Sony | STR-DN840 | Sony STR-DN840 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Упатства за употреба

4-454-467-51(1) (MK)
Повеќеканален аудио/
видео ресивер
Упатство за употреба
STR-DN840
За потрошувачите во Европа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се намали ризикот од пожар
или електричен шок, не изложувајте
го апаратот на дожд или на влага.
За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Не изложувајте го апаратот на извори на
отворен оган (на пример, запалени свеќи).
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте
на него предмети што се наполнети со
течности, како на пример, вазни.
Не го монтирајте уредот во затворен простор
како полица за книги или вграден шкаф.
Бидејќи главниот приклучок се користи за да
се исклучи делот од главните водови, поврзете
го делот со лесно достапен AC штекер. Ако
забележите неправилности во делот, веднаш
исклучете го главниот приклучок од штекерот
за наизменична струја.
Не изложувајте ги батериите или
апаратите што имаат монтирана батерија
на прекумерна топлина, како на пример,
сончева светлина или оган.
Апаратот не е исклучен од главната
електрична мрежа сè додека е поврзан
со штекерот за наизменична струја, дури
и ако самиот апарат е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба
на слухот.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот
за присуство на жешка
површина, која за време на
нормалната работа може да
биде жешка на допир.
Оваа опрема е тестирана со кабел за
поврзување пократок од 3 метри при што е
утврдено дека е усогласена со ограничувањата
поставени во Директивата EMC.
2MK
Фрлање на стара
електрична и
електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ
не треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде предаден
на применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска
опрема. Со правилно отстранување на
производот ќе помогнете да се спречат
потенцијални негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјали ќе помогне
за заштита на природните богатства. За
подетални информации за рециклирањето
на овој производ, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или
со продавницата каде што го купивте овој
производ.
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со посебни системи
на собирање)
Овој симбол на батеријата или на
амбалажата покажува дека со батеријата
којашто е дадена со овој производ не треба
да се постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или
0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата и
здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет
на податоци имаат потреба од трајна
поврзаност со вметната батерија, оваа
батерија треба да ја замени само
квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата ќе
се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот
за тоа како безбедно да се отстрани
батеријата од производот. Батеријата
предадете ја на применливото збирно
место за рециклирање на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ или батеријата,
контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување на
домашен отпад или со продавницата каде
што го купивте овој производ.
Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа
опрема е во согласност со суштинските
барања и другите важни одредби од
Директивата 1999/5/EC. За детали,
посетете ја следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de
За ова упатство
• Упатствата во овој прирачник се дадени
за моделот STR-DN840. Бројот на
моделот се наоѓа на долниот десен агол
на предниот панел. Сликите што се
искористени во ова упатство се за
европскиот модел и може да се
разликуваат од вашиот модел. Какви
било разлики во работата се означени
со „Само за европскиот модел“.
• Упатствата во овој прирачник ја
опишуваат работата на ресиверот со
доставениот далечински управувач.
Може да ги користите и копчињата или
регулаторите на ресиверот ако имаат
исти или слични имиња како оние на
далечинскиот управувач.
Напомена за потрошувачите:
Следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат Директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилностa на производот со
законодавството на Европската Унија
треба да бидат упатени до овластениот
претставник, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните документи
за услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
3MK
За авторските права
Овој ресивер е обединет со Dolby* Digital
и со Pro Logic Surround и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено со дозвола од Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
** Произведено согласно лиценцата на
Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени или
во процес на издавање патенти во САД
и ширум светот. DTS-HD, the Symbol,
& DTS-HD и the Symbol заедно се
регистрирани заштитни знаци &
DTS-HD Master Audio е заштитен знак на
DTS, Inc. Производот вклучува софтвер.
© DTS, Inc. Сите права се задржани.
Овој ресивер опфаќа технологија на HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Називите HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface и логото HDMI се
заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на HDMI Licensing LLC
во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
и iPod touch се заштитни знаци на Apple
Inc., регистрирани во САД и во други земји.
Сите други заштитни знаци и
регистрирани заштитни знаци се на
нивните соодветни сопственици. Во ова
упатство, ™ и ® знаците не се назначени.
Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“
значат дека електронските додатоци се
дизајнирани за да се поврзат специфично со
iPod или iPhone, соодветно и производителот
гарантира дека ги исполнуваат стандардите за
изведба на Apple.
Apple не е одговорен за работата на
овој уред или неговата согласност со
безбедносните и регулаторните стандарди.
Имајте предвид дека употребата на овој
додаток со iPod или iPhone може да влијае
на безжичната изведба.
4MK
DLNA™, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци
за услуга или сертификациски знаци на
Digital Living Network Alliance.
Логото „Sony Entertainment Network“
и „Sony Entertainment Network“ се
заштитени знаци на Sony Corporation.
Wake-on-LAN е заштитен знак на International
Business Machines Corporation во САД.
Windows и логото на Windows се или
регистрирани заштитени знаци или
заштитени знаци на Microsoft Corporation
во Соединетите Американски Држави
и/или во други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забранета е употреба
или дистрибуција на таква технологија надвор
од овој производ без дозвола од Microsoft
или од овластена Microsoft филијала.
Технологијата за аудио кодирање MPEG
Layer-3 и патентите со дозвола од
Fraunhofer IIS и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логото „x.v.Color
(x.v.Colour)“ се заштитни знаци на
Sony Corporation.
„BRAVIA“ е заштитен знак на
Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистриран заштитен
знак на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ е регистриран заштитен
знак на Sony Corporation.
MICROVAULT е заштитен знак на
Sony Corporation.
VAIO и VAIO Media се регистрирани
заштитни знаци на Sony Corporation.
PARTY STREAMING и логото PARTY
STREAMING се заштитни знаци на
Sony Corporation.
Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертификациски
знак на Wi-Fi Alliance.
InstaPrevue™ е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на Silicon
Image во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
Декодер FLAC
Авторски права (C) 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Повторната дистрибуција и користењето
изворни и бинарни форми, со или без
измени, се дозволени само ако се
исполнети следните услови:
ВО ДОГОВОР, СТРОГА ОДГОВОРНОСТ
ИЛИ ИЗВРШУВАЊЕ ПРЕКРШОК
(ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕОДГОВОРНОСТ
ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН) ШТО
НАСТАНАЛЕ ОД КОРИСТЕЊЕ НА
СОФТВЕРОТ, ДУРИ И АКО ИМАЛО
СОВЕТУВАЊЕ ЗА ТАКВА ШТЕТА.
– Повторната дистрибуција на изворен
код мора да ги задржи горната напомена
за авторски права, списоков со услови
и следното одрекување од одговорност.
– Повторната дистрибуција во бинарна
форма мора да ги произведе горната
напомена за авторски права, списоков
со услови и следното одрекување од
одговорност во документацијата и/или
другите материјали што се дадени со
дистрибуцијата.
– За одобрување или промоција на
производите што излегле од овој
софтвер не може да се користат ниту
името на фондацијата Xiph.org ниту
имињата на нејзините соработници
без претходна писмена дозвола.
ОВОЈ СОФТВЕР Е ДАДЕН ОД
ДРЖАЧИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
И СОРАБОТНИЦИТЕ „ТАКОВ КАКОВ
ШТО Е“ И СЕ ОТФРЛЕНИ СИТЕ
ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ
ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ
И ОГРАНИЧЕНО НА, ИНДИРЕКТНИТЕ
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖНОСТА
И ПОГОДНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ФОНДАЦИЈАТА
ИЛИ СОРАБОТНИЦИТЕ НЕ СЕ
ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО
ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ,
НЕСРЕЌНИ, ПОСЕБНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ СЛУЧАЈНИ ШТЕТИ
(ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО БЕЗ
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА, НАБАВКА
НА РЕЗЕРВНИ ДОБРА ИЛИ УСЛУГИ;
ГУБЕЊЕ НА УПОТРЕБА, ПОДАТОЦИ
ИЛИ ПРОФИТИ; ИЛИ ДЕЛОВНИ
ПРЕЧКИ) БЕЗ РАЗЛИКА КАКО СЕ
ПРИЧИНЕТИ И БЕЗ РАЗЛИКА ОД
ТЕОРИЈАТА НА ОДГОВОРНОСТ, ДАЛИ
5MK
Содржина
За ова упатство ............................... 3
Испорачана дополнителна
опрема ........................................ 8
Опис и локација на делови .......... 9
Почеток .......................................... 19
Поврзувања
1: Монтирање на звучниците .... 21
2: Поврзување на звучниците ... 23
3: Поврзување на
телевизорот ............................ 25
4a: Поврзување на видео
опремата .................................. 26
4b: Поврзување на аудио
опремата .................................. 30
5: Поврзување на антените
(воздушни) .............................. 31
6: Поврзување со мрежата ......... 31
Подготовка на ресиверот
Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод) ............ 34
Вклучување на ресиверот ........... 34
Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup ......... 34
Конфигурација на мрежните
поставки на ресиверот ......... 37
Водич за операцијата за приказ
на екранот (OSD) ..................41
Основни операции
Репродуцирање опрема
од влезен извор ...................... 43
Репродуцирање на
iPod/iPhone ............................. 45
Playing a USB device ..................... 47
6MK
Операции на пребарувачот
Слушање FM/AM-радио ............ 50
Претходно поставување на
FM/AM-радиостаници
(Претходно поставена
меморија) ................................ 52
Примање RDS-емитувања
(само модели во Европа
и Австралија) ......................... 53
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучното поле ...... 54
Користење на функцијата за
оптимизирач на звукот ........ 57
Избор на типот калибрација ..... 57
Прилагодување на
стабилизаторот ...................... 58
Користење на функцијата
„Pure Direct“ ........................... 58
Ресетирање на звучните
полиња до стандардните
поставки .................................. 59
Користење на мрежни
карактеристики
За мрежните функции
на ресиверот ........................... 59
Поставување на серверот ........... 60
Уживање во аудио содржина
складирана на серверот ....... 66
Уживање во Sony Entertainment
Network (SEN) ........................ 70
Користење на PARTY
STREAMING функцијата .... 72
Емитување музика од iTunes
со AirPlay ................................. 74
Ажурирање на софтверот .......... 76
Барање ставка со користење
на клучен збор ....................... 79
„BRAVIA“ Sync
карактеристики
Што е тоа „BRAVIA“ Sync? ........ 80
Подготвување за
„BRAVIA“ Sync ...................... 80
Репродуцирање со
еден допир .............................. 81
Системска аудио контрола ........ 82
Исклучување на системот .......... 82
Избор на сцена ............................. 83
Контрола на домашно кино ...... 83
Remote Easy Control .................... 83
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост ......... 108
Решавање на проблеми ............ 109
Спецификации ........................... 122
Индекс .......................................... 126
Други операции
Менување помеѓу дигитално
и аналогно аудио
(INPUT MODE) ..................... 84
Користење други приклучоци
за аудио влез (Назначување
на аудио влез) ........................ 84
Користење врска на
bi-засилувач ............................ 85
Враќање на фабричките
зададени поставки ................ 86
Прилагодување поставки
Користење на менито Settings ... 87
Easy Setup ....................................... 89
Speaker Settings мени ................... 89
Audio Settings мени ..................... 94
HDMI Settings мени ..................... 95
Input Settings menu ...................... 97
Network Settings мени ................. 97
System Settings мени .................... 99
Работење без користење OSD ... 99
Ракување со далечинскиот
управувач
Пренамена на влезно копче .... 107
Ресетирање на влезните
копчиња ................................ 108
7MK
Испорачана
дополнителна опрема
• Упатство за употреба (ова упатство)
(Само за моделите од Австралија
и Мексико)
• Водич за брзо поставување (1)
• Далечински управувач (RM-AAU169) (1)
• Батерии R6 (големина AA) (2)
• Референтно упатство (1) (само за
моделот за Европа)
• Кабел за FM-антена (воздушна) (1)
• AM-антена циклусна (воздушна) (1)
• Оптимизирачки микрофон
(ECM-AC2) (1)
8MK
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
Вметнете две батерии R6 (големина-AA)
(се испорачуваат) во далечинскиот
управувач. Кога ја монтирате батеријата
правилно наместете ги половите.
Забелешки
• Не оставајте го далечинскиот управувач
на екстремно топло или влажно место.
• Не користете нова батерија со старите батерии.
• Не мешајте мангански батерии и други
видови батерии.
• Не изложувајте го сензорот на далечинскиот
управувач на директна сончева светлина или
осветлувачки апарати. Тоа може да
предизвика дефект.
• Ако не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете
можно оштетување од протекување
и корозија на батериите.
• Контролните копчиња на далечинскиот
управувач може да се ресетираат на
стандардните поставки кога ќе ги замените
батериите. Одново доделете ги влезните
копчиња доколку се случи ова (страница 107).
• Заменете ги сите батерии со нови кога
ресиверот повеќе нема да реагира на
далечинскиот управувач.
Опис и локација на делови
Преден панел
A ?/1 (вклучено/подготвено)
(страница 34, 52, 59)
Индикаторот над копчето засветува
на следниот начин:
Зелено: Ресиверот е вклучен.
Жолто: Ресиверот се наоѓа во режим
на подготвеност и
– Или „Control for HDMI“
(страница 95) или „Network
Standby“ (страница 98)
се поставени на „On“.
– „Pass Through“ (страница 96)
е поставено на „On“* или „Auto“.
Светлото се исклучува кога ресиверот
е во режим на подготвеност
и „Control for HDMI“, „Pass Through“
и „Network Standby“ се поставени
на „Off“.
* Само за модели од Австралија
и Мексико.
Забелешка
Ако индикаторот трепка бавно, во тек
е ажурирање на софтверот (страница 76).
Ако индикаторот трепка брзо, постои
грешка во ажурирањето на софтверот
(страница 109).
B SPEAKERS (страница 36)
C TUNING MODE, TUNING +/–
Притиснете TUNING MODE за да
ракувате со пребарувач на станици
(FM/AM).
Притиснете TUNING +/– за да
скенирате станица.
D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(страница 54, 55)
E Приказ на панел (страница 11)
F SOUND OPTIMIZER (страница 57)
G INPUT MODE (страница 84)
H DIMMER
Ја прилагодува осветленоста на
екранот на панелот во 3 нивоа.
I DISPLAY (страница 106)
J Сензор за далечинскиот управувач
Прима сигнали од далечински
управувач.
K PURE DIRECT (страница 58)
Индикаторот над копчето засветува
кога е вклучено PURE DIRECT.
L MASTER VOLUME (страница 44)
M INPUT SELECTOR (страница 44)
9MK
N
Порта за (USB) (страница 30)
O Приклучок AUTO CAL MIC
(страница 35)
P Приклучок PHONES
Поврзува со слушалки.
10MK
Индикатори на приказот на панелот
A Индикатор за влез
Се осветлува за да го покаже
моменталниот влез.
HDMI
Ресиверот ја препознава опремата
поврзана преку приклучок HDMI IN.
ARC
Се избира ТВ-влезот и се
пронаоѓаат сигналите на каналот
за враќање аудио (ARC).
Го осветлува соодветниот
индикатор кога ресиверот ги
декодира соодветните сигнали
на форматот DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G Индикатор на системот на
звучници (страница 36)
H Индикатори за подесување
COAX
ST
Дигиталниот сигнал влегува преку
приклучокот COAXIAL (страница 84).
Засветува кога ресиверот ќе најде
стерео пренос.
OPT
MEM
Дигиталниот сигнал влегува преку
приклучокот OPTICAL (страница 84).
Засветува кога е вклучена функција
на меморијата, како претходно
поставена меморија (страница 52)
итн.
B PARTY
Се осветлува кога е активирана
функцијата PARTY STREAMING
(страница 72).
C S.OPTIMIZER
Се осветлува кога е активирана
функцијата за оптимизација на
звукот (страница 57).
D D.C.A.C.
Засветува кога резултатите од
мерењата на функцијата „Auto
Calibration“ се применети.
E
F Индикатор DTS(-HD)*
TrueHD*
Се осветлува кога ресиверот
декодира сигнали Dolby True HD.
I SLEEP
Засветува кога е активиран тајмерот
за спиење (страница 15).
J EQ
Се осветлува кога е активиран
стабилизаторот.
K D.L.L.
Се осветлува кога е вклучена
функцијата D.L.L. (Digital Legato
Linear) (страница 94).
L D.R.C.
Се осветлува кога е активирана
компресијата на динамички опсег
(страница 95).
11MK
M NEO:6
S USB
Се осветлува кога е активирано
декодирањето DTS Neo:6 Cinema/
Music (страница 55).
N Индикатор Dolby Pro Logic
Го осветлува соодветниот индикатор
кога ресиверот извршува обработка
со Dolby Pro Logic. Оваа матрична
сараунд технологија за декодирање
може да ги засили влезните сигнали.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
Забелешка
Овие индикатори може да не се осветлат
во зависност од поставката на шемата на
звучниците.
O A.P.M.
Се осветлува кога е вклучена
функцијата A.P.M. (Automatic
Phase Matching).
Можете да ја поставите функцијата
A.P.M. во функцијата DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration)
(страница 34).
P UPDATE
Се осветлува кога е достапен нов
софтвер (страница 76).
Q Индикатор за јачина на сигналот
од безжичен LAN
Се осветлува за да ја прикаже јачина
на сигналот од безжичен LAN
(страница 39, 41).
Нема сигнал.
Јачината на сигналот е слаба.
Јачината на сигналот е
средна.
Јачината на сигналот е силна.
R Индикатор за жичен LAN
Се осветлува кога е поврзан кабел
за LAN.
12MK
Се осветлува кога е пронајден iPod/
iPhone или USB-уред.
* Кога репродуцирате диск со формат Dolby
Digital или DTS, осигурете се дека ги имате
целосно извршено дигиталните врски и дека
INPUT MODE не е поставен на „Analog“
(страница 84) или дека не е избрано
„Analog Direct“.
Заден панел
A Дел за DIGITAL INPUT/OUTPUT
E Дел за AUDIO INPUT/OUTPUT
Приклучоци HDMI IN/
OUT* (страница 25, 28, 30)
Бело (Л)
Приклучоци OPTICAL IN
(страница 25, 29)
Црвено (Д)
Приклучок COAXIAL IN
(страница 30)
Црно
B Дел за TUNER
Приклучок FM ANTENNA
(страница 31)
Терминали AM ANTENNA
(страница 31)
C Дел за NETWORK
Порта LAN
(страница 33)
Приклучоци AUDIO
IN (страница 25,
29, 30)
Приклучоци
SUBWOOFER OUT
(страница 23)
F Дел за VIDEO INPUT/OUTPUT
(страница 25, 29)
Жолто
Приклучоци VIDEO
IN/OUT*
* Мора да го поврзете приклучокот HDMI TV
OUT или MONITOR OUT на вашиот
телевизор за да ја гледате избраната влезна
слика (страница 25).
Антена за безжичен
LAN (страница 33)
D Дел за SPEAKERS (страница 23)
13MK
Далечински управувач
Користете го доставениот далечински
управувач за да работите со овој ресивер
и со другата опрема. Далечинскиот
управувач е поставен да работи со
аудио/видео опремата на Sony. Може
одново да го поставите влезното копче
да соодветствува со опремата што е
поврзана со ресиверот (страница 107).
За користење на копчињата
испечатени во розова боја
Држете на SHIFT (N), потоа притиснете
го копчето испечатено во розова боја
што сакате да го користите.
Пример: Држете на SHIFT (N), потоа
притиснете MEM (E).
2
Притиснете
RM-AAU169
1
Држете
притиснато
За контрола на ресиверот
A ?/1 (вклучено/подготвено)
Го вклучува ресиверот или го
поставува во режимот на
подготвеност.
Штедење струја во режим на
подготвеност
Кога „Control for HDMI“,
„Network Standby“ и „Pass Through“
се поставени на „Off“.
B TV ?/11) (вклучено/подготвено)
Го вклучува телевизорот или го
поставува во режим на
подготвеност.
C Влезни копчиња
Ја избира опремата којашто сакате
да ја користите. Ресиверот се
вклучува кога ќе притиснете кое
било влезно копче. Копчињата
се поставени за контрола на
опремата на Sony.
14MK
Нумерички/текстуални копчиња1) 2)
Држете на SHIFT (N), потоа
притиснете нумерички/текстуални
копчиња за
– претходно да поставите/пребарате
до претходно поставените
станици (страница 52).
– да изберете броеви на песни.
Притиснете 0/10 /= за да ја
изберете песната со број 10.
– да изберете броевите на канали.
– да ги изберете буквите (ABC,
DEF итн.).
– да изберете .@ за интерпункциските
знаци (!, ? итн.) или другите
симболи (#, % итн.) кога внесувате
знаци за мрежните функции.
Притиснете TV во (C), држете на
SHIFT (N), потоа притиснете ги
нумеричките копчиња за да ги
изберете телевизиските канали.
CHARACTER
Држете на SHIFT (N), потоа
притиснете CHARACTER за да го
изберете типот знаци за мрежните
функции.
Секојпат кога ќе притиснете
CHARACTER, типот знаци се
менува по следниов редослед:
„abc“ (мали букви) t „ABC“
(големи букви) t „123“ (броеви)
CLEAR1)
Држете на SHIFT (N), потоа
притиснете CLEAR за
– да избришете буква за мрежни
карактеристики.
– да исправите грешка кога го
притискате неправилното
нумеричко/текстуално копче.
D ALPHABET SEARCH
Бара ставка со користење клучен
збор (страница 79).
ALPHABET PREV
Ја бара претходната ставка.
ALPHABET NEXT
Ја бара следната ставка.
E SLEEP
Притиснете AMP (X), потоа
притиснете SLEEP за да го поставите
ресиверот автоматски да се исклучи
во определено време. Секојпат кога ќе
притиснете SLEEP, екранот циклично
се менува на следниов начин:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Совети
• За да го проверите преостанатото време
пред ресиверот да се исклучи, притиснете
SLEEP. Преостанатото време се појавува
на екранот на плочата.
• Бројачот за спиење ќе се откаже кога
ќе го извршите следново.
– Повторно притиснете SLEEP.
– Ажурирајте го софтверот на ресиверот.
– Притиснете ?/1.
MEM
Држете на SHIFT (N), потоа
притиснете MEM за да зачувате
страница во текот на друга
операција на приемникот.
F iPhone CTRL
Влегува во контролниот режим за
iPod/iPhone кога користите iPod/
iPhone.
G POP UP/MENU1)
Го отвора или затвора појавното
мени за BD-ROM или менито за
DVD.
TOP MENU1)
Го отвора или затвора главното
мени на BD-ROM или DVD.
H AMP MENU
Го прикажува менито за работа со
ресиверот (страница 99).
I OPTIONS1)
Прикажува и избира членови од
менито за опции.
J HOME1)
Го прикажува почетното мени за
работа со аудио/видео опремата.
15MK
K m/M1), ./>1), N1), X1), x1)
Наназад/нанапред, прескокни,
репродуцирај, паузирај, прекини
со работа.
TUNING +/–1)
U PARTY START/CLOSE2)
Започнува или затвора PARTY
(страница 73).
D.TUNING2)
PARTY JOIN/LEAVE
Влегува во режим за пребарување
станици.
Се придружува или напушта PARTY
(страница 74).
Избира претходно поставени
станици или канали.
L SOUND FIELD +/– 2)
Избира звучно поле (страница 54).
M PURE DIRECT (страница 58)
Влегува во режимот Pure Direct.
N SHIFT
Ја менува функцијата на копчето
на далечинскиот управувач за да ги
активира копчињата испечатени во
розова боја.
+/–
Го прилагодува нивото на јачината
на звукот на сите звучници
истовремено.
P
Привремено го исклучува звукот.
Повторно притиснете го копчето
за да го вратите звукот.
Q RETURN O1)
Се враќа на претходното мени или
излегува од менито додека менито
или екранизираното упатство се
прикажува на телевизискиот екран.
1)
1)
R
, V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за да ги
изберете ставките на менито, потоа
притиснете
за да го внесете/
потврдите изборот.
S DISPLAY1)
Ги прикажува информациите на
панелот за приказ.
T SHUFFLE1)
Репродуцира песна или папка по
случаен редослед.
16MK
Постојано репродуцира песна или
папка.
Скенира станица.
PRESET +/–1)
O
REPEAT1)
V PREVIEW (HDMI)
Ја избира функцијата „Preview
for HDMI“.
Го вклучува прегледот слика-вослика во живо на влезовите HDMI
што се поврзани на ресиверот.
Притискајте на V/v за да го изберете
прегледот на секој HDMI-влез,
потоа притиснете
за да го
внесете/потврдите изборот.
(Оваа функција ја обезбедува
технологијата Silicon Image
InstaPrevue™)
Забелешка
Функцијата „Preview for HDMI“ (Преглед
за HDMI) е достапна за HDMI BD, DVD,
GAME и влезот VIDEO.
Совети
• Оваа функција не работи во следните
случаи.
– Опремата не е поврзана со правилен
приклучок за HDMI-влез.
– Опремата што е поврзана со
поддржан приклучок за HDMI-влез
не е вклучена.
– Тековниот влез не е HDMI.
– Кога „Fast View“ е поставено на „Off“.
– Кога на влезот се наоѓа неподдржан
формат на видео во HDMI (480i, 576i,
4K, некои видео сигнали во 3D сигнал
од видео камера или VGA-сигнал).
• Прегледот на слика-во-слика ќе биде
затемнет кога на влезот се наоѓаат 4K
или некои видео сигнали во 3D.
W TV INPUT1)
Го избира влезниот сигнал (ТВ-влез
или видео влез).
X AMP
Ја активира работата на ресиверот.
1)
Видете ја табелата на страница 18 за
информации околу копчињата кои
можете да ги користите за контролирање
на секоја опрема.
2)
Копчињата 5/JKL/VIDEO, PARTY START/
CLOSE, D.TUNING/N и SOUND FIELD +
имаат допирни точки. Користете ги
допирните точки како референца кога
работите со ресиверот.
Забелешки
• Горенаведеното објаснување е наменето да
служи како примери.
• Во зависност од моделот на вашата поврзана
опрема, некои функции кои се објаснети во
овој дел може да не функционираат со
дадениот далечински управувач.
17MK
За контролирање на друга опрема на Sony
Телевизор Видеорекордер
Име
B TV ?/1
z
C Нумерички копчиња
z
z
CLEAR
G POP UP/MENU
DVD
-плеер
Плеер за
дискови Blu-ray
CD-плеер
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
m/M
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
TOP MENU
I OPTIONS
z
J HOME
z
K ./>
Q RETURN O
z
R V/v/B/b,
z
z
z
z
S DISPLAY
z
z
z
z
T SHUFFLE
z
REPEAT
W TV INPUT
18MK
z
z
z
z
z
Почеток
Можете да уживате во аудио/видео опремата поврзана со ресиверот следејќи ги
едноставните чекори подолу.
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
Инсталирање и поврзување на
звучниците (страница 21, 23)
Проверување на врската соодветна за
вашата опрема
Поврзување на телевизорот и видео
опремата (страница 25, 26)
Квалитетот на сликата зависи од
приклучокот за поврзување. Видете ја
сликата долу. Изберете ја врската во
зависност од приклучоците на вашата
опрема.
Препорачуваме да ја поврзете видео
опремата преку HDMI врска ако има
HDMI приклучоци.
Дигитална
Аналогна
Високо квалитетна слика
Поврзување на аудио опремата
(страница 30)
Подготвување на ресиверот
Видете „Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична струја (главен
довод)“ (страница 34) и „Вклучување на
ресиверот“ (страница 34).
Поставување на ресиверот
Погледнете „Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup“ (страница 34).
Поставување на поставките на
дигиталниот аудио излез на
поврзаната опрема.
За излез на повеќеканално дигитално аудио,
проверете ги поставките на дигиталниот
аудио излез на поврзаната опрема.
За Sony Blu-ray Disc плеер, проверете дали
„Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“,
„Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“
се поставени на „Auto“, „Off“, „Bitstream“,
„Dolby Digital“ и „DTS“ соодветно
(од 1. август, 2012 година).
За PlayStation 3, откако ќе го поврзете
ресиверот со HDMI-кабел, изберете
„Audio Output Settings“ во „Sound Settings“
и изберете „HDMI“ и „Automatic“
(со верзија 4.21 на системскиот софтвер).
За детали, погледнете во упатствата за
работа дадени со поврзаната опрема.
19MK
Дигитални аудио формати поддржани од ресиверот
Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој ресивер зависат од
приклучоците за дигитален аудио излез на поврзаната опрема. Овој ресивер ги
поддржува следниве аудио формати.
Аудио формат
[Display] (Приказ)
Максимален број
на канали
Врска помеѓу опремата за
репродуцирање и ресиверот
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
DSDa)
[DSD]
5.1
×
a
Повеќеканален линеарен
PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
b)
Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува
на форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.
Сигналите со одмерна фреквенција поголема од 96 kHz се репродуцираат назад на 96 kHz или
на 88,2 kHz.
20MK
1: Монтирање на звучниците
Овој ресивер ви овозможува да
користите до 7.2-канален систем
(7 звучници и 2 сабвуфери).
7.1 канален систем на звучници
користејќи сараунд задни
звучници
Пример за конфигурација
на системот звучници
Можете да уживате во високо веродостојна
репродукција на звук од дискови DVD или
Blu-ray снимен со софтвер во 6.1 канален
или 7.1 канален формат.
• Поставување на 6.1 канален систем
на звучници
Поставете го задниот звучник
за опкружувачки звук позади
позицијата на слушање.
A Преден звучник (Лев)
B Преден звучник (Десен)
C Централен звучник
D Сараунд звучник (Лев)
E Сараунд звучник (Десен)
F Сараунд заден звучник (Лев)*
G Сараунд заден звучник (Десен)*
H Преден висок звучник (Лев)*
I Преден висок звучник (Десен)*
J Сабвуфер
* Не може истовремено да ги користите
задните звучници за опкружување
и предните високи звучници.
• Поставување на 7.1 канален систем
на звучници
Поставете ги задните звучници
за опкружувачки звук како што
е прикажано на сликата подолу.
Аголот A треба да биде ист.
5.1 канален систем на звучници
За целосно уживање во мултиканалниот
сараунд систем како во кино потребни се
пет звучници (два предни, централен и
два задни сараунд звучници) и сабвуфер.
21MK
Поврзувања
Поврзувања
7.1 канален систем на звучници
користејќи предни високи
звучници
Можете да уживате во вертикални
звучни ефекти поврзувајќи два предни
високи звучници.
Поставете ги предните високи звучници
– под агол помеѓу 25° до 35°.
– под агол помеѓу 20° ± 5° во висина.
20˚ ± 5˚
Совет
Бидејќи сабвуферот не емитува многу сигнали
кои се во определен правец, можете да го
поставите каде што сакате.
22MK
2: Поврзување на звучниците
Звучник за опкружувачки звук
Десно
Лево
B
A
B
B
A
Десно
Сабвуфер *
Централен звучник
B
Лево
Заден за опкружување/
Bi-засилувач/ Преден висок/
Преден звучник B**
Десно
Лево
Преден A звучник
A Кабел за моно-аудио (не се доставува)
B Кабел за звучник (не се доставува)
23MK
Поврзувања
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
*
Кога ќе поврзете сабвуфер со функцијата
автоматски подготвено, исклучете ја
функцијата кога гледате филмови. Ако
функцијата автоматски подготвено
е вклучена, автоматски се менува во режим
автоматски подготвено според нивото
на влезен сигнал на сабвуферот и може да
не се произведе звук.
** Забелешки за поврзување на терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B.
– Ако поврзете само еден сараунд заден
звучник, поврзете го со L на овие
терминали.
– Ако имате дополнителен систем на
преден звучник, поврзете го со овие
терминали.
Поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито за поставки на звучници
(страница 92). Можете да го одберете
системот на преден звучник којшто
го сакате со користење на копчето
SPEAKERS на ресиверот (страница 36).
– Можете да ги поврзете предните
звучници со овие терминали користејќи
врска на bi-засилувач (страница 24).
Поставете го „SB Assign“ на „Bi-Amp“
во менито Speaker Settings (страница 92).
Поврзување со
bi-засилувач
Ако не користите задни звучници за
опкружувачки звук и предни високи
звучници, можете да ги поврзете
предните звучници на терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/ FRONT B користејќи
поврзување со bi-засилувач.
Преден звучник
(Десен)
Преден звучник
(Лев)
Забелешка
По инсталирање и поврзување на звучникот,
осигурете се дека сте ја одбрале шемата на
звучници од менито Speaker Settings
(страница 89).
24MK
Поврзете ги приклучоците на страната
Lo (или Hi) на предните звучници на
терминалите SPEAKERS FRONT A
и поврзете ги приклучоците на страната
Hi (или Lo) на предните звучници на
терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B.
Проверете дали металните делови на
Hi/Lo прикачени за звучниците се
отстранети од нив за да се избегне
дефект на ресиверот.
Откако сте ја направиле врската на
bi-засилувач, поставете го „SB Assign“
на „Bi-Amp“ во менито за поставки
на звучниците (страница 92).
3: Поврзување на телевизорот
Телевизор
Аудио сигнали
Видео сигнали
Аудио/видео
сигнали
или
A**
B**
ARC
C
A Оптички дигитален кабел (не се доставува)
B Аудио кабел (не се доставува)
C Видео кабел (не се доставува)
D Кабел за HDMI (не се доставува)
D*
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или HDMI-кабел на Sony.
25MK
Поврзувања
Можете да ја гледате избраната влезна слика кога ќе го поврзете приклучокот HDMI TV
OUT или MONITOR OUT со телевизор. Можете да ракувате со ресиверов користејќи
OSD (приказ на екран) ако го поврзете приклучокот HDMI TV OUT на телевизор.
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
За да уживате во телевизискиот
пренос во повеќеканален
опкружувачки звук од ресиверот
* Ако телевизорот не е компатибилен со
функцијата ARC, поврзете D.
Осигурете се дека сте го поставиле „Control
for HDMI“ на „On“ во менито HDMI Settings
(страница 81). Ако сакате да изберете аудио
сигнал користејќи HDMI-кабел (пр. преку
оптички дигитален кабел или аудио кабел),
променете го аудио влезниот режим
користејќи INPUT MODE (страница 84).
**Ако телевизорот не е компатибилен со
функцијата ARC, поврзете A или B.
Осигурете се дека сте го исклучиле
звукот на телевизорот или сте ја
активирале функцијата за безгласност.
Забелешки
• Во зависност од статусот на врската помеѓу
телевизорот и антената (воздушна), сликата
на телевизискиот екран може да е искривена.
Во тој случај, поставете ја антената
(воздушна) подалеку од ресиверот.
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли,
вметнете ги приклучоците право додека не
влезат на место.
• Не виткајте ги и не врзувајте ги оптичките
дигитални кабли.
Совети
• Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со мерните фреквенции
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz и 96 kHz.
• Кога ќе го поврзете аудио излезниот
приклучок на телевизорот со приклучоците
TV IN на ресиверот за да го дадат ТВ-звукот
од звучниците поврзани со ресиверот,
поставете го приклучокот за излезен звук
на телевизорот на „Fixed“ ако може да
се промени помеѓу „Fixed“ или „Variable“.
За да го слушате звукот
од телевизорот
Ако телевизорот не ја поддржува
функцијата ARC, поставете го „HDMI
Audio Out“ на „TV+AMP“ во менито
HDMI Settings (страница 96).
26MK
4a: Поврзување на видео
опремата
Користење HDMI
поврзување
Мултимедијски интерфејс со висока
дефиниција (HDMI) е интерфејс кој
пренесува видео и аудио сигнали во
дигитален формат.
Со поврзување на опремата
компатибилна со Sony „BRAVIA“ Sync
користејќи HDMI кабли, операциите
се олеснуваат. Погледнете „„BRAVIA“
Sync карактеристики“ (страница 80).
HDMI карактеристики
• Дигиталните аудио сигнали пренесени
со HDMI може да се изведат од
звучниците поврзани со ресиверот.
Овој сигнал поддржува Dolby Digital,
DTS, DSD и линеарен PCM. За детали,
погледнете „Дигитални аудио
формати поддржани од ресиверот“
(страница 20).
• Ресиверот може да прима
повеќеканален линеарен PCM (до осум
канали) со одмерна фреквенција од
192 kHz или помалку со поврзување
со HDMI.
• Овој ресивер поддржува High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и 4K или
3D-пренос.
• За да уживате во 3D-слики, поврзете
3D-компатибилна ТВ и видео опрема
(плеер за дискови Blu-ray, снимач за
дискови Blu-ray, PlayStation 3 итн.) со
ресиверот користејќи кабли за HDMI со
голема брзина, ставете 3D-очила, а потоа
репродуцирајте 3D-компатибилна
содржина.
Забелешки за поврзувањата
со HDMI
• Во зависност од телевизорот или видео
опремата, 4K или 3D-сликите може да
не се прикажат. Проверете ги HDMIформатите на видео кои се поддржани
од ресиверот (страница 124).
• За детали, упатете се на оперативните
упатства на секоја поврзана опрема.
• Кога поврзувате оптички дигитални
кабли, вметнете ги приклучоците
право додека не влезат на место.
• Не виткајте ги и не врзувајте ги
оптичките дигитални кабли.
Совет
Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со мерните фреквенции
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Ако сакате да поврзете неколку
дигитални опреми, но не можете
да најдете неискористен влез
Погледнете „Користење други
приклучоци за аудио влез (Назначување
на аудио влез)“ (страница 84).
При поврзување кабли
• Пред поврзување на каблите,
проверете дали сте го исклучиле
кабелот за напојување со наизменична
струја (главен довод).
• Не е неопходно да ги поврзете сите
кабли. Поврзете во зависност од
достапноста на приклучоците на
поврзаната опрема.
• Употребете HDMI кабел со голема
брзина. Ако употребите стандарден
HDMI кабел, 1080p, Deep Color, 4K или
3D-сликите може да не се прикажуваат
добро.
• Не препорачуваме користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија. Кога
ќе поврзете HDMI-DVI кабел за
конверзија со DVI-D опрема, звукот
и/или сликата може да се изгубат.
Поврзете одделни аудио или
дигитални кабли за поврзување, потоа
поставете го „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 84)
кога звукот не излегува правилно.
27MK
Поврзувања
• За да уживате во 4K (HDMI BD, GAME и
VIDEO-влез) слики, поврзете телевизор
и видео опрема што се компатибилни со
4K (плеер за дискови Blu-ray итн.) со
ресиверот користејќи кабли за HDMI
со голема брзина, ставете 3D-очила,
а потоа репродуцирајте 3Dкомпатибилна содржина.
• Можете да гледате HDMI BD, DVD,
GAME и VIDEO-влез во прегледот
слика-во-слика.
За поврзување на опрема со приклучоци HDMI
Ако вашата опрема нема приклучок HDMI, погледнете на страницата 29.
Плеер за дискови
Blu-ray
DVD-плеер
PlayStation 3
Видеорекордер,
DVD-снимач, видео игра
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
A
A
A
A
A Кабел за HDMI (не се доставува)
Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или HDMI-кабел на Sony.
Забелешки
A
A
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Сателитски пребарувач,
кабелски ТВ-пребарувач
Плеер за Super
Audio CD
28MK
• Влезот BD има подобар квалитет на звукот. Кога
ви треба подобар квалитет на звукот поврзете
ја опремата на приклучокот BD (за AUDIO)
и изберете BD како влез.
• Зададените поставки за влезното копче за BD
на далечинскиот управувач е плеер за дискови
Blu-ray. Осигурете се дека сте ги смениле
стандардните поставки влезното копче за BD
за да можете да го користите копчето за да ја
контролирате опремата. За детали, погледнете
„Пренамена на влезно копче“ (страница 107).
• Може и да го преименувате влезот за BD за да се
прикажува на панелот за приказ на ресиверот.
За детали, погледнете во „Name In“ во менито
Input Settings (страница 97).
Сателитски пребарувач, кабелски ТВ-пребарувач
Аудио сигнали
Видео сигнали
Поврзувања
Поврзување опрема со други приклучоци освен
приклучоците HDMI
Видеорекордер, DVD-снимач, видео игра
Аудио сигнали
Видео сигнали
или
A
B
C
A Оптички дигитален кабел (не се доставува)
B Аудио кабел (не се доставува)
C Видео кабел (не се доставува)
B
C
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
29MK
4b: Поврзување на аудио
опремата
Поврзување iPod, iPhone,
USB-уред
Поврзување на плеер за
Super Audio CD, CD-плеер
Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен довод).
Плеер за Super Audio CD,
CD-плеер
Аудио сигнали
или
A
A
B
iPod, iPhone,
USB-уред
A USB-кабел (не се доставува)
A Коаксијален дигитален кабел (не се доставува)
B Аудио кабел (не се доставува)
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
30MK
6: Поврзување
со мрежата
Пред поврзување на антените
(воздушни), проверете дали сте
го исклучиле AC кабелот за струја
(главен вод).
Ако имате поврзување на интернет,
можете да го поврзете ресиверот и на
интернет. Можете да го поврзете преку
безжично или жично поврзување со LAN.
AM антена рамка
(воздушна) (дадена)
Системски потреби
FM-жична антена
(воздушна) (дадена)
Потребно е следното системско
опкружување за употреба на функцијата
за домашната мрежа на ресиверот.
Широкопојасна врска
Потребна е широкопојасна врска
со интернет за да слушате Sony
Entertainment Network (SEN) и да го
ажурирате софтверот на ресиверот.
Модем
Ова е уредот што е поврзан со
широкопојасната врска за комуницирање
со интернетот. Некои од овие уреди се
интегрирани во рутерот.
Рутер
Забелешки
• За спречување на шум, држете ја AMциклична антената (воздушна) подалеку
од ресиверот и од другата опрема.
• Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле
FM жичната антена (воздушна).
• По поврзување на жичната FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
• Користете рутер компатибилен со
брзина на пренос од 100 Mbps или
поголема за да уживате во содржината
на домашната мрежа.
• Препорачуваме да користите рутер
опремен со вграден DHCP (Протокол
за динамичко конфигурирање на
главниот компјутер) сервер.
Оваа функција автоматски доделува
IP-адреси на LAN.
• Користете рутер/пристапна точка за
безжичен LAN ако сакате да користите
поврзување преку безжичен LAN.
31MK
Поврзувања
5: Поврзување на
антените (воздушни)
LAN-кабел (CAT5) (Само за
поврзување преку жичен LAN)
• Препорачуваме да го користите овој
тип на кабел за жичен LAN.
На некои плоснати кабли за LAN лесно
им влијае шумот. Препорачуваме да
користите нормален тип на кабли.
• Ако ресиверот се користи во средина
каде што има шум од снабдување со
енергија од електричните производи
или во гласна мрежна средина,
употребете заштитен тип на LAN-кабел.
Сервер
Серверот е уред којшто доведува
содржина (музика, слики и видеа) до
DLNA уредот на Домашната мрежа.
Уредот што може да се употреби како
сервер (компјутер итн.) мора да биде
поврзан со домашната мрежа, жичен
или безжичен LAN.*
* За детали за серверите коишто се
компатибилни со овој ресивер,
видете страница 60.
32MK
Пример на конфигурација
Сервер
Интернет
Модем
Рутер
LAN-кабел
(не се доставува)
LAN-кабел
(не се доставува)
A Само за поврзување преку жичен LAN.
B Само за поврзување преку безжичен LAN.
Бидете сигурни дека употребувате рутер/
пристапна точка за безжичен LAN.
Забелешка
Репродукцијата на аудио на серверот
повремено може да биде прекината кога
користите безжично поврзување
33MK
Поврзувања
Следната слика е пример за конфигурација на домашна мрежа со ресивер и сервер.
Препорачуваме да го поврзете серверот со рутерот со жично поврзување.
Подготовка на ресиверот
Поврзување на кабелот
за напојување со
наизменична струја
(главен довод)
Поврзете го кабелот за напојување со
наизменична струја (главен довод) во
ѕидниот штекер.
Кабел за напојување со наизменична струја (главен вод)
Исто така, можете да го вклучите
ресиверот со употреба на копчето ?/1
на далечинскиот управувач. Кога го
исклучувате ресиверот, повторно
притиснете ?/1. „STANDBY“ светка на
екранот на панелот. Не го исклучувајте
кабелот за наизменична струја
(главниот вод) додека „STANDBY“
светка. Ова може да предизвика дефект.
Поставување на ресиверот
со употреба на Easy Setup
Можете лесно да ги поставите
основните поставки на ресиверот,
ракувајќи го ресиверот по упатствата
дадени на телевизискиот екран.
Префрлете го влезот на телевизорот на
влезот на којшто е поврзан ресиверот.
Кога ќе го вклучите ресиверот за првпат
или по неговото иницијализирање, на
телевизискиот екран се појавува екранот
Easy Setup. Следете ги упатствата на
екранот за да го поставите ресиверот.
Можете да ги поставите следните
функции користејќи го Easy Setup.
– Јазик
– Поставки за звучниците
– Мрежни поставки
Во ѕидниот штекер
Вклучување на ресиверот
?/1
Притиснете ?/1 (вклучено/подготвено)
за да го вклучите ресиверот.
34MK
Забелешки за поставките
на звучниците (Автоматска
калибрација)
Овој ресивер е опремен со функцијата
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
што ви овозможува да изведете
автоматска калибрација како што следува:
• Проверете ја поврзаноста помеѓу секој
звучник и ресиверот.
• Прилагодете го нивото на звучникот.
• Измерете го растојанието на секој
звучник од вашата позиција на седење.1)
• Измерете ја големината на звучникот.1)
• Измерете ги карактеристиките
на фреквенцијата (EQ).1)
• Измерете ги карактеристиките
на фреквенцијата (Фаза).1)2)
1)
Резултатот од мерењето не се користи кога
е избран „Analog Direct“.
2) Резултатот од мерењето не се користи кога
DCAC е дизајниран да постигне соодветен
баланс на звук од вашата соба. Сепак,
можете рачно да ги приспособите нивоата
на звучниците по ваша желба. За детали,
погледнете „Test Tone“ (страница 93).
За поставување на
автоматската калибрација
Пред да изведете автоматска
калибрација
Пред да изведете автоматска калибрација,
проверете ги следните ставки.
• Поставете ги и поврзете ги звучниците
(страница 21, 23).
• Поврзете го само дадениот
оптимизирачки микрофон во
приклучокот AUTO CAL MIC.
Не поврзувајте други микрофони
во овој приклучок.
• Поставете го „SB Assign“ на „Bi-Amp“
во менито Speaker Settings ако
користите поврзување со bi-засилувач
(страница 92).
• Поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито Speaker Settings (Поставки
на звучниците) ако користите предна
B-врска за звучници (страница 92).
• Проверете излезот на звучниците да не
е поставен на „SPK OFF“ (страница 36).
• Осигурете се дека не ја користите
функцијата PARTY STREAMING
(страница 72).
• Исклучете ги слушалките.
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеѓу оптимизирачкиот микрофон
и звучниците за да се избегнат грешки
во мерењето.
• Земете точни мерки осигурувајќи
се дека средината е тивка.
Оптимизирачки микрофон
1
Поврзете го дадениот
оптимизирачки микрофон во
AUTO CAL MIC приклучокот.
2
Поставете го оптимизирачкиот
микрофон.
Поставете го оптимизирачкиот
микрофон во вашата седечка
положба и поставете го на истата
висина како вашите уши.
Потврдете поставка на активен
сабвуфер
• Кога е поврзан сабвуфер, вклучете
го и засилете го гласот пред да го
активирате сабвуферот. Свртете го
LEVEL веднаш до средната точка.
• Ако поврзете сабвуфер со функцијата
вкрстена фреквенција, поставете ја
јачината на звукот на максимум.
35MK
Подготовка на ресиверот
се добиваат сигнали Dolby TrueHD
или DTS-HD со одмерна фреквенција
поголема од 48 kHz.
Забелешки
• Звучниците емитуваат многу гласен звук за
време на калибрацијата и јачината не може
да се приспособи. Посветете внимание на
вашето соседство и на присутните деца.
• Ако функцијата за нечујно е активирана пред
да изведете автоматска калибрација, таа
автоматски ќе се исклучи.
• Не може да се направат точни мерења или
да се изведе автоматска калибрација кога
се користат посебни звучници, како што се
диполните звучници.
• Ако поврзете сабвуфер со функцијата
автоматски подготвено, поставете ја на
исклучено (деактивирано).
Забелешка
Во зависност од карактеристиките на
сабвуферот што го користите, вредноста на
растојанието на поставување може да биде
различна од вистинската положба.
Поставување на звучниците
За поставување на задните
звучници за опкружувачки
звук
Можете да ја смените употребата на
звучниците поврзани со терминалите
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B во согласност со
наменетата употреба.
Забелешка
Оваа постапка е достапна само ако „Speaker
Pattern“ е поставена на поставка без заден
звучник за опкружувачки звук и без преден
висок звучник.
5 Изберете го саканото поставување
на звучниците, потоа притиснете
.
• Speaker B: Ако поврзете
дополнителен систем на преден
звучник со терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B, изберете
„Speaker B“.
• Bi-Amp: Ако поврзете дополнителен
систем на предни звучници со
терминалите SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
користејќи врска на bi-засилувач,
изберете „Bi-Amp“.
• Off: Ако поврзете задни звучници
за опкружувачки звук или предни
високи звучници со терминалите
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B,
изберете „Off“.
За да ги изберете предниот
звучник
Можете да ги изберете предните
звучници што сакате да ги употребите.
Користете ги копчињата на ресиверот
за да ја изведете оваа операција.
SPEAKERS
1 Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2 Притискајте на V/v за да изберете
„Settings“, потоа притиснете
.
3 Притискајте на V/v за да изберете
„Speaker Settings“, потоа
притиснете
.
4 Притискајте на V/v за да изберете
„SB Assign“, потоа притиснете
.
36MK
Притиснете SPEAKERS повторливо за
да го изберете системот на преден
звучник што сакате да го употребите.
Можете да ги потврдите избраните
терминали за звучниците со проверка
на индикаторот на панелот за приказ.
Индикатори Избрани звучници
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKERS
FRONT A.
SP B*
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
SP A+B*
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKERS
FRONT A и со терминалите
SPEAKERS SURROUND
BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B
(паралелно поврзување).
Конфигурација на
мрежните поставки
на ресиверот
Мрежните поставки за ресиверот мора
да бидат точно поставени за да се
користат функциите Home Network,
SEN, AirPlay и PARTY STREAMING.
Користење поврзување
преку жичен LAN.
„SPK OFF“ се појавува
на екранот на плочата.
Не се емитуваат аудио
сигнали од ниту еден од
терминалите на звучниците.
* За да изберете „SP B“ или „SP A+B“, поставете
го „SB Assign“ на „Speaker B“ во менито
Speaker Settings (страница 92).
DISPLAY
V/v/B/b,
HOME
1
Оваа поставка не е достапна кога се поврзани
слушалки.
За откажување на автоматската
калибрација
Функцијата „Auto Calibration“ ќе биде
откажана кога ќе го извршите следново
за време на процесот на мерење:
– Притиснете ?/1.
– Притиснете ги копчињата за внесување
на далечинскиот управувач или вклучете
го INPUT SELECTOR на ресиверот.
– Притиснете
.
– Притиснете SPEAKERS на ресиверот.
– Променете го нивото на јачина на
звукот.
– Поврзете ги слушалките.
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
Забелешка
2
Притискајте на V/v за да изберете
„Settings“, потоа притиснете
.
3
Притискајте на V/v за да изберете
„Network Settings“, потоа
притиснете
.
4
Притискајте на V/v за да изберете
„Internet Settings“, потоа
притиснете
.
5
Притискајте на V/v за да изберете
„Wired Setup“, потоа притиснете
.
Ако на телевизискиот екран
се појави „Change Settings?“,
изберете „OK“ (Во ред), потоа
притиснете
.
За рачно да го поставите
ресиверот
Погледнете „Прилагодување поставки“
(страница 87).
37MK
Подготовка на ресиверот
SP A
6
Притискајте на V/v за да изберете
„Auto“, потоа притиснете
.
На телевизискиот екран се појавуваат
информациите за поставките на
интернет-протоколот.
Кога користите фиксна IP-адреса
Изберете „Custom“, потоа
притиснете
. На телевизискиот
екран се појавува поставката за
IP-адреса.
Притиснете
. Притиснете V/v
за да ја изберете вредноста за
„IP Address“. Притиснете b за да
ја заклучите вредноста за следната
положба. Притиснете
за да
го исклучите курсорот.
Следно, внесете ја вредноста за
„Subnet Mask“ и „Default Gateway“.
Притиснете b за страницата за DNSпоставки. Внесете ја вредноста за
„Primary DNS“ и „Secondary DNS“.
7
Притиснете b.
На телевизискиот екран се
прикажува „Connecting to the
Internet“. „Network setup is
completed“ се појавува откако ќе
се завршат мрежните поставки.
За да се вратите на менито Network
Settings (Мрежни поставки),
притиснете
. (Во зависност
од мрежната средина, мрежните
поставки може да потраат.)
8
Изведете ги поставките
за серверот.
За да слушате аудио содржина
меморирана на вашиот сервер,
треба да го поставите серверот
(страница 60).
Совет
Кога ги проверувате мрежните поставки,
погледнете „Information“ (страница 98).
38MK
Користење поврзување
преку безжичен LAN.
Постојат неколку начини за поврзување
што можете да ги користите за
поставување безжична мрежа: барање
пристапна точка, користење начин за
поврзување преку WPS (или со копче за
притискање или со PIN-код) или рачно
поставување.
Забелешки
• Осигурете се дека не ја користите функцијата
за безжичен LAN на места каде што се
користи медицинска опрема (на пример,
пејсмејкер) и на места каде што е забранета
употребата на безжична комуникација.
• Пред да се поврзете на домашната мрежа
треба да подготвите рутер/пристапна точка
за LAN. За детали, погледнете во упатствата
за работа на уредот.
• Во зависност од домашната мрежа, рутерот/
пристапната точка за безжичен LAN може да
се поставени на начин на кој не може да се
поврзат користејќи WPS, дури и ако се
компатибилни со WPS. За детали околу тоа
дали рутерот/пристапната точка за безжичен
LAN се компатибилни со WPS и за
поставувањето поврзување преку WPS,
погледнете во упатствата за работа на
рутерот/пристапната точка за безжичен LAN.
• Можете да искусите потешкотии ако
ресиверот и рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN се поставени предалеку еден
од друг. Ако тоа се случи, поместете ги
уредите поблиску.
Барање пристапна точка
и поставување безжична
мрежа (начин со скенирање
за пристапна точка)
Можете да поставите безжична мрежа
со барање пристапна точка. За да ја
поставите мрежата користејќи го овој
начин на поврзување, ќе треба да ги
изберете или внесете следните
информации. Проверете ги следните
информации однапред и забележете
ги во обезбедениот простор подолу.
Името на мрежата (SSID*) што ја
идентификува мрежата**. (Ова ќе
ви биде потребно во чекорот 7.)
Внесете го безбедносниот клуч
(клуч WEP, клуч WPA/WPA2), потоа
притиснете
.
Стандардно безбедносниот клуч се
појавува како „*****“. Притискајте
на DISPLAY за да го шифрирате
и оддадете безбедносниот клуч.
На телевизискиот екран се појавува
„IP Settings“.
5
SSID (Идентификатор за поставена услуга)
е името што идентификува дадена
пристапна точка.
** Овие информации треба да се достапни од
ознаката на рутерот/пристапната точка за
безжичниот LAN, од упатствата за работа,
од личноста што ви ја поставило безжичната
мрежа или од информациите дадени од
снабдувачот на услугата интернет.
Притискајте на V/v за да изберете
„Auto“, потоа притиснете
.
*
1
Кога користите фиксна IP-адреса
Изберете „Custom“, потоа
притиснете
.
На телевизискиот екран се појавува
поставката за IP-адреса.
Притиснете
. Притиснете V/v
за да ја изберете вредноста за
„IP Address“. Притиснете b за да
ја заклучите вредноста за следната
положба. Притиснете
за да
го исклучите курсорот.
Следно, внесете ја вредноста
за „Subnet Mask“ и „Default
Gateway“. Притиснете b за
страницата за DNS-поставки. Потоа
внесете ја вредноста за „Primary
DNS“ и „Secondary DNS“.
Изберете „Wireless Setup“
во чекор 5 во „Користење
поврзување преку жичен LAN.“
(страница 37).
Ако на телевизискиот екран
се појави „Change Settings?“,
изберете „OK“, потоа
притиснете
.
2
Притискајте на V/v за да изберете
„Access Point Scan“, потоа
притиснете
.
Ресиверот започнува со барање
пристапни точки и прикажува
список со најмногу 30 имиња
на достапни мрежи (SSID).
3
Притискајте на V/v за да го
изберете името на саканата мрежа
(SSID), потоа притиснете
.
Екранот за поставките за безбедност
се појавува на телевизискиот екранот.
6
Притиснете b.
На телевизискиот екран се
прикажува „Connecting to the
Internet“.
„Network setup is completed“
се појавува откако ќе се завршат
мрежните поставки и „
“ засветува
на панелот за приказ. За да се вратите
на менито Network Settings (Мрежни
поставки), притиснете
.
(Во зависност од мрежната средина,
мрежните поставки може да потраат.)
39MK
Подготовка на ресиверот
Ако безжичната домашна мрежа
е заштитена со шифрирање,
безбедносниот клуч (клуч WEP,
клуч WPA/WPA2) за вашата
мрежа**. (Ова ќе ви биде
потребно во чекорот 8.)
4
7
Изведете ги поставките
за серверот.
За да слушате аудио содржина
меморирана на вашиот сервер,
треба да го поставите серверот
(страница 60).
2 Следете ги упатствата на екранот
и притиснете го копчето WPS на
пристапната точка.
Порака: Притиснете го копчето
WPS на пристапната точка во текот
на 2 минути
Забелешка
Ако мрежата не е заштитена со шифрирање
(со користење безбедносен клуч), екранот за
поставката за безбедност не се појавува во
чекор 8.
Копче WPS на рутерот/
пристапната точка за
безжичен LAN
Совет
Кога ги проверувате мрежните поставки,
погледнете „Information“ (страница 98).
Поставување безжична мрежа
користејќи пристапна точка во
согласност со WPS
Можете лесно да поставите безжична
мрежа користејќи пристапна точка во
согласност со WPS. Поставувањето на
WPS може да се направи или со
користење на конфигурацијата со копче
за притискање или со начинот со PINкод (број за лична идентификација).
Што е WPS (Заштитено
поставување на Wi-Fi)?
WPS е стандард создаден од Wi-Fi
Alliance што ви овозможува лесно и
безбедно поставување безжична мрежа.
Поставување безжична мрежа
користејќи ја конфигурацијата
со WPS-копче за притискање
Можете лесно да поставите безжично
поврзување WPS со едно притискање на
назначеното копче.
1 Изберете „WPS Push“ во чекор 2
во „Барање пристапна точка
и поставување безжична мрежа
(начин со скенирање за пристапна
точка)” (страница 38).
40MK
„Setup with WPS Push Button is
completed“ се појавува откако ќе се
завршат мрежните поставки и „
“
засветува на панелот за приказ. За да
се вратите на менито Network Settings,
притиснете
.
(Во зависност од мрежната средина,
мрежните поставки може да потраат.)
3 Изведете ги поставките за серверот.
За да слушате аудио содржина
меморирана на вашиот сервер,
треба да го поставите серверот
(страница 60).
Совет
Кога ги проверувате мрежните поставки,
погледнете „Information“ (страница 98).
Поставување безжична мрежа
користејќи го начинот со PINкод за WPS
Ако пристапната точка го поддржува
поврзувањето со PI-код (број за лична
идентификација) за WPS, можете да
поставите безжично поврзување преку
WPS со внесување на PIN-кодот на
ресиверот во рутерот/пристапната
точка на LAN.
1 Изберете „Manual Registration“
во чекор 2 во „Барање пристапна
точка и поставување безжична
мрежа (начин со скенирање
за пристапна точка)” (страница 38).
2 Притискајте на V/v за да изберете
Совети
• Кога ги проверувате мрежните поставки,
погледнете „Information“ (страница 98).
• За детали околу внесувањето на PIN-кодот
во рутерот/пристапната точка на безжичен
LAN, погледнете во упатствата за работа
на рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN.
Ако не можете да го најдете
името на саканата мрежа (SSID)
(начин со рачно поставување)
Можете рачно да го внесете името на
саканата мрежа (SSID) ако истото не се
појавува во списокот.
1 Изберете „Manual Registration“
2
3
4
5
во чекор 2 во „Барање пристапна
точка и поставување безжична
мрежа (начин со скенирање
за пристапна точка)” (страница 38).
Притискајте на V/v за да изберете
„Direct Input“ (Директно внесување),
потоа притиснете
.
Внесете го името на мрежата (SSID),
потоа притиснете
.
Притискајте на V/v за да ја изберете
саканата безбедносна поставка,
потоа притиснете
.
Следете ги чекорите 1-7 во „Барање
пристапна точка и поставување
безжична мрежа (начин со
скенирање за пристапна точка)”
(страница 38).
Водич за операцијата за
приказ на екранот (OSD)
Можете да го прикажете менито на
ресиверот на телевизискиот екран и да ја
изберете функцијата што сакате да ја
користите на телевизискиот екран со
притискање V/v/B/b и
на
далечинскиот управувач.
Кога ќе започнете со работа на
ресиверот, прво притиснете го копчето
AMP на далечинскиот управувач. Во
спротивно, операциите што следат може
да не се наменети за ресиверот.
41MK
Подготовка на ресиверот
„WPS PIN“ (PIN за WPS), потоа
притиснете
.
Се појавува список со достапните
SSID (пристапна точка).
3 Притискајте на V/v за да го изберете
името на саканата мрежа (SSID),
потоа притиснете
.
На телевизискиот екран се појавува
PIN-кодот (8 цифри) на ресиверот.
Оставете кодот PIN да се прикажува
додека поврзувањето не е завршено.
(Секојпат кога ја изведувате оваа
операција се појавува различен
PIN-код.)
4 Внесете го PIN-кодот на ресиверот во
рутерот/пристапната точка за
безжичниот LAN.
Ресиверот ги започнува мрежните
поставки.
„Completed“ се појавува откако
ќе се завршат мрежните поставки
и„
“ засветува на панелот
за приказ. За да се вратите на менито
Network Settings (Мрежни поставки),
притиснете
.
(Во зависност од мрежната средина,
мрежните поставки може да потраат.)
5 Изведете ги поставките за серверот.
За да слушате аудио содржина
меморирана на вашиот сервер,
треба да го поставите серверот
(страница 60).
3
AMP
Притискајте на V/v за да го изберете
саканото менито, потоа притиснете
за да влезете во менито.
Списокот со ставки на менито се
прикажува на телевизискиот екран.
Пример: Кога ќе изберете „Watch“.
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
4
Притиснете V/v повторливо за да
ја изберете ставката на менито што
сакате да ја приспособите, потоа
притиснете
за да влезете во
ставката на менито.
5
Повторете го чекорите 3 и 4 за да
го изберете параметарот што го
сакате.
HOME
Користење на менито
1
2
Променете го влезот на
телевизорот така што ќе се
прикаже слика од менито.
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
Во зависност од телевизорот, може
да потрае главното мени да се појави
на телевизискиот екран.
Совет
Кога „OPTIONS“ се појавува во долниот десен
дел на OSD, можете да ја прикажете листата на
функции со притискање на OPTIONS и избор
на одредена функција.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN O.
Излез од менито
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
42MK
Преглед на главните менија
Икона на мени Опис
Watch
Listen
Го избира изворот на
видео што ќе биде влез во
ресиверот (страница 43).
Sound Effects
Ви овозможува да
уживате во звучниот
развој овозможен од
различни технологии или
функции во сопственост
на Sony (страница 54).
Settings
Ги прилагодува
поставките на ресиверот
(страница 87).
Репродуцирање опрема
од влезен извор
?/1
Влезни
копчиња
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете „Watch“ или „Listen“,
потоа притиснете
.
Списокот со ставки на менито се
прикажува на телевизискиот екран.
3
Изберете ја саканата опремата,
потоа притиснете
.
4
Вклучете ја опремата и започнете
со репродуцирање.
43MK
Основни операции
Ја бира музиката од
SA-CD/CD, USB-уред,
домашната мрежа или
SEN (страница 43).
Можете да уживате
и во FM/AM-радио на
вградениот ресивер.
Основни операции
5
Притиснете 2 +/– за да ја
прилагодите јачината на звукот.
Можете да користите и MASTER
VOLUME на ресиверот.
6
Притиснете SOUND FIELD +/– за да
уживате во опкружувачкиот звук.
Исто така, можете да користите
A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC
на ресиверот.
За детали, погледнете страница 54.
Совети
• Можете да го завртите INPUT SELECTOR на
ресиверот или да ги притиснете копчињата
за внесување на далечинскиот управувач за
да ја изберете опремата што ја сакате.
• Можете поинаку да ја прилагодувате
јачината на звукот со употреба на
регулаторот MASTER VOLUME на
ресиверот или копчињата 2 +/–
на далечинскиот управувач.
За брзо да ја зголемите или намалите
јачината на звукот
– Брзо свртете го регулаторот.
– Притиснете и задржете го копчето.
За фино приспособување
– Бавно свртете го регулаторот.
– Притиснете го копчето и веднаш
ослободете го
За активирање на функцијата
за безвучност
Притиснете
.
Функцијата за безвучност ќе се откаже
кога ќе го направите следново.
• Повторно притиснете
.
• Променете ја јачината на звукот.
• Исклучете го ресиверот.
• Изведете автоматска калибрација.
За да се избегне оштетување
на звучниците
Пред да го исклучите ресиверот,
осигурете се дека е намалено нивото
на јачина на звук.
44MK
Репродуцирање на iPod/iPhone
Можете да уживате во музичките содржини од iPod/iPhone поврзувајќи го со
портата (USB) на ресиверот.
За детали за поврзување на iPod/iPhone, видете страница 30.
Компатибилни модели на iPod/iPhone
iPod nano
шеста генерација
iPod touch
четврта генерација
iPod touch
трета генерација
iPod touch
втора генерација
iPod nano
петта генерација
(видео камера)
iPod nano
четврта генерација
(видео)
iPod nano
трета генерација
(видео)
iPod classic
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4S
iPhone 4
Забелешки
• Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да
се изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој ресивер.
• Овој производ е дизајниран специфично за да работи со iPod/iPhone и потврдено е дека
ги исполнува стандардите за изведба на Apple.
45MK
Основни операции
Можете да ги користите следните iPod/iPhone модели на овој ресивер. Ажурирајте
го вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите.
Избирање на контролниот
режим за iPod/iPhone
За управување со iPod/iPhone
користејќи го далечинскиот
управувач
Можете да го изберете контролниот
режим за iPod/iPhone користејќи iPhone
CTRL на далечинскиот управувач.
Исто така, можете да ги контролирате
сите опции со преглед на информациите
на екранот кога телевизискиот екран
е исклучен.
USB
iPhone CTRL
V/v/B/b,
iPhone
CTRL
SHUFFLE
REPEAT
HOME
1
m/M
Притиснете HOME.
N
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете „Listen“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „USB“, потоа
притиснете
.
4
./>
X
x
Притиснете USB пред да ги употребите
следните копчиња.
Притиснете
Операција
Кога е поврзан iPod или iPhone, на
телевизискиот екран се појавува
„iPod/iPhone“.
N
Започнува со
репродукцијата.
X, x
Ја паузира репродукцијата.
Следете ги упатствата на екранот
за да го изберете контролниот
режим за iPod/iPhone.
m/M
Премотува напред или
назад.
./>
Оди на претходната/
следната песна.
REPEAT
Внесува режим на
повторување.
SHUFFLE
Внесува режим на мешање.
iPhone CTRL Го избира контролниот
режим за iPod/iPhone.
46MK
Забелешки за iPod/iPhone
• iPod/iPhone се полни кога е поврзан со
ресиверот додека ресиверот е вклучен.
• Не можете да пренесувате песни на
iPod/iPhone од овој ресивер.
• Не отстранувајте го iPod/iPhone
за време на операцијата. За да
избегнете оштетување на податоците
на iPod/iPhone, исклучете го ресиверот
кога го поврзувате или отстранувате
iPod/iPhone.
Наставки
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
WAV
„.wav“
FLAC
„.flac“
* Ресиверот не репродуцира датотеки
кодирани со DRM.
Порака и објаснување
Reading
Приемникот ги препознава и чита
информациите од iPod или iPhone.
Not supported
Поврзан е неподдржан iPod или iPhone.
No device is connected
Не е поврзан iPod или iPhone.
No music
Не е најдена музика.
Headphones not supported
Кога е поврзан iPod или iPhone, не излегува
звук од слушалките.
Компатибилни USB-уреди
Можете да ги користите следните Sony
USB-уреди на овој ресивер.
Потврден Sony USB-уред
Име на
производ
Име на модел
Walkman®
NWZ-A864
NWZ-B152F / B162F /
B172
NWZ-E053 / E354 / E363 /
E373 / E453 / E463 / E575
NWZ-F805 / F806N
Playing a USB device
NWZ-S755 / S764 / S774 /
S774BT
Можете да уживате во музика од USBуредот поврзувајќи го со портата
(USB) на ресиверот.
За детали за поврзување на USB-уред,
видете „Поврзување iPod, iPhone, USBуред“ (страница 30).
Форматите на музичките датотеки што
може да се репродуцираат од страна на
овој ресивер се следните:
NWZ-W262 / W272
NWZ-Z1040 / Z1070
NWD-W253
47MK
Основни операции
iPod/iPhone листа на пораки
Формат на
датотеката
Име на
производ
Име на модел
Работење со USB-уред
MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL /
32GL
V/v/B/b,
USM16GLX / 32GLX /
64GLX
USM4GN / 8GN / 32GN
OPTIONS
USM4GM / 16GM
HOME
USM8GQ / 32GQ / 64GQ
N
USM16GR / 32GR
USM4GS / 8GJ / 8GT /
16GS / 16GU / 64GP / 512J
Дигитален
снимач на звук
ICD-SX713 / SX1000 /
PX232 / PX333F / FX8 /
TX50 / UX513F /
UX523F / UX532 /
UX533F
1
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете „Listen“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „USB“, потоа
притиснете
.
ICZ-R50 / R51
Кога USB-уредот е поврзан, на
телевизискиот екран се појавува
„USB“.
Можете да ракувате со USB-уредот
користејќи го далечинскиот
управувач на ресиверот.
Забелешки
• Ресиверот не може да чита податоци во
форматот NTFS.
• Приемникот не може да чита други
податоци освен оние кои се меморирани
во првиот дел од тврдиот диск.
• Оперативноста на модели кои не се дадени
овде не се гарантира.
• Оперативноста може да не биде секогаш
загарантирана дури и при користење на овие
USB-уреди.
• Некои од овие USB-уреди може да не се
достапни во определени области.
• Кога ги форматирате горните модели,
проверете дека форматирате користејќи го
самиот модел или назначениот софтвер за
форматирање за тој модел.
• Кога поврзувате USB-уред со ресиверот,
осигурете се дека сте поврзале откако приказот
„Creating Library“ или „Creating Database“
на USB-уредот ќе исчезне.
48MK
Притиснете HOME.
4
Од списокот со содржини изберете
ја саканата содржина, потоа
притиснете
.
Избраната содржина започнува со
репродуцирање и на телевизискиот
екран се појавува информација за
музичките/видео содржините.
За управување со USB-уредот
користејќи го далечинскиот
управувач
USB
N
./>
X
x
Притиснете USB пред да ги употребите
следните копчиња.
Притиснете Операција
N
Започнува со
репродукцијата.
X
Ја паузира репродукцијата.
x
Ја прекинува
репродукцијата.
./>
Оди на претходната/
следната датотека.
REPEAT
Внесува режим на
повторување.
SHUFFLE
Внесува режим на мешање.
• Не отстранувајте го USB-уредот за време
на работа. За да избегнете оштетување
на податоците на USB-уредот, исклучете
го ресиверот кога го поврзувате или
отстранувате USB-уредот.
• Не го поврзувајте ресиверот и USBуредот преку USB-центар.
• Кога USB-уредот е поврзан, на
телевизискиот екран се појавува
„Reading“.
• Може ќе бидат потребни 10 секунди
пред да се појави „Reading“ во
зависност од типот поврзан USB-уред.
• Кога USB-уредот е поврзан, ресиверот
ги чита сите датотеки на USB-уредот.
Ако има многу папки или датотеки на
USB-уредот, може ќе биде потребно
долго време за да заврши со читање на
USB-уредот.
• Приемникот може да препознае до
– 256 папки (вклучувајќи ја и папката
„ROOT“).
– 256 аудио датотеки за секоја папка.
– 8 нивоа на папки (структура на
датотеки како дрво, вклучувајќи ја
и „ROOT“ папката).
Максималниот број на аудио датотеки
и папки може да варира во зависност од
структурата на датотеката и папката.
Не меморирајте друг вид на датотеки
или непотребни папки на USB-уредот.
• Не може да се гарантира компатибилност
со сите кодирачки/творечки софтвери и
уреди за снимање и медиуми за снимање.
Некомпатибилниот USB-уред може да
даде шум или испрекинат аудио сигнал
или воопшто да не репродуцира.
• Може да биде потребно некое време
за да започне репродуцирањето кога:
– структурата на папката е премногу
сложена.
– капацитетот на меморијата
е надминат.
• Не мора да значи дека овој ресивер
ги поддржува сите функции дадени
со поврзниот USB-уред.
49MK
Основни операции
SHUFFLE
REPEAT
Забелешки за USB-уредот
• Редот на репродуцирање на ресиверот
може да се разликува од редот на
репродуцирање на поврзаниот
USB-уред.
• Папките што немаат аудио датотеки
се прескокнуваат.
• Кога репродуцирате многу долга
песна, некои операции може да
предизвикаат задоцнување на
репродукцијата.
Листа на USB-пораки
Операции на пребарувачот
Слушање FM/AM-радио
Можете да слушате FM и AM-емитување
преку вградениот приемник. Пред
операцијата, проверете дали сте ги
поврзале FM и AM-антените (воздушни)
со ресиверот (страница 31).
Порака и објаснување
Совет
Reading
Скалата за пребарување за директно
пребарување е прикажана подолу.
Приемникот го препознава и чита
информации од USB-уредот.
Device error
Меморијата на USB-уредот не се
препознава (страница 47).
Not supported
Поврзан е неподдржан USB-уред, поврзан
е непознат уред или USB-уредот е поврзан
преку USB-центар (страница 47)
Област
FM
AM
Европа, Австралија
50 kHz
9 kHz
Мексико
50 kHz
10 kHz*
* AM-скалата за пребарување може да
се измени (страница 52).
No device is connected
Не е поврзан USB-уред или поврзаниот
USB-уред не е препознаен.
No Track
Не се најдени песни.
Нумерички
копчиња
V/v/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
SHIFT
50MK
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM“ или „AM“ од
менито, потоа притиснете
.
На телевизискиот екран се појавува
мени за FM или AM.
FM/AM-екран
Можете да ја изберете и управувате
со секоја ставка на екранот
притискајќи V/v/B/b и .
Во случај на слаб FM-стерео
прием
1 Најдете ја станицата што сакате да ја
слушате користејќи Auto Tuning,
Direct Tuning (страница 51) или
изберете ја саканата претходно
поставена станица (страница 52).
2 Притиснете OPTIONS.
3 Изберете „FM Mode“, потоа
притиснете
.
4 Изберете „Mono“, потоа
притиснете .
Може директно да ја внесете
фреквенцијата на станицата преку
нумеричките копчиња.
1 Индикатор на фреквенција
(страница 51)
2 Претходно поставена листа на
станици (страница 52)
Автоматско пребарување
станица (Auto Tuning)
Изберете „Tuning +“ или „Tuning –“,
потоа притиснете
.
Изберете „Tuning +“ за да скенирате
од станици со пониска до станици
со повисока фреквенција. Изберете
„Tuning –“ за да скенирате од станици
со повисока до станици со пониска
фреквенција. Ресиверот прекинува
со скенирање секојпат кога ќе најде
станица.
1
2
Притиснете D.TUNING.
Држете на SHIFT, потоа притиснете
ги нумеричките копчиња за да ја
внесете фреквенција, потоа
притиснете
.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1.350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Совет
Прилагодете ја насоката на циклусната
антена за AM (воздушна) за оптимален
прием откако ќе ја најдете AM-станицата.
Ако не можете да најдете
станица
Се појавуват „– – – .– – MHz“ или
„– – – – kHz“ и потоа екранот се враќа
на тековната фреквенција.
Проверете дали сте ја внеле точната
фреквенција. Ако не, повторете го чекор
2. Ако се уште не можете да најдете
станица, фреквенцијата може да не
се користи во вашата област.
51MK
Операции на пребарувачот
Директно пребарување
станица (Direct Tuning)
Менување на AM-скалата
за пребарување
(Само за моделот за Мексико)
Можете да ја смените AM-скалата на
пребарување на 9 kHz или 10 kHz преку
копчињата на ресиверот.
?/1
Претходно поставување
на FM/AM-радиостаници
(Претходно поставена
меморија)
Можете да меморирате до 30 FM и 30 AMстаници како ваши омилени станици.
V/v/B/b,
OPTIONS
TUNING MODE
1
Притиснете ?/1 за да го исклучите
ресиверот.
2
Додека го држите TUNING MODE,
притиснете ?/1 на ресиверот.
Моменталната AM-скала за
пребарување е изменета на 9 kHz
(или 10 kHz).
Повторете ја горната постапка за
да ја ресетирате скалата на 10 kHz
(или 9 kHz).
1
Најдете ја станицата што сакате
да ја поставите користејќи
Auto Tuning (страница 51) или
Direct Tuning (страница 51).
2
Изберете „Preset Memory“, потоа
притиснете
.
3
Изберете претходно поставен број,
потоа притиснете
.
Станицата е меморирана како
избраниот претходно поставен број.
4
Можете да меморирате станици
како што следува:
• AM-појас: AM 1 до AM 30
• FM-појас: FM 1 до FM 30
Забелешки
• Во зависност поставките, на ресиверот може
ќе му треба време за да ја смени AM-скалата
за пребарување.
• Сите претходно поставени станици ќе се
избришат кога ќе ја смените скалата за
пребарување.
Повторете ги чекорите 1 до 4 за да
меморирате друга станица.
Одење до претходно
поставените станици
1
Изберете „FM“ или „AM“ од
менито, потоа притиснете
2
Изберете „Select Preset“, потоа
притиснете
.
3
Изберете ја саканата претходно
поставена станица, потоа
притиснете
.
.
Претходно поставените броеви
од 1 до 30 се достапни.
52MK
Именување на претходно
поставените станици
(Name Input)
Изберете „FM“ или „AM“ од
менито, потоа притиснете
.
2
Изберете „Select Preset“, потоа
притиснете
.
3
Изберете го саканиот претходно
поставен број што сакате да го
именувате, потоа притиснете
,
потоа притиснете OPTIONS.
4
Изберете „Name Input“, потоа
притиснете
.
5
Притиснете V/v повторливо за
да изберете карактер, потоа
притиснете b.
Можете да ја менувате положбата
на внесување нанапред и наназад
со притискање B/b. Може да
внесете најмногу 8 знаци како име.
6
Повторете го чекор 5 за да внесете
карактер еден по еден, потоа
притиснете
.
Името што го внесовте
е регистрирано.
Забелешка
Некои букви што можат да се прикажат на
телевизискиот екран не може да се прикажат
на панелот за приказ.
(само модели во Европа
и Австралија)
Приемникот ви овозможува да користите
Систем на радио податоци (RDS), кој
дозволува радио станиците да испраќаат
дополнителни информации заедно со
вообичаениот сигнал на програмирање.
Овој ресивер нуди погодни RDSкарактеристики, како што е прикажување
на името на услужната програма. RDS
е достапен само за FM-станици.*
* Сите FM-станици не овозможуваатRDSуслуга, ниту даваат исти вид услуги. Ако не
сте запознаени со RDS услугите во вашата
област, проверете во вашите локални радио
станици за детали.
Едноставно изберете станица на
FM-појасот.
Кога ќе најдете станица којашто дава
RDS-услуги, името на услужната
програма* се појавува на телевизискиот
екран и на панелот за приказ.
* Ако RDS емитувањето не е примено, името
на услужната програма нема да се појави.
Забелешки
• RDS може да не работи соодветно ако
станицата што сте ја нашле не го емитува
RDS сигналот или ако јачината на сигналот
е слаба.
• Некои букви што можат да се прикажат на
телевизискиот екран не може да се прикажат
на панелот за приказ.
Совет
Може да ја проверите фреквенцијата со
повторливо притискање на DISPLAY додека
се прикажува името на услужната програма
(страница 106).
53MK
Операции на пребарувачот
1
Примање RDS-емитувања
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучното
поле
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „Sound Field“, потоа
притиснете
.
3
Изберете го саканото звучно поле.
Совет
Можете да го изберете саканото звучно
поле со притискање повеќе пати на SOUND
FIELD +/– на далечинскиот управувач. Исто
така, можете да користите A.F.D./2CH, Movie
или Music на ресиверот.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2-канален звучен режим
Auto Format Direct (A.F.D.) режим:
Овој режим ви овозможува слушање
на звук со висок квалитет и избор на
режим на декодирање за слушање на
2 канални стерео или моно звуци како
повеќеканални.
2 канален режим за звук: Можете да го
промените излезниот звук во 2 канален
звук без разлика на форматите за
снимање на софтверот кој го користите,
поврзаната опрема за репродуцирање
или поставките за звучното поле на
ресиверот.
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Претходно го поставува звукот како што
бил сниман/кодиран, без додавање на
какви било сараунд ефекти.
Сепак, за моделите во САД и Канада,
овој ресивер ќе создава сигнал со ниска
фреквенција за излез до сабвуферот кога
нема LFE сигнали.
54MK
x Повеќеканално стерео
(MULTI ST.)
Произведува 2 канални леви/десни
сигнали од сите звучници. Сепак, може
да не излегува звук од определени
звучници, во зависност од поставките
на звучникот.
x Двоканално стерео (2CH ST.)
Ресиверот го репродуцира звукот само
од предните леви/десни звучници. Нема
звук од сабвуферот.
Стандардните 2 канални стерео извори
целосно ја премостуваат обработката
на звучното поле и звучните формати
со повеќе канали се намалуваат на само
2 канали.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Можете да го промените видот на аудио
од избраниот влез во 2 канален аналоген
влез. Оваа функција ви овозможува да
уживате во аналогни извори со висок
квалитет.
Кога се користи оваа функција, само
јачината на звукот и нивото на предниот
звучник може да се прилагодуваат.
Забелешка
Не можете да изберете „Analog Direct“ додека
ја користите функцијата BD, DVD, GAME,
USB, Home Network, SEN или AirPlay.
Филмски режим
Можете да ја искористите предноста
на опкружувачкиот звук, со едноставно
избирање на едно од претходно
програмираните звучни полиња на
ресиверот. Тие го носат возбудливиот
и моќен звук на киното во вашиот дом.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
е новата иновативна технологија за
домашно кино на Sony, која ги користи
најновите технологии за акустична
и дигитална обработка на сигнали.
x PLII Movie
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic II Movie режим. Оваа поставка
е идеална за кодирање на филмови во
Dolby Surround. Дополнително, овој
режим може да репродуцира звук преку
5.1 канали, и е соодветен за гледање на
филмови во кои има доснимување на
звук или пак на стари филмови.
x PLIIx Movie
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIx Movie режим. Оваа поставка
ги проширува Dolby Pro Logic II Movie
или Dolby Digital 5.1 на дискретни 7.1
филмски канали.
x PLIIz Height (PLIIz)
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIz режим. Оваа поставка може да
го прошири изворниот звук од 5.1
канали до 7.1 канали, на кои е нанесена
вертикална опрема која создава
димензија на длабочина и чувство
на присуство.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Извршува декодирање на DTS Neo:6
Cinema режим. Извор снимен во 2
канален формат се декодира во 7 канали.
Музички режим
Можете да ја искористите предноста
на опкружувачкиот звук, со едноставно
избирање на едно од претходно
програмираните звучни полиња
на ресиверот. Тие го доведуваат
возбудливиот и моќен звук на
концертните сали во вашиот дом.
x Berlin P.Hall (BERLIN)
Ги репродуцира звучните карактеристики
на концертната сала на Берлинската
филхармонија.
x Concertgebouw (CONCERTGEB)
Ги репродуцира звучните карактеристики
создадени од рефлексивноста на оваа
концертна сала во Амстердам, Холандија,
која е карактеристична по својата голема
звучна сцена.
x Musikverein (MUSIKVEREI)
Ги репродуцира звучните карактеристики
на оваа концертна сала во Виена,
Австрија, која е карактеристична
по резонансата и уникатното ехо.
55MK
Уживање во звучни ефекти
Таа се заснова на податоци од прецизни
мерења на реакции кои се направени
во студио за звучна обработка.
Со овој режим можете да уживате во
Blu-ray и DVD филмовите во вашиот
дом, не само преку високиот квалитет
на звук, туку и преку најдобриот звучен
амбиент, токму онака како што
инженерот за звук на филмот замислил
при процесот на звучна обработка.
Можете да го изберете типот ефект
за HD-D.C.S како што следи.
• Dynamic: Ова е соодветно за околина
која одекнува, но во која изостанува
чувство на просторност (апсорпцијата
на звук е не доволна). Ја нагласува
рефлексијата на звукот и репродуцира
звучен ефект на голема, класична кино
сала. На овој начин се нагласува
чувството на пространост на салата
и се создава уникатно акустично поле.
• Theater: Оваа поставка е соодветна за
употреба во дневна соба. Го репродуцира
одекнувањето на звукот како во кино
сала. Најсоодветно е за гледање на
содржина снимена на Blu-ray диск кога
посакувате атмосфера како во кино.
• Studio: Оваа поставка е соодветна
за во дневна соба со соодветната звучна
опрема. Создава репродукција на
одекнувањето на звукот кој е создаден
кога театралниот звучен извор
е прекомбиниран за Blu-ray диск за ниво
кое одговара на домашна употреба.
Нивото на рефлексија и ехо на звукот
е задржано на минимум. Додека,
дијалозите и ефектите на опкружувачки
звук се репродуцирани веродостојно.
x Џез клуб (JAZZ)
Ја репродуцира акустиката на џез клуб.
Кога се поврзани слушалки
x Концерт во живо (CONCERT)
Можете да го изберете ова звучно поле
само ако слушалките се поврзани со
ресиверот.
Ја репродуцира акустиката на сала за
изведби во живо, со капацитет од
300 места.
x HP 2CH
Го репродуцира чувството на спортски
пренос.
Овој режим автоматски е избран ако
користите слушалки (освен „Analog
Direct“). Стандардните 2 канални стерео
извори целосно го премостуваат
обработувањето на звучното поле и
повеќеканалните сараунд формати
се намалуваат на 2 канали, освен LFE
сигналите.
x Преносно аудио (PORTABLE)
x HP Direct (HP DIRECT)
x Стадион (STADIUM)
Го репродуцира чувството на голем,
отворен стадион.
x Спорт (SPORTS)
Репродуцира јасен, засилен звучен
отпечаток од вашиот преносен аудио
уред. Овој режим е идеален за MP3
и друг вид компресирана музика.
x PLII Music
Изведува декодирање во режимот
Dolby Pro Logic II Music. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори
како CD.
x PLIIx Music
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIx Music режим. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори
како CD.
x PLIIz Height (PLIIz)
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic
IIz режим. Оваа поставка може да го
прошири изворниот звук од 5.1 канали до
7.1 канали, на кои е нанесена вертикална
опрема која создава димензија на
длабочина и чувство на присуство.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Извршува декодирање на DTS Neo:6
Music режим. Извор снимен во 2
канален формат се декодира во 7 канали.
Оваа поставка е идеална за нормални
стерео извори како CD.
56MK
Овој режим автоматски е избран ако
користите слушалки кога е избран
„Analog Direct“.
Ги произведува аналогните сигнали
без обработка од стабилизатор, звучно
поле итн.
Ако поврзете сабвуфер
Овој ресивер ќе создаде сигнал со ниска
фреквенција за излез до сабвуферот кога
нема LFE-сигнал, кој претставува излез на
звучен ефект со низок премин од сабвуфер
на 2 канален сигнал. Сепак, сигналот со
ниска фреквенција не се создава за „Neo:6
Cinema“ или „Neo:6 Music“ кога сите
звучници се поставени на „Large“.
За целосно да ги искористите колата за
пренасочување на Dolby Digital басот,
препорачуваме да ја поставите
отсечената фреквенција на сабвуферот
што е можно повисоко.
Забелешки за звучните полиња
• Во зависност од поставките на шемата
на звучниците, некои звучни полиња
може да не бидат достапни.
• Не можете истовремено да изберете
PLIIx Movie/Music и PLIIz Height.
– PLIIx Movie/Music е достапно само
кога шемата на звучниците е
поставена на поставка со сараунд
на заден звучник (звучници).
Користење на функцијата
за оптимизирач на звукот
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „Sound Optimizer“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Normal“ или „Low“,
потоа притиснете
.
Sound Optimizer функцијата
се активира. За да прилагодите
на референтното ниво
на филмот, изберете „Normal“.
За да прилагодите за CD или друг
софтвер чие средно ниво на звучен
притисок е високо процесирано,
изберете „Low“.
Забелешки
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Се користи „Analog Direct“ (Директно
аналогно).
– Слушалките се поврзани.
• Ресиверот може да репродуцира сигнали
на пониска примерна фреквенција од
вистинската фреквенција на влезните
сигнали, во зависност од аудио форматот.
Избор на типот
калибрација
Можете да го изберете саканиот тип
калибрација по изведувањето на
автоматската калибрација. За детали,
погледнете „Calibration Type“
(страница 91).
Sound Optimizer ви дозволува да уживате
во јасен и динамичен звук на ниски нивоа
на јачина. Тој автоматски го калибрира
звукот кој не може да се чуе добро кога го
намалувате нивото на јачина. Откако ќе се
изврши автоматска калибрација, нивото
на звук се оптимизира за да се прилагоди
на околината.
57MK
Уживање во звучни ефекти
– PLIIz Height е достапно само кога
шемата на звучниците е поставена
на поставка со сараунд на предни
звучници.
• Звучните полиња за музика или филм
не функционираат во следниве случаи.
– Се добиваат DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio или
Dolby TrueHD со одмерна
фреквенција поголема од 48 kHz.
– „Analog Direct“ е избран.
• „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“,
„Neo:6 Cinema“ и „Neo:6 Music“ не
работат кога шемата на звучниците
е поставена на 2/0 или 2/0.1.
• Кога е избрано едно од звучните
полиња за музика, не излегува никаков
звук од сабвуферот ако сите звучници
се поставени на „Large“ во менито за
поставки на звучници. Сепак, звукот
ќе излегува од сабвуферот ако
– дигиталниот влезен сигнал содржи
LFE сигнали.
– предните или сараунд звучниците
се поставени на „Small“.
– Избрано е „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“, „PLIIz Height“,
„HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“.
Прилагодување на
стабилизаторот
Користење на функцијата
„Pure Direct“
Можете да ги користите следните
параметри за да го прилагодувате
квалитетот на тонот (ниво на бас/
висок тон) за секој звучник.
Режимор „Pure Direct“ ви овозможува
да уживате во звук со поголема
веродостојност. Кога е вклучено Pure
Direct, екранот на панелот се исклучува
за да го намали шумот што влијае на
квалитетот на звукот. Можете да ја
користите функцијата Pure Direct
со сите влезови.
Бас
Treble
Ниво
(dB)
1
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
2
Изберете „Equalizer“, потоа
притиснете
.
Изберете „Pure Direct“, потоа
притиснете
.
3
3
Изберете „Front“, „Center“,
„Surround“ или „Front High“,
потоа притиснете
.
Изберете „On“ или „Off“, потоа
притиснете
.
Фреквенција (Hz)
4
5
Изберете „Bass“ или „Treble“.
Прилагодете ја вредноста, потоа
притиснете
.
Забелешки
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
• Фреквенциите за бас и висок тон се одредени.
• Во зависност од форматот на аудио, ресиверот
може да репродуцира сигнали на пониска
одмерна фреквенција од оригиналната
фреквенција на влезните сигнали.
58MK
Забелешка
Кога е избрана функцијата Pure Direct,
„Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“
и „D.Range Comp.“ не работат.
Совет
Исто така можете да го користите копчето
PURE DIRECT на далечинскиот управувач
или ресиверот за да ја вклучите или исклучите
функцијата Pure Direct.
За откажување на „Pure Direct“
Функцијата „Pure Direct“ ќе се откаже
кога ќе го извршите следново:
– Повторно ќе притиснете PURE DIRECT.
– Ќе го изберете звучното поле.
– Ќе ја промените поставката на сцена на
телевизорот (Избор на сцена).
– Ќе ја промените поставката за „Sound
Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“
или „D.Range Comp.“.
Ресетирање на звучните
полиња до стандардните
поставки
Користете ги копчињата на ресиверот за
да ја изведете оваа операција.
?/1
MUSIC
1
Притиснете ?/1 за да го исклучите
ресиверот.
2
Додека држите MUSIC, притиснете
?/1.
За мрежните функции
на ресиверот
• Можете да уживате во аудио содржина
која е складирана на DLNA-соодветен
уред (DLNA CERTIFIED™ производи)
кој има овластен DLNA знак прикажан
на уредот (страница 66).
• Можете да го користите ресивер како
уред еквивалентен на UPnP изведувач
на медиуми на вашата домашна мрежа.
• Со Интернет врска можете да слушате
музички услуги (страница 70) и да го
ажурирате софтверот на ресиверот.
• Можете да ја слушате истата музика во
исто време во различни соби, преку
PARTY STREAMING функцијата.
• Можете да регистрирате медиумски
далечински уреди за контролирање
на ресиверот.
• Можете да репродуцирате аудио
содржина на iOS уреди или iTunes
Library со AirPlay.
За DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) е
стандардна организација формирана од
производители на различни производи
како сервери (сметачи, итн.) AV опрема
и мобилни сметачки уреди кои
разменуваат содржина (музика,
фотографии и видеа). DLNA одлучува за
стандарди и објавува овластен знак кој
треба да се прикаже на уредите кои
поддржуваат DLNA стандарди.
59MK
Користење на мрежни карактеристики
„S.F. CLEAR“ се појавува на екранот
на панелот и сите звучни полиња се
ресетирани на нивните стандардни
поставки.
Користење на мрежни
карактеристики
Поставување на серверот
За да слушате аудио содржина
складирана на вашиот сервер со вашиот
ресивер, треба однапред да го поставите
серверот. Следниве серверски уреди се
компатибилни со овој ресивер.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 и 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Аудио/видео ресивер на Sony Network
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
инсталиран на Windows 8 и Windows 7
(страница 60 и 62)
• Microsoft Windows Media Player 11
инсталиран на Vista/Windows XP
(страница 64)
Кога користите Windows 8
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player 12 за Windows 8
инсталиран од производителот. За
детали околу тоа како да работите со
Windows Media Player 12, погледнете
во Помош за Windows Media Player 12.
1
Одете во Control Panel
(Контролна табла).
Изберете [All Apps] (Сите
апликации) под [Start] (Старт).
Изберете [Control Panel]
(Контролна табла).
* Не е достапно во некои земји или региони.
Ако серверот има функција која го
ограничува пристапот од други уреди,
морате да ја промените поставката на
серверот за да дозволите ресиверот да
му пристапи.
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player кога го користите
како сервер.
За детали околу поставките на други
серверски уреди, погледнете ги
упатствата за работа или помошта на
соодветните уреди или апликации.
Забелешки
• Членовите прикажани на сметачот може да
се разликуваат од оние прикажани подолу,
во зависност од верзијата на оперативниот
систем или од компјутерската средина. За
детали, упатете се во Помошта на вашиот
оперативен систем.
• Во зависност од ситуацијата, можеби ќе
биде потребно малку повеќе време кога
репродуцирате музика користејќи ја
„Play To“ опцијата во Windows.
60MK
Совет
Ако екранот на Windows 8 не изгледа
како што е прикажано погоре,
продолжете со чекорите подолу.
Изберете [Control Panel]
(Контролна табла) под [Settings]
(Параметри).
2
3
Изберете [Change advanced sharing
settings] (Изменете ги напредните
параметри за споделување).
4
Изберете [Choose media streaming
options] (Изберете ги опциите за
проследување медиуми) од Media
streaming (Следење медиуми).
5
Ако се појави [Media streaming is
not turned on] (Континуираниот тек
на медиуми не е вклучен) во [Media
streaming options] (Опции за
постојан тек на медиуми)
прозорецот, изберете [Turn on
media streaming] (Вклучете
континуиран тек на медиуми).
Изберете [View network status and
tasks] (Приказ на мрежен статус и
задачи) под [Network and Internet]
(Мрежа и интернет).
Се појавува прозорецот [Network
Sharing Center] (Центар за мрежа
и споделување).
61MK
Користење на мрежни карактеристики
Совет
Ако членот кој го сакате не се појави
на екранот, обидете се да го промените
типот на екран во Control Panel
(Контролна табла).
6
Изберете [Allow All] (Дозволи сè).
Се отвора прозорецот [Allow All
Media Devices] (Дозволи ги сите
медиумски уреди).
Ако сите уреди во локалната мрежа
се поставени на [Allowed]
(Дозволено), изберете [OK] (ОК)
и затворете го прозорецот.
7
8
9
Изберете [Allow all computers and
media devices] (Дозволи им на сите
компјутери и медиумски уреди).
Кога користите Windows 7
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player 12 за Windows 7
инсталиран од производителот.
За детали околу тоа како да работите
со Windows Media Player 12, погледнете
во Помош за Windows Media Player 12.
1
Одете во [Start] (Старт) – [Control
Panel] (Контролна табла).
2
Изберете [View network status and
tasks] (Приказ на мрежен статус и
задачи) под [Network and Internet]
(Мрежа и интернет).
Изберете [Next] (Следно) и [Finish]
(Заврши) за да го затворите
прозорецот.
Се појавува прозорецот [Network
and Sharing Center] (Центар за
мрежа и споделување).
Освежете го серверскиот список.
Откако ќе завршите со поставување,
освежете го серверскиот список на
ресиверот и изберете го овој сервер
од серверскиот список. За детали
околу избирање на сервер, видете
„За да го освежите серверскиот
список“ (страница 65).
Совет
3
Ако членот кој го сакате не се појави на
екранот, обидете се да го промените
типот на екран во Контролна табла.
Изберете [Public network] (Јавна
мрежа) под [View your active
networks] (Прикажи ги активните
мрежи). Ако екранот прикажува
нешто друго, а не [Public Network]
(Јавна мрежа), одете во чекор 6.
Се појавува прозорецот [Set Network
Location] (Постави мрежна локација).
62MK
4
Изберете [Home network] (Домашна
мрежа) или [Work network] (Мрежа
на работа) според околината во која
ресиверот се користи.
5
Следете ги упатствата кои се
појавуваат на екранот, во
согласност со околината во
која се користи ресиверот.
Кога поставките се завршени,
потврдете дека членот под [View
your active networks] (Прикажи ги
активните мрежи) е променет во
[Home network] (Домашна мрежа)
или [Work network] (Мрежа на
работа) во прозорецот [Network and
Sharing Center] (Центар за мрежа
и споделување).
6
8
Ако се појави [Media streaming is
not turned on] (Континуираниот тек
на медиуми не е вклучен) во
[Media streaming options] (Опции
за постојан тек на медиуми)
прозорецот, изберете [Turn
on media streaming] (Вклучете
континуиран тек на медиуми).
9
Изберете [Allow all] (Дозволи сè).
Се отвора прозорецот [Allow All
Media Devices] (Дозволи ги сите
медиумски уреди). Ако сите уреди
во локалната мрежа се поставени
на [Allowed] (Дозволено), изберете
[OK] (OK) и затворете го
прозорецот.
Изберете [Change advanced sharing
settings] (Изменете ги напредните
параметри за споделување).
media devices] (Дозволи им на сите
компјутери и медиумски уреди).
11 Изберете [OK] (OK) за да го
7
Изберете [Choose media streaming
options…] (Изберете ги опциите за
проследување медиуми...) од [Media
streaming] (Следење медиуми).
затворите прозорецот.
12 Освежете го серверскиот список.
Откако ќе завршите со поставување,
освежете го серверскиот список на
ресиверот и изберете го овој сервер
од серверскиот список. За детали
околу избирање на сервер, видете
„За да го освежите серверскиот
список“ (страница 65).
63MK
Користење на мрежни карактеристики
10 Изберете [Allow all computers and
Кога користите Windows
Vista/XP
5
Изберете [Customize] (Прилагоди).
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player 11 инсталиран
на Vista/XP*.
За детали околу тоа како да работите
со Windows Media Player 11, погледнете
во Помош за Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 не е инсталиран
на Vista/Windows XP од производителот.
Пристапете до веб-локацијата на Microsoft,
преземете го инсталаторот, а потоа
инсталирајте Windows Media Player 11 на
вашиот сметач.
1
2
Изберете [Windows Media Player]
(Windows Media Player).
Изберете [Media Sharing…]
(Споделување медиуми...) од
менито [Library] (Библиотека).
Ако користите Windows XP, одете
на чекор 9.
4
Кога
се прикажува, изберете
[Networking…] (Мрежно работење...).
Се појавува прозорецот [Network
and Sharing Center] (Центар за
мрежа и споделување).
64MK
6
Обележете [Private] (Приватно)
и изберете [Next] (Следно).
7
Потврдете дека [Location type] (Тип
локација) е променето во [Private]
(Приватно) и изберете [Close]
(Затвори).
8
Потврдете дека [(Private network)]
((Приватна мрежа)) се прикажува
на [Network and Sharing Center]
(Центар за мрежа и споделување)
прозорецот и затворете го
прозорецот.
Одете во [Start] (Старт) – [All
Programs] (Сите програми).
Windows Media Player 11 започнува.
3
Се појавува прозорецот [Set Network
Location] (Постави мрежна локација).
9
Ако [Share my media] (Сподели ги
моите медиуми) во [Media Sharing]
(Споделување медиуми) прозорецот
кој се прикажува во чекор 3 не е
обележано, обележете [Share my
media] (Сподели ги моите медиуми),
а потоа притиснете [OK] (OK).
Се прикажува список на уреди кои
може да се поврзат.
За да го освежите серверскиот
список
Кога додавате нов сервер на домашната
мрежа или кога не можете да го најдете
серверот кој го сакате на списокот,
освежете го серверскиот список.
1 Додека се прикажува серверскиот
список, притиснете OPTIONS.
2 Изберете „Refresh“, потоа
притиснете
.
Се појавува освежениот серверски
список.
Совет
10 Изберете [Settings…] (Поставки…)
што се појавува покрај [Share my
media to:] (Сподели ги моите
медиуми со:).
11 Обележете [Allow new devices and
computers automatically]
(Автоматски дозволи нови уреди и
сметачи) и изберете [OK] (OK).
12 Освежете го серверскиот список.
Откако ќе завршите со поставување,
освежете го серверскиот список на
ресиверот и изберете го овој сервер
од серверскиот список. За детали
околу избирање на сервер, видете
„За да го освежите серверскиот
список“ (страница 65).
За да избришете сервер од
серверскиот список
1 Додека се прикажува серверскиот
список, изберете го серверот кој
сакате да го избришете, а потоа
притиснете OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
2 Изберете „Delete“, потоа
притиснете
.
Приказот за потврдување се
прикажува на телевизискиот екран.
3 Изберете „OK“, потоа притиснете .
„Completed“ се појавува, а избраниот
сервер е избришан.
Забелешка
Дури и ако го избришете серверот од
серверскиот список, серверот ќе се појави во
списокот повторно ако ресиверот го пронајде
на мрежата (како на пример кога го
освежувате серверскиот список).
65MK
Користење на мрежни карактеристики
Забелешка
Поништете го изборот на овој член
откако ќе потврдите дека ресиверот
може да биде поврзан со серверот
и да репродуцира аудио содржина
складирана на серверот.
Ресиверот чува историја од најмалку пет
поврзани сервери и овие сервери се појавуваат
во горниот дел на серверскиот список. Во
серверски список може да се прикажат
до 20 сервери.
1
Серверската листа се појавува на
ТВ екранот.
Ако последниот избран член
(список за репродукција, албум,
папка, итн.) се појави на ТВ екранот,
притиснете RETURN O повеќе
пати сè додека не се појави
серверскиот список.
Кога „No server is available“
се појавува или кога серверот на
списокот не е достапен, притиснете
OPTIONS. Изберете „Refresh“, потоа
притиснете
. Се појавува
освежениот серверски список.
Уживање во аудио
содржина складирана
на серверот
Можете да репродуцирате аудио
содржина складирана на серверот,
преку користење на ресиверот во
форматите MP3, линеарен PCM, WMA,
FLAC и AAC*. Аудио содржината со
DRM (Digital Rights Management)
заштита на авторски права, не може
да се репродуцира на овој ресивер.
* Овој ресивер може да репродуцира датотеки
AAC само со наставки „.m4a“, „.mp4“ или
„.3gp“.
Сервер
Притиснете HOME NETWORK.
Совет
Можете да изберете и „HOME
NETWORK“ од „Listen“
во главното мени.
2
Изберете го серверот во кој се
наоѓа содржината која сакате
да ја репродуцирате.
Списокот со содржината се појавува
на ТВ екранот.
Овој ресивер
Забелешка
HOME
NETWORK
Ако серверскиот уред поддржува Wakeon-LAN стандард, ресиверот автоматски
го вклучува серверот. Ако серверот не го
поддржува Wake-on-LAN стандардот,
вклучете го серверот однапред. За детали
околу поставките или работата на Wakeon-LAN на вашиот сервер, погледнете ги
упатствата за работа или помошта на
вашиот сервер.
ALPHABET
SEARCH
SHUFFLE
REPEAT
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN O
OPTIONS
HOME
N
X
66MK
./>
x
3
Изберете го членот (список за
репродукција, албум, папка итн.) кој
го сакате, а потоа притиснете
.
Ако се појави друг член, повторете
го овој чекор за да ги намалите
изборите сè додека не се појави
членот кој го сакате. Членовите
кои се прикажани зависат од
поврзаниот сервер.
4
Изберете ја песната која ја сакате,
потоа притиснете
.
Започнува репродуцирањето.
Осигурете се дека излегува звук
од звучниците на ресиверот.
Забелешки
• Песните кои ресиверот не може да ги
репродуцира, исто така се појавуваат
на телевизискиот екран. Не можете да
подредите список на песни кои може
да се репродуцираат.
• „!“ се појавува во горниот дел на името на
песната која не може да се репродуцира
на ресиверот и при репродуцирање се
прескокнува.
• Репродуцирањето не продолжува од
последниот избран член ако го исклучите
кабелот за струја од ѕидниот штекер.
• На ресиверот може да му биде потребно
време да ги прикаже ставките кога се
пребарува папка која содржи големи
количини на аудио содржина. Во овој случај,
користете го пребарувањето по клучен збор
(страница 79).
Совети
За да ги поставите Access
Settings
Можете да поставите ограничувања за
пристап или дозвола за уредите на
списокот со уреди.
1
2
3
Притиснете HOME NETWORK.
Settings“, потоа притиснете
.
2 Изберете „Allow“ или „Not Allow“,
потоа притиснете
.
• Allow: Сите уреди на домашната
мрежа имаат дозвола за пристап на
овој ресивер. Овој ресивер може да
започне PARTY како уред-домаќин
и да се придружи на PARTY како
уред-гостин, ако се побара.
• Not Allow: Ресиверот ограничува нов
уред кој пристапува на ресиверот.
Кога поврзувате нов уред на
домашната мрежа, додајте го уредот
во списокот на уреди и поставете
дозвола за пристап (страница 68).
Забелешка
На списокот на уреди може да се додаваат до
20 уреди. Ако се веќе регистрирани 20 уреди,
„Device list is full“ (Списокот со уреди е полн)
се појавува и не може да се додаде нов уред
на списокот. Во овој случај, избришете ги
непотребните уреди од списокот (страница 68).
За да додавате уреди
на списокот на уреди
1 Изберете „Control Device“ во „Access
Settings“, потоа притиснете .
Регистрираниот список на уреди се
појавува на ТВ екранот.
2 Изберете „Add Device“, потоа
притиснете
.
3 Изберете го уредот кој го сакате,
потоа притиснете
.
Избраниот уред е додаден на
списокот на уреди. За детали околу
поставувањето на пристапот, видете
„За да ја поставите дозволата
за автоматски за уредите“
(страница 68).
Притиснете OPTIONS.
Изберете „Access Settings“, потоа
притиснете
.
67MK
Користење на мрежни карактеристики
• Ако изберете папка (како уметничка папка,
жанровска папка, итн.), а потоа го притиснете
копчето N, ресиверот ги репродуцира сите
членови во избраната папка.
• Ресиверот продолжува од последниот избран
член кога функцијата се менува на функцијата
Home Network, сè додека ресиверот
е исклучен. Кога „Network Standby“
(Подготвеност на мрежата) е поставено на
„On“ (Вклучено), репродукцијата продолжува
од последната избрана ставка, дури и ако сте
го исклучиле ресиверот.
За да ја поставите дозволата за
автоматски пристап
1 Изберете „Auto Access“ во „Access
4 Изберете „Start Registration“, потоа
За да ја поставите дозволата
за автоматски за уредите
Можете да поставите дозвола за пристап
за уред на списокот на уреди.
Само уреди кои се поставени на „Allow“
се препознаваат на домашната мрежа.
1 Изберете „Control Device“ во „Access
Settings“, потоа притиснете .
Регистрираниот список на уреди се
појавува на ТВ екранот.
2 Изберете го уредот кој го сакате,
потоа притиснете
.
3 Изберете „Access“, потоа
притиснете
.
4 Изберете „Allow“ или „Not Allow“,
потоа притиснете
.
притиснете .
Ресиверот почнува да го препознава
TV SideView уредот кој е подготвен
за регистрација.
На телевизискиот екран се појавува
„Connecting“. Притиснете
„Registration“ на уредот со TV
SideView. Сепак, ресиверот ќе излезе
од регистрацијата ако не се препознае
ниеден уред за 30 секунди.
5 Изберете „Finish“, потоа
притиснете
.
За да ја откажете регистрацијата
Изберете „Cancel“ во чекор 4, потоа
притиснете
.
Забелешка
За да избришете уред од списокот
Изберете „Delete“ во чекор 3, потоа
притиснете
.
Изберете „OK“ на екранот за потврда,
потоа притиснете
.
За да го прегледате
регистрираниот TV SideView уред
Користење TV SideView
TV SideView е бесплатна мобилна
апликација за далечинскиот уред
(паметен телефон итн.). Со користење
на TV SideView со овој ресивер, можете
лесно да уживате во ресиверот со
управување преку далечинскиот уред.
За да регистрирате TV SideView
уред
1 Притиснете HOME NETWORK.
Совет
Можете да изберете и „HOME NETWORK“
од „Listen“ во главното мени.
2 Притиснете OPTIONS.
3 Изберете „TV SideView Device
Registration“, потоа притиснете
68MK
До 5 TV SideView уреди може да се додадат на
списокот на уреди. Ако се веќе регистрирани
5 уреди, „Device full“ се појавува и не може да
се додаде нов уред на списокот. Во овој случај,
избришете ги непотребните уреди од списокот
(страница 68).
.
Изберете „Registered TV SideView Devices“
во чекор 3, потоа притиснете .
За да ги избришете
регистрираните TV SideView
уреди од списокот на уреди
1 Изберете „Registered TV SideView
Devices“ во чекор 3, потоа
притиснете
.
2 Изберете го уредот кој сакате да го
избришете, потоа притиснете
.
3 Изберете „Delete“, потоа
притиснете
.
4 Изберете „OK“, потоа притиснете .
Избраниот уред е избришан
од списокот на уреди.
Проверка на заштитата
на авторските права
Овој ресивер не може да репродуцира
датотеки во WMA формат со DRM
заштита на авторските права.
Ако WMA датотека не може да се
репродуцира на овој ресивер, проверете
ја сопственоста на таа датотека на
вашиот компјутер за да видите дали
авторските права на таа датотеката
се DRM заштитени.
Отворете ја папката или томот каде
што е складирана WMA датотеката
и притиснете со десното копче
на глушецот врз датотеката за да го
прикажете прозорецот [Properties]
(Својства). Ако има картичка [License]
(Лиценца), датотеката е со DRM
заштитени авторски права и не може да
се репродуцира на овој ресивер.
За да
Сторете го следното
Ја паузирате
Притиснете X при
репродукцијата* репродукција.
Притиснете N за
да продолжите со
репродукцијата.
Ја запрете
репродукцијата
Притиснете x.
Притиснете ./>
Одете на
повеќе пати.
почетокот на
моменталната
песна, претходна/
следна песна
Сторете го следното
Го изберете
членот кој
сакате да го
репродуцирате
повторно.
Притиснете RETURN
O повеќе пати, сè
додека именикот кој
го сакате не се појави.
Или притиснете
OPTIONS, изберете
„Server List“, а потоа
изберете го членот
кој го сакате.
За да се вратите
на екранот за
репродуцирање,
притиснете OPTIONS
и изберете „Now
Playing“.
Го барате членот
кој го сакате со
користење на
клучен збор
Додека ја бирате
содржината во
серверот, притиснете
ALPHABET SEARCH,
а потоа внесете клучен
збор (страница 79).
Го промените
серверот
Притиснете x. Потоа
изберете „Server List“,
и потоа притиснете .
Изберете го серверот
кој го сакате, а потоа
притиснете .
Изберете
повторено
репродуцирање
Притиснете REPEAT
неколку пати, додека
„Repeat All“ или „Repeat
One“ се појавува на ТВ
екранот.
Изберете
мешано
репродуцирање
Притиснете SHUFFLE
повеќе пати, додека се
појавува „Shuffle On“
на ТВ екранот.
* Во зависност од серверот или од песната,
може да не функционира паузирањето
на репродукцијата кога е избрана Home
Network функцијата.
69MK
Користење на мрежни карактеристики
Работење со Home Network
функцијата користејќи го
далечинскиот управувач
За да
Уживање во Sony
Entertainment Network
(SEN)
Можете да слушате музички услуги кои
се нудат на Интернет со овој ресивер
(SEN функција).
За да ја користите оваа функција,
ресиверот мора да биде поврзан на
мрежата и мрежата мора да биде
поврзана на интернет. За детали,
погледнете „6: Поврзување со мрежата“
(страница 31).
Посетете ја долната веб-локација за
повеќе информации околу SEN:
Нумерички
копчиња
ALPHABET
SEARCH
SEN
MEM
V/v/B/b,
RETURN O
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
OPTIONS
HOME
SEN
SHIFT
Овој ресивер
Забелешка
Пред да користите музички услуги, можеби
ќе морате да го регистрирате вашиот ресивер,
во зависност од давателот на услугата.
За детали околу регистрацијата, посетете ја
веб-локацијата за корисничка поддршка на
давателот на услугата.
Следниве чекори објаснуваат како да
изберете „vTuner“ како пример на
музички услуги кои се нудат на Интернет.
1
Притиснете SEN.
Списокот со даватели на услугата
се појавува на ТВ екранот. Ако
ресиверот автоматски ја прикаже
последната избрана услуга или
станица, притиснете RETURN O
повеќе пати, сè додека не се појави
списокот со даватели на услугата.
Совет
Можете да изберете и „SEN“ од „Listen“
во главното мени.
2
70MK
Изберете „vTuner“, потоа
притиснете
.
3
Изберете ја папката или станицата
која ја сакате, потоа притиснете
.
• Притискајте на V/v за да го
изберете членот.
• Притиснете
за да одите
на следниот именик или да ја
слушате станицата.
• Притиснете RETURN O за да
одите на претходниот именик.
За да
Сторете го следното
Ги изберете
опциите за
услугата
Додека ја избирате
или репродуцирате
содржината во услугата,
притиснете OPTIONS.
Изберет „Service
Options“, потоа
притиснете
.
Содржината на опциите
за услугата се разликува
во зависност од
избраните услуги.
Го барате
членот кој го
сакате со
користење на
клучен збор
Додека ја бирате
содржината во
серверот, притиснете
ALPHABET SEARCH,
а потоа внесете клучен
збор (страница 79).
Забелешка
Ако „No service is available“ се појавува и не
можете да добиете список на давателите
на услуги, притиснете OPTIONS и изберете
„Refresh“.
Совет
Ресиверот ја прикажува последната избрана
услуга или станица кога функцијата
е променета на SEN функцијата, сè додека
ресиверот е исклучен. Кога „Network Standby“
е поставено на „On“, последната избрана
услуга или станица е прикажана дури и ако
сте го исклучиле ресиверот.
За да управувате со SEN
функцијата користејќи го
далечинскиот управувач
Ги прегледувате Притиснете DISPLAY
достапните
повеќе пати за да го
информации
прегледате името на
уметникот, името на
албумот, итн.
За да
Сторете го следното
Ја промените
станицата или
услугата
Притиснете RETURN
O за да се вратите на
списокот со даватели на
услуги, потоа повторно
изберете ја услугата.
За повторно да се вратите
на екранот за
репродуцирање,
притиснете OPTIONS
и изберете „Now Playing“.
Можете да меморирате до 20 станици
како ваши омилени станици.
Притиснете OPTIONS.
Прикажаниот член
може да се разликува во
согласност со избраниот
член или именик.
3
Изберете претходно поставен број,
потоа притиснете
.
4
Повторете ги чекорите 1 до 3 за
да меморирате друга станица.
Користите разни
функции додека
ресиверот
избира или
репродуцира
станица или
услуга
1
Изберете ја станицата што сакате
претходно да ја поставите.
2
При прием, држете притиснато
SHIFT, потоа притиснете MEM.
Се појавува списокот со претходно
поставена меморија.
71MK
Користење на мрежни карактеристики
Претходно поставување
на станици
За да ја слушате претходно
поставената станица
1 Притиснете SEN.
Списокот со даватели на услугата
се појавува на ТВ екранот. Ако
ресиверот автоматски ја прикаже
последната избрана станица,
притиснете RETURN O повеќе пати,
сè додека не се појави списокот со
даватели на услугата.
2 Изберете „Preset“, потоа
притиснете
.
„Preset“ се појавува на горниот дел на
списокот со даватели на услугата.
3 Изберете ја саканата претходно
поставена станица, потоа
притиснете
.
Забелешка
Може да постојат некои станици кои не може
претходно да се постават, во зависност
од давателите на услугата. Ако се обидете
претходно да поставите таква станица,
„Not available“ се појавува на екранот.
Совет
Користете ги нумеричките копчиња за да ја
изберете претходно поставената станица.
Притиснете SHIFT, а потоа притиснете го
нумеричкото копче кое соодветствува на
претходно поставеното копче, потоа
притиснете
за директно да ја изберете
пертходно поставената станица.
Уживање во различни
музички услуги
Можете да уживате во слушање на
содржината на различни музички
услуги кои се нудат на Интернет.
Посетете ја долната веб-локација за повеќе
информации околу музичките услуги,
околу тоа како да уживате во услуги и
за кодот за регистрација на ресиверот.
http://munlimited.com/home
72MK
Проверка на кодот за
регистрација
Можеби ќе се бара од вас да го внесете
кодот за регистрација на ресиверот кога
уживате во нова музичка услуга.
1 Изберете „Listen“ од менито, потоа
притиснете
.
2 Изберете „SEN“, потоа притиснете
.
Списокот со даватели на услугата се
појавува на ТВ екранот. Ако
ресиверот автоматски ја прикаже
последната избрана услуга или
станица, притиснете RETURN O
повеќе пати, сè додека не се појави
списокот со даватели на услугата.
3 Изберете „Registration Code“, потоа
притиснете .
Се појавува кодот за регистрација на
ресиверот.
Користење на PARTY
STREAMING функцијата
Аудио содржината која моментално се
репродуцира на овој ресивер, исто така
може истовремено да се репродуцира на
сите уреди кои се соодветни на PARTY
STREAMING функцијата на вашата
домашна мрежа.
Ако се соочите со прекин кога
употребувате безжична врска, поврзете
го вашиот ресивер на рутерот со жична
врска (страница 33).
При PARTY текот, уред наречен „PARTY
домаќин“ започнува PARTY и емитува
музика, а уред наречен „PARTY гостин“
се придружува на PARTY и добива
музика од „PARTY домаќинот“.
Пред да ја користите PARTY STREAMING
функцијата, осигурете се дека „PARTY
STREAMING“ е поставено на „On“
(страница 98).
PARTY гостин
PARTY гостин
PARTY домаќин
PARTY гостин
PARTY
START/
CLOSE
Започнување на PARTY
Можете да започнете PARTY, така што
другите уреди кои ја поддржуваат
PARTY STREAMING функцијата може
да ја репродуцираат истата музика, иако
се наоѓаат во различни соби.
1
Осигурете се дека уредите кои
се PARTY гости се вклучени и
подготвени да се придружат
на PARTY.
2
Репродуцирајте го звучниот извор
кој го сакате.
Може да се емитува аудио содржина
од сите звучни извори на овој
ресивер.
PARTY
JOIN/LEAVE
Забелешки
SHIFT
Можете да уживате во PARTY
STREAMING функцијата со други
уреди* кои го имаат овој PARTY
STREAMING знак прикажан подолу.
3
* Достапните уреди кои се во согласност
со PARTY STREAMING може да се
разликуваат во зависност од земјите или
регионите. За детали околу достапните
уреди, контактирајте со вашите најблиски
продавачи на Sony.
Притиснете PARTY START.
„START.PARTY“ се појавува на
екранот на панелот.
Ресиверот почнува PARTY тек како
домаќин за PARTY.
За да затворите PARTY
Притиснете PARTY CLOSE.
73MK
Користење на мрежни карактеристики
• Може да се емитува само аудио
содржина на овој ресивер. При PARTY
домаќин, не излегуваат видео сигнали
до телевизорот и аудио сигналите ќе
се намалат на 2 канали. Во овој случај,
можете да го изберете само „2ch Stereo“
како звучно поле.
• Кога ќе започнете PARTY како PARTY
домаќин, можеби ќе се соочите со
временски јаз помеѓу аудио излезот и
визуелниот приказ во следниве случаи.
– Се користи функцијата на Аудио
повратниот канал (ARC).
– Видео излезот на опермата е поврзан со
телевизорот и аудио излезот е поврзан
со дигиталните или аналогните влезни
аудио приклучоци на ресиверот.
• Изворите со заштита на авторските
права можеби нема да се емитуваат.
Придружување на PARTY
Ресиверот може да се придружи на
PARTY што бил започнат од друг уред,
така што можете да уживате во истата
аудио содржина која се репродуцира
во различна соба.
Додека PARTY уредот-домаќин има
PARTY, притиснете PARTY JOIN и
ресиверот се придружува на PARTY
како PARTY гостин.
Емитување музика
од iTunes со AirPlay
Со помош на безжична мережа, со овој
применик можете да репродуцирате
аудио содржина на iOS уреди какви што
се iPhone, iPod touch, iPad или iTunes
Library на вашиот PC.
PC
За да напуштите PARTY
Притиснете PARTY LEAVE.
Забелешки
• Не можете да се придружите на PARTY
во следниве случаи:
– имате PARTY на овој ресивер.
– веќе сте се придружиле на друго PARTY.
• Ако притиснете PARTY JOIN кога не е
започнато никакво PARTY, но уред кој е
во согласност со PARTY STREAMING врши
репродуцирање, уредот ќе го претставува
PARTY домаќинот, а ресиверот ќе се
придружи на PARTY како PARTY гостин.
• Функцијата на уредот кој е PARTY гостин
автоматски се префрла на HOME
NETWORK кога уредот се придружува на
PARTY. Дури и ако уредот кој е PARTY
гостин го напушти PARTY, функцијата
останува како HOME NETWORK.
Совет
Ако „Network Standby“ е поставено на „On“,
ресиверот се вклучува и се придружува на
PARTY автоматски кога уредот кој е PARTY
домаќин, започнува со PARTY.
74MK
iPhone/iPod
touch/iPad
Компатибилни iPod/iPhone/
iPad модели
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (втора, трета или четврта
генерација), iPad, iPad2, iPad трета
генерација со iOS 4.2 или понов, и Mac
или PC со iTunes 10.1 или понов.
Забелешки
• За детали околу поддржаните верзии на iOS
или iTunes, погледнете кај „Компатибилни
iPod/iPhone/iPad модели“ на оваа страница.
• Ажурирајте го вашиот iOS или iTunes со
најновата верзија пред да го користите со
ресиверот.
• За детали околу употребата на iOS уредите,
iTunes или AirPlay, погледнете во упатствата
за работа на вашиот уред.
• Не можете да го користите овој ресивер како
PARTY домаќин додека ја користите AirPlay
функцијата.
1
Допрете/кликнете на
иконата
долу десно на екранот на iOS
уредот или iTunes прозорецот.
[iOS device] (iOS уред)
3
Започнете со репродукција на
аудио содржина на iOS уредот
или на iTunes.
AirPlay автоматски е избран како
функција на ресиверот.
Совети
• „******“ се последните 6 бројки од MACадресата на ресиверот.
• Ако репродукцијата не започне, изведете
го процесот повторно од чекор 1.
За да го потврдите/уредувате
името на уредот
Погледнете „Device Name“ (страница 98)
за упатствата како да го преименувате
уредот.
[iTunes] (iTunes)
2
Можете да ги користите 2 +/–, N, X,
x, ., >, SHUFFLE и REPEAT
копчињата. Користењето од ресиверот
и далечинскиот управувач е активно само
кога ресиверот е избран како уред за излез.
Кога користите iTunes, поставете го iOS
уредот да прифаќа контрола од овој
ресивер и од далечинскиот управувач
кога сакате да го користите овој ресивер
и далечинскиот управувач за
управување на iOS уредот.
Совети
[iTunes] (iTunes)
• Дадена и е предност на последната командна
контрола до ресиверот. Ресиверот започнува
со репродукција на аудио содржина од друг
уред кога тој ќе прифати контрола од тој уред
опремен со AirPlay, дури и ако ресиверот се
користи за AirPlay со оригиналниот уред.
• Ако ја поставите јачината на звукот на многу
гласно, користејќи iOS уреди или iTunes, многу
гласен звук може да излезе од овој ресивер.
• За детали, како да го користите iTunes,
погледнете во Помош на iTunes.
• Нивото на јачина на звукот на iOS уредите
или на iTunes може да не биде можно да се
поврзе со нивото на јачина на звук на овој
примник.
75MK
Користење на мрежни карактеристики
Изберете „STR-DN840“ на AirPlay
менито на iTunes или на вашиот
iOS уред. [iOS device] (iOS уред)
За контрола на AirPlay
репродукција
5
Ажурирање на софтверот
Со преземање на најновата верзија на
софтверот, можете да ги искористите
најновите функции. Ресиверот
пристапува на серверот на Sony за да
го ажурира софтверот.
Ако е достапно ново ажурирање, „[New
Software] Perform Software Update.“ се
појавува на ТВ екранот и „UPDATE“ се
појавуава на екранот на панелот, кога
сте поврзани на Интернет и ја користите
Home Network или SEN функцијата.
Осигурете се дека е сопрена другата
опрема поврзана на ресиверот, пред
да го ажурирате софтверот.
За детали околу достапното ажурирање
на софтверот, погледнете ја веблокацијата за корисничка поддршка
(страница 122).
Забелешки
• Осигурете се дека нема да го исклучите
ресиверот, да го исклучите мрежниот кабел
или да извршите каква било операција на
ресиверот додека е во тек операцијата за
ажурирање.
• Ако се обидете да го ажурирате софтверот
кога е вклучен Бројачот за спиење, тој
автоматски ќе се исклучи.
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете „Settings“, потоа
притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
3
Изберете „System Settings“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „Network Update“, потоа
притиснете
.
76MK
Изберете „Update“, потоа
притиснете
.
Ресиверот почнува да го проверува
достапното ажурирање на софтверот.
6
Кога „A new version of software
is found“ се појавува на
телевизискиот екран, изберете
„Update now“, потоа
притиснете
.
Се појавува порака која потврдува
дали се согласувате со условите на
ажурирањето на софтверот или не.
Потврдете ја пораката и исто така
прочитајте го „ДОГОВОР ЗА
ЛИЦЕНЦА НА СОФТВЕР НА
SONY ЗА КРАЈНИОТ КОРИСНИК“
(страница 129), потоа
притиснете
.
Ако ажурирањето не е достапно,
се појавува „No update is required.“.
7
Изберете „Agree“, потоа
притиснете
.
Ресиверот започнува со ажурирање
на софтверот и телевизискиот екран
автоматски се исклучува.
Индикаторот ?/1 (вклучено/
подготвено) на предниот панел
трепка за време на ажурирањето.
Може да помине некое време (околу
40 минути најмногу) за ресиверот да
го заврши ажурирањето. Потребното
време ќе зависи од количеството
податоци во ажурирањата, типот
линија на мрежата, мрежната
комуникациска средина итн.
„Complete“ се појавува откако
ажурирањето на софтверот
завршува.
Промените или прилагодувањата на
поставките сега се ресетирани на
зададените.
Забелешка
Ако се појави една од состојбите подолу,
постои грешка во ажурирањето на
софтверот.
– Индикаторот ?/1 (вклучено/подготвено)
брзо трепка последователно.
– „ERROR“ се појавува на екранот
на панелот.
– Ниту еден индикатор не свети на
екранот на панелот или индикаторот
?/1 (вклучено/подготвено) не свети.
– Ресиверот не го завршува ажурирањето
по 40 минути и „UPDATING“
продолжува да трепка на екранот
на панелот.
Исклучете го кабелот за напојување,
и потоа повторно вклучете го. Ресиверот
ќе се обиде да го ажурира софтверот. Ако
состојбата опстојува, обратете се до
најблискиот продавач на Sony.
За да ја откажете постапката
или да се вратите на
претходниот екран
Список со пораки за мрежните
карактеристики
Network settings
Порака и објаснување
Cannot connect
Ресиверот не може да се поврзе со
избраниот сервер.
Cannot get info
Ресиверот не може да ги поврати
информациите на серверот.
Cannot JOIN PARTY
Ресиверот не успеал да се придружи на
PARTY.
Cannot play
Ресиверот не може да репродуцира аудио
датотеки поради неподдржан формат на
датотека или поради ограничувања на
репродуцирањето.
Cannot START PARTY
Ресиверот не успеал да се започне PARTY.
Data error
Сте се обиделе да репродуцирате датотека
која не може да се репродуцира.
Device list is full
Не можете да регистрирате уште уреди на
списокот со уреди.
No server is available
Нема сервер на мрежата на која може да се
поврзе ресиверот. Обидете се да го освежите
серверскиот список (страница 65).
No track is found
Порака и објаснување
Во избраната папка на серверот нема
датотека која може да се репродуцира.
Connection failed
Not found
Ресиверот не успеал да се поврзе
на мрежата.
На серверот нема член кој се совпаѓа
со некој клучен збор.
Input error
Not in use
Внесените вредности се неточни или
неважечки.
Се извршува операција која моментално
е забранета.
Not in use
Се извршува операција која моментално
е забранета.
Not supported
Уредот на пристапната точка не
поддржува WPS PIN метод на кодирање.
77MK
Користење на мрежни карактеристики
Притиснете RETURN O во било кој
момент пред ресиверот да почне со
ажурирањето на софтверот.
Не можете да ја откажете постапката
или да се вратите на претходниот екран
кога почнува ажурирањето.
Домашна мрежа
SEN
Ажурирање на софтверот
Порака и објаснување
Порака и објаснување
Cannot connect to server
Cannot connect
Ресиверот не може да се поврзе со
серверот.
Ресиверот не може да пристапи до
серверот за да ја преземе најновата верзија
на софтверот. Влезете во менито за
поставки и повторно ажурирајте го
софтверот (страница 76).
Cannot get data
Ресиверот не може да добие содржина
од серверот.
Cannot play
Ресиверот не може да репродуцира услуга
или станица поради неподдржан формат
на датотека или поради ограничувања на
репродуцирањето.
Data error
• Сте се обиделе да репродуцирате
датотека која не може да се репродуцира.
• Ресиверот не ги препознава податоците
на серверот.
Software update is required
Услугата не е достапна во моменталната
верзија на софтверот на ресиверот.
Посетете ја долната веб-локација за повеќе
информации околу ажурирањето на
софтверот:
http://munlimited.com/home
No preset station is stored
Нема меморирана станица на ресиверот за
избраниот претходно поставен број.
No service is available
Нема давател на услуги.
Not available
• Избраната услуга не е достапна.
• Се извршува операција која моментално
е недостапна.
Not in use
Се извршува операција која моментално
е забранета.
78MK
Cannot download
Ресиверот не успеал да ги преземе
податоците за ажурирање додека
извршувал ажурирање на софтверот.
Влезете во менито за поставки и повторно
ажурирајте го софтверот (страница 76).
2
Барање ставка со
користење на клучен
збор
Кога се прикажува список на
телевизискиот екранот (како список
на изведувачи, список на песни итн.),
можете да внесете клучен збор за да
ја побарате саканата ставка.
Барањето по клучни зборови е достапно
само кога е избрана функцијата Home
Network или SEN.
Нумерички/
текстуални
копчиња
ALPHABET
SEARCH
Клучен збор може да има до
15 карактери.
Забелешка
Внесете клучен збор кој ќе се совпадне со
буквите или збор на почетокот на името
или насловот на членот кој сакате да го
барате. Кога ресиверот бара ставка, „The“
на почетокот на некое име и следното
празно место ќе бидат игнорирани.
3
Притиснете
.
Се појавува член кој се совпаѓа со
клучниот збор. Ако членот кој се
појавува не е оној кој го барате,
притиснете ALPHABET PREV/
ALPHABET NEXT за да го прикажете
претходниот/следниот член.
4
Повторете ги чекорите од 1 до 3 сè
додека не го најдете членот кој го
сакате, а потоа притиснете .
5
Изберете ја песната која ја сакате,
потоа притиснете .
Започнува репродуцирањето.
SHIFT
1
Притиснете ALPHABET SEARCH
додека на ТВ екранот се прикажува
список со членови (список на
изведувачи, список на песни, итн.).
Екранот за влез на клучен збор се
појавува на ТВ екранот.
79MK
Користење на мрежни карактеристики
ALPHABET
NEXT
ALPHABET
PREV
Држете притиснато SHIFT, потоа
притиснете ги нумеричките/
текстуалните копчиња за да
внесете клучен збор.
„BRAVIA“ Sync карактеристики
Што е тоа „BRAVIA“ Sync?
„BRAVIA“ Sync функцијата дозволува
комуникација помеѓу Sony производите
како ТВ, плеер за Blu-ray, DVD плеер,
AV засилувач итн. што ја поддржуваат
функцијата „Control for HDMI“.
Со поврзување на Sony опрема која
е компатибилна со „BRAVIA“ Sync со
HDMI кабел (не е даден), работата се
поедноставува на следниов начин:
• Репродуцирање со еден допир
(страница 81)
• Системска аудио контрола
(страница 82)
• Исклучување на системот
(страница 82)
• Избор на сцена (страница 83)
• Контрола на домашно кино
(страница 83)
• Далечинска лесна контрола
(страница 83)
„Control for HDMI“ претставува
стандард на функција со повеќе
контроли, кој се користи од HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) за HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Препорачуваме да го поврзете
ресиверот на производи кои имаат
„BRAVIA“ Sync.
Забелешки
• Можете да ја користите функцијата
„One Touch Play“, „System Audio Control“
и „System Power-Off“ на опрема што не е на
Sony. Сепак, компатибилноста со опремата
што не е на Sony не е гарантирана.
• Функциите „Scene Select“ и „Home Theatre
Control“ се сопственост на Sony. Не може
да работат со опрема што не е на Sony.
• Опремата што не е компатибилна со
„BRAVIA“ Sync не може да ги активира
овие функции.
80MK
Подготвување
за „BRAVIA“ Sync
Ресиверот е компатибилен со функцијата
„Control for HDMI-Easy Setting“.
• Ако вашиот телевизор е компатибилен
со функцијата „Control for HDMI-Easy
Setting“, можете да ја поставите
функцијата „Control for HDMI“
на ресиверот и автоматски да ја
репродуцирате опремата преку
поставување на функцијата „Control
for HDMI“ на вашиот телевизор
(страница 80).
• Ако вашиот телевизор не е
компатибилен со функцијата „Control
for HDMI-Easy Setting“, поединечно
поставете ја функцијата „Control for
HDMI“ на ресиверот, опремата за
репродуцирање и телевизорот
(страница 80).
Ако вашиот телевизор е
компатибилен со функцијата
„Control for HDMI-Easy Setting“
1 Поврзете ги ресиверот, телевизорот
и опремата за репродуцирање преку
поврзување со HDMI (страница 25, 26).
(Соодветната опрема мора да биде
компатибилна со функцијата „Control
for HDMI“.)
2 Вклучете ги ресиверот, телевизорот
и опремата за репродуцирање.
3 Вклучете ја Контролата за HDMI
функција на телевизорот.
Функцијата „Control for HDMI“ на
ресиверот и сета поврзана опрема
се вклучуваат симултано. Почекајте
додека не се појави „COMPLETE“.
Поставувањето е завршено.
За деталите за поставувањето на
телевизорот, погледнете во упатствата
за работа на вашиот ТВ.
Ако вашиот телевизор не е
компатибилен со функцијата
„Control for HDMI-Easy Setting“
V/v/b,
HOME
1 Притиснете HOME.
2
3
4
5
6
7
9
Репродуцирање со еден
допир
Кога ќе почнете со репродукција на
опремата што е поврзана на ресиверот
преку поврзување со HDMI, работата на
ресиверот и телевизорот се
поедноставени на следниов начин:
Ресивер и телевизор
Се вклучува (ако се наоѓа во режим на подготвеност)
Се менува во соодветен HDMI влез
Ако го поставите „Pass Through“
на „Auto“ или „On“ (Вклучено)*
(страница 96), потоа ќе го поставите
ресиверот во режим на подготвеност,
звукот и сликата може да излезат само
од телевизорот.
* Само за модели од Австралија и Мексико.
81MK
„BRAVIA“ Sync карактеристики
8
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
Изберете „Settings“ од менито, потоа
притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете .
Изберете „Control for HDMI“, потоа
притиснете
.
Изберете „On“, потоа притиснете
.
Функцијата „Control for HDMI“
е вклучена.
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME за да излезете
од менито.
Изберете го влезот HDMI на
ресиверот и телевизорот да
одговара на влезот HDMI на
поврзаната опрема, за да се прикаже
сликата од поврзаната опрема.
Поставете ја функцијата „Control
for HDMI“ на поврзаната опрема
на вклучено.
Ако функцијата „Control for HDMI“
на поврзаната опрема е веќе вклучена,
не морате да ја менувате поставката.
Повторете ги чекорите 7 и 8 за друга
опрема каде сакате да ја користите
функцијата „Control for HDMI“.
За детали околу поставување на
телевизорот и поврзаната опрема,
погледнете во упатствата за работа
на соодветната опрема.
Забелешки
• Кога ќе го исклучите кабелот HDMI или ќе го
смените поврзувањето, извдете ги чекорите
во функцијата „Ако телевизорот е
компатибилен со функцијата „Control for
HDMI-Easy Setting“ (страница 80) или
„Ако телевизорот не е компатибилен со
функцијата“ „Control for HDMI-Easy Setting“
(страница 81).
• Пред да извршите „Control for HDMI-Easy
Setting“ на вашиот телевизор, осигурете се
дека сте ги пуштиле телевизорот и другата
поврзана опрема, вклучително и ресиверот
најпрвин.
• Ако опремата за репродуцирање не може
да функционира откако ги имате направено
поставките за „Control for HDMI-Easy
Setting“, проверете ја поставката за „Control
for HDMI“ на опремата за репродуцирање.
• Ако поврзаната опрема не поддржува „Control
for HDMI-Easy Setting“, но сепак поддржува
„Control for HDMI“, тогаш треба да ја
поставите функцијата „Control for HDMI“ за
поврзаната опрема пред да извршите „Control
for HDMI-Easy Setting“ од телевизорот.
Забелешки
• Осигурете се функцијата за Системска аудио
контрола е поставена на вклучено преку
користење на телевизиското мени.
• Во зависност од телевизорот, почетокот
на содржината може да не се појави.
• Во зависност поставките, ресиверот може
да не се вклучи кога „Pass Through“
е поставено на „Auto“ или „On“.
Совет
Исто така, можете да изберете поврзана
опрема, како Blu-ray диск плеер или DVD
плеер од менито на телевизорот. Ресиверот
и телевизорот автоматски ќе се префрлат
на соодветниот влез HDMI.
• Ако го вклучите ресиверот додека
е вклучен телевизорот, функцијата
Системска аудио контрола автоматски
ќе се активира за да произведе звук на
телевизорот преку звучниците
поврзани на ресиверот. Сепак, ако го
исклучите ресиверот, звукот ќе излезе
од звучниците на телевизорот.
• Кога уживате во звукот од телевизорот
преку звучниците што се поврзани на
ресиверот, можете да ја прилагодите
јачината на звукот или да го исклучите
звукот привремено со користење на
далечинскиот управувач на телевизорот.
Забелешки
Системска аудио контрола
Можете да го слушате звукот од
телевизорот од звучниците што
се поврзани на ресиверот преку
едноставна операција.
Можете да работите со функцијата
Системска аудио контрола со користење
на менито на телевизорот. За детали,
погледнете во оперативните упатства
на телевизорот.
Телевизор
Ја поставува
системската аудио
контрола на
Ресивер
• Се вклучува (ако се
наоѓа во режим на
подготвеност)
• Се менува во
соодветен HDMI
Го намалува гласот
на телевизорот
Произведува звук од
телевизорот
Исто така, можете да ја користите
функцијата Системска аудио контрола
како што следува.
82MK
• Ако Системската аудио контрола не
функционира во согласност со поставките на
вашиот телевизор, погледнете ги упатствата
за работа на телевизорот.
• Кога „Control for HDMI“ е поставено на
„On“, поставките „HDMI Audio Out“ во
менито HDMI Settings менито ќе се постават
автоматски, врз основа на поставките на
Системски аудио контроли (страница 96).
• Ако телевизорот е вклучен пред да се вклучи
ресиверот, телевизорот моментално ќе го
изгуби излезот на гласот.
Исклучување на системот
Кога ќе го исклучите телевизорот со
копчето за исклучување/вклучување на
далечинскиот управувач на телевизорот,
ресиверот и поврзаната опрема
автоматски се исклучуваат.
Исто така, можете да го користите
далечинскиот управувач на ресиверот
за да го исклучувате телевизорот.
TV ?/1
Притиснете TV ?/1.
Телевизорот, ресиверот и поврзаната
опрема се исклучуваат.
Забелешки
• Поставете ја функцијата на склопката за
доводот на струја на вклучено пред да ја
користите функцијата за исклучување на
системот. За детали, погледнете во
упатствата за работа на телевизорот.
• Во зависност од состојбата на поврзаната
опрема, истата може да не се исклучи. За
детали, погледнете во упатствата за работа
на поврзаната опрема.
Избор на сцена
Оптималниот квалитет на сликата
и звучното поле се избрани автоматски
во согласност со избраната сцена на
телевизорот.
За детали околу работата, погледнете ги
упатствата за работа на телевизорот.
Забелешка
Звучното поле може да не се префрли во
зависност од телевизорот.
Контрола на домашно
кино
Ако со ресиверот е поврзан телевизор
што е компатибилен со функцијата
„Контрола на домашно кино“, на
поврзаниот телевизор се појавува икона
за интернет апликациите.
Можете да ги промените влезот на
ресиверот или звучните полиња со
користење на далечинскиот управувач на
телевизорот. Можете да го прилагодите
и нивото на јачината на звукот на
централниот звучник или на сабвуферот,
или да ги прилагодите поставките
на „Sound Optimizer“ (страница 57),
„Dual Mono“ (страница 95) или
„A/V Sync.“ (страница 94).
Забелешка
За да ја користите функцијата „Контрола на
домашно кино“ телевизорот мора да има
пристап до широкопојасна мрежа. За детали,
погледнете во упатствата за работа на
телевизорот.
Табела за преписка
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Remote Easy Control
Можете да го користите далечинскиот
управувач на телевизорот за да
управувате со менито на ресиверот.
Изберете го ресиверот (AV AMP) што
е препознаен од телевизорот.
Забелешки
• Ресиверот е препознаен како „Tuner
(AV AMP)“ од телевизорот.
• Телевизорот мора да е компатибилен
со менито за поврзување.
• Во зависност од видот на телевизорот,
некои операции може да не се достапни.
83MK
„BRAVIA“ Sync карактеристики
Поставување на сцена на Звучно поле
телевизорот
• OPT: Го специфицира влезот на
дигиталните аудио сигнали во
DIGITAL OPTICAL приклучокот.
• COAX: Го специфицира влезот на
дигиталните аудио сигнали во
DIGITAL COAXIAL приклучокот.
• Analog: Го специфицира влезот
на аналогните аудио сигнали во
приклучоците AUDIO IN (L/R).
Други операции
Менување помеѓу
дигитално и аналогно
аудио (INPUT MODE)
Забелешки
Кога ќе ја поврзете опремата на
дигиталните и на аналогните влезни
аудио приклучоци на ресиверот, можете
да го поправате режимот за аудио влез
на кој било од нив или да менувате од
еден на друг, во зависност од типот
материјал кој сакате да го гледате.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
2
Изберете „Input Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Input Mode“ (Влезен
режим), потоа притиснете
.
Избраниот влезен режим за аудио
се појавува на ТВ екранот.
• Auto: Им дава приоритет на
дигиталните аудио сигнали. Ако
постои повеќе од една дигитална
врска, HDMI аудио сигналите
имаат приоритет.
Ако не постојат дигитални аудио
сигнали, се избираат аналогни
аудио сигнали. Кога се избира
ТВ влезот, приоритет се дава на
сигналите (ARC). Ако телевизорот
не е компатибилен со функцијата
ARC, се избираат дигиталните
оптички аудио сигнали.
Ако функцијата „Control for
HDMI“ не е вклучена на
ресиверот и телевизорот,
функцијата ARC не работи.
84MK
• Врз основа на влезот, „------“ се појавува на
панелот на екранот и не може да се изберат
други режими.
• Кога се користи „Analog Direct“, влезот за
аудио е поставен на „Analog“. Не можете да
изберете други режими.
Користење други
приклучоци за аудио влез
(Назначување на аудио влез)
Можете одново да ги назначите
дигиталните влезни приклучоци на друг
влез, ако стандардните поставки на
приклучоците не соодветствуваат на
вашата поврзана опрема.
Откако одново ќе ги назначите влезните
приклучоци, можете да го користите
копчето за влез (или INPUT SELECTOR
на ресиверот) за да ја изберете опремата
која сте ја поврзале.
Пример:
Кога ќе го поврзете плеерот за DVD на
приклучокот OPTICAL IN 1 (SAT/CATV).
– Назначете го приклучокот OPTICAL
IN 1 (SAT/CATV) на „DVD“.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
2
Изберете „Input Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Audio Input Assign“,
потоа притиснете
.
4
Изберете го името на влезот кој
сакате да го назначите, потоа
притиснете
.
5
Изберете ги аудио сигналите кои
сакате да ги назначите на влезот
кој го избравте во чекор 4, со
користење на V/v/B/b.
6
Притиснете
.
Име на влез
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Аудио
OPT 1
влезни
приклучоци OPT 2
кои може да COAX
се назначат
None
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
* Стандардна поставка
Забелешки
• Кога го назначувате дигиталниот аудио влез, поставката INPUT MODE може автоматски да се
промени.
• Едно повторено назначување е дозволено за секој влез.
6
Користење врска на
bi-засилувач
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
2
Изберете „Speaker Settings“,
потоа притиснете
.
Изберете „Speaker Pattern“,
потоа притиснете
.
4
Изберете ја соодветната шема на
звучниците за да нема сараунд на
задни звучници и на предни
високи звучници, потоа
притиснете
.
5
Изберете „SB Assign“, потоа
притиснете
.
Истите сигнали кои излегуваат од
SPEAKERS FRONT A терминалите
може да излезат од SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B терминалите.
Излез од менито
Притиснете HOME.
Забелешки
• Поставете „SB Assign“ на „Bi-Amp“ пред
да извршите автоматска калибрација.
• Ако поставите „SB Assign“ на „Bi-Amp“,
нивото на звучникот и поставките за далечина
на сараундот на задни звучници и на предни
високи звучници станат неважечки и се
користат оние на предните звучници.
85MK
Други операции
3
Изберете „Bi-Amp“, потоа
притиснете
.
Враќање на фабричките
зададени поставки
Можете да ги избришете сите зачувани
поставки и да го вратите ресиверот
на фабричките зададени поставки
со изведување на следната постапка.
Оваа постапка може да се користи
и за иницијализирање на ресиверот
пред неговата употреба за првпат.
Користете ги копчињата на ресиверот
за да ја изведете оваа операција.
?/1
1
Притиснете ?/1 за да го исклучите
ресиверот.
2
Задржете на ?/1 за 5 секунди.
На екранот на панелот некое
време се појавува „CLEARING“,
потоа преминува во „CLEARED!“.
Промените или прилагодувањата
на поставките сега се ресетирани
на зададените.
Забелешка
Целосното бришење на меморијата трае
неколку минути. Не исклучувајте го ресиверот
додека на екранот не се појави „CLEARED!“.
86MK
3
Прилагодување поставки
Изберете ја саканата ставка од
менито, потоа притиснете
за да
пристапите до ставката од менито.
Пример: Кога ќе изберете „Speaker
Settings“
Користење на менито
Settings
Можете да прилагодите разни поставки
за звучници, сараунд ефекти итн. со
користење на менито Settings.
V/v/B/b,
4
RETURN
O
HOME
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN O.
Излез од менито
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
за да
влезете во режимот за мени.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
Прилагодување поставки
87MK
Список на менито Settings
Settings
88MK
Easy Setup
(страница 89)
Speaker Settings
(страница 89)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
A.P.M.
Center Lift Up
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(страница 94)
D.L.L.
Sound Optimizer
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(страница 95)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(страница 97)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
Network Settings
(страница 97)
Internet Settings
Information
PARTY STREAMING
Device Name
Network Standby
System Settings
(страница 99)
Language
Auto Standby
Network Update
Update Alert
Забелешка
Параметрите на менито што се прикажани
на телевизискиот екран се разликуваат во
зависност од тековните поставки или статусот
на избраната икона.
Easy Setup
Повторно изведува Easy Setup за да ги
направи основните поставки. Следете
ги упатствата на екранот (страница 34).
• Save&Exit: Меморирајте ги
резултатите од мерењето и излезете
од процесот на поставување.
• WRN Check: Прикажува
предупредување поврзано со
резултатите од мерењето.
Погледнете „Листа на пораки по
мерење со автоматска калибрација“
(страница 90).
• Exit: Излегува од процесот на
поставување без меморирање
на резултатите од мерењето.
3 Меморирајте ги резултатите од
мерењето.
Изберете „Save&Exit“ во чекор 2.
Забелешки
Speaker Settings мени
Можете да го прилагодите секој звучник
рачно. Исто така, можете да ги
прилагодите нивоата на звучникот откако
е завршена автоматската калибрација.
Забелешка
Поставките за звучниците се само за
моменталната положба на седење.
x Auto Calibration
Ви овозможува да изведете автоматска
калибрација.
1 Следете ги упатствата на телевизискиот
екран, потоа притиснете
.
Мерењето ќе започне за пет секунди.
Процесот на мерење ќе трае приближно
30 секунди со тон за тестирање.
Кога мерењето ќе заврши, ќе се огласи
сигнал и екранот се менува.
Забелешка
2 Изберете ја саканата ставка, потоа
притиснете
.
• Retry: Повторно изведува
автоматска калибрација.
Совети
• Можете да го изберете саканиот тип
калибрација откако ќе изведете автоматска
калибрација и ќе ги зачувате поставките.
• Можете да ја смените мерната единица на
растојанието во „Distance Unit“ во менито
Speaker Settings (страница 94).
• Големината на звучникот („Large“/„Small“) се
определува според следните карактеристики
на фреквенцијата. Резултатите од мерењето
може да варираат, во зависност од положбата
на оптимизирачкиот микрофон и звучниците
и од обликот на собата. Се препорачува да ги
примените резултатите од мерењето. Сепак,
тие поставки можете да ги смените во менито
за Поставки на звучници. Прво меморирајте ги
резултатите од мерењето, потоа обидете се да
ги смените поставките.
89MK
Прилагодување поставки
Ако на екранот се појави код на грешка,
видете „Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација“ (страница 90).
• A.P.M. (Automatic Phase Matching)
функцијата се активира откако ќе ги
меморирате резултатите од мерењето.
• A.P.M. функцијата не работи во следните
случаи.
– Видот на калибрација е поставен на
„Off“ кога користите „Calibration Type“
(страница 91).
– Кога се примаат Dolby TrueHD или
DTS-HD сигнали со одмерна
фреквенција поголема од 48 kHz.
• Ако го преместите звучникот,
препорачуваме повторно да изведете
автоматска калибрација за да уживате
во сараунд звук.
Проверка на резултатите од
автоматската калибрација
За да го проверите кодот на грешката
или пораката со предупредување
добиени за време на „Auto Calibration“
(страница 89), продолжете со следните
чекори.
Изберете „WRN Check“ во чекор 2
во „Auto Calibration“ (страница 89),
потоа притиснете
.
Ако се појави порака со предупредување,
проверете ја пораката и употребете го
приемникот без промена.
Или ако е потребно, повторно изведете
автоматска калибрација.
Кога ќе се појави „Error Code“
Проверете ја грешката и повторно
изведете автоматска калибрација.
1 Притиснете
.
На телевизискиот екран се појавува
„Retry ?“.
2 Изберете „Yes“, потоа
притиснете
.
3 Повторете ги чекорите 1 до 3 во
„Auto Calibration“ (страница 89).
Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација
Приказ и објаснување
Код на грешка 30
Слушалките се поврзани на PHONES на
предниот панел на приемникот. Извадете
ги слушалките и изведете ја повторно
автоматската калибрација.
Код на грешка 31
SPEAKERS е поставено на исклучено.
Поставете на други поставки за
звучниците и повторно изведете
ја автоматската калибрација.
90MK
Приказ и објаснување
Код на грешка 32
Код на грешка 33
Звучниците не се откриени или не се
правилно поврзани.
• Ниту еден од предните звучници не е
поврзан или поврзан е само еден преден
звучник.
• Или левиот или десниот сараунд звучник
не е поврзан.
• Задните звучници за опкружувачки или
предните високи звучници се поврзани
иако звучниците за опкружувачки звук
не се поврзани. Поврзете ги сараунд
звучниците со терминалите SPEAKERS
SURROUND.
• Сараунд задниот звучник е поврзан
само со терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B R. Кога ќе поврзете
само еден заден звучник за
опкружувачки звук, поврзете го со
SPEAKERS SURROUND BACK/
BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT
B L терминалите.
• Или предниот лев висок или
предниот десен висок звучник
не е поврзан.
Оптимизирачкиот микрофон не
е поврзан. Осигурете се дека
оптимизирачкиот микрофон
е соодветно поврзан и повторно
изведете ја автоматската калибрација.
Ако оптимизирачкиот микрофон
е соодветно поврзан, но кодот на
грешката се уште се појавува, кабелот
на оптимизирачкиот микрофон може
да е оштетен.
Warning 40
Процесот на мерење е завршен со
детекција на високо ниво на шум. Можеби
ќе постигнете подобри резултати ако се
обидете повторно во тивка средина.
Приказ и објаснување
Warning 41
Warning 42
Влезот од микрофонот е премногу голем.
• Растојанието помеѓу звучникот и
микрофонот можеби е премногу мало.
Раздвојте ги и повторно изведете
го мерењето.
Warning 43
Растојанието и положбата на сабвуферот
не може да се забележи. Ова може да
е предизвикано од шум. Обидете се да
го изведете мерењето во тивка средина.
No Warning
Нема информација за предупредување.
x Speaker Pattern
Ви овозможува да ја изберете шемата на
звучник според системите на звучници
што го користите.
x A.P.M. (Automatic Phase
Matching)
Ви овозможува да ја поставите функцијата
A.P.M. во DCAC функцијата (страница 34).
Ги калибрира карактеристиките за фаза на
звучниците и дава добро координиран
опкружувачки простор.
• Auto: Автоматски ја вклучува или
исклучува A.P.M. функцијата.
• Off: Не вклучувајте ја A.P.M.
функцијата.
Совет
Забелешки
Во зависност од положбата на сабвуферот,
резултатите од мерењето може да варираат.
Сепак, нема да има проблеми дури и ако
продолжите да го користите приемникот
со оваа вредност.
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Се користи „Analog Direct“.
– Слушалките се поврзани.
– Не е извршена „Auto Calibration“.
• Приемникот може да репродуцира сигнали
на пониска примерна фреквенција од
вистинската фреквенција на влезните
сигнали, во зависност од аудио форматот.
x Calibration Type
x Center Lift Up
Со користење на предните високи
звучници, можете да го подигнете
звукот од централниот звучник до
висина која е соодветна на висината на
екранот, овозможувајќи ви природна
претстава, без неудобност.
• 1 – 10
• Off
Забелешка
Оваа функција не работи во следните случаи.
– Слушалките се поврзани.
– Нема централен звучник.
– Нема предни високи звучници.
– Се користат „2ch Stereo“, „Analog Direct“
и „Multi Stereo“.
– Се користи звучното поле за музика.
91MK
Прилагодување поставки
Ви овозможува да го изберете саканиот
тип калибрација откако ќе изведете
автоматска калибрација и ќе ги зачувате
поставките.
• Full Flat: Мерењето на фреквенција од
секој звучник го прави еднолично.
• Engineer: Поставува на „the Sony
listening room standard“
карактеристики на фреквенција.
• Front Ref.: Ги приспособува
карактеристиките на сите звучници да
соодветствуваат на карактеристиките
на предните звучници.
• Off: Го поставува нивото на
стабилизаторот на автоматската
калибрација на исклучено.
x SB Assign (Назначување на
сараунд на заден звучник)
Ви дозволува да ги поставите SPEAKERS
SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT
HIGH/ FRONT B терминалите за biзасилувач или предната B врска на
звучниците. За детали, погледнете „За
поставување на задните звучници за
опкружувачки звук“ (страница 36).
Забелешки
• Бидете сигурни дека сте го поставиле
„SB Assign“ пред да изведете автоматска
калибрација.
• Кога ја менувате врската од bi-засилувач или
предни B звучници на заден сараунд или
предни високи звучници, поставете
„SB Assign“ на „Off“, потоа повторно
поставете ги звучниците. Погледнете „Auto
Calibration“ (страница 89) или „Manual
Setup“ (страница 92).
x Manual Setup
Ви овозможува рачно да го прилагодите
секој звучник во екранот „Manual
Setup“. Исто така, можете да ги
прилагодите нивоата на звучникот
откако е завршена автоматската
калибрација.
За да го прилагодите нивото на
звучникот
Можете да го прилагодите нивото на
секој звучник (преден лев/десен, преден
лев/десен висок, централен, сараунд
лев/десен, сараунд заден лев/десен,
сабвуфер).
1 Изберете го звучникот на екранот за
кој сакате да го прилагодите нивото,
потоа притиснете .
2 Изберете го параметарот под „Level“
(Ниво), потоа притиснете .
3 Прилагодете го нивото на избраниот
звучник, потоа притиснете
.
Можете да го прилагодувате нивото
од –10,0 dB до +10,0 dB во интервали
од 0,5 dB.
92MK
Забелешка
Кога е избрано едно од звучните полиња за
музика, не излегува никаков звук од
сабвуферот ако сите звучници се поставени
на „Large“ во менито за поставки на звучници.
Сепак, звукот ќе излегува од сабвуферот ако
– дигиталниот влезен сигнал содржи LFE
сигнали.
– предните или сараунд звучниците се
поставени на „Small“.
– Избрано е „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz
Height“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“.
Прилагодување на растојанието од
седечката положба до секој звучник
Можете да го прилагодите растојанието
од седечката положба до секој звучник
(преден лев/десен, преден лев/десен
висок, централен, сараунд лев/десен,
сараунд заден лев/десен, сабвуфер).
1 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да го прилагодувате
растојанието од седечката положба,
потоа притиснете
.
2 Изберете го параметарот под
„Distance“, потоа притиснете .
3 Поставете го растојанието на
избраниот звучник, потоа
притиснете .
Можете да го прилагодувате
растојанието од 1 m 0 cm до 10 m 0 cm
(3 стапки 3 инчи до 32 стапки 9 инчи)
во интервали од 10 cm (1 инч).
Забелешки
• Во зависност од поставката на шемата на
звучниците, некои параметри може да не
бидат достапни.
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
Прилагодување на големината на
секој звучник
Можете да ја прилагодите големината на
секој звучник (преден лев/десен, преден
лев/десен висок, централен, сараунд лев/
десен, сараунд заден лев/десен).
1 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да ја прилагодите
големината, потоа притиснете .
2 Изберете го параметарот под „Size“,
потоа притиснете .
3 Изберете ја големината на
избраниот звучник, потоа
притиснете .
• Large: Ако поврзете големи
звучници кои ефективно ќе
репродуцираат бас фреквенции,
изберете „Large“. Вообичаено,
изберете „Large“.
• Small: Ако звукот е изобличен или
ако чувствувате недостаток на
сараунд ефекти кога го користите
повеќеканалниот сараунд звук,
изберете „Small“ за да ги активирате
колата за пренасочување на басот
и за да излезат бас фреквенциите
од секој канал од сабвуферот или
други „Large“ звучници.
Забелешки
• Кога се поврзани слушалките, Distance и Size
не може да се постават.
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
Совети
x Crossover Freq. (Преодна
фреквенција на звучник)
Ви дозволува да ја поставите преодната
фреквенција на басот на звучниците, дека
големината на звучниците е поставена
на „Small“ во менито Speaker Settings.
Измерената преодна фреквенција на
звучникот е поставена за секој звучник
по автоматската калибрација.
1 Изберете го параметарот под
звучникот на екранот за кој сакате
да ја прилагодите преодната
фреквенција, потоа притиснете
.
2 Прилагодете ја вредноста, потоа
притиснете
.
x Test Tone
Ви овозможува да го изберете тонот
за тестирање на екранот „Test Tone“.
Совети
• За да го прилагодите нивото на јачина на
звукот на сите звучници истовремено,
притиснете 2 +/–. Можете да користите
и MASTER VOLUME на ресиверот.
• Прилагодената вредност е прикажана
на ТВ екранот при прилагодување.
За да произведете тон за тестирање
од секој звучник
Можете по редослед да го произведете
тонот за тестирање од звучниците.
1 Изберете „Test Tone“, потоа
притиснете
.
93MK
Прилагодување поставки
• Поставките „Large“ и „Small“ за секој
звучник определуваат дали внатрешниот
звучен процесор ќе го пресече бас сигналот
од тој канал.
Кога басот е пресечен од некој канал, колата
за пренасочување на басот ги испраќаат
соодветните бас фреквенции до сабвуферот
или други „Large“ звучници.
Сепак, со оглед на тоа што бас звукот има
определена количина на насочување,
најдобро е да не се пресекува, ако е можно.
Според тоа, дури и кога се користат мали
звучници, можете да ги поставите на „Large“
ако сакате бас фреквенциите да излезат од
тој звучник. Од друга страна, ако користите
голем звучник, но претпочитате да немате
излез на бас фреквенции од тој звучник,
поставете го на „Small“.
Ако целокупното ниво на звук е пониско
отколку што претпочитате, поставете ги сите
звучници на „Large“. Ако нема доволно бас,
можете да го користите стабилизаторот за да
ги засилите нивоата на бас.
• Задните звучници за опкружувачки звук ќе
бидат поставени на истата поставка како
онаа на звучниците за опкружувачки звук.
• Кога предните звучници се поставени на
„Small“, централните, звучниците за
опкружувачки звук и задните звучници
за опкружувачки звук/предните високи
звучници исто така автоматски се
поставуваат на „Small“.
• Ако не го користите сабвуферот, предните
звучници автоматски се поставуваат на
„Large“.
2 Изберете го типот на тонот за
тестирање или звучникот кој го
сакате, а потоа притиснете
.
• Off: Тонот за тестирање излегува
од секој звучник мануелно.
• Auto: Тонот за тестирање излегува
од секој звучник по редослед.
• Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix
SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH,
Fix RH, Fix SW: Можете да изберете
кои звучници ќе го произведуваат
тонот за тестирање.
3 Прилагодете го нивото на звучникот
за мануелен тон за тестирање, потоа
притиснете
.
* „Fix SB“ (Фиксен заден звучник за
опкружувачки звук) се појавува кога е поврзан
само еден заден звучник за опкружувачки звук.
x Distance Unit
Ви дозволува да ја изберете единицата
мерка за поставување на растојанија.
• feet: Растојанието се прикажува во
стапки.
• meter: Растојанието се прикажува во
метри.
Забелешки
• Оваа функција може да не работи, во
зависност од содржината преку USB уред
или домашна мрежа.
• Оваа функција функционира кога се користи
„A.F.D. Auto“, „Multi Stereo“, „2ch Stereo“ или
„Headphone (2ch)“. Сепак, оваа функција не
работи во следниве случаи.
– Избран е „FM TUNER“ или „AM TUNER“
влез.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поинаква од 44.1 kHz.
– Се добиваат Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio или DTS-HD High
Resolution Audio сигнали.
– За време на мрежната функција, се
добиваат сигнали со одмерна фреквенција
поинаква од 44,1 kHz.
x Sound Optimizer
Ви дозволува да уживате во јасен
и динамичен звук на ниски нивоа на
јачина. За детали, погледнете
„Користење на функцијата за
оптимизирач на звукот“ (страница 57).
• Normal
• Low
• Off
x Equalizer
Audio Settings мени
Можете да ги прилагодите поставките
за аудио според вашиот вкус.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
D.L.L. функцијата е технологија во
сопственост на Sony која дозволува
дигитални аудио сигнали со низок
квалитет и аналогни аудио сигнали кои се
репродуцираат со високо квалитетен звук.
• Auto 1: Оваа функција е достапна за
аудио формати со загубена компресија
и аналогни аудио сигнали.
• Auto 2: Оваа функција е достапна за
линеарни PCM сигнали, како и аудио
формати со загубена компресија и
аналогни аудио сигнали.
• Off
94MK
Ви овозможува да го прилагодите нивото
на бас и висок звук на секој звучник. За
детали, погледнете „Прилагодување на
стабилизаторот“ (страница 58).
x Sound Field
Ви овозможува да изберете звучен сигнал
што се применува на влезните сигнали.
За детали, погледнете „Уживање во
звучни ефекти“ (страница 54).
x A/V Sync. (Синхронизира
аудио со видео излез)
Ви овозможува да го одложите аудио
излезот за да го намалите временскиот
јаз помеѓу аудио излезот и визуелниот
приказ.
Оваа функција е корисна кога користите
голем LCD или плазма монитор или
проектор.
• HDMI Auto: Временскиот јаз помеѓу
аудио излезот и визуелниот приказ за
мониторот поврзан преку HDMI врска
ќе биде прилагоден автоматски врз
основа на информациите за
телевизорот. Оваа карактеристика
е достапна само кога мониторот ја
поддржува A/V Sync функцијата.
• 0 ms – 300 ms: Можете да го
прилагодите одложувањето од 0 ms
до 300 ms во интервали од 10 ms.
Забелешки
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
• Времето на одложување може да се разликува
во зависност од форматот на аудио, звучното
поле, шемата на звучниците и поставките за
растојание помеѓу звучниците.
x Auto Volume
Приемникот може автоматски да ја
прилагодува јачината на звукот во
зависност од влезниот сигнал или
содржината од поврзаната опрема.
Оваа функција е корисна, на пример
кога звукот на некоја реклама е погласен
од телевизиските програми.
• On
• Off
Забелешки
Ви овозможува да го изберете саканиот
јазик кога го слушате двојното аудио од
дигиталниот пренос, кога е достапно.
Оваа карактеристика функционира
само за Dolby Digital извори.
• Main/Sub: Звукот на главниот јазик
ќе излезе низ предниот лев звучник,
а звукот на подјазикот ќе излезе низ
предниот десен звучник, симултано.
• Main: Ќе излезе звукот на главниот
јазик.
• Sub: Ќе излезе звукот на подјазикот.
x D.Range Comp. (Компресија на
динамички опсег)
Ви овозможува компресирање на
динамичкиот опсег на звучниот запис.
Ова може да биде корисно кога сакате
да гледате филмови со низок глас,
доцна навечер. Компресијата на
динамички опсег е можна само со
Dolby Digital извори.
• On: Динамичкиот опсег е компресиран
како што е наменето од страна на
инженерот за снимање.
• Auto: Динамичкиот опсег е автоматски
компресиран.
• Off: Динамичкиот опсег не е
компресиран.
HDMI Settings мени
Можете да ги прилагодите бараните
поставки за опремата поврзана на
приклучоците HDMI.
x Control for HDMI
Ви дозволува да ја вклучите или исклучите
функцијата „Control for HDMI“ За детали,
погледнете „Подготвување за „BRAVIA“
Sync“ (страница 80).
• On
• Off
95MK
Прилагодување поставки
• Осигурете се дека сте го намалиле нивото
на гласот пред да ја вклучите/исклучите оваа
функција.
• Со оглед на тоа што оваа функција е
достапна само кога се внесуваат Dolby
Digital, DTS или линеарните PCM сигнали,
звукот може одеднаш да се зголеми кога
менувате на други формати.
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.
– Се добиваат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS 96/24, DTS-HD Master Audio или
DTS-HD High Resolution Audio сигнали.
x Dual Mono (Избор на јазик за
дигитален пренос)
Забелешки
• Кога ќе ја поставите „Control for HDMI“ на
„On“, „HDMI Audio Out може автоматски
да се промени.
• Кога приемникот е во режим на
подготвеност, индикаторот ?/1 (вклучено/
подготвено) на предниот панел свети жолто
ако „Control for HDMI“ е поставено на „On“.
x Pass Through
Ви дозволува излез на HDMI сигнали до
телевизорот, дури и кога приемникот се
наоѓа во режим на подготвеност.
• On*: Кога приемникот се наоѓа во
режим на подготвеност, тој постојано
произведува HDMI сигнали од HDMI
TV OUT приклучокот.
• Auto: Кога телевизорот е вклучен
додека приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност, приемникот
произведува HDMI сигнали од HDMI
TV OUT приклучокот на приемникот.
Sony ја препорачува оваа поставка ако
користите Sony телевизор
компатибилен со „BRAVIA“ Sync. Оваа
поставка штеди струја во режимот на
подготвеност кога ќе се спореди со
поставката „On“.
• Off: Приемникот не емитува HDMI
сигнали кога се наоѓа во режим на
подготвеност. Вклучете го ресиверот
за да уживате во изворот на поврзаната
опрема на телевизорот. Оваа поставка
штеди струја во режимот на
подготвеност кога ќе се спореди со
поставката „On“.
* Само за модели од Австралија и Мексико.
Забелешка
Кога е избрано „Auto“, можеби ќе биде
потребно малку повеќе време за сликата
и звукот да излезат до телевизорот кога
е избрано „On“.
96MK
x HDMI Audio Out
Ви овозможува да го поставите
емитувањето на HDMI аудио сигнали
од опремата за репродуцирање што
е поврзана на ресиверот преку
поврзување со HDMI.
• AMP: HDMI судио сигналите од
опремата за репродуцирање
излегуваат само до звучниците
поврзани на приемникот.
Повеќеканалниот звук може да се
репродуцира таков каков што е.
Забелешка
Аудио сигналите не се емитуваат од
звучникот на телевизорот кога „HDMI
Audio Out“ е поставено на „AMP“.
• TV+AMP: Звукот излегува од
звучникот на телевизорот и од
звучниците поврзани на приемникот.
Забелешки
• Квалитетот на звукот на опремата за
репродуцирање зависи од квалитетот
на звукот на телевизорот, како бројот на
канали и одмерната фреквенција итн. Ако
телевизорот има стерео звучници, звукот кој
излегува од приемникот исто така се наоѓа
во стерео, како оној на телевизорот, дури
и ако репродуцирате повеќеканален извор.
• Кога го поврзувате приемникот на видео
опрема (проектор итн.), може да не
излегува звук од приемникот. Во овој
случај, изберете „AMP“.
x Subwoofer Level
x Audio Input Assign
Ви овозможува да го поставите нивото
на сабвуферот на 0 dB или + 10 dB кога
сигналите PCM се внесуваат преку
поврзување со HDMI. Можете независно
да го поставите нивото за секој влез на кој
е назначен приклучок за HDMI.
• Auto: Автоматски го поставува нивото
на 0dB или +10dB, во зависност од
протокот на аудио.
• +10dB
• 0dB
Ви овозможува да ги поставите
приклучоците за влез на аудио што
се назначени на секој влез.
За детали, погледнете „Користење други
приклучоци за аудио влез (Назначување
на аудио влез)“ (страница 84).
x Fast View
Ви овозможува да ја поставите
операцијата за Fast View.
Оваа функција за брзо менување на
HDMI ги поддржува сите HDMI влезови.
• Auto: Можете побрзо да изберете влез
HDMI од нормалниот избор.
• Off: Функциите Fast View и preview for
HDMI не се достапни.
Input Settings menu
Можете да ги прилагодите поставките за
поврзувања на приемникот и другата
опрема.
x Name In
Ви овозможува да го поставите името
прикажано во менито Watch/Listen.
Можете да внесете име до осум карактери
за внесувањата и да го прикажете.
Подобро е да ја именувате опремата
отколку приклучоците.
1 Изберете „Name In“, потоа
притиснете
.
2 Изберете го името на влезот кој
сакате да го именувате, потоа
притиснете
.
3 Притискајте на V/v за да изберете
знак, потоа притиснете b.
Можете да ја менувате положбата
на внесување нанапред и наназад
со притискање B/b.
4 Повторете го чекор 3 за да внесете
карактер еден по еден, потоа
притиснете
.
Името што го внесовте е регистрирано.
x Input Mode
Ви овозможува да го наместите ражимот
за аудио влез кога ќе поврзете опрема со
приклучоците за дигитално и аналогно
аудио. За детали, погледнете „Менување
помеѓу дигитално и аналогно аудио
(INPUT MODE)“ (страница 84).
Network Settings мени
Можете да ги прилагодите поставките
за мрежата. Менито Network Settings
е достапно само кога Home Network
или SEN функцијата е избрана.
Ви овозможува да ги поставите следните
ставки за секој влез.
• Watch: Прикажува влез во менито
Watch.
• Listen: Прикажува влез во менито
Listen.
• Watch+Listen: Прикажува влез во
менијата Watch и Listen.
x Internet Settings
Ви дозволува да направите поставки
за мрежата. За детали, погледнете
„Конфигурација на мрежните поставки
на ресиверот“ (страница 37).
• Жични поставки
• Безжични поставки
97MK
Прилагодување поставки
x Input Edit
x Information
x Device Name
Ви овозможува да ја проверите
мрежната информација за мрежата.
1 Изберете „Information“, потоа
притиснете
.
2 Изберете го членот на поставката кој
сакате да го проверите, потоа
притиснете
.
Моменталната информација за
поставката се појавува на ТВ екранот.
Можете да ги проверите поставките*
за „Physical Connection“, „SSID“,
„Security Settings“, „IP Address
Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“,
„Default Gateway“, „DNS Settings“,
„Primary DNS“, „Secondary DNS“
и „MAC Address“.
Ви дозволува да назначите име на уред
на приемникот со најмногу 30 знаци,
за да биде полесно препознатлив од
другите уреди на домашната мрежа.
* Членовите за поставување за време
на поставувањето се разликуваат во
зависност од мрежната средина и типот
на поврзување.
x PARTY STREAMING
Ви дозволува да го поставите приемникот
за да ја користите PARTY STREAMING
функцијата.
1 Изберете „PARTY STREAMING“, потоа
притиснете
.
2 Изберете „On“ или „Off“, потоа
притиснете
.
• On: Приемникот може да биде откриен
од други уреди на домашната мрежа.
Приемникот може да започне или
затвори PARTY и може да се придружи
на PARTY или да го напушти.
• Off: Приемникот може да биде
откриен од други уреди на домашната
мрежа.
Сепак, приемникот не може да
започне или да затвори PARTY и
не може да се придружи на PARTY
или да го напушти.
За да го назначите името на уредот
1 Изберете „Device Name“, потоа
притиснете
.
2 Притиснете
за да го изберете
моменталното име на уред.
3 Држете притиснато SHIFT, потоа
притиснете го нумеричкото/
текстуалното копче за да го внесете
името на уредот.
4 Притиснете .
Совет
Стандардното име на уредот
е „STR-DN840 ******“.
„******“ се последните 6 бројки од MACадресата на ресиверот.
x Network Standby
Додека режимот „Network Standby“
е поставен на „On“, приемникот
секогаш може да биде поврзан
и контролиран преку мрежата.
1 Изберете „Network Standby“, потоа
притиснете .
2 Изберете „Off“ или „On“, потоа
притиснете
.
• On: Мрежната функција работи дури
и кога приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност и продолжува со
работа кога е контролиран преку
мрежата.
• Off: Мрежната функција се
исклучува кога приемникот се наоѓа
во режим на подготвеност. На
приемникот му треба повеќе време
за да продолжи со работа откако
е повторно вклучен.
Забелешка
Кога приемникот е во режим на подготвеност,
индикаторот ?/1 (вклучено/подготвено) на
предниот панел свети жолто ако „Network
Standby“ е поставено на „On“.
98MK
x Update Alert
System Settings мени
Можете да ги прилагодите поставките
на приемникот.
Ви овозможува да поставите дали да
ве информира за поновите верзии на
софтверот на телевизискиот екран.
• On
• Off
x Language
Ви овозможува да го изберете јазикот
на пораките на екранот.
• English
• French
• German
• Spanish
x Auto Standby
Во дозволува да го поставите приемникот
да се префрлува во режим на мирување
автоматски кога не го користите или кога
не постои влез на сигнали во приемникот.
• On: Менува во режим на подготвеност
по приближно 20 минути.
• Off: Не менува во режим на
подготвеност.
Работење без
користење OSD
Можете да работите со овој приемник со
користење на екранот на панелот, дури
и кога телевизорот не е вклучен на
приемникот.
DISPLAY
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Забелешки
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Избран е „FM TUNER“, „AM TUNER“,
„USB“, „HOME NETWORK“ или „SEN“ влез.
– Се користи AirPlay или PARTY STREAMING
функцијата.
– Софтверот на приемникот се ажурира.
• Ако истовремено користите автоматски
режим на подготвеност и бројач за спиење,
бројачот за спиење има приоритет.
Користење на менито
на екранот на панелот
1
Притиснете AMP MENU.
Менито се прикажува во панелот
на екранот на ресиверот.
Притиснете V/v повеќе пати за да
го изберете менито кое го сакате,
потоа притиснете
.
Ви дозволува да го ажурирате софтверот
на приемникот на последната верзија.
За детали, погледнете „Ажурирање на
софтверот“ (страница 76).
3
Притиснете V/v повеќе пати за да
го изберете параметарот кој сакате
да го прилагодите, потоа
притиснете
.
За да ја проверите верзијата на
софтверот
1 Изберете „Network Update“, потоа
притиснете
.
2 Изберете „Version“, потоа
притиснете
.
Верзијата на софтверот се појавува на
ТВ екранот.
4
Притиснете V/v повеќе пати за да
ја изберете поставката која ја
сакате, потоа притиснете
.
x Network Update
99MK
Прилагодување поставки
2
За да се вратите на претходниот
екран
Притиснете B или RETURN O.
Излез од менито
Притиснете AMP MENU.
Забелешка
Некои параметри и поставки може да се
појавуваат затемнети на екранот на панелот.
Тоа значи дека се недостапни или фиксни
и непроменливи.
100MK
Преглед на менијата
Следниве опции се достапни во секое мени. За детали околу навигирање низ
менијата, видете страница 99.
Мени
[Display] (Приказ)
Параметри
[Display] (Приказ)
Поставки за
автоматска
калибрација
[<AUTO CAL>]
Почеток на автоматската
калибрација
[A.CAL START]
Поставки за ниво
[<LEVEL>]
Поставки
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Auto Phase Matchinga)
[A.P.M.]
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
Тон за тестирањеb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc), AUTO xxxc)
Ниво на преден лев звучникb)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB до FL +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на преден десен звучникb)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB до FR +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на централен звучникb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на лев сараунд звучникb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB до SL +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на десен сараунд звучникb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB до SR +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на заден сараунд звучникb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB до SB +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на заден лев сараунд
звучникb)
[SBL LEVEL]
SBL –10.0 dB до SBL +10.0 dB
(во интервали од 0.5 dB)
Ниво на заден десен сараунд
звучникb)
[SBR LEVEL]
SBR –10.0 dB до SBR +10.0 dB
(во интервали од 0.5 dB)
Ниво на преден лев висок
звучникb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB до LH +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на преден десен висок
звучникb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB до RH +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на сабвуферb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB до SW +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
101MK
Прилагодување поставки
Тип автоматска калибрацијаa)
[CAL TYPE]
Мени
[Display] (Приказ)
Параметри
[Display] (Приказ)
Поставки
Поставки
на звучник
[<SPEAKER>]
Шема на звучниците
[SP PATTERN]
5/2.1 до 2/0 (20 шеми)
Подигнување на централниот
звучник
[CNT LIFT]
1 до 10, OFF
Големина на предни звучнициb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Големина на централен звучникb) LARGE, SMALL
[CNT SIZE]
Големина на сараунд звучнициb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Големина на предни високи
звучнициb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Назначување на заден сараунд
звучникd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Растојание на преден лев
звучникb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m до FL 10,00 m
(FL 3’3” до FL 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на преден десен
звучникb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m до FR 10,00 m
(FR 3’3” до FR 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на централен
звучникb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m до CNT 10,00 m
(CNT 3’3” до CNT 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на лев сараунд
звучникb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m до SL 10,00 m
(SL 3’3” до SL 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на десен сараунд
звучникb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m до SR 10,00 m
(SR 3’3” до SR 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на заден сараунд
звучникb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m до SB 10,00 m
(SB 3’3” до SB 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на заден лев сараунд SBL 1,00 m до SBL 10,00 m
звучникb)
(SBL 3’3” до SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(0,01 m (1 инч) интервал)
102MK
Растојание на заден десен
сараунд звучникb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m до SBR 10,00 m
(SBR 3’3” до SBR 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на преден лев висок
звучникb)
[LH DIST.]
LH 1,00 m до LH 10,00 m
(LH 3’3” до LH 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Мени
[Display] (Приказ)
Поставки за влез
[<INPUT>]
Поставки за
опкружување
[<SURROUND>]
Параметри
[Display] (Приказ)
Поставки
Растојание на преден десен
висок звучникb)
[RH DIST.]
RH 1,00 m до RH 10,00 m
(RH 3’3” до RH 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на сабвуферb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m до SW 10,00 m
(SW 3’3” до SW 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Единица мерка за растојание
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Преодна фреквенција на
предни звучнициe)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(во интервали од 10 Hz)
Преодна фреквенција на
централен звучникe)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(во интервали од 10 Hz)
Преодна фреквенција на
сараунд звучнициe)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(во интервали од 10 Hz)
Преодна фреквенција на
предни високи звучнициe)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(во интервали од 10 Hz)
Input Mode
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Именување на влезови
[NAME IN]
За детали, погледнете во „Name
In“ (Именување влезови) во
менито Input Settings (Поставки
за влез) (страница 97).
Назначување на дигитален
аудио влез
[A. ASSIGN]
За детали, погледнете
„Користење други приклучоци
за аудио влез (Назначување на
аудио влез)“ (страница 84).
HD-D.C.S. Тип ефектf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Прилагодување поставки
103MK
Мени
[Display] (Приказ)
Параметри
[Display] (Приказ)
Поставки
EQ поставки
[<EQ>]
Ниво на бас на предни звучници FRT B. –10 dB до FRT B. +10 dB
[FRT BASS]
(со чекор од 1,0 dB)
Ниво на висок тон на предните
звучници
[FRT TREBLE]
FRT T. –10 dB до FRT T. +10 dB
(со чекор од 1,0 dB)
Ниво на бас на централен
звучник
[CNT BASS]
CNT B. –10 dB до CNT B. +10 dB
(со чекор од 1,0 dB)
Ниво на висок тон на
централните звучници
[CNT TREBLE]
CNT T. –10 dB до CNT T. +10 dB
(со чекор од 1,0 dB)
Ниво на бас на звучниците за
опкружувачки звук
[SUR BASS]
SUR B. –10 dB до SUR B. +10 dB
(со чекор од 1,0 dB)
Ниво на висок тон на звучниците SUR T. –10 dB до SUR T. +10 dB
за опкружувачки звук
(со чекор од 1,0 dB)
[SUR TREBLE]
Ниво на бас на високите предни FH B. –10 dB до FH B. +10 dB
звучници
(со чекор од 1,0 dB)
[FH BASS]
Поставки на
пребарувач
[<TUNER>]
104MK
Ниво на висок тон на високите
предни звучници
[FH TREBLE]
FH T. –10 dB до FH T. +10 dB
(со чекор од 1,0 dB)
Режим за прием на FM станица
[FM MODE]
STEREO, MONO
Именување на претходно
поставени станици
[NAME IN]
За детали, погледнете
„Именување на претходно
поставените станици
(Name Input)“ (страница 53).
Мени
[Display] (Приказ)
Параметри
[Display] (Приказ)
Поставки
Аудио поставки
[<AUDIO>]
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Sound Optimizer
[OPTIMIZER]
OFF, LOW, NORMAL
Синхронизира аудио со видео
излез
[A/V SYNC]
0 ms до 300 ms (интервал
од 10 ms), HDMI AUTO
Напредна автоматска јачина
на звукот
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Избор на јазик за дигитален
пренос
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Компресија на динамички опсег
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Пропуштање
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI Audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Subwoofer Level
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
HDMI Поставки
[<HDMI>]
Системски поставки Network Standby
[<SYSTEM>]
[NET STBY]
Автоматски режим
на подготвеност
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON, STBY OFF
Приказ на верзијата
[VER. x.xxx]h)
Прилагодување поставки
105MK
a)
Можете да ја изберете оваа поставка само откако ќе изведете автоматска калибрација и ќе ги
зачувате поставките.
од поставката на шемата на звучниците, некои параметри или поставки може да не
се достапни.
c)
xxx претставува канал на звучник (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d) Можете да го изберете овој параметар само ако „SP PATTERN“ нема поставка со задни или
предни високи сараунд звучници (страница 91).
e)
Можете да го изберете овој параметар ако вашиот звучник е поставен на „SMALL“.
f) Можете да го изберете овој параметар само ако изберете „HD-D.C.S.“ како звучно поле.
g)
Само за модели од Австралија и Мексико.
h)
x.xxx претставува број на верзија.
b) Зависи
За да ги прегледувате
информациите на екранот
на панелот
Екранот на плочата обезбедува разни
информации за статусот на ресиверот,
како звучното поле.
1 Изберете го влезот за кој сакате да ја
проверите информацијата.
2 Притиснете AMP, потоа притиснете
DISPLAY повеќе пати.
Секој пат кога притискате DISPLAY,
екранот ќе се менува циклично, на
следниов начин.
Името на индекс на влез1) t Избран
влез t Звучно ниво што е тековно
применето2) t Ниво на јачина на
звукот t Информации за проток3)
Кога слушате FM и AM-радио
Име на претходно поставена
станица1) t Фреквенција t Звучно
ниво што е тековно применето2) t
Ниво на јачина на звукот
При прием на RDS-емитување
(само модели во Европа
и Австралија)
Име на програмска услуга или име на
претходно поставена станица1) t
Фреквенција, појас и претходно
поставен број t Звучно поле што
е тековно применето2) t Ниво на
јачина на звукот
106MK
1) Името на индексот се појавува само кога
имате назначено име на влезот или
претходно поставената станица.
Името на индексот не се појавува кога се
внесени само празни места или кога е исто
како името на влезот.
2) Се појавува „PURE.DIRECT“ кога
функцијата „Pure Direct“ е активирана.
3)
Може да не биде прикажана информација
за текот.
Забелешка
Знаците и интерпункцијата на некои јазици
нема да се прикажуваат.
3
Пренамена на влезно
копче
Може да ги смените зададените
поставки на влезните копчиња за да
соодветствуваат со системот. На пример,
ако поврзете плеер за дискови Blu-ray во
приклучок за SAT/CATV на приемникот,
може да го поставите копчето SAT/CATV
на овој далечински управувач да го
контролира плеерот за дискови Blu-ray.
Забелешка
Не може да ги пренамените влезните копчиња
TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK и SEN.
TV ?/1
Пример: Притиснете 1, потоа
отпуштете TV ?/1. Сега може да
го користите копчето SAT/CATV
за контрола на плеерот за дискови
Blu-ray.
Категории
Притиснете
Плеер за дискови Blu-ray
(режим за ракување BD1)a)
1
Снимач за дискови Blu-ray
(режим за ракување BD3)a)
2
DVD-плеер
3
(режим за ракување DVD1)
4
DVD снимач
(режим за ракување DVD3)б)
5
Видеорекордер
(режим за ракување VTR3)в)
CD-плеер
Нумерички
копчиња
1
Влезни
копчиња
Додека го држите влезното копче
коешто сакате да го пренамените,
задржете на TV ?/1.
Пример: Додека држите SAT/CATV,
држете притиснато TV ?/1.
2
6
a) Осврнете се на упатството за работа
што се доставува со плеерот за дискови
Blu-ray или со снимачот за дискови
Blu-ray за детали околу поставката
BD1 или BD3.
b)
DVD-снимачите на Sony се управуваат
со поставката DVD1 или DVD3.
Осврнете се на упатството за работа што
се доставува со DVD-снимачите за детали.
c) Видеорекордерите на Sony се
управуваат со поставката VTR 3 што
соодветствува со VHS.
Додека го држите копчето TV ?/1,
ослободете го влезното копче.
Пример: Додека држите на копчето
TV ?/1, отпуштете SAT/CATV.
107MK
Ракување со далечинскиот управувач
Ракување со далечинскиот
управувач
Со осврт на следната табела,
притиснете го соодветното копче
за саканата категорија, потоа
отпуштете TV ?/1.
Ресетирање на влезните
копчиња
TV INPUT
TV ?/1
?/1
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедност
Ако цврст објект или течност паднат
во кутијата, исклучете го приемникот
и нека го провери обучено лице пред
да продолжите со работа.
За струјни извори
2–
1
2
Додека држите на 2 –, притиснете
и задржете ?/1, потоа притиснете
TV INPUT.
Пуштете ги сите копчиња.
Влезните копчиња се ресетирани
на зададените поставки.
108MK
• Пред да управувате со приемникот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на
плочата со името на задната страна
на приемникот.
• Единицата не е исклучена од AC
струјниот извор (приклучокот) сè
додека е поврзан во ѕидниот штекер,
дури и ако самата единица е исклучена.
• Ако не планирате подолго време да го
користите приемникот, осигурете се
дека сте го исклучиле приемникот од
ѕидниот штекер. За да го исклучите
кабелот за напојување со наизменична
струја (главен довод), фатете го самиот
приклучок; никогаш не тегнете го
кабелот.
• (само модели во САД и Канада)
Едниот забец на приклучокот е поширок
од другиот од безбедносни причини
може да се вметне во ѕидниот приклучок
на само еден начин. Ако не можете
целосно да го внесете приклучокот во
штекерот, контактирајте со вашиот
продавач.
• Кабелот за напојување (главен довод)
може да се замени само кај
квалификуван сервис.
За чистење
Иако приемникот се загрева за време
на работата, ова не претставува дефект.
Ако постојано многу го користите овој
приемник, температурата на кутијата
на врвот, од страните и на дното
значително се зголемува. За да не се
изгорите, не ја допирајте кутијата.
Чистете ги кутијата, плочата и
контролите со мек материјал малку
натопен со слаб раствор на детергент.
Не користете абразивни перничиња,
прашоци за чистење или растворувачи,
како алкохол или бензин.
За поставувањето
• Поставете го приемникот на локација
со соодветна вентилација за да
спречите загревање и за да го
продолжите животот на приемникот.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на топлотни извори или
на место кое е на директна сончева
светлина, има прекумерна прашина
или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо
што може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на опрема како што е TV, VCR
или магнетофон. (Ако приемникот се
користи во комбинација со TV, VCR
или магнетофон и поставен е премногу
блиску до таа опрема, може да се
појави шум и квалитетот на сликата ќе
трпи. Ова особено е веројатно кога се
користи домашна антена (воздушна).
Затоа препорачуваме да се користи
надворешна антена (воздушна).)
• Внимавајте кога го поставувате
приемникот на површини кои се
посебно обработени (со восок, масло,
средство за полирање итн.) бидејќи
како резултат може да предизвикате
дамки или обезбојување на
површината.
За оперативноста
Пред да поврзете друга опрема,
осигурете се дека сте го изгаснале
и исклучиле приемникот.
Решавање на проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите
приемникот, користете го ова упатство
за решавање проблеми за да ви помогне
да го решите проблемот. Ако кој било
проблем продолжи, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
Забележете дека ако сервисниот
персонал промени некои делови за
време на поправката, овие делови може
да бидат задржани.
Напојување
Ресиверот автоматски се исклучува.
• „Auto Standby“ е поставено на „On“
(страница 99).
• Функцијата на бројачот за спиење
функционира (страница 15).
• „PROTECTOR“ работи
(страница 121).
Индикаторот ?/1 (вклучено/подготвено)
брзо трепка последователно.
• Во ажурирањето на софтверот
постои грешка. Исклучете го
кабелот за напојување, и потоа
повторно вклучете го. Приемникот
ќе се обиде да го ажурира
софтверот. Ако индикаторот
и понатаму брзо трепка
последователно, обратете се до
најблискиот продавач на Sony.
109MK
Дополнителни информации
За загревање
Слика
На телевизорот не се појавува никаква
слика.
• Изберете го соодветниот влез со
користење на копчињата за влез.
• Поставете го вашиот телевизор
на соодветниот режим на влез.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Осигурете се дека каблите се правилно
и добро поврзани на опремата.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба
да ја приспособите опремата.
Погледнете во упатствата за работа
што се дадени со секоја опрема.
• Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено за
1080p, темелен приказ на бои, 4K
или 3D пренос.
Не се појавува никаква 3D слика на
телевизорот.
• Во зависност од телевизорот или
видео опремата, 3D сликите може
да не се прикажат. Проверете ги
3D-форматите на слика кои се
поддржани од приемникот
(страница 124).
Не се појавува никаква 4K слика на
телевизорот.
• Во зависност од телевизорот или
видео опремата, 4K сликите може да
не се прикажат. Проверете ја вашата
способност за видео и поставката на
телевизорот и видео опремата. Исто
така, поврзете ја видео опремата со
достапен приклучок HDMI IN
достапен за 4K на овој приемник.
Кога приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност, нема излез на слика од
телевизорот.
• Кога приемникот влегува во режим
на подготвеност, сликата е од
последниот избор на HDMI опрема
110MK
пред да го исклучите приемникот.
Ако користите друга опрема,
пуштете ја опремата и извршете
ја операцијата за репродуцирање
со еден допир или вклучете го
приемникот за да ја изберете HDMI
опремата која сакате да ја користите.
• (Само за модели од Австралија и
Мексико)
Осигурете се дека „Pass Through“
е поставено на „On“ во менито
HDMI Settings ако поврзувате
опрема која не е компатибилна
со „BRAVIA“ Sync на ресиверот
(страница 96).
Менито OSD не се појавува на
телевизискиот екран.
• Притиснете HOME.
• Проверете дали телевизорот
е правилно поврзан.
• Во зависност од телевизорот, може
да потрае менито OSD да се појави
на телевизискиот екран.
Екранот на панелот е изклучен.
• Ако индикаторот PURE DIRECT
свети, притиснете PURE DIRECT
за да ја исклучите функцијата
(страница 58).
• Притиснете DIMMER на
приемникот за да ја прилагодите
осветленоста на екранот на панелот.
Звук
Нема звук без оглед која опрема ќе се
избере или се слуша само многу слаб
звук.
• Проверете дали сите кабли за
поврзување се влезени во нивните
приклучоци за влез/излез за
соодветните приклучоци на
приемникот, звучниците и опремата.
• Проверете дали ресиверот и целата
опрема се вклучени.
• Проверете дали MASTER VOLUME
контролата не е поставена на
„VOL MIN“.
Има сериозен шум или бучава.
• Проверете дали звучниците и
опремата се добро поврзани.
• Проверете дали каблите за
поврзување се подалеку од
трансформатор или од мотор
и најмалку 3 метри (10 стапки)
од телевизорот или флуоресцентно
светло.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Отворите и приклучоците се
валкани. Избришете ги со ткаенина
која е малку натопена со алкохол.
Нема звук или само многу слаб звук се
слуша од конкретните звучници.
• Поврзете пар слушалки во PHONES
приклучокот за да потврдите дека
звукот излегува од слушалките. Ако
од слушалките излегува само еден
канал, опремата можеби не е
поврзана правилно на приемникот.
Проверете дали сите кабли се
целосно влезени во приклучоците
на приемникот и на опремата.
Ако и двата канали излегуваат од
слушалките, предниот звучник
можеби не е поврзан правилно
на приемникот. Проверете ја
поврзаноста на предниот звучник
кој не произведува никаков звук.
• Осигурете се дека сте поврзале
и на L и на R приклучоците на
аналогната опрема, аналогната
опрема ги бара врските и на L и на R
приклучоците. Користете
аудиокабел (не се доставува).
• Прилагодете го нивото на
звучникот (страница 92).
• Проверете дали поставките
на звучникот се соодветни за
поставеноста со користење на
менито за автоматска калибрација
или „Speaker Pattern“ во менито
Speaker Settings. Потоа, проверете
дали звукот правилно излегува од
секој звучник со користење „Test
Tone“ во менито Speaker Settings.
• Некои дискови немаат информации
за Dolby Digital Surround EX.
• Проверете дали сабвуферот
е правилно и цврсто поврзан.
• Осигурете се дека го имате вклучено
вашиот сабвуфер.
• Во зависност од избраното звучно
поле, од сабвуферот нема да биде
достапен никаков звук.
• Кога сите звучници се поставени на
„Large“ и избрано е „Neo:6 Cinema“
или „Neo:6 Music“, нема звук од
сабвуферот.
111MK
Дополнителни информации
• Проверете SPEAKERS да не е
поставено на „SPK OFF“ (страница 36).
• Проверете слушалките да не се
поврзани на приемникот.
• Притиснете
на далечинскиот
управувач за да ја откажете
функцијата за безгласност.
• Обидете се да го притиснете
копчето за влез на далечинскиот
управувач или да го завртите INPUT
SELECTOR на приемникот за да ја
изберете опремата по ваш избор
(страница 43).
• Кога сакате да го слушате звукот
од звучникот на телевизорот,
поставете го „HDMI Audio Out“
на „TV+AMP“ во менито HDMI
Settings (страница 96). Ако не можете
да репродуцирате повеќеканален
аудио извор, поставете на „AMP“.
Сепак, звукот нема излегува од
звучникот на телевизорот.
• Звукот може да биде прекинат кога
одмерната фреквенција, бројот на
канали или аудио форматот на
аудио излезниот сигнал од опремата
за репродуцирање се сменети.
Нема звук од некоја одредена опрема.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана за приклучоците на аудио
влезот за таа опрема.
• Проверете дали кабелот што се
користи за поврзување е докрај
вметнат во приклучоците на
приемникот и на опремата.
• Проверете го INPUT MODE
(страница 84).
• Проверете дали опремата е
правилно поврзана за HDMI
приклучокот за таа опрема.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите HDMI поставката на
опремата. Погледнете во упатствата
за работа што се дадени со секоја
опрема.
• Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено за
1080p, темелен приказ на бои, 4K
или 3D пренос.
• Од приемникот може да не излегува
звук додека OSD се појавува на
телевизискиот екран. Притиснете
HOME за да го прикажете главното
мени, потоа повторно притиснете
HOME.
• Аудио сигналите (формат, одмерна
фреквенција, бит должина итн.) што
се пренесуваат преку HDMI
приклучокот, може да бидат
потиснати од поврзаната опрема.
Проверете ги поставките на
поврзаната опрема ако сликата е лоша
или ако не излегува звук од опремата
поврзана преку HDMI кабел.
• Кога поврзаната опрема не е
компатибилна со технологија
заштитена со авторски права
(HDCP), сликата и/или звукот од
приклучокот HDMI TV OUT може
да не се емитува. Во тој случај,
проверете ја спецификацијата на
поврзаната опрема.
112MK
• Поставете ја резолуцијата на сликата
на опремата за репродуцирање на
повеќе од 720p/1080i за да уживате во
аудио со висока бит брзина (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Резолуцијата на сликата од опремата
за репродукција може ќе треба да биде
на определени поставки пред да
можете да уживате во DSD и во
повеќеканален линеарен PCM.
Погледнете ги упатствата за работа
на опремата за репродуцирање.
• Осигурете се дека телевизорот
е компатибилен со функцијата
за системска аудио контрола.
• Ако телевизорот нема функција за
системска аудио контрола, поставете
ги „HDMI Audio Out“ поставките во
менито HDMI Settings на
– „TV+AMP“ ако сакате да го
слушате звукот од звучникот на
телевизорот и од приемникот.
– „AMP“ ако сакате да го слушате
звукот од приемникот.
• Кога го поврзувате приемникот на
видео опрема (проектор итн.), може
да не излегува звук од приемникот.
Во тој случај, поставете го „HDMI
Audio Out“ на „AMP“ во менито
HDMI Settings (страница 96).
• Ако не можете да го слушате звукот на
опремата поврзана со приемникот
додека влезот на телевизорот е избран
на приемникот
– Осигурете се дека сте го промениле
влезот на приемникот на HDMI
кога сакате да гледате програма на
опремата поврзана преку HDMI
врската на приемникот.
– Променете го телевизискиот
канал кога сакате да гледате
телевизиско емитување.
– Осигурете се дека ја избирате
правилната опрема или влезот кој
го сакате кога гледате програма од
опремата поврзана на телевизорот.
Погледнете ги упатствата за работа
на телевизорот за оваа операција.
Левите и десните звуци се небалансирани
или се обратно поврзани.
• Проверете дали звучниците и
опремата се правилно и безбедно
поврзани.
• Прилагодете ги параметрите на
нивото на звук со користење на
менито Speaker Settings.
Dolby Digital DTS повеќеканален звук
не се репродуцира.
• Проверете дали она DVD или друго
што репродуцирате е снимено во
Dolby Digital или DTS формат.
• Кога го поврзувате DVD плеерот
или нешто друго, на приклучоците
за дигитален влез, осигурете се дека
поставката за дигиталниот аудио
излез на поврзаната опрема е
достапна.
• Поставете го „HDMI Audio Out“
на „AMP“ во менито HDMI Settings
(страница 96).
• Можете да уживате во аудио со
висока бит брзина (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD,
и повеќеканален линеарен PCM
само со HDMI врска.
Не може да се добие ефект на
опкружување.
• Осигурете се дека го имате избрано
звучното поле за филм или музика
(страница 54).
• Звучните полиња не работат кога се
примаат сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio или Dolby TrueHD со одмерна
фреквенција поголема од 48 kHz.
Не се емитува тон за тестирање од
звучниците.
• Каблите на звучникот може да не
се добро поврзани. Проверете за
да видите дали се добро поврзани
и дали не може да се исклучат со
благо влечење.
• Каблите на звучникот можеби
имаат проблеми со краток спој.
• Осигурете се дека не ја користите
функцијата PARTY STREAMING
(страница 72).
Се емитува тон за тестирање од
звучник различен од звучникот
прикажан на телевизискиот екран.
• Поставувањето на шемата на
звучниците е неправилно. Осигурете
се дека врските на звучниците
и шемата на звучниците правилно
се совпаѓаат.
Кога приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност, нема излез на звук
од телевизорот.
• Кога приемникот влегува во режим
на подготвеност, звукот е од
последниот избор на HDMI опрема
пред да го исклучите приемникот.
Ако користите друга опрема,
пуштете ја опремата и извршете
ја операцијата за репродуцирање
со еден допир или вклучете го
приемникот за да ја изберете HDMI
опремата која сакате да ја користите.
• (Само за модели од Австралија
и Мексико)
Осигурете се дека „Pass Through“
е поставено на „On“ во менито
113MK
Дополнителни информации
• Кога се користи „Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете
друго звучно поле (страница 54).
• Кога ја користите функцијата
„Control for HDMI“, не можете да
ја контролирате поврзаната опрема
со далечинскиот управувач на
телевизорот.
– Во зависност од поврзаната опрема
и телевизорот, можеби ќе ви треба
да ги приспособите опремата
и телевизорот. Погледнете во
упатствата за работа што се дадени
со секоја опрема и телевизор.
– Променете го влезот на
приемникот за HDMI влезот
поврзан со опремата.
• Проверете дали избраниот
приклучок за дигитален аудио влез
не е преназначен на други влезови
(страница 84).
HDMI Settings ако поврзувате
опрема која не е компатибилна
со „BRAVIA“ Sync на приемникот
(страница 96).
Постои временски јаз помеѓу аудио
излезот и визуелниот приказ.
• Проверете да не се користи PARTY
STREAMING функцијата. За да
затворите PARTY, притиснете
PARTY START/CLOSE сè додека
не се појави „CLOSE PARTY“
(ЗАТВОРИ PARTY). За детали,
погледнете страница 73.
Приемник
FM-приемот е слаб.
• Користете 75-ohm коаксијален
кабел (не е даден) за да го поврзете
приемникот на надворешни FM
антени (воздушни), како што
е прикажано подолу.
Надворешна FM антена (воздушна)
• Ниедна станица не е претходно
поставена или претходно
поставените станици се избришани
(кога се користи пребарување со
скенирање на претходно поставените
станици). Претходно поставете ги
станиците (страница 52).
• Притиснете AMP, потоа повеќе
пати притиснете DISPLAY на
далечинскиот управувач за
фреквенцијата да се појави на
екранот на плочата.
RDS не работи.*
• Проверете дали сте избрале FM RDS
станица.
• Изберете посилна FM-станица.
• Избраната станица не емитува
RDS--сигнал или јачината на
сигналот е слаба.
Не се појавува саканата RDSинформација.**
• Услугата можеби е привремено
недостапна. Контактирајте со
радиостаницата и дознајте дали
навистина ја обезбедуваат дадената
услуга.
* Само за модели од Европа и Австралија.
Приемник
iPod/iPhone
Радио станиците не може да се
препознаат.
• Проверете дали антените
(воздушните) се безбедно поврзани.
Прилагодете ги антените
(воздушните) и поврзете надворешна
антена (воздушна) ако е потребно.
• Јачината на сигналот на станиците
е премногу слаба со автоматско
пребарување. Користете директно
пребарување.
• Осигурете се дека правилно ја
поставувате скалата за пребарување
(кога ги пребарувате AM станиците
со директно пребарување)
(страница 52).
114MK
Звукот е изобличен.
• Притискајте 2 – на далечинскиот
управувач.
• Поставете ја поставката „EQ“ на
iPod/iPhone на „Off“ или „Flat“.
Нема звук од iPod/iPhone.
• Исклучете го iPod/iPhone и повторно
поврзете го iPod/iPhone.
iPod/iPhone не може да се полни.
• Проверете дали ресиверот
е вклучен.
• Осигурете се дека iPod/iPhone
е добро поврзан.
Со iPod/iPhone не може да се работи.
Јачината на ѕвонењето на рингтонот на
iPhone не се менува.
• Прилагодете ја јачината на ѕвонењето
со користење на контролите на iPhone.
USB-уред
Дали користите поддржан USB уред?
• Ако поврзете USB уред кој не
е поддржан, може да настанат
следниве проблеми. Погледнете
„Компатибилни USB-уреди“
(страница 47) за поддржаните
типови уреди.
– USB уредот не се препознава.
– Имињата на датотеките или
папките не се прикажани на
овој приемник.
– Не е можна репродукција.
– Звукот скока.
– Има бучава.
– Излегува изобличен звук.
Има бучава, скокање или изобличен
звук.
• Исклучете го приемникот и
повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го приемникот.
• Самите музички податоци содржат
бучава или звукот е изобличен.
USB уредот не се препознава.
• Исклучете го приемникот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете
го приемникот повторно и
повторно поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред
(страница 47).
• USB уредот не работи правилно.
Погледнете во упатствата за работа
на USB уредот околу тоа како да се
справите со овој проблем.
Не започнува репродукција.
• Исклучете го приемникот и
повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го приемникот.
• Поврзете го поддржаниот USB
уред (страница 47).
• Притиснете N за да ја започнете
репродукцијата.
USB уредот не може да се поврзе во
портата (USB).
• Уредот USB се поврзува наопаку.
Поврзете го USB уредот во
правилната ориентација.
Погрешен приказ.
• Податоците складирани во USB
уредот можеби се расипани.
• Кодовите за знаци кои може да се
прикажат од страна на овој ресивер
се следните:
– Големи букви (A до Z)
– Мали букви (a до z)
– Броеви (0 до 9)
– Симболи (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Други знаци може да не се
прикажуваат точно.
„Reading“ се прикажува подлого време
или е потребно долго време пред да
започне репродукцијата.
• Процесот на читање може да трае
долго време во следниве случаи.
– Постојат многу папки или
датотеки на USB уредот.
– Структурата на датотеките
е премногу сложена.
115MK
Дополнителни информации
• Проверете дали ја имате отстрането
заштитната кутија на iPod/iPhone.
• Во зависност од содржината на
iPod/iPhone, може да е потребно
време за да почне репродуцирањето.
• Исклучете го приемникот, потоа
исклучете го iPod/iPhone уредот.
Вклучете го приемникот повторно
и повторно поврзете го iPod/iPhone
уредот.
• Користите iPod/iPhone кој
не е поддржан. Погледнете
„Компатибилни модели на iPod/
iPhone“ (страница 45) за
поддржаните типови уреди.
– Капацитетот на меморијата
е надминат.
– Интегралната меморија
е фрагментирана.
Затоа, ги препорачуваме следниве
насоки.
– Вкупен број на папки на USB уред:
256 или помалку (вклучително
и папката „ROOT“)
– Вкупен број на датотеки по папка:
256 или помалку.
Аудио датотеката не може да се
репродуцира.
• MP3 датотеките во MP3 PRO формат
не може да се репродуцираат.
• Аудио датотеката претставува аудио
датотека со повеќе песни.
• Некои AAC датотеки може да не
се репродуцираат правилно.
• WMA датотеките во Windows
Media Audio професионален
формат и формат без загуба не
може да се репродуцираат.
• USB уред форматиран со системи на
датотеки кои се поинакви од FAT16
или FAT32 не се поддржани.*
• Ако користите партициониран USB
уред, само аудио датотеките на
првата партиција може да се
репродуцираат.
• Репродукцијата е можна до 8 нивоа
(вклучително и папката „ROOT“).
• Бројот на папки надминал 256
(вклучително и папката „ROOT“).
• Бројот на датотеки во папка
надминал 256.
• Датотеките кои се шифрирани или
заштитени со лозинки и друго, не
може да се репродуцираат.
* Оваа единица поддржува FAT16 и FAT32,
но некој USB уред може да не ги поддржува
овие табели за адресирање датотеки.
За детали, погледнете го упатството
за работа за секој USB уред или
контактирајте со производителот.
116MK
Мрежна врска
Приемникот не може да се поврзе
на WPS преку безжична LAN врска.
• Не може да се поврзете на мрежата
употребувајќи WPS кога вашата
пристапна точка е поставена на
WEP. Поставете ја вашата мрежа по
пребарувањето на пристапната
точка употребувајќи скенирање
за пристапна точка.
Се појавува порака за грешка.
• Проверете ја природата на грешката.
Погледнете „Список со пораки за
мрежните карактеристики“
(страница 77).
Не може да се поврзе на мрежата.
• Проверете го статусот на мрежата.
Погледнете „Information“, а потоа
одберете „Physical Connection“
во чекор 2 (страница 98).
Ако се појави „Connection Fail“
(Неуспешно поврзување), повторно
поставете ја мрежната врска
(страница 60).
• Кога системот е поврзан преку
безжична мрежа, поставете ги
приемникот и рутерот/пристапната
точка за безжичен LAN поблиску
едни до други и повторете го
поставувањето.
• Проверете ги поставките за рутерот/
пристапната точка за безжичен LAN
и повторете го поставувањето.
За деталите за поставувањето на
уредите, погледнете во упатствата
за работа на уредите.
• Бидете сигурни дека употребувате
рутер/пристапна точка за
безжичен LAN.
• Безжични мрежи се под влијание
на електромагнетното зрачење
емитувано од микробранови печки
и други уреди. Оддалечете го уредот
од овие уреди.
• Бидете сигурни дека рутерот/
пристапната точка за безжичен
LAN се вклучени.
Не можете да го контролирате
приемникот со користење на TV
SideView уред.
Не може да го избере менито за
мрежни поставки.
• Почекајте неколку мига откако ќе
го вклучите приемникот, а потоа
повторно изберете го менито за
мрежни поставки.
Домашна мрежа
Не може да се поврзе на мрежата.
• Бидете сигурни дека рутерот/
пристапната точка за безжичен
LAN се вклучени.
• Осигурете се дека серверот е вклучен.
• Мрежната поставка на приемникот
може да не е точна. Проверете го
статусот на мрежата. Погледнете
„Information“, а потоа одберете
„Physical Connection“ во чекорот 2
(страница 98).
Ако се појави „Connection Fail“,
повторно поставете ја мрежната
врска (страница 60).
• Серверот можеби е нестабилен.
Рестартирајте го.
Серверот (како сметач) не се појавува
во овој серверски список. („No Server“
се појавува на ТВ екранот.)
• Можеби сте го вклучиле овој
приемник пред да го вклучите
серверот. Освежете го серверскиот
список (страница 65).
• Бидете сигурни дека рутерот/
пристапната точка за безжичен LAN
се вклучени.
• Осигурете се дека серверот е вклучен.
• Потврдете дека серверот е правилно
поставен (страница 60). Потврдете
дека приемникот е регистриран на
серверот и го дозволува музичкиот
проток од серверот.
117MK
Дополнителни информации
• На приемникот може да му биде
потребно долго време за да се поврзе
со мрежата откако ќе го вклучите
приемникот. Почекајте неколку мига,
а потоа обидете се повторно да го
користите TV SideView.
• Осигурете се дека „Network Standby“
е поставено на „On“ во менито
за мрежни поставки, така што ќе
можете да го користите TV SideView
веднаш откако ќе го вклучите
приемникот.
• Потврдете дека приемникот
и серверот се правилно поврзани
на рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN.
• Потврдете дека серверот е правилно
поставен (страница 60). Потврдете
дека приемникот е регистриран на
серверот и го дозволува музичкиот
проток од серверот.
• Кога системот е поврзан на безжична
мрежа, поставете ги приемникот
и рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN поблиску едни до
други и повторете го поставувањето.
• Ако ICF (Заштитен ѕид за поврзување
на Интернет) функцијата е активна на
сметачот, ова може да спречи
приемникот да се поврзе на сметачот
(само кога вашиот сметач се користи
како сервер). Можеби ќе треба да ги
промените поставките на заштитниот
ѕид за да дозволите приемникот да
се поврзе. (За детали околу менување
на поставките на заштитниот ѕид,
погледнете ги упатствата за работа
дадени со вашиот компјутер.)
• Ако сте го иницијализирале
приемникот или сте извршиле
системска обнова на вашиот сервер,
повторно извршете ги мрежните
поставки (страница 60).
• Потврдете дека приемникот
и серверот се правилно поврзани
на рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN. Проверете ги
информациите на мрежната
поставка (страница 98).
• Погледнете ги упатствата за работа
за рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN и проверете ја
поставката за поголем број на
корисници. Ако поставката за
поголем број на корисници е
вклучена на рутерот/пристапната
точка за безжичен LAN, исклучете ја.
Не може нормално да репродуцира
аудио податоци.
• Избрано е мешано репродуцирање.
Повеќе пати притиснете SHUFFLE
сè додека не исчезне „SHUF“.
Не започнува репродукцијата или
автоматски не се менува на следната
песна или датотека.
• Осигурете се дека аудио датотеката
која се обидувате да ја репродуцирате
е во формат поддржан од овој
приемник (страница 66).
• Не може да се репродуцираат
WMA датотеките со DRM заштита
на авторски права.
За начинот за проверка на заштитата
на авторски права на WMA датотека,
погледнете страница 69.
Звукот скока при репродукција.
• Пропусниот опсег на вашиот
безжичен LAN можеби е премногу
мал. Поставете ги приемникот
и рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN поблиску едни до
други, без никакви пречки помеѓу нив.
• Кога го користите вашиот сметач
како сервер, на сметачот може да
работат многу апликации. Ако е
активен противвирусен софтвер на
сметачот, привремено онеспособете
го софтверот бидејќи нему му треба
огромна количина ресурси.
118MK
• Во зависност од мрежната средина,
може да не биде можно да се
репродуцираат песни со повеќе од
еден уред кој работи истовремено.
Исклучете друг уред за да
овозможите приемникот да ги
репродуцира песните.
Се појавува „Cannot Play“.
• Не можете да репродуцирате никакви
датотеки освен аудио датотеки.
• Потврдете дека серверот е правилно
поставен (страница 60). Потврдете
дека приемникот е регистриран на
серверот и го дозволува музичкиот
проток од серверот.
• Проверете за да потврдите дали
аудио датотеката на серверот
е оштетена или избришана.
Погледнете во упатствата за работа
што се дадени со серверот.
• Не можете да ги репродуцирате
следниве песни:
– Песна која ги нарушува
ограничувањата на
репродуцирањето.
– Песна со неправилни
информации за авторски права.
– Песна која сте ја набавиле во
онлајн музичка продавница која
не дозволува проток на домашна
мрежа.
– Песна во формат кој не е поддржан
од приемникот (страница 66).
• Потврдете дека избраната песна не е
избришана од серверот. Ако песната
е избришана, изберете друга песна.
• Бидете сигурни дека рутерот/
пристапната точка за безжичен
LAN се вклучени.
• Осигурете се дека серверот е вклучен.
• Серверот можеби е нестабилен.
Рестартирајте го.
• Потврдете дека приемникот
и серверот се правилно поврзани
на рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN.
Се појавува „No Track“.
• Ако нема песни или папки во
избраната папка, не можете да
ја проширите папката за да ја
прикажете нејзината содржина.
• За начинот за проверка на заштитата
на авторски права на WMA датотека,
погледнете страница 69.
Не можете да изберете претходно
избрана песна.
• Информациите за песната може
да биле променети на серверот.
Повторно изберете го серверот во
серверскиот список (страница 65).
Уредите на домашната мрежа не може
да се поврзат на приемникот.
• „Network Standby“ може да биде
поставен на „Off“. Вклучете го
приемникот или поставете го
„Network Standby“ на „On“
во менито за мрежни поставки
(страница 98).
• Потврдете дека мрежата е правилно
поставена. Ако не е, врската не може
да се воспостави (страница 98).
• Уредот на списокот уреди е поставен
на „Not Allow“ (страница 67) или
уредот не е додаден на списокот уреди
(страница 67).
• Поставен е максимум од 20 уреди
кои може да се поврзат. Избришете
ги непотребните уреди на списокот
уреди и потоа поставете „Auto
Access“ за „Allow“ (страница 67).
• Серверската операција на
приемникот е суспендирана ако
приемникот спроведува една од
следните операции.
– Репродуцирање на песна
складирана на серверот
(приемникот работи како плеер)
– Ажурирање на софтверот
– Форматирање на системот
• Самиот приемник не го поддржува
Wake-on-LAN стандардот. Затоа,
приемникот не може да се вклучи од
Wake-on-LAN кога „Network
Standby“ е поставено на „Off“.
Поставете го „Network Standby“
на „On“ во менито за мрежни
поставки (страница 97) така што
приемникот да може да одговори
на операциите од другите уреди
преку мрежа (страница 98).
Уредите на мрежата не може да го
вклучат приемникот.
• Приемникот не може да се вклучи
со Wake-on-LAN операција за
вклучување од страна на други
уреди на мрежа.
Приемникот не може да ја
репродуцира песната која моментално
се репродуцира од PARTY домаќинот.
• PARTY домаќинот репродуцира
песна од аудио формат кој не може
да се репродуцира на приемникот.
• Може да биде потребно време пред
да излезе звукот кој се репродуцира.
Приемникот се придружува на
непланиран PARTY.
• Ако повеќе од еден PARTY
е започнат кога приемникот се
придружува, тој може да не биде
способен да се придружи на PARTY
кој го посакувате. Затворете го
другиот PARTY и потоа придружете
се на PARTY кој го посакувате.
119MK
Дополнителни информации
Не може да репродуцира песна со WMA
формат со заштитени авторски права.
Приемникот не може автоматски да се
вклучи кога се пристапува од уреди на
мрежата.
AirPlay
Приемникот не може да биде
пронајден од iOS уредот.
• Проверете ги вашите поставки за
пожарниот ѕид на софтверот за
безбедност. За детали, погледнете
на (страница 122) веб-сајтот.
• Осигурете се дека iOS уредот или
компјутерот со iTunes е поврзан
на вашата домашна мрежа.
• Ажурирајте ја верзијата на AirPlay
софтверот на приемникот и на iOS
уредот со последната верзија
(страница 76).
Звукот скока.
• Звукот може да скока во зависност
од фактори како што е мрежната
средина кога користите безжична
мрежа.
• Серверите се преоптоварени.
Затворете ги сите непотребни
апликации кои ги користите
во моментов.
Не може да се работи со овој приемник.
• Ажурирајте ја верзијата на
софтверот на iOS уредот со
последната верзија (страница 76).
• Ажурирајте ја верзијата на
софтверот на приемникот на
последната верзија (страница 76).
• Осигурете се дека нема друг уред кој
истовремено емитува на AirPlay
компатибилниот уред.
Копчињата како што се 2 +/–, N, X, x,
., >, SHUFFLE и REPEAT не работат.
• Осигурете се дека се активни
поставките кои му овозможуваат
на iTunes да прифати контрола
од овој приемник.
• Приемникот не е избран како
далечински звучник на iOS уредот.
Изберете го приемникот како
мрежен звучник.
120MK
SEN
Не можете да го поврзете приемникот
со некоја услуга.
• Осигурете се дека рутерот/
пристапната точка за безжичен
LAN се вклучени.
• Проверете го статусот на мрежата.
Погледнете „Information“
(страница 98), потоа изберете
„Physical Connection“ во чекор 2.
Ако се појави „Connection Fail“,
поставете ја мрежната врска
повторно (страница 60).
• Кога системот е поврзан на безжична
мрежа, поставете ги приемникот
и рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN поблиску едни до
други и повторете го поставувањето.
• Ако вашиот контакт со вашиот
Интернет оператор ја ограничува
Интернет врската на еден уред во
даден миг, овој уред нема да биде во
можност да пристапи на Интернет
кога друг уред е веќе поврзан.
Консултирајте се со вашиот давател
или оператор на услуги.
Звукот скока.
• Пропусниот опсег на вашиот
безжичен LAN можеби е премногу
мал. Поставете ги приемникот
и рутерот/пристапната точка за
безжичен LAN поблиску едни до
други, без никакви пречки помеѓу нив.
„BRAVIA“ Sync (Control
for HDMI)
Функцијата „Control for HDMI“ не работи.
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не
функционира.
• Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за далечинскиот
Пораки за грешки
Ако постои грешка, се појавува порака
на екранот на плочата. Можете да ја
проверите состојбата на системот
според пораката. Ако кој било проблем
продолжи, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
PROTECTOR
Променлива струја излегува до
звучниците или приемникот е покриен
и отворите за вентилација се
блокирани. Ресиверот автоматски
ќе се исклучи по неколку секунди.
Отстранете го објектот што ја покрива
горната плоча на ресиверот, проверете
го поврзувањето на звучниците и
повторно вклучете го напојувањето.
USB FAIL
Преголема струја од портата
(USB)е детектирана. Ресиверот
автоматски ќе се исклучи по неколку
секунди. Проверете го iPod/iPhone
или USB уредот, потоа исклучете го
и повторно вклучете ја струјата.
За други пораки, погледнете „Message list
after Auto Calibration measurement“
(страница 90), „iPod/iPhone листа на
пораки“ (страница 47), „Листа на USBпораки“ (страница 50) и „Список со
пораки за мрежните карактеристики“
(страница 77).
121MK
Дополнителни информации
• Проверете го поврзувањето преку
HDMI (страница 26).
• Осигурете се дека сте го поставиле
„Control for HDMI“ на „On“ во
менито HDMI Settings (страница 95).
• Осигурете се дека поврзаната
опрема е компатибилна со
функцијата „Control for HDMI“.
• Проверете ги поставките на
Контрола за HDMI на поврзаната
опрема. Погледнете ги упатствата
за работа на поврзаната опрема.
• За да го исклучите кабелот за HDMI
или да го промените поврзувањето,
повторете ги постапките од
„Подготвување за „BRAVIA“ Sync“
(страница 80).
• Кога „Control for HDMI“ е поставено
на „Off“, „BRAVIA“ Sync не работи
правилно, дури и ако опремата е
поврзана на приклучокот HDMI IN.
• Типовите и бројот на опремата која
може да се контролира од „BRAVIA“
Sync се ограничени во HDMI CEC
стандардот како што следи.
– Опрема за снимање (Blu-ray Disc
снимач, DVD снимач, итн.):
до 3 опреми
– Опрема за репродуцирање
(Blu-ray Disc плеер, DVD плеер,
итн.): до 3 опреми
– Опрема поврзана со пребарувачи:
до 4 опреми
– AV приемник (аудио систем):
до 1 опрема
управувач на приемникот
(страница 9).
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеќу далечинскиот управувач
и приемникот.
• Ако се слаби, заменете ги сите
батерии во далечинскиот управувач
со нови.
• Проверете дали го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
Чистење на меморијата
Делови за референца
За чистење
Дел на засилувач
Погледнете
Сите меморирани поставки страница 86
Персонализирани звучни
полиња
Спецификации
страница 59
За информации околу
поддршката
Погледнете ја следнава веб-страница за
детали за најновите информации околу
приемникот.
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Австралија:
http://www.sony-asia.com/support
За потрошувачите во Јужна Америка:
http://esupport.sony.com/LA
Модел за Мексико1)
Минимална излезна моќ на RMS
(6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Излезна моќ на стерео режим1)
(6 оми, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Излезна моќ на сараунд режим1) 2)
(6 оми, 1 kHz, THD 0,9%)
140 W по канал
Други модели1)
Минимална излезна моќ на RMS1)
(6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Излезна моќ на стерео режим1)
(6 оми, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Излезна моќ на сараунд режим1) 2)
(6 оми, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W по канал
1) Измерено при следните услови:
Област
Побарувања
за напојување
Мексико
127 V AC, 60 Hz
Европа, Австралија
230 V AC, 50 Hz
2)
Препорачана излезна струја за преден,
централен, сараунд, сараунд заден и преден
висок звучник. Во зависност од поставките
за звучното поле и од изворот, може да нема
излез на звук.
Реакција на фреквенција
Аналоген
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(со премостување на звучното
поле и стабилизаторот)
122MK
Влез
3)
Дополнителни информации
Аналоген
Чувствителност: 500 mV/
50 килооми
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Дигитален (коаксијален)
Импеданса: 75 оми
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Дигитален (оптички)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Излез (Аналоген)
SUBWOOFER
Волтажа: 2 V/1 килоом
Equalizer
Нивоа на зајакнување
±10 dB, со чекор од 1 dB
INPUT SHORT (со премостување на
звучното поле и стабилизаторот).
4) Оптоварена мрежа, ниво на влез.
Дел за FM-пребарувач
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz чекор)
Антена (воздушна)
Жична FM-антена (воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
Дел на AM-пребарувач
Опсег на пребарување
Област
Скала на пребарување
10 kHz чекор 9 kHz чекор
Мексико
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Европа,
Австралија
–
531 kHz –
1.602 kHz
Антена (воздушна)
Циклусна антена (воздушна)
Дел за видео
Влезови/Излези
Видео:
1 Vp-p, 75 оми
123MK
HDMI Видео
Влез/Излез (HDMI Повторувачки блок)
3D
Рамка
пакување
Една
до друга
(Половина)
Над-под
(Горе и долу)
a
–
–
–
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
Формат
2D
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Дел за iPod/iPhone
DC 5V 1,0 A MAX
Дел за USB
Поддржана бит-стапка*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
AAC:
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WMA9 Standard:
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
WAV:
8 kHz – 192 kHz 16 bit PCM
8 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
124MK
FLAC:
8 kHz – 192 kHz, 16 bit FLAC
44,1 kHz – 192 kHz, 24 bit FLAC
* Не може да се гарантира компатибилност
со секој кодирачки/творечки софтвер, уреди
за снимање и медиуми за снимање.
Брзина на пренос
High Speed
Поддржан USB-уред
Класа на масовно складирање
Максимална струја
500 mA
Дел за NETWORK
Дополнителни информации
Етернет LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Безжичен LAN
Компатибилни стандарди:
IEEE 802.11 b/g
Безбедност:
WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/
WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2PSK (TKIP)
Радиофреквенција:
2,4 GHz
Општо
Побарувања за напојување
Област
Побарувања
за напојување
Мексико
127 V AC, 60 Hz
Европа, Австралија
230 V AC,
50/60 Hz
Потрошувачка на струја
240 W
Потрошувачка на струја (за време на
режим на подготвеност)
0,3 W (Кога „Control for HDMI“,
„Network Standby“ и „Pass Through“
се поставени на „Off “.)
Димензии (ширина/висина/длабочина)
(Прибл.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
вклучително издадените делови
и контроли
Маса (прибл.)
8,5 kg
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
125MK
Индекс
Нумерички
2-канален 54
5.1 канален 21
7.1 канален 21
A–Z
A.F.D. режим 54
A/V Sync. 94, 105
AirPlay 74
AM 50
Audio Input Assign 97
Audio Settings 94
Auto Standby 99
Auto Volume 95
Automatic Phase Matching 91
Bi-Amp 85
BRAVIA Sync
подготвување 80
Calibration Type 101
CD-плеер 30
Center Lift Up 91
Control for HDMI 95, 105
D.L.L. (Digital Legato Linear) 94
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 34
Device Name 98
Distance Unit 94, 103
DLNA 59
Dolby Digital EX 20
Dual Mono 95, 105
DVD-плеер 28
Easy Setup 34
EQ поставки 58, 104
Fast View 97
FM 50
FM Mode 51
FM-режим 104
HD-D.C.S. 54
126MK
HDMI 105
HDMI Audio Out 96, 105
HDMI Settings 95, 105
Input Assign 84
Input Edit 97
INPUT MODE 84
Input Settings 97
IP Setting 98
iPod/iPhone
Компатибилни модели 45
Полнење 47
Listen 42
Manual Setup 92
Network settings 97
Network Standby 98
Network Update 99
OSD (приказ на екранот) 41
PARTY STREAMING 72
Pass Through 96
PlayStation 3 28
Preset Memory 52
PROTECTOR 121
Pure Direct 58
RDS 53
SB Assign 92, 102
SEN 70
Settings мени 87
Software Update 99
Sound Effects 54
Sound field 54
Speaker Pattern 91, 102
Speaker Settings 89, 102
SPEAKERS 36
Subwoofer Level 97
Surround Settings 103
System Settings 99, 105
Test Tone 101
Treble 104
Update Alert 99
USB FAIL 121
USB-уред 47
Wake-on-LAN 66
Watch 42
WPS
PIN-код 40
Копче за притискање 40
И
А
К
Автоматска подготвеност 105
Автоматско пребарување 51
Алфабетско пребарување 15
Антена за безжичен LAN 13
Аудио поставки 105
Кабелски ТВ-пребарувач 28, 29
Компресија на динамички
опсег 95, 105
Контрола на домашно кино 83
Б
Мени 87, 101
Музички режим 55
Музички услуги 70
Ј
Јачина на сигналот од безжичен
LAN 12
М
Н
Напредна автоматска јачина на
звукот 95
Ниво на ефект 103
В
П
Влез 43
Внесување име 53
Плеер за Super Audio CD 30
Поврзување
USB-уред 30
антени 31
аудио опрема 30
Безжично 33
видео опрема 26
Жично 33
звучници 23
Мрежа 31
Телевизор 25
Поврзување со bi-засилувач 85
Д
Далечински управувач 14
Директно пребарување 51
Домашна мрежа 66
Ж
Жична мрежа 37
127MK
Дополнителни информации
Бас 104
Безвучност 44
Безжична мрежа 38
Бришење
далечински управувач 108
звучно поле 59
меморија 86
Избор на сцена 83
Исклучување на системот 82
Порака
Auto Calibration 90
iPod/iPhone 47
USB 50
Грешка 121
Мрежни карактеристики 77
Поставки за автоматска
калибрација 101
Поставки за ниво 101
Поставки на пребарувач 104
Преглед на информациите на
екранот на панелот 106
Преодна фреквенција 93, 103
Претходно поставени станици 52
Приемник 50
Приказ на панел 11
Пропуштање 105
Р
Репродуцирање со еден допир 81
Ресетирање 34
С
Сателитски приемник 28, 29
Сервер 60
Серверски список 65
Системска аудио контрола 82
Скенирање за пристапна точка 38
Т
Тајмер за спиење 15
Телевизор 25
Тон за тестирање 93
Ф
Фиксна IP-адреса 39
Филмски режим 54
128MK
ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА СОФТВЕР НА SONY ЗА КРАЈНИОТ
КОРИСНИК
Внимателно треба да го прочитате следниот договор пред да користите СОФТВЕР НА SONY
(дефиниран подолу). Користењето на СОФТВЕР НА SONY ја покажува вашата согласност на
договорот. Ако не се согласувате со него, не сте овластени да користите СОФТВЕР НА SONY.
ВАЖНО - ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ: Овој договор за лиценца на краен корисник
(„EULA“) е правен договор помеѓу вас и Sony Corporation („SONY“), производителот на вашиот
хардверски уред на Sony („ПРОИЗВОД“) и овластувачот на СОФТВЕР НА SONY. Целиот
софтвер на Sony и софтверот на трети лица (освен оној софтвер кој е подложен на сопствена
лиценца) вклучени со вашиот ПРОИЗВОД и кои било ажурирања и надградувања овде ќе се
означат како „СОФТВЕР НА SONY“. СОФТВЕРОТ НА SONY можете да го користите само со
ПРОИЗВОДОТ.
Со користење на СОФТВЕР НА SONY се согласувате дека сте обврзани со условите на овој
EULA. Ако не се согласувате со условите на овој EULA, SONY нема да ви даде лиценца за
СОФТВЕР НА SONY. Во таков случај, не треба да користите СОФТВЕР НА SONY.
ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕР НА SONY
СОФТВЕРОТ НА SONY е заштитен со законите за авторски права и меѓународните спогодби за
авторски права, како и со други закони и спогодби за интелектуална сопственост. За СОФТВЕР
НА SONY се дава лиценца, тој не се продава.
ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИЦЕНЦА
Сите права на сопственост, авторски права и други права во и на СОФТВЕР НА SONY се во
сопственост на SONY или на неговите овластувачи. Овој EULA ви дава право да користите
СОФТВЕР НА SONY само за лична употреба.
ОПИС НА БАРАЊАТА, РЕСТРИКЦИИТЕ, ПРАВАТА И ОГРАНИЧУВАЊАТА
Ограничувања. Не смеете да ја копирате, менувате, испитувате техниката, да го демонтирате или
расклопувате СОФТВЕРОТ НА SONY во целост или делумно.
Одделување на компоненти. За СОФТВЕР НА SONY се дава лиценца како еден производ.
Неговите составни делови не може да се одделат.
Употребување на еден ПРОИЗВОД. СОФТВЕРОТ НА SONY може да се користи само со еден
ПРОИЗВОД.
Изнајмување. СОФТВЕРОТ НА SONY не може да го изнајмувате или позајмувате.
Пренос на софтвер. Можете трајно да ги предадете сите ваши права под EULA само кога
СОФТВЕРОТ НА SONY се пренесува заедно со и како дел од ПРОИЗВОДОТ, ако не задржите
копии, го префрлите целиот СОФТВЕР НА SONY (вклучувајќи, но не и ограничено на сите
копии, составни делови, медиуми, прирачници со упатства, други печатени материјали,
електронски документи, дискови за повторно воспоставување и овој EULA) и ако корисникот
се согласува на условите на овој EULA.
Прекинување. Без оштета на кои било други права, SONY може да го прекине овој EULA ако не
ги почитувате условите на овој EULA. Во тој случај, кога SONY ќе побара, вие мора да го
испратите ПРОИЗВОДОТ на адреса назначена од SONY, а SONY ќе ви го врати ПРОИЗВОДОТ
штом тоа ќе биде можно откако СОФТВЕРОТ НА SONY ќе биде избришан од ПРОИЗВОДОТ.
Доверливост. Се согласувате дека ќе ги чувате доверливите информации содржани во
СОФТВЕРОТ НА SONY кои не се јавно познати и таквите информации нема да ги откривате на
други без претходна писмена согласност од SONY.
129MK
АКТИВНОСТИ СО ГОЛЕМ РИЗИК
СОФТВЕРОТ НА SONY не толерира грешки и не е дизајниран, произведен или наменет за
употреба или препродажба како онлајн контролна опрема во опасни средини кои бараат
сигурносна изведба, како што е во работа на нуклеарни установи, воздухопловна навигација или
комуникациски систем, контрола на воздухопловен сообраќај, машини за директна животна
поддршка или системи на оружја, каде што дефектот на СОФТВЕРОТ НА SONY може да доведе
до смрт, лична повреда или сериозни физички штети или штети на околината („Активности со
голем ризик“). SONY и неговите снабдувачи особено отфрлаат каква било изразена или
индиректна гаранција за способност за Активности со голем ризик.
ОТФРЛАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА НА СОФТВЕР НА SONY
Вие јасно потврдувате и се согласувате дека употребата на СОФТВЕР НА SONY е на ваш
сопствен ризик. СОФТВЕРОТ НА SONY е даден „ТАКОВ КАКОВ ШТО Е“ и без каква било
гаранција и SONY, неговите продавачи и овластувачите на SONY (само за овој ДЕЛ, колективно,
„SONY“) ЈАСНО ГИ ОТФРЛААТ СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ,
ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖНОСТА И ПОГОДНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА
ФУНКЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО СОФТВЕРОТ НА SONY СЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ ИЛИ
ДЕКА ЌЕ СООДВЕТСТВУВААТ НА ВАШИТЕ БАРАЊА И SONY НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА
ОПЕРАТИВНОСТА НА СОФТВЕРОТ НА SONY ЌЕ БИДЕ ПОПРАВЕНА. ОСВЕН ТОА, SONY
НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДАВА НИКАКВА ПРЕТСТАВА ВО ОДНОС НА УПОТРЕБАТА ИЛИ
РЕЗУЛТАТОТ ОД УПОТРЕБАТА НА СОФТВЕРОТ НА SONY ВО ОДНОС НА НЕГОВАТА
ПРАВИЛНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ, СИГУРНОСТ ИЛИ ПОИНАКУ. НИКАКВА УСНА ИЛИ
ПИШАНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕН ОД SONY ИЛИ ОВЛАСТЕН
ПРЕТСТАВНИК НА SONY НЕМА ДА СОЗДАДЕ ГАРАНЦИЈА ИЛИ НА КОЈ БИЛО НАЧИН ДА
ГО ЗГОЛЕМИ ДОМЕНОТ НА ОВАА ГАРАНЦИЈА. НЕКОИ ПОДРАЧЈА НА СУДСКА ВЛАСТ
НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧОЦИ НА ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ, ВО КОЈ СЛУЧАЈ
ГОРНИТЕ ИСКЛУЧОЦИ НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.
Без ограничување на гореспоменатото, специфично е предвидено дека СОФТВЕРОТ НА SONY
не е дизајниран или наменет за употреба на кој било друг производ освен ПРОИЗВОДОТ. SONY
не дава гаранција дека кој било производ, софтвер, содржина или податок создаден од вас или од
трето лице нема да го оштети СОФТВЕРОТ НА SONY.
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
SONY, НЕГОВИТЕ СНАБДУВАЧИ И ОВЛАСТУВАЧИТЕ НА SONY (САМО за овој ДЕЛ,
колективно, „SONY“) НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО СЛУЧАЈНИ ИЛИ
ПОСЛЕДИЧНИ ОШТЕТУВАЊА ВО ОДНОС НА СОФТВЕРОТ НА SONY КОИ
ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ЗАСНОВААТ НА ПРЕКРШУВАЊЕ НА КОЈА БИЛО ИЗРАЗЕНА
ИЛИ ИНДИРЕКТНА ГАРАНЦИЈА, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, НЕОДГОВОРНОСТ,
ОДРЕДЕНА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. ТАКВИТЕ
ОШТЕТУВАЊА ОПФАЌААТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА
НА ПРИХОД, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ЗАГУБА НА УПОТРЕБАТА НА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ
КОЈА БИЛО СРОДНА ОПРЕМА, ИЗГУБЕНО ВРЕМЕ И ВРЕМЕ НА КОРИСНИКОТ, БЕЗ
РАЗЛИКА ДАЛИ SONY БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ОШТЕТУВАЊА. ВО
СЕКОЈ СЛУЧАЈ, ЦЕЛАТА ОДГОВОРНОСТ НА SONY КОН ВАС ПОД КОЈА БИЛО МЕРКА ОД
ОВОЈ EULA ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА НА ВИСТИНСКАТА ПЛАТЕНА СУМА НАЗНАЧЕНА ЗА
СОФТВЕРОТ НА SONY.
ИЗВОЗ
Ако го користите или пренесувате СОФТВЕРОТ НА SONY во туѓа земја, ќе се согласите со
применливите закони и правила кои се однесуваат на извозот, увозот и царината.
130MK
УПРАВНО ПРАВО
Овој EULA ќе биде создаден, управуван, толкуван и применет според законите на Јапонија, без
оглед на каков било конфликт на законски мерки. Секој спор кој потекнува од овој EULA ќе биде
подложен на единствената област и надлежност на судовите во Токио, Јапонија и со ова вие и
SONY се согласувате на областа и надлежноста на таквите судови. ВИЕ И SONY СЕ
ОТКАЖУВАТЕ ОД ПРАВОТО ЗА СУДЕЊЕ СО ПОРОТА ВО ОДНОС НА КОИ БИЛО
ПРЕДМЕТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОВОЈ EULA.
ВАЖНОСТ
Ако кој било дел од овој EULA се докаже како неважечки или неспроведлив, другите делови ќе
останат важечки.
Ако имате прашања за овој EULA или за подолу дадената гаранција, можете писмено да
контактирате со SONY на назначената контакт адреса спомената во картичката за гаранција
вклучена во пакувањето на производот.
131MK
4-454-467-51(1) (MK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising