Sony | ICF-M780SL | Sony ICF-M780SL Bærbar digital klokkeradio Bruksanvisning

4-527-232-11(1) (DK-NO)
Introduktion
1
2
Tilslut radioen til en stikkontakt.
Tilslut først vekselstrømsledningen til AC IN-stikket,
og tilslut den derefter til stikkontakten.
FM/SW/MW/LW
PLL SYNTHESIZED RADIO
Indstil uret.
"0:00" blinker på skærmen, når batterierne sættes i eller
netledningen sættes i første gang.
Indstilling af time
Indstilling af minut
Fold teleskopantennen ud,
når du lytter til FM- og
SW-stationer. Det er ikke
nødvendigt at trække
antennen ud, når du lytter
til MW-/LW-stationer.
Teleskopantenne
Betjeningsvejledning DK
Bruksanvisning NO
Bemærkninger
Sæt den
korrekt i.
Tryk på og hold
SET CLOCK
nede, indtil
timeindikatoren
begynder at
blinke.
Vekselstrømsledning
(medfølger)
Til en
stikkontakt
i væggen
Til AC IN-stik
Tryk på + eller  for at
indstille timen, og tryk
derefter på ENTER.
• Urindstillingstilstanden afbrydes efter
65 sekunder uden aktivitet.
• Urindstillingen nulstilles til
fabriksindstillingerne, hvis du fjerner
både vekselstrømsledningen og
batterierne fra enheden, efter du har
indstillet uret.
Tryk på + eller  for at
indstille minutterne, og
tryk derefter på ENTER.
Lytte til radioen
1
2
Tænd radioen.
Vælg båndet (FM, SW, MW eller LW).
3
Tryk gentagne gange på
knappen skifter bånd.
Stil ind på den ønskede station.
Sådan ændres meterbåndet i SW-funktionen
Tryk på + eller  for at stille
ind på den ønskede station.
Tryk flere gange på SW BAND.
Hver gang du trykker på knappen, ændres meterbåndet på
følgende måde. Når du har ændret meterbåndet, modtager
enheden den laveste frekvens i det valgte meterbånd, og
starter indstilling fra denne frekvens på hele SW-båndet.
Til kunder i Europa
Registrer dig nu til gratis
opdateringer på:
www.sony-europe.com/myproducts
41 mb
31 mb
19 mb
22 mb
25 mb
Aktuelt valgt bånd
©2014 Sony Corporation
Når du trykker på og holder knappen nede, ændres
indstillingstilstanden til scanningstilstand. Scanningstilstanden
scanner automatisk stationerne i frekvensområdet for det
aktuelle bånd og modtager indstillingssignaler i 3 sekunder
for hver station. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
scanning, kan du se "Scanning" under "Nyttige funktioner".
ICF-M780SL
Forvalg af stationer
1
49 mb
Lytte til en fast station
Indstil favoritstationer på de 5 knapper til faste stationer. Du kan forudindstille op til
5 stationer for hvert FM-, SW-, MW- og LW-bånd.
2
Stil ind på den ønskede station.
Tryk på, og hold den ønskede forvalgsknap (1-5) nede,
indtil du hører et bip, og forvalgsnummeret vises på
skærmen.
Sådan ændres en fast station
Følg trin 1 til 3 i "Lytte til radioen" ovenfor.
1
Vælg båndet (FM, SW, MW eller LW).
Om meterbåndene
2
Tryk på den ønskede forvalgsknap (1-5).
1 Stil ind på en ny station.
2 Tryk på og hold den forvalgsknap
Meterbånd
Frekvensområde (kHz)
49 mb
5.800  6.250
41 mb
7.100  7.550
31 mb
9.300  10.000
25 mb
11.500  12.220
nede, som du vil ændre.
22 mb
13.500  13.900
Den faste station på den valgte knap
bliver erstattet af den nye station.
19 mb
15.000  15.900
Eksempel: Indstilling
af den faste station
FM 87,50 på det
forvalgte nummer 1.
Bemærk
Bemærkninger
• Undlad at holde forvalgsknappen
nede, så du undgår at vælge en
fast station ved en fejltagelse.
• Hvis der ikke er indstillet nogen fast
station på den nedtrykkede knap,
vises der "Non", og enheden vender
tilbage til frekvensen, som den var
indstillet på, før der blev trykket
på knappen.
Automatisk indstillingstilstand er kun tilgængelig inden for området af det
aktuelle meterbånd. Når du er uden for området, ændres indstillingstilstanden
til manuel indstillingstilstand.
Forbedring af radiomodtagelse
Når radiomodtagelsen er dårlig, kan modtagelsen forbedres ved at vende
antennen i en anden retning eller ved at justere antennens længde
(FM og SW) eller ved at vende selve enheden (MW og LW).
For FM
Sådan justeres
lydstyrken
Sådan lytter du gennem hovedtelefoner
Tilslut hovedtelefoner, der har et stereo- eller
et monoministik (medfølger ikke).
Du hører monolyd gennem hovedtelefonerne.
Tryk på dækslet til
batterirummet på ,
og skub det i pilens
retning .
Når du tilslutter hovedtelefoner til radioen,
skal du bruge et hovedtelefonkabel med
et stereoministik (3-polet) eller et
monostik (2-polet). Du kan måske ikke
høre lyden, hvis du bruger andre typer stik.
Isæt først -siden
af batteriet.
Monoministik*
1 ring
Stereoministik
Der kan ikke
bruges andre
typer stik.
Vejledning i dele og knapper
2 ringe
Tre LR14-batterier (størrelse C)
(medfølger ikke)
3 ringe eller mere
* Det anbefales, at du bruger monohovedtelefoner
(ø 3,5 mm-ministik) med denne radio.
Du kan bruge stereohovedtelefoner, men
hovedtelefonudgangen vil være i mono.
Til  (hovedtelefoner)
Du lukker dækslet ved at skubbe det i pilens retning , indtil det
klikker på plads.
Nyttige funktioner
Enhed
Serienummeret
er placeret på
navnepladen
udvendigt i bunden
af enheden.
Sleep-timer
Scanning
Radioen slukkes automatisk, når et angivet
tidsrum er gået.
1 Tryk på SLEEP.
"SLEEP"-indikatoren starter med at blinke, og
standardindstillingen ("90") vises på skærmen.
Hvis du trykker på SLEEP, mens radioen er
slukket, tændes den automatisk.
2 Tryk på SLEEP flere gange for at vælge
den ønskede indstilling, mens
"SLEEP"-indikatoren blinker.
1 Tryk på FM/SW/MW/LW for at
vælge båndet, og tryk på og
hold + eller  nede.
Enheden starter scanning efter stationer
på båndets frekvens.
2 Tryk på ENTER for at stoppe scanning,
når den ønskede station er modtaget.
Når indstillingen begynder, starter enheden
automatisk scanning fra den tidligere
modtagne frekvens og holder pause
i 3 sekunder, når der modtages en station,
hvorefter scanningen fortsætter. Lyt til
3-sekunders radioeksempler, og tryk på
ENTER, når du hører den ønskede station.
Bemærk
Hver gang du trykker på knappen, ændres
varigheden (i minutter) på skærmen på
følgende måde:
90
60
30
15
OFF
3 Tryk på ENTER.
Den valgte indstilling bekræftes, og "SLEEP"indikatoren stopper med at blinke.
 /-knap (tænd/sluk)
VOLUME-regulering*
 SW BAND-knap
FM/SW/MW/LW-knap
  -stik (hovedtelefoner)
+, -knapper*
 ENTER/SET CLOCK-knap
(hold knappen nede for at skifte
til urindstillingstilstand).
 ON TIMER/SET TIMER-knap
(hold knappen nede for at skifte
til timerindstillingstilstand).
SLEEP-knap
Højttaler
Skærm
 Knapper for faste stationer*
Teleskopantenne
 AC IN-stik
 Dæksel til batterirum
Bærehåndtag
* "MAX"-positionen på VOLUME-reguleringen,
+-knappen og forvalgsknappen med nummer
3 har en blindfingermarkering. Brug
blindfingermarkeringen som referencepunkt,
når du betjener radioen.
Tip
• Hvis du ikke trykker på ENTER inden for
3 sekunder, bekræftes den aktuelt valgte
indstilling automatisk.
• Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage,
til radioen slukkes, ved at trykke på SLEEP igen
efter indstilling af sleep-timeren.
Sådan annulleres sleep-timeren
Du kan annullere sleep-timeres med
nedenstående metoder:
• Indstil sleep-timeren til "OFF".
• Sluk for radioen, og tænd derefter for den igen.
Sådan ændres indstillingen for
sleep-timeren
Skærm
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge andre
indstillinger.
Hvis du søger på SW-båndet, og scanningen starter
fra en frekvens inden for et meterbånd, udføres
scanningen kun inden for det aktuelle meterbånd.
Hvis scanningen starter fra en frekvens uden for
et meterbånd og når det følgende meterbånd,
fortsættes scanningen inden for dette meterbånd.
Om baggrundsbelysning
Baggrundsbelysningen slukkes, hvis der ikke
udføres nogen handlinger i 15 sekunder.
Dette sker for at nedsætte strømforbruget.
Tip
Baggrundsbelysningen forbliver tændt,
når der scannes.
Sådan ændres
MW‑indstillingsintervallet
1 Tryk på / for at slukke for radioen.
2 Tryk på, og hold den ønskede
forvalgsknap 1 og FM/SW/MW/LW
nede samtidigt, indtil du hører et bip.
Hver gang du trykker på og holder knapperne
nede, ændres MW-indstillingsintervallet
cyklisk. Ændring af indstillingsintervallet
sletter alle de faste MW-stationer, der er
gemt i enheden. Nulstil de faste stationer
efter ændring af indstillingsintervallet.
Starttimer
Radioen tændes automatisk på det
forudindstillede tidspunkt.
Når du bruger starttimeren, skal du sørge
for at stille ind på den station, du vil lytte til,
på forhånd.
1 Tryk på ON TIMER, og hold den nede.
 Lyser, når der stilles ind på en station.
 Lyser, når starttimeren er aktiv, eller
når enheden er i indstillingstilstand
for starttimer.
 Lyser eller blinker, når batteriniveauet
er lavt. Udskift alle batterier med nye,
når denne indikator begynder at blinke.
 Lyser, når sleep-timeren er aktiv, eller
når enheden er i indstillingstilstand
for sleep-timer.
 Lyser, når der indstilles faste stationer på
forvalgte knapper, eller når der vælges
en fast station.
Frekvens-/tid-/
meddelelsesskærmområde
 Angiver det aktuelt valgte bånd.
For MW/LW
Sådan bruges radioen med batterier
Bemærk
Kompatible
stiktyper
Da SW-frekvenserne er
tildelt til meterbåndene
som vist i tabellen, kan
du foretage en hurtig
søgning efter en ønsket
frekvens ved at ændre
det tilsvarende meterbånd.
"ON TIMER"-indikatoren og timeindikatoren
starter med at blinke på skærmen.
som radioen skal tændes, og tryk
derefter på ENTER.
Minutindikatoren blinker på skærmen.
3 Tryk på + eller  for at indstille
minutterne, og tryk derefter på ENTER.
"ON TIMER"-indikatoren holder op med at
blinke, og starttimerfunktionen aktiveres.
Hvis radioen er tændt, skal du trykke på /
og slukke radioen.
Sådan deaktiveres starttimeren
Tryk på ON TIMER ("ON TIMER"-indikatoren
forsvinder).
Gentagne tryk på knappen giver dig mulighed
for at aktivere eller deaktivere starttimeren.
Når du har indstillet og aktiveret starttimeren,
tændes radioen på den forudindstillede
tidspunkt hver dag.
Fejlfinding
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
enheden fra strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis
enheden ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
et problem fortsætter, efter du har udført
følgende kontroller.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
en bogreol eller et indbygget skab.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv. Og lad være med at anbringe
kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys,
på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), når den er tilsluttet
stikkontakten i væggen, selvom selve enheden
er slukket.
Navnepladen og vigtige oplysninger vedrørende
sikkerhed findes udvendigt i bunden.
Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.
Batterier eller apparater med batterier må ikke
udsættes for meget høje temperaturer, f.eks.
direkte sol, åben ild eller lignende.
I tilfælde af batterilækage
Hvis batteriet er lækket, må du ikke berøre
væsken med dine bare hænder.
Batterivæsken kan forblive indeni enheden.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du får batterivæske i øjnene, må du ikke
gnide i øjnene, da det kan medføre blindhed.
Vask hurtigt dine øjne med masser af rent vand,
og opsøg straks en læge.
Hvis du får batterivæske på kroppen eller på dit tøj,
kan det medføre forbrændinger eller personskade.
Vask det hurtigt af med masser af rent vand,
og opsøg straks en læge, hvis der forekommer
hudinflammation eller anden skade.
Bortskaffelse af opbrugte batterier og
elektriske og elektroniske produkter
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier
bliver dette symbol muligvis brugt
sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre at
sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri,
må det pågældende batteri kun udskiftes af
en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller
batteriet er købt.
For SW
Træk teleskopantennen
lodret ud.
ADVARSEL
Gyldigheden af CE-mærkningen er begrænset
til de lande, hvor det håndhæves juridisk,
hovedsageligt i EØS-landene.
Vend selve enheden for at
opnå en god modtagelse.
(Der er indbygget en
ferritantenne i enheden).
• Radien bruges i ekstremt høje eller lave
temperaturer eller på et sted med megen fugt.
Meget svar eller afbrudt lyd eller
utilfredsstillende modtagelse.
En ønsket station kan ikke modtages,
når der trykkes på en forvalgsknap.
Skærmen er utydelig, og der vises ingen
oplysninger.
• Hvis du er i en bygning, så stil dig hen til
et vindue.
• Forsøg at forbedre radiomodtagelsen med
følgende procedurer.
FM: Træk teleskopantennen ud, og juster
længden og vinklen for at opnå den
bedste modtagelse.
SW: Træk teleskopantennen lodret ud.
MW/LW: Der er en MW/LW-antenne indbygget
i enheden. Vend selve enheden for at opnå en
bedst mulig modtagelse.
Når du justerer FM- eller
SW-modtagelse, skal du justere
antennens retning ved at holde
nederst på antennen. Antennen
kan blive beskadiget, hvis du er
for hårdhændet.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de
er svage.
MW-indstillingsintervallet kan kun ændres, når
radioen er slukket. Sørg for at slukke radioen
på forhånd.
1 Tryk på / for at slukke for radioen.
2 Tryk på og hold + og forvalgsknappen
1 nede, indtil urvisningstilstanden
ændres.
Hver gang du trykker på og holder knapperne
nede, ændres urvisningstilstanden fra
24-timers systemet til 12-timers systemet
(eller omvendt).
Bemærk
Urvisningstilstanden kan kun ændres, når
radioen er slukket. Sørg for at slukke radioen
på forhånd.
• Betjen kun enheden med de strømkilder, der
er angivet i "Specifikationer". Hvis enheden
skal køre på batterier, skal du bruge tre LR14alkalinebatterier (størrelse C). Hvis enheden
skal betjenes ved brug af vekselstrøm, skal du
bruge den medfølgende vekselstrømsledning.
Brug ikke andre ledninger.
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis
enheden ikke skal bruges i en længere periode.
• Hvis enheden skal betjenes ved brug af batterier,
anbefales det, at du tager vekselstrømsledningen
ud af stikkontakten.
• Brug enheden inden for et temperaturområde
på 0 °C til 40 °C. Hvis den bruges i temperaturer,
der er højere end dette område, kan skærmen
gradvist skifte til sort. Hvis den bruges
i temperaturer, der er lavere end dette område,
kan skærmen ændres meget langsomt. (Disse
uregelmæssigheder forsvinder, og der vil ikke
være nogen beskadigelse af enheden, når
denne igen anvendes inden for det anbefalede
temperaturområde).
• Når du transporterer radioen, skal du holde fast
i håndtaget bag på enheden for ikke at tabe den.
Frekvensområde
SW
5,8 MHz  15,9 MHz (i trin på 5 kHz)
* Når der lyttes via højttaleren med Sonyalkalinebatterier (LR14SG). (Den faktiske
batterilevetid kan variere afhængig af
enheden og betjeningsbetingelserne).
MW
531 kHz  1.602 kHz (i trin på 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (i trin på 10 kHz)
LW
153 kHz  279 kHz (i trin på 9 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
SW: 45 kHz
MW: 45 kHz
LW: 45 kHz
500 mW
• Undgå at udsætte enheden for ekstreme
temperaturer, direkte sollys, fugtighed, sand,
støv og mekanisk stød. Efterlad aldrig radioen
i en parkeret bil, der står i solen.
Udgang
-stik (hovedtelefoner) (ø 3,5 mm ministik)
• Hvis der tabes faste genstande eller væske ned
i enheden, skal du tage vekselstrømsledningen ud
og fjerne batterierne og få enheden kontrolleret af
en kvalificeret tekniker, før du bruger den igen.
• Da der bruges en stærk magnet i højttalerne, skal
du holde kreditkort med magnetisk kodning eller
fjederure væk fra enheden for at forhindre mulig
beskadigelse fra magneten.
• Rengør systemet med en blød tør klud.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller rensebenzin,
som kan beskadige finishen.
• Betjen ikke enheden med våde hænder, da dette
kan medføre kortslutning.
• Når du transporterer enheden, skal du holde fast
i håndtaget bag på enheden for ikke at tabe den.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden.
Batterilevetid*
Lydudgangseffekt
Bemærk
• Der er ikke nogen fast station til den
tilsvarende knap. Vælg en fast station.
Specifikationer
FM
87,5 MHz  108 MHz (i trin på 50 kHz)
Forholdsregler
Meddelelsen "Non" vises, og
forvalgsknapindikatoren ("PRESET" og
forvalgsnummeret) lyser på skærmen,
når der trykkes på en forvalgsknap.
• Hvis en mobiltelefon placeres tæt på radioen,
høres der en høj støj fra radioen. Hold telefonen
væk fra radioen.
12-timers system/24-timers system
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser,
der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
• Kontroller, at du har valgt det ønskede bånd
(FM, SW, MW eller LW), før du trykker på
forvalgsknappen. Der kan indstilles en
station for hvert bånd på hver knap.
• Du kan have holdt forvalgsknappen på
den faste station nede, hvilket medfører,
at stationen erstattes af en anden. Indstil
den faste station igen.
Der er støj fra højttalerudgangen.
Tidsvisning
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
er kun gældende for udstyr, der er solgt
i lande, hvor EU-direktiverne gælder.
Batterierne bliver meget hurtigt flade.
• Sørg for at slukke radioen, når du ikke
bruger den.
Se "Batterilevetid" under "Specifikationer"
for at få detaljerede oplysninger om den
estimerede batterilevetid.
• Når "
" begynder at blinke, skal du
udskifte alle batterier med nye.
Ca. 10 cm dia., 12 Ω, mono
Bemærkninger
• Indstillingstilstanden for starttimeren afbrydes
efter 65 sekunder uden aktivitet.
• Når starttimerfunktionen tænder radioen,
aktiveres sleep-timeren automatisk, og radioen
starter slukker efter 90 minutter. Indtil radioen
slukkes, vises indikatorerne for både starttimerog sleep-timer.
Træk
teleskopantennen
ud, og juster
længden og
vinklen for
at opnå god
modtagelse.
• Når batteristrømmen falder til under et bestem niveau, kan lyden
blive svag og forvrænget, og batteriindikatoren ("
") starter med
at blinke på skærmen. Når batteriet efterfølgende bliver helt fladt,
ændres statussen på indikatoren fra "blinker" til "lyser", og der slukkes
for strømmen. Hvis dette sker, skal du udskifte alle batterierne med
nye batterier.
• Sørg for at slukke for radioen og udskifte batterierne inden for 1 minut.
Ellers initialiseres indstillingerne for uret, på timeren og faste stationer.
Hvis dette sker, skal du udføre de nødvendige indstillinger igen.
Bemærk, at batteriindikatoren ("
") forbliver tændt, selv efter
der er skiftet batterier. Batteriindikatoren forsvinder, når du tænder
radioen, efter batterierne er skiftet ud.
• Tag batterierne ud af enheden, hvis enheden ikke skal bruges i et
længere tidsrum. Når du skal bruge radioen igen, skal du udføre
de nødvendige indstillinger, f.eks. uret, timeren og faste stationer.
Højttaler
Sådan ændres
urvisningstilstanden
2 Tryk på + eller  for at indstille timen,
Bemærkninger
Strømkrav
230 V AC, 50 Hz (vekselstrøm)
4,5 V DC, tre LR14-alkalinebatterier (størrelse C)
Ca. 100 timer (FM-modtagelse)
Ca. 100 timer (SW-modtagelse)
Ca. 100 timer (MW-modtagelse)
Ca. 100 timer (LW-modtagelse)
Mål
Ca. 253 mm × 136,3 mm × 61,2 mm (B/H/D)
Vægt
Ca. 860 g (ekskl. batterier)
Ca. 1.060 g (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømsledning (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
4-527-232-11(1) (DK-NO)
Komme i gang
1
2
Sett strømledningen i radioen og i en stikkontakt.
Koble strømledningen til AC IN-kontakten først og
deretter i stikkontakten.
FM/SW/MW/LW
PLL SYNTETISERT RADIO
Still inn klokken.
"0:00" blinker på skjermen når det settes batterier i radioen eller
strømledningen tilkobles for første gang.
Innstilling av timer
Innstilling av minutter
Trekk ut teleskopantennen
når du lytter til FM- og
SW-stasjoner. Det er ikke
nødvendig å trekke ut
teleskopantennen når
du lytter til MW- og
LW-stasjoner.
Teleskopantenne
Betjeningsvejledning DK
Bruksanvisning NO
Merknader
Sett
ordentlig i.
Hold SET CLOCK
inne til
timeindikatoren
begynner
å blinke.
Strømledning (medfølger)
Til stikkontakt
Til AC IN-kontakten
Trykk på + eller  for
å stille inn timer, og trykk
deretter på ENTER.
• Klokkeinnstillingen avbrytes etter
65 sekunder uten aktivitet.
• Klokken tilbakestilles til standard
fabrikkinnstillinger hvis du både kobler
fra strømledningen og tar ut batteriene
etter at du har stilt inn klokken.
Trykk på + eller  for
å stille inn minutter, og
trykk deretter på ENTER.
Lytte til radio
1
2
Slå på radioen.
Velg bånd (FM, SW, MW eller LW).
3
Still inn på ønsket stasjon.
Trykk på knappen
gjentatte ganger
for å bytte bånd.
For kunder i Europa
Registrer nå for gratis
oppdateringer på:
www.sony-europe.com/myproducts
1
Trykk på SW BAND gjentatte ganger.
Hver gang du trykker på knappen, endres meterbåndet som
vist nedenfor. Når du har endret meterbåndet, mottar enheten
den laveste frekvensen på det valgte meterbåndet og starter
stasjonssøk fra den frekvensen på hele SW-båndet.
49 mb
41 mb
31 mb
19 mb
22 mb
25 mb
Det valgte båndet
©2014 Sony Corporation
Når du holder knappen inne, bytter enheten
stasjonssøkemodus til skanning. Skanning søker automatisk
etter stasjonene i frekvensområdet til det gjeldende båndet
og tar imot signaler i tre sekunder for hver stasjon. Hvis du
vil ha mer informasjon om skanning, kan du se "Skannesøk"
under "Praktiske funksjoner".
ICF-M780SL
Forhåndsinnstille
stasjoner
Slik endrer du meterbåndet for SW-funksjonen
Trykk på + eller  for å søke
etter ønsket stasjon.
Still inn favorittstasjoner for de fem forvalgsknappene. Du kan forhåndsinnstille opptil fem
stasjoner for hvert av FM-, SW-, MW- og LW-båndene.
2
Still inn på ønsket stasjon.
Hold ønsket forvalgsknapp (1–5) inne til du hører et pip
og forvalgsnummeret vises på skjermen.
Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon
1
Slik endrer du en
forhåndsinnstilt stasjon
Følg trinn 1 til 3 i "Lytte til radio" ovenfor.
Velg bånd (FM, SW, MW eller LW).
2
Om meterbåndene
Tykk på ønsket forvalgsknapp (1–5).
Meterbånd
Frekvensområde (kHz)
49 mb
5 800  6 250
1 Søk etter en ny stasjon.
2 Hold forvalgsknappen inne som
du ønsker å endre.
Den fohåndsinnstilte stasjonen for
den valgte knappen erstattes av den
nye stasjonen.
Eksempel:
Forhåndsinnstilling
av FM 87,50 for
forhåndsvalg
nummer 1.
41 mb
7 100  7 550
31 mb
9 300  10 000
25 mb
11 500  12 220
22 mb
13 500  13 900
19 mb
15 000  15 900
Merk
Merknader
• For å unngå at du foretar en
forhåndsinnstilling ved en feiltagelse,
må du ikke hold forhåndsvalgknappen
inne.
• Hvis det ikke er forhåndsinnstilt noen
stasjon for knappen som ble trykket
på, vises "Non" på skjermen, og
enheten går tilbake til frekvensen som
var valgt før du trykket på knappen.
Automatisk stasjonssøk er kun tilgjengelig innen området for gjeldende
meterbånd. Når du er utenfor området, endres stasjonssøkemodusen til
manuelt stasjonssøk.
Forbedre radiosignalmottaket
Når kvaliteten på radiosignalet er dårlig, kan mottaket forbedres ved
å vende antennen i en annen retning eller ved å justere antennens
lengde (FM og SW) eller ved å vende på selve enheten (MW og LW).
For FM
Slik justerer du volumet
Slikk lytter du med hodetelefoner
Koble til hodetelefoner som har stereoeller mono-miniplugg (medfølger ikke).
Du hører lyd i mono via hodetelefonene.
Trykk på  på
batteridekselet og skyv
dekselet i pilens retning .
Bruk en hodetelefonkabel med en stereo(3-polet) eller mono- (2-polet) miniplugg.
Du vil kanskje ikke kunne høre lyd hvis du
bruker en annen slags plugg.
Kompatible
pluggtyper
Stereominiplugg
2 ringer
Tre LR14-batterier (størrelse C)
(medfølger ikke)
3 ringer eller mer
* Det anbefales at du bruker monohodetelefoner
(ø 3,5 mm miniplugg) med denne radioen.
Du kan også bruke stereohodetelefoner,
men lyden vil være i mono.
Skyv batteridekselet i pilens retning  til det smekker på plass
for å lukke det.
Praktiske funksjoner
Enhet
Serienummeret
finnes på
navneplaten
under enheten.
Innsovningstimer
Skannesøk
Radioen slås automatisk av etter at tiden som er
angitt, er gått.
1 Trykk på SLEEP.
SLEEP-indikatoren begynner å blinke, og
standardinnstillingen ("90") vises på skjermen.
Hvis du trykker på SLEEP mens radioen er
slått av, slår radioen seg automatisk på.
2 Trykk på SLEEP gjentatte ganger mens
SLEEP-indikatoren blinker, for å velge
ønsket innstilling.
1 Trykk på FM/SW/MW/LW for å velge
bånd, og hold deretter + eller  inne.
Enheten begynner å søke etter stasjoner på
frekvensen til båndet.
2 Trykk på ENTER for å stoppe søket
når den finner en ønsket stasjon.
Når søket begynner, søker enheten automatisk
fra frekvensen den sist brukte og stopper
i tre sekunder når den finner en stasjon.
Deretter fortsetter søket. Lytt til 3-sekunders
utdrag og trykk på ENTER når du kommer
til ønsket radiostasjon.
Merk
Hver gang du trykker på knappen, endres
tiden (i minutter) på skjermen på slik:
90
60
30
15
OFF
3 Trykk på ENTER.
Den valgte innstillingen bekreftes,
og SLEEP‑indikatoren slutter å blinke.
Tips
 /-knapp (av/på)
VOLUME-kontroll*
 SW BAND-knapp
FM/SW/MW/LW-knapp
  -kontakt (hodetelefoner)
+,  knapp*
 ENTER/SET CLOCK-knapp
(hold knappen inn for å gå til
klokkeinnstilling).
 ON TIMER/SET TIMER-knapp
(hold knappen inne for å gå til
timerinnstilling).
SLEEP-knapp
Høyttaler
Skjerm
Forvalgsknapper*
Teleskopantenne
 AC IN-kontakt
Batterideksel
Bærehåndtak
* Maksposisjonen til volumkontrollen, + knappen
og forvalgsknapp nummer 3 har følbare prikker.
Bruk den følbare prikken som referanse når du
betjener radioen.
• Hvis du ikke trykker på ENTER innen
ca. tre sekunder, blir gjeldende innstilling
valgt automatisk.
• Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før
radioen slår seg av, ved å trykke på SLEEP igjen
etter at innsovningstimeren er stilt inn.
Slik avbryter du innsovningstimeren
Du kan avbryte innsovningstimeren ved å bruke
én av disse metodene:
• Sett innsovningstimeren til "OFF".
• Slå av radioen én gang, og slå den deretter
på igjen.
Slik endrer du innstillingen for
innsovningstimeren
Skjerm
Sett  siden på batteriet
i først.
Monominiplugg*
1 ring
Andre typer
plugger kan
ikke brukes.
Indeks for deler og kontroller
Hvis et søk begynner innenfor frekvensområdet til
et meterbånd når du søker på SW-båndet, foretas
søket kun innenfor gjeldende meterbånd. Hvis
et søk begynner utenfor frekvensområdet til et
meterbånd og søket når det neste meterbåndet,
fortsetter søket innenfor dette meterbåndet.
Om bakgrunnsbelysning
Bakgrunnsbelysningen slås av etter 15 sekunder
uten aktivitet for å begrense strømforbruket.
Tips
Bakgrunnsbelysningen er på ved skannesøk.
Slik endrer du intervallet for
MW-søk
1 Trykk på / for å slå av radioen.
2 Hold forvalgsknapp 1 og FM/SW/MW/
LW-knappen inne samtidig til du hører
et pip.
Hver gang du trykker og holder knappene inn,
endres intervallet for MW-søk trinnvis. Endring
av søkeintervallet sletter alle forhåndsvalgte
MW-stasjoner som er lagret på enheten. Still
inn de forhåndsinnstilte MW-stasjonene dine
på nytt etter at du endrer søkeintervallet.
Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å velge
andre innstillinger.
Merknader
Radioen slås automatisk på ved et
forhåndsinnstilt klokkeslett.
Når du bruker timeren for påslåing, må du
huske å stille inn radiostasjonen du ønsker
å lytte til på forhånd.


er slått på, eller når enheten er
i innstillingsmodus for timeren
for påslåing.
Tennes eller blinker når
batteristrømmen er lav. Bytt ut alle
batteriene med nye batterier når
denne indikatoren begynner å blinke.
Tennes når innsovningstimeren
er aktivert eller når enheten
er i innstillingsmodus.
 Tennes når du stiller inn stasjoner for


forvalgsknappene eller når du velger
en forhåndsinnstilt stasjon.
Skjermområde for frekvens, klokke
og meldinger.
Viser hvilket bånd som er valgt.
1 Hold ON TIMER-knappen inne.
ON TIMER- og timeindikatoren begynner
å blinke på skjermen.
Merk
Intervallet for MW-søk kan kun endres når radioen
er slått av. Husk å slå av radioen i forkant.
Slik endrer du klokkevisningen
klokkevisningen endres.
timeinnstillingen for når radioen skal
slås på, og trykk deretter på ENTER.
Hver gang du trykker og holder knappene
inne, endres klokkevisningen fra
24-timersvisning til 12-timersvisning
(eller omvendt).
Minuttindikatoren blinker på skjermen.
3 Trykk på + eller  for å stille inn
minutter, og trykk deretter på ENTER.
ON TIMER-indikatoren slutter å blinke og
timerfunksjonen for påslåing er aktivert.
Hvis radioen er på, trykker du på / for
å slå av radioen.
Merknader
• Innstilling av timeren for påslåing avbrytes etter
65 sekunder uten aktivitet.
• Når påslåingsfunksjonen slår radioen på, aktiveres
innsovningstimeren automatisk, og radioen
slås av etter 90 minutter. Før radioen slås av,
vises både ON TIMER- og SLEEP-indikatoren
på skjermen.
Slik deaktiverer du timeren
for påslåing
Trykk på ON TIMER-knappen (ON TIMERindikatoren slukner).
Når du trykker på knappen gjentatte ganger,
aktiveres og deaktiveres timeren.
Når timeren er stilt inn og aktivert, slår radioen
seg på til det forhåndsinnstilte klokkeslettet
hver dag.
Vend selve enheten i en annen
retning for å finne godt
signalmottak. (En ferritantenne
er innebygd i enheten.)
For SW
Trekk ut teleskopantennen
loddrett.
ADVARSEL
Feilsøking
Ettersom hovedkabelen brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble enheten til
en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt med enheten, må du
straks trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Hvis et problem vedvarer etter at du har utført
følgende undersøkelser, kan du ta kontakt med
den nærmeste Sony-forhandleren.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de
landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig
i EØS-land.
Ikke plasser enheten der det er trangt om plassen,
for eksempel i en bokhylle eller et innebygd
kabinett.
Avhending av brukte batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med kildesorteringssystemer)
For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke
til ventilasjonsåpningen på enheten med aviser,
duker, gardiner e.l. Ikke plasser tente stearinlys
på enheten.
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller innpakningen viser at produktet
og batteriet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen
med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis
du passer på å kvitte deg med slike produkter og
batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar til
å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever
disse produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det
håndteres riktig. For alle andre batterier kan du
se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted
for resirkulering av brukte batterier. Kommunen,
det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke utsette enheten for drypping
eller spruting, og ikke plassere væskefylte objekter,
for eksempel vaser, på enheten.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den
er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten
er slått av.
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er
under enheten.
Overdrevne lydnivåer fra øretelefoner og
hodetelefoner kan føre til hørselsskade.
Batterier eller enheter med batterier må ikke
utsettes for ekstrem varme, for eksempel direkte
sollys, flammer eller lignende.
Ved batterilekkasje
Dersom batterivæske lekker ut, må du Ikke berøre
væsken med bare hender.
Batterivæske kan ha trengt inn i enheten. Ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
Dersom du får batterivæske i øynene, må du ikke
gni øynene, da dette kan føre til blindhet. Vær rask
til å skylle øynene med rikelig med rent vann, og søk
umiddelbart medisinsk hjelp.
Dersom du får batterivæske på kroppen eller
klærne, kan dette føre til etsing eller annen skade.
Vær rask til å skylle det av med rent vann, og søk
umiddelbart medisinsk hjelp hvis det oppstår
hudbetennelse eller annen skade.
Skjermen er dempet, eller det vises ingen
informasjon på displayet.
• Radioen brukes ved ekstremt høy eller lav
temperatur eller på et sted med mye fuktighet.
Veldig svak eller avbrutt lyd eller
utilfredsstillende signal.
• Lytt i nærheten av et vindu hvis du er inne
i en bygning.
• Prøv å forbedre radiosignalmottaket ved
å bruke følgende fremgangsmåter.
FM: Trekk ut teleskopantennen og juster
lengden og vinkelen for best mulig signalmottak.
SW: Trekk ut teleskopantennen loddrett.
MW/LW: Enheten har en innbygd MW/
LW-antenne. Vend selve enheten i en annen
retning for å finne best mulig signalmottak.
Når du vil forbedre
signalmottaket for FM eller SW,
holder du nederst på antennen
og juster retningen. Antennen
kan bli skadet hvis du beveger
den med overdreven kraft.
• Bytte ut alle batteriene med nye hvis de
er tomme.
12/24-timersvisning
• Kontroller at du har valgt ønsket bånd (FM, SW,
MW eller LW) før du trykket på forvalgsknappen.
Det kan stilles inn en stasjon for hvert bånd på
hver knapp.
• Du kan ha holdt forvalgsknappen for den
forhåndsinnstilte stasjonen inne og forårsaket
at stasjonen ble erstattet med en ny stasjon.
Still inn på den ønskede radiostasjonen på nytt.
Meldingen "Non" vises og indikatoren
for forvalgsknappen ("PRESET" og
forvalgsnummeret) tennes på skjermen
når du trykker på en forvalgsknapp.
• Ingen stasjoner er blitt forhåndsinnstilt for den
tilhørende knappen. Forhåndsinnstill en stasjon.
Frekvensområde
SW
5,8 MHz  15,9 MHz (5 kHz-trinn)
* Når du lytter via høyttaleren med alkaliske
Sony-batterier (LR14SG). (Faktisk batterilevetid
kan variere avhengig av enheten og driftsforhold.
Dimensjoner
LW
153 kHz  279 kHz (9 kHz-trinn)
Ca. 860 g (uten batterier)
Ca. 1060 g (med batterier)
Mellomfrekvens
Medfølgende tilbehør
FM: 128 kHz
SW: 45 kHz
MW: 45 kHz
LW: 45 kHz
Ca. 10 cm diameter, 12 Ω, mono
Utgangseffekt (lyd)
Hvis du har spørsmål eller problemer vedrørende
enheten, kan du ta kontakt med den nærmeste
Sony-forhandleren.
Ca. 100 timer (FM-mottak)
Ca. 100 timer (SW-mottak)
Ca. 100 timer (MW-mottak)
Ca. 100 timer (LW-mottak)
MW
531 kHz  1602 kHz (9 kHz-trinn)
530 kHz  1610 kHz (10 kHz-trinn)
• Hvis væske eller en gjenstand skulle komme inn
i enheten, må du trekke ut strømledningen og ta
ut batteriene og la kvalifisert personell kontrollere
enheten før du bruker den.
• Siden det brukes en sterk magnet til høyttalerne,
må du holde kredittkort med magnetisk koding
eller fjærdrevne klokker borte fra enheten for
å forhindre potensiell skade fra magnetismen.
• Bruk en myk, tørr klut til rengjøring av utsiden
av enheten. Ikke bruk noen form for løsemidler,
som for eksempel alkohol eller rensebensin,
da disse kan ødelegge overflaten.
• Ikke betjen enheten med våte hender siden
dette kan føre til kortslutning.
• Grip tak i håndtaket bakerst på enheten når
du bærer den, for å forhindre at du mister
den i bakken.
Batterilevetid*
FM
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz-trinn)
Forsiktighetsregler
• Unngå å eksponere enheten for ekstreme
temperaturer, direkte sollys, fuktighet, sand, støv
og mekanisk støt. La den aldri ligge i en bil som er
parkert i solen.
Kan ikke motta ønsket stasjon når du trykker
på en forvalgsknapp.
• Det kan hende at du hører en høy lyd fra radioen
hvis en mobiltelefon er plassert nær radioen.
Hold telefonen borte fra radioen.
Tidsvisning
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til
om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen
skal rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder
service og garanti, henvises det til adressene
som er angitt i de spesielle service- og
garantidokumentene.
Merk
Klokkevisningen kan kun endres når radioen er
slått av. Husk å slå av radioen i forkant.
• Husk å slå av radioen når den ikke er i bruk.
Se "Batterilevetid" under "Spesifikasjoner"
for informasjon om anslått batterilevetid.
• Bytt ut alle batteriene med nye batterier
når
begynner å blinke.
Spesifikasjoner
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver
• Du må kun bruke enheten med strømkildene som
er spesifisert i "Spesifikasjoner". Bruk alkaliske
LR14-batterier (størrelse C) når enheten brukes
med batterier. Bruk den medfølgende
strømledningen når enheten brukes med
nettstrøm. Ikke bruk en annen ledning.
• Koble hovedenheten fra strømuttaket hvis
du ikke skal bruke den på en stund.
• Når du bruker enheten med batterier, anbefales
det at du tar strømledningen ut av stikkontakten.
• Bruk enheten ved temperaturer mellom 0°C og
40°C. Hvis den brukes ved høyere temperaturer
enn dette, kan skjermen gradvis bli svart. Hvis den
brukes ved lavere temperaturer enn dette, kan
endringer på skjermen skje veldig sakte. (Disse
uregelmessighetene forsvinner og fører ikke
til noen skade på enheten når enheten brukes
innenfor det anbefalte temperaturområdet igjen.
• Grip tak i håndtaket bakerst på radioen når du
bærer den, for å forhindre at du mister den
i bakken.
Batteriene tømmes veldig fort for strøm.
Det kommer støy fra høyttalerne.
Høyttaler
1 Trykk på / for å slå av radioen.
2 Hold + og forhåndsvalgknapp 1 inne til
2 Trykk på + eller  for å angi
Trekk ut
teleskopantennen
og juster lengden
og vinkelen for
godt signalmottak.
• Når batteristrømmen faller under et visst nivå, kan det hende at lyden
blir svak og forvrengt, og batteriindikatoren ("
") på skjermen
begynner å blinke. Etter det, når batteriet er helt tomt, vises
indikatoren uten å blinke, og radioen slukner. Hvis dette skjer,
må du bytte ut batteriene med nye.
• Sørg for at du slår av radioen og bytter ut batteriene innen
60 sekunder. Hvis ikke blir innstillinger som klokke, timeren for
påslåing og forhåndsinnstilte stasjoner tilbakestilt. Skulle dette skje,
må du foreta nødvendige innstillinger på nytt. Vær oppmerksom på at
batteriindikatoren ("
") fortsatt vil være tent selv etter at batteriene
er byttet ut. Batteriindikatoren forsvinner når du slår på radioen etter
at batteriene er byttet ut.
• Ta ut batteriene av enheten hvis den ikke skal brukes på en stund. Når
du skal bruke radioen igjen må du utføre nødvendige innstillinger på
nytt, som klokke, timeren for påslåing og forhåndsinnstilte stasjoner.
Timer for påslåing
 Tennes når en stasjon er stilt inn.
 Tennes når timeren for påslåing
For MW/LW
Slik bruker du radioen med batterier
Merk
Til  (hodetelefoner)
SW-frekvensområdene er
tilordnet meterbånd som
vist i tabellen. Du kan
foreta et hurtigsøk etter
ønsket frekvens ved
å bytte til tilsvarende
meterbånd.
500 mW
Utgang
-kontakt (hodetelefoner, ø 3,5 mm
minikontakt)
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50 Hz (strømtilførsel)
4,5 V likestrøm, tre alkaliske LR14-batterier
(størrelse C)
Ca. 253 mm × 136,3 mm × 61,2 mm (B/H/D)
Vekt
Strømledning (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Download PDF

advertising