Sony | ICF-S80 | Sony ICF-S80 Dusjradio med høyttaler Bruksanvisning

4-562-885-11(1) (DK-NO)
Sørg for, at dækslet til batterirummet er lukket og låst fuldstændigt for at kunne bevare ydeevnen mod indtrængning af vand.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se "Funktionen mod indtrængning af vand (Læs dette, før du bruger radioen)".
Introduktion
1
FM/AM-radio til brusebadet
Betjeningsvejledning DK
Bruksanvisning NO
Isæt batterierne.
Skub låsekontakten i pilens retning (),
og åbn dækslet til batterirummet ().
Når du sætter dækslet på, skal du holde fast på dækslet og skubbe
låsekontakten til LOCK-positionen i pilens retning ().
2
Indstil uret.
"0:00" (eller "12:00 AM") blinker på skærmen, når batterierne er isat.
Tryk på og hold SET CLOCK nede, indtil timeindikatoren begynder
at blinke.
Indstilling af time
Indstilling af minut
Tag FM-ledningsantennen ud som vist,
og vær omhyggelig, så du undgår, at
FM-antennen bliver klemt mellem
enheden og dækslet.
Isæt tre R14-batterier (størrelse C)
(medfølger ikke). Isæt altid først
-enden af batteriet.
Tryk på + eller – for
at indstille timen.
©2014 Sony Corporation
Tag FMledningsantennen ud.
Tryk på ENTER
for at bekræfte
timeindstillingen.
Tryk på + eller – for at
indstille minutterne.
Tryk på ENTER
for at bekræfte
minutindstillingen.
Tip
Bemærkninger
Urets visningstilstand kan skifte mellem 24-timers og 12-timers systemet, når
enheden er slukket, ved at trykke på + og forvalgsknap 1, indtil du hører et bip.
• Urindstillingstilstanden afbrydes efter ca. 65 sekunder uden aktivitet.
• Urindstillingen nulstilles til fabriksindstillingerne efter ca. 60 sekunder, hvis du tager batterierne ud af enheden. Hvis dette ske,
skal du indstille uret igen.
ICF-S80
Lytte til radioen
1
Sådan monteres stroppen
2
Tænd radioen.
Radioen tændes, og "
lyser på skærmen.
"
3
Vælg frekvensbåndet.
Hvis du trykker flere
gange på knappen,
skiftes der bånd på
følgende måde:
Stil ind på den ønskede station.
Skærmeksempel (når der
stilles ind på en FM-station)
Aktuelt valgt bånd
"FM" eller "AM" lyser.
Tryk på + eller –, når uret vises. Frekvensen på
den aktuelt indstillede station vises på skærmen
i nogle få sekunder.
1
Indstilling med automatisk
scanning
Enheden scanner automatisk
frekvensområdet for modtagelige
stationer. Når der er fundet en station,
modtager enheden radiosignalerne for
denne enhed i ca. 3 sekunder. Derefter
fortsætter den med at søge efter den
næste station.
Tryk på ENTER inden for 3 sekunder,
når du hører de 3-sekunders
eksempel af den ønskede station.
Bemærk, at enheden starter med
at søge efter den næste station,
hvis du ikke trykker på ENTER.
Bemærk
Før hullet på håndtaget
ind over hovedet på den
fremstikkende del. Ellers
kan håndtaget gå af, og
radioen kan falde ned fra
dens hængeposition.
Du kan stille manuelt ind på den
ønskede radiostation. Brug manuel
indstilling til at finde en bestemt
station, f.eks. når du kender
stationens frekvens på forhånd.
Hænge radioen op
Tryk på + eller – flere
gange, indtil den
ønskede station
er indstillet.
Du kan hænge denne radio op som vist nedenfor, i håndtaget eller
i en strop (medfølger ikke).
Indstil favoritstationer på de 5 forvalgsknapper til faste stationer. Der kan indstilles
5 faste FM- og 5 faste AM-stationer.
2
Stil ind på den ønskede station.
Følg trin 1 til 3 i "Lytte til radioen" ovenfor.
Ændre fast station
Tryk på, og hold den ønskede forvalgsknap (1-5) inde,
indtil du hører et bip, og forvalgsnummeret vises
på skærmen.
Forvalgsknapper
Tryk på og hold
knappen inde, indtil
du hører et bip.
Forbedring af radiomodtagelse
1 Stil ind på en ny station.
2 Tryk på, og hold den forvalgsknap,
du vil ændre inde, indtil du hører
et bip.
Eksempel: Forudindstilling af en
indstillet station til forvalgsknap 1
Den faste station på den valgte knap
bliver erstattet af den nye station.
Når radiomodtagelsen er dårlig, kan modtagelsen forbedres ved at bruge ledningsantennen (FM) eller
ved at dreje selve enheden (AM). Hvis der stadig er modtagelsesproblemer, kan du forsøge at ændre
placeringen af enheden til et sted i f.eks. nærheden af et vindue eller en dør.
For FM
Bemærkninger
• Hæng ikke radioen på et sted, der er ustabilt, eller hvor den let kan falde ned.
• Hvis du vil bruge en strop, så vælg en, der er stærk nok til at kunne holde til
radioens vægt, og sæt den godt fast, så du forhindrer radioen i at falde ned.
• Undgå kraftigt tryk på håndtaget eller stroppen. Ellers kan håndtaget eller
stroppen blive ødelagt. Vær omhyggelig med ikke at anvende for stort tryk
på håndtaget eller stroppen, når radioen er hængt op.
Sæt sugekoppen (medfølger) korrekt på som
vist nedenfor.
Forvalgsnummeret lyser i øverste
højre hjørne af skærmen, når
registreringen er fuldført.
Tage FM-ledningsantennen
ud eller gemme den
Sæt spidsen af FM-ledningsantennen
i sugekoppen.
Når du skal fjerne ledningsantennen fra
sugekoppen, skal du klemme sammen
om spidsen af ledningsantennen og fjerne
den. Brug ikke magt til at trække i selve
ledningen, da dette kan medføre,
at ledningsantennen knækker.
Tip
Tryk på + eller –, når uret vises. Frekvensen på den aktuelt
indstillede station vises på skærmen i nogle få sekunder.
Lytte til en fast station
1
Tryk på og hold +
eller – inde, indtil
der skiftes frekvens.
Manuel indstilling
Tip
Forvalg af stationer
Kun den ene ende af stroppen er monteret på købstidspunktet.
Monter den anden ende som vist nedenfor. Hvis du vil fjerne
stroppen, skal du udføre proceduren i omvendt rækkefølge.
Tage ledningsantennen ud
Indhak
Juster vinklen på
FM-ledningsantennen
for at opnå god
modtagelse.
Vælg FM- eller AM-båndet, og tryk derefter på forvalgsknappen
for at lytte til den faste station.
For AM
Vend selve enheden for at opnå en
god modtagelse. (Der er indbygget
en ferritantenne i enheden).
Eksempel: Lytte til den faste station, der er registreret
på forvalgsknap 1
Opbevare ledningsantennen
Bemærkninger
Hvis der ikke er indstillet nogen fast station
på den nedtrykkede knap, vises der "– – –"
(se nedenfor), og enheden vender tilbage
til frekvensen, som den var indstillet på,
før der blev trykket på knappen.
Tryk på forvalgsknap 1.
Vælg FM- eller
AM-båndet.
Frekvensen vises, og
forvalgsnummeret lyser på
skærmen, og du kan lytte til
den station, der er registreret
på forvalgsknap 1.
Rille
Bemærk
Undlad at holde forvalgsknappen
nede i mere end 2 sekunder, så du
undgår at vælge en fast station
ved en fejltagelse.
Nedtællingstimer
Vejledning i dele og knapper
Du kan indstille nedtællingstimeren til
intervaller på 1 minut (maks. 90 minutter).
Når nedtællingen slutter minder en
alarmsummer dig om, at tiden er gået.
Enhed
1
Tryk på TIMER SET/ON/OFF.
og "1"* (standardindstilling) starter med
at blinke på skærmen.
Ændre AMindstillingsintervallet
Denne funktion er kun tilgængelig på
andre modeller end nordamerikanske
og europæiske modeller.
1 Tryk på / for at slukke radioen.
2 Tryk på, og hold forvalgsknap 1 og
FM/AM inde, indtil du hører et bip.
*
"1" blinker kun, når du har angivet det første tidspunkt.
Derefter blinker den tidligere valgte nedtællingstid
(i minutter).
Hver gang du trykker på og holder
knapperne nede, ændres AMindstillingsintervallet cyklisk.
Ændring af indstillingsintervallet sletter
alle de faste AM-stationer, der er gemt
i enheden. Indstil de faste stationer igen
efter ændring af indstillingsintervallet.
2 Tryk på + eller – for at indstille
Serienummeret
findes her.
Pleje af radioen, når den er våd
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du
se Funktionen mod
indtrængning af vand
(Læs dette, før du bruger
radioen)
Dette produkts ydeevne mod indtrængning
af vand
*1
nedtællingstimeren til mellem
1 og 90 minutter, mens og "1"
(standardindstilling) blinker på
skærmen.
*2
/-knap (tænd/sluk)
Lydstyrkeregulering
Håndtag
Højttaler
Skærm
Forvalgsknapper*
FM/AM-knap
TIMER SET/ON/OFF-knap
(til nedtællingstimer)
 ENTER/SET CLOCK-knap




(hold knappen nede for at
skifte til urindstillingstilstand).
+ og –-knapper
AUTO OFF-knap
Strophuller
Dæksel til batterirum
* Forvalgsknappen nummer 3 er en
blindfingermarkeringsknap. Brug blindfingermarkeringen
som referencepunkt, når du betjener radioen.
Skærm
Stoppe alarmsummeren
Tryk på en knap.
Stoppe nedtællingstimeren
og lyser, når nedtællingstimeren er i gang.
 Lyser eller blinker, når batteriniveauet er
lavt. Udskift alle batterier med nye, når
denne indikator begynder at blinke.
 Tændes, når enheden modtager
radiosignaler.
 Blinker, når du indstiller timeren til
automatisk slukning, og lyser, når
timeren til automatisk slukning er i gang.
nedtællingstider på forvalgsknapper, eller
når der vælges en fast station eller et fast
nedtællingstidspunkt.
 Lyser, når urvisningstilstanden er indstillet
til 12-timers systemet. ("AM" og "PM"
lyser ikke i 24-timers systemet).
 Frekvens-/tid-/meddelelsesområde
 Angiver det aktuelt valgte bånd.
"FM" eller "AM" lyser.
Tip
"-indikatoren, når lydstyrken er på mindste niveau.
Du kan se, om enheden modtager radiosignaler ved at kontrollere "
Nyttige funktioner
Timer til automatisk slukning
3 Tryk på ENTER.
Den valgte indstilling bekræftes med et bip,
og "AUTO OFF"-indikatoren stopper med at
blinke. Hvis du ikke trykker på ENTER inden
for 3 sekunder, bekræftes den aktuelt valgte
indstilling automatisk.
Radioen slukkes automatisk, når der er gået
et angivet tidsrum (i minutter). Med denne
funktion kan du undgå at glemme at slukke
for strømmen til enheden.
1
Tryk på AUTO OFF.
Tip
"AUTO OFF"-indikatoren starter med at
blinke, og standardindstillingen ("60") vises
på skærmen. Hvis du trykker på AUTO OFF,
mens radioen er slukket, tændes den
automatisk.
Du kan kontrollere, hvor lang tid der er tilbage, til radioen
slukkes, ved at trykke på AUTO OFF igen efter indstilling
af timeren til automatisk slukning.
2 Tryk på AUTO OFF flere gange for at
vælge den ønskede indstilling, mens
"AUTO OFF"-indikatoren blinker.
Sådan annulleres timeren
til automatisk slukning
Du kan annullere timeren til automatisk
slukning med følgende metoder:
• Indstil timeren til automatisk slukning til "OFF".
• Sluk for radioen, og tænd derefter for den igen.
Sådan ændres timeren til
automatisk slukning, når
timeren er i gang.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
varigheden (i minutter) på skærmen på
følgende måde:
Start forfra fra trin 1, og vælg den
ønskede indstilling i trin 2.
ADVARSEL
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Indstille ofte brugte indstillinger
for nedtællingstimer til
forvalgsknapper
Batterier eller apparater med batterier må ikke udsættes
for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild
eller lignende.
2 Tryk på, og hold den ønskede forvalgsknap
(1-5) inde, indtil du hører et bip, og
forvalgsnummeret vises på skærmen.
 Lyser, når der indstilles faste stationer eller
AM-indstillingsintervallet kan kun ændres, når radioen
er slukket. Sørg for at slukke radioen på forhånd.
Tryk på TIMER SET/ON/OFF.
Nedtællingstimeren afbrydes, og det
aktuelle tidspunkt vises på skærmen.
1 Tryk på TIMER SET/ON/OFF, og vælg
derefter nedtællingstiden ved at trykke
på + eller –.
 Blinker, når du indstiller nedtællingstimeren
Bemærk
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).
Du kan indstille ofte anvendte nedtællingstider
til de 5 forvalgsknapper.
Bruge den forudindstillede
nedtællingstimer
1 Tryk på TIMER SET/ON/OFF.
2 Tryk på den ønskede forvalgsknap, mens
og den foudindstillede nedtællingstid
blinker på skærmen.
3 Tryk på TIMER SET/ON/OFF eller ENTER.
Nedtællingen starter med et bip.
Bemærkninger
• Standardindstillingerne for nedtællingstimeren er
3 minutter (knap 1), 10 minutter (knap 2), 20 minutter
(knap 3), 40 minutter (knap 4) og 60 minutter (knap 5).
Når du har indstillet dine egne nedtællingstimere,
overskriver dine indstillinger standardindstillingerne.
• De forudindstillede nedtællingstider nulstilles til
standardnedtællingstiderne efter ca. 60 sekunder, hvis
du tager batterierne ud af enheden. Hvis dette sker,
skal du indstille nedtællingstimerne igen.
• Selv når radioen slukkes ved enten at trykke på / eller
med timerfunktionen til automatisk slukning, fortsætter
nedtællingen til afslutningen.
Tip
Hvis du vil kontrollere, hvilken station du aktuelt lytter til
under nedtællingen, skal du trykke på + eller –. Frekvensen
på det aktuelt valgte bånd og den valgte frekvens vises på
skærmen i nogle få sekunder.
Dækslet på batterirummet skal være lukket og låst
fuldstændigt.
Beskyttet mod vandstænk fra alle retninger uden skadelige
effekter på radioens funktion.
Væske*, der er dækket i henhold til specifikationerne for
udstyrets evne til at modstå indtrængning af vand:
3 Tryk på TIMER SET/ON/OFF
og den valgte nedtællingstimer stopper
med at blinke, og nedtællingen starter
med et bip.
Når nedtællingen slutter, og "0:00"
starter med at blinke, og en alarmsummen
bipper i ca. 60 minutter.
Navnepladen og vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed
findes udvendigt i bunden.
Til kunder i Europa
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
er kun gældende for udstyr, der er solgt
i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse
baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte
repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført
i de separate service- eller garantidokumenter.
Bortskaffelse af opbrugte batterier og
elektriske og elektroniske produkter
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På nogle batterier bliver dette symbol muligvis
brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er angivet, hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod
mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding
af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning
til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages
ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af
brugte batterier. Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
eller batteriet blev købt.
FORSIGTIG
Du skal være opmærksom på, at alle ændringer eller
modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne
vejledning, kan ugyldiggøre din tilladelse til at benytte
dette udstyr.
Produktfunktioner
 Beskyttet mod plaskende vand (IPX4-klassificering)
til brug i et badeværelse, bruser osv.
 Indstilling ved scanning og manuel indstilling for
FM- og AM-modtagelse.
 To timerfunktioner: 90 minutters nedtællingstimer
og timer til automatisk slukning.
 5 forvalgshukommelsesknapper til nem indstilling
og nem brug af nedtællingstimer.
• Hvis radioen forbliver våd i længere tid, kan der udvikles
kalkaflejringer eller mug på enheden. Sørg for at tørre
eventuel fugt af efter brug af radioen, og tør enheden
i et godt udluftet lokale.
• Især i kolde område skal enheden tørres af med en blød,
tør klud efter brug. Hvis der efterlades fugt på enheden,
kan det medføre fejl, hvis fugten fryser til is.
• Hvis der kommer vand inden for højttalernes stoframme
(inden for hullerne på frontpanelet), kan lyden lyde
mærkelig, men det er ikke en fejl. Hvis dette sker, skal du
anbringe forsiden af radioen nedad på en tør klud eller et
håndklæde, så vandet kan løbe væk fra stoframmen. Lad
derefter radioen tørre ved rumtemperatur, indtil der ikke
er mere fugt tilbage.
Dette produkt har en specifikation for modstandsdygtighed
over for vandindtrængen*1 , der svarer til IPX4*2 som angivet
i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529
"Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)"
(Kapslingsklasser (IP-kode)). Afhængig af anvendelsen kan
vand, der trænger ind i enheden, forårsage brand, elektrisk
stød eller fejlfunktion.
Brug radioen og vær opmærksom på følgende.
eller ENTER.








• Hvis du lukker dækslet på
batterirummet med FMledningsantennen i forkert position,
er enheden ikke længere lydtæt,
da ledningsantennen bliver klemt
mellem enheden og dækslet på
batterirummet. Før ledningsantennen
gennem delen med indhakket, og luk
derefter dækslet på batterirummet.
• Når du ikke skal bruge
ledningsantennen, skal du føre den
gennem rillen og sørge for, at den
ikke stikker ud af ledningsrummet.
*
Gælder for
Frisk vand, vand fra vandhanen
Gælder ikke for
Andre væsker end ovennævnte
(vand med rengøringsmiddel eller
badesæber, kildevand, varmt
vand, vand fra en swimmingpool,
havvand osv.)
Brug ikke dette produkt i havet, en pool, et springvand eller
en sauna. Saltvand, vand tilsat klorin, desinficerende midler
eller vand med høje temperaturer kan forårsage fejl.
Denne radios evne til at modstå indtrængning af vand
er baseret på vores målinger under de forhold, der er
beskrevet nedenfor. Bemærk, at fejl som resultat af
vandindtrængen, som sker på grund af forkert anvendelse,
ikke er dækket af garantien.
Bevarelse af ydeevne mod indtrængning
af vand
Kontroller følgende elementer, og brug radioen korrekt.
• Dækslet til batterirummet spiller en vigtig rolle i bevarelse
af ydeevnen mod indtrængning af vand. Når du bruger
radioen, skal du sørge for, at dækslet til batterirummet
er lukket og låst fuldstændigt. Når du lukker dækslet, skal
du være omhyggelig med ikke at tillade fremmedlegemer,
f.eks. affald, hår osv. at sætte sig fast mellem
gummiforseglingen og kontaktområdet på dækslets
bagside. Hvis dækslet ikke slutter helt tæt pga. sådanne
fremmedlegemer, kan der komme vand ind
i batterirummet. Dette kan medføre fejl. Hvis
fremmedlegemer klæber fast til gummiforseglingen
eller kontaktområdet på dækslets bagside, kan du
tørre dem af med en blød, fnugfri klud.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen ikke kommer i klemme
mellem enheden og dækslet til batterirummet, når du
lukker dækslet efter at have taget antennen ud.
• Ydeevnen mod indtrængning af vand kan ikke bevares,
hvis der forekommer skade, hakker eller ridser på
overfladen af gummiforseglingen. Desuden kan
gummiforseglingen blive deform eller revne, afhængig
af hvor længe radioen har været brugt og miljøet, den
har været brugt i. Vi anbefaler, at gummiforseglingen
udskiftes en gang om året for at bevare ydeevnen mod
indtrængning af vand. (Udskiftning er en gebyrbaseret
service). Kontakt nærmeste Sony-forhandler eller
-servicecenter for at få yderligere oplysninger.
Gummiforsegling
(lyseblå)
• Dette produkt er ikke modstandsdygtigt over for vandtryk.
Undlad at nedsænke enheden i vand eller at sprøjte
rindende vand direkte fra vandhanen på den, da dette vil
medføre et stort vandtryk. Undlad også at lade rindende
vand sprøjte direkte fra brusehovedet på enheden, hvis
afstanden mellem brusehovedet og enheden er for tæt
(mindre end ca. 30 cm). Når du bruger bruseudstyr med
vandjetfunktioner til kropsmassage, skal du passe på ikke
at sprøjte vand direkte på enheden. Hvis der sprøjtes vand
direkte på enheden, kan der sive vand ind i enheden på
grund af det høje vandtryk.
• Brug ikke og efterlad ikke radioen i meget varme
(ca. over 40 °C) eller kolde (ca. under 0 °C) miljøer.
Ydeevnen mod indtrængning af vand kan ikke bevares,
hvis der forekommer deformation eller beskadigelse.
Hvis radioen bruges i et miljø under 0 °C, vil fugt på
enheden fryse til is. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Sprøjt ikke vand med høje temperaturer på enheden,
og brug ikke en hårtørrer eller en lignende enhed til at
blæse varm luft på enheden for at tørre fugt af, der måtte
have sat sig fast på den. Brug heller ikke radioen på steder
med høj temperatur, f.eks. i en sauna eller i nærheden af
en ovn eller pejs.
• Pas på ikke at tabe enheden, og udsæt den ikke for
mekaniske stød. Deformation eller beskadigelse kan
medføre forringelse af ydeevnen mod indtrængning
af vand.
Fejlfinding
Specifikationer
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem
fortsætter, efter du har kontrolleret følgende.
Tidsvisning
Skærmen er utydelig, og der vises
ingen oplysninger.
Frekvensområde
• Radioen bruges i ekstremt høje eller lave temperaturer
eller på et sted med megen fugt.
Meget svag eller afbrudt lyd eller
utilfredsstillende modtagelse.
• Udskift alle batterierne med nye, hvis de er ved at
være flade.
• Hvis du vil forbedre radiomodtagelsen, kan du ændre
placeringen af enheden til et sted i f.eks. nærheden
af et vindue eller en dør.
Der er støj i højttaleroutputtet.
• Hvis der placeres en mobiltelefon tæt på radioen, høres der
en høj støj fra radioen. Hold telefonen væk fra radioen.
Batterierne bliver meget hurtigt flade.
Forholdsregler
• Brug kun radioen med tre R14-batterier (størrelse C)
(medfølger ikke).
• Undgå at udsætte enheden for ekstreme temperaturer,
direkte sollys, fugtighed, sand, støv og mekanisk stød.
Efterlad aldrig radioen i en parkeret bil, der står i solen.
• Hvis der falder en fast genstand ind i enheden, skal du
fjerne batterierne og få enheden efterset af autoriseret
personale, før den tages i brug igen.
• Rengør enheden med en blød tør klud. Anvend ikke
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, såsom
sprit eller rensebenzin, som kan beskadige finishen.
• Udsæt ikke enheden for voldsomme stød eller slag.
Skærmens glasmateriale kan gå i stykker og skårene kan
forårsage personskade. Hvis skærmen er beskadiget, så
stop med at bruge enheden, og lad være med at røre
ved de knækkede eller skårede dele.
• Sørg for at slukke radioen, når du ikke bruger den.
Se "Batterilevetid" under "Specifikationer" for at få
detaljerede oplysninger om den estimerede batterilevetid.
• Når
begynder at blinke, skal du udskifte alle batterier
med nye.
• Batterier har en anbefalet bruges inden-dato for korrekt
brug. Når du bruger udløbne batterier, er batteriets levetid
ekstrem kort. Kontroller bruges inden-datoen på
batterierne, og hvis de er udløbet, skal du udskifte
dem med nye.
Batteriindikatoren (
) bliver ved med at
lyse, selv efter batterierne er udskiftet.
• Sluk for radioen, og tænd derefter for den igen.
• Kontroller, om alle batterier er nye.
En ønsket station kan ikke modtages,
når der trykkes på en forvalgsknap.
• Du kan have holdt forvalgsknappen på den faste station
nede, hvilket medfører, at stationen erstattes af en anden.
Indstil den faste station igen.
I tilfælde af batterilækage
Hvis batteriet er lækket, må du ikke berøre væsken med dine
bare hænder.
Batterivæsken kan forblive indeni enheden. Kontakt din
nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du får batterivæske i øjnene, må du ikke gnide i øjnene,
da det kan medføre blindhed. Vask hurtigt dine øjne med
masser af rent vand, og opsøg straks en læge.
Hvis du får batterivæske på kroppen eller på dit tøj, kan det
medføre forbrændinger eller personskade. Vask det hurtigt af
med masser af rent vand, og opsøg straks en læge, hvis der
forekommer hudinflammation eller anden skade.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål
eller problemer i forbindelse med enheden.
FM
87,5 MHz-108 MHz (i trin på 50 kHz)
AM
Europæisk model
531 kHz-1.602 kHz (i trin på på 9 kHz)
Andre modeller
531 kHz-1.602 kHz (i trin på 9 kHz)
530 kHz-1.710 kHz (i trin på 10 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Højttaler
Ca. 7,7 cm i dia., 8 Ω, mono
Lydudgangseffekt
500 mW
Strømkrav
4,5 V DC, tre R14-batterier (størrelse C)
Batterilevetid*
Ca. 100 timer (FM-modtagelse)
Ca. 100 timer (AM-modtagelse)
* Når der lyttes via højttaleren med Sony-alkalinebatterier
(LR14SG). Målt i henhold til JEITA-standarder (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). Den faktiske batterilevetid kan variere
afhængig af anvendelse og forholdene for enheden.
Mål (B/H/D)
Ca. 145 mm × 128,4 mm × 62,1 mm
Vægt
Ca. 375 g (eksl. batterier)
Ca. 575 g (inkl. batterier)
Medfølgende tilbehør
Sugekop (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Bemærkninger om batteriudskiftning
• Hvis der kommer vand ind i batterirummet, skal du
tage batterierne ud og aftørre den indvendige side af
batterirummet og dækslet på batterirummet og lade
dem tørre. Vær særlig omhyggelig med ikke at efterlade
fugt omkring batteristikkene.
• Udskift aldrig batterierne med våde hænder. Dette kan
medføre elektrisk stød.
• Når batteristrømmen falder til under et bestemt niveau,
kan lyden blive svag og forvrænget, og batteriindikatoren
) starter med at blinke på skærmen. Når batteriet
(
efterfølgende bliver helt fladt, ændres statussen på
indikatoren fra "blinker" til "lyser", og der slukkes for
strømmen. Hvis dette sker, skal du udskifte alle batterierne
med nye batterier.
• Sørg for at slukke for radioen og udskifte batterierne inden
for 1 minut, efter at enheden er slukket og batterierne er
fjernet. Ellers initialiseres indstillingerne for uret,
forudindstillede nedtællingstimere og faste stationer. Hvis
dette sker, skal du udføre de nødvendige indstillinger igen.
) forbliver tændt, selv
Bemærk, at batteriindikatoren (
efter der er skiftet batterier. Batteriindikatoren forsvinder,
når du tænder radioen, efter batterierne er skiftet ud.
• Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af
forskellige typer samtidig.
• Tag batterierne ud af enheden, hvis enheden ikke skal
bruges i et længere tidsrum. Når du skal bruge radioen
igen, skal du udføre de nødvendige indstillinger for uret,
faste stationer og nedtællingstimere.
• Enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje
temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende.
12-timers system/24-timers system (kan vælges)
Brugerregistrering
Til kunder i Europa
Registrer dig nu til gratis opdateringer på:
www.sony-europe.com/myproducts
4-562-885-11(1) (DK-NO)
For at radioen skal tåle vann, må du sjekke at batteridekslet er ordentlig lukket og låst.
Du finner mer informasjon under "Vannbestandig (les før du bruker radioen)".
Kom i gang
1
FM/AM-dusjradio
Betjeningsvejledning DK
Bruksanvisning NO
Sett i batteriene.
Når du setter på dekslet, holder du godt i dekslet mens du skyver låsbryteren
til stillingen LOCK i pilretningen ().
Skyv låsbryteren i pilretningen (),
og åpne batteridekslet ().
2
Still klokken.
"0:00" (eller "12:00 AM") blinker på skjermen når batteriene settes i.
Hold inne SET CLOCK til klokkeslettet begynner å blinke.
Angi timer
Angi minutter
Strekk ut FM-antenneledningen som anvist
nedenfor, og pass på at ledningen ikke
kommer i klem mellom radioen og dekslet.
Sett i tre R14-batterier (størrelse C)
(kjøpes separat). Sett i -siden av
batteriet først.
Trykk på + eller –
for å angi timer.
©2014 Sony Corporation
Strekk ut FMantenneledningen.
Trykk på ENTER
for å bekrefte
timeinnstillingen.
Trykk på + eller –
for å angi minutter.
Trykk på ENTER
for å bekrefte
minuttinnstillingen.
Tips
Merknader
Når radioen er slått av, kan du bytte mellom 24- og 12-timersvisning
ved å trykke på + og forvalgsknapp 1 til du hører et lydsignal.
• Klokkeinnstillingen avbrytes etter 65 sekunder uten aktivitet.
• Hvis du tar batteriene ut av radioen, nullstilles klokken etter rundt 60 sekunder. I så fall må du stille klokken på nytt.
ICF-S80
Lytte til radio
1
Slik fester du stroppen
2
Slå på radioen.
Radioen slås på, og
lyser på skjermen.
3
Velg bånd.
Trykk på knappen
for å bytte mellom
FM og AM:
Når du mottar radioen, er bare den ene enden av stroppen festet.
Fest den andre enden som anvist nedenfor. Hvis du vil ta av
stroppen, gjør du dette i motsatt rekkefølge.
Still inn stasjonen du ønsker.
Eksempel: skjermen når radioen
er stilt inn på en FM-stasjon
Båndet som er valgt
"FM" eller "AM" vises.
Trykk på + eller – én gang når klokken vises.
Frekvensen til stasjonen som for øyeblikket
er stilt inn, vises på skjermen i noen sekunder.
1
Når du hører stasjonen du
ønsker å lytte til, trykker du
på ENTER innen tre sekunder.
Vær oppmerksom på at radioen
søker etter neste stasjon hvis
du ikke trykker på ENTER.
2
Still inn stasjonen du ønsker.
Følg trinn 1 til 3 under "Lytte til radio" ovenfor.
Hold inne den aktuelle forvalgsknappen (1 til 5) til
du hører et lydsignal og forvalgsnummeret vises
på skjermen.
Forvalgsknapper
Fest hullet i stroppen ordentlig
i toppen av delen som stikker
ut. Ellers kan stroppen falle av,
slik at radioen kan falle ned.
Du kan også stille inn stasjonene
manuelt. Du kan bruke manuelt
stasjonssøk for å finne en bestemt
stasjon, for eksempel når du kjenner
den aktuelle frekvensen.
Henge opp radioen
Trykk på + eller –
gjentatte ganger til
stasjonen du ønsker,
er innstilt.
Du kan henge opp radioen som anvist nedenfor, ved hjelp
av stroppen (følger med) eller en snor (følger ikke med).
Slik endrer du en
forhåndsinnstilt stasjon
Forbedre signalmottaket
1 Søk etter en ny stasjon.
2 Hold inne forvalgsknappen du
Når signalmottaket er dårlig, kan du oppnå bedre mottak ved å bruke antenneledningen (FM) eller flytte
litt på radioen (AM). Hvis problemet vedvarer, kan du flytte radioen nærmere et vindu eller en dør.
ønsker å endre, til du hører
et lydsignal.
FM
Den forhåndsinnstilte stasjonen for
den aktuelle knappen erstattes av
den nye stasjonen.
Hold inne knappen
til du hører et
lydsignal.
Merknader
• Du må ikke henge opp radioen slik at den er ustabil eller lett kan ramle ned.
• Hvis du bruker en snor, må denne tåle vekten av radioen. Snoren må også knyttes
godt, slik at radioen ikke faller ned.
• Ikke utsett stroppen eller snoren for høy belastning. Ellers kan den ryke. Pass på
at du ikke trekker kraftig i stroppen eller snoren når du henger opp radioen.
Fest sugekoppen (følger med radioen)
ordentlig, som anvist nedenfor.
Når registreringen er fullført,
vises nummeret på den
forhåndsinnstilte stasjonen
øverst til høyre på skjermen.
Strekke ut eller legge tilbake
FM-antenneledningen
Sett tuppen av FM-antenneledningen inn
i sugekoppen.
Når du skal ta antenneledningen ut av
sugekoppen, klemmer du sammen tuppen
på ledningen før du tar den ut. Du må ikke
trekke i selve antenneledningen med
makt. I så fall kan den ryke.
Tips
Trykk på + eller – én gang når klokken vises. Frekvensen
til stasjonen som for øyeblikket er stilt inn, vises på
skjermen i noen sekunder.
Lytte til en forhåndsinnstilt stasjon
Ta ut antenneledningen
Spor
Juster vinkelen på
FM-antenneledningen
for å oppnå bedre
signalmottak.
Velg FM- eller AM-båndet, og trykk deretter på den aktuelle
forvalgsknappen for å lytte til den forhåndsinnstilte stasjonen.
AM
Flytt på radioen for å bedre
signalmottaket. (Radioen er utstyrt
med en integrert ferritantenne.)
Eksempel: lytte til stasjonen som
er registrert til forvalgsknapp 1
Oppbevaring av antenneledningen
Hvis det ikke er registrert noen stasjon
til knappen du trykker på, vises "– – –"
(se nedenfor), og enheten går tilbake
til den forrige frekvensen.
Velg FM- eller
AM-båndet.
Trykk på
forvalgsknapp 1.
Frekvensen og
forvalgsnummeret vises på
skjermen, og du kan lytte til
stasjonen som er registrert
til forvalgsknapp 1.
Merknader
For å unngå at du registrerer
forhåndsinnstillinger ved en
feiltagelse, må du passe på at du
ikke holder inne forvalgknapper
i mer enn to sekunder.
Nedtelling
Du angir nedtelling i intervaller på ett minutt
(maksimalt 90 minutter). Når nedtellingen er
fullført, varsles du av en alarm.
Radioen
1
Trykk på TIMER SET/ON/OFF.
og "1"* (standardinnstillingen) begynner
å blinke på skjermen.
ADVARSEL
Sørg for at apparatet har tilstrekkelig plass rundt seg. Det kan
for eksempel ikke stå i en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Pass på at apparatet ikke eksponeres for åpen ild, som for
eksempel stearinlys.
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er plassert på
undersiden av radioen.
Batterier – både i og utenfor apparatet – må ikke utsettes
for ekstrem varme, for eksempel direkte sollys, åpen ild
eller lignende.
Vannbestandig (les før
du bruker radioen)
Egenskaper knyttet til vannbestandighet
Dette produktet er tåler vannsprut*1 tilsvarende IPX4*2
-klassifiseringen for vannbestandighet, slik dette er
spesifisert i "Degrees of protection against ingress of water"
i IEC60529, "Degrees of protection provided by enclosures
(IP Code)". Avhengig av bruk kan vann i enheten forårsake
brann, elektrisk støt og funksjonssvikt.
Vær oppmerksom på følgende når du bruker radioen:
*1
Gjelder kunder i Europa
*
"1" blinker bare den første gangen du angir nedtellingen.
Neste gang blinker nedtellingstiden (i minutter) som ble
angitt forrige gang.
2 Trykk på + eller – for å angi en
nedtellingstid mellom 1 og
90 minutter mens og "1"
blinker på skjermen.
3 Trykk på TIMER SET/ON/OFF
Her finner du
serienummeret.
eller ENTER.
og nedtellingstiden som er angitt,
slutter å blinke, og nedtellingen starter
akkompagnert av et lydsignal.
Når nedtellingen er fullført, begynner
og "0:00" å blinke, og en alarm utløses
i rundt 60 minutter.
Stoppe alarmen
/ (av/på)-knapp
Volumkontroll
Stropp
Høyttaler
Skjerm
Forvalgsknapper*
FM/AM-knapp
TIMER SET/ON/OFF-knapp (for nedtelling)
 ENTER/SET CLOCK-knapp




(hold knappen inne for å stille klokken).
"+" og "–"-knapp
AUTO OFF-knapp
Øyne til stropp/snor
Batterideksel
* Forvalgsknapp 3 har en forhøyning. Denne fungerer
som referansepunkt når du betjener radioen.
Trykk på en av knappene.
Stoppe nedtellingen
Trykk på TIMER SET/ON/OFF. Nedtellingen
avbrytes, og tiden som gjenstår, vises
på skjermen.
Registrere nedtellingstider du
ofte bruker, til forvalgsknappene
Du kan registrere nedtellingstider du ofte
bruker, til de fem forvalgsknappene.
Skjerm
1 Trykk på TIMER SET/ON/OFF, og velg
deretter nedtellingstiden ved å trykke
på + eller –.
2 Hold inne den aktuelle forvalgsknappen
(1 til 5) til du hører et lydsignal og
forvalgsnummeret vises på skjermen.
Bruke forhåndsinnstilte
nedtellingstider
1 Trykk på TIMER SET/ON/OFF.
 Blinker når du angir nedtelling, og vises
 Vises når du stiller inn stasjoner eller
(uten blinking) når nedtellingen pågår.
 Vises eller blinker ved lavt batterinivå.
Bytt ut alle batteriene når denne
indikatoren begynner å blinke.
 Vises når radioen mottar radiosignaler.
 Blinker når du angir at radioen skal slås
av automatisk etter nedtelling, og vises
(uten blinking) når nedtellingen pågår.
nedtellingstider for forvalgsknappene,
eller når du velger en forhåndsinnstilt
stasjon eller nedtellingstid.
 Vises når du angir 12-timersvisning
for klokken. ("AM" og "PM" vises ikke
i 24-timersvisningen.)
 Område for frekvens, klokke og meldinger
 Viser båndet som benyttes.
"FM" eller "AM" vises.
Tips
Du kan se om radioen mottar signaler, ved å kontrollere "
"-indikatoren når volumet er på laveste nivå.
2 Trykk på den aktuelle forvalgsknappen
og den forhåndsinnstilte
mens
nedtellingstiden blinker på skjermen.
3 Trykk på TIMER SET/ON/OFF eller ENTER.
Nedtellingen starter akkompagnert av et
lydsignal.
Merknader
• Standardtidene for nedtelling er 3 minutter (knapp 1),
10 minutter (knapp 2), 20 minutter (knapp 3), 40 minutter
(knapp 4), 60 minutter (knapp 5). Når du selv angir
nedtellingstider, overskrives standardinnstillingene.
• Når du tar batteriene ut av radioen, nullstilles
nedtellingstider du har angitt, hvis du ikke setter i nye
batterier innen rundt 60 sekunder. I så fall må du angi
nedtellingstidene på nytt.
• Selv om radioen slås av, fordi du trykker på / eller
radioen slås av automatisk, fullføres nedtellingen.
Tips
Hvis du vil se hvilken stasjon du hører på, mens nedtellingen
pågår, trykker du på + eller –. Båndet og frekvensen til
stasjonen vises på skjermen i noen sekunder.
Praktiske funksjoner
Nedtelling for å slå av radioen
automatisk
Radioen slås automatisk av etter at angitt
tid (i minutter) er passert. På denne måten
unngår du at radioen står på i lengre tid.
1
Trykk på AUTO OFF.
AUTO OFF-indikatoren begynner å blinke,
og standardinnstillingen ("60") vises på
skjermen. Hvis du trykker på AUTO OFF
mens radioen er av, slår radioen seg på.
2 Trykk på AUTO OFF-knappen
gjentatte ganger mens
"AUTO OFF"-indikatoren blinker.
3 Trykk på ENTER.
Innstillingen bekreftes gjennom et lydsignal,
og "AUTO OFF"-indikatoren slutter å blinke.
Den gjeldende innstillingen angis
automatisk med mindre du trykker
på ENTER innen tre sekunder.
Tips
Du kan sjekke hvor lang tid som gjenstår før radioen slår
seg av, ved å trykke på AUTO OFF på nytt etter at du har
angitt nedtellingen.
Avbryte nedtellingen
Du kan avbryte nedtellingen ved å bruke
én av disse metodene:
• Trykk på OFF for å stoppe nedtellingen.
• Slå radioen av og deretter på igjen.
• Hvis FM-ledningsantennen
kommer i klem mellom radioen
og batteridekslet når du lukker
dekslet, er radioen ikke lenger
vannbestandig. Strekk
antenneledningen gjennom sporet,
og lukk deretter batteridekslet.
• Når du skal oppbevare
antenneledningen i radioen, fører
du den gjennom sporet og sjekker at
den ikke stikker ut av ledningshuset.
Spor
Merknad
Oversikt og deler og kontroller








Merknad
Du kan registrere stasjoner til de fem forvalgsknappene. Du kan registrere
fem FM-stasjoner og fem AM-stasjoner.
Eksempel: Registrere en forhåndsinnstilt
stasjon til forvalgsknapp 1
1
Hold inne + eller – til
frekvensen endres.
Manuelt stasjonssøk
Tips
Registrere stasjoner
til forvalgsknappene
Automatisk stasjonssøk
Systemet søker automatisk gjennom
frekvensområdet etter tilgjengelige
stasjoner. Når radioen finner en stasjon,
får du lytte til denne stasjonen i rundt
tre sekunder før radioen søker etter
neste tilgjengelige stasjon.
Endre intervall for
AM-stasjonssøk
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på
modellene for Nord-Amerika og Europa.
1 Trykk på / for å slå av radioen.
2 Hold inne forvalgsknapp 1 og
FM/AM samtidig til det utløses
et lydsignal.
Hver gang du holder inne knappene, endres
intervallet for AM-stasjonssøk trinnvis.
Hvis du endrer søkeintervallet, slettes alle
forhåndsinnstilte AM-stasjoner fra radioen.
Still inn stasjonene på nytt etter at du har
endret søkeintervallet.
Endre nedtellingen mens
den pågår
Begynn på nytt fra trinn 1, og angi tiden
i trinn 2.
Hver gang du trykker på knappen,
endres tiden (i minutter) på skjermen:
Merknad
Intervallet for AM-søk kan bare endres når radioen er slått av.
Husk å slå av radioen i forkant.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som selges i land som
omfattes av EU-direktiver
Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1–7–1 Konan Minato-ku Tokyo,
108–0075 Japan. Forespørsler knyttet til produktets
samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til selskapets
autoriserte representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For spørsmål knyttet til service og garanti henviser
vi til adressene som er oppført i egne service- og
garantidokumenter.
Avhending av brukte batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder for EU
og andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på produktet,
batteriet eller innpakningen, skal produktet
og batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På enkelte batterier kan
et kjemisk symbol være oppført sammen med
dette symbolet. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 prosent kvikksølv eller 0,004 prosent bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb). Når du avhender slike produkter og batterier på
en riktig måte, bidrar du til å forebygge negative miljø- og
helsemessige konsekvenser ved feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialene bidrar til å bevare
naturressursene.
Enkelte produkter har integrert batteri av hensyn til sikkerhet,
ytelse eller dataintegritet, og slike batterier skal bare skiftes
av kvalifisert teknisk personell. Ved levetidens slutt må slike
produkter leveres inn til et egnet innsamlingssted for
resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr
for å sikre at det håndteres riktig. For andre typer batterier
leser du informasjonen om hvordan du tar ut batterier fra
produktet på riktig måte. Lever inn batteriet til et egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Hvis du
ønsker mer informasjon om resirkulering av produktet, ta
kontakt med kommunen eller forretningen der du kjøpte
produktet eller batteriet.
FORSIKTIG
Hvis du foretar endringer som ikke uttrykkelig er godkjent
ifølge denne håndboken, kan du miste godkjenningen for
å bruke dette utstyret.
*2
Batteridekslet må være ordentlig lukket og låst.
Vannsprut skader ikke radioen, uavhengig av sprutretning.
Væske* som dekkes av spesifikasjonene for
vannbestandighet:
*
Dekkes
Ferskvann, vann fra springen
Dekkes ikke
Andre væsker enn dem er nevnt
ovenfor (vann som inneholder
vaskemidler eller såpe, kildevann,
varmt vann, bassengvann,
saltvann osv.)
Radioen må ikke brukes i sjøvann, bassenger, kilder eller
badstuer. Vann som inneholder salt, klor eller svovel,
og vann med høy temperatur kan skade radioen.
Vannbestandigheten til denne radioen er basert på
målinger under forholdene som er beskrevet ovenfor.
Vær oppmerksom på at feil som skyldes vanninntrengning
etter feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.
Slik opprettholder du vannbestandigheten
Merk deg punktene nedenfor for riktig bruk av radioen.
• Batteridekslet spiller en viktig rolle for
vannbestandigheten. Sjekk at dekslet er ordentlig lukket
og låst når du bruker radioen. Når du lukker dekslet, må
du passe på at det ikke er fremmedelementer, som for
eksempel rester og hår, mellom gummiforseglingen og
kontaktområdet på baksiden av dekslet. Hvis dekslet ikke
kan lukkes ordentlig på grunn av slike fremmedlegemer,
kan det trenge vann inn i batterirommet, noe som kan
forårsake feil. Hvis det er fremmedelementer på
gummiforseglingen eller kontaktområdet på baksiden av
dekslet, tørker du av disse med en myk klut som ikke loer.
• Pass på at FM-antenneledningen ikke kommer i klem
mellom radioen og batteridekslet når du lukker dekslet
etter at du har strukket ut antennekabelen.
• Det er ikke sikkert at radioen fortsatt er vannbestandig
hvis det er skader, hakk eller rifter i overflaten på
gummiforseglingen. Forseglingen kan også endre form
eller få sprekker avhengig av hvor lenge radioen har vært
i bruk, og miljøforhold. Vi anbefaler at forseglingen byttes
én gang i året for å opprettholde vannbestandigheten.
(For slike tjenester påløper et gebyr.) Ta kontakt med en
Sony-forhandler eller et Sony-servicesenter lokalt hvis du
ønsker mer informasjon.
Gummiforsegling
(lyseblå)
• Bare bruk tre R14-batterier (størrelse C) (kjøpes separat)
i radioen.
• Radioen må ikke eksponeres for svært høye eller lave
temperaturer, direkte sollys, sand, støv eller fysiske støt.
Du må aldri legge den igjen i direkte sollys i en parkert bil.
• Hvis en massiv gjenstand faller ned på radioen, må du ta ut
batteriene og få radioen undersøkt av kvalifisert personell
før du bruker den.
• Rengjør utsiden med en myk, tørr klut. Ikke bruk noen form
for løsemidler, som for eksempel alkohol eller rensebensin,
da disse kan skade overflaten.
• Radioen må ikke utsettes for fysiske støt. Glasset
i skjermen kan knuses, og sprekker og skår kan forårsake
personskade. Hvis skjermen skades, må du slutte å bruke
radioen og unngå å berøre ødelagte og sprukne områder.
Merknader om bytte av batterier
• Hvis det kommer vann inn i batterirommet, tar du
ut batteriene, tørker inni batterirommet, tørker av
batteridekslet og lar deretter radioen lufttørke.
Det er spesielt viktig at det ikke blir værende igjen
fuktighet rundt batteriterminalene.
• Du må aldri berøre batteriene med våte hender.
I så fall risikerer du å få elektrisk støt.
• Når batteriladingen faller under et visst nivå, kan lyden
) på
bli svak og forvrengt, og batteriindikatoren (
skjermen begynner å blinke. Når batteriet er fullstendig
utladet, lyser indikatoren konstant, og radioen slås av.
Hvis dette skjer, må du sette i nye batterier.
• Etter at radioen er slått av og batteriene er tatt ut, må
du sette i de nye batteriene innen 60 sekunder. Ellers
nullstilles innstillinger som for eksempel klokkeslett,
forhåndsinnstilte nedtellingstider og forhåndsinnstilte
stasjoner. I så fall må du angi disse på nytt.
) fortsatt
Vær oppmerksom på at batteriindikatoren (
vises etter at du har satt i de nye batteriene. Indikatoren
forsvinner når du slår på radioen etter at batteriene er
byttet ut.
• Ikke kombiner gamle og nye batterier eller forskjellige
batterityper.
• Ta ut batteriene av radioen hvis du ikke skal bruke den på
en stund. Når du igjen skal bruke radioen, må du på nytt
angi innstillingene du har behov for, som for eksempel
klokkeslett, forhåndsinnstilte stasjoner og forhåndsinnstilte
nedtellingstider.
• Apparater som inneholder batterier, skal ikke utsettes for
kraftig varme, som for eksempel direkte sollys, åpen ild
eller lignende.
Ved batterilekkasje
Hvis det lekker ut batterivæske, må du ikke berøre væsken
med bare hender.
Det kan ligge igjen rester av batterivæske inni radioen.
Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du skulle få batterivæske i øynene, må du ikke
gni øynene, da du kan risikere å bli blind. Skyll øynene
umiddelbart med rikelig med rent vann, og søk
øyeblikkelig legehjelp.
Hvis du får batterivæske på kroppen eller klærne, kan du
pådra deg brannskader og andre skader. Skyll umiddelbart
med rent vann, og søk øyeblikkelig legehjelp hvis huden
viser tegn til inflammasjon eller andre skader.
Hvis du har spørsmål eller opplever problemer knyttet
til radioen, ber vi deg om å ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Produktegenskaper
 Beskyttelse mot vannsprut (IPX4-klassifisering) for
bruk på bad, i dusj osv.
 Automatisk og manuelt stasjonssøk for FM- og
AM-signaler.
 To nedtellingsfunksjoner: nedtelling på 90 minutter
og automatisk avslåing.
 Fem forvalgsknapper for enkel stasjonsinnstilling
og nedtelling.
Forsiktighetsregler
• Radioen tåler ikke vannspyling. Den må ikke dyppes i vann
eller plasseres direkte under springen. Du må også passe
på at radioen ikke eksponeres for direkte sprut fra
dusjhodet i kort avstand (under 30 cm). Ved bruk av
dusjutstyr med massasjefunksjon må du passe på
at vannet ikke spruter direkte på radioen. Jo høyere
vanntrykk, desto større fare for at vannet trenger inn.
• Radioen må ikke oppbevares under forhold med
svært høye (over 40 °C) eller svært lave (under 0 °C)
temperaturer. Utstyret kan endre form eller skades, slik
at det ikke lenger er vannbestandig. Hvis radioen brukes
i et miljø med temperaturer under 0 °C, vil fuktighet på
enheten fryse, og radioen kan slutte å fungere som
den skal.
• Du må ikke helle varmt vann på radioen. Du må heller ikke
bruke en hårtørker eller lignende utstyr til å blåse varm
luft direkte på radioen for å tørke bort fuktighet fra den.
I tillegg må du unngå å bruke radioen på steder med
høy temperatur, som for eksempel i badstuer eller
nær komfyren.
• Pass på at du ikke mister radioen, og at den ikke utsettes
for fysiske støt. Utstyret kan endre form eller skades,
slik at det ikke lenger er vannbestandig.
Feilsøking
Hvis et problem vedvarer til tross for at du har prøvd
løsningene nedenfor, kontakter du nærmeste
Sony-forhandler.
Skjermen lyser svakt eller viser ingen
informasjon.
• Radioen brukes i et miljø med ekstremt høy eller lav
temperatur eller mye fuktighet.
Lyden er veldig svak, lyden brytes,
eller signalmottaket er ikke godt nok.
• Bytt batterier som er ladet ut.
• For å oppnå bedre signalmottak kan du flytte radioen
nærmere et vindu eller en dør.
Det kommer støy fra høyttaleren.
• Hvis det er en mobiltelefon i nærheten av radioen,
kan dette medføre kraftig støy fra radioen. Hold
mobiltelefoner et stykke unna radioen.
Hva du gjør hvis radioen blir våt
Batteriene lades ut svært raskt.
• Hvis en fuktig radio blir stående over lengre tid, kan det
dannes kalk eller mugg. Pass på at du tørker av radioen
etter bruk, og at den står i et godt ventilert miljø.
• Hvis radioen brukes på et kaldt sted, er det spesielt viktig
at fuktighet tørkes av radioen etter bruk ved hjelp av en
myk, tørr klut. Hvis fuktighet blir værende igjen på radioen,
kan væsken fryse, noe som igjen kan forårsake
funksjonsfeil.
• Hvis det kommer vann i høyttalergrillene (hullene på
forsiden), kan lydkvaliteten endre seg. Dette er imidlertid
ikke en indikasjon på funksjonsfeil. Hvis du opplever dette,
legger du radioen med forsiden ned på en myk, tørr klut
(eller et tørt håndkle) og lar vannet renne ut av grillen.
Deretter lar du radioen lufttørke ved romtemperatur
inntil all fuktighet er borte.
• Husk å slå av radioen når den ikke er i bruk.
I "Batterilevetid" under "Spesifikasjoner" finner
du mer informasjon om anslått batterilevetid.
• Når
begynner å blinke, må du bytte alle batteriene.
• Batterier har en utløpsdato. Hvis du bruker batterier som er
utløpt, er batterilevetiden svært kort. Kontroller utløpstiden
på batteriene, og bytt ut utløpte batterier.
Batteriindikatoren (
) lyser fortsatt etter
at batteriene er byttet.
• Slå radioen av og på igjen.
• Kontroller at alle batteriene er nye.
Når du trykker på en forvalgsknapp, hører
du ikke stasjonen du forventet.
• Du kan ha holdt inne den aktuelle forvalgsknappen for
lenge, slik at stasjonen ble erstattet med en annen stasjon.
Still inn radiostasjonen du ønsker, på nytt.
Brukerregistrering
Gjelder kunder i Europa
Registrer deg her og få gratis oppdateringer:
www.sony-europe.com/myproducts
Spesifikasjoner
Klokkevisning
12/24-timersvisning (angis av brukeren)
Frekvensområde
FM
87,5 MHz – 108 MHz (i trinn på 50 kHz)
AM
Europeisk modell
531 kHz – 1602 kHz (i trinn på 9 kHz)
Andre modeller
531 kHz – 1602 kHz (i trinn på 9 kHz)
530 kHz – 1710 kHz (i trinn på 10 kHz)
Mellomfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Høyttaler
Diameter på ca. 7,7 cm i, 8 Ω, mono
Utgangseffekt (lyd)
500 mW
Strømkrav
4,5 V, tre R14-batterier (størrelse C)
Batterilevetid*
Ca. 100 timer (FM)
Ca. 100 timer (AM)
* Ved bruk av alkaliske Sony-batterier (LR14SG). Målt etter
JEITA-standardene (den japanske bransjeorganisasjonen
for elektronikk og informasjonsteknologi). Faktisk
batterilevetid varierer etter bruk og andre forhold.
Mål (B/H/D):
Ca. 145 × 128,4 × 62,1 mm
Vekt
Ca. 375 g (uten batterier)
Ca. 575 g (med batterier)
Tilbehør som følger med
Sugekopp (1)
Designen og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
Download PDF

advertising