Sony | SRF-18 | Sony SRF-18 Bærbar radio Bruksanvisning

4-297-963-12(1) (DK-NO)
FM-Stereo/AM-Radio
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Tilslutning af ekstraudstyr (se fig. )
Specifikationer
Du kan tilslutte en valgfri komponent (ekstraudstyr), f.eks. en bærbar musikafspiller,
"WALKMAN" osv. til enheden med det medfølgende lydtilslutningskabel.
Du kan nyde lyden fra en valgfri komponent (ekstraudstyr) gennem enhedens
højttalere.
Frekvensområde:
FM: 87,5 MHz-108 MHz
AM: 530 kHz-1.710 kHz
Dansk
1
Tilslut AUDIO IN-stikket til hovedtelefonstikket på komponenten ved brug
af det medfølgende lydtilslutningskabel.
ADVARSEL
2
3
Indstil POWER-kontakten til AUDIO IN.
4
Reguler lydstyrken med VOL på enheden.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende i længere tidsrum.
Hvis lydstyrken er for lav, skal du skrue op for lydstyrken på den tilsluttede komponent.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
©2012 Sony Corporation
Tænd den tilsluttede komponent. Start afspilning af lyd, og reguler lydstyrken
på den tilsluttede komponent.
Slukke enheden
SRF-18
Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU
og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med produktet angiver, at
produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal genindvindes.
Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet er købt.
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt
i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Hvad angår spørgsmål vedrørende service eller garanti, henvises der til adresserne
i særskilte service- eller garantidokumenter.
Sørg for at indstille POWER-kontakten til OFF efter lytning. Hvis den tilsluttede
komponent ikke afspiller (ingen lyd fra højttalerne), slukkes enheden ikke,
når POWER-kontakten er indstillet til AUDIO IN.
Tip
Hvis du ønsker bedre lyd, skal du regulere lydstyrken på den tilsluttede komponent og derefter
regulere lydstyrken på enheden.
Bemærkninger
 Hvis en tilsluttet bærbar musikafspiller, f.eks. "WALKMAN", har en basforstærkerfunktion,
skal den deaktiveres. Ellers kan der forekomme forvrængning.
 Hvis du tilslutter enheden til monoudgangsstikket på en tilsluttet komponent, kommer lyden
måske ikke ud af den rigtige højttaler på enheden.
 Hvis du tilslutter enheden til en fast udgang, f.eks. LINE OUT-stikket på en tilsluttet
komponent, kan der forekomme forvrængning. Hvis lyden forvrænges, skal du tilslutte
hovedtelefonstikket i stedet for.
 Hvis lydstyrken på den tilsluttede komponent er for høj, kan lyden blive forvrænget.
Højttaler:
Ca. 3,6 cm dia, 7,2  (2)
Indgang:
AUDIO IN-stik ( 3,5 mm stereoministik) (1)
Udgange:
-stik (hovedtelefoner) ( 3,5 mm stereoministik) (1)
AUDIO OUT-stik ( 3,5 mm stereoministik) (1)
Udgangseffekt:
80 mW + 80 mW (JEITA*)
Strømkrav:
3 V DC, to R6-batterier (størrelse AA)
Mål:
Ca. 155 mm × 78,5 mm × 32,5 mm (b/h/d, ekskl. fremspringende dele)
Ca. 155,4 mm × 80,3 mm × 34,2 mm (b/h/d, inkl. fremspringende dele)
(JEITA*)
Vægt:
Ca. 198 g (inkl. batterier)
* JEITA-standarder (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledninger (1)
Lydtilslutningskabel (stereoministik  stereoministik) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Om ophavsret
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoet er registrerede varemærker
tilhørende SonyCorporation.
Optagelse fra radioen (se fig. )
Du kan optage lyden fra radioen på en optagelsesenhed, f.eks. en IC-optager osv.
1
Funktioner


 TUNE-indikator til nem indstilling
 AUDIO IN-stik til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. "WALKMAN" osv.
 AUDIO OUT-stik, som er praktisk til radiooptagelse
Bagside
 FM/AM-kontakt
Isæt først -enden af batteriet.
Bemærkninger
 Hvis du bruger en Sony IC-optager, skal du vælge "Audio IN" som ekstern indgang.
Hvis du vælger "MIC IN", bliver den optagne lyd forvrænget.
 Hvis du bruger mikrofonindgangsstikket på en båndoptager, bliver den optagne lyd
forvrænget. Brug stikket til den eksterne indgang.
2
3
Oversigt over dele
Indstil POWER-kontakten til RADIO, og stil ind på en ønsket station.
Start optagelsen på optagelsesenheden.
Se betjeningsvejledningen til optagelsesenheden, hvis du ønsker oplysninger om optagelse
og tilslutningskablet.
 VOL-drejeknap*
Bemærkninger
 Hold enheden væk fra optagelsesenheden under optagelse. Der kan måske høres støj
i den optagne lyd.
 Rør ikke ved enheden, lydtilslutningskablet eller optagelsesenheden under optagelse.
Der kan måske høres støj i den optagne lyd.
 AUDIO OUT-stikket udsender kun det radiosignal, der modtages af denne enhed.
Lyden fra komponenten, som er tilsluttet til AUDIO IN-stikket, udsendes ikke.
 Afhængig af optagelsesenheden, kan optagelse automatisk skifte til pause, hvis
der ingen lyd udsendes i mere end 2 sekunder, og optagelsesenheden kan skifte
til lydregistreringstilstand. Når der igen registreres lyd, genoptages optagelse fra
et nyt nummer.
 Lydstyrkeniveauet fra AUDIO OUT-stikket er fast og påvirkes ikke af VOL-drejeknappen.
 AUDIO OUT-stik
 -stik (hovedtelefoner)
 TUNE-indikator
 TUNING-drejeknap

Tilslut optagelsesenheden ved brug af det medfølgende lydtilslutningskabel
(se fig. ).
 Teleskopantenne
 POWER-kontakt (RADIO/AUDIO IN/OFF)
 AUDIO IN-stik
 Huller til håndrem
4
Stop optagelse på den tilsluttede enhed, når du er færdig med at optage.
* Der er en blindfingermarkering ved siden af VOL-drejeknappen, som viser, i hvilken retning
der skal drejes for at skrue op for lydstyrken.
Lytte til radioen fra eksternt udstyr

Isætning af batterierne (se fig. -)

Drej ikke antennen.
1
2
Åbn låget til batterirummet.
3
Luk låget.
Isæt to Sony R6-batterier (størrelse AA) (medfølger ikke) med mærkerne
for  og  vendt korrekt.
Batterilevetid (når højttalere bruges) (JEITA*)

FM
AM
Lydindgang
Sony-alkaline LR6 (størrelse AA) 45
49
74
Sony R6 (størrelse AA)
16
26
14
* Målt e henhold til JEITA-standarder (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Den faktiske batterilevetid kan variere afhængig af forholdene
for enheden.
Ved udskiftning af batterierne
Når batterierne bliver svage, bliver lyden svag eller forvrænget, eller
TUNE-indikatoren nedtones. Udskift begge batterier i denne situation.

Bemærkninger om batterier
Til AUDIO IN-stik
Til hovedtelefonstik
(stereoministik)
Bærbar lydafspiller, f.eks.
"WALKMAN", CD-afspiller osv.
 Oplad ikke tørbatterier.
 Opbevar ikke tørbatterier sammen med mønter eller andre metalgenstande.
Hvis batteriernes plus- og minuspoler utilsigtet berøres af en metalgenstand,
kan der genereres varme.
 Brug ikke forskellige typer batterier samtidigt.
 Når du udskifter batterierne, skal du udskifte dem alle.
 Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud for
at forhindre eventuelle skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
Sætte låget på batterirummet, hvis det utilsigtet går af
(se fig. -)
Låget til batterirummet er designet til at tages af, når der bruges megen kraft
til at åbne det. Se følgende og fig. - for at sætte det på igen.

 Sæt den venstre krog på låget i det venstre hul på enheden.
 Hæng den højre krog på den højre del af rummet, hvor låget passer.
 Skub den højre krog ind i det højre hul i enheden.
Til AUDIO OUT-stik
Betjening af radioen
1
2
3
Til mikrofonstik
Indstil POWER-kontakten til RADIO.
4
Stil ind på en station med TUNING.
Reguler lydstyrken med VOL.
Slukke radioen

Sæt håndremmen på enheden, så den er praktisk at tage med dig.
Før håndremmen gennem hullerne på siden af enheden.
Forholdsregler
 Betjen kun enheden med 3 V DC med to R6-batterier (størrelse AA).
 Navnepladen, der angiver driftsspændingen osv. er placeret på udvendigt
i bunden.
 Undgå at udsætte enheden for ekstreme temperaturer, direkte sollys, fugtighed,
sand, støv og mekanisk stød.
Efterlad aldrig radioen i en parkeret bil, der står i solen.
 Hvis der falder noget ind i enheden, skal du fjerne batterierne og få enheden
efterset af autoriserede teknikere, før den tages i brug igen.
 I biler eller i bygninger kan radiomodtagelse være vanskelig eller støjende.
Prøv at lytte i nærheden af et vindue.
 Da der bruges en stærk magnet i højttalerne, skal du holde kreditkort med
magnetisk kodning eller fjederure væk fra enheden for at forhindre mulig
beskadigelse fra magneten.
 Når kabinettet bliver snavset, skal du rengøre det med en tør blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel.
Brug aldrig slibemidler eller klude med kemiske rengøringsmidler, da disse kan
beskadige kabinettet.
 Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin, fortynder, rensemidler
eller antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Placering
 Placer ikke enheden i nærheden af varmekilder eller på steder med direkte sollys,
meget støv, sand, fugt, regn eller mekaniske vibrationer eller i en bil, der står
i direkte sol.
 Anbring ikke enheden i skrå position eller på en ustabil flade.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål eller problemer
i forbindelse med enheden.
Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset til de lande, hvor det håndhæves
juridisk, hovedsageligt i EØS-landene.
Indstil FM/AM-kontakten til FM eller AM.
TUNE-indikatoren lyser, når der er indstillet en station.
Optagelsesenhed,
f.eks. IC-optager osv.
Bemærk
På grund af interferens fra det tilsluttede udstyr modtages radiosignalet måske ikke,
eller følsomheden på enheden kan være lavere.
Montering af håndremmen (se fig. )
(timer)
Ved brug af
Du kan tilslutte AUDIO OUT-stikket til AUDIO IN- eller LINE IN-stikket på
eksternt udstyr med radiotilslutningskablet. Der kan lyttes til radiosignaler,
der modtages på enheden, gennem det tilsluttede udstyr.
Der udsendes også lyd fra enhedens højttalere. Reguler lydstyrken med VOL.
Indstil POWER-kontakten til OFF.
Lytte med hovedtelefoner (medfølger ikke)
Tilslut hovedtelefonerne til -stikket (hovedtelefoner).
Højttalerne dæmpes, når hovedtelefonerne tilsluttes.
Denne enhed kan ikke bruges med de hovedtelefoner, der leveres
med en "WALKMAN", der har støjreduceringsfunktion.
Bemærk
Når du lytter til radioen, tager du lydkablet ud af AUDIO IN-stikket på enheden, ellers kan
der høres støj.
Forbedring af modtagelsen (se fig. )
FM:
Træk teleskopantennen ud, og juster længden og vinklen for at opnå optimal
modtagelse (se fig. -).
 Juster antennens retning ved at holde nederst på den. Bemærk,
at antennen kan blive beskadiget, hvis du er for hårdhændet.
AM:
Radioen har en indbygget ferritantenne. Drej enheden vandret
for at opnå optimal modtagelse (se fig. -).
 I biler eller i bygninger kan radiomodtagelse være vanskelig. Prøv at lytte
i nærheden af et vindue.
Fejlfinding
Der kommer ingen lyd fra radioen.
 Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
 Batterierne er ved at være flade. Hvis du bruger genopladelige batterier, skal du
oplade dem. Hvis du bruger tørbatterier, skal du udskifte dem alle.
 Lydstyrkeniveauet er indstillet til minimum. Skru op for lydstyrken på enheden.
Lyden er svag eller af dårlig kvalitet.
 Batterierne er ved at være flade. Hvis du bruger genopladelige batterier, skal du
oplade dem. Hvis du bruger tørbatterier, skal du udskifte dem alle.
 Radiosignalet er svagt. Lyt til radioen i nærheden af et vindue, da signalet kan
være svagt i bygninger eller i køretøjer.
Nogen
bruger en mobiltelefon eller andet udstyr, der udsender radiobælger,

i nærheden af enheden. Flyt mobiltelefonen osv. væk fra enheden.
 Flyt enheden væk fra mulige interferenskilder, f.eks. et TV.
Der er støj eller forvrænget lyd, når lydsignalet indsendes fra en
tilsluttet komponent.
 Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede komponent.
 Hvis en tilsluttet komponent har en basforstærkerfunktion, skal den deaktiveres.
 Batterierne er ved at være flade. Hvis du bruger genopladelige batterier, skal du
oplade dem. Hvis du bruger tørbatterier, skal du udskifte dem alle.
 Kontroller, at tilslutningskablet er sat korrekt i.
 Hvis enheden er tilsluttet til LINE OUT-stikket på en tilsluttet komponent,
så tilslut den til hovedtelefonstikket i stedet for.
Lyden er lav, eller der er ingen lyd, når lydsignalet indsendes fra en
tilsluttet komponent.
 Hvis POWER-kontakten er indstillet til OFF, skal du indstille den til AUDIO IN.
 Lydstyrkeniveauet er indstillet til minimum. Skru op for lydstyrken på enheden.
 Lydstyrkeniveauet på den tilsluttede komponent er indstillet til minimum.
Skru op for lydstyrken på den tilsluttede komponent.
 Kontroller, at tilslutningskablet er sat korrekt i.
 Batterierne er ved at være flade. Hvis du bruger genopladelige batterier, skal du
oplade dem. Hvis du bruger tørbatterier, skal du udskifte dem alle.
Optaget lyd er forvrænget, eller der genereres støj.
 Indstillingen på optagelsesenheden er ikke korrekt. Se bemærkningerne
i “Optagelse fra radioen” eller i betjeningsvejledningen til optagelsesenheden.
SRF-18 E/CE7/CEV [DK,NO] 4-297-963-12(1)
Koble til andre komponenter (se fig. )
Spesifikasjoner
Du kan koble andre komponenter, for eksempel bærbare musikkavspillere,
WALKMAN-enheter eller lignende, til enheten ved å bruke den
medfølgende lydkabelen.
Du kan bruke høyttalerne på enheten til å spille av lyd fra andre komponenter.
Frekvensområde:
FM: 87,5–108 MHz
AM: 530–1710 kHz
Norsk
1
Bruk den medfølgende lydkabelen til å koble sammen AUDIO IN-kontakten
på enheten og hodetelefonkontakten på den komponenten du vil koble til.
ADVARSEL
2
3
Sett POWER-bryteren til AUDIO IN.
4
Juster volumet ved å bruke VOL-hjulet på enheten.
Du må ikke eksponere batteriene (batteripakken eller innsatte batterier) for høy
varme over lengre tid, for eksempel fra direkte sollys, åpne flammer eller lignende.
Slå på den tilkoblede komponenten. Begynn avspillingen, og juster volumet
på den tilkoblede komponenten.
Hvis volumnivået er for lavt, kan du øke volumet på den tilkoblede komponenten.
Svært høy lydstyrke fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
Slik slår du av enheten
Kassering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske land med separate innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen viser at produktet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter deg med produktet
på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers ville kunne forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til
å bevare naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor,
eller forhandleren du kjøpte produktet av.


Bakside
Sett først inn  baksiden på batteriet.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land
som anvender EU-direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Hvis det skulle oppstå eventuelle service- eller
garantisaker, kan du benytte adressene som er oppgitt i separate service- eller
garantidokumenter.

Husk å sette POWER-bryteren til OFF når du er ferdig med å bruke enheten.
Enheten slår seg ikke av når POWER-bryteren er satt til AUDIO IN – selv om
det ikke spilles av noe på den tilkoblede komponenten (dvs. at det ikke kommer
lyd fra høyttalerne).
Tips
Du får en bedre lydopplevelse ved å justere volumet på den tilkoblede komponenten før du
justerer volumet på enheten.
Merknader
 Hvis en tilkoblet bærbar musikkavspiller, for eksempel en WALKMAN, er utstyrt med en
bassforsterkningsfunksjon, må du slå av denne funksjonen. Slike funksjoner kan forårsake
forvrengt lyd.
 Hvis enheten kobles til en monolydkontakt på en tilkoblet komponent, kan det hende at det
ikke kommer lyd fra den høyre høyttaleren.
 Hvis enheten kobles til en fast utgang, for eksempel LINE OUT-kontakten på en tilkoblet
komponent, kan det hende at lyden blir forvrengt. Hvis lyden blir forvrengt, bør du bruke
hodetelefonkontakten i stedet.
 Hvis volumet på den tilkoblede komponenten er for høyt, kan lyden bli forvrengt.
1
 AUDIO OUT-kontakt
 -kontakt (hodetelefoner)
 TUNE-indikator
 TUNING-hjul
 Teleskopantenne
 POWER-bryter (RADIO/AUDIO IN/OFF)
 AUDIO IN-kontakt
 Hull for håndrem
* Det er et uthevet punkt ved siden av VOL-hjulet som viser deg i hvilken retning du må dreie
hjulet for å skru opp volumet.
Til AUDIO IN-kontakten
Til hodetelefonkontakten
(stereominikontakt)
3
Lukk dekselet.
Sett inn to Sony R6-batterier (AA – medfølger ikke), og kontroller at
- og -merkene er orientert i riktig retning.
(ca. antall timer)
Ved bruk av
FM
AM
Lydinngang
Sony alkalisk LR6 (AA)
45
49
74
Sony R6 (AA)
14
16
26
* Målt med JEITA-standardene (den japanske bransjeorganisasjonen for elektronikk
og informasjonsteknologi). Den faktiske batterilevetiden kan variere i henhold til
enhetsforholdene.

Til AUDIO
OUT-kontakten
En opptaksenhet, for
eksempel en IC-opptaker
eller lignende
Medfølgende tilbehør
Bruksanvisning (1)
Lydkabel (stereominiplugg  stereominiplugg) (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Om opphavsrett
WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte varemerker som tilhører
Sony Corporation.
Koble til opptaksenheten ved å bruke den medfølgende lydkabelen (se fig. ).
Sett POWER-bryteren til RADIO, og still inn en ønsket kanal.
Start opptaket på opptaksenheten.
4
Når opptaket er ferdig, stopper du det på den tilkoblede enheten.
Du kan bruke den medfølgende lydkabelen til å koble sammen AUDIO OUTkontakten på enheten og AUDIO IN- eller LINE IN-kontakten på eksternt utstyr
du vil koble til. Radiosignaler som mottas av enheten, kan overføres og spilles av
på tilkoblet utstyr.
Lyden spilles også av fra høyttalerne på enheten. Juster volumet ved å bruke
VOL-hjulet.
Feste håndremmen (se fig. )
Du kan feste håndremmen på enheten for å gjøre den mer behagelig
å bære med deg.
Før håndremmen gjennom hullene på siden av enheten.
Bytte batteriene
Forsiktighetsregler
Når det er lite strøm på batteriene, blir lyden lav eller forvrengt. Eventuelt kan det
hende at TUNE-indikatoren lyser svakere. Når dette skjer, må du bytte ut begge
batteriene med nye batterier.
Batteridekselet er designet til å løsne hvis det åpnes med stor kraft. Du kan sette det
på plass igjen ved å følge trinnene under og se fig. -.
 Du må bare bruke enheten med 3 V DC med to R6-batterier (AA).
 Driftsspenningen og lignende er angitt på undersiden av enheten.
 Du må unngå å eksponere enheten for svært høye eller lave temperaturer,
direkte sollys, fuktighet, sand, støv og mekaniske støt.
Du må aldri la den ligge i en bil som er parkert i solen.
 Hvis noe faller inn i enheten, må du ta ut batteriene og la kvalifisert personell
kontrollere enheten før du bruker den.
 Det kan være vanskelig å motta gode radiosignaler inne i kjøretøy eller bygninger,
og eventuelle signaler kan ha støy. Prøv å plassere enheten i nærheten av et vindu.
 Ettersom det brukes en sterk magnet til høyttalerne, må du holde kredittkort med
magnetisk koding eller fjærdrevne klokker borte fra apparatet for å forhindre at
magneten ødelegger disse enhetene.
 Hvis kabinettet blir skittent, kan du rengjøre det med en myk og tørr klut som er
fuktet med et mildt vaskemiddel.
Du må aldri bruke slipende rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, ettersom
slike produkter kan endre formen på kabinettet.
 Du må ikke bruke løsemidler som rensebensin, tynner, vanlige rengjøringsmidler
eller antistatisk spray som er beregnet på LP-plater.
 Sett inn den venstre kroken på dekselet i venstre hull i enheten.
Om plassering
Merknader om batterier
Til mikrofonkontakten
* Målt med JEITA-standarder (den japanske bransjeorganisasjonen for elektronikk
og informasjonsteknologi).
Merk
Interferens fra tilkoblet utstyr kan føre til at det ikke mottas noe radiosignal, eller at
sensitiviteten til enheten reduseres.
Batterilevetid (ved bruk av høyttalerne) (JEITA*)
En bærbar lydspiller, for
eksempel en WALKMAN,
CD-spiller osv.

Åpne batteridekselet.
Vekt:
Ca. 198 g (med batterier)
Lytte til radio fra eksternt utstyr
Sette inn batteriene (se fig. -)
1
2
Dimensjoner:
Ca. 155 mm × 78,5 mm × 32,5 mm (b/h/d, uten utstikkende deler)
Ca. 155,4 mm × 80,3 mm × 34,2 mm (b/h/d, med utstikkende deler)
(JEITA*)
Merknader
 Hold enheten borte fra opptaksenheten så lenge opptaket er i gang. Hvis du ikke følger
dette, kan det hende at det høres støy i lyden som tas opp.
 Du må ikke berøre enheten, lydkabelen eller opptaksenheten mens opptaket er i gang.
Hvis du ikke følger dette, kan det hende at det høres støy i lyden som tas opp.
 AUDIO OUT-kontakten støtter bare radiosignaler som mottas av denne enheten.
Lyd fra eventuelle komponenter som kobles til AUDIO IN-kontakten, blir ikke sendt
ut av enheten.
 Hvis det ikke sendes lyd fra enheten på to sekunder eller mer, kan det hende at opptaket
settes på pause automatisk, og at opptaksenheten går inn i lydregistreringsstatus. Dette
avhenger imidlertid av opptaksenheten. Når det registreres lyd igjen, fortsettes opptaket
på et nytt spor.
 Volumstyrken på utgangssignalet fra AUDIO OUT-kontakten er fast og blir ikke påvirket
av VOL-hjulet.
 VOL-hjul*

Strømkrav:
3 V DC, to R6-batterier (AA)
Du finner informasjon om opptak og tilkoblingskabelen i bruksanvisningen som fulgte
med opptaksenheten.
 FM/AM-bryter

Utgangseffekt:
80 mW + 80 mW (JEITA*)
Merknader
 Hvis du bruker en IC-opptaker fra Sony, må du velge Audio IN som ekstern inngang.
Hvis du velger MIC IN, blir lyden som tas opp, forvrengt.
 Hvis du bruker mikrofoninngangen på en kassettopptaker, blir lyden som tas opp,
forvrengt. Bruk kontakten for ekstern inngang.
2
3
Oversikt over deler
Ikke roter antennen.
Utganger:
-kontakt (hodetelefoner) ( 3,5 mm stereominikontakt) (1)
AUDIO OUT-kontakt ( 3,5 mm stereominikontakt) (1)
Ta opp radioprogrammer (se fig. )
 TUNE-indikatoren gjør det enkelt å søke etter radiostasjoner
 AUDIO IN-kontakten kan brukes til å koble til eventuelle andre komponenter,
for eksempel en WALKMAN eller lignende
 AUDIO OUT-kontakten er praktisk hvis du vil ta opp radioprogrammer

Inngang:
AUDIO IN-kontakt ( 3,5 mm stereominikontakt) (1)
Du kan bruke opptaksenheter som IC-opptakere o.l. til å ta opp radioprogrammer.
Egenskaper

Høyttaler:
Ca. 3,6 cm diameter, 7,2  (2)
 Du må ikke lade opp tørre batterier.
 Du må ikke oppbevare tørre batterier sammen med mynter eller andre
metallgjenstander. Hvis de positive og negative terminalene på batteriene
kommer i kontakt med metallgjenstander, kan det genereres varme.
 Du må ikke bruke forskjellige batterityper samtidig.
 Du må bytte ut alle batteriene med nye batterier når du bytter batterier.
 Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på en stund, bør du ta ut batteriene for
å unngå potensiell skade som kan oppstå som følge av batterilekkasje og korrosjon.
Fremgangsmåte for å feste et løsnet batterideksel
(se fig. -)
 Heng den høyre kroken på høyre del av batterirommet, der dekselet passer.
 Skyv den høyre kroken inn i høyre hull i enheten.
Betjene radioen
1
2
Sett POWER-bryteren til RADIO.
3
Still inn en stasjon ved å bruke TUNING-hjulet.
TUNE-indikatoren begynner å lyse når du har stilt inn en stasjon.
4
Juster volumet ved å bruke VOL-hjulet.
Sett FM/AM-bryteren til FM eller AM.
Slik slår du av radioen
Sett POWER-bryteren til OFF.
Slik bruker du hodetelefoner (medfølger ikke)
Koble hodetelefonene til -kontakten (hodetelefoner).
Høyttalerne dempes når du kobler til hodetelefoner.
Denne enheten kan ikke brukes med hodetelefoner som følger
med WALKMAN-enheter med støydempende funksjonalitet.
Merk
Når du hører på radioen, må du trekke ut lydkabelen fra AUDIO IN-kontakten på enheten.
Hvis du ikke gjør det, kan det hende at du hører støy.
Forbedre signalet (se fig. )
FM:
Trekk ut teleskopantennen, og juster vinkelen for å få best mulig signalmottak
(se fig. -).
 Juster retningen på antennen ved å holde i den nederste delen.
Vær oppmerksom på at antennen kan bli skadet hvis du bruker
stor kraft til å bevege den.
AM:
Radioen har en innebygd ferrittantenne. Roter enheten horisontalt for å få best
mulig signalmottak (se fig. -).
 Det kan være vanskelig å motta gode radiosignaler inne i kjøretøy eller bygninger.
Prøv å plassere enheten i nærheten av et vindu.
 Du må ikke la enheten ligge i nærheten av varmekilder, på steder der den kan
bli eksponert for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt, eller i en bil som
står i solen.
 Du må ikke legge enheten på skrå eller ustabile overflater.
Hvis du har spørsmål eller problemer som er knyttet til enheten, kan du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
CE-merkingen gjelder kun for land der dette er påbudt ved lov – hovedsakelig
EØS-land.
Feilsøking
Det kommer ingen lyd fra radioen.
 Kontroller at batteriene er satt inn riktig.
 Det er lite strøm på batteriene. Hvis du bruker oppladbare batterier, må du lade
dem. Hvis du bruker tørrcellebatterier, må du bytte ut alle batteriene med nye.
 Volumnivået er stilt til minimum. Skru opp volumet på enheten.
Lyden er svak eller har dårlig kvalitet.
 Det er lite strøm på batteriene. Hvis du bruker oppladbare batterier, må du lade
dem. Hvis du bruker tørrcellebatterier, må du bytte ut alle batteriene med nye.
 Radiosignalet er svakt. Du kan prøve å plassere radioen i nærheten av et vindu,
ettersom signalet kan være svakt inne i bygninger eller kjøretøy.
 Det er noen som bruker en mobiltelefon eller annet utstyr som sender ut
radiobølger, i nærheten av enheten. Flytt mobiltelefonen eller det andre
utstyret bort fra enheten.
 Flytt enheten bort fra potensielle kilder til interferens, for eksempel TV-er
i nærheten.
Lyden har støy eller er forvrengt når det sendes et lydsignal fra en
tilkoblet komponent.
 Skru ned volumet på den tilkoblede komponenten.
 Hvis en tilkoblet komponent er utstyrt med en bassforsterkningsfunksjon, må du
slå av denne funksjonen.
 Det er lite strøm på batteriene. Hvis du bruker oppladbare batterier, må du lade
dem. Hvis du bruker tørrcellebatterier, må du bytte ut alle batteriene med nye.
 Kontroller at tilkoblingskabelen er ordentlig tilkoblet.
 Hvis kabelen er koblet til LINE OUT-kontakten på en tilkoblet komponent,
bør du i stedet koble den til hodetelefonkontakten.
Lyden er lav, eller det kommer ingen lyd når det sendes et lydsignal fra en
tilkoblet komponent.
 Hvis POWER-bryteren er satt til OFF, bør du sette den til AUDIO IN.
 Volumnivået er stilt til minimum. Skru opp volumet på enheten.
 Volumnivået på den tilkoblede komponenten er stilt til minimum. Skru opp
volumet på den tilkoblede komponenten.
 Kontroller at tilkoblingskabelen er ordentlig tilkoblet.
 Det er lite strøm på batteriene. Hvis du bruker oppladbare batterier, må du lade
dem. Hvis du bruker tørrcellebatterier, må du bytte ut alle batteriene med nye.
Lyden som blir tatt opp, er forvrengt, eller det genereres støy.
 Opptaksenheten er feil innstilt. Se merknadene i “Ta opp radioprogrammer”,
eller se bruksanvisningen til opptaksenheten.
SRF-18 E/CE7/CEV [DK,NO] 4-297-963-12(1)
Download PDF

advertising