Sony | XDR-V20D | Sony XDR-V20D Bærbar DAB/DAB+-klokkeradio med høyttalere Bruksanvisning

4-691-621-61(1)
Komme i gang
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
Bruksanvisning
Når du bruker enheten første gang, må du koble den til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (inkludert). Ellers kan ikke enheten slås på.
2
Koble enheten til en stikkontakt, og lad den.
Det innebygde batteriet vil være fulladet ("
ca. 6 timer.
3
Trekk ut antennen.
Slå av enheten
Sette enheten i standbymodus
Slå på enheten.
Første gang du slår på enheten
Automatisk DAB-stasjonssøk starter automatisk når enheten slås på for
første gang. Etter at automatisk DAB-søk er utført, tar enheten inn den
første stasjonen på DAB-stasjonslisten som er lagret ved automatisk
DAB-søk. Hvis du vil avbryte det automatiske DAB-søket, må du trykke på
BACK.
") etter
Stikkontakt
Enheten går over i standbymodus, og klokken vises på
displayet.
Slå enheten helt av (av-modus)
For å avbryte det
automatiske DABsøket underveis, må
du trykke på BACK.
Trykk på og hold inne
 i ca. 2 sekunder.
Tips
©2017 Sony Corporation
Vekselstrømadapter
(inkludert)
Printed in China
Strømmen til enheten slås av, og displayet tømmes.
Sett enheten i av-modus når du ikke skal bruke den,
for å spare strøm.
For å utføre automatisk søk igjen senere, se "Lage en ny
DAB/FM-stasjonsliste" nedenfor.
Til DC IN
XDR-V20D
Lytte til radio
1
Slå på enheten.
Se "Alternativer på innstillingsmenyen" for manuelt søk.
2
3
Velg funksjonen "DAB" eller "FM".
Velg den ønskede stasjonen eller tjenesten.
Trykk gjentatte ganger.
Når du velger FM-funksjonen for første gang
Automatisk FM-stasjonssøk starter automatisk når FM-funksjonen
velges for første gang.
Den stasjonen
som tas inn i
øyeblikket
Enheten skifter
automatisk til den
valgte funksjonen
etter ca. 2 sekunder.
Sekundær tjeneste (etter "L"-merket)
Rulletekst (DLS: Dynamic Label Segment
med opptil 128 tegn)
Valgt stasjon
Tips
• Selv om du velger "Later" på "Get FM station name"-skjermen, vil
FM-stasjonsnavn mottas og lagres i enheten mens du lytter til sendingene.
• Det er mulig at FM-stasjonsnavn ikke overføres, da dette avhenger av
radiostasjonen.
Etter at du har trykket én gang
på FUNCTION, kan du også
velge en funksjon ved å dreie
på TUNE-hjulet og trykke på
ENTER.
"SC" tennes når en sekundær
tjeneste tas inn.
Valgt stasjon
Den stasjonen
som tas inn i
øyeblikket
Stasjonsnavn*
Rulletekst
(RT: Radiotekst med opptil 64 tegn)*
Stasjonsnavn*
* Vises kun når RDS-data er mottatt.
Lagrede stasjoner (5 DAB og 5 FM)
Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon
1
1
Still inn på den stasjonen
du vil lagre.
Følg trinnene i "Lytte til radio"
ovenfor.
2
Trykk og hold på den ønskede forhåndsinnstillingsknappen (1–5) inntil
"Stored to [PRESET x]." vises i displayet.
Velg funksjonen "DAB" eller
"FM".
Eksempel: Lagre en innstilt stasjon på forhåndsinnstillingsknapp 3
Du kan avbryte det automatiske FM-søket som begynner
etter at FM-funksjonen er valgt for første gang.
Hvis du imidlertid ønsker å kunne velge stasjoner etter
stasjonslisten, må du utføre det automatiske FM-søket.
Hvis du vil vite mer om hvordan du kan utføre
automatisk FM-søk senere, se "Lage en ny DAB/
FM-stasjonsliste".
2
Velg en lagret stasjon.
Eksempel: Når forhåndsinnstillingsknapp 3 trykkes
Trykk gjentatte ganger.
For å avbryte det
automatiske
DAB-søket
underveis, må du
trykke på BACK.
Tips
Kommentar
• Hvis du prøver å lagre en annen stasjon på det samme
nummeret, vil den forrige stasjonen bli overskrevet.
• De forhåndsinnstilte stasjonene forblir i enhetens minne
også etter at automatisk søk er utført.
• Forhåndsinnstillingsknapp 3 på enheten har et følbart punkt.
Bruk det følbare punktet som referansepunkt når du betjener
enheten.
Justere volumet
Om det automatiske FM-søket
For å unngå en utilsiktet endring av
forhåndsinnstillingen, må du ikke holde
nede forhåndsinnstillingsknappen.
Forbedre mottaket for DAB/FM-radio
Lage en ny DAB/FM-stasjonsliste
Hvis du har flyttet til en annen landsdel, bør du utføre automatisk DAB- og FM-søk på nytt.
Velg funksjonen "DAB" eller "FM", og trykk så på AUTO TUNE.
Enheten tar inn den første
stasjonen på den nye
stasjonslisten.
Kommentar
Når du justerer antennen, må du
holde den etter den nederste
delen. Antennen kan bli ødelagt
hvis du beveger den med makt
mens du holder den etter den
øverste delen.
Tips
Kommentarer
• Den stasjonslisten som er lagret i øyeblikket, vil slettes så snart
det automatiske søket starter.
• Når innstillingsmenyen vises, vil ikke automatisk søk utføres selv
om du trykker på AUTO TUNE.
Enheten tar inn den første
stasjonen på den nye
stasjonslisten.
Om automatisk FM-søk
• Det sist innstilte volumet lagres i enhetens minne.
• VOL + på enheten har et følbart punkt. Bruk det følbare
punktet som referansepunkt når du betjener enheten.
Sørg for å velge "By station list" i "FM tune mode" før du
starter automatisk FM-søk. Når "Manual tune" er valgt, begynner
skannesøk i stedet. Du finner flere opplysninger i "Alternativer på
innstillingsmenyen".
Lytte til musikk fra en ekstern enhet
1
Koble den eksterne enheten til enheten.
2
Slå på enheten.
4
3
Start avspilling på den tilkoblede enheten.
Velg funksjonen "AUDIO IN".
Trykk gjentatte
ganger.
Miniplugg for stereo
2 ringer
Enheten skifter automatisk
til den valgte funksjonen
etter ca. 2 sekunder.
Bærbar digital
musikkspiller osv.
Audiokabel
uten motstand
(ikke inkludert)
Til AUDIO IN
Etter at du har trykket én gang
på FUNCTION, kan du også
velge en funksjon ved å dreie på
TUNE-hjulet og trykke på ENTER.
Justere volumet
Velg et passende volum på den tilkoblede enheten,
og juster så volumet på enheten ved å bruke
knappen VOL + eller −.
Stille inn tidsinnkoblingen
1
2
Still inn en tid for tidsinnkoblingen.
Trykk og hold i ca.
2 sekunder.
Minutt
Time
3
Still inn den stasjonen som skal mottas på det innstilte klokkeslettet.
4
Juster volumet.
Aktiver timeren.
Ikke hold knappen nede, da dette vil få
displayet til å vise menyen "Timer setting".
Hvis du stiller inn den stasjonen som ble mottatt sist
Trykk på SETTINGS
for å avslutte
innstillingsmenyen.
Trykk på BACK til
displayet går tilbake til
menyen "Wake-up timer".
SETTINGS
BACK
" " vises i displayet.
Radioen vil slå seg på på
det innstilte klokkeslettet.
Hvis du vil velge fra listen over lagrede stasjoner
Deaktivere timeren
Kommentar
Tips
Trykk på WAKE-UP TIMER igjen.
Hvis du vil velge fra listen over
lagrede stasjoner, må du stille
inn stasjonene først. Du finner
flere opplysninger i "Lagrede
stasjoner (5 DAB og 5 FM)".
Du kan også stille inn tidsinnkoblingen fra innstillingsmenyen.
Du finner flere opplysninger i "Alternativer på innstillingsmenyen".
Stille inn tidsutkoblingen
Kommentar
Tidsinnkoblingen er deaktivert i av-modus.
Stille inn lysstyrken i displayet
Trykk gjentatte ganger på SLEEP TIMER for å velge den
ønskede tiden (i minutter).
Lytte med hodetelefoner
Trykk gjentatte ganger på
lysstyrke.
Høy (standard)
for å velge ønsket
Middels
Koble til hodetelefoner som har en miniplugg for stereo eller mono (ikke inkludert).
Kommentarer
Lav
• For å beskytte hørselen din må du unngå å lytte med for høy lydstyrke når du bruker hodetelefoner.
• Bruk hodetelefoner med en miniplugg for stereo (3 poler) eller mono (2 poler). Hvis du bruker
hodetelefoner med en annen type plugg, vil du kanskje høre interferensstøy eller ingen lyd i det
hele tatt.
Av
Når tidsutkoblingen er innstilt, vises "SLEEP" i
displayet.
Enheten går automatisk over i standbymodus
etter at en viss tid er omme.
Miniplugg for mono*
Kommentar
Kompatible pluggtyper
Når enheten drives av det innebygde batteriet, slås bakgrunnsbelysningen
til displayet av ca. et halvt minutt etter den siste operasjonen.
1 ring
Miniplugg for stereo
2 ringer
Tips
• Den sist innstilte tiden lagres i enhetens minne.
• Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil enheten går over i standbymodus, ved å
trykke på SLEEP TIMER igjen etter at du har stilt inn tidsutkoblingen.
Til  (hodetelefoner)
Andre typer plugger
kan ikke brukes.
3 eller flere ringer
* Når du lytter til stereolyd med mono-hodetelefoner, hører du kun lyden
fra den venstre kanalen.
Alternativer på innstillingsmenyen
Grunnleggende betjening:
Radio-alternativer
Information
FM tune mode
Du kan redigere FM-stasjonslisten.
Channel: Kanal og frekvens (Se DABfrekvenstabellen i "Spesifikasjoner".)
By station list: Du kan velge den
ønskede stasjonen fra listen over FMstasjoner som er lagret via automatisk søk.
Get FM station name: Utfør denne
Service name: Stasjonsnavn
PTY: PTY-etikett (Se "PTY (programtype)" i
"Spesifikasjoner".)
Bit rate: Overføringshastighet
Signal level: Viser signalnivået til
Manual tune: Du kan stille inn den
ønskede FM-frekvensen manuelt i trinn på
0,05 MHz. Drei TUNE-hjulet for å velge
frekvens.
Utfør skannesøk i
"Manual tune"-modus
Trykk på AUTO TUNE (SCAN) for å begynne å
skanne FM-stasjoner.
DAB-stasjonen du lytter til, med en
rangering fra 0 (ingen dekning) til 100
(maksimal dekning).
DAB manual tune
Hvis DAB-mottaket via automatisk DAB-søk
er dårlig, bør du forsøke manuelt søk.
operasjonen når du ønsker å motta
RDS-informasjon som f.eks. stasjonsnavn.
Velg "OK" for å begynne å skanne etter
RDS-data.
Kommentarer
• Still inn "FM tune mode" til "By station list" før du
utfører denne operasjonen.
• Den RDS-informasjonen som er lagret i
øyeblikket, vil bli slettet så snart skanningen
starter.
• Det kan ta lang tid å motta alle tilgjengelige
RDS-data.
Drei på TUNE-hjulet for å velge ønsket
DAB-kanal, og trykk deretter på ENTER.
Wake station: Velg den stasjonen du
ønsker å motta på det innstilte klokkeslettet.
Volume setting: Justerer volumet til
alarmen.
Sound
Du kan justere lydnivået.
Treble: Justerer nivået for høye toner.
Bass: Justerer nivået for dype toner.
Time
2Drei TUNE-hjulet for å velge "OK", og
Add FM station: Når du lytter til en
12H/24H: Velg klokkevisningsmodus,
12 timers klokke eller 24 timers klokke.
trykk deretter på ENTER.
manuelt innstilt stasjon, kan du legge til
stasjonen på FM-stasjonslisten. Velg "OK"
for å legge til stasjonen på listen. Pass på å
stille inn "FM tune mode" på "Manual tune"
før du bruker dette alternativet.
Beep
Velg "On" for å aktivere pipelyden når du
betjener enheten.
Auto power off
Når "Auto power off" er stilt inn på
"Enable (15min)", går enheten automatisk
over i standbymodus når den ikke har vært
betjent eller ikke har spilt av lyd på ca. 15
minutter.
Initialize
Velg "OK" for å initialisere enheten med
fabrikkens standardinnstillinger. Alle
innstillinger, DAB- og FM-stasjonslister og
forhåndsinnstillinger vil bli slettet.
Set time: "Auto (DAB)" er
standardinnstillingen. Dette gjør det mulig
for klokken å synkroniseres med DAB-data
som mottas. Velg "Time setting" for å stille
klokken manuelt.
stasjonen du vil slette, og trykk deretter
på ENTER.
Hvis du finner en stasjon innenfor rekkevidde, vises
"[ENTER]:Select" i displayet. Trykk på ENTER for å
motta stasjonen. (Hvis du ikke trykker på ENTER i
løpet av 3 sekunder, startes søket på nytt.)
tidsinnkoblingen.
Se også "Stille inn tidsinnkoblingen".
1Drei TUNE-hjulet for å velge den
Hvis det ikke er noen artistetikett eller noe
stasjonsnavn, vil plassen for etiketten eller navnet
være tom. Hvis det ikke er noen PTY-etikett, vises
"No PTY" i displayet.
Trykk på SETTINGS igjen.
Timer setting: Still inn en tid for
Delete FM station: Du kan slette
eventuelle uønskede stasjoner fra FMstasjonslisten.
Kommentar
Forlate innstillingsmenyen
Wake-up timer
Velg søkemodus for FM.
16 tegn lang)
Trykk på BACK.
Edit FM station list
Viser diverse informasjon fra den stasjonen
du lytter til.
Multiplex name: Artistetikett (opptil
Gå tilbake til øvre menynivå
Andre alternativer
Radio-alternativer kan stilles inn når funksjonen "DAB" eller "FM" er valgt.
Kommentar
Klokken vil bli tilbakestilt hvis
vekselstrømadapteren trekkes ut av kontakten og
det innebygde batteriet er helt tomt.
Tips
Radioen begynner å skanne etter stasjoner
innen rekkevidde i den valgte kanalen.
• For å endre skanneretning må du dreie
TUNE-hjulet med eller mot klokken.
• Trykk på BACK for å slutte å skanne FMstasjoner.
Tips
Den nye stasjonen som tas inn via manuelt søk,
lagres i DAB-stasjonslisten.
Forholdsregler
• Enheten må kun brukes med de strømkildene
som er spesifisert i "Spesifikasjoner". Til
vekselstrømdrift må du kun bruke den
medfølgende vekselstrømadapteren. Ikke bruk
noen annen type vekselstrømadapter.
• Hvis du ikke bruker den medfølgende
vekselstrømadapteren, kan enheten slutte å
virke som den skal, siden polariteten til
pluggene i produktene fra andre produsenter
kan være annerledes.
• Ikke bruk hodetelefoner når du er ute og går,
kjører bil eller motorsykkel, sykler e.l., da dette
kan resultere i en trafikkulykke.
• Ikke bruk hodetelefoner i situasjoner hvor det
kan være farlig å ikke høre lyd fra omgivelsene,
for eksempel ved jernbaneoverganger, på
togperronger og på byggeplasser.
• Overdrevent høyt lydtrykk fra øreplugger og
hodetelefoner kan forårsake nedsatt hørsel.
Hvis det skulle være noe du lurer på, eller det
oppstår problemer med enheten, må du ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Feilsøking
• Må ikke utsettes for ekstreme temperaturer,
direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller
mekaniske rystelser. Må ikke etterlates i en bil
som er parkert i solen.
• Ikke bruk makt på enheten, og ikke utsett den
for kraftige slag. På enkelte modeller brukes et
glassmateriale til displayet. Hvis glasset knuser
eller sprekker, kan det forårsake helseskader. I så
fall må du omgående holde opp å bruke
enheten, og passe på å ikke berøre de ødelagte
delene.
• Skulle en fast gjenstand eller en væske falle ned
på enheten, må du koble fra
vekselstrømadapteren og få enheten sjekket av
kvalifisert personell før du fortsetter å bruke den.
• Siden høyttalerne inneholder en kraftig magnet,
må kredittkort med magnetstripe eller
fjærdrevne armbåndsur holdes unna enheten, så
de ikke blir skadet av magnetismen.
• Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre kabinettet.
Ikke bruk noen form for løsemiddel, som f.eks.
alkohol eller bensin, som kan ødelegge
overflaten.
• Ikke bruk enheten med våte hender, da dette
kan utløse en kortslutning.
• Pass på at det ikke kommer vannsprut på
enheten. Enheten er ikke vanntett.
• Hvis du ikke skal bruke enheten på lengre tid,
bør du lade batteriet hvert halvår.
• Under visse omstendigheter, særlig når luften er
veldig tørr, er det ikke uvanlig å oppleve en
elektrostatisk utladning når du kommer borti en
gjenstand med kroppen din, i dette tilfelle
øreproppene som berører ørene dine. Energien
fra denne naturlige utladningen er ekstremt liten
og sendes ikke ut av produktet ditt, men skyldes
et vanlig naturfenomen.
• Lytting med høy lydstyrke i lengre perioder kan
skade hørselen din. Vær spesielt forsiktig når du
bruker hodetelefoner.
• Plutselig lyd kan skade hørselen din. Øk volumet
gradvis. Vær spesielt forsiktig når du bruker
hodetelefoner.
Skulle du fortsatt ha problemer etter at du har
sjekket nedenstående, må du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Enheten piper, og kan ikke slås på.
• Hvis du trykker på  når det er lite strøm igjen
på batteriet, vil ikke enheten slås på. Lad
enheten ved å koble til vekselstrømadapteren
(inkludert).
Displayet er uklart, eller det viser
ingenting.
• Enheten brukes ved meget høy eller lav
temperatur, eller på et sted med for høy
luftfuktighet.
Volumet kan ikke skrus opp når
enheten drives av det innebygde
batteriet.
Radio
Meget svak eller avbrutt lyd, eller
utilfredsstillende mottak.
• Hvis du befinner deg i en bygning, bør du lytte i
nærheten av et vindu.
• Trekk ut antennen og juster lengden og vinkelen
for å få best mulig mottak.
• Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten av
denne enheten, kan det høres en høy lyd fra
denne enheten. Hold telefonen unna denne
enheten.
En ønsket stasjon kan ikke mottas når
en forhåndsinnstillingsknapp trykkes.
• Forviss deg om at du har valgt det ønskede
frekvensbåndet (DAB eller FM) før du trykker på
forhåndsinnstillingsknappen. I hvert
frekvensbånd kan én stasjon forhåndsinnstilles
på hver knapp.
• Du har kanskje trykket og holdt nede
forhåndsinnstillingsknappen som stasjonen var
tilordnet til, slik at stasjonen er blitt erstattet av
en ny. Tilordne den ønskede stasjonen igjen.
• Forhåndsinnstillingsknappene kan ikke brukes
når innstillingsmenyen vises.
• Hvis du har flyttet til en annen region, bør du
utføre automatisk søk på nytt. (Du finner flere
opplysninger i "Lage en ny DAB/FMstasjonsliste".) Tilordne da en ny stasjon til en
forhåndsinnstillingsknapp.
Hvis enheten fortsatt ikke fungerer
som den skal
Forsøk å trykke på RESET på undersiden, med en
tynn stang. Enheten vil startes på nytt, men
beholde brukerspesifikke innstillinger.
• Hvis det gjenværende batterinivået blir lavt (når
batteriikonet er tomt), er den maksimale
lydstyrken begrenset til "22". Lad enheten ved å
koble til vekselstrømadapteren (inkludert).
Spesifikasjoner
No preset
Driftstemperaturintervall
• Ingen stasjon i det valgte båndet (DAB eller FM)
er blitt forhåndsinnstilt på den knappen som
trykkes.
5°C – 35°C
Service not available
• Den valgte stasjonen eller tjenesten sender ikke
for øyeblikket.
24 timers system eller 12 timers system
Frekvensområde
DAB (bånd-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (0,05 MHz trinn)
Mellomfrekvens
Alle brukerspesifikke innstillinger, som for
eksempel lagrede radiostasjoner, tidsinnstillingene
og klokken, vil kanskje initialiseres.
Merk deg innstillingene, i tilfelle du må konfigurere
dem igjen.
Denne funksjonen angir tjenester i
programtypen, som nyheter eller sport,
overført med DAB.
Hvis tjenesten ikke overfører programtypen,
vises "No PTY".
Strøm
5,8 V likestrøm 2,0 A (med den medfølgende
vekselstrømadapteren koblet til 100 V – 240 V
vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz strømforsyning) eller
ved bruk av det innebygde litiumion-batteriet
DAB: Ca. 17 timer*1
FM: Ca. 17,5 timer*1
DAB (bånd-III) frekvenstabell (MHz)
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
2,5 W + 2,5 W (hvis enheten får strøm fra
vekselstrømadapteren (inkludert))
1,5 W + 1,5 W (når enheten drives av det
innebygde batteriet)
Hvis vedlikeholdsservice utføres
PTY (programtype)
Radiodatasystemet RDS ble lansert av Den
europeiske kringkastingsunionen (EBU) i 1987,
og gjør det mulig å motta informasjon som
f.eks. stasjonsnavn via RDS-bærefrekvensen på
57 kHz i FM-båndet. Hvorvidt RDS-data er
tilgjengelige avhenger imidlertid av hvor man
befinner seg. Det vil følgelig ikke alltid være
mulig å motta RDS-informasjon.
Operativ levetid for litiumion-batteriet
DAB (bånd-III): 1750 kHz
FM: 350 kHz
Lydeffektutgang
Enheten går automatisk over i
standbymodus.
Hva er RDS?
AUDIO IN kontakt
(ø 3,5 mm, stereo-minikontakt)
 (hodetelefon-)kontakt
(ø 3,5 mm, stereo-minikontakt)
Tidsvisning
Ca. 45 mm diameter, 4 Ω, stereo
• Juster lydstyrken på den tilkoblede enheten.
Inngang
Utgang
Høyttaler
Lydstyrken er lav i
"AUDIO IN"-funksjonen, sammenlignet
med lydstyrken når du lytter til
radioen.
• Denne enheten går som standard automatisk
over i standbymodus når den ikke har vært
betjent eller har spilt av lyd på ca. 15 minutter.
Du finner flere opplysninger under
"Auto power off" i "Alternativer på
innstillingsmenyen".
Meldinger
*1 Når den angitte musikkilden brukes, og enhetens
lydstyrke er stilt inn som følger
—— DAB: 20
—— FM: 25
DAB: Ca. 11,5 timer*2
FM: Ca. 15,5 timer*2
*2 Når den angitte musikkilden brukes, og enhetens
lydstyrke er stilt inn på maks
Programtype
Skjerm
Ingen programtype
None
Nyheter
News
Bruke RDS-funksjonene
Aktuelle hendelser
Current Affairs
Denne radioen støtter følgende RDSfunksjoner.
Informasjon
Information
Sport
Sport
Utdannelse
Education
RDS-funksjon
Beskrivelse
Drama
Drama
Stasjonsnavnsdisplay
Viser navnet på den
stasjonen du lytter til.
Kultur
Arts
Forskning
Science
Viser tekstinformasjon i
fri form.
Diverse
Talk
Popmusikk
Pop Music
Rock
Rock Music
RT (radiotekst)
Kommentarer
Easy Listening-musikk
Easy Listening
Lett klassisk
Light Classical
Seriøs klassisk
Classical Music
Annen musikk
Other Music
Vær
Weather
Økonomi
Finance
Barneprogrammer
Children’s
Samfunn
Factual
Religion
Religion
Ring inn
Phone In
Vekt
Reise
Travel
Ca. 720 g
Fritid
Leisure
Medfølgende tilbehør
Jazz
Jazz and Blues
Vekselstrømadapter (AC-E5820) (1)
Garanti (1)
Country Music
Country Music
National Music
National Music
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Oldies Music
Oldies Music
Folk Music
Folk Music
Dokumentar
Documentary
Alarmtest
Alarm Test
Alarm
Alarm – Alarm !
Strømforbruk
Ved standbymodus
0,6 W eller mindre
Ved av-modus
0,2 W eller mindre
Mål
Ca. 106 mm  157 mm  117 mm (B/H/D),
inkludert utstikkende deler og kontroller
• RDS-funksjonene vil ikke aktiveres hvis
FM-stasjonen som tas inn ikke overfører
RDS-data. De vil kanskje heller ikke fungere
korrekt i områder hvor RDS-overføringer
befinner seg på eksperimentstadiet.
• Hvis det radiosignalet som mottas, er svakt, kan
det ta tid å motta RDS-data.
Download PDF

advertising