Sony | NW-S202F | Sony NW-S202F Bruksanvisning

Innhold
Meny
Indeks
Brukerveiledning
NW-S202F / S203F / S205F / S202
©2006 Sony Corporation
2-887-524-41 (3)
Slik bruker du knappene i brukerveiledningen
Klikk knappene øverst til høyre i denne håndboken for å hoppe til "Innhold",
"Home-menyliste" eller "Indeks".
Hopper til innholdsfortegnelsen
Finn det du ser etter, i en liste over emner i håndboken.
Hopper til Home-menylisten
Finn det du ser etter, i en liste over alternativene i
spillermenyen.
Hopper til indeksen
Finn det du ser etter, i en liste over stikkord fra håndboken.
 Tips
Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke et sidetall i innholdsfortegnelsen, i
Home-menylisten eller i indeksen.
Du kan hoppe til den angitte siden ved å klikke en sidereferanse (f.eks.  side 3) på
hver side.
Hvis du vil søke etter en referanseside ved hjelp av stikkord, klikker du "Rediger"menyen, velger "Søk" i Adobe Reader for å vise navigasjonsrammen, skriver inn
stikkordet i søkeboksen og klikker "Søk".
og
nederst i Adobe
Du kan hoppe til forrige eller neste side ved å klikke knappene
Reader-vinduet.
Fortsettes 
Indeks
Bla gjennom brukerveiledningen
Meny
En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert
med spilleren. Når du har installert SonicStage-programvaren fra den
medfølgende CD-ROMen, kan du også bruke Hjelp med SonicStage.
– Quick Start Guide forklarer oppsettet og den grunnleggende bruken, slik at
du kan importere sanger til en datamaskin, overføre dem til spilleren og
spille dem av.
– Denne brukerveiledningen forklarer standardfunksjoner og avanserte
funksjoner, slik at du får full bruk av spilleren og kan feilsøke problemer.
– Hjelp for SonicStage gir detaljert informasjon om hvordan du bruker
SonicStage-programvaren ( side 3).
Innhold
Om håndbøkene
Du kan bruke knappene nederst i Adobe Reader-vinduet til å velge hvordan sidene
skal vises.
Innhold
Slik endrer du sideoppsettet
Meny
Enkeltside
Sidene vises én og én.
Når du blar, endres visningen til
forrige eller neste side.
Kontinuerlig – motstående
To sider vises side ved side, og hvert
sidepar er del av en kontinuerlig
visning av sider. Når du blar, ruller
forrige og neste sidepar opp eller ned
kontinuerlig.
Kontinuerlig
Sidene vises som en kontinuerlig serie
med sider.
Motstående
Når du blar, ruller forrige og neste
To sider vises ved siden av hverandre.
side opp eller ned kontinuerlig.
Når du blar, endres visningen til
forrige eller neste sidepar.
Bruke Hjelp for SonicStage
Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du bruker SonicStage, for
eksempel for å importere sanger til datamaskinen og overføre sanger til
spilleren.
Klikk "Help" – "SonicStage Help" når SonicStage kjører.
Hjelpen vises.
Obs!
I Hjelp for SonicStage refereres det til spilleren som "ATRAC Audio Device".
Indeks
Spille av sanger
Søke etter sanger etter sangnavn (Song)..........15
Søke etter sanger etter artist (Artist)..................16
Søke etter sanger etter album (Album)..............17
Endre avspillingsmodus (Play Mode)........18
Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren
tre ganger (Shuffle Shake).........................................20
Spille av sanger mens du trener
Spille av sanger til et angitt mål
(Set Target)........................................................ 21
Spille av sanger i automatisk valgmodus
avhengig av treningstempoet
(Music Pacer)..................................................... 23
Endre spillelistene for automatisk valg av
sanger (Set Playlist).....................................................25
Bruke stoppeklokkefunksjonen
(STOPWATCH)................................................. 26
Innstillinger
Endre displaymodus............................ 27
Endre sangrekkefølgen (Sort)....................29
Angi volum ved hjelp av funksjonen for
forhåndsinnstilt volum
(Volume Mode)................................................. 30
Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus
(Preset)............................................................................30
Bytte til manuell modus (Manual).......................32
Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)..............33
Registrere en ønsket lydkvalitet
(Preset Custom)................................................. 34
Justere volumnivået
(Dynamic Normalizer)...................................... 35
Begrense volumet (AVLS)............................36
Slå av pipelyden (Beep).................................37
Angi informasjon for kaloritelling og
avstand (Height/Weight)................................38
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Lytte til FM-radio................................. 55
1Bytte til FM-mottakeren..............................55
2Stille inn radiostasjoner
automatisk (FM Auto Preset)..................................56
3Velge radiostasjoner.....................................57
Stille inn ønskede radiostasjoner......... 59
Slik sletter du lagrede radiostasjoner............59
Angi mottaket (Scan Sens).............................60
Veksle mellom mono og stereo
(Mono/Auto)..................................................... 61
Fortsettes 
Indeks
Spille av sanger (ALL SONGS)......................13
Spille av sanglister (PLAYLIST)...................14
Søke etter sanger (SEARCH)........................15
Stille inn G Sensor (G Sensor).....................40
Vise logg for skrittelling
(Count History)................................................. 42
Angi tilbakestilling for skrittelleren
(Counter Reset)................................................. 43
Justere gjeldende innstilling for
klokkeslett (Set Date-Time).........................44
Angi datoformat (Date Disp Type)...............46
Angi tidsformat (Time Disp Type)................47
Vise spillerinformasjon (Information)......48
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
(Reset All Setting)............................................. 49
Formatere minnet (Format).........................50
Endre innstillingen for USB-tilkobling
(USB Power)...................................................... 52
Angi om displayet skal være på venstre
eller høyre side (Disp. Rotation).................53
Redusere strømforbruket (Power Save)....54
Meny
Medfølgende tilbehør............................ 6
Home-menyliste..................................... 8
Deler og kontroller................................ 9
Innhold
Innhold
Feilsøking............................................. 69
Meldinger............................................. 76
Avinstallere SonicStage........................ 80
Annen informasjon
Forholdsregler..................................... 82
Om opphavsrett................................... 86
Spesifikasjoner..................................... 87
Indeks................................................... 90
Obs!
Avhengig av hvilket land/område du har kjøpt spilleren i, kan det hende at noen
modeller ikke er tilgjengelige.
Indeks
Feilsøking
Meny
Lade spilleren....................................... 62
Maksimere batteriets levetid................ 63
Hva er format og bithastighet?............ 64
Spille av sanger uten pauser................. 65
Hvordan importeres sanginformasjon
til spilleren?....................................... 66
Lagre andre typer data enn lydfiler...... 67
Oppgradere fastvaren i spilleren......... 68
Innhold
Avanserte funksjoner
Innhold
Medfølgende tilbehør
Kontroller at følgende er inkludert i pakken:
Meny
 Hodetelefoner (1)
 USB-kabel (1)
 Armbånd* (1)
Indeks
 Klips* (1)
Dette brukes til å feste på klærne når du bærer spilleren.
 CD-ROM** (1)
- SonicStage-programvare
- Brukerveiledning (PDF-fil)
 Quick Start Guide (1)
* Hvilke elementer som følger med, kan variere avhengig av landet/
området der du har kjøpt spilleren.
** Ikke prøv å spille av denne CD-ROMen i en lyd-CD-spiller.
Feste spilleren med armbåndet
Fest spilleren med armbåndet ved å følge prosedyren nedenfor.
1 Åpne båndfestet, stikk armen gjennom armbåndet og lukk deretter
båndfestet midlertidig.
2 Skyv spilleren (mens displayet vender opp) inn i holderen på
armbåndet.
Skyv spilleren helt inn.
3 Juster displayet slik at du får en best mulig visningsvinkel, og fest
reimen med båndfestet på en sikker måte, slik den ikke faller av.
Fortsettes 
Innhold
Slik fjerner du spilleren fra armbåndet
Trekk i tappen på undersiden av armbåndets holder i retning av pilen  for å
løsne spilleren. Deretter løser du ut spilleren fra armbåndets holder .
Meny
Indeks
Feste spilleren med klipsen
Skyv spilleren (mens displayet vender opp) på klipsen.
Skyv spilleren helt inn.
Slik fjerner du spilleren fra klipsen
Fleks den nedre posisjonen av klipsen slik at den åpnes noe i retning av  for å
løsne spilleren . Deretter løser du ut spilleren fra klipsen .
Om serienummeret
Serienummeret for denne spilleren kreves for kunderegistreringen. Nummeret
finnes på baksiden av spilleren.
Du kan også kontrollere serienummeret på denne spilleren. Se  side 48 for
mer informasjon.
Knappen DISP/HOME
(PLAYLIST)................................ 14
* Fem av de syv ikonene vises i displayet
med gjeldende valg i midten. Gjeldende
ikon endres avhengig av hvilken
funksjon du bruker. Ved å rotere
skyttelbryteren kan du velge et ikon, og
trykke knappen  for å bekrefte.
(SEARCH)
├ Song.............................................15
├ Artist............................................16
└ Album..........................................17
(SPORTS MODE)
├ Start..............................................21
├ Set Target.....................................21
├ Set Playlist...................................25
└ Music Pacer.................................23
(STOPWATCH)............................ 26
(ALL SONGS)............................... 13
(FM)*....................................... 55
├ Play Mode....................................18
├ Sort...............................................29
├ Scan Sens*...................................60
├ Mono/Auto*................................61
├ FM Auto Preset*.........................56
├ Advanced Menu
│ ├ Sound
│ │├ Volume Mode.....................30
│ │├ Preset Custom....................34
│ │├ AVLS....................................36
│ │├ Beep.....................................37
│ │└ D.Normalizer......................35
│ ├ Height/Weight........................38
│ ├ G Sensor..................................40
│ ├ Date-Time
│ │├ Set Date-Time....................44
│ │├ Date Disp Type...................46
│ │└ Time Disp Type..................47
│ ├ Information.............................48
│ ├ Initialize
│ │├ Reset All Setting.................49
│ │└ Format.................................50
│ ├ USB Power..............................52
│ ├ Disp. Rotation.........................53
│ └ Power Save..............................54
├ Count History.............................42
├ Counter Reset.............................43
└ Equalizer......................................33
* Bare NW-S202F/S203F/S205F
Indeks
(SETTINGS)
HOME-skjermbildet*
Meny
Du kan vise HOME-skjermbildet ved å trykke og holde knappen DISP/HOME
på spilleren.
HOME-skjermbildet er startpunktet for avspilling av lyd, søking etter sanger og
endring av følgende innstillinger, for eksempel.
Innhold
Home-menyliste
Innhold
Deler og kontroller
Meny
 Tips
Det er ingen strømknapp på spilleren.
Når du stopper avspillingen av sanger
eller FM-mottak (bare NW-S202F/
S203F/S205F) ved å trykke på knappen
, slås displayet av automatisk etter
noen få sekunder, og spilleren går i
dvalemodus.
Når G Sensor-menyen (G-sensor)
er deaktivert i dvalemodus, bruker
spilleren svært lite batteristrøm.
Knappen VOL +*/–
Justerer volumet.
* Det finnes følbare prikker. Bruk dem
som hjelp når du bruker knappene.
Knappen DISP/HOME
Ved å trykke denne knappen mens
spilleren er i avspillings- eller
stoppmodus, kan du endre displayet
( side 27).
Trykk og hold inne denne knappen
for å vise HOME-skjermbildet.
Mens menyer i HOME-skjermbildet
vises, kommer det forrige
skjermbildet tilbake når denne
knappen trykkes på nytt, og når du
trykker og holder, går skjermbildet
tilbake til HOME-skjermbildet.
Display
Se  side 12.
Fortsettes 
Indeks
Knappen *
Starter avspilling. Når du starter
avspillingen, vises  nederst til
venstre i displayet, og hvis du trykker
 en gang til, vises  og
avspillingen stopper.
Når du trykker , starter
avspillingen fra første sang på
spilleren hvis du akkurat har kjøpt
spilleren eller koblet den
medfølgende USB-kabelen, fra
datamaskinen.
Når det vises en meny i displayet,
bruker du denne knappen til å
bekrefte elementet på menyen.
10
(kontrollmodus for mappe)
Normal (normalmodus)
HOLD
Slik betjenes spilleren ved hjelp av skyttelbryteren
Normalmodus
Hvis du vil
I avspillingsmodus
Hoppe til begynnelsen av neste sang.
Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang.
Spole gjeldende sang fremover.
Spole gjeldende sang tilbake.
Bruk
Roter skyttelbryteren kort til .
Roter skyttelbryteren kort til .
Roter skyttelbryteren til  og slipp den på
ønsket punkt.
Roter skyttelbryteren til  og slipp den på
ønsket punkt.
I stoppmodus
Hoppe til begynnelsen av neste sang, og
Roter skyttelbryteren til  og hold.
fortsetter å hoppe til neste sang(er) hvis du
holder den lenger.
Hoppe til begynnelsen av gjeldende sang, og Roter skyttelbryteren til  og hold.
fortsette med å hoppe til forrige sang(er)
ved å holde knappen lenger.
Kontrollmodus for mappe
Hvis du vil
Bruk
I avspillingsmodus
Hoppe til begynnelsen av neste album/artist. Roter skyttelbryteren kort til .
Hoppe til begynnelsen av gjeldende album/artist. Roter skyttelbryteren kort til .
I stoppmodus
Hoppe til begynnelsen av neste album/artist, Roter skyttelbryteren til  og hold.
og fortsette med å hoppe til neste album/artist
ved å holde knappen lenger.
Hoppe til begynnelsen av gjeldende album/ Roter skyttelbryteren til  og hold.
artist, og fortsette med å hoppe til forrige
album/artist ved å holde knappen lenger.
Fortsettes 
Indeks
til 
Meny
til 
HOLD-funksjon
Du kan beskytte spilleren mot
utilsiktet bruk ved å aktivere HOLDfunksjonen.
Når du skyver skyttelbryteren til
HOLD-posisjonen, deaktiveres alle
knapper. Hvis du trykker knapper
eller roterer skyttelbryteren når
HOLD-funksjonen er aktivert, vises
gjeldende klokkeslett, "HOLD" og
(batterinivå) i displayet. Hvis du
skyver skyttelbryteren tilbake til
kontrollmodus for mappe eller
normalmodus, frigis HOLDfunksjonen.
Innhold
Skyttelbryter
Ved å rotere skyttelbryteren kan du
velge et menyelement, hoppe til
begynnelsen av sangen eller spole
forover/bakover.
Du kan også angi kontrollmodus for
mappe, normalmodus eller HOLD ved
å skyve skyttelbryteren.
11
Hodetelefoner
Innhold
Meny
Kontakt for hodetelefoner
For å koble til hodetelefonene.
Plugg dem inn til de klikker på plass.
Hvis hodetelefonene ikke kobles til
ordentlig, kan det hende lyden ikke
blir riktig.
Hull for stropp
Dette brukes til å feste en stropp
(selges separat).
Fortsettes 
Indeks
USB-kontakt
Roter lokket til venstre for å sette det
til OPEN-posisjon, og åpne deretter
lokket. Koble spilleren til den lille
kontakten på den medfølgende USBkabelen.
Du lukker lokket ved å sette det til
OPEN-posisjon og lukke. Deretter
roterer du det til høyre for å angi
LOCK-posisjon.
12
Innhold
Display
Display for tekst-/
grafikkinformasjon
Viser albumtittel, artistnavn,
sangnavn, gjeldende dato og
klokkeslett, meldinger og meny.
Under avspilling i normalmodus
vises "sangnavn/artist, album".
Under avspilling i Kontrollmodus for
mappe vises "albumtittel/artistnavn/
spillelistenavn".
Hvis du vil endre displaymodus,
trykker du knappen DISP/HOME
( side 27). Du bør veksle til Power
Save-modus når du ikke skal bruke
enheten på en stund.
Angivelse av avspillingsmodus
(Play Mode)
Viser ikon for gjeldende
avspillingsmodus ( side 18). Hvis
avspillingsmodus er satt til "Normal",
vises det ikke et ikon.
Angivelse av avspillingsstatus
Viser gjeldende avspillingsmodus
(: avspilling, : stopp, 
(): tilbakespoling
(fremoverspoling), ():
Hopper til begynnelsen av gjeldende
(eller neste) sang).
Angivelse av batterinivå
Viser hvor mye batteristrøm som er
igjen.
 Tips
Du finner informasjon om displayet
for FM-mottakeren (bare NW-S202F/
S203F/S205F ), under "Lytte til FMradio" ( side 55).
Indeks
Angivelse av sorteringsstatus (Sort)
/ikonet
Under avspilling vises ikonet eller
ikonet for gjeldende sangrekkefølge
( (artistrekkefølge),
(albumrekkefølge) eller (album
etter artistrekkefølge)).
I normalmodus vises ikonet , og i
kontrollmodus for mappe vises
ikonet for sangrekkefølge.
Meny
Album
13
Spille av sanger
Innhold
Spille av sanger (ALL SONGS)
Sangene på spilleren spilles av.
Knappen 
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
(ALL SONGS), og trykk knappen
for
å
bekrefte.

Alle sangene på spilleren vises, og avspillingen starter fra den siste sangen
du lyttet til. Hvis du ikke har spilt av en sang, starter avspillingen fra
begynnelsen.
Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper.
Slik hopper du til begynnelsen av sangen
Hvis skyttelbryteren roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus,
hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.
Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til
() i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av
gjeldende (eller neste) album/artist.
 Tips
Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i
menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18).
Sangene vises i den rekkefølgen du angir i menyen Sort (Sorter) ( side 29).
Fabrikkinnstillingen er at sangene vises i albumrekkefølgen.
Indeks
Knappen DISP/HOME
Meny
til 
14
Spille av sanger
Knappen 
til 
Meny
Du kan spille av sanglister som er laget i SonicStage. Hvis du endrer et navn i
SonicStage, vises det endrede navnet på spilleren. Se Hjelp for SonicStage for
mer informasjon.
Innhold
Spille av sanglister (PLAYLIST)
Skyttelbryter
Obs!
Når
(PLAYLIST) er valgt, vises ikke
(SEARCH) i HOME-skjermbildet.
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
(PLAYLIST), og trykk knappen
 for å bekrefte.
Den siste sangen du lyttet til, spilles av. Hvis du ikke har spilt av en sang,
starter avspillingen fra den første sangen i den første spillelisten.
Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med den siste sangen, og stopper.
Slik hopper du til begynnelsen av sangen
Hvis skyttelbryteren roteres kort til () i avspillings- eller stoppmodus,
hopper spilleren til begynnelsen av gjeldende (eller neste) sang.
Hvis skyttelbryteren settes til mappeposisjon, og deretter roteres kort til
() i avspillings- eller stoppmodus, hopper spilleren til begynnelsen av
gjeldende (eller neste) spilleliste.
 Tips
Du kan skifte til vilkårlig avspillingsmodus, gjentatt avspillingsmodus og så videre i
menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18).
Indeks
til 
Knappen DISP/HOME
15
Spille av sanger
Innhold
Søke etter sanger (SEARCH)
Du kan søke etter sanger etter "Sangnavn", "Artist" eller "Album".
Knappen 
Meny
til 
Skyttelbryter
til 
Indeks
Knappen DISP/HOME
Søke etter sanger etter sangnavn (Song)
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SEARCH), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Song>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
En liste over sanger vises på spilleren.
 Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen 
for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med
den siste sangen, og stopper.
 Tips
Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18),
endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres.
Fortsettes 
16
Spille av sanger...Søke etter sanger
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
Innhold
Søke etter sanger etter artist (Artist)
vises.
 for å bekrefte.
(SEARCH), og trykk knappen
for å bekrefte.
Artistlisten vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge ønsket artist, og trykk knappen
 for å bekrefte.
Albumlisten for den valgte artisten vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen
 for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen 
for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med
den siste sangen, og stopper.
 Tips
Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18),
endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres.
Fortsettes 
Indeks
 Roter skyttelbryteren for å velge "Artist>", og trykk knappen 
Meny
 Roter skyttelbryteren for å velge
17
Spille av sanger...Søke etter sanger
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
Innhold
Søke etter sanger etter album (Album)
vises.
 for å bekrefte.
(SEARCH), og trykk knappen
for å bekrefte.
Albumlisten vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge ønsket album, og trykk knappen
 for å bekrefte.
Sanglisten for det valgte albumet vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge en sang, og trykk knappen 
for å bekrefte.
Sangen du valgte, spilles av. Avspillingen fortsetter i rekkefølge til og med
den siste sangen, og stopper.
 Tips
Gjentatt avspillingsmodus, angitt i menyen Play Mode (Avspillingsmodus) ( side 18),
endres ikke når SEARCH-funksjonen aktiveres.
Indeks
 Roter skyttelbryteren for å velge "Album>", og trykk knappen 
Meny
 Roter skyttelbryteren for å velge
18
Spille av sanger
Knappen 
til 
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
Meny
Spilleren har flere modi for avspilling, inkludert vilkårlig avspilling og valgt
gjentatt avspilling.
Du kan endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger ( side 20)
etter at du har aktivert menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40).
Innhold
Endre avspillingsmodus (Play Mode)
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Play Mode>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge avspillingsmodus ( side 19), og
trykk knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Fortsettes 
19
Spille av sanger...Endre avspillingsmodus
Normal/Intet ikon
Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles én
gang, så stopper avspillingen. (standardinnstilling)
Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert
gjeldende sang, spilles av én gang, så stopper
avspillingen.
Alle sangene fra og med gjeldende sang spilles av
gjentatte ganger.
Alle sangene fra et album (eller en artist)*, inkludert
gjeldende sang, spilles av gjentatte ganger.
Folder (Mappe)/
Repeat All (Gjenta alle)/
Repeat Folder (Gjenta
mappe)/
Repeat 1 Song (Gjenta én
sang)/ 1
Repeat Shuffle All (Gjenta
vilkårlig avspilling av alle
sanger)/ SHUF
Repeat Shuffle Folder
(Gjenta vilkårlig avspilling
av mappe)/
SHUF
Gjeldende sang spilles av gjentatte ganger.
Gjeldende sang spilles av, og deretter spilles alle
sangene av i vilkårlig rekkefølge.
Gjeldende sang spilles av, og deretter blir alle
sangene fra albumet (eller artisten)*, inkludert
gjeldende sang, spilt av i vilkårlig rekkefølge.
* Hvis du angir "Album" eller "Artist/Album" i sorteringsmenyen ( side 29), er
avspillingsområdet et album. Hvis du angir "Artist" i sorteringsmenyen, er
avspillingsområdet en artist.
Fortsettes 
Indeks
Beskrivelse
Meny
Type avspillingsmodus/Ikon
Innhold
Liste over avspillingsmodi
20
Spille av sanger...Endre avspillingsmodus
Meny
Du kan endre avspillingsmodus (vilkårlig avspilling aktivert eller deaktivert)
ved å riste spilleren tre ganger under avspilling.
Mens du holder spilleren slik det er vist nedenfor (displayet vender opp), rister
du spilleren opp og ned tre ganger i takt, innen to sekunder. En lydeffekt høres
når du rister for å endre avspillingsmodus.
Innhold
Endre avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger (Shuffle Shake)
Indeks
Når spilleren ristes tre ganger på nytt, går spillemodus tilbake til forrige modus.
Liste over spillemodi når spilleren ristes tre ganger
Type avspillingsmodus
Endres til
Normal
Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling
av alle sanger)
Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig
avspilling av mappe)
Repeat Shuffle All (gjenta vilkårlig avspilling
av alle sanger)
Repeat Shuffle Folder (gjenta vilkårlig
avspilling av mappe)
Ingen endring
Repeat All (gjenta alle)
Folder (Mappe)
Repeat All (gjenta alle)
Repeat Folder (gjenta mappe)
Repeat 1 Song (gjenta én sang)
Repeat Shuffle All
(gjenta vilkårlig avspilling av alle sanger)
Repeat Shuffle Folder
Repeat Folder (gjenta mappe)
(gjenta vilkårlig avspilling av mappe)
Obs!
Når menyen G sensor (G-sensor) ( side 40) er satt til "OFF," er denne funksjonen ikke
tilgjengelig.
Du
kan ikke bruke denne funksjonen når:

– den automatiske funksjonen for sangvalg ( side 23) er aktivert i menyen Music Pacer
(Musikktempo)
– du bruker FM-mottaker (kun NW-S202F/S203F/S205F)
– HOME-skjermbildet vises eller du konfigurerer et element på SETTINGS-menyen
Når du rister spilleren, må du passe på at du ikke dunker den borti andre gjenstander
eller mister den.
Når du skifter avspillingsmodus ved å riste spilleren tre ganger, kan det oppstå en
tellefeil.
Hvis du rister spilleren tre ganger i takt innen to sekunder, endres avspillingsmodusen,
men ingenting skjer hvis du rister den i to sekunder.
21
Spille av sanger mens du trener
Du kan angi målelementer, for eksempel avspillingstid, kalorier eller distanse
under avspilling, og trene mens du lytter til musikk til målelementet er nådd.
Meny
Knappen 
Innhold
Spille av sanger til et angitt mål (Set Target)
til 
Skyttelbryter
Indeks
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Set Target>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge målelementet ( side 22), og
trykk knappen  for å bekrefte.
"Time" er angitt som standard.
 Roter skyttelbryteren for å velge innstillingsverdi ( side 22) for
målelementet du valgte i trinn , og trykk knappen  for å
bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen  for
å bekrefte.
Sangene spilles av med angitt modus, og målverdien begynner å telles ned.
Når du har nådd målverdien, stopper avspillingen.
Slik går du tilbake til normal avspilling
Under nedtellingen utfører du trinnene  til , og velger deretter "OFF".
Fortsettes 
22
Spille av sanger mens du trener...Spille av sanger til et angitt mål
Time (Tid)
Angir tiden. Du kan angi tiden fra 1 til 99
minutter med trinnvise økninger på ett minutt.
"10min" er angitt som standard.
Angir kalorimål. Du kan angi kalorier fra 10 til
990 kalorier med trinnvise økninger på 10 kcal.
"100kal" er angitt som standard.
Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra
0,5 til 99,5 km med trinnvise økninger på 0,5
km. "1.0km" er angitt som standard.
Angir måldistansen. Du kan angi distansen fra
0,5 til 99,5 mile med trinnvise økninger på 0,5
mile. "1.0mile" er angitt som standard.
Calorie (Kalori)
DIST_km (distanse (km))
DIST_mile (distanse (mile))
 Tips
Når det er et tidligere mål du ikke har nådd, kan du starte nedtellingen etter at du har
valgt "Start" i trinn .
Du kan spille av sanger i modus for automatisk sangvalg i henhold til treningstempoet
( side 23), i stedet for å angi et mål.
Obs!
Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker
spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av
hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller:
– Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en
veske e.l.
– Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake.
– Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til
side i et kjøretøy.
– Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du
utsetter spilleren for kraftige støt.
Spilleren
beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/

vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av
hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende.
Indeks
Innstillingsverdi
Meny
Målelement
Innhold
Liste over målangivelser
23
Spille av sanger mens du trener
Spille av sanger i automatisk valgmodus
avhengig av treningstempoet (Music Pacer)
Innhold
I SPORTS MODE kan du spille av sanger ved hjelp av den automatiske
valgfunksjonen. Da skifter spilleren spillelister automatisk avhengig av
bevegelsestempoet, for eksempel om du går eller jogger.
Meny
Knappen 
Indeks
til 
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Music Pacer>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk
knappen  for å bekrefte.
ON: Aktiverer automatisk sangvalg. Spillelistene "Walk Music" eller "Run
Music" spilles av i modus for vilkårlig avspilling, avhengig av tempoet på
bevegelsen. (Standardinnstilling)
OFF:
Automatisk sangvalg er ikke aktivert. Spiller av sanger i samme

status som før du valgte "SPORTS MODE".
 Roter skyttelbryteren for å velge "Start", og trykk knappen  for
å bekrefte.
Avspillingen starter i tempoet som er angitt i trinn , og den angitte
målverdien begynner nedtellingen. Når du har nådd målverdien, stopper
avspillingen.
Fortsettes 
24
Spille av sanger mens du trener...Spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet
Obs!
Fortsettes 
Indeks
Hvis det ikke finnes spillelister på spilleren, vises ikke menyen Music Pacer
(Musikktempo).
Vi
 anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker
spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke gjenkjenner bevegelsestempoet
ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller:
– Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en
veske e.l.
– Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake.
– Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til
side i et kjøretøy.
– Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du
utsetter spilleren for kraftige støt.
Meny
Spillelister for "Walk" og "Run" er inkludert på spilleren som standard.
Du kan i tillegg legge sanger til på spillelistene "Walk" og "Run" ved hjelp av SonicStageprogramvaren.
Du
kan endre spillelisten avhengig av treningstempoet ( side 25).

Når
du bytter spilleliste fra "Walk" til "Run" eller motsatt, vil du motta lydveiledning.

Innhold
 Tips
25
Spille av sanger mens du trener...Spiller av sanger i automatisk valgmodus i henhold til treningstempoet
Du kan endre spillelistene for automatisk valg av sanger.
Innhold
Endre spillelistene for automatisk valg av sanger (Set Playlist)
Obs!
Meny
Du aktiverer automatisk valg av sanger ved å velge "ON" i menyen Music Pacer
(Musikktempo) ( side 23).
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
 Roter skyttelbryteren for å velge (SPORTS MODE), og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Set Playlist>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
"SET WALK P.LIST" vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for lavt tempo, og
trykk knappen  for å bekrefte.
"SET RUN P.LIST" vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge spillelisten for raskt tempo, og
trykk knappen  for å bekrefte.
Obs!
Hvis du formaterer spilleren, slettes alle spillelistene, inkludert standardspillelistene.
Indeks
vises.
26
Spille av sanger mens du trener
Du kan bruke spilleren som en stoppeklokke. Du kan ta tiden i opptil ni timer,
59 minutter og 59 sekunder, med trinnvise økninger på ett sekund.
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Bruke stoppeklokkefunksjonen (STOPWATCH)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
knappen  for å bekrefte.
(STOPWATCH), og trykk
 Trykk knappen DISP/HOME for å begynne tidtakingen.
 Trykk knappen DISP/HOME på nytt for å stoppe tidtakingen.
Hvis du trykker knappen DISP/HOME på nytt når tidtakingen er stoppet,
tilbakestilles stoppeklokken.
 Tips
Stoppeklokkefunksjonen kan brukes under avspilling. Når du bruker
stoppeklokkefunksjonen, vil imidlertid skjermbildet for måling av tid vises.
Slik stopper du stoppeklokkefunksjonen
Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises, og
velg deretter (ALL SONGS), (PLAYLIST) eller (FM) (bare NW-S202F/
S203F/S205F) fra menyskjermbildet og trykk knappen  for å bekrefte.
Indeks
Knappen DISP/HOME
27
Innstillinger
Innhold
Endre displaymodus
Du kan endre ønsket display for avspilling eller stoppmodus.
Knappen DISP/HOME
Meny
0120 / 0200
ATRAC 256kbps
01:35
C
Step (Skritt): Viser antall skritt.
Viser antall skritt, tilbakelagt distanse og innstilling for G-Sensor (G sensor).
Som standardinnstilling vises skrittelling under avspilling eller FM-mottak
(bare NW-S202F/S203F/S205F), eller tilbakelagt distanse ( side 40) og
skrittelleren tilbakestilles automatisk ( side 43) når spillerens klokke viser
0:00.
Calorie (Kalori): Viser antall kalorier.
Viser antall forbrente kalorier og innstilling for G-Sensor (G sensor).
Som standardinnstilling vises forbrukte kalorier under avspilling eller FMmottak (bare NW-S202F/S203F/S205F) ( side 40).
, , , vises i denne rekkefølgen, avhengig av hvor mange kalorier du har
forbrent. 5 ikoner av typen ( ) vises når maksimal kaloriverdi er nådd.
Clock (Klokke): Viser ukedag, måned, dato og gjeldende klokkeslett. Hvis du
vil ha informasjon om hvordan du angir klokkeslett, kan du se "Justere
gjeldende tidsinnstilling (Set Date-Time (Angi tid/klokkeslett))" ( side 44).
DISP: Viser animasjoner.
Fortsettes 
Indeks
Hver gang du trykker på knappen DISP/HOME, endres skjermen på følgende
måte:
Basic (Grunnleggende): Viser den grunnleggende skjermen.
(Standardinnstilling)
Property (Egenskaper): Viser sanginformasjon.
Viser gjeldende sangnummer (eller gjeldende album-/artistnummer)/totalt
antall sanger (eller totalt antall album/artister) i avspillingsområdet, brukt tid,
kodek (komprimeringstype), bithastighet og gjeldende innstilling for
lydkvalitet (Equalizer).
28
Innstillinger...Endre displaymodus
Sett innstillingen for strømsparing ( side 54) til "OFF" for å vise skjermen konstant.
Obs!
Meny
Indeks
Når innstillingen for lydkvalitet (Equalizer) ( side 33) er satt til "OFF", vises ikke
denne på "Property"-skjermbildet.
Vi
 anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker
spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av
hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller:
– Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en
veske e.l.
– Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake.
– Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til
side i et kjøretøy.
– Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du
utsetter spilleren for kraftige støt.
Spilleren beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/
vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av
hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende.
Innhold
 Tips
29
Innstillinger
Du kan angi sangrekkefølgen etter albumrekkefølgen, album etter
artistrekkefølgen, eller artistnavnrekkefølgen.
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Endre sangrekkefølgen (Sort)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sort>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge en sangrekkefølge, og trykk
knappen  for å bekrefte.
Album
Angivelse av sorteringsstatus
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Liste over sangrekkefølge
Innstillingselement/ikon
Beskrivelse
Album (albumrekkefølge)/ Sangene vises i albumrekkefølge. I albumet vises
sangene i sangnummerrekkefølge.
I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter
album. (Standardinnstilling)
Artist/Album (album etter Sangene vises i albumrekkefølge etter artist. I
artistrekkefølge)/
albumet vises sangene i sangnummerrekkefølge.
I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter
album.
Sangene vises i artistrekkefølge. Sangene med
Artist (artistrekkefølge)/
samme artist vises i sangnavnrekkefølge.
I kontrollmodus for mappe hoppes sanger over etter
artist.
Indeks
Knappen DISP/HOME
30
Innstillinger
Innhold
Angi volum ved hjelp av funksjonen for
forhåndsinnstilt volum (Volume Mode)
til 
Skyttelbryter
til 
Knappen DISP/HOME Knappen VOL +/–
Angi volumnivå for forhåndsinnstilt modus (Preset)
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Volume Mode>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
Fortsettes 
Indeks
Knappen 
Meny
Det finnes 2 modi for justering av volumnivå.
Manual (manuelt volum):
Trykk knappen VOL +/– for å justere volumnivået fra 0 til 30.
Preset (forhåndsinnstilt volum):
Trykk knappen VOL +/– for å angi ett av de tre forhåndsinnstilte nivåene,
"Low", "Mid", eller "Hi", som volumnivå.
31
Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum
for å bekrefte.
En linje vises over og under "Low".
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Obs!
Hvis AVLS ( side 36) er angitt, kan det hende at det faktiske volumet er lavere enn
innstillingene.
Når du deaktiverer AVLS, går volumet tilbake til det forhåndsinnstilte nivået.
Fortsettes 
Indeks
nivå, og trykk knappen  for å bekrefte.
Forhåndsinnstilte nivåer vises i rekkefølgen "Low", "Mid" og "Hi".
Med denne innstillingen kan du velge volumnivået ("Low", "Mid" eller
"Hi") ved å trykke knappen VOL +/–.
Meny
 Roter skyttelbryteren for å angi volumet for hvert forhåndsinnstilt
Innhold
 Roter skyttelbryteren for å velge "Preset", og trykk knappen 
32
Innstillinger...Angi volum ved hjelp av funksjonen for forhåndsinnstilt volum
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
Innhold
Bytte til manuell modus (Manual)
vises.
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Volume Mode>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Manual", og trykk knappen 
for å bekrefte.
Med denne innstillingen kan du justere volumnivået (fra 0 til 30) ved å
trykke knappen VOL +/–.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
Meny
 Roter skyttelbryteren for å velge
33
Innstillinger
Du kan tilpasse lydkvaliteten etter musikksjangeren.
Knappen 
Skyttelbryter
til 
Obs!
Du kan ikke tilpasse lydkvaliteten mens du bruker du bruker FM-mottaker (kun NWS202F/S203F/S205F).
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Equalizer>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge innstillingen for lydkvalitet, og
trykk knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Liste over innstillinger for lydkvalitet
Innstillingselement
Beskrivelse
OFF (Av)
Heavy
Pop
Jazz
Custom
(Tilpasset)
Innstilling for lydkvalitet er ikke aktivert. (Standardinnstilling)
Fremhever høye og lave nivåer for et kraftig lydbilde.
Fremhever mellomnivålyd – ideelt for vokal.
Fremhever høye og lave nivåer for et livaktig lydbilde.
Brukertilpassede lydinnstillinger. Se  side 34 for innstilling.
Obs!
Hvis lydkvalitetsinnstillingen du velger er fordreid når du skrur opp volumet, må du
skru ned.
Hvis
de personlige innstillingene som er lagret som "Custom", gir et annet volumnivå

enn de andre innstillingene, kan det være du må justere volumet manuelt for å
kompensere.
Indeks
Knappen DISP/HOME
Meny
til 
Innhold
Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)
34
Innstillinger
Knappen 
til 
til 
Obs!
Du kan ikke registrere lydkvaliteten mens du bruker du bruker FM-mottaker (kun NWS202F/S203F/S205F).
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Preset Custom>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
En linje vises over og under det laveste båndet.
 Roter skyttelbryteren for å angi nivået for hvert bånd, og trykk
knappen  for å bekrefte.
Lydkvalitetsrekkefølgen er satt fra lavbånd (bass) til høybånd (diskant).
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Du kan angi 7 nivåer for hvert av de 5 båndene, og registrere en ønsket
lydkvalitet. Deretter kan du velge den registrerte innstillingen under "Custom" i
"Tilpasse lydkvaliteten (Equalizer)" ( side 33).
Innhold
Registrere en ønsket lydkvalitet (Preset Custom)
35
Innstillinger
Knappen 
til 
til 
Obs!
Du kan ikke redusere volumnivået mellom sanger mens du bruker FM-mottakeren (kun
NW-S202F/S203F/S205F).
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "D.Normalizer>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "ON", og trykk knappen  for å
bekrefte.
Slik setter du til av
Velg "OFF" i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Du kan angi at volumnivået skal reduseres mellom sangene. Når denne
innstillingen er valgt, og du hører på albumsanger i modus for vilkårlig
avspilling, reduseres volumnivået mellom sangene for å minimalisere
forskjellen i innspillingsnivåene.
Innhold
Justere volumnivået (Dynamic Normalizer)
36
Innstillinger
Knappen 
til 
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "AVLS>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "ON", og trykk knappen  for å
bekrefte.
Volumet holdes på et moderat nivå.
Slik setter du til av
Velg "OFF" i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
 Tips
"AVLS" vises når du trykker knappen VOL +/– hvis AVLS er satt til "ON".
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Du kan aktivere AVLS (Automatic Volume Limiter System) for å begrense
maksimumsvolumet og dermed hindre forstyrrelser og hørselsskader. Med
AVLS kan du høre på musikk på et behagelig lydnivå.
Innhold
Begrense volumet (AVLS)
37
Innstillinger
Innhold
Slå av pipelyden (Beep)
Du kan slå av pipelydene på spilleren.
Knappen 
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Sound>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Beep>", og trykk knappen 
for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "OFF", og trykk knappen  for
å bekrefte.
Slik endrer du innstillingen til på
Velg "ON" i trinn .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Knappen DISP/HOME
Meny
til 
38
Innstillinger
Innhold
Angi informasjon for kaloritelling og
avstand (Height/Weight)
Knappen 
til 
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
Meny
Du kan angi informasjon (høyde/vekt/skrittlengde) slik at du teller kalorier og
måler avstanden mens du spiller av sanger i SPORTS MODE ( side 21).
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Height/Weight>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge verdien for "inch/lb" eller "cm/kg",
og trykk knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge vekt, og trykk knappen  for å
bekrefte.
"132lb (eller 60kg)" er angitt som standard.
 Roter skyttelbryteren for å velge høyde, og trykk knappen  for
å bekrefte.
"67inch (eller 170cm)" er angitt som standard.
Fortsettes 
39
Innstillinger...Angi informasjon for kaloritelling
du skyttelbryteren for å angi skrittlengden når du går, og deretter
trykker du knappen  for å bekrefte.
Skrittlengden beregnes etter høydeverdien (angitt i trinn ) × 0,5.
Innhold
 Når du har trykket knappen  for å angi "Run Stride>," roterer
Meny
 Når du har trykket knappen  for å angi "Walk Stride>," roterer
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
 Tips
Du kan angi høyden fra 80 til 250 cm (31 til 99 tommer), vekten fra 10 til 300 kg (22
til 660 lb). Når det gjelder andre verdier, kan du angi fra "Less" (minimumsverdi) eller
"More" (maksimumsverdi). Angi omtrentlig verdi.
Obs!
Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker
spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan telle skritt ordentlig avhengig av
hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller:
– Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en
veske e.l.
– Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake.
– Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til
side i et kjøretøy.
– Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du
utsetter spilleren for kraftige støt.
Spilleren
beregner avstanden og kaloritellingen basert på skrittellingen og høyden/

vekten/skrittlengden du angir ( side 38). Unøyaktige målinger kan oppstå avhengig av
hvor spilleren er festet, alder eller kjønn. Bruk denne funksjonen veiledende.
Når
du måler kalorier, må menyen G Sensor (G-sensor) ( side 40) være aktivert.

Informasjonen
du anga for "Height/Weight", brukes bare for å måle distansen og

kaloriene som forbrukes. Denne informasjonen sendes ikke via USB-forbindelsen.
Hvis du endrer verdi for høyde (trinn ) etter at du har angitt skrittlengden i  og ,
endres også skrittlengden.
Indeks
du skyttelbryteren for å angi skrittlengden når du løper, og
deretter trykker du knappen  for å bekrefte.
Skrittlengden beregnes etter høydeverdien (angitt i trinn ) × 0,7.
40
Innstillinger
Knappen 
til 
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
Meny
Spillerens innebygde G Sensor (G-sensor) gjenkjenner variasjoner i hastighet
og har funksjoner som skrittelling, tilbakelagt distanse og beregning av
forbrukte kalorier, eller endring av avspillingsmodus når du rister spilleren tre
ganger ( side 20). Du kan også deaktivere G Sensor (G-sensor).
Innhold
Stille inn G Sensor (G Sensor)
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "G Sensor>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge følgende innstilling for G Sensor
(G-sensor), og trykk knappen  for å bekrefte.
ON-MusicPB (aktivert under musikkavspilling): Aktiverer G Sensor (Gsensor) under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/S203F/
S205F). (standardinnstilling) Anbefales hvis du lytter til musikk mens du
driver med sport.
ON-Anytime (alltid på): G Sensor (G-sensor) er alltid aktivert. Anbefales
dersom du vil vite hvor mange skritt du tar og kalorier du forbrenner i
løpet av dagen. Selv om du ikke bruker spilleren, forblir imidlertid G
Sensor (G-sensor) aktivert og forbruker batteristrøm.
OFF (av): G Sensor (G-sensor) er ikke aktivert. Anbefales hvis du vil
spare strøm og forlenge bruken av spilleren.
Fortsettes 
41
Innstillinger...Angi skrittelling
Når G Sensor-menyen (G-sensor) er satt til "ON-MusicPB" (Aktivert under
musikkavspilling) eller "ON-Anytime" (Alltid på), vises "G" på skjermbildet for "Step"
(Skritt) eller "Calorie" (Kalori) ( side 27).
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som følger med ( side 6) når du bruker
spilleren. Det kan imidlertid hende at spilleren ikke kan aktivere G Sensor-funksjonen
(G-sensor) ordentlig avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende tilfeller:
– Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges separat) rundt halsen, midjen, en
veske e.l.
– Hvis du bruker spilleren inne i en veske som svinger frem og tilbake.
– Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp og ned, eller hvis du svaier fra side til
side i et kjøretøy.
– Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som krever bevegelse opp og ned, eller du
utsetter spilleren for kraftige støt.
Meny
Obs!
Innhold
 Tips
42
Innstillinger
Knappen 
til 
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Count History>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
Dato, antall skritt, distanse og kaloriforbruk vises på skjermen fra venstre
– i denne rekkefølgen. Ved å rotere skyttelbryteren kan du velge forrige
eller neste logg for skrittelling.
 Tips
Den nyeste loggen for skrittelling vises alltid øverst.
Hvis du setter menyen Counter Reset (Tilbakestilling av teller) ( side 43) til "Daily"
(Daglig), vil den daglige loggen lagres på spilleren.
Ved å aktivere menyen Reset All Setting (Tilbakestille alle innstillinger) ( side 49), kan
du slette loggen for skrittelling.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Logg for skrittelling registreres under skrittellingen når menyen G Sensor (Gsensor) er satt til "ON" ( side 40). Du kan vise opptil syv logger fra den
nyeste loggen.
Innhold
Vise logg for skrittelling (Count History)
43
Innstillinger
Du kan tilbakestille det samlede antallet skritt. "Daily" (Daglig) er angitt som
standard.
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Angi tilbakestilling for skrittelleren (Counter Reset)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Counter Reset>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge følgende tilbakestillingsmetode,
og trykk knappen  for å bekrefte.
Now (Nå): Tilbakestiller det samlede antallet skritt nå.
Daily (Daglig): Tilbakestiller det samlede antallet skritt når spillerens klokke
( side 44) viser 0:00.
OFF (Av): Tilbakestilling er ikke aktivert.
Hvis du vil velge "Now" (Nå), velger du "OK" og trykker knappen  for
å bekrefte. Hvis du velger "Cancel" (Avbryt) og trykker knappen  for
å bekrefte, vises menyen for tilbakestillingsmetode på nytt.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Knappen DISP/HOME
44
Innstillinger
(Set Date-Time)
Knappen 
Indeks
til 
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
Meny
Du kan stille inn og vise gjeldende tid.
Du kan angi dato og klokkeslett for at spilleren enten skal synkronisere med
datamaskinen automatisk, eller manuelt etter spilleren.
Innhold
Justere gjeldende innstilling for klokkeslett
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Set Date-Time>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Automatic" eller "Manual", og
trykk knappen  for å bekrefte.
Automatic (Automatisk): Synkroniserer dato og klokkeslett med
datamaskinen når du kobler spilleren til datamaskinen og starter SonicStageprogramvaren.
Manual (Manuelt): Angi dato og klokkeslett automatisk.
Hvis du velger "Automatic" (Automatisk), lukkes menyen SETTINGS.
Hvis du velger "Manual" (Manuelt), vises en linje over og under årstallet.
Fortsett med trinn  til .
Fortsettes 
45
Innstillinger...Justere gjeldende innstilling for klokkeslett
knappen  for å bekrefte.
En linje vises over og under månedstallet.
dato, time og minutt.
Når du har rotert skyttelbryteren for å justere innstillingen for dato og
klokkeslett, trykker du knappen  for å bekrefte.
Slik viser du gjeldende tid
Følg en av fremgangsmåtene nedenfor.
Still inn "Clock" (Klokke) i "Endre displaymodus" ( side 27).
Trykk en knapp mens HOLD-funksjonen er aktivert.
 Tips
Du kan velge datoformatet "måned/dag" eller "dag/måned". Videre kan du velge
tidsformat fra 12 eller 24 timers visning. Se "Angi datoformat (Date Disp Type)" ( side
46), eller "Angi tidsformat (Time Disp Type)" ( side 47).
Obs!
Hvis spilleren ikke er i bruk over lang tid, kan det være du må stille inn dato og
klokkeslett på nytt.
Hvis
gjeldende tid ikke er angitt og displayet er satt til "Clock" (Klokke) ( side 27),

vises "---".
Indeks
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Meny
 Følg anvisningene i trinn  for å justere innstillingene for måned,
Innhold
 Roter skyttelbryteren for å justere årsinnstillingen, og trykk
46
Innstillinger
Du kan velge datoformatet du angav ( side 44) fra enten "måned/dag" eller
"dag/måned".
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Angi datoformat (Date Disp Type)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Date Disp Type>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge datoformatet, og trykk knappen
 for å bekrefte.
mm/dd (mm/dd): Datoformatet "måned/dag" vises (standardinnstilling).
dd/mm (dd/mm): Datoformatet "dag/måned" vises.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Knappen DISP/HOME
47
Innstillinger
Du kan velge tidsformatet du angav ( side 44) fra 12 eller 24 timers visning.
"24h" (24 t) er angitt som standard.
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Angi tidsformat (Time Disp Type)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Date-Time>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Time Disp Type>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "12h" (12 t) eller "24h" (24 t), og
trykk knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Knappen DISP/HOME
48
Innstillinger
Informasjon som produktnavn, kapasitet til innebygd flash-minne,
serienummer og fastvareversjon, kan vises.
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Vise spillerinformasjon (Information)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Information>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
Roter skyttelbryteren for å vise følgende informasjon:
1: produktnavn
2: kapasitet til innebygd flash-minne
3: serienummer
4: versjonsinformasjon for spillerens fastvare
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til displayet endres.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Knappen DISP/HOME
49
Innstillinger
(Reset All Setting)
Knappen 
til 
til 
Obs!
Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus.
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME i stoppmodus til HOMEskjermbildet vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Initialize>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Reset All Setting>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "OK", og trykk knappen  for å
bekrefte.
Når tilbakestillingen er fullført, vises "COMPLETE".
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Slik avbryter du tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger
Velg "Cancel" i trinn , og trykk knappen  for å bekrefte.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Du kan tilbakestille spilleren til fabrikkinnstillingene. Dette vil ikke føre til at
sangene du har overført til spilleren, blir slettet.
Innhold
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger
50
Innstillinger
Knappen 
til 
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
Obs!
Bare tilgjengelig når du bruker funksjonen ALL SONGS i stoppmodus.
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME i stoppmodus til HOMEskjermbildet vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
Meny
Du kan formatere det innebygde flash-minnet i spilleren.
Når du formaterer minnet, slettes alle musikkdata og andre data som er lagret.
Pass på å sjekke dataene som er lagret i minnet, før du formaterer.
Innhold
Formatere minnet (Format)
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Initialize>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Format>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "OK", og trykk knappen  for å
bekrefte.
"FORMATTING..." vises, og formateringen starter.
Når formateringen er fullført, vises "COMPLETE".
Fortsettes 
51
Innstillinger...Formatere minnet
Slik avbryter du formateringen
Velg "Cancel" i trinn , og trykk knappen  for å bekrefte.
Meny
Obs!
Innhold
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Ikke formater det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av Windows Utforsker.
Indeks
52
Innstillinger
Knappen 
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
Obs!
Du kan ikke stille inn dette under USB-tilkoblingen.
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "USB Power>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "100mA" eller "500mA", og trykk
knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
 Tips
Når du kobler spilleren til en bærbar datamaskin, anbefales det at du kobler
datamaskinen til et strømuttak.
Ladetiden vil bli lenger hvis "USB Power" er satt til "100mA".
Indeks
til 
Meny
Hvis strømforsyningen (USB Bus Powered) er utilstrekkelig, kan det
forekomme ufullstendige dataoverføringer mellom datamaskinen og spilleren,
avhengig av hvordan du bruker datamaskinen. I slike tilfeller kan
dataoverføringen forbedres ved at du setter USB-tilkoblingen (USB Power) til
"100mA". "500mA" er angitt som standard.
Innhold
Endre innstillingen for USB-tilkobling (USB Power)
53
Innstillinger
Knappen 
til 
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Disp. Rotation>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "ON" eller "OFF", og trykk
knappen  for å bekrefte.
"OFF" er angitt som standard.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
 Tips
Selv om du endrer plasseringen til displayet, vil dette ikke endre skyttelbryterfunksjonen
(() eller VOL +/–).
Obs!
Selv om du endrer displayets plassering i henhold til fremgangsmåten ovenfor, kan ikke
plasseringen til Power Save-displayet ( side 54) for ALL SONGS ( side 13) eller
PLAYLIST ( side 14) endres.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Du kan endre displayets plassering slik at det enkelt kan betjenes, for eksempel
når du fester spilleren ved hjelp av klipset eller armbåndet som følger med.
Innhold
Angi om displayet skal være på venstre eller
høyre side (Disp. Rotation)
54
Innstillinger
Skjermbildet skifter til strømsparing når spilleren ikke er i bruk på omtrent 15
sekunder.
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Redusere strømforbruket (Power Save)
Skyttelbryter
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Advanced Menu>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Power Save>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge innstillingen for strømsparing, og
trykk knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Liste over strømsparingsinnstillinger
Innstillingselement
Beskrivelse
ON-Normal (På-Normal)
Strømsparingsskjermbildet vises i displayet når
spilleren ikke er i bruk i omtrent 15 sekunder
(standardinnstilling).
Ingenting vises i displayet. Denne innstillingen
bruker minst batteri.
Ikonene eller bokstavene vises i displayet hele tiden
under avspilling eller FM-mottak (bare NW-S202F/
S203F/S205F).
ON-Super (På-Super)
OFF (Av)
Indeks
Knappen DISP/HOME
55
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Du kan lytte til FM-radio. Lad opp det innebygde, oppladbare batteriet før du
bruker spilleren ( side 62), og koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten.
Meny
1 Bytte til FM-mottakeren
Indeks
Knappen 
til 
Skyttelbryter
til 
Knappen DISP/HOME
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
for å bekrefte.
Skjermbildet for FM-mottakeren vises.
(FM) og trykk knappen 
Skjermbilde for FM-mottakeren*
FM
Innhold
Lytte til FM-radio
01
ST AND BY
Innstillingsmodus Kanalnummer
90.0
MO NO SCAN
M Hz
Frekvens
* Skjermbildet for FM-mottakeren på bildet kan være annerledes enn din
modell.
Fortsettes 
56
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Meny
Slik slår du kort av volumet på FM-mottakeren
Hvis du trykker knappen , dempes FM-mottakerlyden. FM-mottakeren
går inn i dvalemodus etter ca. 5 sekunder, og displayet slår seg av. Hvis du
trykker knappen , oppheves dempingen av FM-mottakerlyden.
Innhold
Slik stopper du FM-mottakeren og går tilbake til lydspilleren
Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet vises.
Deretter velger du (ALL SONGS) eller (PLAYLIST) fra menyskjermbildet
og trykker knappen  for å bekrefte.
Hvis det ikke er noen sanger i spillelisten, velger du (ALL SONGS).
Indeks
Obs!
Hvis du roterer skyttelbryteren til () i dvalemodus, velges forrige
(eller neste) kanalnummer eller frekvens. Lyden er dempet, uavhengig av
knappen VOL +/-.
(STOPWATCH) i HOMEUnder FM-mottak vises ikke (SPORTS MODE) og
skjermbildet.
Under FM-mottak kan du ikke endre displayet ved å trykke knappen DISP/HOME.
2 Stille inn radiostasjoner automatisk (FM Auto Preset)
Du kan automatisk stille inn mottakbare radiostasjoner (opptil 30 stasjoner) i
ditt område ved å velge "FM Auto Preset" (Automatisk FMforhåndsinnstilling). Dette er praktisk når du skal bruke FM-mottakeren for
første gang, eller når du endrer til et nytt område.
Obs!
Operasjonen "FM Auto Preset" vil slette tidligere lagrede radiostasjoner.
Knappen 
til 
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "FM Auto Preset>", og trykk
knappen  for å bekrefte.
Fortsettes 
57
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Indeks
Slik stopper du lagringen
Velg "Cancel" (Avbryt) i trinn , og trykk knappen .
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Hvis flere unødvendige stasjoner mottas
Hvis det er mye forstyrrelser eller mottaket er for følsomt, endrer du
mottaksinnstillingen ( side 60) til "Low" (Lav).
3 Velge radiostasjoner
Du kan velge radiostasjoner på to måter (manuelt eller via forhåndsinnstilling).
Knappen 
til 
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
bekrefte.
Radiostasjonene lagres i rekkefølge fra lav til høy frekvens.
"COMPLETE" vises når lagringen er fullført. Deretter mottas den første
lagrede stasjonen.
Innhold
 Roter skyttelbryteren for å velge "OK", og trykk knappen  for å
til 
(manuell innstilling)
Normal (forhåndsinnstilling)
HOLD
Skyv skyttelbryteren til mappeposisjon for å gå til manuell instillingsmodus.
Skyv skyttelbryteren til normal posisjon for å gå til forhåndsinstillingsmodus.
Manual Tuning (Manuell innstilling): I manuell innstillingsmodus kan du
velge radiostasjoner etter frekvens.
Preset Tuning (Forhåndsinnstilling): I forhåndsinnstillingsmodus kan du
velge radiostasjoner etter kanalnummer.
Fortsettes 
58
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Velge forrige frekvens
Roter skyttelbryteren kort til .
Velge neste frekvens
Roter skyttelbryteren kort til .
Velge forrige mottakbare
radiostasjon*
Velge neste mottakbare
radiostasjon*
Roter skyttelbryteren til  og hold.
Roter skyttelbryteren til  og hold.
*Ved å rotere og holde inne skyttelbryteren til () under FM-mottak,
blir forrige (eller neste) radiostasjon funnet. Hvis mottaket er godt, godtas
radiostasjonen.
Hvis det er mye forstyrrelser eller mottaket er for følsomt, endrer du
mottaksinnstillingen ( side 60) til "Low" (Lav).
Hvis du roterer skyttelbryteren til () i dvalemodus, velges en lavere
(eller høyere) frekvens og forrige (eller neste) radiostasjon blir ikke funnet og
det kommer ingen lyd.
Forhåndsinnstilling
, kanalnummer og frekvens vises i skjermbildet for FM-mottakeren i angitt
rekkefølge.
Hvis du vil
Bruk
Velge forrige kanalnummer
Roter skyttelbryteren kort til .
Velge neste kanalnummer
Roter skyttelbryteren kort til .
Obs!
Du kan ikke velge radiostasjoner hvis det ikke er lagret noen forhåndsinnstilte stasjoner.
Legg inn stasjonene ved hjelp av "FM Auto Preset" ( side 56).
 Forbedre mottaket
Ledningen til hodetelefonene fungerer som antenne, og bør strekkes ut så langt som
mulig.
Indeks
Bruk
Meny
Hvis du vil
Innhold
Manuell innstilling
, frekvens og kanalnummer vises i skjermbildet for FM-mottakeren i angitt
rekkefølge.
59
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Du kan stille inn radiostasjoner som ikke blir fanget opp av "FM Auto Preset"
( side 56).
til 
Meny
Knappen 
Innhold
Stille inn ønskede radiostasjoner
Skyttelbryter
til 
 Velg ønsket frekvens i manuell innstillingsmodus ( side 57).
 Trykk og hold inne knappen .
Frekvensen du velger i trinn , lagres, og kanalnummeret vises.
 Tips
Du kan lagre opptil 30 stasjoner (P01 til P30).
Obs!
Kanalnumrene sorteres alltid i rekkefølge fra lav til høy frekvens.
Slik sletter du lagrede radiostasjoner
 Velg kanalnummeret for den ønskede frekvensen.
 Trykk og hold inne knappen .
 Roter skyttelbryteren for å velge "OK", og trykk knappen  for å
bekrefte.
Den lagrede radiostasjonen slettes, og den neste vises.
Slik avbryter du sletting av den lagrede stasjonen
Velg "Cancel" (Avbryt) i trinn , og trykk knappen .
Indeks
Knappen DISP/HOME
60
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Knappen 
til 
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Scan Sens>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Low", og trykk knappen  for
å bekrefte.
Slik stiller du mottaket tilbake igjen
Velg "High" i trinn , og trykk knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Når du bruker "FM Auto Preset" ( side 56) eller "Manual Tuning" ( side
57), kan det hende du mottar mange unødvendige radiostasjoner fordi
mottaket er for følsomt. I så fall setter du det til "Low". "High" er angitt som
standard.
Innhold
Angi mottaket (Scan Sens)
61
Lytte til FM-radio (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Knappen 
til 
til 
 Trykk og hold inne knappen DISP/HOME til HOME-skjermbildet
vises.
 Roter skyttelbryteren for å velge
 for å bekrefte.
(SETTINGS), og trykk knappen
 Roter skyttelbryteren for å velge "Mono/Auto>", og trykk knappen
 for å bekrefte.
 Roter skyttelbryteren for å velge "Mono", og trykk knappen 
for å bekrefte.
Slik går du tilbake til automatisk angivelse
Velg "Auto" i trinn , og trykk knappen  for å bekrefte.
Slik går du tilbake til forrige meny
Trykk knappen DISP/HOME.
Indeks
Skyttelbryter
Knappen DISP/HOME
Meny
Hvis det oppstår støy under FM-mottak, velger du "Mono". Hvis du velger
"Auto", brukes stereo eller mono automatisk avhengig av mottaksforholdene.
"Auto" er angitt som standard.
Innhold
Veksle mellom mono og stereo (Mono/Auto)
62
Avanserte funksjoner
Batterinivået blir lavere som vist i batteriikonet. Hvis "LOW BATTERY" vises,
kan du ikke spille av musikk. I så fall må du lade batteriet ved å koble til
datamaskinen.
Obs!
Batteriet bør lades i en romtemperatur på 5 til 35 ºC.
"DATA ACCESS" vises i displayet når spilleren har tilgang til datamaskinen. Du må
ikke koble fra spilleren mens "DATA ACCESS" vises. Dette kan føre til at dataene som
overføres, blir skadet.
Det kan hende at enkelte USB-enheter som er koblet til datamaskinen, hindrer riktig
bruk av spilleren.
Kontrollknappene på spilleren er deaktiverte når spilleren er koblet til en datamaskin.
Indeks
Om angivelse av batterinivå
Batteriikonet i displayet ( side 12) endres som vist nedenfor. Se  side 88
for informasjon om batterivarighet.
Meny
Spilleren lades når du kobler den til en datamaskin.
Nå du kobler spilleren til datamaskinen, må du bruke den medfølgende USBkabelen.
Når batterinivået i displayet viser:
, er ladingen fullført (ladetiden er
omtrent 45 minutter*).
Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på
lenge, bør du lade den helt opp først (til gjenstående batterinivå viser
i
displayet).
*Dette er omtrentlig ladetid når batterinivået er lavt og innstillingen "USB
Power" ( side 52) er "500mA" i romtemperatur. Ladetiden varierer i
henhold til batterinivå og batteritilstand. Hvis batteriet lades i kalde
omgivelser, kan ladingen ta lengre tid. Den tar også lengre tid hvis du
overfører lydfiler til spilleren under lading.
Innhold
Lade spilleren
63
Avanserte funksjoner
Ved å følge noen enkle retningslinjer, kan du øke mengden spilletid du får fra
én batterilading.
Slik deaktiverer du G Sensor
Spillerens innebygde G Sensor (G-sensor) gjenkjenner variasjoner i hastighet
og inneholder ulike funksjoner. Når G Sensor (G-sensor) er aktiv, er
batteriforbruket høyere. Hvis du ønsker å spare på batteriet og forlenge bruken
av spilleren, anbefales det at du deaktiverer G Sensor (G-sensor) ( side 40).
Sette spilleren i dvalemodus
Når du stopper avspillingen av sanger eller FM-mottak (bare NW-S202F/
S203F/S205F) ved å trykke på knappen , slås displayet av automatisk etter
noen få sekunder og spilleren går i dvalemodus.
Når G Sensor-menyen (G-sensor) er deaktivert i dvalemodus, bruker spilleren
svært lite batteristrøm.
Obs!
Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til en bærbar datamaskin som ikke
er koblet til strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut batteriet på den bærbare
datamaskinen.
Indeks
Justere format og bithastighet for sanger
Avspillingstiden varierer, ettersom batteritiden kan påvirkes av formatet og
bithastigheten på sangene som spilles av.
Et fullt batteri vil for eksempel gi omtrent 18 timers spilletid for sanger i
ATRAC-format ved 48 kbps, men bare omtrent 15 timer for sanger i WMAformat ved 128 kbps. Nøyaktig spilletid som er tilgjengelig fra en full lading,
varierer i henhold til bruksbetingelsene og -miljøet.
Meny
Slå av displayet automatisk
Ved å angi at displayet skal slås av etter en bestemt periode med inaktivitet
(omtrent 15 sekunder), kan du spare batteristrøm.
Se "Redusere strømforbruket (Power Save)" ( side 54) for innstillingen.
Innhold
Maksimere batteriets levetid
64
Avanserte funksjoner
WMA: WMA (Windows Media Audio) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
utviklet av Microsoft Corporation. WMA-formatet gir samme lydkvalitet som
MP3-formatet, men med mindre filstørrelse.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) er et samlebegrep som
brukes til å referere til formatene ATRAC3 og ATRAC3plus. ATRAC er en
lydkomprimeringsteknologi som gir både høy lydkvalitet og høy komprimeringsratio.
ATRAC3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til sanger med
standard CD-lyd. ATRAC3plus, en mer avansert versjon av ATRAC3, kan
komprimere lydfiler til omtrent 1/20 av størrelsen til spor med standard CD-lyd.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization
for Standardization). AAC-formatet gir samme lydkvalitet som MP3-formatet,
men med en mindre filstørrelse.
Hva er bithastighet?
Bithastighet refererer til mengden data som brukes til å lagre hvert sekund med
lyd. Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde.
Hva er forholdet mellom bithastighet, lydkvalitet og lagringsstørrelse?
Generelt gir høyere bithastigheter bedre lydkvalitet, men krever mer
lagringsplass for samme lydlengde, så du kan lagre færre sanger på spilleren.
Lavere bithastigheter gjør det mulig å lagre flere sanger, men med lavere lydkvalitet.
Hvis du vil ha informasjon om støttede lydformater og bithastighet, kan du se
 side 88.
Obs!
Hvis du importerer en sang fra en CD til SonicStage ved lav bithastighet, kan du ikke
forbedre lydkvaliteten ved å velge en høy bithastighet når du overfører sangen fra
SonicStage til spilleren.
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) er en vanlig lydkomprimeringsteknologi
som er utviklet av MPEG-arbeidsgruppen i ISO (International Organization
for Standardization).
MP3 kan komprimere lydfiler til omtrent 1/10 av størrelsen til sanger med
standard CD-lyd.
Meny
Hva er format?
Formatet til en sang refererer til metoden SonicStage bruker til å lagre lydinformasjon
for sangen når den importeres til SonicStage fra Internett eller lyd-CDer.
Vanlige formater er blant annet MP3, WMA og ATRAC.
Innhold
Hva er format og bithastighet?
65
Avanserte funksjoner
For at sangene skal kunne spilles av uten pauser, må du importere alle sangene på ett
enkelt album på en gang til SonicStage-programvaren i samme ATRAC-format.
Indeks
Obs!
Meny
Hvis du importerer sanger til SonicStage i ATRAC-format og overfører dem til
spilleren, kan du spille dem av kontinuerlig på spilleren uten pauser mellom
sangene.
Et album som for eksempel inneholder en lang innspilling av en konsert, uten
pauser mellom sangene, kan spilles av kontinuerlig og uten pauser etter at
sangene er importert til SonicStage i ATRAC-format og deretter overført til
spilleren.
Innhold
Spille av sanger uten pauser
66
Avanserte funksjoner
Det kan hende at sanginformasjonen for noen CDer ikke kan hentes fra Internett. Du
kan skrive inn og redigere sanginformasjon manuelt i SonicStage for sanger som ikke
finnes i Internett-databasen. Se Hjelp for SonicStage for informasjon om hvordan du
redigerer sanginformasjon.
Indeks
Obs!
Meny
Når du importerer CD-sanger til SonicStage, hentes sanginformasjonen (for
eksempel albumtittel, artistnavn og sangnavn) automatisk fra en CDdatabasetjeneste (CDDB, the Gracenote CD DataBase) på Internett uten
kostnader. Når sangene overføres til spilleren, overføres sanginformasjonen
sammen med dem.
Ved å knytte denne informasjonen til sangene kan du bruke ulike avanserte
søkefunksjoner i spilleren.
Innhold
Hvordan importeres sanginformasjon til
spilleren?
67
Avanserte funksjoner
Meny
Du kan lagre data i det innebygde flash-minnet i spilleren ved å overføre det fra
datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis spilleren er koblet til
datamaskinen, vises det innebygde flash-minnet i Windows Utforsker som et
flyttbart lagringsmedium.
Innhold
Lagre andre typer data enn lydfiler
Obs!
Indeks
Ikke bruk SonicStage mens du bruker det innebygde flash-minnet i spilleren ved hjelp av
Windows Utforsker.
Du
må alltid bruke SonicStage til å overføre lydfiler som du vil spille av på spilleren.

Lydfiler som overføres med Windows Utforsker, kan ikke spilles av med spilleren.
Du må ikke koble fra den medfølgende USB-kabelen mens du overfører data mellom
datamaskinen og spilleren. Dataene som overføres, kan bli skadet.
Ikke
formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av Windows Utforsker. Hvis du skal

formatere flash-minnet, må du bruke "Format"-menyen i spilleren ( side 50).
68
Avanserte funksjoner
Last ned oppdateringsprogrammet til datamaskinen fra webområdet.
Koble spilleren til datamaskinen, og start deretter
oppdateringsprogrammet.
Oppdater fastvaren ved å følge instruksjonene på skjermen.
Fastvaren er oppdatert.
Indeks
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre land eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Meny
Du kan oppdatere fastvaren i spilleren og på den måten få nye funksjoner, ved
å installere den nyeste spillerfastvaren. Du finner mer informasjon om den
nyeste fastvaren og hvordan du installerer den, på følgende webområder:
Innhold
Oppgradere fastvaren i spilleren
69
Feilsøking
Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du prøve å løse problemet ved å
utføre følgende trinn.
sekunder for å tilbakestille spilleren.
Sangene og innstillingene på spilleren fjernes ikke selv om du tilbakestiller den.
Indeks
Knappen DISP/HOME
Meny
1 Trykk knappen DISP/HOME og knappen  samtidig i mer enn 7
Innhold
Feilsøking
Knappen 
2 Finn symptomene på problemet i feilsøkingstabeller nedenfor, og prøv
å løse det ved å følge de angitte handlingene.
3 Se etter informasjon om problemet i Hjelp for SonicStage.
4 Se etter informasjon om problemet på et av webområdene for
brukerstøtte.
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre land eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser problemet, må du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Bruk
Symptom
Årsak/løsning
Det er ingen lyd.
Volumnivået er satt til null.
Skru opp volumet ( side 9).
Hodetelefonen er ikke koblet ordentlig til.
Koble hodetelefonkontakten ordentlig til
( side 11).
Hodetelefonpluggen
er skitten.

Rengjør
pluggen
med
en myk, tørr klut.

Det er ikke lagret noen filer i det innebygde flashminnet.
Hvis "NO DATA" vises, må du overføre lydfiler
fra datamaskinen.
Fortsettes 
70
Feilsøking
Bruk (fortsatt)
Et apparat som sender ut radiosignaler, for eksempel
en mobiltelefon, brukes nær spilleren.
Når du bruker slike apparater, bør du holde dem
borte fra spilleren.
Knappene virker ikke.
Skyttelbryteren er satt til HOLD.
Skyv skyttelbryteren til normal (midtre) posisjon
( side 10).
Det er kondens i spilleren.
La spilleren tørke noen timer.
Det
er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.

Lad batteriet ved å koble til datamaskinen
( side 62).
Hvis du har ladet batteriet og situasjonen er den
samme, trykker du knappen DISP/HOME og
knappen  samtidig i mer enn 7 sekunder for
å tilbakestille spilleren ( side 69).
Spilleren fungerer ikke.
Det er ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet ved å koble til datamaskinen
( side 62).
Hvis
du har ladet batteriet og situasjonen er den

samme, trykker du knappen DISP/HOME og
knappen  samtidig i mer enn 7 sekunder for
å tilbakestille spilleren ( side 69).
Det innebygde flash-minnet i spilleren ble formatert
ved hjelp av Windows Utforsker.
Formater det innebygde flash-minnet ved hjelp av
"Format"-menyen i spilleren ( side 50).
Den
medfølgende USB-kabelen ble koblet fra

spilleren mens dataoverføringen pågikk.
Overfør filer som kan brukes, tilbake til
datamaskinen, og formater det innebygde flashminnet ved hjelp av "Format"-menyen i spilleren
( side 50).
Finner ikke de overførte
sangene.
Volumet er ikke høyt
nok.
AVLS er aktivert.
Deaktiver AVLS ( side 36).
Det kommer ikke lyd fra
høyre kanal i
hodetelefonene.
Hodetelefonpluggen er ikke satt helt inn.
Hvis hodetelefonene ikke er ordentlig tilkoblet, vil
ikke lyden høres ordentlig. Koble
hodetelefonpluggen inn i kontakten til den klikker
på plass ( side 11).
Det er ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet ved å koble til datamaskinen
( side 62).
Avspillingen stoppet
brått.
Fortsettes 
Indeks
Det kommer støy.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
71
Feilsøking
Bruk (fortsatt)
Årsak/løsning
Symptom
Årsak/løsning
"" vises for en tittel.
Det er brukt tegn som spilleren ikke kan vise.
Bruk den medfølgende SonicStage-programvaren
til å endre tittelen til passende tegn.
Fortsettes 
Indeks
Display
Meny
Selv om du bruker Music Spilleren gjenkjenner ikke bevegelsestempoet
Pacer-funksjonen
ordentlig.
(Musikktempo) ( side
Vi anbefaler at du bruker klips eller armbånd som
23), endres ikke
følger med ( side 6) når du bruker spilleren.
spillelisten.
Det kan imidlertid hende at spilleren ikke
gjenkjenner bevegelsestempoet ordentlig
avhengig av hvordan den er festet, eller i følgende
tilfeller:
– Hvis du bruker spilleren med en stropp (selges
separat) rundt halsen, midjen, en veske e.l.
– Hvis du bruker spilleren inne i en veske som
svinger frem og tilbake.
– Hvis du bruker spilleren under bevegelse opp
og ned, eller hvis du svaier fra side til side i et
kjøretøy.
– Hvis du bruker spilleren under aktiv idrett som
krever bevegelse opp og ned, eller du utsetter
spilleren for kraftige støt.
Selv om du rister
Du rister spilleren på feil måte.
spilleren tre ganger,
Som vist i illustrasjonen på side 20, holder du
skifter ikke
spilleren med displayet opp og rister spilleren opp
avspillingsmodusen.
og ned tre ganger i takt innen to sekunder.
G Sensor-menyen (G-sensor) er satt til "OFF".
Når G Sensor-menyen (G-sensor) ( side 40) er
satt til "OFF," er denne funksjonen ikke
tilgjengelig. Sett til "ON" og rist deretter spilleren.
Innhold
Symptom
72
Feilsøking
Lade batteriet
Driftstemperaturen er under 5 °C.
Batterilevetiden blir kortere på grunn av
batteriegenskapene. Dette er ikke en feil.
Batteriet er ikke ladet lenge nok.
Lad batteriet lenger hvis USB-tilkoblingen (USB
Power) er satt til "100mA" ( side 52).
G
Sensor-menyen
(G-sensor) er satt til "ON".

Batteriet bruker mer strøm enn når G Sensormenyen (G-sensor) ( side 40) er satt til "OFF".
Du
kan spare på batteriet ved å endre innstillingene

samt nøye følge med på batteribruken ( side 63).
Batteriet må skiftes ut.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Spilleren kan ikke lade
batteriet.
USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
datamaskinen på riktig måte.
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
på nytt.
Bruk den medfølgende USB-kabelen.
Tilkobling til datamaskin/SonicStage
Symptom
Årsak/løsning
SonicStage-programvaren Datamaskinens operativsystem er ikke kompatibelt
kan ikke installeres.
med SonicStage.
Se systemkravene ( side 89).
Ikke
alle Windows-programmer er lukket.

Hvis
du starter installasjonen mens andre

programmer kjører, kan det oppstå feil. Dette
gjelder spesielt programmer som krever
betydelige systemressurser, for eksempel
antivirusprogrammer.
Det er ikke nok ledig plass på harddisken i
datamaskinen.
Du må ha 200 MB ledig plass eller mer. Slett
unødvendige filer på datamaskinen.
Du er ikke logget på som "Administrator".
Hvis du ikke er logget på som "Administrator",
kan SonicStage-installeringen mislykkes.
Kontroller at du er logget på med en konto som
har "Administrator"-rettigheter.
Fortsettes 
Indeks
Batteriets levetid er kort.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
73
Feilsøking
Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsatt)
Årsak/løsning
Indeks
Fortsettes 
Meny
Under installeringen av
Installeringen foregår som normalt. Vent litt.
SonicStage-programvaren, Installeringen kan ta 30 minutter eller mer, avhengig
beveger ikke
av systemmiljøet.
fremdriftslinjen på
datamaskinskjermen seg.
Tilgangslampen på
datamaskinen har ikke lyst
på noen minutter.
SonicStage starter ikke.
Systemmiljøet til datamaskinen er endret, kanskje
fordi du har oppdatert Windows-operativsystemet.
"USB CONNECT" vises USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
ikke når jeg har koblet til
datamaskinen på riktig måte.
datamaskinen med den
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
medfølgende USBpå nytt.
kabelen.
Bruk den medfølgende USB-kabelen.
Du bruker en USB-hub.
Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub. Koble spilleren direkte
til datamaskinen.
Vent på godkjenningen til SonicStageprogramvaren.
Et
 annet program kjører på datamaskinen.
Koble fra USB-kabelen, vent noen minutter, og
koble den deretter til på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kobler du fra USB-kabelen, starter
datamaskinen på nytt og kobler deretter til USBkabelen igjen.
USB-tilkoblingen for spilleren (USB Power) er satt
til "500mA".
Sett "USB Power" til "100mA" ( side 52).
Installeringen av SonicStage-programvaren
mislyktes.
Koble spilleren fra datamaskinen, og installer
programvaren på nytt ved hjelp av CD-ROMen
som fulgte med ( "Quick Start Guide"). Musikk
som er registrert med den tidligere installeringen,
vil være tilgjengelig med den nye SonicStageinstalleringen.
Spilleren gjenkjennes
USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
ikke av datamaskinen når datamaskinen på riktig måte.
den kobles til.
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
på nytt.
Du bruker en USB-hub.
Det kan hende det ikke fungerer å koble til
spilleren via en USB-hub. Koble spilleren direkte
til datamaskinen.
Innhold
Symptom
74
Feilsøking
Tilkobling til datamaskin/SonicStage (fortsatt)
USB-kabelen er ikke koblet til USB-porten på
datamaskinen på riktig måte.
Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til
på nytt.
Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige
sanger tilbake til datamaskinen.
Du
har allerede overført mer enn 65 535 sanger eller

mer enn 8192 spillelister til det innebygde flashminnet, eller du prøver å overføre en spilleliste som
inneholder mer enn 999 sanger.
Sanger
med begrenset avspillingsperiode eller

-antall vil kanskje ikke overføres på grunn av
begrensninger angitt av opphavsrettsinnehaverne.
Kontakt distributøren for informasjon om
innstillingene for hver lydfil.
Bare et lite antall sanger Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashkan overføres til spilleren. minnet.
(Tilgjengelig
Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige
innspillingstid er kort.)
sanger tilbake til datamaskinen.
Andre
data enn lyddata er lagret i det innebygde

flash-minnet.
Frigjør mer plass ved å flytte andre data til
datamaskinen.
Lyddata kan ikke
Datamaskinen som du prøver å overføre sanger til,
overføres tilbake til
er ikke den samme datamaskinen som du overførte
datamaskinen fra
sangene fra opprinnelig.
spilleren.
Du kan bare overføre sanger til den datamaskinen
de opprinnelig kom fra. Hvis sangene ikke kan
overføres tilbake til datamaskinen, og du vil slette
sangene på spilleren, velger du du sangene i
SonicStage-programmet og klikker for å slette
dem.
Lyddataene er slettet fra datamaskinen du brukte til
å overføre til spilleren.
Lyddataene kan ikke overføres tilbake til
datamaskinen hvis sangen er slettet fra datamaskinen
som ble brukt til å overføre til spilleren.
Spilleren blir ustabil når Du bruker en USB-hub eller en USB-forlengelseskabel.
den er koblet til
Det kan hende det ikke fungerer å koble til
datamaskinen.
spilleren via en USB-hub eller -forlengelseskabel.
Koble den medfølgende USB-kabelen direkte til
datamaskinen.
Fortsettes 
Indeks
Lyddata kan ikke
overføres til spilleren fra
datamaskinen.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
75
Feilsøking
FM-mottaker (bare NW-S202F/S203F/S205F)
Frekvensen er ikke stilt inn nøyaktig.
Velg frekvensen manuelt for å bedre mottaket
( side 57).
Mottaket er svakt og
lydkvaliteten er dårlig.
Radiosignalet er svakt.
Lytt til FM-radio nær et vindu, ettersom signalet
kan være svakt inne i bygninger eller kjøretøy.
Hodetelefonledningen er ikke strukket langt nok ut.
Hodetelefonledningen fungerer som antenne.
Strekk den ut så langt som mulig.
FM-kringkastingen
påvirkes av forstyrrelser.
Et apparat som sender ut radiosignaler, for eksempel
en mobiltelefon, brukes nær spilleren.
Når du bruker slike apparater, bør du holde dem
borte fra spilleren.
Annet
Symptom
Årsak/løsning
Det kommer ingen
pipelyd når spilleren
brukes.
Spilleren blir varm.
Pipelyden er satt til "OFF".
Velg "ON" i "Beep"-menyen ( side 37).
Under ladingen kan spilleren bli litt varm.
Indeks
Du kan ikke høre FMkringkastingen godt.
Meny
Årsak/løsning
Innhold
Symptom
76
Feilsøking
Innhold
Meldinger
Følg instruksjonene nedenfor hvis det vises en melding i displayet.
Løsning
ACCESS
Denne meldingen vises
etter at du har koblet
USB-kabelen fra
datamaskinen eller
tilbakestilt den ( side
69).
Volumnivået overskrider
den tillatte verdien når
AVLS er aktivert.
Dette er ikke en
feilmelding. Vent til
meldingen forsvinner.
AVLS (blinker)
CANNOT PLAY
CHARGE ERROR
DATA ACCESS
DRM ERROR
EXPIRED
Skru volumet ned eller
deaktiver AVLS ( side
36).
Spilleren kan ikke spille Hvis du ikke har bruk for
av enkelte filer på grunn sangen som ikke kan
spilles av, kan du slette
av inkompatible
den fra det innebygde
formater.
flash-minnet. Du finner
Overføringen ble
mer informasjon i "Slik
avbrutt.
sletter du unormale data
fra det innebygde flashminnet" ( side 79).
Det er feil ved
Prøv å bruke en annen
strømforsyningen.
datamaskin.
Åpner det innebygde
Vent litt mens minnet
flash-minnet.
åpnes. Denne meldingen
vises mens det innebygde
flash-minnet åpnes.
Det er registrert
Overfør den normale
uautorisert distribusjon av lydfilen tilbake til
en opphavsrettsbeskyttet datamaskinen, og
fil.
formater deretter
spilleren. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 79).
Du prøver å spille av en
Hvis du ikke har bruk for
sang med begrenset
sangen som ikke kan
avspillingstid.
spilles av, kan du slette
den fra det innebygde
flash-minnet. Du finner
mer informasjon i "Slik
sletter du unormale data
fra det innebygde flashminnet" ( side 79).
Fortsettes 
Indeks
Betydning
Meny
Melding
77
Feilsøking...Meldinger
FILE ERROR
Kan ikke lese filen.
Filen er ikke normal.
FORMAT ERROR
Det innebygde
flashminnet ble formatert
på en datamaskin.
HOLD
Spilleren kan ikke betjenes
fordi skyttelbryteren er
satt til posisjonen HOLD.
LOW BATTERY
Det er lite batteristrøm
igjen.
Det har oppstått et
problem med det
innebygde flash-minnet.
Overfør den normale
lydfilen tilbake til
datamaskinen, og
formater deretter
spilleren. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 79).
Formater spilleren ved å
bruke "Format"-menyen.
Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 79).
Du betjener spilleren ved
å skyve skyttelbryteren til
normal (midtre) posisjon
( side 10).
Du må lade batteriet
( side 62).
Formater spilleren ved å
bruke "Format"-menyen.
Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 79). Hvis denne
meldingen fremdeles
vises, kontakter du
nærmeste Sonyforhandler.
Hvis det ikke finnes noen
lydfiler i det innebygde
flash-minnet, må du
bruke SonicStage til å
overføre dem.
Overfør den normale
lydfilen tilbake til
datamaskinen, og
formater deretter
spilleren. Du finner mer
informasjon i "Slik sletter
du unormale data fra det
innebygde flash-minnet"
( side 79).
MEMORY ERROR
NO DATA
Det finnes ingen lydfiler i
det innebygde flashminnet.
NO DATABASE
Spilleren kobles fra
datamaskinen under
overføring av lydfiler.
Fortsettes 
Indeks
Løsning
Meny
Betydning
Innhold
Melding
78
Feilsøking...Meldinger
NO ITEM
Det finnes ingen sang i
det valgte elementet.
Det er allerede lagret 30
radiostasjoner.
Bruk SonicStage til å
overføre lydfiler.
Du kan lagre opptil 30
stasjoner. Hvis du vil lagre
flere stasjoner, må du først
slette unødvendige
stasjoner ( side 59), og
deretter lagre de du
ønsker.
Velg spillelisten for å lytte
til sanger i raskt tempo
( side 25).
PRESET FULL
SET RUN P.LIST
SET WALK P.LIST
SYSTEM ERROR
UPDATE ERROR
USB CONNECT
Vises når du endrer
spillelisten i menyen Set
Playlist (Konfigurere
spilleliste) (automatisk
valg av sanger) i "SPORTS
MODE".
Vises når du endrer
spillelisten i menyen Set
Playlist (Konfigurere
spilleliste) (automatisk
valg av sanger) i "SPORTS
MODE".
Det har oppstått et
problem med
maskinvaren.
Spilleren oppdaterer ikke
fastvaren.
Spilleren er koblet til en
datamaskin.
Velg spillelisten for å lytte
til sanger i sakte tempo
( side 25).
Kontakt nærmeste Sonyforhandler.
Følg instruksjonene på
skjermen og oppdater på
nytt.
Dette er ikke en feil. Du
kan betjene spilleren ved å
bruke SonicStage, men du
kan ikke bruke
kontrollene på spilleren.
Fortsettes 
Indeks
Løsning
Meny
Betydning
Innhold
Melding
79
Feilsøking...Meldinger
3 Hvis problemet vedvarer, overfører du alle de problemfrie dataene
tilbake til datamaskinen ved hjelp av SonicStage mens spilleren er
koblet til datamaskinen.
4 Koble spilleren fra datamaskinen, og formater deretter det innebygde
flash-minnet ved hjelp av "Format"-menyen ( side 50).
Indeks
å bruke SonicStage.
Meny
1 Koble spilleren til datamaskinen og start SonicStage.
2 Hvis du allerede har angitt dataene med problemer, sletter du dem ved
Innhold
Slik sletter du unormale data fra det innebygde flash-minnet
Hvis "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR",
"FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" vises, har det
oppstått et problem med alle eller deler av dataene som er lagret i det
innebygde flash-minnet.
Følg prosedyren nedenfor for å slette data du ikke kan spille av.
80
Feilsøking
Følg prosedyren nedenfor hvis du skal avinstallere den medfølgende
programvaren fra datamaskinen.
Meny
 Klikk "Start" – "Kontrollpanel".1)
Innhold
Avinstallere SonicStage
 Dobbeltklikk "Legg til / fjern programmer".
og klikk deretter "Fjern".2)
Følg instruksjonene på skjermen og start datamaskinen på nytt.
Avinstallasjonen fullføres når du starter datamaskinen på nytt.
"Innstillinger" – "Kontrollpanel" i Windows 2000 Professional.
"Endre/fjern" i Windows 2000 Professional.
1)
2)
Obs!
Når du installerer SonicStage, installeres samtidig OpenMG Secure Module. Ikke slett
OpenMG Secure Module, ettersom det kan hende at den brukes av andre programmer.
Indeks
 Klikk "SonicStage X.X" i listen "Gjeldende installerte programmer",
81
Annen informasjon
Innhold
Meny
Indeks
Deponering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder EU og andre
europeiske land med separate innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet
ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres
inn til den lokale innsamlingssentralen for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sikre forsvarlig deponering av dette produktet,
vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø
og helse, som ellers kan oppstå ved uforsvarlig avfallsbehandling av dette
produktet. Resirkulering av materiale bidrar til å bevare naturressursene. Hvis
du vil vite mer om resirkulering av dette produktet, kontakter du lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.
Tilbehør: Hodetelefoner
82
Annen informasjon
Innhold
Forholdsregler
Om sikkerhet
Du må ikke legge tunge gjenstander på spilleren eller utsette den for kraftige
støt. Det kan føre til at spilleren blir skadet eller ikke lenger fungerer som den
skal.
Spilleren må ikke brukes på steder der den blir utsatt for ekstreme lys- eller
temperaturforhold, ekstrem fuktighet eller ekstreme vibrasjoner.
La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer, som for eksempel i en bil
som er parkert i solen eller under direkte sollys.
Dette kan føre til at spilleren blir misfarget eller deformert, eller ikke lenger
virker slik den skal.
Du må ikke utsette spilleren for svært støvete omgivelser.
Du må ikke la spilleren ligge på en ustabil overflate eller slik at den står skrått.
Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, slår du
spilleren av og flytter den bort fra radioen eller fjernsynet.
Fortsettes 
Indeks
Ved installering
Meny
Pass på at ikke andre metallgjenstander forårsaker kortslutning av polene på
spilleren.
Du må ikke berøre det oppladbare batteriet med bare hender hvis det lekker.
Det kan hende at det er batterivæske igjen i spilleren. Du må derfor ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får
væske på øynene, må du ikke gni øynene ettersom dette kan føre til at du blir
blind. Skyll øynene med rent vann, og ta kontakt med en lege.
Hvis du får væske på klærne eller andre steder på kroppen, må du straks
vaske det av. Hvis ikke kan væsken forårsake forbrenninger eller andre skader.
Hvis væsken i batteriet forårsaker forbrenning eller andre skader, må du
kontakte en lege.
Du må ikke helle vann på eller stikke fremmedlegemer inn i spilleren. Dette
kan forårsake branne eller elektrisk støt.
Hvis dette skjer, må du straks slå av spilleren, koble USB-kabelen fra spilleren
og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service Center.
Du må ikke utsette spilleren for åpen ild.
Du må ikke ta spilleren fra hverandre eller ombygge den. Dette kan forårsake
elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service
Center for å bytte ut de oppladbare batteriene eller hvis det er nødvendig med
en intern sjekk eller reparasjoner.
83
Annen informasjon...Forholdsregler
Innhold
Når du bruker spilleren må du huske å følge forholdreglene nedenfor for å
unngå å ødelegge kabinettet eller gjøre slik at spilleren ikke fungerer slik den
skal.
–Du må ikke sette deg ned med spilleren i baklommen.
Meny
Om varmeutvikling
Varmeutvikling kan oppstå i spilleren mens du lader hvis den brukes over
lengre tid.
Om hodetelefoner
Trafikksikkerhet
Ikke bruk hodetelefoner mens du kjører, sykler eller bruker noen form for
motorisert kjøretøy. Det kan føre til trafikkfare og er ulovlig i mange områder.
Det kan også være farlig å spille med høyt volum når du går, spesielt ved
fotgjengeroverganger. Du bør være svært forsiktig og oppmerksom, og avbryte
bruken i situasjoner som kan være risikable. I tillegg må du passe på trafikken
og veiforholdene når du bruker spilleren mens du går.
Hindre hørselsskade
Unngå å bruke hodetelefoner ved høyt volum. Hørselseksperter fraråder
kontinuerlig, høy og langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du
redusere volumet eller avbryte bruken.
Du må ikke skru volumet helt opp på én gang, særlig når du bruker
hodetelefoner. Skru volumet opp gradvis slik at den høye lyden ikke skader
ørene.
Hensyn til andre
Hold volumet på moderat nivå. Da vil du ha mulighet til å høre lyder
utenfra og ta hensyn til menneskene rundt deg.
Advarsel
Hvis det lyner når du bruker spilleren, må du ta av hodetelefonene
umiddelbart.
Hvis du får en allergisk reaksjon på de medfølgende hodetelefonene, må du
slutte å bruke dem med én gang og kontakte en lege.
Fortsettes 
Indeks
–Du må ikke legge spilleren i en veske med ledningen til hodetelefonen viklet
rundt og deretter utsette vesken for kraftige støt.
84
Annen informasjon...Forholdsregler
Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut, for eksempel en
rengjøringsklut for briller.
Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten, rengjør du den med en myk klut
som er fuktet lett med vann eller et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel
alkohol eller rensebensin, siden alt dette kan skade overflaten på enheten.
Pass
på at det ikke kommer vann inn i spilleren fra åpningen nær kontakten.

Rengjør hodetelefonpluggen med jevne mellomrom.
Hvis du har spørsmål eller problemer med spilleren, kan du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Om programvaren
Lover om opphavsrett forbyr kopiering av programvaren eller håndboken
som leveres med, helt eller delvis, eller utleie av programvaren uten tillatelse
fra den som har opphavsretten.
Ikke under noen omstendighet vil SONY holdes ansvarlig for økonomisk
skade eller tap av fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk
av programvaren som leveres med denne spilleren.
Dersom det inntreffer problemer med programvaren som følge av
produksjonsfeil, vil SONY erstatte den. SONY påtar seg imidlertid intet annet
ansvar.
Fortsettes 
Indeks
Om rengjøring
Meny
Hvis du bruker en rem (selges separat), må du passe på at den ikke hekter seg
fast i gjenstander du passerer.
Ikke bruk spilleren i fly.
Spilleren (unntatt hodetelefonene) er utformet slik at de er sprutbestandige,
men pass på under følgende forhold:
– Du må ikke sprute store mengder vann på spilleren.
– Du må ikke miste eller senke spilleren ned i vann.
– Roter lokket og fest det godt for å hindre at gjenstander kommer inn i
spilleren via USB-kontakten ( side 11).
Spillerens skyttelbryter fungerer ved hjelp av magnetisme. Spilleren skal
under vanlig bruk ikke forårsake forstyrrelser for andre enheter. Du bør
imidlertid utvise forsiktighet når det gjelder kontakt med magnetisk kodede
gjenstander, som kredittkort osv. Du må videre ikke bruke spilleren på en
strand eller i nærheten av sand. Dette kan skade spillerens skyttelbryter osv.
Når
du bruker det medfølgende armbåndet, må du ikke stramme det for mye

ettersom dette kan forårsake problemer med blodsirkulasjonen.
Innhold
Om bruk
85
Annen informasjon...Forholdsregler
Om webområdet for kundestøtte
Hvis du har spørsmål om eller problemer med dette produktet, kan du besøke
følgende webområder:
For kunder i USA: http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa: http://www.support-nwwalkman.com
For kunder i Latin-Amerika: http://www.sony-latin.com/pa/info/
For kunder i andre land eller områder: http://www.css.ap.sony.com
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
Den innspilte musikken er begrenset til privat bruk. Bruk av musikk ut
over denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/nedlasting eller
skadete data som følger av problemer med spilleren eller
datamaskinen.
Avhengig
av typen tekst og hvilke tegn som er brukt, kan det være at

tekst som vises på spilleren, ikke blir vist riktig. Dette skyldes:
– Kapasiteten i spilleren som er tilkoblet.
– Spilleren fungerer ikke normalt.
– ID3 TAG-informasjonen for sangen er skrevet på et språk som spilleren
ikke støtter.
Meny
Om eksempler på lyddata
Spilleren har forhåndsinstallerte eksempler på lyddata, slik at du kan prøve den
med én gang. Hvis du vil slette disse lyddataene, gjør du det ved hjelp av
SonicStage.
Innhold
Programvaren som leveres med denne spilleren, kan ikke brukes med annet
utstyr enn det som er angitt.
Merk
at kontinuerlig arbeid for å bedre kvaliteten kan føre til at

spesifikasjonene for programvaren kan bli endret uten varsel.
Bruk av denne spilleren med annen programvare enn den som følger med,
dekkes ikke av garantien.
Muligheten til å vise språkene på SonicStage er avhengig av hvilket
operativsystem som er installert på datamaskinen. De beste resultatene får du
hvis du forsikrer deg om at operativsystemet er kompatibelt med språket du
ønsker å vise.
– Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på SonicStage.
– Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
Forklaringene
i denne håndboken forutsetter at du kjenner til de

grunnleggende operasjonene i Windows.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker datamaskinen og
operativsystemet, ser du i de respektive håndbøkene.
86
Annen informasjon
Indeks
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentasjon ©2006 Sony Corporation
Meny
SonicStage og SonicStage-logoen er varemerker eller registrerte varemerker
for Sony Corporation.
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og tilhørende logoer er
varemerker for Sony Corporation.
"WALKMAN"
og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker for Sony

Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT og Windows Media er varemerker eller
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Adobe og Adobe Reader er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS
og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines
Corporation.
Macintosh er et varemerke for Apple Computer, Inc.
Pentium er et varemerke eller et registrert varemerke for Intel Corporation.
CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
Gracenote.
Gracenote CDDB ® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This
product and service may practice one or more of the following U.S. Patents:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services
supplied and/or device manufactured under license for following Open
Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are
registered trademarks of Gracenote.
The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are
trademarks of Gracenote.
Alle
andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller

registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken blir TM- og
®-merker ikke angitt.
Innhold
Om opphavsrett
87
Annen informasjon
Innhold
Spesifikasjoner
Lydkomprimeringsteknologi
Meny
– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Windows Media Audio (WMA)*
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
– Advanced Audio Coding (AAC)*
* Lydfiler i WMA/AAC-format som er beskyttet av opphavsrett, kan ikke spilles av.
* De omtrentlige tidene er basert på en overført fireminutters sang i ATRAC- eller MP3-format. Andre spillbare
lydfilformater kan være forskjellig fra ATRAC- eller MP3-formatet.
NW-S202F/S202
NW-S203F
Bithastighet
Sanger
Tid
Sanger
Tid
48 kbps
340
22 t 40 min
685
45 t 00 min
64 kbps
255
17 t 00 min
515
34 t 20 min
96 kbps
170
11 t 20 min
345
23 t 00 min
128 kbps
125
8 t 20 min
260
17 t 20 min
132 kbps
120
8 t 00 min
250
16 t 40 min
160 kbps
100
6 t 40 min
205
13 t 40 min
192 kbps
85
5 t 40 min
170
11 t 20 min
256 kbps
64
4 t 10 min
130
8 t 40 min
320 kbps
51
3 t 20 min
100
6 t 40 min
352 kbps
46
3 t 00 min
94
6 t 10 min
NW-S205F
Bithastighet
Sanger
Tid
48 kbps
1350
90 t 00 min
64 kbps
1000
66 t 40 min
96 kbps
690
46 t 00 min
128 kbps
520
34 t 40 min
132 kbps
500
33 t 20 min
160 kbps
415
27 t 40 min
192 kbps
345
23 t 00 min
256 kbps
260
17 t 20 min
320 kbps
205
13 t 40 min
352 kbps
185
12 t 20 min
Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet)*
NW-S202F/S202: 512 MB (ca. 482 MB = 505 724 928 byte)
NW-S203F: 1 GB (Ca. 968 MB = 1 015 726 080 byte)
NW-S205F: 2 GB (Ca. 1,89 GB = 2 035 974 144 byte)
* Tilgjengelig lagringskapasitet for spilleren kan variere.
En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.
Fortsettes 
Indeks
Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)*
88
Annen informasjon...Spesifikasjoner
Bithastigheter som støttes
Innhold
MP3: 32 til 320 kbps, kompatibel med variabel bithastighet
WMA: 32 til 192 kbps, kompatibel med variabel bithastighet
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
* CD-innspilling kan ikke utføres med SonicStage-programvare i ATRAC3 ved 66/105 kbps.
AAC: 16 til 320 kbps, kompatibel med variabel bithastighet*
* Bithastigheter som ikke er standard eller ikke garantert, er inkludert, avhengig av samplingsfrekvensen.
Meny
Samplingsfrekvens*
Indeks
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
AAC: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
* Det kan være at samplingsfrekvensen ikke korresponderer med alle kodere.
Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (måling av enkeltsignal)
FM-frekvensområde (bare NW-S202F/S203F/S205F)
87,5 til 108,0 MHz
Mellomfrekvens (FM) (bare NW-S202F/S203F/S205F)
375 kHz
Antenne
Antenne i hodetelefonledningen
Grensesnitt
Hodetelefon: Stereo mini
Høyhastighets USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
 Innebygd oppladbart lithium-ion-batteri
 Strøm via USB (fra en datamaskin via medfølgende USB-kabel)
Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)*
ATRAC-format: Omtrent 18 timer (avspilling ved 132 kbps)
ATRAC-format: Omtrent 17 timer (avspilling ved 128 kbps)
ATRAC-format: Omtrent 18 timer (avspilling ved 48 kbps)
MP3-format: Omtrent 17 timer (avspilling ved 128 kbps)
WMA-format: Omtrent 15 timer (avspilling ved 128 kbps)
AAC-format: Omtrent 18 timer (avspilling ved 128 kbps)
FM-radiomottak (bare NW-S202F/S203F/S205F): Ca. 5 timer
* Dette gjelder når innstillingen for strømsparing er "ON-Super" (På Super) ( side 54) og innstillingen for
lydkvalitet (Equalizer) er "OFF" (Av) ( side 33), og innstillingen for G Sensor (G-sensor) er "OFF" ( side 40).
Batterivarigheten vil variere avhengig av temperatur og bruk.
Mål (b/h/d)
15,0 × 96,5 × 15,0 mm
(b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)
Vekt
Ca. 26 g
Fortsettes 
89
Annen informasjon...Spesifikasjoner
Minimumskrav til systemet (for spilleren)
Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Patenter i USA og andre land er lisensiert fra Dolby Laboratories.
Indeks
Støttes ikke i følgende miljøer:
–Selvkonstruerte PCer eller operativsystemer
–Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige operativsystemet som ble installert av produsenten
–Miljø med flere operativsystemer
–Miljø med flere skjermer
–Macintosh
Meny
Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de oppfyller systemkravene ovenfor.
Innhold
Datamaskin
IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som har følgende Windows-operativsystemer
forhåndsinstallert:
–Windows 2000 Professional (Service Pack 3 eller senere)
–Windows XP Home Edition
–Windows XP Professional
–Windows XP Media Center Edition
–Windows XP Media Center Edition 2004
–Windows XP Media Center Edition 2005
Andre operativsystemer enn de som er angitt ovenfor, støttes ikke.
CPU: Pentium III 450 MHz eller høyere
RAM: 128 MB eller mer
Harddiskstasjon: 200 MB eller mer tilgjengelig plass (1,5 GB eller mer anbefales)
Det kan være nødvendig med mer plass, avhengig av operativsystemversjonen. Ytterligere ledig plass er
nødvendig for lagring av musikkdata.
Display:
–Skjermoppløsning: 800 × 600 piksler (eller høyere) (1024 × 768 eller høyere anbefales)
–Farger: High Color (16 bit) (eller høyere) (det kan være at SonicStage ikke fungerer på riktig måte med
fargeinnstillinger på eller under 256 farger.)
CD-ROM-stasjon (støtter funksjoner for avspilling av Digital Music-CD ved hjelp av WDM)
Hvis du vil lage originale CDer eller sikkerhetskopiere lyd-CDer, må du ha en CD-R/RW-stasjon.
Lydkort
USB-port (høyhastighets USB anbefales)
Internet Explorer 5.5 eller senere må være installert.
Internett-tilkobling er nødvendig for å bruke CD Data Base (CD-database) (CDDB) eller Electronic
Music Distribution (elektronisk musikkdistribusjon) (EMD).
90
Annen informasjon
B
Batteri........................................... 62, 63
Beep (pipelyd)................................... 37
Bithastighet....................................... 64
C
Calorie (Kalori)........................... 21, 38
Clock (Klokke).................................. 27
Count History
(Logg for skrittelling)................... 42
Counter Reset
(Tilbakestilling av teller).............. 43
E
Equalizer............................................ 33
F
Feilsøking.......................................... 69
FM...................................................... 55
FM Auto Preset (Automatisk
FM-forhåndsinnstilling).............. 56
Format (formatering)....................... 50
G
G Sensor (G-sensor)........................ 40
Gjenta................................................. 19
H
Hodetelefoner.........................6, 11, 83
HOLD (HOLD)................................ 10
HOME-knappen................................. 9
HOME-skjermbildet.......................... 8
Hoppe til begynnelsen av en
sang................................................. 10
I
Information (Informasjon)............. 48
Initialize (Start)........................... 49, 50
Fortsettes 
Indeks
A
AAC.................................................... 64
Adobe Reader...................................... 3
Album................................................ 17
ALL SONGS...................................... 13
Angi gjeldende tid............................ 44
Artist.................................................. 16
ATRAC..................................64, 65, 87
Avinstallerer...................................... 80
AVLS (Begrense volumet)............... 36
Avspillingsområde............................ 19
D
D.Normalizer.................................... 35
Datamaskin................................... 3, 89
Date Disp Type (Datoformat)......... 46
Date-Time (Dato-tid)..........44, 46, 47
Disp. Rotation (Rotering)................ 53
DISP-knappen..................................... 9
Display............................................... 12
Dynamic Normalizer (Dynamisk
normalizer).................................... 35
Meny
Symboler
(Album)....................................... 29
(Artist)........................................... 29
(Artist/Album)............................ 29
(Mappe)........................................ 19
1 (Gjenta én sang)......................... 19
(Gjenta alle).................................. 19
(Gjenta mappe)........................ 19
SHUF (Gjenta vilkårlig
avspilling av alle sanger).............. 19
SHUF
(Gjenta vilkårlig
avspilling av mappe)..................... 19
Innhold
Indeks
91
Annen informasjon...Indeks
O
Overføre............................................... 3
Serial Number (Serienummer)....... 48
Set Date-Time (Angi dato-tid)....... 44
Set Playlist
(Konfigurere spilleliste)............... 25
Set Target (Angi mål)....................... 21
SETTINGS (INNSTILLINGER)...... 8
Shuffle (Vilkårlig)............................. 19
Skyttelbryter...................................... 10
SonicStage...................................... 3, 80
Sort (Sortere)..................................... 29
Sound (Lyd).............. 33, 34, 35, 36, 37
Spole bakover.................................... 10
Spole forover..................................... 10
SPORTS MODE
(SPORTSMODUS)...........21, 23, 38
STOPWATCH
(STOPPEKLOKKE)..................... 26
Søke etter sanger............................... 15
P
Play Mode (Avspillingsmodus)....... 18
Playback (Avspilling)......................... 9
Playlist (Spilleliste)........................... 14
Power Save (Strømsparing)............. 54
Preset (Forhåndsinnstill)
(Volum).......................................... 30
Preset Custom (Tilpasse
forhåndsinnstilt)........................... 34
Preset tuning
(Forhåndsinnstilling)................... 57
T
Tilbakestille (spillerne).................... 69
Tilbehør............................................... 6
Time Disp Type (Tidsformat)......... 47
R
Radio.................................................. 55
Reset All Setting (Tilbakestill
alle innstillinger)........................... 49
V
VOL +/–-knappen.............................. 9
Volum.......................................9, 30, 33
Volume Mode (Volum-modus)...... 30
S
Sanginformasjon............................... 66
Sangrekkefølge.................................. 29
W
Windows Utforsker.......................... 67
WMA........................................... 64, 87
U
USB Power
(USB connection setting
(Innstilling for USB-tilkobling))....52
Utforsker............................................ 67
Indeks
M
Manual (Manuelt) (Volum)............. 32
Manuell innstilling........................... 57
Mappe (kontrollmodus)............ 10, 29
Meldinger ......................................... 76
miles................................................... 22
Mono/Auto........................................ 61
Mottaker............................................ 55
MP3.............................................. 64, 87
Music Pacer (Musikktempo)........... 23
etter album............................................17
etter artist..............................................16
etter sangnavn......................................15
Meny
L
Lade batteriet.................................... 62
Lader.................................................. 62
Lydkvalitet................................... 33, 34
Scan Sens (Sanginformasjon)......... 60
SEARCH (SØK)................................ 15
Innhold
K
km....................................................... 22
Download PDF

advertising