Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 HiFi-anlegg med Wi-Fi®/BLUETOOTH®-teknologi Veiledning for Wi-Fi-tilkobling

Dette dokumentet gir en innføring i hvordan du spiller av musikk etter at du har koblet denne enheten til Wi-Fi-nettverket.
4-567-666-11(1) (NO)
Tilgjengelige dokumenter
Et Wi-Fi-nettverk gir deg muligheten til enkelt å lytte til musikk som er lagret på trådløse enheter i hjemmet, for eksempel en PC, smarttelefon eller iPhone. Hvis du vil vite mer om andre tilkoblings- eller lyttemetoder, kan du se bruksansvisningen eller hjelpeveiledningen (angitt til høyre).
Oppstartsveiledning for Wi-Fi (dette dokumentet)
Velg en Wi-Fi-tilkoblingsmetode, avhengig av enheten, og gå
deretter til  Koble enheten til Wi-Fi-nettverket nedenfor.
Først Klargjør enheten og fjernkontrollen.
Home Audio System
Oppstartsveiledning
for Wi-Fi
Velg enheten eller programmet du vil spille av musikk med, og gå
deretter til  Lytte til musikk med enheten på neste side.
4 Sett inn to
batterier
i fjernkontrollen.
1 Koble høyttalerne til
enheten før du slår
enheten på.
Xperia
Bruk en Android-smarttelefon der gratisappen SongPal er
installert, til å konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger.
PC (Media Go)
iPhone
Bruk iPhone/iPad/iPod touch der gratisappen SongPal er
installert, til å konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger.
PC (iTunes)
WPS
Bruk en trådløs ruter med en WPS-knapp (AOSS) til å
konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger med et knappetrykk.
Lytte til musikk via Wi-Fi-nettverket
enheten til en
stikkontakt.
Konfigurer Wi-Fi-innstillingene med en nettleser på en PC.
Se bruksanvisningen i dokumentet Lytte til musikk via et
Wi-Fi-nettverk.
PC
Gir en innføring i hvordan du stiller inn klokken, lytter til CD, radio
eller musikk som er lagret på BLUETOOTH- eller USB-enheter eller
andre enheter osv.
Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/smarttelefon)
Gir en innføring i hvordan du lytter til musikk på din personlige
datamaskin eller smarttelefon via det trådløse/kablede nettverket.
Lytt til musikk på smarttelefonen/iPhone/iPad/iPod touch
ved hjelp av SongPal.
Smarttelefon (SongPal-app)
Kontroller at en LAN-kabel ikke
er koblet til. En kablet og trådløs
tilkobling kan ikke brukes samtidig.
Bruksanvisning (eget dokument)
Angi at musikk som er lagret på PC-en, skal deles ved hjelp
av Media Go, og bruk funksjonen ved hjelp av SongPal*1,
som er installert på smarttelefonen.
PC (Windows Media Player)
2 Sett antennen i posisjon.
3 Koble
Gir en innføring i hvordan du lytter til musikk som er lagret på
PC-en eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
Xperia (WALKMAN®-app)
iPhone/iPad/iPod touch
CMT-SX7/SX7B
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
*1 Hvis du bruker Media Go på PC-en uten en smarttelefon, må du bruke en annen tilkoblingsmetode enn et nettverk
(f.eks. BLUETOOTH-tilkobling).
 Koble enheten til Wi-Fi-nettverket
Xperia
Bruk en Android-smarttelefon, for
eksempel Xperia, der gratisappen
SongPal er installert, til å konfigurere
enhetens Wi-Fi-innstillinger.
Denne metoden krever en Wi-Fitilkobling for smarttelefonen og
en BLUETOOTH-tilkobling mellom
smarttelefonen og enheten.
Informasjonen for Wi-Fi-innstillingen
sendes fra smarttelefonen til enheten
via BLUETOOTH.
• Noen trådløse rutere har flere SSID-er.
Koble enheten og Androidsmarttelefonen til samme SSID.
Obligatoriske elementer: Xperia™ eller en annen Android-smarttelefon, trådløs ruter
1
2
3
4
5
6
Forberedelser:
Trykk på /-knappen (på/av) for å slå
på enheten.
Opprett en BLUETOOTH-tilkobling mellom enheten og smarttelefonen.
Kontroller at -lampen (BLUETOOTH)
lyser på displayet.
Konfigurer Wi-Fi-innstillingene ved
å følge SongPal-instruksjonene.
Vent til
lyser på displayet, og start
deretter enheten på nytt.
 Koble smarttelefonen til Wi-Fi-nettverket.
Hvis smarttelefonen ikke støtter NFC-funksjonen,
kan du se  til  til høyre.
 Oppgi SSID og passordet for ruteren som
smarttelefonen kobler til, i feltene nedenfor.
 Trykk på og start [SongPal] på
smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for ruteren.
 Sett enheten i grupperingsmodus.
Blinker
Passord:
Trykk på og
hold inne til
smarttelefonen
responderer.
//ENTER
MENU
Trykk på / for å velge [Bluetooth Menu],
og trykk deretter på ENTER.
Søk etter SongPal på
GoogleºPlay™.
Trykk på / for å velge [Pairing], og trykk
deretter på ENTER.
Standbylampen lyser gulgrønt, og deretter begynner
å blinke på displayet i omtrent 1 minutt.
Lit
Skjermen til høyre vises.
Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vises
navnet på smarttelefonen, og (BLUETOOTH) lyser
på displayet.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Det kan ta mer enn 1 minutt før
lyser
på displayet. Start deretter enheten på nytt.
lyser igjen
Wi-Fi-tilkoblingen opprettes når
etter omstart.
Trykk på
[CMT-SX7xx].
Trykk på / for å velge [Ok], og trykk
deretter på ENTER.
Gruppering fullføres i løpet av 1 minutt.
Lit
Trykk på og start
SongPal, og trykk
deretter på [Open
the Bluetooth
setting screen].
FUNCTION
Trykk på MENU én gang.
Etter at du har
kontrollert at
lyser, slår du enheten
av og på igjen.
Sett BLUETOOTH-funksjonen på
smarttelefonen til On.
Trykk på FUNCTION gjentatte ganger for
å velge [BLUETOOTH].
 Hold smarttelefonen inntil N-merket på
enheten.
 Installer SongPal på smarttelefonen.
 Søk etter enheten på smarttelefonen
innen 5 minutter.
Bruk fjernkontrollen og kontroller displayet for å bekrefte statusen til enheten under
innstillingen.
Følg instruksjonene på skjermen.
SSID:
Hvis du må oppgi passordet på
displayet, velger du SSID-en og
oppgir passordet fra trinn 1 – .
Smarttelefon som ikke er kompatibel med NFC
[Pairing]-lampen blinker.
Se neste side for å spille av
iPhone
Bruk en iPhone der gratisappen
SongPal er installert, for å konfigurere
enhetens Wi-Fi-innstillinger.
Denne metoden krever en Wi-Fitilkobling for iPhone og en
BLUETOOTH-tilkobling mellom iPhone
og enheten. Informasjonen for
Wi-Fi-innstillingen sendes fra iPhone
til enheten via BLUETOOTH.
Obligatoriske elementer: iPhone/iPad/iPod touch, trådløs ruter
1
2
3
4
5
6
Forberedelser:
Trykk på /-knappen (på/av) for å slå
på enheten.
Opprett en BLUETOOTH-tilkobling mellom enheten og iPhone.
Kontroller at -lampen (BLUETOOTH)
lyser på displayet.
Konfigurer Wi-Fi-innstillingene ved å følge SongPal-instruksjonene.
Vent til
lyser på displayet, og start
deretter enheten på nytt.
 Bekreft at iPhone er koblet til
Wi-Fi-nettverket.
 Sett enheten i grupperingsmodus.
Bruk fjernkontrollen og kontroller displayet for å bekrefte statusen til enheten under
innstillingen.
 Søk etter enheten på iPhone innen
5 minutter.
Blinker
 Hvis [Share Wi-Fi settings?] vises, trykker du
på [Allow].
Etter at du har
kontrollert at
lyser, slår du enheten
av og på igjen.
Følg instruksjonene på skjermen.
Skjermen til høyre vises.
Trykk på FUNCTION gjentatte ganger for
å velge [BLUETOOTH].
• Noen trådløse rutere har flere SSID-er.
Koble enheten og iPhone til samme
SSID.
 Trykk på og start [SongPal] på
iPhone.
Lit
Trykk på [Settings] 
[Bluetooth].
 Når skjermen til høyre
vises, trykker du på [OK].
Lit
FUNCTION
Trykk på MENU én gang.
MENU
//ENTER
Trykk på / for å velge [Bluetooth Menu],
og trykk deretter på ENTER.
 Installer SongPal på iPhone.
Slå på BLUETOOTH.
Trykk på / for å velge [Pairing], og trykk
deretter på ENTER.
Søk etter SongPal på
App Store
Standbylampen lyser gulgrønt, og deretter begynner
å blinke på displayet i omtrent 1 minutt.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet, vises
enhetsnavnet, og (BLUETOOTH) lyser på displayet.
Trykk på / for å velge [Ok], og trykk
deretter på ENTER.
Det kan ta mer enn 1 minutt før
lyset
på displayet. Start deretter enheten på nytt.
lyser igjen
Wi-Fi-tilkoblingen opprettes når
etter omstart.
[Pairing]-lampen blinker.
Trykk på [CMT-SX7xx].
Se neste side for å spille av
WPS
Konfigurer Wi-Fi-innstillinger for
enheten ved å trykke på hver
WPS-knapp (AOSS) på den trådløse
ruteren og enheten.
• Hvis du vil kontrollere om den trådløse
ruteren er kompatibel med WPS
(Wi-Fi Protected Setup™), kan du
se bruksanvisningen for ruteren.
Obligatorisk element: Trådløs ruter med WPS-knapp (AOSS)
1
2
3
4
Trykk på /-knappen (på/av) for å slå
på enheten.
Sett enheten i WPS-modus.
Innen 2 minutter må du trykke på
WPS-knappen*2 på ruteren.
Kontroller at
Bruk fjernkontrollen og kontroller displayet for å bekrefte statusen til enheten under innstillingen.
lyser på displayet.
Hvis Wi-Fi-tilkoblingen mislykkes
Du kan bruke en nettleser på en PC til å konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger. Koble enheten til PC-en ved
hjelp av en vanlig nettverkskabel (LAN-kabel).
 Trykk på MENU én gang.
Lit
 Trykk på / for å velge [WPS Setting],
og trykk deretter på ENTER.
Blinker
 Trykk på / for å velge [Ok], og trykk
deretter på ENTER.
MENU
//ENTER
[WPS]-lampen blinker.
WPS-innstilling  Ok
Standbylampen lyser gulgrønt, og deretter begynner
å blinke på displayet i omtrent 1 minutt.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i bruksanvisningen under Lytte til musikk via et Wi-Fi-nettverk.
Avhengig av den trådløse ruteren må du trykke på og
holde inne WPS-knappen i et par sekunder. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for
ruteren.
Teksten på displayet endres slik: [WPS] 
[Connecting]  [Complete!]. Wi-Fi-tilkoblingen
lyser igjen.
opprettes når
*2 WPS-knappen er kanskje kalt AOSS-knapp, avhengig av
den trådløse ruteren.
Se neste side for å spille av
Fortsetter:  Lytte til musikk med enheten på neste side
 Lytte til musikk med enheten
Det kan påløpe kommunikasjonsgebyr for nedlasting av appen eller når du søker i hjelpeveiledningen. Appens design og visninger kan bli endret uten forhåndsvarsel.
©2015 Sony Corporation
Musikk som er lagret på PC-en
PC (Media Go)
Musikk som er lagret på smarttelefonen/iPhone
Obligatoriske elementer: En PC der Media Go er installert, eller smarttelefon/iPhone/iPad/iPod touch der SongPal er installert
Du kan lytte til musikk som er lagret på PC-en
med enheten ved hjelp av Media Go. Media
Go krever en smarttelefon/iPhone, der
gratisappen SongPal er installert som en
kontroller.
1
2
3
Koble enheten, PC-en og smarttelefonen/
iPhone til Wi-Fi-nettverket.
Trykk på FUNCTION-knappen gjentatte
ganger for å velge NETWORK.
Klargjør Media Go.
Smarttelefon (SongPal-app)
Obligatorisk element: En smarttelefon/iPhone/iPad/iPod touch der SongPal er installert
Du kan lytte til musikk som er lagret på
smarttelefonen/iPhone med gratisappen
SongPal.
• Hvis du vil ha mer informasjon om SongPal, kan
du se i bruksanvisningen under Om SongPal.
 Start [Media Go] på PC-en.
1
2
3
Koble enheten og smarttelefonen/iPhone til
Wi-Fi-nettverket.
Angi enheten på SongPal.
Spill av musikk på smarttelefonen/iPhone
ved hjelp av SongPal.
 Velg [Preferences...] på [Tools]-menyen.
• På forhånd må du gå til følgende nettsted og
installere Media Go (gratisprogram) på PC-en.
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
For kunder i Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Installer SongPal på smarttelefonen/iPhone.
Hvis SongPal allerede er installert, hopper du over denne
prosedyren og går til .
NETWORK
 Trykk på smarttelefonen/iPhone.
Søk etter SongPal på Google Play eller
App Store.
FUNCTION
 Trykk på og start [SongPal].
Følg instruksjonene på skjermen.
 Når skjermen til høyre vises,
trykker du på [CMT-SX7xx].
Preferences
Enheten går til NETWORK-modus.
Koble enheten og alle enheter til samme SSID for ruteren.
Gå til neste side for å finne ut hvordan du kobler enheten til
lyser på displayet.
Wi-Fi-nettverket, og kontroller at
 Velg en sang du vil spille av, og still inn volumet.
Koble enheten og smarttelefonen/iPhone til samme SSID
for ruteren.
Gå til neste side for å finne ut hvordan du kobler enheten til
lyser på displayet.
Wi-Fi-nettverket, og kontroller at
Musikken spilles av.
4
5
Angi Media Go på PC-en som serveren.
Spill av musikk på PC-en ved å bruke smarttelefonen/iPhone.
 Velg [Media Sharing], og merk deretter av for
[Library name].
 Installer SongPal på smarttelefonen/iPhone.
Xperia (WALKMAN®-app)
Hvis SongPal allerede er installert, hopper du over denne
prosedyren og går til .
[Library name] kan endres til et vilkårlig navn.
Media Sharing
 Når skjermen til høyre vises,
trykker du på [CMT-SX7xx].
Du kan lytte til musikk som er lagret på Xperia
ved hjelp av den forhåndsinstallerte
WALKMAN®-appen.
 Velg [Library name] som du
brukte i trinn 4 – .
Søk etter SongPal på Google Play eller
App Store.
Library name
 Trykk på og start [SongPal].
 Trykk på [Music].
Følg instruksjonene på skjermen.
 Trykk på [Home Network].
Obligatorisk element: Xperia som er kompatibel med WALKMAN®-appen
Video kan ikke spilles av og bilder
kan ikke vises.
1
2
Koble enheten og Xperia til Wi-Fi-nettverket.
Spill av musikk på Xperia ved hjelp av WALKMAN®.
• WALKMAN®-appen er kanskje ikke
forhåndsinstallert, avhengig av Xperia-modellen.
I slike tilfeller kan ikke denne funksjonen brukes.
• På forhånd må du oppdatere Androidoperativsystemet på Xperia-enheten til den
nyeste versjonen.
• Xperia må kanskje deaktivere alternativet
[Throw settings] for [Auto-select wireless].
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for Xperia.
 Trykk på og start
([WALKMAN®])
på Xperia.
Sørg for at det vises et merke i alle tre elementene for
[Media Sharing].
Koble enheten og Xperia til samme SSID for ruteren.
Gå til neste side for å finne ut hvordan du kobler enheten
lyser på displayet.
til Wi-Fi-nettverket, og kontroller at
 Etter at du har bekreftet skjermen, velger du [OK].
 Velg en sang fra listen og spill den av.
 Spill av musikk og still inn volumet.
 Trykk på , og
trykk deretter på
[CMT-SX7xx].
Juster volumet ved hjelp av SongPal.
Musikken spilles av.
Musikken spilles av.
PC (iTunes)
Obligatorisk element: PC der iTunes er installert
iPhone/iPad/iPod touch
Du kan lytte til iTunes-musikk på PC-en med
enheten ved hjelp av AirPlay.
1
2
• På forhånd må du oppdatere iTunes til den nyeste
versjonen.
Koble enheten og PC-en til Wi-Fi-nettverket.
Spill av musikk ved hjelp av iTunes på PC-en.
 Start iTunes på PC-en.
 Velg
 Velg [CMT-SX7xx] på AirPlay-menyen i iTunes.
(AirPlay) i iTunes-vinduet.
Obligatorisk element: iPhone/iPad/iPod touch
Du kan lytte til musikk som er lagret på
iPhone/iPad/iPod touch ved hjelp av AirPlay.
1
2
• På forhånd må du oppdatere iPhone/iPad/
iPod touch til den nyeste versjonen.
• Skjermillustrasjonene er eksempler som
bruker iOS 8.
Koble enheten og iPhone/iPad/iPod touch
til Wi-Fi-nettverket.
Spill av musikk ved hjelp av iPhone/iPad/iPod touch.
 Sveip over skjermen for
å vise kontrollsenteret.
 Trykk på [CMT-SX7xx].
 Velg en sang du vil spille av, og still inn volumet.
 Spill av musikk og still inn volumet.
Koble enheten og PC-en til samme SSID for ruteren.
Gå til neste side for å finne ut hvordan du kobler enheten til
lyser på displayet.
Wi-Fi-nettverket, og kontroller at
 Trykk på
(AirPlay).
Koble enheten og iPhone/iPad/iPod touch til samme SSID
for ruteren.
Gå til neste side for å finne ut hvordan du kobler enheten til
lyser på displayet.
Wi-Fi-nettverket, og kontroller at
Musikken spilles av.
Musikken spilles av.
PC (Windows Media Player)
Du kan lytte til musikk ved hjelp av Windows Media Player på PC-en
med enheten.
• Se hjelpeveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link:
Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du lese andre dokumenter
Lytt til musikk i alle rom via Wi-Fi.
Du kan lytte til favorittmusikken du har lagret på forskjellige PC-er
eller mobiltelefoner og i tillegg musikk fra strømmetjenester, i flere
rom med topp lydkvalitet.
Bruksanvisning (eget dokument)
Bruk SongPal-appen som er installert på smarttelefonen/iPhone til
å kontrollere funksjonen.
Hvis du bruker flere enheter som er kompatible med funksjonen
SongPal Link, må alle enheter være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeveiledningen til høyre,
eller oppstartsveiledningen for Wi-Fi, som følger med hver enhet.
•
•
•
•
•
Sikkerhetsinformasjon
Plassering av og funksjon for kontroller
Stille inn klokken
Lytte til CD og radio
Tilkoblings-/avspillingsmetode med
BLUETOOTH- eller USB-enhet eller andre
enheter
• Om NFC-funksjonen
Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/smarttelefon)
•
•
•
•
•
•
Tilkobling til Wi-Fi-nettverk ved hjelp av PC
Innstillingsmeny som kan brukes
Programvareoppdatering
Tilkobling til SongPal-app
Feilsøking
Spesifikasjoner
osv.
• Mer informasjon om tilkobling til Wi-Fi-nettverk
• Tilkobling til SongPal-app
• Nettverkstilkobling og avspillingsmetode med
hvert operativsystem/enhet
osv.
Nettadresse til hjelpeveiledning:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF

advertising