Sony | NWZ-W252 | Sony NWZ-W252 W252 Bærbar Walkman® MP3-spiller Bruksanvisning

Kontrollere medfølgende tilbehør
Hva er ZAPPIN-avspilling?
• Denne spilleren (1)
Deler og kontroller
• Stativ med USB-kabel (1)
Bånd
Tre måter å overføre musikk på
 Fra CD-er osv., med Windows Media Player 11 eller 12
Statuslampe
Hodetelefondel
ZAPPIN gir mulighet for avspilling av sangklipp i en bestemt rekkefølge. Varigheten
er forhåndsangitt.
OPR-lampe
(Operation-lampe)
Normal avspilling
Medfølgende programvare
Disse delene er koblet sammen med magneter.
 Heng båndet over nakken og ørene, og sett ørepluggene inn i ørene.
Når du overfører sanger ved hjelp av Content Transfer, og 12 TONE ANALYSIS er satt til "Automatic" eller
"Always ON", vil informasjonen for de mest gjenkjennelige delene, basert på melodi og rytme, bli funnet og lagt
til hver av sangene. Deretter kan de mest melodiske og rytmiske utdragene fra hver sang spilles av i rekkefølge
under ZAPPIN-avspilling.
Content Transfer leveres med spilleren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Content
Transfer, kan du se  " Slik installerer du programvarepakken".
Slik fester du spilleren i holderen
For å forhindre magnetproblemer bør spilleren oppbevares i medfølgende holder når du bærer den med
deg eller når den ikke er i bruk.
Magneten er på høyre side.
Ikke legg kredittkort, minibankkort eller
lignende (kort med magnetstriper) i
nærheten av spilleren når den ikke
oppbevares i holderen. Dette er for å
hindre at kortets magnetstripe blir
ødelagt.
 Se "3 Spille av musikk" hvis du vil ha mer informasjon om bruken.
4-180-868-62(1)
Slik installerer du
programvarepakken (brukerveiledning
medfølger)
 Koble spilleren til medfølgende stativ.
 Koble USB-kabelen på stativet til en datamaskin som er slått på.
til USB-kontakten
1 Importere og overføre
musikk
2 Klargjøre spilleren
Denne delen beskriver prosedyrene  fra "Tre måter å overføre musikk på" ovenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om prosedyrene  eller , se baksiden.
Du kan overføre sanger til spilleren ved hjelp av Windows Media Player på
datamaskinen din. Her beskriver vi fremgangsmåten for import og overføring av sanger
med Windows Media Player 11.
 Importer sanger fra CD-er osv. til Windows Media Player på
datamaskinen.
 Velg følgende rekkefølge med datamaskinen:
Klikk på "Avbryt" hvis det vises en skjerm med flere valgmuligheter.
Lading starter. Statuslampen blinker sakte under ladingen. Når ladingen er fullført, stopper
statuslampen å blinke, og den lyser svakt mens spilleren er koblet til datamaskinen. Hvis
du vil ha mer informasjon om ladetid og batterivarighet, kan du se  "Spesifikasjoner" på
baksiden.

Samle.


Trykk på sakte-spaken for å starte
avspilling.
Oransje*
Rødt*
Rask rød
blinking
Normal avspilling
Når batteriet er tomt, blinker
OPR-lampen raskt rødt og det
høres en langvarig pipelyd. Da
kan du ikke bruke spilleren.
1
ZAPPIN-avspilling
2
3
Spille av sanger
 Koble spilleren til datamaskinen ved å bruke stativet.
 Overfør sanger fra Windows Media Player til spilleren.
Statuslampen blinker sterkt under overføring av sanger til spilleren.
Når du trykker sakte-spaken oppover eller beveger den forover/bakover, etter at du har tatt fra
hverandre den høyre og venstre delen av spilleren, slås spilleren på, og avspillingen starter. Hvis
du vil hoppe til forrige/neste sang, må du bevege sakte-spaken etter at avspillingen har startet.
Etter at du har trykket på sakte-spaken, blinker OPR-lampen skiftevis grønt og rødt, og pipelyden
høres gjentatte ganger til avspillingen starter. Vent til OPR-lampen har sluttet å blinke og
pipelyden har stoppet.
Se også  "Tips om avspilling av musikk" på baksiden.
Gjenværende batteritid angis av OPR-lampen. Når OPR-lampen blir rød, må du lade opp
batteriet.
Endre til
ZAPPIN-avspilling
2 Klikk her for å starte
importeringen.
Merknad
Installeringsveiviseren vises.
 Når du kjører "Setup.exe", kopieres "Setup.exe"-filen og "Install"-mappen som er lagret i "Storage Media"mappen på spilleren, til datamaskinen din for sikkerhetskopiering, og WALKMAN Guide og Content Transfer
installeres på datamaskinen din.
 Tips
Slå av spilleren
Løsne.
Kontrollere gjenværende batteritid
* Blinker i intervaller på om lag 5 sekunder.
Velg "Start" – "Min datamaskin" eller "Datamaskin" – "WALKMAN" – "Storage Media".
Slå på spilleren
 Koble spilleren til en datamaskin som kjører, ved å bruke stativet.
Grønt*
 Dobbeltklikk på "Setup.exe".
3 Spille av musikk
Etter kjøp må spilleren først lades opp.
1 Klikk på "Ripp".
Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på lang tid, kan det gå litt
tid før spilleren gjenkjennes av datamaskinen.
Hold spilleren i holderen, og lukk
holderen til det sier klikk.
Lade spilleren
Hvis du vil ha mer informasjon om import av sanger fra CD-er osv., se hjelpen i Windows
Media Player. Du trenger ikke re-importere sanger som er importert til Windows Media
Player tidligere.
Skyv sakte-spaken oppover.
Trykk og hold inne
sakte-spaken under
avspilling til "Zappin
in" høres.
Hoppe til forrige/neste sang
Zappin in
Spilleren spiller utdrag av sanger på omtrent 4 sekunder.

Hvis den mest gjenkjennelige passasjen av sangen ikke blir funnet, blir sangen avspilt fra omtrent
45 sekunder inn i sangen. Hvis sangen ikke varer mer enn omtrent 45 sekunder, blir sangen
avspilt fra et punkt før slutten av sangen.
Hoppe til forrige/neste sang, blande rekkefølge eller spille av
spilleliste i løpet av ZAPPIN-avspilling
Du kan hoppe til den forrige/neste sangen, spille av sanger i tilfeldig rekkefølge, eller spille av
en spilleliste.
Bruksmåten er den samme som ved normal avspilling.
Endre avspillingstiden for sangklipp i ZAPPIN-avspilling
 Følg instruksjonene på skjermen.
1 Velg album og så videre.
Etter at du har kjørt "Setup.exe", vises WALKMAN Guide-snarveien på skrivebordet på datamaskinen
din.
 Hvis spilleren er koblet til datamaskinen din når installeringen av programvarepakken fullføres, starter Content
Transfer automatisk.
 Dobbeltklikk på
 Ved å dra og slippe med Windows Utforsker
 Dra venstre og høyre del fra hverandre.
Går tilbake til normal avspilling og starter avspillingen
av den gjeldende sangen fra begynnelsen.
Normal avspilling

*1 Content Transfer støtter dataoverføring fra iTunes 9.0 til spilleren.
Spille av de mest melodiske og rytmiske utdragene av sanger
For å kunne vise brukerveiledningen (PDF-fil) på datamaskinen din, må du ha
Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyere, eller Adobe Reader. Du kan laste ned et
gratis eksemplar av Adobe Reader fra internett.
Statuslampe
 Kontroller venstre (L) og høyre (R) del av spilleren.
Når du kjøper produktet, er øreplugger i størrelse M installert (størrelsene S og L medfølger også). Du får
bedre lydkvalitet ved å skifte størrelse på ørepluggene eller justere plasseringen av ørepluggene slik at de
sitter komfortabelt og slutter tett til ørene dine.
Ved bytte av øreplugger må du dreie dem for å få dem fast installert i spilleren og hindre at ørepluggen
løsner og blir værende igjen i øret.
Hvis en øreplugg blir skadet, er det mulig å få kjøpt ekstra øreplugger (EP-EX1).
Korte, gjenkjennelige utdrag av sanger (f.eks. den mest melodiske eller rytmiske delen)
ZAPPIN-avspillingstiden for sangklipp kan settes til enten "Short" eller "Long".
Programvaren er lagret i det innebygde flash-minnet til spilleren og består av
følgende:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Brukerveiledning osv.
Hvis du vil vite mer om hvordan du skal installere, se  "Slik installerer du
programvarepakken (brukerveiledning medfølger)".
* Det er et følbart punkt på
knappen. Ta det til hjelp
når du bruker knappen.
Slik plasserer du spilleren på ørene
Slik installerer du ørepluggene
ZAPPIN-avspilling
 Fra iTunes*1 osv., med Content Transfer
Knappen VOL+*/-
Deksel for
USB-kontakt
• Øreplugger (størrelse S, L)
• Holder (1)
(leveres som par)
• Notes on Water Resistant Specifications (1)
• Brukerveiledning (denne veiledningen) (1)
Bytter til ZAPPIN.
©2010 Sony Corporation
Sakte-spak
Knappen SHUF(vilkårlig
gjentatt)/PLAYLISTS
Brukerveiledning
NWZ-W252/W253
Knappen RESET
2 Klikk her for å overføre til spilleren.
(WALKMAN Guide) på skrivebordet for å starte WALKMAN
Avspillingstiden for sangklipp kan settes til enten "Long" eller "Short".
Beveg sakte-spaken mot  (bakover) eller  (forover).
Beveg og hold sakte-spaken for å hoppe til begynnelsen av forrige eller neste mappe.
Blande rekkefølge
Zappin long
Gå tilbake til
normal avspilling
Zappin short
Guide.
 Tips


Du kan starte WALKMAN Guide og Content Transfer fra "Start"-menyen (vises når du klikker på "Start").
Hvis du sletter "Setup.exe"-filen og "Install"-mappen i spilleren ved å formatere det innebygde flash-minnet
til spilleren, må du kopiere disse dataene fra "Backup"-mappen på datamaskinen til spilleren din. Når du
skal koble spilleren til den datamaskinen som skal installeres, må du følge ovenstående prosedyre fra trinn
 for å utføre installeringen.
Sikkerhetskopien (backup-dataene) befinner seg på følgende sted på "C"-disken på datamaskinen din, i
tråd med standardinnstillingen for installasjonen.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup
Hva kan du gjøre med WALKMAN Guide ?
WALKMAN Guide inneholder følgende emner:
 Brukerveiledning
 Tips

Se også  "Tips om overføring av musikk" og "Merknader om overføring av musikk" på
baksiden.
Trykk på knappen SHUF(vilkårlig gjentatt)/PLAYLISTS for å spille av sanger i tilfeldig rekkefølge.
Under vilkårlig gjentatt avspilling kan du ikke hoppe til forrige eller neste mappe, selv om du
beveger og holder sakte-spaken.
Spille av en spilleliste
Trykk og hold nede knappen SHUF(vilkårlig gjentatt)/PLAYLISTS for å spille av en spilleliste.
Beveg sakte-spaken mot  (bakover) eller  (forover) og hold den, for å hoppe til
begynnelsen av forrige/neste spilleliste.
For å gå tilbake til avspilling av alle sangene som er overført til spilleren, må du trykke på og
holde nede knappen SHUF(vilkårlig gjentatt)/PLAYLISTS under avspilling av en spilleliste.
 Kunderegistreringskobling
 Kobling til webområde for kundestøtte
 Andre nyttige koblinger
Inneholder koblingsinformasjon osv. om webområdet for nedlasting.
Merknad

Når du spiller av en spilleliste, er det bare sangene på spillelisten som vil spilles av gjentatte ganger.
Stanse avspilling
De medfølgende emnene varierer med landet eller regionen der produktet ble kjøpt.
 Tips

Etter at du har kjørt "Setup.exe", kan du bruke den ledige plassen i "Storage Media"-mappen mer effektivt
ved å formatere det innebygde flash-minnet til spilleren. For mer informasjon om å formatere det
innebygde flashminnet til spilleren, se  "Formatere spilleren" på baksiden.
Skyv sakte-spaken oppover.
Trykk på saktespaken under
ZAPPIN-avspilling.
Zappin out
Trykk og hold inne sakte-spaken til du hører
en av veiledningene.
Når du trykker og holder inne sakte-spaken
til du hører veiledningen for "Zappin long",
endres avspillingstiden for sangklipp til om
lag 15 sekunder (Lang). Når du trykker og
holder inne sakte-spaken til du hører
veiledningen for "Zappin short" under
"Long"-avspilling, går avspillingstiden for
sangklipp tilbake til om lag 4 sekunder
(Kort).
Stanse avspillingen fullstendig under ZAPPIN-avspilling
Trykk på sakte-spaken for å gå tilbake til normal avspilling, og trykk deretter på sakte-spaken
igjen.
Tips om overføring av
musikk
Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av
Windows Media Player, kan du se i Hjelp for
programvaren eller gå til følgende webområde:
http://www.support.microsoft.com/
Det er to måter å overføre sanger på ved å bruke
Windows Utforsker:


Merknader om overføring
av musikk










Tips om avspilling av musikk


Sangene som overføres direkte ved å dra og slippe
dem til spilleren, blir ikke analysert gjennom
12 TONE ANALYSIS.
Mapper opp til det 8 nivået under "Storage Media"
kan gjenkjennes.
Hvis du formaterer spilleren, vil alle data bli slettet,
og alle innstillinger tilbakestilles til standard.
Merknader




Formatering er tilgjengelig kun mens avspillingen er
stoppet.
Hvis OPR-lampen lyser rødt grunnet lavt batterinivå,
kan ikke spilleren formateres.
Alle data som er lagret på spilleren, blir slettet.
Content Transfer-programvaren som leveres med
spilleren, slettes også. Om nødvendig kan du laste
ned Content Transfer fra webområdet for
brukerstøtte.
Innstillingene for vilkårlig gjentatt avspilling,
spillelisteavspilling, ZAPPIN-avspilling og AVLS
(volumbegrensning) tilbakestilles også til sine
standardverdier.
1 Koble sammen venstre og høyre del for å
slå av spilleren.
Justere volumet
Juster volumet med knappen VOL+/-. Volumet kan
justeres i 31 trinn: fra 0 til 30. "15" er angitt som
standard.
Hvis du slår av spilleren når volumet er satt til "0",
vil volumet automatisk settes til "1" når du starter
avspilling neste gang.
Begrense volumet (AVLS
(volumbegrensning))
omtrent 15 sekunder til statuslampen
blinker raskt.
Slipp sakte-spaken. OPR-lampen lyser rødt.
4 Beveg sakte-spaken forover eller bakover
i løpet av 30 sekunder etter at OPRlampen begynte å lyse rødt.
5 Trykk på sakte-spaken mens OPR-lampen
OPR-lampen blinker raskt grønt og formatering
utføres. Når OPR-lampen slukkes, er formateringen
fullført.
Hvis du trykker på sakte-spaken mens OPRlampen lyser rødt, eller hvis det har gått 30
sekunder, vil formateringen bli avbrutt.
Oppgradere fastvaren i
spilleren
Du kan oppdatere fastvaren i spilleren, og på den
måten få nye funksjoner. Du finner mer
informasjon om den nyeste fastvaren og hvordan
du installerer den ved å besøke webområdet for
brukerstøtte.
1 Last ned oppdateringsprogrammet på
1 Koble sammen venstre og høyre del for å
3 Følg instruksjonene på skjermen for å
datamaskinen fra webområdet.
oppdatere spillerens fastvare.
2 Dra venstre og høyre del fra hverandre.
Vise spillerinformasjon
3 Trykk og hold inne sakte-spaken i
Før du oppdaterer fastvaren, bør du sjekke
spillerinformasjonen, for eksempel modellnavn.
Sjekk informasjonen ved å koble spilleren til
datamaskinen ved hjelp av stativet og åpne
"information.txt" i "Min datamaskin" eller
"Datamaskin" – "WALKMAN".
omtrent 5 sekunder mens du trykker på
VOL+-knappen til statuslampen lyser.
Statuslampen slås av når du slipper sakte-spaken og
VOL+-knappen. OPR-lampen blinker grønt 2
ganger, og AVLS aktiveres.
Volumet holdes på et moderat nivå.
Hvis du vil deaktivere AVLS igjen, gjentar du trinn
1 til 3. Når AVLS er deaktivert, blinker OPRlampen rødt 2 ganger i trinn 3.
Bruke Content Transfer
Du kan overføre sanger ved å dra og slippe dem fra
iTunes eller Windows Utforsker til Content
Transfer.
Merknader


Content Transfer kan ikke overføre DRM-sanger til
spilleren.
Du kan ikke slette overførte sanger direkte på
spilleren. Bruk Content Transfer for å slette sanger
fra spilleren.
Overføre sanger fra iTunes via Content
Transfer
Dra og slipp sangene du ønsker å overføre til
Content Transfer. Se under Hjelp i programvaren
hvis du vil ha mer informasjon om bruken av
iTunes.
Merknad

Hvis du vil ha mer informasjon om begrensninger
angående overføring av sanger fra iTunes, kan du
besøke webområdene for brukerstøtte
( "Webområder for brukerstøtte").
4 Finn informasjon om problemet på
webområdene for brukerstøtte
( "Webområder for brukerstøtte").
Feilsøking
problemet, må du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.
Symptomer og løsninger





Spilleren virker ikke. (Den reagerer
ikke på noen knappeoperasjoner.)

Venstre og høyre del av spilleren er koblet sammen.
Dra dem fra hverandre og trykk på sakte-spaken.
Det er lite eller ikke nok batteristrøm igjen.
 Lad batteriet ved å koble spilleren til datamaskinen
( "Lade spilleren" på forsiden).
Spilleren er koblet til datamaskinen via en USBforbindelse.
 Koble fra USB-forbindelsen, og bruk så spilleren.



Ladingen fullføres svært raskt.

Hvis batteriet er nesten helt oppladet når ladingen
starter, trengs det lite tid før ladingen er fullført.

Det kan ta litt tid å starte spilleren når det er lagret
mange filer eller mapper på den. Under oppstart
lager spilleren oppstartslyden.
OPR-lampen blinker rødt, det høres et
langt pip, og spilleren slår seg ikke på.

Det er lite batteristrøm igjen.
Lad batteriet på nytt ( "Lade spilleren" på
forsiden).

Batteriets levetid er kort.




Driftstemperaturen er under 5 °C.
 Batteriets levetid blir kortere som følge av
batteriets egenskaper. Dette er ikke en feil.
Batteriet er ikke ladet lenge nok.
 Lad batteriet til statuslampen lyser. Statuslampen
blinker sakte under ladingen.
Du har ikke brukt spilleren på lenge.
 Batteriets effektivitet øker hvis det lades og lades ut
flere ganger.
Når brukstiden for batteriet blir halvparten av vanlig
tid, selv etter at batteriet er fullstendig ladet, bør
batteriet skiftes ut.
 Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Data kan ikke overføres til spilleren
fra datamaskinen din.



bruke stativet for å lade batteriet.
Det kan hende at noen problemer blir løst ved å
lade batteriet.

eller lignende, men kun når avspillingen
er stanset.
Spilleren er ikke koblet ordentlig til det medfølgende
stativet.
 Koble fra USB-kabelen, og koble den deretter til på
nytt.
Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
 Slett eventuelle unødvendige data fra det
innebygde flash-minnet ved å bruke datamaskinen
din til å øke den ledige plassen.
 Maksimalt 2640 sanger og 500 mapper kan
overføres til spilleren.
Det kan hende at sanger med begrenset
avspillingsperiode eller begrenset antall avspillinger
ikke blir overført på grunn av begrensninger satt av
rettighetshaverne. Kontakt distributøren for å få
informasjon om innstillingene for hver lydfil.
Du forsøker kanskje å overføre en fil med et format
som ikke kan spilles av.
 Overfør filer i et spillbart format ( "Filformater
som støttes").
OPR-lampen lyser rødt, det høres to
korte pipelyder gjentatte ganger, og
ingen data spilles av/spilleren slår seg
ikke på.

Du prøver å spille et format som ikke støttes, eller en
DRM-fil.
 Overfør filer i et spillbart format ( "Filformater
som støttes"). Hvis filene som ikke kan spilles, er
unødvendige, kan du slette dem fra spilleren.
Den begrensede avspillingsperioden for sangen har
utløpt, eller maksimalt antall avspillinger er nådd,
basert på abonnementsforhold osv.
 Besøk webområdet til forhandleren du kjøpte
sangen av, og oppdater abonnementet.
 Hvis du ikke vil ha sangen lenger, kan du slette den
fra spilleren.
Avspillingen starter uten at du har
startet avspilling.

Hvis du beveger sakte-spaken i en hvilken som helst
retning mens spilleren er slått av, vil den slå seg på og
starte avspilling.
Det mest melodiske og rytmiske
utdraget av en sang spilles ikke av i
ZAPPIN-avspilling.


Sangen ble ikke analysert av 12 TONE ANALYSIS.
 Overfør sanger ved å bruke Content Transfer, som
vil analysere sangene med 12 TONE ANALYSIS.
 Kontroller at 12 TONE ANALYSIS er satt til
"Automatic" eller "Always ON".
Informasjon om det mest melodiske eller rytmiske
utdraget kan ikke legges til i lineære PCM-filer (.wav).
Avspilling av spillelister starter ikke når
du trykker på og holder nede knappen
SHUF (vilkårlig gjentatt)/PLAYLISTS.

Det er ikke overført noen spillelister til spilleren.
Avspillingen endres fra
spillelisteavspilling til avspilling av alle
sanger i spilleren, etter at du har slettet
sanger fra spilleren.

Det tar lang tid å starte spilleren.
"Symptomer og løsninger", og prøv å løse
det ved å følge de angitte handlingene.
Hvis du trykker på RESET-knappen mens du
bruker spilleren, kan det hende at lagrede data og
innstillinger i spilleren slettes.
Spilleren er ikke koblet ordentlig til det medfølgende
stativet.
 Koble fra USB-forbindelsen, og koble den deretter
til på nytt.
 Bruk det medfølgende stativet.
Batteriet lades i en omgivelsestemperatur der er
utenfor 5 °C og 35 °C.
 Batteriet må lades i en omgivelsestemperatur på
mellom 5 °C og 35 °C.
Datamaskinen er ikke slått på.
 Slå på datamaskinen.
Datamaskinen er gått over i dvale- eller hvilemodus.
 Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller
hvilemodus.
Hvis du ikke fant symptomet blant de som er angitt
ovenfor, kan det hjelpe å trykke på RESET-knappen
og deretter koble til USB-forbindelsen på nytt.
AVLS (volumbegrensning) er aktivert.
 Deaktiver AVLS (volumbegrensning)
( "Begrense volumet (AVLS
(volumbegrensning))").
OPR-lampen lyser rødt under
avspilling, og veiledningen for
"EXPIRED" høres.

1 Finn symptomene på problemet i
3 Trykk på RESET-knappen med en liten nål

Spilleren kan ikke lade batteriet.
Hvis spilleren ikke fungerer som forventet, kan du
prøve å løse problemet ved å utføre følgende trinn.
2 Koble spilleren til datamaskinen ved å
Ved installering



Det er ikke nok volum.
5 Hvis de ovennevnte forslagene ikke løser
2 Koble spilleren til datamaskinen ved å
bruke stativet, og start deretter
oppdateringsprogrammet.
Volumnivået er satt til null.
Skru opp volumet.

Statuslampen slås av. OPR-lampen lyser skiftevis
grønt og rødt hver gang du beveger sakte-spaken.
Hvis du aktiverer AVLS (Automatic Volume Limiter
System—Automatisk volumbegrensningssystem),
kan du begrense maksimumsvolumet og dermed
hindre forstyrrelser og hørselsskader, og du kan lytte
til musikk på et behagelig lydnivå.
AVLS er deaktivert som standard.
slå av spilleren.

2 Dra venstre og høyre del fra hverandre.
3 Trykk og hold inne sakte-spaken i
Formateringen av spilleren mislyktes, eller du
formaterte spilleren på datamaskinen.
 Prøv å formatere spilleren på nytt ( "Formatere
spilleren").
Det er ingen sanger som kan spilles på spilleren.
 Overfør data til spilleren.
Det er ingen lyd.
Formatere spilleren
lyser grønt.
Om annen bruk

Dra og slipp sangene du ønsker å overføre til Content
Transfer.
Dra og slipp sanger direkte til "Min datamaskin" eller
"Datamaskin" – "WALKMAN" – "Storage Media" –
"MUSIC".
Merknader
Når du overfører sanger fra Windows Media Player
til spilleren, kan du ikke bruke Content Transfer.
Du kan ikke bruke spilleren når det finnes en USBforbindelse.
Ikke koble fra USB-kabelen når statuslampen blinker
sterkt. Da kan data som overføres eller lagres på
spilleren, bli ødelagt.
Hvis du overfører sanger ved hjelp av Windows
Media Player, vil ikke sangene bli analysert av 12
TONE ANALYSIS. 12 TONE ANALYSIS-funksjonen
lastes sammen med Content Transfer, som kan
analysere lydmønsteret i sangene.
Du kan ikke slette overførte sanger direkte på
spilleren. Bruk programvaren du brukte til å overføre
sangene eller Windows Utforsker for å slette sangene
fra spilleren.
Når avspillingen av den siste sangen er ferdig, starter
spilleren automatisk på nytt igjen med den første
sangen og fortsetter i en bestemt rekkefølge.
Avspillingstiden for sangklipp er innstilt på "Zappin
short" som standard. Du kan endre innstillingen til
"Zappin long".
Hvis du slår av spilleren ved å koble sammen venstre
og høyre del under ZAPPIN-avspilling, starter
spilleren ZAPPIN-avspillingen neste gang du slår
den på og starter avspilling.
Sanger som er lagret på spilleren, spilles av i
rekkefølgen på fil- eller mappenavn (i numerisk eller
alfabetisk rekkefølge). I det overordnede hierarkiet av
alle filer og mapper vil også sanger som hører til i de
ulike mappene, spilles av i sin hierarkiske rekkefølge.
Hvis du gir filene eller mappene på spilleren nye
navn, kan avspillingsrekkefølgen for sangene
forandres. Filene eller mappene som har fått nytt
navn, gjenkjennes imidlertid som ulike fra filene
med de opprinnelige navnene, slik at filene eller
mappene med de opprinnelige navnene overføres til
spilleren igjen.

Overføre sanger ved å bruke Windows
Utforsker
Hvis de slettede sangene befant seg på en spilleliste,
vil også spillelisten bli slettet fra spilleren.







Merknad om statisk elektrisitet
I spesielt lufttørre omgivelser kan du oppleve en
svak kribling på ørene. Dette er et resultat av statisk
elektrisitet som har samlet seg i kroppen, og ikke en
feil i spilleren.
Effekten kan minimaliseres ved å bruke klær med
naturlige stoffer.
Om varmeutvikling

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti
saker vennligst se adressene nevnt i det separate service
eller garantidokumentet.










Pass på at ikke andre metallgjenstander forårsaker
kortslutning av polene på spilleren.
Ikke berør det oppladbare batteriet med utildekkede
hender hvis det lekker. Det kan hende at det er
batterivæske igjen i spilleren. Du må derfor ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler hvis
batteriet har lekket. Hvis du får væske i øynene, må
du ikke gni øynene ettersom dette kan føre til at du
blir blind. Skyll øynene grundig med rent vann, og ta
kontakt med lege.
Hvis du får væsken på kroppen din eller klærne dine,
må du vaske den av omgående. Hvis ikke, kan
væsken forårsake forbrenninger eller andre skader.
Ta kontakt med lege hvis du får forbrenning eller
andre skader av batteriet.
Ikke stikk fremmedlegemer inn i spilleren. Dette kan
føre til brann eller elektrisk støt.
Hvis dette skjer, må du slå av spilleren omgående, og
ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler eller Sony
Service Center.
Ikke utsett spilleren for åpen ild.
Ikke åpne spilleren eller bygg den om. Dette kan
forårsake elektrisk støt. Ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler eller Sony Service Center for å bytte
ut de oppladbare batteriene eller hvis det er
nødvendig med en intern sjekk eller reparasjoner.
Unngå å bruke spilleren i situasjoner der det er viktig
at hørselen ikke svekkes.
Unngå å bruke spilleren ved høyt volum.
Hørselseksperter fraråder kontinuerlig, høy og
langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må du
redusere volumet eller avbryte bruken.
Ikke skru volumet helt opp på én gang. Skru volumet
opp gradvis slik at den høye lyden ikke skader ørene
dine.
Hensyn til andre

Hold volumet på et moderat nivå. Slik blir du i stand
til å høre lyder utenfra og ta hensyn til personene
rundt deg.
Advarsel

Hvis det lyner mens du bruker spilleren, må du ta
den av deg omgående.
Hvis du får en allergisk reaksjon mot spilleren, må du
slutte å bruke den omgående, og oppsøke lege.
Om bruk



Om sikkerhet

Ikke bruk spilleren når du kjører. Dette kan være
trafikkfarlig og er forbudt i mange områder.
Ikke bruk spilleren under idrettskonkurranser, da det
kan føre til skader.
Hindre hørselsskade
Om lading av batteriet
Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til en
bærbar datamaskin som ikke er koblet til
strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut batteriet
på den bærbare datamaskinen.
Ladetiden kan variere, avhengig av under hvilke
forhold du bruker batteriet.
Hvis du ikke skal bruke spilleren på minst et halvt år,
bør du lade batteriet minst hver 6 måned eller hvert
år for å vedlikeholde batteriet.


Om eksempeldata*1
Spilleren leveres med forhåndsinstallerte
eksempeldata.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan de ikke
gjenopprettes, og vi vil ikke levere erstatningsdata.
*1 I noen land og områder blir eksempeldata ikke
installert.
Spesifikasjoner for
vannbestandighet
(Les dette før du
begynner å bruke
spilleren)
Hvis spilleren brukes over lengre tid, kan det oppstå
varmeutvikling når du lader den.
Trafikksikkerhet
Sikkerhetsinformasjon


Muligheten til å vise medfølgende programvare på de
angitte språkene, er avhengig av hvilket
operativsystem som er installert på datamaskinen.
De beste resultatene får du hvis du forsikrer deg om
at operativsystemet er kompatibelt med språket du
ønsker å vise.
 Vi garanterer ikke at alle språk kan vises korrekt på
medfølgende programvare.
 Det kan være at brukerdefinerte tegn og enkelte
spesialtegn ikke vil bli vist.
Forklaringene i denne veiledningen forutsetter at du
er fortrolig med den grunnleggende bruken av
Windows.
Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av
datamaskinen din og operativsystemet ditt, bør du
slå opp i de aktuelle håndbøkene.
Den innspilte sangen er begrenset til privat bruk.
Bruk av sangen ut over denne begrensningen krever
tillatelse fra rettighetshaverne.
Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig innspilling/
nedlasting eller skadede data som følger av
problemer med spilleren eller datamaskinen.
Denne spillerens
vannbestandighet
Om trygg lytting
Forholdsregler
Merknad for kunder: følgende
informasjon gjelder kun for utstyr som
er solgt i land som anvender
EU-direktivene
Ikke legg tunge gjenstander på spilleren eller utsett
den for kraftige støt. Det kan føre til funksjonsfeil
eller skade på spilleren.
Bruk aldri spilleren der den kan bli utsatt for
ekstreme lys- eller temperaturforhold, ekstrem
fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. Spilleren kan bli
misfarget, deformert eller skadet.
La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer,
som for eksempel i en bil som er parkert i solen eller
under direkte sollys.
Ikke utsett spilleren for svært støvete omgivelser.
Ikke la spilleren ligge på en ujevn overflate eller slik
at den ligger skrått.
Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radio- eller
TV-mottak, slår du av spilleren og flytter den bort fra
radioen eller TVen.
Hvis du skal dra venstre og høyre del av spilleren fra
hverandre, må du sørge for at du holder godt i hver
del.
Hvis du drar i båndet kan det oppstå skade på det.
Ørepluggene kan bli dårligere etter lang tids
oppbevaring eller bruk.
Når spilleren oppbevares på det medfølgende stativet,
må stativet plasseres på en jevn overflate. Unngå å
støte bort i det.
Ikke legg bankkort, kredittkort eller lignende med
magnetstriper i nærheten av spilleren når den ikke
oppbevares i den medfølgende holderen. Da kan
kortene dine bli ødelagt på grunn av spillerens
magneteffekt.

Ikke bruk spilleren mens du kjører, sykler eller
bruker noen form for motorisert kjøretøy. Du bør
være svært forsiktig og oppmerksom, og avbryte
bruken i situasjoner som kan være risikable.
Avstå fra å bruke spilleren når det blir anmodet om
dette under avgang og landing i fly.
Vær oppmerksom på at det kan oppstå midlertidig
kondens når spilleren for eksempel flyttes raskt fra
omgivelser med lav temperatur til omgivelser med
høy temperatur, eller hvis den brukes i et rom der
ovnen nettopp er slått på. Kondensering er et
fenomen som medfører at fuktighet i luften setter seg
på overflater som metallpaneler osv., og så blir til
væske.
Hvis det dannes kondens i spilleren, må du la den
være avslått inntil kondensen forsvinner. Hvis du
bruker spilleren når det er kondens i den, kan den bli
ødelagt.
Om programvaren





Lover om opphavsrett forbyr kopiering av hele eller
deler av den medfølgende programvaren eller
veiledningen, samt utleie av programvaren uten
tillatelse fra den som har opphavsretten.
SONY vil ikke under noen omstendigheter holdes
ansvarlig for økonomisk skade eller tap av fortjeneste,
inkludert krav fra tredjepart, som følger av bruk av
programvaren som leveres med denne spilleren.
Programvaren som leveres med denne spilleren kan
ikke brukes med annet utstyr enn det den er
utformet for.
Vær oppmerksom på at kontinuerlig arbeid for å
bedre kvaliteten kan føre til at spesifikasjonene for
programvaren blir endret uten varsel.
Bruk av denne spilleren med annen programvare enn
den som følger med, dekkes ikke av garantien.
for vannbestandighet*1 for denne
spilleren samsvarer med IEC60529 "Beskyttelse mot
skadelig vanninntrengning (IP-grad)" IPX5*2 som
spesifiseres som "Beskyttelse mot skadelig
vanninntrengning", men ikke fullstendig vanntetthet.
 Spesifikasjonene
Systemkrav
Spesifikasjoner
Filformater som støttes
Lydformater (kodek)
Mediefilformat: MP3 (MPEG-1
Layer3)-filformat
Filtype: .mp3
MP3
Bithastighet: 32 til 320 kbps (støtter
variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*1: 32, 44,1, 48 kHz
Mediefilformat: ASF-filformat
Filtype: .wma
Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter
WMA
variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
* Kompatibel med WM-DRM 10
Mediefilformat: MP4-filformat
Filtype: .mp4, .m4a, .3gp
Bithastighet: 16 til 320 kbps (støtter
2
AAC-LC*
variabel bithastighet (VBR))*3
Samplingsfrekvens*1: 8, 11,025, 12, 16,
22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Mediefilformat: Wave-Riff-filformat
Filtype: .wav
Lineær PCM
Bithastighet: 1411 kbps
Samplingsfrekvens*1: 44,1 kHz
*1 Det kan være at samplingsfrekvensen ikke
korresponderer med alle kodere.
*2 Opphavsrettbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av.
*3 Bithastigheter som ikke er standard eller ikke garantert,
er inkludert, avhengig av samplingsfrekvensen.
Maksimalt antall sanger som kan
spilles inn og tid til disposisjon (ca.)
De omtrentlige tidene er basert på tilfeller der du kun
overfører 4 minutters sanger i MP3 -format. Andre
avspillbare lydfilformater kan gi andre antall sanger og
tider enn MP3-formatet.
Maksimalt antall sanger som kan spilles inn
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kbps
1250
2595
64 kbps
940
1950
128 kbps
470
975
256 kbps
235
485
320 kbps
185
390
40
85
1411 kbps
(Lineær PCM)
1
* Spesifikasjonene for vannbestandighet er bare
tilfredsstilt hvis dekselet til USB-kontakten på
spilleren er godt lukket. Videre er det verdt å merke
seg at hodetelefondelene ikke er vanntette.
*2 IPX5 (Beskyttelse mot skadelig vanninntrengning ved
spyling): Spilleren vil fortsatt kunne brukes, selv om
den utsettes for direkte vannstråler fra en hvilken som
helst retning i et omfang av ca. 12,5 l vann i minuttet i
mer enn 3 minutter fra ca. 3 m avstand, fra en dyse
med en innvendig diameter på 6,3 mm.
 Bruk
spilleren med dekselet til USB-kontakten godt
lukket.
 Ikke slipp spilleren i vann med vilje, og ikke bruk
spilleren under vann.
 Det medfølgende stativet er ikke vannbestandig. Før
du lader spilleren, må du forvisse deg om at hverken
spilleren eller ladestedet er fuktig.
 Hvis spilleren brukes røft nok, kan det komme vann
inn i spilleren og forårsake brann, elektrisk støt eller
funksjonssvikt.
 Før du bruker spilleren, bør du lese og forstå den
nedenstående informasjonen grundig.
Væsker som spesifikasjonene for
vannbestandighet gjelder
Gjelder for: Ferskvann, springvann, svette
Gjelder ikke for: Andre væsker enn ovennevnte
(for eksempel såpevann, vann med vaskemiddel,
vann med badestoffer, sjampo, varmt kildevann,
bassengvann, sjøvann osv.)
Spillerens vannbestandighet baserer seg på våre
målinger under de forhold som er beskrevet
ovenfor.
Merk at funksjonssvikt som resultat av
neddykking i vann forårsaket av at kunden har
brukt produktet feil, ikke dekkes av garantien.
Før du begynner å bruke spilleren, må du lese det
separate arket "Notes on Water Resistant
Specifications" i tillegg til denne veiledningen.
Maksimal innspillbar tid
NWZ-W252
2 GB
48 kbps
NWZ-W253
4 GB
83 t 20 min.
173 t 00 min.
64 kbps
62 t 40 min.
130 t 00 min.
128 kbps
31 t 20 min.
65 t 00 min.
256 kbps
15 t 40 min.
32 t 20 min.
320 kbps
12 t 20 min.
26 t 00 min.
2 t 40 min.
5 t 40 min.
1411 kbps
(Lineær PCM)
Hodetelefoner
 Type:
Lukket, dynamisk
13,5 mm, kuppeltype (CCAW brukes)
 Driverenhet:
Kapasitet (brukertilgjengelig
kapasitet)*1
NWZ-W252: 2 GB (ca. 1,68 GB = 1 812 660 224 byte)
NWZ-W253: 4 GB (ca. 3,49 GB = 3 757 124 968 byte)
*1 Tilgjengelig lagringskapasitet i spilleren kan variere.
En del av minnet kan brukes til
dataadministreringsfunksjoner.
Grensesnitt
USB mini-B-kontakt
Høyhastighets-USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
 Innebygd,
oppladbart litium-ion-batteri
(fra en datamaskin via det medfølgende
 USB-strøm
stativet)
Ladetid
USB-basert lading
Ca. 1,5 timer
Hurtiglading
Lading i ca. 3 minutter gir opptil ca. 90 minutter med
avspilling.
Batterilevetid (kontinuerlig avspilling)
Tidene under kan variere avhengig av
omgivelsestemperatur og bruksmåte.
Avspilling ved MP3 128 kbps: Ca. 11 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps: Ca. 11 timer
Avspilling ved AAC-LC 128 kbps: Ca. 9 timer
Avspilling ved Lineær PCM 1411 kbps: Ca. 11 timer
Vekt
Ca. 43 g
 Datamaskin
IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som har
følgende Windows-operativsystemer
forhåndsinstallert*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller
nyere) / Windows XP Professional (Service Pack 2 eller
nyere)*2 / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1
eller nyere) / Windows Vista Home Premium (Service
Pack 1 eller nyere) /
Windows Vista Business (Service Pack 1 eller nyere) /
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller nyere) /
Windows 7 Home Basic /
Windows 7 Home Premium /
Windows 7 Professional /
Windows 7 Ultimate
Støttes ikke av andre operativsystemer enn de som er
nevnt over.
*1 Utenom operativsystemversjoner som ikke støttes av
Microsoft.
*2 Unntatt 64-bit-operativsystemversjoner
Pentium® III 450 MHz eller høyere for
Windows XP/800 MHz eller høyere for
Windows Vista/1 GHz eller høyere for Windows 7
 RAM: 256 MB eller mer for Windows XP/512 MB
eller mer for Windows Vista/1 GB eller mer for
Windows 7 32-bit bitversjoner/2 GB eller mer for
Windows 7 64-bitversjoner
 Harddisk: 380 MB eller mer tilgjengelig plass
 Display:
Skjermoppløsning: 800  600 piksler (eller høyere)
(1024  768 eller høyere anbefales)
Farger: 8 bit eller mer (16 bit anbefales)
 CD-ROM-stasjon (støtter avspilling av digitale
musikk-CD-er med WDM)
For å spille inn original-CD-er kreves det en
CD-R/RW-stasjon.
 Lydkort
 USB-port (høyhastighets-USB anbefales.)
 Internet Explorer 7.0 eller 8.0 og Windows Media
Player 11 eller 12 kreves.
 Bredbåndsforbindelse til Internett er nødvendig for å
bruke EMD (Electronic Music Distribution) eller for
å besøke webområdet.
 Prosessor:
Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de
oppfyller systemkravene ovenfor.
Støttes ikke i følgende miljøer:
 Selvkonstruerte datamaskiner eller operativsystemer
 Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige
operativsystemet som ble installert av produsenten
 Miljø med flere operativsystemer
 Miljø med flere skjermer
 Macintosh
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Webområder for brukerstøtte
Hvis du har spørsmål eller problemer angående
dette produktet, eller hvis du vil ha informasjon
om elementer som er kompatible med dette
produktet, kan du besøke følgende webområder.
For kunder i USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latin-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
For kunder som kjøpte utenlandske modeller:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Kassering av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette
produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon
for gjenvinning av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet
avhentes på korrekt måte, vil du være med på å
forhindre mulige negative følger for miljøet og
helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke
skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet
brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol.
Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til
dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal
det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på
riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte
produktet.
Merknad om lisens
og varemerke










"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte
varemerker for Sony Corporation.
ZAPPIN og tilhørende logo er varemerker som
tilhører Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS og logoen er varemerker for
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows
Media er varemerker eller registrerte varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er
varemerker eller registrerte varemerker for Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er
lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerte varemerker for
International Business Machines Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land.
Pentium er et varemerke eller registrert varemerke
for Intel Corporation.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker er
varemerker eller registrerte varemerker for sine
respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®merker ikke angitt.
Dette produktet er beskyttet av bestemte
eiendomsrettigheter fra Microsoft Corporation.
Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom
dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft
eller autorisert datterselskap av Microsoft.
Innholdsleverandører bruker teknologien for
digital rettighetsadministrasjon for Windows
Media som inngår i denne enheten ("WM-DRM"),
til å beskytte innholdets integritet ("sikkert
innhold") slik at deres immaterielle eiendom,
inkludert opphavsrett, i slikt innhold ikke kommer
på avveie.
Denne enheten bruker WM-DRM-programvare til
å spille av sikkert innhold ("WM-DRMprogramvare"). Hvis sikkerheten i WM-DRMprogramvaren i denne enheten er blitt brutt, kan
eiere av sikkert innhold ("eiere av sikkert innhold")
be Microsoft om å trekke tilbake WM-DRMprogramvarens rett til å hente nye lisenser til å
kopiere, vise og/eller spille av sikkert innhold.
Tilbaketrekkingen endrer ikke WM-DRMprogramvarens evne til å spille av innhold uten
beskyttelse. En liste over tilbaketrukket WM-DRMprogramvare blir sendt til enheten når du laster ned
en lisens for sikkert innhold fra Internett eller fra
en PC. Microsoft kan, i forbindelse med en slik
lisens, også laste ned tilbaketrekkingslister til
enheten på vegne av eiere av sikkert innhold.
• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentasjon ©2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising