Sony | NWZ-A15 | Sony NWZ-A15 Walkman® A10 од серија A Информации за безбедноста

©2014 Sony Corporation
4-540-307-11(1)
Македонски
Мерки на претпазливост за потрошувачите во Европа
Забелешка за потрошувачите: следнава информација е само за опрема
продадена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Штутгарт, Германија
За слушалки
• Избегнувајте да репродуцирате гласно бидејќи слушање подолго време
гласна музика може да го оштите вашиот слух.
• При висок тон надворешните звуци може да не се слушаат. Избегнувајте да слушате
со уредот во ситуации додека возите автомобил или велосипед.
• Бидејќи слушалките се со воздушно отворен дизајн, звукот од слушалките може да
поминува низ нив. Не сметајте на околината.
Да спречите можност од оштетување на слухот, не слушајте при
на многу јак тон подолго време.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со суштинските барања и
други релевантни одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали пристапете на следната
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Download PDF

advertising