Sony | NW-E005 | Sony NW-E005 Bruksanvisning

Innhold
Meny
Indeks
Brukerveiledning
NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005
©2006 Sony Corporation
2-688-631-42 (1)
2
Slik bruker du knappene i brukerveiledningen
Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold",
"Home-menyliste" eller "Stikkordregister".
Hopper til innholdsfortegnelsen
Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken.
Hopper til Home-menylisten
Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i
spillermenyen.
Hopper til stikkordregisteret
Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken.
 Tips
• Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, i
Home-menylisten eller i stikkordregisteret.
• Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks.  side 3) på
hver side.
• Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"menyen i Adobe Reader og velger "Søk" for å vise navigasjonsrammen. Deretter skriver
du stikkordet inn i søketekstboksen og klikker "Søk".
• Du kan hoppe til forrige eller neste side ved å klikke knappene
og
nederst i Adobe
Reader-vinduet.
Fortsettes 
Indeks
Bla gjennom brukerveiledningen
Meny
En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert
med spilleren. Når du har installert SonicStage-programvaren fra den
medfølgende CD-ROMen, kan du også bruke Hjelp med SonicStage.
– Quick Start Guide forklarer oppsettet og den grunnleggende bruken, slik at
du kan importere sanger til en datamaskin, overføre dem til spilleren og
spille dem av.
– Denne brukerveiledningen forklarer standardfunksjoner og avanserte
funksjoner, slik at du får full bruk av spilleren og kan feilsøke problemer.
– Hjelp for SonicStage gir detaljert informasjon om hvordan du bruker
SonicStage-programvaren ( side 3).
Innhold
Om håndbøkene
3
Innhold
Slik endrer du sideoppsettet
Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan
sidene skal vises.
Meny
Kontinuerlig – motstående
To sider vises side ved side, og hvert
sidepar er del av en kontinuerlig
visning av sider. Når du blar, ruller
forrige og neste sidepar opp eller ned
kontinuerlig.
Kontinuerlig
Sidene vises som en kontinuerlig serie
med sider.
Motstående
Når du blar, ruller forrige og neste
To sider vises ved siden av hverandre.
sider opp eller ned kontinuerlig.
Når du blar, endres visningen til
forrige eller neste sidepar.
Bruke Hjelp for SonicStage
Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for
eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til
spilleren.
 Klikk "Help" – "SonicStage Help" når SonicStage kjører.
Hjelpen vises.
Obs!
• I Hjelp for SonicStage refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device".
Indeks
Enkeltside
Sidene vises én og én.
Når du blar, endres visningen til
forrige eller neste side.
4
Spille av sanger
Søke etter sanger etter sangnavn (Song) .........13
Søke etter sanger etter artist (Artist) .................14
Søke etter sanger etter album (Album).............15
Endre avspillingsmodus (Play Mode) .......16
Spille av sanger i en bestemt tidsperiode
(Sports Timer) .................................................. 18
Innstillinger
Endre sangrekkefølgen (Sort) ...................19
Endre displaymodus (Display Mode) .........21
Angi volum ved hjelp av funksjonen for
forhåndsinnstilt volum
(Volume Mode) ................................................ 23
Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus
(Preset) ...........................................................................23
Bytte til manuell modus (Manual) ......................25
Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer) .............26
Registrere en ønsket lydkvalitet
(Preset Custom)................................................ 27
Justere volumnivået
(Dynamic Normalizer) ..................................... 28
Begrense volumet (AVLS) ...........................29
Slå av pipelyden (Beep) ................................30
(Set Date-Time) ................................................ 31
Angi datoformat (Date Disp Type) ..............33
Angi tidsformat (Time Disp Type)...............34
Vise spillerinformasjon (Information) .....35
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
(Reset All Setting) ............................................ 36
Formatere minnet (Format) ........................37
Endre innstillingen for USB-tilkobling
(USB Power) ......................................... 39
Angi om displayet skal være på venstre
eller høyre side (Rotation) .........................40
Redusere strømforbruket
(Power Save) ..................................................... 41
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Lytte til FM-radio................................ 43
1 Bytte til FM-mottakeren.............................43
2 Stille inn radiostasjoner automatisk
(FM Auto Preset)...........................................................44
3 Velge radiostasjoner ....................................45
Stille inn ønskede radiostasjoner........ 47
Slik sletter du lagrede radiostasjoner...........47
Angi mottaket (Scan Sens)............................48
Veksle mellom mono og stereo
(Mono/Auto) .................................................... 49
Fortsettes 
Indeks
Spille av sanger (ALL SONGS) .....................11
Spille av sanglister (PLAYLIST) ..................12
Søke etter sanger (SEARCH) .......................13
Justere gjeldende tidsinnstilling
Meny
Medfølgende tilbehør ........................... 6
Home-menyliste .................................... 7
Grunnleggende bruk – deler og
kontroller ............................................... 8
Innhold
Innhold
5
Feilsøking ............................................ 57
Meldinger ............................................ 63
Avinstallere SonicStage ....................... 67
Annen informasjon
Forholdsregler .................................... 69
Om opphavsrett .................................. 73
Spesifikasjoner .................................... 74
Indeks .................................................. 77
Indeks
Feilsøking
Meny
Lade spilleren ...................................... 50
Maksimere batteriets levetid............... 51
Hva er format og bithastighet? ........... 52
Spille av sanger uten pauser ................ 53
Hvordan importeres sanginformasjonen
til spilleren? ...................................... 54
Lagre andre typer data enn lydfiler..... 55
Oppgradere fastvaren i spilleren ........ 56
Innhold
Avanserte funksjoner
6
Kontroller at følgende er inkludert i pakken:
 CD-ROM* (1)
- SonicStage-programvare
- Brukerveiledning (PDF-fil)
* Ikke prøv å spille av denne CD-ROMen i en lyd-CD-spiller.
Om serienummeret
Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen. Nummeret
finnes på etiketten på baksiden av spilleren. Ikke fjern etiketten.
Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren. Se  side 35 for
mer informasjon.
Indeks
 Quick Start Guide (1)
Meny
 Hodetelefoner (1)
Innhold
Medfølgende tilbehør
7
Du kan styre følgende funksjoner ved å bruke knappen
Knappen
/HOME
HOME
Veksler mellom kontrollmodiene for
sang og mappe under avspilling eller i
stoppmodus.
I skjermbildet for FM-mottakeren* kan
du veksle mellom manuell
innstillingsmodus og
forhåndsinnstillingsmodus.
Trykk og hold inne
HOME-skjermbildet vises og du kan
bruke følgende funksjoner:
(ALL SONGS).............................. 11
(FM) * ...................................... 43
(PLAYLIST) ............................... 12
├ Play Mode...................................16
├ Sports Timer ..............................18
├ Sort ..............................................19
├ Scan Sens* ..................................48
├ Mono/Auto* ...............................49
├ FM Auto Preset* ........................44
├ Display Mode .............................21
├ Advanced Menu
│ ├ Sound
│ │ ├ Volume Mode ....................23
│ │ ├ Preset Custom ...................27
│ │ ├ AVLS ...................................29
│ │ ├ Beep ....................................30
│ │ └ D.Normalizer.....................28
│ ├ Date-Time
│ │ ├ Set Date-Time ...................31
│ │ ├ Date Disp Type ..................33
│ │ └ Time Disp Type .................34
│ ├ Information............................35
│ ├ Initialize
│ │ ├ Reset All Setting ................36
│ │ └ Format ................................37
│ ├ USB Power .............................39
│ ├ Rotation ..................................40
│ └ Power Save .............................41
└ Equalizer.....................................26
(SEARCH)
├ Song ............................................13
├ Artist ...........................................14
└ Album .........................................15
* Bare NW-E002F/E003F/E005F
Indeks
Knappen /HOME
Kort trykk
(MENU)
Meny
Forside
/HOME på spilleren.
Innhold
Home-menyliste
8
Innhold
Grunnleggende bruk – deler og kontroller
Forside
B
Meny
A
Hodetelefoner
HOME
 Knappen /
Velger en sang, et album, en artist
eller et menyelement. Du kan også
hoppe til begynnelsen av sangen/
albumet/artisten, eller spole bakover
eller fremover, på følgende måter:
• Trykk (): Hopper til
begynnelsen av gjeldende (eller
neste) sang/album/artist.
• Trykk og hold inne ()
under avspilling, og slipp den på
ønsket punkt: Spoler tilbake (eller
fremover) i gjeldende (eller til
neste) sang.
• Trykk og hold inne () i
stoppmodus: Hopper til
begynnelsen av gjeldende (eller
neste) sang/album/artist, og
fortsetter å hoppe til forrige (eller
neste) sang/album/artist hvis du
holder knappen inne lenger.
 Knappen /HOME (mappe/HOME)
Ved å trykke denne knappen mens
spilleren er i avspillings- eller
stoppmodus, kan du veksle mellom
kontrollmodiene for sang og mappe.
I kontrollmodus for sang hopper
spilleren til begynnelsen av sangen. I
kontrollmodus for mappe hopper
spilleren til begynnelsen av albumet/
artisten.
Trykk og hold inne denne knappen
for å vise HOME-skjermbildet.
Indeks
C
D E
*I skjermbildet for FM-mottakeren
(bare NW-E002F/E003F/E005F) kan
du veksle mellom manuell
innstillingsmodus og
forhåndsinnstillingsmodus.
 Display
Informasjon om display og ikoner
finner du på  side 10.
 Knappen 
Starter avspilling. Når du starter
avspillingen, vises  nederst til
venstre i displayet, og hvis du trykker
 en gang til, vises  og
avspillingen stopper.
Når det vises en meny i displayet,
bruker du denne knappen til å
bekrefte valgt menyelement.
Når du trykker , starter
avspillingen fra første sang på
spilleren hvis du akkurat har kjøpt
spilleren eller koblet den fra
datamaskinen.
 Kontakt for hodetelefoner
For å koble til hodetelefonene.
Plugg dem inn til de klikker på plass.
Hvis hodetelefonene ikke kobles til
ordentlig, kan det hende lyden ikke
blir riktig.
Fortsettes 
9
Innhold
Bakside
F
G
HOLD
Meny
 USB-deksel
Fjern USB-dekselet og koble USBkontakten direkte til en USB-port på
datamaskinen.
Slik fjerner du USB-dekselet
Fjern USB-dekselet som vist
nedenfor.
USB-kontakt
 RESET-knapp
Tilbakestiller spilleren ( side 57).
 Knappen VOL +/–
Justerer volumet.
Fortsettes 
Indeks
 Hull for stropp
Dette brukes til å feste en stropp.
J
me
/Ho
 HOLD-bryter
Du kan beskytte spilleren mot
utilsiktet bruk ved å aktivere HOLDfunksjonen.
Når du skyver HOLD-bryteren til
HOLD-posisjonen, deaktiveres alle
knapper. Hvis du trykker knapper
når HOLD-funksjonen er aktivert,
vises gjeldende klokkeslett, "HOLD"
og
(batterinivå) i displayet. Du
frigir HOLD-funksjonen ved å skyve
bryteren til motsatt side.
I
VOL
RESET
H
10
K
L
M
SHUF
N
O
 Angivelse av avspillingsstatus
Viser gjeldende avspillingsstatus
(: avspilling, : stopp,  ():
tilbakespoling (fremoverspoling),
 (): hopper til begynnelsen
av gjeldende (eller neste) sang).
 Display for tekst-/
grafikkinformasjon
Viser albumtittel, artistnavn,
sangnavn, gjeldende dato og
klokkeslett, meldinger og meny.
Hvis du vil skifte displaymodus, går
du til "Display Mode"-menyen
( side 21). Du bør veksle til Power
Save-modus når du ikke skal bruke
enheten på en stund.
• Du finner informasjon om displayet
for FM-mottakeren (bare NW-E002F/
E003F/E005F), under "Lytte til FMmottakeren" ( side 43).
(Play Mode)
Viser ikon for gjeldende
avspillingsmodus ( side 17). Hvis
avspillingsmodus er satt til "Normal",
vises det ikke et ikon.
 Angivelse av batterinivå
Viser hvor mye batteristrøm som er
igjen.
 Tips
Indeks
 Angivelse av sorteringsstatus
(Sort)/ikonet
Gjeldende sangrekkefølge ( (i
henhold til artist), (i henhold til
album) eller (i henhold til album
etter artist)) og vises.
I kontrollmodus for sang vises ikonet
for sorteringsstatus her, og vises
til høyre. I kontrollmodus for mappe
vises her, og ikonet for
sorteringsstatus vises til høyre.
 Angivelse av avspillingsmodus
Meny
Song1
Innhold
Display
11
Spille av sanger
Innhold
Spille av sanger (ALL SONGS)
Sangene på spilleren spilles av.
Knappen /
/HOME
Meny
Knappen
HOME
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
(ALL SONGS), og bekreft ved å trykke
.

Alle sangene på spilleren vises, og avspillingen starter fra den siste sangen
du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra
begynnelsen.
Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper.
Slik hopper du til begynnelsen av sangen
Hvis du trykker () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til
begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.
Hvis du trykker /HOME og deretter () i avspillings- eller
stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) album/
artist.
 Tips
• Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i
menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 16).
• Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen Sort (Sorter) ( side 19).
Fabrikkinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen.
Indeks
Knappen 
12
Spille av sanger
Knappen /
Knappen
/HOME
Meny
Du kan spille av sanglister (Playlist) (Spilleliste) som er laget i SonicStage. Hvis
du endrer et navn i SonicStage, vises det endrede navnet i spilleren. Se Hjelp for
SonicStage for mer informasjon.
Innhold
Spille av sanglister (PLAYLIST)
HOME
Indeks
Knappen 
Obs!
• Når
(PLAYLIST) er valgt, vises ikke
(SEARCH) i menylisten.
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
(PLAYLIST), og bekreft ved å trykke
.
Den siste sangen du lyttet til, spilles av. Hvis du ikke har spilt av en sang,
starter avspillingen fra den første sangen i den første spillelisten.
Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper.
Slik hopper du til begynnelsen av sangen
Hvis du trykker () i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til
begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.
Hvis du trykker /HOME og deretter () i avspillings- eller
stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste)
spilleliste.
 Tips
• Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i
menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 16).
13
Spille av sanger
Innhold
Søke etter sanger (SEARCH)
Du kan søke etter sanger etter "sangnavn", "artist" eller "album".
Knappen /
/HOME
Meny
Knappen
HOME
Indeks
Knappen 
Søke etter sanger etter sangnavn (Song)
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(SEARCH), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Song>", og bekreft ved å trykke .
Alle sanger på spilleren vises.
 Trykk / for å velge en sang, og bekreft ved å trykke .
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med
den siste sangen, og stopper.
 Tips
• Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 16),
endres ikke når et søk aktiveres.
Fortsettes 
14
Spille av sanger...Søke etter sanger
Innhold
Søke etter sanger etter artist (Artist)
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
.
(SEARCH), og bekreft ved å trykke
Meny
 Trykk / for å velge
 Trykk / for å velge "Artist>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge ønsket artist, og bekreft ved å velge
.
Albumlisten for den valgte artisten vises.
 Trykk / for å velge ønsket album, og bekreft ved å trykke
.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Trykk / for å velge en sang, og bekreft ved å trykke .
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med
den siste sangen, og stopper.
 Tips
• Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 16),
endres ikke når et søk aktiveres.
Fortsettes 
Indeks
Artistlisten vises.
15
Spille av sanger...Søke etter sanger
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
.
(SEARCH), og bekreft ved å trykke
Meny
 Trykk / for å velge
Innhold
Søke etter sanger etter album (Album)
 Trykk / for å velge "Album>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge ønsket album, og bekreft ved å trykke
.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Trykk / for å velge en sang, og bekreft ved å trykke .
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med
den siste sangen, og stopper.
 Tips
• Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 16),
endres ikke når et søk aktiveres.
Indeks
Albumlisten vises.
16
Spille av sanger
Spilleren har flere modi for gjentatt avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og
valgt gjentatt avspilling.
Knappen
Meny
Knappen /
Innhold
Endre avspillingsmodus (Play Mode)
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Play Mode>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge avspillingsmodus ( side 17), og
bekreft ved å trykke .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Fortsettes 
17
Spille av sanger...Endre avspillingsmodus
Normal (Normal)/Intet
ikon
Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles én
gang, så stopper avspillingen.
"Normal" er angitt som standard.
Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert
gjeldende sang, spilles av én gang, så stopper
avspillingen.
Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles av
gjentatte ganger.
Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert
gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger.
Folder (Mappe)/
Repeat All (gjenta alle)/
Repeat Folder (gjenta
mappe)/
Repeat 1 Song (gjenta én
sang)/ 1
Repeat Shuffle All (gjenta
vilkårlig avspilling av alle
sanger)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
(gjenta vilkårlig avspilling
av mappe)/
SHUF
Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger.
Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle
sangene av i vilkårlig rekkefølge.
Gjeldende sang spilles av, og deretter blir alle
sangene fra albumet (eller artisten)*, inkludert
gjeldende sang, spilt av i vilkårlig rekkefølge.
* Hvis du angir "Album" (Album) eller "Artist/Album" (Artist/album) i menyen "Sort"
(Sorter) ( side 19), er avspillingsområdet et album. Hvis du angir "Artist" (Artist) i
menyen Sort (Sorter), er avspillingsområdet en artist.
Indeks
Beskrivelse
Meny
Type avspillingsmodus/Ikon
Innhold
Liste over avspillingsmodi
18
Spille av sanger
(Sports Timer)
Knappen /
Knappen
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
Meny
Spilleren spiller av sanger i en bestemt tidsperiode (mellom 1 og 99 minutter).
Spilleren er satt til 10 minutter som standard.
Innhold
Spille av sanger i en bestemt tidsperiode
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Sports Timer>", og bekreft ved å trykke
.
Skjermbildet for valg av avspillingstid vises.
 Trykk / for å velge tidsperioden, og bekreft ved å trykke
.
Den valgte avspillingstiden vises, og avspillingen starter med den
rekkefølgen som er angitt i Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 16).
Gjenværende tid vises mens sangen spilles av.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Slik går du tilbake til normal avspillingsmodus
Når du spiller av en sang eller er i stoppmodus i Sports Timer (Sportstidtaker),
følger du trinn  til  og velger "Off ".
Slik tilbakestiller du gjenværende tid
Når du spiller av en sang eller er i stoppmodus i Sports Timer (Sportstidtaker),
følger du trinn  til  og velger "Restart".
19
Innstillinger
Du kan angi sangrekkefølgen etter artistnavn eller album, eller du kan angi
albumrekkefølge etter artist.
Knappen
Meny
Knappen /
Innhold
Endre sangrekkefølgen (Sort)
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Sort>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge sangrekkefølge ( side 20), og bekreft
ved å trykke .
Song1
SHUF
Angivelse av sorteringsstatus
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Fortsettes 
20
Innstillinger...Endre sangrekkefølgen
Album (Album)
(albumrekkefølge)/
Sangene vises i albumrekkefølge. I albumet vises
sangene i sangnummerrekkefølge.
I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter
album.
"Album" er angitt som standard.
Sangene vises i albumrekkefølge etter artist. I
albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge.
I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter
album.
Sangene vises i artistrekkefølge. Sangene med
samme artist vises i sangnavnrekkefølge.
I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter
artist.
Artist/Album (Artist/
Album) (album etter
artistrekkefølge)/
Artist (Artist)
(artistrekkefølge)/
Indeks
Beskrivelse
Meny
Innstillingselement/ikon
Innhold
Rekkefølge på sangliste
21
Innstillinger
Innhold
Endre displaymodus
(Display Mode)
Du kan angi ønsket display for avspilling eller stoppmodus.
Knappen
Meny
Knappen /
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Display Mode>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge displaymodus ( side 22), og bekreft
ved å trykke .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Fortsettes 
22
Innstillinger...Endre displaymodus
• Clock (Klokke): Viser ukedag, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du
vil ha informasjon om hvordan du angir klokkeslett, kan du se "Justere
gjeldende tidsinnstilling (Set Date-Time)" ( side 31).
• Wind-bell (Vindklokke): Viser animasjoner.
 Tips
• Slå strømsparingen ( side 41) av for å vise skjermen konstant.
Obs!
• Når innstillingen for lydkvalitet (Equalizer) ( side 26) er satt til "Off ", vises ikke denne
på "Property"-skjermbildet.
Indeks
01:35
C
Meny
0120 / 0200
ATRAC 256kbps
Innhold
Liste over displaymodi
• Basic (Grunnleggende): Viser den grunnleggende skjermen
(standardinnstilling).
• Property (Egenskaper): Viser sanginformasjon.
Viser gjeldende sangnummer (eller gjeldende album-/artistnummer)/totalt
antall sanger (eller totalt antall album/artister) i avspillingsområdet, brukt tid,
kodek (komprimeringstype), bithastighet og gjeldende innstilling for
lydkvalitet (Equalizer).
23
Innstillinger
Innhold
Angi volum ved hjelp av funksjonen for
forhåndsinnstilt volum (Volume Mode)
Knappen
/HOME
HOME
Knappen 
Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus (Preset)
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Sound>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "Volume Mode>", og bekreft ved å
trykke .
Fortsettes 
Indeks
Knappen /
Meny
Det finnes 2 modi for justering av volumnivå.
Manual (Manual Volume):
Trykk knappen VOL +/– for å justere volumnivået fra 0 til 30.
Preset (Preset Volume):
Trykk knappen VOL +/– for å velge et av 3 forhåndsinnstilte nivåer: "Low"
(Lavt), "Mid" (Middels) eller "Hi" (Høyt).
24
Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum
En linje vises over og under "Low".
Innhold
 Trykk / for å velge "Preset", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å angi volumet for hvert forhåndsinnstilte nivå,
Meny
og bekreft ved å trykke .
Forhåndsinnstilte nivåer vises i rekkefølgen "Low", "Mid" og "Hi".
Med denne innstillingen kan du velge volumnivået ("Low", "Mid" eller
"Hi") ved å trykke knappen VOL +/–.
Indeks
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Obs!
• Hvis AVLS ( side 29) er aktivert, kan det være at det faktiske volumet er lavere enn
innstillingene.
Når du deaktiverer AVLS, går volumet tilbake til det forhåndsinnstilte nivået.
Fortsettes 
25
Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
Meny
 Trykk / for å velge
Innhold
Bytte til manuell modus (Manual)
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
 Trykk / for å velge "Sound>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "Volume Mode>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Manual", og bekreft ved å trykke .
Med denne innstillingen kan du justere volumnivået (fra 0 til 30) ved å
trykke knappen VOL +/–.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Indeks
trykke .
26
Innstillinger
Du kan tilpasse lydkvaliteten etter musikksjangeren.
Innhold
Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)
Knappen /
/HOME
Meny
Knappen
HOME
Obs!
• Du kan ikke tilpasse lydkvaliteten mens du bruker FM-tuneren.
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Equalizer>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge ønsket innstilling for lydkvalitet, og
bekreft ved å trykke .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Liste over innstillinger for lydkvalitet
Innstilling
Beskrivelse
Off (Av)
Heavy
Pop
Jazz
Custom
(Tilpasset)
Innstilling for lydkvalitet er ikke aktivert (standardinnstilling).
Fremhever høye og lave nivåer for et kraftig lydbilde.
Fremhever mellomnivålyd – ideelt for vokal.
Fremhever høye og lave nivåer for et livaktig lydbilde.
Brukertilpassede lydinnstillinger. Se  side 27 for innstilling.
Obs!
• Hvis lydkvalitetsinnstillingen du velger er fordreid når du skrur opp volumet, må du
skru ned.
• Hvis de personlige innstillingene som er lagret som "Custom", gir et annet volumnivå
enn de andre innstillingene, kan det være du må justere volumet manuelt for å
kompensere.
Indeks
Knappen 
27
Innstillinger
Knappen /
Knappen
/HOME
Meny
Du kan angi 7 nivåer for hvert av de 5 båndene, og registrere en ønsket
lydkvalitet. Deretter kan du velge den registrerte innstillingen under "Custom" i
"Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)" ( side 26).
Innhold
Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom)
HOME
Indeks
Knappen 
Obs!
• Du kan ikke registrere lydkvaliteten mens du bruker FM-tuneren.
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Sound>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "Preset Custom>", og bekreft ved å
trykke .
En linje vises over og under det laveste båndet.
 Trykk / for å angi nivået for hvert bånd, og bekreft ved å
trykke .
Lydkvalitetsrekkefølgen er satt fra lavbånd (bass) til høybånd (diskant).
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
28
Innstillinger
Innhold
Justere volumnivået
(Dynamic Normalizer)
Meny
Du kan angi at volumnivået skal reduseres mellom sangene. Når denne
innstillingen er valgt, og du hører på albumsanger i modus for vilkårlig
avspilling, reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere
forskjellen i innspillingsnivåene.
Knappen /
/HOME
HOME
Knappen 
Obs!
• Du kan ikke redusere volumnivået mellom sanger mens du bruker FM-tuneren.
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Sound>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "D.Normalizer>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "On", og bekreft ved å trykke .
Slik setter du til av
Velg "Off " i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Indeks
Knappen
29
Innstillinger
Knappen /
Knappen
/HOME
Meny
Du kan aktivere AVLS (Automatic Volume Limiter System) for å begrense
maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med
AVLS kan du høre på musikk på et behagelig lydnivå.
Innhold
Begrense volumet (AVLS)
HOME
Indeks
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Sound>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "AVLS>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "On", og bekreft ved å trykke .
Volumet holdes på et moderat nivå.
Slik setter du til av
Velg "Off " i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
 Tips
• "AVLS" vises når du trykker knappen VOL +/– hvis AVLS er aktivert.
30
Innstillinger
Innhold
Slå av pipelyden (Beep)
Du kan slå av pipelydene på spilleren.
Knappen /
/HOME
Meny
Knappen
HOME
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Sound>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "Beep>", og bekreft ved å trykke .
 Trykk / for å velge "Off", og bekreft ved å trykke .
Slik endrer du innstillingen til på
Velg "On" i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Indeks
Knappen 
31
Innstillinger
Innhold
Justere gjeldende tidsinnstilling
(Set Date-Time)
Du kan stille inn og vise gjeldende tid.
Knappen
Meny
Knappen /
/HOME
HOME
Indeks
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Date-Time>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Set Date-Time>", og bekreft ved å
trykke .
En linje vises over og under årstallet.
 Trykk / for å justere innstillingen for årstall, og bekreft ved
å trykke .
En linje vises over og under månedstallet.
 Følg anvisningene i trinn  for å justere innstillingene for måned,
dato, time og minutt.
Etter at du har trykket / for å justere innstillingen for klokkeslett
og dato, trykker du  for å bekrefte.
Fortsettes 
32
Innstillinger...Justere gjeldende tidsinnstilling
• Du kan velge datoformatet "måned/dag" eller "dag/måned". Videre kan du velge 12
eller 24 timers visning. Se "Angi datoformat (Date Disp Type)" ( side 33) eller "Angi
tidsformat (Time Disp Type)" ( side 34).
Obs!
• Hvis spilleren ikke er i bruk over lang tid, kan det være du må stille inn dato og
klokkeslett på nytt.
• Hvis gjeldende tid ikke er angitt, vises "--" på "Clock"-skjermen (Klokke) ( side 22).
Indeks
 Tips
Meny
Slik viser du gjeldende tid
Følg en av fremgangsmåtene nedenfor.
• Velg "Clock" (Klokke) i menyen "Display Mode" ( side 21).
• Hvis HOLD-funksjonen er aktivert, trykker du en hvilken som helst knapp
( side 9).
Innhold
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
33
Innstillinger
Du kan velge datoformatet "måned/dag" eller "dag/måned" for visning av
gjeldende tid ( side 31).
Knappen
/HOME
Meny
Knappen /
Innhold
Angi datoformat (Date Disp Type)
HOME
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Date-Time>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Date Disp Type>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge datoformat, og bekreft ved å trykke
.
mm/dd: Datoformatet "måned/dag" vises (standardinnstilling).
dd/mm: Datoformatet "dag/måned" vises.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Indeks
Knappen 
34
Innstillinger
Du kan velge gjeldende tidsformat ( side 31) som 12 eller 24 timers visning.
"24h" er angitt som standard.
Knappen
/HOME
Meny
Knappen /
Innhold
Angi tidsformat (Time Disp Type)
HOME
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Date-Time>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Time Disp Type>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "12h" eller "24h", og bekreft ved å
trykke .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Indeks
Knappen 
35
Innstillinger
Informasjon som produktnavn, kapasitet til innebygd flash-minne,
serienummer og fastvareversjon, kan vises.
Knappen
/HOME
Meny
Knappen /
Innhold
Vise spillerinformasjon (Information)
HOME
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Information>", og bekreft ved å trykke
.
Trykk / for å vise følgende informasjon:
1: produktnavn
2: kapasitet til innebygd flash-minne
3: serienummer
4: versjonsinformasjon for spillerens fastvare
 Trykk og hold inne /HOME til displayet endres.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Indeks
Knappen 
36
Innstillinger
(Reset All Setting)
Knappen /
Knappen
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
Obs!
• Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus.
 Trykk og hold inne /HOME i stoppmodus til HOME-skjermbildet
vises.
 Trykk / for å velge
.
Meny
Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Dette vil ikke føre til at
sangene du har overført til spilleren, blir slettet.
Innhold
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Initialize>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Reset All Setting>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Ok", og bekreft ved å trykke .
Når tilbakestillingen er fullført, vises "COMPLETE".
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Slik avbryter du tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger
Velg "Cancel" i trinn  og trykk .
37
Innstillinger
Knappen /
Knappen
/HOME
Meny
Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren.
Når du formaterer minnet, slettes alle musikkdata og andre data som er lagret.
Pass på å sjekke dataene som er lagret i minnet, før du formaterer.
Innhold
Formatere minnet (Format)
HOME
Indeks
Knappen 
Obs!
• Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus.
 Trykk og hold inne /HOME i stoppmodus til HOME-skjermbildet
vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Initialize>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Format>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Ok", og bekreft ved å trykke .
"FORMATTING..." vises, og formateringen starter.
Når formateringen er fullført, vises "COMPLETE".
Fortsettes 
38
Innstillinger...Formatere minnet
Slik avbryter du formateringen
Velg "Cancel" i trinn , og trykk  for å bekrefte.
Meny
Obs!
Innhold
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
• Ikke formater spillerens innebygde flash-minne på datamaskinen.
Indeks
39
Innstillinger
Meny
Hvis strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrekkelig, kan det
forekomme ufullstendige dataoverføringer mellom datamaskinen og spilleren,
avhengig av hvordan du bruker datamaskinen. I slike tilfeller kan
dataoverføringen forbedres ved at du setter USB-tilkoblingen (USB Power) til
"100mA". "500mA" er angitt som standard.
Innhold
Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power)
Knappen /
/HOME
HOME
Knappen 
Obs!
• Du kan ikke stille inn dette under USB-tilkoblingen.
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "USB Power>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "100mA" eller "500mA", og bekreft ved å
trykke .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
 Tips
• Når du kobler spilleren til en bærbar datamaskin, anbefales det at du kobler
datamaskinen til et strømuttak.
• Ladetiden vil bli lenger hvis "USB Power" er satt til "100mA".
Indeks
Knappen
40
Innstillinger
Innhold
Angi om displayet skal være på venstre eller
høyre side (Rotation)
Du kan velge displayets plassering.
Knappen
/HOME
Meny
Knappen /
HOME
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Rotation>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "R Hand" eller "L Hand", og bekreft ved å
trykke .
R Hand: Displayet kommer på venstre side, med knappene til høyre
(standardinnstilling).
L Hand: Displayet kommer på høyre side, med knappene til venstre.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
 Tips
• Hvis du endrer plasseringen til displayet, vil /-knappens funksjon også bli
endret.
Indeks
Knappen 
41
Innstillinger
Innhold
Redusere strømforbruket
(Power Save)
Knappen /
Knappen
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
Meny
Skjermbildet skifter til strømsparing når spilleren ikke er i bruk på omtrent 15
sekunder.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Advanced Menu>", og bekreft ved å
trykke .
 Trykk / for å velge "Power Save>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge strømsparingsinnstilling ( side 42),
og bekreft ved å trykke .
Fortsettes 
42
Innstillinger...Redusere strømforbruket
Liste over strømsparingsinnstillinger
On-Normal (På-Normal)
Strømsparingsskjermbildet vises i displayet.
"On-Normal" er angitt som standard.
Ingenting vises i displayet. Denne innstillingen
bruker minst batteri.
Skjermbildet vises hele tiden.
On-Super (På-Super)
Off (Av)
Indeks
Beskrivelse
Meny
Innstillingselement
Innhold
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
43
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Meny
Du kan lytte til FM-radio. Lad opp det innebygde, oppladbare batteriet før du
bruker spilleren ( side 50), og koble hodetelefonene til
hodetelefonkontakten.
Innhold
Lytte til FM-radio
1 Bytte til FM-mottakeren
Knappen
Indeks
Knappen /
/HOME
HOME
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
(FM), og bekreft ved å trykke .
Skjermbildet for FM-mottakeren vises.
Skjermbilde for FM-mottakeren*
FM
01
ST AND BY
Innstillingsmodus Kanalnummer
90.0
MO NO SCAN
M Hz
Frekvens
* Skjermbildet for FM-mottakeren på bildet kan være annerledes enn din
modell.
Fortsettes 
44
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
• Når du trykker () mens spilleren er i dvalemodus, velges forrige (eller neste)
kanalnummer eller frekvens. Lyden er dempet, uavhengig av knappen VOL +/-.
2 Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset)
Du kan automatisk stille inn mottakbare radiostasjoner (opptil 30 stasjoner) i
ditt område ved å velge "FM Auto Preset" (Automatisk FMforhåndsinnstilling). Dette er praktisk når du skal bruke FM-mottakeren for
første gang, eller når du endrer til et nytt område.
Obs!
• Operasjonen "FM Auto Preset" vil slette tidligere lagrede radiostasjoner.
Knappen /
Knappen
/HOME
HOME
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "FM Auto Preset>", og bekreft ved å
trykke .
Fortsettes 
Indeks
Obs!
Meny
Slik slår du kort av volumet på FM-mottakeren
Hvis du trykker , dempes FM-mottakerlyden. FM-mottakeren går inn i
dvalemodus etter ca. 5 sekunder, og displayet slår seg av. Hvis du trykker ,
oppheves dempingen av FM-mottakerlyden.
Innhold
Slik stopper du FM-mottakeren og går tilbake til lydspilleren
Trykk og hold inne /HOME til menyskjermbildet vises, og velg deretter
(ALL SONGS) eller (PLAYLIST). Bekreft ved å trykke .
Hvis det ikke er noen sanger i spillelisten, velger du (ALL SONGS).
45
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Radiostasjonene lagres i rekkefølge fra lav til høy frekvens.
"COMPLETE" vises når lagringen er fullført. Deretter mottas den første
lagrede stasjonen.
Innhold
 Trykk / for å velge "Ok", og bekreft ved å trykke .
Meny
Slik stopper du lagringen
Velg "Cancel" i trinn  og trykk .
Indeks
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Hvis flere unødvendige stasjoner mottas
Hvis det er mye forstyrrelser eller mottaket er for følsomt, endrer du
mottaksinnstillingen ( side 48) til "Low".
3 Velge radiostasjoner
Du kan velge radiostasjoner på to måter (manuelt eller via forhåndsinnstilling).
Knappen /
Knappen
/HOME
HOME
Trykk /HOME for å gå til manuell innstillingsmodus. Trykk /HOME på
nytt hvis du vil endre innstillingen fra manuell innstillingsmodus til
forhåndsinnstillingsmodus.
• Manuell innstilling: I manuell innstillingsmodus kan du velge radiostasjoner
etter frekvens. Dette er standardinnstillingen fra fabrikken.
• Forhåndsinnstilling: I forhåndsinnstillingsmodus kan du velge
radiostasjoner etter kanalnummer.
Fortsettes 
46
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Gjør du følgende
Velge forrige frekvens
Trykk .
Velge neste frekvens
Trykk .
* Når du trykker og holder inne () under FM-mottak, blir forrige (eller neste)
radiostasjon funnet. Hvis mottaket er godt, godtas radiostasjonen.
Hvis det er mye forstyrrelser eller mottaket er for følsomt, endrer du
mottaksinnstillingen ( side 48) til "Low".
Hvis du trykker og holder inne () i dvalemodus, velges en lavere (eller høyere)
frekvens og forrige (eller neste) radiostasjon blir ikke funnet og det kommer ingen lyd.
Forhåndsinnstilling
, kanalnummer og frekvens vises i skjermbildet for FM-mottakeren i angitt
rekkefølge fra venstre.
Hvis du vil
Gjør du følgende
Velge forrige kanalnummer
Trykk .
Velge neste kanalnummer
Trykk .
Obs!
• Du kan ikke velge radiostasjoner hvis det ikke er lagret noen forhåndsinnstilte stasjoner.
Legg inn stasjonene ved hjelp av "FM Auto Preset" ( side 44).
 Forbedre mottaket
• Ledningen til hodetelefonene fungerer som antenne, og bør strekkes ut så langt som
mulig.
Indeks
Velge forrige mottakbare
Trykk og hold inne .
radiostasjon*
Velge neste mottakbare radiostasjon* Trykk og hold inne .
Meny
Hvis du vil
Innhold
Manuell innstilling
, frekvens og kanalnummer vises i skjermbildet for FM-mottakeren i angitt
rekkefølge fra venstre.
47
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Du kan stille inn radiostasjoner som ikke blir fanget opp av "FM Auto Preset"
( side 44).
Knappen
/HOME
Meny
Knappen /
Innhold
Stille inn ønskede radiostasjoner
HOME
 Velg ønsket frekvens i manuell innstillingsmodus ( side 45).
 Trykk og hold inne .
Frekvensen du velger i trinn , lagres, og kanalnummeret vises til venstre
for frekvensen.
 Tips
• Du kan lagre opptil 30 stasjoner (P01 til P30).
Obs!
• Kanalnumrene sorteres alltid i rekkefølge fra lav til høy frekvens.
Slik sletter du lagrede radiostasjoner
 Velg kanalnummeret for den ønskede frekvensen.
 Trykk og hold inne .
 Trykk / for å velge "Ok", og bekreft ved å trykke .
Den lagrede radiostasjonen slettes, og den neste vises.
Slik avbryter du sletting av den lagrede stasjonen
Velg "Cancel" i trinn  og trykk .
Indeks
Knappen 
48
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Knappen /
Knappen
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Scan Sens>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Low", og bekreft ved å trykke .
Slik stiller du mottaket tilbake igjen
Velg "High" i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Meny
Når du bruker "FM Auto Preset" ( side 44) eller "manuell innstilling" (
side 45), kan det hende du mottar mange unødvendige radiostasjoner fordi
mottaket er for følsomt. I så fall setter du det til "Low". "High" er angitt som
standard.
Innhold
Angi mottaket (Scan Sens)
49
Lytte til FM-mottakeren (bare NW-E002F/E003F/E005F)
Knappen /
Knappen
/HOME
Indeks
HOME
Knappen 
 Trykk og hold inne /HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Trykk / for å velge
.
(MENU), og bekreft ved å trykke
 Trykk / for å velge "Mono/Auto>", og bekreft ved å trykke
.
 Trykk / for å velge "Mono", og bekreft ved å trykke .
Slik går du tilbake til automatisk angivelse
Velg "Auto" i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk /HOME.
Meny
Hvis det oppstår støy under FM-mottak, velger du "Mono". Hvis du velger
"Auto", brukes stereo eller mono automatisk avhengig av mottaksforholdene.
"Auto" er angitt som standard.
Innhold
Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)
50
Avanserte funksjoner
Dette er omtrentlig ladetid når batterinivået er lavt og innstillingen "USB Power"
( side 39) er "500mA" i romtemperatur. Ladetiden varierer i henhold til batterinivå og
batteritilstand. Hvis batteriet lades i kalde omgivelser, kan ladingen ta lengre tid. Den tar
også lengre tid hvis du overfører lydfiler til spilleren under lading.
Om angivelse av batterinivå
Batteriikonet i displayet ( side 10) endres som vist nedenfor. Se  side 75
for informasjon om batterivarighet.
Batterinivået blir lavere som vist i batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY" vises,
kan du ikke spille av musikk. I så fall må du lade batteriet ved å koble til
datamaskinen.
Obs!
• Batteriet bør lades i en romtemperatur på 5 til 35 ºC.
• "DATA ACCESS" vises i displayet når spilleren har tilgang til datamaskinen. Du må
ikke koble fra spilleren mens "DATA ACCESS" vises. Dette kan føre til at dataene som
overføres, blir skadet.
• Det kan hende at enkelte USB-enheter som er koblet til datamaskinen, hindrer riktig
bruk av spilleren.
• Kontrollknappene på spilleren er deaktiverte når spilleren er koblet til en datamaskin.
Indeks
*
Meny
Spilleren lades når du kobler den til en datamaskin
Når batterinivået i displayet viser
, er ladingen fullført (ladetiden er
omtrent 60 minutter*).
Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på
lenge, bør du lade den helt opp først (til gjenstående batterinivå viser
i
displayet).
Innhold
Lade spilleren
51
Avanserte funksjoner
Ved å følge noen enkle retningslinjer, kan du øke mengden spilletid du får fra
én batterilading.
Obs!
• Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til en bærbar datamaskin som ikke
er koblet til strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut batteriet på den bærbare
datamaskinen.
Indeks
Justere format og bithastighet for sanger
Avspillingstiden varierer, ettersom batteritiden kan påvirkes av formatet og
bithastigheten på sangene som spilles av.
Et fullt batteri vil for eksempel gi omtrent 27 timers spilletid for sanger i
ATRAC-format ved 48 kbps, men bare omtrent 19 timer for sanger i WMAformat ved 128 kbps. Nøyaktig spilletid som er tilgjengelig fra en full lading,
varierer i henhold til bruksbetingelsene og -miljøet.
Meny
Slå av displayet automatisk
Ved å angi at displayet skal slås av etter en bestemt periode med inaktivitet (ca.
15 sekunder), kan du spare batteristrøm.
Se "Redusere strømforbruket (Power Save)" ( side 41) for innstillingen.
Innhold
Maksimere batteriets levetid
52
Avanserte funksjoner
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
utviklet av Microsoft Corporation. WMA-formatet gir samme lydkvalitet som
MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et samlebegrep som
brukes til å referere til formatene ATRAC3 og ATRAC3plus. ATRAC er en
lydkomprimeringsteknologi som gir både høy lydkvalitet og høy
komprimeringsratio. ATRAC3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av
størrelsen til spor med standard CD-lyd. ATRAC3plus, en mer avansert versjon
av ATRAC3, kan komprimere lydfiler til omtrent 1/20 av størrelsen til spor
med standard CD-lyd.
Hva er bithastighet?
Bithastighet refererer til mengden data som brukes til å lagre hvert sekund med
lyd. Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde.
Hva er forholdet mellom bithastighet, lydkvalitet og lagringsstørrelse?
Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde, så du kan lagre færre sanger på spilleren.
Lavere bithastigheter gjør det mulig å lagre flere sanger, men med lavere
lydkvalitet.
Hvis du vil ha informasjon om støttede lydformater og bithastighet, kan du se
 side 75.
Obs!
• Hvis du importerer en sang fra en CD til SonicStage ved lav bithastighet, kan du ikke
forbedre lydkvaliteten ved å velge en høy bithastighet når du overfører sangen fra
SonicStage til spilleren.
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization
for Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til sanger med
standard CD-lyd.
Meny
Hva er format?
Formatet til en sang refererer til metoden SonicStage bruker til å lagre
lydinformasjon for sangen når den importeres til SonicStage fra Internett eller
lyd-CDer.
Vanlige formater er blant annet MP3, WMA og ATRAC.
Innhold
Hva er format og bithastighet?
53
Avanserte funksjoner
• For at sangene skal kunne spilles av uten pauser, må du importere alle sangene til
SonicStage som ett enkelt album i samme ATRAC-format.
Indeks
Obs!
Meny
Hvis du importerer sanger til SonicStage i ATRAC-format og overfører dem til
spilleren, kan du spille dem av kontinuerlig på spilleren uten pauser mellom
sangene.
Et album som for eksempel inneholder en lang innspilling av en konsert, uten
pauser mellom sangene, kan spilles av kontinuerlig og uten pauser etter at
sangene er importert til SonicStage i ATRAC-format og deretter overført til
spilleren.
Innhold
Spille av sanger uten pauser
54
Avanserte funksjoner
• Det kan hende at sanginformasjonen for noen CDer ikke kan hentes fra Internett. Du
kan skrive inn og redigere sanginformasjon manuelt i SonicStage for sanger som ikke
finnes i Internett-databasen. Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du
redigerer sanginformasjon.
Indeks
Obs!
Meny
Når du importerer CD-sanger til SonicStage, hentes sanginformasjonen (for
eksempel albumtittel, artistnavn og sangnavn) automatisk fra en CDdatabasetjeneste (CDDB, the Gracenote CD DataBase) på Internett uten
kostnader. Når sangene overføres til spilleren, overføres sanginformasjonen
sammen med dem.
Ved å knytte denne informasjonen til sangene kan du bruke ulike avanserte
søkefunksjoner i spilleren.
Innhold
Hvordan importeres sanginformasjonen til
spilleren?
55
Avanserte funksjoner
Meny
Du kan lagre data i det innebygde flash-minnet i spilleren ved å overføre det fra
datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis spilleren er koblet til
datamaskinen, vises det innebygde flash-minnet i Windows Utforsker som et
flyttbart lagringsmedium.
Innhold
Lagre andre typer data enn lydfiler
Obs!
Indeks
• Ikke bruk SonicStage mens du bruker det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av
Windows Utforsker.
• Du må alltid bruke SonicStage til å overføre lydfiler som du vil spille av på spilleren.
Lydfiler som overføres med Windows Utforsker, kan ikke spilles av med spilleren.
• Du må ikke koble spilleren fra datamaskinen under dataoverføring. Dataene som
overføres, kan bli skadet.
• Ikke formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis du skal
formatere flash-minnet, må du bruke "Format"-menyen i spilleren ( side 37).
56
Avanserte funksjoner
 Last ned "Digital Player Software Update tool" til datamaskinen fra
webområdet.
 Koble spilleren til datamaskinen, og start deretter "Digital Player
Software Update tool".
 Oppdater fastvaren ved å følge instruksjonene på skjermen.
 Klikk "Finish" (Fullfør) når fullføringsmeldingen vises.
"Digital Player Software Update tool" lukkes.
Fastvaren er oppdatert.
Indeks
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre land eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Meny
Du kan oppdatere fastvaren i spilleren og på den måten få nye funksjoner, ved
å installere den nyeste spillerfastvaren. Du finner mer informasjon om den
nyeste fastvaren og hvordan du installerer den, på følgende webområder:
Innhold
Oppgradere fastvaren i spilleren
57
Feilsøking
Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved å
utføre følgende trinn.
Meny
VOL
RESET
RESET-knapp
2
Finn symptomene på problemet i feilsøkingstabeller nedenfor, og prøv
å løse det ved å følge de angitte handlingene.
3
4
Se etter informasjon om problemet i Hjelp for SonicStage.
5
Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser problemet, må du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for
brukerstøtte.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre land eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Bruk
Symptom
Årsak/løsning
Det er ingen lyd.
Det kommer støy.
• Volumnivået er satt til null.
 Skru opp volumet ( side 9).
• Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til.
 Koble hodetelefonkontakten ordentlig til ( side
8).
• Hodetelefonpluggen er skitten.
 Rengjør pluggen med en myk, tørr klut.
• Det er ikke lagret noen filer i det innebygde flashminnet.
 Hvis "NO DATA" vises, må du overføre lydfiler fra
datamaskinen.
Fortsettes 
Indeks
Tilbakestill spilleren ved å trykke RESET-knappen
på baksiden av spilleren med en liten nål eller
liknende.
Sangene og innstillingene på spilleren fjernes ikke selv
om du tilbakestiller den.
HOLD
1
Innhold
Feilsøking
58
Feilsøking
Bruk (fortsatt)
Årsak/løsning
Knappene virker ikke.
Symptom
Årsak/løsning
"" vises for en tittel.
• Det er brukt tegn som spilleren ikke kan vise.
 Bruk den medfølgende SonicStage-programvaren
til å endre tittelen til passende tegn.
Fortsettes 
Indeks
Display
Meny
• HOLD-bryteren er satt til HOLD.
 Skyv HOLD-bryteren til motsatt (normal)
posisjon ( side 9).
• Det er kondens i spilleren.
 La spilleren tørke noen timer.
• Det er ikke nok batteristrøm igjen.
 Lad batteriet ved å koble til datamaskinen ( side
50).
Finner ikke de overførte • Det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert
sangene.
ved hjelp av Windows Utforsker.
 Formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av
"Format"-menyen i spilleren ( side 37).
• Spilleren kobles fra datamaskinen under overføring
av data.
 Overfør filer som kan brukes, tilbake til
datamaskinen, og formater det innebygde flashminnet ved hjelp av "Format"-menyen i spilleren
( side 37).
Volumet er ikke høyt
• AVLS er aktivert.
nok.
 Deaktiver AVLS ( side 29).
Det kommer ikke lyd fra • Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn.
høyre eller venstre kanal i  Koble hodetelefonpluggen inn i kontakten til den
hodetelefonene.
klikker på plass ( side 8).
Avspillingen stoppet
• Det er ikke nok batteristrøm igjen.
brått.
 Lad batteriet ved å koble til datamaskinen ( side
50).
Innhold
Symptom
59
Feilsøking
Lade batteriet
• Driftstemperaturen er under 5 °C.
 Batterilevetiden blir kortere på grunn av
batteriegenskapene. Dette er ikke en feil.
• Batteriet må skiftes ut.
 Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
• Batteriet er ikke ladet lenge nok.
 Lad batteriet lenger hvis USB-tilkoblingen (USB
Power) er satt til "100mA" ( side 39).
Tilkobling til datamaskin/SonicStage
Symptom
Årsak/løsning
SonicStage-programvaren • Datamaskinens operativsystem er ikke kompatibelt
kan ikke installeres.
med SonicStage.
 Se systemkravene ( side 76).
• Ikke alle Windows-programmer er lukket.
 Hvis du starter installasjonen mens andre
programmer kjører, kan det oppstå feil. Dette
gjelder spesielt programmer som krever betydelige
systemressurser, for eksempel
antivirusprogrammer.
• Det er ikke nok ledig plass på harddisken i
datamaskinen.
 Du må ha 200 MB ledig plass eller mer. Slett
unødvendige filer på datamaskinen.
• Du er ikke logget på som "Administrator"
(Administrator).
 Hvis du ikke er logget på som "Administrator"
(Administrator), kan SonicStage-installeringen
mislykkes. Kontroller at du er logget på med en
konto som har administratorrettigheter.
Fremdriftslinjen på
• Installeringen foregår som normalt. Vent litt.
datamaskinskjermen
Installeringen kan ta 30 minutter eller mer, avhengig
beveger seg ikke.
av systemmiljøet.
Tilgangslampen på
datamaskinen har ikke
lyst på noen minutter.
SonicStage starter ikke.
• Systemmiljøet til datamaskinen er endret, kanskje
fordi du har oppdatert Windows-operativsystemet.
Fortsettes 
Indeks
Batteriets levetid er kort.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
60
Feilsøking
Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsatt)
Årsak/løsning
"USB CONNECT" vises
ikke når spilleren er
koblet til datamaskinen.
Indeks
Fortsettes 
Meny
• USB-kontakten er ikke koblet til USB-porten på
datamaskinen på riktig måte.
 Koble fra spilleren, og koble den deretter til på
nytt.
• Du bruker en USB-hub.
 Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub. Koble spilleren direkte
til datamaskinen.
• Vent på godkjenningen til SonicStage-programvaren.
• Et annet program kjører på datamaskinen.
 Koble fra spilleren, vent noen minutter, og koble
den deretter til på nytt. Hvis problemet vedvarer,
kobler du fra spilleren, starter datamaskinen på
nytt og kobler deretter til spilleren igjen.
• USB-tilkoblingen for spilleren (USB Power) er satt til
"500mA".
 Sett "USB Power" til "100mA" ( side 39).
• Installeringen av SonicStage-programvaren
mislyktes.
 Koble spilleren fra datamaskinen og installer
programvaren på nytt ved hjelp av den
medfølgende CD-ROMen ( "Quick Start
Guide"). Sanger som er registrert med tidligere
installasjoner, vil være tilgjengelige også med den
nye SonicStage-installasjonen.
Spilleren gjenkjennes
• USB-kontakten er ikke koblet til USB-porten på
ikke av datamaskinen når datamaskinen på riktig måte.
den kobles til.
 Koble fra spilleren, og koble den deretter til på
nytt.
• Du bruker en USB-hub.
 Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub. Koble spilleren direkte
til datamaskinen.
Innhold
Symptom
61
Feilsøking
Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsatt)
Årsak/løsning
Lyddata kan ikke
overføres til spilleren fra
datamaskinen.
Indeks
Fortsettes 
Meny
• USB-kontakten er ikke koblet til USB-porten på
datamaskinen på riktig måte.
 Koble fra spilleren, og koble den deretter til på
nytt.
• Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
 Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige
sanger tilbake til datamaskinen.
• Du har allerede overført mer enn 65 535 sanger eller
mer enn 8192 spillelister til det innebygde flashminnet, eller du prøver å overføre en spilleliste som
inneholder mer enn 999 sanger.
• Sanger med begrenset avspillingsperiode eller -antall
vil kanskje ikke overføres på grunn av begrensninger
angitt av opphavsrettsinnehaverne. Kontakt
distributøren for informasjon om innstillingene for
hver lydfil.
Bare et lite antall sanger • Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashkan overføres til spilleren. minnet.
(Tilgjengelig
 Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige
innspillingstid er kort.)
sanger tilbake til datamaskinen.
• Andre data enn lyddata er lagret i det innebygde
flash-minnet.
 Frigjør mer plass ved å flytte andre data til
datamaskinen.
Lyddata kan ikke
• Datamaskinen som du prøver å overføre sanger til, er
overføres tilbake til
ikke den samme datamaskinen som du overførte
datamaskinen fra
sangene fra opprinnelig.
spilleren.
 Du kan bare overføre sanger til den datamaskinen
de opprinnelig kom fra.
• Lyddataene er slettet fra datamaskinen du brukte til å
overføre til spilleren.
 Lyddataene kan ikke overføres tilbake til
datamaskinen hvis sangen er slettet fra
datamaskinen som ble brukt til å overføre til
spilleren.
Spilleren blir ustabil når • Du bruker en USB-hub eller en USBden er koblet til
forlengelseskabel.
datamaskinen.
 Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub eller -forlengelseskabel.
Koble spilleren direkte til datamaskinen.
Innhold
Symptom
62
Feilsøking
FM-mottaker (bare NW-E002F/E003F/E005F)
• Frekvensen er ikke stilt inn nøyaktig.
 Velg frekvensen manuelt for å bedre mottaket
( side 45).
• Radiosignalet er svakt.
 Lytt til FM-radio nær et vindu, ettersom signalet
kan være svakt inne i bygninger eller kjøretøy.
• Hodetelefonledningen er ikke strukket langt nok ut.
 Hodetelefonledningen fungerer som antenne.
Strekk den ut så langt som mulig.
• Et apparat som sender ut radiosignaler, for eksempel
en mobiltelefon, brukes nær spilleren.
 Når du bruker slike apparater, bør du holde dem
borte fra spilleren.
Mottaket er svakt og
lydkvaliteten er dårlig.
FM-kringkastingen
påvirkes av forstyrrelser.
Annet
Symptom
Årsak/løsning
Det kommer ingen
pipelyd når spilleren
brukes.
Spilleren blir varm.
• Pipelyden er satt til "Off ".
 Velg "On" i "Beep"-menyen ( side 30).
• Under ladingen kan spilleren bli litt varm.
Indeks
Du kan ikke høre FMkringkastingen godt.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
63
Feilsøking
Innhold
Meldinger
Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet.
Betydning
ACCESS
Dette er ikke en
feilmelding. Vent til
meldingen forsvinner.
CANNOT PLAY
CHARGE ERROR
DATA ACCESS
DRM ERROR
EXPIRED
Denne meldingen vises
etter at du har koblet
spilleren fra datamaskinen
eller tilbakestilt den (
side 57).
Volumnivået overskrider Skru ned volumet eller
den tillatte verdien når
deaktiver AVLS ( side
AVLS er aktivert.
29).
• Spilleren kan ikke spille Hvis du ikke har bruk for
av enkelte filer på grunn sangen som ikke kan
av inkompatible
spilles av, kan du slette
formater.
den fra det innebygde
flash-minnet. Du finner
• Overføring har blitt
mer informasjon i "Slik
avbrutt.
sletter du unormale data
fra det innebygde flashminnet" ( side 66).
Det er feil ved
Prøv å bruke en annen
strømforsyningen.
datamaskin.
Tilgang til det innebygde Vent til tilgangen er
flash-minnet.
fullført. Denne meldingen
vises under tilgang til det
innebygde flash-minnet.
Det er funnet en
Overfør den normale
uautorisert distribusjonsfil lydfilen tilbake til
for
datamaskinen, og
opphavsrettsbeskyttelse. formater deretter
spilleren. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 66).
Du prøver å spille av en
Hvis du ikke har bruk for
sang med begrenset
sangen som ikke kan
avspillingstid.
spilles av, kan du slette
den fra det innebygde
flash-minnet. Du finner
mer informasjon i "Slik
sletter du unormale data
fra det innebygde flashminnet" ( side 66).
Fortsettes 
Indeks
AVLS (blinker)
Løsning
Meny
Melding
64
Feilsøking...Meldinger
Betydning
FILE ERROR
• Kan ikke lese filen.
• Filen er ikke normal.
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
NO DATA
NO DATABASE
Fortsettes 
Indeks
HOLD
Overfør den normale
lydfilen tilbake til
datamaskinen, og
formater deretter
spilleren. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 66).
Det innebygde flashFormater spilleren ved å
minnet ble formatert på
bruke "Format"-menyen.
en datamaskin.
Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 66).
Spilleren kan ikke betjenes Skyv HOLD-bryteren til
fordi HOLD-bryteren er motsatt (normal) posisjon
satt til posisjonen HOLD. for å kunne betjene
spilleren ( side 9).
Batterinivået er lavt.
Du må lade batteriet
( side 50).
Det har oppstått et
Formater spilleren ved å
problem med det
bruke "Format"-menyen.
innebygde flash-minnet. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 66). Hvis denne
meldingen fremdeles
vises, kontakter du
nærmeste Sonyforhandler.
Det finnes ingen lydfiler i Hvis det ikke finnes noen
det innebygde flashlydfiler i det innebygde
minnet.
flash-minnet, må du
bruke SonicStage til å
overføre dem.
Spilleren kobles fra
Overfør den normale
datamaskinen under
lydfilen tilbake til
overføring av lydfiler.
datamaskinen, og
formater deretter
spilleren. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 66).
Meny
FORMAT ERROR
Løsning
Innhold
Melding
65
Feilsøking...Meldinger
NO ITEM
Det finnes ingen sang i
det valgte elementet.
Det er allerede lagret 30
radiostasjoner.
Bruk SonicStage til å
overføre lydfiler.
Du kan lagre opptil 30
stasjoner. Hvis du vil lagre
flere stasjoner, må du først
slette unødvendige
stasjoner ( side 47) og
deretter lagre de du
ønsker.
Kontakt nærmeste Sonyforhandler.
PRESET FULL
(bare NW-E002F/E003F/E005F)
SYSTEM ERROR
UPDATE ERROR
USB CONNECT
Det har oppstått et
problem med
maskinvaren.
Spilleren oppdaterer ikke
fastvaren.
Spilleren er koblet til en
datamaskin.
Følg instruksjonene på
skjermen og oppdater på
nytt.
Dette er ikke en feil. Du
kan betjene spilleren ved å
bruke SonicStage, men du
kan ikke bruke
kontrollene på spilleren.
Fortsettes 
Indeks
Løsning
Meny
Betydning
Innhold
Melding
66
Feilsøking...Meldinger
3
Hvis problemet vedvarer, overfører du alle de problemfrie dataene
tilbake til datamaskinen ved hjelp av SonicStage mens spilleren er
koblet til datamaskinen.
4
Koble spilleren fra datamaskinen, og formater deretter det innebygde
flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen ( side 37).
Hvis du allerede har angitt dataene med problemer, sletter du dem ved
å bruke SonicStage.
Indeks
Koble spilleren til datamaskinen og start SonicStage.
Meny
1
2
Innhold
Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet
Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR",
"FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, har det
oppstått et problem med alle eller deler av dataene som er lagret i det
innebygde flash-minnet.
Følg prosedyren nedenfor for å slette data du ikke kan spille av.
67
Feilsøking
Følg prosedyren nedenfor hvis du skal avinstallere den medfølgende
programvaren fra datamaskinen.
Meny
 Klikk "Start" – "Kontrollpanel".1)
Innhold
Avinstallere SonicStage
 Dobbeltklikk "Legg til/fjern programmer".
og klikk deretter "Fjern".2)
Følg instruksjonene på skjermen og start datamaskinen på nytt.
Avinstallasjonen fullføres når du starter datamaskinen på nytt.
1)
2)
"Innstillinger" – "Kontrollpanel" i Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.
"Endre/fjern" i Windows 2000 Professional, "Legg til/fjern" i Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition.
Obs!
• Når du installerer SonicStage, installeres samtidig OpenMG Secure Module. Ikke slett
OpenMG Secure Module, ettersom det kan hende at den brukes av andre programmer.
Indeks
 Klikk "SonicStage X.X" i listen "Gjeldende installerte programmer",
68
Annen informasjon
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette enheten for
regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke plassere
gjenstander med væske, for eksempel vaser, på apparatet.
Deponering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder EU og andre
europeiske land med separate innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet
ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres
inn til den lokale innsamlingssentralen for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sikre forsvarlig deponering av dette produktet,
vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø
og helse, som ellers kan oppstå ved uforsvarlig avfallsbehandling av dette
produktet. Resirkulering av materiale bidrar til å bevare naturressursene. Hvis
du vil vite mer om resirkulering av dette produktet, kontakter du lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.
Tilbehør: Hodetelefoner
Indeks
For å redusere risikoen for brann må ventilasjonen til utstyret ikke dekkes med
aviser, bordduker, gardiner eller liknende. Tente stearinlys må heller ikke
plasseres på apparatet.
Meny
Utstyret må ikke installeres i et avlukket rom, for eksempel i en bokhylle
eller lukket kabinett.
Innhold
ADVARSEL
69
Annen informasjon
Innhold
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Spilleren må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lys- eller
temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner.
• La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil
som er parkert i solen eller under direkte sollys.
Om varmeutvikling
Spilleren kan bli varm under lading eller hvis den brukes over en lengre
periode.
Om hodetelefonene
Trafikksikkerhet
Ikke bruk hodetelefoner mens du kjører, sykler eller bruker noen form for
motorisert kjøretøy. Det kan føre til trafikkfare og er ulovlig i mange områder.
Det kan også være farlig å spille med høyt volum når du går, spesielt ved
fotgjengeroverganger. Du bør være svært forsiktig og oppmerksom, og avbryte
bruken i situasjoner som kan være risikable.
Hindre hørselsskade
Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder
kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du
redusere volumet eller avbryte bruken.
Fortsettes 
Indeks
Ved installering
Meny
Pass på at ikke andre metallgjenstander kan forårsake kortslutning av polene på
spilleren.
70
Annen informasjon...Forholdsregler
Innhold
Hensyn til andre
Hold volumet på moderat nivå. Da vil du ha mulighet til å høre lyder
utenfra og ta hensyn til menneskene rundt deg.
Meny
Advarsel
Hvis det lyner når du bruker spilleren, må du ta av hodetelefonene
umiddelbart.
Indeks
Om bruk
• Hvis du bruker en rem, må du passe på at den ikke hekter seg fast i
gjenstander du passerer.
• Ikke bruk spilleren i fly.
Om rengjøring
• Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut, for eksempel en
rengjøringsklut for briller.
• Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut
som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.
• Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel
alkohol eller rensebensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten.
• Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.
• Pass på at det ikke kommer vann inn i spilleren fra åpningen nær kontakten.
Hvis du har spørsmål eller problemer med spilleren, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
OBS!
• Den innspilte musikken er begrenset til privat bruk. Bruk av musikk ut
over denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
• Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller skadete
data som følger av problemer med spilleren eller datamaskinen.
Fortsettes 
71
Annen informasjon...Forholdsregler
Indeks
Fortsettes 
Meny
• Lover om opphavsrett forbyr kopiering av programvaren eller håndboken
som leveres med, helt eller delvis, eller utleie av programvaren uten tillatelse
fra den som har opphavsretten.
• Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk
skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk
av programvaren som leveres med denne spilleren.
• Dersom det inntreffer problemer med programvaren som følge av
produksjonsfeil, vil SONY erstatte den. SONY påtar seg imidlertid intet annet
ansvar.
• Programvaren som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet
utstyr enn det som er angitt.
• Merk at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at
spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel.
• Bruk av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med,
dekkes ikke av garantien.
• Muligheten til å vise språkene på SonicStage er avhengig av hvilket
operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste resultatene får du
hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt med språket du
ønsker å vise.
– Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på SonicStage.
– Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
• Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de
grunnleggende operasjonene i Windows.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker datamaskinen og
operativsystemet, ser du i de respektive håndbøkene.
Innhold
Om programvaren
72
Annen informasjon...Forholdsregler
Indeks
Om webområdet for kundestøtte
Hvis du har spørsmål om eller problemer med dette produktet, kan du besøke
følgende webområder:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre land eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Meny
• Den innspilte musikken er begrenset til privat bruk. Bruk av musikk ut
over denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
• Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller
skadete data som følger av problemer med spilleren eller
datamaskinen.
• Avhengig av typen tekst og hvilke tegn som er brukt, kan det være at
tekst som vises på spilleren ikke blir vist riktig. Dette skyldes:
– Kapasiteten i spilleren som er tilkoblet.
– Spilleren fungerer ikke normalt.
– ID3 TAG-informasjonen for sangen er skrevet på et språk som spilleren
ikke støtter.
Innhold
Om eksempler på lyddata
Spilleren har forhåndsinstallerte eksempler på lyddata, slik at du kan prøve den
med én gang. Hvis du vil slette disse lyddataene, gjør du det ved hjelp av
SonicStage.
73
Annen informasjon
Indeks
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentasjon ©2006 Sony Corporation
Meny
• SonicStage og SonicStage-logoen er varemerker eller registrerte varemerker
for Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og tilhørende logoer er
varemerker for Sony Corporation.
• "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT og Windows Media er varemerker eller
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
• Adobe og Adobe Reader er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
• MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
• IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines
Corporation.
• Macintosh er et varemerke for Apple Computer, Inc..
• Pentium er et varemerke eller et registrert varemerke for Intel Corporation.
• CD-data og musikkrelaterte data fra Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. Dette
produktet og denne tjenesten er dekket av ett eller flere av følgende
amerikanske patenter: #5 987 525, #6 061 680, #6 154 773, #6 161 132,
#6 230 192, #6 230 207, #6 240 459, #6 330 593 og andre utstedte eller
anmeldte patenter. Tjenester som leveres og/eller enheter som produseres
under lisens for følgende Open Globe,Inc., amerikansk patent 6 304 523.
Gracenote og CDDB er registrerte varemerker for Gracenote.
Gracenote-logoen og -logotypen, og "Powered by Gracenote"-logoen, er
varemerker for Gracenote.
• Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og
®-merker ikke angitt.
Innhold
Om opphavsrett
74
Annen informasjon
Innhold
Spesifikasjoner
Lydkomprimeringsteknologi
Meny
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)*
* Ved overføring av sanger på fire minutter.
Indeks
NW-E002F/E002
NW-E003F/E003
Bithastighet
Sanger
Tid
Sanger
Tid
48 kbps
340
22 t 40 min
685
45 t 00 min
64 kbps
255
17 t 00 min
515
34 t 20 min
96 kbps
170
11 t 20 min
345
23 t 00 min
128 kbps
125
8 t 20 min
260
17 t 20 min
132 kbps
120
8 t 00 min
250
16 t 40 min
160 kbps
100
6 t 40 min
205
13 t 40 min
192 kbps
85
5 t 40 min
170
11 t 20 min
256 kbps
64
4 t 10 min
130
8 t 40 min
320 kbps
51
3 t 20 min
100
6 t 40 min
352 kbps
46
3 t 00 min
94
6 t 10 min
NW-E005F/E005
Bithastighet
Sanger
Tid
48 kbps
1350
90 t 00 min
64 kbps
1000
66 t 40 min
96 kbps
690
46 t 00 min
128 kbps
520
34 t 40 min
132 kbps
500
33 t 20 min
160 kbps
415
27 t 40 min
192 kbps
345
23 t 00 min
256 kbps
260
17 t 20 min
320 kbps
205
13 t 40 min
352 kbps
185
12 t 20 min
Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet)*
NW-E002F / E002: 512 MB (ca. 482 MB = 505 724 928 byte)
NW-E003F / E003: 1 GB (ca. 968 MB = 1 015 726 080 byte)
NW-E005F / E005: 2 GB (ca. 1,89 GB = 2 035 974 144 byte)
* Tilgjengelig lagringskapasitet for spilleren kan variere.
En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.
Fortsettes 
75
Annen informasjon...Spesifikasjoner
Bithastigheter som støttes
Innhold
MP3: 32 til 320 kbps, kompatibel med variabel bithastighet
WMA: 32 til 192 kbps, kompatibel med variabel bithastighet
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
* CD-innspilling kan ikke utføres med SonicStage-programvare i ATRAC3 ved 66/105 kbps.
Samplingsfrekvens*
Meny
MP3: 32, 44,1 og 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
* Det kan være at samplingsfrekvensen ikke korresponderer med alle kodere.
Indeks
Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (måling av enkeltsignal)
FM-frekvensområde (bare NW-E002F/E003F/E005F)
87,5 til 108,0 MHz
Mellomfrekvens (FM)
375 kHz
Antenne
Antenne i hodetelefonledningen
Grensesnitt
Hodetelefon: Stereo mini
Høyhastighets USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
• Innebygd oppladbart lithium-ion-batteri
• Strøm via USB (fra en datamaskin gjennom USB-kontakten på spilleren)
Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)*
ATRAC-format: Omtrent 28 timer (avspilling ved 132 kbps)
ATRAC-format: Omtrent 25 timer (avspilling ved 128 kbps)
ATRAC-format: Omtrent 27 timer (avspilling ved 48 kbps)
MP3-format: Omtrent 27 timer (avspilling ved 128 kbps)
WMA-format: Omtrent 19 timer (avspilling ved 128 kbps)
FM-radiomottak (bare NW-E002F/E003F/E005F): Omtrent 8 timer
* Dette gjelder når innstillingen for strømsparing er "On-Super" (På Super) ( side 41) og innstillingen for
lydkvalitet (Equalizer) er "Off " (Av) ( side 26). Batterivarigheten vil variere avhengig av temperatur og bruk.
Mål (b/h/d)
24,8 × 79,0 × 13,6 mm
(b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)
Vekt
Omtrent 25 g
Fortsettes 
76
Annen informasjon...Spesifikasjoner
Minimumskrav til systemet (for spilleren og SonicStage)
Indeks
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Patenter i USA og andre land er lisensiert fra Dolby Laboratories.
Meny
Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de oppfyller systemkravene ovenfor.
Innhold
• Datamaskin: IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som har følgende Windows-operativsystemer
forhåndsinstallert:
– Windows 98 Second Edition
– Windows Millennium Edition
– Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller senere)
– Windows XP Home Edition
– Windows XP Professional
– Windows XP Media Center Edition
– Windows XP Media Center Edition 2004
– Windows XP Media Center Edition 2005
Det kan ikke garanteres at Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT og andre versjoner
(Server osv.) av Windows 2000 vil fungere.
• CPU: Pentium III 450 MHz eller høyere
• RAM: 128 MB eller mer
• Harddiskstasjon: 200 MB eller mer tilgjengelig plass (1,5 GB eller mer anbefales)
Det kan være nødvendig med mer plass, avhengig av operativsystemversjonen. Ytterligere ledig plass er
nødvendig for lagring av musikkdata.
• Display:
– Skjermoppløsning: 800 × 600 piksler (eller høyere) (1024 × 768 eller høyere anbefales)
– Farger: High Color (16 bit) (eller høyere) (det kan være at SonicStage ikke fungerer på riktig måte med
fargeinnstillinger på eller under 256 farger.)
• CD-ROM-stasjon (støtter funksjoner for avspilling av Digital Music-CD ved hjelp av WDM)
Hvis du vil lage originale CDer eller sikkerhetskopiere lyd-CDer, må du ha en CD-R/RW-stasjon.
• Lydkort
• USB-port (Høyhastighets USB anbefales)
• Internett-tilkobling er nødvendig for å bruke CD Data Base (CD-database) (CDDB).
• Hvis du vil bruke Electronic Music Distribution (elektronisk musikkdistribusjon) (EMD), må du ha en
Internett-tilkobling, og Internet Explorer 5.5 eller senere må være installert.
• Denne programvaren støttes ikke i følgende miljøer:
– Andre operativsystemer enn de som er angitt ovenfor
– Selvkonstruerte PCer eller operativsystemer
– Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet som ble installert av
produsenten
– Miljø med flere operativsystemer
– Miljø med flere skjermer
– Macintosh
77
Annen informasjon
B
Batteri .......................................... 50, 51
Beep (pipelyd) .................................. 30
Bithastighet ...................................... 52
D
D.Normalizer ................................... 28
Datamaskin ........................................ 3
Date Disp Type (Datoformat) ........ 33
Date-Time (Dato-tid) .........31, 33, 34
Display .............................................. 10
Display Mode (Displaymodus) ...... 21
E
Equalizer ........................................... 26
Explorer (Utforsker)........................ 55
Indeks
A
Adobe Reader..................................... 3
Album ............................................... 15
ALL SONGS (Alle sanger) ............. 11
Angi gjeldende tid ........................... 31
Artist ................................................. 14
ATRAC ....................................... 52, 74
Avinstallere ....................................... 67
AVLS (Begrense volumet) .............. 29
Avspilling ............................................ 8
Avspillingsområde .......................... 17
Dynamic Normalizer
(Dynamisk normalizer) .............. 28
Meny
Symboler
(Album) ...................................... 20
(Artist) .......................................... 20
(Artist/album) ............................ 20
(Mappe) ....................................... 17
1 (Gjenta 1 sang) .......................... 17
(Gjenta alle) ................................. 17
(Gjenta mappe) ....................... 17
SHUF (Gjenta vilkårlig avspilling av
alle sanger) .................................... 17
SHUF (Gjenta vilkårlig avspilling
av mappe) .................................... 17
Innhold
Indeks
F
Feilsøking ........................................ 57
FM ..................................................... 43
FM Auto Preset (Automatisk
FM-forhåndsinnstilling) ............. 44
Folder (kontrollmodus) ........8, 17, 20
Forhåndsinnstilling ........................ 45
Format (formatering) ...................... 37
Formatet til en sang ......................... 52
G
Gjenta ................................................ 17
H
Hodetelefoner .......................... 6, 8, 69
HOLD-bryter ..................................... 9
Home-meny (HOME) ...................... 7
Hoppe til begynnelsen av sangen .... 8
I
Information (Informasjon) ............ 35
Initialize (Initialiser) ................. 36, 37
K
Klokke ............................................... 22
Knappen VOL +/– ............................. 9
Fortsettes 
78
Additional Information...Indeks
Innhold
O
Overføre ............................................. 3
P
Play Mode (Avspillingsmodus)...... 16
Power Save (Strømsparing) ............ 41
Preset (Forhåndsinnstilt)
(Volume) ....................................... 23
Preset Custom (Egendefinert
forhåndsinnstilling) ..................... 27
R
Radio ................................................. 43
RESET (spilleren) ............................ 57
Reset All Setting
(Tilbakestill alle innstillinger) .... 36
Rotation (Rotering) ......................... 40
S
Sanginformasjon.............................. 54
Sangrekkefølge ................................ 19
Scan Sens (Søkefølsomhet) ............ 48
etter album...........................................15
etter artist .............................................14
etter navn på sang ..............................13
Serienummer.................................... 35
Set Date-Time (Angi dato-tid) ...... 31
Søke etter sanger ............................. 13
SonicStage..................................... 3, 67
Sort (Sorter) ..................................... 19
Sound (Lyd) ............. 23, 27, 28, 29, 30
Spilleliste ........................................... 12
Spole bakover ..................................... 8
Spole fremover ................................... 8
Sports Timer (Sportstidtaker)........ 18
T
Tilbehør ............................................. 6
Time Disp Type (Tidsformat) ........ 34
U
USB Power (USB-tilkobling)
(innstilling for USB-tilkobling) ... 39
V
Vilkårlig avspilling .......................... 17
Volum ......................................9, 23, 28
Volume Mode (Volum-modus) ..... 23
W
Windows Utforsker ......................... 55
WMA ................................................ 52
Indeks
M
Manual (volum) ............................... 25
Manuell innstilling .......................... 45
Meldinger ......................................... 63
MENU................................................. 7
Mono/Auto ....................................... 49
Mottaker ........................................... 43
MP3 ............................................. 52, 74
SEARCH ........................................... 13
Meny
L
Lade ................................................... 50
Lade batteriet ................................... 50
Lydkvalitet .................................. 26, 27
Download PDF

advertising