Sony | ICF-C11iP | Sony ICF-C11iP Høyttalerdokk for Iphone/iPod Bruksanvisning

4-450-036-82(1)
Betjening af en iPhone
1 Sæt din iPhone i docken.
Knapperne
PRESET/TUNE +/-,
/
Y
O
C
K
Knappen
CLOCK/MODE
MO
DE
DI S P
LA
Y
Docken kan vippes en smule.
Se "Brug af iPhone med enheden" for detaljer.
2 Tryk på .
"iPhone" vises i displayet.
Din iPhone starter afspilningen.
Hvis din iPhone ikke starter afspilningen, skal betjeningen
udføres direkte på din iPhone.
Du kan betjene den tilsluttede iPhone via denne enhed eller
via din iPhone.
OR
Reterencevejledning
Referanseveiledning (motstående side)
TI
ARM ME SET
AL
CL
Knappen ALARM
TIME SET +
Knappen
ALARM A
Knappen ALARM
TIME SET -
ET/TUNE
PRES
3 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
EM
Personal Audio System
Dock
M
Sådan betjenes med en
fjernbetjening
Knappen
DISPLAY/MEMORY
Ret fjernbetjeningen mod
enheden.
Knappen
SNOOZE/BRIGHTNESS
SNOOZE/BRIGHTNESS
©2013 Sony Corporation Printed in China
iPhone
Knappen iPhone 
ICF-C11iP
ALARM
RESET
Knappen RADIO
FM/AM
Dansk
Inden du bruger systemet, bedes du læse denne vejledning
omhyggeligt og gemme den til senere brug.
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød bør apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må dette apparat ikke
tildækkes med aviser, duge, gardiner mv. Og anbring ikke et
tændt stearinlys ovenpå det.
Tilslutning til en AC
strømkilde
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et
forkert batteri. Batteriet skal udskiftes med et af samme type.
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr, der sælges i
lande, som er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold
til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede
repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til
de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Om ophavsret
­­
iPhone,
iPod, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc. i USA og andre lande.
Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at det
elektroniske tilbehør er designet specielt til brug med en iPod
eller iPhone, og at det er certificeret af udvikleren til at overholde
de af Apple definerede standarder for ydelse. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller enhedens
overholdelse af sikkerhedsmæssige eller lovmæssige standarder.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør med en iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløst udstyr.
No Power No Problem er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Auto Time Set er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Bemærk
Enheden kan ikke bruges med en iPad – hvis dette alligevel
forsøges, kan der opstå fejl.
I denne referencevejledning bruges ordet "iPhone" som en
generel betegnelse for funktioner på en iPod eller iPhone,
medmindre andet er angivet i teksten eller illustrationerne.
Slut vekselstrømsadapteren (medfølger) til DC IN 6Vtilslutningen bag på enheden, og sæt den i stikkontakten.
Sikkerhedsforanstaltninger
Når netledningen skal afbrydes, skal du tage fat i selve stikket
– aldrig i ledningen.
Der bruges en kraftig magnet i højttaleren, og du skal derfor
holde betalingskort med magnetstrimmel eller ure med
fjeder, CRT-tv eller projektorer på afstand af enheden for at
undgå at beskadige magneten.
Anbring ikke enheden på et sted i nærheden af en varmekilde,
f.eks. en radiator eller luftkanal, eller på et sted, hvor den
udsættes for direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer
eller stødpåvirkninger.
Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation for at forhindre indvendig
varmeophobning. Du må ikke placere enheden på en
overflade (f.eks. tæpper osv.) eller i nærheden af materialer
(f.eks. gardiner), der kan blokere ventilationsåbningerne.
Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i enheden, skal
strømmen afbrydes, og enheden skal kontrolleres af en
servicetekniker, før den igen tages i brug.
Du må ikke røre antennen eller stikket i tordenvejr.
Du må ikke røre enheden med våde hænder.
Du må ikke placere enheden i nærheden af vand.
Knappen ALARM
TIME SET +
Knappen SLEEP
Bemærkninger om netadapteren
 Brug kun den medfølgende netadapter. Du må ikke bruge en
anden netadapter, da dette kan beskadige systemet.
DC IN 6V-tilslutning
BEMÆRKNINGER OM
LITHIUM-BATTERIET
 Du må ikke sno eller stille tunge ting på
vekselstrømsadapterens ledning.
 Når vekselstrømsforsyningen skal afbrydes, skal du tage fat i
selve stikket, aldrig i ledningen.
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev
købt.
Tilbehør: Fjernbetjening.
Fjernelse af udtjente batterier (gælder for
den Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det,
at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materiale genindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af
hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun
afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller
der opstår problemer med apparatet.
AUDIO IN-tilslutning
AM ANTENNA-tilslutning
Knapperne VOL +, PRESET/TUNE +,  og iPhone  er blindfingermarkeringsknapper.
Enheden indeholder et CR2032-batteri, der fungerer som
backupstrømkilde, så uret og alarmen forbliver upåvirket af
strømafbrydelse. (Systemet No Power No Problem)
3 Tryk flere gange på CLOCK/MODE for at vælge
"TUNING".
Hvis du bruger fjernbetjeningen for at betjene enheden, kan
du springe dette trin over og fortsætte direkte fra trin 4.
4 Tryk flere gange på TUNE + eller – for at
Sådan udskiftes batteriet
indstille den ønskede station.
5 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
"" vises i displayet, når batteriet er ved at være opbrugt.
Hvis der opstår strømafbrydelse, når batteriet er ved at være
opbrugt, slettes de aktuelle tids- og alarmoplysninger.
Udskift batteriet med et Sony CR2032-litium-batteri. Brug af en
anden type batteri kan forårsage brand eller eksplosion.
Se "Udskiftning af enhedens batteri" for detaljer om udskiftning
af batteriet.
Tryk på OFF for at slukke radioen.
Bemærk
Hvis FM-frekvenstrinnet er 0,05 MHz, er frekvensvisningen
nøjagtig inden for 0,1 MHz. For eksempel vises 88,00 MHz eller
88,05 MHz som "88.0 MHz". I dette tilfælde skal du trykke en
gang på TUNE + eller – for at ændre frekvensintervallet og to
gange for at ændre frekvensvisningen.
Sådan tilsluttes AMrammeantennen
Knapperne VOL + og  er blindfingermarkeringsknapper.
Tryk tappen til antenneterminalen ned, og fjern AMrammeantennen.
1 Følg trin 1 til 3 under "Manuel indstilling".
2 Hold TUNE + eller – trykket.
Funktioner
Indstilling af ur
Første gang uret indstilles
Enheden er indstillet et den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt fra fabrikken og forsynes af et backupbatteri. Det
eneste, du skal gøre første gang, er at slutte strøm til den og
vælge din tidszone.
3 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
Sådan isættes en iPhone
–Gemt indstilling
1 Åbn dockens låg.
2 Hold enheden, og sæt din iPhone i enheden på
linje med docken.
Den aktuelle tid CET (centraleuropæiske tid) vises i displayet.
2 sekunder.
Områdenummer "1" blinker i displayet.
Sådan udskiftes batteriet
Ved normalt brug bør batteriet (CR2025) kunne holde i ca.
6 måneder. Batteriet skal udskiftes, når fjernbetjeningen ikke
længere kan betjene enheden.
-siden opad
3 Tryk flere gange på ALARM TIME SET + eller –
for at vælge nummer som følger:
Områdenummer
Tidszone
0
Vesteuropæisk tid/
vesteuropæisk
sommertid
1
(standardindstilling)
Centraleuropæisk tid/
centraleuropæisk
sommertid
2
Østeuropæisk tid/
østeuropæisk
sommertid
3
 Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode,
skal du fjerne batteriet for at undgå at beskadige
fjernbetjeningen på grund af lækkende batteri og korrosion.
Sådan forudindstilles en station
1 Følg trin 1 til 5 i afsnittet "Manuel indstiling" for
Eksempel: Følgende display vises, hvis du forudindstiller
FM 89,8 MHz som nummer 2 for FM.
Tryk dockens låg lidt bagud, mens du sætter din iPhone i.
Bemærk
Displayet viser frekvensen i omkring 10 sekunder og vender
derefter tilbage til det aktuelle klokkeslæt.
Tip
Gentag ovenstående trin for at forudindstille en anden station.
Tryk på OFF i stedet for DISPLAY/MEMORY i trin 3 for at
annullere den forudindstillede nummerindstilling.
Bemærk
Hvis du gemmer en anden station med det samme nummer,
erstattes den tidligere forudindstillede station.
Bemærk vedrørende betjening
af en iPhone
Hold din iPhone, når du betjener den.
Hvis du bruger fjernbetjeningen for at betjene enheden, kan
du springe dette trin over og fortsætte direkte fra trin 3.
Indstilling af sommertid kan annulleres.
Tryk samtidigt på OFF og DISPLAY/MEMORY på enheden i
mindst 2 sekunder, mens uret vises.
" " og "OFF" vises i displayet for at vise, at indstilling af
sommertid er blevet annulleret. Displayet vender tilbage til
klokkeslættet.
3 Tryk på PRESET + eller – for at vælge det
ønskede forudindstillede nummer.
Bemærk
Sådan fjernes en iPhone
Hold enheden, når du fjerner din iPhone.
Sådan ændres tidsformatet
Du kan indstille tidsformatet til 24-timersformat (standard) eller
12-timersformat.
Tryk samtidigt på OFF og SNOOZE/BRIGHTNESS på enheden i
mindst to sekunder.
Tidsformatet skifter mellem 24-timersformat ("0:00" = midnat)
og 12-timersformat ("AM 12:00" = midnat).
Sådan vises år og dato
Tryk en gang på DISPLAY/MEMORY for dato og måned under
visning af klokkeslæt, og tryk igen for år.
Efter få sekunder skifter displayet automatisk tilbage til det
aktuelle klokkeslæt.
Du kan indstille en af 4 indstillinger: "iPhone", "FM", "AM" eller
"BUZZER". Indstil alarmtilstanden som følger:
– iPhone: Se afsnittet " Sådan indstilles en iPhone-alarm".
– FM eller AM: Se afsnittet " Sådan indstilles en
radioalarm".
– BUZZER: Se afsnittet " Sådan indstilles en summeralarm".
 Sådan indstilles en iPhone-alarm
1 Udfør trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan indstilles
alarmen".
2 Tryk på ALARM A eller B for at vælge
alarmtilstanden "iPhone".
Lydstyrkeniveauet blinker i displayet.
3 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at justere
lydstyrken.
4 Tryk på ALARM A eller B.
Indstillingen angives. "A" eller "B" vises i displayet for at
angive, at alarmen er aktiveret.
Din iPhone aktiveres på det indstillede tidspunkt.
Bemærk
Slut din iPhone til enheden, før alarmen går i gang, hvis du vil
vågne op til musik, som er gemt på din iPhone.
iPhone-alarmen aktiveres ikke, hvis du slukker din iPhone,
efter at din iPhone er sat i enheden – i dette tilfælde ændres
alarmen til en summeralarm.
vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk på FM/AM, indtil "AP" blinker i displayet.
3 Tryk på DISPLAY/MEMORY.
komponent.
Lyden fra den tilsluttede enhed sendes via højttalerne i
denne enhed.
5 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
alarmen".
2 Tryk på ALARM A eller B for at vælge
radiobånd ("FM" eller "AM").
Det forudindstillede nummer blinker i displayet.
3 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at vælge
det ønskede forudindstillede nummer eller
"– –" for det tilsvarende bånd.
"– –" er den sidste station, du lyttede til, før alarmen går i
gang.
Lydstyrkeniveauet blinker i displayet.
Indstillingen angives. "A" eller "B" vises i displayet for at
angive, at alarmen er aktiveret.
Radioen tændes på det indstillede tidspunkt.
 Sådan indstilles en summeralarm
1 Udfør trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan indstilles
alarmtilstanden "BUZZER".
Indstillingen angives. "A" eller "B" vises i displayet for at
angive, at alarmen er aktiveret.
Summeren aktiveres på det indstillede tidspunkt.
Sådan skiftes til iPhonen
Tryk på .
Sådan stoppes en afspilning
Bemærk
Andre nyttige funktioner
Indstilling af displayets
lysstyrke
Du kan vælge mellem fire lysstyrkeniveauer ved at trykke på
SNOOZE/BRIGHTNESS.
Om app'en
Sådan kontrolleres indstillingen
for alarmtidspunktet
På Apple App Store kan du finde en særlig dock-app til din iPod
touch/iPhone.
Søg efter "D-Sappli", og download den gratis app for at opleve
funktionerne.
Tryk på ALARM TIME SET + eller –. Indstillingen vises i ca.
4 sekunder.
Sådan ændres en
alarmindstilling
Tryk på ALARM TIME SET + i mindst 2 sekunder for at flytte
alarmtidspunktet til et senere tidspunkt. Tryk på ALARM TIME
SET – i mindst 2 sekunder for at flytte alarmtidspunktet til et
tidligere tidspunkt.
Når du slipper knappen, blinker det ændrede tidspunkt i ca.
2 sekunder. Hvis du vil ændre alarmtidspunktet igen, skal du
trykke på ALARM TIME SET + eller – inden for de 2 sekunder,
ellers træder den viste indstilling i kraft.
Tip
"A" eller "B" vises i displayet for at angive, at alarmen er ændret
og aktiveret.
Selvom alarmen er blevet deaktiveret, aktiveres alarmen, når
du ændrer alarmindstillingen.
Sådan udsættes alarmen nogle
få minutter
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Lyden slås fra, men aktiveres automatisk igen efter ca.
10 minutter.
Du kan ændre alarmudsættelsestiden ved at trykke flere gange
på SNOOZE/BRIGHTNESS inden for 4 sekunder.
Alarmen kan maksimalt udsættes i 60 minutter.
Tryk på OFF for at stoppe udsættelsestimeren.
Sådan slås alarmen fra
Tryk på OFF for at slukke alarmen.
Tryk på , FM/AM eller AUDIO IN for at stoppe alarmen og
aktivere den pågældende funktion samtidigt.
Alarmen aktiveres igen dagen efter på samme tidspunkt.
Sådan deaktiveres alarmen
Når alarmen er indstillet til iPhone, høres summeralarmen,
hvis der ikke er sat en iPhone i docken, hvis der ikke er gemt
musik på din iPhone, eller hvis der er slukket for din iPhone.
Alarmfunktionen fungerer normalt på den første og sidste dag
i perioden med sommertid. Hvis den automatiske indstilling af
sommertid er indstillet og alarmen er indstillet til et tidspunkt,
som springes over, når sommertiden begynder, vil alarmen gå
i gang; hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt, som
overlapper, når sommertiden slutter, vil alarmen gå i gang to
gange.
Hvis det samme alarmtidspunkt er indstillet for både alarm A
og B, prioriteres alarm A.
Hvis der ikke foretages handlinger, når alarmen aktiveres,
stopper den efter ca. 60 minutter.
Funktioner
D-Sappli omfatter forskellige timer-funktioner: Timer for
musikafspilning og sleeptimer.
Timer for musikafspilning gør det muligt at afspille eller sætte
ønsket musik på pause på et bestemt tidspunkt. Sleeptimer
gør det muligt at angive et tidspunkt, hvor musikken skal
stoppe.
Timer for musikafspilning og Sleeptimer er kun tilgængelige,
når D-Sappli er aktiveret.
D-Sappli kan vise en liste over indstillede radiostationer, der er
gemt i enheden.
Du kan omdøbe de indstillede radiostationer og ændre deres
indstillede numre i D-Sappli. De indstillede numre og
rækkefølgen kan også ændres på enheden.
D-Sappli indeholder også en funktion, der kan forstørre uret.
Du kan synkronisere tid og dato fra din iPhone ved at placere
den i docken, når D-Sappli er aktiveret.
Bemærk
Hvis app'en, der skal linkes til enheden, ikke downloades til
din iPod touch/iPhone, vises muligvis en pop op-meddelelse
flere gange, der beder dig downloade D-Sappli.
Du skal deaktivere app'ens linkfunktion for at slå visningen af
pop op-meddelelsen fra.
Sådan deaktiveres app'ens linkfunktion: Fjern din iPod touch/
iPhone fra docken. Tryk på  (for at gå til funktionen for
iPhone). Tryk samtidigt på  og OFF på enheden i mindst
2 sekunder. ("OFF" vises i displayet for at angive, at app'ens
linkfunktion er blevet deaktiveret.)
Hvis du vil aktivere app'ens linkfunktion igen, skal du gentage
trinnene ovenfor. ("On" vises i displayet for at angive, at
app'ens linkfunktion er blevet aktiveret.)
Generelle oplysninger
Udskiftning af enhedens
batteri
1 Lad vekselstrømsadapteren sidde i
stikkontakten og enheden, fjern derefter
skruen til batterilåget i bunden af enheden, og
åbn derefter låget til batterirummet.
Indstilling af sleeptimer
hører radio.
"SLEEP" vises, og tiden til automatisk slukning blinker i
displayet.
2 Tryk på SLEEP for at angive, hvor lang tid der
skal gå, før den automatiske slukning aktiveres.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres varigheden
(i minutter) som følger:
2 Fjern det gamle batteri, og sæt et nyt batteri i
batterirummet med -siden opad.
CR2032
3 Sæt derefter batterilåget på igen, og spænd
skruen.
4 Tryk på , FM/AM, AUDIO IN eller SNOOZE/
BRIGHTNESS på enheden for at slukke "" i
displayet.
Bemærk
 Du må ikke trække stikket ud af stikkontakten, mens batteriet
udskiftes. Ellers slettes den aktuelle dato, det aktuelle
klokkeslæt, alarmen og gemte stationer.
Hvis
du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode,

skal du fjerne batteriet for at undgå at beskadige
fjernbetjeningen på grund af lækkende batteri og korrosion.
Fejlfinding
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis der stadig er
problemer efter, at du har kontrolleret følgende.
Generelt
Enheden tænder ikke, når
vekselstrømsadapteren tilsluttes.
 Sørg for, at vekselstrømsadapteren er sat korrekt i
stikkontakten.
Displayet vender tilbage til det aktuelle klokkeslæt omkring
4 sekunder efter, at du har afsluttet varigheden for
indstillingen og sluppet knappen SLEEP, derefter begynder
sleeptimeren.
Enheden spiller i den indstillede periode, og derefter stopper
den.
Bemærk
Der høres ingen lyd.
 Sørg for, at enheden er tilsluttet med strømkablet, og at den
valgfrie enhed er tændt.
 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
 Sørg for, at den valgfrie enhed er sluttet korrekt til enheden.
Lyden er lav
Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
Bemærk
Sådan forbedres modtagelsen
Sådan stoppes sleeptimeren før
det forudindstillede tidspunkt
Deaktiver equalizerfunktionen på den tilsluttede enhed.
Skrue ned for enhedens lydstyrke.
Tryk på OFF.
Sørg for, at den valgfrie enhed er sluttet korrekt til enheden.
Sørg for, at den valgfrie enhed ikke befinder sig tæt på et tv.
Hvis den valgfrie enhed ikke bruges med enheden, trækkes
lydkablet ud af AUDIO IN-tilslutningen.
FM: R
et FM-ledningsantennen helt ud for at forbedre
modtagelsen.
AM: Slut den medfølgende AM-rammeantenne til enheden. Drej
antennen horisontalt for at opnå den optimale modtagelse.
Bemærkninger om radiomodtagelse
Du må ikke anbringe AM-rammeantennen nær enheden,
strømforsyningen eller andet AV-udstyr under brug, da det kan
medføre støj.
Hold digitale musikafspillere eller mobiltelefoner på afstand af
AM-rammeantennen eller FM-antennen, da sådanne enheder
kan forstyrre modtagelsen.
Det kan forstyrre radiomodtagelsen, hvis der er sluttet en
iPhone til enheden, mens du hører radio.
Det kan forstyrre radiomodtagelsen, hvis du hører radio, mens
en iPhone oplades.
Indstilling af alarmen
Enheden har 3 alarmtilstande – iPhone, radio og summer. Indstil
uret til det aktuelle klokkeslæt, før du indstiller alarmen, så
alarmen går i gang på det korrekte tidspunkt. (Se "Første gang
uret indstilles".)
Sådan indstilles alarmen
1 Hold ALARM A eller B trykket.
"WAKE UP" vises, og visningen af timer blinker i displayet.
2 Tryk flere gange på ALARM TIME SET + eller –,
indtil det ønskede timetal vises.
Hold ALARM TIME SET + eller – trykket for at skifte hurtigt
mellem timetallene.
3 Tryk på ALARM A eller B.
Visningen af minutter blinker.
4 Gentag trin 2 for at indstille antal minutter.
5 Tryk på ALARM A eller B.
Visningen af ugedag blinker.
Sådan ændres indstillingen for
sleeptimeren
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den ønskede indstilling
for sleeptimeren – dette kan også gøres, selvom sleeptimeren er
trådt i kraft.
Sådan deaktiveres sleeptimeren
Tryk flere gange på SLEEP for at indstille sleeptimeren til "OFF" i
trin 2.
Bemærk
Hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt under sleeptimerens
varighed, deaktiveres sleeptimeren automatisk, når alarmen
går i gang.
 Sørg for, at den tilsluttede iPhone afspiller musik.
 Sørg for, at funktionen for iPhone er aktiveret.
 Kontrollér, om din iPhone er kompatibel med enheden.
(Se "Kompatible iPod/iPhone-modeller".)
Drift kan ikke udføres.
 Sørg for, at din iPhone er tilsluttet korrekt.
 Kontrollér, om din iPhone er kompatibel med enheden.
(Se "Kompatible iPod/iPhone-modeller".)
Din iPhone oplader ikke.
 Sørg for, at din iPhone er tilsluttet korrekt.
 Sørg for, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet korrekt.
 Kontrollér, om din iPhone er kompatibel med enheden.
(Se "Kompatible iPod/iPhone-modeller".)
Sørg for, at lydkablet er tilsluttet korrekt.
Sørg for, at den tilsluttede enhed befinder sig i
afspilningstilstand.
Skru op for lydstyrken på en valgfrie enhed, uden at det
medfører forvrængning af lyden. Se brugervejledningen til
den valgfrie enhed for at justere dens lydstyrke.
Sørg for, at funktionen Audio-in er aktiveret.
Lyden er lav.
Kontrollér lydstyrken på den tilsluttede enhed.
Skru op for lydstyrken på en valgfrie enhed, uden at det
medfører forvrængning af lyden. Se brugervejledningen til
den valgfrie enhed for at justere dens lydstyrke.
Lyden er forvrænget.
Skru ned for lydstyrken på den valgfrie enhed, indtil
forvrængningen ikke kan høres. Se brugervejledningen til den
valgfrie enhed for at justere dens lydstyrke.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
Udskift batteriet i fjernbetjeningen med et nyt, hvis det er ved
at være tomt.
Sørg for, at fjernbetjeningen er rettet mod
fjernbetjeningsmodtageren på enheden.
Du må ikke dække fjernbetjeningsmodtageren til eller
anbringe noget direkte foran den.
Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og
enheden.
Sørg for, at fjernbetjeningsmodtageren ikke udsættes for
stærkt lys som f.eks. direkte sollys eller lys fra lysstofrør.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet opstår
igen.
Display med klokkeslæt
Mulighed for at skifte mellem 24-timersformat (standard) og
12-timersformat.
iPhone
DC-udgang: 5 V
MAKS.: 1 A
Radio
Frekvensområde
Bånd
Frekvens
Frekvensinterval
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1.602 kHz
9 kHz
Generelt
Højttaler
Ca. 40 mm dia.
Indgang
AUDIO IN-tilslutning (ø 3,5 mm stereoministik)
Udgangseffekt
Mono 0,8 W (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkilde
DC IN 6V (med medfølgende vekselstrømsadapter (AC 230 V,
50 Hz))
Til backup af ur: 3 V DC, CR2032-batteri (1)
Mål
Ca. 126 mm × 92 mm × 100 mm (w/h/d) inklusive fremspringende
dele og knapper
Vægt
Ca. 482 g
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening (med et litium-batteri) (1)
Vekselstrømsadapter (1)
AM-rammeantenne (1)
Startvejledning (1)
Referencevejledning (dette dokument) (1)
Kompatible iPod/iPhonemodeller
De kompatible iPod/iPhone-modeller er som følger.
Før du bruger din iPod/iPhone med denne enhed, skal du
opdatere softwaren til den seneste version.
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPod touch (5. generation)
iPod nano (7. generation)*
* Du kan betjene din iPhone og iPod touch med
fjernbetjeningen, når du trykker på "MENU", "", "" og
"ENTER".
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Bemærkninger om alarm under
strømafbrydelse
I situationer med strømafbrydelse lyder summeralarmen i ca.
5 minutter, medmindre batteriet er ved at være opbrugt.
Bestemte funktioner påvirkes som følger:
Baggrundsbelysningen lyser ikke.
Hvis alarmtilstanden er indstillet til iPhone eller radio, skifter
den automatisk til summer.
Hvis du ikke trykker på OFF på enheden, lyder alarmen i ca.
5 minutter.
Hvis "" vises i displayet, aktiveres alarmen ikke under en
strømafbrydelse. Batteriet skal udskiftes, hvis "" vises.
Udsættelsesfunktionen kan ikke indstilles under en
strømafbrydelse.
Under en strømafbrydelse aktiveres de enkelte alarmer kun en
enkelt gang på det indstillede alarmtidspunkt.
 Sørg for, at din iPhone er tilsluttet korrekt.
Specifikationer
Selvom lysstyrkeniveauet er indstillet til Fra, ændres det til lavt
niveau, når der høres en alarm.
Hold SNOOZE/BRIGHTNESS trykket for at slukke displayet
direkte.
Bemærk
Lydstyrken for summeren kan ikke justeres.
Der høres ingen lyd.
Der høres ingen lyd.
Det forudindstillede nummer efterfulgt af frekvensen for den
sidste station vises i displayet.
alarmen".
2 Tryk på ALARM A eller B for at vælge
Brug af iPhone
Audio-in
lydstyrken.
6 Tryk på ALARM A eller B.
Sørg for, at uret er indstillet korrekt.
Tryk samtidigt på OFF og DISPLAY/MEMORY på enheden i
mindst 2 sekunder for at aktivere funktionen for sommertid.
Tryk på FM/AM.
4 Tryk på ALARM A eller B.
5 Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at justere
Når sommertid begynder, bruger uret ikke
automatisk sommertid.
Sådan skiftes til radioen
En enhed, der er sluttet til AUDIO IN-tilslutningen, afspilles
fortsat, selvom dens lyd gøres lydløs.
Hvis du lytter til en station, som ikke er blevet forudindstillet,
vises ikke noget forudindstillet nummer.
Du kan bruge enheden til at oplade batteriet i din iPhone.
Opladningen starter, når din iPhone sluttes til enheden.
Opladningens status vises i displayet på din iPhone. Flere
oplysninger findes i brugerhåndbogen til din iPhone.
3 Tænd den tilsluttede komponent.
4 Start afspilningen på den tilsluttede
Den nødvendige type lydkabel afhænger af den valgfrie
enhed. Kontroller, at du bruger det korrekte kabel.
Hvis lydstyrken er lav, skal du starte med at justere lydstyrken
på enheden. Hvis lydstyrken stadig er for lav, skal du justere
den på den tilsluttede komponent.
Hvis du ser tv eller hører radio med en valgfri enhed sluttet til
enheden, kan modtagelsen være dårlig.
Træk lydkablet ud af enheden, når det ikke er i brug.
Når du bruger radioen, mens der er tilsluttet en valgfri enhed,
skal du slukke den tilsluttede enhed for at undgå støj. Hvis der
forekommer støj, selvom komponenten er slukket, skal du
fjerne den valgfrie komponent og anbringe den længere væk
fra enheden.
1 Tryk på SLEEP, mens du afspiller musik eller
Tryk flere gange på DISPLAY/MEMORY, når du hører radio, for at
få vist det forudindstillede nummer, frekvensen på den aktuelle
station, dato og måned, og derefter år. Displayet vender derefter
tilbage til det aktuelle klokkeslæt.
Sådan oplades en iPhone
"AUDIO IN" vises på displayet.
1 Udfør trin 1 til 8 i afsnittet "Sådan indstilles
–Automatisk forudindstilling
Sådan ændres displayet, når der høres
radio
En iPhone i et etui eller hylster kan sættes i enheden. Fjern
etuiet eller hylstret, hvis det er i vejen.
Sørg for, at din iPhone sidder korrekt i docken.
Når du isætter eller fjerner din iPhone, skal den holdes i
samme vinkel som stikket i docken på enheden. Du må ikke
trække din iPhone skråt ud.
Når du isætter eller fjerner din iPhone, skal du holde godt fast i
enheden.
Du må ikke dreje eller bøje din iPhone, da dette kan ødelægge
stikket.
Fjern din iPhone under transport, da der ellers kan opstå fejl.
digitale musikafspiller (eller anden enhed) til
AUDIO IN-tilslutningen på bagsiden af
enheden via et egnet lydkabel (medfølger
ikke).
2 Tryk på AUDIO IN for at aktivere Audio-in.
Tryk på OFF, og stop afspilningen på den tilsluttede enhed.
Tryk på FM/AM for at stoppe den automatiske forudindstilling.
Bemærk
1 Slut line-udgangsstikket på den bærbare
 Sådan indstilles en radioalarm
Tip
1 Slut enheden til strøm.
2 Tryk på CLOCK/MODE, indtil året blinker i
Hvis du ikke trykker på nogen knap i omkring 1 minut under
indstilling af uret, annulleres indstillingen af uret.
 Enheden indeholder en kalender med 100 år (2013 - 2112).
Ugedagen vises automatisk, når datoen er indstillet.
MON = Mandag, TUE = Tirsdag, WED = Onsdag,
THU = Torsdag, FRI = Fredag, SAT = Lørdag, SUN = Søndag
indtil den ønskede alarmtilstand vises.
Brug sleeptimeren, hvis du vil falde i søvn til musik osv. Enheden
stopper automatisk afspilningen eller slukker radioen efter en
forudindstillet periode.
Enheden forudindstiller automatisk tilgængelige stationer i
den rækkefølge, som de findes.
Betjen enheden på følgende måde for at indstille uret manuelt.
Bemærk
Du kan afspille lyd fra en valgfri enhed, f.eks. en bærbar digital
musikafspiller, via højttalerne i denne enhed. Sørg for, at
strømmen til alle enheder er afbrudt, før du udfører tilslutninger.
4 Juster lydstyrken ved hjælp af VOL + eller –.
1 Følg trin 1 til 2 under "Manuel indstilling", og
Sådan indstilles uret manuelt
Sekunderne øges fra nul.
Sådan stilles ind på en forudindstillet
station
1 Følg trin 1 til 2 under "Manuel indstilling", og
vælg AM- eller FM-båndet.
2 Tryk flere gange på CLOCK/MODE for at vælge
"PRESET".
Sådan annulleres indstilling af sommertid
under perioden med sommertid
displayet.
3 Tryk flere gange på ALARM TIME SET + eller –
for at indstille året, og tryk derefter på
CLOCK/MODE.
4 Gentag trin 3 for at angive måned, dag, timer
og minutter.
8 Tryk flere gange på ALARM TIME SET + eller –,
Bemærk
4 Tryk på DISPLAY/MEMORY for at indstille.
Ændringer ved enhedens automatiske indstilling af
sommertid (se ovenfor) er underlagt forhold og love i hvert
land/område. Hvis dette påvirker den ønskede indstilling, skal
du annullere den automatiske indstilling af sommertid og
indstille sommertid manuelt. Kunder, som bor i et land/
område, hvor der ikke bruges sommertid, skal annullere den
automatiske indstilling for sommertid, før enheden bruges.
Tryk samtidigt på OFF og DISPLAY/MEMORY på enheden i
mindst 2 sekunder for at aktivere automatisk indstilling af
sommertid.
" " og "On" vises i displayet for at angive, at automatisk
indstilling af sommertid er blevet aktiveret. Displayet vender
tilbage til klokkeslættet.
Hvis enheden indstilles til Moskvatid, er automatisk sommertid
som standard deaktiveret. Du kan aktivere den med
funktionen ovenfor. Starten og slutningen af sommertiden er
det samme som for områdenummer 2.
Sådan tilsluttes til lyd
Enheden skifter til indstilling af alarmtilstand.
Tryk på ALARM A eller B for at aktivere indikatoren for alarm A
eller B i displayet.
Hvis en iPhone er vanskelig at
sætte i
Tryk på OFF i stedet for DISPLAY/MEMORY i trin 4 for at
annullere indstilling af tidszone.
Selvom uret er indstillet korrekt fra fabrikken, kan der opstå
afvigelser under transport eller opbevaring. Se "Sådan indstilles
uret manuelt", hvis du skal indstille uret til det korrekte
klokkeslæt.
Tilslutning af valgfrie
enheder
7 Tryk på ALARM A eller B.
Sådan aktiveres alarmen
Moskvatid
Enheden skifter automatisk til sommertid.
" " vises automatisk, når sommertid begynder, og forsvinder,
når sommertid slutter.
Automatisk indstilling af sommertid er baseret på GMT
(Greenwich Mean Time).
Områdenummer 0:
Sommertid begynder: 1:00 AM den sidste søndag i marts.
Normaltid begynder: 2:00 AM den sidste søndag i oktober.
Områdenummer 1:
Sommertid begynder: 2:00 AM den sidste søndag i marts.
Normaltid begynder: 3:00 AM den sidste søndag i oktober.
Områdenummer 2:
Sommertid begynder: 3:00 AM den sidste søndag i marts.
Normaltid begynder: 4:00 AM den sidste søndag i oktober.
Tryk på ALARM TIME SET + eller – for at vælge mellem
følgende tre indstillinger for dag:
Ugedag: MON TUE WED THU FRI
Weekend: SAT SUN
Hver dag: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Tryk på ALARM A eller B for at deaktivere indikatoren for alarm A
eller B i displayet.
Når sommertid begynder
Bemærk
Det er muligt at forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AMstationer.
manuelt at stille ind på den station, der skal
forudindstilles.
2 Tryk på DISPLAY/MEMORY i mindst
2 sekunder.
3 Tryk på PRESET + eller – for at vælge det
forudindstillede nummer, og tryk derefter på
DISPLAY/MEMORY.
2 Tryk på OFF og CLOCK/MODE i mindst
Første gang du vil bruge den medfølgende fjernbetjening, skal
du fjerne beskyttelsesfilmen.
+ : Scanner opad på frekvensbåndene.
– : Scanner nedad på frekvensbåndene.
Scanningen starter fra den aktuelle frekvens. Scanningen
stopper, når der modtages en station.
Brug af iPhone med
enheden
1 Slut enheden til strøm.
Fjernbetjening
–Indstilling med scanning
Enheden scanner automatisk AM- eller FM-stationer.
Faconen og længden på antennen er beregnet til at modtage
AM-signaler. Antennen må ikke skilles ad eller rulles sammen.
Sådan fjernes AM-rammeantennen
1 Tryk på FM/AM for at tænde radioen.
2 Tryk flere gange på FM/AM for at vælge det
Hver gang du trykker på knappen, skifter radiobåndet
mellem AM og FM som følger:
Uret er indstillet fra fabrikken, og dets hukommelse forsynes af
det installerede Sony CR2032-batteri. Hvis "0:00" vises i displayet,
når enheden sluttes til stikkontakten første gang, kan batteriet
være svagt. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte en Sonyforhandler. Det installerede CR2032-batteri er en del af produktet
og er dækket af garantien.
Du skal vise Sony-forhandleren "Bemærkning til kunder i Europa"
(i denne vejledning) for at erklære garantien for dette produkt
gyldigt.
tilslutningen bag på enheden.
Betjening af radioen
ønskede bånd.
Bemærkning til kunder i Europa
3 Sæt AM-rammeantennens stik i AM ANTENNA-
 Se "Om app'en", hvis der vises en meddelelse i displayet på din
iPod touch eller iPhone.
 Nogle handlinger kan afvige eller er muligvis slet ikke
tilgængelige afhængigt af iPhone-modellen.
 Hvis din iPhone er i gang med en afspilning, når den sættes i
enheden, sendes lyden fra dine iPhone via enhedens højttaler,
selvom enheden afspiller lyd fra en anden funktion.
 Hvis din iPhone er ved at løbe tør for strøm, skal den lades op
et stykke tid, før den kan betjenes.
 Sony kan ikke holdes ansvarlig for situationer, hvor du mister
eller beskadiger data på en iPhone, når en iPhone er tilsluttet
denne enhed.
 Flere oplysninger om miljøforhold ved betjening af din iPhone
findes på Apple Inc.'s websted.
 Knappen MENU,  (Op),  (Ned) og ENTER på hovedenheden
og/eller den medfølgende fjernbetjening fungerer kun med
Apple-enheder (iPhone/iPod touch), der er installeret op til
iOS 6. Den fungerer ikke med iOS 7 eller nyere. I dette tilfælde
skal du udføre handlinger direkte på skærmen på Appleenhederne.
–Manuel indstilling
Om batteriet som
backupstrømkilde
Du skal aftørre batteriet med en tør klud for at sikre god
kontakt.
Du skal sørge for, at batteriets poler vender korrekt, når det
isættes.
Du må ikke tage fat i batteriet med en metalpincet, da dette
kan forårsage kortslutning.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske lande
med separate indsamlingssystemer)
FM-kabelantenne
Bemærk
Stikkets pol
 Sæt netadapteren i en lettilgængelig vægkontakt. Hvis der
opstår problemer, skal du omgående trække den ud af
vægkontakten.
 Du må ikke placere netadapteren på et sted med begrænset
plads, f.eks. på en bogreol eller i et indbygget skab.
 Du må ikke udsætte netadapteren for dryp eller sprøjt eller
anbringe genstande med væske, f.eks. vaser, oven på
netadapteren, da dette kan øge risikoen for brand eller
elektrisk stød.
Batterirum
Knappen
AUDIO IN
Se den medfølgende startvejledning.
 (Tilbage)
Gå tilbage til forrige spor. Under afspilning skifter denne
handling til starten af det aktuelle spor. Tryk to gange på
knappen for at gå til det forrige spor.
Hold trykket, mens du lytter til lyden for at finde det
ønskede punkt.
Bemærk
Knappen
ALARM B
Knappen ALARM
TIME SET -
1 Kun rammedelen må fjernes fra plastikfoden.
2 Montér AM-rammeantennen.
 (Fremad)
Gå til næste spor.
Hold trykket, mens du lytter til lyden for at finde det
ønskede punkt.
 (Op)/ (Ned)
Vælg et menupunkt eller et spor, der skal afspilles.
ENTER
Udfør det valgte menupunkt, eller start en afspilning.
Knapperne
VOL +/-
Batteriet (en batteripakke eller batterier, der er installeret i
apparatet), må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin, ild
eller lignende i længere tid.
FORSIGTIG
 (Afspil/pause)
Starter afspilning af din iPhone. Tryk igen for at sætte
afspilning på pause eller genoptage afspilning.
MENU
Gå tilbage til den forrige menu.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, som f.eks. en bogreol
eller et indbygget skab.
Fabriksskiltet og vigtigt oplysninger vedrørende sikkerhed er
placeret under hovedenheden og på vekselstrømsadapteren.
Fjernbetjeningssensor
Kom godt i gang
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der ikke
anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller
lignende ovenpå apparatet.
Da vekselstrømsadapterens hovedstik bruges til at koble
vekselstrømsadapteren fra strømforsyningsnettet, skal den
tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved den, skal du straks tage den ud af stikkontakten.
Knappen
ALARM RESET/OFF
OFF
RADIO
FM/AM
(fjernbetjeningssensor) på
6 Gentag trin 2 for at indstille ugedag.
Lyden er forvrænget.
Lyden springer eller er støjende.
En tilsluttet enheds radiofunktion fungerer
ikke.
Hvis en valgfri enhed forsynet med radio eller segmenttuner
er sluttet til enheden, kan modtagelsen være dårlig, hvilket
kan medføre manglende radiofunktion.
Der høres støj.
 Sørg for, at enheden ikke befinder sig tæt på bærbare
telefoner i brug osv.
 Træk lydkablet ud af AUDIO IN-tilslutningen, når den ikke er i
brug.
Uret blinker "0:00" eller "AM 12:00" efter en
strømafbrydelse.
Batterikapaciteten er lav. Udskift batteriet. Fjern det gamle
batteri, og isæt et nyt.
Radioalarmen, iPhone-alarmen eller
summeralarmen aktiveres ikke på det
forudindstillede alarmtidspunkt.
Kontroller, at alarm "A" eller alarm "B" vises korrekt.
Radioalarmen eller iPhone-alarmen
aktiveres, men der høres ingen lyd på det
forudindstillede alarmtidspunkt.
Kontroller alarmens lydstyrke.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt, må ikke dette apparatet utsettes for regn
eller fukt.
For å redusere risikoen for brann, må ventilasjonen på apparatet
ikke tildekkes med aviser, duker, gardiner eller lignende. Og ikke
plasser tente lys på apparatet.
Koble til en
nettstrømkilde
Koble strømadapteren (medfølger) til DC IN 6V-porten på
baksiden av enheten, og plugg den inn i en stikkontakt.
PRESET/TUNE +/-,
/-knapper
TI
ARM ME SET
AL
ALARM TIME
SET +-knapp
CL
O
K
C
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er plassert nederst
på utsiden av hovedenheten og på overflaten av
strømadapteren.
MO
DE
DI S P
LA
Y
M
FORSIKTIG
Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut feilaktig. Det
må bare skiftes ut med samme type.
Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for
utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Henvendelser relatert til produkt samsvar basert på Europeisk
Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti saker, vennligst
referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti
dokument.
Om copyright
iPhone, iPod, iPod nano og iPod touch er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land.
Lightning er et varemerke for Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk
tilbehør er designet for å koble spesifikt til henholdsvis iPod eller
iPhone, og er sertifisert av utvikleren for å møte Apples
ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enhetens
funksjonalitet eller dens overholdelse av sikkerhets- og
regulatoriske standarder. Vær oppmerksom på at bruk av dette
tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke trådløs ytelse.
No Power No Problem er et varemerke for Sony Corporation.
Auto Time Set er et varemerke for Sony Corporation.
Merknader
Denne enheten er ikke spesifisert for bruk med en iPad, og det
kan oppstå feil hvis den brukes med en.
I referanseguiden brukes "iPhone" som en generell referanse
til funksjoner på en iPod eller iPhone, med mindre noe annet
er angitt i teksten eller illustrasjonene.
Forholdsregler
Når du skal koble fra nettstrøm, tar du tak i selve pluggen, ikke
ledningen.
Fordi det brukes en sterk magnet til høyttaleren, må du holde
ting som kredittkort med magnetisk koding eller
fjæropptrukne klokker, CRT-baserte TV-er eller projektorer
unna enheten for å forhindre mulig skade fra magneten.
Ikke plasser enheten nær varmekilder, for eksempel radiatorer
eller luftekanaler, eller på et sted som er utsatt for direkte
sollys, mye støv, mekaniske vibrasjoner eller støt.
Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon for å forhindre intern
overoppheting. Ikke plasser enheten på en overflate (en
matte, et teppe eller lignende) eller nær materialer (f.eks.
gardiner) som kan blokkere ventilasjonshullene.
Hvis en gjenstand eller væske havner inne i enheten, må du
koble fra strømmen og få enheten undersøkt av kvalifisert
personell før du bruker den igjen.
I tordenvær må du ikke berøre antennen eller pluggen.
Ikke berør enheten med fuktige hender.
Ikke plasser enheten nær vann.
Merknader om strømadapter
SNOOZE/
BRIGHTNESS-knapp
SNOOZE/BRIGHTNESS
iPhone
iPhone -knapp
 Ikke vri batterieliminatorledningen eller plasser tunge
gjenstander oppå den.
 Hvis du vil koble fra nettstrøm, tar du tak i selve pluggen, ikke
ledningen.
ALARM
RESET
OFF
RADIO
RADIO
FM/AM-knapp
FM/AM
ALARM
RESET/OFF-knapp
Når batteriet skal skiftes
Når batteriet blir svakt, vises "" i displayet.
Hvis det oppstår et strømbrudd mens batteriet er svakt, vil
gjeldende klokkeslett og alarm slettes.
Skift ut batteriet med et Sony CR2032-litiumbatteri. Bruk av et
annet batteri kan forårsake brann eller eksplosjon.
Når du skal skifte ut batteriet, se "Skifte batteriet på enheten" for
å få flere detaljer.
Hvis du lagrer en annen stasjon med samme forhåndsinnstilte
nummer, vil den tidligere lagrede stasjonen overskrives.
Slik stiller du inn en forhåndsinnstilt
stasjon
1 Følg trinn 1 til 2 i "Manuell innstilling" og velg
VOL +/- -knapper
AM- eller FM-båndet.
2 Trykk på CLOCK/MODE gjentatte ganger for å
velge "PRESET".
ALARM TIME
SET +-knapp
ALARM B-knapp
Når du bruker fjernkontrollen til å betjene enheten, kan du
hoppe over dette trinnet og gå direkte til trinn 3.
ALARM TIME
SET --knapp
3 Trykk på PRESET + eller – for å velge ønsket
SLEEP-knapp
forhåndsinnstilt nummer.
AUDIO INknapp
Batterirom
DC IN 6V-port
FM-antenne
AUDIO IN-port
1 Fjern bare sløyfedelen fra plaststativet.
2 Sett opp AM-antennen.
AM ANTENNA-port
Knappene VOL +, PRESET/TUNE +,  og iPhone  har et berøringspunkt.
ANTENNA-porten på baksiden av enheten.
Slik fjerner du AM-antennen
Skyv og hold ned knasten på antenneterminalklemmen, og fjern
AM-antennen.
Fjernkontroll
Før du bruker den medfølgende fjernkontrollen for første gang,
må isolasjonsfilmen fjernes.
-side vender opp
Merknader
Hvis du ikke trykker på noen knapp i omtrent 1 minutt mens
du stiller klokken, vil klokkeinnstillingen annulleres.
 En 100-års kalender (2013 - 2112) er installert i enheten. Når
datoen er innstilt, vises ukedagen automatisk.
MON = mandag, TUE = tirsdag, WED = onsdag,
THU = torsdag, FRI = fredag, SAT = lørdag, SUN = søndag
Slik endrer du klokkeslettformatet
Du kan velge et 24-timers (standard) eller 12-timers system.
Trykk på og hold OFF og SNOOZE/BRIGHTNESS samtidig i
minst to sekunder.
Klokkeslettformatet bytter mellom 24-timers ("0:00" = midnatt)
og 12-timers system ("AM 12:00" = midnatt).
 Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen i en periode, fjerner du
batteriet for å unngå skade på grunn av lekkasje eller
korrosjon.
Operasjoner
Under klokkevisning trykker du på DISPLAY/MEMORY en gang
for datoen og måneden, og trykker en gang til for å få frem året.
Etter noen få sekunder endres displayet automatisk tilbake til
gjeldende klokkeslett.
Bruke en iPhone sammen
med enheten
Slik plasserer du en iPhone
Stille klokken
Slik stiller du klokken for første
gang
1 Åpne dokkdekselet.
2 Hold enheten og plasser iPhone overfor
dokkontakten på enheten.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et
inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell.
2 Trykk på og hold OFF og CLOCK/MODE i minst
2 sekunder.
Områdenummer "1" blinker i displayet.
ganger for å velge nummeret som følger:
Tidssone
0
Vesteuropeisk tid /
vesteuropeisk
sommertid
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres
til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er
oppbrukt.
Sentraleuropeisk tid /
sentraleuropeisk
sommertid
2
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om
hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
Østeuropeisk tid /
østeuropeisk
sommertid
3
Moskvatid
Dersom du har spørsmål om eller problemer med enheten din,
tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
Slik betjener du med en
fjernkontroll
Sikt inn fjernkontrollen mot
 (Spill av / pause)
Start avspilling på iPhone-enheten. Trykk på nytt for å
pause / fortsette avspillingen.
 (Opp)/ (Ned)
Velg et menyelement eller spor for avspilling.
ENTER
Utfør det valgte menyelementet eller start avspilling.
Når en iPhone er vanskelig å
plassere
Skyv dokkdekselet litt bakover mens du plasserer iPhone.
Merknader





4 Trykk på DISPLAY/MEMORY for å stille inn.

Merknader

Hvis du vil avbryte tidssoneinnstillingen, trykker du på OFF i
stedet for DISPLAY/MEMORY i trinn 4.
Selv om klokken er riktig stilt på fabrikken, kan det oppstå avvik
under transport eller oppbevaring. Ved behov stiller du klokken
på riktig klokkeslett ved å referere til "Slik stiller du klokken
manuelt".
Når sommertiden (DST/summer time)
begynner
Denne enheten justerer automatisk for sommertid.
" " vises automatisk fra begynnelsen av sommertidsperioden
og blir automatisk borte når den er over.
Automatisk justering av sommertid er basert på GMT (Greenwich
Mean Time).
Områdenummer 0:
Sommertiden begynner klokken 01:00 siste søndag i mars.
Standardtid begynner klokken 02:00 siste søndag i oktober.
Områdenummer 1:
Sommertiden begynner klokken 02:00 siste søndag i mars.
Standardtid begynner klokken 03:00 siste søndag i oktober.
Områdenummer 2:
Sommertiden begynner klokken 03:00 siste søndag i mars.
Standardtid begynner klokken 04:00 siste søndag i oktober.
Merknader
Merknad om bruk av iPhoneenheten
Hold iPhone-enheten når du bruker den.
blinker i displayet.
3 Trykk på ALARM TIME SET + eller – gjentatte
ganger for å stille inn året, og trykk på CLOCK/
MODE.
4 Gjenta trinn 3 for å stille inn måneden, timen
og minuttet.
Sekundene begynner å øke fra null.
1 Trykk på FM/AM for å slå på radioen.
2 Trykk på FM/AM gjentatte ganger for å velge
ønsket frekvens.
velge "TUNING".
Når du bruker fjernkontrollen til å betjene enheten, kan du
hoppe over dette trinnet og gå direkte til trinn 4.
4 Trykk på TUNE + eller – gjentatte ganger for å
stille inn ønsket stasjon.
5 Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
Hvis du vil slå av radioen, trykker du på OFF.
Slik fjerner du en iPhone-enhet
Hold enheten mens du fjerner iPhone-enheten.
Merk
Når FM-frekvenstrinnet er 0,05 MHz, er frekvensvisningen
nøyaktig inntil 0,1 MHz. For eksempel, 88,00 MHz eller
88,05 MHz vises som "88.0 MHz". I dette tilfellet trykker du én
gang på TUNE + eller – for å endre frekvenstrinnet, to ganger
for å endre frekvensvisningen.
–Skanneinnstilling
Enheten skanner automatisk etter AM- eller FM-stasjoner.
1 Følg trinn 1 til 3 i "Manuell innstilling".
2 Trykk på og hold TUNE + eller –.
+: skanner oppover gjennom frekvensbåndene.
–: skanner nedover gjennom frekvensbåndene.
Skanningen starter fra gjeldende innstilt frekvens. Når en
stasjon kan tas inn, stopper skanningen.
3 Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
–Forhåndsinnstilling
Merknader
En iPhone-enhet i et etui eller deksel kan plasseres på denne
enheten. Fjern etuiet eller dekselet hvis det forstyrrer
dokktilkoblingen.
Plasser iPhone-enheten godt på dokkontakten.
Når du plasserer eller fjerner iPhone-enheten, holder du den i
samme vinkel som dokkontakten på enheten. Ikke trekk
iPhone-enheten for langt forover.
Hold enheten godt fast når du plasserer eller fjerner iPhoneenheten.
Ikke vri eller bøy iPhone-enheten ettersom dette kan føre til
skade på kontakten.
Fjern iPhone når du transporterer den. I motsatt fall kan det
oppstå en feil.
Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner og 10 AMstasjoner.
Slik forhåndsinnstiller du en stasjon
1 Følg trinn 1 til 5 i "Manuell innstilling", og velg
manuelt stasjonen du vil forhåndsinnstille.
2 Trykk på og hold DISPLAY/MEMORY i minst
2 sekunder.
Hvis det oppstår et strømbrudd, vil summeralarmen vare
omtrent 5 minutter hvis batteriet ikke er svakt. Visse funksjoner
vil imidlertid påvirkes som følger:
Bakgrunnslyset vil ikke tennes.
Hvis iPhone eller radio velges som alarmmodus, vil den
automatisk endres til summer.
Hvis OFF ikke blir trykket på enheten, vil alarmen lyde i
omtrent 5 minutter.
Hvis "" vises i displayet, vil alarmen ikke lyde i tilfelle et
strømbrudd. Skift batteriet hvis "" vises.
Snooze-funksjonen kan ikke stilles inn under et strømbrudd.
Under et strømbrudd vil hver alarm utløses bare én gang på
innstilt tidspunkt.
Stille inn hviletimeren
Du kan falle i søvn til musikk og så videre ved hjelp av
hviletimeren. Enheten stopper avspilling eller radio automatisk
etter en forhåndsinnstilt periode.
1 Trykk på SLEEP mens du spiller av musikk eller
lytter til radio.
"SLEEP" vises og hviletiden blinker i displayet.
2 Trykk på SLEEP for å angi hviletimerens
varighet.
Hver gang du trykker på SLEEP, endres varigheten (i
minutter) som følger:
Displayet returnerer til gjeldende tidspunkt i omtrent
4 sekunder når du er ferdig med varighetsinnstillingen og
har sluppet SLEEP. Deretter starter hviletimeren.
Enheten spiller av i den innstilte varigheten og stopper.
Merk
Slik endrer du
hviletimerinnstillingen
Du kan trykke på SLEEP gjentatte ganger for å velge ønsket
innstilling for hviletimer, selv etter at hviletimeren er aktivert.
FM: S trekk FM-ledningsantennen helt ut for å øke
mottaksfølsomheten.
AM: Koble den medfølgende AM-antennen til enheten. Roter
antennen horisontalt for å oppnå optimale mottaksforhold.
Slik deaktiverer du hviletimeren
Merknader om radiomottak
Merk
Stille inn alarmen
Denne enheten er utstyrt med 3 alarmmodi – iPhone, radio og
summer. Still inn gjeldende klokkeslett før du stiller alarmen.
Dette sikrer at den utløses på riktig tidspunkt. (Se "Slik stiller du
klokken for første gang".)
Slik stiller du inn alarmen
"WAKE UP" vises og timen blinker i displayet.
ganger inntil ønsket time vises.
Hvis du vil bla raskt gjennom timene, trykker du på og
holder ALARM TIME SET + eller –.
3 Trykk på ALARM A eller B.
Minuttet blinker.
4 Gjenta trinn 2 for å stille inn minuttet.
5 Trykk på ALARM A eller B.
Dagene i uken blinker.
6 Gjenta trinn 2 for å stille inn dagene i uken.
Du kan velge dager fra følgende tre alternativer ved å trykke
på ALARM TIME SET + eller –:
Ukedag: MON TUE WED THU FRI
Helg: SAT SUN
Hver dag: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å stille hviletimeren på
"OFF" i trinn 2.
Når alarmtiden blir innstilt under hviletimerens varighet, vil
hviletimeren deaktiveres automatisk når alarmen utløses.
Koble til valgfrie
komponenter
Slik lytter du til lyd
Du kan lytte til lyd fra en valgfri komponent, for eksempel en
bærbar digital musikkspiller, gjennom høyttaleren til denne
enheten. Sørg for å slå av strømmen til alle komponenter før du
foretar tilkoblinger.
1 Koble linjeutgangen på en bærbar digital
musikkspiller (eller annen komponent) til
AUDIO IN-porten på enhetens bakside ved
hjelp av en egnet lydkabel (medfølger ikke).
2 Trykk på AUDIO IN for å aktivere Audio-infunksjonen.
"AUDIO IN" vises i displayet.
3 Slå på den tilkoblede komponenten.
4 Spill av den tilkoblede komponenten.
Lyd fra den tilkoblede komponenten genereres fra
høyttaleren på denne enheten.
5 Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
Slik går du tilbake til radioen
CR2032
3 Sett på batteriromdekselet og stram til skruen.
4 Trykk på , FM/AM, AUDIO IN eller
SNOOZE/BRIGHTNESS på enheten for å slå av
"" i displayet.
Merknader
 Når du skifter batteriet, må du ikke koble pluggen fra
stikkontakten. I motsatt fall vil gjeldende dato/klokkeslett og
forhåndsinnstilte alarmer/stasjoner slettes.
 Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen i en periode, fjerner du
batteriet for å unngå skade på grunn av lekkasje eller
korrosjon.
Feilsøking
Hvis et problem skulle gjenstå etter at du har foretatt følgende
kontroller, ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
Generelt
Strømmen slås ikke på når strømadapteren
kobles til.
 Sørg for at strømadapteren er godt koblet til stikkontakten.
Det kommer ikke lyd.
 Kontroller at enheten er koblet til nettstrøm, og at den valgfrie
komponenten er slått på.
 Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
 Kontroller at den valgfrie komponenten er riktig koblet til
enheten.
 Slik stiller du inn iPhone som
alarmmodus
1 Utfør trinn 1 til 8 i "Slik stiller du inn alarmen".
2 Trykk på ALARM A eller B for å velge "iPhone"
som alarmmodus.
Volumnivået blinker i displayet.
3 Trykk på ALARM TIME SET + eller – for å
justere volumet.
4 Trykk på ALARM A eller B.
Innstillingen blir angitt. "A" eller "B" vises i displayet for å angi
at alarmen er aktivert.
iPhone vil utløses til innstilt tid.
Slik slutter du å lytte
Trykk på OFF, og stopp avspillingen på den tilkoblede
komponenten.
Merknader
Hva slags lydkabel du trenger avhenger av den valgfrie
komponenten. Sørg for å bruke riktig type kabel.
Hvis volumnivået er lavt, justerer du volumet på enheten først.
Hvis volumnivået fortsatt er for lavt, justerer du volumet til den
tilkoblede komponenten først.
Når du ser på TV eller lytter på radio med en valgfri komponent
koblet til enheten, kan mottaket være svakt.
Koble lydkabelen fra enheten når den ikke er i bruk.
Når du lytter på radio med en valgfri komponent tilkoblet, slår
du av den tilkoblede komponenten for å forhindre støy. Hvis
det oppstår støy, selv når komponenten er slått av, kobler du
fra den valgfrie komponenten og plasserer den i god avstand
fra enheten.
Andre nyttige funksjoner
Merknader
Hvis du vil våkne opp til musikk som er lagret på en iPhone,
kobler du iPhone til enheten før alarmen utløses.
Hvis alarminnstillingen for iPhone er fullført, men du slår av
iPhone etter at du har stilt inn iPhone på enheten, vil
alarmmodusen være summer.
Stille inn lysstyrken på
displayet
 Slik stiller du inn radioalarmen
Fire nivåer av lysstyrke er tilgjengelig ved å trykke på SNOOZE/
BRIGHTNESS.
1 Utfør trinn 1 til 8 i "Slik stiller du inn alarmen".
2 Trykk på ALARM A eller B for å velge
radiofrekvensen ("FM" eller "AM").
Det forhåndsinnstilte nummeret blinker i displayet.
3 Trykk på ALARM TIME SET + eller – for å velge
ønsket forhåndsinnstilt nummer eller "– –" på
det korresponderende båndet.
"– –" er den siste stasjonen du lytter til før alarmen blir utløst.
4 Trykk på ALARM A eller B.
Volumnivået blinker i displayet.
5 Trykk på ALARM TIME SET + eller – for å
justere volumet.
6 Trykk på ALARM A eller B.
Innstillingen blir angitt. "A" eller "B" vises i displayet for å angi
at alarmen er aktivert.
Radioen vil slås på til innstilt tid.
1 Utfør trinn 1 til 8 i "Slik stiller du inn alarmen".
2 Trykk på ALARM A eller B for å velge
alarmmodusen "BUZZER" (summer).
Innstillingen blir angitt. "A" eller "B" vises i displayet for å angi
at alarmen er aktivert.
Summeren vil utløses til innstilt tid.
Merk
Volumet til summeren kan ikke justeres.
Slik bekrefter du en
alarmtidsinnstilling
Trykk på ALARM TIME SET + eller –. Innstillingen vil vises i
omtrent 4 sekunder.
Slik endrer du en
alarminnstilling
Trykk på og hold ALARM TIME SET + i minst 2 sekunder for å
flytte alarmtidspunktet forover. Trykk på og hold ALARM TIME
SET – i minst 2 sekunder for å flytte alarmtidspunktet bakover.
Når du slipper knappen, vil det nye tidspunktet blinke i omtrent
2 sekunder. Hvis du vil endre alarmtidspunktet igjen, trykker du
på ALARM TIME SET + eller – i løpet av disse 2 sekundene. I
motsatt fall brukes den nye innstillingen som vist.
Tips
"A" eller "B" vises i displayet for å angi at alarmtidspunktet er
endret og aktivert.
Selv om alarmen er satt til av, vil alarmen slås på når du endrer
alarminnstillingen.
Slik slumrer du litt lenger
Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Lyden slås av, men vil automatisk slås på igjen etter omtrent
10 minutter.
Du kan endre snooze-tiden ved å trykke på SNOOZE/
BRIGHTNESS gjentatte ganger i løpet av 4 sekunder.
Maksimal snooze-tid er 60 minutter.
Hvis du vil stoppe snoozetimeren, trykker du på OFF.
Kontroller at den valgfrie komponenten er riktig koblet til
enheten.
Sørg for at den valgfrie komponenten ikke er i nærheten av en
TV.
Når den valgfrie komponenten ikke er i bruk med enheten,
kobler du lydkabelen fra AUDIO IN-porten.
Radiofunksjonen til en tilkoblet valgfri
komponent virker ikke.
Når en valgfri komponent utstyrt med radio eller tuner kobles
til enheten, kan mottaksfølsomheten være dårlig, med fare for
manglende radiomottak.
Det høres støy.
 Kontroller at enheten ikke er i nærheten av for eksempel
bærbare telefoner som er i bruk.
 Koble lydkabelen fra AUDIO IN-porten når den ikke er i bruk.
Klokken blinker "0:00" eller "AM 12:00" på
grunn av et strømbrudd.
Batterinivået er lavt. Skift batteriet. Fjern det gamle batteriet
og installer et nytt.
Alarmen for radio, iPhone eller summer
utløses ikke på forhåndsinnstilt
alarmtidspunkt.
Kontroller at alarm "A" eller alarm "B" vises riktig.
Alarmen for radio eller iPhone aktiveres,
men det høres ingen lyd på det
forhåndsinnstilte alarmtidspunktet.
Kontroller alarmvoluminnstillingen.
Når sommertiden begynner, brukes ikke
sommertid automatisk av klokken.
Kontroller at klokken er riktig innstilt.
Trykk på og hold OFF og DISPLAY/MEMORY samtidig i minst
2 sekunder for å aktivere sommertidsfunksjonen.
Det kommer ikke lyd.
8 Trykk på ALARM TIME SET + eller – gjentatte
Du kan velge en av 4 innstillinger: "iPhone", "FM", "AM" eller
"BUZZER" (summer). Still inn alarmmodus som følger:
– iPhone: se " Slik stiller du inn iPhone som alarmmodus".
– F M eller AM: se " Slik stiller du inn radioalarmen".
– SUMMER: se " Slik stiller du inn summeralarmen".
Lyden er ujevn eller det høres støy.
Ved bruk av iPhone
Trykk på .
ganger inntil ønsket alarmmodus vises.
Lyden er forvrengt.
Det forhåndsinnstilte nummeret fulgt av frekvensen til den siste
stasjonen vises i displayet.
Slik går du tilbake til iPhone
Alarmmodusinnstillingen blir angitt.
Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
Trykk på FM/AM.
7 Trykk på ALARM A eller B.
 Slik stiller du inn summeralarmen
3 Trykk på CLOCK/MODE gjentatte ganger for å
Slik stiller du klokken manuelt
1 Plugg inn enheten.
2 Trykk på og hold CLOCK/MODE inntil året
–Manuell innstilling
Hver gang du trykker på knappen, bytter radiofrekvensen
mellom AM og FM som følger:
Endringer av automatisk sommertidsjustering på enheten (se
ovenfor) er underlagt gjeldende lokal lovgivning og andre
forhold. Hvis dette er i strid med ønsket justering, annullerer
du automatisk sommertidsjustering og stiller inn visningen av
sommertid manuelt etter behov. Kunder i et land eller en
region som ikke bruker sommertid, må annullere automatisk
sommertidsjustering før bruk av enheten.
Hvis du vil aktivere automatisk sommertidsjustering igjen,
trykker du på og holder OFF og DISPLAY/MEMORY samtidig i
minst 2 sekunder.
" " og "On" vises i displayet for å vise at automatisk
sommertidsjustering er aktivert. Displayet går tilbake til
klokken.
Når enheten er stilt inn til Moskvatid, stilles Automatisk DST /
justering av sommertid til av. Du kan slå den på ved å følge
operasjonen over. Begynnelsen og slutten på sommertid vil
være den samme som områdenummer 2.
Hvis du vil endre klokkeinnstillingene manuelt, gjør du følgende
på enheten.
Hvis det vises en melding i displayet på iPod touch eller
iPhone, se "Om App".
Noen operasjoner kan avvike eller er kanskje ikke tilgjengelige
på enkelte iPhone-modeller.
Hvis iPhone-enheten allerede spiller når den plasseres på
enheten, vil iPhone-lyden komme fra enhetens høyttaler, selv
om enheten holdt på å spille av lyd fra en annen funksjon.
Hvis batterinivået på iPhone-enheten er ekstremt lavt, må du
lade batteriet en stund før bruk.
Sony kan ikke påta seg ansvar i tilfelle registrerte data på en
iPhone går tapt eller blir skadet mens en iPhone er koblet til
denne enheten.
Hvis du vil ha detaljer om krav til miljøforhold ved bruk av en
iPhone, se webområdet til Apple Inc.
MENU-,  (Opp)-,  (Ned)- og ENTER-knappen på
hovedenheten og/eller fjernkontrollen som følger med
fungerer kun med Apple-enhetene (iPhone/iPod touch) som
er installert med opptil versjon iOS 6. Den fungerer ikke med
iOS 7 eller senere. Hvis denne versjonen er installert, bruker du
skjermen på Apple-enheten direkte.
Betjene radioen
Slik annullerer du automatisk
sommertidsjustering i sommertidsperioden
Automatisk sommertidsjustering kan annulleres.
Trykk på og hold OFF og DISPLAY/MEMORY samtidig i minst
2 sekunder mens klokken vises.
" " og "OFF" vises i displayet for å vise at automatisk
sommertidsjustering er annullert. Displayet går tilbake til
klokken.
(fjernsensoren) på enheten.
MENU
Gå tilbake til forrige meny.
3 Trykk på ALARM TIME SET + eller – gjentatte
Områdenummer
3 Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
Merknader om alarmen i tilfelle et
strømbrudd
Deaktiver equalizerfunksjonen på den tilkoblede valgfrie
komponenten.
Senk enhetens volum.
1 Plasser iPhone-enheten på dokkontakten.
"iPhone" vises i displayet.
iPhone-enheten starter avspilling.
Hvis iPhone-enheten ikke starter avspilling, kan du betjene
iPhone-enheten direkte.
Du kan betjene en tilkoblet iPhone via denne enheten eller
iPhone selv.
batterirommet med -siden opp.
Trykk på OFF.
2 Trykk på ALARM TIME SET + eller – gjentatte
2 Trykk på .
2 Fjern det gamle batteriet og sett inn et nytt i
Lyden er lav
1 Trykk på og hold ALARM A eller B.
Dokkontakten kan stilles litt på skrå.
Flere detaljer under "Bruke en iPhone sammen med
enheten".
Når iPhone er innstilt som alarm, vil bare summeralarmen
utløses hvis det ikke står en iPhone i dokkontakten, ingen
musikk er lagret i iPhone-enheten, eller iPhone-enheten er
slått av.
Alarmfunksjonen virker som normalt på første og siste dag
med sommertid. Hvis automatisk sommertidsjustering er
innstilt og alarmen er aktivert for et tidspunkt som blir hoppet
over når sommertiden begynner, vil alarmen utløses. Hvis
alarmen er aktivert for et tidspunkt som overlapper slutten på
sommertidsperioden, vil alarmen utløses to ganger.
Hvis samme alarm er innstilt for både alarm A og B, blir alarm
A prioritert.
Hvis du ikke gjør noe mens alarmen lyder, slutter den etter
omtrent 60 minutter.
Selv om lysstyrkenivået er satt til Av, vil det endres til Lav mens
alarmen er utløst.
Trykk på og hold SNOOZE/BRIGHTNESS for å slå av displayet
direkte.
Om App
En egen dokkapplikasjon for iPod touch/iPhone er tilgjengelig
fra Apple App Store.
Søk etter "D-Sappli" og last ned denne gratisappen for å finne ut
mer om funksjonene.
Egenskaper
D-Sappli omfatter forskjellige tidtakerfunksjoner:
musikkspillingstimer og hviletimer.
Med musikkspillingstimeren kan du av / pause musikk på
ønsket tidspunkt. Hviletimeren lar deg angi et tidspunkt når
du vil stoppe avspilling av musikk.
Musikkspillingstimeren og hviletimeren er bare tilgjengelige
når D-Sappli er aktivert.
D-Sappli kan vise en liste over forhåndsinnstilte radiostasjoner
som er programmert i denne enheten.
Du kan endre navn på forhåndsinnstilte radiostasjoner og
endre deres forhåndsinnstilte numre på D-Sappli.
Forhåndsinnstilte numre og rekkefølgen vil også endres
tilsvarende på enheten.
D-Sappli omfatter også en forstørrelsesfunksjon for
klokkevisningen.
Du kan synkronisere klokkeslett og dato fra iPhone ganske
enkelt ved å angi tiden på dokkontakten når D-Sappli
aktiveres.
Merknader
Hvis appen for tilkobling med denne enheten ikke blir lastet
ned til din iPod touch/iPhone, vises det gjentatte ganger en
popup-melding som ber deg laste ned D-Sappli.
Deaktiver appens koblingsfunksjon for å fjerne popupmeldingen.
Slik deaktiverer du appens koblingsfunksjon: fjern iPod touch/
iPhone fra dokkontakten. Trykk på  (for å gå inn i
funksjonen for iPhone). Trykk på og hold  og deretter OFF
på enheten samtidig i minst 2 sekunder. ("OFF" vises i
displayet for å vise at appens koblingsfunksjon er deaktivert.)
Hvis du vil gjenaktivere appens koblingsfunksjon, gjentar du
trinnene ovenfor. ("On" vises i displayet for å vise at appens
koblingsfunksjon er aktivert.)
Kompatible iPod/iPhonemodeller
De kompatible iPod/iPhone-modellene er som følger.
Oppdater programvaren på iPod/iPhone til siste versjon før du
bruker den med denne enheten.
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPod touch (5. generasjon)
iPod nano (7. generasjon)*
* Fjernkontrollkommandoene "MENU", "", "" og "ENTER"
fungerer kun med iPhone og iPod touch.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Slik slutter du å lytte før
forhåndsinnstilt tid
Bruke en iPhone-enhet
 (Bakover)
Gå tilbake til forrige spor. Under avspilling returnerer denne
operasjonen til begynnelsen av gjeldende spor. Trykk to
ganger hvis du vil gå tilbake til forrige spor.
Trykk på og hold mens du lytter til lyden for å finne ønsket
punkt.
Gjeldende CET- (Central European Time) klokkeslett vises i
displayet.
1
(standardinnstilling)
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode
av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt
kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Du kan bruke enheten som batterilader for en iPhone-enhet.
Ladingen begynner når iPhone-enheten blir koblet til enheten.
Ladestatusen vises i displayet på iPhone-enheten. Se
brukerhåndboken for iPhone-enheten hvis du vil ha flere
detaljer.
 (Forover)
Gå til neste spor.
Trykk på og hold mens du lytter på lyden for å finne ønsket
punkt.
Denne enheten er forhåndsinnstilt med gjeldende dato og
klokkeslett på fabrikken, og drives av et reservebatteri. Alt du må
gjøre første gang er å plugge inn enheten og velge tidssone.
1 Plugg inn enheten.
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at
batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med
et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er
lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til
å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative
konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra til å
bevare naturlige ressurser.
Slik lader du en iPhone-enhet
Slik viser du året og datoen
Merk
og enheten, fjern skruen på batteridekselet i
bunnen av enheten og åpne batterirommet.
Når du lytter til radio, trykker du på DISPLAY/MEMORY
gjentatte ganger for å vise forhåndsinnstillingsnummeret,
frekvensen til gjeldende stasjon, datoen og måneden og
deretter året. Displayet vender deretter tilbake til gjeldende
klokkeslett.
Ikke plasser AM-antennen nær enheten, strømforsyningen eller
annet AV-utstyr under bruk, ellers kan det oppstå støy.
Hold digitale musikkspillere eller mobiltelefoner borte fra AMeller FM-antennen, ellers kan det oppstå mottaksforstyrrelser.
Når du lytter på radio med en iPhone koblet til enheten, kan
det oppstå forstyrrelser for radiomottaket.
Når du lytter til radioen mens du lader en iPhone, kan det
oppstå forstyrrelser for radiomottaket.
Knappene VOL + og  har et berøringspunkt.
Med normal bruk bør batteriet (CR2025) vare minst 6 måneder.
Når fjernkontrollen ikke kan betjene enheten lenger, er det på
tide å skifte batteriet.
1 Behold strømadapteren koblet til stikkontakten
Alle valgfrie komponenter som spilles av i øyeblikket og er
koblet til AUDIO IN-porten, vil fortsette avspillingen, men
med dempet lyd.
Slik forbedrer du
mottaksforholdene
Når batteriet skal skiftes
Skifte batteriet på
enheten
Slik bytter du display når du lytter til
radio
Når du lytter til en stasjon som ikke er forhåndsinnstilt, vises
det ikke et forhåndsinnstilt nummer.
Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre god kontakt.
Sørg for riktig polaritet når du installerer batteriet.
Ikke hold batteriet med en pinsett av metall, ellers kan det
oppstå kortslutning.
Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte
batterier (gjelder i EU og andre europeiske
land med separate resirkuleringsrutiner)
Hvis du vil stoppe automatisk forhåndsinnstilling, trykker du
på FM/AM.
Merk
MERKNADER OM LITIUMBATTERI
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet
skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet
avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige
negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av
disse materialene vil være med på å ta vare på våre
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte
produktet.
Aktuelt tilbehør: Fjernkontroll.
Enheten forhåndsinnstiller automatisk de tilgjengelige
stasjonene i rekkefølge.
Tips
Pluggens polretning
Kassering av gamle elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den Europeiske Unionen
og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
AM- eller FM-båndet.
displayet.
3 Trykk på DISPLAY/MEMORY.
 Bruk bare den medfølgende strømadapteren. For å unngå
skade på systemet må du ikke bruke noen annen
strømadapter.
 Plugg strømadapteren inn i en stikkontakt i nærheten (på det
vanlige strømnettet). Hvis det oppstår problemer, trekker du
den ut av stikkontakten umiddelbart.
 Ikke installer strømadapteren i innestengte områder, for
eksempel i et bokskap eller innebygd kabinett.
 For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må
strømadapteren ikke utsettes for drypping eller sprut. Ikke
plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på
strømadapteren.
1 Følg trinn 1 til 2 i "Manuell innstilling" og velg
2 Trykk på og hold FM/AM inntil "AP" blinker i
Antennens form og lengde er utformet for mottak av AMsignaler. Ikke demonter eller rull opp antennen.
3 Sett inn AM-antennens kontakt i AM
4 Juster volumet ved hjelp av VOL + eller –.
–Automatisk forhåndsinnstilling
Koble til AM-antennen
Se den medfølgende Startveiledning.
Tips
Merk
Denne enheten inneholder et CR2032-batteri som
reservestrømkilde for å holde klokken og alarmen i gang under
et strømbrudd. (No Power No Problem-system)
Klokken er forhåndsinnstilt på fabrikken, og minnet drives av det
forhåndsinstallerte Sony CR2032-batteriet. Hvis "0:00" vises i
displayet når enheten kobles til stikkontakten for første gang,
kan batteriet være svakt. I så fall må du kontakte en Sonyforhandler. Det forhåndsinstallerte CR2032-batteriet anses som
en del av produktet, og dekkes av garantien.
Du må vise "Merknad for kunder i Europa" (i denne
instruksjonen) til en Sony-forhandler for å bekrefte at du har
garanti for dette produktet.
Displayet viser frekvensen i omtrent 10 sekunder, og går
deretter tilbake til gjeldende klokkeslett.
Hvis du vil forhåndsinnstille en annen stasjon, gjentar du disse
trinnene.
Hvis du vil avbryte innstilling av forhåndsnummer, trykker du
på OFF i stedet for DISPLAY/MEMORY i trinn 3.
Fjernsensor
Om batteriet som
reservestrømkilde
Merknad for kunder i Europa
Generell informasjon
Merknader
DISPLAY/MEMORYknapp
Merknader
Slik deaktiverer du alarmen
Trykk på ALARM A eller B for å slå på alarm A- eller B-indikatoren
i displayet.
Ikke utsett batteriene (batteripakken eller installerte batterier)
for sterk varme, f.eks. solskinn, flammer eller lignende, over lang
tid.
Fordi hovedpluggen på strømadapteren brukes til å koble
strømadapteren fra nettstrømmen, er det praktisk å koble den til
en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du skulle merke noe
unormalt med den, må du koble den fra stikkontakten
umiddelbart.
Trykk på OFF for å slå av alarmen.
Trykk på , FM/AM eller AUDIO IN for å stoppe alarmen og
aktivere den tilsvarende funksjonen på samme tid.
Alarmen vil utløses igjen på samme tidspunkt neste dag.
Slik aktiverer du alarmen
CLOCK/MODEknapp
Ikke installer apparatet i innestengte områder, for eksempel et
bokskap eller innebygd kabinett.
Slik stopper du alarmen
Trykk på ALARM A eller B for å slå av alarm A- eller B-indikatoren
i displayet.
ALARM A-knapp
ALARM TIME
SET --knapp
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må apparatet
ikke utsettes for drypping eller sprut. Ikke plasser gjenstander
fylt med væske, for eksempel vaser, på apparatet.
Dokkontakt
ET/TUNE
PRES
Eksempel: Følgende displayer vises når du stiller
FM 89,8 MHz til forhåndsinnstilt nummer 2 for
FM.
Y
ADVARSEL
forhåndsinnstilte nummeret, og trykk deretter
på DISPLAY/MEMORY.
OR
Før bruk av systemet må du lese denne håndboken nøye og ha
den tilgjengelig for fremtidig referanse.
3 Trykk på PRESET + eller – for å velge det
Komme i gang
EM
Norsk
 Kontroller at iPhone er godt tilkoblet.
 Kontroller at den tilkoblede iPhone spiller av musikk.
 Kontroller at funksjonen for iPhone er aktivert.
 Kontroller at iPhone-modellen er kompatibel med denne
enheten. (Se "Kompatible iPod/iPhone-modeller".)
Operasjonen utføres ikke.
 Kontroller at iPhone er godt tilkoblet.
 Kontroller at iPhone-modellen er kompatibel med denne
enheten. (Se "Kompatible iPod/iPhone-modeller".)
iPhone lades ikke.
 Kontroller at iPhone er godt tilkoblet.
 Kontroller at strømadapteren er godt tilkoblet.
 Kontroller at iPhone-modellen er kompatibel med denne
enheten. (Se "Kompatible iPod/iPhone-modeller".)
Lydinntak
Det kommer ikke lyd.
Kontroller at lydkabelen er godt tilkoblet.
Kontroller at den tilkoblede valgfrie komponenten er i
avspillingsmodus.
Øk volumet på den valgfrie komponenten uten å forårsake
lydforvrengning. Hvis du vil justere volumet på den valgfrie
komponenten, se brukerhåndboken til denne komponenten.
Kontroller at funksjonen for Lydinntak er aktivert.
Lyden er lav.
Kontroller volumet på den tilkoblede valgfrie komponenten.
Øk volumet på den valgfrie komponenten uten å forårsake
lydforvrengning. Hvis du vil justere volumet på den valgfrie
komponenten, se brukerhåndboken til denne komponenten.
Lyden er forvrengt.
Senk volumet på den valgfrie komponenten til
forvrengningen ikke høres. Hvis du vil justere volumet på den
valgfrie komponenten, se brukerhåndboken til denne
komponenten.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen virker ikke.
Skift batteriet i fjernkontrollen med et nytt hvis det er svakt.
Sørg for at fjernkontrollen peker mot fjernsensoren på
enheten.
Ikke dekk til eller plasser noen objekter direkte foran
fjernsensoren.
Fjern hindringer i banen mellom fjernkontrollen og enheten.
Kontroller at fjernsensoren ikke er utsatt for sterkt lys, for
eksempel direkte sollys eller fluorescerende lampelys.
Hvis problemet ikke gir seg, kan du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Spesifikasjoner
Tidsvisning
Bytte mellom 24-timers (standard) og 12-timers system.
iPhone
DC-utgang: 5 V
MAKS: 1 A
Radio
Frekvensområde
Bånd
Frekvens
Frekvenstrinn
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz - 1602 kHz
9 kHz
Generelt
Høyttaler
Ca. 40 mm dia.
Inngang
AUDIO IN-port (ø 3,5 mm stereo miniplugg)
Strømeffekt
Mono 0,8 W (ved 10 % harmonisk forvrengning)
Strømkilde
DC IN 6 V (med medfølgende batterieliminator [AC 230 V, 50 Hz])
For klokkereserve: 3 VDC, CR2032-batteri (1)
Dimensjoner
Ca. 126 mm × 92 mm × 100 mm (b/h/d)
medregnet fremstikkende deler og kontroller
Masse
Ca. 482 g
Medfølgende tilbehør
Fjernkontroll (med et litiumbatteri ) (1)
Batterieliminator (1)
AM-antenne (1)
Startveiledning (1)
Referanseguide (dette dokumentet) (1)
Download PDF

advertising