Sony | ICF-C1T | Sony ICF-C1T klokkeradio Bruksanvisning

Forholdsregler
4-480-528-41(3) (DK-NO)

Betjen enheden på de strømkilder,
der er angivet i "Specifikationer".
Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten,
skal du trække i selve stikket, aldrig
i ledningen.
Du må ikke placere systemet i nærheden
af varmekilder, f.eks. radiatorer eller
ventilationskanaler, eller på steder med
direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation til
at forhindre intern varmeophedning.
Placer ikke enheden på bløde overflader
(tæpper osv.) eller i nærheden af materialer
(f.eks. et gardin), der kan blokere
ventilationsåbningerne.
Hvis der kommer faste genstande eller
væske ned i enheden, skal du afbryde
strømmen til enheden og få den
kontrolleretaf en kvalificeret tekniker,
før den bruges igen.
Rengør enheden med en blød tør klud.
Anvend ikke skuresvampe, skurepulver
eller opløsningsmidler, som sprit eller
rensebenzin, der kan beskadige finishen.
Tilslut ikke antenneledningen til den
eksterne antenne.

FM/AM Clock Radio

Betjeningsvejledning
Bruksanvisning


©2014 Sony Corporation
ICF-C1T


Frekvensen af de aktuelle radiostationer
vises som en omtrentlig vejledning.
BEMÆRKNINGER OM
LITIUMBATTERI
 Det brugte batteri skal straks bortskaffes.
Litiumbatteriet skal opbevares uden for
børns rækkevidde. Hvis batteriet sluges,
skal du straks søge læge.
 Tør batteriet af med en tør klud for at
sikre en god kontakt.
 Sørg for at vende batteriet korrekt.
 Du må ikke holde om batteriet med
en metalpincet, da det kan forårsage
en kortslutning.
 Udsæt ikke batteriet for kraftig varme,
f.eks. direkte solskin, ild eller lignende.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden.
Betjening
Manuel indstilling
af uret
Hvis du vil ændre den manuelle indstilling
af uret, skal du betjene enheden sådan.
1
Du hører et bip og årets sidste to cifre
begynder at blinke på displayet.
2
Tryk på + eller – flere gange for
at vælge året, og tryk derefter på
ENTER/TIME SET.
3
Gentag trin 2 for at indstille måned,
dag og tid.
Efter indstilling af tiden lyder der to korte
bip, og sekunderne vil begynde at stige
fra nul.
Bemærk
Indstilling af
sleep-timeren
 Hvis du ikke trykker på nogen knap i ca.
1 minut, mens du indstiller uret, annulleres
tilstanden for indstilling af ur.
Du kan falde i søvn til radioen ved brug af
sleep-timeren, der automatisk slukker for
radioen efter en forudindstillet varighed.
Når sommertid starter/stopper,
mens automatisk DST/
sommertidsjustering
er indstillet til fra
Afspilning af radioen
1
2
3
4
Tilslutning til en
vekselstrømskilde
Tilslut strømforsyningskablet til en stikkontakt
(vekselstrøm).
Den aktuelle tid CET (Central European Time)
vises på skærmen.
(Denne enhed er forudindstillet til den aktuelle
dato og klokkeslæt fra fabrikken og får strøm
fra backupbatteriet).
Vekselstrømsledning
Indstilling af uret for
første gang
FM-trådantenne
Der er en blindfingermarkering ved siden af VOLUME + som viser, i hvilken retning
der skal drejes for at skrue op for lydstyrken.
Indstil BAND til det ønskede bånd
(AM eller FM).
Stil ind på den ønskede station ved
brug af TUNING.
Radioen tændes. Hver gang du trykker
på SLEEP, skifter visningen (i minutter)
på følgende måde:
Indstille alarmen
1 Indstil ALARM A (eller B) til den
ønskede alarmlyd (RADIO eller BUZZ).
Ved indstilling af ALARM A
Tryk på TIME ZONE.

Du kan falde i søvn til radioen og også blive
vækket af radioen eller summeralarmen på
et forudindstillet tidspunkt.
Indstil alarmen, og indstil derefter
sleep-timeren.



Tidszone
0
Vesteuropæisk tid
1
(standard)
Centraleuropæisk tid
2
Østeuropæisk tid
Urets tid skifter til den aktuelle tidszone
efter ca. 4 sekunder.
Hvis du bor i et andet land/område
end i disse tidszoner
Se i "Manuel indstilling af uret" for at indstille
den korrekte tid.
Bemærk
 Under leveringen og din første anvendelse
kan der forekomme en fejl ved uret. I så fald
skal du se i "Manuel indstilling af uret",
hvordan du indstiller det rigtige tidspunkt.
Dansk
Læs vejledningen grundigt, før du betjener
denne enhed, og gem den til fremtidig brug.
Til kunder i Europa
Registrer dig nu for at få gratis
opdateringer på:
www.sony-europe.com/myproducts
ADVARSEL
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med
aviser, duge, gardiner osv. Undlad også at
anbringe tændte stearinlys på apparatet.
For at forhindre brand eller elektrisk stød må
dette apparat ikke udsættes for dryp eller
sprøjt, og der må ikke anbringes genstande,
der indeholder væsker, f.eks. vaser, på
apparatet.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks.
i en bogreol eller i et indbygget skab.
Batterier eller apparater, der har batterier
installeret, må ikke udsættes for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal
enheden kobles til en stikkontakt med nem
adgang. Hvis apparatet ikke reagerer som
forventet, skal du straks tage stikket ud af
stikkontakten i væggen.
Forbindelsen til enheden er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet), når den er
tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom
selve enheden er slukket.
Navnepladen og vigtige oplysninger
vedrørende sikkerhed findes udvendigt
i bunden.
FORSIGTIG
Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet
ikke udskiftes korrekt. Det må kun udskiftes
med samme type.
Dette symbol betyder, at brugeren
skal være opmærksom på de
vigtige instruktioner i betjening
og vedligeholdelse (service) i den
vejledning, der fulgte med apparatet.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse
med produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til den
godkendte repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Henvendelser vedrørende service
eller garanti skal ske til de adresser, der
står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Bortskaffelse af opbrugte batterier og
elektriske og elektroniske produkter
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at
produktet og batteriet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette
symbol muligvis brugt sammen
med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter
og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for sundhed
og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-,
ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager
kræver permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der
til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet
på en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet blev købt.
ADVARSEL
 Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres
forkert. Undlad at genoplade, adskille eller
udsætte det for åben ild.
 Bortskaf brugte batterier med det samme
og i overensstemmelse med gældende
miljølove og retningslinjer. Hold dem
væk fra børn.
Licens og
varemærkeoplysninger
No Power No Problem™ er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
Om automatisk DST/
sommertidsjustering
Denne enhed justerer automatisk for
sommertid. "DST" vises automatisk på
skærmen ved starten af sommertiden og
forsvinder ved afslutningen af sommertiden.
Den automatiske DST/sommertidsjustering
er baseret på GMT (Greenwich Mean Time).
 Sommertiden begynder kl. 01:00 den sidste
søndag i marts.
 Standardtiden begynder kl. 02:00 den sidste
søndag i oktober.
Annullere automatisk DST/
sommertidsjustering
Automatisk DST/sommertidsjustering kan
annulleres.
Tryk på og hold DST nede i mindst
3 sekunder, mens uret vises.
Der lyder et bip, og der vises "Aut  OFF"
på skærmen for at vise, at automatisk DST/
sommertidsjustering er annulleret. Uret
vises igen.
Genaktivere automatisk DST/
sommertidsjustering
Tryk på og hold DST nede i mindst 3 sekunder.
Der lyder et bip, og der vises "Aut  On" på
skærmen for at vise, at automatisk DST/
sommertidsjustering er aktiveret. Uret
vises igen.
 Betjen ikke enheden over et stålskrivebord
eller en metaloverflade, da det kan give
interferens.
Radioalarmen aktiveres, men
der udsendes ingen lyd på det
forudindstillede alarmtidspunkt.
Når sommertiden starter, skifter uret
ikke automatisk til sommertid.
 Sørg for, at uret er indstillet korrekt.
 Når der vises "Aut  On" på skærmen,
efter at du har trykket på og holdt DST
nede i mere end 3 sekunder, bliver den
automatiske DST/sommertidsfunktion aktiv.
Specifikationer
Tidsvisning
24-timers system
 Når alarmen er indstillet til at lyde i sleeptimervarigheden, deaktiveres sleep-timeren
automatisk, når alarmen lyder.
Frekvensområde
Bånd
Frekvens
FM
87,5 MHz-108 MHz
Indstilling af
lysstyrken på
displayet
AM
531 kHz-1.602 kHz
Der er tre tilgængelige niveauer af lysstyrke.
Højttaler
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Ca. 6,6 cm dia, 8 Ω
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS, ændres lysstyrken på
følgende måde:
Udgangseffekt
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
115 mW (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
Alarmtiden vises i nogle få sekunder,
og derefter vises "A" (eller "B") på skærmen.
(Den vises ikke, når kontakten er indstillet
til OFF).
2
Tryk på SET ALARM TIME + eller –
flere gange for at indstille den
ønskede tid, mens alarmtiden
vises på skærmen.
Mens du indstiller alarmtiden, blinker "A"
(eller "B") på skærmen.
Når indstillingen af alarmtiden er fuldført,
vender urets skærm tilbage efter nogle få
sekunder, og "A" (eller "B") skifter fra at
blinke til at lyse konstant.
På den indstillede tid tændes radioen,
eller summeren stiger gradvist i lydstyrke.
("A" (eller "B") blinker på skærmen).
230 V vekselstrøm, 50 Hz
Til strøm-backup: 3 V DC, et CR2032-batteri
Bemærk
 Når alarmen lyder eller slumrefunktionen er
aktiv, kan skærmens lysstyrke ikke ændres.
Generelle oplysninger
Om batteriet som en
backup-strømkilde
Denne enhed indeholder et CR2032-batteri
som backup-strømkilde, så uret og alarmen
kan fungere under en strømafbrydelse.
(No Power No Problem-system)
Stoppe alarmen
Tryk på ALARM RESET/OFF for at
slukke alarmen.
Alarmen lyder igen på samme tidspunkt
næste dag.
Blunde i nogle få minutter
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Lyden slukkes, men starter automatisk
igen efter ca. 10 minutter.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS, ændres slumretiden
på følgende måde:
Bemærk
 Implementeringen af DST/sommertid
og dens start-/afslutningsdato og tid er
underlagt omstændigheder og love i hvert
land/område. Hvis dette forstyrrer den
ønskede justering, skal du annullere
automatisk DST/sommertidsjustering
og indstille uret manuelt efter behov.
Kunder i et land/område, der ikke bruger
sommertid, bør annullere automatisk DST/
sommertidsjustering, før de bruger enheden.
 Drej enheden vandret for at opnå optimal
modtagelse. Der er indbygget en
AM-ferritantenne i enheden.
Bemærk
Tryk på TIME ZONE flere gange for
at vælge et nummer sådan:
Områdenummer
 Træk FM-trådantennen helt ud for at øge
modtagelsens følsomhed.
 Reguler lydstyrken ved brug af VOLUME +/–.
Områdenummer "1" vises på skærmen.
2
Utilfredsstillende modtagelse
Slukke radioen før det
forudindstillede tidspunkt
Bruge både sleep-timeren
og alarmen
 Husk at indstille uret. (Se "Manuel indstilling
af uret").
 Hvis du vil indstille radioalarmen, skal du
først stille ind på en station og regulere
lydstyrken. (Se "Afspilning af radioen").
 Batteriet er afladet. Fjern det gamle batteri,
og indsæt et nyt.
 Kontroller, at der vises "A" eller "B"
på skærmen.
Hvis du vil slukke for radioen, skal du trykke
på ALARM RESET/OFF.
Før du indstiller alarmen
Uret blinker med "0:00" efter en
strømafbrydelse.
Radioen spiller i den indstillede varighed og
slukker derefter.
Hvis du vil deaktivere sleep-timeren, skal du
trykke på SLEEP flere gange for at indstille
sleep-timeren til "OFF".
Tryk på ALARM RESET/OFF.
Den dobbelte alarmfunktion gør det muligt
for dig at angive to alarmprogrammer
(ALARM A og ALARM B).
Der kan indstilles en alarmtid for hvert
program, og der kan vælges alarmlyd mellem
RADIO (radio) eller BUZZ (summer).
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis
et problem fortsætter, efter du har udført
følgende kontroller.
Radioen eller summeralarmen lyder
ikke på det forudindstillede tidspunkt.
Reguler lydstyrken ved brug af
VOLUME +/–.
Indstilling af alarmen
Alt du skal gøre for at indstille uret for første
gang er at vælge din tidszone.
Hvis du bor i den centraleuropæiske tidszone,
behøver du ikke justere områdeindstillingen.
1
Tryk på RADIO for at tænde radioen.
Fejlfinding
Tryk på SLEEP.
Indstil uret manuelt, hvis du har annulleret
automatisk DST/sommertidsjustering.
Introduktion
Skærm
Tryk på og hold ENTER/TIME SET
nede i mindst 2 sekunder.
 Alarmen summer i ca. et minut, stopper
midlertidigt og summer igen efter ca.
fem minutter, hvis der hverken trykkes
på SNOOZE/BRIGHTNESS eller ALARM
RESET/OFF, mens alarmen summer.
Hvis alarmen summer og stopper (enten
automatisk efter 1 minut eller ved at trykke
på SNOOZE/BRIGHTNESS) fem gange,
nulstilles alarmen automatisk i tilfælde
af en strømafbrydelse. Alarmen summer
i 30 minutter, efter strømmen er vendt
tilbage, hvis dette sker inden for 60 minutter
af alarmtiden.
 Hvis du trykker på SNOOZE/BRIGHTNESS,
mens alarmen lyder, indstilles slumretiden
til 10 minutter. Under en strømafbrydelse
kan slumretiden ikke indstilles til mere
end 10 minutter.
 Hvis der vises "" på skærmen, lyder
alarmen ikke i tilfælde af en strømafbrydelse.
Udskift batteriet, hvis der vises "".
Skærmen viser slumretiden i ca. 4 sekunder
og vender tilbage til at vise den aktuelle tid.
("A" (eller "B") blinker på skærmen).
Deaktivere alarmen
Indstil ALARM A (eller B) til OFF.
"A" (eller "B") forsvinder fra skærmen.
Bemærkninger
 Indstillingen af alarmtid kan ikke ændres,
hvis ALARM A (eller B) er indstillet til OFF.
Hvis der trykkes på SET ALARM TIME +
eller –, vises der "OFF" på skærmen i ca.
0,5 sekunder.
 Hvis der lyder endnu en alarm under en
første alarm (eller slumrefunktionen er aktiv),
har den anden alarm højest prioritet.
 ENTER/TIME SET, DST og TIME ZONE
er utilgængelige, mens alarmen lyder,
eller slumrefunktionen er deaktiveret.
 Hvis den samme alarmtid er indstillet for
både ALARM A og ALARM B, har ALARM A
højest prioritet.
 Hvis der ikke foretages nogen betjening,
mens alarmen lyder, stopper alarmen efter
ca. 60 minutter.
 Alarmfunktionen fungerer som normalt
på den første og den sidste dag af
sommertiden. Når automatisk DST/
sommertidsjustering er indstillet, og alarmen
er indstillet til et tidspunkt, der ignoreres,
når sommertiden starter, ignoreres alarmen.
Hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt,
der overlapper afslutningen af sommertiden,
lyder alarmen to gange.
Bemærkninger om alarmen i tilfælde
af en strømafbrydelse
I tilfælde af en strømafbrydelse fungerer
alarmen, indtil batteriet er fuldstændig afladet.
Men bestemte funktioner vil blive påvirket på
følgende måde:
 Skærmen forsvinder.
 Hvis alarmlyden er indstillet til RADIO,
ændres den automatisk til BUZZ.
 Hvis strømmen vender tilbage, mens
alarmen lyder, vil alarmen lyde kontinuerligt
i ca. 60 minutter, når strømmen vender
tilbage.
Ved udskiftning
af batteriet
Når batteriet er afladet, vises der ""
på skærmen.
Hvis der forekommer af en strømafbrydelse,
mens batteriet er afladet, slettes den aktuelle
tid og alarm.
Bemærkning til kunder i Europa
 Uret er forudindstillet fra fabrikken,
og dets hukommelse får strøm fra det
præinstallerede Sony CR2032-batteri. Hvis
"0:00" blinker på skærmen, når enheden
tilsluttes lysnettet første gang, kan batteriet
være afladet. I en sådan situation skal
du kontakte en Sony-forhandler. Det
præindstillerede CR2032-batteri betragtes
som en del af produktet og er omfattet
af garantien. Det kræves, at du viser
"Bemærkning til kunder i Europa" (i denne
anvisning) til en Sony-forhandler med
henblik på at validere garantien for dette
produkt.
Udskiftning af
backup-batteriet
1
Lad stikket sidde i stikkontakten,
og fjern batteriholderen i bunden af
enheden ved at trække tappen opad.
(Se figur -).
2
Indsæt et nyt batteri i batteriholderen
med -siden opad.
Hvis du vil fjerne batteriet fra
batteriholderen, skal du trykke det ud fra
siden, der er mærket PUSH. (Se figur -).
3
Sæt batteriholderen tilbage i enheden
ved at lade den følge rillen, og tryk
oven på den, indtil der lyder et klik.
(Se figur -).
4
Tryk på RADIO for at fjerne ""
fra skærmen.
Tappen låser batterirummet.
Bemærkninger
 Når du udskifter batteriet, skal du ikke trække
stikket ud af stikkontakten. Hvis du gør det,
slettes den aktuelle dato, den aktuelle tid
og alarmen.
 Hvis enheden skal efterlades uden strøm
i længere tid, skal du fjerne batteriet for at
undgå eventuel beskadigelse som følge
af batterilækage eller korrosion.
Mål
Ca. 101 mm  102 mm  101 mm (b/h/d)
inklusiv fremstikkende dele og kontroller
Vægt
Ca. 490 g inklusive CR2032-batteri
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
MERKNADER OM
LITIUMBATTERIET
Frekvensen til den aktuelle radiostasjonen
vises som en omtrentlig veiledning.
 Kast brukte batterier straks. Sørg for at
litiumbatteriet oppbevares utilgjengelig
for barn. Hvis batteriet skulle svelges ved
et uhell, må lege oppsøkes umiddelbart.
 Tørk batteriet med en tørr klut for å sørge
for god kontakt.
 Legg merke til hvilken vei du skal plassere
polene på batteriet.
 Ikke bruk en metallpinsett til å holde
batteriet. Det kan føre til kortslutning.
 Ikke utsett batteriet for ekstrem varme, for
eksempel direkte sollys, ild eller lignende.
Hvis du har spørsmål eller problemer
vedrørende enheten, kan du ta kontakt
med den nærmeste Sony-forhandleren.
Komme i gang
Koble til en strømkilde
Skjerm
Sett strømledningen i et strømuttak.
Gjeldende CET-tid (sentraleuropeisk tid)
vises på skjermen.
(Datoen og klokkeslettet er forhåndsinnstilt på
enheten ved levering fra fabrikken, og den får
strøm fra reservebatteriet.)
Høre på radio
Slik slår du av radioen før det
forhåndsinnstilte tidspunktet
Spesifikasjoner
1
2
Trykk på ALARM RESET/OFF.
Tidsvisning
Trykk på RADIO for å slå på radioen.
Still inn BAND til ønsket bånd
(AM eller FM).
3
Still inn på ønsket stasjon med
TUNING.
4
Juster volumet med VOLUME +/–.
Trykk på ALARM RESET/OFF for å slå
av radioen.
Stille inn alarmen
Med denne enheten er det mulig å stille inn
to alarmprogrammer (ALARM A og ALARM B).
Alarmtidspunktet kan stilles inn for hvert
program, og alarmlyden kan velges fra
RADIO (radio) eller BUZZ (lydsignal).
 Husk å stille inn klokken. (Se "Stille inn
klokken manuelt".)
 Hvis du vil stille inn radioalarmen, må du
først stille inn på en stasjon og justere
volumet. (Se "Høre på radio".)
alarmlyd (RADIO eller BUZZ).
Trykk på TIME ZONE.
Områdenummer "1" vises på skjermen.
2
Et uthevet punkt ved siden VOLUME + viser i hvilken retning du må dreie for
å øke volumet.
Trykk på TIME ZONE gjentatte ganger
for å velge et av følgende tall:
Områdenummer
Tidssone
0
Vesteuropeisk tid
1
Sentraleuropeisk tid
(standardinnstilling)


2

Østeuropeisk tid
Klokken går over til å vise gjeldende
tid i den valgte tidssonen om omtrent
fire sekunder.

Hvis du bor i et land eller område
utenfor disse tidssonene
Se "Stille inn klokken manuelt" om hvordan
du angir riktig klokkeslett.
Merk
Norsk
Les denne veiledningen nøye før du bruker
enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge
den er koblet til strømuttaket, selv om selve
enheten er slått av.
Dette symbolet på produktet,
batteriet eller innpakningen viser
at produktet og batteriet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette
symbolet brukes sammen med et
kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også
merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg
med slike produkter og batterier på en riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative
miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene
bidrar til å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en
permanent tilkobling til et innebygd batteri,
må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert
teknisk personell. Lever disse produktene
etter endt levetid på et egnet innsamlingssted
for resirkulering av batterier og elektrisk og
elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres
riktig. For alle andre batterier kan du se
delen om hvordan du trygt tar ut batteriet
fra produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen hvor
du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette.
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon
finnes på undersiden av enheten.
ADVARSEL
For kunder i Europa
Registrer deg her og få gratis
oppdateringer:
www.sony-europe.com/myproducts
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann må du ikke
dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet
med aviser, duker, gardiner e.l. Ikke plasser
tente stearinlys på apparatet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping
eller spruting, og ikke plassere væskefylte
objekter, for eksempel vaser, på apparatet.
Ikke plasser apparatet på et trangt sted,
for eksempel på en bokhylle eller i et
innebygd kabinett.
Ikke utsett batteriene eller apparatet
(når batteriene er satt i) for ekstrem varme,
for eksempel direkte sollys, ild eller lignende.
Ettersom støpselet brukes til å koble enheten
fra strømmen, bør du koble enheten til et lett
tilgjengelig strømuttak. Hvis du legger merke
til noe unormalt i enheten, må du straks trekke
ut støpslet fra strømuttaket.
FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil
måte. Bytt bare med samme type.
Dette symbolet skal varsle brukeren
om at det finnes viktige instruksjoner
for bruk og vedlikehold (service)
i dokumentasjonen som følger
med enheten.
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som er
knyttet til om produktet er i samsvar med
EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte
representanten, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For spørsmål som gjelder service
og garanti, henvises det til adressene som
er angitt i de egne service- og
garantidokumentene.
 Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres
på feil måte. Du må ikke lade opp,
demontere eller kaste batteriet på åpen ild.
 Kast brukte batterier med det samme
og i overensstemmelse med gjeldende
miljølover og -retningslinjer. Oppbevar
batterier utilgjengelig for barn.
531–1602 kHz
Still først inn alarmen og deretter
innsovningstimeren.
Mellomfrekvens
Merk
 Hvis alarmen er innstilt til å starte mens
innsovningstimeren fortsatt er aktiv,
deaktiveres innsovningstimeren
automatisk når alarmen starter.
Stille inn skjermens
lysstyrke
Alarmtidspunktet vises i noen sekunder,
og deretter vises "A" (eller "B") på skjermen.
(Det vises ikke når bryteren er stilt inn
til OFF.)
2
Trykk på SET ALARM TIME + eller –
gjentatte ganger for å stille inn ønsket
tidspunkt mens alarmtidspunktet
vises på skjermen.
"A" (eller "B") blinker på skjermen mens
du angir alarmtidspunktet.
Når innstillingen av alarmtidspunktet
er fullført, går enheten tilbake til å vise
klokken etter noen sekunder, og "A" (eller
"B") skifter fra å blinke til å vises konstant.
På det innstilte tidspunktet slås radioen på,
eller lydsignalet stiger gradvis i volum.
("A" (eller "B") blinker på skjermen.)
 Du kan ikke endre lysstyrken til skjermen
når alarmen starter eller slumrefunksjonen
er aktiv.
Generell informasjon
Om batteriet
som brukes som
reservestrømkilde
Denne enheten inneholder et CR2032-batteri
som reservestrømkilde for å drive klokken
og alarmen ved strømbrudd. (No Power
No Problem-system)
Slik stopper du alarmen
Trykk på ALARM RESET/OFF for å slå
av alarmen.
Alarmen starter igjen til samme tidspunkt
neste dag.
Når må batteriet
byttes ut?
Merknad for kunder i Europa
Om automatisk DST/
sommertidsjustering
 Klokken er forhåndsinnstilt fra fabrikken, og
minnet får strøm fra det forhåndsinstallerte
Sony CR2032-batteriet. Hvis "0:00" blinker
på skjermen når enheten kobles til et
strømuttak for første gang, kan det hende at
batteriet er utladet. Ta i så fall kontakt med
en Sony-forhandler. Det forhåndsinstallerte
CR2032-batteriet betraktes som en del av
produktet, og omfattes av garantien. Du må
vise "Merknad for kunder i Europa" (i denne
bruksanvisningen) til en Sony-forhandler for
å bekrefte garantien for dette produktet.
Slumretiden vises på skjermen i omtrent fire
sekunder, og deretter vises klokken igjen.
("A" (eller "B") blinker på skjermen.)
Slik deaktiverer du alarmen
Still inn ALARM A (eller B) til OFF.
"A" (eller "B") forsvinner fra skjermen.
Merk
Merknader
 Overgangen til og fra sommertid og
tilsvarende datoer og klokkeslett for start/
slutt er avhengig av omstendighetene og
lovene i ulike land/områder. Hvis dette
forstyrrer ønsket justering, kan du avbryte
automatisk DST/sommertidsjustering og
stille inn klokken manuelt i stedet. Kunder
som bor i land eller områder som ikke
bruker sommertid, bør deaktivere automatisk
DST/sommertidsjustering før de begynner
å bruke enheten.
 Innstillingen av alarmtidspunktet kan ikke
endres hvis ALARM A (eller B) er stilt inn til
OFF. Hvis du trykker på SET ALARM TIME +
eller –, vises "OFF" på skjermen i omtrent et
halvt sekund.
 Hvis den andre alarmen starter mens
du hører den første alarmen (eller
slumrefunksjonen er aktiv), har den
andre alarmen prioritet.
 ENTER/TIME SET, DST og TIME ZONE er
utilgjengelige mens alarmen høres eller
slumrefunksjonen er aktivert.
 Hvis samme alarmtidspunkt er stilt inn
for både ALARM A og ALARM B, har
ALARM A prioritet.
 Hvis du ikke betjener enheten mens alarmen
høres, stopper alarmen etter omtrent
60 minutter.
 Alarmfunksjonen fungerer som normalt
også på den første og siste dagen av
sommertidsperioden. Hvis automatisk DST/
sommertidsjustering er innstilt og alarmen
er innstilt til et tidspunkt som ignoreres
når sommertid starter, starter ikke alarmen.
Hvis alarmen er innstilt på et tidspunkt som
overlapper avslutningen av sommertiden,
starter alarmen to ganger.
Det høres et pip, og "Aut  OFF" kommer
opp på skjermen for å vise at automatisk
DST/sommertidsjustering er deaktivert.
Deretter vises klokken igjen.
Slik aktiverer du automatisk
DST/sommertidsjustering igjen
Hold inne DST i minst tre sekunder.
Det høres et pip, og "Aut  On" kommer
opppå skjermen for å vise at automatisk
DST/sommertidsjustering er aktivert.
Deretter vises klokken igjen.
Betjening
Stille inn klokken
manuelt
No Power No Problem™ er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
Hvis du vil stille inn klokken manuelt,
gjør du slik:
Forsiktighetsregler
1
Hold inne ENTER/TIME SET i minst
to sekunder.
Det høres et pip, og de to siste sifrene
i årstallet begynner å blinke.
2
Trykk på + eller – gjentatte ganger for
å velge årstall, og trykk deretter på
ENTER/TIME SET.
3
Gjenta trinn 2 for å stille inn måned,
dag og klokkeslett.
Når du har stilt inn klokken, høres det to
korte pip, og deretter begynner sekundene
å stige fra null.
Merk
 Hvis du ikke trykker på noen knapp på
omtrent ett minutt mens klokken stilles inn,
avsluttes klokkeinnstillingsmodusen.
Når sommertid begynner eller
slutter mens automatisk DST/
sommertidsjustering er slått av
Still inn klokken manuelt hvis automatisk
DST/sommertidsjustering er deaktivert.
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50 Hz
For reservestrømkilde: 3 V likestrøm,
ett CR2032-batteri
Ca. 101 mm  102 mm  101 mm (b/h/d)
inkludert utstående deler og kontroller
Lydes slås av, men slås automatisk
på igjen etter omtrent ti minutter.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS, endres slumretiden slik:
Hold inne DST i minst tre sekunder mens
klokken vises.
Utgangseffekt
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS, endres lysstyrken til
skjermen slik:
Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Automatisk DST/sommertidsjustering kan
deaktiveres.
Ca. 6,6 cm diameter, 8 Ω
Dimensjoner
Når batteriet er tomt, vises "" på skjermen.
Hvis det oppstår strømbrudd når batteriet
er utladet, slettes gjeldende klokkeslett
og alarmen.
Slik deaktiverer du automatisk
DST/sommertidsjustering
Høyttaler
Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Slik slumrer du i noen
minutter til
Denne enheten går automatisk over til
sommertid. "DST" vises automatisk på
skjermen når sommertiden begynner,
og slukkes igjen når sommertiden er over.
Overgangen til og fra sommertid er basert
på GMT (Greenwich Mean Time).
 Sommertid begynner kl. 01.00 natt til den
siste søndagen i mars.
 Normaltid begynner kl. 02.00 natt til den
siste søndagen i oktober.
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
115 mW (ved 10 % harmonisk forvrengning)
 Det kan hende klokken viser feil ved levering
og den aller første gangen enheten brukes.
Se i så fall "Stille inn klokken manuelt" om
hvordan du angir riktig klokkeslett.
Merknad for lisens
og varemerke
 Bruk enheten med strømkildene som er
spesifisert i "Spesifikasjoner".
 Hvis du vil koble fra strømledningen, må
du passe på at du trekker i selve støpslet,
og ikke i ledningen.
 Ikke plasser enheten i nærheten av
varmekilder som for eksempel radiatorer og
luftkanaler, eller på steder med direkte sollys,
mye støv, mekaniske vibrasjoner eller støt.
 Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
enheten for å forhindre intern oppheting.
Ikke plasser enheten på myke underlag
(for eksempel en matte eller et teppe) eller
i nærheten av materialer (for eksempel
gardiner) som kan blokkere
ventilasjonsåpningene.
 Hvis en tung gjenstand eller væske skulle
havne på enheten, må du koble fra enheten
og la kvalifisert personell kontrollere den før
du bruker den igjen.
 Bruk en myk, tørr klut til rengjøring av
utsiden av enheten. Ikke bruk noen form for
løsemidler, som for eksempel alkohol eller
rensebensin, da disse kan skade overflaten.
 Ikke koble antenneledningen til en
ekstern antenne.
87,5–108 MHz
AM
Merk
Det eneste du trenger å gjøre for å stille inn
klokken for første gang, er å velge tidssone.
Hvis du bor i et område der sentraleuropeisk
tid brukes, trenger du ikke å endre
områdeinnstillingen.
1
Frekvens
FM
Vekt
Ca. 490 g inkludert CR2032-batteri
Stille inn klokken for
første gang
FM-ledningsantenne
Bånd
Det finnes tre ulike lysstyrkenivåer.
Slik stiller du inn alarmen
1 Still inn ALARM A (eller B) til ønsket
Frekvensområde
Du kan sovne til radioen og vekkes av radioen
eller alarmen på det forhåndsinnstilte
tidspunktet.
Før du stiller inn alarmen
Ved innstilling av ALARM A
Strømledning
24-timersvisning
Slik bruker du både
innsovningstimeren
og alarmen
Merknader om alarmen ved
strømbrudd
Hvis det oppstår strømbrudd, fungerer alarmen
til batteriet er helt utladet. Enkelte funksjoner
påvirkes på følgende måte:
 Det vises ikke noe på skjermen.
 Hvis alarmlyden er stilt inn til RADIO,
endres den automatisk til BUZZ.
 Hvis strømmen kommer tilbake mens
alarmen høres, fortsetter alarmlyden
kontinuerlig i omtrent 60 minutter.
 Alarmen høres i omtrent ett minutt, stopper
midlertidig og starter igjen etter omtrent fem
minutter hvis du verken trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS eller ALARM RESET/OFF mens
alarmen høres.
Hvis alarmen starter og stopper (enten
automatisk etter ett minutt eller ved å trykke
på SNOOZE/BRIGHTNESS) fem ganger,
nullstilles alarmen automatisk i tilfelle
strømbrudd. Alarmen høres i 30 minutter
etter at strømmen er tilbake hvis den
kommer tilbake innen 60 minutter fra
alarmtidspunktet.
 Hvis du trykker på SNOOZE/BRIGHTNESS
mens alarmen høres, innstilles slumretiden
til ti minutter. Under strømbrudd er det ikke
mulig å stille inn slumretiden til mer enn
ti minutter.
 Hvis "" vises på skjermen, starter ikke
alarmen ved strømbrudd. Bytt batteri
hvis "" vises.
Stille inn
innsovningstimeren
Du kan sovne til lyden av radioen ved bruk
av innsovningstimeren, som slår av radioen
automatisk etter en forhåndsinnstilt varighet.
Bytte ut reservebatteriet
1
Sørg for at støpselet er koblet til
strømuttaket, og ta ut batteriholderen
på undersiden av enheten ved å dra
den opp mens du skyver tappen.
(Se fig. -.)
2
Sett inn et nytt batteri i batterirommet
med -siden opp.
Hvis du vil fjerne batteriet fra
batterirommet, skyver du det ut fra
den siden som er merket med PUSH.
(Se fig. -.)
3
Sett batterirommet tilbake i enheten
ved å la det følge sporet, og trykk
det ovenfra til det klikker på plass.
(Se fig. -.)
4
Trykk på RADIO for å fjerne ""
fra skjermen.
Tappen låser batterirommet.
Merknader
 Ikke dra ut støpselet fra strømuttaket når du
bytter batteri. Da nullstilles innstillingene for
dato, klokkeslett og alarm.
 Hvis enheten er frakoblet over lengre tid, bør
du ta ut batteriet for å unngå skade på grunn
av batterilekkasje og korrosjon.
Feilsøking
Hvis et problem vedvarer etter at du har utført
følgende undersøkelser, kan du ta kontakt
med den nærmeste Sony-forhandleren.
Klokken blinker "0:00" etter
et strømbrudd
 Batteriet er utladet. Ta ut det gamle batteriet
og sett inn et nytt.
Dårlig mottak
 Dra ut FM-ledningsantennen til den er helt
utstrakt for å øke mottaksfølsomheten.
 Roter enheten horisontalt for å få best mulig
signalmottak. Radioen er utstyrt med en
integrert AM-ferritantenne.
 Ikke bruk enheten på et skrivebord i stål eller
en annen metalloverflate siden dette kan
føre til forstyrrelser.
Radioen eller alarmen høres ikke på
det forhåndsinnstilte tidspunktet.
Trykk på SLEEP.
 Kontroller at "A" eller "B" vises på skjermen.
Radioen slås på. Hver gang du trykker på
SLEEP, endres varigheten (i minutter) slik:
Radioalarmen er aktivert,
men det høres ingen lyd på det
forhåndsinnstilte alarmtidspunktet.
 Juster volumet med VOLUME +/–.
Radioen spiller i den angitte varigheten,
og så slås den av.
Hvis du vil deaktivere innsovningstimeren,
trykker du på SLEEP gjentatte ganger for
å stille inn innsovningstimeren til "OFF".
Klokken går ikke automatisk over til
sommertid når sommertiden begynner.
 Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
 Når "Aut  On" vises på skjermen når du
holder inne DST i mer enn tre sekunder,
aktiveres automatisk DST/
sommertidsjustering.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Download PDF

advertising