Sony | STR-DH550 | Sony STR-DH550 5.2-кан. AV ресивер Упатство на препораки

4-488-937-71(2) (MK)
Повеќеканален аудио/
видеоприемник
Упатство на препораки
STR-DH550
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се намали ризикот од
пожар или електричен шок,
не изложувајте го апаратот
на дожд или на влага.
За да го намалите ризикот од пожар,
не покривајте го отворот за вентилација
на апаратот со весници, прекривки,
завеси итн.
Не изложувајте го апаратот на извори
на отворен оган (на пример, запалени свеќи).
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го апаратот
на капење или прскање и не поставувајте
на него предмети што се наполнети со
течности, како на пример, вазни.
Не го монтирајте уредот во затворен
простор како полица за книги или
вграден шкаф.
Бидејќи главниот приклучок се користи
за да се исклучи делот од главните водови,
поврзете го делот со лесно достапен штекер
за напојување со наизменична струја.
Ако забележите неправилности во делот,
веднаш исклучете го главниот приклучок
од штекерот за наизменична струја.
Не изложувајте ги батериите или
апаратите што имаат монтирана батерија
на прекумерна топлина, како на пример,
сончева светлина или оган.
Апаратот не е исклучен од главната
електрична мрежа сè додека е поврзан
со штекерот за наизменична струја,
дури и ако самиот апарат е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба
на слухот.
2MK
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот
за присуство на жешка
површина, која за време
на нормалната работа може
да биде жешка на допир.
За потрошувачите во Европа
Фрлање искористени
батерии и електрична
и електронска
опрема (применливо
во Европската Унија
и во други европски
земји со засебни
собирни системи)
Овој симбол на производот, батеријата
или на амбалажата покажува дека со
производот и со батеријата којашто
е дадена со овој производ не треба да
се постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или
0,004% олово. Со правилно отстранување
на овие производи и батерии ќе
помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита
на природните богатства.
Во случај на производи кои од
безбедносни причини, поради изведба
или интегритет на податоци имаат
потреба од трајна поврзаност со
вметната батерија, оваа батерија
треба да ја замени само квалификуван
персонал. За да бидете сигурни дека
со батеријата, електричната и со
електронската ќе се постапи соодветно,
предајте ги потрошените производи
на применливото збирно место за
рециклирање електрична и електронска
опрема. За сите други батерии, погледнете
го делот за тоа како безбедно да се
отстрани батеријата од производот.
Батеријата предадете ја на применливото
збирно место за рециклирање отпадни
батерии. За подетални информации за
рециклирањето на овој производ или
батеријата, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашата служба
за отстранување домашен отпад или
со продавницата каде што го купивте
овој производ или батеријата.
Напомена за потрошувачите:
Следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат Директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилностa на производот со
законодавството на Европската Унија
треба да бидат упатени до овластениот
претставник, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните документи
за услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
За авторските права
Овој ресивер вклучува Dolby* Digital and
Pro Logic Surround и DTS** Digital Surround
System.
* Произведено со дозвола
од Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
** За патентите на DTS, погледнете на
http://patents.dts.com. Произведено
според лиценца на DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, симболот
и DTS-HD со симболот се регистрирани
заштитени знаци на DTS, Inc.
© DTS, Inc. Сите права се задржани.
Овој ресивер ја вклучува технологијата
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Називите HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface и логото HDMI
се заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на HDMI Licensing LLC
во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
и iPod touch се заштитни знаци на
Apple Inc., регистрирани во САД
и во други земји.
Сите други заштитни знаци и регистрирани
заштитни знаци се на нивните соодветни
сопственици. Во ова упатство, знаците ™
и ® не се назначени.
Написите „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ значат дека електронските
додатоци се дизајнирани за да се
поврзат специфично со iPod или iPhone,
соодветно и производителот гарантира
дека ги исполнуваат стандардите за
изведба на Apple.
Apple не е одговорен за работата
на овој уред или неговата согласност со
безбедносните и регулаторните стандарди.
Имајте предвид дека употребата на овој
додаток со iPod или iPhone може да влијае
на безжичната изведба.
3MK
Windows Media е или регистриран
трговски знак или трговски знак
на Microsoft Corporation во Соединетите
Американски Држави и/или во други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост
на Microsoft Corporation. Забранета
е употреба или дистрибуција на таква
технологија надвор од овој производ
без дозвола од Microsoft или од овластена
филијала на Microsoft.
Технологијата за аудиокодирање
MPEG Layer-3 и патентите со дозвола
од Fraunhofer IIS и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логото
„x.v.Color (x.v.Colour)“ се заштитни
знаци на Sony Corporation.
„BRAVIA“ е заштитен знак
на Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистриран заштитен знак
на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ и логото „WALKMAN“
се регистрирани заштитни знаци
на Sony Corporation.
MICROVAULT е заштитен знак
на Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link
и логото MHL се заштитени знаци
или регистрирани заштитени знаци
на MHL Licensing, LLC.
Мерки на претпазливост
За безбедност
Ако цврст објект или течност паднат
во кутијата, исклучете го ресиверот
и нека го провери обучено лице пред
да продолжите со работа.
За струјни извори
• Пред да управувате со ресиверот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на
плочата со името на задната страна
на ресиверот.
• Единицата не е исклучена од изворот
за напојување со наизменична струја
(приклучокот) сè додека е поврзан
во ѕидниот штекер, дури и ако самата
единица е исклучена.
• Ако не планирате подолго време
да го користите ресиверот, осигурете
се дека сте го исклучиле ресиверот
од ѕидниот штекер. За да го исклучите
кабелот за напојување со наизменична
струја (главен вод), фатете го самиот
приклучок; никогаш не влечете
го кабелот.
• Кабелот за напојување (главен довод)
може да се замени само кај
квалификуван сервис.
За загревање
Иако ресиверот се загрева за време
на работата, ова не претставува дефект.
Ако постојано многу го користите овој
ресивер, температурата на кутијата на
врвот, од страните и на дното значително
се зголемува. За да не се изгорите,
не ја допирајте кутијата.
За поставувањето
• Поставете го ресиверот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
загревање и за да го продолжите
животот на ресиверот.
4MK
• Не го поставувајте ресиверот во
близина на топлотни извори или
на место кое е на директна сончева
светлина, има прекумерна прашина
или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо
што може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
• Не го поставувајте ресиверот во
близина на опрема како телевизор,
VCR или магнетофон. (Ако ресиверот
се користи во комбинација со
телевизор, VCR или магнетофон
и е поставен премногу блиску до
таа опрема, може да се појави шум
и квалитетот на сликата ќе трпи.
Ова особено е веројатно кога се
користи домашна антена (воздушна).
Затоа препорачуваме да се користи
надворешна антена (воздушна).)
• Внимавајте кога го поставувате
ресиверот на површини кои се
посебно обработени (со восок, масло,
средство за полирање итн.) бидејќи
како резултат може да предизвикате
дамки или обезбојување на
површината.
За оперативноста
Пред да поврзете друга опрема,
осигурете се дека сте го изгаснале
и исклучиле ресиверот.
За чистење
Чистете ги кутијата, плочата
и контролите со мек материјал
малку натопен со слаб раствор
на детергент. Не користете каков
било вид абразивно перниче, прашок
за чистење или растворувач, како
што е алкохол или бензин.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот ресивер,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
Спецификации
Дел на засилувач
Минимална излезна моќ на RMS1)
(6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Излезна моќ на стерео режим1)
(6 оми, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Излезна моќ на режим на опкружувачки
звук1)2)
(6 оми, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W по канал
1)
Измерено при следните услови: Побарувања
за напојување: 230 V AC, 50 Hz
2) Препорачана излезна струја за преден,
централен и сараунд звучник. Во зависност
од поставките за звучното поле и од
изворот, може да нема излез на звук.
Реакција на фреквенција
Аналоген
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(со премостување на звучното
поле и стабилизаторот)
Влез
Аналоген
Чувствителност: 500 mV/
50 килооми
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Дигитален (коаксијален)
Импеданса: 75 оми
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Дигитален (оптички)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Излез (аналоген)
SUBWOOFER
Напон: 2 V/1 килоом
Стабилизатор
Нивоа на зајакнување
±10 dB, со чекор од 1 dB
3) INPUT SHORT (со премостување
4)
на звучното поле и стабилизаторот).
Оптоварена мрежа, ниво на влез.
5MK
Дел за FM-пребарувач
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (воздушна)
Жична FM-антена (воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
Дел за AM-пребарувач
Опсег на пребарување
531 kHz – 1.602 kHz (чекор од 9 kHz)
Антена (воздушна)
Циклусна антена (воздушна)
Дел за видео
Влезови/Излези
Видео:
1 Vp-p, 75 оми
6MK
HDMI-видео
Влез/Излез (HDMI-повторувачки блок)
3D
Пакување
рамки
Една до
друга
(Половина)
Над-под
(Горе и долу)
Формат
2D
4.096 × 2.160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p @ 59,94/60 Hz
a1)
–
–
–
3.840 × 2.160p @ 50 Hz
a1)
–
–
–
4.096 × 2.160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p @ 29,97/30 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p @ 25 Hz
a2)
–
–
–
3.840 × 2.160p @ 23,98/24 Hz
a2)
–
–
–
1.920 × 1.080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1.920 × 1.080p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p @ 25 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.920 × 1.080i @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p @ 50 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a3)
a
a3)
a3)
1.280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a3)
a
a3)
a3)
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a3)
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a3)
–
–
–
1) Поддржува само YUV 4:2:0 / 8-битен формат.
2)
Поддржува само 8-битен формат.
3)
Исто така, MHL-поврзувањето ги поддржува овие формати.
7MK
Дел за MHL
Општо
Поддржана верзија на MHL:
Вклучува MHL 2
Максимална струја
900 mA
Побарувања за напојување
230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
200 W
Потрошувачка на струја (за време
на режим на мирување)
0,3 W (Кога [Control for HDMI]
и [Pass Through] се поставени
на [Off].)
0,5 W (Кога [Control for HDMI]
е поставено на [On], а [Pass Through]
е поставено на [Off].)
Димензии (ширина/висина/длабочина)
(прибл.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
вклучувајќи ги издолжените делови
и контролите
Маса (прибл.)
7,6 kg
Дел за iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB работи со iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod touch
(од 2. до 5. генерација), iPod classic
и iPod nano (од 3. до 7. генерација).
Дел за USB
Поддржан формат*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s
AAC:
48 kb/s – 320 kb/s
WAV:
8 kHz – 48 kHz, 16 битен PCM
* Не може да се гарантира компатибилност
со секој кодирачки/творечки софтвер,
уреди за снимање и медиуми за снимање.
Брзина на пренос
Целосна брзина
Поддржан USB-уред
Класа на масовно складирање
Максимална струја
500 mA
8MK
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
4-488-937-71(2) (MK)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising