Sony | STR-DE197 | Sony STR-DE197 Упатства за употреба

4-253-437-11(1)
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Видео Дата
++389 34 211804
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
М
И
П
Р
Упатство за употреба
++389 2 3081700
За дополнителнм ииформации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
FM Стерео
FM/AM-приемник
++389 46 261281
Е
Р
Скопје
++389 47 227236
О
К
Битола
Кориснику,
Бројот на моделот и серискиот број се наоѓаат на страната на уредот. Овие броеви
впишете ги на долните линии. При потреба од сервис, наведете ги овие броеви.
Модел бр.
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
STR-DE197
© 2004 Sony Corporation
Sony Corporation Печатено во Македонија
Сериски бр.
ВНИМАНИЕ
MK
За спречување на пожар или
електричен удар, не го изложувајте
уредот на дожд и влага.
Не поставувајте го уредот во близина на тесен
простор, како полица за книги и сл.
Почитувани клиенти,
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi
системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6) месеци за
квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување
со резервни делови во рок од 5 години.
О
Не фи фрлајте батериите заедно
со куќниот отпад, туку однесете
ги на за тоа специјални депонии.
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
К
За да спречите пожар, не ги покривајте
вентилациските отвори на уредот со весници,
завеси и сл. Не ставајте запалени свеќи на уредот.
Не ставајте го уредот во близина на садови со
вода, на пр. вазни.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ке биде заменет со
нов.
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
И
М
Е
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република
Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на
Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон
блок од продавницата од каде е купен производот.
П
Р
Гаранцијата не важи во следните случаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправањс на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени
измени (модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
2
Во овој прирачник
 Упатството се однесува на моделот
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Za RM-U185
DVD копчето на далечинскиот уред не се користи
за приемникот.
За ознаките за регионите
Oзнаката на регионите се наоѓа на долната
странична плоча (погледнете на сликата).
О
К
MK
STR-DE197. Проверете ја ознаката на долниот
десен агол на предната плоча.
 Во упатството се опишани контролите на
овој приемник. Можете да ги користите и
контролите на далечинскиот управувач
ако имаат исти или слични ознаки како на
применикот. За детали за ракувањето со
далечинското, страни 19-22.
Забелешка за испорачаниот
далечински управувач
4-XXX-XXX-XX AA
Регион/држава
Сите разлики во ракувањето се во склад со
регионот и јасно се навадени во текстот, пр.,
"Само за модели со ознака на регион AA".
И
М
Е
Р
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
AC OUTLET
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
xxxxxxxxxxxx
Купувач
Адреса-Телефон:
Р
Фирма увозник:
П
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
Сериски Бр. 1234567890
3
lename[C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_4253437131DE197_GB\4253437131\GB07ADD_STRDE197-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
GB01COV_STR-DE197-CEL.book Page 29 Thursday, May 25, 2006 9:37 AM
Содржина
Почеток
1: Поврзување на компонентите...... 5
2: Приклучување на антената.......... 7
3: Поврзување на звучници............. 8
4: Приклучување во напојување..... 9
Ракување со појачалото
qd
qf
qg
qh
Употреба на далечинскиот уред
RM-U185
Пред употреба на далечинскиот
управувач....................................19
Oпис на копињата на далечинското19
Промена на подесувањата на
функциските копчиња................22
1
2 34 5 6 7 8
9
q;
qa
Дополнителни информации
Безбедносни мерки.........................23
Во случај на проблем......................24
Teхнички податоци.........................26
wk wj wh wg
wf
wd
ws
wa w;
ql
qk
qj
Oстанато
Именување на станиците и на
влезните уреди ..........................16
Употреба на Sleep Timer .................17
Избор на состав на звучници.........17
Снимање..........................................18
4
model name1[STR-DE197]
Dopolnitelni informacii
Избор на компоненти......................10
Слушање FM/AM радио ..................10
Aвтоматско меморирање
FM станици.................................11
– AUTOBETICAL
Меморирање радискистаници........12
Употреба на радиски систем на
податоци (RDS).........................13
Промена на податоци на
преносителот .............................15
Подесување на звук.........................15
qs
me[C:\Documents and
gs\pc13\Desktop\JC060000_4253437131DE197_GB\4253437131\GB07ADD_STR7-CEL.fm]
masterpage:Right
GB01COV_STR-DE197-CEL.book Page 28 Thursday, May 25, 2006 9:37 AM
Почеток
28
1: Поврзување на компонентите
29
.
r
DISPLAY 6 (13, 15)
R
/
R
Потреби кабли
При поврзување со други уреди, потребни се следниве типови на кабли A (не се испорачани).
A Aудио кабел
Бел (L)
Црвен (R)
AM 7 (10, 11)
BALANCE L/R q; (15)
BASS –/+ ql (15)
/
)
BASS BOOST (
5 (15)
CD qg (6, 10)
DIRECT wa (11)
DISPLAY 6 (13, 15)
9 (13, 15)
FM 4 (10, 11)
FM MODE 3 (10)
qa (6, 10, 16)
IR (
) 8 (19, 25)
MASTER VOLUME –/+ qj (9,
10, 24)
MD/TAPE qf (6, 10)
MEMORY/ENTER wg (11, 12,
16)
NAME wh (16)
ws (11, 12)
PHONES (jack) wk (10, 24) PRESET TUNING –/+ wd (12,
26)
SHIFT w; (12)
SPEAKER A (
/
)
2 (8, 10, 17, 24)
/
)
SPEAKER B (
wj (8, 10, 17, 24)
TREBLE –/+ qk (15)
TUNER qh (6, 10, 11, 12, 16)
TUNING/CHAR –/+ wf (10, 16)
VIDEO 1 qs (10)
VIDEO 2 qd (6, 10)
?/1 (
) 1 (9, 11, 26)
Забелешки
 Пред поврзување, исклучете ги од напојување сите компонети.
 Имајте во предвид дека сите поврзувања треба да бидат цврсти за да нема појава на шум.
 Пред поврзување на аудио кабел обрнете внимание на складноста на приклучоците според нивните
бои:
бел (лев канал, аудио) на бело и црвено (десен канал, аудио) на црвено.
Поврзување на аудио компоненти
ИЗЛЕЗ
CD-уред
ВЛЕЗ
MD-уред/Касетофон
продолжува
model name1[STR-DE197]
5
Општо
Поврзување видео компоненти
Напојување
Код за зоната
Напојување
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
Видео рекордер
излез
Видео рекордер
Забелешка
Moжно е снимање на сигнали со компонентен приемник. На пример, поврзете ја компонентата за снимање
како касетофон на VIDEO 1 AUDIO OUT конекторот и притиснете на копчето за влез (VIDEO 2, MD/TAPE,
CD, TUNER) за избор на компонента од која сакате да снимате.
Потрошувачка
U
190 W
CA
270 VA
CEL, CEK
210 W
Потрошувачка (во неактивен режим)
0.5 W
AC приклучок
Код за зоната
AC приклучок
U, CA
1, 120 W/1A MAX
CEL, CEK
1, 100 W MAX
Димензии (ш/в/д) (приближно)
430 × 132.5 × 302 mm
(17 × 5 1/4 × 11 7/8 инчи)
вклучувајќи ги и
контролите и деловите
Маса
7 kg (15 lb 7 oz)
Dopolnitelni informacii
влез
Код за зоната
Додатоци
FM жичана антена (1)
AM кружна антена (1)
Далечинско RM-U185 (1)
R6 (големина-AA) батерии (2)
За детали околу кодот за зоната во која
живеете, погледнете на страница 3.
Дизајнот и спецификациите се подложни на
промени, без претходна најава.
6
27
Излези (Аналогни)
Спецификации
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1 (AUDIO OUT)
Напон: 500 mV
Импеданса: 10 килооми
Засилување на басот:
Тон:
+8 dB на 70 Hz
±10 dB на 100 Hz и
10 kHz
Поврзете ја кружната AM и жичната FM антена.
AUDIO POWER СПЕЦИФИКАЦИИ
ИЗЛЕЗНА МОЌМОСТ И ВКУПНА
ХАРМОНИЧКА ДИСТОРЗИЈА:
(Модели со ознака за зона U)
Со 8 оми оптоварување, на два канали од
20 – 20,000 Hz; измерени 100 W по канал,
минимум RMS моќност, и не повеќе од
0.09% вкупна хармонична дисторзија од 250 mW.
Засилувач
Излезна моќ
Модели со ознака U, CA излезна моќ во
стерео режим (8 оми 1 kHz, THD 0.7%)
125 W + 125 W1)
Модели со ознака CEL, CEK
излезна моќ во стерео режим
(8 оми 1 kHz, THD 0.7%)
100 W + 100 W1)
1) Измерено при следниве услови:
Код за зона
Напојување
U, CA
120 V AC, 60 Hz
C EL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Фреквентен опсег
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1, 2
20 Hz – 50 kHz
+0/–0.5 dB (со зголемен
бас и без тон контрола)
Влезови (Аналогни)
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1, 2
Осетливост: 500 mV
Импеданса: 50 килооми
S/N2): 85 dB
(A, 500 mV3))
2) КРАТОК ВЛЕЗ (со зголемен бас и без
тон контрола).
3) Оптоварена мрежа, влезен сигнал.
2. Приклучување на антена
AM кружна антена
(испорачана)
FM тјунер
Фреквентен опсег
87.5 – 108.0 MHz
Антена
FM жичана антена
Приклучок за антена
75 оми, небалансиран
Меѓуфреквенција
10.7 MHz
Осетливост
Моно:
18.3 dBf, 2.2 µV/75 оми
38.3 dBf, 22.5 µV/75 оми
Стерео:
Корисна осетливост
11.2 dBf, 1 µV/75 оми
S/N
Моно:
76 dB
Стерео:
70 dB
Хармоничка дисторзија на 1 kHz
0.3%
Моно:
0.5%
Стерео:
45 dB на 1 kHz
Сепарација
30 Hz – 15 kHz,
Опсег на фреквенција
+0.5/–2 dB
Селективност
60 dB на 400 kHz
FM жична антена
(испорачана)
AM тјунер
Фреквентен опсег
Модели со ознака U, CA
Со 10-kHz скала:
530 – 1,710 kHz4)
Со 9-kHz скала:
531 – 1,710 kHz4)
Модели со ознака CEL, CEK
531 – 1,602 kHz
Со 9-kHz скала:
Антена
Кружна антена
Меѓуфреквенција
450 kHz
50 dB/m (на 1,000 kHz
Корисна осетливост
или 999 kHz)
54 dB (на 50 mV/m)
S/N
Хармоничка дисторзија 0.5% (50 mV/m, 400 Hz)
Селективност
На 9 kHz:
35 dB
На 10 kHz:
40 dB
4) Може да менувате помеѓу AM скала од 9 kHz или
10 kHz. По бирање на било која станица,
исклучете го приемникот. Додека го држите
притиснато PRESET TUNING +, притиснете
.
Сите меморирани станици ќе бидат избришани
кога ќе ја промените скалата. За враќање на
претходната скала - 10 kHz (или 9 kHz), повторете
ја процедурата.
* Oблик на приклучокот зависи од регионот.
Забелешки
 Оддалечете ја AM aнтената од приемникот и останатите компоненти за да се спречи појава на шум.
 FM антената мора да биде целосно развлечена.
 После приклучувањето на FM антената поставете што е можно повеќе хоризонтално.
7
26
3: Поврзување на звучниците
Потребни кабли
A Kaбли на звучникот (не се испорачани)
(+)
(–)
Не можам да најдам радио станица.
 Проверете дали антените се правилно и
цврсто поврзани. Подесите ги по
потреба или приклучете надворешна
антена.
 Пробајте со рачно пребарување.
 Правилно ли е подесен чекорот на
пребарување (kај AM станици).
 Ниту една станица не е меморирана или
станиците се бришат. Повторно обидете се,
детали на страна 12.
RDS не работи*
Звучник A (Десен)
Звучник A (Лев)
 Проверете дали има FM RDS станица.
 Oдберете FM станица со посилен сигнал.
Бараните RDS информации не се
видливи на дисплејот. *
 Oбратете се во радиското здружение и
прашајте дали имаат таква услуга. Ако е
така, услугата може да е привремено
недостапна.
* Само за модели со ознака CEL, CEK.
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не работи.
 DVD копчњата на управувачот не можат да
се користат за работа на приемникот.
 Насочете го далечинското кон сензорот на
приемникот.
 Отстранете ги препреките меѓу далечинското и
приемникот.
 Aко батериите се потрошени, заменете
ги со нови.
 Проверете дали сте одбрале правилен
влез.
Пораки за грешки
Ако има неправилност при работата на уредот, ќе
се појави порака на дисплејот.
PROTECT
Од звучникот доаѓа неправилен сигнал.
Исклучете го приемникот, проверете го
поврзувањети, и пак обидете се. Ао не го
решите проблемот, контактирајте го Sony.
Доколку не сте во можност да го
решите проблемот со помош на
водичот
Бришењето на меморијата на приемникот
може да го реши проблемот (стр. 9). Со ова
сите меморирани дотерувања ќе бидат
вратени на нивните фабрички вредности) и
ќе треба повторно да ги меморирате.
Ако проблемот и понатаму постои
Консултирајте се со Sony продавачот.
Звучник B (Десен)
Звучник B (Лев)
* Ако имате дополнителни предни звучници, поврзете ги на конекторот SPEAKERS B. Mожете да одберете
предни звучници кои сакате да ги користите со копчето SPEAKER A и SPEAKER B. Детали во "Избор на
состав на звучници" (стр. 17).
8
25
Во случај на проблем
Aко за време на употребата на уредот наидете на
било каков проблем од подолунаведените,
користете го упатството за отстранување.
Нема звук или звукот е многу слаб без
разлика на изборот на компоненти.
 Проверете дали приемникот е правилно
поврзан со сите компоненти.
 Проверете дали приемникот и сите
компоненти се вклучени.
 Проверете дали сте ја одбрале правилната
компонента.
 Moжеби контролата MASTER VOLUME –/+
е поставена на"VOL MIN".
 Проверете дали SPEAKER A или
SPEAKER B е поставена на off (стр. 17).
 Притиснете MUTING за вклучување на звукот.
Левиот и десниот канал не се урамнотежени
или се мешаат.
 Проверете дали звучниците и компонентите се
цврсто и правилно поврзани.
 Подесете го балансот (стр.. 15).
Силна бучава и шум.
 Проверете дали звучниците и компонентите се
цврсто и правилно поврзани.
 Проверете дали каблите се оддалечени од
трансформатори или мотор, или барем 3 метри од
ТВ приемникот или флуоресцентна светилка.
 Oддалечете го ТВ приемникот од аудио
компонентите.
 Приклучоците се нечисти. Избришете ги со
крпа натопена во алкохол.
4: Приклучување на
кабелот за напојување
Приклучување на кабело т
Поврзете го кабелот во ѕиден приклучок.
Почетни
подесувања
Пред првата употреба на правете го
следново. Користете ги копчињата на
приемникот.
1
2
Приклучок AC OUTLET*
Mрежен кабел
Не е можно снимање.
 Проверете дали компонентите се правилно
поврзани.
Не се слуша звук од одредени компоненти.
 Проверете дали компонентата е правилно
поврзана со соодветниот аудио влез.
 Проверете дали (се) кабелот (и) ставени до
крај во приклучокот во компонентите.
 Проверете дали сте ја избрале правилната
компонента на приемникот.
Нема звук од предните звучници.
 Поврзете ги слушалките на PHONES
приклучокот за да видите дали има звук од
слушалките. Ако се слуша само еден канал во
слушалките, компонентата можеби не е
правилно поврзана со приемникот. Правилно
приклучете го.
Со копчето
. исклучете ги уредот.
Притискајте на
околу 5 секунди.
На дисплејот се прикажува "INITIAL".
Следниве параметри се враќаат на
фабричките подесувања.
 Сите меморирани ставки.
 Сите индекси се враќаат во првобитната
состојба.
 Звучните подесувања се враќаат на
првобитната состојба.
 MASTER VOLUME –/+ се подесува на
"VOL MIN".
FM приемот е лош
 Употребувајте 75-омски кабел (не е дел од
поддршката) за поврзување на надворешна FM
aнтена како на сликата. Кабелот треба да биде
заземјен, за заштита од громотевици. За да се
спречи плинска експлозија, немојте да го
поврзувате водот за заземјување на принска
цевка.
Надворешна FM aнтена
Кон ѕиден приклучок
Приемник
ANTENNA
* Структурата, обликот и бројот на мрежните излези зависи
од моделот и ознаката на регионот.
AM
Забелешки
Вод за
заземјување
(не е испорачан)
Кон заземјување
24
 Внимавајте на вкупната потрошувачка на
електричното напојување на поврзаните
компоненти на AC OUTLET приклучокот да не
го надминува нивото изразено во вати на
страничниот дел на применикот.
Не поврзувајте кујнски апарати со висока потрошувачка,
како електрични греалки, вентилатори или ТВ приемник
на овој излез бидејќи можат да предизвикаат дефект.
9
Слушање FM/AM радио
Ракување со појачалото
Избор на компоненти
1
За избор на извор
притиснете на
соодветното копче.
притиснете
Видео-рекордер
VIDEO 1 или
VIDEO 2
MD/TAPE
CD
TUNER
Скалата на пребарување се разликува зависно од
ознаката на регионот на начин прикажан на
табелата. Детали за регионите на страна 3.
Регион
FM
AM
U, CA
CEL, CEK
100 kHz
50 kHz
10 kHz*
9 kHz
* AM скалата може да се промени (стр. 26).
Изборот се прикажува на дисплејот.
2
Вклучете ја компонентата и
активирајте репродукција.
Aвтоматско пребарување
Забелешка
Aко не ја знаете фреквенцијата на бараната
станица, приемникот може да ги пребара сите
достапни станици во Вашиот регион.
Ако одберете видео рекордер, подесете го
видео влезот на ТВ приемникот на соодветната
компонента.
3
Забелешка
3
За исклучување на звукот
Притиснете MUTING на далечинскиот. За
понуштување, притиснете:
 Повторно притиснете MUTING на
далечинското.
 Исклучете го напојувањето.
 Свретете MASTER VOLUME –/+ za
smanjivanje glasnoće.
Употреба на слушалки
Приклучете ги слушалките во PHONES и
исклучете SPEAKER A и SPEAKER B (off).
Притиснете TUNER.
Се вклучува последната слушана станица.
2
За звучници, намалете ја јачината на звукот
пред исклучување на приемникот.
10
1
Свртете MASTER VOLUME –/+ за
подесување на јачината на звук.
Безбедносни мерки
Околу безбедноста
Совет
За избор на…
MD-уред или касетофон
CD-уред
Вграден тјунер (FM/AM)
Со вградениот тјунер можете да слушате FM
и AM станици. Претходно проверете дали сте
ги приклучиле FM i AM aнтените (стр. 7).
За ракувањето
Дополнителни информации
Притиснете FM или AM за FM или AM
браново подрачје.
Притиснете TUNING/CHAR + или
TUNING/CHAR –.
Со копче TUNING/CHAR + се пребарува од
најниските кон највисоките фреквенции, а со
копче TUNING/CHAR - за пребарување од
повисоките кон пониските фреквенции.
Пребарувањето застанува кога ќе се оствари
прием на станица.
Совет
Aко на дисплејот трепка пораката "STEREO" и FM
стерео примот е лош, притиснете FM MODE за
избор на опцијата Моно. Ефектот нема да биде
стерео, но ќе го решите проблемот со шумот. За
враќање на стерео звук, повторно притиснете FM
MODE.
Ако паднат цврсти предмети или течности во
куќиштето, исклучете го плеерот и оставете го
да го проверат квалификувани сервисери пред
понатамошна употреба.
Пред приклучување на останатите компоненти,
приемникот мора да биде исклучен, а мрежниот
приклучок да биде изваден од напојување.
Околу чистењето на плеерот
Куќиштето, екранот и копчињата се чистат со мека
крпа и детергент. Не користете никакви абразиви,
жица, прашок за триење, или хемикалии, какви
што се алкохолот и бензинот.
За електричното напојување
• Плеерот не е исклучен од електрична мрежа се
додека е приклучен во штекер, дури и кога сте го
исклучиле од копчето.
• Ако не планирате да го употребувате подолг
период, исклучете го од штекер. За да го
исклучит од напојување извлечете го
приклучокот од штекерот, никогаш не влечете
го кабелот.
• не го допирајте приклучокот со мокри раце.
За зголемувањето на температурата
Уредот може да се загрее при полнење или ако е
во работна фаза подолг период. Ова не е дефект.
За местоположбата
Поставете го плеерот на место со добра
вентилација, за да не дојде до прегревање.
• Не го поставувајте плеерот на мека подлога,
како на пример крпа или кауч
• Не го поставувајте плеерот близу извори на
топлина, механички вибрации, удари и слично.
Не го изложувајте на директна сончева
светлина.
• За намалување на ризикот од пожар, не ги
покривајте отворите за вентилација со облека,
весници и сл. предмети.
23
Враќање на фабричкото
подесување
Враќање на фабричките
подесувања
Повторете ја горе наведената постапка.
Aко фабричките подесувања на функциските
копчиња не одговараат на Вашите компоненти,
можете да ги смените. На пример, ако имате
касетофон, но не и MD- уред, копчето MD/TAPE
можете да му го доделите на касетофонот.
Подесувањата на TUNER не можат да се
променат.
1
За враќање на сите копчиња за
избор на влез на фабричките
подесувања
Истовремено притиснете
?/1, AV ?/1 i MASTER VOL –
Притиснете и задржете на
функциското копче чија функција
сакате да ја смените (пример,
MD/TAPE).
2 Притиснете на соодветното копче
на компонентата на која сакате да и
доделите копче за избор на влез
(пример, 4 – касетофон).
Следниве копчиња служат за избор на влез:
За управување
CD-уреди
DAT-уреди
MD-уреди
Kaсетофон A
Kaсетофон B
LD-уреди
Видео рекордер (команден
начин VTR 1*)
Видео рекордер (команден
начин VTR 2*)
Видео рекордер (команден
начин VTR 3*)
TВ приемник
DSS (Дигитален
сателитски ресивер
DVD-уреди
VCD-уреди
Притисни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
>10
ENTER
.
* Sony видео рекордерите се управуваат со VTR 1, 2 или
3. Овие начини одговараат на Beta,
8mm и VHS системи.
Сега можете да го користите копчето
MD/TAPE за управување со
касетофонот.
22
Рачно пребарување
Бараната фреквенција можете рачно да ја најдете.
1
Притиснете TUNER.
Се вклучува последната слушана станица.
2
3
4
Притиснете FM или AM за FM или AM
браново подрачје.
Притиснете DIRECT.
Притиснете на нумерираните
копчиња за внесување на
фреквенција.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Притиснете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1,350 kHz
(Не мора да ја внесете последната "0"
кога скалата е подесена на 10 kHz.)
Притиснете 1 b 3 b 5 b 0
Aко најдете AM станица, подесете ја антената
на AM антената за накдобар прием.
Aко не можете да најдете
станица или ако впишаниот
број трепка
Проверете дали сте ја впишале правилната
фреквенција. Ако не, повторете чекори 3 и 4.
Ако впишаниот број и понатаму трепка, таа
фреквенција не се користи во Вашиот регион.
Aвтоматско меморирање
на FM станици
– AUTOBETICAL
(Само модели во региони со ознака
CEL, CEK)
Oваа функција овозможува меморирање на 30 FM
и FM RDS станици по азбучен редослед, со
меморирање на секоја само по еднаш. Освен тоа,
се меморира само станицата со најчист сигнал.
Aко сакате да меморирате FM или AM станица
една по една, погледнете „Меморирање на
радиски станици“.
Koристете ги копчињата на приемникот.
1
2
Притиснете ?/1 и исклучете го уредот.
Задржете копче MEMORY/ENTER и
притиснете ?/1 за вклучување.
На дисплејот се прикажува порака "AUTOBETICAL SELECT" и приемникот пребарува и
ги меморира сите FM и FM RDS станици во
регионот.
Кај RDS станиците, приемникот прво
проверува дали има повеќе станици кои
емитуваат иста програма, а потоа ја пребарува
само онаа со најчист сигнал. Одбраните RDS
станици се распоредуваат според името во
азбучен редослед, и потоа им се доделува код
кој се состои од два знака. Подетални
информации за RDS составот побарајте на стр.
13.
Oбичните FM станици имаат двознаменкасти
ознаки и ме меморираат после RDS станиците.
На крај, на дисплејот на кратко ќе се појави
пораката "FINISH" и приемникот се враќа во
нормален режим на работа.
Забелешка
 Не притискајте на копчињата на приемникот и на
далечинското додека трае автоматското
пребарување на FM станиците.
 Ако се преселите во некој друг регион,
повторете ја оваа постапка за пребарување
и меморирање на станици.
 Aко после меморирањето на станиците ја
смените насоката на антените, подесувањата
можеби нема да вредат повеќе. Затоа, повторете
ја постапката.
11
Меморирање на радиски
станици
Moжете да меморирате до 30 FM или AM
станици. После тоа е можно да ја поесите
станицата која најчесто ја слушате.
Средување на станиците
1
2
Притиснете TUNER.
2
3
Со "Aвтоматско пребарување" (стр.
10) или "Рачно пребарување" (стр.
11) најдете ја станицата која сакате
да ја меморирате.
Притиснете MEMORY/ENTER.
На дисплејот на неколку секунди ќе се
појави пораката "MEMORY". Пред да
исчезне пораката "MEMORY", направете ги
чекорите 4 до 5.
4
Континуирано притискајте SHIFT за
избор на програмски станици
(A, B или C).
Со секое притискање на SHIFT, буквата "A",
"B", или "C" ќе се појавува на дисплејот.
5
Притиснете на нумерираните
копчиња за избор на програмски
број.
Aко "MEMORY" исчезне пред да одберете
програмски број, почнете повторно од чекор
3.
6
Повторете чекори 2 до 5 за
меморирање на други
станици.
Избор на бр. на
запис над 10.
Избор на начин на
внесување
канали.
Вкл./Искл. на
приемникот.
Прескокнување.
-/-- 6
?/1 wj
Приемник
./>
7
Видеорекордер/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/DATуред/
Kaсетофон
m/M
8
CD/VCD/DVD- Пребарување на
запис
(напред или назад).
N9
ВидеоБрзо пребарување
рекордер/
напред или назад.
LD/MD/DATуред/
Касетофон
ВидеоПочеток на репродук.
рекордер/
CD/VCD/LD/D
VD/MD/DATуреди/
Kaсетофон
tC0y...yC2yC1T
Преку далечинскиот уред
1
2
Функција
CD/VCD/LD/
MD-уреди/
TВприемник
Притискајте PRESET TUNING
+ или – за избор на бараната
меморирана станица.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
Се вклучува последната станица која сте ја
слушале.
Управува
Се вклучува последната станица која сте ја
слушале.
Со секое притискање на на копчето
можете да ја одберете меморираната
станица на следниов начин:
Меморирање
1
Притиснете TUNER.
Копче
>10 6
Притиснете TUNER.
Повеќе пати притиснете CH/PRESET
–/+ за избор на бараната станица.
Рачно одбирање на
меморираните станици
Притиснете на нумерираните копчиња на
далечинскиот уред. Ќе се вклучи станицата која е
меморирана на тој број. Повеќе пати притиснете
SHIFT на далечинскиот управувач за промена на
програмската станица.
X q;
x ql
Копче
O wd
Управува
DVD-уреди
Функција
Враќање на претходно
мени или излез од
менито.
V/v/B/b
wd
DVD-уреди
Избор на
опции.
Забелешки
 DVD копчето на далечинскиот уред не
можете да го користите за работа на
приемникот.
 Kога ќе притиснете на копчето за избор на влез
(VIDEO 1, VIDEO 2, DVD), ТВ приемникот
можеби нема да се префрли на бараниот влезен
режим. Затоа притиснете TV/VIDEO за бараниот
Влезен режим на ТВ приемникот.
 Некои функции од горенаведените можеби нема да
работат, зависно од моделот на приемникот.
ВидеоПауза во снимање или
рекордер
репродукција.
/CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-уреди/
Kaсетофон
ВидеоСтопирање.
рекордер/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/DATуреди/
Kaсетофон
Забелешка
Ако кабелот за напојување е исклучен повеќе
од една недела, меморираните станици ќе се
избришат од меморијата на приемникот, и ќе
треба повторно да ги меморирате.
12
21
Копче
Управува
Функција
TВ приемник/
Вклучување/исклучу
Видео рекордер/ вање на аудио и
видео компоненти
CD/VCD/LD/
DVD/MD/DAT уред
Балансирање на
BALANCE Приемник
звучници
L/R qa
Приемник
Подесување на ниски
BASS –/+
тонови на звучници.
qd
BASS
Појачување на
ниски тонови.
BOOST qk
Приемник
Слушање CD-диск.
CD 4
AV ?/1
2
CH/
PRESET
–/+ 7
Приемник
TВ/видеорекордер/сат.
приемник
Избор на меморир.
станици.
Избор на меморир.
ТВ канали.
D.SKIP w; CD/VCD/DVD/
MD -уреди
Избор на диск (само
за multi-disc менувач).
D.TUNING Приемник
ws
DVD wg
Приемник
DVD
DVD-уреди
MENU wd
Рачно пребарување
ENTER ws
ENTER wd
MASTER
VOL +/–
qh
MD/TAPE
5
MUTING
qj
Гледање DVD-а.
Приказ на мени DVDдиск.
Копче
RETURN
ws
Управува
Функција
VCD-уред
Враќање на
претходно мени.
SHIFT 6
Приемник
Избор на
меморирани
станици.
SLEEP 1
Приемник
Функција со која
приемникот се
исклучува автом.
SYSTEM
STANDBY
(притисн. AV
?/1 2
?/1 wjво
исто
време)
Приемник/
TВ/Видео
рекордер/
Сателит.
приемник/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT уреди
TOP MENU DVD-уреди
wd
TREBLE
Приемник
–/+ qs
TUNER wf Приемник
Се искл. приемникот
и др. Sony
Aудио/видео
компоненти.
Приказ на наслови
на
диск.
Подесување на
високи тонови.
Слушање на радиски
станиц.
По избор на канал,
диск или запис со
нумерираните
копчиња за
внесување на
вредности.
TV CH
+/– qg
TВ приемник
TВ/Видеорекордер/сат.
приемник/
LD/MD/DATуред/
касетофон
TV/VIDEO
wa
TВ приемник
TV VOL
+/– qf
TВ приемник
Подесување на звук на
TВ приемник.
DVD-уред
Влез во избрана
опција.
VIDEO 1
3
Приемник
Емитување со
видео
рекордер
(VTR начин 3)
Приемник
Емитување со
видеорекордер (VTR - 1)
Приемник
Со копче "SHIFT" за
меморирање на радио
станици, и со
"D.TUNING" за рачно
подесување.
CD/VCD/LD/
MD/DATуред
Избор на бр. на запис. 0
избира број 10.
Приемник
Приемник
Приемник
Прилагодување на
јачината на звук.
Слушање мини диск/
касети.
Исклучување на
звукот.
VIDEO 2
wh
0-9 wd
Избор на меморирани
канали.
Избор на влезен
сигнал: TВ или
видео влез.
Употреба на радиски
систем на податоци (RDS)
(Само модели со ознака за регион
CEL, CEK)
Oвој применик овозможува употреба на RDS
систем (радиски систем на опдатоци) кој
овозможува покрај радиската програма проток на
информации на дисплејот на приемникот.
Забелешка
 RDS е достапен само за FM станици.
 Сите FM станици немаат RDS услуга. Ако не знаете
ништо за RDS услугите во Вашиот регион, обратете
се кај локалните радио станици за повеќе детали.
Прием на RDS програми
Едноставно, одберете станица во FM
бранова должина со помош на автоматско
пребарување (стр. 10), рачно пребарување
(стр. 11).
Откако ќе најдете станица со RDS услуги, ќе се
вклучи индикаторот RDS и на дисплејот ќе се
појави името на станицата.
Приказ на RDS
информации
Кај прием на RDS станица неколку пати
притиснете DISPLAY.
Со секое притискање на копчето, RDS
информациите на дисплејот се менуваат на
следниов начин:
Име на станицаt Фреквенцијаt Вид на
програма) a)t Радиски текст b)t Tочно време (24часовни информации)
a) Вид на програмата која тековно се емитува (стр.14).
b) Teкстуални пораки кои ги емитува RDS станицата.
Забелешки
 Во случај на итни известувања од извршните
органи на владата, на дисплејот ќе трепка
пораката "ALARM".
 Aко пораката содржи 9 знаци или повеќе, таа
ќе се провлекува преку дисплејот.
 Aко станицата нема одредена RDS услуга, на
дисплејот ќе се појави порака "NO XXXX" (пример
"NO TEXT").
Забелешка
RDS можеби нема да работи правилно ако подесената
станица не емитува исправен RDS сигнал, или ако
сигналот е слаб.
TВ/
Избор на бр. на канал.
видеорекордер/
сателитски
приемник
20
Продолжува 13
Oпис на програма
Индикатор на
програма
Oпис
Индикатор на
програма
JAZZ
Џез музика
NEWS
Вести
AFFAIRS
Teматски програми како додаток
на вести
Програми со информации за
различни теми, пример теми од
животот, медицински совети.
INFO
SPORT
Спортска програма
EDUCATE
Образовни програми, пример,
сам свој мастор" совети
DRAMA
Радио игри и серии
CULTURE
Програми со национална или
регионална тема, како што се јазик
и социјални прашања.
Употреба на далечинскиот уред RM-U185
COUNTRY
Кантри музика
NATION M
Програми со популарна музика
на одредена земја или подрачје
OLDIES
Програма со стара музика
FOLK M
Фолк (народна) музика
DOCUMENT
Документарни програми
NONE
За управување со компонентата можете да го
користите далечинскиоу уред RM-U185.
Пред употреба на
далечинскиот уред
Програми кои не припаѓаат
на ниту една од наведените
категории
Oпис на копчињата на
далечинскиот уред
1
2
3
Ставање на батериите во
далечинскиот уред
AV
?/1
SLEEP
wj
VARIED
VIDEO 2
DVD •
MD/TAPE
CD
TUNER
wg
4
5
Во преградата ставете батерии R6 (големина AA)
внимавајќи на поларитетот + и –. Пред употреба,
насочете го далечинскиот кон сензорот
на
приемникот.
wf
TOP MENU
1
Програми за природни науки и
технологија
Популарна музика
ROCK M
Рок музика
EASY M
Лесна музика
LIGHT M
Инструментална, вокална и
корална музика.
CLASSICS
Изведба на голем оркестар,
камерна музика, опера и сл.
OTHER M
Музика која не припаѓа на ниту една
од претходните категории, пример
Rhythm&Blues, Reggae
WEATHER
Временска прогноза
FINANCE
Берза, трговија, и тн.
CHILDREN
Програма за деца
SOCIAL
Друштвени, социјални,
психолошки теми.
RELIGION
Програми со религиозна содржина
PHONE IN
Програми во кои слушателите ги
искажуваат своите ставови
преку телефон
TRAVEL
Програми за патување. Не важи за
функцијата TP/TA.
LEISURE
Програми за рекреативни
активности, пример, пливање,
риболов, готвење, и сл.
14
F
2
4
7
8
При нормална употреба, батериите би требало да траат
околу 6 месеци. Кога далечинското веќе нема да работи,
заменете ги батериите со нови.
•
•
•
•
Забелешки
Внимавајте на батериите кога ги ставате
батериите.
Не употребувајте различен тип на батерии или
стари и нови батерии.
После употребата батериите предадете ги на
рециклажен центар. Консултирајте ги локалните
служби.
Ракувајте внимателно со далечинското.
Внимавајте да не Ви падне, и не дозволувајте да
дојде во контакт со течност.
• Не ставајте го далечинското во близина на
топлотни извори, на место каде ќе биде
директно изложено на сончева светлина, или
во влажна просторија.
3
g
wd
6
O
9
D. TUNING
SHIFT
6
>10
7
– CH/PRESET +
>
.
0
– /– –
Совет
DVD MENU
ENTER
5
f
Различни типови програми, пр.,
разговор со познати личности,
наградни игри и комедии
POP M
wh
VIDEO 1
G
SCIENCE
?/1
SYSTEM
STANDBY
ENTER
wa
8
m
M
ANT
TV/VTR
D.SKIP
9
q;
N
X
x
L BALANCE R
BASS BOOST
– TREBLE +
MUTING
+
MASTER
VOL
qa
qs
qd
qf
ws
RETURN
TV/VIDEO
w;
ql
qk
–
BASS
+
+
TV VOL
TV CH
–
–
qj
qh
qg
Табелата подолу ги објаснува функциите.
Копче
Управува
Функција
AVT
TV/VTR w;
VIDEOREKORDER
Избор на излезен
сигнал од антенски
приклучок: TВ или
видео рекордер
Продолжува
19
Снимање
Пред да почнете со снимање, проверете дали сте
ги поврзале правилно сите компоненти.
Снимање на аудио касети или
MiniDisc
Со приемникот можете да снимате на касета или
на MiniDisc. Aко Ви е потребна помош,
погледнете го упатството на касетофонот или на
MD уредот.
1
2
Oдберете компонента од која
сакате да снимате.
Подгответе ја компонентата за
репродукција.
Пример, ставете CD во CD уред.
3
4
Ставете празна касета или MD во
касетофонот за снимање, и ако е
потребно, подесете ја јачината за
снимање.
Започнете снимање на касетофонот
за снимање, и потоа започнете
репродукција на компонентата за
репродукција.
Забелешка
Одредени извори содржат заштита од копирање за
да се спречи преснимување. Во тој случај можеби
нема да можете да ги снимате тие извори.
Снимање на видео касета
Со помош на овој приемник можете да снимате
со видео рекордер или од ТВ приемник. При
уредување на видео записот, исто така можете да
додадете и звук од различни аудио извори. Ако
Вие потребна помош, погледнете во упатството
на видео рекордерот.
1
Oдберете извор од кој сакате да
2
снимате.
Подгответе компонента за
репродукција.
3
4
Ставете празна видео касета во
виде рекордерот за снимање
(VIDEO 1).
Започнете со снимање на видео
рекордерот за снимање, и потоа
започнете со репродукција на видео
касетата со која сакате да снимате.
Промена на информациите
на дисплејот
Подесување на звукот
Балансирање на звучниците
Промена на информациите на
дисплејот
Moжете да го подесите балансот на звучниците
од BAL L+8 до BAL R+8 со еден чекор.
Почетното подесување е BALANCE.
Притискајте копче DISPLAY.
Со секое притискање на DISPLAY,
информации се менуваат на следниов начин.
Индекс на име на влез*t Избран влез
Притискајте BALANCE L или
BALANCE R.
Ако одберете тјунер
Име на програмска услуга ** или име на
меморирана станица*t Фреквенцијаt Вид
на програма**tРадиски текст**t Tочно
време (24-часовен систем)**
* Името на индексот се појавува само ако сте
доделиле еден од влезовите или станицата
(стр. 16). Индексното име не се појавува ако се
внесени само празни знакови, или е ист како името
на влезот.
** Само кај прием на RDS услуги. (Само модели со
ознаки за подрачја CEL, CEK. Страна13).
Со секое притискање на копчето,
информациите се менуваат на следниов
начин:
BAL L+8… yBAL L+1…
y BALANCE
yBAL R+1…yBAL R+8
Подесување на тонот
Kвалитетот на тонот на звучниците може да се
подеси со копчињата TREBLE –/+ и BASS –/+.
Почетното подесување е 0 dB.
Притискајте TREBLE + или TREBLE- за да
ги прилагодите високите тонови, и
копчето BASS + или BASS + за да ги
подесите ниските тонови.
Moжете да ги прилагодите од -10 dB до +10 dB во
чекори од 2 dB.
Појачување на бас
Притиснете копче BASS BOOST за да
ги подесите ниските тонови.
На дисплејот свети индикаторот BASS BOST.
18
15
Совети
 Со постојано притискање на TUNING/CHAR
+ или TUNING/CHAR – можете да одберте
знаци на следниов начин:
Големи буквиt Броевиt Симболи
 За празно место со поголемо растојание,
TUNING/CHAR + или TUNING/CHAR –
додека на дисплејот не се појави празно место.
 Ако згрешите, повеќе пати притиснете NAME
додека не почне да трепка знакот кој сакате
да го смните и потоа повеќе пати притиснете
TUNING/CHAR + или
TUNING/CHAR – за избор на бараниот знак.
Oстанато
Именување на
меморираните станици и
влезни сигнали
Moжете да ги именувате меморираните
станици и изворот со копчињата за избор на
влез. Името може да има со 8 знаци и може да
се прикажува на дисплејот на приемникот. За
оваа постапка употребете ги копчињата на
приемникот.
1 Доделување на име на индекс на
меморираната станица
Притиснете TUNER, потоа најдете ја
меморираната станица на која сакате
да и доделите име (стр. 12).
Доделување на име на
индекс на влезен сигнал
4
Притиснете MEMORY/ENTER за
меморирање на името на индексот.
Забелешка
(само за модели со ознака CEL, CEK)
Aко доделите име на RDS станица, наместо
внесеното име се појавува името на програмската
услуга (Program Service). (Не е можно да се смени
името на програмската услуга (Program Service).
Тајмер
Со помош на далечинскиот уред
приелникот може да се подеси да се
исклучува автоматски после одредено
време.
Притискајте на SLEEP додека е вклучен
приемникот.
Со секое притискање на SLEEP, времето се
менува на следниов начин:
2-00-00 t1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t OFF
После изборот на времето, индикаторот ќе се
затемни.
Совет
За проверка на преостанатото време до исклучување,
притиснете SLEEP. На дисплејот се прикажува
преостанатото време.
Ако повторно притиснете SLEEP, ќе го исклучите
тајмерот.
Избор на состав на звучници
Mожете да одберете состав на звучници кои
сакате да се користат.
За избор на звучници
поврзани на
приклучоците
Притиснете
SPEAKERS A
SPEAKER A
SPEAKERS B
SPEAKER B
двата SPEAKERS A и
SPEAKERS B
(паралелно поврзување)
SPEAKER A и
SPEAKER B
Се вклучува
индикаторот.
Совети
 Почетно подесување е SPEAKER A.
 Притиснете SPEAKER A или SPEAKER B за да
го исклучите индикаторот ако не сакате да
одберете состав на звучници.
Притиснете на копчето за избор на
влез на кој сакате да му доделите
име.
2
3
Притиснете NAME.
Со копчињата NAME i TUNING/CHAR
+ или TUNING/CHAR – oдберете име
на индекс.
Неколку пати притиснете TUNING/CHAR +
или TUNING/CHAR – за избор на знак, и
потоа притиснете NAME за движење кон
нареден знак.
16
17
Download PDF

advertising