Sony | NWZ-S545 | Sony NWZ-S545 Bruksanvisning

Innhold
Homemeny
Indeks
Klikk! Du kan gå direkte til siden
 Overføre musikk
 Overføre videoer/fotografier
 Feilsøking
Brukerveiledning
NWZ-S544 / S545
©2009 Sony Corporation
4-154-417-42(1)
Merknad
 Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen
modeller ikke er tilgjengelige.
Innhold
Bla gjennom brukerveiledningen
Homemeny
Hopper til innholdsfortegnelsen
Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken.
Hopper til [Home]-menylisten
Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i spillermenyen.
Hopper til indeksen
Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken.
 Tips
Du kan gå direkte til den angitte siden ved å klikke på et sidenummer i
innholdsfortegnelsen eller i indeksen.
Du kan gå direkte til den angitte siden ved å klikke på en sidereferanseangivelse (f.eks.,
 s. 5) på hver side.
For å søke etter en referanseside med et nøkkelord, skriver du nøkkelordet inn i
tekstfeltet i Adobe Reader-vinduet.
Fremgangsmåte for bruk kan variere etter hvilken versjon av Adobe Reader du bruker.
Slik endrer du sideoppsettet
Knappene i Adobe Reader-vinduet lar deg velge hvordan sider vises.
Tekstfelt for å finne tekst
Kontinuerlig
Sidene vises som en kontinuerlig
serie med sider, med en sidebredde
som passer innenfor vinduet. Når du
blar, ruller forrige eller neste sider
opp eller ned kontinuerlig.
Enkeltside
Sidene vises én om gangen, og siden
passer i vinduet. Når du blar, endres
visningen til forrige eller neste side.
Indeks
Slik bruker du knappene i Brukerveiledning
Klikk på knappene i øvre høyre del av sidene i denne håndboken for å gå
direkte til "Innhold", "Om Home-menyen" eller "Indeks".
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
Innhold
Spille av musikk
Spille av musikk [Music]. .........................36
Slå spilleren på og av................................8
Om Home-menyen...................................9
Slik bruker du Home-menyen................12
Slik bruker du Option-menyen..............15
Om programvaren..................................17
Søke etter sanger.....................................39
Bytte utgangen mellom hodetelefonene og
de innebygde høyttalerne..............................7
Forberede spilleren
Lade batteriet..........................................18
Velge displayspråket...............................20
Stille inn dato og klokkeslett..................21
Overføre musikk
Velge musikkoverføringsmetoden.........22
 Overføre musikk med Windows
Media Player 11....................................23
Importere musikk fra CD-plater...................23
Overføre musikk.............................................25
 Overføre musikk med Content
Transfer................................................27
 Overføre musikk med Windows
Utforsker...............................................29
Overføre videoer/fotografier
Velge video-/
fotografioverføringsmetoden..............31
 Overføre videoer/fotografier med
Content Transfer..................................32
 Overføre videoer/fotografier med
Windows Utforsker..............................34
Spille av en spilleliste......................................40
Spille av alle sanger i tilfeldig
rekkefølge.............................................41
Slette sanger............................................42
Bruke valgmenyen for musikk...............43
Vise den detaljerte informasjonsskjermen
[Detailed Information]. ......................................45
Vise omslagsbildeskjermen [Cover Art]..........45
Endre musikkinnstillingene...................46
Stille inn avspillingsmodusen [Play Mode].....46
Stille inn lydkvaliteten [Equalizer]...................47
Lytte med klar stereolyd [Clear Stereo]............48
Justere volumnivået [Dynamic Normalizer].......49
Optimerer kvaliteten på lyden som kan
høres fra de innebygde høyttalerne
[Built-in SP Optimizer].......................................49
Se på videoer
Spille av en video [Videos]........................50
Videoavspillingsskjerm..................................51
Slette videoer..........................................52
Bruke valgmenyen for video..................53
Endre videoinnstillingene......................54
Angi zoomfunksjonen [Zoom Settings]. ..........54
Angi visning for videoskjermbildet
[Display]...........................................................56
Angi videoretningen [Video Orientation]. ........57
Fortsettes 
Indeks
Medfølgende programvare............................17
Kompatibel programvare...............................17
Musikkavspillingsskjerm...............................37
Musikklisteskjerm...........................................38
Homemeny
Deler og kontroller...................................5
Vise fotografier [Photos]. .........................58
Fotovisningsskjerm.........................................59
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Lytte til FM-radio...................................66
FM-radioskjermen..........................................67
Automatisk forhåndsinnstilling av stasjoner
[Auto Preset].....................................................68
Manuell forhåndsinnstilling av stasjoner.....69
Slette forhåndsinnstilte stasjoner..................69
Spille inn FM-radio................................70
Spille av innspilte
FM-radioprogrammer.........................72
Slette innspilte
FM-radioprogrammer.........................73
Bruke valgmenyen for FM-radio...........74
Endre FM-radioinnstillingene...............76
Stille inn mottaket [Scan Sensitivity].................76
Stille inn mono/stereo [Mono/Auto]................76
Spille inn/lytte til tale
Spille inn tale..........................................77
Spille av innspilte talefiler......................79
Slette innspilte talefiler..........................80
Bruke valgmenyen for taleopptak..........81
Endre opptaksinnstillingene..................83
Velge et nivå for opptakskvalitet
[Bit Rate Settings]. .............................................83
Bruke telleren
Stille inn telleren....................................84
Stille inn alarmen [Alarm]...............................85
Stille inn innsovingstiden [Sleep Timer]..........86
Vise informasjon om spilleren
[Unit Information].............................................87
Begrense volumet [AVLS (Volume Limit)].........88
Slå av pipelyden [Beep Settings]........................88
Stille inn en skjermsparertype
[Screensaver].....................................................89
Justere lysstyrken på skjermen [Brightness]. ..89
Stille inn klokken nå [Set Date-Time]...............90
Stille inn datoformatet
[Date Display Format]. .......................................91
Stille inn klokkeformatet
[Time Display Format]........................................91
Gjenopprette fabrikkinnstillingene
[Reset all Settings]..............................................92
Formatere minnet [Format].............................92
Velge displayspråket [Language Settings]....93
Nyttige fakta
Om batterilevetiden...............................94
Hva er format og bithastighet?...............95
Hva er lydformat?...........................................95
Hva er videoformat?.......................................96
Hva er fotoformat?..........................................96
Lagre data...............................................97
Oppgradere fastvaren i spilleren............98
Feilsøking
Feilsøking...............................................99
Meldinger..............................................111
Annen informasjon
Forholdsregler......................................113
Merknad om lisens og varemerke........121
Spesifikasjoner.....................................124
Indeks...................................................131
Indeks
Fotoretning [Photo Orientation].........................63
Angi visning for fotoskjermen [Display]........64
Stille inn avspillingsmodus for
lysbildevisningen [Slide Show Repeat]. ...........64
Stille inn intervallet for en lysbildevisning
[Slide Show Interval]. .........................................65
Endre de vanlige innstillingene.............87
Homemeny
Spille av en lysbildevisning....................60
Slette fotografier.....................................61
Bruke valgmenyen for fotografi.............62
Endre fotoinnstillingene........................63
Vanlige innstillinger
Innhold
Vise fotografier
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
Deler og kontroller
Forside
Homemeny
Indeks
 Innebygde høyttalere
Se  s. 7.
 BACK/HOME-knapp
Trykk for å gå opp ett nivå i
listeskjermen, eller gå tilbake til
forrige meny.
Trykk og hold BACK/HOMEknappen for å vise [Home]-menyen
( s. 9).
 5-veisknapp*1
Starter avspillingen og gjør det mulig
å navigere i spillerens skjermmenyer
( s. 12, 15).
 Display
Se  s. 9.
 VOL +*1/–-knapp
Justerer volumet.
Du kan justere volumet fra
høyttalerne og volumet fra de
innebygde høyttalerne hver for seg
( s. 7).
 Utgangsbryter
Bytter utgangen mellom
hodetelefonene og de innebygde
høyttalerne på spilleren ( s. 7).
 HOLD-bryter
Med HOLD-bryteren kan du
beskytte spilleren mot utilsiktet
operasjon under transport. Når
HOLD-bryteren blir skjøvet i pilens
retning , deaktiveres alle
operasjonsknapper utenom
utgangsbryteren. Hvis du skyver
HOLD-bryteren i motsatt retning,
blir HOLD-funksjonen slått av.
 OPTION/PWR OFF-knapp
Trykk for å vise valgmenyen
( s. 15, 43, 53, 62, 74, 81).
Hvis du trykker og holder inne
OPTION/PWR OFF-knappen, slås
skjermen av og spilleren går inn i
standby-modus ( s. 8).
*1Det finnes følbare prikker. Bruk dem som
hjelp når du bruker knappene.
Fortsettes 
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
Bakside
Homemeny
 Stroppehull
Dette brukes for å feste en stropp
(selges separat).
Om bæring av det medfølgende
stativet
Bær stativet på følgende måte så du
ikke mister det.
Før ledningen til hodetelefonene
gjennom hullet på stativet, og trykk
ledningen inn i bunnen av det
V-formede hakket for å feste stativet
til ledningen.
 Mikrofon
Se  s. 77.
 Stativhull
Dette brukes for å feste stativet som
følger med.
Merknad
Når spilleren står med stativet, må du
være forsiktig så du ikke trykker ned på
eller dunker spilleren.
 WM-PORT-kontakt
Koble til den medfølgende USBkabelen, eller valgfrie utstyrsenheter.
 Hodetelefon-kontakt
Sett inn hodetelefonpluggen til den
klikker på plass. Hvis hodetelefonene
ikke kobles ordentlig til, kan det
hende at lyden fra hodetelefonene
påvirkes.
Indeks
 RESET-knapp
Trykk på RESET-knappen med en
liten nål e.l. for å nullstille spilleren
( s. 99).
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Du kan bytte utgangen mellom hodetelefonene og de innebygde høyttalerne
ved å skyve utgangsbryteren. Du kan justere volumet fra høyttalerne og
volumet fra de innebygde høyttalerne hver for seg.
Innhold
Bytte utgangen mellom hodetelefonene og de innebygde høyttalerne
Homemeny
Merknad
Når du bytter utgangskilden til de innebygde høyttalerne, skrus ikke lyden opp med én
gang.
legg kredittkort, bankkort, eller lignende (magnetiske kort) nær hullene på de
Ikke

innebygde høyttalerne, fordi den magnetiske koden på kortene kan bli skadet.
 Sett utgangsbryteren til  (høyttaler) eller  (hodetelefoner).
 Trykk på VOL +/–-knappen for å justere volumet.
Volumindikatoren vises på skjermen. Ikonet  (hodetelefoner) eller 
(høyttaler) (avhengig av gjeldende innstilling) vises til venstre for
volumindikatoren.
 Tips
Du kan stille inn [Built-in SP Optimizer] for å sende ut lyd fra de innebygde høyttalerne
( s. 49).
Indeks
Utgangsbryter
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
Slå spilleren på og av
 Tips
Hvis [On hold... Cancel HOLD function to activate controls.] vises på skjermen, skyv
HOLD-bryteren på høyre side av spilleren i motsatt retning av pilen  for å frigjøre
HOLD-funksjonen.
Slå av spilleren
Trykk og hold OPTION/PWR OFF-knappen. [POWER OFF] vises, deretter
går spilleren inn i standby-modus og skjermen slås av.
 Tips
Still inn datoen og klokkeslettet på spilleren før du bruker den ( s. 21, 90).
Under en pause, hvis ingen handling utføres i over 3 minutter, går spilleren automatisk
inn i standby-modus for å spare batteristrøm, og skjermen slås av.
spilleren er i standby-modus og ingen handlinger utføres på omtrent 4 timer, slås
Mens

spilleren helt av. En liten mengde batteristrøm forbrukes i denne statusen.
Merknad
Du kan ikke betjene spilleren når den er koblet til en datamaskin. Koble fra USB-kabelen
før du betjener spilleren.
Spilleren bruker en svært liten mengde batteristrøm når den er i standby-modus. Derfor
kan det hende at spilleren uventet slås helt av avhengig av hvor mye strøm som er igjen i
batteriet.
Indeks
Slå på spilleren
Trykk på en knapp for å slå på spilleren.
Homemeny
OPTION/PWR OFFknapp
Grunnleggende operasjoner og skjermer
[FM Radio]
[Shuffle All]
[Settings]
[Voice Recording]
[Videos]
Indeks
[Photos]
[Music]
[Now Playing]
[Playlists]
Informasjonsområde
[Shuffle All]
Du kan lytte til alle sangene som er lagret på spilleren i en
tilfeldig rekkefølge ( s. 41).
[FM Radio]
Du kan lytte til FM-radiosendinger, samt spille inn FMradioprogrammet som mottas ( s. 66).
[Voice Recording] Du kan spille inn tale med spillerens innebygde mikrofon
( s. 77).
Du kan se på fotografier som er overført til spilleren
[Photos]
( s. 58).
[Music]
[Settings]
Lytt til sanger som er overført til spilleren. Du kan også
lytte til tale som er spilt inn på spilleren med [Voice
Recording]-funksjonen, og FM-radioprogrammer som er
spilt inn på spilleren ( s. 36).
Du kan se på videoer som er overført til spilleren
( s. 50).
Sett opp spilleren og alle programmene på den ( s. 87).
[Playlists]
Du kan lytte til sanger i spillelistene ( s. 40).
[Now Playing]
Du kan vise avspillingsskjermen eller vise skjermen til
innholdet som spilles av.
[Videos]
Homemeny
Følgende tabell viser elementene i [Home]-menyen. For detaljert informasjon
om elementlisten i hver meny, se  s. 10.
For detaljert informasjon om hvert menyelement, se den angitte referansesiden.
Innhold
Om Home-menyen
Fortsettes 
10
Grunnleggende operasjoner og skjermer
[FM Radio]................................ 66
[Photos].................................. 58
[All Songs]...................................39
[Album]........................................39
[Artist]..........................................39
[Genre].........................................39
[Release Year]..............................39
[Folder].........................................39
[Voice Recording].................39, 79
[FM Recording].....................39, 72
[Videos]................................... 50
[Playlists].................................. 40
[Now Playing]
Fortsettes 
Indeks
[Music]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 46
[Equalizer].............................. 47
[Clear Stereo].......................... 48
[Dynamic Normalizer].......... 49
[Built-in SP Optimizer]......... 49
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 54
[Video Orientation]............... 57
[Display].................................. 56
[Photo Settings]
[Photo Orientation]............... 63
[Display].................................. 64
[Slide Show Repeat]............... 64
[Slide Show Interval]............. 65
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 76
[Mono/Auto].......................... 76
[Recording Settings]
[Bit Rate Settings].................. 83
[Common Settings]
[Unit Information]................. 87
[AVLS (Volume Limit)]......... 88
[Beep Settings]........................ 88
[Screensaver].......................... 89
[Brightness]............................. 89
[Set Date-Time]................21, 90
[Date Display Format]........... 91
[Time Display Format].......... 91
[Reset all Settings].................. 92
[Format].................................. 92
[Language Settings]..............20, 93
Homemeny
[Voice Recording]........................ 77
[Settings]
Innhold
[Shuffle All].............................. 41
11
Grunnleggende operasjoner og skjermer
, , , ,
, ,
,
, osv
Avspillingsstatus ( s. 37, 51, 59)
, 
Opptaksstatus ( s. 71, 78)
,
,
,
,
,
Sangnavn, artistnavn, videotittel eller fototittelfilnavn for
innspilt tale, eller filnavn for innspilt FM-radioprogram
FM-radio
,
, osv
, osv
,
Avspillingsmodus ( s. 46)
Equalizer ( s. 47)
Zoom-innstilling ([Auto] eller [Full]) ( s. 54)
Innsoving ( s. 86)
Gjenværende batteristrøm ( s. 18)
, *1
Hodetelefoner eller høyttaler ( s. 7)
*1Hvis den ekstra eksterne enheten, som skal kunne aktivere volumjustering, er koblet til
WM-PORT-kontakten på spilleren, kan det hende at  vises.
Indeks
Beskrivelse
Homemeny
Ikoner
Innhold
Om informasjonsområdet
Ikonene som vises i tabellen nedenfor, vises i informasjonsområdet. Ikonene
kan variere i henhold til avspillingsstatusen, innstillingen eller skjermen.
For detaljert informasjon om ikonene, se hver referanseside.
12
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Homemeny
[Home]-menyen er startpunktet for hvert program, som søk etter sanger,
endring av innstillinger, osv.
Du kan vise [Home]-menyen ved å trykke og holde inne spillerens BACK/
HOME-knapp.
Innhold
Slik bruker du Home-menyen
Indeks
BACK/HOMEknapp
5-veisknapp
Fra [Home]-menyen, kan du velge ønsket element på skjermen ved hjelp av 5veisknappen.
Trykk på ///-knappen for å velge et element, og bekreft med *1knappen.
*1Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene.
///-knappen: Velger et element.
-knappen: Bekrefter et element.
Fortsettes 
13
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Eksempel: Fra [Home]-menyen, velg
album  ønsket sang.
[Music]  [Album]  ønsket
Homemeny
De faktiske operasjonene fra eksemplet over vises under.
Innhold
I denne håndboken beskrives operasjonsinstrukser fra [Home]-menyen som
under.
 Trykk og hold BACK/HOME-knappen.
[Home]-menyen vises.
Indeks
BACK/HOME-knapp
 Trykk på ///-knappen for å velge
[Music], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Søkmenyen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge
[Album], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Albumlisten vises.
Fortsettes 
14
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
 Trykk på ///-knappen for å velge
Homemeny
et album, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
Du kan bla i listen ved å trykke på /knappen.
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge
en sang, og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Musikkavspillingsskjermen vises og
avspillingen starter.
Gå tilbake til [Home]-menyen under operasjon
Trykk og hold BACK/HOME-knappen.
Gå tilbake til forrige skjermbilde under operasjon
Trykk på BACK/HOME-knappen.
15
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Homemeny
Option-menyelementene varierer fra funksjon til funksjon, som gjør at du kan
endre innstillingene til hvert program.
Du kan vise valgmenyen ved å trykke på OPTION/PWR OFF-knappen.
Innhold
Slik bruker du Option-menyen
Indeks
OPTION/PWR OFFknapp
5-veisknapp
Fra valgmenyen, kan du velge ønsket element på skjermen ved hjelp av 5veisknappen.
Trykk på ///-knappen for å velge et element, og bekreft med *1knappen.
*1Det finnes følbare prikker. Bruk dem som hjelp når du bruker knappene.
///-knappen: Velger et element.
-knappen: Bekrefter et element.
For eksempel, operasjonene for å stille inn [Play Mode]-alternativet til [Shuffle]
vises under.
 Fra musikkavspillingsskjermen, trykk
på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
OPTION/PWR OFF-knapp
Fortsettes 
16
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
 Trykk på ///-knappen for å velge
[Play Mode], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Homemeny
Indeks
 Trykk på ///-knappen for å velge
[Shuffle], og trykk deretter på knappen for å bekrefte.
Avspillingsmodusen endrer til [Shuffle].
Elementene i valgmenyen varierer, avhengig av skjermen hvor du trykker på
OPTION/PWR OFF-knappen.
For detaljert informasjon, se følgende sider.
"Bruke valgmenyen for musikk" ( s. 43)
"Bruke valgmenyen for video" ( s. 53)
"Bruke valgmenyen for fotografi" ( s. 62)
"Bruke valgmenyen for FM-radio" ( s. 74)
"Bruke valgmenyen for taleopptak" ( s. 81)
17
Grunnleggende operasjoner og skjermer
Innhold
Om programvaren
Medfølgende programvare
 Tips
ATRAC-filer som behandles av SonicStage kan overføres til spilleren etter at de er
konvertert til MP3-filformatet. For å konvertere filer, last ned MP3 Conversion Tool fra
kundens supportwebside ( s. 120).
Kompatibel programvare
Windows Media Player 11
Windows Media Player kan importere lyddata fra CD-er og overføre data til
spilleren.
Overførbare filer: Musikk (MP3, WMA), video (WMV), foto (JPEG)
For detaljert informasjon om operasjon, se Hjelp for programvaren eller besøk
følgende webside.
http://www.support.microsoft.com/
 Tips
Noen datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan møte på
filbegrensninger (AAC, videofiler, osv.) under overføring ved dra-og-slipp. Hvis du
installerer Windows Media Player 11 fra Windows Media Player-nedlastningssiden, kan
du løse dette problemet, som lar deg overføre med dra-og-slipp igjen. Før du installerer
Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere at programvaren eller
tjenesten korresponderer til Windows Media Player 11.
Indeks
*1Enkelte WMV-filer kan ikke spilles av etter at de har blitt overført av Content Transfer. Hvis du
overfører dem på nytt med Windows Media Player 11, kan det hende at du kan spille dem av.
Homemeny
Content Transfer
Med Content Transfer kan du overføre musikk, video eller fotografier fra en
datamaskin til spilleren ved å dra-og-slippe. Du kan bruke Windows Utforsker,
iTunes, e.l, til å dra-og-slippe data til Content Transfer. Content Transfer kan
også konvertere en videofil fra et format som ikke støttes av spilleren til et
format som kan spilles av. For detaljert informasjon om operasjon, se Hjelp for
programvaren.
Overførbare filer: Musikk (MP3, WMA, AAC, WAV), foto (JPEG), video
(MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1)
18
Forberede spilleren
Forberede spilleren
Homemeny
Batteriet til spilleren lades opp mens spilleren er koblet til en datamaskin som
kjører.
Når du kobler spilleren til datamaskinen, bruk den medfølgende USB-kabelen.
, er
Når gjenværende batterinivå i nedre høyre hjørne av displayet viser:
ladingen fullført (ladetiden er ca. 2,5 timer).
Innhold
Lade batteriet
Indeks
Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren for
vises for batterinivået
en lengre periode, må du lade den helt opp igjen (til
på displayet).
Om batterinivået
Batteriindikatoren i informasjonsområdet viser gjenværende batteriladning.
Strekene i ikonet forsvinner etter hvert som batterinivået blir lavere. Hvis
[LOW BATTERY. Please Charge.] vises, kan du ikke bruke spilleren. I så fall
må du lade batteriet ved å koble til datamaskinen. Se  s. 128 om batteriets
varighet.
Fortsettes 
19
Forberede spilleren
Merknad
Innhold
Homemeny
Indeks
Hvis du lader spilleren når den ikke har blitt brukt på en lengre periode, kan det hende
at datamaskinen ikke kjenner igjen spilleren eller ingenting vises på skjermen. Lad opp
spilleren i omtrent 5 minutter, og den vil fungere som normalt.
Lad opp batteriet i et område med en temperatur på mellom 5 ºC og 35 ºC. Hvis du
prøver å lade batteriet i en temperatur som er utenfor dette området, kan det hende at
batteriindikatoren blinker og batteriet ikke kan lades.
Antall ganger batteriet kan lades opp før det er brukt opp er ca. 500 ganger. Dette tallet
kan variere, avhengig av hvilke forhold du bruker spilleren i.
Batterinivået på displayet er kun en omtrentlig verdi. For eksempel, én del dekket med
svart i indikatoren betyr ikke nøyaktig 1/4 ladning.
[Do not disconnect.] vises i displayet mens datamaskinen er koblet til spilleren. Ikke
koble til den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises, ellers kan
dataen som overføres bli skadet.
Kontrollknappene på spilleren kan ikke betjenes mens den er koblet til en datamaskin.
Hvis du ikke har tenkt å bruke spilleren på over et halvt år, må du lade opp batteriet
minst én gang i løpet av denne perioden for å få det beste ut av batteriet.
Noen USB-enheter som er koblet til datamaskin kan forstyrre med riktig bruk av
spilleren.
Vi garanterer ikke at batteriet kan lades opp med en datamaskin som har blitt personlig
modifisert/satt sammen.
Hvis datamaskinen går inn i en strømsparingsmodus, som dvale- eller hvilemodus, mens
spilleren er koblet til med USB-kabelen, lades ikke batteriet på spilleren opp. I stedet vil
spilleren fortsette å bruke strøm fra batteriet.
Ikke la spilleren være koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til AC-strøm
over lengre perioder, da spilleren vil lade ut batteriet på datamaskinen.
Mens spilleren er koblet til en datamaskin, må du ikke slå på, starte på nytt, gjenopprette
fra dvalemodus eller slå av datamaskinen. Hvis du utfører noen av disse handlingene,
kan det føre til at spilleren ikke fungerer slik den skal. Koble spilleren fra datamaskinen
før du utfører disse operasjonene.
Varme kan bygge opp i spilleren under ladningen. Dette er ikke en feil.
20
Forberede spilleren
Du kan velge mellom en rekke forskjellige språk for menyer og meldinger.
Innhold
Velge displayspråket
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
ønsket språkinnstilling.
[Settings] [Language Settings] 
Språk
Meldinger og menyer vises på
[Deutsch]
Tysk
[English]
Engelsk
[Español]
Spansk
[Français]
Fransk
[Italiano]
Italiensk
[Português]
Portugisisk
[Русский]
Russisk
[
Koreansk
]
[
]
Forenkelt kinesisk
[
]
Tradisjonell kinesisk
Indeks
BACK/HOMEknapp
21
Forberede spilleren
[Settings]
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
 [Set Date-Time].
[Settings]  [Common Settings]
 Trykk på /-knappen for å velge et år, deretter på /-knappen
for å endre verdien.
 Som i trinn , tilpass innstillingene for måned, dato, time og
minutt.
 Trykk på -knappen for å bekrefte.
For å vise klokken nå
For å vise klokken nå, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen på [Home]menyen eller avspillingsskjermen, og velg [Clock Display] fra valgmenyen.
 Tips
Du kan velge datoformatet mellom [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] og [DD/MM/
YYYY]. Du kan også velge tidsformatet mellom [12-hour] eller [24-hour ]. For detaljert
informasjon, se "Stille inn datoformatet [Date Display Format]" ( s. 91), eller "Stille
inn klokkeformatet [Time Display Format]" ( s. 91).
Merknad
Hvis batteristrømmen er brukt opp fordi, for eksempel, spilleren ikke har vært i bruk på
lengre tid, kan innstillingene for dato og klokkeslettet være tapt og "-" vises i stedet for
datoen og klokkeslettet.
Klokken kan få eller miste 60 sekunder per måned. Hvis dette skjer, må du stille inn
klokken igjen.
Indeks
BACK/HOMEknapp
Homemeny
Noen programmer på spilleren fungerer ikke ordentlig før datoen og
klokkeslettet er stilt inn. Still inn datoen og klokkeslettet før du begynner å
bruke spilleren.
Innhold
Stille inn dato og klokkeslett
22
Overføre musikk
Overføre musikk
 Overføre musikk fra CD-plater med Windows Media Player 11 Homemeny
Du kan importere musikk fra lyd-CD-er, fra Internett, e.l. For å importere
musikk til datamaskinen må du bruke programvare som passer for dette
formålet.
Du kan overføre musikk til spilleren på følgende tre måter.
Innhold
Velge musikkoverføringsmetoden
( s. 23)
 Overføre musikk fra iTunes, e.l, med Content Transfer ( s. 27)
Hvis du allerede har behandlet musikk med iTunes, e.l, kan du overføre
dem til spilleren med Content Transfer.
 Overføre musikk med dra-og-slipp ved hjelp av Windows Utforsker
( s. 29)
Du kan direkte overføre musikk som er overføre på datamaskinen med
dra-og-slipp ved hjelp av Windows Utforsker.
 Tips
For detaljert informasjon om hvordan du importerer musikk, se Hjelp for hver
programvare.
For detaljert informasjon om filformater som støttes, se "Filformat som støttes"
( s. 124).
Spilleren bruker ikke SonicStage-programvare (SonicStage-programvare, utviklet av
Sony, behandler musikk på en datamaskin eller overfører musikk til andre typer
spillere). For denne spilleren kan du overføre musikk med de tre metodene over, og ikke
med SonicStage.
ATRAC-filer som er behandlet med SonicStage kan overføres til spilleren etter
konvertering til MP3-filformatet. For å konvertere filer, last ned MP3 Conversion Tool
fra kundens supportwebside ( s. 120).
Maksimalt antall filer per mappe i [MUSIC]-mappen er 4000.
Indeks
Du kan importere musikk fra CD-plater til datamaskinen, og overføre dem
til spilleren med Windows Media Player 11.
23
Overføre musikk
 Tips
Importere musikk fra CD-plater
Du kan bruke Windows Media Player 11 til å kopiere (rippe) musikk fra CDene dine. Følg disse instruksene for å rippe sanger fra en CD til datamaskinen.
 Sett inn en lyd-CD.
 Start Windows Media Player 11, og klikk på [Ripp]-fanen på toppen
av vinduet.
Når du er koblet til Internett, henter Windows Media Player 11 inn CDinformasjonen (CD-tittel, sangnavn eller artistnavn, osv.) og viser dem i
vinduet.
Fortsettes 
Indeks
For informasjon om bruk, eller støtte for Windows Media Player, se Windows Media
Player-informasjonen fra følgende webside:
http://support.microsoft.com/
Homemeny
Du kan importere sanger fra CD-plater til datamaskinen, og overføre dem til
spilleren med Windows Media Player 11.
Innhold
 Overføre musikk med Windows Media Player
11
24
Overføre musikk
Windows Media Player 11 begynner å importere CD-en.
De importerte sangene merkes som [Rippet til bibliotek]. Vent til alle
sanger er importert.
Merknad
Importering av sanger er begrenset til privat bruk. Hvis en sang brukes utenfor denne
begrensningen, krever dette tillatelse fra eierne av kopibeskyttelsen.
Indeks
Importerte sanger lagres i [Min musikk]-mappen (Windows XP) eller [Musikk]-mappen
(Windows Vista) på datamaskinen. Klikk på [Bibliotek]-fanen i Windows Media Player
11-vinduet for å finne dem.
Windows Media Player 11 henter inn CD-informasjonen fra en database på Internett.
Noen CD-er vil du ikke finne informasjon om i databasen. Hvis informasjonen om CDen din mangler, kan du legge denne til etter importeringen. For informasjon om å legge
til og redigere CD-informasjon, se Hjelp i Windows Media Player 11.
Hvis det er en sang som du ikke vil importere, fjerner du krysset i boksen på venstre side
av sangtittelen.
Homemeny
 Tips
Innhold
 Klikk på [Start ripping].
25
Overføre musikk
Innhold
Overføre musikk
Du kan bruke Windows Media Player 11 til å overføre musikk fra
datamaskinen til spilleren.
Homemeny
Indeks
Merknad
Ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises på
spilleren, fordi dataen som overføres kan bli skadet.
Hvis Content Transfer starter automatisk etter at du har koblet spilleren til datamaskinen
med den medfølgende USB-kabelen, lukker eller ignorerer du Content Transfer siden
Content Transfer ikke skal brukes. For detaljert informasjon om automatisk oppstart av
Content Transfer, se Hjelp i Content Transfer.
 Start Windows Media Player 11, og koble deretter spilleren til
datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
Sett inn kontakten til USB-kabelen i spilleren med -merket opp.
Vinduet [Enhetsinnstillinger] vises.
 Klikk på [Avbryt].
Lukk vinduet for automatisk avspilling hvis det vises, ved å klikke på
[Avbryt] eller Close-ikonet.
Hvis du klikker på [Fullfør] i stedet for [Avbryt], kopieres hele Windows
Media Player-biblioteket automatisk til spilleren. Hvis størrelsen på
biblioteket er større enn tilgjengelig lagringsplass på spilleren, starter
ikke kopieringen.
Du kan når som helst åpne [Enhetsinnstillinger]-vinduet. For å åpne det,
høyreklikker du på [WALKMAN] på venstre side av Windows Media
Player-vinduet og klikker deretter på [Konfigurer synkronisering].
Fortsettes 
26
Overføre musikk
 Dra-og-slipp sangene til synkroniseringslisten på høyre side av
Innhold
 Klikk på [Start synkronisering] for å starte synkroniseringen.
Homemeny
 Klikk på [Synkroniser]-fanen i Windows Media Player 11-vinduet.
vinduet.
Sangene legges til synkroniseringslisten.
Indeks
Når synkroniseringen er ferdig, bekrefter en melding i
synkroniseringslisten om at du kan koble spilleren fra. Når dette er ferdig,
lukker du Windows Media Player 11, og kobler spilleren fra datamaskinen.
27
Overføre musikk
Homemeny
Hvis du allerede har behandlet musikk med iTunes, e.l, kan du overføre dem til
spilleren med Content Transfer. Du kan bruke iTunes, e.l, for å dra-og-slippe
musikk til Content Transfer.
Innhold
 Overføre musikk med Content Transfer
Indeks
Merknad
Ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises på
spilleren, ellers kan dataen som overføres bli skadet.
Content Transfer kan ikke brukes for innhold fra Windows Media Player.
Innhold med kopibeskyttelse kan ikke overføres.
Content Transfer støtter dataoverføring fra iTunes 8.1 til spilleren. For detaljert
informasjon om overføring av sanger fra iTunes, besøk webområdet til kundeservice
( s. 120).
 Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende
USB-kabelen.
Koble USB-kabelens kontakt til spilleren med -merket opp.
Content Transfer starter automatisk.
For detaljer om innstilling av automatisk start og generell bruk av
Content Transfer, se Hjelp for Content Transfer.
kan også klikke på [Alle programmer] i [Start]-menyen, og deretter
Du

[Content Transfer] - [Content Transfer] for å starte programvaren.
 Start iTunes, e.l.
Fortsettes 
28
Overføre musikk
Content Transfer.
Content Transfer gjenkjenner datatypen etter filendelse, og sender den til
riktig mappe på spilleren.
Content Transfer
Homemeny
iTunes, e.l.
Innhold
 Velg ønskede sanger fra iTunes, e.l, og dra-og-slipp dem til
Indeks
29
Overføre musikk
Homemeny
Du kan overføre data direkte med dra-og-slipp ved hjelp av Windows Utforsker
på datamaskinen.
Hierarkiet for avspillingsbare data har regler. For riktig overføring av data, se
følgende instrukser.
Innhold
 Overføre musikk med Windows Utforsker
Indeks
 Tips
Noen datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan møte på
en begrensning på antall filer (AAC, videofiler, osv.) som kan overføres med dra-ogslipp. Hvis du installerer Windows Media Player 11 fra Windows Media Playernedlastningssiden, kan du løse dette problemet, som lar deg overføre med dra-og-slipp
igjen. Før du installerer Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere
at programvaren eller tjenesten korresponderer til Windows Media Player 11.
Fortsettes 
30
Overføre musikk
Merknad
-merket opp.
 Klikk på [Start] – [Min datamaskin] eller [Datamaskin] –
[WALKMAN] – [Storage Media], og velg [MUSIC]-mappen.
Datahierarkiet kan være forskjellig fra dette, avhengig av
datamaskinmiljøet.
 Dra-og-slipp filer eller mapper inn i [MUSIC]-mappen eller en av
undermappene.
Tilgjengelighet til filer og mapper under det 8. nivået garanteres ikke.
Musikkfiler eller mapper på
datamaskinen din
[MUSIC]-mappen på spilleren din
Indeks
USB-kabelen.
Koble USB-kabelens kontakt til spilleren med
Homemeny
 Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende
Innhold
Datahierarkiet kan være forskjellig fra dette, avhengig av datamaskinmiljøet.
Ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises på
spilleren, fordi dataen som overføres bli skadet. Hvis spilleren kobles fra mens filer
overføres, kan unødvendige filer ligge igjen på spilleren. Hvis dette skjer, overfører du
brukbare filer tilbake til datamaskinen og formaterer spilleren ( s. 92).
Du må ikke endre navn på eller slette mappene [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og [FM].
Du må ikke endre mappe- eller filnavn direkte under mappene [MP_ROOT], [MPE_
ROOT] og [Record]. Ellers vil de ikke bli vist på spilleren.
Noen filer kan ikke spilles av på spilleren på grunn av en kopibeskyttelse. Selv om du
kan overføre flere filer eller mapper til spilleren, kan ikke spilleren vise eller spille av
noen filer, mapper eller nivåer som overstiger denne grensen.
Hvis Content Transfer starter automatisk etter at du har koblet spilleren til datamaskinen
med den medfølgende USB-kabelen, lukker eller ignorerer du Content Transfer siden
Content Transfer ikke skal brukes. For detaljert informasjon om automatisk oppstart av
Content Transfer, se Hjelp i Content Transfer.
31
Overføre videoer/fotografier
Overføre videoer/fotografier
Homemeny
Du kan importere videoer fra innspilte videoer, fra Internett, e.l.
Du kan importere fotografier fra et digitalkamera, e.l.
For å importere videoer/fotografier til datamaskinen, må du bruke passende
programvare.
Du kan overføre videoer/fotografier til spilleren på følgende tre måter.
Innhold
Velge video-/fotografioverføringsmetoden
 Overføre videoer/fotografier med Content Transfer ( s. 32)
Overføre videoer/fotografier med dra-og-slipp ved hjelp av
Windows Utforsker ( s. 34)
Du kan direkte overføre videoer/fotografier som er lagret på datamaskinen
med dra-og-slipp ved hjelp av Windows Utforsker.
 Overføre videoer/fotografier med Windows Media Player 11
Du kan overføre videoer/fotografier som er behandlet med Windows
Media Player 11 til spilleren med Windows Media Player 11.
For informasjon om bruk, eller støtte for Windows Media Player, se
Windows Media Player-informasjonen fra følgende webside:
http://support.microsoft.com/
 Tips
For detaljert informasjon om hvordan du importerer videoer/fotografier, se Hjelp for
hver programvare.
detaljert informasjon om filformater som støttes, se "Filformat som støttes"
For

( s. 124).
Maksimalt antall filer per mappe i [PICTURE]-, [PICTURES]- eller [DCIM]-mappen er
4000.
Indeks
Du kan overføre videoer/fotografier som er lagret på datamaskinen til
spilleren med Content Transfer.
32
Overføre videoer/fotografier
Homemeny
Du kan overføre videoer/fotografier som er lagret på datamaskinen til spilleren
med Content Transfer. Du kan overføre videoer/fotografier ved å dra-og-slippe
videoene/fotografiene fra Windows Utforsker til Content Transfer.
Innhold
 Overføre videoer/fotografier med Content
Transfer
Indeks
Merknad
Ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises på
spilleren, fordi dataen som overføres bli skadet.
Innhold med kopibeskyttelse kan ikke overføres.
 Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende
USB-kabelen.
Koble USB-kabelens kontakt til spilleren med -merket opp.
Content Transfer starter automatisk.
For detaljer om innstilling av automatisk start og generell bruk av
Content Transfer, se Hjelp for Content Transfer.
kan også klikke på [Alle programmer] i [Start]-menyen, og deretter
Du

[Content Transfer] - [Content Transfer] for å starte programvaren.
Fortsettes 
33
Overføre videoer/fotografier
og-slipp dem til Content Transfer.
Content Transfer gjenkjenner datatypen etter filendelse, og sender den til
riktig mappe på spilleren.
Content Transfer
Homemeny
Video-/fotofiler eller mapper på
datamaskinen din
Innhold
 Velg ønskede videoer/fotografier fra Windows Utforsker, og dra-
Indeks
34
Overføre videoer/fotografier
 Overføre videoer/fotografier med Windows
Utforsker
Innhold
Du kan overføre data direkte med dra-og-slipp ved hjelp av Windows Utforsker
på datamaskinen.
Hierarkiet for avspillingsbare data har regler. For riktig overføring av data, se
følgende instrukser.
Homemeny
Indeks
 Tips
Enkelte WMV-filer kan kun spilles av når de overføres med Windows Media Player 11.
Noen datamaskiner som allerede har Windows Media Player 10 installert, kan møte på
en begrensning på antall filer (AAC, videofiler, osv.) som kan overføres med dra-ogslipp. Hvis du installerer Windows Media Player 11 fra Windows Media Playernedlastningssiden, kan du løse dette problemet, som lar deg overføre med dra-og-slipp
igjen. Før du installerer Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere
at programvaren eller tjenesten korresponderer til Windows Media Player 11.
Fortsettes 
35
Overføre videoer/fotografier
Merknad
-merket opp.
 Klikk på [start] – [Min datamaskin] eller [Datamaskin] – [WALKMAN]
– [Storage Media], og velg deretter [VIDEO]- eller [PICTURE]mappen.
Datahierarkiet kan være forskjellig fra dette, avhengig av
datamaskinmiljøet.
 Dra-og-slipp filer eller mapper inn i [VIDEO]- eller [PICTURE]-
mappen eller en av undermappene.
Videofiler eller mapper: dra-og-slipp inn i [VIDEO]-mappen eller en av
undermappene.
Fotofiler eller mapper: dra-og-slipp inn i [PICTURE]-mappen eller en av
undermappene.
Tilgjengelighet til filer og mapper under det 8. nivået garanteres ikke.
Video- eller fotofiler eller mapper på
datamaskinen din
Video: [VIDEO]-mappen på spilleren din
Foto: [PICTURE]-mappen på spilleren din
Indeks
USB-kabelen.
Koble USB-kabelens kontakt til spilleren med
Homemeny
 Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende
Innhold
Datahierarkiet kan være forskjellig fra dette, avhengig av datamaskinmiljøet.
Ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises på
spilleren, fordi dataen som overføres kan bli skadet. Hvis spilleren kobles fra mens filer
overføres, kan unødvendige filer ligge igjen på spilleren. Hvis dette skjer, overfører du
brukbare filer tilbake til datamaskinen og formaterer spilleren ( s. 92).
Du må ikke endre navn på eller slette mappene [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT],
[VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og [FM].
Du må ikke endre mappe- eller filnavn direkte under mappene [MP_ROOT], [MPE_
ROOT] og [Record]. Ellers vil de ikke bli vist på spilleren.
Noen filer kan ikke spilles av på spilleren på grunn av en kopibeskyttelse. Selv om du
kan overføre flere filer eller mapper til spilleren, kan ikke spilleren vise eller spille av
noen filer, mapper eller nivåer som overstiger denne grensen.
Hvis Content Transfer starter automatisk etter at du har koblet spilleren til datamaskinen
med den medfølgende USB-kabelen, lukker eller ignorerer du Content Transfer siden
Content Transfer ikke skal brukes. For detaljert informasjon om automatisk oppstart av
Content Transfer, se Hjelp i Content Transfer.
36
Spille av musikk
Spille av musikk
Homemeny
For å spille av musikk, velger du [Music] for å vise [Music]-skjermen.
Du kan spille av innspilte FM-radioprogrammer og innspilte talefiler fra
[Music]. For detaljert informasjon, se "Søke etter sanger" ( s. 39).
Innhold
Spille av musikk [Music]
[Music]
Indeks
BACK/HOMEknapp
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
[Music].
Søkmenyen vises.
Du kan velge ønsket søkemetode for å vise musikklisteskjermen og søke
etter sanger. For detaljert informasjon, se "Søke etter sanger" ( s. 39).
 Velg ønsket søkemetode  ønsket sang.
Musikkavspillingsskjermen vises og
avspillingen av sangene starter.
Velg elementer til en sangliste vises.
For detaljer om hvordan du betjener
musikkavspillingsskjermen, se
"Musikkavspillingsskjerm" ( s. 37).
Merknad
Det kan ta tid å starte spilleren eller vise fil-/mappelisten når mange filer eller mapper er
lagret på spilleren.
37
Spille av musikk
Sangnavn
Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause ()*
Trykk på -knappen.
Spole fremover ()/
spole bakover ()
Trykk og hold /-knappen.
Finne begynnelsen av forrige
(eller gjeldende) sang ()/
finne begynnelsen av neste sang
()
Trykk på /-knappen.
Vise markøren og bla gjennom
alle viste elementer
Trykk på /-knappen.
1
*1Under pause, hvis ingen handlinger foretas på over 3 minutter, går spilleren automatisk inn i
standby-modus.
Indeks
Operasjoner på musikkavspillingsskjermen
Homemeny
Artistnavn
Albumtittel
Sjanger
Utgivelsesår
Avspillingsstatus
Innhold
Musikkavspillingsskjerm
38
Spille av musikk
Innhold
Musikklisteskjerm
Følgende er eksempler på musikklisteskjermer.
Indeks
Albumlisteskjerm
Operasjoner på musikklisteskjermen
Hvis du vil
Gjør dette
Bekrefte et element i
listen
Trykk på -knappen.
Flytte markøren opp
eller ned
Trykk på /-knappen.
Trykk og hold /-knappen for å bla raskere opp eller ned.
Flytte markøren til
venstre/høyre når en
indeks vises
Trykk på /-knappen.
Vise forrige/neste
skjerm i listen når en
indeks ikke vises
Trykk på /-knappen.
Indeks
Sanglisteskjerm
Homemeny
De første bokstavene til navnene
på sanger og album i listedelen
vises.
39
Spille av musikk
BACK/HOMEknapp
[Playlists]
5-veisknapp
 Tips
[All Songs]-, [Album]- og [Artist]-listene er sortert i alfabetisk rekkefølge.
 Fra [Home]-menyen, velg
ønsket sang.
[Music]  ønsket søkemetode 
Velg elementer på følgende måte til en sangliste vises.
Fortsettes 
Indeks
[Music]
Homemeny
Når du velger [Music] i [Home]-menyen, vises søkemenyen.
Du kan velge ønsket søkemetode i søkemenyen for å søke i musikklisten etter
ønsket sang.
Du kan også søke i musikklisten for en ønsket sang ved å velge [Playlists] i
[Home]-menyen.
Innhold
Søke etter sanger
40
Spille av musikk
Metode
Beskrivelse
[All Songs]*
Velg en sang fra sanglisten.
1
Velg et album  sang.
[Album]*1
[Genre]*1, *3
Velg en sjanger  en artist  et album  sang.
[Release Year]*1, *3
Velg et utgivelsesår  en artist  sang.
[Folder]* *
Velg en mappe  sang.
4,
3
5
[Voice Recording]*6
Velg innspillingsdato for mappe  innspilt talefil.
[FM Recording]*
Velg innspillingsdato for mappe  innspilt FM-radioprogram.
7
*1Innspilte talefiler og FM-radioprogrammer vises ikke i listen.
*2"The" på begynnelsen av artistnavnet kuttes ut når listen sorteres.
*3Du kan se alle sangene til den valgte artisten, sjangeren eller utgivelsesåret. På [Artist]-, [Genre]eller [Release Year]-listeskjermen, velg [All [XXX]].
*4Mapper som inneholder innspilte talefiler og FM-radioprogrammer vises ikke i [Folder]-listen.
*5Mappene vises i rekkefølge etter navn, deretter vises filene i rekkefølge etter navn. I denne
sammenhengen skilles det ikke mellom store og små bokstaver.
*6Du kan spille inn tale med spillerens innebygde mikrofon ( s. 77), og deretter spille av talen på
spilleren. For detaljert informasjon om hvordan du spiller av innspilte talefiler, se "Spille av
innspilte talefiler" ( s. 79).
*7Du kan spille inn FM-radioprogrammer på spilleren ( s. 70), og spille dem av på spilleren. For
detaljer om hvordan du spiller av de innspilte FM-radioprogrammene, se "Spille av innspilte FMradioprogrammer" ( s. 72).
Spille av en spilleliste
Du kan spille av lister med sanger (spillelister).
Spillelister opprettes med Windows Media Player 11. For informasjon om
hvordan du oppretter en spilleliste, se Hjelp i Windows Media Player 11.
Omslagsbilder som er registrert til en spilleliste vises ikke på spilleren.
 Fra [Home]-menyen, velg [Playlists]  ønsket spilleliste  ønsket
sang.
Indeks
Velg en artist  et album  sang.
2,
Homemeny
[Artist]* * *
1,
Innhold
Søkemetode
41
Spille av musikk
Alle sangene som er lagret på spilleren, spilles av i en tilfeldig rekkefølge.
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
[Shuffle All].
Alle sanger stokkes om. Musikkavspillingsskjermen vises deretter og
avspillingen av sangene starter.
 Tips
 Når du starter [Shuffle All]-avspilling, endres avspillingsmodusen til [Shuffle] eller
[Shuffle&Repeat]( s. 46). Selv om du avbryter [Shuffle All], bevares [Shuffle]- eller
[Shuffle&Repeat]-innstillingen for avspillingsmodusen.
[Shuffle All]-avspilling avbrytes automatisk dersom du utfører én av følgende
handlinger:
Starter avspilling av en sang ved å velge den fra [Music], e.l.
Bytter avspillingsmodusen.
Merknad
Avspillingsmodusen er forskjellig for sanger og innspilte talefiler. Innspilte talefiler og
innspilte FM-radioprogrammer spilles ikke av i tilfeldig rekkefølge selv om du velger
[Shuffle All].
Indeks
BACK/HOMEknapp
Homemeny
[Shuffle All]
Innhold
Spille av alle sanger i tilfeldig rekkefølge
42
Spille av musikk
Homemeny
Når du vil slette sanger fra spilleren, må du bruke programvaren som du brukte
for å overføre sangene, eller Windows Utforsker.
For detaljert informasjon om hvordan du bruker programvaren, se Hjelp i
programvaren.
Innhold
Slette sanger
 Tips
Merknad
Selve spilleren kan ikke slette sanger uten å være koblet til en datamaskin.
Indeks
Du kan slette innspilte talefiler og innspilte FM-radioprogrammer på spilleren. For
detaljert informasjon, se "Slette innspilte talefiler" ( s. 80) og "Slette innspilte FMradioprogrammer" ( s. 73).
43
Spille av musikk
Homemeny
Du kan åpne valgmenyen for musikk ved å trykke på OPTION/PWR OFFknappen i musikklisten eller i musikkavspillingsskjermen. For detaljert
informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, se  s. 15.
Valgene som vises i valgmenyen varierer avhengig av skjermen som du åpnet
den fra. Se referansesiden for innstillinger og bruk.
Innhold
Bruke valgmenyen for musikk
Tilgjengelige valg i musikklisteskjermen
Beskrivelse/referanseside
[Now Playing]
Viser avspillingsskjermen eller viser skjermen til
innholdet som spilles av.
[Go to Recording Screen]
Viser Taleopptak-skjermen ( s. 77) eller FMopptaksskjermen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskjermen til den sist mottatte stasjonen vises
( s. 66).
[Detailed Information]
Viser detaljert informasjon om en sang, som spilletid,
lydformat, bithastighet og filnavn ( s. 45).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
[Delete This Song]*1
Sletter en innspilt talefil eller et innspilt FMradioprogram ( s. 73, 80).
*1Dette valget vises kun når listen over innspilte talefiler eller FM-radioprogrammer vises.
Fortsettes 
Indeks
Valgelementer
44
Spille av musikk
[Play Mode]
Setter avspillingsmodusen ( s. 46).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvaliteten ( s. 47).
[Built-in SP Optimizer]
Optimerer kvaliteten på lyden som kan høres fra de
innebygde høyttalerne ( s. 49).
[Cover Art]
Viser omslagsbilder ( s. 45).
[Detailed Information]
Viser detaljert informasjon om en sang, som spilletid,
lydformat, bithastighet og filnavn ( s. 45).
[Add to Wishlist/Remove from Legger til sangen i ønskelisten for å kjøpe den på den
Wishlist]
tilsvarende tjenesteprogramvaren./ Fjerner sangen fra
ønskelisten.
[Alarm]
Stiller inn alarmen ( s. 85).
[Sleep Timer]
Setter innsovingstiden ( s. 86).
[Clock Display]
Viser klokken nå ( s. 21, 90).
Indeks
Beskrivelse/referanseside
Homemeny
Valgelementer
Innhold
Tilgjengelige valg i musikkavspillingsskjermen
45
Spille av musikk
 Fra musikkliste- eller musikkavspillingsskjermen, trykk på OPTION/
Innhold
Vise den detaljerte informasjonsskjermen [Detailed Information]
PWR OFF-knappen.
Når du viser denne skjermen fra musikkavspillingsskjermen, kan du gå til forrige eller neste sang ved å trykke
på /-knappen.
Avspillingstid
Filformat
Bithastighet
Opphavsrettslig beskyttede filer
Når du spiller av en sang med variabel bithastighet, vises "VBR".
Filnavn
Vise omslagsbildeskjermen [Cover Art]
 Fra musikkavspillingsskjermen, trykk på OPTION/PWR OFFknappen.
 Velg [Cover Art].
Omslagsbildeskjerm
Når skjermbildet med omslagsbilde blir vist, kan du flytte sanger til forrige eller neste ved å trykke på /knappen.
 Tips
Hvis sangene ikke har informasjon om omslagsbilde, vil standardbildet i spilleren bli
vist.
Omslagsbilder vises kun hvis informasjon om omslagsbilde er tilgjengelig. Du kan angi
omslagsbilder ved hjelp av Windows Media Player 11 eller annen
overføringsprogramvare med omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer informasjon om
disse funksjonene ved å se i Hjelp i programvaren eller kontakte produsenten. Det kan
hende at omslagsbildet ikke vises, avhengig av filformatet for omslagsbildet.
Indeks
Detaljert informasjonsskjerm
Homemeny
 Velg [Detailed Information].
46
Spille av musikk
For å endre musikkinnstillingene velger du
deretter velger du [Music Settings].
[Settings] fra [Home]-menyen,
Innhold
Endre musikkinnstillingene
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
Stille inn avspillingsmodusen [Play Mode]
Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt
gjentatt avspilling.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Music Settings]  [Play
Mode]  ønsket type avspillingsmodus.
Type/ikon
Beskrivelse
[Normal]/ Ikke noe
ikon
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i
sanglisterekkefølgen. (Standardinnstilling)
[Repeat]/
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i
sanglisterekkefølgen og gjentas.
[Shuffle]/
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig
rekkefølge.
[Shuffle&Repeat]/
Sangene innenfor avspillingsområdet blir spilt av i tilfeldig
rekkefølge og gjentas.
[Repeat 1 Song]/
Gjeldende sang eller en sang som er valgt fra en sangliste, spilles
av gjentatte ganger.
Merknad
Spilleren spiller av sanger bare i listene der avspillingen startet fra (albumliste, artistliste
osv.).
Når du starter [Shuffle All]-avspilling, endres avspillingsmodusen til [Shuffle] eller
[Shuffle&Repeat].
Innspilte talefiler og innspilte FM-radioprogrammer er ikke inkludert i
avspillingsmodusen, og de spilles ikke av i tilfeldig rekkefølge eller gjentas.
Indeks
BACK/HOMEknapp
47
Spille av musikk
Innhold
Stille inn lydkvaliteten [Equalizer]
Du kan angi lydkvaliteten i henhold til musikksjanger osv.
 Fra [Home]-menyen, velg
Type (ikon)
Beskrivelse
[None]
Lydkvalitet-innstillingen er ikke aktivert. (Standardinnstilling)
Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et kraftig
lydbilde.
)
[Pop] (
)
Fremhever midtre frekvensområde – ideelt for vokal.
[Jazz] (
)
Fremhever høye og lave frekvensområder for å gi et livaktig
lydbilde.
[Unique] (
Fremhever høye og lave frekvensområder, slik at selv myke lyder
er lett å høre.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Lydinnstillinger som kan tilpasses av bruker, og der du kan
justere hvert frekvensområde individuelt. Se  s. 48 for
detaljert informasjon.
Merknad
Hvis de personlige innstillingene som er lagret som [Custom 1] og [Custom 2]
produserer et annet volumnivå enn de andre innstillingene, kan det hende at du må
justere volumet manuelt for å kompensere.
Innstillingen [Equalizer] tas ikke i bruk mens du spiller av en video eller FM-radio.
[Equalizer]-innstillingen brukes ikke for lyden som sendes ut fra de innebygde
høyttalerne når [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til [On] ( s. 49). Når
utgangsbryteren er stilt inn til  (høyttaler) og [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til
[On], kan ikke [Equalizer] velges.
Fortsettes 
Indeks
[Heavy] (
Homemeny
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  ønsket equalizertype.
48
Spille av musikk
Innhold
Tilpasse lydkvaliteten
Du kan forhåndsinnstille KLAR BASS (bass) og fembånd Equalizer som
[Custom 1] eller [Custom 2].
 Fra [Home]-menyen, velg
 Trykk på /-knappen for å velge en markør for KLAR BASS eller
Lytte med klar stereolyd [Clear Stereo]
[Clear Stereo] gir mulighet for enkeltvis venstre og høyre digitalbehandling av
lyden.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Music Settings]  [Clear
Stereo]  ønsket Clear Stereo-type.
Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer [Clear Stereo]-funksjonen når du bruker de
medfølgende hodetelefonene.
[Off]
Deaktiverer [Clear Stereo]-funksjonen og spiller av normal lyd.
(Standardinnstilling)
Merknad
Innstillingen [Clear Stereo] tas ikke i bruk mens du spiller av en video eller FM-radio.
[Clear Stereo]-innstillingen brukes ikke for lyden som sendes ut fra de innebygde
høyttalerne når [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til [On] ( s. 49). Når
utgangsbryteren er stilt inn til  (høyttaler) og [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til
[On], kan ikke [Clear Stereo] velges.
Stereo]-funksjonen er designet for å få maksimal effekt ut av hodetelefonene som
[Clear

følger med. Det kan hende at du ikke vil oppnå [Clear Stereo]-effekten med andre
hodetelefoner. Når du bruker andre hodetelefoner, setter du [Clear Stereo] til [Off].
Indeks
frekvensområdeinnstillingen, og trykk på /-knappen for å
justere innstillingsnivået, og trykk deretter på -knappen for å
bekrefte.
[Equalizer]-skjermen vises igjen.
KLAR BASS kan settes til ett av fire lydnivåer, og fem frekvensområder
kan settes til ett av syv lydnivåer.
Etter at du har tilpasset innstillingsnivået, må du trykke på -knappen
for å bekrefte. Hvis du trykker på BACK/HOME-knappen før du
bekrefter, vil innstillingen bli opphevet.
Homemeny
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Edit] vist under [Custom 1] eller [Custom 2].
49
Spille av musikk
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Music Settings] 
[Dynamic Normalizer]  ønsket Dynamic Normalizer-type.
Beskrivelse
[On]
Minimerer forskjellen i lydnivå mellom sanger.
[Off]
Spiller av sangene med originalvolumet slik det var under
overføringen. (Standardinnstilling)
Merknad
Innstillingen [Dynamic Normalizer] tas ikke i bruk mens du spiller av en video eller
FM-radio.
[Dynamic Normalizer]-innstillingen brukes ikke for lyden som sendes ut fra de
innebygde høyttalerne når [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til [On] ( s. 49). Når
utgangsbryteren er stilt inn til  (høyttaler) og [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til
[On], kan ikke [Dynamic Normalizer] velges.
Optimerer kvaliteten på lyden som kan høres fra de innebygde
høyttalerne [Built-in SP Optimizer]
Spilleren er utstyrt med Digital Linear Phase Speaker-funksjonen for å
optimere kvaliteten på lyden fra de innebygde høyttalerne.
Digital Linear Phase Speaker-funksjonen oppnår en presis lokalisering av lyder
ved å forbedre frekvensstyrken og fasekarakteristikkene.
Standardinnstillingen for [Built-in SP Optimizer] er [On].
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Music Settings]  [Builtin SP Optimizer]  ønsket innstillingstype.
Type
Beskrivelse
[On]
Aktiverer [Built-in SP Optimizer]-funksjonen når lyd sendes ut
fra de innebygde høyttalerne.
[Off]
Deaktiverer [Built-in SP Optimizer]-funksjonen og sender
normal lyd ut fra de innebygde høyttalerne.
(Standardinnstilling)
Merknad
[Built-in SP Optimizer] brukes ikke for lyden som sendes ut fra hodetelefonene.
Når utgangsbryteren er stilt inn til  (høyttaler) og [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til
[On] ( s. 49), kan ikke [Equalizer], [Clear Stereo] og [Dynamic Normalizer] velges.
Indeks
Type
Homemeny
Du kan redusere volumnivået mellom sangene. Når denne innstillingen er
valgt, og du hører på albumsanger i modusen for vilkårlig gjentatt avspilling,
reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere forskjellen i
innspillingsnivåene.
Innhold
Justere volumnivået [Dynamic Normalizer]
50
Se på videoer
Se på videoer
For å spille av en video, velger du
[Videos] for å vise [Videos]-skjermen.
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
video.
[Videos]  ønsket
Videoavspillingsskjermen vises og avspillingen av
videoen starter.
For detaljer om hvordan du betjener
videoavspillingsskjermen, se
"Videoavspillingsskjerm" ( s. 51).
 Tips
Når [Display] er satt til [On] ( s. 56), vises detaljert informasjon (for eksempel tittel
og avspillingsikon for videoen, hvor lenge den har spilt osv.) mens videoen spilles av.
Informasjonen forsvinner hvis denne innstillingen er [Off].
kan spille av den sist sette videoen. Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen i
Du

videolisten, og velg deretter [Most Recent Video] fra valgmenyen.
Videofiler vises i rekkefølgen som de overføres i. (De nyeste dataene øverst.)
Du kan angi JPEG-filer som miniatyrbilder av videofiler ved å plassere JPEG-filene i de
aktuelle videomappene. Når du viser videolisten, kan du se miniatyrbildene (små bilder
som skal vises i menyen) for videofilene på spilleren.
For å vise et miniatyrbilde for en videofil, lager du en JPEG-fil (horisontalt 160 ×
vertikalt 120 prikker, filendelse .jpg) og gi den samme navn som videofilen. Deretter
lagrer du den i videofilmappen.
Maksimal
videostørrelse som kan spilles på spilleren er 240 × 320. For detaljerte

spesifikasjoner, se "Spesifikasjoner" ( s. 124).
Merknad
Opptil 1000 videofiler kan vises i videolistene.
Indeks
BACK/HOMEknapp
Homemeny
[Videos]
Innhold
Spille av en video [Videos]
51
Se på videoer
Videotittel
Innhold
Videoavspillingsskjerm
Homemeny
Operasjoner på videoavspillingsskjermen
Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause ()*
1
Trykk på -knappen.
Spole fremover ()/spole bakover Trykk og hold /-knappen.
()
Spole fremover ()/spole bakover Trykk og hold /-knappen under pause.
() under pause*2
Spole noe fremover (
bakover ( )*3
)/spole noe Trykk på /-knappen under pause.
Finne begynnelsen av videoen som
spilles av
Trykk på -knappen.
*1Under pause, hvis ingen handlinger foretas på over 3 minutter, går spilleren automatisk inn i
standby-modus.
*2Hastigheten til spoling fremover/bakover under pause varierer avhengig av lengden på videoen.
*3Intervallet for spoling fremover/bakover under pause varierer avhengig av videoen.
Indeks
Forløpt tid/total tid
Informasjonsområde
52
Se på videoer
Homemeny
Når du vil slette videoer fra spilleren, må du bruke programvaren som du
brukte for å overføre videoene, eller Windows Utforsker.
For detaljert informasjon om hvordan du bruker programvaren, se Hjelp i
programvaren.
Innhold
Slette videoer
Merknad
Indeks
Selve spilleren kan ikke slette videoer uten å være koblet til en datamaskin.
53
Se på videoer
Homemeny
Du kan åpne valgmenyen for video ved å trykke på OPTION/PWR OFFknappen i videolisten eller i videoavspillingsskjermen. For detaljert
informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, se  s. 15.
Valgene som vises i valgmenyen varierer avhengig av skjermen som du åpnet
den fra. Se referansesiden for innstillinger og bruk.
Innhold
Bruke valgmenyen for video
Tilgjengelige valg i videolisteskjermen
Beskrivelse/referanseside
[Now Playing]
Viser avspillingsskjermen eller viser skjermen til
innholdet som spilles av.
[Go to Recording Screen]
Viser Taleopptak-skjermen ( s. 77) eller FMopptaksskjermen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskjermen til den sist mottatte stasjonen vises
( s. 66).
Finner begynnelsen av en video ( s. 51).
[Play from beginning]
[Detailed Information]
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd, filnavn
osv.
[Most Recent Video]
Starter avspilling av videoen som sist ble spilt.
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Tilgjengelige valg i videoavspillingsskjermen
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Play from beginning]
Finner begynnelsen av en video ( s. 51).
[Zoom Settings]
Setter zoomfunksjonen ( s. 54).
[Video Orientation]
Setter videoretningen ( s. 57).
[Display]
Angir om videoinformasjon skal vises/ikke vises (
s. 56).
[Detailed Information]
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse,
oppløsning, komprimeringsformat for video/lyd, filnavn
osv.
[Brightness]
Justerer lysstyrken på skjermen ( s. 89).
[Clock Display]
Viser klokken nå ( s. 21, 90).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Indeks
Valgelementer
54
Se på videoer
For å endre videoinnstillingene velger du
deretter velger du [Video Settings].
[Settings] fra [Home]-menyen,
Innhold
Endre videoinnstillingene
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
Angi zoomfunksjonen [Zoom Settings]
Du kan zoome i videoen som spilles av.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Video Settings]  [Zoom
Settings]  ønsket zoominnstillingstype.
Type
Beskrivelse
[Auto]
Videobildet endrer størrelse slik at det passer med skjermområdet,
samtidig som opprinnelig bildesideforhold bevares
(standardinnstilling).
Et 16:9-videobilde vises i full bredde, med svarte striper på topp
og bunn av skjermen (Letterbox).
4:3-kilde
16:9-kilde
Fortsettes 
Indeks
BACK/HOMEknapp
55
Se på videoer
Beskrivelse
[Full]
Videobildet endrer størrelse slik at det passer med det tilgjengelige
skjermområdet, samtidig som bildesideforholdet bevares. Et
videobilde vises i full høyde, med avkuttede høyre/venstre sider av
bildet.
Innhold
Type
Homemeny
Indeks
4:3-kilde
16:9-kilde
Den stiplede rammen representerer den opprinnelige
bildestørrelsen for videoen.
[Off]
Størrelsen er ikke endret for videobildet, og vises med den
originale oppløsningen. Hvis videooppløsningen er for stor, kuttes
venstre og høyre side samt toppen og bunnen av bildet.
4:3-kilde
16:9-kilde
Den stiplede rammen representerer den opprinnelige
bildestørrelsen for videoen.
56
Se på videoer
Du kan vise eller skjule detaljert informasjon for en video, for eksempel
tittelen, avspillingsikonet, hvor lenge den har spilt og så videre, under
avspilling.
[Settings]  [Video Settings] 
[Display]  ønsket visningstype.
Beskrivelse
[On]
Viser videotittelen, avspillingsstatus eller hvor lenge
videoen har spilt av og så videre.
[Off]
Skjuler detaljert informasjon for videoen som spilles av
for øyeblikket, og viser den kun når du bruker spilleren.
(Standardinnstilling)
Merknad
Hvis [Video Orientation] er stilt inn til [Horizontal (right)], vises ikke tittelen på
videoen.
Indeks
Type
Homemeny
 Fra [Home]-menyen, velg
Innhold
Angi visning for videoskjermbildet [Display]
57
Se på videoer
Du kan stille inn videoretningen til [Vertical] eller [Horizontal (right)].
Operasjonen til 5-veisknappen byttes i henhold til innstillingen for [Video
Orientation].
[Settings]  [Video Settings]  [Video
Orientation]  ønsket videoretningstype.
Beskrivelse
[Vertical]
Viser med 240 × 180 piksler. (Standardinnstilling)
4:3-kilde
[Horizontal (right)]
16:9-kilde
Viser med 320 × 240 piksler.
4:3-kilde
16:9-kilde
 Tips
Når [Display] er satt til [On] ( s. 56), vises detaljert informasjon (for eksempel tittel
og avspillingsikon for videoen, hvor lenge den har spilt osv.). Informasjonen forsvinner
hvis denne innstillingen er stilt inn til [Off].
Merknad
Hvis [Video Orientation] er stilt inn til [Horizontal (right)], vises ikke tittelen på
videoen.
Indeks
Type
Homemeny
 Fra [Home]-menyen, velg
Innhold
Angi videoretningen [Video Orientation]
58
Vise fotografier
Vise fotografier
For å vise fotografier, velger du
[Photos] for å vise [Photos]-skjermen.
Indeks
BACK/HOMEknapp
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
mappe  ønsket fotografi.
Homemeny
[Photos]
Innhold
Vise fotografier [Photos]
[Photos]  ønsket
Fotovisningsskjermen vises.
Trykk på /-knappen for å vise forrige eller neste
fotografi.
For detaljer om hvordan du betjener
fotovisningsskjermen, se "Fotovisningsskjerm"
( s. 59).
Fortsettes 
59
Vise fotografier
Homemeny
I fotomappelisten vises kun mapper som inneholder fotografier i alfabetisk rekkefølge.
Avspillingen av sanger eller FM-mottaket fortsetter selv når du søker etter fotografier i
fotomappelister eller fotolister, eller når fotovisningsskjermen vises.
kan vise fotografiene kontinuerlig i en valgt mappe (lysbildevisning) ( s. 60).
Du

Du
kan ordne fotografiene som er overført til spilleren, i mapper. Velg spilleren (som

[WALKMAN]) i Windows Utforsker. Dra-og-slipp en ny mappe rett under mappen
[PICTURE] eller [PICTURES]. For detaljert informasjon om datahierarki, se  s. 34.
Innhold
 Tips
Merknad
Fotovisningsskjerm
Informasjonsområde
Operasjoner på fotovisningsskjermen
Når du endrer visningsretningen til horisontal, endres også ///knapperetningen og funksjonene.
Hvis du vil (skjermindikasjon)
Gjør dette
Spille av ()/pause ()* en
lysbildevisning
Trykk på -knappen.
Vise neste/forrige fotografi
Trykk på /-knappen.
1
*1Når du spiller av sanger mens en lysbildevisning er satt på pause, blir skjermen svart hvis ingen
handlinger foretas på over 30 sekunder. Når avspillingen av sanger og en lysbildevisning som vises
samtidig, stoppes midlertidig, og du ikke utfører en handling på over 3 minutter, slås skjermen av
og spilleren går over i standby-modus.
Indeks
Alle filer med filendelsen .jpg, inkludert miniatyrbilder for videoer, gjenkjennes som
fotografier. Alle mapper som inneholder .jpg-filer vises i fotomappelisten.
8000 fotomapper kan vises i fotomappelisten. Opptil 8000 fotografier kan vises i
Opptil

fotolistene, uavhengig av antallet mapper de ligger i.
, og fotografiet kan
Hvis fotografiet er for stort, eller hvis fotofilen er ødelagt, vises
ikke vises.
Hvis fotografiene ikke er kompatible med DCF 2.0 (eller mappe-/filnavnet er langt og så
videre), kan det ta lenger tid (å vise fotografiene eller lysbildene).
60
Vise fotografier
Du kan vise fotografiene i en valgt mappe i form av en lysbildevisning.
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
Fotomappelisten vises.
[Photos].
 Trykk på ///-knappen for å velge en fotomappe, og trykk
deretter på og hold inne -knappen.
En lysbildevisning starter for fotografiene i den valgte mappen.
 Tips
Du kan starte visningen av et lysbildeshow på følgende måter:
 Trykk og hold inne -knappen i fotolisten.
 Trykk på -knappen på fotovisningsskjermen.
 Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen i fotomappelisten, eller en fotoliste, og velg
deretter [Begin slide show] fra valgmenyen.
Merknad
Når en lysbildevisning spilles av, vil ikke skjermen slås av automatisk eller endres til en
skjermsparer ( s. 89).
Indeks
BACK/HOMEknapp
Homemeny
[Photos]
Innhold
Spille av en lysbildevisning
61
Vise fotografier
Homemeny
Når du vil slette fotografier fra spilleren, må du bruke programvaren som du
brukte for å overføre fotografiene, eller Windows Utforsker.
For detaljert informasjon om hvordan du bruker programvaren, se Hjelp i
programvaren.
Innhold
Slette fotografier
Merknad
Indeks
Selve spilleren kan ikke slette fotografier uten å være koblet til en datamaskin.
62
Vise fotografier
Homemeny
Du kan åpne valgmenyen for fotografi ved å trykke på OPTION/PWR OFFknappen i fotomappelisten eller fotolisten, eller på fotovisningsskjermen. For
detaljert informasjon om hvordan du bruker valgmenyen, se  s. 15.
Valgene som vises i valgmenyen varierer avhengig av skjermen som du åpnet
den fra. Se referansesiden for innstillinger og bruk.
Innhold
Bruke valgmenyen for fotografi
Tilgjengelige valg i fotomappen/fotolisteskjermen
Beskrivelse/referanseside
[Now Playing]
Viser avspillingsskjermen eller viser skjermen til innholdet
som spilles av.
[Go to Recording Screen]
Viser Taleopptak-skjermen ( s. 77) eller FMopptaksskjermen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskjermen til den sist mottatte stasjonen vises
( s. 66).
Starter en lysbildevisning ( s. 60).
[Begin slide show]
[Detailed Information]
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse, oppløsning,
filnavn osv.
[Most Recent Photo]
Starter avspilling av fotografiet som sist ble vist.
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Tilgjengelige valg i fotovisningsskjermen
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Photo Orientation]
Setter fotoretningen ( s. 63).
[Display]
Angir om fotoinformasjon skal vises/ikke vises ( s. 64).
[Detailed Information]
Viser filinformasjon, for eksempel filstørrelse, oppløsning,
filnavn osv.
[Slide Show Repeat]
Velger avspillingsmodus for lysbildevisningen ( s. 64).
[Slide Show Interval]
Velger intervallet for lysbildevisningen ( s. 65).
[Brightness]
Justerer lysstyrken på skjermen ( s. 89).
[Clock Display]
Viser klokken nå ( s. 21, 90).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Indeks
Valgelementer
63
Vise fotografier
For å endre fotoinnstillingene velger du
deretter velger du [Photo Settings].
[Settings] fra [Home]-menyen,
Innhold
Endre fotoinnstillingene
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
Fotoretning [Photo Orientation]
Du kan stille inn fotoretningen til [Vertical], [Horizontal (right)] eller
[Horizontal (left)].
Operasjonen til 5-veisknappen byttes i henhold til innstillingen for [Photo
Orientation].
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Photo Settings]  [Photo
Orientation]  ønsket fotoretningstype.
Type
Beskrivelse
[Vertical]
Viser med 240 × 180 piksler. (Standardinnstilling)
[Horizontal (right)]
[Horizontal (left)]
Viser med 320 × 240 piksler.
Indeks
BACK/HOMEknapp
64
Vise fotografier
Du kan vise eller skjule detaljert informasjon om et fotografi, for eksempel
ikonet som viser visningsstatus og så videre, mens du viser fotografiet.
[Settings]  [Photo Settings] 
[Display]  ønsket visningstype.
Beskrivelse
[On]
Viser fototittelen, opptaksdato, avspillingsstatus,
fotonummer, osv.
[Off]
Skjuler informasjonen for gjeldende fotografi.
(Standardinnstilling)
Merknad
Hvis [Photo Orientation] er stilt inn til [Horizontal (right)], eller [Horizontal (left)]
( s. 63), vises ikke fototittelen, selv om [Display] stilt inn til [On].
Stille inn avspillingsmodus for lysbildevisningen [Slide Show Repeat]
Du kan vise fotografiene som en lysbildevisning gjentatte ganger.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Photo Settings]  [Slide
Show Repeat]  ønsket innstillingstype.
Type
Beskrivelse
[On]
Viser fotografier i en fotomappe kontinuerlig, og
gjentatte ganger.
[Off ]
Viser fotografiene i en fotomappe kontinuerlig helt frem
til siste fotografi. Går deretter tilbake til første fotografi,
og visningen stoppes midlertidig. (Standardinnstilling)
Merknad
Når en lysbildevisning spilles av, vil ikke skjermen slås av automatisk eller endres til en
skjermsparer ( s. 89).
Indeks
Type
Homemeny
 Fra [Home]-menyen, velg
Innhold
Angi visning for fotoskjermen [Display]
65
Vise fotografier
Du kan angi hvor lenge hvert foto skal vises.
Innhold
Stille inn intervallet for en lysbildevisning [Slide Show Interval]
 Fra [Home]-menyen, velg
Beskrivelse
[Short]
Fotografiet bytter til neste fotografi ved et kort intervall.
[Normal]
Fotografiet bytter til neste fotografi ved standard
intervall. (Standardinnstilling)
[Long]
Fotografiet bytter til neste fotografi ved et langt intervall.
Merknad
Det kan ta tid å vise et stort fotografi.
Indeks
Type
Homemeny
[Settings]  [Photo Settings]  [Slide
Show Interval]  ønsket intervalltype.
66
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Lytte til og spille inn fra FM-radio
For å lytte til FM-radio, velg
Radio]-radioskjermen.
[FM Radio] fra [Home]-menyen for å vise [FM
Innhold
Lytte til FM-radio
Homemeny
[FM Radio]
Indeks
BACK/HOMEknapp
OPTION/PWR OFFknapp
5-veisknapp
Merknad
Hodetelefonledningen fungerer som antenne, så du må strekke ut ledningen så langt
som mulig.
 Fra [Home]-menyen, velg
FM-radioskjermen vises.
[FM Radio].
 Trykk på /-knappen for å velge ønsket
Frekvens
frekvens, eller trykk på /-knappen for å
velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer.
For detaljer om hvordan du betjener FMradioskjermen, se "FM-radioskjermen" ( s. 67).
Forhåndsinnstillingsnummer
Merknad
Du kan ikke velge et forhåndsinnstillingsnummer hvis ingen forhåndsinnstilt stasjon er
lagret. Forhåndsinnstill stasjonen som kan mottas med [Auto Preset] ( s. 68), eller
forhåndsinnstill manuelt stasjonene som kan mottas ( s. 69).
67
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Innhold
FM-radioskjermen
Frekvens
Indeks
Merknad
Avhengig av hvilket land eller område spilleren er kjøpt i, kan skjermbildet vise noe
annet.
Operasjoner på FM-radioskjermen
Hvis du vil
Gjør dette
Trykk på /-knappen.
Velge forrige/neste frekvens
Velge forrige/neste mottaksbare stasjon*
1
Trykk og hold /-knappen.
Velge forrige/neste forhåndsinnstilt nummer*2 Trykk på /-knappen.
Pause/gjenoppta FM-mottaket
Homemeny
Forhåndsinnstillingsnummer
Trykk på -knappen.
*1Hvis følsomheten er for stor, endrer du [Scan Sensitivity]-innstillingen ( s. 76) til [Low].
*2Du kan ikke velge et forhåndsinnstilt nummer hvis ingen forhåndsinnstilt stasjon er lagret.
Forhåndsinnstill mottaksbare stasjoner med [Auto Preset] ( s. 68).
68
Lytte til og spille inn fra FM-radio
 På FM-radioskjermen, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen.
Homemeny
Du kan automatisk forhåndsinnstille radiostasjoner du vil motta (opptil 30) i
ditt område, ved å velge [Auto Preset]. Når du bruker FM-radioen for første
gang, eller når du flytter til et nytt område, anbefaler vi at du forhåndsinnstiller
stasjonene du kan motta, ved å velge [Auto Preset].
Innhold
Automatisk forhåndsinnstilling av stasjoner [Auto Preset]
Valgmenyen vises.
Mottaksbare stasjoner forhåndinnstilles i frekvensrekkefølge (lav til høy).
[Auto Preset completed.] vises når forhåndsinnstillingen er fullstendig, og
første forhåndsinnstilte stasjon er klar for mottak.
Velg [No] for å avbryte automatisk forhåndsinnstilling.
 Tips
Hvis høy følsomhet fører til at spilleren mottar for mange uønskede stasjoner, kan du
endre [Scan Sensitivity]-innstillingen ( s. 76) til [Low].
Merknad
[Auto Preset]-operasjonen sletter stasjoner som allerede er forhåndsinnstilt.
Indeks
 Velg [Auto Preset]  [Yes].
69
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Du kan manuelt forhåndsinnstille stasjoner som [Auto Preset] ikke kan
registrere ( s. 68).
 Trykk og hold -knappen.
 Tips
Du kan forhåndsinnstille opptil 30 stasjoner.
Merknad
Forhåndsinnstillingsnumrene lagres i rekkefølge, fra lav til høy frekvens.
Slette forhåndsinnstilte stasjoner
 På FM-radioskjermen, velger du forhåndsinnstillingsnummeret
som du har tenkt å slette.
 Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
 Velg [Delete from Preset].
Den forhåndsinnstilte stasjonen slettes og en melding vises.
Indeks
Frekvensen du velger i trinn , blir forhåndsinnstilt, og det tildelte
forhåndsinnstillingsnummeret kommer frem nedenfor frekvensen.
Homemeny
 På FM-radioskjermen, velg ønsket frekvens.
Innhold
Manuell forhåndsinnstilling av stasjoner
70
Lytte til og spille inn fra FM-radio
5-veisknapp
Merknad
Hvis [Set Date-Time]-innstillingen ikke stemmer, kan ikke datomappen få riktig navn.
Still inn aktuell dato og klokkeslett før du spiller inn FM-radioprogrammer ( s. 21,
90).
 På FM-radioskjermen, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
Hvis du trykker på OPTION/PWR OFF-knappen på FM-radioskjermen
under pause, kan ikke [Record] velges.
 Velg [Record].
FM-opptaksskjermen vises og spilleren går inn i opptaksstandby.
 Trykk på -knappen.
Opptaket starter. Under opptaket, kan du lytte til FM-radioprogrammet
som spilles inn via hodetelefonene eller de innebygde høyttalerne.
For å pause opptaket, trykk på -knappen. Trykk igjen for å gjenoppta
opptaket.
Fortsettes 
Indeks
[FM Radio]
BACK/HOME-knapp
OPTION/PWR OFFknapp
Homemeny
Du kan spille inn FM-radioprogrammer på spilleren. FM-radioprogram er spilt
inn i MP3-format.
Før et opptak kobler du til hodetelefonene, og kontrollerer at FMkringkastinger kan høres samt at mottaket er bra.
Innhold
Spille inn FM-radio
71
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Opptaket lagres som en fil "FM-xxxx-nnn-hhmm*1" i mappen [Record]
– [FM] – [åååå-mm-dd*2].
Indeks
FM-opptaksskjerm
Mappenavn
Filnavn
Gjenværende tid
Tilgjengelig påminnelsestid endres ikke hvis
påminnelsestiden er over 99 timer.
Forløpt tid
 (under opptak),
 (under opptakspause)
Homemeny
*1Filnavn tildeles automatisk som "FM-xxxx-nnn-hhmm" (FM – frekvens – serienummer
– time og minutter).
*2Mappenavn tildeles automatisk som "åååå-mm-dd" (år – måned – dag). Hvis flere mapper
opprettes på samme dag, legges et ekstra mappenummer (2 til 999) til etter "dd" i
mappenavnet.
Innhold
 Trykk på BACK/HOME-knappen for å stoppe opptaket.
Kodeks/bithastighet
 Tips
Opptak i områder med dårlig mottak kan føre til støy. Spill inn i et område med bedre
mottak.
kan velge opptakskvaliteten (bithastighet) ( s. 83).
Du

å spille inn til en ny mappe, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen på FMFor

opptaksskjermen mens opptaket er stoppet, og velg deretter [Create New Folder] fra
valgmenyen. Det neste FM-radioprogrammet som skal spilles inn er lagret i den nye
mappen. Hvis mappenummeret etter "dd" når 999, kan du ikke opprette flere mapper.
Merknad
Hvis du endrer navn på filene i [Record]- og [FM]-mappene på datamaskinen din, eller
legger filer som har blitt importert til datamaskinen tilbake i [Record]- og [FM]mappene, kan det hende at du ikke kan spille dem av på spilleren.
Opptil 4000 filer med FM-radioprogrammer kan spilles inn.
Maksimalt nummer for "nnn" (serienummer for filnavnet) er 999. Hvis nummeret
overstiger 999, må du opprette en ny mappe.
72
Lytte til og spille inn fra FM-radio
For å spille av innspilte FM-radioprogrammer, velg [Music] for å vise
[Music]-skjermen. Du kan vise mappelisten i [FM]-mappen.
Innhold
Spille av innspilte FM-radioprogrammer
Homemeny
[Music]
Indeks
BACK/HOME-knapp
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
[Music]  [FM Recording]  ønsket
mappe  ønsket innspilt FM-radioprogram.
Musikkavspillingsskjermen vises og avspillingen av innspilt FMradioprogram starter.
For detaljer om hvordan du betjener musikkavspillingsskjermen, se
"Musikkavspillingsskjerm" ( s. 37).
 Tips
Du kan også spille av innspilte FM-radioprogrammer fra valgmenyen som vises på FMradio- eller FM-opptaksskjermen. På FM-radio- eller FM-opptaksskjermen, trykk på
OPTION/PWR OFF-knappen, velg deretter [Play Recorded Data]  ønsket mappe 
ønsket innspilt FM-radioprogram.
Musikkavspillingsskjerm for innspilte FM-program
Filnavn
Mappenavn
Kodek
Bithastighet
73
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Innhold
Slette innspilte FM-radioprogrammer
Du kan slette innspilte FM-radioprogrammer på spilleren.
Homemeny
[Music]
BACK/HOME-knapp
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
[Music]  [FM Recording]  ønsket
mappe.
Listen over filer som er lagret i [FM]-mappen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge det innspilte FM-
radioprogrammet som du har tenkt å slette, og trykk deretter på
OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
 Velg [Delete This Song]  [Yes].
Det valgte FM-radioprogrammet slettes.
Velg [No] for å avbryte slettingen.
Merknad
Du kan ikke slette innspilte FM-radioprogrammer under avspilling av sangene.
Når sangen har blitt spilt av før sletting av innspilte FM-radioprogrammer, fjernes
informasjonen om gjenopptakelse av sist avspilte sang samtidig som de innspilte FMradioprogrammene.
Indeks
OPTION/PWR OFFknapp
74
Lytte til og spille inn fra FM-radio
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Record]
Viser FM-opptaksskjermen ( s. 70).
[Play Recorded Data]
Viser mappelisteskjermen til [FM]-mappen i [Record]mappen ( s. 72).
[Save to Preset ]
Stiller inn gjeldende frekvens for stasjonen ( s. 69).
[Delete from Preset]
Sletter en stasjon fra en forhåndsinnstilt stasjon (
s. 69).
[Auto Preset]
Forhåndsinnstiller stasjoner automatisk ( s. 68).
[Scan Sensitivity]
Justerer følsomheten til radiomottak ( s. 76).
[Mono/Auto]
Bytter til enten mono eller stereo ( s. 76).
[Clock Display]
Viser klokken nå ( s. 21, 90).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Tilgjengelige valg på FM-opptaksskjermen
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Create New Folder]
Legger til en ny mappe til [FM]-mappen i [Record]mappen.
[Play Recorded Data]
Viser mappelisteskjermen til [FM]-mappen i [Record]mappen ( s. 72).
[Bit Rate Settings]
Setter opptakskvaliteten ( s. 83).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Fortsettes 
Indeks
Tilgjengelige valg på FM-radioskjermen
Homemeny
Du kan hente frem valgmenyen for FM-radio ved å trykke på OPTION/PWR
OFF-knappen på FM-radioskjermen eller på FM-opptaksskjermen. Du kan
også hente frem valgmenyen for FM-radio fra mappe-/fillisten til innspilte FMradioprogrammer eller musikkavspillingsskjermen for innspilte FMradioprogrammer. For detaljert informasjon om hvordan du bruker
valgmenyen, se  s. 15.
Valgene som vises i valgmenyen varierer avhengig av skjermen som du åpnet
den fra. Se referansesiden for innstillinger og bruk.
Innhold
Bruke valgmenyen for FM-radio
75
Lytte til og spille inn fra FM-radio
[Now Playing]
Du kan vise avspillingsskjermen eller vise skjermen til
innholdet som spilles av.
[Go to Recording Screen]
Viser Taleopptak-skjermen ( s. 77) eller FMopptaksskjermen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskjermen til den sist mottatte stasjonen vises
( s. 66).
[Detailed Information]*1
Viser detaljert informasjon om et innspilt FMradioprogram, som spilletid, lydformat, bithastighet og
filnavn ( s. 45).
[Delete This Song]*1
Sletter en innspilt talefil eller et innspilt FMradioprogram ( s. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Musikkavspillingsskjermen for sangen som spilles av
for øyeblikket, vises.
*1Dette alternativet vises kun når fillisteskjermen vises.
Valgelementer som vises i musikkavspillingsskjermen for innspilte FMradioprogrammer
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Play Mode]
Setter avspillingsmodusen ( s. 46).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvaliteten ( s. 47).
[Built-in SP Optimizer]
Optimerer kvaliteten på lyden som kan høres fra de
innebygde høyttalerne ( s. 49).
[Cover Art]
Viser et omslagsbilde ( s. 45).
[Detailed Information]
Viser detaljert informasjon om et innspilt FMradioprogram, som spilletid, lydformat, bithastighet og
filnavn ( s. 45).
[Add to Wishlist/Remove from
Wishlist]
Legger til sangen i ønskelisten for å kjøpe den på den
tilsvarende tjenesteprogramvaren./ Fjerner sangen fra
ønskelisten.
[Alarm]
Stiller inn alarmen ( s. 85).
[Sleep Timer]
Setter innsovingstiden ( s. 86).
[Clock Display]
Viser klokken nå ( s. 21, 90).
Indeks
Beskrivelse/referanseside
Homemeny
Valgelementer
Innhold
Valgelementer som vises i mappe-/fillisteskjermen for innspilte FMradioprogrammer
76
Lytte til og spille inn fra FM-radio
For å endre FM-radioinnstillingene velger du
[Settings] fra [Home]menyen, deretter velger du [FM Radio Settings].
Innhold
Endre FM-radioinnstillingene
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
Stille inn mottaket [Scan Sensitivity]
Når du velger stasjoner med [Auto Preset]-funksjonen ( s. 68) eller /knappen, kan FM-mottakeren motta uønskede stasjoner fordi følsomheten er
for høy. Sett i så fall mottaket til [Low]. [High] er satt som standard.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Scan Sensitivity]  [Low].
[Settings]  [FM Radio Settings] 
For å sette mottaksfølsomheten tilbake til standard, velg [High].
Stille inn mono/stereo [Mono/Auto]
Hvis det oppstår støy under FM-mottak, kan du sette mottakeren til [Mono]
for mono. Hvis du setter den til [Auto], blir mono- eller stereomottak valgt
automatisk, avhengig av mottakerforholdene. [Auto] er satt som standard.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Mono/Auto]  [Mono].
[Settings]  [FM Radio Settings] 
For å gå tilbake til automatisk innstilling, velg [Auto].
Indeks
BACK/HOMEknapp
77
Spille inn/lytte til tale
Spille inn/lytte til tale
Du kan spille inn tale med spillerens innebygde mikrofon, og spille av de
innspilte talefilene. Filer spilles inn i MP3-format.
Indeks
BACK/HOMEknapp
Homemeny
[Voice Recording]
Innhold
Spille inn tale
5-veisknapp
Mikrofon
Merknad
Hvis [Set Date-Time]-innstillingen ikke stemmer, kan ikke datomappen få riktig navn.
Still inn aktuell dato og klokkeslett før du spiller inn ( s. 21, 90).
Under
opptak, kan du ikke lytte til lyd fra hodetelefonene eller de innebygde høyttalerne.

 Fra [Home]-menyen, velg [Voice Recording].
Voice Recording-skjermen vises og spilleren går inn i opptaksstandby.
 Trykk på -knappen.
Opptaket starter.
For å pause opptaket, trykk på -knappen. Trykk igjen for å gjenoppta
opptaket.
Fortsettes 
78
Spille inn/lytte til tale
Opptaket lagres som en fil "VR-nnn-hhmm*1" i mappen [Record] –
[Voice] – [åååå-mm-dd*2].
Indeks
Voice Recording-skjerm
Mappenavn
Filnavn
Gjenværende tid
Tilgjengelig påminnelsestid endres ikke
hvis påminnelsestiden er over 99 timer.
Forløpt tid
 (under opptak),
 (under opptakspause)
Homemeny
*1Filnavn tildeles automatisk som "VR-nnn-hhmm" (VR – serienummer – time og
minutter).
*2Mappenavn tildeles automatisk som "åååå-mm-dd" (år – måned – dag). Hvis flere mapper
opprettes på samme dag, legges et ekstra mappenummer (2 til 999) til etter "dd" i
mappenavnet.
Innhold
 Trykk på BACK/HOME-knappen for å stoppe opptaket.
Kodeks/bithastighet
 Tips
Du kan velge opptakskvaliteten (bithastighet) ( s. 83).
For å spille inn til en ny mappe, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen på Taleopptakskjermen mens opptaket er stoppet, og velg deretter [Create New Folder] fra
valgmenyen. Neste opptak sendes til den nye mappen. Hvis mappenummeret etter "dd"
når 999, kan du ikke opprette flere mapper.
Merknad
Hvis du endrer navn på filene i [Record]- og [Voice]-mappene på datamaskinen din,
eller legger filer som har blitt importert til datamaskinen tilbake i [Record]- og [Voice]mappene, kan det hende at du ikke kan spille dem av på spilleren.
Opptil 4000 filer med innspilt tale kan lagres.
Maksimalt nummer for "nnn" (serienummer for filnavnet) er 999. Hvis nummeret
overstiger 999, må du opprette en ny mappe.
79
Spille inn/lytte til tale
For å spille av innspilte talefiler, velg [Music] for å vise [Music]-skjermen.
Du kan vise mappelisten i [Voice]-mappen.
Innhold
Spille av innspilte talefiler
Homemeny
[Music]
Indeks
BACK/HOMEknapp
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
[Music]  [Voice Recording]  ønsket
mappe  ønsket innspilt talefil.
Musikkavspillingsskjermen vises og avspillingen av den innspilte talefilen
starter.
For detaljer om hvordan du betjener musikkavspillingsskjermen, se
"Musikkavspillingsskjerm" ( s. 37).
 Tips
Du kan også spille av innspilte talefiler med valgmenyen som vises på Taleopptakskjermen. På Taleopptak-skjermen, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen, velg deretter
[Play Recorded Data]  ønsket mappe  ønsket innspilt talefil.
Musikkavspillingsskjerm for innspilte talefiler
Filnavn
Mappenavn
Kodek
Bithastighet
80
Spille inn/lytte til tale
Innhold
Slette innspilte talefiler
Du kan slette innspilte talefiler på spilleren.
[Music]
 Fra [Home]-menyen, velg
[Music]  [Voice Recording]  ønsket
mappe.
Listen over filer som er lagret i [Voice]-mappen vises.
 Trykk på ///-knappen for å velge den innspilte talen som du
har tenkt å slette, og trykk deretter på OPTION/PWR OFF-knappen.
Valgmenyen vises.
 Velg [Delete This Song]  [Yes].
Den valgte talefilen slettes.
Velg [No] for å avbryte slettingen.
Merknad
Du kan ikke slette innspilte talefiler mens en sang spilles av.
Informasjon om gjenopptakelse av sist avspilte sang fjernes når den innspilte talefilen
slettes.
Indeks
5-veisknapp
Homemeny
BACK/HOMEknapp
OPTION/PWR
OFF-knapp
81
Spille inn/lytte til tale
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Create New Folder]
Legger til en ny mappe til [Voice]-mappen i [Record]mappen.
[Play Recorded Data]
Viser mappelisteskjermen til [Voice]-mappen i
[Record]-mappen ( s. 79).
[Bit Rate Settings]
Setter opptakskvaliteten ( s. 83).
[Go to the song playback
screen]
Viser musikkavspillingsskjermen til sangen som sist ble
spilt.
Valgelementer som vises i mappe-/fillisteskjermen for innspilte talefiler
Valgelementer
Beskrivelse/referanseside
[Now Playing]
Du kan vise avspillingsskjermen eller vise skjermen til
innholdet som spilles av.
[Go to Recording Screen]
Viser Taleopptak-skjermen ( s. 77) eller FMopptaksskjermen ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
FM-radioskjermen til den sist mottatte stasjonen vises
( s. 66).
[Detailed Information]*1
Viser detaljert informasjon om en innspilt talefil, som
spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn ( s. 45).
[Delete This Song]*1
Sletter en innspilt talefil eller et innspilt FMradioprogram ( s. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Musikkavspillingsskjermen for sangen som spilles av for
øyeblikket, vises.
*1Dette alternativet vises kun når fillisteskjermen vises.
Fortsettes 
Indeks
Tilgjengelige valg på Voice Recording-skjermen
Homemeny
Du kan hente frem valgmenyen for taleopptak ved å trykke på OPTION/PWR
OFF-knappen på Voice Recording-skjermen. Du kan også hente frem
valgmenyen for taleopptak fra mappe-/fillisten til innspilt tale, eller
musikkavspillingsskjermen for innspilt tale. For informasjon om hvordan du
bruker valgmenyen, se  s. 15.
Valgene som vises i valgmenyen varierer avhengig av skjermen som du åpnet
den fra. Se referansesiden for innstillinger og bruk.
Innhold
Bruke valgmenyen for taleopptak
82
Spille inn/lytte til tale
[Play Mode]
Setter avspillingsmodusen ( s. 46).
[Equalizer]
Tilpasser lydkvaliteten ( s. 47).
[Built-in SP Optimizer]
Optimerer kvaliteten på lyden som kan høres fra de
innebygde høyttalerne ( s. 49).
[Cover Art]
Viser et omslagsbilde ( s. 45).
[Detailed Information]
Viser detaljert informasjon om en innspilt talefil, som
spilletid, lydformat, bithastighet og filnavn ( s. 45).
[Add to Wishlist/Remove from Legger til sangen i ønskelisten for å kjøpe den på den
Wishlist]
tilsvarende tjenesteprogramvaren./ Fjerner sangen fra
ønskelisten.
[Alarm]
Stiller inn alarmen ( s. 85).
[Sleep Timer]
Setter innsovingstiden ( s. 86).
[Clock Display]
Viser klokken nå ( s. 21, 90).
Indeks
Beskrivelse/referanseside
Homemeny
Valgelementer
Innhold
Tilgjengelige valg i musikkavspillingsskjermen for innspilte talefiler
83
Spille inn/lytte til tale
For å endre opptaksinnstillingene velger du
deretter velger du [Recording Settings].
[Settings] fra [Home]-menyen,
Innhold
Endre opptaksinnstillingene
Homemeny
[Settings ]
5-veisknapp
Velge et nivå for opptakskvalitet [Bit Rate Settings]
Du kan velge et nivå for opptakskvalitet fra [MP3 160kbps], [MP3 128kbps]
eller [MP3 96kbps]. Jo høyere nivået er, jo mer minne bruker spilleren for
innspilling av lyd. [MP3 128kbps] er satt som standard.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Recording Settings] 
[Bit Rate Settings]  [MP3 160kbps], [MP3 128kbps]
(standardinnstilling) eller [MP3 96kbps].
Indeks
BACK/HOMEknapp
84
Bruke telleren
Bruke telleren
[Music ]
OPTION/PWR
OFF-knapp
5-veisknapp
Merknad
Hvis [Set Date-Time]-innstillingen ikke stemmer, kan ikke innstillingene for telleren
angis på riktig måte. Still inn aktuell dato og klokkeslett før du stiller inn telleren
( s. 21, 90).
Indeks
BACK/HOMEknapp
Homemeny
Du kan stille inn telleren til å spille av sanger ved et spesifikk tidspunkt
(Alarm). Du kan også stille inn en tidsperiode som spilleren automatisk går inn
i standby-modus etter (Innsovingstid).
Alarmen og innsovingsfunksjonen kan ikke stilles inn samtidig.
Telleren kan stilles inn i musikkavspillingsskjermen.
Innhold
Stille inn telleren
85
Bruke telleren
Du kan stille inn telleren til å spille av sanger ved et spesifikk tidspunkt som en
alarm.
ønsket sang.
[Music]  ønsket søkemetode 
Homemeny
 Fra [Home]-menyen, velg
Innhold
Stille inn alarmen [Alarm]
 Trykk på OPTION/PWR OFF-knappen.
 Velg [Alarm].
 Trykk på /-knappen for å velge en time, deretter på /knappen for å endre verdien.
 Som i trinn , tilpasser du minuttinnstillingen.
 Trykk på -knappen for å bekrefte.
Spilleren stopper automatisk avspillingen av sangene, og slås automatisk av.
På det innstilte tidspunktet spiller spilleren automatisk av sangen som sist
ble spilt.
Avbryte alarmen
Etter at du har stilt inn alarmen, trykker du på en knapp for å slå på spilleren.
Når [Alarm is now set. Cancel?] vises, velger du [Yes].
Hvis du velger [No], avbrytes ikke alarmen, og spilleren slås av automatisk.
Merknad
Alarmen aktiveres ikke hvis spilleren er koblet til en datamaskin. Koble fra USB-kabelen
før den innstilte tiden.
Hvis det ikke er informasjon om gjenopptakelse for sangen som sist ble spilt av, eller hvis
sangfilen som sist ble spilt av slettes, lyder alarmen automatisk ved den innstilte tiden.
Indeks
Valgmenyen vises.
86
Bruke telleren
Du kan stille inn en tidsperiode som spilleren automatisk går i standby-modus
etter (Innsovingstid).
knappen.
Valgmenyen vises.
Varighet
Beskrivelse
[30 Min]
Slår av spilleren etter 30 minutter.
[60 Min]
Slår av spilleren etter 60 minutter.
[90 Min]
Slår av spilleren etter 90 minutter.
[120 Min]
Slår av spilleren etter 120 minutter.
 Tips
Når du har stilt inn innsovingstiden, vises
musikkavspillingsskjermen.
i informasjonsområdet på
Avbryte innsovingstiden
Når du har stilt inn innsovingstiden, trykk på BACK/HOME-knappen, trykk
og hold BACK/HOME-knappen eller trykk på OPTION/PWR OFF-knappen
på musikkavspillingsskjermen.
Når [Sleep timer is now set. Cancel?] vises, velger du [Yes].
Hvis du velger [No], avbrytes ikke innsovingstiden, og
musikkavspillingsskjermen vises igjen.
Merknad
Innsovingstiden aktiveres ikke hvis spilleren er koblet til en datamaskin.
Når du stiller inn innsovingstiden, og du slår av spilleren ved å trykke og holde
OPTION/PWR OFF-knappen og deretter slår på spilleren igjen, avbrytes
innsovingstiden.
Indeks
 Velg [Sleep Timer]  ønsket varighet for innsovingstid.
Homemeny
 På musikkavspillingsskjermen, trykk på OPTION/PWR OFF-
Innhold
Stille inn innsovingstiden [Sleep Timer]
87
Vanlige innstillinger
Vanlige innstillinger
For å endre de vanlige innstillingene på spilleren, velger du
[Home]-menyen, deretter velger du [Common Settings].
[Settings] fra
Innhold
Endre de vanlige innstillingene
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
Vise informasjon om spilleren [Unit Information]
Informasjon som modellnavn, fastvareversjon og annet vises.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Unit Information].
[Settings]  [Common Settings] 
Element
Beskrivelse
[Model:]
Viser modellnavnet på spilleren.
[Firmware:]
Viser versjonsinformasjon for spillerens fastvare.
[Total songs:]
Viser samlet antall sanger lagret på spilleren.
[Total videos:]
Viser samlet antall videoer lagret på spilleren.
[Total photos:]
Viser samlet antall fotografier lagret på spilleren.
[WM-PORT:]
Viser versjonsinformasjon for WM-PORT.
Indeks
BACK/HOMEknapp
88
Vanlige innstillinger
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
[AVLS (Volume Limit)]  ønsket innstillingstype.
Beskrivelse
[On]
Opprettholder et moderat volumnivå.
[Off]
Spiller av lyden i det originale volumnivået.
(Standardinnstilling)
Merknad
[AVLS (Volume Limit)]-innstillingen brukes ikke for lyden som sendes ut fra de
innebygde høyttalerne.
Slå av pipelyden [Beep Settings]
Du kan slå på eller av spillerens operasjonslyder.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
[Beep Settings]  ønsket innstillingstype.
Type
Beskrivelse
[On]
Gir pipelyder. (Standardinnstilling)
[Off]
Gir ikke pipelyder.
Indeks
Type
Homemeny
Du kan aktivere [AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System)
for å begrense maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og
problemer. Med [AVLS (Volume Limit)] kan du høre på musikk med et
behagelig lydnivå.
Innhold
Begrense volumet [AVLS (Volume Limit)]
89
Vanlige innstillinger
Du kan enten stille inn skjermspareren til [Clock] eller [Blank] for når det ikke
foretas noen operasjoner på over 30 sekunder under avspilling av en sang eller
FM-mottak.
[Settings]  [Common Settings] 
[Screensaver]  [Type]  ønsket innstillingstype.
Beskrivelse
[Clock]
Når du ikke utfører noen operasjoner på over 30
sekunder, vises en klokke som skjermsparer.
[Blank]
Hvis du ikke utfører noen operasjoner på over 30
sekunder, slås skjermen av. (Standardinnstilling)
Justere lysstyrken på skjermen [Brightness]
Du kan velge mellom fem forskjellige nivåer for lysstyrke.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
[Brightness]  ønsket innstillingstype.
Type
Beskrivelse
[1] – [5]
Jo større nummer, jo lysere er skjermen. [3] er satt som
standard.
 Tips
Hvis du justerer lysstyrken på skjermen til et lavere nivå, vil batteriet vare lenger.
Merknad
Mens spilleren er koblet til via USB-kabelen, kan lysstyrken på skjermen justeres til et
lavere nivå uavhengig av innstillingen.
Indeks
Type
Homemeny
 Fra [Home]-menyen, velg
Innhold
Stille inn en skjermsparertype [Screensaver]
90
Vanlige innstillinger
Du kan stille inn dato og klokkeslett.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
 Trykk på /-knappen for å velge et år, deretter på /-knappen
Homemeny
[Set Date-Time].
Innhold
Stille inn klokken nå [Set Date-Time]
for å endre verdien.
minutt.
 Trykk på -knappen for å bekrefte.
 Tips
For å vise klokken nå, trykk på OPTION/PWR OFF-knappen på
musikkavspillingsskjermen, og velg [Clock Display] fra valgmenyen.
Du kan velge datoformatet mellom [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] og [DD/MM/
YYYY]. Du kan også velge tidsformatet mellom [12-hour] eller [24-hour ]. For detaljert
informasjon, se "Stille inn datoformatet [Date Display Format]" ( s. 91), eller "Stille
inn klokkeformatet [Time Display Format]" ( s. 91).
Merknad
Hvis batteristrømmen er brukt opp fordi, for eksempel, spilleren ikke har vært i bruk på
lengre tid, kan innstillingene for dato og klokkeslettet være tapt og "-" vises i stedet for
datoen og klokkeslettet.
kan få eller miste 60 sekunder per måned. Hvis dette skjer, må du stille inn
Klokken

klokken igjen.
Indeks
 Som i trinn , tilpass innstillingene for måned, dato, time og
91
Vanlige innstillinger
Du kan stille inn datoformatet som vises for datoen nå ( s. 90) som [YYYY/
MM/DD], [MM/DD/YYYY], eller [DD/MM/YYYY].
[Settings]  [Common Settings] 
[Date Display Format]  ønsket formattype.
Beskrivelse
[YYYY/MM/DD]
Viser datoen som år/måned/dag.
[MM/DD/YYYY]
Viser datoen som måned/dag/år.
[DD/MM/YYYY]
Viser datoen som dag/måned/år.
Stille inn klokkeformatet [Time Display Format]
Du kan velge formatet som brukes for å vise klokken ( s. 90) fra enten en
[12-hour]- eller [24-hour]-visning.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
[Time Display Format]  ønsket formattype.
Type
Beskrivelse
[12-hour]
Viser gjeldende tid i 12-timers format.
[24-hour]
Viser gjeldende tid i 24-timers format.
Indeks
Type
Homemeny
 Fra [Home]-menyen, velg
Innhold
Stille inn datoformatet [Date Display Format]
92
Vanlige innstillinger
Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Tilbakestilling av
spilleren fører ikke til at data som musikk-, video- og fotodata blir slettet.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus.
 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
[Restored factory settings.] vises.
For å avbryte operasjonen, velg [No] på bekreftelsesskjermen.
Formatere minnet [Format]
Du kan formatere det innebygde flashminnet på spilleren.
Merknad
Hvis minnet er formatert, slettes all data (sanger, videoer, fotografier, osv., inkludert
eksempler på disse dataene som ble installert på fabrikken). Sjekk hvilke data som er
lagret i minnet før du formaterer, og eksporter eventuelle nødvendige data til harddisken
på datamaskinen.
må ikke initialisere (formatere) det innebygde flashminnet på spilleren med
Du

Windows Utforsker. Hvis du har formatert med Windows Utforsker, må du formatere
igjen med spilleren.
funksjonen er bare tilgjengelig i pausemodus.
Denne

 Fra [Home]-menyen, velg
[Settings]  [Common Settings] 
[Format].
[All data including songs will be deleted. Proceed?] vises.
 Velg [Yes].
[All data will be deleted. Proceed?] vises.
For å avbryte operasjonen, velg [No].
 Velg [Yes].
Når initialiseringen er ferdig, vises [Memory formatted.].
For å avbryte operasjonen, velg [No].
Indeks
[Reset all Settings]  [Yes].
Homemeny
Merknad
Innhold
Gjenopprette fabrikkinnstillingene [Reset all Settings]
93
Vanlige innstillinger
Du kan velge mellom en rekke forskjellige språk for menyer og meldinger.
Innhold
Velge displayspråket [Language Settings]
Homemeny
[Settings]
5-veisknapp
 Fra [Home]-menyen, velg
ønsket språkinnstilling.
[Settings]  [Language Settings] 
Språk
Meldinger og menyer vises på
[Deutsch]
Tysk
[English]
Engelsk
[Español]
Spansk
[Français]
Fransk
[Italiano]
Italiensk
[Português]
Portugisisk
[Русский]
Russisk
[
Koreansk
]
[
]
Forenkelt kinesisk
[
]
Tradisjonell kinesisk
Indeks
BACK/HOMEknapp
94
Nyttige fakta
Nyttige fakta
Justere dataformat og bithastighet
Avspillingstid vil variere, fordi batteriladningen kan påvirkes av formatet og
bithastigheten til sanger, videoer eller fotografier som spilles av.
For detaljert informasjon om ladetid og brukstid, se  s. 127, 128.
Indeks
Slå av spilleren manuelt
Hvis du trykker og holder inne knappen OPTION/PWR OFF, går spilleren
over i standby-modus og skjermen slås av for å lagre batteristrøm. Hvis
spilleren står i standby-modus i mer enn 4 timer, slås spilleren automatisk helt
av.
Homemeny
Ved å justere innstillingene eller administrere strømforsyningen på riktig måte,
kan du spare batteristrømmen slik at det går lengre tid mellom hver ladning.
Følgende tips vil hjelpe til med å forlenge batterilevetiden.
Innhold
Om batterilevetiden
95
Nyttige fakta
Innhold
Hva er format og bithastighet?
Hva er lydformat?
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en vanlig lydkomprimeringsstandard
utviklet av Microsoft Corporation. WMA-formatet gir samme lydkvalitet som
MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
utviklet av MPEG-arbeidsgruppen til ISO (International Organization for
Standardization). AAC-formatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet,
men med mindre filstørrelse.
Linear PCM: Linear PCM er et lydinnspillingsformat uten digital
komprimering. Du kan oppnå samme kvalitet som CD-musikk ved å spille inn
med dette formatet.
Hva er kopibeskyttelse?
Enkelte musikkfiler, videofiler, e.l. som du kjøper fra en
musikknedlastningstjeneste e.l., som kan ha tatt i bruk
tilgangskontrollteknologier, som kryptering, for å begrense bruk og kopiering
av materiale, i henhold til lover om kopibeskyttelse (åndsverk).
Hva er bithastighet?
Bithastighet henviser til mengden data som brukes for å lagre hvert sekund
med lyd, uttrykt i kbps (kilobyte per sekund), som 64 kbps. Generelt gir høyere
bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer lagringsplass for samme
lydlengde.
Fortsettes 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
utviklet av MPEG-arbeidsgruppen til ISO (International Organization for
Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til vanlige CDlydfiler.
Homemeny
Lydformat henviser til metoden som brukes for å importere lyddata fra
Internett eller lyd-CD-er til en datamaskin, og deretter lagre det som en lydfil.
Vanlige formater omfatter blant annet MP3 og WMA.
96
Nyttige fakta
Hvis du importerer en sang fra en CD til datamaskinen ved lav bithastighet, kan du ikke
forbedre lydkvaliteten ved å velge en høy bithastighet når du overfører sangen fra
datamaskinen til spilleren.
Videoformat er den metoden som brukes for å importere video- og lyddata til
en datamaskin og lagre dataene som en videofil.
Vanlige formater omfatter blant annet MPEG-4 og AVC.
MPEG-4: MPEG-4 henviser til Moving Picture Experts Group phase 4, utviklet
av MPEG-arbeidsgruppen til ISO (International Organization for
Standardization). Komprimeringsformatet er for video- og lyddata.
AVC: AVC henviser til Advanced Video Coding, utviklet av MPEGarbeidsgruppen til ISO (International Organization for Standardization). Det
gjør det mulig å reprodusere livligere bilder med en lavere bithastighet. AVCfiler inkluderer fire profiler, og "AVC Baseline Profile" er én av disse. AVCformat er basert på MPEG-4 AVC-standarden til ISO (International
Organization for Standardization), og siden AVC er standardisert som MPEG4 del 10 Advanced Video Coding, henvises det vanligvis til som MPEG-4 AVC/
H.264 eller H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) er et videokomprimeringsformat
utviklet av Microsoft Corporation. Det ble bygget på MPEG-4, gir en høy
komprimeringsgrad og støtter kopieringskontroll via DRM.
Hva er fotoformat?
Fotoformat er metoden som brukes for å importere bilder til en datamaskin og
lagre dem som bildefiler. JPEG er ett eksempel på et format som brukes ofte.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) er et vanlig
bildekomprimeringsformat utviklet av JPEG. JPEG kan komprimere en bildefil
til mellom 1/10 og 1/100 av størrelsen på originale bildefiler.
 Tips
For detaljert informasjon om støttede filformater og bithastigheter, se  s. 124.
Indeks
Hva er videoformat?
Homemeny
Merknad
Innhold
Hva er forholdet mellom bithastighet, lydkvalitet og lagringsstørrelse?
Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde, så du kan lagre færre sanger på spilleren.
Lavere bithastigheter lar deg lagre flere sanger, men med en lavere lydkvalitet.
97
Nyttige fakta
Homemeny
Du kan lagre data i det innebygde flashminnet i spilleren ved å overføre
dataene fra datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker eller annen
programvare for overføring. Hvis spilleren er koblet til datamaskinen, vises det
innebygde flashminnet i Windows Utforsker som [WALKMAN].
Innhold
Lagre data
Merknad
Indeks
Ikke bruk den medfølgende programvaren samtidig som du bruker Windows Utforsker
til å samhandle med det innebygde flashminnet på spilleren.
Ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens [Do not disconnect.] vises under
dataoverføring. Dataen kan ta skade.
Ikke formater det innebygde flashminnet med Windows Utforsker. Hvis du vil formatere
det innebygde flashminnet, må du formatere det på spilleren ( s. 92).
Du må ikke endre følgende mappenavn eller slette mappene: [MUSIC], [MP_ROOT],
[MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og [FM].
Du må ikke endre mappe- eller filnavn direkte under mappen [MP_ROOT], [MPE_
ROOT] eller [Record]. Ellers vil de ikke bli vist på spilleren.
98
Nyttige fakta
Homemeny
Du kan oppdatere spillerens fastvare. Installasjon av den aller siste fastvaren på
spilleren gjør at du kan legge til nye funksjoner på spilleren. Du finner mer
informasjon om den nyeste fastvaren og hvordan du installerer den, på
webområdet til kundeservice ( s. 120).
Innhold
Oppgradere fastvaren i spilleren
 Last ned oppdateringsprogramvaren til datamaskinen fra
 Koble spilleren til datamaskinen, og start
oppdateringsprogrammet.
 Følg anvisningene på skjermen for å oppdatere spillerens fastvare.
Fastvaren er oppdatert.
 Tips
[Settings] 
Versjonsinformasjon for spillerens fastvare vises når du velger
[Common Settings]  [Unit Information] fra [Home]-menyen ( s. 87).
Indeks
websiden.
99
Feilsøking
Feilsøking
Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved å
utføre følgende trinn.
prøv å løse det ved å følge de angitte handlingene.
Homemeny
1 Finn symptomene på problemet i feilsøkingstabellene nedenfor, og
Innhold
Feilsøking
2 Koble spilleren til datamaskinen for å lade batteriet.
3 Trykk på knappen RESET med en liten nål eller lignende.
Hvis du trykker på RESET-knappen mens du betjener spilleren, kan lagret data
og spillerinnstillinger gå tapt.
RESET-knapp
4 Se informasjon om problemet i Hjelp for hver programvare.
5 Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for
kundeservice ( s. 120).
6 Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser problemet, må du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Indeks
Det kan hende at noen problemer blir løst ved å lade batteriet.
100
Feilsøking
Data kan ikke spilles av.
 Batteriet er flatt.
 Lad batteriet helt opp ( s. 18).
 Hvis spilleren ikke reagerer, selv etter at batteriet er ladet, trykker du på RESETknappen for å tilbakestille spilleren ( s. 99).
Det
er ikke lagret noen data på spilleren.

 Følg anvisningene i meldingen, og overfør data fra datamaskinen.
 Overførte filer er ikke i et spillbart format. For detaljert informasjon, se "Filformat
som støttes", "Spesifikasjoner" ( s. 124).
 Sanger eller videoer i enkelte filformater kan ikke spilles av ( s. 124).
 Fotografier kan ikke vises avhengig av filstørrelse eller filformat ( s. 124).
Den
begrensede avspillingsperioden for sangen har utløpt på grunn av

abonnementsforhold eller lignende.
 Sanger der den begrensede avspillingsperioden er utløpt, kan ikke spilles av.
Oppdater dem med programvaren som brukes til overføring.
at du har overført med dra-og-slipp i Windows Utforsker, korresponderer ikke
Etter

datahierarkinivåer til spilleren ( s. 29, 34).
Fortsettes 
Indeks
Det kommer ingen lyd fra de innebygde høyttalerne.
 Utgangsbryteren er satt til  (hodetelefoner)-posisjonen.
 Sett utgangsbryteren til  (høyttaler)-posisjonen ( s. 7).
 Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
 Hvis gjenværende batteristrøm er lav eller utilstrekkelig, kan ikke lyden fra de
innebygde høyttalerne høres selv om lyden fra hodetelefonene kan høres. I dette
tilfellet, lader du batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått
på ( s. 18).
 Volumnivået er satt til et lavt nivå.
 Lyd fra de innebygde høyttalerne kan være vanskelig å høre på grunn av støy i
omgivelsene. I dette tilfellet, skrur du volumet opp ( s. 5).
Homemeny
Det er ingen lyd.
 Volumnivået er satt til null.
 Skru opp volumet ( s. 5).
 Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til.
 Koble til pluggen for hodetelefonen på riktig måte ( s. 6).
 Pluggen til hodetelefonen er skitten.
 Rengjør pluggen med en myk, tørr klut.
 Ingen sanger eller videoer er lagret på spilleren.
 Følg anvisningene i meldingen som vises, og overfør sanger eller videoer fra
datamaskinen.
Innhold
Handling
101
Feilsøking
Sanger spilles bare av innenfor et begrenset avspillingsområde, for eksempel ett
album.
 Spilleren spiller av sanger bare i listene der avspillingen startet fra (albumliste,
artistliste osv.) ( s. 39).
Data kan ikke slettes på spilleren.
 Du kan ikke slette sanger, videoer eller fotografier på spilleren.
 Slett dem med programvaren du brukte til å overføre dataene, eller med
Windows Utforsker.
Det kommer støy.
 En enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, brukes nær
spilleren.
 Når du bruker slike enheter, bør du holde dem borte fra spilleren.
 Musikkdata som er importert fra CD-er osv., er skadet.
 Slett dataene og importer dem og overfør dem på nytt. Når du importerer data
til datamaskinen, må du lukke alle andre programmer for å unngå skade på
dataene.
 Overførte filer er ikke i et spillbart format. For detaljert informasjon, se "Filformat
som støttes", "Spesifikasjoner" ( s. 124).
 Det kan være at noen sanger ikke lar seg spille av, avhengig av visse
filspesifikasjoner.
Fortsettes 
Indeks
Når [All Songs] eller [Album] er valgt, vises alle sangene, men noen sanger vises
ikke når [Folder] er valgt.
 Lydfilene er ikke i mapper under [MUSIC]-mappen.
 Legg dem i mapper under [MUSIC]-mappen med dra-og-slipp-metoden.
Homemeny
Overførte data blir ikke vist i listen på spilleren.
 Det maksimale antallet filer som kan vises, er nådd. Maksimalt antall filer er 1000
for videoer og 8000 for fotografier. Maksimalt antall mapper er 8000 for fotografier
i fotomappelisten.
 Slett unødvendige data.
 Data ble plassert på feil sted med dra-og-slipp.
 Plasser dataen på riktig sted med dra-og-slipp ( s. 29, 34).
 Det er ikke nok tilgjengelig kapasitet.
 Slett unødvendige data for å øke mengden ledig plass på spilleren.
 Etter at du har overført med dra-og-slipp i Windows Utforsker, korresponderer ikke
datahierarkinivåer til spilleren ( s. 29, 34).
Innhold
 Dataen kan bli skadet.
 Skadet data i en fil kan bli gjenkjent som et ukompatibelt format. Slett den
skadde dataen, og overfører deretter den uskadde dataen fra datamaskinen igjen.
 Filene i mappene [Record], [Voice] og [FM] gis nye navn på datamaskinen.
 Hvis du endrer navn på filene i mappene [Record], [Voice] og [FM] på
datamaskinen, kan det hende at du ikke kan spille dem av på spilleren.
102
Feilsøking
Det er ikke nok volumstyrke.
 [AVLS (Volume Limit)] er aktivert.
 Deaktiver [AVLS (Volume Limit)] ( s. 88).
Det er ingen lyd fra den høyre kanalen til hodetelefonene.
Eller høyre kanal høres fra begge sider av hodetelefonene.
 Hodetelefonen er ikke helt satt inn.
 Hvis hodetelefonene ikke er ordentlig tilkoblet, vil ikke lyden høres ordentlig.
Sett inn hodetelefonpluggen i kontakten til den klikker på plass ( s. 6).
Fortsettes 
Indeks
Finner ikke overførte data.
 Hvis store mengder data lagres på spilleren, kan det hende at noe data ikke kan
vises.
 Det innebygde flashminnet i spilleren ble formatert ved hjelp av Windows
Utforsker.
 Formater det innebygde flashminnet på spilleren ( s. 92).
 Den medfølgende USB-kabelen ble koblet fra spilleren mens dataoverføringen
pågikk.
 Overfør filer som kan brukes, tilbake til datamaskinen, og formater det
innebygde flashminnet i spilleren ( s. 92).
Etter
at du har brukt dra-og-slipp i Windows Utforsker, korresponderer ikke

datahierarkinivåer til spilleren ( s. 29, 34).
 Overførte filer er ikke i et spillbart format. For detaljert informasjon, se "Filformat
som støttes", "Spesifikasjoner" ( s. 124).
 Sanger eller videoer i enkelte filformater spilles ikke av ( s. 124).
 Fotografier vises ikke, avhengig av filstørrelse eller filformat ( s. 124).
Homemeny
Avspillingen stopper ikke.
 På denne spilleren er det ingen forskjell mellom å stoppe helt eller midlertidig. Når
du trykker på -knappen, vises  og avspillingen stopper helt eller midlertidig.
Innhold
Spilleren fungerer ikke.
 HOLD-bryteren er satt til posisjonen HOLD.
 Skyv HOLD-bryteren i motsatt posisjon ( s. 5).
 Spilleren har kondens.
 La spilleren tørke i noen timer.
 Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
 Lad batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått på ( s. 18).
 Hvis ingenting endrer seg selv om du har ladet batteriet, trykker du på RESETknappen for å tilbakestille spilleren ( s. 99).
 Mens [Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises, kan du ikke betjene
spilleren.
 Koble fra USB-tilkoblingen og bruk spilleren.
103
Feilsøking
Kan ikke formatere spilleren.
 Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
 Lad batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått på ( s. 18).
Strømmen til spilleren ble slått av og deretter på igjen.
 Hvis det oppstår en feil, slår spilleren seg av og deretter på igjen automatisk.
Spilleren fungerer ikke som den skal.
 Datamaskinen ble startet eller startet på nytt med spilleren koblet til.
 Tilbakestill spilleren ved å trykke på spillerens RESET-knapp. Koble fra spilleren
når du starter datamaskinen eller starter den på nytt.
Indeks
Omslagsbilde blir ikke vist.
 Informasjon om omslagsbilde er ikke med i dataene.
 Omslagsbildene vises bare hvis informasjon om omslagsbilder er inkludert.
Du kan angi omslagsbilder ved hjelp av Windows Media Player 11 eller annen
overføringsprogramvare med omslagsbilde-funksjoner. Du kan få mer
informasjon om disse funksjonene ved å se i Hjelp i programvaren eller kontakte
produsenten.
omslagsbilder av enkelte filformater kan ikke vises.
Noen

Homemeny
Miniatyrbildene vises ikke.
 Sanger i et filformat som støttes av spilleren har ikke informasjon om omslagsbilde.
Miniatyrbilder vises kun når sanger har informasjon om omslagsbilde, og som har
et filformat som støttes av spilleren.
 Overfør igjen med Windows Media Player 11, eller en annen kompatibel
programvare.
 Navnet på miniatyrbildet er ikke likt navnet på videoen, eller videoen er ikke
korrekt plassert.
 Plasser en JPEG-fil med samme navn som videoen, i mappen under [VIDEO]mappen.
Innhold
Avspillingen stoppet brått.
 Det er ikke nok batteristrøm igjen.
 Lad batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått på ( s. 18).
 Sangene eller videofilene som ikke kan spilles av, spilles av.
 Spill av de andre sangene eller videofilene.
104
Feilsøking
[Unknown] vises for et album eller artistnavn osv.
 Informasjon som album- eller artistnavn e.l. følger ikke med i dataen.
Skjermen blir svart mens du viser et foto.
 Ingen operasjon ble forsøkt på over 30 sekunder ( s. 89).
 Trykk på en knapp.
Skjermen slås av.
 Ingen operasjon ble utført på over 3 minutter mens spilleren sto i pausemodus.
 Trykk på en knapp.
 Ingen operasjon er utført på over 30 sekunder med [Screensaver] innstilt til [Blank]
( s. 89).
 Trykk på en knapp.
 Still inn [Screensaver] til noe annet enn [Blank].
En melding vises.
 Se "Meldinger" ( s. 111).
Indeks
Uforståelige tegn blir vist.
 Feil språk er valgt.
 Velg riktig språk fra [Language Settings] ( s. 20, 93) og overfør dataen på nytt
til spilleren.
Homemeny
"" vises for en tittel.
 Det er brukt tegn i tittelen som spilleren ikke kan vise.
 Gi tittelen nytt navn med passende tegn ved hjelp av programvaren du brukte til
å overføre, eller med Windows Utforsker.
Innhold
Display
105
Feilsøking
Spilleren slås automatisk av.
 For å unngå unødvendig batteribruk slår spilleren seg automatisk av.
 Trykk på en knapp for å slå på spilleren igjen.
Ladingen fullføres svært raskt.
 Hvis batteriet nesten er helt oppladet når ladingen starter, trengs det lite tid før
ladingen er fullført.
Indeks
Spilleren kan ikke lade batteriet.
 USB-kabelen er ikke riktig koblet til en USB-kontakt på datamaskinen.
 Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt.
 Bruk den medfølgende USB-kabelen.
 Batteriet lades i en romtemperatur som ikke ligger på mellom 5 °C og 35 °C.
 Lad opp batteriet i et område med en temperatur på mellom 5 °C og 35 °C.
 Datamaskinen er ikke på.
 Slå på datamaskinen.
 Datamaskinen har gått inn i dvale- eller hvilemodus.
 Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller hvilemodus.
Homemeny
Batteriets levetid er kort.
 Brukstemperaturen er under 5 °C.
 Batterilevetiden blir kortere på grunn av batteriegenskapene. Dette er ikke en feil.
 Batteriet er ikke ladet lenge nok.
vises.
 Lad batteriet opp til
 Du har ikke brukt spilleren på en lengre periode.
 Batteriets effektivitet øker hvis det lades og lades ut flere ganger.
 Når brukstiden for batteriet blir halvparten av vanlig tid, selv etter at batteriet er
fullstendig ladet, bør batteriet skiftes ut.
 Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
 Opphavsrettsbeskyttet innhold blir spilt.
 Når opphavsrettsbeskyttet innhold blir spilt, kan batterilevetiden bli kortere.
Innhold
Strøm
106
Feilsøking
Fortsettes 
Indeks
Data kan ikke overføres til spilleren fra datamaskinen.
 Overføringen kan ha stoppet på grunn av støy, for eksempel statisk elektrisitet.
Dette skjer for å beskytte informasjonen i dataene.
 Koble fra spilleren, og koble den deretter til på nytt.
 Hvis du overfører filer med dra-og-slipp på en datamaskin som ikke har Windows
Media Player 11 installert, kan kun et begrenset antall filer (AAC, videofiler, e.l.)
overføres med dra-og-slipp.
 Installer Windows Media Player 11 fra Windows Media Playernedlastningssiden, og overfør deretter filene med dra-og-slipp. Før du installerer
Windows Media Player 11 på datamaskinen, må du kontrollere at programvaren
eller tjenesten korresponderer til Windows Media Player 11. For detaljert
informasjon om bruk, eller støtte for Windows Media Player, besøk følgende
webside:
http://support.microsoft.com/
 USB-kabelen er ikke riktig koblet til en USB-kontakt på datamaskinen.
 Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt.
 Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
 Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige data tilbake til datamaskinen.
 Det kan være sanger med begrenset avspillingsperiode eller begrenset antall
avspillinger ikke blir overført på grunn av begrensninger satt av rettighetshaverne.
For detaljert informasjon om innstillinger for hver lydfil, kontakter du
distributøren.
Homemeny
[Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises ikke når du har koblet til
datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.
 Gjenværende batteristrøm er utilstrekkelig.
 Lad opp batteriet ved å koble spilleren til en datamaskin som er slått på i minst 5
minutter.
 USB-kabelen er ikke riktig koblet til en USB-kontakt på datamaskinen.
 Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på nytt.
 Bruk den medfølgende USB-kabelen.
 En USB-hub brukes.
 Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub. Koble
spilleren direkte til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
 Datamaskinen kjører annen programvare enn den som ble brukt til overføringen.
 Koble fra USB-kabelen, vent noen minutter, og koble den deretter til på nytt.
Hvis problemet vedvarer, kobler du fra USB-kabelen, starter datamaskinen på
nytt og kobler deretter til USB-kabelen igjen.
 [Connecting] eller [Connected USB (MTP)] vises kanskje ikke på spilleren,
avhengig av programvaremiljøet som kjører på datamaskinen.
 Aktiver Windows Media Player, eller Windows Utforsker .
 Det kan være et problem med USB-kontakten på datamaskinen.
 Koble spilleren til en annen USB-kontakten på datamaskinen.
 Spilleren har status som opptak eller opptakspause.
 Datamaskinen din kjenner ikke igjen spilleren med en status som opptak eller
opptakspause.
Innhold
Kobling til en datamaskin
107
Feilsøking
Mapper kan ikke få nye navn eller slettes.
 Du kan ikke endre navn på eller slette mappene [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_
ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] og [FM].
Indeks
Spilleren blir ustabil når den er koblet til datamaskinen.
 En USB-hub eller USB-forlengelseskabel brukes.
 Det kan hende det ikke fungerer å koble til spilleren via en USB-hub eller forlengelseskabel. Koble spilleren direkte til datamaskinen ved hjelp av den
medfølgende USB-kabelen.
Homemeny
Bare en liten mengde data kan overføres til spilleren.
 Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
 Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige data tilbake til datamaskinen.
 Det er lagret data som ikke kan spilles av på spilleren, på spilleren.
 Hvis annen type data enn sanger, video eller fotografier er lagret på spilleren,
reduseres mengden data som kan overføres. Overfør data som ikke kan spilles av
på spilleren, tilbake til datamaskinen for å øke mengden tilgjengelig plass.
Innhold
 Unormal data finnes på spilleren.
 Overfør filer som kan brukes, tilbake til datamaskinen, og formater det
innebygde flashminnet i spilleren ( s. 92).
 Dataen kan være skadet.
 Slett dataene som ikke kan overføres fra datamaskinen, og importer dem deretter
til datamaskinen igjen. Når du importerer data til datamaskinen, må du lukke
alle andre programmer for å unngå skade på dataene.
 Grensen for antall overførbare filer og mapper er overskredet.
 Slett unødvendige data.
 Du prøver å overføre .m4a-, .mp4- eller .m4v-filer på en datamaskin hvor Windows
Media Player 10 allerede er installert.
 Installer Windows Media Player 11 fra Windows Media Playernedlastningssiden.
 Hvis du overfører data ved hjelp av passende programvare for overføring, men
overføringen ikke blir gjennomført, må du kontakte leverandøren.
108
Feilsøking
FM-kringkastinger påvirkes av forstyrrelser.
 En enhet som sender ut radiosignaler, for eksempel en mobiltelefon, brukes nær
spilleren.
 Når du bruker slike enheter, bør du holde dem borte fra spilleren.
FM-kringkastinger kan ikke høres.
 Hodetelefonene er ikke koblet til.
 Ledningen til hodetelefonene fungerer som antenne. Når en valgfri utstyrsenhet
er koblet til WM-PORT-kontakten og hodetelefonene ikke kan kobles til, er ikke
mottak av FM-kringkastinger tilgjengelige.
Indeks
Mottaket er svakt og lydkvaliteten er dårlig.
 Radiosignalet er svakt.
 Lytt til FM-kringkastingen nært et vindu, ettersom signalet kan være svakt i
bygninger eller kjøretøy.
 Ledningen til hodetelefonen er ikke helt strukket ut.
 Ledningen til hodetelefonene fungerer som antenne. Strekk
hodetelefonledningen så langt ut som mulig.
Homemeny
FM-kringkastinger er utydelige.
 Den mottatte stasjonen er ikke fullstendig stilt inn.
 Still inn stasjonen manuelt med /-knappen ( s. 67).
Innhold
FM-radio
109
Feilsøking
Kombinert totaltid for innspilt tid og gjenværende tid samsvarer ikke med den
maksimale opptakstiden.
 Når du spiller inn mange korte filer, spilles de inn med automatisk innsatte tomme
mellomrom mellom filene på grunn av restriksjoner i systemet. Dette fører til et
forøkning i total innspilt tid og fører til denne feilen.
Innspilte filer kan ikke slettes.
 Filen eller mappen som ikke kan slettes er satt til [Readonly] på en datamaskin.
 Slett data med Windows Utforsker.
 Det er lite eller ikke ingen batteristrøm igjen.
 Lad batteriet helt opp ( s. 18).
Du
kan ikke slette innspilte talefiler mens en sang spilles av.

Mappen kan ikke slettes selv om alle innspilte filer har blitt slettet.
 Andre filer enn de innspilte filene ligger i mappen.
 Åpne mappen med Windows Utforsker, og slett alle andre filer enn de som er
innspilt av spilleren.
Indeks
Kan ikke spille inn.
 Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
 Slett unødvendige filer.
 Eksporter de innspilte filene til en datamaskin. Nødvendig ledig plass kan variere,
avhengig av bithastigheten eller opptakstiden.
 Det maksimale antallet filer som kan spilles inn, er nådd. Maksimalt antall filer er
henholdsvis 4000 for innspilte FM-radioprogrammer og innspilte talefiler.
 Slett unødvendige filer til de innspilte FM-radioprogrammene eller innspilte
talefiler er 4000 eller færre.
 Eksporter de innspilte filene til en datamaskin.
 Spilleren er koblet til en datamaskin.
 Koble spilleren fra datamaskinen.
 Serienummeret til filnavnet har nådd 999.
 Opprett en ny mappe ( s. 71, 78).
Homemeny
Gjenværende opptakstid endres ikke selv om filer slettes.
 På grunn av restriksjoner i systemet, endres ikke opptakstiden når kun små filer
slettes.
Innhold
Opptak
110
Feilsøking
Det kommer ingen pipelyd når spilleren brukes.
 [Beep Settings] er innstilt til [Off].
 Still inn [Beep Settings] til [On] ( s. 88).
 Det kommer ingen pipelyd når spilleren er koblet til den valgfrie sokkelen eller en
annen enhet.
Spilleren blir varm.
 Spilleren kan bli varm når batteriet lades og like etter opplading. Spilleren kan også
bli varm når store mengder data overføres. Dette er normalt, og det er ingen grunn
til bekymring. Legg spilleren bort en stund og la den kjøle seg ned.
Dato og klokkeslett er tilbakestilt.
 Hvis du har latt spilleren ligge en stund med oppbrukt batteri, kan datoen og
klokkeslettet ha blitt tilbakestilt. Dette er ikke en feil. Lad batteriet til
vises på
skjermen, og still inn dato og klokkeslett på nytt ( s. 21, 90).
Indeks
Annet
Homemeny
Alarmen fungerer ikke.
 Når du stiller inn alarmen, ble innstillingen stoppet halvveis eller spilleren ble slått
av uten bekreftelse av innstillingen for time og minutter.
 Alarmen fungerer ikke mens spilleren er koblet til en datamaskin.
 Koble fra USB-kabelen.
 Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
 Lad batteriet ved å koble spilleren til en datamaskinen som er slått på ( s. 18).
Innhold
Teller
111
Feilsøking
Innhold
Meldinger
Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet.
[Cannot play; license has expired.]
 Den begrensede avspillingsperioden for sangen har utløpt.
 Oppdater lisensinformasjonen for sangene ved hjelp av programvaren du bruker
til overføring.
[Cannot save more than 30 Preset stations.]
 30 radiostasjoner er allerede forhåndsinnstilt.
 Slett først unødvendige stasjoner ( s. 69), og legg deretter til ønskede kanaler
innen maksimalantallet.
[Do not disconnect.]
 Spilleren er koblet til en datamaskin eller en annen ekstern enhet for overføring av
data.
 Dette er ikke en feilmelding. Ikke koble fra USB-kabelen før overføringen er
ferdig.
[Firmware update failed.]
 Oppdatering av fastvaren ble ikke fullført.
 Følg instruksjonene som vises på datamaskinen, og prøv på nytt å oppdatere
fastvaren.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Det er lite batteristrøm igjen.
 Lad batteriet opp ( s. 18).
Fortsettes 
Indeks
[Cannot play; file format is not supported.]
 Du prøver å spille av en fil som ikke kan spilles av på spilleren.
 Du kan ikke spille av en sang i et format som ikke støttes ( s. 124).
Homemeny
[All group numbers have been used.]
 Totalt antall sanger som er registrert i spillelistene har nådd 27 000.
 Sanger som overskrider grensen, lagres i [Others].
 Hvis du ikke finner en sang, må du først søke etter den i [Others]-listen.
 Hvis du ikke ønsker å lagre sanger som overskrider grensen, i [Others]-listen,
kan du slette unødvendige sanger fra spilleren ved hjelp av programvaren du
brukte til å overføre sangene, eller med Windows Utforsker.
 Hvis totalt antall spillelister som er registrert på spilleren, er større enn 27 000,
kan ikke spillelister over dette antallet vises. Reduser antallet spillelister (ved å
slette dem) ved hjelp av programvaren som du brukte til å overføre spillelistene.
112
Feilsøking
Indeks
[The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using
Settings menu.]
 Det innebygde flashminnet ble ikke riktig formatert.
 Det innebygde flashminnet ble formatert på en datamaskin.
 Velg [Settings]- [Common Settings]- [Format] for å formatere det innebygde
flashminnet igjen ( s. 92).
Homemeny
[On hold... Cancel HOLD function to activate controls.]
 Spilleren kan ikke betjenes fordi HOLD-bryteren er satt til posisjonen HOLD.
 For å betjene spilleren, skyv HOLD-bryteren i motsatt posisjon ( s. 5).
Innhold
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Det er ikke nok tilgjengelig kapasitet i spilleren.
 Koble spilleren til datamaskinen ved hjelp av medfølgende USB-kabel, og slett
deretter unødvendige data fra spilleren ved hjelp av annen programvare for
overføring eller Windows Utforsker.
113
Annen informasjon
Annen informasjon
Indeks
Fortsettes 
Homemeny
Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som
anvender EU-direktivene
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
saker som gjelder service eller garanti, kan du se adressene som finnes i den
separate service og garantidokumentasjonen.
Innhold
Forholdsregler
114
Annen informasjon
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner
krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes
kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man
fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for
oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette
produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.
Fortsettes 
Indeks
Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Homemeny
Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet
ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til
spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske
utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du
hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse,
som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre
naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan
du kontakte lokale myndigheter.
Tilbehør: Hodetelefoner
Innhold
Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med separat innsamlingssystem)
115
Annen informasjon
Homemeny
Indeks
Fortsettes 
Innhold
Om sikkerhet
Ikke kortslutt terminalene på spilleren med andre metallgjenstander.
Ikke ta på det oppladbare batteriet med nakne hender hvis det lekker. Det
kan hende at det er batterivæske igjen i spilleren. Du må derfor ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får væske i
øynene, må du ikke gni øynene ettersom dette kan føre til at du blir blind.
Skyll øynene med rent vann, og ta kontakt med en lege.
Hvis du får væske på klærne eller andre steder på kroppen, må du straks
vaske det av. Hvis ikke, kan væsken forårsake forbrenninger eller andre
skader. Hvis du blir brent eller skadet av væsken fra batteriet, ta kontakt med
en lege.
tøm vann over eller før noen fremmedobjekter inn i spilleren. Dette kan
Ikke

forårsake brann eller elektrisk støt.
Hvis dette skjer, må du straks slå av spilleren, koble USB-kabelen fra spilleren
og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
må ikke utsette spilleren for åpen ild.
Du

Du må ikke ta spilleren fra hverandre eller bygge den om. Dette kan forårsake
elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service
Center for å bytte ut de oppladbare batteriene eller hvis det er nødvendig med
en intern sjekk eller reparasjoner.
116
Annen informasjon
Ikke utsett spilleren for vann. Spilleren er ikke vanntett. Husk å følge
forholdsreglene nedenfor.
 Pass på at du ikke mister spilleren i en vask eller andre beholdere med vann.
 Ikke bruk spilleren i fuktige omgivelser eller dårlig vær, for eksempel når det regner
eller snør.
 Ikke la spilleren bli våt.
Hvis du tar i spilleren med våte hender, eller hvis du legger spilleren i et fuktig
klesplagg, kan spilleren bli våt, og dette kan føre til funksjonsfeil på spilleren.
Når du plugger hodetelefonene ut av spilleren, må du passe på at du holder i
hodetelefonpluggen. Hvis du drar i selve hodetelefonledningen, kan denne bli
ødelagt.
Fortsettes 
Indeks
 Du må ikke legge spilleren i en veske med ledningen til hodetelefonen viklet rundt og
deretter utsette vesken for kraftige støt.
Homemeny
 Du må ikke sette deg ned med spilleren i baklommen.
Innhold
Om installasjon
Du må ikke legge tunge gjenstander på spilleren eller utsette den for kraftige
støt. Dette kan føre til en funksjonsfeil eller skade.
må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lys- eller
Spilleren

temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. Spilleren
kan bli misfarget, fordreid eller skadet.
La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil
som er parkert i solen eller under direkte sollys.
Du må ikke utsette spilleren for svært støvete omgivelser.
Du må ikke la spilleren ligge på en ustabil overflate eller slik at den står skrått.
Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, slår du
spilleren av og flytter den bort fra radioen eller fjernsynet.
Når du bruker spilleren, må du huske å følge forholdsreglene nedenfor for å
unngå å ødelegge kabinettet eller gjøre slik at spilleren ikke fungerer slik den
skal.
117
Annen informasjon
Innhold
Merknad om statisk elektrisitet
I omgivelser med spesiell tørr luft, kan du oppleve prikking på ørene dine.
Dette skyldes statisk elektrisitet som samles opp i kroppen, og skyldes ikke en
funksjonsfeil i spilleren.
Effekten kan minimeres ved å bruke klær som er laget av naturlige materialer.
Om varmeutvikling
Varmeutvikling kan oppstå i spilleren mens du lader hvis den brukes over
lengre tid.
Homemeny
Om hodetelefonene
Indeks
Veisikkerhet
Unngå å bruke hodetelefonene i situasjoner der det er viktig at hørselen ikke
svekkes.
Forhindre hørselsskade
Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder
kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever en ringing i ørene,
må du skru ned volumnivået eller slutte å bruke spilleren.
Ikke skru opp volumet til det høyeste nivået på én gang, spesielt når du bruker
hodetelefoner. Skru opp volumet gradvis slik at høy lyd ikke skader ørene dine.
Hensyn til andre
Hold volumet på moderat nivå. Slik blir du i stand til å høre lyder utenfra og ta
hensyn til personene rundt deg.
Advarsel
Hvis det lyner når du bruker spilleren, må du ta av hodetelefonene
umiddelbart.
Hvis du får en allergisk reaksjon på de medfølgende hodetelefonene, må du
slutte å bruke dem med én gang og kontakte en lege.
Fortsettes 
118
Annen informasjon
Fortsettes 
Indeks
Om rengjøring
Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut, for eksempel en
rengjøringsklut for briller.
Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut
som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel
alkohol eller rensebensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten.
Pass på at det ikke kommer vann inn i spilleren fra åpningen nær kontakten.
Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.
Hvis du har spørsmål eller problemer med spilleren, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Homemeny
Om LCD-skjermen
Ikke bruk makt på overflaten på LCD-skjermen. Dette kan føre til
forvrengning av farger eller lysstyrke eller at LCD-skjermen ikke fungerer.
 Hvis du bruker spilleren i kalde omgivelser, kan det hende at bildene vises
med svarte bånd rundt. Dette er ikke en feil på spilleren.
Innhold
Om bruk
Hvis du bruker en stropp (selges separat), må du passe på at den ikke hekter
seg fast i gjenstander du passerer. Videre må du passe på at du ikke svinger
spilleren etter stroppen slik at du treffer andre mennesker.
Ikke bruk spilleren når det blir annonsert om dette under avgang og landing i
fly.
Vær oppmerksom på at det kan oppstå midlertidig kondens for eksempel når
spilleren flyttes raskt fra omgivelser med lav temperatur, til omgivelser med
høy temperatur, eller hvis den brukes i et rom der ovnen nettopp er slått på.
Kondens er et fenomen der fukt i luften festes til overflater som metallpaneler
og så videre, for så å omdannes til væske.
Hvis det oppstår kondens i spilleren, lar du den stå avslått til kondensen
forsvinner. Hvis du bruker spilleren når det er kondens i den, kan den bli
ødelagt.
119
Annen informasjon
Fortsettes 
Indeks
Forklaringene i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de
grunnleggende operasjonene i Windows.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker datamaskinen og
operativsystemet, ser du i de respektive håndbøkene.
Homemeny
 Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på medfølgende programvare.
 Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
Innhold
Om programvare
Lover om opphavsrett forbyr kopiering av den hele eller deler av medfølgende
programvare eller håndbok, samt utleie av programvaren uten tillatelse fra
den som har opphavsretten.
Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk
skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk
av programvaren som leveres med denne spilleren.
som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet
Programvaren

utstyr enn det som er angitt.
at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at
Merk

spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel.
av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med,
Bruk

dekkes ikke av garantien.
til å vise medfølgende programvare på de angitte språkene, er
Muligheten

avhengig av hvilket operativsystem som er installert på datamaskinen. De
beste resultatene får du hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er
kompatibelt med språket du ønsker å vise.
120
Annen informasjon
 Kapasiteten på spilleren som er tilkoblet.
 Spilleren fungerer ikke normalt.
 Innholdsinformasjon er skrevet på et språk eller med tegn som spilleren ikke
støtter.
Om webområdet for kundestøtte
Hvis du har spørsmål eller problemer angående dette produktet, eller hvis du
vil ha informasjon om elementer som er kompatible med dette produktet, kan
du besøke følgende webområder.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land/regioner: http://www.sony-asia.com/support
For kunder som kjøpte utenlandske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Den innspilte sangen er begrenset til privat bruk. Hvis sangen brukes uten
hensyn til denne begrensningen, krever dette tillatelse fra eierne av
kopibeskyttelsen.
Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller skadete
data som følger av problemer med spilleren eller datamaskinen.
Avhengig av typen tekst og tegnene som brukes, kan det være at tekst som
vises på spilleren, ikke blir vist riktig. Dette skyldes:
Homemeny
*1I noen land og områder blir ikke eksempeldata installert.
Innhold
Om eksempeldata*1
Spilleren leveres med forhåndsinstallerte eksempeldata.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan de ikke gjenopprettes, og vi kan ikke
levere erstatningsdata.
121
Annen informasjon

er et varemerke for Sony Corporation.
Fortsettes 
Indeks
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er varemerker eller
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er varemerker eller registrerte
varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer
IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines
Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.
Pentium er et varemerke eller registrert varemerke for Intel Corporation.
Programvaren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Homemeny
ATRAC er et varemerke for Sony Corporation.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony
Corporation.
Innhold
Merknad om lisens og varemerke
122
Annen informasjon
Fortsettes 
Indeks
Innholdsleverandører bruker teknologien for digital rettighetsadministrasjon for Windows
Media som inngår i denne enheten ("WM-DRM"), til å beskytte innholdets integritet
("sikkert innhold") slik at deres intellektuelle eiendom, inkludert opphavsrett, i slikt
innhold ikke kommer på avveie.
Denne enheten bruker WM-DRM-programvare til å spille av sikkert innhold ("WMDRM-programvare"). Hvis sikkerheten i WM-DRM-programvaren i denne enheten har
blitt brutt, kan eiere av sikkert innhold ("eiere av sikkert innhold") be Microsoft om å
trekke tilbake WM-DRM-programvarens rett til å hente nye lisenser til å kopiere, vise og/
eller spille av sikkert innhold. Tilbaketrekkingen endrer ikke WM-DRM-programvarens
evne til å spille av innhold uten beskyttelse. En liste over tilbaketrukket WM-DRMprogramvare blir sendt til enheten når du laster ned en lisens for sikkert innhold fra
Internett eller fra en PC. Microsoft kan, i forbindelse med en slik lisens, også laste ned
tilbaketrekkingslister til enheten på vegne av eiere av sikkert innhold.
Homemeny
Dette produktet er beskyttet av bestemte eiendomsrettigheter fra Microsoft Corporation.
Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra
Microsoft eller autorisert datterselskap av Microsoft.
Innhold
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TMog ®-merker ikke angitt.
123
Annen informasjon
Homemeny
Indeks
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentasjon ©2009 Sony Corporation
Innhold
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
124
Annen informasjon
Innhold
Spesifikasjoner
Filformat som støttes
Lydformater
(kodek)
Mediafilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat
Filendelse: .mp3
Bithastighet: 32 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediafilformat: ASF-filformat
Filendelse: .wma
Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC*2
Mediafilformat: MP4-filformat
Filendelse: .mp4, .m4a
Bithastighet: 16 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))*3
Samplingsfrekvens*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Mediafilformat: Wave-Riff-filformat
Filendelse: .wav
Bithastighet: 1411 kbps
Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
Video
Videoformater
(kodek)
Rammehastighet: Maks 30 fps
Oppløsning: Maks QVGA (240 × 320)
AVC
Mediafilformat: MP4-filformat
(H.264/AVC) Filendelse: .mp4, .m4v
Profil: Baseline Profile
Nivå: Maks 1,3
Bithastighet: Maks 768 kbps
Lydformater
(kodek)
MPEG-4
Mediafilformat: MP4-filformat
Filendelse: .mp4, .m4v
Profil: Simple Profile
Bithastighet: Maks 1024 kbps
Windows
Media Video
9*4
Mediafilformat: ASF-filformat
Filendelse: .wmv
Profil: Main Profile, Simple Profile
Bithastighet: Maks 768 kbps
* Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC
(for AVC,
MPEG-4)
Kanalnummer: Maks 2 kanaler
Samplingsfrekvens*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bithastighet: Maks 288 kbps / kanal
Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR))
WMA
(for Windows Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
Media Video
9)
Filstørrelse
Maks 2 GB
Antall filer
Maks 1000
Fortsettes 
Indeks
MP3
Homemeny
Musikk
125
Annen informasjon
Mediafilformat: Kompatibel med Exif 2.21-filformat
Filendelse: .jpg
Profil: Baseline Profile
Antall piksler: Maks. 4000 × 4000 piksler (16 000 000 piksler)
Antall filer
Maks 8000
Homemeny
Fotoformat (kodek) JPEG
Opptak
*1 Samplingfrekvensen svarer muligens ikke til alle kodere.
*2 Opphavsrettsbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av.
*3 Ikke-standardiserte eller ikke-garanterte bithastigheter er tatt med avhengig av samplingfrekvens.
*4 Enkelte WMV-filer kan kun spilles av når de overføres med Windows Media Player 11.
*5 Noen fotofiler kan ikke spilles av, avhengig av filformat.
Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)
De omtrentlige tidene er basert på tilfeller der du kun overfører eller spiller inn 4
minutters sanger (ikke inkludert videoer og fotografier) i MP3-format. Andre avspillbare
lydfilformater kan gi andre antall sanger og tider enn MP3-formatet.
NWZ-S545
Bithastighet
Sanger
Tid
Sanger
Tid
48 kbps
5050
336 t. 40 min.
10 000
666 t. 40 min.
64 kbps
3750
250 t. 00 min.
7700
513 t. 20 min.
128 kbps
1850
123 t. 20 min.
3850
256 t. 40 min.
256 kbps
945
63 t. 00 min.
1900
126 t. 40 min.
320 kbps
755
50 t. 20 min.
1550
103 t. 20 min.
Fortsettes 
Indeks
Kodek: MP3
Bithastighet: 160 kbps, 128 kbps, 96 kbps
Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
NWZ-S544
Innhold
Foto*5
126
Annen informasjon
Maksimal innspillingstid for videoer (ca.)
Bithastighet
Lydformat: 128 kbps
Videoformat: 768 kbps
Lydformat: 128 kbps
NWZ-S545
Tid
Tid
30 t. 10 min.
61 t. 40 min.
17 t. 10 min.
35 t. 10 min.
Homemeny
Videoformat: 384 kbps
NWZ-S544
Innhold
Den omtrentlige innspillingstiden er beregnet for tilfeller der bare videoer overføres. Tiden
kan variere, avhengig av forholdene spilleren brukes i.
Indeks
Maksimalt antall fotografier som kan tas, og som kan overføres (ca.)
Maks 8000
Antall fotografier som kan tas kan være færre avhengig av filstørrelser.
Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet)*1
NWZ-S544: 8 GB (ca. 7,1 GB = 7 623 566 950 byte)
NWZ-S545: 16 GB (ca. 14,4 GB = 15 461 882 266 byte)
*1 Tilgjengelig lagringskapasitet for spilleren kan variere.
En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.
Fortsettes 
127
Annen informasjon
Utgangsnivå (hodetelefoner)
Innhold
Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (ved avspilling av datafil, enkeltsignal målt)
FM-radio
Homemeny
FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
Frekvensen endres med 0,1 MHz.
HVIS (FM)
Indeks
Gjelder ikke
Grensesnitt
Hodetelefon: Stereo minikontakt
WM-PORT (flertilkoblingsterminal): 22 pinner
Versjon: 1.1
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)
Brukstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri
USB-strøm (fra en datamaskin via den medfølgende USB-kabelen)
Ladetid
Lading med USB
Omtrent 2,5 timer (fullstendig lading), omtrent 1 time (ca. 80 %)
Fortsettes 
128
Annen informasjon
Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)
Musikk
Avspilling ved MP3 128 kbps
Ca. 42 timer
Ca. 17 timer
Avspilling ved MPEG-4 384 kbps
Ca. 6,5 timer
Ca. 5 timer
Avspilling ved AVC Baseline 384 kbps
Ca. 4,5 timer
Ca. 3,5 timer
Ved mottak av FM-kringkasting
Ca. 17 timer
Ca. 10 timer
Opptak av FM-radioprogram
(med en representativ bithastighet: MP3 128
kbps)
Ca. 8 timer
Homemeny
Video
Innhold
Lyd høres fra hodetelefoner Lyd høres de innebygde
høyttalerne
FM-radio
Indeks
−
Taleopptak
Taleopptak ved MP3 128 kbps
Ca. 11 timer
−
Faktisk batterilevetid kan variere avhengig av innstillinger. Anslåtte timer med batteri over
er basert på typiske bruksforhold med "Grunnleggende innstilling for batterilevetid
(Standardinnstilling)" som vist i tabellen under. Legg merke til at selv om spilleren er slått
av for en lengre periode, brukes likevel en liten mengde batteristrøm.
Batterilevetiden kan variere avhengig av voluminnstilling, bruksforhold og
omgivelsestemperatur.
Når lyd sendes ut fra de innebygde høyttalerne, kan batterilevetiden være ekstremt kort,
avhengig av voluminnstillingen.
Innstilling
Skjerminnstillinger
Grunnleggende innstilling for
batterilevetid (Standardinnstilling)
[Brightness]*1 ( s. 89)
[3]
[Type] i [Screensaver]* ( s. 89)
[Equalizer] ( s. 47)
[Blank]
[Clear Stereo] ( s. 48)
[Off]
[Dynamic Normalizer] ( s. 49)
[Off]
[Built-in SP Optimizer] ( p. 49)
[Off]
2
Innstillinger for
lydeffekt*3
Innstillinger for lyd
fra innebygde
høyttalere*4
[None]
*1Når [Brightness] er stilt inn til [5], kan batterilevetiden forkortes med omtrent 50 %.
*2Når [Type] i [Screensaver] er stilt inn til [Clock], kan batterilevetiden forkortes med omtrent
25 %.
*3Når [Equalizer] er stilt inn til [Custom 1], [Clear Stereo] er stilt inn til [On] og [Dynamic
Normalizer] er stilt inn til [On], kan batterilevetiden forkortes med omtrent 50 %.
*4Når [Built-in SP Optimizer] er stilt inn til [On], kan batterilevetiden forkortes med omtrent 50 %.
Fortsettes 
129
Annen informasjon
Display
Innhold
2,4 tommers TFT-fargedisplay med hvitt LED-baklys, QVGA (240 × 320 piksler), 262 144
farger
Mål (b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)
Homemeny
49,3 × 99,3 × 10,2 mm
Mål (b/h/d)
49,8 × 99,3 × 10,4 mm
Indeks
Vekt
Ca. 68 g
Elementer som følger med
Hodetelefoner (1)
USB-kabel (1)
Tilbehør (1)
Bruk når du kobler spilleren til den valgfrie holderen, e.l.
Stativ (1)
Quick Start Guide (1)
Programvare (1)
Programvaren er lagret i det innebygde flashminnet på spilleren, og inkluderer følgende.
Om installasjon av dette, se "Quick Start Guide".
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Brukerveiledning, e.l.
Fortsettes 
130
Annen informasjon
Systemkrav
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Indeks
Støttes ikke i følgende miljøer:
– Personlige konstruerte datamaskiner eller operativsystem
– Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet som ble
installert av fabrikanten
– Miljø med flere operativsystemer
– Miljø med flere skjermer
– Macintosh
Homemeny
Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de oppfyller systemkravene ovenfor.
Innhold
Datamaskin
IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som er forhåndsinstallert med følgende
Windows-operativsystem*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 eller nyere) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows
Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) /
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Støttet 64 bit versjon OS for Windows Vista.
Støtter ikke andre operativsystem enn de som er nevnt over.
*1 Ekskluderer operativsystemversjoner som ikke støttes av Microsoft.
CPU: Pentium III 450 MHz eller mer (Pentium III 800 MHz eller mer for Windows
Vista)
RAM: 256 MB eller mer (512 MB eller mer for Windows Vista)
Harddiskstasjon: 380 MB eller mer ledig plass
Display:
– Skjermoppløsning: 800 × 600 piksler (eller mer) (anbefalt 1024 × 768 eller mer)
– Farger: 8 bit eller mer (16 bit anbefales)
CD-ROM-stasjon (som støtter Digital Music CD-avspillingsmuligheter med WDM)
Lydkort
USB-kontakt (Hi-Speed USB anbefales)
Internet Explorer 7.0 og Windows Media Player 11 kreves.
Bredbåndsinternett er nødvendig for å bruke Electronic Music Distribution (EMD) eller
for å besøke websiden.
131
Annen informasjon
B
BACK/HOME-knapp ...................... 5
Batteri . ....................................... 18, 94
[Beep Settings] . .............................. 88
[Bit Rate Settings] . ......................... 83
Bithastighet ..................................... 95
[Brightness] ..................................... 89
[Built-in SP Optimizer] ................. 49
C
Content Transfer ............................ 17
E
[Equalizer] . ..................................... 47
F
Fastvare ............................................ 98
Feilsøking ........................................ 99
[FM Radio] . ................................ 9, 66
[Format] . ......................................... 92
Fotoformat . .............................96, 125
G
Gjenværende batteristrøm.............. 11
H
[Heavy] ............................................ 47
Hodetelefon-kontakt . ...................... 6
HOLD-bryter .................................... 5
[Home]-meny ............................. 9, 12
I
Informasjonsområde . .................... 11
Initialisere (formater) .................... 92
Innebygde høyttalere ................... 5, 7
J
[Jazz] ................................................ 47
JPEG .........................................96, 125
K
Kapasitet ........................................ 127
Fortsettes 
Indeks
A
AAC . ................................................ 95
AAC-LC . ....................................... 124
Adobe Reader ................................... 2
[Alarm] ............................................ 85
[Auto Preset] ................................... 68
AVC ..........................................96, 124
[AVLS (Volume Limit)] ................. 88
Avspilling i tilfeldig rekkefølge
. ................................................. 41, 46
Avspillingsområde . ........................ 46
Avspillingsskjerm ..................... 37, 51
D
Data .................................................. 97
Datamaskin ................................... 130
[Date Display Format] ................... 91
Dato og klokkeslett . ....................... 21
[Detailed Information] .................. 45
Display ........................................... 5, 9
[Display] .................................... 56, 64
[Dynamic Normalizer] .................. 49
Homemeny
Symboler
5-veisknapp ................................. 5, 12
(Repeat) ..................................... 46
(Shuffle) .................................. 46
(Shuffle&Repeat) . ............ 46
(Repeat 1 Song) ....................... 46
(Heavy) .................................... 47
(Pop) . ....................................... 47
(Jazz) ........................................ 47
(Unique) . ................................. 47
(Custom 1) . ............................. 47
(Custom 2) . ............................. 47
Innhold
Indeks
132
Annen informasjon
O
Oppgradere ..................................... 98
OPTION/PWR OFF-knapp ............ 5
P
[Photo Orientation] ....................... 63
[Photos] ....................................... 9, 58
[Play Mode] . ................................... 46
[Playlists] ..................................... 9, 40
[Pop] . ............................................... 47
Programvare . .................................. 17
R
Radio ................................................ 66
[Release Year] . ................................ 40
[Repeat] ........................................... 46
[Repeat 1 Song] . ............................. 46
[Reset all Settings] .......................... 92
RESET-knapp . .................................. 6
[Shuffle] ........................................... 46
[Shuffle All] . ............................... 9, 41
[Shuffle&Repeat] ............................ 46
Slette
Foto . ....................................................61
Innspilte FM-radioprogrammer . ....73
Innspilte talefiler . ..............................80
Sang .....................................................42
Video ...................................................52
[Sleep Timer] .................................. 86
[Slide Show Interval] . .................... 65
[Slide Show Repeat] ....................... 64
Slå på og av ........................................ 8
Spille inn
FM-radio ............................................70
Tale ......................................................77
Stativ . ................................................. 6
Stativhull . .......................................... 6
Stroppehull ........................................ 6
Strøm . ....................... 5, 8, 18, 94, 105
Søke etter sanger . ........................... 39
T
Teller . ............................................... 84
Tidsinnstilling . ......................... 21, 90
Tilbakestille spilleren ..................... 99
[Time Display Format] .................. 91
[Total photos:] . ............................... 87
[Total songs:] . ................................. 87
[Total videos:] ................................. 87
U
[Unique] .......................................... 47
[Unit Information] ......................... 87
USB-kabel . .................................. 6, 25
Utforsker . ............................29, 34, 97
Utgangsbryter ............................... 5, 7
Fortsettes 
Indeks
N
[Now Playing] ................................... 9
FM-radio ............................................76
Foto . ....................................................63
Musikk ................................................46
Opptak ................................................83
Vanlige ................................................87
Video ...................................................54
Homemeny
M
Meldinger ...................................... 111
Mikrofon . .................................... 6, 77
Miniatyrbilder . ............................. 103
[Model:] ........................................... 87
[Mono/Auto] . ................................. 76
MP3 ..........................................95, 124
MPEG-4 . .................................96, 124
[Music] . ....................................... 9, 36
S
[Scan Sensitivity] ............................ 76
[Screensaver] . ................................. 89
[Set Date-Time] ........................ 21, 90
[Settings] ........................................... 9
Innhold
L
Lade .................................................. 18
Lade opp .......................................... 18
[Language Settings] . ................ 20, 93
Linear PCM . ...........................95, 124
Lydformat ................................95, 124
Lydkvalitet ....................................... 47
Lysbildevisning ............................... 60
133
Annen informasjon
Indeks
Z
[Zoom Settings] . ............................ 54
Homemeny
W
Windows Media Player . ................ 17
Windows Utforsker ............29, 34, 97
WMA .................................17, 95, 124
WM-PORT . ...................................... 6
WMV .................................17, 96, 124
Innhold
V
Valgmeny .......... 15, 43, 53, 62, 74, 81
[Video Orientation] ....................... 57
Videoformat ............................96, 124
[Videos] ....................................... 9, 50
[Voice Recording] ...................... 9, 77
VOL+/–-knapp ................................. 5
Download PDF

advertising