Sony | NW-WS625 | Sony NW-WS625 Vann- og støvtett Walkman® med trådløs BLUETOOTH®-teknologi Bruksanvisning

4-688-891-22(1)
Bruksanvisning
©2017 Sony Corporation Trykt i Malaysia
NW-WS623/WS625
Norsk
Fjernkontroll kun for NW-WS625
ADVARSEL
Batteriet må ikke svelges. Fare for kjemisk forbrenning.
Kun NW-WS625
Fjernkontrollen som følger med dette produktet, inneholder et
knappecellebatteri. Hvis knappebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige
innvendige brannskader på bare to timer. Det kan også føre til død.
Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.
Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, bør du slutte å bruke
produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn.
Hvis du tror at batteriene kan ha blitt svelget eller befinner seg inne
i deler av kroppen, bør du øyeblikkelig søke medisinsk hjelp.
Om bruksanvisningene
1. Bruksanvisning (denne veiledningen)
2. (Oppstartsveiledning)
Oppstartsveiledningen inneholder følgende:
• Grunnleggende instruksjoner om hvordan du bruker WALKMAN®-en
• Informasjon om hvordan du får tilgang til nettsteder med nyttige
dataprogrammer
3. Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/
smarttelefon)
Hjelpeveiledningen inneholder blant annet mer
detaljerte bruksanvisninger, spesifikasjoner og
nettadressen til nettstedet for kundestøtte osv.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwws620/h_ww/
Selv om det er gratis å bla i hjelpeveiledningen, kan det
påløpe et kommunikasjonsgebyr avhengig av hvilket
operatørabonnement du har.
Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av landet/
regionen du kjøpte WALKMAN®-enheten i.
Merknader om bruk av WALKMAN®-enheten
Merknader om batteri
•Det anbefales at du lader batteriet minst én gang i halvåret for å unngå at
batteriet svekkes.
Om modus for lyder i omgivelsene
Modus for lyder i omgivelsene lar deg høre lyder i omgivelsene
selv med hodetelefoner på. Merk deg imidlertid at denne modusen
ikke lar deg høre alle lyder som omgir deg. Det kan hende at lyder i
omgivelsene ikke høres godt avhengig av omgivelsene, typen musikk
som spilles på Walkman-en eller volumet. Vær forsiktig når du bruker
Walkman-en på steder der det kan være farlig å ikke høre lyder i
omgivelsene (som på en vei hvor det er bil- og sykkeltrafikk).
Merknader om bruk i svømmebasseng eller i havet
Se «Les før du bruker Walkman® i et svømmebasseng eller i havet».
Om driftstemperatur for Walkman-en
Walkman® bør ha en driftstemperatur på mellom –5 °C og +45 °C.
Bluetooth-tilkobling
Eierens notater
Koble til smarttelefonen og din Walkman® via en Bluetooth-tilkobling,
slik at du kan lytte til musikk lagret på smarttelefonen med Walkman®
eller besvare anrop på smarttelefonen.
Modell- og serienummeret finnes bakpå spilleren. Noter dem
på linjene nedenfor. Du må oppgi disse numrene når du kontakter
din Sony-forhandler angående dette produktet.
Modellnr. ________________________
Serienr._________________________
Slik parer og kobler du til smarttelefonen
Paringen kan ikke startes med mindre Bluetooth®-modusen på din
Walkman® er slått av.
1. Hold nede -knappen (av/på) på høyre () side av din Walkman®
i tre sekunder for å slå den på.
2. Hold nede AMB/ -knappen på venstre () side av din Walkman®
i syv sekunder.
OPR-lampen på høyre () side blinker raskt i henholdsvis blått
og rødt.
Etter at du har koblet sammen din Walkman® og smarttelefonen,
kan du koble dem sammen ved å holde nede AMB/ -knappen
i to sekunder.
3. Slå på Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen og finn din
Walkman® i Bluetooth-innstillingene.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.
Når listen over registrerte enheter vises, velger du [NW-WS623]
eller [NW-WS625].
Hvis du må oppgi en tilgangskode, angir du 0000.
Din Walkman® og smarttelefonen registrerer hverandre, og en
tilkobling opprettes.
OPR-lampen på høyre () side vil da lyse blått.
Slik avslutter du BLUETOOTH-tilkoblingen
1. Hold nede AMB/ -knappen på venstre () side av din Walkman®
i to sekunder.
OPR-lampen på høyre () side vil da lyse grønt.
Bluetooth®-spesifikasjon
Kommunikasjonssystem: BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.0
NFC-spesifikasjoner
Etikettype
Problemer og løsninger
Walkman-enheten kan ikke lade batteriet eller gjenkjennes ikke
av datamaskinen.
• Koble din Walkman® til USB-sokkelen (medfølger) på riktig måte.
Ladingen vil starte (OPR-lampen lyser oransje) selv om tilkoblingen
ikke ble riktig utført, men det er mulig at datamaskinen ikke
gjenkjenner Walkman-en. Hvis det er tilfelle, må du fjerne Walkmanen fra USB-sokkelen, og deretter koble den til USB-sokkelen på nytt.
• Når du bruker Walkman-en for første gang, eller hvis du ikke har
brukt Walkman-en på en lang stund, kan det ta noen minutter før
den gjenkjennes av datamaskinen. Kontroller om datamaskinen
gjenkjenner WALKMAN®-enheten etter at den har vært tilkoblet til
datamaskinen i omtrent ti minutter.
• Hvis løsningsforslagene ovenfor ikke løser problemet, må du slå
av datamaskinen og koble fra Walkman-en. Deretter kobler du fra
strømkabelen, batteriet og alt annet som er koblet til datamaskinen,
og lar det stå i fem minutter. Etter dette slår du på igjen
datamaskinen og kobler til Walkman-en på nytt.
Samsvar og informasjon
Informasjon om lover og varemerker
Hvis du vil ha informasjon om lover, retningslinjer og
varemerkerettigheter, kan du se "Viktig informasjon" i medfølgende
programvare. Hvis du vil lese denne informasjonen, installerer du den
medfølgende programvaren på datamaskinen.
Når du skal installere, kobler du til datamaskinen og åpner deretter
[WALKMAN] i systemlageret på WALKMAN®-en.
Windows-brukere: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]
Mac-brukere: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]
Når du har installert programvaren, dobbeltklikker du på snarveien eller
ikonet som ble opprettet på skrivebordet.
Om øreproppene
Øreproppene forsegler ørene. Vær oppmerksom på at du kan skade
ørene eller trommehinnene hvis du trykker hardt på øreproppene eller
trekker dem raskt ut av ørene. Vær forsiktig når du tar ut øreproppene.
Om hodetelefonene
• Unngå å bruke enheten med så høyt volum at langvarig lytting
påvirker hørselen din.
• Ved høyt volum vil du kanskje ikke høre andre lyder. Unngå å lytte
på enheten i situasjoner hvor lytteevnen ikke må begrenses, for
eksempel når du kjører eller sykler.
• Siden hodetelefonene har et åpent design, går lyden ut gjennom
hodetelefonene. Pass på at du ikke forstyrrer andre som er i
nærheten.
For fjernkontroll (gjelder kun for NW-WS625)
Kun for delstaten California i USA
Perkloratmateriale – spesielle håndteringsregler kan gjelde. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
Download PDF

advertising