Sony | XDR-V1BTD | Sony XDR-V1BTD Bærbar DAB/DAB+-klokkeradio med Bluetooth® Bruksanvisning

4-587-913-65(1)
Komme i gang
1
DIGITAL RADIO DAB/FM
with Bluetooth SPEAKER
Når du bruker enheten første gang, må du koble den til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (inkludert). Ellers vil ikke enheten slås på.
2
Koble enheten til en stikkontakt, og lad den.
3
Trekk ut antennen.
Slå på enheten.
Strøm-indikator
Det innebygde batteriet vil være
fulladet ("
") etter ca. 6 timer.
Bruksanvisning
Hvis det er første gang enheten er slått på,
utføres DAB-søk automatisk.
Skjerm
Etter at automatisk søk er utført, tar enheten
inn den første stasjonen på DAB-stasjonslisten.
BACK
Stikkontakt
©2016 Sony Corporation
Printed in China
Tips
• Strøm-indikatoren tennes og lyser grønt mens enheten er slått på. For å stille inn enheten på
standbymodus, må du trykke på  igjen.
• Trykk på BACK for å avbryte det automatiske DAB-søket underveis.
• For å utføre automatisk søk igjen senere, se "Lage en ny stasjonsliste" nedenfor.
Vekselstrømadapter
(inkludert)
Til DC IN
XDR-V1BTD
Skjerm
Lytte til radio
1
Trykk på ENTER.
Slå på enheten og velg funksjonen "DAB" eller "FM".
2
Velg en ønsket stasjon
eller tjeneste.
Hvis det er første gang "FM"-funksjonen er valgt,
utføres FM-søk automatisk.
Den stasjonen
som tas inn i
øyeblikket
TUNE-hjul
Drei TUNE hjulet for å velge "Now"
Sekundær tjeneste
(etter "L"-merket)
Valgt
stasjon
Rulletekst
(DLS: Dynamic Label Segment
med opptil 128 tegn)
eller "Later".
BACK
Trykk på ENTER.
Trykk gjentatte ganger.
Tips
ENTER
Enheten skifter automatisk
til den valgte funksjonen i
løpet av ca. 2 sekunder.
Tips
Se "Alternativer på innstillingsmenyen"
for manuelt søk.
Trykk på ENTER.
• Trykk på BACK for å avbryte det automatiske DAB-søket underveis.
• For å utføre automatisk søk igjen senere, se "Lage en ny stasjonsliste" nedenfor.
• Det kan ta lang tid å motta FM-stasjonsnavn. For å utføre denne prosessen senere, se "Alternativer på
innstillingsmenyen".
• FM-stasjonsnavn vil tas inn og lagres i enheten mens du lytter til sendinger, selv om du ikke har tatt dem inn
i løpet av det automatiske søket.
• Det er mulig at FM-stasjonsnavn ikke overføres, da dette avhenger av radiostasjonen.
Etter at du har trykket én gang på FUNCTION, kan du
også velge en funksjon ved å dreie på TUNE-hjulet og
trykke på ENTER.
Stasjonsnavn*
Den stasjonen
som tas inn i
øyeblikket
Stasjonsnavn*
Rulletekst
(RT: Radiotekst med opptil
64 tegn)*
Valgt
stasjon
* Vises kun når RDS-data er mottatt.
Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon
Lagrede stasjoner (5 DAB og 5 FM)
1
"SC" tennes når en
sekundær tjeneste
tas inn.
2
Still inn på den stasjonen du vil lagre.
1
Trykk og hold på den ønskede forhåndsinnstillingsknappen (1–5) inntil
"Stored to [PRESET x]." vises i displayet.
Følg trinnene i "Lytte til radio" ovenfor.
2
Velg funksjonen "DAB" eller "FM".
Eksempel: Lagre en innstilt stasjon på forhåndsinnstillingsknapp 3
Velg en lagret stasjon.
Eksempel: Når forhåndsinnstillingsknapp 3 trykkes
Trykk gjentatte ganger.
Tips
Kommentar
• Hvis du prøver å lagre en annen stasjon på det samme
nummeret, vil den forrige stasjonen bli overskrevet.
• De forhåndsinnstilte stasjonene forblir i enhetens minne også
etter at automatisk søk er utført.
• Forhåndsinnstillingsknapp 3 på enheten har et følbart punkt.
Bruk det følbare punktet som referansepunkt når du betjener
enheten.
Forbedre mottaket for DAB/FM-radio
Justere volumet
For å unngå at en lagret stasjon endres ved en feiltakelse,
må du ikke holde forhåndsinnstillingsknappen nede.
Lage en ny stasjonsliste
Hvis du har flyttet til en annen region, bør du utføre automatisk søk på nytt.
Velg funksjonen "DAB" eller "FM"*, og trykk så på AUTO TUNE.
Enheten tar inn den første stasjonen på
den nye stasjonslisten.
Trykk på ENTER.
Trykk på ENTER.
Velg "OK" for å starte
det automatiske søket.
* Kun når søkemodus er stilt inn på "By station list". Når
AUTO TUNE trykkes i modusen "Manual tune", begynner
skannesøk i stedet. Du finner flere opplysninger i
"Alternativer på innstillingsmenyen".
Tips
• Det sist innstilte volumet lagres i enhetens minne.
• VOL + på enheten har et følbart punkt. Bruk det
følbare punktet som referansepunkt når du
betjener enheten.
2
Trykk på SETTINGS.
Kommentarer
• Den stasjonslisten som er lagret i øyeblikket, vil slettes så snart det automatisk søket har startet.
• Når innstillingsmenyen vises, utføres ikke automatisk søk selv om du trykker på AUTO TUNE.
Stille inn tidsinnkoblingen
1
Enheten tar inn den første
stasjonen på den nye stasjonslisten.
Du kan stille inn enheten så radioen slås på automatisk til et innstilt klokkeslett.
3
Velg "On timer".
Still inn time og minutt.
Stille inn standby-modus
4
Trykk på ENTER.
Trykk på ENTER.
Trykk på ENTER.
Minutt
Time
et alternativ.
Trykk på ENTER,
og trykk på
SETTINGS for å
forlate
innstillingsmenyen.
Utfør den samme prosedyren
for de nedenstående
trinnene.
" " vises i displayet.
Radioen slås på på det innstilte
klokkeslettet.
Tips
Når du vil velge fra listen over
lagrede stasjoner, må du stille
inn stasjonene først. Du
finner flere opplysninger i
"Lagrede stasjoner (5 DAB og
5 FM)".
Trykk på ENTER.
Aktiver timeren.
Trykk på ENTER.
Når du stiller inn den stasjonen som ble mottatt sist
Drei TUNE-hjulet for å velge
5
Still inn den stasjonen som skal mottas på det innstilte klokkeslettet.
Deaktivere timeren
Når du vil velge fra listen over lagrede stasjoner
Trykk på ON TIMER igjen.
Kommentar
Tidsinnkoblingen er deaktivert i av-modus.
Trykk på ENTER.
Stille inn tidsutkoblingen
Lytte til musikk fra BLUETOOTH-enhet
Ved hjelp av BLUETOOTH-tilkoblingen kan du lytte til musikk fra trådløst tilkoblede
BLUETOOTH-enheter som smarttelefoner, nettbrett, PC-er osv.
Trykk gjentatte ganger på SLEEP for å velge den ønskede tiden (i minutter).
Kompatible BLUETOOTH-enheter
Om BLUETOOTH standbymodus
Kompatibilitetskravene for Bluetooth-enhetene er som
følger. Før du begynner å bruke en enhet med denne
enheten, må du sjekke at den oppfyller kravene.
• Enhetene må støtte A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
• NFC-funksjon (kun påkrevet ved bruk av enhetens
NFC-paringsfunksjon).
BLUETOOTH standbymodus får denne enheten til å slå
seg på automatisk når det opprettes en
BLUETOOTH-tilkobling fra en BLUETOOTH-enhet.
Du finner flere opplysninger i "Alternativer på
innstillingsmenyen".
Når tidsutkoblingen er innstilt, vises "SLEEP" i
displayet.
Enheten går automatisk over i standbymodus
etter at en viss tid er omme.
Tips
Tips
• Den sist innstilte tiden lagres i enhetens minne.
• Du kan kontrollere hvor lang tid som gjenstår inntil enheten går over i standby-modus, ved å
trykke på SLEEP igjen etter at du har stilt inn tidsutkoblingen.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer
innenfor en radius på ca. 10 m.
Hvis BLUETOOTH-enheten din har en NFC-funksjon, er denne prosedyren unødvendig.
Se "Koble til med One-touch (NFC)" nedenfor.
Opprette forbindelse med en BLUETOOTH-enhet
1
2
Den sist tilkoblede
enheten vil bli koblet til
automatisk.
Enheten skifter
automatisk til den
valgte funksjonen i
løpet av ca. 2 sekunder.
Enheten går automatisk over til paringsmodus. I
dette tilfelle må du fortsette med trinn 3.
På BLUETOOTH-enheten må du nå aktivere
BLUETOOTH-funksjonen og utføre paringsprosedyren.
Hvis det er paringsinformasjon i enheten
Trykk gjentatte ganger.
Når du bruker enheten for første gang (hvis
enheten ikke inneholder noen
paringsinformasjon)
3
Velg "Bluetooth pairing".
Slå på enheten og velg "Bluetooth"-funksjonen.
Trykk på SETTINGS.
Drei TUNE-hjulet for å velge
et alternativ.
"Waiting for pairing" vises i
displayet.
Fortsett til trinn 2.
Koble til med One-touch (NFC)
NFC-kompatible smarttelefoner med
Android™ 4.1 eller senere installert
NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi
som muliggjør trådløs kommunikasjon mellom
ulike enheter over korte avstander, f.eks. mellom
smarttelefoner og IC-etiketter. Takket være
NFC-funksjonen kan datakommunikasjon – for
eksempel BLUETOOTH-paring – etableres enkelt
og greit bare ved å la NFC-kompatible enheter
berøre hverandre (med N-merket eller det
aktuelle punktet på hver av enhetene).
1
Slå på NFC-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Når paringen er fullført, vil
BLUETOOTH-enhetens navn vises i displayet.
Trykk på ENTER.
Når du kobler til enhet nummer to og
etterfølgende enheter
Kompatible smarttelefoner
Velg "XDR-V1BTD". Hvis "XDR-V1BTD" ikke
vises, må du søke etter enheten.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte
med BLUETOOTH-enheten.
Hvis du blir bedt om å skrive inn et passord, må du skrive inn
"0000".
Lytte til musikk
2
La BLUETOOTH-enheten berøre
N-merket på enheten.
1
Når paringen er fullført, vil
BLUETOOTH-enhetens navn vises i
displayet.
Bryte BLUETOOTH-forbindelsen
La BLUETOOTH-enheten berøre
N-merket på enheten.
Start avspilling på BLUETOOTH-enheten.
2
Juster volumet.
Bryte BLUETOOTH-forbindelsen
Velg en annen funksjon enn
BLUETOOTH-funksjonen.
Lytte til musikk fra en ekstern enhet
1
2
Koble den eksterne enheten til enheten.
Slå på enheten og velg "AUDIO IN"-funksjonen.
Stille inn lysstyrken i displayet
3
Start avspilling på den tilkoblede
enheten, og juster volumet.
Trykk gjentatte ganger på
Trykk gjentatte ganger.
Bærbar digital
musikkspiller osv.
Til AUDIO IN
Miniplugg for
stereo
Kommentar
Enheten skifter automatisk til
den valgte funksjonen i løpet av
ca. 2 sekunder.
Audiokabel uten motstand
(ikke inkludert)
2 ringer
for å velge ønsket lysstyrke.
Når enheten drives av det innebygde batteriet, slås bakgrunnsbelysningen til
displayet av ca. et halvt minutt etter operasjonen.
Lytte med hodetelefoner
Stille inn på av-modus
Koble til hodetelefonene, som har en miniplugg for stereo eller mono* (ikke inkludert).
Du kan stille inn enheten på av-modus for å redusere strømforbruket hvis du ikke skal bruke enheten på en stund.
Trykk på og hold inne  i ca. 2 sekunder, for å slå på av-modus.
Displayet slås av.
Kommentar
Bruk hodetelefoner med en miniplugg for stereo (3 poler) eller mono (2 poler). Hvis du bruker
andre typer plugg, vil du ikke høre en lyd.
Kommentar
Tidsinnkoblingen er deaktivert i av-modus.
Tips
Miniplugg for mono*
Kompatible pluggtyper
Når du trykker på  mens enheten er på, går enheten over i standbymodus. I standbymodus kan
bakgrunnsbelysningen til displayet slås på, om det er ønskelig og tidsinnkoblingen er aktivert.
1 ring
Miniplugg for stereo
2 ringer
Til  (hodetelefoner)
Andre typer plugger
kan ikke brukes.
* Når du lytter til stereolyd med
mono-hodetelefoner, hører du kun
lyden fra den venstre kanalen.
3 eller flere ringer
Alternativer på innstillingsmenyen
Radio-alternativer
Grunnleggende betjening:
Information
Viser diverse informasjon om den
stasjonen du lytter til.
Channel: Kanal og frekvens (Se
DAB-frekvenstabellen i
"Spesifikasjoner".)
Multiplex name: Artistetikett (opptil
16 tegn lang)
Service name: Stasjonsnavn
PTY: PTY-etikett (Se "PTY
(programtype)" i "Spesifikasjoner".)
Bit rate: Overføringshastighet
FM tune mode
Du kan redigere FM-stasjonslisten.
By station list: Du kan velge en
ønsket stasjon fra listen over FMstasjoner som er lagret via automatisk
søk.
Get FM station name: Gjør dette når
Manual tune: Du kan stille inn den
Kommentarer
ønskede FM-frekvensen manuelt i trinn
på 0,05 MHz. Drei TUNE-hjulet for å
velge frekvens.
Utfør skannesøk i
"Manual tune"-modus
Trykk på AUTO TUNE (SCAN) for å begynne å
skanne FM-stasjoner.
Kommentar
Hvis det ikke finnes noen artistetikett eller noe
stasjonsnavn, vil plassen for etiketten eller
navnet være tom. Hvis det ikke er noen
PTY-etikett, vises "No PTY" i displayet.
Trykk på SETTINGS igjen.
• Still inn "FM tune mode" til "By station list"
før du utfører denne operasjonen.
• Den RDS-informasjonen som er lagret i
øyeblikket vil bli slettet så snart skanningen
startes.
• Det kan ta lang tid å motta alle tilgjengelige
RDS-data.
eventuelle uønskede stasjoner fra
FM-stasjonslisten.
1Drei TUNE-hjulet for å velge den
stasjonen du vil slette, og trykk
deretter på ENTER.
Viser PTY-etikett for den stasjonen du
lytter til. (Se "PTY (programtype)" i
"Spesifikasjoner".)
Forlate innstillingsmenyen
du ønsker å motta RDS-informasjon
som f.eks. stasjonsnavn. Velg "OK" for
å begynne å skanne etter RDS-data.
Delete FM station: Du kan slette
DAB-stasjonen du lytter til, med en
rangering fra 0 (ingen dekning) til 100
(maksimal dekning).
Trykk på BACK.
Edit FM station list
Velg søkemodus for FM.
Signal level: Viser signalnivået til
Gå tilbake til øvre menynivå
BLUETOOTH-alternativer
Radio-alternativer kan stilles inn når funksjonen "DAB" eller "FM" er valgt.
2Drei TUNE-hjulet for å velge "OK", og
trykk deretter på ENTER.
Add FM station: Når du lytter til en
Hvis du finner en stasjon innenfor rekkevidde,
vises "[ENTER]:Select" i displayet. Trykk på
ENTER for å motta stasjonen. (Hvis du ikke
trykker på ENTER i løpet av 3 sekunder, startes
søket på nytt.)
manuelt innstilt stasjon, kan du legge
til stasjonen på FM-stasjonslisten. Velg
"OK" for å legge til stasjonen på listen.
BLUETOOTH-alternativer kan stilles
inn når funksjonen "Bluetooth" er
valgt.
Andre alternativer
On timer
Beep
Se "Stille inn tidsinnkoblingen".
Sound
Bluetooth pairing
Se "Opprette forbindelse med en
BLUETOOTH-enhet".
Du kan justere lydnivået.
Treble: Justerer nivået for høye toner.
Bass: Justerer nivået for dype toner.
Bluetooth standby
Når BLUETOOTH-standbymodus er stilt
inn på "On", går enheten over i
ventemodus for en
BLUETOOTH-forbindelse, selv om
enheten er i standbymodus. Når en
BLUETOOTH-forbindelse opprettes fra
en BLUETOOTH-enhet, slås enheten på
automatisk.
Tips
Kommentar
Hvis vekselstrømadapteren trekkes ut av
stikkontakten, deaktiveres BLUETOOTH
standbymodus.
Auto power off
Når "Auto power off" er stilt inn på
"Enable (15min)", går enheten
automatisk over i standbymodus
når den ikke har vært betjent eller
har spilt av lyd på ca. 15 minutter.
Initialize
Time
Set time: "Auto (DAB)" er
• Still inn BLUETOOTH standbymodus til "Off"
for å redusere strømforbruket når enheten er
i standbymodus.
• Strøm-indikatoren tennes og lyser
umbrabrunt mens enheten er i
standbymodus og når BLUETOOTH
standbymodus er slått på.
Velg "On" for å aktivere pipelyden
når du betjener enheten.
Velg "OK" for å initialisere enheten
med fabrikkens
standardinnstillinger. Alle
innstillinger, som for eksempel
stasjonslister, lagrede radiostasjoner
og informasjon om
paringsregistreringen, vil bli slettet.
standardinnstillingen. Dette gjør det
mulig for klokken å synkroniseres med
DAB-data som mottas. Velg
"Time setting" for å stille klokken
manuelt.
12H/24H: Velg klokkevisningsmodus,
12 timers klokke eller 24 timers klokke.
Kommentar
Klokken vil bli tilbakestilt hvis
vekselstrømadapteren trekkes ut av kontakten
og det innebygde batteriet er helt tomt.
Tips
For å endre skanneretning må du dreie
TUNE-hjulet med eller mot klokken.
ADVARSEL!
Herved erklærer Sony Corporation at
utstyrstypen er i samsvar med direktiv
2014/53/EU.
EU-erklæring fulltekst finner du på
Internett under:
http://www.compliance.sony.de/
Ikke utsett apparatet for åpen ild (for
eksempel tente stearinlys).
Overdrevent høyt lydtrykk fra
øreplugger og hodetelefoner kan
forårsake nedsatt hørsel.
Ikke demonter, åpne eller skjær opp
sekundære celler eller batterier.
Dersom en celle skulle lekke må ikke
væsken komme i kontakt med huden
eller øynene. Hvis kontakt har skjedd
skal det involverte området vaskes
med rikelige mengder vann. Oppsøk
legehjelp.
Ikke bruk en annen lader enn den som
spesielt følger med for bruk med
utstyret.
Ikke bruk celle eller batteri som ikke er
designet for bruk med utstyret.
Sekundære celler og batterier må
lades før bruk. Bruk alltid riktig lader
og se produsentens anvisninger eller
utstyrets bruksanvisning for de
korrekte ladeanvisningene.
Etter oppbevaring i lengre perioder
kan det være nødvendig å lade opp og
utlade cellene eller batteriene flere
ganger for å oppnå maksimal ytelse.
Avhend på riktig måte.
Forholdsregler
• Enheten må kun brukes med de
strømkildene som er spesifisert i
"Spesifikasjoner". Til vekselstrømdrift må du
kun bruke den medfølgende
vekselstrømadapteren. Ikke bruk noen annen
type vekselstrømadapter.
• Hvis du ikke bruker den medfølgende
vekselstrømadapteren, kan enheten slutte å
virke som den skal, siden polariteten til
pluggene i produktene fra andre produsenter
kan være annerledes.
• Når du bruker enheten på strøm fra det
innebygde batteriet, anbefales det å trekke
vekselstrømadapteren ut av stikkontakten og
av DC IN-kontakten. Koble fra pluggen til den
eksterne strømkilden før du begynner å
bruke enheten.
• Må ikke utsettes for ekstreme temperaturer,
direkte sollys, fuktighet, sand, støv eller
mekaniske rystelser. Må ikke etterlates i en
bil som er parkert i solen.
• Ikke bruk makt på enheten, og ikke utsett
den for kraftige slag. På enkelte modeller
brukes et glassmateriale til displayet. Hvis
glasset knuser eller sprekker, kan det
forårsake helseskader. I så fall må du
omgående holde opp å bruke enheten, og
passe på å ikke berøre de ødelagte delene.
• Skulle en fast gjenstand eller en væske falle
ned på enheten, må du koble fra
vekselstrømadapteren og få enheten sjekket
av kvalifisert personell før du fortsetter å
bruke den.
• Siden høyttalerne inneholder en kraftig
magnet, må kredittkort med magnetstripe
eller fjærdrevne armbåndsur holdes unna
enheten, så de ikke blir skadet av
magnetismen.
• Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre
kabinettet. Ikke bruk noen form for
løsemiddel, som f.eks. alkohol eller bensin,
som kan ødelegge overflaten.
• Ikke bruk enheten med våte hender, da dette
kan utløse en kortslutning.
• Pass på at det ikke kommer vannsprut på
enheten. Enheten er ikke vanntett.
• Hvis du ikke skal bruke enheten på lengre tid,
bør du lade batteriet hvert halvår.
• Under visse omstendigheter, særlig når
luften er veldig tørr, er det ikke uvanlig å
oppleve en elektrostatisk utladning når du
kommer borti en gjenstand med kroppen
din, i dette tilfelle øreproppene som berører
ørene dine. Energien fra denne naturlige
utladningen er ekstremt liten og sendes ikke
ut av produktet ditt, men skyldes et vanlig
naturfenomen.
• Å lytte på denne enheten med for høy
lydstyrke kan påvirke hørselen din. Av hensyn
til din egen sikkerhet i veitrafikken må du
ikke bruke denne enheten mens du kjører
eller sykler.
Hvis det skulle være noe du lurer på,
eller det oppstår problemer med
enheten, må du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Feilsøking
Skulle du fortsatt ha problemer etter at
du har sjekket nedenstående, må du ta
kontakt med nærmeste Sonyforhandler.
Generelt
Displayet er uklart, eller det viser
ingenting.
• Enheten brukes ved meget høy eller lav
temperatur, eller på et sted med for høy
luftfuktighet.
Volumet kan ikke skrus opp når
enheten drives av det innebygde
batteriet.
• Hvis det gjenværende batterinivået blir lavt
(når batteriikonet er tomt), er den maksimale
lydstyrken begrenset til "22". Lad enheten
ved å koble til vekselstrømadapteren
(inkludert).
Lydstyrken er lav i
"Bluetooth"-funksjonen eller
"AUDIO IN"-funksjonen, sammenlignet
med lydstyrken når du lytter til
radioen.
• Juster lydstyrken på den tilkoblede enheten.
Enheten går automatisk over i
standbymodus.
• Denne enheten går som standard automatisk
over i standbymodus når den ikke har vært
betjent eller har spilt av lyd på ca.
15 minutter. Du finner flere opplysninger
under "Auto power off" i "Alternativer på
innstillingsmenyen".
Radio
Meget svak eller avbrutt lyd, eller
utilfredsstillende mottak.
• Hvis du befinner deg i en bygning, bør du
lytte i nærheten av et vindu.
• Trekk ut antennen og juster lengden og
vinkelen for å få best mulig mottak.
• Hvis en mobiltelefon er plassert i nærheten
av denne enheten, kan det høres en høy lyd
fra denne enheten. Hold telefonen unna
denne enheten.
En ønsket stasjon kan ikke mottas når
en forhåndsinnstillingsknapp trykkes.
• Forviss deg om at du har valgt det ønskede
frekvensbåndet (DAB eller FM) før du trykker
på forhåndsinnstillingsknappen. I hvert
frekvensbånd kan én stasjon
forhåndsinnstilles på hver knapp.
• Du har kanskje trykket og holdt nede
forhåndsinnstillingsknappen som stasjonen
var tilordnet til, slik at stasjonen er blitt
erstattet av en ny. Tilordne den ønskede
stasjonen igjen.
• Forhåndsinnstillingsknappene kan ikke
brukes når innstillingsmenyen vises.
• Hvis du har flyttet til en annen region, bør du
utføre automatisk søk på nytt. (Du finner
flere opplysninger i "Lage en ny
stasjonsliste".) Tilordne da en ny stasjon til
en forhåndsinnstillingsknapp.
Lyden hopper, eller
kommunikasjonsavstanden er kort.
• Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, f.eks. en trådløs
nettverksenhet, en annen BLUETOOTH-enhet
(eller -enheter) eller en mikrobølgeovn er i
nærheten, bør du flytte denne enheten bort
fra slike kilder, om mulig. Eller bruk
BLUETOOTH-enheten og denne enheten på
et sted uten slike kilder.
• Fjern alle hindringer mellom denne enheten
og BLUETOOTH-enheten, eller flytt
BLUETOOTH-enheten og denne enheten bort
fra hindringen.
• Plasser denne enheten og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• Flytt denne enheten til et annet sted.
• Forsøk å bruke BLUETOOTH-enheten i en
annen posisjon.
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Det kan ta litt tid å få i gang
kommunikasjonen, avhengig av hvilken
BLUETOOTH-enhet som skal kobles til.
• Utfør paringen igjen. (Se trinn 2 og 3 i
"Opprette forbindelse med en
BLUETOOTH-enhet".)
• For å lytte til musikk på en enhet som ikke
har en BLUETOOTH-funksjon, for eksempel
en PC uten BLUETOOTH-funksjon, må du
koble enheten til AUDIO IN-kontakten på
enheten. (Du finner flere opplysninger i
"Lytte til musikk fra en ekstern enhet".)
• En BLUETOOTH-forbindelse kan ikke
opprettes med to BLUETOOTH-enheter på én
gang.
Paring mislykkes.
• Plasser BLUETOOTH-enheten nærmere
denne enheten.
• Forviss deg om at BLUETOOTH-funksjonen er
aktivert på BLUETOOTH-enheten.
• Hvis BLUETOOTH-forbindelsen ikke kan
opprettes etter at paringen er fullført, må du
utføre trinn 3 i "Opprette forbindelse med en
BLUETOOTH-enhet".
• Slett modellnavnet til denne enheten fra
BLUETOOTH-enheten, og utfør paringen
igjen. (Se trinn 2 og 3 i "Opprette forbindelse
med en BLUETOOTH-enhet".)
Paring med NFC-funksjonen mislykkes.
• Forsøk å utføre paringen manuelt. (Se
"Opprette forbindelse med en
BLUETOOTH-enhet".) Enkelte NFC-kompatible
smarttelefoner kan kanskje ikke pares med
NFC-funksjonen på denne enheten. Dette
avhenger av enhetens funksjoner eller
spesifikasjoner.
• Kontroller at smarttelefonen oppfyller
kompatibilitetskravene. (Se "Kompatible
smarttelefoner" i "Koble til med One-touch
(NFC)".)
Hvis enheten fortsatt ikke fungerer
som den skal
Forsøk å trykke på RESET på undersiden, med
en tynn stang. Enheten vil startes på nytt, men
beholde brukerspesifikke innstillinger.
BLUETOOTH
Det er ingen lyd.
• Forviss deg om at denne enheten ikke er for
langt unna BLUETOOTH-enheten, eller at
denne enheten ikke mottar interferens fra et
trådløst nettverk, en annen trådløs enhet
som bruker 2,4 GHz, eller en mikrobølgeovn.
• Kontroller at BLUETOOTH-forbindelsen
mellom denne enheten og
BLUETOOTH-enheten ble opprettet på riktig
måte.
• Utfør paringen igjen. (Se "Opprette
forbindelse med en BLUETOOTH-enhet".)
• Hold avstand til metallgjenstander og
metalloverflater.
• Forviss deg om at BLUETOOTH-funksjonen er
aktivert på BLUETOOTH-enheten.
Hvis vedlikeholdsservice utføres
Alle brukerspesifikke innstillinger, som for
eksempel forhåndsinnstilte radiostasjoner,
dvale-timeren og klokken vil kanskje
initialiseres.
Merk deg innstillingene, i tilfelle du må
konfigurere dem igjen.
*3 Kodek: Audiosignalkompresjon og
konverteringsformat
*4 Lavbånd-kodek
Meldinger
No preset
NFC
• Ingen stasjon i det valgte båndet (DAB eller
FM) er blitt forhåndsinnstilt på den knappen
som trykkes.
Service not available
• Den valgte stasjonen eller tjenesten sender
ikke for øyeblikket.
Driftsfrekvens
13,56 MHz
Inngang
AUDIO IN kontakt
(ø 3,5 mm, stereo-minikontakt)
Driftstemperaturintervall
5°C – 35°C
Tidsvisning
24 timers system eller 12 timers system
Frekvensområde
DAB (bånd-III): 174,928 MHz –
239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(0,05 MHz trinn)
DAB (bånd-III) frekvenstabell (MHz)
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Høyttaler
Ca. 45 mm diameter, 4 Ω, stereo
Lydeffektutgang
2,5 W + 2,5 W (hvis enheten får strøm
fra vekselstrømadapteren (inkludert))
1,5 W + 1,5 W (når enheten drives av
det innebygde batteriet)
BLUETOOTH
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon
4.1
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon,
effektklasse 2
Maksimal utgangseffekt
6 dBm
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz bånd
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulasjonsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP
(Audio/Video Remote Control
Profile)
Støttet kodek*3
SBC*4
Rekkevidde for overføringer (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz
(samplingsfrekvens 44,1 kHz)
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig
av slike faktorer som f.eks. hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet
med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom
enheter.
Denne funksjonen angir tjenester eller
RDS-data i programtypen, som nyheter
eller sport, overført med DAB- eller
RDS-dataene.
Hvis den mottatte tjenesten eller
stasjonen ikke overfører
programtypen, vises "No PTY".
Programtype
Skjerm
Ingen programtype
None
Nyheter
News
 (hodetelefon-)kontakt
(ø 3,5 mm, stereo-minikontakt)
Aktuelle hendelser
Current Affairs
Informasjon
Information
Strømbehov
Sport
Sport
Innebygd, oppladbart litiumion-batteri
Utdannelse
Education
Drama
Drama
Strøm
Kultur
Arts
5,8 V likestrøm 2,0 A (med den
medfølgende vekselstrømadapteren
koblet til 100 V – 240 V vekselstrøm,
50 Hz/60 Hz strømforsyning) eller ved
bruk av det innebygde litiumionbatteriet
Forskning
Science
Diverse
Talk
Popmusikk
Pop Music
Rock
Rock Music
Operativ levetid for litiumion-batteriet
Utgang
Spesifikasjoner
PTY (programtype)
Easy Listening-musikk
Easy Listening
Lett klassisk
Light Classical
Seriøs klassisk
Classical Music
BLUETOOTH: Ca. 25 timer*1
DAB: Ca. 17 timer*1
FM: Ca. 17,5 timer*1
Annen musikk
Other Music
Vær
Weather
Økonomi
Finance
*1 Når den angitte musikkilden brukes, og
enhetens lydstyrke er stilt inn som følger
——BLUETOOTH: 20
——DAB: 20
——FM: 25
Barneprogrammer
Children’s
Samfunn
Factual
Religion
Religion
Ring inn
Phone In
BLUETOOTH: Ca. 15 timer*2
DAB: Ca. 11,5 timer*2
FM: Ca. 15,5 timer*2
Reise
Travel
Fritid
Leisure
Jazz
Jazz and Blues
*2 Når den angitte musikkilden brukes, og
enhetens lydstyrke er stilt inn på maks
Country Music
Country Music
National Music
National Music
Strømforbruk
Oldies Music
Oldies Music
Folk Music
Folk Music
Dokumentar
Documentary
Alarmtest
Alarm Test
Alarm
Alarm – Alarm !
Ved standbymodus
0,6 W eller mindre
(når lysstyrken til displayet er stilt
inn høyt og BLUETOOTH
standbymodus er slått på)
Ved av-modus
0,2 W eller mindre
Mål
Ca. 106 mm  172 mm  117 mm
(B/H/D), inkludert utstikkende deler og
kontroller
Vekt
Ca. 860 g
Medfølgende tilbehør
Vekselstrømadapter (AC-E5820) (1)
Garanti (1)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Hva er RDS?
Radiodatasystemet RDS ble lansert av
Den europeiske kringkastingsunionen
(EBU) i 1987, og gjør det mulig å motta
informasjon som f.eks. stasjonsnavn
via RDS-bærefrekvensen på 57 kHz i
FM-båndet. Hvorvidt RDS-data er
tilgjengelige avhenger imidlertid av
hvor man befinner seg. Det vil følgelig
ikke alltid være mulig å motta RDSinformasjon.
Bruke RDS-funksjonene
Radioen støtter følgende RDSfunksjoner.
RDS-funksjon
Beskrivelse
Stasjonsnavnsdisplay
Viser navnet på den
stasjonen du lytter til.
PTY (programtype)
Viser programtypen for
det programmet som tas
inn.
RT (radiotekst)
Viser tekstinformasjon i
fri form.
Kommentarer
• RDS-funksjonene vil ikke aktiveres hvis
FM-stasjonen som tas inn ikke overfører
RDS-data. De vil kanskje heller ikke fungere
korrekt i områder hvor RDS-overføringer
befinner seg på eksperimentstadiet.
• Hvis det radiosignalet som mottas, er svakt,
kan det ta tid å motta RDS-data.
Merknad om lisens og
varemerker
• Ordmerket BLUETOOTH og
BLUETOOTH-logoene tilhører
Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av
slike merker ved Sony Corporation er
lisensiert.
• N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke for NFC Forum,
Inc. i USA og i andre land.
• Android™ er et varemerke for
Google Inc.
• Andre varemerker og varenavn
tilhører de respektive eierne. I denne
håndboken er ikke merkene ™ og
angitt.
®
Download PDF