Sony | NW-E95 | Sony NW-E95 Bruksanvisning

2-584-128-71(1)
Portable IC Audio Player
Network Walkman
Bruksanvisning
"WALKMAN" er et registrert varemerke for
Sony Corporation som representerer
hodetelefonbaserte stereoprodukter.
er et varemerke for Sony
Corporation.
NW-E95/E99
© 2004 Sony Corporation
ADVARSEL
For å unngå fare for brann eller
elektrisk støt må du ikke utsette
enheten for regn eller fuktighet.
Utstyret må ikke installeres i et avlukket
rom, for eksempel i en bokhylle eller
lukket kabinett.
For å unngå fare for brann må ventilasjonen
til utstyret ikke dekkes med aviser,
bordduker, gardiner eller liknende. Tente
stearinlys må heller ikke plasseres på
apparatet.
For å unngå fare for brann eller elektrisk støt
må du ikke plassere gjenstander med væske,
for eksempel vaser, på apparatet.
Merknad om installering
Hvis du bruker enheten på steder som er utsatt for
statisk elektrisitet eller elektrisk støy, kan
overføringsinformasjonen for sporet blir skadet.
Dette kan hindre at det gis tillatelse til overføring
fra datamaskin.
2
Merknad til brukere
Om programvaren som følger med
• Lover om opphavsrett forbyr kopiering av
programvaren eller håndboken som leveres med,
helt eller delvis, eller utleie av programvaren uten
tillatelse fra den som har opphavsretten.
• Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes
ansvarlig for økonomisk skade eller tap av
fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som
følger av bruk av programvaren som leveres med
denne spilleren.
• Dersom det inntreffer problemer med
programvaren som følge av produksjonsfeil, vil
SONY erstatte den.
SONY påtar seg imidlertid intet annet ansvar.
• Programvaren som leveres med denne spilleren,
kan ikke brukes med annet utstyr enn det som er
angitt.
• Merk at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten
kan føre til at spesifikasjonene for programvaren
kan bli endret uten varsel.
• Bruk av denne spilleren med annen programvare
enn den som følger med, dekkes ikke av
garantien.
• Avhengig av typen tekst og hvilke tegn som er
brukt, kan det være at tekst som vises i
SonicStage og MP3 File Manager ikke blir vist
riktig på enheten. Dette skyldes:
– Funksjonaliteten i spilleren som er tilkoblet.
– Spilleren fungerer ikke normalt.
– ID3-kodeinformasjonen for sporet er skrevet på
et språk som spilleren ikke støtter.
OpenMG og tilhørende logo er varemerker for
Sony Corporation.
SonicStage og SonicStage-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og tilhørende
logoer er varemerker for Sony Corporation.
Microsoft, Windows and Windows Media er
varemerker eller registrerte varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker er
varemerker eller registrerte varemerker for sine
respektive eiere.
I denne håndboken blir TM- og ®-merker ikke
angitt.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentasjon ©2004 Sony Corporation
Denne håndboken forklarer hvordan du
bruker Network Walkman og bruken av
MP3 File Manager (forhåndsinstallert
programvare). Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du bruker
SonicStage (programvaren som følger
med), må du se i driftsinstruksjoner for
SonicStage.
3
4
Innhold
Oversikt ..................................................... 6
Hva du kan gjøre med Network
Walkman ........................................... 6
Andre funksjoner ................................... 7
Trinn 1: Kontroller innholdet i pakken ...... 8
Trinn 2: Sette inn batteriet ......................... 9
Finne kontrollene ..................................... 10
Forside ................................................. 10
Bakside ................................................ 10
Display ................................................ 11
Grunnleggende bruk
Overføre lydfiler fra datamaskinen til
Network Walkman ............................ 12
Merknad om spilling av sanger med
begrenset spilleperiode
(Timeout contents) .......................... 13
Merknad om spilling av sanger med
begrenset antall avspillinger ............ 13
Høre på musikk med Network
Walkman ........................................... 14
Hva er Group-funksjonen (Gruppe)? ... 15
Andre operasjoner ............................... 16
Justere innstillingene til Network
Walkman
Justere tidsinnstillingene til Network
Walkman etter datamaskinens
innebygde klokke ............................. 26
Justere gjeldende tidsinnstilling
(DATE-TIME) .................................. 27
Begrense volumet (AVLS) ....................... 28
Slik velger du volum ved hjelp av funksjon
for forhåndsinnstilt volum ................ 29
Slik angir du et volumnivå for
forhåndsinnstilt modus .................... 29
Slik skifter du til manuell modus ........ 30
Slik slår du av lydsignalet (BEEP) .......... 31
Slik endrer du innstilling for
bakgrunnslys ..................................... 32
Andre funksjoner
Omgruppere sanger (REGROUP)
— bare NW-E95 ............................... 33
Formatere minne (FORMAT) .................. 34
Annen informasjon
Avanserte operasjoner
Repeat-modus (Gjenta-modus) ................ 17
Velge gjentakelsesmodus .................... 17
Spille sporene flere ganger
(Track Repeat) ................................. 18
Spille en angitt del flere ganger
(A-B Repeat) ................................... 19
Spille av angitte setninger flere ganger
(Sentence Repeat) ........................... 20
Slik angir du antall gjentakelser .......... 21
Slik skifter du visningsmodus ................. 22
Slik velger du gruppevisningsmodus ... 23
Slik justerer du diskant og bass
(Forhåndsinnstilling for digitallyd) ... 23
Slik velger du lydkvalitet .................... 23
Slik justerer du lydkvalitet .................. 24
Slik låser du kontrollene (HOLD) ........... 25
Slik lagrer du andre data enn lyd ............. 25
Forholdsregler .......................................... 35
Feilsøking ................................................ 36
Slik tilbakestiller du spilleren .............. 36
Hva skjedde? ....................................... 36
Meldinger ............................................ 39
Spesifikasjoner ........................................ 41
Glossar ..................................................... 42
Menyliste ................................................. 44
Bruke MP3 File Managerprogramvaren
Hva du kan gjøre med MP3 File
Manager ............................................ 45
Overføre MP3-lydfiler fra datamaskinen til
Network Walkman ............................ 46
Skjermbildet i MP3 File Manager ........... 48
Slette lydfiler ........................................... 49
Endre rekkefølgen for lydfiler ................. 49
Stikkord ............................................ 50
5
Oversikt
Hva du kan gjøre med Network Walkman
Først må du installere programvaren "SonicStage" på datamaskinen (MP3 File Managerprogramvaren er forhåndsinstallert på Network Walkman). Du kan enkelt overføre filer fra
digitale medier fra datamaskinen til det innebygde flash-minnet som du kan ta med deg overalt.
EMD (Elektroniske
musikkdistribusjonstjenester)
Lyd-CDer
MP3-, WAV- og
Windows® Medialydfiler
1 Lagre digitale lydfiler
på datamaskinen.
Last ned de
nyeste
lydfilene!
Lagre
favorittsangene!
2 Overfør filer til
Network Walkman.
Når du overfører lydfiler i MP3format til Network Walkman,
bruker du MP3 File Managerprogramvaren
(forhåndsinstallert programvare)
til å overføre og lagre dem som
lydfiler i MP3-format.
3 Nyt musikken med
Network Walkman.
Du kan vise dataene som er lagret i det
innebygde flash-minnet, ved hjelp av
Windows Utforsker når Network
Walkman er koblet til datamaskinen.
Likevel kan du ikke spille av en MP3-fil
hvis du drar eller kopierer filen direkte på
skjermen i Windows Utforskerskjermbildet. Når du overfører lydfiler i
MP3-format til Network Walkman, må du
passe på å bruke MP3 File Managerprogramvaren (se side 45).
6
USB-tilkobling
Andre funksjoner
• Kompakt størrelse, lav vekt, støtsikker, svært transporterbar.
• Den forhåndsinstallerte MP3 File Manager-programvaren setter deg i stand til å overføre
lydfiler i MP3-format til Network Walkman samt høre på dem med Network Walkman som
filer i MP3-format.
• Kontinuerlig avspillingstid med batteri
NW-E95/E99: omtrent 70*1 timer
• Innspillingstid*2
NW-E95: 512 MB innebygd flash-minne, mer enn 23 timer og 20 minutter
NW-E99: 512 MB + 512 MB innebygd flash-minne, mer enn 46 timer og 40 minutter
• SonicStage-programvaren som følger med enheten, gir deg mulighet til å spille inn sanger fra
lyd-CDer til harddisken på datamaskinen i formatet ATRAC3plus (høy lydkvalitet, høy
komprimering).
• Sentence Repeat (Setningsgjentakelse): Nyttig funksjon for å lære fremmede språk.
• Dataoverføring med høy hastighet ved hjelp av egen USB-kabel.
• Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm: sangtitler og artistnavn kan vises.
• Gruppefunksjon: du kan velge sanger som skal spilles etter album.
• Lagringsfunksjon: du kan lagre mange typer data i tillegg til lydfiler.
*1 Forskjellig avhengig av dataformat. I dette tilfellet er tallet for batterivarighet angitt for kontinuerlig spilling
av lydfiler i ATRAC3-format.
*2 Forskjellig avhengig av bithastigheten ved innspilling. I dette tilfellet er tallet for innspillbar tid angitt for
innspilling ved 48 kbps i ATRAC3plus-format.
MERKNADER:
• Den innspilte musikken er begrenset til privat bruk. Bruk av musikk ut over denne begrensningen
krever tillatelse fra rettighetshaverne.
• Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller skadete data som følger av
problemer med Network Walkman eller datamaskinen.
7
Trinn 1: Kontroller innholdet i pakken
Sjekk tilbehøret i pakken.
NW-E95/E99:
• Network Walkman (1)
• Hodetelefoner (1)
Om serienummeret
Serienummeret for enheten er nødvendig for
kunderegistreringsformål. Nummeret står på
baksiden av Network Walkman.
N
OPE
Mo
de
Serial NO.
Group
• Dedikert USB-kabel (1)
•
•
•
•
•
•
•
Bæreveske (1)
Halsbånd (1)
Skjøteledning til hodetelefonene (1)
CD-ROM for SonicStage-programvare (1)
Bruksanvisning (1)
Driftsinstruksjoner for SonicStage (1)
CD-ROM for bruksanvisning og
SonicStage-driftsinstruksjoner (1)
8
Serienummer
Skriv ned serienummeret på linjen nedenfor.
Finn frem nummeret hver gang du kontakter
din Sony-forhandler om dette produktet.
Serienummer _____________________
Trinn 2: Sette inn batteriet
Sett inn batteriet av type LR03 (størrelse AAA) med polene riktig vei.
Pass på å sette det inn fra E -siden som vist i illustrasjonen.
N
OPE
N
OPE
Batterivarighet*
ATRAC3-format: omtrent 70 timer
ATRAC3plus-format: omtrent 60 timer
MP3-format: omtrent 50 timer
* Batterilevetiden kan bli kortere på grunn av
forhold under bruk og temperaturen på stedet.
Hvis lokket til batterirommet løsner
utilsiktet, må du sette det på igjen som vist.
Om indikatoren for gjenværende
batteristrøm
Batteri-ikonet i displayet endres som vist nedenfor.
lite batteristrøm lad opp
batteriet
Hvis "LOW BATT" (Lite batteri) vises i
displayet, må du skifte batteriet.
Merk
Hvis du ikke bruker batteriet på riktig måte, kan
det bli skadet på grunn av lekkasjer og
korrosjon. Du får best resultat ved å:
–
–
–
–
bruke alkalisk batteri
kontrollere at polene er koblet riktig
ikke lade tørrcelle-batterier
ta ut batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke
spilleren i en lengre periode
– skifte ut batteriet med et nytt etter å ha rengjort
batterirommet i tilfelle lekkasje fra batteriet
9
Finne kontrollene
Se sidene i parentes hvis du ønsker flere detaljer om de enkelte delene.
Forside
Bakside
1
7
2
3
8
Mo
de
9
5
6
0
qz
1 Hull for feste av rem
2 REPEAT/SOUND-knapp (Gjenta/Lyd)
(side 18 til 20, 23)
3 MENU-knapp (Meny) (side 16 til 22,
24, 26 til 34)
Du kan skifte til tidsvisning ved å trykke
og holde inne MENU-knappen (Meny)
en stund.
4 GROUP-knapp (Gruppe) (side 15, 23)
5 Display (side 11, 18, 39)
Se side 11 for mer informasjon om
displayet og ikoner.
6 ACCESS-lys (side 12, 46)
7 Hodetelefon-kontakt (side 14)
8 Nx-knapp
(side 14, 16 til 17, 19 til 22, 24, 26 til 34)
10
N
OPE
Group
4
qs
qd
9 Skyvebryter
(side 16 til 17, 19 til 22, 24, 26 til 34)
0 VOLUME +/–-knapp (Volum) (side 14,
29)
qa HOLD-bryter (låse kontroller)
(side 14, 25)
qs USB-kontakt (side 12, 46)
qd Batterirom (side 9)
Display
1 Display for tekst/grafikk-visning (side 17)
Viser spornummer, spornavn, gjeldende
dato og klokkeslett (side 22 til 28),
MESSAGE (side 13, 39) og meny.
Trykk på MENU-knappen (Meny) hvis
du vil skifte visningsmodus. Hvis du vil
ha detaljer, kan du se "Slik skifter du
visningsmodus" på side 22.
2 Indikator for gjentakelsesmodus (side 18)
Gjeldende gjentakelsesmodus vises.
3 Indikator for AVLS (side 28)
Indikatoren vises mens AVLSfunksjonen er aktivert.
4 Indikator for forhåndsinnstilt digitallyd
(side 23 til 24)
Gjeldende lydinnstilling vises.
5 Indikator for gjenværende batteri (side 9)
Gjenværende batteristrøm blir vist.
11
Grunnleggende bruk
Overføre lydfiler fra datamaskinen til
Network Walkman
Merk
Før du kobler Network Walkman til datamaskinen for første gang, må du installere
"SonicStage"-programvaren fra CD-ROMen i pakken på datamaskinen. Selv om SonicStageprogramvare allerede er installert, må du installere SonicStage-programvaren som ble levert
med Network Walkman før du kobler Network Walkman til datamaskinen
(oppdateringsprogrammer kan være tilgjengelige).
Du kan overføre lydfiler i ATRAC3plus-format fra datamaskinen til Network Walkman ved
hjelp av SonicStage-programvaren som er installert. Følg anvisningene nedenfor.
Du kan også overføre lydfiler i MP3-format ved hjelp av MP3 File Manager som er
forhåndsinstallert på Network Walkman. Se under "Bruke MP3 File Manager-programvaren" på
side 45 hvis du vil ha mer informasjon.
1
2
3
Installer SonicStage-programvaren på datamaskinen ved hjelp av CD-ROMen
som følger med.
Følg trinn 1 bare første gangen du kobler Network Walkman til datamaskinen.
Se i "Driftsinstruksjoner for SonicStage" hvis du vil ha detaljert informasjon.
Importer lydfiler til SonicStage-programvaren.
Se i "Driftsinstruksjoner for SonicStage" hvis du vil ha detaljert informasjon.
Koble Network Walkman til datamaskinen.
Koble den minste pluggen på den dedikerte USB-kabelen inn i USB-kontakten på Network
Walkman, og koble så den store pluggen til en USB-port på datamaskinen.
"CONNECT" kommer frem i displayet.
ACCESS-lys
N
OPE
OPEN
til USB-kontakten
til en USB-port
Dedikert USB-kabel (følger med)
12
Merk
4
Overfør lydfiler til Network Walkman.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører lydfiler til det innebygde flash-minnet,
kan du se i håndboken "Driftsinstruksjoner for SonicStage".
z Tips
• Siden NW-E99 har to flash-minner, kan du velge et flash-minne fra listen over overføringsmål.
Overføringsmålene nedenfor vises på skjermen i SonicStage:
– Network Walkman (#1 Internal): flash-minne 1
– Network Walkman (#2 Internal): flash-minne 2
• Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører lydfiler tilbake til datamaskinen, kan du se i håndboken
"Driftsinstruksjoner for SonicStage" eller Hjelp for SonicStage-programvaren.
Merknad om spilling av sanger med begrenset
spilleperiode (Timeout contents)
Noen sanger som er distribuert via EMD (elektroniske musikkdistribusjonstjenester) på Internett,
har en begrenset avspillingsperiode.
Hvis du prøver å spille en sang som er utløpt, blinker det "EXPIRED" (Utløpt) og neste sang vil
bli spilt etter et øyeblikk.
I tillegg kan ikke sangen spilles ved hjelp av SonicStage-programvaren eller overføres til
Network Walkman. Slett slike sanger etter behov.
Merknad om spilling av sanger med begrenset antall
avspillinger
Network Walkman har ikke støtte for innhold med begrenset antall avspillinger.
Når du prøver å spille en sang med begrenset antall avspillinger, vil "EXPIRED" (Utløpt) bli
vist, og sangen vil ikke bli spilt.
13
Grunnleggende bruk
• ACCESS-lyset blinker mens Network Walkman kommuniserer med datamaskinen.
• USB-kabelen må ikke kobles fra mens ACCESS-lyset blinker. Dataene som blir overført, kan bli
ødelagt.
• Bruk av Network Walkman med en USB-hub eller USB-forlengelseskabel er ikke garantert å fungere.
Koble alltid Network Walkman direkte til datamaskinen med den dedikerte USB-kabelen.
• Noen USB-enheter kan virke forstyrrende inn på bruken av Network Walkman når de er koblet til
datamaskinen.
• Alle kontrollknappene på Network Walkman er deaktivert mens enheten er koblet til en datamaskin.
• Du kan vise dataene som er lagret på det innebygde flash-minnet, ved hjelp av Windows Utforsker når
Network Walkman er koblet til datamaskinen.
Høre på musikk med Network Walkman
Sett inn batteriet før bruk (se side 9).
Merk
Når du bruker Network Walkman, må du passe på å koble den fra datamaskinen.
1
Koble til hodetelefonene.
Slik bruker du skjøteledningen til
hodetelefonene
til i kontakt
de
Mo
de
til i kontakt
Skjøteledning til
hodetelefonene
Mo
G oup
G oup
2
Start avspillingen.
Hvis avspillingen ikke starter
1 Trykk på Nx-knappen.
Pass på at HOLD-bryteren er satt til av
(side 25).
Slik stopper du avspillingen
Trykk på Nx-knappen.
Slik justerer du volumet
Mo
de
Volumet kan stilles i Forhåndsinnstilt-og Manuellmodus (side 29 til 30).
Group
2 Juster volumet
ved å trykke
på VOLUME
+/–-knappen
(Volum).
HOLD-bryter
z Tips
Hvis Network Walkman ikke er i bruk i 5 sekunder
mens den er i stoppmodus, blir displayet automatisk
slått av.
Når normal avspillingsmodus er valgt,
stopper avspillingen automatisk etter at den
siste sangen er spilt.
14
Avspillingsrekkefølge for spor/
grupper (bare NW-E99)
De overførte sporene/gruppene spilles av som
følger:
Spor/grupper overført med SonicStageprogramvare i flash-minne 1 t Spor/grupper
overført med MP3 File Manager-programvare i
flash-minne 1 t Spor/grupper overført med
SonicStage-programvare i flash-minne 2 t Spor/
grupper overført med MP3 File Managerprogramvare i flash-minne 2
Hva er Group-funksjonen (Gruppe)?
Gruppefunksjonen gir deg mulighet til å velge ut favorittmusikken på enkelt vis på Network
Walkman. Du kan overføre lydfiler eller spille sanger etter album eller artist ved hjelp av
gruppefunksjonen.
Group2
Track1
Track2
Track3
Group3
Track1
Track2
Track3
• Spornummeret angir rekkefølgen for sangene
innenfor hver gruppe.
• Du kan skifte mellom spornavn-modus og
gruppemodus ved å trykke på GROUP-knappen
(Gruppe).
• I gruppemodus vises gruppenavn i stedet for
spornavn. I tillegg blir skifteoperasjoner, som
Skip (Hopp over) eller Repeat (Gjenta), utført på
grupper.
Overføre gruppevis
Track1
Track2
Track3
Track1
Track2
Track3
Lydfilene som overføres til SonicStageprogramvaren, blir alltid gruppert når de blir
overført til det innebygde flash-minnet.
z Tips
Track1
Track1
En gruppe som er laget med SonicStageprogramvaren, har prioritet fremfor en som er laget
med MP3 File Manager-programvaren på Network
Walkman.
fortsettes
15
Grunnleggende bruk
Group1
Track1
Track2
Track3
Høre på musikk med Network Walkman
Andre operasjoner
Nx-knapp
Skyvebryter
Mo
de
til
(+/>)
Trykk
(bekreft)
Group
ode
til
(./–)
MENU-knapp (Meny)
z Tips
Du kan skifte til gruppemodus ved å trykke på
GROUP-knappen.
16
Funksjon
Bruk av skyvebryteren
Hoppe til
begynnelsen av
neste spor/gruppe*1
Drei skyvebryteren med
klokken én gang (+/>).
Hoppe til
begynnelsen av
gjeldende spor/
gruppe*1
Drei skyvebryteren mot
klokken én gang (./–).
Hurtig forover*2
Drei skyvebryteren med
klokken (+/>) og hold.
Hurtig bakover*2
Drei skyvebryteren mot
klokken (./–) og hold.
*1 Hvis du dreier og holder skyvebryteren i
stoppmodus, kan du hoppe til begynnelsen av
neste (gjeldende og forrige) spor/gruppe uten
avbrytelse.
2
* Hurtig forover og hurtig bakover går raskere hvis
operasjonen fortsetter i 5 sekunder.
B Avanserte operasjoner
Track Repeat-modus Aktivitet
(Sporgjentakelse)
Gjenta alle spor
All Repeat
(Gjenta alle)*1
Single Repeat
(Gjenta enkle)
Gjenta gjeldende
spor
Group Repeat
(Gjenta gruppe)
Gjenta gjeldende
gruppe
Gjenta gjeldende gruppe
Group Shuffle Repeat
(Gjenta gruppe tilfeldig) i tilfeldig rekkefølge
All Groups Shuffle
Repeat (Gjenta alle
grupper tilfeldig)*2
Gjenta alle grupper i
tilfeldig rekkefølge
Spor i en gruppe spilles
av i rekkefølge
• A-B Repeat (A-B Rep) (A-Bgjentakelse)
Denne modusen spiller av den angitte delen
av et spor flere ganger.
• Sentence Repeat (SENTENCE Rep)
(Setningsgjentakelse)
Denne modusen spiller av stemmedataene
innenfor en angitt del av et spor flere
ganger.
*1 Alle spor gjentas som følger (bare NW-E99):
Spor overført med SonicStage-programvare i
flash-minne 1 t Spor overført med MP3 File
Manager-programvare i flash-minne 1 t Spor
overført med SonicStage-programvare i flashminne 2 t Spor overført med MP3 File
Manager-programvare i flash-minne 2
*2 Modusen Gjenta alle grupper tilfeldig gjelder for
begge flash-minnene (bare NW-E99).
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
Mo
de
til
(+/>)
ode
til
(./–)
MENU-knapp (Meny)
1
Trykk på MENU-knappen (Meny) i
stoppmodus.
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
2
3
Drei skyvebryteren for å velge
"REPEAT MODE >"
(Gjentakelsesmodus), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
Drei skyvebryteren for å velge
ønsket gjentakelsesmodus, og
trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
TRK Rep
Du kan velge en av modiene "TRK Rep"
(Sporgjentakelse), "A-B Rep" (A-Bgjentakelse) eller "SENTENCE Rep"
(Setningsgjentakelse).
fortsettes
17
Avanserte operasjoner
Det finnes tre typer gjentakelsesmodus:
Track Repeat (Sporgjentakelse), A-B Repeat
(A-B-gjentakelse) og Sentence Repeat
(Setningsgjentakelse).
• TRK Rep (Sporgjentakelse)
Denne modusen spiller av sporene med
fem forskjellige gjentakelsesmåter.
Velge gjentakelsesmodus
Group
Repeat-modus
(Gjenta-modus)
Repeat-modus (Gjenta-modus)
de
REPEAT/
SOUND-knapp
(Gjenta/Lyd)
Mo
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Gjentakelsesmodiene brukes i henhold
til instruksjonene nedenfor.
• TRK Rep: se "Spille sporene flere
ganger (Track Repeat)".
• A-B Rep: se "Spille en angitt del flere
Group
4
ganger (A-B Repeat)".
• SENTENCE Rep: se "Spille av angitte
setninger flere ganger (Sentence
Repeat)".
Slik går du ut av menymodus
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Merk
• Displayet går automatisk tilbake til det vanlige
avspillingsskjermbildet hvis du ikke bruker noen
knapper i løpet av 60 sekunder.
• Når det ikke er lydfiler i det innebygde flashminnet, kan du ikke angi noen
gjentakelsesmodus.
• Når du kobler Network Walkman til
datamaskinen, blir valgt modus avbrutt.
• Du kan velge gjentakelsesmodus bare i
stoppmodus.
Track Repeat-ikon (Sporgjentakelse)
Velg først Track Repeat-modus
(TRK Rep) (Sporgjentakelse)
(side 17).
Trykk så på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) flere
ganger for å velge den modusen
du vil ha.
Med hvert trykk endres Track Repeat-ikonet
(Sporgjentakelse) slik:
ingen (vanlig avspilling)
(All Repeat) (Gjenta alle)
Spille sporene flere ganger
(Track Repeat)
Track Repeat-modus (Sporgjentakelse)
endres ved å trykke på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd). Du kan sjekke
gjeldende gjentakelsesmodus med ikonet i
displayet.
(Single Repeat) (Gjenta enkel)
(Group Repeat) (Gjenta gruppe)
(Group Shuffle Repeat)
(Gjenta gruppe tilfeldig)
(All Groups Shuffle
Repeat) (Gjenta alle
grupper tilfeldig)
18
Spille en angitt del flere
ganger (A-B Repeat)
Mens du spiller et spor, kan du angi
startpunkt (A) og sluttpunkt (B) for en del
som du vil spille flere ganger.
Nx-knapp
Skyvebryter
z Tips
de
Mo
Group
ode
til
(./–)
REPEAT/SOUNDknapp (Gjenta/Lyd)
1
2
3
Velg først A-B Repeat (A-B Rep)
(A-B-gjentakelse) (side 17).
Trykk på Nx-knappen for å
starte avspillingen.
Trykk på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) for å angi
startpunkt (A) mens du spiller av.
"B" blinker.
A B 01
4
00:00
Trykk på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) for å angi
endepunktet (B).
"A B" blir vist, og den angitte delen blir
spilt av og gjentatt flere ganger.
A B 01
00:55
• Etter at du har angitt startpunktet (A), kan du
spole raskt fremover eller bakover ved å dreie
skyvebryteren. Hvis du kommer til slutten av
sporet når du spoler fremover, angis endepunktet
som punkt (B) og fremoverspolingen fortsetter.
A-B-gjentakelse starter når du slipper
skyvebryteren.
Hvis sporet når begynnelsen under
tilbakespolingen, hopper den til slutten av sporet,
endepunktet settes som punkt (B), og
tilbakespolingen fortsetter.
• Under avspilling med A-B-gjentakelse kan du
spole raskt fremover eller bakover ved å dreie
skyvebryteren. Hvis du kommer til begynnelsen/
slutten av sporet når du spoler, stoppes
avspillingen (går over i standby-modus).
A-B-gjentakelse starter på nytt når du slipper
skyvebryteren.
Slik fjerner du startpunktet (A) og
endepunktet (B)
• Trykk på REPEAT/SOUND-knappen (Gjenta/
Lyd) under avspilling med A-B-gjentakelse.
• Trykk på MENU-knappen (Meny) under
avspilling med A-B-gjentakelse.
• Velg gruppemodus ved å trykke på GROUPknappen (Gruppe) under avspilling med A-Bgjentakelse.
• Velg forrige eller neste spor ved å dreie
skyvebryteren under avspilling med A-Bgjentakelse.
(A-B-gjentakelsesmodus blir ikke avbrutt.)
Slik avbryter du A-Bgjentakelsesmodus
Endre gjentakelsesmodus i menyskjermbildet (side
17).
fortsettes
19
Avanserte operasjoner
Trykk
(bekreft)
til
(+/>)
Merk
• Du kan ikke angi A-B-gjentakelse for en del som
overlapper to eller flere spor.
• Hvis du ikke angir endepunktet (B), blir
endepunkt automatisk satt på slutten av sporet.
• Du kan ikke bruke A-B-gjentakelse i
gruppemodus eller når gjeldende klokkeslett
vises.
Repeat-modus (Gjenta-modus)
Spille av angitte setninger
flere ganger (Sentence Repeat)
Denne funksjonen oppdager automatisk
stemmedata fra angitt punkt og gjentar
stemmedataene angitt antall ganger. Dette er
nyttig for språkopplæringsmateriale uten
bakgrunnsmusikk.
3
Trykk på REPEAT/SOUNDknappen (Gjenta/Lyd) for å angi
innstillingspunktet under
avspilling.
Network Walkman registrerer deler med
og uten tale fra innstillingspunktet, og
setningsgjentakelsen starter. (Taledelen
blir gjentatt en gang (under registrering),
og innstillingen blir talt.)
01
00:12
z Tips
Standardinnstillingen for antall gjentakelser er to
ganger for en setning, men du kan endre
innstillingen for antall gjentakelser. Se under "Slik
angir du antall gjentakelser" på side 21.
Nx-knapp
Skyvebryter
Mo
de
til
(+/>)
Trykk
(bekreft)
Group
til
(./–)
ode
Slik fjerner du innstillingspunktet
REPEAT/SOUNDknapp (Gjenta/Lyd)
1
2
Merk
• Du kan ikke bruke setningsgjentakelse i
gruppemodus eller når gjeldende klokkeslett
vises.
• Deler med eller uten tale med mindre enn ett
sekunds varighet vil ikke bli registert.
• Hvis det ikke blir registrert noen del uten tale før
slutten av sporet, vil sluttpunktet for sporet blir
registrert som del uten tale, og
setningsgjentakelsen starter fra foregående
taledel.
Velg Sentence Repeat
(SENTENCE Rep)
(Setningsgjentakelse) (side 17).
Trykk på Nx-knappen for å
starte avspillingen.
• Trykk på REPEAT/SOUND-knappen (Gjenta/
Lyd) under avspilling med setningsgjentakelse.
• Trykk på MENU-knappen (Meny) under
avspilling med setningsgjentakelse.
• Velg gruppemodus ved å trykke på GROUPknappen (Gruppe) under avspilling med
setningsgjentakelse.
• Velg forrige eller neste spor ved å dreie
skyvebryteren under avspilling med
setningsgjentakelse.
(Setningsgjentakelsesmodus blir ikke avbrutt.)
Slik avbryter du
setningsgjentakelsesmodus
Endre gjentakelsesmodus i menyskjermbildet (side
17).
20
Slik angir du antall
gjentakelser
4
Du kan angi antall gjentakelser (1–9) for en
setning i Sentence Repeat-modus
(Setningsgjentakelse).
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Slik går du ut av menymodus
Mo
de
til
(+/>)
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Group
ode
til
(./–)
MENU-knapp (Meny)
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
2
3
Drei skyvebryteren for å velge
"REPEAT MODE >"
(Gjentakelsesmodus), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
Drei skyvebryteren for å velge
"SENTENCE Rep"
(Setningsgjentakelse), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
"COUNT:" (Antall:) vises på skjermen.
COUNT:2
21
Avanserte operasjoner
Trykk
(bekreft)
5
Drei skyvebryteren for å velge
ønsket antall gjentakelser, og
trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
Nx-knapp
Trykk
(bekreft)
Mo
de
til
(+/>)
til
(./–)
ode
Du kan vise informasjon som for eksempel
spornummer eller titler, i displayet mens
musikken spilles av eller er stoppet. Endre
visningsmodus ved å bruke skyvebryteren i
menymodus.
Skyvebryter
Group
Slik skifter du
visningsmodus
MENU-knapp (Meny)
• Lap Time (Rundetid): Medgått tid i denne
visningsmodusen
Følgende vil bli vist etter at en musikktittel og et
artistnavn er vist.
Spornummer
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
Medgått tid
009 01:36
2
Avspillingsstatus*
* Play (Spill): skifter mellom
og
.
Stop (Stopp): viser
.
Search track (Søk etter spor): viser >
eller ..
Fast-forward/Fast-rewind (Spole frem/
spole tilbake): viser M eller m.
Drei skyvebryteren for å velge
"DISPLAY >" (Vis), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
Valgt visningsmodus blinker.
LapTime
3
• Title (Tittel): tittelvisningsmodus
Drei skyvebryteren for å velge
ønsket visningsmodus, og trykk
på Nx-knappen for å bekrefte.
Displayet skifter til valgt visningsmodus.
Hvis musikktittelen er på mer enn 12 tegn, ruller
tittelen automatisk.
Title/Artis
• Track info (Sporinformasjon):
Sporinformasjon-visningsmodus
Sportittel, CODEC og bithastighet vises. Hvis
informasjonen inneholder mer enn 12 tegn, vil
informasjonen automatisk rulle.
Title/Codec/
DISPLAY>
4
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Slik går du ut av menymodus
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Merk
Under søking, spoling forover eller spoling
bakover i et spor, vises gjeldende
avspillingsposisjon.
22
Displayet går automatisk tilbake til det vanlige
avspillingsskjermbildet hvis du ikke bruker noen
knapper i løpet av 60 sekunder.
Slik velger du
gruppevisningsmodus
For alle menymodi kan du velge
gruppevisning ved å trykke på GROUPknappen (Gruppe).
Slik justerer du
diskant og bass
(Forhåndsinnstilling
for digitallyd)
de
Mo
GROUP-knappen
(Gruppe)
Slik velger du lydkvalitet
Group
Standardinnstillinger
Lydkvalitet
SOUND 1
(S1) (Lyd 1)
SOUND 2
SOUND OFF
(S2) (Lyd 2) (NORMAL SOUND)
(Lyd av, normal lyd)
Slik går du ut av gruppemodus
Bass
+1
+3
±0
Trykk på GROUP-knappen (Gruppe) i
gruppemodus-skjermbildet.
Diskant
±0
±0
±0
Merk
Displayet går automatisk tilbake til det vanlige
avspillingsskjermbildet hvis du ikke bruker noen
knapper i løpet av 30 sekunder.
Mo
de
REPEAT/SOUNDknapp (Gjenta/Lyd)
Group
Trykk inn og hold REPEAT/
SOUND-knappen (Gjenta/Lyd) i et
halvt sekund.
Innstillingen for lydkvalitet endres som
følger:
S1
S2
(ingen)
Slik går du tilbake til den vanlige
lydkvaliteten
Velg "SOUND OFF" (Lyd av).
fortsettes
23
Avanserte operasjoner
Du kan justere diskant og bass. Du kan
forhåndsinnstille to innstillinger, som så kan
velges under avspilling.
Slik justerer du diskant og bass
(Forhåndsinnstilling for digitallyd)
3
Slik justerer du lydkvalitet
Du kan justere lydkvaliteten for bass- og
diskantdelene.
Lydkvalitet
Forsterkingsnivå
Bass
-4 til +3
Diskant
-4 til +3
Du kan forhåndsinnstille ønskede
lydkvalitetsinnstillinger som "Sound 1" (Lyd 1)
og "Sound 2" (Lyd 2). Når du spiller musikk,
kan du tilordne en forhåndsinnstilt lydkvalitet til
musikken.
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
Mo
de
til
(+/>)
Group
ode
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
Drei skyvebryteren for å velge
"SOUND >" (Lyd), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
SOUND:1>
24
Slik justerer du "SOUND 2"innstillingen (Lyd 2)
Slik går du ut av menymodus
MENU-knapp (Meny)
2
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Velg "SOUND 2" (Lyd 2) i trinn 3.
til
(./–)
1
4
Still inn lyden for "SOUND 1" (Lyd 1).
1 Drei skyvebryteren for å velge
"SOUND 1 >" (Lyd 1), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
2 "BASS:+1" vises. Drei
skyvebryteren for å justere
forsterkingsnivået for basslyd, og
trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
3 "TREBLE: 0" vises. Drei
skyvebryteren for å justere
forsterkingsnivået for diskantlyd, og
trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Slik lagrer du
andre data enn lyd
Du kan beskytte Network Walkman mot
utilsiktet bruk ved å bruke HOLDfunksjonen når du bærer den.
Du kan overføre data fra harddisken på
datamaskinen til det innebygde flash-minnet
ved hjelp av Windows Utforsker.
Det innebygde flash-minnet vises i Windows
Utforsker som en ekstern stasjon (for
eksempel stasjon D).
Mo
de
Merk
Group
HOLD-bryter
• Hvis du lagrer mye ikke-lyddata på det innebygde
flash-minnet, blir mengden plass som er
tilgjengelig for lyddata, redusert med samme
mengde.
• NW-E99 inneholder to flash-minner. Når du
kobler Network Walkman til en datamaskin,
dukker det opp to uttagbare disker i Windows
Utforsker. Den første uttagbare disken er flashminne 1, den andre er flash-minne 2.
Skyv HOLD-bryteren i retningen
pilen viser.
Alle betjeningsknapper blir deaktivert.
Hvis du trykker på knapper mens HOLDbryteren er på, blinker "HOLD" i displayet.
Slik opphever du HOLD-funksjonen
Skyv HOLD-bryteren i motsatt retning av det pilen
viser.
25
Avanserte operasjoner
Slik låser du
kontrollene (HOLD)
B Justere innstillingene til
Network Walkman
Justere
tidsinnstillingene
til Network
Walkman etter
datamaskinens
innebygde klokke
Hvis funksjonen er satt til "ON" (På),
justeres tidsinnstillingen til Network
Walkman automatisk til datamaskinens
innebygde klokke når din Network Walkman
er koblet til, og overføring av data blir utført
(programmet SonicStage må være startet).
"ON" (På) er valgt som standard.
Du kan ikke spille en sang med begrenset
spilleperiode uten tidsinnstilling av Network
Walkman. Husk å justere tidsinnstillingen.
For å stille inn dato og tid på Network
Walkman, kan du se "Justere gjeldende
tidsinnstilling (DATE-TIME)" på side 27.
Nx-knapp
Skyvebryter
Mo
de
til
(+/>)
Trykk
(bekreft)
Group
ode
til
(./–)
MENU-knapp (Meny)
Endre innstillingen til "OFF" (Av)
Tidsinnstillingen til Network Walkman
forandres ikke selv om den er koblet til en
datamaskin.
26
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermen vises.
REPEATMODE>
2
Drei skyvebryteren for å velge "PC
CLK:", og trykk på Nx-knappen
for å bekrefte.
PC CLK:ON
3
4
Drei skyvebryteren for å velge
"OFF" (Av), og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Skjermen returnerer til normalvisning.
Endre innstillingen til "ON"
Velg "ON" (På) i trinn 3.
Slik går du ut av menymodus
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermen, eller
trykk på MENU-knappen (Meny).
Justere gjeldende
tidsinnstilling
(DATE-TIME)
Du kan stille inn og vise gjeldende tid.
Du kan også justere tidsinnstillingen til
Network Walkman til den innebygde
klokken i en datamaskin ved å koble
Network Walkman til datamaskinen (side
26).
3
2004y 1m 1d
4
Trykk
(bekreft)
0:00
Mo
de
til
(+/>)
Group
til
(./–)
ode
5
MENU-knapp (Meny)
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermen vises.
REPEATMODE>
2
Juster innstillingene for "måned"
og "dato" slik du gjorde i trinn 3.
Etter at du har dreid skyvebryteren for å
justere datoinnstillingen og trykket på
Nx-knappen for å bekrefte, skifter
displayet til skjermbildet for innstilling
av klokkeslett.
Drei skyvebryteren for å justere
timeinnstillingen, og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
"Minutt"-sifferet blinker.
0:00
6
Drei skyvebryteren for å velge
"DATE-TIME" (Dato - klokkeslett),
og trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
"År"-sifferet blinker.
Juster innstillingene for "minutt"
slik du gjorde i trinn 5.
Etter at du har dreid skyvebryteren for å
justere minuttinnstillingen og trykket på
Nx-knappen for å bekrefte, skifter
displayet til skjermbildet for innstilling av
klokkeslett.
DATE-TIME
2004y 1m 1d
7
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Skjermen returnerer til normalvisning.
fortsettes
27
Justere innstillingene til Network Walkman
Nx-knapp
Skyvebryter
Drei skyvebryteren for å justere
årsinnstillingen, og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
"Måned"-sifferet blinker.
Trykk på MENU-knappen og hold den nede.
Du kan vise gjeldende klokkeslett mens du trykker
på denne knappen.
Merk
• Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, kan
innstillingene for dato og klokkeslett bli nullstilt.
• Hvis gjeldende klokkeslett ikke er satt, vises dato
og klokkeslett som "-- --".
• Hvis PC CLK (Pc-klokke) er satt til "ON" (På)
(side 26), justeres tidsinnstillingen til Network
Walkman automatisk til datamaskinens
innebygde klokke når Network Walkman er
koblet til datamaskinen.
• Avhengig av området enheten er levert til, stilles
tidsformatet til enheten til 12-timers visning eller
24-timers visning.
Du kan ikke skifte mellom 12-timers og 24timers visning i enheten.
I denne håndboken er 24-timers visning vist.
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
til
(+/>)
de
Vise gjeldende klokkeslett
Du kan stille inn AVLS (Automatic Volume
Limiter System – automatisk
volumbegrensningssystem) til å begrense
maksimalt volum for å hindre forstyrrelser
og hørselsskader. Med AVLS kan du høre på
musikk på behagelig volumnivå.
Mo
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermen eller
trykk på MENU-knappen (Meny).
til
(./–)
ode
Slik går du ut av menymodus
Begrense volumet
(AVLS)
Group
Justere gjeldende tidsinnstilling
(DATE-TIME)
MENU-knapp (Meny)
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
2
Drei skyvebryteren for å velge
"AVLS", og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
"OFF" (Av) blinker.
AVLS
3
28
:OFF
Drei skyvebryteren for å velge
"ON" (På), og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
Indikatoren
(AVLS) vises. Volumet
blir holdt på moderat nivå.
Slik går du ut av menymodus
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
til
(+/>)
til
(./–)
MENU- VOLUME
knapp +/–-knapp
(Meny) (Volum)
Slik angir du et volumnivå
for forhåndsinnstilt modus
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
2
Drei skyvebryteren for å velge
"VOL: MAN" (Volum: manuelt).
VOL
:MAN
fortsettes
29
Justere innstillingene til Network Walkman
Det finnes to modi for å justere volumnivået.
Manuell modus:
Trykk på VOLUME +/–-knappen (Volum)
for å justere volumet i området fra 0 til 31.
Forhåndsinnstilt modus:
Trykk på VOLUME +/–-knappen (Volum)
for å justere volumet til ett av tre
forhåndsinnstilte nivåer: LO (lav) MID
(middels) eller HI (høyt).
de
Velge "OFF" (Av) i trinn 3.
Mo
Hvis du vil endre innstillingen til
"OFF" (Av), kan du
Slik velger du
volum ved hjelp av
funksjon for
forhåndsinnstilt
volum
ode
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Group
4
Slik velger du volum ved hjelp av
funksjon for forhåndsinnstilt volum
3
4
Trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
"MAN" blinker.
Drei skyvebryteren for å velge
"SET>" (Still inn).
VOL
5
:SET>
Trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
"VOL LO xx"* (Volum lavt xx) blinker.
* "xx" står for numeriske verdier for
volumnivået.
Slik går du ut av menymodus
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Merk
Hvis AVLS (side 28) er valgt, kan det faktiske
volumet være lavere enn innstillingene.
Når AVLS blir slått av, går volumet tilbake til
forhåndsinnstilt nivå.
Slik skifter du til manuell
modus
1
2
VOL LO xx
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
Drei skyvebryteren for å velge
"VOL: SET" (Volum: still inn).
VOL
6
7
8
30
Still inn volumnivåene for de tre
forhåndsinnstilte nivåene LO, MID
eller HI.
1 Trykk på VOLUME +/–-knappen
(Volum) for å stille inn volumnivået for
forhåndsinnstillingen LO.
2 Drei skyvebryteren for å velge "VOL
MID xx", og trykk så på VOLUME +/–knappen (Volum) for å stille inn
volumnivået for det forhåndsinnstilte
nivået MID.
3 Drei skyvebryteren for å velge "VOL HI
xx", og trykk så på VOLUME +/–knappen (Volum) for å stille inn
volumnivået for det forhåndsinnstilte
nivået HI.
Trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Med disse innstillingene kan du justere
volumet til de tre forhåndsinnstilte nivåene:
LO (lav) MID (middels) eller HI (høyt).
3
4
Trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
"SET >" (Still inn) blinker.
Drei skyvebryteren for å velge
"MAN" (Manuelt).
VOL
5
6
:SET>
:MAN
Trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Med denne innstillingen kan du justere
volumnivået ved å trykke på VOLUME
+/–-knappen.
Slik slår du av
lydsignalet (BEEP)
Hvis du vil endre innstillingen til "ON"
(På), kan du
Velge "ON" (På) i trinn 3.
Slik går du ut av menymodus
Du kan slå av lydsignalene på Network
Walkman.
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
Mo
Justere innstillingene til Network Walkman
de
til
(+/>)
Group
ode
til
(./–)
MENU-knapp (Meny)
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
2
Drei skyvebryteren for å velge
"BEEP" (Lydsignal), og trykk på
Nx-knappen for å bekrefte.
"ON" (På) blinker.
BEEP:ON
3
Drei skyvebryteren for å velge
"OFF" (Av), og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
BEEP:OFF
4
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
31
3
Slik endrer du
innstilling for
bakgrunnslys
LIGHT:ON
Du kan velge ON (På) eller OFF (Av).
Meny
Bakgrunnslys-modus
OFF
Alltid av
ON
Slår seg på i tre sekunder etter
hver operasjon
(eller til rullingen er ferdig)
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
de
Mo
Group
ode
MENU-knapp (Meny)
Hvis du vil stille inn til "ON" (På)
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
Drei skyvebryteren for å velge
"LIGHT" (Lys), og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
"OFF" (Av) blinker.
LIGHT:OFF
32
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Hvis du vil endre innstillingen til
"OFF" (Av), kan du
Velge "OFF" (Av) i trinn 3.
Slik går du ut av menymodus
til
(./–)
2
4
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
til
(+/>)
1
Drei skyvebryteren for å velge
"ON" (På), og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
B Andre funksjoner
Omgruppere
sanger (REGROUP)
3
— bare NW-E95
* Rekkefølgen for sangene vil ikke bli endret selv
når grupperingsfunksjonen for sanger er
deaktivert.
Nx-knapp
Skyvebryter
Really?
4
5
Trykk på Nx-knappen.
Omgrupperingen starter og
"REGROUPING" (Omgrupperer)
blinker i displayet. Når omgrupperingen
av lydfiler er ferdig, vises
"COMPLETE" (Fullført), og displayet
går tilbake til visningen fra trinn 2.
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
Trykk
(bekreft)
Slik går du ut av menymodus
Mo
de
til
(+/>)
Group
til
(./–)
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
ode
Merk
MENU-knapp (Meny)
Du kan ikke omgruppere sanger mens du spiller
musikk. ("REGROUP" (Omgrupper) vil ikke bli
vist i menyskjermbildet.)
z Tips
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
REPEATMODE>
2
I noen tilfeller er det ikke mulig å gjenopprette
tidligere gruppering. Hvis du har behov for å
redigere lydfiler, må du koble Network Walkman
til datamaskinen og bruke SonicStageprogramvaren.
Drei skyvebryteren for å velge
"REGROUP" (Omgrupper), og
trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
REGROUP:
N
Du kan ikke omgruppere lydfiler mens
du spiller musikk.
33
Andre funksjoner
Grupperingsfunksjonen for sanger kan bli
deaktivert* hvis en sang har blitt slettet eller
lagt til i det innebygde flash-minnet ved bruk
av en datamaskin der SonicStageprogramvaren ikke er installert (side 12). I
slike tilfeller kan det være du kan aktivere
gruppefunksjonen ved å omgruppere
lydfilen. Hvis du har behov for å redigere en
lydfil, må du passe på å koble Network
Walkman til datamaskinen og bruke
SonicStage-programvaren.
Drei skyvebryteren for å velge "Y",
og trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
"Really?" (Sikker?) kommer frem i
displayet.
Formatere minne
(FORMAT)
Du kan bruke Network Walkman til å
formatere det innebygde flash-minnet.
Når minnet blir formatert, blir alle data som
var lagret på minnet, slettet. Pass på å ta vare
på dataene som er lagret i minnet, før du
formaterer minnet.
3
FORMAT:N
4
Nx-knapp
Skyvebryter
Trykk
(bekreft)
Mo
de
til
(+/>)
5
Group
ode
til
(./–)
MENU-knapp (Meny)
1
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Menyskjermbildet kommer frem.
Drei skyvebryteren for å velge " 1
(flash-minne 1)" eller " 2 (flashminne 2)", og trykk på Nxknappen for å bekrefte (bare NWE99).
6
Drei skyvebryteren for å velge "Y",
og trykk på Nx-knappen for å
bekrefte.
"Really?" (Sikker?) kommer frem i
displayet.
Trykk på Nx-knappen.
"FORMATTING" (Formaterer) blinker
på displayet og formateringen starter.
Når formateringen er ferdig, vises
"COMPLETE" (Fullført), og displayet
går tilbake til visningen fra trinn 2.
Trykk på MENU-knappen (Meny).
Displayet går tilbake til det vanlige
skjermbildet.
REPEATMODE>
2
Drei skyvebryteren for å velge
"FORMAT", og trykk på Nxknappen for å bekrefte.
– For NW-E95
Gå videre til trinn 4.
FORMAT:N
– For NW-E99
Gå videre til neste trinn.
FORMAT: 1 >
Du kan ikke formatere minnet mens du
spiller musikk.
34
Slik går du ut av menymodus
Velg [RETURN] (Returner) i menyskjermbildet
eller trykk på MENU-knappen (Meny).
Hvis du vil avbryte inntastingen
Velg "N" (Nei) i trinn 4.
Merk
• Du kan ikke formatere minne mens du spiller
musikk. ("FORMAT" (Formater) vil ikke bli vist
i menyskjermbildet.)
• MP3 File Manager-programvaren og MP3lydfiler som blir overført med denne
programvaren, blir slettet som resultat av
formatering. Hvis MP3 File Managerprogramvaren blir slettet, kan du gjenopprette den
fra CD-ROMen som følger med, eller laste den
ned fra Sonys webområde for kundeservice. Se
under "Bruke MP3 File Manager-programvaren"
på side 45 hvis du vil ha mer informasjon.
B Annen informasjon
Forholdsregler
Ved installering
• Network Walkman må ikke brukes på
steder der den blir utsatt for ekstreme lyseller temperaturforhold, ekstrem fuktighet
eller ekstreme vibrasjoner.
• La aldri Network Walkman bli utsatt for
høye temperaturer, som for eksempel i en
bil som er parkert i solen eller under
direkte sollys.
Om hodetelefonene
• Hvis du bruker en rem, må du passe på at
den ikke hekter seg fast i gjenstander du
passerer.
• Ikke bruk Network Walkman i fly.
• Ikke bruk Network Walkman i avgrensede
offentlige områder der den kan få negative
virkninger for pacemakere hos mennesker
med hjerteproblemer.
Om rengjøring
• Rengjør utsiden av Network Walkman med
en myk klut som er fuktet lett med et mildt
vaskemiddel.
• Rengjør hodetelefonpluggen med jevne
mellomrom.
Merk
Bruk ikke skrubbesvamp, skurepulver eller
løsemidler, som for eksempel alkohol eller
rensebensin, siden alt dette kan skade overflaten på
enheten.
Hvis du har spørsmål eller problemer med
Network Walkman, ta kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler.
Hindre hørselsskade
Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt
volum. Hørselseksperter fraråder
kontinuerlig, høy og langvarig avspilling.
Hvis du opplever øresus, må du redusere
volumet eller avbryte bruken.
Hensyn til andre
Hold volumet på moderat nivå. Da vil du ha
mulighet til å høre lyder utenfra og ta hensyn
til menneskene rundt deg.
Advarsel
Hvis det lyner når du bruker Network
Walkman, må du ta av hodetelefonene
umiddelbart.
35
Annen informasjon
Trafikksikkerhet
Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører,
sykler eller bruker noen form for motorisert
kjøretøy. Det kan føre til trafikkfare og er
ulovlig i mange områder. Det kan også være
farlig å spille Network Walkman med høyt
volum når du går, spesielt ved
fotgjengeroverganger. Du bør være svært
forsiktig og oppmerksom, og avbryte bruken
i situasjoner som kan være risikable.
Om bruk
Feilsøking
Hvis du opplever noen av problemene som er nevnt nedenfor, mens du bruker Network
Walkman, kan du bruke denne veiledningen for feilsøking til å løse problemet før du kontakter
en Sony-forhandler. Hvis du ikke klarer å løse problemet, må du kontakte nærmeste Sonyforhandler. Hvis problemet oppstår i forbindelse med at enheten er koblet til datamaskinen, kan
du i tillegg se i delen om Feilsøking i hjelpefunksjonen i programvaren.
Slik tilbakestiller du spilleren
Hvis Network Walkman ikke fungerer normalt eller det ikke er lyd selv etter at du har sjekket
feilsøkingstipsene nedenfor, kan du ta ut batteriet og sette det inn på nytt.
Hva skjedde?
Om bruk
Symptom
Årsak/løsning
Ingen lyd høres.
Det blir generert støy.
• Volumnivået er satt til null.
c Skru opp volumet (side 14).
• Hodetelefonkontakten er ikke ordentlig tilkoblet.
c Koble til hodetelefonkontakten ordentlig (side 14).
• Hodetelefonpluggen er skitten.
c Rengjør hodetelefonpluggen med en myk og tørr klut.
• Sanger med begrenset avspillingsperiode spilles.
c Sanger som har en avspillingsperiode som er utløpt, kan ikke
spilles.
• Det er ikke lagret noen lydfiler i minnet.
c Hvis "NO DATA" (Ingen data) vises, må du overføre en eller
flere lydfiler fra datamaskinen.
Knappene virker ikke.
• HOLD-bryteren er på.
c Sett HOLD-bryteren i av-posisjon (side 25).
• Network Walkman inneholder kondensert fuktighet.
c Legg Network Walkman til side i noen timer.
• Gjenværende batteristrøm er ikke tilstrekkelig.
c Skift ut batteriet (side 9).
Volumet er ikke høyt nok.
AVLS er aktivert.
c Deaktiver AVLS (side 28).
Det er ikke lyd i høyre
kanal i hodetelefonene.
• Hodetelefonkontakten er ikke ordentlig tilkoblet.
c Koble til hodetelefonkontakten ordentlig (side 14).
• Skjøteledningen til hodetelefonene er ikke ordentlig tilkoblet
hodetelefonkontakten på din Network Walkman eller
hodetelefonkabelen.
c Koble til på riktig måte (side 14).
Avspillingen stoppet
plutselig.
Gjenværende batteristrøm er ikke tilstrekkelig.
c Skift ut batteriet (side 9).
36
Om displayet
Symptom
Årsak/løsning
Bakgrunnslyset er ikke slått
på.
LIGHT (Lys) er satt til "OFF" (Av).
c I menymodus setter du "LIGHT" (Lys) til "ON" (På) (side 32).
"s" vises for en tittel.
Dette kommer av tegn som ikke kan vises på Network Walkman.
c Bruk SonicStage-programvaren til å endre navn på sangen, med
bare tegn som lar seg vise.
Om tilkobling av datamaskinen eller programvaren som følger med
Årsak/løsning
Programvaren lar seg ikke
installere.
Et operativsystem som ikke er kompatibelt med programvaren, er i
bruk.
c Se i "Driftsinstruksjoner for SonicStage" hvis du vil ha detaljert
informasjon.
"CONNECT" (Tilkobling)
vises ikke når enheten er
koblet til datamaskinen med
den dedikerte USB-kabelen.
• Vent litt på godkjenning fra SonicStage-programvaren.
• Et annet program er i gang på datamaskinen.
c Vent litt og koble USB-kabelen til på nytt. Hvis problemet
fortsatt oppstår, må du koble fra USB-kabelen, starte
datamaskinen på nytt og så koble til USB-kabelen på nytt.
• Den dedikerte USB-kabelen er koblet fra.
c Koble til den dedikerte USB-kabelen.
• En USB-hub er i bruk.
c Tilkobling via USB-hub er ikke garantert å virke. Koble den
dedikerte USB-kabelen direkte til datamaskinen.
Network Walkman blir ikke
registrert når den er koblet
til datamaskinen.
Den dedikerte USB-kabelen er koblet fra.
c Koble til den dedikerte USB-kabelen.
En sang lar seg ikke
overføre til Network
Walkman.
• Den dedikerte USB-kabelen er ikke ordentlig tilkoblet.
c Koble til den dedikerte USB-kabelen ordentlig.
• Det er ikke nok ledig plass på det innebygde flash-minnet der du vil
overføre lydfiler.
c Overfør eventuelle overflødige sanger tilbake til datamaskinen for
å øke mengden ledig plass.
• Du har allerede overført 400 sanger eller 400 grupper til det
innebygde flash-minnet ved hjelp av SonicStage-programvaren.
c Det maksimale antallet sanger eller grupper som kan overføres til
det innebygde flash-minnet ved hjelp av SonicStageprogramvaren, er 400.*
Annen informasjon
Symptom
* De 400 sangene eller gruppene gjelder her for hvert av flashminnene når det gjelder NW-E99.
fortsettes
37
Feilsøking
Symptom
Årsak/løsning
En sang lar seg ikke
overføre til Network
Walkman.
• Du har allerede overført 40 000 sanger eller 400 grupper til det
innebygde flash-minnet ved hjelp av MP3 File Managerprogramvaren.
c Det maksimale antallet sanger og grupper du kan overføre til det
innebygde flash-minnet ved hjelp av MP3 File Managerprogramvaren, er henholdsvis 40 000 og 400.* (Maksimalt antall
sanger i en gruppe er 100.)
* De 40 000 sangene eller 400 gruppene gjelder her for hvert av flashminnene når det gjelder NW-E99.
• Det kan være at lydfiler med begrenset avspillingsperiode eller
begrenset antall avspillinger ikke overføres på grunn av
begrensninger som er gitt av rettighetshaverne. Kontakt
distributøren hvis du vil ha informasjon om innstillingene for hver
enkelt lydfil.
Antallet lydfiler som kan
overføres, er begrenset.
(Tilgjengelig innspillingstid
er kort.)
• Den ledige plassen på det innebygde flash-minnet som du vil
overføre til, er ikke tilstrekkelig for lydfilene du vil overføre.
c Overfør eventuelle overflødige lydfiler tilbake til datamaskinen
for å øke mengden ledig plass.
c Prøv å overføre lydfiler til et annet flash-minne (bare NW-E99).
• Data av andre typer enn lyd er lagret på det innebygde flash-minnet
der du vil overføre lydfiler.
c Flytt data av andre typer til til datamaskinen for å øke mengden
ledig plass.
Network Walkman blir
ustabil når den er koblet til
datamaskinen.
USB-hub eller USB-forlengelseskabel er brukt.
c Tilkobling via USB-hub eller USB-forlengelseskabel er ikke
garantert å fungere. Koble den dedikerte USB-kabelen direkte til
datamaskinen.
"Failed to authenticate
Device/Media" (Enhet eller
medium ble ikke godkjent)
vises på datamaskinen mens
Network Walkman er
koblet til datamaskinen.
Network Walkman er ikke ordentlig koblet til datamaskinen.
c Avslutt SonicStage-programvaren og kontroller tilkoblingen av den
dedikerte USB-kabelen. Start SonicStage-programvaren på nytt.
Annet
Symptom
Årsak/løsning
Det kommer ingen
lydsignaler under bruk av
Network Walkman.
BEEP (Lydsignal) er satt til "OFF" (Av).
c I menymodus setter du "BEEP" (Lydsignal) til "ON" (På) (side 31).
Network Walkman blir
varm.
Noen ganger under normal bruk blir spilleren litt varmere.
38
Meldinger
Følg anvisningene nedenfor hvis det kommer frem en feilmelding i displayet.
Melding
Betyr
Løsning
ACCESS
(Leser/skriver)
Leser eller skriver til det innebygde
flash-minnet.
Vent til lesingen eller skrivingen er
ferdig. Denne meldingen vises under
overføring av lydfiler og under
initialisering av det innebygde flashminnet.
Skru ned volumet eller deaktiver AVLS.
Volumnivået er over angitt verdi
AVLS
(Volumbegrensning) mens AVLS er aktivert.
• Network Walkman kan ikke
CANNOT PLAY
spille enkelte filer på grunn av
(Kan ikke spille av)
ikke-kompatible formater.
• Overføringen har blitt avbrutt
med makt.
Network Walkman er koblet til
CONNECT
datamaskinen.
(Tilkoblet)
FILE ERROR
(Filfeil)
• Filen kan ikke leses.
• Filen er ikke normal.
HOLD
Alle betjeningsknapper er deaktivert,
siden HOLD-bryteren er på.
Det er lite batteristrøm igjen.
LOW BATT
(Lite batteristrøm)
MEMORY FULL* Minnet er fullt eller det er 400
grupper.
(Minnet er fullt)
Du kan bruke Network Walkman ved
hjelp av SonicStage- eller MP3 File
Manager-programvaren, men du kan ikke
bruke kontrollene på Network Walkman.
Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
• Hvis klokkeslett ikke er angitt, må du
angi klokkeslett i menymodus (side 27).
• Hvis sangen ikke kan spilles, kan du
slette den fra det innebygde flashminnet.
Se "Slik sletter du unormale data fra det
innebygde flash-minnet" (side 40).
• Network Walkman har ikke støtte for
innhold med begrenset antall
avspillinger. Se "Merknad om spilling
av sanger med begrenset antall
avspillinger" (side 13).
Overfør de normale lydfilene tilbake til
datamaskinen og formater så Network
Walkman. Se "Slik sletter du unormale
data fra det innebygde flash-minnet" på
side 40.
Sett HOLD-bryteren til av for å bruke
knappene.
Du må skifte batteriet (side 9).
Slett sanger eller grupper. Grupper som
ikke inneholder sanger, blir også regnet
som grupper. Hvis du vil slette grupper
uten sanger, kan du bruke SonicStageprogramvaren.
fortsettes
39
Annen informasjon
Det er registrert en feil.
EXPIRED (Utløpt) • En sang med
avspillingsbegrensning har utløpt.
• Klokkeslettet er ikke innstilt for å
spille av en sang med
avspillingsbegrensning.
• Sangen er beskyttet med en
avspillingsbegrensning som ikke
er kompatibel med Network
Walkman.
ERROR (Feil)
Hvis filen ikke kan spilles, kan du slette
den fra det innebygde flash-minnet.
Se "Slik sletter du unormale data fra det
innebygde flash-minnet" (side 40).
Feilsøking
Melding
Betyr
Løsning
MG ERROR
(MG-feil)
Opphavsrettsbeskyttelsen har
oppdaget en fil som er distribuert
uten tillatelse.
Overfør de normale lydfilene tilbake til
datamaskinen og formater så Network
Walkman. Se "Slik sletter du unormale
data fra det innebygde flash-minnet" på
side 40.
NO DATA
(Ingen lyd)
Det er ingen lydfiler i det
innebygde flash-minnet.
Hvis det ikke er lydfiler i det innebygde
flash-minnet, kan du bruke SonicStageprogramvaren til å overføre lydfiler.
* Denne meldingen vises for hvert flash-minne (bare NW-E99).
Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet
Hvis "CANNOT PLAY" (Kan ikke spille), "EXPIRED" (Utløpt), "FILE ERROR" (Filfeil) eller
"MG ERROR" (MG-feil) vises, er det problemer med alle eller deler av dataene som er lagret i
det innebygde flash-minnet.
Følg anvisningene nedenfor for å slette data du ikke kan spille av.
1 Koble Network Walkman til datamaskinen og start SonicStage-programvaren.
2 Hvis du allerede har funnet ut hvilke data det er problemer med (for eksempel utløpte sanger),
kan du slette dataene fra vinduet Portable Player (Bærbar spiller) i SonicStage-programvaren.
3 Hvis problemet fortsatt ikke er løst, overfører du alle data det ikke er problemer med, tilbake
til datamaskinen med SonicStage-programvaren mens Network Walkman er koblet til
datamaskinen.
4 Koble Network Walkman fra datamaskinen og formater det innebygde flash-minnet ved hjelp
av FORMAT-menyen (side 34).
40
Spesifikasjoner
Maksimum innspillingstid (Ca.)
Signal-til-støyforhold (S/N)
80 dB eller mer (utenom ATRAC3 66 kbps)
Dynamisk område
85 dB eller mer (utenom ATRAC3 66 kbps)
NW-E95
ATRAC3*
8 t 20 min. (132 kbps)
10 t 30 min. (105 kbps)
16 t 50 min. (66 kbps)
ATRAC3plus*
4 t 00 min. (256 kbps)
17 t 10 min. (64 kbps)
23 t 20 min. (48 kbps)
5˚C til 35˚C
Strømkilde
Alkalisk batteri, størrelse AAA (LR03)
MP3
4 t 00 min. (256 kbps)
8 t 00 min. (128 kbps)
Batterilevetid (kontinuerlig
avspilling)
NW-E99
ATRAC3plus*
8 t 00 min. (256 kbps)
34 t 20 min. (64 kbps)
46 t 40 min. (48 kbps)
ATRAC3-format: omtrent 70 timer
(Avspilling ved 105 kbps)
ATRAC3plus-format: omtrent 60 timer
(Avspilling ved 48 kbps)
MP3-format: omtrent 50 timer
(Avspilling ved 128 kbps)
Annen informasjon
ATRAC3*
16 t 40 min. (132 kbps)
21 t 00 min. (105 kbps)
33 t 40 min. (66 kbps)
Brukstemperatur
Mål
MP3
8 t 00 min. (256 kbps)
16 t 00 min. (128 kbps)
56 × 37,3 × 15 mm
(b/h/d, uten utstikkende deler)
Masse
* Verdiene for ATRAC3 og ATRAC3plus gjelder
hvis MP3 File Manager-programvaren har blitt
slettet fra det innebygde flash-minnet.
Samplingfrekvens
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Lydkomprimeringsteknologi
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 8 til 320 kbps,
mulighet for variabel bithastighet
Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (måling av enkeltsignal)
Utgang
Hodetelefon: Stereo mini-jack
Ca. 40 g (batteri ikke inkludert)
Medfølgende tilbehør
Hodetelefoner (1)
Dedikert USB-kabel (1)
Bæreveske (1)
Halsbånd (1)
Skjøteledning til hodetelefonene (1)
CD-ROM for SonicStage-programvare (1)
Bruksanvisning (1)
Driftsinstruksjoner for SonicStage (1)
CD-ROM for bruksanvisning og SonicStagedriftsinstruksjoner (1)
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.
Patenter i USA og andre land er lisensiert fra Dolby
Laboratories.
41
Glossar
MagicGate
Teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som består av autentiserings- og krypteringsteknologi.
Autentiseringen sikrer at beskyttet innhold bare overføres mellom medier og utstyr som
overholder spesifikasjonene, og at beskyttet innhold blir lagret og overført i kryptert format for å
hindre kopiering og avspilling uten tillatelse.
Merk
er et begrep for et system for opphavsrettsbeskyttelse som er utviklet av Sony. Det
garanterer ikke konvertering mellom andre media.
OpenMG
Teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som håndterer musikkinnhold fra EMD/Lyd-CD på
personlige datamaskiner på sikker måte. Programvare som er installert på datamaskinen,
krypterer digitalt musikkinnhold ved lagring på harddisken. Dette tillater avspilling av
musikkinnhold på datamaskinen, men hindrer overføring uten tillatelse over nettverk eller til
andre steder. Denne PC-baserte opphavsrettsbeskyttelsen overholder "MagicGate"spesifikasjonene, og tillater deg å overføre digitalt musikkinnhold fra harddisken på en PC til
enheter som overholder denne spesifikasjonen.
ATRAC3
ATRAC3, som står for Adaptive Transform Acoustic Coding3, er en lydkomprimeringsteknologi
som tilfredsstiller kravene til høy lydkvalitet og høye komprimeringsgrader.
Komprimeringsgraden for ATRAC3 er omtrent 10 ganger større enn for lyd-CD, noe som gir økt
datakapasitet for mediene.
ATRAC3plus
ATRAC3plus, som står for Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, er en
lydkomprimeringsteknologi som komprimerer dataene mer enn ATRAC3. ATRAC3plus er en
ny lydkomprimeringsteknologi som gir mulighet til lik eller bedre lydkvalitet sammenliknet med
ATRAC3.
Bithastighet
Angir mengden data per sekund. Hastigheten oppgis i bps (bit per sekund).
64 kbps betyr 64 000 bit med informasjon per sekund. Hvis bithastigheten er stor, betyr det at en
stor mengde informasjon brukes til å spille musikk. Ved sammenlikning av musikk i samme
format (for eksempel ATRAC3plus), gir 64 kbps-data bedre lydkvalitet enn 48 kbps. Likevel kan
lydfiler i formater som for eksempel MP3, ha forskjellige kodemetoder, og dermed kan
lydkvaliteten ikke fastslås ved bare å sammenlikne bithastigheter.
42
MP3
MP3, som står for MPEG-1 Audio Layer-3, er en formatstandard for komprimering av
musikkfiler. Den ble formulert av Motion Picture Experts Group, en arbeidsgruppe under ISO
(International Organization for Standardization).
Formatet komprimerer data fra lyd-CD til omtrent en tidel av opprinnelig størrelse. Siden
algoritmen for MP3-koding er offentlig tilgjengelig, finnes det flere kodere og dekodere som
overholder denne standarden.
Annen informasjon
43
Menyliste
Trykk på MENU-knappen (Meny) for å vise menymodusen, og bruk skyvebryteren
(drei: velg / trykk: bekreft) til å endre innstillingene i din Network Walkman.
Hvis du vil ha mer informasjon om menyene, kan du se sidene som står i parentes. Menyer
merket med ">" fører videre til et skjermbilde med detaljerte innstillinger når du trykker på
Nx-knappen for å bekrefte.
Display
(Menymodus)
REPEAT
MODE >
(Gjentamodus)
DISPLAY >
(Visningsmodus)
VOL:
(Forhåndsinnstilt
volum)
SOUND >
(Forhåndsinnstillinger
for digitallyd)
AVLS:
(Automatisk
volumbegrensningssystem)
BEEP:
(Innstilling av
lydsignaler ved
bruk)
LIGHT:
(Innstillinger for
LCD-bakgrunnslys)
DATE-TIME
(Stille klokke
og dato)
PC CLK:
Formål
Du kan velge foretrukket
gjentakelsesmodus (side 17)
Du kan velge foretrukket
visningsmodus (side 22)
Du kan forhåndsinnstille
foretrukket volumnivå (side
29)
Du kan forhåndsinnstille
foretrukket lydkvalitet (side
23)
Du kan stille til "ON" (På)
eller "OFF" (Av) (side 28)
Du kan stille til "ON" (På)
eller "OFF" (Av) (side 31)
"OFF": Alltid av
"ON": Slår seg på i tre
sekunder etter hver operasjon
(side 32)
Du kan stille inn og vise
gjeldende tid (side 27)
Du kan justere
tidsinnstillingene til Network
(Justere
tidsinnstillingen Walkman etter datamaskinens
innebygde klokke (side 26)
etter
datamaskinens
klokke)
44
Display
(Menymodus)
FORMAT >
(Formatere
minne)
REGROUP >
(Omgruppere
data)
(bare NW-E95)
[RETURN]
(Returner)
Formål
Du kan formatere det
innebygde flash-minnet (side
34)
Du kan gjenopprette
gruppefunksjonen (side 33)
Du kan skifte til
normalmodus ved å velge
[RETURN] (Returner) og
trykke på Nx-knappen
B Bruke MP3 File Managerprogramvaren
Hva du kan gjøre
med MP3 File
Manager
Med MP3 File Manager-programvaren kan
du på enkel måte overføre MP3-lydfiler til
Network Walkman i samme format (MP3),
til forskjell fra SonicStage-programvaren,
som konverterer MP3-lydfiler til
ATRAC3plus-format.
• OS: Windows XP Media Center Edition
2005
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
• CPU: Pentium II 400 MHz eller høyere
• RAM: 64 MB eller mer
• Harddisk: 5 MB eller mer
• Skjerm: 16-bits farge eller mer, 800 × 600
piksler eller mer
• USB-port (Støtter USB (tidligere kalt
USB1.1))
Om språkstøtte
Muligheten til å vise språkene i MP3 File
Manager er avhengig av hvilket
operativsystem som er installert på
datamaskinen. De beste resultatene får du
hvis du forsikrer deg om at operativsystemet
er kompatibelt med språket du ønsker å vise.
– Vi garanterer ikke at alle språk kan vises
korrekt på MP3 File Manager.
– Det kan være at brukerdefinerte tegn og
enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
45
Bruke MP3 File Manager-programvaren
MP3 File Manager-programvaren er
forhåndsinstallert på Network Walkman
på fabrikken, slik at det ikke er
nødvendig å installere programvaren.
Likevel må du passe på å installere
SonicStage-programvaren på
datamaskinen før du bruker MP3
File Manager-programvaren.
Datamaskinen vil ikke gjenkjenne
Network Walkman hvis du ikke har
installert SonicStageprogramvaren (fra CD-ROMen som
følger med) først. Hvis du bruker en
datamaskin der SonicStage-programvaren
ikke er installert, må du installere
driverfilen for Network Walkman fra
Sonys webområde for kundestøtte
[http://www.support-nwwalkman.com].
Systemkrav
* Bare NW-E99
NW-E99 inneholder to flash-minner.
Når du kobler Network Walkman til en
datamaskin, dukker det opp to
uttagbare disker i Windows Utforsker.
MP3 File Manager-programvaren er
forhåndsinstallert på den første
uttagbare disken (flash-minne 1).
Overføre MP3lydfiler fra
datamaskinen til
Network Walkman
1
Koble Network Walkman til
datamaskinen.
Koble den minste pluggen på den
dedikerte USB-kabelen inn i USBkontakten på Network Walkman, og
koble så den store pluggen til en USBport på datamaskinen.
"CONNECT" kommer frem i displayet.
ACCESSlys
OPE
N
til USB-kontakten
OPEN
3
4
5
6
Klikk på [Esys]-mappen for å åpne
den på den uttagbare disken.
Dobbeltklikk
[MP3FileManager.exe] for å starte
programmet.
Velg et flash-minne fra listen over
overføringsmål (side 48) (bare
NW-E99).
Dra MP3-lydfilene du vil overføre
til Network Walkman, og slipp
dem i MP3 File Managerskjermbildet.
Du kan også overføre lyder i MP3format til Network Walkman ved å
dra en mappe.
til en
USB-port
Dedikert USB-kabel
(følger med)
2
46
Klikk [My Computer]-[removable
disk:]* (Min datamaskin – uttagbar
disk) på datamaskinen.
* Bare NW-E95
[Network Walkman] for Windows XP
Media Center Edition 2004/Windows
XP Media Center Edition/Windows
XP Professional/Windows XP Home
Edition
Skjermbildet er for NW-E99.
Merk
Hvis MP3 File Managerprogramvaren blir slettet ved
en feil, for eksempel under en
formateringsoperasjon, kan du
gjenopprette den fra CDROMen som fulgte med, ved å
følge prosedyren nedenfor:
1 Koble Network Walkman til
datamaskinen med USB-kabelen.
2 Sett inn CD-ROMen fra pakken i
datamaskinen.
3 Åpne CD-ROMen, velg
[MP3FileManager]-mappen og åpne
den i Windows Utforsker.
4 Velg mappen ([English], [French]*1)
og åpne den med Windows Utforsker.
5 Dobbeltklikk på installeringsfilen
[MP3FileManager_1.x_Update_ENU.exe]*2,
[MP3FileManager_1.x_Update_FRA.exe]*1.
Installeringen starter.
Følg anvisningene fra
installeringsveiviseren.
*1 Hjelp-menyen vises på fransk, Operationmenyen vises på engelsk.
*2 "1.x" henviser til programvareversjon for
MP3 File Manager.
NW-E95: Versjon 1.1
NW-E99: Versjon 1.2
(Du kan også laste ned MP3 File
Manager-programvaren fra Sonys
webområde for kundeservice
[http://www.support-nwwalkman.com].)
47
Bruke MP3 File Manager-programvaren
• Du må ikke koble fra USB-kabelen eller ta vekk
Network Walkman mens MP3 File Managerprogramvaren er i gang. Hvis du gjør det, er det
ikke garantert at utstyret vil fungere.
• ACCESS-lyset blinker mens Network Walkman
kommuniserer med datamaskinen.
• Du må ikke koble fra USB-kabelen eller ta vekk
Network Walkman mens ACCESS-lyset blinker.
Dataene som blir overført, kan bli ødelagt.
• Ikke sett datamaskinen i hvilemodus eller standby
mens MP3 File Manager-programvaren er i gang.
• Installer Service Pack 3 eller nyere hvis du bruker
Windows 2000.
• Med Network Walkman blir det gitt prioritet til
visning av ID3 Tag-informasjon. (ID3 Tag er
formatet som brukes til å legge til informasjon
om blant annet musikktittel, artistnavn og annet i
MP3-filer. Network Walkman støtter versjon 1.0/
1.1/2.2/2.3/2.4.)
• Bruk av Network Walkman med en USB-hub
eller USB-forlengelseskabel er ikke garantert å
fungere. Koble alltid Network Walkman direkte
til datamaskinen med den dedikerte USBkabelen.
• Noen USB-enheter kan virke forstyrrende inn på
bruken av Network Walkman når de er koblet til
datamaskinen.
• Alle kontrollknappene på Network Walkman er
deaktivert mens enheten er koblet til en
datamaskin.
• Du kan vise dataene som er lagret på det
innebygde flash-minnet, ved hjelp av Windows
Utforsker når Network Walkman er koblet til
datamaskinen.
• MP3-lydfiler som har samplingfrekvens på 44,1
kHz og bithastighet fra 8 til 320 kbps er
kompatible med MP3 File Manager.
Skjermbildet i MP3 File Manager
7
1
2
6
5
3
4
Skjermbildet er for NW-E99.
1 Albumliste
Dobbeltklikk hvis du vil vise listen over
inkluderte spor. Dobbeltklikk en gang til
for å skjule sporlisten.
6 Merkede linjer vises med blått
Du kan merke flere album eller spor om
gangen ved hjelp av CTRL- eller Shifttasten.
2 Sporliste
7 Liste over overføringsmål (bare NWE99)
Du kan velge ett flash-minne fra denne
listen.
3
Klikk denne knappen hvis du vil slette
merkede album eller spor.
Merk
4
Klikk denne knappen hvis du vil slette
alle album eller spor.
5
Klikk denne knappen hvis du vil avslutte
MP3 File Manager.
48
Lydfiler som blir overført til det innebygde flashminnet ved hjelp av SonicStage-programvaren, blir
ikke vist i MP3 File Manager-skjermbildet. I tillegg
blir lydfiler som overføres til det innebygde flashminnet ved hjelp av MP3 File Managerprogramvaren, ikke vist i SonicStage-skjermbildet.
Slette lydfiler
Du kan slette sanger som er lagret i det
innebygde flash-minnet, spor- eller albumvis
med MP3 File Manager.
Endre rekkefølgen
for lydfiler
Du kan flytte sanger som er lagret i det
innebygde flash-minnet, spor- eller albumvis
med MP3 File Manager.
1
2
3
4
Skjermbildet er for NW-E99.
Åpne MP3 File Manager.
Velg et flash-minne fra listen over
overføringsmål (bare NW-E99).
1
2
Merk tittelen du vil slette.
Klikk
skjermen.
-knappen på
Åpne MP3 File Manager.
Velg et flash-minne fra listen over
overføringsmål (bare NW-E99).
3
Merk tittelen du vil flytte.
4
Flytt den med dra og slipp.
z Tips
Du kan merke flere album eller spor om gangen ved
hjelp av CTRL- eller Shift-tasten. Du kan likevel
ikke merke album og spor samtidig.
49
Bruke MP3 File Manager-programvaren
Skjermbildet er for NW-E99.
Stikkord
A
F
A-B Repeat
19
ACCESS-lys
12, 46
Antall gjentakelser
21
ATRAC3
42
ATRAC3plus
42
AVLS (Begrense volumet)
11, 28
Avspilling
14
B
Bakgrunnslys
32
Batteri
9
BEEP (Lydsignal)
31
Begrense volumet (AVLS)
28
Bithastighet
42
C
CD (Lyd-CDer)
CD-ROM
6
8, 12
6, 12, 45
27
11, 18, 39
E
Elektronisk musikkdistribusjon
6, 13
Explorer (Windows Explorer)
13, 25, 47
50
G
Gjenværende batteri-indikator
9
Gjenta
17
Gjenta spor
18
Gruppe
15, 23
H
Hodetelefoner
8, 14, 35
HOLD-funksjon (låse kontrollene)
25
Hoppe til begynnelsen av spor
16
Hurtig fremspoling
16
Hurtig tilbakespoling
16
K
D
Datamaskin
DATE-TIME
Display
Feilsøking
36
Forhåndsinnstillinger for digitallyd
23
Formatere
34
Klokke
26, 27
L
Laste ned
6
LIGHT (Lys)
32
Lyd-CDer
6
Lytte
14
Låse kontrollene (HOLD-funksjon)
25
M
T
MENU-knapp
16-22, 24, 26-34
Menyliste
44
MP3
6, 12, 43, 45
MP3 File Manager-programvare
45
O
USB-kabel
26
22
28
W
WAV-format
Windows Explorer
R
8, 12, 46
V
Visningsmodus
Volum
P
RETURN
26, 27
36
8
17
22
U
Omgruppering (bare NW-E95)
33
OpenMG
42
Overføre
6, 12, 46
PC CLK
Tidsinnstilling
Tilbakestill
Tilbehør
Tilfeldig gjentakelse
Tittel
6
13, 25, 47
44
S
Setningsgjentakelse
Serienummer
SonicStage
20
8
12
51
Download PDF

advertising