Sony | SRF-V1BT | Sony SRF-V1BT Bærbar klokkeradio med Bluetooth® Bruksanvisning

4-587-914-11(1) (NO)
Komme i gang
1
FM/AM-RADIO
med Bluetooth-HØYTTALER
Når du bruker enheten for første gang, må du koble enheten til en stikkontakt
med en nettadapter (medfølger). Ellers slås ikke enheten på.
2
Koble enheten til en stikkontakt
og lad enheten.
Trykk SETTINGS.
3
4
Velg “Time”.
Angi time og minutt.
Trykk ENTER.
Skjerm
Trykk ENTER.
Det tar opptil seks timer å lade
det innebygde batteriet helt
”).
(“
Bruksanvisning
Trykk ENTER,
og trykk SETTINGS
for å avslutte
innstillingsmenyen.
 Vri på TUNE-knappen for
Time
Minutt
å velge et alternativ.
Stikkontakt
 Trykk ENTER.
Bruk den samme
fremgangsmåten for
følgende trinn.
©2016 Sony Corporation
Nettadapter
(medfølger)
Tips
Du kan velge visningsmodus for klokken,
12-timers klokke eller 24-timers klokke.
Se “Angi menyalternativer” for å få mer
informasjon.
Til DC IN
SRF-V1BT
Skjerm
Lytte til radio
1
2
Trekk ut antennen for
FM-radiosignalet.
3
Slå på enheten og velg “FM” eller “AM”-funksjonen.
På/av-indikator
Tips
Skannesøk
Manuelt stasjonssøk
Trykk SCAN for å søke etter stasjoner.
Du kan også stille inn frekvensen manuelt.
Når du har trykket én gang
på FUNCTION, kan du også
velge en funksjon ved å vri
på TUNE-knappen og
trykke ENTER.
Trykk flere ganger.
TUNE-knapp
Velg en ønsket stasjon.
Trykk ENTER.
Hvis en tilgjengelig stasjon blir
funnet, vises “[ENTER]:Select”
på skjermen. Trykk ENTER for
å få inn stasjonen. (Hvis du
ikke trykker på ENTER innen
tre sekunder, starter søket
på nytt.)
BACK
ENTER
ENTER
Enheten bytter
automatisk til den
valgte funksjonen
om ca. to sekunder.
Tips
Av/på-indikatoren lyser grønt når enheten er slått på.
Hvis du vil sette enheten i standbymodus, trykker du  på nytt.
Forhåndsinnstille stasjoner (5 FM og 5 AM)
Lytte til en forhåndsinnstilt kanal
1
1
2
Still inn på kanalen du vil forhåndsinnstille.
Følg fremgangsmåten i “Lytte til radio” over.
Hold inne ønsket forvalgsknapp (1–5) til “Stored to [PRESET x].” vises på skjermen.
2
Velg “FM” eller “AM”-funksjonen.
Eksempel: Registrere en forhåndsinnstilt stasjon til forvalgsknapp 3
Tips
• Trykk BACK for å stoppe søket.
• Hvis du vil endre søkeretning,
vrir du TUNE-knappen med eller
mot klokken.
Velg ønsket forhåndsinnstilt stasjon.
Eksempel: Når forvalgsknappen 3 er trykket inn
Trykk flere ganger.
Merk
For å unngå at du foretar en forhåndsinnstilling ved en
feiltagelse, må du ikke holde forhåndsvalgknappen inne.
Tips
• Hvis du prøver å lagre en ny stasjon med det samme
forhåndsinnstilte nummeret, erstattes den tidligere
forhåndsinnstilte stasjonen.
• Forvalgsknappen 3 på enheten har en forhøyning. Denne
fungerer som referansepunkt når du betjener enheten.
Slik forbedrer du FM/AM-radiosignalet
Slik justerer du volumet
Tips
• Det siste innstilte volumet lagres i enhetens minne.
• VOL + på enheten har en forhøyning. Denne fungerer som
referansepunkt når du betjener enheten.
Stille inn timeren for påslåing
1
2
Trykk SETTINGS.
Du kan angi at enheten slår på radioen automatisk til angitt tid.
3
Velg “On timer”.
4
Angi time og minutt.
Trykk ENTER.
Ved innstilling i standbymodus
Still inn klokken først. Se “Komme i gang” for å få mer informasjon.
Trykk ENTER.
Trykk ENTER.
Minutt
Time
for å velge et alternativ.
Bruk den samme
fremgangsmåten
for følgende trinn.
Trykk ENTER, og
trykk SETTINGS
for å avslutte
innstillingsmenyen.
“ ” vises på skjermen.
Radioen slås på på det innstilte
klokkeslettet.
Tips
Still inn stasjonen først når
du velger fra listen over
forhåndsinnstilte stasjoner.
Se “Forhåndsinnstille stasjoner
(5 FM og 5 AM)” for å få mer
informasjon.
 Trykk ENTER.
Aktiver timeren.
Trykk ENTER.
Ved innstilling til stasjonen som sist ble
mottatt
 Vri på TUNE-knappen
5
Still inn den tilgjengelige stasjonen til det innstilte tidspunktet.
Ved valg fra listen over forhåndsinnstilte
stasjoner
Slik deaktiverer du timeren
Trykk ON TIMER på nytt.
Merk
Påslåingsfunksjonen er deaktivert i av-modus.
Trykk ENTER.
Stille inn innsovningstimeren
Lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet
Ved hjelp av BLUETOOTH-tilkoblingen kan du lytte til musikk fra trådløst tilkoblede
BLUETOOTH-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner osv.
Trykk SLEEP flere ganger for å velge ønsket tid (i minutter).
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Om BLUETOOTH standbymodus
Kompatibilitetskravene for enheter er følgende: Før du
bruker en enhet med denne enheten, sjekker du at den
oppfyller kravene.
• Enheter må støtte A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
• NFC-funksjonalitet (kreves bare når du bruker enhetens
NFC-sammenkoblingsfunksjon).
BLUETOOTH Standbymodusen gjør at enheten
automatisk slås på ved å opprette en
BLUETOOTH-forbindelse fra en BLUETOOTH-enhet.
Se “Angi menyalternativer” for å få mer informasjon.
Når innsovningstimeren er innstilt, vises
“SLEEP” på skjermen.
Enheten går automatisk inn i standbymodus
etter at angitt tid er passert.
Tips
Tips
• Det siste innstilte tidspunktet lagres i enhetens minne.
• Du kan sjekke tiden som er igjen før enheten går inn i standbymodus, ved å trykke SLEEP
på nytt etter at du har stilt inn innsovningstimeren.
BLUETOOTH trådløs teknologi opererer innen
et område på omtrent ti meter.
Tilkobling med en BLUETOOTH-enhet
1
Hvis BLUETOOTH-enheten har en NFC-funksjon, er ikke denne fremgangsmåten nødvendig.
Se “Koble til med ettrykksfunksjon (NFC)” nedenfor.
2
Slå på enheten og velg “Bluetooth”-funksjonen.
Trykk flere ganger.
Når du bruker enheten for første gang
(hvis den ikke har grupperingsinformasjon)
 Trykk SETTINGS.
 Vri på TUNE-knappen for
Den siste tilkoblede
enheten blir koblet
til automatisk.
å velge et alternativ.
“Waiting for pairing” vises
på skjermen.
Fortsett til trinn 2.
Koble til med ettrykksfunksjon (NFC)
Smarttelefoner med NFC-funksjonen
innebygd
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, unntatt
Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for
eksempel smarttelefoner og IC-koder. Takket
være NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon, for eksempel
BLUETOOTH-gruppering, ved ganske enkelt
å holde NFC-kompatible enheter mot hverandre
(dvs. N-merket eller det spesifiserte stedet på
hver av enhetene).
1
Slå på NFC-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Når grupperingen er fullført, vises
BLUETOOTH-enhetens navn på skjermen.
Velg “SRF-V1BT”. Hvis “SRF-V1BT” ikke vises,
utfører du et søk etter enheten.
 Trykk ENTER.
Ved tilkobling til andre og påfølgende enheter
Kompatible smarttelefoner
På BLUETOOTH-enheten aktiverer du BLUETOOTH-funksjonen
og utfører grupperingsprosedyren.
Hvis enheten har grupperingsinformasjon
Enheten bytter
automatisk til den
valgte funksjonen
om ca. 2 sekunder.
Enheten bytter automatisk til grupperingsmodus.
I så fall går du til trinn 3.
3
Velg “Bluetooth pairing”.
Les bruksanvisningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten,
hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis du blir bedt om å oppgi en tilgangskode, oppgir du
“0000”.
Slik avbryter du BLUETOOTH-tilkoblingen
Velg en annen funksjon enn
BLUETOOTH-funksjonen.
Lytte til musikk
2
Hold BLUETOOTH-enheten inntil
N-merket på enheten.
Merk
Når grupperingen er fullført,
vises BLUETOOTH-enhetens
navn på skjermen.
Slik avbryter du
BLUETOOTH-tilkoblingen
Hold BLUETOOTH-enheten inntil
N-merket på enheten.
Hvis den NFC-kompatible smarttelefonen har
en eldre OS-versjon enn Android 4.1.x, laster
du ned og starter “NFC Easy Connect”-appen.
“NFC Easy Connect” er en gratisapp for
Android-smarttelefoner, som kan lastes ned fra
Google Play™. (Det kan hende at appen ikke er
tilgjengelig i enkelte land/områder.)
1
Start avspilling på
BLUETOOTH-enheten.
2
Juster volumet.
Lytte til musikk fra en ekstern enhet
1
2
Koble den eksterne enheten til enheten.
Stille inn skjermens lysstyrke
Slå på enheten og velg “AUDIO IN”-funksjonen.
3
Start avspilling og juster volumet
på den tilkoblede enheten.
Trykk
gjentatte ganger for å velge ønsket lysstyrke.
Høy (standard)
Trykk flere ganger.
Bærbar digital
musikkavspiller osv.
Middels
Lav
Av
Merk
Enheten bytter automatisk
til den valgte funksjonen
om ca. 2 sekunder.
Lydtilkoblingskabel uten
resistor (medfølger ikke)
Til AUDIO IN
Stereo-miniplugg
Når enheten får strøm fra det innebygde batteriet, slås bakgrunnsbelysningen
på skjermen av ca. et halvt minutt etter betjening.
2 ringer
Lytte med hodetelefoner
Sette til av-modus
Koble til hodetelefoner som har stereo- eller mono-miniplugg* (medfølger ikke).
Du kan sette enheten til av-modus for å redusere strømforbruket hvis du ikke bruker enheten.
Hold  inne i ca. 2 sekunder for å sette til av-modus.
Skjermen slås av.
Merk
Bruk hodetelefoner med stereolyd (3-polet) eller hodetelefoner med monolyd (2-polet)
med miniplugg. Du kan ikke høre lyd hvis du bruker en annen slags plugg.
Merk
Påslåingsfunksjonen er deaktivert i av-modus.
Tips
Mono-miniplugg*
Kompatible
pluggtyper
Når du trykker på  mens enheten er slått på, går enheten inn i standbymodus. I standbymodus
kan bakgrunnsbelysningen på skjermen slås på om ønsket, og påslåingsfunksjonen er aktivert.
1 ring
Stereo-miniplugg
2 ringer
Til  (hodetelefoner)
Andre typer plugger
kan ikke brukes.
* Når du lytter til stereolyd med
hodetelefoner som bruker monolyd,
hører du bare lyd fra venstre kanal.
3 ringer eller mer
Angi menyalternativer
BLUETOOTH-alternativer
Andre alternativer
BLUETOOTH-alternativer kan angis når “Bluetooth”-funksjonen er valgt.
Grunnleggende funksjoner:
On timer
Se “Stille inn timeren for påslåing”.
Bluetooth pairing
Se “Tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet”.
Bluetooth standby
Når BLUETOOTH-standbymodus er satt
til “On”, går enheten inn i ventemodus
for en BLUETOOTH-tilkobling selv om
enheten er i standbymodus. Når du
oppretter en BLUETOOTH-tilkobling fra
en BLUETOOTH-enhet, slås enheten
automatisk på.
Sound
Time
Time setting: Stiller inn klokken.
Se “Komme i gang” for å få mer
informasjon.
Du kan justere lydnivået.
12H/24H: Velg visningsmodus for
Treble: Justerer nivået på
klokken, 12-timers klokke eller
24-timers klokke.
høyfrekvent lyd.
Bass: Justerer nivået på
lavfrekvent lyd.
Tips
• Angi BLUETOOTH-standbymodus til “Off” for
å redusere strømforbruket når enheten er
i standbymodus.
• Av/på-indikatoren lyser ravgult mens
enheten er i standbymodus, og når
BLUETOOTH-standbymodus er slått på.
Merk
Klokken blir tilbakestilt hvis nettadapteren
kobles fra og det innebygde batteriet er helt
tomt.
Beep
Auto power off
Når “Auto power off” er satt til
“Enable (15min)”, går enheten inn
i standbymodus automatisk etter
ca. 15 minutter uten aktivitet eller
hvis ingen lydsignaler genereres .
Initialize
Velg “OK” for å tilbakestille enheten til
fabrikkinnstillingene. Alle innstillinger,
for eksempel de forhåndsinnstilte
radiostasjonene og informasjonen
om grupperingsregistrering, blir slettet.
Velg “On” for å aktivere lyden som
høres når du betjener enheten.
Merk
Hvis nettadapteren kobles fra, deaktiveres
BLUETOOTH-standbymodus.
Gå tilbake til øvre menynivå
Trykk BACK.
Slik avslutter du innstillingsmenyen
Trykk SETTINGS på nytt.
ADVARSEL
Ikke la apparatet komme i nærheten
av åpen ild, for eksempel stearinlys.
Overdrevne lydnivåer fra
øretelefoner og hodetelefoner kan
føre til hørselsskade.
Forsiktighetsregler
• Du må bare bruke enheten med
strømkildene som er spesifisert
i “Spesifikasjoner”. Bruk bare den
medfølgende nettadapteren når du
kobler enheten til strømnettet. Ikke
bruk andre nettadaptertyper.
• Hvis du bruker en annen nettadapter
enn den som fulgte med enheten,
er det fare for at det oppstår feil,
da plugger fra andre produsenter
kan ha ulik polaritet.
• Når du bruker enheten med det
innebygde batteriet, anbefaler vi at du
tar ut nettadapteren fra stikkontakten
og DC IN-kontakten. Pluggen til den
eksterne strømkilden må kobles fra
før du betjener enheten.
• Du må unngå å eksponere enheten for
svært høye eller lave temperaturer,
direkte sollys, fuktighet, sand, støv og
mekaniske støt. La den aldri ligge i en
bil som er parkert i solen.
• Enheten må ikke utsettes for fysiske
støt eller overdreven kraft.
Et glassmateriale brukes for skjermen
i noen modeller. Hvis glasset sprekker,
kan det føre til skade. Hvis det skjer,
må du øyeblikkelig slutte å bruke
enheten og unngå å berøre de skadede
områdene.
• Hvis en tung gjenstand eller væske
skulle havne på enheten, må du koble
fra nettadapteren og la kvalifisert
personell kontrollere enheten før du
bruker den igjen.
• Siden det brukes en sterk magnet til
høyttalerne, må du holde kredittkort
med magnetisk koding eller fjærdrevne
klokker borte fra apparatet for
å forhindre potensiell skade fra
magnetismen.
• Bruk en myk, tørr klut til rengjøring av
utsiden av apparatet. Ikke bruk noen
form for løsemidler, som for eksempel
sprit eller rensebensin, som kan
ødelegge overflaten.
• Ikke betjen apparatet med våte hender
siden dette kan føre til kortslutning.
• Unngå at enheten utsettes for
vannsprut. Denne enheten er ikke
vanntett.
• Når du ikke bruker enheten på en lang
stund, lader du batteriet hver 6. måned.
• Under visse omstendigheter, og
spesielt når luften er svært tørr, er det
ikke uvanlig å oppleve statisk
elektrisitet eller støt når kroppen din
kommer i kontakt med et annet objekt,
f.eks. når du plugger øreproppene
i ørene. Denne naturlige energien er
svært liten, og utstråles ikke fra
produktet.
• Å lytte til enheten ved høyt volum kan
påvirke hørselen. For å sørge for god
trafikksikkerhet må du ikke bruke
denne enheten mens du kjører
eller sykler.
Hvis du har spørsmål eller
problemer vedrørende enheten,
kan du ta kontakt med den
nærmeste Sony-forhandleren.
Feilsøking
Hvis et problem vedvarer etter at du
har utført følgende undersøkelser,
kan du ta kontakt med den
nærmeste Sony-forhandleren.
Generelt
Skjermen er dempet, eller det vises
ingen informasjon på displayet.
• Enheten blir brukt i ekstremt høye eller
lave temperaturområder eller på et
sted med mye fuktighet.
Volumet kan ikke skrus opp når
enheten får strøm fra det innebygde
batteriet.
• Når batterinivået blir lavt (når
batteriikonet er tomt), er maksimalt
volumnivå begrenset til “22”. Lad
enheten ved å koble til nettadapteren
(medfølger).
Volumnivået er lavt
i “Bluetooth”-funksjonen eller
“AUDIO IN”-funksjonen
sammenlignet med volumnivået
når du lytter til radioen.
• Juster volumet på den tilkoblede
enheten.
Enheten går inn i standbymodus
automatisk.
• Som standard er denne enheten satt til
å gå inn i standbymodus automatisk
etter omtrent 15 minutter etter inaktiv
bruk eller manglende sending av lyd.
Se “Auto power off” i “Angi
menyalternativer” hvis du vil ha mer
informasjon.
Radio
Veldig svak eller avbrutt lyd eller
utilfredsstillende signal.
• Lytt i nærheten av et vindu hvis du er
inne i en bygning.
• Trekk ut antennen og juster lengden
og vinkelen for best mulig mottak.
• Hvis det finnes en mobiltelefon
i nærheten av enheten, kan det komme
kraftig støy fra den. Hold telefonen
unna enheten.
Kan ikke motta ønsket stasjon når
du trykker på en forvalgsknapp.
• Kontroller at du har valgt ønsket bånd
(FM eller AM) før du trykker på
forvalgsknappen. Det kan stilles inn en
stasjon for hvert bånd på hver knapp.
• Du kan ha holdt forvalgsknappen for
den forhåndsinnstilte stasjonen inne
og forårsaket at stasjonen ble erstattet
med en ny stasjon. Tilordne den
ønskede radiostasjonen på nytt.
• Forvalgsknapper kan ikke brukes når
innstillingsmenyen vises.
• Hvis du har flyttet til et annet område,
tilordner du den nye stasjonen til en
forvalgsknapp.
Kan ikke opprette en tilkobling.
• Avhengig av enheten som skal kobles
til, kan det hende at det tar litt tid
å starte kommunikasjonen.
• Utfør sammenkobling på nytt.
(Se trinn 2 og 3 i “Tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet”.)
• Hvis du vil lytte til musikk på en enhet
som ikke har en BLUETOOTH-funksjon,
for eksempel en datamaskin uten
BLUETOOTH-funksjon, kobler du
enheten til AUDIO IN-kontakten på
enheten. (Se “Lytte til musikk fra en
ekstern enhet” for å få mer
informasjon.)
• En BLUETOOTH-tilkobling med to
BLUETOOTH-enheter kan ikke opprettes
samtidig.
Sammenkobling mislykkes.
• Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. et
trådløst nettverk, andre
BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, er i nærheten, må du
flytte disse hvis det er mulig. Eller bruk
enhetene unna slike kilder til stråling.
• Fjern eventuelle hindringer mellom
enhetene, eller flytt enhetene unna
hindringene.
• Plasser enhetene så nær hverandre
som mulig.
• Plasser denne enheten på nytt.
• Prøv å bruke BLUETOOTH-enheten
et annet sted.
No preset
Driftstemperaturområde
• Ingen stasjoner i det valgte båndet
(FM eller AM) er forhåndsinnstilt til
knappen som ble trykket på.
5 °C – 35 °C
Tidsvisning
24/12-timersvisning
Frekvensområde
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(i trinn på 0,05 MHz)
AM: 531 kHz – 1 602 kHz
(i trinn på 9 kHz)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Høyttaler
Sammenkobling ved hjelp av
NFC-funksjonen mislykkes.
Utgang
• Prøv å gruppere manuelt.
(Se “Tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet”.) Noen NFCkompatible smarttelefoner kan kanskje
ikke kobles til med NFC-funksjonen for
denne enheten, avhengig av enhetens
funksjoner eller spesifikasjoner.
• Start “NFC Easy Connect” på nytt,
og flytt smarttelefonen sakte over
N-merket.
• Sjekk at smarttelefonen oppfyller
kompatibilitetskravene. (Se “Kompatible
smarttelefoner” i “Koble til med
ettrykksfunksjon (NFC)”.)
Ca. 45 mm diameter, 4 Ω, stereo
*1 Når den angitte musikkilden brukes, og
volumnivået til enheten er satt til følgende:
— BLUETOOTH: 20
— FM: 25
— AM: 30
BLUETOOTH: Ca. 15 timer*2
FM: Ca. 25,5 timer*2
AM: Ca. 15,5 timer*2
*2 Når den angitte musikkilden brukes, og
volumnivået til enheten er satt til maksimum
Strømforbruk
I standbymodus
0,6 W eller mindre
(når lysstyrken på skjermen
er satt til en høy verdi og
BLUETOOTH-standbymodus
er satt til på)
I av-modus
Dimensjoner
0,2 W eller mindre
BLUETOOTH
Ca. 106 mm  172 mm  117 mm
(b/h/d) inkludert utstående deler
og kontroller
Kommunikasjonssystem
Vekt
BLUETOOTH-spesifikasjon,
versjon 4.1
BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 2
Maksimal
kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje på omtrent 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP
(Audio/Video Remote Control
Profile)
Prøv å trykke RESET nederst ved hjelp av en
tynn stang. Enheten starter på nytt med de
brukerkonfigurerte innstillingene.
Overføringsområde (A2DP)
SBC*4
20 Hz – 20 000 Hz
(samplingfrekvens 44,1 kHz)
*1 Den faktiske avstanden varierer, avhengig
av faktorer som hindringer mellom enheter,
magnetiske felt i nærheten av
mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvareversjon osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet
med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom
enheter.
*3 Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
*4 Kodek for underbånd
Inngang
AUDIO IN-kontakt
(ø 3,5 mm, stereominikontakt)
Alle brukerkonfigurerte innstillinger, for
eksempel forhåndsinnstilte radiostasjoner,
innsovningstimeren og klokken, kan bli
initialisert.
Noter innstillingene i tilfelle du må konfigurere
dem på nytt.
BLUETOOTH: Ca. 32 timer*1
FM: Ca. 31 timer*1
AM: Ca. 15,5 timer*1
2,5 W + 2,5 W (når enheten får strøm
fra den medfølgende nettadapteren)
1,5 W + 1,5 W (når enheten får strøm
fra det innebygde batteriet)
Støttet kodek*3
Hvis det utføres vedlikehold
Litiumbatteriets levetid
Utgangseffekt (lyd)
Hvis enheten fremdeles ikke fungerer
som den skal
Ingen lyd.
Lyden hopper eller
kommunikasjonsavstanden er kort.
Spesifikasjoner
• Plasser BLUETOOTH-enheten nærmere
enheten.
• Sørg for at BLUETOOTH-funksjonen
er aktivert på BLUETOOTH-enheten.
• Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen ikke
kan opprettes etter sammenkobling,
utfører du trinn 3 i “Tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet”.
• Slett modellnavnet for denne enheten
fra BLUETOOTH-enheten, og utfør
sammenkobling på nytt.
(Se trinn 2 og 3 i “Tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet”.)
BLUETOOTH
• Sørg for at denne enheten ikke er for
langt unna BLUETOOTH-enheten, eller
at denne enheten ikke er utsatt for
interferens fra et trådløst nettverk, en
annen trådløs enhet på 2,4 GHz eller
en mikrobølgeovn.
• Kontroller at BLUETOOTH-forbindelsen
ble opprettet på riktig måte mellom
denne enheten og
BLUETOOTH-enheten.
• Utfør sammenkobling på nytt.
(Se “Tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet”.)
• Hold hovedenheten unna
metallgjenstander eller overflater.
• Sørg for at BLUETOOTH-funksjonen
er aktivert på BLUETOOTH-enheten.
Meldinger
Utgang
-kontakt (hodetelefoner)
(ø 3,5 mm, stereominikontakt)
Strømkrav
Innebygd oppladbart
litiumionbatteri
Strømforsyning
Likestrøm 5,8 V 2,0 A (ved bruk av
medfølgende nettadapter koblet
til strømtilførsel med 100 V – 240 V,
50 Hz/60 HzA vekselstrøm), eller
ved bruk av det innebygde
litiumionbatteriet
ca. 880 g
Medfølgende tilbehør
Nettadapter (AC-E5820) (1)
Garanti (1)
Design og spesifikasjoner kan
endres uten nærmere varsel.
Merknad for lisens og
varemerke
• BLUETOOTH-merket og -logoene
eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk av slike merker hos Sony
Corporation er under lisens.
• N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke som tilhører NFC
Forum, Inc. i USA og i andre land.
• Android™ og Google Play™ er
varemerker som tilhører Google Inc.
• Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne. I denne
håndboken er ikke ™- og -merkene
spesifisert.
®
Download PDF

advertising