke endre avspillingsmodus under
avspilling. Stopp avspillingen og endre
avspillingsmodusen.
Slik bruker du modusen for
gjentakende avspilling
Hvis du vil slå av modusen for gjentakende
avspilling, trykker du gjentatte ganger
på REPEAT . Du kan velge gjentakende
avspilling både når avspillingen er stoppet
og under avspilling.
Du kan velge følgende avspillingsmodi.
Avspillingsmodus
Effekt
REP ONE
(Gjenta én
gang)
Spiller av sporet eller filen som
er valgt, gjentatte ganger.
REP FLDR*
(Gjenta
mappe)
Spiller av alle filene i den
valgte mappen kontinuerlig.
REP ALL
(Gjenta alle)
Spiller av alle sporene eller
filene kontinuerlig.
Effekt
REP OFF
(Gjenta av)
Slår av gjentakende avspilling.
* Denne avspillingsmodusen gjelder bare for
avspilling av en USB-enhet eller en MP3-/
WMA-plate.
Merk
•• Når strømledningen trekkes ut, slås
avspillingsmodusen av automatisk.
Merknader om avspilling av MP3-/
WMA-plater
•• Du må ikke lagre unødvendige mapper
eller filer på en plate som inneholder
MP3-/WMA-filer.
•• Mapper som ikke inneholder MP3-/
WMA-filer, gjenkjennes ikke av systemet.
•• Systemet kan bare spille av MP3-/
WMA-filer som har filtypen .mp3 eller
.wma. Selv når filnavnet har filtypen .mp3
eller .wma, kan det hende det høres en
høy lyd når denne filen spilles av hvis det
ikke er en MP3-/WMA-lydfil. Dette kan føre
til skade på systemet.
•• Det maksimale antallet mapper og filer
som systemet kan registrere, er:
–– 256* mapper (inkludert rotmappen)
–– 999 filer
–– 999 filer i én mappe
–– 8 mappenivåer (i trestrukturen av filer)
Lytte til en CD
Avspillingsmodus
Avspillingsmodus
* Dette inkluderer mapper som ikke inneholder
MP3-/WMA-filer eller andre filer. Antallet
mapper som systemet kan gjenkjenne,
er kanskje lavere enn det reelle antallet,
avhengig av mappestrukturen.
•• Vi kan ikke garantere kompatibilitet med
all programvare for koding/skriving av
MP3/WMA, CD-R/RW-stasjoner eller
opptaksmedier Inkompatible MP3-/
WMA-plater kan produsere støy, forstyrre
lyden eller ikke spilles av i det hele tatt.
13NO
Merknader om avspilling av plater
i flerøktformat
Systemet kan spille av kontinuerlige
økter på en plate når de er spilt inn
i samme øktformat som den første økten.
Når systemet kommer til en økt som er spilt
inn i et annet format, kan ikke denne økten
og øktene etter den spilles av. Legg merke
til at selv om øktene er spilt inn i samme
format, kan det likevel hende at enkelte
økter ikke kan spilles av.
Opprette ditt eget
program
(programavspilling)
Spiller av det programmerte sporet eller den
programmerte filen.
1
Trykk på   for å stoppe
avspillingen.
2
Trykk gjentatte ganger på
PLAY MODE  for å velge
PROGRAM.
3
Når du spiller av en MP3-/
WMA-plate, trykker du på
+/–  for å velge mappen
som inneholder sporene eller
filene du vil programmere.
4
Trykk på /  for å velge
ønsket spor eller fil, og trykk
deretter på .
Valgt spor- eller Total avspillingstid
filnummer
for det valgte sporet
(bare CD-DA-plate)
For MP3-/WMA-filen vises navnet eller
tittelen på den valgte filen på displayet
 først, og den totale avspillingstiden
vises ikke.
14NO
5
Gjenta trinn 4 (for CD-DA-spor)
eller trinn 3 til 4 (for MP3-/
WMA-filer) for å programmere.
Du kan programmere opptil 64 spor
eller filer.
6
Trykk på  .
Avspillingen av programmet med spor
eller filer starter.
Slik avbryter du
programavspilling
Trykk gjentatte ganger på PLAY MODE  for
å velge OFF.
Slik sletter du programmerte spor
eller filer
Trykk på CLEAR  mens avspillingen er
stoppet. Hver gang du trykker på knappen,
slettes det sist programmerte sporet eller
den siste programmerte filen.
NO STEP vises når alle de programmerte
sporene eller filene er slettet.
Tips
•• Trykk på   for å spille av samme program
på nytt.
Merk
•• Opptil 64 spor eller filer kan programmeres.
Hvis du prøver å programmere mer enn 64 spor
eller filer, vises FULL på skjermen.
•• Hvis du gjør noe av følgende etter
programmering, slettes alle de programmerte
sporene og filene.
–– Endre funksjonen.
–– Slå av systemet.
–– Koble fra strømledningen.
–– Åpne plateskuffen.
Lytte til radioen
Stille inn en
radiostasjon
1
Trykk på FM .
2
Utfør stasjonssøk.
Forhåndsinnstille
radiostasjoner
Du kan forhåndsinnstille ønskede
radiostasjoner.
Hvis søkingen etter FM-stasjon ikke
stopper, trykker du på   for å stoppe
søket og utfører deretter manuelt søk.
For manuelt stasjonssøk
Trykk gjentatte ganger på
TUNING MODE  til MANUAL vises,
og trykk deretter gjentatte ganger på
TUNING +/–  for å søke inn ønsket
kanal. Hver gang du trykker på knappen
TUNING +/– , endres frekvensen trinn
for trinn. Hvis du holder inne
TUNING +/– , endres frekvensen
kontinuerlig til du slipper knappen.
Tips
•• Når du stiller inn på en stasjon som tilbyr
RDS-tjenester, vises tjenestenavnet eller
stasjonsnavnet på skjermen (bare modeller
i Europa).
•• Hvis det er mye støy på FM-stereosendingen,
trykker du gjentatte ganger på FM MODE 
for å velge MONO som velger monomottak.
Dette reduserer støyen.
Lytte til radioen
For automatisk søk
Trykk gjentatte ganger på
TUNING MODE  til AUTO vises,
og trykk deretter på TUNING +/– .
Søkingen stopper automatisk når en
stasjon er funnet.
1
Still inn på den ønskede kanalen.
2
Trykk på TUNER MEMORY .
3
Trykk gjentatte ganger på
PRESET +/–  for å velge et
forhåndsinnstilt tall, og trykk
deretter på .
Du kan også velge et forhåndsinnstilt
tall ved å trykke på TUNER MEMORY tall
(1 til 4)  eller /// .
Forhåndsinnstilt nummer
COMPLETE vises på skjermen ,
og radiokanalen registreres med det
forhåndsinnstilte nummeret.
Gjenta trinnene ovenfor for å registrere
flere radiostasjoner.
15NO
Tips
•• Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner.
•• Hvis du velger et allerede registrert
forhåndsinnstilt nummer i trinn 3, erstattes
den forhåndsinnstilte radiostasjonen med
radiostasjonen som for øyeblikket er stilt inn.
Velge en forhåndsinnstilt
radiostasjon
Hvis du vil velge radiokanaler
som er registrert til et
forhåndsinnstilt tall fra 1 til 4
1 Trykk på FM .
2 Trykk på TUNER MEMORY tall (1 til 4) .
Hvis du vil velge radiokanaler
som er registrert til et
forhåndsinnstilt tall fra 5
eller høyere
1 Trykk på FM .
2 Trykk gjentatte ganger på
TUNING MODE  for å velge PRESET.
3 Trykk gjentatte ganger på PRESET +/– 
eller ///  for å velge ønsket
forhåndsinnstilt tall.
16NO
Lytte til en fil på en USB-enhet
Spille av en fil på en
USB-enhet
Du kan spille av lydfiler som er lagret på en
USB-enhet, for eksempel WALKMAN® eller
digital mediespiller, på dette systemet,
ved å koble en USB-enhet til systemet.
Se Nettsteder for kompatible enheter
(side 35) for å få mer informasjon om
kompatible USB-enheter.
Trykk på USB .
2
Koble USB-enheten til
(USB-porten)  på forsiden
av enheten.
Koble USB-enheten direkte til
(USB-porten) eller via USB-kabelen
som fulgte med USB-enheten .
Vent til SEARCH forsvinner.
3
Trykk på  .
Slik bruker du systemet som
batterilader
Du kan bruke dette systemet til å lade
USB-enheter som har oppladbare batterier.
Batteriladingen begynner når USB-enheten
kobles til (USB-porten)  på enheten.
Hvis enheten ikke kan lades, kobler du den
fra og kobler den til på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du kontrollerer ladestatus, kan du se
i bruksanvisningen som fulgte med
USB-enheten.
Merknader om å lade USB-enheter med dette
systemet
•• Du kan ikke bruke systemet som
batterilader når systemet er av.
•• Avhengig av spesifikasjonen til
USB-enheten er det ikke alltid mulig
å lade batteriet.
Lytte til en fil på en USB-enhet
1
Merknad om frakobling av USB-enhet
Sørg for at du slår av systemet før du fjerner
USB-enheten. Hvis du fjerner USB-enheten
mens systemet er slått på, kan det føre til at
data skades på USB-enheten.
Starter avspillingen.
Andre betjeninger
Hvis du vil
Stoppe avspilling
midlertidig
Stoppe avspilling
Velge en mappe
Trykk på
 . Hvis du vil fortsette
avspillingen, trykker du
på  .
 . Hvis du vil fortsette
avspillingen, trykker du på
 *. Hvis du vil avbryte
gjenopptakelsen, trykker
du på   på nytt.
+/
–  flere ganger.
Velge en fil
/ .
Finne et punkt i et
spor eller en fil
Hold nede / 
under avspilling, og slipp
knappen ved ønsket
punkt.
* Når du spiller av en VBR MP3-/WMA-fil, kan det
hende systemet gjenopptar avspillingen fra et
annet punkt.
17NO
Slik endrer du
avspillingsmodusen
Du kan endre avspillingsmodus når
USB-funksjonen er valgt. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se Slik endrer du
avspillingsmodusen (side 12).
Merk
•• Avspillingsrekkefølgen til systemet kan være
annerledes enn avspillingsrekkefølgen til den
tilkoblede digitale musikkavspilleren.
•• Når du må koble til via en USB-kabel, bruker du
USB-kabelen som fulgte med USB-enheten som
skal kobles til. Se brukerhåndboken som fulgte
med USB-enheten som skal kobles til, for å få
informasjon om tilkobling.
•• Det kan ta litt tid før SEARCH vises etter tilkobling.
Dette avhenger av typen USB-enhet.
•• Ikke koble til USB-enheten via en USB-hub.
•• Når USB-enheten er tilkoblet, leser systemet
alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange
mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta
lang til å fullføre lesingen av USB-enheten.
•• Etter at en operasjon er utført for noen tilkoblede
enheter, kan det oppstå en forsinkelse før
operasjonen utføres av dette systemet.
•• Kompatibilitet med all kodings-/
tekstredigeringsprogramvare kan ikke
garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten
opprinnelig ble kodet med inkompatibel
programvare, produserer kanskje de filene støy
eller fører til en feil.
•• Det maksimale antallet mapper og filer som
systemet kan registrere, er:
–– 256* mapper (inkludert rotmappen)
–– 999 filer
–– 999 filer i én mappe
–– 8 mappenivåer (i trestrukturen av filer)
* Dette inkluderer mapper som ikke inneholder
avspillbare lydfiler og tomme mapper.
Antallet mapper som systemet kan
gjenkjenne, er kanskje lavere enn det reelle
antallet, avhengig av mappestrukturen.
•• Systemet støtter ikke alltid alle funksjonene på en
tilkoblet USB-enhet.
•• Mapper som ikke inneholder lydfiler,
gjenkjennes ikke.
18NO
•• Du kan lytte til følgende filformater med dette
systemet:
–– MP3: filtypen .mp3
–– WMA**: filtypen .wma
Vær oppmerksom på at selv når filnavnet har
riktig filtype, produserer kanskje systemet støy
eller genererer en feil hvis den faktiske filen har
en annen filtype.
** Filer med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights
Management) eller filer som er lastet ned fra en
nettbasert musikkbutikk, kan ikke spilles av på
dette systemet. Hvis du prøver å spille av en slik
fil, spiller systemet av den neste ubeskyttede
lydfilen.
Lytte til musikk med valgfrie
lydkomponenter
Bruke valgfrie
lydkomponenter
Du kan lytte til lyd fra en valgfri
lydkomponent som er koblet til systemet.
Merk
•• Sørg for at du demper volumet på systemet ved
å trykke på VOLUME –  før du starter avspilling
for å unngå utilsiktede brå/høye lyder fra
høyttalerne.
Trykk på AUDIO IN .
2
Koble en valgfri lydkomponent
til AUDIO IN-kontakten  på
enheten ved hjelp av en analog
lydkabel (følger ikke med).
3
Start avspilling av den tilkoblede
komponenten.
Juster volumet på den tilkoblede
komponenten under avspilling.
4
Trykk på VOLUME +/–  for
å justere volumet.
Merk
•• Systemet går kanskje til standbymodus
automatisk hvis volumnivået på den tilkoblede
komponenten er for lavt. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Stille inn den automatiske
standbyfunksjonen (side 25).
Lytte til musikk med valgfrie lydkomponenter
1
19NO
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Koble systemet til en BLUETOOTH-enhet
og lytte til musikk
Du kan dra nytte av trådløs avspilling av sanger lagret på en BLUETOOTH-enhet. Enheter som
har NFC-funksjonen (smarttelefoner, nettbrett, osv.), kan opprette BLUETOOTH-tilkobling ved
å holde enheten inntil systemet.
Start med sammenkobling!
Når du kobler sammen BLUETOOTH-enheter, må de to enhetene registrere hverandre på
forhånd. Dette kalles ”sammenkobling” eller ”gruppering”. Sammenkobling må utføres når
du kobler sammen to enheter for første gang. Når enheten er registrert via sammenkobling,
trenger den ikke å sammenkobles igjen når du skal koble til samme enhet senere.
Du kan utføre sammenkobling på to ulike måter: sammenkoble ved hjelp av
NFC-funksjonen, eller sammenkoble manuelt ved å aktivere BLUETOOTH-funksjonen.
Velg grupperingsmetoden som samsvarer med enheten din.
 Sammenkoble med en enhet som ikke har NFC-funksjoner (side 21)
Sammenkoblingsmodus!
Når du har satt systemet i sammenkoblingsmodus, søker du etter
det på BLUETOOTH-enheten for å starte sammenkoblingen.
CMT-SBT20
Tilkoblingen er fullført!
 Sammenkoble med en enhet som har NFC-funksjoner (side 22)
Hvis du har smarttelefon/nettbrett med NFC-funksjon, kan du holde
enheten inntil systemet. Systemet slås automatisk på og starter
sammenkoblingen.
Tilkoblingen er fullført!
20NO
Sammenkoble med
en enhet som ikke har
NFC-funksjoner
3
Hvis du blir bedt om å angi passord,
skriver du inn ”0000”. Hvis systemet ikke
vises på listen over enheter, begynner
du på nytt fra trinn 1.
Hold BLUETOOTH-enheten og systemet
1 meter fra hverandre under denne
handlingen.
1
Slå på (aktiver)
BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
Les bruksanvisningen som fulgte med
BLUETOOTH-enheten hvis du vil ha mer
informasjon.
Det vises kanskje en liste over
registrerte enheter på skjermen til
BLUETOOTH-enheten.
4
Trykk på  .
5
Trykk på VOLUME +/–  for
å justere volumet.
Starter avspillingen.
Du kan bruke knappene på systemet
eller på fjernkontrollen til å styre spill
av / pause (/ ) og forrige/neste
(/ ). Du kan stoppe
avspillingen og utføre andre handlinger
ved hjelp av BLUETOOTH-enheten.
Lytte til musikk på en
sammenkoblet enhet
Trykk på BLUETOOTH .
Den siste tilkoblede enheten blir koblet til
automatisk. Hvis det ikke kan opprettes kontakt,
må du sørge for at BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten er aktivert og deretter velge
systemet (CMT-SBT20) for å starte tilkoblingen.
Slik avbryter du gruppering
Trykk på BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  eller endre kilden.
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
”PAIRING” blinker på skjermen  og
(BLUETOOTH-indikatoren)  blinker
i raskt tempo.
2
Når sammenkoblingen er fullført,
vises ”BT AUDIO” på skjermen  og
(BLUETOOTH-indikatoren)  slutter
å blinke.
Trykk på BLUETOOTH .
Systemet bytter til sammenkoblings
automatisk hvis det ikke finnes
sammenkoblingsinformasjon på
systemet fra før, for eksempel når du
bruker en BLUETOOTH-enhet for første
gang etter å ha kjøpt systemet.
Velg [CMT-SBT20]
(dette systemet).
Avbryte en BLUETOOTH tilkobling
1 Trykk på BLUETOOTH MENU .
2 Trykk på /  for å velge DISCONNECT ,
og trykk deretter på
.
21NO
Merk
•• Hvis avspillingen ikke starter etter at du har
trykket på   i trinn 4 av ”Sammenkoble
med en enhet som ikke har NFC-funksjoner”
(side 21), trykker du på   igjen eller
starter avspillingen på BLUETOOTH-enheten.
•• Betjeningen kan variere avhengig av
BLUETOOTH-enhet.
•• Dette systemet kan sammenkobles med opptil
8 BLUETOOTH-enheter. Hvis du kobler til en ny
enhet etter at du har koblet til 8 enheter, blir
sammenkoblingsinformasjonen for enheten
som ble koblet til systemet først, overskrevet
med sammenkoblingsinformasjonen for den
nye enheten.
•• Når sammenkoblingen er utført, trenger den
ikke utføres flere ganger. I følgende tilfeller må
imidlertid en sammenkobling utføres en gang til:
–– Sammenkoblingsinformasjonen ble slettet på
grunn av reparasjoner eller lignende.
–– Informasjon om sammenkoblingsregistrering
for dette systemet slettes fra
BLUETOOTH-enheten.
–– Hvis du tilbakestiller systemet til
fabrikkinnstillingene (side 32), slettes all
sammenkoblingsinformasjonen.
•• Lyden for dette systemet kan ikke sendes til en
BLUETOOTH-høyttaler.
•• Tilgangskode kalles kanskje ”passkode”,
”PIN-kode”, ”PIN-nummer” eller ”passord” osv.
•• Du kan ikke opprette en BLUETOOTH-tilkobling
til en annen BLUETOOTH-enhet mens
BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes med en
BLUETOOTH-enhet. Avbryt først tilkoblingen,
og koble deretter til en ny enhet.
•• Systemet støtter bare SBC (Sub Band Codec).
Sammenkoble med
en enhet som har
NFC-funksjoner
Kompatible smarttelefoner er utstyrt
med NFC-funksjonen (kompatibelt
operativsystem: Android™ versjon 2.3.3
eller nyere med unntak av Android 3.x).
Se Nettsteder for kompatible enheter
(side 35) for å få mer informasjon.
Hva er NFC?
NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med
kort rekkevidde mellom forskjellige enheter, for
eksempel mobiltelefoner og IC-koder. Takket
være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på
NFC-kompatible enheter mot hverandre.
1
Slå på NFC-funksjonen på
smarttelefonen/nettbrettet.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen/nettbrettet hvis du vil
ha mer informasjon.
2
Legg smarttelefonen/nettbrettet
mot N-merket  på enheten.
Smarttelefonen/
nettbrettet svarer
når systemet er
registrert
Følg instruksjonene på skjermen
for å opprette tilkoblingen. Når
BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet,
vises ”BT AUDIO” på skjermen .
22NO
3
Trykk på  .
4
Trykk på VOLUME +/–  for
å justere volumet.
Starter avspillingen.
Du kan bruke knappene på systemet
eller på fjernkontrollen til å styre spill
av / pause (/ ) og forrige/neste
(/ ). Du kan stoppe
avspillingen og utføre andre handlinger
ved hjelp av BLUETOOTH-enheten.
Lytte til musikk på en
sammenkoblet enhet
Trykk på BLUETOOTH .
Den siste tilkoblede enheten blir koblet til
automatisk. Hvis det ikke kan opprettes kontakt,
må du sørge for at BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten er aktivert og deretter velge
systemet (CMT-SBT20) for å starte tilkoblingen.
Hold senheten inntil N-merket  på
enheten på nytt.
Tips
•• Hvis smarttelefonen/nettbrettet ikke responderer
selv om du legger den/det mot enheten, laster
du ned NFC Easy Connect til smarttelefonen/
nettbrettet og kjører appen. Deretter prøver du
på nytt. NFC Easy Connect er et gratisprogram
for eksklusiv bruk med Android. Skann følgende
2D-kode.
Slette sammenkoblings­
informasjon
Du må tilbakestille systemet til
fabrikkinnstillingene for å slette all
sammenkoblingsinformasjonen.
1
Trykk på og hold inne
FUNCTION  og   på
enheten samtidig til ”RESET”
vises på skjermen .
Merk
•• Hvis du holder en NFC-aktivert smarttelefon
eller et NFC-aktivert nettbrett inntil systemet
mens systemet er koblet til en annen
BLUETOOTH-enhet, bytter tilkoblingen over til
smarttelefonen eller nettbrettet.
•• Hvis du holder en enhet inntil N-merket  mens
systemet leser av data fra en CD-plate eller USBenhet, kan det hende at BLUETOOTH-tilkoblingen
mislykkes. Hold enheten inntil systemet etter at
avlesningen er fullført.
•• Hvis du sletter sammenkoblingsinformasjonen
for en parkoblet enhet, kan du ikke bruke den
enheten med mindre du sammenkobler den
på nytt.
•• Hvis systemet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, slettes alle brukerkonfigurerte innstillinger
og all sammenkoblingsinformasjon, blant annet
forhåndsinnstilte radiostasjoner og innstillinger
for tidtaker og klokke.
Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling
Avbryte en BLUETOOTH tilkobling
Merk
•• Hvis avspillingen ikke starter etter at du har
trykket på   i trinn 3 av ”Sammenkoble med
en enhet som har NFC-funksjoner” (side 22),
trykker du på   igjen eller starter
avspillingen på BLUETOOTH-enheten.
•• I noen land og områder er det ikke sikkert du
kan laste ned den NFC-kompatible appen.
•• Når du bruker NFC-funksjonen, utføres
sammenkobling, påslåing og oppretting av
BLUETOOTH-tilkoblinger automatisk ved å holde
enheten inntil systemet. Hvis du imidlertid bruker
NFC-funksjonen mens systemet er avslått, kan
det hende av avspillingslyden ikke begynner
fra begynnelsen av sporet. Hvis du vil starte
avspillingen på nytt fra begynnelsen av, trykker
du på   for å velge sporet på nytt, eller slå
av systemet, og hold smarttelefonen/nettbrettet
inntil N-merket  igjen etter at du har slått på
systemet.
23NO
Sammenkoble flere
enheter
Dette systemet kan sammenkobles med og
lagre sammenkoblingsinformasjon for opptil
8 BLUETOOTH-enheter.
Hvis enheten ikke har
NFC-funksjon:
1 Trykk på BLUETOOTH MENU , og bruk
/  for å velge PAIRING, og trykk
deretter på .
2 Følg trinn 2–3 i Sammenkoble med
en enhet som ikke har NFC-funksjoner
(side 21) for å utføre sammenkobling.
Slik utfører du sammenkoblingen ved
hjelp av en knapp på enheten
1 Trykk på FUNCTION  gjentatte
ganger for å velge BT AUDIO.
2 Trykk på og hold inne FUNCTION 
til (BLUETOOTH-indikatoren) 
begynner å blinke i raskt tempo.
3 Følg trinn 2–3 i Sammenkoble med
en enhet som ikke har NFC-funksjoner
(side 21) for å utføre
sammenkobling.
Tips
•• Hvis du skal opprette en BLUETOOTH-tilkobling
med en ny enhet mens systemet er koblet
til en annen enhet, må du først avslutte
BLUETOOTH-tilkoblingen med gjeldende enhet
og deretter koble til den nye enheten.
Hvis enheten har NFC-funksjon:
Følg fremgangsmåten i Sammenkoble
med en enhet som har NFC-funksjoner
(side 22) for å utføre sammenkobling for
den nye enheten.
24NO
Ytterligere informasjon
Stille inn den
automatiske
standbyfunksjonen
Systemet går til standbymodus automatisk
etter omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk
eller hvis ingen lydsignaler genereres
(funksjonen Automatisk standby).
Som standard er den automatiske
standbyfunksjonen slått på.
2
Trykk på og hold inne / 
i mer enn 3 sekunder.
3
Når AUTO STANDBY OFF
(automatisk standby er av) eller
AUTO STANDBY ON (automatisk
standby er på) vises, slipper du
knappene.
Tips
•• Når systemet aktiverer standbymodus, vises
STANDBY og blinker 8 ganger på skjermen .
Merk
•• Systemet går kanskje ikke til standbymodus
automatisk i følgende tilfeller:
–– når innstillingsfunksjonen brukes
–– når et lydsignal registreres
–– under avspilling av lydspor eller -filer
–– når avspillingstidtakeren eller
innsovningstimeren brukes
•• Systemet nullstiller nedtellingen på 15 minutter
for aktivering av standbymodus i følgende
tilfeller:
–– når en USB-enhet er tilkoblet i USB-funksjonen
–– når en knapp på fjernkontrollen eller enheten
trykkes på
Når standbymodus for BLUETOOTH er
aktivert, aktiverer systemet ventemodus for
BLUETOOTH-tilkobling selv når systemet er
avslått. Denne modusen er deaktivert som
standard.
1
Trykk på BLUETOOTH MENU .
2
Trykk på /  for å velge
BT: STBY, og trykk deretter
på .
3
Trykk på /  for å velge ON
eller OFF, og trykk deretter
på .
4
Trykk på /  for å slå av
systemet.
(BLUETOOTH-indikatoren) blinker
i sakte tempo når systemet er avslått.
Tips
•• Når denne modusen er satt til ON, slås systemet
automatisk på, og du kan lytte til musikk ved
å opprette en BLUETOOTH-tilkobling fra en
BLUETOOTH-enhet.
•• Du kan redusere strømforbruket i standbymodus
ved å deaktivere standbymodus for BLUETOOTH.
Ytterligere informasjon
1
Trykk på /  for å slå på
systemet.
Stille inn
standbymodus
for BLUETOOTH
Merk
•• Når systemet ikke har sammenkoblingsinformasjon, er ikke denne modusen tilgjengelig. Systemet må være koblet til enheten og ha enhetens
sammenkoblingsinformasjon for å bruke denne
modusen.
25NO
Stille inn det
trådløse
BLUETOOTHsignalet til ON
eller OFF
Du kan kontrollere et BLUETOOTH-signal når
systemet er på. BLUETOOTH-signalet er slått
på som standard.
Justere lyden
Du kan velge ønsket lyd fra ulike stiler, og du
kan endre lydeffekten for basslyden.
Velge den ønskede lyden
Trykk gjentatte ganger på EQ  for å velge
ønsket lyd blant følgende stiler:
”R AND B/HIP HOP”, ”FLAT”, ”POP”, ”JAZZ”,
”ROCK”, ”CLASSIC”.
Tips
•• Standardinnstillingen er R AND B/HIP HOP.
Endre lydeffekten for basslyden
1
Trykk på /  for å slå på
systemet.
2
Trykk på og hold inne   og
  på enheten samtidig
i 5 sekunder.
3
Når BT OFF (trådløst
BLUETOOTH-signal er av) eller
BT ON (trådløst
BLUETOOTH-signal er på) vises,
slipper du knappene.
Tips
•• Når denne innstillingen angis som BT OFF, er ikke
BLUETOOTH-funksjonen tilgjengelig.
•• Hvis du legger en smarttelefon/nettbrett
med NFC-funksjonen mot enheten når denne
innstillingen er slått av, slås systemet på og
innstillingen endres til BT ON.
•• Når denne innstillingen er av, kan du ikke angi
standbymodus for BLUETOOTH.
•• Når denne innstillingen er av, kan du ikke
sammenkoble systemet og BLUETOOTH-enheter.
26NO
Trykk på MEGA BASS .
Hver gang du trykker, slås funksjonen på
(BASS ON) og av (BASS OFF).
Tips
•• Standardinnstillingen er BASS ON.
Bruke tidtakerne
Systemet har innsovningstimer og
avspillingstidtaker.
Merk
•• Innsovningstimeren har forrang over
avspillingstidtakeren.
Stille inn tidtakeren
for hvilemodus
Systemet slås automatisk av til angitt
klokkeslett.
1
Stille inn
avspillingstidtakeren
Du kan lytte til en CD, USB-enhet eller radio
på et forhåndsinnstilt klokkeslett.
Merk
•• Sørg for at du har stilt inn klokken før du stiller inn
tidtakeren (side 10).
1
Klargjør lydkilden, og trykk
deretter på VOLUME +/– 
for å justere volumet.
2
Trykk på TIMER MENU  for
å velge innstillingsmodusen
for tidtakeren.
3
Trykk på /  for å velge
PLAY SET, og trykk deretter
på .
Trykk gjentatte ganger på
SLEEP  for å velge angitt tid.
ON TIME vises, og timeindikatoren
blinker på skjermen .
Tips
•• Trykk på SLEEP  igjen for å kontrollere
gjenværende tid på innsovningstimeren.
•• Innsovningstimeren fungerer selv om klokken
ikke er stilt inn.
Slik avbryter du
innsovningstimeren
Trykk på SLEEP  gjentatte ganger for
å velge OFF.
4
Trykk på /  for å stille inn
timen, og trykk deretter på .
Ytterligere informasjon
Du kan velge fra ”SLEEP 90”
(90 minutter) til ”SLEEP 10” (10 minutter)
eller AUTO. Innsovningstimeren
reduseres med 10 minutter hver gang
du trykker på knappen. Hvis du velger
”AUTO”, slås systemet av automatisk
etter at avspillingen av CD-platen eller
USB-enheten stopper, eller i løpet av
100 minutter.
Minuttindikatoren blinker på
skjermen. .
5
Trykk på /  for å stille inn
minuttene, og trykk deretter
på .
OFF TIME vises, og timeindikatoren
blinker på skjermen . Følg den
samme fremgangsmåten for å stille inn
tidspunktet da avspillingen skal stoppes
av avspillingstidstakeren.
27NO
6
Trykk på /  for å velge
ønsket lydkilde, og trykk på
.
Bekreftelsen for avspillingstidtakeren
vises.
7
Trykk på /  for å slå av
systemet.
Tips
•• Når lydkilden er en radio, må du stille inn
radiostasjonen før du slår av systemet
(side 15).
•• Hvis du vil endre tidtakerinnstillingen, utfører
du fremgangsmåten fra begynnelsen igjen.
•• Innstillingen for avspillingstidtakeren er den
samme såfremt den ikke blir avbrutt manuelt.
Merk
•• Systemet slås på nøyaktig på klokkeslettet som
er stilt inn i avspillingstidtakeren. Når lydkilden er
en CD, MP3-/WMA-plate eller USB-enhet, kan det
ta litt tid å starte avspillingen.
•• Avspillingstidtakeren fungerer ikke hvis systemet
allerede er på det forhåndsinnstilte klokkeslettet.
•• Når lydkilden for en avspillingstidtaker er satt
til en radiostasjon, brukes den forrige innstilte
frekvensen for en avspillingstidtaker. Hvis du
endrer radiofrekvensen etter at du stiller inn
tidtakeren, endres også radiostasjoninnstillingen
for tidtakeren.
Slik kontrollerer du innstillingen
1 Trykk på TIMER MENU .
2 Trykk på /  for å velge SELECT,
og trykk deretter på
.
3 Trykk på /  for å velge PLAY SEL,
og trykk deretter på
.
Tidtakerinnstillingen vises på displayet .
Slik avbryter du tidtakeren
1 Trykk på TIMER MENU .
2 Trykk på /  for å velge SELECT,
og trykk deretter på
.
3 Trykk på /  for å velge OFF,
og trykk deretter på
28NO
.
Endre skjermen
Hvis du vil
Endre
informasjonen på
skjermen*
Vise klokken mens
systemet er av
Trykk på
DISPLAY  flere ganger
mens systemet er på.
DISPLAY  når systemet
er av. Klokken vises
i omtrent 8 sekunder.
* Du kan vise informasjon, for eksempel
informasjon om CD-DA/MP3/WMA-plate
eller USB-enhet, blant annet spornummer,
fil-/mappenavn, navn på album/artist og
gjenværende spilletid.
Merknader om informasjonen på skjermen
•• Tegn som ikke kan vises, vises som ”_”.
•• Følgende vises ikke:
–– total avspillingstid for en MP3-/WMA-plate
og en USB-enhet.
–– gjenværende avspillingstid for en MP3-/
WMA-fil.
–– WMA-kodeinformasjon (sangtittel / navn på
album / navn på artist)
•• Følgende vises ikke på riktig måte:
–– forløpt avspillingstid for en MP3-/WMA-fil som
er kodet med VBR (variabel bithastighet).
–– mappe- og filnavn som ikke følger ISO9660
Level 1, Level 2 eller Joliet i utvidelsesformatet.
•• Følgende vises:
–– gjenværende avspillingstid for et spor.
–– Informasjon om ID3-kode for MP3-filer vises
når ID3-versjon 1-koder og versjon 2-koder
brukes (visning av informasjon om ID3-versjon
2-kode blir prioritert når både ID3-versjon
1-koder og versjon 2-koder brukes for én
MP3-fil).
–– opptil 64 tegn med ID3-kodeinformasjon
med store bokstaver (A til Z), tall (0 til 9) og
symboler (< > +, [ ] \ _).
Generelt
Feilsøking
Feilsøking
Hvis det oppstår et problem mens du bruker
systemet, følger du fremgangsmåtene
nedenfor før du kontakter nærmeste Sonyforhandler. Hvis det vises en feilmelding,
må du notere informasjonen for fremtidig
referanse.
1
2
Kontroller om problemet er oppført
i dette avsnittet Feilsøking.
Sjekk følgende nettsteder for
kundestøtte.
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i Latin-Amerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
CCKontroller at du har satt strømledningen
i stikkontakten på riktig måte.
Systemet har uventet gått til Standbymodus.
CCDette er ikke en feil. Systemet går til
standbymodus automatisk etter omtrent
15 minutter uten aktivitet eller hvis ingen
lydsignaler genereres. Se ”Stille inn den
automatiske standbyfunksjonen” (side 25).
Klokkeinnstillingen eller
avspillingstidtakeren ble uventet avbrutt.
CCHvis det går omtrent et minutt uten at enheten
brukes, avbrytes klokkeinnstillingen eller
innstillingen av avspillingstidtakeren
automatisk. Utfør operasjonen på nytt fra
begynnelsen.
Ingen lyd.
CCEr +- og –-høyttalerledningene kortsluttet?
CCBruker du bare de medfølgende høyttalerne?
CCEr det noe som blokkerer systemets
ventilasjonsåpninger?
Hvis problemet fortsatt ikke er løst
etter trinn 1 og 2, kontakter du
nærmeste Sony-forhandler.
CCSkru opp volumet på enheten.
CCKontroller at en ekstern komponent er koblet
Når du leverer produktet til reparasjon,
må du ta med hele systemet (hovedenheten, høyttalerne og fjernkontrollen).
Dette produktet er et systemprodukt, og
hele systemet må leveres inn for å finne
ut hvilken del som krever reparasjon.
CCDen angitte stasjonen har kanskje stoppet
Hvis ”PROTECT” vises på skjermen, 
Trekk ut strømledningen umiddelbart,
og sjekk følgende etter at ”PROTECT”
er forsvunnet fra skjermen.
•• Kontroller at høyttalerledningene
(+ og –) ikke er kortsluttet.
•• Sørg for at ventilasjonsåpningene på
systemet ikke er blokkert.
til AUDIO IN-kontakten  på riktig måte, og
sett funksjonen til AUDIO IN.
å sende midlertidig.
Feilsøking
3
Du finner den nyeste
kundestøtteinformasjonen og vanlige
spørsmål på disse nettstedene.
Systemet slås ikke på.
Det kommer lyd fra én kanal, eller volumet til
venstre og høyre er ubalansert.
CCPlasser høyttalerne så symmetrisk som mulig.
CCKoble bare til de medfølgende høyttalerne.
Kraftig summing eller støy kan høres.
CCFlytt systemet bort fra støykilder.
CCKoble systemet til en annen stikkontakt.
CCBruk av en strømledning med støyfilter
(følger ikke med) anbefales.
Etter at du har sjekket disse punktene og
ikke har funnet noen problemer, kobler
du til strømledningen igjen og slår på
systemet. Hvis problemet vedvarer,
kontakter du nærmeste Sony-forhandler.
29NO
Fjernkontrollen fungerer ikke.
CCFjern alle hindringer mellom fjernkontrollen
og fjernkontrollsensoren  på enheten, og
plasser enheten unna fluorescerende lys.
CCRett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren
USB-enhet
Se Nettsteder for kompatible enheter
(side 35) for å få mer informasjon om
kompatible USB-enheter.
 på enheten.
CCFlytt fjernkontrollen nærmere systemet.
CCBytt batteriet.
Platespiller
Platen eller filen spilles ikke av.
CCPlaten er ikke fullført (en CD-R- eller
CD-RW-plate som data kan lagres på).
Lyden ”hopper”, eller platen spilles ikke av.
CCPlaten er kanskje tilsmusset eller har riper.
Når platen er tilsmusset, rengjør du den.
En USB-enhet som ikke støttes, er koblet til.
CCFølgende problemer kan oppstå.
•• USB-enheten gjenkjennes ikke.
•• Fil- eller mappenavn vises ikke på dette
systemet.
•• Avspilling er ikke mulig.
•• Lyden ”hopper”.
•• Du hører støy.
•• Lyden er forvrengt.
Ingen lyd.
CCUSB-enheten er ikke tilkoblet på riktig måte.
Slå av systemet, og koble til USB-enheten
på nytt.
CCFlytt systemet til en plassering som ikke
vibrerer (for eksempel på en stabil overflate).
CCFlytt høyttalerne bort fra systemet, eller sett
dem på egne stativer. Ved høyt volum kan
vibrasjon i høyttalerne få lyden til å ”hoppe”.
Du hører støy, ”hopping” eller forvrengt lyd.
CCEn USB-enhet som ikke støttes, er koblet til.
Koble til en støttet USB-enhet.
CCSlå av systemet, koble til USB-enheten på nytt
Avspillingen starter ikke fra første spor
eller fil.
CCSett avspillingsmodusen til OFF
(normal avspillingsmodus) (side 12).
Start av avspilling tar lenger tid enn vanlig.
CCDet kan ta lenger tid å starte avspilling av
følgende plater:
•• en plate som er spilt inn med en avansert
trestruktur
•• en plate som er spilt inn i flerøktformat.
•• en plate som har mange mapper
og slå deretter på systemet.
CCStøyen kommer fra selve musikkdataene, eller
lyden er forvrengt. Støy fra opprettingen av
musikkdata kom kanskje med på opptaket på
grunn av tilstanden til datamaskinen. Opprett
musikkdataene på nytt.
CCBithastigheten som ble brukt under koding,
var lav. Send filer som er kodet med høyere
bithastigheter, til USB-enheten.
”SEARCH” vises lenge, eller det tar lang tid
før avspillingen starter.
CCLeseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene.
•• Det er mange mapper eller filer på
USB-enheten.
•• Filstrukturen er svært komplisert.
•• Ikke nok ledig plass i minnet.
•• Det interne minnet er fragmentert.
30NO
Navnet på filen eller mappen (albumnavn)
vises ikke på riktig måte.
CCDette systemet kan vise følgende tegnkoder:
•• Store bokstaver (A til Z).
•• Tall (0 til 9).
•• Symbols (< > +, [ ] \ _).
Andre tegn vises som _.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
CCSlå av systemet og koble til USB-enheten på
nytt, og slå deretter på systemet.
CCEn inkompatibel USB-enhet er kanskje
koblet til.
CCUSB-enheten fungerer ikke som den skal.
Se brukerhåndboken som følger med
USB-enheten, for hvordan du løser dette
problemet.
”OVER CURRENT” vises.
CCDet oppstod et problem med nivået på den
elektriske spenningen fra -porten (USB) .
Slå av systemet og fjern USB-enheten fra
-porten (USB) . Kontroller at det ikke er
problemer med USB-enheten. Hvis dette
displaymønstret vedvarer, kontakt du din
nærmeste Sony-forhandler.
Avspillingen starter ikke.
nytt, og slå deretter på systemet.
CCEn inkompatibel USB-enhet er kanskje
koblet til.
Avspillingen starter ikke fra første fil.
CCSett avspillingsmodusen til OFF (normal
avspillingsmodus) (side 12).
USB-enheten kan ikke lades.
CCKontroller at USB-enheten er koblet til
-porten (USB) på riktig måte .
CCUSB-enheten støttes kanskje ikke av dette
CCLydfilene kan være av feil filtype. Systemet
støtter følgende filtyper:
– MP3: filtypen .mp3
– WMA: filtypen .wma
CCLydfilene har kanskje blitt opprettet i andre
formater enn MP3/WMA/AAC-formatene.
CCDet er ikke støtte for USB-lagringsenheter som
er formatert med andre filsystemer enn FAT16
eller FAT32.*
CCHvis du bruker en partisjonert USB-
lagringsenhet, kan du bare spille av filer på
den første partisjonen.
CCFiler som er krypterte eller passordbeskyttede,
kan ikke spilles av.
* Dette systemet støtter FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-lagringsenheter støtter kanskje
ikke disse FAT-versjonene. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se brukerhåndboken for
den aktuelle USB-lagringsenheten eller kontakte
produsenten.
Tuner
Det er kraftig summing eller støy, eller får
ikke inn radiostasjoner.
CCKoble til antennen på riktig måte.
CCFinn en plassering og retning som gir godt
mottak, og sett deretter opp antennen på nytt
(side 9).
CCPlasser antennene borte fra enheten eller
andre AV-komponenter for å unngå å fange
opp støy.
Feilsøking
CCSlå av systemet og koble til USB-enheten på
Filer kan ikke spilles av.
CCSlå av elektrisk utstyr i nærheten.
Flere radiostasjoner høres samtidig.
CCFinn en plassering og retning som gir godt
mottak, og sett deretter opp antennen på nytt
(side 9).
CCFest antennekablene sammen med
ledningsklemmer og juster kabellengdene.
systemet.
CCAvhengig av spesifikasjonen til USB-enheten
er det ikke alltid mulig å lade batteriet.
CCKoble fra USB-enheten og koble den til på nytt.
Se brukerhåndboken for USB-enheten for
informasjon om USB-enhetens ladestatus.
31NO
BLUETOOTH-enhet
Gruppering kan ikke utføres.
CCFlytt BLUETOOTH-enheten nærmere systemet.
CCGruppering kan hindres av andre
BLUETOOTH-enheter rundt systemet.
Hvis dette er tilfelle, må du slå av de andre
BLUETOOTH-enhetene.
CCAngi riktig tilgangskode når du velger
modellnummeret (dette systemet) på
BLUETOOTH-enheten (side 21).
Det går ikke an å koble til.
CCBLUETOOTH-enheten du forsøkte å koble til,
støtter ikke A2DP-profilen og kan ikke kobles
til systemet.
CCAktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
CCOpprett en tilkobling fra BLUETOOTH-enheten.
CCInformasjonen om grupperingsregistrering er
slettet. Utfør grupperingsprosessen på nytt.
CCSlett informasjonen om grupperingsregistreringen for BLUETOOTH-enheten (side 23),
og utfør grupperingsprosessen på nytt
(side 20).
Lyden hopper eller går opp og ned,
eller tilkoblingen blir brutt.
CCSystemet og BLUETOOTH-enheten er for langt
fra hverandre.
CCHvis det er hindringer mellom systemet og
BLUETOOTH-enheten, flytter eller unngår du
hindringene.
CCHvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten, må du flytte disse.
32NO
Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan ikke
høres på dette systemet.
CCØk volumet på BLUETOOTH-enheten først,
og juster deretter volumet ved å bruke
VOLUME +/– .
Kraftig summing, støy eller forvrengt lyd.
CCHvis det er hindringer mellom systemet og
BLUETOOTH-enheten, flytter eller unngår du
hindringene.
CCHvis det er utstyr som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et trådløst
nettverk, andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, i nærheten, må du flytte disse.
CCSkru ned volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Slik tilbakestiller du systemet til
fabrikkinnstillinger
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du systemet til
fabrikkinnstillinger.
1 Trykk på /  for å slå på systemet.
2 Trykk på og hold inne FUNCTION  og
  på enheten samtidig til RESET vises
på skjermen .
Alle brukerkonfigurerte innstillinger, inkludert
forhåndsinnstilte radiostasjoner, tidtakeren og
klokken og sammenkoblingsinformasjon om
BLUETOOTH-enheter slettes.
Hvis problemet vedvarer etter at du har fullført
trinnene ovenfor, kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
Merk
•• Hvis du avhender enheten eller gir den til en
annen person, tilbakestiller du enheten som
et sikkerhetstiltak.
Meldinger
Følgende meldinger kan vises eller blinke
under bruk.
COMPLETE
Forhåndsinnstillingen av en stasjon ble
avsluttet på vanlig måte.
DISC ERR
Du har satt inn en plate som ikke kan
spilles av på dette systemet, for eksempel
en CD-ROM, eller du forsøkte å spille av en
fil som ikke kan spilles av.
SEARCH
Systemet søker i informasjonen på
USB-enheten. Noen knapper fungerer
ikke under søk.
TIME NG
Start- og sluttklokkeslettene for
avspillingstidtakeren er stilt inn til samme
klokkeslett.
TUNING
Systemet stiller inn en radiostasjon.
Noen knapper fungerer ikke under
innstilling.
FULL
Du forsøkte å programmere mer enn 64 spor
eller filer.
NO DISC
Ingen plate i spilleren, eller du har satt inn en
plate som ikke kan spilles av.
NO FILE
Ingen avspillbare filer finnes på
USB-enheten eller platen.
NO STEP
NO USB
Ingen USB-enhet er koblet til, den tilkoblede
USB-enheten er fjernet, eller systemet
støtter ikke USB-enheten.
Feilsøking
Det er ingen programmerte spor eller
filer for programavspilling, eller alle de
programmerte sporene eller filene er slettet.
OVER CURRENT
Systemet registrerer overstrøm på en
tilkoblet USB-enhet. Fjern USB-enheten fra
porten og slå av systemet, og slå deretter
på systemet igjen.
PLS STOP
Du forsøkte å endre avspillingsmodusen
under avspilling i CD- eller USB-funksjonen.
READING
Systemet leser informasjonen på CD-en.
Noen knapper fungerer ikke under lesing.
33NO
Merknader om CD-DA-/MP3-/WMA-plater
Forholdsregler/spesifikasjoner
Forholdsregler
Plater som dette systemet kan spille av
•• Lyd-CD
•• CD-R/CD-RW (lyddata med CD-DA-spor og
MP3-/WMA-filer)
•• Plate på 8 cm
Ikke bruk en CD-R-/CD-RW-plate uten
lagrede data. Det kan føre til at platen blir
skadet.
Plater som dette systemet ikke kan spille
•• CD-ROM
•• Andre CD-R-/CD-RW-plater enn plater
som er innspilt i CD-format eller format
i henhold til ISO9660-nivå 1/-nivå 2 eller
Joliet
•• CD-R/CD-RW-plate innspilt i flerøktformat
og som ikke ble avsluttet ved å ”lukke
økten”
•• CD-R-/CD-RW-plate med dårlig
opptakskvalitet, CD-R-/CD-RW-plate med
riper eller som er tilsmusset, eller CD-R-/
CD-RW-plate som er spilt inn med en
inkompatibel opptaksenhet
•• CD-R-/CD-RW-plate som ble ferdiggjort på
feil måte
•• Plater som inneholder andre filer enn
MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)/
WMA-filer
•• Plater med avvikende form (for eksempel
hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet)
•• Plater som har teip, papir eller klistremerke
på overflaten
•• Leide eller brukte plater med forsegling
der limet går utenfor forseglingen
•• Plater som har etiketter som er trykt med
blekk som føles klebrige når man tar
på dem
34NO
•• Rengjør platen med en klut fra midten og
ut til kanten før du spiller den av.
•• Ikke rengjør plater med løsemidler, for
eksempel rensebensin, tynner, vanlige
rengjøringsmidler eller antistatisk spray
for LP-plater.
•• Ikke utsett platene for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftkanaler, og la
dem heller ikke ligge i en bil i direkte sollys.
Om sikkerhet
•• Trekk ut strømledningen (hovedledningen)
fra stikkontakten hvis du ikke skal
bruke enheten på en stund. Ta alltid
tak i kontaktenden når du trekker ut
ledningen. Aldri trekk i selve ledningen.
•• Hvis et tungt objekt faller ned på eller
væske kommer i kontakt med systemet,
trekker du ut strømledningen og lar
kvalifisert personell kontrollere systemet
før du bruker det igjen.
•• Strømledningen kan byttes bare på et
kvalifisert servicested.
Om plassering
•• Ikke plasser systemet på skrå eller på
steder som er svært varme, kalde, støvete,
skitne, fuktige, som mangler tilstrekkelig
ventilering, eller som er utsatt for
vibrering, sollys eller skarp belysning.
•• Ikke plasser systemet i nærheten av
lysarmaturer. Varmen fra lyset kan endre
fasongen på kabinettet og føre til at
systemet ikke fungerer som det skal.
•• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på overflater som er spesialbehandlet
(for eksempel med voks, olje eller
poleringsmiddel), fordi dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
•• Ikke plasser tunge objekter oppå systemet.
•• Hvis systemet tas rett fra kulden og
inn i varmen, eller plasseres i et meget
fuktig rom, kan det oppstå kondens på
linsene inni systemet, noe som kan føre til
systemfeil. I slike tilfeller tar du ut platen
og lar systemet være påslått i omtrent
en time til fuktigheten har fordampet.
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer,
selv etter ytterligere en venteperiode,
kontakter du nærmeste Sony-forhandler.
Om varmeakkumulering
•• Varmeakkumulering på enheten under
lading eller bruk over lang tid er vanlig og
ikke et varsel om at noe er galt.
•• Ikke berør kabinettet hvis enheten har blitt
brukt kontinuerlig på høyt volum i lang tid,
fordi kabinettet kanskje har blitt varmt.
•• Ikke blokker ventileringsåpningene.
Om høyttalersystemet
Dette høyttalersystemet er ikke magnetisk
isolert, og bildet på TV-apparater i nærheten
blir kanskje magnetisk forvrengt. I slike
tilfeller slår du av TV-apparatet, venter 15 til
30 minutter og slår det på igjen. Hvis det ikke
er noen forbedring, må du flytte høyttalerne
lengre unna TV-en.
Nettsteder for
kompatible enheter
Sjekk nettstedet nedenfor for den nyeste
informasjonen om kompatible USB- og
BLUETOOTH-enheter.
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i Latin-Amerika:
http://esupport.sony.com/LA
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Rengjøre kabinettet
Rengjør dette systemet med en myk klut
som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skuresvamp, skurepulver eller
løsemidler, for eksempel tynner, rensebensin
eller alkohol.
Om flytting av systemet
Før du flytter systemet, må du kontrollere at
det ikke er satt i en plate, og du må trekke ut
strømledningen fra stikkontakten.
Om håndtering av plater
Forholdsregler/spesifikasjoner
•• Ta tak i kanten av platen for å holde den
ren. Ikke berør overflaten.
•• Ikke lim papir eller teip på platen.
•• Ikke utsett platene for direkte sollys eller
varmekilder, som for eksempel luftkanaler,
eller la dem ligge i en bil i direkte sollys,
da temperaturen kan stige betydelig inni
bilen.
35NO
Trådløs
BLUETOOTHteknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en
trådløs teknologi med kort rekkevidde som
muliggjør trådløs datakommunikasjon
mellom digitale enheter, for eksempel en
datamaskin og et digitalkamera. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi fungerer innenfor et
område på omtrent ti meter.
Det er vanlig med sammenkobling av to
enheter, men noen enheter kan være koblet
til flere enheter samtidig.
Du trenger ikke å bruke en kabel for
tilkoblingen, og det er heller ikke nødvendig
for enhetene å vende mot hverandre slik det
kreves med infrarød teknologi. Du kan for
eksempel bruke en slik enhet i en sekk eller
lomme.
BLUETOOTH-standard er en internasjonal
standard som støttes av tusenvis av
virksomheter over hele verden og brukes av
forskjellige virksomheter over hele verden.
Støttede BLUETOOTH-versjoner og profiler
Profil refererer til et standard sett
av egenskaper for forskjellige
BLUETOOTH-produktegenskaper.
Se Spesifikasjoner (side 37) for
å få mer informasjon om støttede
BLUETOOTH-versjoner og -profiler.
Merk
•• Enheten må støtte den samme profilen
som dette systemet for å kunne bruke en
BLUETOOTH-enhet som er koblet til dette
systemet. Vær oppmerksom på at funksjonene
på BLUETOOTH-enheten kan variere avhengig
av enhetens spesifikasjoner, selv om den har
samme profil som dette systemet.
•• På grunn av egenskapene til den trådløse
BLUETOOTH-teknologien, blir avspilling på dette
systemet ørlite forsinket sammenlignet med
lydavspilling på overføringsenheten.
36NO
Effektiv kommunikasjonsavstand
Hvis du skal bruke BLUETOOTH-enheter,
må de ikke stå mer enn omtrent ti meter
(uhindret avstand) fra hverandre.
Den effektive kommunikasjonsavstanden
blir kanskje kortere under følgende forhold.
–– Når en person, metallgjenstand, vegg eller
andre hindringer er mellom enhetene med
en BLUETOOTH-tilkobling
–– På steder der det er installert et trådløst
nettverk
–– I nærheten av mikrobølgeovner som er
i bruk
–– Steder der andre elektromagnetiske
bølger forekommer
Interferens fra andre enheter
BLUETOOTH-enheter og trådløse lokale
nettverk (IEEE802.11b/g) bruker samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker
en BLUETOOTH-enhet nær en enhet med
en funksjon for trådløst nettverk, kan det
oppstå elektromagnetisk inferens.
Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
manglende evne til å koble til. Hvis dette
skjer, kan du forsøke følgende:
–– Prøv å koble dette systemet til
BLUETOOTH-enheten når du er minst
10 meter unna det trådløse lokale
nettverket.
–– Slå av utstyret med det trådløse
lokale nettverket når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter
Interferens til andre enheter
Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Ettersom slik interferens
kan føre til tekniske feil, må du alltid
slå av strømmen til dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på følgende steder:
–– På sykehus, tog og fly
–– Nær automatiske dører eller brannalarmer
Merk
•• Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner
som følger BLUETOOTH-spesifikasjonen
som et verktøy for å ivareta sikkerheten
under kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten
kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig
av innstillingsinnhold og andre faktorer,
så du må alltid være forsiktig når du
utfører kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
•• Sony kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for
skader eller andre tap som oppstår som følge
av informasjonslekkasjer under kommunikasjon
med BLUETOOTH-teknologi.
•• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme profil som
dette systemet.
•• BLUETOOTH-enheter som er koblet til dette
systemet, må følge BLUETOOTH-spesifikasjonen
fra Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må være
sertifisert for overholdelse. Selv når en enhet er
i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan
det imidlertid være tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten gjør
det umulig å koble til eller fører til forskjellige
kontrollmetoder, visning eller betjening.
•• Støy kan forekomme, eller lyden kan forsvinne,
avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet
til dette systemet, kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsene.
Spesifikasjoner
Forsterkerdel
Utgangseffekt (nominell):
5,2 watt + 5,2 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % total
harmonisk forvrengning)
RMS-utgangseffekt (referanse):
6 watt + 6 watt (per kanal ved 8 ohm, 1 kHz)
Innganger/utganger
AUDIO IN:
AUDIO IN (ekstern inngang), kontakt:
Ministereokontakt, følsomhet 1 V, impedans
12 kilohm
USB:
USB-port: Type A, 5 V DC 500 mA
HØYTTALERE:
Tåler impedans på 8 ohm
CD-DA-/MP3-/WMA-spillerdel
System:
CD-system og digitalt lydsystem
Egenskaper for laserdiode:
* Denne effekten er målt ved en avstand på
200 mm fra objektivets overflate på den optiske
pickup-blokkeringen med 7 mm blenderåpning.
Frekvensrespons:
20 Hz – 20 kHz
Signal-til-støy-forhold:
Mer enn 90 dB
Dynamisk rekkevidde:
Mer enn 90 dB
Mottakerdel
Forholdsregler/spesifikasjoner
Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 μW
FM-stereo, FM-superheterodynmottaker
Antenne:
FM-ledningsantenne
Innstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-trinn)
37NO
BLUETOOTH-del
Høyttalerdel
Kommunikasjonssystem:
Høyttalersystem:
Ut:
Rangert impedans:
Maksimal kommunikasjonsavstand:
Dimensjoner (B/H/D):
Frekvensbånd:
Vekt:
Modulasjonsmåte:
Antall:
BLUETOOTH standardversjon 4.0
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Synslinje på omtrent 10 m*1
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
Fullstendig område, 8 cm dia., konisk type
8 ohm
Ca. 148 mm × 240 mm × 127 mm
Ca. 1,2 kg netto per høyttaler
2 deler
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Generelt
Støttet innholdsbeskyttelsesmåte
SCMS-T-måte
Koreansk modell: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Andre modeller: AC 120 – 240 V, 50/60Hz
Støttet kodek
Strømforbruk:
SBC (Sub Band Codec)
Overføringsbåndbredde
20 Hz – 20 000 Hz (med sampling på
44,1 kHz)
*1 Det faktiske området varierer avhengig av
faktorer som hindringer mellom enhetene,
magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet
med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom
enheter.
Strømkrav:
24 watt
Dimensjoner (B/H/D) (inkl. utstikkende deler):
Ca. 170 mm × 133 mm × 222 mm
Vekt:
Ca. 1,3 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernkontroll (RM-AMU212) (1),
FM-ledningsantenne (1), høyttalerputer (8),
AC-kontaktadapter (1) (bare latinamerikanske modeller, bortsett fra
argentinske og meksikanske modeller),
bruksanvisning (denne veiledningen) (1)
Hensyn ved oppbevaring:
Produkter skal oppbevares i esken på et
mørkt, tørt, rent og godt ventilert sted. Ikke
oppbevar produktene samme steder som du
oppbevarer syrer eller alkaliske stoffer.
Temperatur ved oppbevaring: –10 – 45 °C
Luftfuktighet ved oppbevaring: 30 – 70 %
Driftstemperatur: 5 – 35 °C
Fuktighetstoleranse i drift: 30 – 70 %
Design og spesifikasjoner er underlagt
endringer uten forhåndsvarsel.
Strømforbruk i standby-modus:
Når BLUETOOTH Standby-modus er satt til OFF:
0,3 W
Når BLUETOOTH Standby-modus er satt til ON:
2,5 W
38NO
Varemerker osv.
•• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
•• Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av
denne teknologien utenfor dette produktet, er
forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
•• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter
er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
•• WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte
varemerker tilhørende Sony Corporation.
•• BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er under lisens.
•• N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og
i andre land.
•• Android™ er et varemerke for Google Inc.
•• Systemnavn og produktnavn i denne håndboken
er vanligvis varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører produsenten.
™- og -merkene er utelatt i denne håndboken.
®
Forholdsregler/spesifikasjoner
39NO
© 2015 Sony Corporation
4-583-746-11(2) (NO)
Download PDF

advertising