Sony | STR-DH130 | Sony STR-DH130 2-кан. стерео ресивер Упатства за употреба

4-294-472-11(1) (MK)
FM-стерео
Приемник за FM/AM
Упатство за употреба
STR-DH130
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се намали ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го
апаратот на дожд или на влага.
Не покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси и слично
за да го намалите ризикот од пожар. Не ставајте
извори на отворен оган како свеќи врз апаратот.
За потрошувачите во САД
Забелешки на сопственикот
Бројот на моделот и сериските броеви се
поставени на задната страна на уредот.
Забележете ги овие броеви во дадениот простор
подолу. Повикајте се на нив секојпат кога ќе
контактирате со Sony продавачот за овој
производ.
Модел бр.
Сериски бр.
Не монтирајте го уредот во ограничен простор
како што се полица за книги или вграден шкаф.
Не изложувајте го овој апарат на капење или
прскање и не поставувајте предмети полни
со течности, како што се вазни врз апаратот
за да го намалите ризикот од пожар или
електричен удар.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на „опасен напон“ во
опкружувањето на производот
што може да е доволно голем
за да претставува ризик од
електричен шок.
Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за
наизменична струја бидејќи главниот приклучок
се користи за да се исклучи уредот од главниот
довод на струја. Ако забележите абнормалности
во делот, веднаш исклучете го главниот
приклучок од AC штекерот.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на важни оперативни
и одржувачки (сервисни)
упатства во литературата што
го придружува овој уред.
Не изложувајте ги батериите или апаратот со
инсталирани батерии на прекумерна топлина
како што се сонцето, огнот или слично.
Делот не е исклучен од главниот вод сè додека
е поврзан со AC штекерот, дури и ако самиот дел
е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба
на слухот.
Овој симбол е наменет да го
предупреди корисникот за
присуство на врела површина
којашто може да биде жешка на
допир за време на нормалната
работа.
2МК
Важни безбедносни упатства
1)
2)
3)
4)
5)
Прочитајте ги овие упатства.
Чувајте ги овие упатства.
Внимавајте на сите предупредувања.
Следете ги сите упатства.
Не го користете овој апарат во близина
на вода.
6) Чистете само со сува крпа.
7) Не блокирајте ги отворите за вентилација.
Инсталирајте во согласност со упатствата
на производителот.
8) Не инсталирајте во близина на извори на
топлина како што се радијатори, панели
за греење, печки или други апарати
(вклучително и засилувачи) кои испуштаат
топлина.
9) Не ја спречувајте безбедносната намена
на поларизираниот или заземјувачкиот
приклучок. Поларизираниот приклучок
има два метални дела едниот поширок од
другиот. Заземјувачкиот приклучок има
два метални дела и трет заземјувачки заб.
Широкиот метален дел или третиот заб е
даден за ваша безбедност. Ако електричниот
приклучок не влегува во штекерот,
консултирајте се со електричар за
заменување на застарениот штекер.
10) Заштитете го електричниот кабел да не се
гази врз него или приклештува особено кај
приклучоците, погодните штекери и местото
каде што излегуваат од апаратот.
11) Користете приклучоци/додатоци назначени
само од производителот.
12) Користете само со приколка, држач,
троножец или маса назначени од
производителот или што се продава
со апаратот. Кога користите подвижна
полица, внимавајте кога ја поместувате
комбинацијата полица/апарат за да
избегнете повреди од превртување.
13) Исклучете го апаратот од штекер при
невреме или кога нема да се користи долг
период.
14) За поправка обратете се само до
квалификуван персонал. Поправките се
потребни кога апаратот на кој било начин
е оштетен, како што е оштетување на
доводниот електричен кабел, кога е истурена
течност или во апаратот паднале предмети,
апаратот бил изложен на дожд или влага, не
работи нормално или бил испуштен.
Следната FCC изјава важи
само за верзијата на овој модел
произведена за продажба во САД.
Другите верзии може да не се во
согласност со техничките прописи
на FCC.
ЗАБЕЛЕШКА:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата за дигитален уред од класа Б,
согласно со Дел 15 до Правилата на FCC. Овие
ограничувања се дизајнирани за да дадат
разумна заштита против штетни попречувања во
домашна инсталација. Оваа опрема создава,
користи и може да ослободува радиофреквентна
енергија и ако не се инсталира и користи во
согласност со овие упатства, може да предизвика
штетни пречки во радио комуникациите. Сепак,
во посебна инсталација нема гаранција дека нема
да настанат пречки. Ако опремата предизвикува
штетни пречки на радио или телевизискиот
прием, што може да се утврди со вклучување
и исклучување на опремата, корисникот се
охрабрува да ги поправи пречките со една или
повеќе од следните мерки:
– Преориентирајте или преместете ја антената.
– Зголемете ја раздвоеноста помеѓу опремата
и приемникот.
– Поврзете ја опремата во штекер на коло
различно од колото каде што е поврзан
приемникот.
– Консултирајте се со продавач или искусен
радио/ТВ техничар за помош.
ВНИМАНИЕ
Бидете предупредени дека какви било промени
или модификации кои не се јасно одобрени во
ова упатство може да ја анулира вашата
овластеност за управување со оваа опрема.
За да го намалите ризикот од електричен шок,
кабелот на звучникот треба да биде поврзан со
апаратот и звучниците согласно со следните
упатства.
1) Исклучете го AC кабелот за струја од
ШТЕКЕРОТ.
2) Одговлете 10 до 15 mm од изолацијата на
кабелот за звучик.
3) Поврзете го кабелот на звучникот со апаратот
и звучниците внимателно за со рака да не ја
допрете жицата на кабелот од звучникот.
Исто така исклучете го кабелот AC од
ШТЕКЕРОТ пред да го исклучите кабелот на
звучникот од апаратот и звучниците.
За потрошувачите во Европа
Отстранување на стара
електрична и електронска
опрема (применливо во
Европската унија и во други
европски земји со посебни
системи на собирање)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ не
треба да се постапува како со домашен отпад.
Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на производот ќе помогнете да се
спречат потенцијални негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјали ќе помогне за
заштита на природните богатства. За подетални
информации за рециклирањето на овој
производ, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
продолжува
3МК
Отстранување на потрошени
батерии (применливо во
Европската унија и во други
европски земји со засебни
системи на собирање)
Овој симбол на батеријата или на пакувањето
посочува дека батеријата којашто се доставува
со овој производ не треба да се третира како
домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може да се
користи во комбинација со хемиски симбол.
Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb)
се додаваат ако батеријата содржи повеќе од
0,0005% жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии ќе
помогнете да се спречат потенцијално негативни
последици за природата и здравјето на човекот,
кои инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот на
батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да ја
замени само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се
постапи соодветно, предадете го потрошениот
производ на применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска
опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот за тоа
како безбедно да се отстрани батеријата од
производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање на
отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето на
овој производ или батеријата, контактирајте со
вашата локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или со
продавницата каде што го купивте овој
производ.
Напомена за потрошувачите: Следните
информации се применливи само за
опремата продадена во земјите што ги
применуваат Директивите на ЕУ.
Производителот на овој производ е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Овластениот претставник
за EMC и безбедност на производот
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Повикајте се на
адресите дадени во засебните документи за
услуги или гаранција за какви било проблеми
со услугата или гаранцијата.
4МК
За ова упатство
• Упатствата во овој прирачник се дадени за
моделот STR-DH130. Бројот на моделот се
наоѓа на долниот десен агол на предниот панел.
Сликите што се искористени во ова упатство се
за европскиот модел и може да се разликуваат
од вашиот модел. Какви било разлики во
работата се означени со „Само за европскиот
модел“.
• Упатствата во овој прирачник ја опишуваат
работата на приемникот со доставениот
далечински управувач. Може да ги користите
и копчињата или регулаторите на приемникот
ако имаат исти или слични имиња како оние на
далечинскиот управувач.
Содржина
За ова упатство................................................. 4
Доставена дополнителна опрема ................ 6
Опис и локација на делови ........................... 7
Почеток............................................................ 13
Поврзувања
1: Инсталирање на звучниците .................. 13
2: Поврзување на звучниците..................... 14
3: Поврзување на аудио/видео опрема..... 14
4: Поврзување на антените (воздушни)... 17
5: Поврзување на кабелот
за напојување со наизменична
струја (главен довод)............................... 18
Ракување со далечинскиот
управувач
Пренамена на влезно копче ........................27
Ресетирање на влезните копчиња..............28
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост .............................29
Решавање проблеми......................................30
Спецификации ...............................................32
Индекс ..............................................................34
Подготовка на приемникот
Иницијализација на приемникот.............. 18
Избор на системот со звучници ................ 19
Прилагодување на тонот ............................. 19
Основни операции
Репродукција .................................................. 20
Преглед на информациите на екранот
на панелот.................................................. 21
Снимање преку приемникот ...................... 22
Операции на пребарувачот
на станици
Слушање на FM/AM-радио......................... 22
Претходно поставување на FM/AM
радиостаници
(Претходно поставување)...................... 24
Приeм на RDS-емитувањe........................... 26
(Само за моделите за Европа)
Основни операции
Употреба на менито за поставки............... 26
5МК
Доставена дополнителна
опрема
• Упатство за употреба (ова упатство)
• Водич за брзо поставување
• Кабел за FM-антена (воздушна) (1)
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
Вметнете две батерии R6 (големина AA)
(доставени) со спарување на 3 и # на
батериите со дијаграмот во одделот за
батерии на далечинскиот управувач.
• AM-антена циклусна (воздушна) (1)
• Далечински управувач (RM-AAU130) (1)
• Батерии R6 (големина AA) (2)
6МК
Забелешки
• Не оставајте го далечинскиот управувач на
екстремно топло или влажно место.
• Не користете нова батерија со старите батерии.
• Не мешајте мангански батерии и други видови
батерии.
• Не изложувајте го сензорот на далечинскиот
управувач на директна сончева светлина или
осветлувачки апарати. Тоа може да предизвика
дефект.
• Ако не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете можно
оштетување од протекување и корозија на
батериите.
• Контролните копчиња на далечинскиот
управувач може да се ресетираат на
стандардните поставки кога ќе ги замените или
извадите батериите. Одново доделете ги
влезните копчиња доколку се случи ова
(страница 27).
• Заменете ги сите батерии со нови кога
приемникот повеќе нема да реагира на
далечинскиот управувач.
Опис и локација на делови
Преден панел
1
qd
2 3
qs
4
qa
5
0
6
9
8
7
Индикатори на екранот на панелот
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (вклучено/во мирување)
(страница 18, 24)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (страница 14, 19)
C INPUT SELECTOR (страница 20, 22 – 25)
D Екран на панел
E Сензор за далечинскиот управувач
Прима сигнали од далечински управувач.
F MASTER VOLUME (страница 20)
G MUTING (страница 20)
H DIMMER
Ја прилагодува осветленоста на екранот
на панелот во 3 нивоа.
I DISPLAY (страница 21)
J BASS +/–, TREBLE +/– (страница 19)
K TUNING MODE, TUNING +/–,
MEMORY/ENTER (страница 23, 25)
L FM MODE (страница 23)
M PHONES приклучок (страница 30)
продолжува
7МК
N SP A/SP B
Засветува зависно од употребениот систем
со звучници (страница 19). Сепак, овие
индикатори не засветуваат ако излезот за
звучниците е исклучен или ако се поврзани
слушалки.
O SLEEP
Засветува кога е активиран тајмерот за
спиење (страница 11).
P Индикатори за пребарување
Засветува кога приемникот ќе најде
радиостаница.
MEMORY
Се активира функција на меморијата како
претходно поставена меморија (страница 24).
RDS (Само за моделите за Европа)
Се поставува на станица со RDS-услуги.
MONO
Моно-пренос
ST
Стерео-пренос
Претходно мемориран број на станица
(бројот ќе се смени согласно со избраната
претходно меморирана станица).
8МК
Заден панел
1
2
3
A Простор за аудиосигнали
(страница 14, 16)
Бело (L)
Приклучоци за AUDIO IN/OUT
Црвено (R)
Приклучок за PORTABLE IN
B Простор за ANTENNA (страница 17)
Приклучок за FM ANTENNA
Терминали за AM ANTENNA
C Простор за SPEAKERS (страница 14)
9МК
За контрола на приемникот
Далечински управувач
Користете го доставениот далечински
управувач за да работите со овој приемник
и со другата опрема. Далечинскиот
управувач е поставен да работи со аудио/
видео опремата на Sony. Може одново да го
поставите влезното копче да соодветствува
со опремата што е поврзана со приемникот
(страница 27).
RM-AAU130
B ?/1* (вклучено/во мирување)
Го вклучува приемникот или го поставува во
режим за мирување.
C Влезни копчиња
Ја избира опремата којашто сакате да ја
користите. Приемникот се вклучува кога
ќе притиснете кое било влезно копче.
Копчињата се поставени за контрола на
опремата на Sony.
G D.TUNING
Влегува во режим за пребарување станици.
H ENTER/MEMORY
Зачувува станица во текот на пребарувањето.
wd
1
ws
2
I AMP MENU
Го прикажува менито за работа со
приемникот.
3
K MUTING
Привремено го исклучува звукот.
Повторно притиснете го копчето за да го
вратите звукот.
wa
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
qj
qs
qh
N TUNING +/–
Скенира станица.
PRESET +/–
Избира претходно меморирани станици.
FM MODE
Извира моно или стерео FM-прием.
P RETURN/EXIT O
Се враќа на претходното мени.
Q
qd
qf
qg
L MASTER VOL +**/–
Го прилагодува нивото на јачината на звукот
на сите звучници истовремено.
, V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за да ги изберете
поставките, потоа притиснете
за да го
внесете/потврдите изборот.
R DISPLAY
Ги прикажува информациите на екранот на
панелот.
T Нумерички копчиња**
Поставува или пребарува до претходно
поставените станици.
10МК
V SLEEP
Го поставува приемникот да се исклучи
автоматски во определено време.
Секојпат кога ќе го притиснетеова копче,
екранот циклично се менува на следниов
начин:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Индикаторот „SLEEP“ засветува на екранот
на панелот кога се користи тајмерот за
спиење.
Совет
Притиснете SLEEP за да го проверите
преостанатото време пред да се исклучи
приемникот. Преостанатото време ќе се
појави на екранот на панелот. Тајмерот за
спиење ќе се откаже ако притиснете SLEEP
одново.
* Ако притиснете AV ?/1 (A) и ?/1 (B)
истовремено, приемникот и поврзаната
опрема ќе се исклучат (SYSTEM STANDBY).
Функцијата на AV ?/1 (A) се менува
автоматски секојпат кога ќе ги притиснете
влезните копчиња (C).
** Копчето за бројот 5, копчињата MASTER
VOL +/TV VOL + и N имаат опипливи
точки. Користете ги опипливите точки како
референци кога работите со приемникот.
За контрола на ТВ-уред на Sony
Држете притиснато TV (O), потоа
притиснете го портокаловото копче за да ја
изберете саканата функција.
Пример: Држете притиснато TV (O),
потоа притиснете TV CH +.
1
Држете
притиснато
TV
2
Притиснете
TV CH +
A TV ?/1 (вклучено/во мирување)
Го вклучува или исклучува ТВ-уредот.
H ENTER/MEMORY
Ги внесува изборите.
J TOOLS/OPTIONS
Ги прикажува опциите за функциите на
ТВ-уредот.
K MUTING
Ја активира функцијата за безгласност на
ТВ-уредот.
L TV VOL +**/–
Ја прилагодува јачината на звукот за
ТВ-уредот.
M MENU/HOME
Ги прикажува менијата на ТВ-уредот.
N TV CH +/–
Ги скенира претходно поставените
ТВ-канали.
P RETURN/EXIT O
Се враќа на претходното мени на ТВ-уредот.
R DISPLAY
Прикажува информации поврзани со
тековната програма на телевизија.
S -/-Го избира режимот за внесување ТВ-канал.
>10/
Ги избира броевите на каналите на на
дигиталниот терминал за CATV.
На пример, притиснете 2, >10/ и 1 за да
изберете 2.1.
x
x
T Нумерички копчиња**
Ги избира ТВ-каналите.
W TV INPUT
Го избира влезниот сигнал.
* Ако притиснете AV ?/1 (A) и ?/1 (B)
истовремено, приемникот и поврзаната
опрема ќе се исклучат (SYSTEM STANDBY).
Функцијата на AV ?/1 (A) се менува
автоматски секојпат кога ќе ги притиснете
влезните копчиња (C).
** Копчето за бројот 5, копчињата MASTER
VOL +/TV VOL + и N имаат опипливи
точки. Користете ги опипливите точки како
референци кога работите со приемникот.
продолжува
11МК
За контролирање на друга опрема на Sony
Име
Плеер за
дискови
Blu-ray, ДВД
Сателитски
пребарувач,
кабелски ТВпребарувач
Видеорекордер
ЦД-плеер
MDплатформа,
Платформа
за касети
AV ?/1a)
Вклучено
Вклучено
Вклучено
Вклучено
Вклученоc)
E
POP UP/MENU
Мени
–
–
–
–
F
TOP MENU
Упатства на
екран
–
–
–
–
A
H
ENTER/MEMORY
Внесува
Внесува
Внесува
Внесува
–
J
TOOLS/OPTIONS
Мени со
опции
Мени со
опции
–
–
–
Мени
M
MENU/HOME
Мени
Мени
–
–
N
./>
Прескокнува
нумера
Избира канал Индекс за
пребарување
Прескокнува
нумера
Прескокнува
нумера
REPLAY
/
ADVANCE
Повторно
преслушува,
премотува
напред
–
Повторно
преслушува,
премотува
напред
–
–
m/M
Пребарува
напред, назад
–
Премотува
напред, назад
Премотува
напред, назад
Премотува
напред, назад
Nb)
Репродуцира
–
Репродуцира
Репродуцира
Репродуцира
X
Паузира
–
Паузира
Паузира
Паузира
x
Застанува
–
Застанува
Застанува
Застанува
RETURN/EXIT O
Се враќа
Се враќа,
излегува
–
–
–
Внесува
Внесува
Внесува
Внесува
Внесуваc)
P
Q
V/v/B/b
Избира
Избира
Избира
–
–
R
DISPLAY
Прикажува
Прикажува
Прикажува
Прикажува
Прикажуваc)
S
-/--
–
–
–
–
–
>10/
–
(.)dotd)
Нумера > 10
Нумера > 10
–
CLEAR
Чистење
Чистење
–
–
–
Канал
Канал
Нумера
Нумераc)
x
T
Нумерички копчињаb) Нумера
a) Ако притиснете AV ?/1 (A) и ?/1 (B)
Забелешки
истовремено, приемникот и поврзаната
опрема ќе се исклучат (SYSTEM STANDBY).
Функцијата на AV ?/1 (A) се менува
автоматски секојпат кога ќе ги притиснете
влезните копчиња (C).
b) Копчето за бројот 5, копчињата MASTER
VOL +/TV VOL + и N имаат опипливи точки.
Користете ги опипливите точки како
референци кога работите со приемникот.
c) Само за MD-платформата.
d)На пример, притиснете 2, >10/ и 1 за да
изберете 2.1.
• Горенаведеното објаснување е наменето да
служи како пример.
• Во зависност од моделот на поврзаната опрема,
некои функции што се објаснети во ова
поглавје нема да работат со доставениот
далечински управувач.
x
12МК
Можете да уживате во аудио/видео
опремата поврзана со приемникот следејќи
ги едноставните чекори подолу.
Инсталирање и поврзување на
звучниците (страница 13, 14)
Поврзување на аудио/видео опрема
(страница 14, 16)
Поврзувања
Поврзувања
Почеток
1: Инсталирање на
звучниците
Овој приемник ви овозможува да
користите 2.0 канален систем.
Пример за конфигурација на
системот со звучници
Лев
звучник
Десен
звучник
Подготвување на приемникот
Видете „5: Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична струја (главен
довод)” (страница 18) и „Иницијализација на
приемникот” (страница 18).
Избор на системот со звучници
(страница 19)
13МК
2: Поврзување на
звучниците
3: Поврзување на аудио/
видео опрема
Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен довод).
Лев звучник
Поврзување на аудио опремата
Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен довод).
Плеер за Super
Audio CD,
ЦД-плеер
A
A
Терминали B
за SPEAKERS*
A
1
10 mm
(13/32")
2
Десен звучник
4
B
3
A
A Кабли за звучниците
(не се доставуваат)
* Ако имате дополнителен систем со звучници,
поврзете ги со терминалите B за SPEAKERS.
Може да го изберете системот што сакате да го
користите со копчето SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) на приемникот (страница 19).
Пренослив
аудио
MDплатформа,
платформа
за касети
A Аудио кабел (не се доставува)
B Фоно-кабел со приклучок за
стерео-слушалки (не се доставува)
* Мора да го направите ова поврзување ако
сакате да снимате (страница 22).
14МК
Забелешки
Поврзувања
• Звукот може да биде изобличен или
испрекинат кога слушате опрема поврзана со
приклучок за PORTABLE IN. Ова не е дефект
и зависи од поврзаната опрема.
• Зголемете го нивото за јачина на тонот ако
звукот од опремата поврзана со приклучок за
PORTABLE IN е многу тивок. Сепак, проверете
дали сте го намалиле нивото за јачина на тонот
со што ќе избегнете оштетување на звучникот
пред да го смените влезот.
15МК
Поврзување на видео опремата
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување со
наизменична струја (главен довод).
Плеер за дискови Blu-ray,
ДВД -плеер
Видео
сигнали
Аудио сигнали
Со приклучокот за
VIDEO IN на ТВ-уредот.
A
A
Со приклучокот
за VIDEO IN на
ТВ-уредот.
Видео
сигнали
Аудио
сигнали
Сателитски пребарувач,
Кабелски ТВ-пребарувач
A Аудио кабел (не се доставува)
* Мора да го направите ова поврзување ако
сакате да снимате (страница 22).
16МК
A
Со приклучокот
за VIDEO IN на
ТВ-уредот.
Видео
сигнали
Аудио
сигнали
Видеорекордер,
ДВД-снимач
Забелешки
4: Поврзување на антените
(воздушни)
Пред поврзување на антените (воздушни),
проверете дали сте го исклучиле кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен довод).
FM жична антена
(воздушна) (дадена)
AM антена рамка
(воздушна) (дадена)
Забелешки
• За спречување на шум, држете ја AM антената
рамка (воздушна) подалеку од приемникот и од
другата опрема.
• Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле
FM жичната антена (воздушна).
• По поврзување на жичната FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
17МК
Поврзувања
• Зададената поставка на влезните копчиња за
BD/DVD и VIDEO на далечинскиот управувач
е како што следи:
BD/DVD: Плеер за дискови Blu-ray
VIDEO: Видеорекордер
Проверете дали сте ја смениле зададената
поставка за влезното копче за BD/DVD
(и за VIDEO) за да може да ко користите ова
копче за контрола на ДВД-плеерот ( и на ДВдснимачот). За детали, погледнете „Пренамена
на влезно копче” (страница 27).
• Може и да го преименувате влезот за BD/DVD
и VIDEO за да се прикажува на пеиказот на
панелот на приемникот. За детали, погледнете
„Именување влезови” (страница 20).
5: Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод)
Поврзете го кабелот за напојување со
наизменична струја (главен довод) во
ѕидниот штекер.
Кабел за напојување со
наизменична струја (главен довод)
Подготовка на приемникот
Иницијализација на
приемникот
Иницијализирајте го приемникот според
следната постапка пред да го користите
приемникот за првпат. Оваа постапка може
да се употреби и за враќање на фабрички
стандардни поставки.
Користете ги копчињата на приемникот за
да ја изведете оваа операција.
?/1
1
2
Во ѕидниот штекер
18МК
Притиснете ?/1 за да го
исклучите приемникот.
Држете ?/1 5 секунди.
Извесно време, на екранот на панелот
се прикажува „CLEARING“, потоа
преминува во „CLEARED“.
Промените или прилагодувањата на
поставките сега се ресетирани на
зададените.
Избор на системот со
звучници
Може да го прилагодите квалитетот на
тонот за звучниците.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Притискајте SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) повторливо за да го изберете
системот со звучници што сакате да
го активирате.
За избор
Осветлување
Звучници поврзани со
терминалите SPEAKERS A
SP A
Звучници поврзани со
терминалите SPEAKERS B
SP B
Звучници поврзани и со
SPEAKERS A и со B
(паралелно поврзување).
SP A
SP B
Притискајте TREBLE + или TREBLE –
повторливо за да го прилагодите
нивото на високите тонови.
Притискајте BASS + или BASS –
повторливо за да го прилагодите
нивото на басот.
Можете да прилагодувате од –10 dB до
+10 dB во интервал од 1 dB.
Првичната поставка е 0 dB.
За исклучување на излезот за
звучници
Притискајте SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
повторливо додека не се исклучат
индикаторите „SP A“ и „SP В“ на екранот.
Забелешка
Не може да го менувате системот со звучници со
притискање на SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) кога
се поврзани слушалки.
19МК
Подготовка на приемникот
Може да ги изберете звучниците што
сакате да ги активирате ако сте ги поврзале
со SPEAKERS A и со B терминалите.
Користете ги копчињата на приемникот за
да ја изведете оваа операција.
Прилагодување на тонот
За активирање на функцијата за
безвучност
Основни операции
Репродукција
Влезни
копчиња
Притиснете MUTING.
Функцијата за безвучност ќе се откаже кога
ќе го направите следново.
• Притиснете го копчето одново.
• Зголемете ја јачината на звукот.
• Исклучете го приемникот.
За да се избегне оштетување на
звучниците
Проверете дали сте ја намалиле јачината на
звукот пред да го исклучите приемникот.
AMP
MENU
Именување влезови
MUTING
,
V/v/B/b
1
2
3
MASTER
VOL +/–
Вклучете ја поврзаната опрема.
Може да внесете име со најмногу 8 знаци за
влезовите (освен за TUNER) коишто ќе се
прикажуваат на екранот на панелот.
Подобро е да ја именувате опремата
отколку приклучоците.
1
Вклучете го приемникот.
Притиснете го влезното
копчето што соодветствува
на саканата опрема.
Можете да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
Избраниот влез се појавува на екранот
на панелот.
Може да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
2
3
Забелешка
Кога ќе притиснете TUNER, накусо се
прикажуваат „FM TUNER“ или „AM
TUNER“ и потоа се прикажува
фреквенцијата на екранот на панелот.
4
5
Репродуцирајте го изворот.
Притиснете MASTER VOL +/– за
да ја прилагодите јачината на
звукот.
Можете да користите и MASTER
VOLUME на приемникот.
20МК
Притиснете го соодветното
влезно копче за кое што сакате
да создадете име.
Притиснете AMP MENU.
Притискајте V/v повторливо за
да изберете „NAME IN“, потоа
притиснете
или b.
Курсорот започнува да трепка и може
да внесете знак.
4
Притиснете V/v за да изберете
знак, потоа притиснете B/b за
да ја поместувате позицијата за
внесување напред или назад.
Совети
•Може да изберете вид на знак со
притискање на V/v.
Симболи за азбука (големи букви) t
Броеви t
•Притиснете b за да внесете празно место
без избор на знак.
Ако сте згрешиле
Притискајте B/b додека не почне да
трепка знакот што сакате да го
смените, потоа притиснете V/v за да го
изберете точниот знак.
5
Притиснете
.
Името што го внесовте е регистрирано.
Влезни
копчиња
* Индексното име се појавува само кога
имате назначено име за влезот или за
претходно поставената станица
(страница 20, 25). Индексното име не се
појавува кога се внесени само празни
места или кога е исто како името за
влезот.
Забелешка
Знаците и интерпукцијата на некои јазици нема
да се прикажуваат.
AMP
MENU
DISPLAY
1
2
Притиснете го соодветното
влезно копче за кое што сакате
да проверите информација.
Притиснете AMP MENU,
потоа притискајте DISPLAY
повторливо.
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето, екранот циклично се менува
на следниов начин:
Индексно име за влезот* t Избран
влез t Ниво за јачина на звук
Кога слушате FM и AM-радио
Претходно меморирана
радиостаница* t Фреквенција, опсег
и број на меморираната станица t
Ниво за јачина на звукот
21МК
Основни операции
Преглед на информациите
на екранот на панелот
При прием на RDS-емитување
(Само за моделите за Европа)
Име на програмска услуга или име на
претходно поставена станица* t
Фреквенција, опсег и број на
меморирана станица t Ниво за
јачина на звукот
Снимање преку приемникот
Може да снимите звук од опремата
за аудио/видео преку приемникот.
Погледнете во упатството за работа што
се доставува опремата за снимање.
1
Притиснете го влезното
копчето што соодветствува
на опремата за репродукција.
Можете да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
2
Подгответе ја опремата за
репродукција.
На пример, вметнете го ЦД-то што
сакате да го копирате во ЦД-плеерот.
3
Подгответе ја опремата за
снимање.
Вметнете празна лента или
видеокасета во опремата за снимање
(поврзана соприклучоците за MD/
TAPE AUDIO OUT или VIDEO
AUDIO OUT).
4
Започнете да снимате со
опремата за снимање, потоа
вклучете ја опремата за
репродукција.
Операции на пребарувачот на
станици
Слушање на FM/AM-радио
Можете да слушате FM и AM-емитување
преку вградениот пребарувач. Проверете
дали сте ги поврзале FM и AM-антените
(воздушни) со приемникот (страница 17)
пред работата.
Совет
Скалата за пребарување за директно
пребарување е прикажана подолу.
Област
FM
AM
САД, Канада
100 kHz
10 kHz*
Европа
50 kHz
9 kHz
* AM-скалата за пребарување може да се смени
(страница 24).
TUNER
Нумерички
копчиња
D.TUNING
Забелешки
• Некои извори содржат заштита на авторските
права за да спречат снимање. Во тој случај, нема
да можете да снимате од изворот.
• Прилагодувањата на звукот не влијаат врз
излезниот сигнал од приклучоците за MD/
TAPE AUDIO OUT или VIDEO AUDIO OUT.
• Функцијата за автоматско мирување на
приемникот може да се вклучи и да го прекине
снимањето додека се снима изворот. Во тој
случај, поставете „AUTO.STBY“ на „STBY OFF“
(страница 27).
• Може да снимите звук од опремата за аудио/
видео поврзана со овој приемник. Сепак, не
може да снимате слики преку овој приемник.
22МК
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
FM MODE
Автоматско пребарување станица
(автоматско пребарување)
1
2
Притискајте TUNER повторливо
за да изберете опсег на FM
или AM.
Притиснете TUNING + или
TUNING –.
Може директно да ја внесете
фреквенцијата на станицата преку
нумеричките копчиња.
1
Може да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
2
3
Употреба на контролните
копчиња на приемникот
1 Префлете INPUT SELECTOR за избор на
Притиснете D.TUNING.
Притискајте ги нумеричките
копчиња за да ја внесете
фреквенцијата.
Пример 1: FM 102.50 MHz
• Само за модели во САД и Канада:
Изберете 1 b 0 b 2 b 5
• Други модели:
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
опсег за FM или AM.
2 Притискајте TUNING MODE
повторливо за да изберете „AUTO“.
3 Притиснете TUNING + или TUNING –.
Во случај на слаб FM-стерео
прием
Изберете моно аудио за да го намалите
изобличувањето на звукот ако приемот
на FM во стерео е слаб и „ST“ трепка на
екранот на панелот.
Притискајте FM MODE повторливо додека
не засвети „MONO“ на екранот на панелот.
Притискајте FM MODE повторливо додека
индикаторот за „MONO“ на екранот на
панелот не засвети за да се вратите во
режим за стерео.
Притискајте TUNER повторливо
за да изберете опсег на FM
или AM.
Совет
Прилагодете ја насоката на циклусната
антена за AM (воздушна) за оптимален
прием откако ќе ја најдете AM-станицата.
4
Притиснете
.
Ако не можете да најдете
станица
Се појавуват „- - - .- - MHz“ или „- - - - kHz“
и потоа екранот се враќа на тековната
фреквенција.
Проверете дали сте ја внеле точната
фреквенција. Повторете ги чекорите
од 2 до 4. Фреквенцијата не се користи во
вашата област ако не можете да ја најдете
станицата.
23МК
Операции на пребарувачот на станици
TUNING + скенира од пониските кон
повисоките фреквенции на станиците,
а TUNING – скенира од горе надолу.
Приемникот прекинува со скенирање
секојпат кога ќе најде станица.
Директно пребарување на
станица (Директно пребарување)
Менување на AM скалата за
пребарување
(само модели во САД и Канада)
Можете да ја смените AM-скалата на
пребарување на 9 kHz или 10 kHz преку
копчињата на приемникот.
?/1
Претходно поставување на
FM/AM радиостаници
(Претходно поставување)
Може да зачувате до 30 FM и 30 AM
станици како ваши омилени веќе
програмирани станици.
TUNER
TUNING MODE
1
2
3
Нумерички
копчиња
ENTER/
MEMORY
Притиснете ?/1 за да го
исклучите приемникот.
AMP
MENU
Додека држите TUNING MODE,
притиснете ?/1.
,
V/v/B/b
Сменете ја тековната AM-скала
за пребарување на 9 kHz
(или 10 kHz).
PRESET
+/–
Повторете ја горната постапка за
да ја ресетирате скалата на 10 kHz
(или 9 kHz).
1
Забелешка
Сите претходно поставени станици ќе се
избришат кога ќе ја смените скалата за
пребарување.
Притискајте TUNER повторливо
за да изберете опсег на FM
или AM.
Може да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
2
3
Најдете ја станицата што сакате
да ја поставите користејќи
Автоматско пребарување
(страница 23) или Директно
пребарување (страница 23).
Притиснете ENTER/MEMORY.
Може да користите и MEMORY/
ENTER на приемникот.
24МК
4
Притискајте ги нумеричките
копчиња за да изберете
претходно поставен број.
Може да притиснете и PRESET + или
PRESET – за да изберете број на
меморирана станица.
5
Притиснете
3
4
5
3
4
5
30
29
28
...
•Може да изберете вид на знак со
притискање на V/v.
Симболи за азбука (големи букви) t
Броеви t
•Притиснете b за да внесете празно место
без избор на знак.
Може да ги пририскате и нумеричките
копчиња за да ја изберете претходно
поставената станица. Притиснете за
да го вклучите изборот.
1 Префлете INPUT SELECTOR за избор на
опсег за FM или AM.
2 Притискајте TUNING MODE
повторливо за да изберете „PRESET“.
3 Постојано притискајте TUNING + или
TUNING – за да ја изберете саканата
станица.
Притиснете V/v за да изберете
знак, потоа притиснете B/b за
да ја поместувате позицијата за
внесување напред или назад.
Совети
27
Употреба на контролните
копчиња на приемникот
Притискајте V/v повторливо за
да изберете „NAME IN“, потоа
притиснете
или b.
Може да внесете најмногу 8 знаци за да
именувате станица.
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето, може да изберете веќе
поставена станица на следниот начин:
2
Притиснете AMP MENU.
Курсорот започнува да трепка и може
да внесете знак.
Постојано притискајте PRESET +
или PRESET – за да ја изберете
станицата.
1
Вклучете ја претходно
меморираната станица за
којашто сакате да создадете
име (страница 25).
Ако сте згрешиле
Притискајте B/b додека не почне да
трепка знакот што сакате да го
смените, потоа притиснете V/v за да го
изберете точниот знак.
6
Притиснете
.
Името што го внесовте е регистрирано.
Забелешка (Само за моделите за
Европа)
Кога именувате RDS-станица (систем со радиоподатоци) и кога ќе ја изберете таа станица, се
прикажува името за програмската услуга
наместо името што го внесовте.
25МК
Операции на пребарувачот на станици
2
2
Притискајте TUNER повторливо
за да изберете опсег на FM
или AM.
Можете да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
Притискајте на TUNER
повторливо за да изберете
опсег на FM или AM.
Може да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
Повторете ги чекорите од 1 до 5
за да меморирате друга станица.
Избор на претходно поставените
станици
1
1
.
Станицата е меморирана како
избраниот претходно поставен број.
6
Именување на претходно
поставени станици
Приeм на RDS-емитувањe
(Само за моделите за Европа)
Приемникот ви овозможува да користите
Систем со радиоподатоци (RDS) којшто
дозволува радио станиците да испраќаат
дополнителни информации заедно со
вообичаениот сигнал на програмирање.
Овој приемник нуди погодни RDS
карактеристики, како што е прикажување
на името на услужната програма.
RDS е достапен само за FM-станици.*
* Сите FM-станици не овозможуваатRDS-услуга,
ниту даваат исти вид услуги. Ако не ви се
познати RDS-услугите во вашата област,
проверете кај локални радиостаници за детали.
Едноставно изберете ја станицата
во FM-опсег преку Директно
пребарување (страница 23),
Автоматско пребарување
(страница 23) или преку
пребарување претходно поставени
станици (страница 25).
Кога ќе најдете станица којашто дава
RDS-услуги, „RDS“ засветува и името на
услужната програма се појавува на екранот
на панелот.
Забелешка
RDS нема да работи правилно ако станицата што
сте ја нашле не го емитува RDS-сигналот или ако
јачината на сигналот е слаба.
Совет
Може да ја проверите фреквенцијата со
повторливо притискање на DISPLAY додека
се прикажува името на услужната програма
(страница 21).
26МК
Основни операции
Употреба на менито за
поставки
Може да го прилагодите приемникот со
разни приспособувања преку менито за
поставки.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
3
Притиснете AMP MENU.
Притискајте V/v повторливо за
да го изберете саканото мени,
потоа притиснете
или b.
Press V/v повторливо за да ја
изберете саканата поставка,
потоа притиснете
.
За да се вратите на претходниот
екран
Притиснете B или RETURN/EXIT O.
За излегување од менито
Притиснете AMP MENU.
Забелешка
Некои параметри и поставки може да се
појавуваат затемнети на екранот на панелот.
Тоа значи дека се недостапни или фиксни
и непроменливи.
Преглед на менијата
x BALANCE (Баланс на звучници)
Ви овозможува да го прилагодувате
балансот меѓу левите и десните звучници.
Може да прилагодувате од BAL. L+10 dB до
BAL. R+10 dB во интервал од 1 dB.
Првичната поставка е BAL. 0.
x NAME IN (Именување)
Ви дозволува да ставите имиња за
влезовите и меморираните станици.
Погледнете „Именување влезови”
(страница 20) и „Именување на претходно
поставени станици“ за детали
(страница 25).
Во дозволува да го поставите приемникот
да се префрлува во режим на мирување
автоматски кога не го користите или кога
не постои влез на сигнали во приемникот.
• STBY ON
Се префрлува во режим на мирување по
околу 30 минути.
• STBY OFF
Не се префрлува во режим на мирување.
Забелешки
• Оваа функција не работи кога ќе се изберете
влез за TUNER.
• Тајмерот за спиење има предност кога
истовремено користите автоматски режим на
мирување и тајмер за спиење.
Пренамена на влезно копче
Може да ги смените зададеинте поставки
на влезните копчиња за да соодветствуваат
со системот. На пример, ако поврзете плеер
за дискови Blu-ray во приклучок за SAT на
приемникот, може да го поставите копчето
SAT на овој далечински управувач да го
контролира плеерот за дискови Blu-ray.
Забелешка
Не може да ги пренамените влезните копчиња
TUNER и PORTABLE.
1
Држете го притиснато влезното
копче коешто сакате да го
пренамените.
Пример: Држете притиснато SAT.
2
Со осврт на табелата подолу,
притиснете го соодветното
копче за саканата категорија.
Пример: Притиснете 8.
Сега може да го користите копчето
SAT за контрола на плеерот за дискови
Blu-ray.
продолжува
27МК
Основни операции/Ракување со далечинскиот управувач
x AUTO.STBY (Автоматски режим
на мирување)
Ракување со далечинскиот
управувач
Категории и соодветни
копчиња
Категории
Притиснете
VCR (режим за ракување
VTR 3)a)
1
Ресетирање на влезните
копчиња
TV INPUT
?/1
DVD-плеер
2
(режим за ракување DVD1)
DVD-снимач
(режим за ракување
DVD3)b)
3
CD-плеер
4
Дигитален сателитски
приемник за европски
пазар
5
DVR (Терминал за
дигитална кабелска
телевизија)
6
MASTER
VOL –
DSS (Дигитален сателитски 7
приемник)
8
Плеер за дискови Blu-ray
(режим за ракување BD1)c)
Плеер за дискови Blu-ray
9
(режим за ракување BD3)c)
MD-платформа
0/10
Касетофон
-/--
a) Видеорекордерите на Sony се управуваат
со поставката VTR 3 што соодветствува
со VHS.
b) ДВД-снимачите на Sony се управуваат со
поставката DVD1 или DVD3. Осврнете се
на упатството за работа што се доставува
со ДВД-снимачите за детали.
c)
Осврнете се на упатството за работа што
се доставува со плеерот за дискови Blu-ray
или со снимачот за дискови Blu-ray за
детали околу поставката BD1 или BD3.
28МК
1
2
Притиснете ?/1 и TV INPUT
додека држите MASTER VOL –.
Пуштете ги сите копчиња.
Влезните копчиња се ресетирани на
зададената поставка.
За поставувањето
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедност
Ако цврст објект или течност паднат во
кутијата, исклучете го приемникот и нека
го провери обучено лице пред да
продолжите со работа.
За струјни извори
За акумулирање топлина
Иако приемникот се загрева за време на
работата, ова не претставува дефект. Ако
постојано многу го користите овој
приемник, температурата на кутијата на
врвот, од страните и на дното значително
се зголемува. За да не се изгорите, не ја
допирајте кутијата.
За оперативноста
Пред да поврзете друга опрема, осигурете
се дека сте го изгаснале и исклучиле
приемникот.
За чистење
Чистете ги кутијата, плочата и контролите
со мек материјал малку натопен со слаб
раствор на детергент. Не користете каков
било вид абразивно перниче, прашок за
чистење или растворувач, како што е
алкохол или бензин.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот приемник,
консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony.
29МК
Дополнителни информации
• Пред да управувате со приемникот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на плочата
со името на задната страна на
приемникот.
• Единицата не е исклучена од AC
струјниот извор (приклучокот) сè додека
е поврзан во ѕидниот штекер, дури и ако
самата единица е исклучена.
• Ако не планирате подолго време да го
користите приемникот, осигурете се дека
сте го исклучиле приемникот од ѕидниот
штекер. Фатете го самиот приклучок,
никогаш не влечете го кабелот за да го
исклучите кабелот за напојување со
наизменична струја (главен довод).
• Кабелот за напојување (главен довод)
може да се замени само кај квалификуван
сервис.
• (само модели во САД и Канада)
Едниот забец на приклучокот е поширок
од другиот од безбедносни причини
може да се вметне во ѕидниот приклучок
на само еден начин. Ако не може да го
вметнете приклучокот во штекерот
докрај, контактирајте со продавачот.
• Поставете го приемникот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
загревање и за да го продолжите животот
на приемникот.
• Не го поставувајте приемникот
во близина на топлотни извори или
на место кое е на директна сончева
светлина, има прекумерна прашина
или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо што
може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на опрема како што е TV, VCR
или магнетофон. (Ако приемникот се
користи во комбинација со TV, VCR или
магнетофон и поставен е премногу
блиску до таа опрема, може да се појави
шум и квалитетот на сликата ќе трпи. Ова
особено е веројатно кога се користи
домашна антена (воздушна). Затоа
препорачуваме да се користи надворешна
антена (воздушна).)
• Внимавајте кога го поставувате
приемникот на површини кои се посебно
обработени (со восок, масло, средство за
полирање итн.) бидејќи како резултат
може да предизвикате дамки или
обезбојување на површината.
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии
додека го користите приемникот,
користете го ова упатство за решавање
проблеми за да ви помогне да го решите
проблемот. Ако кој било проблем
продолжи, консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony. Забележете дека ако
сервисниот персонал промени некои
делови за време на поправката, овие делови
може да бидат задржани.
Напојување
Приемникот автоматски се исклучува.
• „AUTO.STBY“ е поставено на
„STBY ON“ (страница 27).
• Функцијата на тајмерот за спиење
функционира (страница 11).
Звук
Нема звук од некој од звучниците.
• Поврзете пар слушалки во приклучокот
за PHONES за да потврдите дека звукот
излегува од слушалките. Ако од
слушалките излегува само еден канал,
опремата можеби не е поврзана
правилно на приемникот. Проверете
дали сите кабли се вметнати докрај во
приклучоците на приемникот и на
опремата. Ако и двата канали
излегуваат од слушалките, звучникот не
е поврзан правилно со приемникот.
Проверете го поврзувањето на
звучникот што не произведува никаков
звук.
• Проверете дали се поврзани со
приклучоците и за L и за R на
аналогната опрема. Аналогната опрема
треба да е поврзана со двата
приклучоци L и R. Користете
аудиокабел (не се доставува).
30МК
Нема звук од некоја одредена опрема.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана во приклучоците на
аудиовлез за таа опрема.
• Проверете дали кабелот што се користи
за поврзување е докрај вметнат во
приклучоците на приемникот и на
опремата.
Нема звук без оглед која опрема ќе
се избере или се слуша само многу
слаб звук.
• Проверете дали сите кабли за
поврзување се влезени во нивните
приклучоци за влез/излез за
соодветните приклучоци на
приемникот, звучниците и опремата.
• Проверете дали приемникот и целата
опрема се вклучени.
• Проверете дали MASTER VOLUME
е поставено на „VOL MIN“.
• Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) е поставено на „OFF“.
• Проверете дали се поврзани
слушалките.
• Притиснете MUTING за да ја откажете
функцијата за безгласност.
• Обидете се да притиснете влезно копче
на далечинскиот управувач или преку
INPUT SELECTOR на приемникот да ја
изберете опремата по ваш избор
(страница 20).
• Активиран е заштитниот уред на
приемникот. Исклучете го приемникот,
отстранете го проблемот со краткиот
спој и повторно вклучете ја струјата.
Има сериозен шум или бучава.
• Проверете дали звучниците и опремата
се добро поврзани.
• Проверете дали каблите за поврзување
се подалеку од трансформаторот или од
моторот и најмалку 3 метри (10 стапки)
подалеку од телевизорот или од
флуоресцентното светло.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Отворите и приклучоците се валкани.
Избришете ги со ткаенина која е малку
натопена со алкохол.
Левиот и десниот звук се
небалансирани или се обратно
поврзани.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно и безбедно поврзани.
• Прилагодете го балансот за звучниците
(страница 27).
Има остар шум, испрекината бучава
или изобличување кога слушате
опрема поврзана со приклучок за
PORTABLE IN.
• Проверете дали опремата е безбедно
поврзана.
• Ова не е дефект и зависи од поврзаната
опрема.
Не може да се реализира снимањето.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана.
• Изберете ја изворната опрема преку
влезните копчиња (страница 20).
• Изворот содржи заштита заштита на
авторските права за да се спречи
снимање. Во тој случај, нема да можетда
снимате од изворите.
Функцијата на пребарувачот не може
да се избере.
• Консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
FM-приемот е слаб.
• Употребете 75-омски коаксијален кабел
(не се доставува) за да го поврзете
приемникот со надворешна FM-антена
(воздушна) како што е прикажано
подолу.
RDS не работи.*
• Проверете дали сте избрале FM RDS
станица.
• Изберете посилна FM-станица.
• Избраната станица не емитува RDSсигнал или јачината на сигналот е слаба.
Не се појавува саканата RDSинформација.*
• Услугата можеби е привремено
недостапна. Контактирајте со
радиостаницата и дознајте дали
навистина ја обезбедуваат дадената
услуга.
Надворешна FM-антена (воздушна)
* Само за моделите за Европа.
Приемник
31МК
Дополнителни информации
Пребарувач
Радио станиците не може да се
препознаат.
• Проверете дали антените (воздушните)
се безбедно поврзани. Прилагодете ги
антените (воздушните) и поврзете
надворешна антена (воздушна) ако
е потребно.
• Јачината на сигналот на станиците
е премногу слаба со автоматско
пребарување. Користете директно
пребарување.
• Осигурете се дека правилно ја
поставувате скалата за пребарување
(кога ги пребарувате AM станиците со
директно пребарување) (страница 23).
• Нема претходно поставена станица или
претходно поставените станици се
избришани (кога се користи
пребарување со скенирање на
претходно поставените станици).
Претходно поставете ги станиците
(страница 24).
• Притискајте DISPLAY повторливо за да
се појави фреквенцијата на екранот на
панелот.
Далечински управувач
Спецификации
Далечинскиот управувач не
функционира.
• Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за далечинскиот
управувач на приемникот.
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеќу далечинскиот управувач
и приемникот.
• Ако се слаби, заменете ги сите батерии
во далечинскиот управувач со нови.
• Проверете дали го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУДИО
МОЌНОСТ
ИЗЛЕЗ НА МОЌНОСТ И ВКУПНА
ХАРМОНСКА ДИСТОРЗИЈА:
(само моделот во САД)
Со оптоварувања од 8 оми, со активирани
два канала од 20 – 20,000 Hz; со номинална
вредност 90 вати Hz – 20,000 Hz; по канал за
минимум RMS-моќност, со не повеќе од
0.09% вкупна хармонична дисторзија од
250 миливати на номиналната вредност
на излезот.
Дел на засилувач
Пораки за грешки
Се појавува порака на екранот на панелот
ако има грешка. Можете да ја проверите
состојбата на системот според пораката.
Консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony ако проблемот опстојува.
ЗАШТИТА
Променлива струја излегува до
звучниците или приемникот е покриен, а
отворите за вентилација се блокирани.
Приемникот автоматски ќе се исклучи по
неколку секунди. Проверете го
поврзувањето на звучниците и повторно
вклучете ја струјата.
Чистење на меморијата
Поглавје со референци
За чистење
Видете
Сите меморирани поставки
страница 18
32МК
Само за модели за САД, Канада и Европа1)
Минимална излезна моќност за RMS (8 оми,
20 Hz – 20 kHz, THD 0.09%)
90 W + 90 W
Излезна моќ на стерео режим (8 оми, 1 kHz,
THD 1%)
100 W + 100 W
1) Измерено при следните услови:
Област
Побарувања за
напојување
САД, Канада
120 V AC, 60 Hz
Европа
230 V AC, 50 Hz
Реакција на фреквенција
Аналогна
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (со BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Влез
Аналогно (PORTABLE IN)
Чувствителност: 1 V/
50 киломи
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Влезови
Аналогни (освен PORTABLE IN)
Чувствителност: 500 mV/
50 килооми
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Излези
Аналогни (AUDIO OUT)
Волтажа: 500 mV/
10 килооми
Тон
Нивоа на зајакнување
±10 dB, во интервали
од 1 dB
2) INPUT SHORT (со BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB).
3) Оптоварена мрежа, ниво на влез.
Дел на FM-пребарувач
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (воздушна) Жичена FM-антена
(воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
Побарувања за напојување
Област
Побарувања за
напојување
САД, Канада
120 V AC, 60 Hz
Европа
230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
на струја
200 W
Потрошувачка на струја (за време на режим
на мирување)
0,3 W
Димензии (ш/в/д) (прибл.)
430 мм × 132,5 мм ×
279 мм (17 инчи ×
5 1/4 инчи × 11 инчи)
вклучително издадените
делови и контроли
Маса (Прибл.)
6,4 кг (14 фунти 2 унци)
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
Дел на AM-пребарувач
Опсег на пребарување
Област
Општо
Скала на пребарување
9 kHz чекор
САД, Канада
530 kHz –
1,710 kHz
531 kHz –
1,710 kHz
Европа
–
531 kHz –
1,602 kHz
Халогенирани забавувачи на пламен не
се користени во определените печатени
електрични плочи.
Дополнителни информации
10 kHz
чекор
Антена (воздушна) Циклична антена
(воздушна)
33МК
Индекс
A–Z
К
AUTO.STBY 27
BALANCE 27
BASS 19
MD-платформа
поврзување 14
RDS 26
TREBLE 19
Кабелски ТВ-пребарувач
поврзување 16
Касетофон
поврзување 14
П
Безвучност 20
Плеер за Super Audio CD
поврзување 14
Плеер за дискови Blu-ray
поврзување 16
Пораки за грешки 32
Првична поставка 18
Пребарувач
поврзување 17
В
С
А
Автоматско
пребарување 23
Б
Видеорекордер
поврзување 16
Д
Далечински управувач 10
ДВД-плеер
поврзување 16
ДВД-снимач
поврзување 16
Директно
пребарување 23
З
Звучници
инсталирање 13
поврзување 14
И
Избор
на претходно
поставени
станици 25
Именување
влезови 20
на претходно
поставени
станици 25
34МК
Сателитски пребарувач
поврзување 16
Снимање 22
Т
Тајмер за спиење 11
Ц
ЦД-плеер
поврзување 14
Ч
Чистење
далечински
управувач 28
меморија 18
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising