Sony | NWZ-W202 | Sony NWZ-W202 Bruksanvisning

Hva er ZAPPINavspilling?
ZAPPIN gir mulighet for avspilling av sangklipp i en bestemt rekkefølge.
Varigheten er forhåndsangitt.
Normal avspilling
Brukerveiledning
NWZ-W202
©2009 Sony Corporation
Bytter til ZAPPIN.
ZAPPIN-avspilling
Om den kompatible
programvaren
Kontrollere medfølgende
tilbehør
Windows Media Player 11
Spilleren (1)
Windows Media Player kan importere lyddata fra CD-er og overføre data til spilleren. Hvis du bruker
opphavsrettsbeskyttede WMA-lydfiler, må du bruke denne programvaren.
Siden Windows Media Player 11 ikke analyserer lydmønsteret i sanger under overføring, vil ikke
ZAPPIN være like effektiv siden de mest melodiske eller rytmiske passasjene i sangene ikke vil bli
gjenkjent.
Windows Media Player 11 leveres ikke sammen med spilleren.
Overførbare filer: Musikk (MP3, WMA)
Du kan laste ned Windows Media Player 11 fra "Min datamaskin" – "WALKMAN NWZ-W202" –
"Storage Media" – "PC_Application_Software" – "WMP11_Download" etter at du har koblet spilleren til
datamaskinen ved hjelp av det medfølgende stativet. Du kan også laste ned Windows Media Player 11
fra følgende webområde:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Hvis du vil ha mer informasjon om bruken, kan du se i Hjelp for programvaren eller gå til følgende
webområde:
http://www.support.microsoft.com/
Denne brukerveiledningen er også tilgjengelig i PDF-format. Brukerveiledningen
(PDF-fil) for følgende språk er tilgjengelig i spillerens minne:
engelsk/fransk/tysk/spansk/italiensk/russisk/kinesisk (forenklet)/kinesisk
(tradisjonell)/koreansk/ukrainsk/arabisk/svensk/finsk/dansk/norsk/portugisisk/gresk/
tyrkisk/nederlandsk/ungarsk/tsjekkisk/polsk/slovakisk
1
Koble spilleren til datamaskinen ved å bruke det medfølgende stativet.
2
Velg "Start" – "Min datamaskin" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" –
Korte, gjenkjennelige utdrag av sanger (f.eks. den mest melodiske eller rytmiske
delen)
ZAPPIN-avspillingstiden for sangklipp kan settes til enten "Short" eller "Long".
Går tilbake til normal avspilling og starter avspillingen av
den gjeldende sangen fra begynnelsen.
"Operation Guide" – "XXX_NWZW202.pdf"*.
* Navn på språket vises i stedet for "XXX". Velg ønsket språk for brukerveiledningen.
Øreplugger (størrelse S, L)
(leveres som par)
1Klargjøre spilleren
2Importere og overføre
musikk
Lade spilleren
Etter kjøp må spilleren først lades opp.
Du kan overføre sanger til spilleren ved hjelp av Windows Media Player 11 på
datamaskinen din.
 Koble USB-kabelen på stativet til en datamaskin som er slått på.
 Importer sanger fra CDer osv. til Windows Media Player 11 på
Når du bruker spilleren for første gang, eller hvis du ikke har brukt spilleren på lang tid, kan
det gå litt tid før spilleren begynner å lades eller før den gjenkjennes av datamaskinen.
Klikk på "Avbryt" hvis det vises en skjerm med flere valgmuligheter.
til USB-kontakten
Når du overfører sanger ved hjelp av Content Transfer, og 12 TONE ANALYSIS er satt til "Automatic"
eller "Always ON", vil informasjonen for de mest gjenkjennelige delene, basert på melodi og rytme, bli
funnet og lagt til hver av sangene. Deretter kan de mest melodiske og rytmiske utdragene fra hver sang
spilles av i rekkefølge under ZAPPIN-avspilling.
Content Transfer leveres med spilleren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer
Content Transfer, kan du se  "Installere Content Transfer" på baksiden.
Trykk spilleren inn i holderen
til den klikker på plass.
3Spille av musikk
Slå av spilleren
1
Løsne.
Samle.
ZAPPIN-avspilling
Normal avspilling
2
3
Spille av sanger
Rødt*
Trykk på sakte-hjulet for
å starte avspilling.
Trykk på sakte-hjulet til du hører et klikk.
Hoppe til forrige/neste sang
Roter sakte-hjulet raskt helt til
 (forrige) eller  (neste).
 Overfør sanger fra Windows Media Player 11 til spilleren.
Blande rekkefølge
Statuslampen blinker sterkt under overføring av sanger til spilleren.
Skyv SHUFFLE-bryteren i pilens retning for å
spille av sanger i tilfeldig rekkefølge.
1 Velg album og
så videre.
Når batteriet er tomt, blinker
OPR-lampen raskt rødt og det
høres en langvarig pipelyd. Da
* Blinker i intervaller på om lag fem sekunder. kan du ikke bruke spilleren.
Spilleren spiller utdrag av sanger på omtrent fire sekunder.
Hvis den mest gjenkjennelige passasjen av sangen ikke blir funnet, blir sangen avspilt fra
omtrent 45 sekunder inn i sangen. Hvis sangen ikke varer mer enn omtrent 45 sekunder, blir
sangen avspilt fra et punkt før slutten av sangen.
Hoppe til forrige/neste sang, eller blande rekkefølge under
ZAPPIN-avspilling
Du kan bytte til den forrige/neste sangen, eller spille av sanger i tilfeldig
rekkefølge. Metoden for bruk er den samme som ved normal avspilling.
Zappin in
Endre avspillingstiden for sangklipp i ZAPPIN-avspilling
Avspillingstiden for sangklipp kan settes til enten "Long" eller "Short".
 Koble spilleren til datamaskinen ved å bruke stativet.
Rask rød blinking
Endre til
ZAPPIN-avspilling
Trykk og hold
inne saktehjulet under
avspilling til
"Zappin in"
høres.
2 Klikk her for å starte
importeringen.
Grønt*
Gå tilbake til normal
avspilling
Stanse avspilling
2 Klikk her for å
overføre til spilleren.
Se også  "Tips om overføring av musikk" og "Merknader om overføring av musikk" på
baksiden.
Du kan også overføre sanger på andre måter enn ved å bruke Windows Media Player 11. Se
 "Bruke Content Transfer" på baksiden hvis du vil ha mer informasjon.
 Tips
Etter at du har trykket på sakte-hjulet, blinker OPR-lampen skiftevis
grønt og rødt, og pipelyden høres gjentatte ganger til avspillingen
starter. Vent til OPR-lampen har sluttet å blinke og pipelyden har
stoppet.
Se også  "Tips om avspilling av musikk" på motsatt side.
Trykk på sakte-hjulet til du hører et klikk.
Zappin long
Zappin short
Trykk på
sakte-hjulet
under ZAPPINavspilling.
Zappin out
 Tips
 Heng båndet over nakken og ørene, og sett ørepluggene inn i ørene.
Magneten er plassert på venstre side.
Ikke legg kredittkort, minibankkort
eller lignende (kort med
magnetstriper) i nærheten av
spilleren når den ikke oppbevares i
holderen. Dette er for å hindre at
kortets magnetstripe blir ødelagt.
1 Klikk på "Ripp".
Kontrollere gjenværende batteritid
Gjenværende batteritid angis av OPR-lampen. Når OPR-lampen blir rød, må du
lade opp batteriet.
 Dra venstre og høyre del fra hverandre.
For å beskytte spilleren og forhindre magnetproblemer bør spilleren oppbevares i medfølgende holder
når du bærer den med deg eller når den ikke er i bruk.
Statuslampe
Lading starter. Statuslampen blinker sakte under ladingen. Når ladingen er fullført, stopper
statuslampen å blinke, og den lyser svakt mens spilleren er koblet til datamaskinen. Hvis du
vil ha mer informasjon om ladetid og batterivarighet, kan du se  "Spesifikasjoner" på
baksiden.
 Kontroller venstre (L) og høyre (R) del av spilleren.
Slik fester du spilleren i holderen
datamaskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer sanger fra CD-er osv., kan du se
under Hjelp i Windows Media Player 11. Sanger som tidligere har blitt importert til
Windows Media Player 11, trenger ikke importeres på nytt.
Sakte-hjul
RESET-knapp
Knappen VOL+/–
Disse delene er koblet sammen med magneter.
Når du kjøper produktet, er øreplugger i størrelse M installert (størrelsene L og S medfølger også). Du
får bedre lydkvalitet ved å skifte størrelse på ørepluggene eller justere plasseringen av ørepluggene slik at
de sitter komfortabelt og slutter tett til ørene dine.
Ved bytte av øreplugger må du dreie dem for å få dem fast installert i spilleren og hindre at ørepluggen
løsner og blir værende igjen i øret.
Hvis en øreplugg blir skadet, er det mulig å få kjøpt ekstra øreplugger (EP-EX1).
Med Content Transfer kan du overføre musikk fra en datamaskin til spilleren ved å dra og slippe. Du
kan bruke Windows Utforsker eller iTunes til å dra og slippe data til Content Transfer.
Hvis du overfører sanger ved å bruke Content Transfer, vil de mest melodiske og rytmiske passasjene i
sangene bli gjenkjent av 12 TONE ANALYSIS-funksjonen til bruk med ZAPPIN-avspilling.
12 TONE ANALYSIS bruker imidlertid lengre tid, så overføringen går saktere. Du kan sette 12 TONE
ANALYSIS til "Automatic", "Always ON" eller "OFF" før du overfører. Hvis du vil overføre sanger
raskere, setter du til "OFF".
Se i programvarehjelpen for å få mer informasjon om bruken av programvaren.
Overførbare filer: Musikk (MP3, WMA, AAC*1)
*1 DRM-filer er ikke kompatible.
Slå på spilleren
 Koble spilleren til medfølgende stativ.
Holder (1)
Brukerveiledning (denne veiledningen) (1)
Slik installerer du ørepluggene
Spille av de mest melodiske og rytmiske utdragene av sanger
4-139-337-64(1)
Stativ med USB-kabel (1)
Slik plasserer du spilleren på ørene
Content Transfer (1)
Denne programvaren leveres med spilleren.
 Se "3 Spille av musikk" hvis du vil ha mer informasjon om bruken.
OPR-lampe (Operation-lampe)
Statuslampe
USB-kontakt
Medfølgende programvare
Normal avspilling
Bånd
SHUFFLE-bryter
Content Transfer
Vise brukerveiledningen (PDF-fil)
Deler og kontroller
Når du trykker og holder inne sakte-hjulet til
du hører veiledningen for "Zappin long",
endres avspillingstiden for sangklipp til om lag
15 sekunder (Lang). Når du trykker og holder
inne sakte-hjulet til du hører veiledningen for
"Zappin short" under "Long"-avspilling, går
avspillingstiden for sangklipp tilbake til om lag
fire sekunder (Kort).
Trykk og hold inne sakte-hjulet
til du hører en av veiledningene.
Stanse avspillingen fullstendig under ZAPPIN-avspilling
Trykk på sakte-hjulet for å gå tilbake til normal avspilling, og trykk deretter på
sakte-hjulet igjen.
Tips om overføring av
musikk
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av
Windows Media Player 11, kan du se i Hjelp for
programvaren eller gå til webområdet:
http://www.support.microsoft.com/
Merknader om overføring
av musikk
Når du overfører sanger fra Windows Media
Player 11 til spilleren, kan du ikke bruke Content
Transfer.
Du kan ikke bruke spilleren under USBforbindelse.
Ikke koble fra USB-kabelen når statuslampen
blinker sterkt. Da kan data som overføres eller
lagres på spilleren, bli ødelagt.
Hvis du overfører sanger ved hjelp av Windows
Media Player 11, vil ikke sangen bli analysert av
12 TONE ANALYSIS. 12 TONE ANALYSISfunksjonen lastes sammen med Content
Transfer, som kan analysere lydmønsteret i
sangene.
Du kan ikke slette overførte sanger direkte på
spilleren. Bruk programvaren du brukte til å
overføre sangene eller Windows Utforsker for å
slette sangene fra spilleren.
Tips om avspilling av
musikk
Når avspillingen av den siste sangen er ferdig,
starter spilleren automatisk på nytt igjen med
den første sangen og fortsetter i en bestemt
rekkefølge.
Avspillingstiden for sangklipp er innstilt på
"Zappin short" som standard. Du kan endre
innstillingen til "Zappin long".
Hvis du slår av spilleren ved å koble sammen
venstre og høyre del under ZAPPIN-avspilling,
starter spilleren ZAPPIN-avspillingen neste gang
du slår den på og starter avspilling.
Sanger som er lagret på spilleren, spilles av i
rekkefølgen på fil- eller mappenavn (i numerisk
eller alfabetisk rekkefølge). I tillegg, i det
generelle hierarkiet for alle filer og mapper, vil
sanger som hører til hver mappe, avspilles i deres
hierarkiske rekkefølge.
Hvis du endrer navn på filer eller mapper på
spilleren, kan rekkefølgen for avspilling av
sangene endres. Filene eller mappene som har
fått nytt navn, gjenkjennes imidlertid som ulike
fra filene med de opprinnelige navnene, slik at
filene eller mappene med de opprinnelige
navnene overføres til spilleren igjen.
Om annen bruk
Justere volumet
Juster volumet med knappen VOL+/-.
Volumet kan justeres i 31 trinn: fra 0 til 30.
"15" er angitt som standard.
Hvis du slår av spilleren eller stopper
avspillingen når volumet er satt til "0", vil
volumet automatisk settes til "1" når du
starter avspilling neste gang.
Begrense volumet (AVLS
(volume limit))
Hvis du aktiverer AVLS (Automatic Volume
Limiter System), kan du begrense
maksimumsvolumet og dermed hindre
forstyrrelser og hørselsskader, og du kan
lytte til musikk på et behagelig lydnivå.
AVLS er deaktivert som standard.
1 Koble sammen venstre og høyre del
for å slå av spilleren.
2 Dra venstre og høyre del fra
hverandre.
3 Trykk og hold inne sakte-hjulet i
omtrent fem sekunder mens du
trykker på VOL+-knappen til
statuslampen lyser.
Statuslampen slås av når du slipper saktehjulet og VOL+-knappen. OPR-lampen
blinker grønt 2 ganger, og AVLS aktiveres.
Volumet holdes på et moderat nivå.
Hvis du vil deaktivere AVLS igjen, gjentar du trinn
1 til 3. Når AVLS er deaktivert, blinker OPRlampen rødt 2 ganger i trinn 3.
Installere Content Transfer
Content Transfer kan overføre sanger fra
datamaskinen til spilleren. Du kan bruke
iTunes eller Windows Utforsker ved å dra
og slippe sanger til Content Transfer. Før
du overfører sanger med iTunes eller
Windows Utforsker, må du installere
Content Transfer på datamaskinen på
følgende måte:
1 Koble spilleren til datamaskinen ved
å bruke stativet.
2 Velg "Start" - "Min datamaskin" "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage
Media", og kopier deretter mappen
"PC_Application_Software" til
datamaskinen.
3 Dobbeltklikk på
"ContentTransferInstaller.exe" i
mappen "PC_Application_Software".
Installeringsveiviseren i Content Transfer
starter.
Installer Content Transfer på datamaskinen
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Bruke Content Transfer
Du kan overføre sanger ved å dra og slippe
dem fra iTunes eller Windows Utforsker til
Content Transfer.
Merknader
Content Transfer kan ikke overføre DRM-sanger
til spilleren.
Du kan ikke slette overførte sanger direkte på
spilleren. Bruk Content Transfer for å slette
sanger fra spilleren.
Overføre sanger fra iTunes via Content
Transfer
Dra og slipp sangene du ønsker å overføre
til Content Transfer. Se under Hjelp i
programvaren hvis du vil ha mer
informasjon om bruken av iTunes.
Merknad
Hvis du vil ha mer informasjon om
begrensninger angående overføring av sanger fra
iTunes, kan du besøke webområdene for
brukerstøtte ( "Webområder for
brukerstøtte").
Overføre sanger ved å bruke Windows
Utforsker
Det er to måter å overføre sanger på ved å
bruke Windows Utforsker:
Dra og slipp sangene du ønsker å
overføre til Content Transfer.
Dra
og slipp sanger direkte til "Min

datamaskin" – "WALKMAN NWZW202" – "Storage Media".
Merknader
Sangene som overføres direkte ved å dra og
slippe dem til spilleren, blir ikke analysert
gjennom 12 TONE ANALYSIS.
Mapper opp til det åttende nivået under "Storage
Media" kan gjenkjennes.
Formatere spilleren
Hvis du formaterer spilleren, vil alle data
bli slettet, og alle innstillinger tilbakestilles
til standard.
Merknader
Formatering er ikke tilgjengelig under avspilling.
Hvis OPR-lampen lyser rødt grunnet lavt
batterinivå, kan ikke spilleren formateres.
Alle data som er lagret på spilleren, blir slettet.
Content Transfer-programvaren som leveres
med spilleren, slettes også. Om nødvendig kan
du laste ned Content Transfer fra webområdet
for brukerstøtte.
1 Koble sammen venstre og høyre del
for å slå av spilleren.
2 Dra venstre og høyre del fra
hverandre.
3 Trykk og hold inne sakte-hjulet i
omtrent 15 sekunder til statuslampen
blinker raskt.
Slipp sakte-hjulet. OPR-lampen lyser rødt.
4 Roter sakte-hjulet innen 30 sekunder
etter at OPR-lampen lyste rødt.
Statuslampen slås av. OPR-lampen lyser
skiftevis grønt og rødt hver gang du roterer
sakte-hjulet.
5 Trykk på sakte-hjulet mens OPRlampen lyser grønt.
OPR-lampen blinker raskt grønt og
formatering utføres. Når OPR-lampen slukkes,
er formateringen fullført.
Hvis du trykker på sakte-hjulet mens OPRlampen lyser rødt, eller hvis det har gått
30 sekunder, vil formateringen bli avbrutt.
Oppgradere fastvaren i
spilleren
Du kan oppdatere fastvaren i spilleren, og
på den måten få nye funksjoner. Du finner
mer informasjon om den nyeste fastvaren
og hvordan du installerer den ved å besøke
webområdet for brukerstøtte.
1 Last ned oppdateringsprogrammet
på datamaskinen fra webområdet.
2 Koble spilleren til datamaskinen ved
å bruke stativet, og start deretter
oppdateringsprogrammet.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å
oppdatere spillerens fastvare.
Vise spillerinformasjon
Før du oppdaterer fastvaren, bør du sjekke
spillerinformasjonen, for eksempel
modellnavn. Sjekk informasjonen ved å
koble spilleren til datamaskinen ved hjelp
av stativet og åpne "information.txt" i "Min
datamaskin" – "WALKMAN NWZ-W202".
Registrere produktet ditt
Hvis du vil benytte deg av
brukerstøttetjenestene, for eksempel
tjenesten for oppgradering av fastvare, må
du registrere produktet.*1 Åpne mappen
med navnet på ditt land/område, i mappen
"Min datamaskin" – "WALKMAN NWZW202" – "Storage Media" – "Support", og
dobbeltklikk deretter på "Customer_
Registration_XX". *2
*1 Serienummeret som er oppgitt for denne
spilleren, kreves for å registrere produktet.
Nummeret vises på baksiden av spilleren.
*2 Navn på land/område vises istedenfor "XX".
Feilsøking
Hvis spilleren ikke fungerer som forventet,
kan du prøve å løse problemet ved å utføre
følgende trinn.
1 Finn symptomene på problemet i
"Symptomer og løsninger", og prøv å
løse det ved å følge de angitte
handlingene.
2 Koble spilleren til datamaskinen ved
å bruke stativet for å lade batteriet.
Det kan hende at noen problemer blir løst ved
å lade batteriet.
3 Trykk på RESET-knappen med en liten
nål eller lignende, men kun når
avspillingen er stanset.
Hvis du trykker på RESET-knappen mens du
bruker spilleren, kan det hende at lagrede data
og innstillinger i spilleren slettes.
4 Finn informasjon om problemet på
webområdene for brukerstøtte
( "Webområder for brukerstøtte").
5 Hvis de ovennevnte forslagene ikke
løser problemet, må du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Symptomer og løsninger
Spilleren kan ikke lade batteriet.
Det kan hende at sanger med begrenset
avspillingsperiode eller begrenset antall
avspillinger ikke blir overført på grunn av
begrensninger satt av rettighetshaverne. Kontakt
distributøren for å få informasjon om
innstillingene for hver lydfil.
Ingen data blir spilt.
Spilleren er koblet til datamaskinen via USBforbindelse.
Du kan ikke bruke spilleren når den er koblet
til datamaskinen.
Spilleren er ikke koblet ordentlig til det
medfølgende stativet.
Koble fra USB-forbindelsen, og koble den
deretter til på nytt.
Bruk det medfølgende stativet.
Batteriet lades i en romtemperatur som ikke er
mellom 5 °C og 35 °C.
Batteriet må lades i en romtemperatur på
mellom 5 °C og 35 °C.
Datamaskinen er ikke slått på.
Slå på datamaskinen.
Datamaskinen har gått over i dvale- eller
hvilemodus.
Sørg for at datamaskinen går ut av dvale- eller
hvilemodus.
Hvis du ikke fant symptomet blant de som er
angitt ovenfor, kan det hjelpe å trykke på RESETknappen og deretter koble til USB-forbindelsen
på nytt.
Sanger avspilles i en annen
rekkefølge enn spillelisten.
Ladingen fullføres svært raskt.
Volumnivået er satt til null.
Skru opp volumet.
Hvis batteriet er nesten helt oppladet når
ladingen starter, trengs det lite tid før ladingen er
fullført.
Spilleren vil ikke slå seg på.
Venstre og høyre del av spilleren er koblet
sammen.
Dra dem fra hverandre og trykk på saktehjulet.
Det er ikke nok batteristrøm igjen.
Lad batteriet ved å koble spilleren til
datamaskinen ( "Lade spilleren" på
forsiden).
Det tar lang tid å starte spilleren.
Det kan ta litt tid å starte spilleren når det er
lagret mange filer eller mapper på den. Under
oppstart lager spilleren oppstartslyden.
OPR-lampen blinker rødt, det høres et
langt pip, og spilleren slår seg ikke på.
Det er lite batteristrøm igjen.
Lad batteriet på nytt ( "Lade spilleren" på
forsiden).
OPR-lampen lyser rødt, det høres to
korte pipelyder gjentatte ganger, og
spilleren slår seg ikke på.
Formateringen av spilleren mislyktes, eller du
formaterte spilleren på datamaskinen.
Prøv å formatere spilleren på nytt
( "Formatere spilleren").
Batteriets levetid er kort.
Driftstemperaturen er under 5 °C.
Batterilevetiden blir kortere på grunn av
batteriegenskapene. Dette er ikke en feil.
Batteriet er ikke ladet lenge nok.
Lad batteriet til statuslampen lyser.
Statuslampen blinker sakte under ladingen.
Du har ikke brukt spilleren på lenge.
Batteriets effektivitet øker hvis det lades og
lades ut flere ganger.
Når brukstiden for batteriet blir halvparten av
vanlig tid, selv etter at batteriet er fullstendig
ladet, bør batteriet skiftes ut.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Sanger kan ikke overføres til
spilleren.
Spilleren er ikke koblet ordentlig til det
medfølgende stativet.
Koble fra USB-forbindelsen, og koble den
deretter til på nytt.
Det er ikke nok ledig plass i det innebygde flashminnet.
Frigjør mer plass ved å overføre unødvendige
data tilbake til datamaskinen.
Maksimalt 2000 sanger og 500 mapper kan
overføres til spilleren.
Du kan ikke overføre filer som ikke er i spillbart
format til spilleren.
Overfør filer i et spillbart format
( "Filformater som støttes").
Overførte sanger i spillelisten avspilles etter
spillerens rekkefølge, ikke etter sangrekkefølgen i
spillelisten ( "Tips om avspilling av musikk").
OPR-lampen lyser rødt, det høres to
korte pipelyder gjentatte ganger, og
ingen data spilles.
Det er ingen sanger som kan spilles på spilleren.
Overfør data til spilleren.
Du prøver å spille et format som ikke støttes,
eller en DRM-fil.
Overfør filer i et spillbart format
( "Filformater som støttes"). Hvis filene som
ikke kan spilles, er unødvendige, kan du slette
dem fra spilleren.
Det er ingen lyd.
Volumet er ikke høyt nok.
AVLS er aktivert.
Deaktiver AVLS ( "Begrense volumet (AVLS
(volume limit))").
OPR-lampen lyser rødt under
avspilling, og veiledningen for
"EXPIRED" høres.
Den begrensede avspillingsperioden for sangen
har utløpt, eller maksimalt antall avspillinger er
nådd, basert på abonnementsforhold osv.
Besøk webområdet til forhandleren du kjøpte
sangen av, og oppdater abonnementet.
Hvis du ikke vil ha sangen lenger, kan du slette
den fra spilleren.
Det mest melodiske og rytmiske
utdraget av en sang spilles ikke av i
ZAPPIN-avspilling.
Sangen ble ikke analysert av 12 TONE
ANALYSIS.
Overfør sanger ved å bruke Content Transfer,
som vil analysere sangene med 12 TONE
ANALYSIS.
Kontroller at 12 TONE ANALYSIS er satt til
"Automatic" eller "Always ON".
Forholdsregler
Merknad for kunder: følgende
informasjon gjelder kun for utstyr som
er solgt i land som anvender
EU-direktivene
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Autorisert representant for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
For saker som gjelder service eller garanti, kan du
se adressene som finnes i den separate service og
garantidokumentasjonen.
Sikkerhetsinformasjon
Om lading av batteriet
Ikke la spilleren være koblet i lengre perioder til
en bærbar datamaskin som ikke er koblet til
strømnettet, ettersom spilleren kan lade ut
batteriet på den bærbare datamaskinen.
Ladetiden kan variere, avhengig av under hvilke
forhold du bruker batteriet.
Hvis du ikke skal bruke spilleren på minst et
halvt år, bør du lade batteriet minst hver sjette
måned eller hvert år for å vedlikeholde batteriet.
Om sikkerhet
Pass på at ikke andre metallgjenstander
forårsaker kortslutning av polene på spilleren.
Ikke berør det oppladbare batteriet med
utildekkede hender hvis det lekker. Det kan
hende at det er batterivæske igjen i spilleren. Du
må derfor ta kontakt med nærmeste Sonyforhandler hvis batteriet har lekket. Hvis du får
væske på øynene, må du ikke gni øynene
ettersom dette kan føre til at du blir blind. Skyll
øynene med rent vann, og ta kontakt med en
lege.
Hvis du får væske på klærne eller andre steder på
kroppen, må du straks vaske det av. Hvis ikke,
kan væsken forårsake forbrenninger eller andre
skader. Ta kontakt med lege hvis du får
forbrenning eller andre skader av batteriet.
Ikke hell vann eller stikk fremmedlegemer inn i
spilleren. Dette kan forårsake brann eller
elektrisk støt.
Hvis dette skjer, må du slå av spilleren
umiddelbart og kontakte nærmeste Sonyforhandler eller Sony Service Center.
Ikke utsett spilleren for åpen ild.
Ikke åpne spilleren eller bygg den om. Dette kan
forårsake elektrisk støt. Ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler eller Sony Service
Center for å bytte ut de oppladbare batteriene
eller hvis det er nødvendig med en intern sjekk
eller reparasjoner.
Advarsel
Hvis det lyner når du bruker spilleren, må du ta
av spilleren umiddelbart.
Hvis du får en allergisk reaksjon av spilleren, må
du slutte å bruke den med én gang og kontakte
en lege.
Ved installering
Rengjør utsiden av spilleren med en myk klut,
for eksempel en rengjøringsklut for briller.
Hvis utsiden av spilleren blir svært skitten,
rengjør du den med en myk klut som er fuktet
litt med vann eller et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk skrubbesvamp, skurepulver eller
løsemidler, som for eksempel alkohol eller
benzen, siden det kan skade overflaten på
spilleren.
Pass på at det ikke kommer vann inn i spilleren
fra åpningen nær kontakten.
Du rengjør ørepluggene ved å fjerne dem fra
spilleren og håndvaske dem med et mildt
vaskemiddel. Etter vask må de tørkes ordentlig
før bruk.
Ikke legg tunge gjenstander på spilleren eller
utsett den for kraftige støt. Det kan føre til
funksjonsfeil eller skade på spilleren.
Bruk aldri spilleren der den kan bli utsatt for
ekstreme lys- eller temperaturforhold, ekstrem
fuktighet eller ekstreme vibrasjoner. Spilleren
kan bli misfarget, fordreid eller skadet.
La aldri spilleren bli utsatt for høye temperaturer,
som for eksempel i en bil som er parkert i solen
eller under direkte sollys.
Ikke utsett spilleren for svært støvete omgivelser.
Ikke la spilleren ligge på en ujevn overflate eller
slik at den ligger skrått.
Hvis spilleren forårsaker forstyrrelser for radioeller TV-mottak, slår du av spilleren og flytter
den bort fra radioen eller TVen.
Ikke utsett spilleren for vann. Spilleren er ikke
vanntett. Husk å følge forholdsreglene nedenfor.
– Pass på at du ikke mister spilleren i en vask
eller andre beholdere med vann.
– Ikke bruk spilleren i fuktige omgivelser eller
dårlig vær, for eksempel når det regner eller
snør.
– Ikke la spilleren bli våt.
Hvis du tar i spilleren med våte hender, eller
hvis du legger spilleren i et fuktig klesplagg,
kan spilleren bli våt, og dette kan føre til
funksjonsfeil på spilleren.
Hvis du skal dra venstre og høyre del av spilleren
fra hverandre, må du sørge for at du holder godt
i hver del.
Ved å dra i båndet kan det oppstå skade på det.
Ørepluggene kan bli dårligere etter lang tids
oppbevaring eller bruk.
Når spilleren oppbevares på det medfølgende
stativet, må stativet plasseres på en jevn overflate.
Unngå å støte bort i det.
Ikke legg bankkort, kredittkort eller lignende
med magnetstriper i nærheten av spilleren når
den ikke oppbevares i den medfølgende
holderen. Da kan kortene dine bli ødelagt på
grunn av spillerens magneteffekt.
Merknad om statisk elektrisitet
I spesielt lufttørre omgivelser kan du oppleve en
svak kribling på ørene. Dette er et resultat av
statisk elektrisitet som har samlet seg i kroppen, og
ikke en feil i spilleren.
Effekten kan minimaliseres ved å bruke klær med
naturlige stoffer.
Om varmeutvikling
Hvis spilleren brukes over lengre tid, kan det
oppstå varmeutvikling når du lader den.
Om trygg lytting
Ikke bruk spilleren når du kjører. Dette kan være
trafikkfarlig og er forbudt i mange områder.
Trafikksikkerhet
Unngå å bruke spilleren i situasjoner der det er
viktig at hørselen ikke svekkes.
Hindre hørselsskade
Unngå å bruke spilleren ved høyt volum.
Hørselseksperter fraråder kontinuerlig, høy og
langvarig avspilling. Hvis du opplever øresus, må
du redusere volumet eller avbryte bruken.
Ikke skru volumet helt opp på én gang. Skru
volumet opp gradvis slik at den høye lyden ikke
skader ørene dine.
Hensyn til andre
Hold volumet på et moderat nivå. Slik blir du i
stand til å høre lyder utenfra og ta hensyn til
personene rundt deg.
Spesifikasjoner
Filformater som støttes
Lydformater (kodek)
MP3
Mediefilformat: MP3
(MPEG-1 Layer3)-filformat
Filtype: .mp3
Bithastighet: 32 til
320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*1: 32,
44,1, 48 kHz
WMA
Mediefilformat:
ASF-filformat
Filtype: .wma
Bithastighet: 32 til
192 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens*1:
44,1 kHz
* Kompatibel med WMDRM 10
AAC-LC*2
Mediefilformat:
MP4-filformat
Filtype: .mp4*4, .m4a
Bithastighet: 16 til
320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))*3
Samplingsfrekvens*1: 8,
11,025, 12, 16, 22,05, 24,
32, 44,1, 48 kHz
Om bruk
Ikke bruk spilleren mens du kjører, sykler eller
bruker noen form for motorisert kjøretøy. Du
bør være svært forsiktig og oppmerksom, og
avbryte bruken i situasjoner som kan være
risikable.
Ikke bruk spilleren når det blir annonsert om
dette under avgang og landing i fly.
Vær oppmerksom på at det kan oppstå
midlertidig kondens når spilleren for eksempel
flyttes raskt fra omgivelser med lav temperatur til
omgivelser med høy temperatur, eller hvis den
brukes i et rom der ovnen nettopp er slått på.
Kondens er et fenomen der fukt i luften festes til
overflater som metallpaneler og lignende, for så
å omdannes til væske.
Hvis det oppstår kondens i spilleren, lar du den
være avslått til kondensen forsvinner. Hvis du
bruker spilleren når det er kondens i den, kan
den bli ødelagt.
Om rengjøring
Om programvaren
Lover om opphavsrett forbyr kopiering av hele
eller deler av den medfølgende programvaren
eller veiledningen, samt utleie av programvaren
uten tillatelse fra den som har opphavsretten.
SONY vil ikke under noen omstendigheter
holdes ansvarlig for økonomisk skade eller tap av
fortjeneste, inkludert krav fra tredjepart, som
følger av bruk av programvaren som leveres med
denne spilleren.
Programvaren som leveres med denne spilleren
kan ikke brukes med annet utstyr enn det den er
utformet for.
Vær oppmerksom på at kontinuerlig arbeid for å
bedre kvaliteten kan føre til at spesifikasjonene
for programvaren blir endret uten varsel.
Bruk av denne spilleren med annen programvare
enn den som følger med, dekkes ikke av
garantien.
Muligheten til å vise språkene på medfølgende
programvare er avhengig av hvilket
operativsystem som er installert på
datamaskinen. De beste resultatene får du hvis
du forsikrer deg om at operativsystemet er
kompatibelt med språket du ønsker å vise.
– Vi garanterer ikke at alle språk kan vises
korrekt på medfølgende programvare.
– Det kan være at brukerdefinerte tegn og
enkelte spesialtegn ikke vil bli vist.
Forklaringene i denne håndboken forutsetter at
du kjenner til de grunnleggende operasjonene i
Windows.
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker
datamaskinen og operativsystemet, ser du i de
respektive håndbøkene.
Den innspilte sangen er begrenset til privat bruk.
Bruk av sangen ut over denne begrensningen
krever tillatelse fra rettighetshaverne.
Sony er ikke ansvarlig for ufullstendig
innspilling/nedlasting eller skadede data som
følger av problemer med spilleren eller
datamaskinen.
Om eksempeldata*1
Spilleren leveres med forhåndsinstallerte
eksempeldata.
Hvis du sletter eksempeldataene, kan de ikke
gjenopprettes, og vi kan ikke levere
erstatningsdata.
*1 I noen land og områder blir eksempeldata ikke
installert.
*1 Det kan være at samplingsfrekvensen ikke
korresponderer med alle kodere.
*2 Opphavsrettbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke
spilles av.
*3 Bithastigheter som ikke er standard eller ikke
garantert, er inkludert, avhengig av
samplingsfrekvensen.
*4 Når du overfører filer av denne typen ved å dra
og slippe fra Windows Utforsker til denne
spilleren, kan det hende at en
bekreftelsesdialogboks vises på datamaskinen.
Hvis meldingen vises, klikker du på "Ja" eller "Ja
til alt", eller så overfører du filene på nytt ved
hjelp av Content Transfer.
Maksimalt antall sanger som kan
spilles inn og tid til disposisjon (ca.)
De omtrentlige tidene er basert på tilfeller der du kun
overfører 4 minutters sanger i MP3 -format. Andre
avspillbare lydfilformater kan gi andre antall sanger og
tider enn MP3-formatet.
Bithastighet Sanger
Tid
48 kbps
1285
85 t 40 min
64 kbps
965
64 t 20 min
128 kbps
480
32 t 00 min
256 kbps
240
16 t 00 min
320 kbps
190
12 t 40 min
Hodetelefoner
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 13,5 mm, kuppeltype (CCAW brukes)
Kapasitet (brukertilgjengelig
kapasitet)*1
2 GB (ca. 1,73 GB = 1 858 600 960 byte)
*1 Tilgjengelig lagringskapasitet i spilleren kan variere.
En del av minnet kan brukes til
dataadministreringsfunksjoenr.
Grensesnitt
USB mini-B-kontakt
Høyhastighets-USB (USB 2.0-kompatibel)
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Strømkilde
Innebygd, oppladbart lithium-ion-batteri
USB-strøm (fra en datamaskin via det medfølgende
stativet)
Ladetid
USB-basert lading
Ca. 1,5 timer
Hurtiglading
Lading i ca. 3 minutter gir opptil ca. 90 minutter med
avspilling.
Batterilevetid (kontinuerlig avspilling)
Tidene under kan variere avhengig av
omgivelsestemperatur og bruksmåte.
Avspilling ved MP3 128 kbps: ca. 12 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps: ca. 10 timer
Avspilling ved AAC-LC 128 kbps: ca. 10 timer
Vekt
Ca. 35 g
Systemkrav
Datamaskin
IBM PC/AT eller en kompatibel datamaskin som har
følgende Windows-operativsystemer forhåndsinstallert*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller nyere) /
Windows XP Professional (Service Pack 2 eller nyere) /
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows
Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista
Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate
(Service Pack 1)
Støttes ikke av 64-bits OS.
Støttes ikke av andre operativsystemer enn de som er
nevnt over.
*1 Utenom operativsystemversjoner som ikke støttes av
Microsoft.
Prosessor: Pentium III 1,0 GHz eller høyere
RAM: 256 MB eller mer (for Windows XP), 512 MB
eller mer (for Windows Vista)
Harddisk: 380 MB eller mer tilgjengelig plass
Lydkort
Skjerm:
Skjermoppløsning: 800 × 600 piksler (eller høyere)
(1024 × 768 eller høyere anbefales)
Farger: 8 bit eller mer (16 bit anbefales)
USB-port (høyhastighets USB anbefales)
Internet Explorer 6.0 eller nyere og Windows Media
Player 11 kreves.
Adobe Flash Player 8 eller nyere må være installert.
Bredbåndsforbindelse til Internett er nødvendig for å
bruke EMD (Electronic Music Distribution) eller for å
besøke webområdet.
Vi garanterer ikke drift på alle datamaskiner selv om de
oppfyller systemkravene ovenfor.
Støttes ikke i følgende miljøer:
Selvkonstruerte datamaskiner eller operativsystemer
Et miljø som er en oppgradering av det opprinnelige
operativsystemet som ble installert av produsenten
Miljø med flere operativsystemer
Miljø med flere skjermer
Macintosh
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Webområder for brukerstøtte
Hvis du har spørsmål eller problemer angående
dette produktet, eller hvis du vil ha mer informasjon
om elementer som er kompatible med produktet,
kan du bruke en snarveifil i spillerens minne for å få
tilgang til webområdet for brukerstøtte i ditt land/
område. Åpne mappen med navnet på ditt land/
område, i mappen "Min datamaskin" – "WALKMAN
NWZ-W202" – "Storage Media" – "Support", og
dobbeltklikk deretter på "Customer_Support_XX". *
* Navn på land/område vises istedenfor "XX".
Hvis du ikke bruker snarveifilene, kan du besøke
følgende webområder.
For kunder i USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
For kunder i Canada:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
For kunder i Latin Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
For kunder i andre land/områder:
http://www.sony-asia.com/support
For kunder som har kjøpt modeller i utlandet:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette
produktet ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres inn til spesielt
innsamlingspunkt for gjenvinning av
det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge
for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil
du hjelpe til med å forhindre potensielle negative
påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan
være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Gjenvinning av disse materialene
vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser.
For mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke
skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir
kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og
menneskers helse fra potensielt negative
konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket
av ukorrekt avfallsmetode.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare
naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Merknad om lisens
og varemerke
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er
registrerte varemerker for Sony Corporation.
ZAPPIN og tilhørende logo er varemerker som
tilhører Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS og logoen er varemerker
for Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
Windows Media er varemerker eller registrerte
varemerker for Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land.
Adobe, Adobe Reader og Adobe Flash Player er
varemerker eller registrerte varemerker for
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller
andre land.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter
er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
IBM og PC/AT er registrerte varemerker for
International Business Machines Corporation.
Apple, Macintosh og iTunes er varemerker for
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
Pentium er et varemerke eller registrert
varemerke for Intel Corporation.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker
er varemerker eller registrerte varemerker for
sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™og ®-merker ikke angitt.
Dette produktet er beskyttet av bestemte
eiendomsrettigheter fra Microsoft Corporation.
Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom
dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft
eller autorisert datterselskap av Microsoft.
Innholdsleverandører bruker teknologien for
digital rettighetsadministrasjon for Windows
Media som inngår i denne enheten ("WM-DRM"),
til å beskytte innholdets integritet ("sikkert
innhold") slik at deres intellektuelle eiendom,
inkludert opphavsrett, i slikt innhold ikke kommer
på avveie.
Denne enheten bruker WM-DRM-programvare til
å spille av sikkert innhold ("WM-DRMprogramvare"). Hvis sikkerheten i WM-DRM-
programvaren i denne enheten har blitt brutt, kan
eiere av sikkert innhold ("eiere av sikkert innhold")
be Microsoft om å trekke tilbake WM-DRMprogramvarens rett til å hente nye lisenser til å
kopiere, vise og/eller spille av sikkert innhold.
Tilbaketrekkingen endrer ikke WM-DRMprogramvarens evne til å spille av innhold uten
beskyttelse. En liste over tilbaketrukket WMDRM-programvare blir sendt til enheten når du
laster ned en lisens for sikkert innhold fra
Internett eller fra en PC. Microsoft kan, i
forbindelse med en slik lisens, også laste ned
tilbaketrekkingslister til enheten på vegne av eiere
av sikkert innhold.
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentasjon ©2009 Sony Corporation
Download PDF

advertising