Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-кан. AV ресивер за домашно кино Упатства за употреба

4-433-534-21(1) (MK)
Повеќеканален
AV ресивер
Упатство за употреба
Ве молиме најпрво прочитајте го упатството за брз почеток кое
е испорачано со ресиверот. Ова ќе ви овозможи многу полесно
да ги разберете поврзувањето и операциите на ресиверот.
STR-DA5800ES
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Не го изложувајте апаратот на извори на отворен
оган (како на пример, запалени свеќи).
Не го монтирајте уредот во затворен простор
како полица за книги или вграден шкаф.
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот на
капење или прскање и не поставувајте на него
предмети што се наполнети со течности, како
на пример, вазни.
Бидејќи приклучокот за струја се користи за да се
исклучи уредот од електрична мрежа, поврзете
го во лесно достапен штекер за наизменична
струја. Ако забележите неправилности во делот,
веднаш исклучете го главниот приклучок од
штекерот за наизменична струја.
Не изложувајте ги батериите или апаратите
што имаат монтирана батерија на прекумерна
топлина, како на пример, сончева светлина
или оган.
Апаратот не е исклучен од главната електрична
мрежа сè додека е поврзан со штекерот за
наизменична струја, дури и ако самиот апарат
е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба на слухот.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на жешка површина,
која за време на нормалната
работа може да биде жешка
на допир.
Опремата е тестирана и е во согласност со
ограничувањата зададени од EMC Директива
за користење на кабел пократок од 3 метри.
2MK
Напомена за потрошувачите:
следните информации се применливи
само за опремата продадена во земјите
што ги применуваат директивите на ЕУ.
Производот е произведен во име на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Прашања поврзани со
компатибилност на производот со
законодавството на Европската Унија треба
да бидат упатени до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германија. Ве молиме обратете
се на адресите дадени во посебните документи за
услуги или гаранција за какви било прашања
со услугата или гаранцијата.
Фрлање на стара
електрична и
електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со посебни собирни
системи)
Овој симбол на производот
или на неговата амбалажа покажува дека со
овој производ не треба да се постапува како со
домашен отпад. Наместо тоа треба биде предаден
на применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на производот ќе
помогнете да се спречат потенцијални негативни
последици за природата и здравјето на човекот,
кои инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот на овој
производ. Рециклирањето на материјали ќе
помогне за заштита на природните богатства.
За подетални информации за рециклирањето на
овој производ, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со посебни системи на
собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека со батеријата којашто е дадена
со овој производ не треба да се постапува како
со домашен отпад. Кај определени батерии овој
симбол може да се користи во комбинација
со хемиски симбол. Хемиските симболи за жива
(Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004%
олово. Со правилно отстранување на овие
батерии ќе помогнете да се спречат
потенцијално негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне за
заштита на природните богатства. Во случај на
производи кои од безбедносни причини, поради
изведба или интегритет на податоци имаат
потреба од трајна поврзаност со вметната
батерија, оваа батерија треба да ја замени само
квалификуван персонал. За да бидете сигурни
дека со батеријата ќе се постапи соодветно,
предадете го потрошениот производ на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема. За сите
други батерии, погледнете го делот за тоа како
безбедно да се отстрани батеријата од
производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање
на отпадни батерии. За повеќе детални
информации за рециклирањето на овој производ
или батеријата, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
За ова упатство
• Упатствата во овој прирачник се дадени за
моделот STR-DA5800ES (ресиверот). Бројот на
моделот можете да го најдете на долниот десен
агол на предниот панел.
• Упатствата во овој прирачник ја опишуваат
работата на ресиверот заедно со доставениот
далечински управувач. Може да ги користите
и копчињата или регулаторите на ресиверот
ако имаат исти или слични имиња како оние
на далечинскиот управувач.
За авторските права
Ресиверот е опремен со Dolby* Digital или
Pro Logic Surround и DTS** Digital Surround System.
* Произведено под лиценца на
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX, и двојниотD симбол се заштитени знаци на
Dolby Laboratories.
** Произведено според лиценца на Патентни
Броеви во САД: 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535, 6 226 616, 7 212 872, 7 003 467,
7 272 567, 7 668 723, 7 392 195, 7 333 929,
7 548 853 и други патенти од САД и светот
кои се во процес на издавање или се веќе
издадени. DTS-HD, симболот и DTS-HD
заедно со симболот се регистрирани
заштитени знаци, и DTS-HD Master Audio
е заштитен знак на DTS, Inc. Производот
вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права
се задржани.
Овој ресивер вклучува High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) технологија.
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, и HDMI логото се
заштитени знаци или регистрирани заштитени
знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
продолжува
3MK
Фонтот (Shin Go R) кој е инсталиран
во ресиверот е обезбеден од
MORISAWA & COMPANY LTD.
Овие имиња се заштитени знаци на
MORISAWA & COMPANY LTD., а авторските
права за фонтот исто така припаѓаат на
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, и iPod touch
се заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани
во Соединетите Американски Држави и во
други земји.
Сите други заштитни знаци и регистрирани
заштитни знаци се на нивните соодветни
сопственици. Во ова упатство, ™ и ® знаците
не се назначени.
Написите „Made for iPod“, and „Made for iPhone“
значат дека електронскиот додаток е дизајниран
за да се поврзе специфично со iPod или iPhone,
соодветно, и поседува сертификат од
производителот дека ги исполнуваат стандардите
за функционирање на Apple. Apple не е одговорен
за работата на овој уред или пак за почитувањето
на безбедносните и регулаторните стандарди.
Ве молиме земете во предвид дека употребата
на овој додаток со iPod или iPhone може да влијае
на перформансите на безжичното поврзување.
DLNA™, DLNA логото и DLNA CERTIFIED™
се заштитени знаци, услужни знаци
или сертифицирани знаци на
Digital Living Network Alliance.
MPEG Layer-3 технологијата за аудио кодирање
и патентите се под лиценца на Fraunhofer IIS
и Thomson.
„BRAVIA“ Sync е заштитен знак на
Sony Corporation.
„x.v.Colour“ и „x.v.Colour“ логото се заштитени
знаци на Sony Corporation.
4MK
„PlayStation®“ е регистриран заштитен знак
на Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ и „AVCHD“ логото, се заштитени
знаци на Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista,
и Windows Media се заштитени знаци
или регистрирани заштитени знаци на
Microsoft Corporation во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
Овој производ содржи технологија којашто
подложи на одредени права на интелектуална
сопственост на Microsoft. Употребата или
дистрибуцијата на оваа технологија вон од овој
производ се забранети без соодветни лиценци
од Microsoft.
Сопствениците на содржината ја користат
Microsoft PlayReady™ технологијата за пристап
до содржина за да ја заштитат својата
интелектуална сопственост, вклучувајќи
содржина со авторски права. Овој уред користи
PlayReady технологија за пристап до PlayReadyзаштитена содржина и/или WMDRM-заштитена
содржина. Ако уредот не успее соодветно да ги
спроведе ограничувањата за користење на
содржина, сопствениците на содржина може да
побараат Microsoft да ја отповика способноста
на уредот да ја користи PlayReady-заштитената
содржина. Отповикувањето не треба да влијае
врз незаштитена содржина или врз содржината
заштитена со други технологии за пристап до
содржина. Сопствениците на содржина може
да ви побараат да го надградите PlayReady за
да пристапите кон нивната содржина. Ако ја
одбиете надградбата, нема да може да пристапите
до содржината за која е потребна надградбата.
„WALKMAN“ и „WALKMAN“ логото
се регистрирани заштитени знаци на
Sony Corporation.
„Android“ е регистриран заштитен знак
на Google Inc.
InstaPrevue™ е заштитен знак или регистриран
заштитен знак на Silicon Image, Inc. во
Соединетите Американски Држави и во
други земји.
Овој производ содржи софтвер кој подложи
на GNU General Public License („GPL“) или
GNU Lesser General Public License („LGPL“). Овие
лиценци воспоставуваат право на корисникот да
го презема, менува и дистрибуира изворниот код
на наведениот софтвер во согласност со условите
на GPL или LGPL.
За детали во врска со GPL, LGPL и други
лиценци за софтвер, ве молиме погледнете во
„Системски поставки“ t „Лиценца за софтвер“
или во менито „Поставки“ на ресиверот.
Изворниот код на софтверот кој се користи
кај овој производ, подложи на GPL и LGPL,
и е достапен на интернет. За да го преземете,
пристапете на следната страница:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Ве молиме имајте во предвид дека Sony не може
да одговори на било какви прашања во врска со
содржината на овој изворен код.
5MK
Главни карактеристики на ресиверот
Компатибилен со различни видови на поврзувања и формати
Карактеристики
Опис
Страница
9.2 Канали
Ресиверот може да емитува на најмногу 9.2 канала.
Ресиверот подржува поврзување со два засилувачи на
предниот звучник.
26, 28
Компатибилен со
различни стандарди
Ресиверот е компатибилен со различни аудио формати, како 24
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, повеќеканални
линеарни PCM, FLAC, итн.
HDMI (9 влез 2 излез +
1 зона излез)
Ресиверот е опремен со 8 HDMI влезни приклучоци (од кои 30, 32, 34,
два, HDMI IN 2 и IN 3, се „for AUDIO“ аудио приклучоци за 35, 37, 39
кои се има во предвид квалитетот на звукот) на задната
страна, и 1 HDMI на предната страна на ресиверот. Можете
да поврзете најразлична опрема преку HDMI поврзувањето.
Ресиверот е компатибилен со различни HDMI стандарди,
како Deep Colour, „x.v.Colour“, или 4K* и 3Д пренос, Audio
Return Channel (ARC), итн.
* HDMI IN 1, IN 2, и IN 9 приклучоците поддржуваат
4K пренос.
38, 80
4K
23, 38
Ресиверот може да оддава 4K сигнали преку HDMI излезните
приклучоци.
Fast View
Можете да изберете HDMI влезен метод кој е побрз од
нормалниот избор (Fast View). HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4,
и IN 9 приклучоците ја поддржуваат Fast View функцијата.
110
Control for HDMI
Можете да ракувате со ресиверот заедно со друга опрема
преку Control for HDMI функцијата.
76, 109
Преглед за HDMI
Ресиверот ви дозволува да прикажете слика-во-слика преглед 83
во живо од HDMI влез поврзан на ресиверот. Прозорците за
преглед ќе бидат прикажани само за HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 влезовите.
Можете да избере поединечни HDMI влезови преку
далечинскиот управувач.
(Оваа функција е овозможена преку Silicon Image
InstaPrevue™ технологијата.)
Мрежа
Ресиверот е опремен со четири LAN порти кои имаат
функции за променливи извори.
45
ресиверот е компатибилен за гледање на содржини
преку Интернет.
57
Ресиверот ви дозволува да прегледувате содржини на
домашната мрежа преку DLNA соодветната функција
за домашни мрежи.
56
6MK
Карактеристики
Опис
Страница
USB
iPod/iPhone применлив USB приклучок
Можете лесно да репродуцирате iPod/iPhone содржини
преку ресиверот преку USB поврзување.
54
Можете и да репродуцирате содржини на USB уред/
WALKMAN преку ресиверот користејќи USB поврзување.
53
USB DAC функција
42, 53
Ресиверот е опремен со влезен приклучок за PC (USB Тип Б)
на задниот панел. Со поврзување на вашиот компјутер, преку
USB поврзување и инсталирање на соодветните драјвери за
ресиверот на вашиот компјутер, можете да го користите
ресиверот како аудио плеер за вашиот компјутер. Можете
да користите „iTunes“, „Windows Media® Player“, или друга
апликација за да уживате во различните музички фајлови
кој ги имате на вашиот компјутер преку високо квалитетниот
звучен систем на ресиверот.
Повеќе зонски
Дополнително на главната соба, можете да уживате во музика 69
и видео и во друга просторија, различна од содржината која
е во главната соба.
Можете да пренесете HDMI излезни сигнали од HDMI IN
приклучоците до HDMI ZONE 2 OUT приклучокот.
23, 69, 72
Подобар квалитет на слика и звук
Карактеристики
Опис
Страница
Нагорна конверзија
на слика
Ресиверот подобрува или намалува аналогни видео сигнали. 23
Сигналите може да бидат подобрени до 4К преку HDMI
излезниот приклучок. Ресиверот исто така подобрува
или намалува аналогни видео сигнали и за зона 2.
Digital Cinema Auto
Calibration (D.C.A.C.)
функција
Ресиверот е опремен со функцијата Digital Cinema Auto
93, 95
Calibration (D.C.A.C.) функција. Функцијата ви дозволува да
изведувате автоматска калибрација и поставувања на аудио
параметрите со цел да постигнете оптимален звук.
Звучни полиња
Можете да изберете од разновидните режими на звучно поле 63, 65
според поврзувањата на звучниците или влезните извори.
Ресиверот е исто така опремен и со следните звучни опции:
– Три режими кои ги репродуцираат звучните
карактеристики на познати музички сали: „Berlin
Philharmonic Hall“, „Concertgebouw Amsterdam“, или
„Musikverein Vienna“.
– Два режима за поклопување на изворот на звук со екранот:
„Movie Height“, и „Vocal Height“.
Подигнување на
централниот звучник на
соодветната висина
(Center Speaker Lift Up)
Со користење на предните високи звучници, можете да го
96
подигнете звукот од централниот звучник до висина која е
соодветна на екранот. Оваа функција (Center Speaker Lift Up)
ви дозволува да уживате во природна презентација без
неудобност.
продолжува
7MK
Карактеристики
Опис
Виртуелна репродукција
на предните високи
звучници (Virtual
Front High)
Ресиверот може да ги репродуцира предните високи
96
звучници виртуелно, дури и кога во реалноста нема поврзани
предни високи звучници. Оваа функција ви дозволува да го
репродуцирате Center Speaker Lift Up ефектот со употреба на
предни високи звучници, како и да користите различни
карактеристики на звучни полиња користејќи ги предните
високи канали со кои е опремен ресиверот.
Високо квалитетна
репродукција на
компресирани аудио
фајлови
Можете да преслушувате компресирани аудио фајлови
100
со висок квалитет со D.L.L. (Digital Legato Linear) функцијата.
функција High quality
Функцијата High quality digital Audio Transmission System
digital Audio Transmission (H.A.T.S.) пренесува сигнали од Super Audio CD плеерот
System (H.A.T.S.)
поврзан преку HDMI конекција, со висок квалитет.
Страница
109
Корисни функции
Карактеристики
Опис
Лесни и достапни
операции
Ресиверот е опремен со GUI (Graphical User Interface). Можете 50
интуитивно да ракувате со ресиверот користејќи го менито
кое е прикажано на ТВ екранот.
Флексибилни функции
Страница
Основните поставувања на ресиверот можете лесно да ги
поставите преку Easy Setup.
47
Заедно со ресиверот се испорачани и повеќефункционален
далечински управувач за управување со поврзаната опрема
и повеќе-зонската функција, и едноставен далечински
управувач за извршување на нормални операции.
17
Можете да повикате различни поставки на ресиверот
наеднаш, со притискање на EASY AUTOMATION копчето.
84
Функцијата Sound Optimizer го оптимизира излезот на аудио 67
во согласност со нивото на јачина на звукот.
Функцијата A/V Sync го прилагодува временскиот простор
помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ.
102
Функцијата Pass Through изнесува HDMI сигнали до
телевизорот, дури и кога ресиверот е во режим на
подготвеност.
79
Карактеристики
Опис
Страница
Функција за заштита на
животната средина
Функцијата Auto Standby автоматски го префрла ресиверот 115
во режим на подготвеност, доколку не ракувате со ресиверот
во одреден период на време или кога нема влезен сигнал кој
стигнува до ресиверот.
Повеќе корисно
Можете да ракувате со ресиверот користејќи паметен телефон 84
опремен со „ES Remote“ апликацискиот софтвер.*
Останато
* Компатибилен со iPod touch/iPhone и Android телефони.
8MK
Содржина
Главни карактеристики на ресиверот ........6
Опис и локација на делови ........................ 11
Почеток
Прочитајте го следново пред да
почнете со поврзување со било
каква опрема ............................................ 22
1: Монтирање на звучниците .................... 26
2: Поврзување на мониторот ..................... 30
3: Поврзување на видео опремата ............ 32
4: Поврзување на аудио опремата ............ 39
5: Поврзување со мрежата ......................... 45
6: Подготовка на ресиверот
и далечинскиот управувач ................... 46
7: Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup ........................... 47
8: Поставување на поврзана опрема ........ 49
9: Приготвување на компјутер за
користење како сервер .......................... 50
Водич за операцијата за приказ
на екранот ................................................. 50
Уживање во слики/звук
Уживање во слики/звук од
поврзаната опрема ................................. 52
PC ..................................................................... 53
USB Уред/WALKMAN ................................. 53
iPod/iPhone .................................................... 54
Домашна мрежа
(Home Network – DLNA) ....................... 56
Интернет видео ............................................ 57
FM/AM ............................................................ 58
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучно поле .......................... 62
Користење на Sound Optimizer
функцијата ............................................... 67
Прилагодување на стабилизаторот ......... 67
Користење на Мулти зона
карактеристиките
Што можете да направите со
Мулти-зона функцијата ........................ 69
Правење на мулти-зонско поврзување ... 69
Поставување на звучниците во зона 2 .... 72
Поставување на HDMI излезот
во зона 2 .................................................... 72
Промена на поставувањата на зоните
преку далечинскиот управувач ........... 73
Работење со ресиверот од друга зона
(ZONE 2/ZONE 3 операции) ................ 74
Користење на другите
функции
Користење на функциите
„BRAVIA“ Sync .......................................... 76
Вклучување на мониторите што
емитуваат HDMI видео сигнали .......... 79
Емитување на HDMI сигнали дури
и кога ресиверот се наоѓа во режим
на подготвеност (Pass Through) ........... 79
Менување помеѓу дигитално
и аналогно аудио ..................................... 80
Користење други приклучоци за
аудио/видео влез ..................................... 81
Преглед за HDMI .......................................... 83
Работење со ресиверот користејќи
паметен телефон ..................................... 84
Зачувување поставки за ресиверот
и повторно користење на тие
поставки истовремено
(Easy Automation) .................................... 84
Употреба на тајмерот за заспивање ......... 86
Снимање со користење на ресиверот ...... 86
Промена на режимот за команда
на ресиверот и далечинскиот
управувач .................................................. 87
продолжува
9MK
Користење на поврзување со
bi-засилувач .............................................. 88
Враќање на фабричките зададени
поставки .................................................... 89
Прилагодување на
поставките
Употреба на менито за поставки .............. 90
Easy Setup ........................................................ 93
Speaker Settings .............................................. 93
Audio Settings ............................................... 100
Video Settings ............................................... 104
HDMI Settings .............................................. 108
Input Settings ................................................ 110
Network Settings .......................................... 111
Internet Services Settings ............................ 112
Zone Settings ................................................. 113
System Settings ............................................. 115
Network Update ........................................... 117
Работење без користење GUI .................. 117
Ракување со далечинскиот
управувач
Ракување со опремата користејќи го
далечинскиот управувач ..................... 125
Исклучување на поврзаната опрема
(SYSTEM STANDBY) ............................ 126
Програмирање на далечинскиот
управувач ................................................ 126
Автоматско изведување на неколку
команди во секвенца (Macro Play) .... 130
Поставување на кодови за
далечинскиот управувач што
не се складирани во него ..................... 132
Бришење на меморијата
на далечински управувач
што не работи правилно ..................... 134
10MK
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост ..........................135
Решавање на проблеми .............................136
Спецификации ............................................150
Индекс ...........................................................154
Опис и локација на делови
Преден панел
За да го отстраните капакот
Притиснете PUSH.
Кога ќе го отстраните капакот, држете
го подалеку од дофат на деца.
A ?/1 ON/STANDBY
Го вклучува или исклучува ресиверот.
Светлото над копчето засветува на
следниот начин:
Зелено: Ресиверот е вклучен.
Жолто: Ресиверот се наоѓа во режим на
подготвеност, и
– „Control for HDMI” (страница 109)
или „Network Standby” (страница 112)
е поставен наВклучено“.
– „Pass Through” (страница 109)
е поставен на „Вклучено“ или
„Автоматски“.
– Ресиверот во зона 2 или зона 3
е вклучен.
За да го отворите
капакот
Повлечете го капакот на лево.
Светлото се исклучува кога ресиверот
е во режим на подготвеност и горните
поставувања се исклучени.
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
(страница 48)
C SOUND OPTIMIZER (страница 67)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Далечински сензор
Прима сигнали од далечински
управувач.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (страница 62, 63)
G Прозорец за приказ (страница 13)
продолжува
11MK
H DIMMER
Притискајте DIMMER за да ја
прилагодите осветленоста на
прозорецот за приказ.
I DISPLAY MODE (страница 124)
J INPUT MODE (страница 80)
K HD-D.C.S. светлото (страница 63)
Засветува кога е избрано HD-D.C.S.
звучното поле.
CONCERT HALL MODE светлото
(страница 65)
Засветува кога е избрано едно
од звучните полиња Berlin,
Concertgebouw Amsterdam,
или Musikverein Vienna.
L EASY AUTOMATION 1, 2
(страница 84)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (страница 79)
N PHONES приклучокот
Поврзува со слушалки.
O TONE +/–
Притискајте TONE повторливо
за да изберете звучник и опсег.
Потоа завртете го бројачот за да го
прилагодите нивото на бас/среден/
висок звук на звучникот.
P AUTO CAL MIC приклучок
(страница 93)
Поврзете го дадениот оптимизирачки
микрофон за „Auto Calibration“ на овој
приклучок.
Q iPod/iPhone ( (USB) портата
и VIDEO IN приклучокот)
(страница 37, 53, 54)
R VIDEO 2 IN приклучоци
(страница 37)
S MULTI CHANNEL DECODING светло
Се осветлува кога повеќеканалните
аудио сигнали се декодирани.
12MK
T ZONE SELECT, POWER (страница 75)
U INPUT SELECTOR (страница 52)
V HDMI IN 9 (VIDEO 2) приклучок
(страница 38)
W MASTER VOLUME (страница 52)
Индикатори на екранот на панелот
A SW
Се осветлува кога субвуферот(ите)
е (се) поврзани и аудио сигналот
излегува од PRE OUT SUBWOOFER
приклучокот(ците).
B Индикатор за канал на
репродуцирање
Го покажува звучникот кој е назначен
за излез на звук. Покажува како
ресиверот го осиромашува или
збогатува изворниот звук, врз основа
на поставувањата на звучникот.
L
Преден лев
R
Преден десен
C
Центар
LH
Лев висок
RH
Десен висок
SL
Сараунд лев
SR
Сараунд десен
SBL
Сараунд заден лев
SBR
Сараунд заден десен
SB
Сараунд заден
Пример:
Формат на снимање: 5.1
Шема на звучник: 3/0.1
Звучно поле: A.F.D. Автоматски
C Индикатор за INPUT
Се осветлува за да го покаже
моменталниот влез.
AUTO
Функцијата INPUT MODE е поставена
на „AUTO“.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (страница 80)
D HDMI OUT A/B (страница 79)
E SLEEP (страница 86)
F MEM
Се осветлува кога е активирана
однапред поставената мемориска
функцијата.
G ZONE 2/ZONE 3 (страница 69)
продолжува
13MK
H L.F.E.
Се осветлува кога влезните сигнали
кои се репродуцираат содржат L.F.E.
(Low Frequency Effects) канали. Ако
сигналот на L.F.E. каналот е всушност
репродуциран, колоните под буквите
се осветлуваат да го прикажат нивото.
Бидејќи L.F.E. сигналот не е снимен
во сите делови на влезниот сигнал,
приказот на колоните ќе варира
(и може дури да се исклучи) за време
на репродукцијата.
I Индикатор на системот на
звучници (страница 48)
J BI-AMP (страница 88)
K D.C.A.C. (страница 93)
Засветува кога резултатите од
мерењата на „Auto Calibration“
функцијата се применети.
L D.L.L. (страница 100)
M H.A.T.S. (страница 109)
N S.OPT.
Се осветлува кога е активирана
функцијата за оптимизација на
звукот (страница 67).
O Индикатори за подесување
Засветува кога ресиверот ќе најде
радиостаница.
ST
Стерео прием
MONO
FM режимот е поставен на моно.
RDS (страница 61)
Прием на податоци од радио станица
PRESET
Режимот на подесување е наместен
на претходно одреден режим.
P VOLUME
Ја прикажува моменталната јачина
на звук.
Q D.RANGE
Се осветлува кога е активирана
компресијата на динамички опсег.
14MK
R Индикатор за Dolby Digital Surround
Се осветлува заедно со еден од
соодветните индикатори кога
ресиверот ги декодира соодветните
Dolby Digital формати на сигналите.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
S Индикатор за DTS-HD
Се осветлува кога ресиверот декодира
DTS-HD.
DTS-HD
Се осветлува постојано со еден од
следните индикатори.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Се осветлува кога ресиверот декодира
Dolby TrueHD.
U Индикатор за Dolby Pro Logic
Се осветлува со еден од соодветните
индикатори кога ресиверот извршува
Dolby Pro Logic процесирање. Оваа
матрична сараунд технологија за
декодирање може да ги засили
влезните сигнали.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
V A.P.M. (страница 95)
Се осветлува кога A.P.M. (Automatic
Phase Matching) функцијата
е активирана.
W EQ
Се осветлува кога е активиран
стабилизаторот.
X L-PCM
Се осветлува кога се внесуваат
Линеарни PCM (Pulse Code
Modulation) сигнали.
Y DSD
Се осветлува кога ресиверот прима
DSD (Direct Stream Digital) сигнали.
Z Индикатор за DTS(-ES)
Се осветлува кога се внесуваат DTS или
DTS-ES сигнали.
DTS
Се осветлува кога ресиверот декодира
DTS сигнали.
DTS-ES
Се осветлува заедно со еден од
следните индикатори, во зависност
од форматот за декодирање на
влезните сигнали.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit) декодирање
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Се осветлува кога декодирањето
на DTS Neo:X Кино/Музика/Game
е активирано.
wk V.FH
Се осветлува кога Виртуелна предна
висина особината е овозможена за да
може излезот на звукот од предните
звучници да биде репродуциран
виртуелно, дури и во некоја околина
без предни Л/Д звучници.
15MK
Заден панел
A
(USB) порта (страница 42)
E DIGITAL INPUT/OUTPUT дел
OPTICAL IN приклучоци
(страница 30, 34, 35)
COAXIAL IN приклучоци
(страница 33, 40)
B RS232C порта
HDMI IN/OUT*
приклучоци
(страница 30, 32, 34, 35)
F COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
дел (страница 30, 33, 35)
Се користи за одржување
и сервисирање.
C ANTENNA дел
AM ANTENNA приклучок
(страница 43)
FM ANTENNA приклучок
(страница 43)
D LAN порти (центри за префрлање)
(страница 45)
16MK
Y, PB, PR IN/OUT*
приклучоци
G SPEAKERS дел (страница 28)
H Контролни приклучоци за
опремата на Sony и друга
надворешна опрема
IR REMOTE IN/OUT
приклучоци
(страница 69)
Поврзете ИР предавател (не
е испорачан) на IN за користење
со мулти-зона функцијата
Поврзете IR blaster (не е испорачан)
на OUT. Сигнали кои влегуваат преку
IN ќе бидат произнесени преку OUT.
TRIGGER OUT
приклучоци
(страница 114)
Поврзете на прекинувач вклучување/
исклучување од напојувањето на друга
12V TRIGGER соодветна опрема, или
на засилувачот/ресиверот од зона 2
или зона 3.
I VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT дел
(страница 30, 33, 34, 35, 36)
AUDIO IN/OUT
приклучоци
VIDEO IN/OUT*
приклучоци
AUDIO OUT приклучоци
VIDEO OUT приклучок
(страница 69)
J AUDIO INPUT/OUTPUT дел
AUDIO IN/OUT
приклучоци
(страница 40, 44)
MULTI CHANNEL INPUT
приклучоци
(страница 40)
PRE OUT приклучоци
Поврзете со надворешен засилувач на
моќност.
* Мора да го поврзете HDMI OUT или
MONITOR OUT приклучокот на вашиот
телевизор за да ја гледате избраната влезна
слика (страница 30).
Далечински управувач
Користете го испорачаниот далечински
управувач за да управувате со овој ресивер
и со другата опрема. Далечинскиот
управувач е претходно програмиран за
работа со аудио/видео опремата на Sony.
Забелешка
Не изложувајте го сензорот на далечинскиот
управувач на директна сончева светлина или
апарати за осветлување. Правејќи го тоа може
да предизвика дефект.
Совет
Заменете ги сите батерии со нови кога ресиверот
повеќе нема да реагира на далечинскиот
управувач.
продолжува
17MK
Мултифункционален
далечински управувач
(RM-AAL042)
E
(Избор на влез)
Притиснете TV (ws)), потоа
притиснете
(Избор на влез)
за да го изберете влезниот сигнал
(ТВ или видео).
(Задржување на текст)
Во режим за текст: Ја задржува
моменталната страна.
F
(Водич)
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете
(Водич) за да го
прикажете екранизираното упатство
за програмите.
G D.TUNING (страница 60)
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете D.TUNING за да влезете
во режимот за директно бирање.
H ENT/MEM
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете ENT/MEM за да ја внесете
вредноста или траката со нумеричките
копчиња (wg), или притиснете
ENT/MEM, а потоа притиснете на
нумеричките копчиња. (wg) за да
изберете мемориски број на кој
станицата ќе биде зачувана во
текот на операцијата за бирање.
I SEN
Влезете на домашната страница на
Sony Entertainment Network (SEN),
мрежна услуга обезбедена од Sony.
J WATCH, LISTEN (страница 52)
K SOUND FIELD +/– (страница 62, 63,
65)
A ?/1 (вклучено/подготвено)
Го вклучува или исклучува ресиверот.
B AV ?/1 (вклучено/подготвено)
Ја вклучува или исклучува видео/аудио
опремата за која далечинскиот
управувач е назначен да ја контролира.
C ZONE (страница 69)
D AMP
Ја активира работата на ресиверот
за главната зона.
18MK
L Копчиња во боја
Работи според водичот на
телевизискиот екран.
M AMP MENU (страница 117)
N
V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за ги изберете
предметите од менито. Потоа
притиснете
за да го внесете
изборот.
O TOOLS/OPTIONS (страница 51, 58,
61)
Прикажува и избира членови од
менито за опции.
P HOME (страница 51)
Го прикажува почетното мени на
ТВ-екранот.
Q
m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./>1)
Притиснете ги копчињата за да
ракувате со DVD плеерот, Blu-ray Диск
плеерот, CD плеерот, MD сегментот,
сегментот за ленти, опремата поврзана
на
(USB) портата или на мрежата,
или пак Интернет видео, итн.
TUNING +/–
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете TUNING +/– за да изберете
станица.
PREVIEW (HDMI) (страница 83)
Отвора слика-во-слика екрани за
преглед на влезот од четири HDMI IN
приклучоци.
B·/·b
Повторно ја репродуцира или кратко
ја премотува нанапред моменталната
сцена.
R PRESET + 2)/–
Избира претходно меморирани
станици.
PROG + 2)/–
Притиснете TV (ws), потоа
притиснете PROG +/– за да ракувате
со ТВ, сателитскиот приемник, итн.
c 2)/C
Во режим за текст: Ја избира следната
или претходната страница.
S EASY AUTOMATION 1, 2
(страница 84)
/ (Текст)
Притиснете TV (ws), потоа
притиснете / (Текст) за да прикажете
текстуални информации.
SLEEP (страница 86)
V TV
Ја менува функцијата на копчето на
далечинскиот управувач, за да ги
активира копчињата испечатени во
жолта боја, за да овозможи ракување
со телевизорот.
W SHIFT
Ја менува функцијата на копчето
на далечинскиот управувач за да ги
активира копчињата испечатени во
розова боја.
X Влезни копчиња
Притиснете едно од копчињата за да ја
изберете опремата којашто сакате да ја
користите. Ресиверот се вклучува кога
ќе притиснете кое било влезно копче.
Y Нумерички копчиња
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете ги нумеричките копчиња
за да внесувате броеви.
Притискајте ги нумеричките копчиња
за да изберете број на канал на
телевизорот.
Z -/-Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете -/-- за да
– избере траки со броеви над 10 на CD
плеерот, DVD плеерот, Blu-ray Диск
плеерот, или MD сегментот.
– изберете броеви на канали над 10 на
телевизорот, сателитскиот приемник
или видео рекордерот.
wj SOUND OPTIMIZER (страница 67)
wk HDMI OUTPUT (страница 79)
wl DISPLAY
Прикажува контролен панел на
ТВ екранот, кога репродуцирате
содржина преку Интернет видео
или домашна мрежа.
T RM SET UP (страница 87)
U FAVORITES (страница 57)
продолжува
19MK
,
(Информации,
прикажување текст)
Прикажува информации, како што
се бројот на моменталниот канал
и режимот на екранот.
Во режим за текст: Открива скриени
информации (на пример, одговори
на квиз)
e; RETURN/EXIT O
Се враќа на претходното мени или
излегува од менито.
ea
(Volume) +/– (страница 52)
(Muting) (страница 52)
По притискање на TV (ws), можете
исто така да ја прилагодите јачината на
звукот на телевизорот и привремено да
го исклучите звукот на телевизорот.
es MACRO 1, MACRO 2 (страница 130)
ed TOP MENU
Го отвора или затвора главното мени
на БД-РОМ или ДВД.
AUDIO
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете AUDIO за да изберете
аудио формат/трака.
ef POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното мени
за БД-РОМ или менито за ДВД.
SUBTITLE
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете SUBTITLE да го изберете
јазикот на преводот, кога
повеќејазични преводи се снимени
на БД-РОМ/ДВД видеото.
1)
Видете ја табелата на страница 125 за
информации околу копчињата кои можете
да ги користите за контролирање на секоја
опрема.
2)
Допирна точка е прикачена на следниве
копчиња (5/VIDEO 2, N, PRESET +).
Користете го како ознака на операцијата.
Забелешка
Горенаведеното објаснување е наменето да
служи како пример.
20MK
Едноставен далечински
управувач (RM-AAU124)
Овој далечински управувач може да се
користи само за ракување со ресиверот.
Можете да ги контролирате главните
функции на ресиверот со едноставни
операции, користејќи го овој далечински
управувач.
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (страница 52)
MUTING (страница 52)
J RETURN/EXIT O (страница 51)
K DISPLAY
Прикажува контролен панел на
ТВ екранот, кога репродуцирате
содржина преку Интернет видео
или домашна мрежа.
L HDMI OUT (страница 79)
A ?/1 (вклучено/подготвено)
Го вклучува или исклучува ресиверот.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(страница 62, 63, 65)
C AMP MENU (страница 117)
D
V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за ги изберете
предмет од менито. Потоа притиснете
за да го внесете/потврдите изборот.
E OPTIONS (страница 50, 58, 61)
F HOME (страница 51)
G N, x, ./>
Овозможува ракување со опремата
поврзана на предната
(USB) порта
или на мрежата, или пак на Интернет
видео, итн.
21MK
Почеток
Прочитајте го следново пред да почнете со поврзување
со било каква опрема
Пред поврзување на каблите, осигурете се дека сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
Монтирање на звучниците
Погледнете „1: Монтирање на звучниците” (страница 26).
v
Поврзување на мониторот
Погледнете „2: Поврзување на мониторот” (страница 30).
Поврзување на видео опремата
v
Квалитетот на сликата зависи од приклучокот за
поврзување. Видете ја сликата десно. Изберете ја
врската во зависност од приклучоците на вашата
опрема.
Ресиверот има функција за видео конверзија.
За детали, погледнете „Функција за конверзија на
видео сигнали” (страница 23).
Погледнете „3: Поврзување на видео опремата”
(страница 32).
Дигитална
Аналогна
Високо квалитетна слика
Поврзување на аудио опремата
v
Погледнете „4: Поврзување на аудио опремата” (страница 39).
v
Подготовка на ресиверот и далечинскиот управувач
Погледнете „6: Подготовка на ресиверот и далечинскиот управувач” (страница 46).
Поставување на ресиверот
v
Погледнете „7: Поставување на ресиверот со употреба на Easy Setup” (страница 47).
v
Поставување на поставките на аудио излезот на поврзаната опрема.
Погледнете „8: Поставување на поврзана опрема” (страница 49).
За детали за мулти-зонското поврзување, погледнете страница 69.
За детали за поврзувањето на двоен засилувач, погледнете страница 88.
22МК
Функција за конверзија на видео сигнали
Како стандардна поставка, видео сигналите внесени од поврзаната опрема се изнесуваат до
HDMI OUT или MONITOR OUT приклучоците како што е прикажано во табелата подолу.
Препорачуваме да ја поставите функцијата за видео конверзија да соодветствува на
резолуцијата на мониторот што го користите.
За детали околу функцијата за конвертирање на видео, видете „Video Settings“ (страница 104).
OUTPUT
приклучок
HDMI OUT A/B
(до 4K)
INPUT приклучок
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(до 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Видео сигналите се емитуваат.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
* Кога „Авто“ е одбрано во „Резолуција“, до 4K нагорно пропорционирање е овозможено.
За да уживате во 4K сигнали, 4K-компатибилен монитор мора да биде поврзан.
** Видео сигналите може да не бидат емитувани, во зависност од поставките во „Резолуција“
(страница 104).
Забелешка за конверзија
на видео сигнали
За приказ на затворени
информации
Видео сигналите за кои резолуцијата
е конвертирана може да не бидат
емитувани низ COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT приклучоците или
HDMI OUT приклучоците истовремено.
Ако ја поврзете опремата и на
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
приклучоците, и на HDMI OUT
приклучоците, приоритет е даден на
излезот од HDMI OUT приклучоците.
Поставете „Резолуција“ на „Direct“ во
Видео поставки менито кога примате
сигнал кој поддржува затворени
информации.
Користете исти видови на кабли за
влезните/излезни сигнали
Забелешка за Зона 2 HDMI видео
излезот
Само HDMI IN влезните сигнали можат да
бидат емитувани преку HDMI ZONE 2 OUT
приклучоците.
За поврзување на уреди
за снимање
Кога снимате, опремата за снимање
поврзете ја со VIDEO OUT приклучоците
од ресиверот. Поврзете ги каблите за
влезни и излезни сигнали со истиот
вид на приклучок, бидејќи VIDEO OUT
приклучоците немаат функција за
конверзија нагоре.
Приклучоците HDMI OUT и MONITOR OUT
не можат да се користат за снимање.
23МК
Почеток
Овој ресивер е опремен со функција за конверзија на видео сигнали.
• Сложените видео сигнали може да излезат како HDMI видео и составни видео сигнали.
• Составните видео сигнали може да излезат како HDMI видео и видео сигнали.
Дигитални аудио формати поддржани од ресиверот
Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој ресивер зависат од приклучоците
за дигитален аудио влез на поврзаната опрема.
Овој ресивер ги поддржува следниве аудио формати.
Врска помеѓу опремата за репродуцирање и ресиверот
Максимален број
на канали
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1ch
a
a
Dolby Digital EX
6.1ch
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1ch
–
a
Dolby TrueHD*
7.1ch
–
a
DTS
5.1ch
a
a
DTS-ES
6.1ch
a
a
DTS 96/24
5.1ch
a
a
DTS-HD
Аудио со висока
резолуција*
7.1ch
–
a
DTS-HD
Главно аудио*
7.1ch
–
a
DSD*
5.1ch
–
a
Повеќеканален линеарен PCM*
7.1ch
–
a
Аудио формат
* Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува на
форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.
24МК
Мрежа/USB
Формат на датотеката
Наставки
Музика
WAV6)
„.wav“
WMA
Видео
1) 2) 5)
„.mp3“
AAC1) 2) 3) 5)
„.m4a“
FLAC6)
„.flac“
MPEG-1 Видео/PS1) 2)
MPEG-2 Видео/PS, TS1) 3)
„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“, „.mts“
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“, „.m2ts“, „.mts“
1) 2)
AVCHD2)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.wma“
MP3
WMV9
Фотографии
Почеток
Тип на содржина
„.wmv“, „.asf“
4)
Xvid
„.avi“
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“, „.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Ресиверот не репродуцира кодирани фајлови како DRM.
Ресиверот не репродуцира датотека со овој формат на DLNA сервер.
Ресиверот може да репродуцира само видео со стандардна резолуција на DLNA сервер.
Ресиверот репродуцира датотеки во форматот AVCHD кои се снимени на дигитална видео камера,
итн. Дисковите во форматот AVCHD нема да се репродуцираат ако не се правилно финализирани.
Ресиверот не може да репродуцира заштитени датотеки како оние без загуби.
Соодветна длабочина на мерење фреквенција/бит: Максимална 192 kHz/24 бита
Забелешки
• Некои датотеки може да не се репродуцираат
во зависност од форматот на датотеката,
кодирањето на датотеката, условот на снимање
или состојбата на DLNA-серверот.
• Некои датотеки уредувани на компјутер може
да не се репродуцираат.
• Ресиверот може да ги препознае следниве
датотеки или папки на USB уредите:
– до папките од третото дрво
– до 500 датотеки во едно дрво
• Плеерот може да ги препознае следните
датотеки или папки складирани во DLNA
серверот:
– до папките од 18-то дрво
– до 999 датотеки во едно дрво
• Во врска со форматите дефинирани во DLNA
упатствата, потребно е серверот да понуди
содржината на која информациите дефинирани
во DLNA упатствата се соодветно додадени.
25МК
1: Монтирање на звучниците
Овој ресивер ви овозможува да користите
до 9.2 канален систем (девет звучници и два
субвуфери).
Примери за конфигурација на
системот со звучници
7.1 канален систем на звучници
користејќи сараунд задни
звучници
Можете да уживате во високо веродостојна
репродукција на DVD или Blu-ray Диск
звук снимен со софтвер во 6.1 канален или
7.1 канален формат.
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DСараунд лев звучник
EСараунд десен звучник
FСараунд заден лев звучник
GСараунд заден десен звучник
JСубвуфер
7.1 канален систем на звучници
користејќи предни високи
звучници
9.1 канален систем на звучници
Можете максимално да уживате во високо
квалитетен повеќеканален сараунд звук,
исто како во идеална кино сала во
9.1 канален или 9.2 канален формат.
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DСараунд лев звучник
EСараунд десен звучник
FСараунд заден лев звучник
GСараунд заден десен звучник
HЛев висок звучник
IДесен висок звучник
JСубвуфер
26МК
Можете да уживате во вертикални звучни
ефекти (на пример Pro Logic IIz режим,
Neo:X режим).
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DСараунд лев звучник
EСараунд десен звучник
HЛев висок звучник
IДесен висок звучник
JСубвуфер
5.1 канален систем на звучници
За целосно уживање во повеќеканалниот
сараунд систем како во кино потребни
се пет звучници (два предни, централен
и два задни сараунд звучници) и субвуфер
(5.1 канален систем).
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DСараунд лев звучник
EСараунд десен звучник
JСубвуфер
6 канален систем на звучници
• Поставете го задниот звучник за
опкружувачки звук позади позицијата
на седење.
9 или 7 канален систем на звучници
• Аголот A прикажан во илустрацијата
треба да биде ист.
Совет
• Доколку не можете да ги поставите
звучниците на оптимален агол, соодветно
одделете ги звучниците за опкружувачки
звук и задните звучници за опкружувачки
звук и поставете ги што е можно
посиметрично.
• Можете да го калибрирате
позиционирањето на звучникот користејќи
„Разместување на звучници“ дури и ако
не можете да ги поставите звучниците на
оптимален агол (страница 96). Поставете
ги звучниците за опкружувачки звук
распространети назад за повеќе од
90 степени со цел „Разместување на
звучници“ да работи ефективно.
• Инсталирајте ги предните високи
звучници на ист агол како оној од
предните звучници. Потребно е
позицијата да биде на иста висина или
над продолжената дијагонална линија
од екранот на ТВ или мониторот.
Бидејќи субвуферот не емитува многу сигнали
кои се во определен правец, можете да го
поставите каде што сакате.
ист агол како
тој од предниот
звучник
27МК
Почеток
Препорачано поставување на
звучниците
Поврзување на звучници
Пред поврзување на каблите, осигурете се дека сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
A
B
B
A Моноаурен аудио кабел
(не е испорачан)
B Кабли за звучниците
(не се испорачани)
AПреден звучник A (L)
BПреден звучник A (R)
CЦентрален звучник
DСараунд звучник (L)
EСараунд звучник (R)
FЗаден звучник за опкружувачки
звук (L)2) 4)
GЗаден звучник за опкружувачки
звук (R)2) 4)
28МК
B
B
FRONT B терминали 1)
B
HПреден висок звучник (L)
IПреден висок звучник (R)
JСубвуфер3)
1) Ако имате дополнителен систем
на преден звучник, поврзете го на
FRONT B терминалите. Можете
да го изберете системот на преден
звучник што го користите со SPEAKERS
на предниот панел (страница 11).
2) Доколку поврзете само еден заден
звучник за опкружувачки звук, поврзете
го со SURROUND BACK (ZONE 2) L
терминалите.
3)
Почеток
Кога ќе поврзете субвуфер со функцијата
автоматски подготвено, исклучете ја
функцијата кога гледате филмови. Ако
функцијата автоматски подготвено на
субфуверот е вклучена, автоматски се
менува во автоматски подготвено според
нивото на влезен сигнал на субвуферот
и може да не се произведе звук.
Можете да поврзете два субвуфера на
ресиверот. Истите сигнали се излез од
секој од PRE OUT SUBWOOFER
приклучоците.
Совет
Можете едноставно да го олабавите или
затегнете SPEAKERS терминалот користејќи ја
доставената алатка за поврзување на кабли од
звучници.
Олабавување
Затегнување
Алатка за поврзување
кабли од звучници
ZONE 2 поврзување
Во случај ако не ги користите задните
звучници за опкружувачки звук, можете да
ги доделите SURROUND BACK (ZONE 2)
терминалите F и G на звучниците од
зона 2. Поставете ги SURROUND BACK
(ZONE 2) терминалите на „Зона2
звучници“ во „Поврзување на звучници“
во Поставки на звучници менито
(страница 95).
Погледнете „Користење на Мулти зона
карактеристиките” (страница 69) за детали
на конекцијата и користење во зоната 2.
29МК
2: Поврзување на мониторот
Можете да ја гледате избраната влезна слика кога ќе ги поврзете HDMI OUT или
MONITOR OUT приклучоците на ТВ. Можете да управувате со овој ресивер користејќи
го GUI (Графички кориснички интерфејс) на екранот.
ТВ монитор со HDMI приклучок
Аудио сигнали*
A
Видео сигнали**
* Доколку го поврзете ресиверот на Канал за
враќање на аудио (ARC)-компатибилен
приклучок HDMI на ТВ преку некој HDMI
кабел, оваа конекција не е неопходна.
A
** Доколку го поврзете ресиверот
со Канал за враќање на аудио (ARC)компатибилен ТВ, поврзете го на HDMI
приклучок определен од „ARC“ на ТВ.
E
B
Аудио сигнали
C
D
Видео сигнали
или
или
ТВ монитор без HDMI приклучок
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците од
вашата опрема.
A Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
B Аудио кабел (не е испорачан)
C Видео кабел (не е испорачан)
30МК
D Сложен видео кабел (не е испорачан)
E HDMI кабел (не е испорачан)
Препорачуваме да користите
Sony HDMI кабел.
ТВ тип
HDMI неопремен
Потребен кабел
Видео
Аудио
Компатибилно*
E
–
Некомпатибилно
E
A или B**
–
D или C
A или B**
Почеток
HDMI опремен
Канал за враќање на
аудио (ARC)
*
Можете да го репродуцирате звукот од телевизорот (повеќеканален сараунд звук) преку ресиверот
само со поврзување на телевизорот со HDMI кабел.
** Ако сакате да репродуцирате повеќеканален сараунд звук преку ресиверот, користете A за аудио
врската.
Забелешки
• Ако го поврзувате телевизорот со ресиверот
само преку видео кабел, поставете ја
„Резолуција на репродукција“ на „480i/576i“
(страница 107).
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли,
вметнете ги приклучоците право додека не
влезат на место.
• Не ги виткајте или врзувајте оптичките
дигитални кабли.
Совет
Звукот од телевизорот се репродуцира преку
звучниците поврзани на ресиверот ако го
поврзете аудио излезниот приклучок на
телевизорот и TV IN приклучоците на
ресиверот. Во оваа конфигурација, наместете
го излезниот приклучок за звук на телевизорот
на „Fixed‘‘ ако може да биде променет помеѓу
„Fixed‘‘ или „Variable‘‘.
31МК
3: Поврзување на видео опремата
Поврзувања потребни за гледање на содржини снимени на Blu-ray Диск
или DVD
За поврзување на опрема со HDMI приклучоци
Ако вашата опрема нема HDMI приклучок, погледнете страница 33.
DVD плеер, Blue-ray Disk плеер
Видео/аудио сигнали
A
*
A HDMI кабел (не е испорачан)
Препорачуваме да користите
Sony HDMI кабел.
* Можете да поврзете секаква опрема преку
HDMI излезните приклучоци на HDMI IN
приклучоците на ресиверот.
32МК
За поврзување на опрема со други приклучоци освен HDMI
приклучоци
Почеток
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците
од вашата опрема.
DVD плеер, Blu-ray диск плеер
Аудио сигнали
Видео сигнали
или
A
или
B
C
D
A Коаксијален дигитален кабел (не е испорачан)
B Аудио кабел (не е испорачан)
C Видео кабел (не е испорачан)
D Сложен видео кабел (не е испорачан)
33МК
Потребни поврзувања за играње на видео игри
PlayStation 3 (видео игри со HDMI приклучок)
Видео/аудио сигнали
A
B
C
Аудио сигнали
D
Видео сигнали
или
Видео игри без HDMI приклучок
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците
од вашата опрема.
A HDMI кабел (не е испорачан)
B Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
Тип на видео игра
C Аудио кабел (не е испорачан)
D Видео кабел (не е испорачан)
Потребен кабел
Видео
Аудио
HDMI опремен*
A
–
HDMI неопремен
D
B или C**
*
Можете да го репродуцирате звукот од играта (повеќеканален сараунд звук) преку ресиверот само
со поврзување на видео играта со HDMI кабел.
** Ако сакате да репродуцирате повеќеканален сараунд звук преку ресиверот, користете B за аудио
врската.
34МК
Забелешки
Потребни поврзувања за гледање на програми преку сателитска програма
или преку кабелска телевизија
Сателитски приемник, Кабелски ТВ-пребарувач со HDMI приклучок
Видео/аудио сигнали
A
B
C
Аудио сигнали
D
E
Видео сигнали
или
или
Сателитски приемник, Кабелски ТВ-пребарувач без HDMI приклучок
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците
од вашата опрема.
A HDMI кабел (не е испорачан)
B Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
C Аудио кабел (не е испорачан)
D Видео кабел (не е испорачан)
E Сложен видео кабел (не е испорачан)
продолжува
35МК
Почеток
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли, вметнете ги приклучоците право додека не влезат на место.
• Не ги виткајте или врзувајте оптичките дигитални кабли.
Тип на сателитски
приемник/кабелски
ТВ-пребарувач
Потребен кабел
Видео
Аудио
HDMI опремен*
A
–
HDMI неопремен
E или D
B или C**
*
Можете да го репродуцирате звукот од сателитскиот приемник/кабелскиот ТВ-пребарувач
(повеќеканален сараунд звук) преку ресиверот, само со поврзување на сателитскиот приемник/
кабелскиот ТВ-пребарувач со HDMI кабел.
** Ако сакате да репродуцирате повеќеканален сараунд звук преку ресиверот, користете B за аудио
врската
Забелешки
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли, вметнете ги приклучоците право додека не влезат на место.
• Не ги виткајте или врзувајте оптичките дигитални кабли.
Поврзувања потребни за гледање на содржини снимени на видео касети
Видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
A
A Аудио кабел (не е испорачан)
B Видео кабел (не е испорачан)
36МК
B
Поврзувања потребни за гледање на содржини преку видео камера
Почеток
На VIDEO 2 IN приклучоците
A
B
Видео/аудио сигнали
Видео камера без HDMI
приклучок
Видео камера со HDMI приклучок
A Видео/аудио кабел (не е испорачан)
B HDMI кабел (не е испорачан)
37МК
HDMI карактеристики
• Дигиталните аудио сигнали пренесени со
HDMI може да се изведат од звучниците
и PRE OUT приклучоците на ресиверот.
Овој сигнал поддржува Dolby Digital,
DTS, DSD, и линеарен PCM. За детали,
погледнете „Дигитални аудио формати
поддржани од ресиверот” (страница 24).
• Аналогните видео сигнали кои влегуваат
во VIDEO приклучокот, или
COMPONENT VIDEO приклучоците
може да бидат произнесени како HDMI
сигнали. Аудио сигналите не излегуваат
од HDMI OUT приклучоците додека
сликата се конвертира.
• Но, аналогните видео сигнали кои
влегуваат, не можат да бидат
репродуцирани преку HDMI OUT
приклучоците во зона 2.
• Ресиверот подржува Аудио со висок
проток на битови (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Colour, „x.v.Colour“,
и 3Д или 4K преноси.
• HDMI приклучоците на ресиверот ја
подржуваат функцијата Контрола за
HDMI. Но, HDMI OUT B приклучокот
и HDMI ZONE 2 OUT приклучоците,
не ја поддржуваат функцијата Контрола
за HDMI.
• За да уживате во 3D слики, поврзете
3D-компатибилна ТВ и видео опрема
(Blu-ray Диск плеер, Blu-ray Диск снимач,
PlayStation 3 итн.) со ресиверот
користејќи HDMI со голема брзина
кабли, ставете 3D очила, а потоа
репродуцирајте 3D-компатибилна
содржина.
38МК
• Ресиверот е компатибилен со 4K
сигнален излез преку HDMI излезните
приклучоци. Аналогните влезни сигнали
може да бидат подобрени до 4K. Влезните
4K сигнали преку HDMI IN 1/IN 2 на
задната и IN 9 на предната од 4Kкомпатибилен плеер се репродуцираат
како да се 4K сигнали. За да уживате во
4K слики, поврзете 4K компатибилен
телевизор или проектор на HDMI
излезните приклучоци.
• Можете да гледате HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 влез во слика-во-слика прозорците
за преглед.
Забелешки за поврзување
на кабли
• Користете HDMI со голема брзина кабел.
Ако користите Стандарден HDMI кабел,
4K, 1080p, Deep Colour или 3D сликите
може да не се прикажуваат добро.
• Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или Sony HDMI кабел.
Забелешки за користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија
Не препорачуваме користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија. Кога ќе
поврзете HDMI-DVI кабел за конверзија
на DVI-D уред, звукот и/или сликата може
да се изгубат. Поврзете одделни аудио
или дигитални кабли за поврзување,
потоа поставете ги „Video Input Assign“
и „Audio Input Assign“ во менито
Input Settings доколку звукот не излегува
правилно.
4: Поврзување на аудио опремата
Почеток
Поврзувања потребни за слушање на содржини снимени на
Super Audio CDа или обични CDа
За поврзување на опрема со HDMI приклучоци
Ако вашата опрема нема HDMI приклучок, погледнете страница 40.
CD плеер, Super Audio CD плеер
Видео/аудио сигнали
A
*
A HDMI кабел (не е испорачан)
Препорачуваме да користите
Sony HDMI кабел.
* Можете да поврзете секаква опрема преку
HDMI излезните приклучоци на HDMI IN
приклучоците на ресиверот.
продолжува
39МК
За поврзување на опрема со други приклучоци освен
HDMI приклучоци
Ако вашиот Super Audio CD плеер е опремен со повеќеканални излезни приклучоци, можете
да ги поврзете на MULTI CHANNEL INPUT приклучоците на ресиверот за да уживате во
повеќеканален звук. Во друг случај, MULTI CHANNEL INPUT приклучоците може да се
користат за поврзување на надворешен повеќеканален декодер.
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците од
вашата опрема.
CD-плеер
Super Audio CD-плеер
или
A
или
B
A
или
B
C
B
A Коаксијален дигитален кабел
(не е испорачан)
B Аудио кабел (не е испорачан)
C Моноаурен аудио кабел
(не е испорачан)
Забелешка
Влезните аудио сигнали од MULTI CHANNEL
INPUT приклучоците не можат да се снимаат.
40МК
Совет
Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz and 96 kHz мерни фреквенции.
COAXIAL IN приклучоците се исто така
компатибилни и со 192 kHz мерната
фреквенција.
Почеток
Забелешка за репродукција
на Super Audio CD преку
Super Audio CD плеер
Нема излезен звук додека се репродуцира
Super Audio CD на Super Audio CD плеер
што е поврзан само на COAXIAL SA-CD/
CD IN кабелот на овој ресивер. Кога се
репродуцира Super Audio CD, поврзете го
плеерот на MULTI CHANNEL INPUT или
SA-CD/CD IN кабли, или поврзете плеер
кој може да произведе DSD сигнали од
HDMI кабелот до ресиверот користејќи
HDMI кабел. Погледнете во упатствата за
работа што се дадени со Super Audio CD
плеерот.
Ако сакате да поврзете неколку
дигитални уреди, но не можете
да најдете неискористен влез
Погледнете „Користење други приклучоци
за аудио/видео влез” (страница 81).
41МК
Поврзувања потребни за слушање на содржини преку компјутер
A
A USB кабел (не е испорачан)
Забелешка
Користете USB тип А или тип Б кабел за да го
поврзете компјутерот на ресиверот.
Совети
• Репродукцијата преку PC е компатибилна
со следните:
– Мерна фреквенција: 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz, и 192 kHz
– Резолуција на бит: 16 бита и 24 бита
• Мерните фреквенции и броевите на
квантизациски битови кои што можете да
ги репродуцирате или произнесувате преку
вашиот компјутер можат да варираат во
зависност од оперативниот систем или бројот
на верзијата на софтверот за репродукција.
42МК
Поврзувања потребни за слушање на радио
Почеток
AM циклична антена
(воздушна) (испорачана)
FM жична антена (воздушна) (испорачана)
Забелешки
• За спречување на шум, држете ја AM
цикличната антената (воздушна) подалеку
од ресиверот и од другата опрема.
• Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле FM
жичната антена (воздушна).
• По поврзување на жичната FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
43МК
Поврзувања потребни за слушање на содржини снимени на МД,
касети или плочи
За поврзување на МД платформата, не е неопходно да ги поврзете сите кабли.
Поврзете ги каблите според приклучоците од вашата опрема.
Миксета
МД/Касетофон платформа
A
A Аудио кабел (не е испорачан)
B Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
Забелешки
• Кога ќе поврзете MD платформа со дигитални
кабли, можете да ја поврзете на било кој
дигитален IN приклучок на ресиверот. Да го
овозможите поврзувањето, треба да зададете
приклучок на влезот на MD платформата во
менито. Погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез” (страница 81).
• Ако вашата миксета има жица за заземјување,
поврзете ја на (U) SIGNAL GND терминалот.
44МК
B
A
5: Поврзување со мрежата
Почеток
Ако имате Интернет конекција, можете да го поврзете ресиверот на Интернет.
Пример на конфигурација
Следната слика е пример за конфигурација на домашна мрежа со ресивер, компјутер.
Препорачуваме да користите жично поврзување.
Рутер
Модем
LAN кабел
(не е испорачан)
Интернет
Компјутер
LAN кабел
(не е испорачан)
Забелешка
Поврзете рутер на една од портите од 1 до 4 на
ресиверот користејќи само еден LAN кабел.
Не го поврзувајте истиот рутер со ресиверот
користејќи повеќе од еден LAN кабел. Тоа може
да предизвика дефект.
Системски потреби
Потребно е следното системско
опкружување за употреба на функцијата
за домашната мрежа на ресиверот.
Широкопојасна врска
Потребна е широкопојасна врска со
интернет за да уживате во Интернет видео
или да го ажурирате софтверот на
ресиверот.
Модем
Ова е уредот што е поврзан со
широкопојасната врска за комуницирање
со интернетот. Некои од овие уреди се
интегрирани во рутерот.
Рутер
• Користете рутер компатибилен со брзина
на пренос од 100 Mbps за да уживате во
содржината на домашната мрежа.
• Препорачуваме да користите рутер
опремен со вграден DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) сервер.
Оваа функција автоматски назначува IP
адреси на LAN.
• Ресиверот не поддржува мрежна врска со
брзина на пренос од 1 Gbps или поголема.
LAN кабел (CAT5)
• Препорачуваме да го користите овој
тип на кабел за жична LAN.
На некои LAN плоснати кабли лесно
им влијае шумот. Препорачуваме да
користите нормален тип на кабли.
• Ако ресиверот се користи во средина каде
што има шум од снабдување со енергија
од електричните производи или во гласна
мрежна средина, употребете заштитен
тип на LAN кабел.
45МК
6: Подготовка на ресиверот
и далечинскиот управувач
Вклучување на ресиверот
?/1
Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод)
Цврсто поврзете го испорачаниот кабел за
напојување со наизменична струја (главен
вод) на AC IN терминалот на ресиверот,
потоа поврзете го кабелот за напојување со
наизменична струја (главен вод) на ѕиден
штекер.
AC IN-терминал
Во ѕидниот штекер
AC кабел за струја
(главен вод)
(испорачан)
Одреден простор е оставен помеѓу
приклучокот и задниот панел дури и кога
кабелот (главниот вод) е цврсто приклучен.
Кабелот треба да биде поврзан на овој
начин. Ова не е дефект.
46МК
Притиснете ?/1 за да го вклучите
ресиверот.
Исто така, можете да го вклучите ресиверот
со употреба на ?/1 на далечинскиот
управувач.
Кога го исклучувате ресиверот, притиснете
?/1 повторно. „STANDBY“ светнува на
прозорецот за приказ. Не го исклучувајте
кабелот за наизменична струја (главниот
вод) додека „STANDBY“ трепка. Ова може
да предизвика дефект.
За да се штеди струја во режим
на подготвеност
Поставете „Control for HDMI” (страница 109),
„Pass Through” (страница 109), „Network
Standby” (страница 112), и „RS232C Control”
(страница 116) на „Исклучено“ или „Авто“
(само за „Пропуштање“), и исклучете ја
струјата за зона 2/ зона 3.
Ако „Control for HDMI” (страница 109),
„Pass Through” (страница 109), или
„Network Standby” (страница 112)
е поставено на „Вклучено“, или струјата
во зона 2 или зона 3 е вклучена, светлото
над ?/1 светнува жолто.
Забелешка
Горниот дел од ресиверот може да се загрее
додека ресиверот е во режим на подготвеност.
Ова се случува бидејќи струја тече низ
внатрешните кола на ресиверот. Ова не
е некој дефект.
Вметнете две R6 (AA големина) батерии во
RM-AAL042 повеќе функционалниот
далечински управувач, и во RM-AAU124
едноставниот далечински управувач.
Кога ја монтирате батеријата правилно
наместете ги половите.
RM-AAL042
RM-AAU124
Забелешки
• Не оставајте го далечинскиот управувач на
екстремно топло или влажно место.
• Не користете нова батерија со старите батерии.
• Не мешајте мангански батерии и други видови
батерии.
• Ако не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете можно
оштетување од протекување и корозија на
батериите.
• Кога ќе ги замените или отстраните батериите,
програмираните кодови може да се избришат.
Ако ова се случи, повторно програмирајте го
далечинскиот управувач (страница 126, 130,
132).
7: Поставување на
ресиверот со употреба
на Easy Setup
Почеток
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
Можете лесно да ги поставите основните
поставки на ресиверот, ракувајќи го
ресиверот по упатствата дадени на
ТВ екранот.
Префрлете го влезот на телевизорот на
влезот на којшто е поврзан ресиверот.
Кога ќе го вклучите ресиверот за првпат,
на телевизискиот екран се појавува екранот
EULA. Согласете се со EULA да
продолжите на екранот Easy Setup (Лесно
поставување), а потоа поставете го
ресиверот во согласност со упатствата на
екранот Easy Setup (Лесно поставување).
Можете да ги поставите следните функции
користејќи го Easy Setup.
– Мрежни поставки
– Input Settings
– Поставки на звучници
Совет
Знакче за штиклирање ќе биде прикажано
на десната страна од предметите на функција
кои сте ги поставиле.
Забелешки за Speaker Settings
(Auto Calibration)
Внесете го приклучокот на микрофонот
за оптимизација внатре во AUTO CAL MIC
приклучокот.
Потврдете поставка на активен
субвуфер
• Кога е поврзан субвуфер, вклучете го
и засилете го гласот пред да го активирате
субвуферот. Свртете го LEVEL малку
пред средната точка.
• Ако поврзете субвуфер со функцијата
за вкрстена фреквенција, поставете ја
јачината на звукот на максимум.
продолжува
47МК
• Ако поврзете субвуфер со функцијата
автоматски подготвено, поставете ја на
исклучено (деактивирано).
Забелешки
• Во зависност од карактеристиките на
субвуферот што го користите, вредноста на
растојанието на поставување може да биде
различна од вистинската положба.
• Ако извршите „Speaker Settings
(Auto Calibration)“ користејќи Easy Setup,
резултатите од мерењата ќе бидат
презапишани и зачувани на моменталната
избрана позиција („Поз.1“ е избрана како
стандардна фабричка поставка).
Совети
• Во зависност од положбата на субвуферот,
резултатите од мерењето за поларитетот може
да варираат. Сепак, нема да има проблеми дури
и ако продолжите да го користите ресиверот
со оваа вредност.
• Во зависност од звучниците, „Излезна фаза“
може да се појави дури и ако нема проблем
со поврзувањето на звучниците. Ова е
предизвикано од спецификациите на
звучникот, и нема да има проблем дури и ако
продолжите да ги користите звучниците.
Забелешки за импедансата на
звучниците
• Ако не сте сигурни за импедансите на
звучниците, упатете се на оперативните
упатства дадени со вашите звучници.
(Оваа информација е вообичаено на
задната страна на звучникот.)
• Кога ќе поврзете звучници со номинална
импеданса од 8 ома или повисоко,
наместете ја „Speaker Impedance“ на
„8 Ω“ Кога поврзувате други видови
на звучници, поставете го на „4 Ω“
• Кога ќе ги поврзете предните звучници
на FRONT A и FRONT B терминалите,
поврзете ги звучниците со номинална
импеданса од 8 ома или повисоко.
– Кога поврзувате звучници со
импеданса од 16 ома или повисоко
и во „A“ и „B“ конфигурација:
Поставете „Speaker Impedance“ на „8 Ω“
во Поставки на звучници менито.
– За други типови на звучници во други
конфигурации:
Поставете „Speaker Impedance“ на „4 Ω“
во Поставки на звучници менито.
За да ги изберете предните
звучници
Можете да ги изберете предните звучници
што сакате да ги употребите.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Кога поврзувате два субвуфера
на ресиверот
Ако не можете да добиете точни резултати
од мерењата на функцијата за „Автоматска
калибрација“, во зависност од околината,
или ако сакате да направите мали промени,
можете да ги поставите субвуферите рачно.
За детали, погледнете „Поставување на
звучник„ во Поставки на звучници менито
(страница 97).
48МК
Притиснете SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
повторливо за да го изберете системот
на преден звучник што сакате да го
употребите.
Можете да ги потврдите која група
терминали (A или B) се избрани
со проверка на индикаторите во
прозорецот за приказ.
Индикатори Избрани звучници
Звучниците поврзани на
FRONT B терминалите.
Звучниците поврзани и со
FRONT A и со FRONT B
терминалите (паралелно
поврзување).
„SPEAKERS OFF“ се појавува
во прозорецот за приказ.
Не се емитуваат аудио сигнали
од ниту еден од терминалите на
звучниците, или пак PRE OUT
приклучоците.
Употреба на ресиверот како
пред-засилувач
Можете да ја користите „Автоматска
калибрација“ функцијата кога го користите
ресиверот како пред-засилувач.
Во овој случај, вредноста за растојанието
прикажана на дисплејот може да биде
различна од суштинската вредност за
растојанието. Сепак, нема да има проблеми
дури и ако продолжите да го користите
ресиверот со оваа вредност.
8: Поставување на
поврзана опрема
За излез на повеќеканално дигитално аудио,
проверете ги поставките на дигиталниот
аудио излез на поврзаната опрема.
За Sony Blu-ray Диск плеер, проверете
дали „Audio (HDMI)“, „Режим на
DSD-излез“, „Dolby Digital/DTS“,
„Dolby Digital“, и „DTS“ се поставени на
„Авто“, „Вклучено“, „Проток на битови“,
„Dolby Digital“, како и „DTS“, (од 1ви
Август, 2012).
За PlayStation 3, откако го поврзете
ресиверот со HDMI кабел, изберете
„Прилагодување на аудио излез“ во
„Звучни поставки“, и изберете „HDMI“
и „Автоматски“ (со верзија 4.21 на
системскиот софтвер).
За детали, погледнете во упатствата за
работа дадени со поврзаната опрема.
За да го откажете процесот
на мерење
Процесот на мерење се откажува
со следните операции.
– Исклучување на ресиверот
– Промена на јачината на звук
– Менување на влезовите
– Промена на поставувањето на SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF)
– Поврзување на слушалки
Други операции освен споменатите не се
дозволени за време на процесот на мерење.
За рачно да го поставите
ресиверот
Погледнете „Прилагодување на
поставките” (страница 90).
49МК
Почеток
Звучниците поврзани на
FRONT A терминалите.
9: Приготвување на
компјутер за користење
како сервер
Серверот е уред којшто доведува содржина
(музика, слики и видеа) до DLNA уредот на
домашната мрежа.
Со овој ресивер можете преку мрежата
да репродуцирате содржина зачувана на
компјутер на домашната мрежа, откако
веќе имате инсталирано апликациски
софтвер* кој соодветствува со DLNA
сервер функцијата.
* Ако користите Windows 7-компјутер,
користете Windows Media® Player 12 кој доаѓа
заедно со Windows 7.
Доколку користите Windows 8 компјутер,
новиот кориснички интерфејс може да не
го препознае ресиверот. Ако ова се случи,
префрлете се на „Desktop UI“.
Водич за операцијата
за приказ на екранот
Можете да го прикажете менито на
ресиверот на ТВ екранот и да ја изберете
функцијата што сакате да ја користите на
ТВ екранот со притискање на V/v/B/b и
на далечинскиот управувач.
Кога ќе започнете со работа на ресиверот,
прво притиснете го копчето AMP на
далечинскиот управувач. Во спротивно,
операциите што следат може да не се
наменети за ресиверот.
AMP
Влезни
копчиња
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
50МК
Користење мени
Префрлете го влезот на
телевизорот на влезот на
којшто е поврзан ресиверот.
2
3
Притиснете AMP.
Притиснете HOME.
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
Преглед на главното мени
Мени
Опис
Watch
Изберете го изворот на
видео или фотографии
да бидат внесени на
ресиверот, или видео или
фотографската содржина
да биде доставена преку
USB приклучок или
домашна мрежа
(страница 52).
Listen
Изберете го изворот на
музика кој ќе биде внесен
на ресиверот, или
музичката содржина која
ќе биде доставена преку
приклучок или домашна
мрежа (страница 52).
Може да уживате
во FM/AM радио на
вградениот ресивер.
Favorites
Ги прикажува интернет
содржините додадени кон
Листа на омилени. Можете
да зачувате до 18 омилени
интернет содржини
(страница 57).
Easy Automation
Овозможува зачувување
на поставки за ресиверот
и повторно користење на
тие поставки истовремено
(страница 84).
Sound Effects
Ви овозможува да уживате
во звучниот развој
овозможен од различни
технологии или функции
во сопственост на Sony
(страница 62).
Settings
Ви овозможува да ги
персонализирате
поставките на ресиверот
(страница 90).
На ТВ екранот се појавува
главното мени.
4
Притиснете B/b повторливо за
да го изберете менито што го
сакате, потоа притиснете
за да влезете во менито.
Листата на предмети на менито се
прикажува на ТВ екранот.
Пример: Кога ќе изберете „Watch“.
Совет
Кога „OPTIONS“ се појавува во долниот десен
дел од екранот, можете да ја прикажете листата
на функциите TOOLS/OPTIONS и да изберете
одредена функција.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN/EXIT O.
Почеток
1
Излез од менито
51МК
4
Уживање во слики/звук
Уживање во слики/звук од
поврзаната опрема
ZONE
Влезни
копчиња
Притиснете
+/– за да ја
прилагодите јачината на звукот.
За да го изберете влезниот извор
Можете да го завртите INPUT SELECTOR
на ресиверот или да ги притиснете
копчињата за внесување на далечинскиот
управувач, за да ја изберете опремата што
ја сакате.
За да го изберете влезниот извор за зона 2
или зона 3, притиснете ZONE SELECT на
ресиверот или ZONE на далечинскиот
управувач за да изберете зона 2 или зона 3
најпрво („ZONE 2 [влезно име]“ или
„ZONE 3 [влезно име]“ се појавува на
прозорецот за приказ).
Совети
V/v/B/b,
HOME
Можете поинаку да ја прилагодувате јачината
на звукот со употреба на MASTER VOLUME
регулаторот на ресиверот или
+/–
копчињата на далечинскиот управувач.
• За брзо да ја зголемите или намалите јачината
на звукот
– Брзо завртете го MASTER VOLUME
регулаторот.
– Притиснете и задржете го
+/– копчето.
• За фино приспособување
– Бавно завртете го MASTER VOLUME
регулаторот.
– Притиснете го и веднаш испуштете
го
+/– копчето.
За активирање на функцијата
за безвучност
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
Листата на предмети на менито се
прикажува на ТВ екранот.
2
3
52MK
Изберете ја опремата што ја
сакате, потоа притиснете
.
Вклучете ја опремата и
започнете со репродуцирање.
Притиснете
на далечинскиот
управувач. За откажување, притиснете
повторно на далечинскиот управувач
или притиснете
+ за да ја зголемите
јачината на звукот. Ако го исклучите
ресиверот додека ресиверот е во безвучен
режим, безвучноста е откажана.
За да избегнете оштетување
на звучниците
Пред да го исклучите ресиверот, осигурете
се дека е намалено нивото на јачина на звук.
USB Уред/WALKMAN
Можете лесно да репродуцирате високо
квалитетен звук репродуциран на
компјутер преку ресиверот.
Можете да репродуцирате видео/музички/
фотографски датотеки на поврзаниот
USB-уред.
Видете „Мрежа/USB” (страница 25) за
видовите на датотеки кои што може
да се репродуцираат.
Системски побарувања
Оперативен систем
Windows 7 (SP1, 32 bit/64 bit)
Windows Vista (SP2, 32 bit/64 bit)
Windows XP (SP3, 32 bit)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
1
Поврзете го USB уредот со
(USB) портот на ресиверот.
Погледнете во упатството за работа на
USB-уредот пред поврзување.
Уред
USB порта (USB 2.0 поддржан)
Забелешки
• За да ја користите PC портата на задниот
панел на ресиверот, ве молиме преземете
го соодветниот драјвер за ресиверот од
веб страната за информации за производот
(http://support.sony-europe.com/),
и инсталирајте го на вашиот компјутер.
• За функционалната средина која е погоре
опишана, не е гарантирано дека ресиверот ќе
функционира со сите компјутери.
• Не е гарантирано дека ресиверот ќе
функционира со домашно направени
компјутери, оперативни системи кои се
индивидуално надградени, или со повеќе
оперативни системи на еден компјутер.
• Не се гарантира дека ресиверот ќе
функционира со функции како суспендирање,
хибернација и заспивање на сите компјутери.
USB уред
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
3
Изберете „My Video“ „My Music“,
или „My Photo“, потоа
притиснете
.
Забелешка
Репродуцирање на содржина
преку компјутер
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „PC“, потоа
притиснете .
3
Репродуцирајте музички датотеки
на компјутер со користење на
било кој апликациски софтвер (на
пример, Windows Media® Player).
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution”
(страница 107).
4
Изберете „USB device (front)“,
потоа притиснете
.
На ТВ-екранот се прикажани папките
и датотеките со видео/музика/
фотографии.
продолжува
53MK
Уживање во слики/звук
PC
5
Притиснете V/v/B/b/ и
за да
ја изберете датотеката којашто
сакате да ја репродуцирате.
Сликата или звукот од USB уредот се
репродуцира преку ресиверот.
Забелешки
• Не отстранувајте го USB уредот за време на
операцијата. За да избегнете расипување или
оштетување на податоците на USB уредот,
исклучете го ресиверот кога го отстранувате
USB уредот.
• Доколку поврзете некој WALKMAN на
ресиверот, управувајте го WALKMAN
користејќи го далечинскиот управувач на
ресиверот на ист начин како при поврзување
на други USB уреди со ресиверот. Не можете
да ги користите контролите на WALKMAN.
• Некои USB уреди може да не работат со овој
ресивер.
• Ресиверот може да препознае уреди со класа за
масовно складирање (Mass Storage Class – MSC)
(како што се флеш меморија или HDD).
iPod/iPhone
Може да уживате во музика/видео/
фотографии и да ја полните батеријата
на iPod/iPhone преку ресиверот.
За детали на компатибилни модели на
iPod/iPhone со оваа функција, погледнете
страница 55.
Забелешка
Не можете да користите слушалки за време на
репродукција.
1
Поврзете го iPod/iPhone со
(USB) портот на ресиверот.
iPod/iPhone
(не е испорачан)
Apple Композитен AV кабел
(не е испорачан)
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
3
Изберете „My Video“ „My Music“,
или „My Photo“, потоа
притиснете
.
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution”
(страница 107).
54MK
4
Изберете „iPod (front)“, потоа
притиснете
.
5
Може да ракувате со iPod/iPhone
користејќи ги копчињата на далечинскиот
управувач. Следната табела покажува
пример на копчиња кои може да се
користат. (Во зависност од iPod/iPhone
моделот, операцијата може да е различна.)
За „My Video“/„My Music“
Притиснете V/v/B/b/ и
за да
ја изберете датотеката којашто
сакате да ја репродуцирате.
Сликата или звукот од iPod/iPhone
се репродуцира преку ресиверот.
Може да ракувате со iPod/iPhone
користејќи ги копчињата на
далечинскиот управувач.
За деталите околу управување со iPod/
iPhone, исто така прочитајте ги и
упатствата за работа на iPod/iPhone.
Направено за iPod/iPhone
Компатибилните iPod/iPhone модели се
како што следува. Ажурирајте го Вашиот
iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да
го користите ресиверот.
Компатибилните модели се како што
следува:
• iPod touch
iPod touch (4th generation)/
iPod touch (3rd generation)/
iPod touch (2nd generation)
• iPod nano
iPod nano (6th generation)/iPod nano
(5th generation) (video camera)/iPod nano
(4th generation) (video)/iPod nano
(3rd generation) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Притиснете
N
X
x
m или M
. или >
Операција
Започнува со репродукцијата.
Ја паузира репродукцијата.
Ја прекинува репродукцијата.
Премотува напред или назад.
Оди на претходната/следната
датотека или поглавје (ако постои).
За „My Photo“
Притиснете Операција
N, X
Започнува/паузира
репродуцирање.
x
Ја паузира репродукцијата.
m или M Премотува напред или назад.
. или > Оди на претходната/следната
датотека.
Забелешки
• Не можете да пренесувате песни на iPod/iPhone
од овој ресивер.
• Sony не прифаќа одговорност во случај кога
податоците снимени на iPod/iPhone ќе се
изгубат или оштетат кога се користи iPod/
iPhone поврзан со овој уред.
• Овој производ е дизајниран специфично за да
работи со iPod/iPhone и има сертификат за да
ги исполни Apple стандардите за изведба.
• Не отстранувајте го iPod/iPhone за време на
работа. За да избегнете оштетување на
податоците на iPod/iPhone, исклучете го
ресиверот кога се поврзувате или отстранувате
од iPod/iPhone.
• Кога поврзувате некој iPod што не
е компатибилен со функцијата видео излез
и избирате „iPod (front)“ во „My Video“ или
„My Photo“, на ТВ екранот се појавува порака
за известување.
Совети
• iPod/iPhone се полни кога е поврзан со
ресиверот додека ресиверот е вклучен.
• Ресиверот може да препознае до 3000 датотеки
(вклучувајќи папки).
55MK
Уживање во слики/звук
На ТВ-екранот се прикажуваат
датотеките со видео/музика.
Доколку изберете „iPod (front)“
на „My Photo“, изберете некоја
фотографија користејќи ги контролите
на iPod/iPhone (нема потреба да
продолжите до чекор 5).
За да управувате со iPod/iPhone
користејќи го далечинскиот
управувач
Домашна мрежа
(Home Network – DLNA)
Можете да репродуцирате видео/музика/
фотографии на други DLNAсертифицирани уреди со нивно
поврзување на вашата домашна мрежа.
Овој ресивер може да се користи како
плеер и прикажувач.
• Сервер: Складира и испраќа датотеки.
• Плеер: Прима и репродуцира датотеки
од серверот.
• Изведувач: Прима и репродуцира
датотеки од серверот и може да го
управува друг уред (контролор).
• Контролор: Управува со компонентата
за изведување.
Подготовки за употреба на
функцијата DLNA
• Поврзете го ресиверот на вашата
домашна мрежа (страница 45).
• Подгответе друга DLNA-потврдена
опрема. За детали, погледнете во
упатствата за работа на опремата.
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „My Video“ „My Music“,
или „My Photo“, потоа
притиснете
.
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution”
(страница 107).
3
Изберете ја DLNA иконата на
серверот, потоа притиснете
4
Притиснете V/v/B/b/ и
за да
ја изберете датотеката којашто
сакате да ја репродуцирате.
Сликата или звукот од DLNA серверот
се репродуцира преку ресиверот.
За репродукција на неповрзани датотеки преку управување
со ресиверот (Изведувач) преку DLNA контролор
Може да го управувате ресиверот со DLNA-потврден контролор, како што
е Windows Media® Player 12, кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA сервер.
Компјутер
(сервер, контролор)
Контролирајте го овој ресивер користејќи
DLNA контролор.
За детали на операцијата, видете ги
оперативните упатства на DLNA контролорот.
Забелешка
Не управувајте со ресиверот со дадениот
далечински контролор и со DLNA контролор
истовремено.
56MK
.
На ТВ-екранот се прикажани папките
и датотеките со видео/музика/
фотографии.
Овој ресивер
(изведувач)
Совет
Ресиверот е компатибилен со функцијата
„Play To“ на Windows Media® Player 12 која
стандардно доаѓа со Windows 7.
Интернет видео
Можете лесно да репродуцирате различни
содржини од интернет користејќи го
ресиверот.
Поврзете го ресиверот со
мрежа (страница 45).
2
A Контролен приказ
Притиснете V/v/B/b или
за
управување на репродукција.
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
3
B Статусна лента за репродукција
Статусна лента, курсор што ја покажува
тековната позиција, време на репродукција,
времетраење на датотеката со видео
Изберете „Internet Video“
или „Internet Music“, потоа
притиснете
.
C Индикатор за состојба на мрежа
Се појавува екран со содржина
од интернет.
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution”
(страница 107).
4
Изберете некоја икона
на снабдувач на интернет
содржина, потоа
притиснете
.
Ако листата на интернет содржина
не е воспоставена, таа ќе биде
претставена со не стекната икона
или со нова икона.
D Брзина на мрежен пренос
E Име на следната видео датотека
F Име на тековната видео датотека
Регистрација на вашата омилена
содржина
Можете да ја регистрирате вашата омилена
содржина од интернет во „Favorites List“.
1
Прикажете го екранот со
содржина од интернет.
2
Изберете некоја икона на
снабдувач на интернет
содржина на кој сакате да
се регистрирате Favorites List,
потоа притиснете TOOLS/
OPTIONS.
3
Изберете „Add to Favorites“,
потоа притиснете
.
Забелешка
Содржината од интернет е предмет на
отстранување или промена без известување.
За користење на
контролната плоча
Контролната плоча се појавува кога видео
датотеката ќе започне да се репродуцира.
Прикажаните ставки може да се разликуваат,
во зависност од снабдувачите на интернет
содржина.
За повторно прикажување, притиснете
DISPLAY.
продолжува
57MK
Уживање во слики/звук
1
За да отстраните содржина
од Favorites List
1 Притиснете FAVORITES.
Се појавува Favorites List.
2 Изберете некоја икона на снабдувач
на интернет содржина која сакате да
ја отстраните од Favorites List, потоа
притиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Изберете „Remove from Favorites“,
потоа притиснете
FM/AM
Можете да слушате FM и AM емитување
преку вградениот приемник. Проверете
дали сте ги поврзале FM и AM антените
(воздушни) со ресиверот (страница 43)
пред работата.
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, потоа
притиснете
.
.
Достапни опции
Ставка
Детали
Favorites List
Го прикажува Favorites List.
FM/AM екран
Add to Favorites
Додава содржина од
интернет на Favorites List.
Remove from
Favorites
Отстранува содржина од
интернет од Favorites List.
Можете да ја изберете и управувате со
секоја ставка на екранот притискајќи
V/v/B/b и
.
IP Content Noise
Reduction
Го прилагодува квалитетот
на видео содржината од
интернет.
A Преклопник на фреквенција (страница 59)
B Индикатор на фреквенција (страница 59)
C Претходно поставена листа (страница 61)
D Претходно поставено име (страница 61)
58MK
?/1
SHIFT
D.TUNING
1
Изберете го индикаторот на
фреквенција на FM/AM екранот.
2
Притиснете V/v.
V скенира од станици со пониска до
станици со повисока фреквенција и v
за скенирање од повисока до пониска.
Ресиверот прекинува со скенирање
секојпат кога ќе најде станица.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Во случај на слаб FM
стерео прием
1 Најдете ја станицата што сакате да
ја слушате користејќи Auto Tuning,
Direct Tuning, или изберете ја
претходно поставената станица
што ја сакате (страница 61).
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Преклопување помеѓу FM
и AM радио
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот FM/AM.
3
Изберете го преклопникот на
фреквенција.
4
Притиснете V/v за да изберете
„FM“ или „AM“, потоа
притиснете
.
Се појавува менито за опции.
Забелешка
Можете да поставите „FM Mode“ во менито
на опции кога индикаторот на фреквенција
е избран или кога е повикан во друга
ситуација.
3 Изберете „FM Mode“, потоа
притиснете
.
4 Изберете „Monaural“, потоа
притиснете
.
59MK
Уживање во слики/звук
Нумерички
копчиња
Автоматско пребарување
на станица (Auto Tuning)
Директно пребарување на
станица (Direct Tuning)
Програмирање FM/AM радио
станици
Внесете ја фреквенцијата на станицата
директно преку користење на нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
Може да програмирате до 30 FM и 30 AM
станици како ваши омилени веќе
програмирани станици.
1
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете D.TUNING на
FM/AM екранот.
1
2
Притиснете ги нумеричките
копчиња за да ја внесете
фреквенција, потоа
притиснете
.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1.350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Во случај на слаб FM стерео прием,
преклопете го FM режимот на прием
(страница 59).
2
Забелешка
Можете да поставите „Preset Memory“ во
менито на опции кога индикаторот на
фреквенција е избран или кога е повикан
во друга ситуација.
3
Изберете „Preset Memory“,
потоа притиснете
.
4
Изберете претходно поставен
број, потоа притиснете
.
Ако не можете да најдете
станица
„– – – .– – MHz“ или „– – – – kHz“ се
појавува и потоа екранот се враќа на
тековната фреквенција.
Проверете дали сте ја внеле точната
фреквенција. Ако не, повторете го чекор 2.
Ако се уште не можете да најдете станица,
фреквенцијата може да не се користи во
вашата област.
60MK
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
Совети
• Прилагодете ја насоката на циклусната антена
за AM (воздушна) за оптимален прием откако
ќе ја најдете AM станицата.
• Скалата за пребарување за директно
пребарување е прикажана подолу.
– FM појас
50 kHz
– AM појас
9 kHz
Најдете ја станицата што сакате
да ја програмирате користејќи
Auto Tuning (страница 59) или
Direct Tuning (страница 60).
Станицата е меморирана како
избраниот претходно поставен број.
5
Повторете ги чекорите 1 до 4 за
да програмирате друга станица.
Можете да меморирате станици како
што следува:
• FM појас: FM1 до FM30
• AM појас: AM1 до AM30
Пребарување до претходно
поставените станици
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, потоа
притиснете
.
3
Изберете го претходно
поставениот број од листата,
потоа притиснете .
Систем на радио податоци (Radio Data
System - RDS) е услуга за емитување
којашто дозволува радиостаниците да
испраќаат дополнителни информации
заедно со вообичаениот сигнал на
програмирање. Овој приемник нуди
соодветни RDS функции, како што е приказ
на име на станица. RDS е достапно само за
FM станици.*
Претходно поставените броеви од 1 до
30 се достапни.
За именување претходно
поставени станици (Name Input)
1 Изберете го претходно поставениот
Едноставно изберете станица од
FM опсегот.
Кога ќе најдете станица којашто обезбедува
RDS услуги, името на станицата* се појавува
на ТВ екранот и во прозорецот на екранот.
број на кој сакате да именувате.
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
* Ако некој RDS пренос не се прима, на
прозорецот на екранот нема да се појави
име на станица.
Се појавува менито за опции.
3 Изберете „Name Input“, потоа
Забелешка
притиснете
.
На екранот се појавува тастатура.
Некои букви што можат да се прикажат во
прозорецот на екранот не може да се прикажат
на ТВ екранот.
4 Притиснете V/v/B/b и
за да
изберете некој знак, и еден по еден,
да го внесете името.
5 Изберете „Enter“, потоа притиснете
Името што го внесовте е регистрирано.
* Не сите FM станици обезбедуваат RDS услуга,
ниту го обезбедуваат истиот тип на услуги. Ако
не сте запознаени со RDS системот, проверете
кај локалните радио станици за детали околу
RDS услуги во вашата област.
Совет
.
Додека се прикажува името на станицата, може
да ја проверите фреквенцијата со повторливо
притискање на DISPLAY MODE на ресиверот.
Откажување на внесување
на име
Достапни опции
Притиснете RETURN/EXIT O или HOME.
Ставка
Детали
FM Mode
Го префрла FM режимот на
прием во стерео или моно
(monaural).
Preset Memory
Меморира некоја радио
станица на специфичен
претходно поставен број.
Name Input
Именува претходна
поставена станица.
61MK
Уживање во слики/звук
1
Примање RDS преноси
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучно поле
1 Изберете „Sound Effects“ од главното мени, потоа притиснете
2 Изберете „Sound Field“, потоа притиснете .
3 Изберете го саканото звучно поле.
.
Репродукција на 2-канален звук
Можете да го промените излезниот звук во 2-канален звук без разлика на форматите
за снимање на софтверот кој го користите, поврзаната опрема за репродуцирање или
поставките за звучното поле на ресиверот.
2 канален режим
Ефект
2ch Stereo
Ресиверот го репродуцира звукот само од предните леви/десни звучници.
Нема звук од субвуферот.
Стандардните 2 канални стерео извори целосно ја премостуваат
обработката на звучното поле и звучните формати со повеќе канали
се намалуваат на само 2 канали.
2ch Analog Direct
Можете да го промените видот на аудио од избраниот влез во 2 канален
аналоген влез. Оваа функција ви овозможува да уживате во аналогни
извори со висок квалитет.
Кога се користи оваа функција, само јачината на звукот и нивото на
предниот звучник може да се прилагодуваат.
За слушање на музика преку слушалки поврзани на ресиверот
Звучно поле
Ефект
Headphone (2ch)
Овој режим е автоматски одбран ако користите слушалки, и кога режимот
кој е избран е различен од „2ch Analog Direct“. Стандардните 2 канални
стерео извори целосно ја премостуваат обработката на звучното поле
и звучните формати со повеќе канали се намалуваат на само 2 канали.
Headphone (Direct)
Репродуцира аналогни сигнали без обработка на тон, звучно поле, итн.
Овој режим се активира автоматски ако „2ch Analog Direct“ опцијата
е избрана.
Headphone (Multi)
Овој режим автоматски е избран ако користите слушалки кога
„MULTI IN“ е избран. Ги емитува предните аналогни сигнали
од MULTI CHANNEL INPUT приклучоците.
62MK
Репродукција преку повеќеканално опкружување
Со Автоматско детектирање на форматот (A.F.D.) режимот ви се овозможува слушање на
звук со висок квалитет и притоа да изберете режим на декодирање за слушање на 2 канални
стерео или моно звуци како повеќеканални.
A.F.D. режим
Ефект
A.F.D. Auto
Претходно го поставува звукот како што бил сниман/кодиран, без
додавање на какви било сараунд ефекти.
Multi Stereo
Произведува 2 канални леви/десни или моно сигнали од сите звучници.
Уживање во звучни ефекти
Совет
Препорачуваме „A.F.D. Auto“.
Уживање во сараунд ефектот за филмови
Можете да ја искористите предноста на сараунд звукот, со едноставно избирање на едно
од претходно програмираните звучни полиња на ресиверот. Тие го носат возбудливиот
и моќен звук на киното во вашиот дом.
Звучно поле
Ефект
HD-D.C.S.
HD Дигитален кино звук (HD-D.C.S.) е новата иновативна технологија за
домашно кино на Sony која ги користи најновите технологии за обработка
на звучни и дигитални сигнали. Таа се заснова на податоци од прецизни
мерења на реакции кои се направени во студио за звучна обработка.
Со HD-D.C.S., можете да уживате во Blu-ray и DVD филмовите во вашиот
дом, не само преку високиот квалитет на звук, туку и преку најдобриот
звучен амбиент, токму онака како што инженерот за звук на филмот
замислил при процесот на звучна обработка.
Можете да го изберете типот на ефект за HD-D.C.S. За детали, погледнете
„За типот на ефект за HD-D.C.S.” (страница 64).
Movie Height
Ја крева звучната слика, од централниот звучник, кон средината на екранот
со употреба на предните високи звучници. Особено погодно кога
централниот звучник е сместен под голем екран. Дури и без предните
високи звучници, овој ефект може да биде постигнат и преку виртуелните
звучници.
PLII Movie
Извршува Dolby Pro Logic II Филм режим на декодирање. Оваа поставка
е идеална за филмови кодирани во Dolby Сараунд. Дополнително, овој
режим може да репродуцира звук преку 5.1 канали, и е соодветен за гледање
на филмови во кои има доснимување на звук или пак на стари филмови.
PLIIx Movie
Извршува Dolby Pro Logic IIx Филм режим на декодирање. Оваа поставка
ги проширува Dolby Pro Logic II Филм или Dolby Digital 5.1 во дискретни
7.1 филмски канали на звук.
PLIIz Height
Извршува Dolby Pro Logic IIz режим на декодирање. Оваа поставка може да
го прошири изворниот звук до 9.1 канали, на кои е нанесена вертикална
компонента која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.
„PLIIz Height“ е истото звучно поле кое е опишано на страница 65.
Можете да ја прилагодите вредноста на нивото за „PLIIz Height“ За детали,
погледнете „За нивото на вредност на PLIIz Height” (страница 66).
Neo:X Cinema
Извршува DTS Neo:X Кино режим на декодирање. Извор кој е снимен
во 2 до 7.1 канален формат е збогатен до ниво на 9.1 канали.
продолжува
63MK
За типот на ефект за HD-D.C.S.
HD-D.C.S. има три различни типа: Dynamic,
Theater, и Studio. Секој тип има различни
нивоа на мешање на звук со рефлексија
и екот и е оптимизиран да ја отслика
уникатноста на собата на слушателот,
неговиот вкус и расположение.
x Dynamic
„Dynamic“ подесувањето е соодветно
за околина која одекнува, но во која
изостанува чувство на просторност
(апсорпцијата на звук е не доволна).
Ова подесување ја нагласува рефлексијата
на звукот и репродуцира звучен ефект
на голема, класична кино сала. На овој
начин се нагласува чувството на
пространост на салата и се создава
уникатно акустично поле.
x Theater
Стандардна фабричка поставка. „Theater“
поставката е соодветна за употреба во
дневна соба. Ова подесување го
репродуцира одекнувањето на звукот како
во кино сала. Најсоодветно е за гледање на
содржина снимена на Blu-ray Диск кога
посакувате атмосфера како во кино.
x Studio
„Studio“ поставката е соодветна за во
дневна соба со соодветната звучна опрема.
Оваа поставка создава репродукција на
одекнувањето на звукот кој е создаден кога
театралниот звучен извор е прекомбиниран
за Blu-ray Диск за ниво кое одговара на
домашна употреба. Нивото на рефлексија
и ехо на звукот е задржано на минимум.
Додека, дијалозите и сараунд ефектите се
репродуцирани веродостојно.
64MK
Уживање во сараунд ефектот за музика
Можете да ја искористите предноста на сараунд звукот, со едноставно избирање на едно од
претходно програмираните звучни полиња на ресиверот. Тие го доведуваат возбудливиот
и моќен звук на концертните сали во вашиот дом.
Ефект
Berlin Philharmonic Hall
Ги репродуцира звучните карактеристики на концертната сала на
Берлинската филхармонија. Можете исто така, да го прилагодите
и нивото на ефектот. За детали, погледнете „За нивото на ефекти за
Концертна сала” (страница 66). Исто така се активира автоматски при
прием на „The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall“ интернет
сервисот
Concertgebouw Amsterdam
Ги репродуцира звучните карактеристики создадени од рефлексивноста
на оваа концертна сала во Амстердам, Холандија, која е карактеристична
по својата голема звучна сцена. Можете исто така, да го прилагодите
и нивото на ефектот. За детали, погледнете „За нивото на ефекти за
Концертна сала” (страница 66).
Musikverein Vienna
Ги репродуцира звучните карактеристики на оваа концертна сала во
Виена, Австрија, која е карактеристична по резонансата и уникатното ехо.
Можете исто така, да го прилагодите и нивото на ефектот. За детали,
погледнете „За нивото на ефекти за Концертна сала” (страница 66).
Vocal Height
Ја подигнува звучната слика преку користење на предните високи
звучници. Оваа поставка е соодветна за гледање на музички содржини
кое се придружени со видео снимки, на голем екран. Дури и без предни
високи звучници, обработката може да се постигне и преку виртуелните
звучници.
Jazz Club
Ја репродуцира акустиката на џез клуб.
Live Concert
Ја репродуцира акустиката на сала за изведби во живо, со капацитет
од 300 места.
Stadium
Го репродуцира чувството на голем, отворен стадион.
Sports
Го репродуцира чувството на спортски пренос.
Portable Audio
Репродуцира јасен, засилен звучен отпечаток од вашиот преносен аудио
уред. Овој режим е идеален за MP3 и други видови на компресирана
музика.
PLII Music
Извршува Dolby Pro Logic II Музика режим на декодирање. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори како CD.
PLIIx Music
Извршува Dolby Pro Logic IIx Музика режим на декодирање.
Оваа поставка е идеална за нормални стерео извори како CD.
PLIIz Height
Извршува Dolby Pro Logic IIz режим на декодирање. Оваа поставка може да
го прошири изворниот звук до 9.1 канали, на кои е нанесена вертикална
компонента која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.
„PLIIz Height“ е истото звучно поле кое е опишано на страница 63. Можете
да ја прилагодите вредноста на нивото за „PLIIz Height“ За детали,
погледнете „За нивото на вредност на PLIIz Height” (страница 66).
Neo:X Music
Извршува DTS Neo:X Музика режим на декодирање. Извор кој е снимен
во 2 до 7.1 канален формат е збогатен до ниво на 9.1 канали.
Neo:X Game
Извршува DTS Neo:X Игри режим на декодирање. Извор кој е снимен
во 2 до 7.1 канален формат е збогатен до ниво на 9.1 канали.
продолжува
65MK
Уживање во звучни ефекти
Звучно поле
За нивото на ефекти за
Концертна сала
Можете да го поставите нивото на ехо
за следните звучни полиња:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Ја намалува јачината на одекнување.
x Mid
Ја поставува јачината на одекнување назад
на фабричкиот стандард.
x Високо
Ја зголемува јачината на одекнување.
За нивото на вредност на PLIIz
Height
Можете да ја прилагодите вредноста на
нивото на предните високи канали со
Pro Logic IIz режимот (вообичаено за
филмови и музика)
x Low
Никаква додатна вредност нема да биде
применета.
x Mid
+3 dB ќе бидат применети (стандардно
фабричко поставување).
x Високо
+5 dB ќе бидат применети.
66MK
Белешки за звучните полиња
• Во зависност од земјата или регионот,
интернет услугите на „Berlin Philharmonic
Hall“ може да не бидат достапни.
• Звучните полиња не функционираат кога
„MULTI IN“ опцијата е избрана.
• Не можете да изберете „2ch Analog
Direct“ кога репродуцирате содржини
преку USB уред, домашна мрежа или
Интернет видео.
• „Multi Stereo“ не функционира кога се
примаат повеќеканални аудио сигнали.
• Звучното поле за филм и музика може да
не работи, заради форматот на снимање
или пак во зависност од влезниот сигнал
или избраната шема на звучници
• Ресиверот може да репродуцира сигнали
на пониска примерна фреквенција од
вистинската фреквенција на влезните
сигнали, во зависност од аудио форматот.
• „PLIIx Movie/Music“, „PLIIz Height“,
„Vocal Height“, и „Movie Height“ може
да не се појави во зависност од
поставувањето на звучниците
и Виртуелна предна висина
поставувањата кои сте ги избрале.
• Некои од звучниците или субвуферот
може да не емитуваат звук заради
поставувањето на звучното поле.
• Ако е присутен одреден шум, тој шум
може да биде различен во зависност
од одбраното звучно поле.
• „Neo:X (Cinema/Music/Game)“ не
функционира кога сигнали со примерна
фреквенција од 32 kHz се примаат.
Совет
Користење на Sound
Optimizer функцијата
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
потоа притиснете
.
3
Изберете „Sound Optimizer“,
потоа притиснете
.
4
Изберете „Normal“ или „Low“,
потоа притиснете
.
Функцијата Sound Optimizer е активирана.
За да прилагодите за референтно ниво
на филм, изберете „Normal“. За да
прилагодите за CD или друг софтвер со
високо процесирана просечна компресија
на звукот, изберете „Low“. Исто така,
можете да ја поставите Sound Optimizer
функцијата на „Normal“ или „Low“, и „Off“
користејќи SOUND OPTIMIZER на
далечинскиот управувач и ресиверот.
Забелешки
• Оваа функција не функционира во
следните случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
– Се користат слушалки.
• Ресиверот може да репродуцира сигнали на
пониска примерна фреквенција од вистинската
фреквенција на влезните сигнали, во зависност
од аудио форматот.
Прилагодување на
стабилизаторот
Можете да ги користите следните
параметри за да го прилагодувате
квалитетот на тонот (ниво на бас/висок
тон) на предните, сараунд/задни сараунд
и предни високи звучници.
Бас
Висок тон
Ниво
(dB)
Фреквенција
(Hz)
За централниот звучник можете исто така
да го прилагодите и средното ниво:
Бас
Средно
Висок тон
Ниво
(dB)
Фреквенција
(Hz)
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете .
2
Изберете „Audio Settings“,
потоа притиснете
.
3
Изберете „Equalizer“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „Front“, „Center“,
„SUR/SB“, или „Front High“,
потоа притиснете
.
продолжува
67MK
Уживање во звучни ефекти
Функцијата Sound Optimizer создава
чувство на присуство и интензитет на звук
при репродукција на гласен звук, без
разлика на нивото на јачина на звук
на ресиверот.
Можете да уживате во јасен и динамичен
звук дури и при тивко ниво доцна навечер.
Оптималниот ефект кој одговара на вашата
средина се постигнува со искористување на
„Auto Calibration“ функцијата.
Со користење на функцијата за стабилизирање
и прилагодување на сите звучници наеднаш,
можете да правите мали детални промени на
Sound Optimizer.
5
Изберете „Bass“, „Mid“ (само за
„Center“ звучник), или „Treble“.
6
Прилагодете ја вредноста,
потоа притиснете
.
Забелешки
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
• Фреквенциите за Bass, Treble, и Mid
се одредени.
За прилагодување на сите
звучници истовремено
(Сите EQ прилагодувања)
Можете да го прилагодите квалитетот
на тонот (ниво на бас/висок тон) на сите
звучници истовремено.
1 Изберете „Settings“ од главното мени,
потоа притиснете
.
2 Изберете „Audio Settings“, потоа
притиснете
.
3 Изберете „Equalizer“, потоа
притиснете
.
4 Изберете „All“, потоа притиснете
5 Изберете „Bass“ или „Treble“, потоа
притиснете
.
6 Прилагодете ја вредноста, потоа
притиснете
.
Забелешка
Во зависност на поставувањето на
стабилизаторот за секој канал, вистинските
нивоа поставени со Сите EQ прилагодувања
може да бидат пониски или повисоки од
претставените вредности.
68MK
.
Користење на Мулти зона
карактеристиките
Што можете да направите
со Мулти-зона функцијата
Кога користите IR повторувач (не е
испорачан), можете да работите и со уред
во главната зона и со Sony ресиверот во
зона 2 или зона 3 од зона 2 или зона 3
користејќи го далечинскиот управувач.
Користете IR повторувач кога го
инсталирате ресиверот на место каде
сигналите од далечинскиот управувач
не може да досегнат.
Можете да уживате во слики и звук од уред
кој е поврзан со ресиверот во друга зона,
освен во главната зона. На пример, можете
да гледате DVD во главната зона и да
слушате CD во зона 2 или зона 3.
Да емитувате во зона 2: Сигналите од опремата поврзана на аналогните влезни
приклучоци имаат излез преку ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT или приклучоците на ZONE 2
OUT компонентата. Приклучоците на ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT или ZONE 2 OUT
компонентите не можат да емитуваат сигнали преку HDMI IN приклучокот. За да емитувате
HDMI сигнали, користете ги HDMI ZONE 2 OUT приклучоците.
Да емитувате во зона 3: Само сигналите од опремата поврзана со аналогните влезни
приклучоци излегуваат низ ZONE 3 OUT приклучоците. Не излегуваат никакви сигнали
од опремата поврзана само со дигиталните влезни приклучоци.
1: Зона 2 поврзувања
1 Произведува звук од звучници во зона 2 со користење на
SURROUND BACK (ZONE 2) терминалите на ресиверот.
Главна зона
Зона 2
STR-DA5800ES
ТВ
монитор
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
Мултифункционален
далечински
управувач
продолжува
69MK
Користење на Мулти зона карактеристиките
Правење на мулти-зонско поврзување
2 Произведува звук од звучници во зона 2 со користење на
ресиверот и друг засилувач.
За поставувањето на звучници во зона 3 се бара (страница 72).
Главна зона
Зона 2
B
ТВ
монитор
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Мултифункционален далечински управувач
A IR повторувач (не е испорачан)
B Звучници
C Друг засилувач/ресивер
* Може исто така да поврзете и на ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT приклучокот.
3 Правење на зона 2 поврзување со користење на HDMI
Произведува HDMI влезни видео/аудио сигнали во зона 2 со користење на HDMI ZONE 2
OUT приклучокот на ресиверот.
Поставување на HDMI излезот во зона 2 може да се бара (страница 72).
Главна зона
Зона 2
B
ТВ
монитор
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Мултифункционален далечински управувач
A IR повторувач (не е испорачан)
B Звучници
C Друг засилувач/ресивер
70MK
Забелешка
Можете да го поврзете HDMI ZONE 2 OUT приклучокот директно на телевизорот во зона 2 (без додатен
засилувач/ресивер) Но, се препорачува да го поврзете телевизорот преку засилувач/ресивер за
повисоки аудио/видео способности, и за да ја намалите можноста за влијание врз главната зона. Кога ќе
ги изберете истите HDMI влезови за главната зона и зона 2, аудио/видео способностите во главната зона
ќе бидат ограничени, соодветно со оние во зона 2.
2: Зона 3 поврзувања
Главна зона
Зона 3
B
B
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Мултифункционален далечински управувач
A IR повторувач (не е испорачан)
B Звучници
C Друг засилувач/ресивер
71MK
Користење на Мулти зона карактеристиките
C
IR REMOTE IN
Поставување на звучниците
во зона 2
Кога звучниците во зона 2 се поврзани на
SURROUND BACK (ZONE 2) терминалите
на ресиверот (страница 69), направете ги
поставувањата така да звукот кој е одбран
во зона 2 произлегува од звучниците
поврзани на SURROUND BACK (ZONE 2)
терминалите.
За детали, погледнете „Speaker Connection“
во Поставки на звучници менито
(страница 95).
Поставува контрола за јачина
на звук во зона 2
Параметар
Објаснување
Variable
Контролата на јачина на
звук е првобитно поставена
на –40 dB.
Кога ќе го одберете овој
параметар, јачината на
звукот за ZONE 2 AUDIO
OUT и SURROUND BACK
(ZONE 2) терминалите ќе
бидат променети по взаемна
поврзаност на еден со друг.
Препорачано кога се
користи засилувач на
моќност.
Fixed
Контролата на јачина на звук
е фиксирана на ±0 dB.
Препорачано кога се
користи уред со променлива
контрола на јачината на звук.
Можете да ја поставите контролата за
јачина на звук за ZONE 2 AUDIO OUT
приклучоците на променлива или фиксна.
Поставување на HDMI
излезот во зона 2
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „Zone Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Zone Setup“, потоа
притиснете .
Кога опрема како телевизор или А/В
засилувач е поврзана со HDMI ZONE 2 OUT
приклучокот, можете да добиете излезни
HDMI сигнали од опремата во зона 2.
За детали, погледнете „3 Правење на зона
2 поврзување со користење на HDMI”
(страница 70).
4
Изберете „Line Out“ за „Zone2“,
потоа притиснете
.
5
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
72MK
Поставување на Зона2 HDMI
излезот
Можете да добиете излезни сигнали од
HDMI IN приклучоците до Зона2 опремата
преку HDMI ZONE 2 OUT приклучоците
на следниот начин:
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
3
4
Изберете „Zone2 Out“, потоа
притиснете
.
Изберете „On“, потоа
притиснете
.
Промена на поставувањата
на зоните преку
далечинскиот управувач
Забелешка
• Кога Зона2 Излез функцијата е активирана,
следните функции се исклучени:
– Контрола за HDMI („BRAVIA“ Sync)
– Брз приказ (Вклучувајќи и преглед
на HDMI: On)
Кога Zone2 Out функцијата е активирана и
го изберете истиот HDMI влез и за главната
зона и за зона 2, може да дојде до пречки на
аудио и видео сигналите во главната зона.
За да избегнете појавување на пречки,
можете да ставивте приоритет на главната
зона за HDMI влезниот избор.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете .
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Priority“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „Main Only“, потоа
притиснете
.
?/1
RM SET UP
AMP
SHIFT
ZONE
2, 3
ENT/MEM
1
Притиснете ?/1 додека
притискате на RM SET UP.
Копчињата AMP и ZONE светнуваат.
2
Притиснете ZONE.
Копчето AMP се исклучува, а ZONE
продолжува да светка и SHIFT копчето
се осветлува.
3
Притиснете го нумеричкото
копче 2 за зоната 2, или 3 за
зоната 3 додека ZONE копчето
трепка.
Копчето ZONE засветува.
4
Притиснете ENT/MEM.
Копчето ZONE светнува два пати
и далечинскиот управувач се префрла
на зона 2 или зона 3 режим на работа.
73MK
Користење на Мулти зона карактеристиките
Поставување на приоритет за
главната зона и зона 2
Далечинскиот управувач е во основа
дизајниран да се користи во главната зона.
Поставувањата на зона на далечинскиот
управувач е примарно за употреба во
зона 2. Ако сакате да го користите во зона 3,
променете го поставувањето на зона на
далечинскиот управувач.
2
Работење со ресиверот
од друга зона
Далечинскиот управувач префрла
помеѓу зона 2 или зона 3. Променете
ги поставувањата на зоната на
далечинскиот управувач на зона 2
или зона 3 однапред (страница 73).
(ZONE 2/ZONE 3 операции)
Можете да ракувате со ресиверот од зона 2
или зона 3. Процедурите во овој дел ги
опишуваат операциите кога ИР предавател
е поврзан, кој е користен за мулти-зона
карактеристиките. Кога ИР предавател не
е поврзан, користете го ресиверот во
главната зона.
?/1
ZONE
Притиснете ZONE.
3
Притиснете ?/1.
Се активира функцијата за зона.
4
Притиснете едно од копчињата
за внесување на далечинскиот
управувач за да го изберете
изворниот сигнал кој што
сакате да го емитувате.
5
Прилагодете на соодветна
јачина на звук.
• Во случај на приказ 1-1 (страница 69),
прилагодете ја јачината на звукот со
употреба на
+/– на далечинскиот
управувач.
• Во случај на приказ 1-2 (страница 70)
или 2 (страница 71), прилагодете ја
јачината на звукот на ресиверот во
зона 2 или зона 3. Ако го поставите
„Line Out“ за „Zone2“ на „Variable“,
можете исто така да ја прилагодите
јачината на звук во зона 2 со употреба
на
+/– на далечинскиот управувач
(страница 72).
Влезни
копчиња
SOURCE
Достапни мулти-зона операции
INPUT
1
ZONE 3 1)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
a
SAT/CATV
a
a
Вклучете го засилувачот во
зона 2 или зона 3.
VIDEO 1
a
a
VIDEO 2
a
a
Во случај на приказ 1-1 (страница 69),
прескокнете го овој чекор.
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV3)
74MK
ZONE 2 1)
SOURCE2)
ZONE 2 1)
INPUT
ZONE 3 1)
MD/TAPE
a
a
SA-CD/CD
a
a
FM4)
a
a
AM4)
a
My Music5)
a
a
5)
a
a
My Photo5)
a
a
a
a
PHONO
MULTI IN3)
PC3)
My Video
5)
Internet Contents
Притиснете ZONE, потоа притиснете ?/1.
Совет
Може да изберете зона и на ресиверот.
Притискајте ZONE SELECT повторливо за
да изберете зона 2, зона 3 или главната зона.
Секојпат кога ќе притиснете ZONE POWER,
излезниот сигнал за избраната зона ќе биде
вклучен или исклучен.
Користење на Мулти зона карактеристиките
a
3)
За завршување на зона 2/зона 3
операциите
1)
За зона 2, излегуваат HDMI сигнали,
компонентни видео сигнали, аналогни видео
и аудио сигнали. За зона 3, излегуваат само
аналогни аудио сигнали. Кога ќе изберете
SOURCE, излегуваат сигналите на
моменталниот влез во главната зона.
2)
Кога SOURCE е избран, влезните сигнали во
MULTI CHANNEL INPUT приклучоците или
(USB) портата не излегуваат од ZONE 2
OUT или ZONE 3 OUT приклучоците дури
и кога „MULTI IN“ или „PC“ се избрани.
3) „TV“, „PHONO“, „MULTI IN“, или „PC“ можат
да се изберат само во главната зона.
4) Можете да одберете или „FM“ или „AM“ од
главната зона, зона 2, или зона 3. Кога сакате да
промените помеѓу „FM“ и „AM“ од зона 2 или
зона 3, изберете ја соодветната зона преку
далечинскиот управувач, и потоа притиснете
TUNER повеќе пати. Секој пат кога го
притискате копчето, „FM“ и „AM“ се
разменуваат. Кога различни програми се
одбрани во повеќето зони, приоритет е даден
на влезот кој последен сте го избрале.
5)
Само кога SOURCE е избран во зона 2 или
зона 3, можете да уживате во содржината која
се гледа во главната зона, во зона 2 или зона 3.
75MK
Користење на другите функции
Препорачуваме да го поврзете ресиверот
на производи кои имаат „BRAVIA“ Sync.
Забелешки
Користење на функциите
„BRAVIA“ Sync
Што е „BRAVIA“ Sync?
„BRAVIA“ Sync е името на функција на
производите на Sony што овозможува
контрола на компатибилната опрема
поврзана преку HDMI кабли со користење
на далечинскиот управувач „BRAVIA“.
Оваа взаемна операција е овозможена
од функцијата „Control for HDMI“ со
користење на HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) што е стандардизирано
за HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Поврзувајќи опрема на Sony што
е компатибилна со „BRAVIA“ Sync со
HDMI кабел (не е испорачан), операцијата
е поедноставена како подолу:
• Исклучување на системот (страница 77)
• Репродуцирање со еден допир
(страница 77)
• Системска аудио контрола (страница 78)
• Audio Return Channel (ARC) (страница 78)
• Избор на сцена (страница 78)
• Контрола на домашно кино (страница 78)
• Remote Easy Control (страница 79)
Функцијата „Control for HDMI“
не работи во следните примери:
• Кога ќе го поврзете ресиверот на
уред што не одговара на функцијата
„Control for HDMI“ на Sony.
• Кога ќе ги поврзете ресиверот и опремата
со друго поврзување што не е HDMI.
• Функцијата „Control for HDMI“ не работи
на уред што е поврзан на приклучокот
HDMI OUT B на ресиверот.
• Кога ќе го поставите „Zone2 Out“ во
менито „HDMI Settings“ на „On“ не
можете да ја користите функцијата
„Control for HDMI“.
76МК
• Следните функции може да работат со опрема
што не е на Sony. Сепак, компатибилноста со
опремата што не е на Sony не е гарантирана.
– Исклучување на системот
– Репродуцирање со еден допир
– Системска аудио контрола
• Следните функции се сопственост на Sony.
Не може да работат со опрема што не е на Sony.
– Избор на сцена
– Контрола на домашно кино
• Опремата што не е компатибилна со
„BRAVIA“ Sync не може да ги активира
овие функции.
Подготовка за „BRAVIA“ Sync
За да користите „BRAVIA“ Sync, вклучете
ја функцијата „Control for HDMI“ и на
ресиверот и на поврзаната опрема.
Исклучете ја функцијата „Control for
HDMI“ и на ресиверот и на поврзаната
опрема посебно.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Control for HDMI“,
потоа притиснете
.
4
Изберете „On“, потоа
притиснете
.
На ресиверот е вклучена функцијата
„Control for HDMI“.
5
Вклучете ја функцијата „Control
for HDMI“ на поврзаната
опрема.
За детали околу поставувањето на
поврзаната опрема погледнете во
упатствата за работа.
6
Повторете го чекорот 5 за да ја
поставите функцијата „Control
for HDMI“ и да ја прикажете
сликата на сета опрема за
репродукција што сакате да
ја користите.
Забелешка
Кога ќе го извлечете кабелот за HDMI или ќе го
промените поврзувањето, изведете ги чекорите
погоре.
Сепак, не треба да ги изведувате овие чекори ако
го користите приклучокот HDMI IN 1, IN 2, IN 3
или IN 9.
Репродуцирање со еден допир
Кога ќе репродуцирате содржина на
опремата што е поврзана со ресиверот
преку поврзување со HDMI, ресиверот
се вклучува автоматски и се префрлува
на соодветниот HDMI влез.
Кога ќе го поставите „Pass Through“ на
„On“ или „Auto“, звукот и сликата може да
се емитуваат само од телевизорот, додека
ресиверот останува во режим на
подготвеност.
Започнете репродукција на
опремата за репродукција.
Исклучување на системот
Притиснете TV, потоа
притиснете ?/1.
Телевизорот, ресиверот и поврзаната
опрема се исклучуваат.
Забелешки
• Поставете ја функцијата на склопката за
доводот на струја на вклучено пред да ја
користите функцијата за исклучување на
системот. За детали, погледнете во упатствата
за работа на телевизорот.
• Во зависност од состојбата на поврзаната
опрема, истата може да не се исклучи.
За детали, погледнете во упатствата за работа
на поврзаната опрема.
• Ако ја користите функцијата за исклучување
на системот со телевизор што не е на Sony,
програмирајте го далечинскиот управувач во
согласност со производителот на телевизорот.
Користење на функцијата за
репродуцирање со еден допир
на видео камерата
1 Вклучете ја функцијата „Control for
HDMI“ и на ресиверот и на видео
камерата.
2 Поврзете ја видео камерата на еден од
приклучоците HDMI IN 1, IN 2, IN 3 и IN 9
(страница 37).
Ако користите видео камера на Sony,
телевизорот се вклучува заедно со
ресиверот, а потоа видео камерата
автоматски почнува со репродукцијата.
Ако користите видео камера што не е на
Sony, извршете постојана репродукција
на видео камерата.
Забелешки
• Во зависност од телевизорот, почетокот
на содржината може да не се појави.
• Поврзете опрема како видео камера на
Sony што е опремена со функцијата за
репродуцирање со еден допир едноставно
со поврзување преку HDMI на приклучоците
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 и IN 9. Ако користите
други приклучоци за HDMI IN, ресиверот може
да не се префрли на соодветниот влез. Во тој
случај, рачно изберете го влезот на којшто
е поврзана видео камерата.
77МК
Користење на другите функции
Кога ќе го исклучите телевизорот со
копчето за исклучување/вклучување на
далечинскиот управувач на телевизорот,
ресиверот и поврзаната опрема автоматски
се исклучуваат.
Исто така, можете да го користите
далечинскиот управувач за да го исклучите
телевизорот.
Системска аудио контрола
Можете да го слушате звукот од
телевизорот од звучниците што се
поврзани на ресиверот преку едноставна
операција. Исто така, можете да ја
прилагодите јачината на звукот на
ресиверот со користење на далечинскиот
управувач на телевизорот.
Функцијата „Системска аудио контрола“
можете да ја користите на следниот начин.
• Звукот од телевизорот се емитува преку
звучниците што се поврзани на
ресиверот кога ќе го вклучите ресиверот
додека звукот се емитува преку
звучникот на телевизорот. Ако го
исклучите ресиверот, звукот се емитува
од звучникот на телевизорот.
• Кога ќе ја прилагодите јачината на звукот
на телевизорот, функцијата „Системска
аудио контрола“ истовремено ја
прилагодува и јачината на звукот на
ресиверот.
Можете да управувате со оваа функција
и со користење на менито на телевизорот.
За детали, погледнете во упатствата за
работа на телевизорот.
Забелешка
Кога функцијата „Control for HDMI“ е поставена
на „On“, поставките „Audio Out“ во менито
HDMI Settings ќе се постави автоматски врз
основа на поставките во функцијата „Системска
аудио контрола“.
Audio Return Channel (ARC)
Ако телевизорот е компатибилен со Audio
Return Channel (ARC), поврзувањето преку
HDMI кабел исто така испраќа дигитален
аудио сигнал од телевизорот до ресиверот.
Не треба да направите посебна аудио врска
за слушање на звукот од телевизорот преку
ресиверот.
За детали, погледнете „Менување помеѓу
дигитално и аналогно аудио” (страница 80).
78МК
Избор на сцена
Оптималниот квалитет на сликата
и звучното поле се избрани автоматски
во согласност со избраната сцена на
телевизорот.
За детали околу работата, погледнете ги
упатствата за работа на телевизорот.
Забелешка
Звучното поле може да не се префрли во
зависност од телевизорот.
Табела за преписка
Поставување на сцена на
телевизорот
Звучно поле
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Контрола на домашно кино
Ако со ресиверот е поврзан телевизор што
е компатибилен со функцијата „Контрола
на домашно кино“, на поврзаниот
телевизор се појавува икона за интернет
апликациите.
Можете да ги промените влезот на
ресиверот или звучните полиња со
користење на далечинскиот управувач
на телевизорот. Можете да го прилагодите
и нивото на јачината на звукот на
централниот звучник или на субвуферот,
или да ги прилагодите поставките на
„Sound Optimizer“ (страница 67),
„Dual Mono“ (страница 101) или „A/V Sync“
(страница 102).
За да ја користите функцијата „Контрола на
домашно кино“ телевизорот мора да има
пристап до широкопојасна мрежа.
Remote Easy Control
Можете да го користите далечинскиот
управувач на телевизорот за да управувате
со менито на ресиверот.
1
Вклучете ги ресиверот и двата
монитори.
2
Притиснете HDMI OUTPUT.
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето, излезот се менува на
следниов начин:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Може да користите и копчето
HDMI OUT на ресиверот.
Изберете го ресиверот (AV AMP)
што е препознаен од телевизорот.
Забелешки
• Ресиверот е препознаен како „Tuner (AV AMP)“
од телевизорот.
• Телевизорот мора да е компатибилен со менито
за поврзување.
• Во зависност од видот на телевизорот, некои
операции може да не се достапни.
Кога двата монитори се поврзани на
приклучоците HDMI OUT A и HDMI OUT
B, можете да го насочите емитувањето на
овие два монитори со користење на
копчето HDMI OUTPUT на далечинскиот
управувач.
HDMI
OUTPUT
(Pass Through)
Можете да ги емитувате видео и аудио
сигналите од приклучокот HDMI IN на
телевизорот што е поврзан на приклучокот
HDMI OUT A дури и кога ресиверот се
наоѓа во режим на подготвеност.
Ако ја користите оваа функција додека
функцијата „Control for HDMI“ е поставена
на „On“, влезот на ресиверот е поставен во
согласност со операцијата на поврзаната
опрема, дури и кога ресиверот се наоѓа во
режим на подготвеност.
Кога ќе ја вклучите оваа функција,
направете ги поставките за „Pass Through“
според чекорите подолу.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
продолжува
79МК
Користење на другите функции
Вклучување на мониторите
што емитуваат HDMI видео
сигнали
Емитување на HDMI сигнали
дури и кога ресиверот се
наоѓа во режим на
подготвеност
3
Изберете „Pass Through“, потоа
притиснете
.
4
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
Параметар
Објаснување
Auto
Кога телевизорот е вклучен
додека ресиверот се наоѓа
во режим на подготвеност,
ресиверот емитува HDMI
сигнали од приклучокот
HDMI OUT A на ресиверот.
Sony ја препорачува оваа
поставка ако користите
телевизор што е
компатибилен со „BRAVIA“
Sync. Оваа поставка штеди
струја во режимот на
подготвеност кога ќе се
спореди со поставката „On“.
On
Кога ресиверот се наоѓа во
режим на подготвеност, тој
постојано емитува HDMI
сигнали од приклучокот
HDMI OUT A на ресиверот.
Off
Ресиверот не емитува
HDMI сигнали кога се наоѓа
во режим на подготвеност.
Вклучете го ресиверот за
да уживате во изворот на
поврзаната опрема на
телевизорот. Оваа поставка
штеди струја во режимот на
подготвеност кога ќе се
спореди со поставката „On“.
Забелешки
• Поставката „Auto“ има влијание само кога
функцијата „Control for HDMI“ е поставена
на „On“. Ако функцијата „Control for HDMI“
е поставена на „Off“, ресиверот ги изведува
истите операции како и „Auto“ (Автоматски)
во „On“.
• Во режим на подготвеност кога друга функција
како Network Standby работи, потрошувачката
на струја не е намалена, дури и кога „Pass
Through“ е поставено на „Auto“.
80МК
Менување помеѓу
дигитално и аналогно аудио
Кога ќе ја поврзете опремата на
дигиталните и на аналогните влезни аудио
приклучоци на ресиверот, можете да го
поправате режимот за аудио влез на кој
било од нив, или да менувате од еден на
друг, во зависност од типот на материјал
кој сакате да го гледате.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
1
Изберете го влезниот извор
користејќи INPUT SELECTOR
на ресиверот.
2
Притиснете INPUT MODE на
ресиверот.
Избраниот режим за аудио влез се
појавува на прозорецот на екранот.
• AUTO
Им дава предност на дигиталните
аудио сигнали кога има и дигитално
и аналогно поврзување.
Ако не постојат дигитални аудио
сигнали, се избираат аналогни аудио
сигнали.
Кога е избран ТВ влез, им се дава
предност на сигналите Audio Return
Channel (ARC). Ако телевизорот не
е компатибилен со функцијата Audio
Return Channel (ARC), се избираат
дигиталните оптички аудио сигнали.
Ако функцијата „Control for HDMI“
не е вклучена на ресиверот
и телевизорот, функцијата Audio
Return Channel (ARC) не работи.
• OPT
Се појавува само кога на влезот
е назначен оптички приклучок
и автоматски го избира оптичкиот
приклучок.
• COAX
Се појавува само кога на влезот
е назначен коаксијален приклучок
и автоматски го избира
коаксијалниот приклучок.
• ANALOG
Го одредува влезот на аналогните
аудио сигнали во приклучоците
AUDIO IN (L/R).
Забелешки
Користење други
приклучоци за аудио/
видео влез
Можете повторно да доделите видео и/или
аудио сигнали на други приклучоци за влез.
Пример) Поврзете го приклучокот
OPTICAL OUT на DVD плеерот на
приклучокот OPTICAL IN 1 на ресиверот
кога сакате да ги внесете само дигиталните
оптички сигнали од DVD плеерот.
Поврзете го приклучокот за компонентно
видео на DVD плеерот на приклучоците
COMPONENT VIDEO IN 1 или
COMPONENT VIDEO IN 2 на ресиверот
кога сакате да ги внесете видео сигналите
од DVD плеерот.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „Input Settings“, потоа
притиснете
.
Изберете „Video Input Assign“
или „Audio Input Assign“, потоа
притиснете
.
4
Изберете ги аудио и/или видео
сигналите кои сакате да ги
назначите на секој влез.
Забелешки
• Можете да назначите влез на приклучоците
HDMI IN 1 до IN 9 во „Video Input Assign“ или
„Audio Input Assign“, истиот влезен приклучок
HDMI е назначен и на видео и на аудио влезот.
Ако сакате да назначите приклучок HDMI IN
или на видео или на аудио влез, прво назначете
влез на еден од приклучоците HDMI IN 1 до
IN 9 во „Video Input Assign“ или „Audio Input
Assign“. Потоа назначете приклучок HDMI IN
на „None“ или за „Video Input Assign“ или
„Audio Input Assign“, за оној влез за којшто не
сакате да го назначите приклучокот HDMI IN.
• Кога ракувате со ресиверот без да користите
GUI, можете да го промените назначувањето на
приклучок HDMI IN користејќи „HDMI VIDEO
ASSIGN ?“ или „HDMI AUDIO ASSIGN ?“ во
„INPUT SETTINGS“ (страница 122).
• Ако го промените назначувањето на приклучок
HDMI IN додека се користи функцијата
„Control for HDMI“, променете го влезот на
ресиверот на влезот на којшто е поврзана
опремата HDMI. Во спротивно функцијата
„Control for HDMI“ може да не работи
правилно.
• Ако го поставите назначувањето на приклучок
HDMI IN на „None“ во „Video Input Assign“
и „Audio Input Assign“, не можете да изберете
влезни сигнали преку влезот HDMI. Во тој
случај функцијата „Control for HDMI“ работи
само на опрема различна од ресиверот. Сепак,
ова не е дефект.
продолжува
81МК
Користење на другите функции
• Врз основа на влезот, „------“ се појавува на
прозорецот на екранот и не може да се изберат
други режими.
• Кога се користи „2ch Analog Direct“ или
е избрано „MULTI IN“, аудио влезот е поставен
на „Analog“. Не можете да изберете други
режими.
3
Влез
Audio Input Assign
Video Input Assign
HDMI
Оптички/
коаксијален
Аналоген*
HDMI
Компонентен Сложен*
IN 2 (BD)
None
–
IN 2 (BD)
None
–
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
OPT 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) COAX 2
(VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
VIDEO 3
IN 7 (VIDEO 3) None
–
IN 7 (VIDEO 3) None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4) None
–
IN 8 (VIDEO 4) None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
None
–
MULTI IN
–
–
–
None
None
–
BD
VIDEO 1
* Назначувањето на аналоген влез не може да се промени од корисникот. Се прикажува тековната
поставка.
Забелешки
• Кога го назначувате дигиталниот аудио влез,
поставката INPUT MODE може да се промени
автоматски.
• Кога ќе назначите видео влез на компонентниот
или сложениот влез и аудио влез на влезот
HDMI, компонентните и сложените видео
сигнали не се емитуваат од приклучоците
HDMI OUT. Компонентните или сложените
видео сигнали се емитуваат од приклучоците
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
или приклучокот MONITOR VIDEO OUT.
• Не можете да назначите различни
приклучоци HDMI на одделни приклучоци
за видео и аудио влез.
• Можете да назначите повеќе влезови на истиот
приклучок за HDMI IN. Сепак, ако ја користите
функцијата за репродуцирање со еден допир на
опремата што е поврзана на приклучокот
HDMI IN, се избира влезот што бил назначен
последниот пат.
82МК
Совети
Преглед за HDMI
Можете да вклучите преглед слика-вослика во живо на влезовите HDMI што
се поврзани на ресиверот. За влезот HDMI
IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 се прикажани до
4 прозорци за преглед.
Можете да избере поединечни HDMI
влезови користејќи го далечинскиот
управувач.
• Оваа функција не функционира во следниве
случаи:
– Не е поврзан уред HDMI.
– Поврзан е одреден уред HDMI, но неговото
напојување е исклучено.
– На влез се добиени сигнали со неподдржан
HDMI видео формат.
– Тековниот влез не е HDMI.
– Кога се прикажува менито GUI
– Кога „Zone2 Out“ е поставено на „On“
– Кога „Fast View“ е поставено на „Off“
• Оваа функција е овозможена преку
технологијата Silicon Image InstaPrevue™.
Користење на другите функции
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Притиснете PREVIEW (HDMI).
Се појавуваат до 4 PIP прозорци, секој
од нив ги прикажува влезните слики од
приклучоците HDMI IN.
2
За да ги замените сликите од PIP
прозорец со оние на главниот
екран, притиснете V/v за
да го изберете саканиот PIP
прозорец, потоа притиснете
.
Влезот HDMI на избраниот PIP
прозорец се прикажува на главниот
прозорец.
83МК
Работење со ресиверот
користејќи паметен
телефон
Можете да ракувате со ресиверот
користејќи паметен телефон опремен со
апликацијата „ES Remote“. Апликацијата
„ES Remote“ може бесплатно да се преземе
од App Store (за iPod touch/iPhone) или
Google Play (за телефони со Android).
Зачувување поставки за
ресиверот и повторно
користење на тие поставки
истовремено
(Easy Automation)
Покрај поставките за операциите на
ресиверот можете да зачувате и поставки
за плеерот или мониторот. Можете да ги
регистрирате тие поставки за операцијата
„one-touch“ и потоа повторно да ги
користите тие поставки, да уживате во
слушањето и гледањето содржини во
вашиот дом.
На пример, ако ги зачувате поставките во
сцената „1: Movie“, можете да се префрлите
на поставките на ресиверот во секое време
со едноставна операција на еден допир,
без да морате да се префрлите на секоја
поставка за „Input“, „Calibration Type“,
„Sound Field“ и „HDMI Out“ посебно.
Ставките за кои можете да ги зачувате
поставките и нивните зададени вредности
се следниве:
Поставка
Вредност поставена за
„1: Movie“
Input
BD
Calibration Type
No Change
Sound Field
HD-D.C.S.
HDMI Out
HDMI OUT B
Party Mode
ON
84МК
EASY
AUTOMATION
Поставка Зададена вредност
3: Party
4: Night
Input
1: Movie 2: Music
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Tuner
Preset
–
–
–
–
Sound Field No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sleep
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Поставка Зададена вредност
1: Movie 2: Music
Мени
3: Party
4: Night
Објаснување
Party Mode No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Edit Saved Scene Ви овозможува да ги
прилагодите и зачувате
поставките според вашиот вкус.
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Import Current
Settings
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
No
Change
Normal
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Ги вчитува тековните поставки
на ресиверот и ги зачувува во
Scene. „Input“и „Volume“ се
поставени на „No Change“.
Забелешки
• Поставките што се зачувани како „No Change“
не се променети од тековните предности, дури
и ако повторно ја повикате операцијата Scene.
Изберете „Edit Saved Scene“, потоа тргнете го
означувањето од полето на ставка во екранот
за уредување за да поставите „No Change“.
• Кога повторно ќе ја повикате операцијата
Scene, се игнорираат поставките што не можат
да се применат (на пример, вредноста за
„Sound Field“ кога е избрано „MULTI IN“ итн.).
Повторно користење на
поставките зачувани во Scene
1
Изберете „Easy Automation“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете Scene која ја сакате,
потоа притиснете
.
Можете повторно да ги користите поставките
зачувани за „1: Movie“ или „2: Music“ директно
со притискање на EASY AUTOMATION 1 или
EASY AUTOMATION 2 на ресиверот или
далечинскиот управувач. Можете да препишете
врз „1: Movie“ или „2: Music“ со тековните
поставки со држење на EASY AUTOMATION 1
или EASY AUTOMATION 2 за 3 секунди на
истиот начин кога избирате „Import Current
Settings“ од менито.
Зачувување на поставката
во Scene
1
Изберете „Easy Automation“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете Scene за која сакате да
ги зачувате поставките од
„1: Movie“, „2: Music“, „3: Party“
или „4: Night“, потоа притиснете
TOOLS/OPTIONS.
3
Изберете го саканото мени,
потоа притиснете
.
85МК
Користење на другите функции
Совет
Употреба на тајмерот
за заспивање
Можете да го поставите ресиверот да се
исклучи автоматски во определено време.
Притиснете SLEEP за да го проверите
преостанатото време пред да се исклучи
ресиверот. Преостанатото време ќе се
појави на прозорецот на екранот. Ако
повторно притиснете на SLEEP, тајмерот
за заспивање се поставува на „OFF“.
Снимање со користење
на ресиверот
SHIFT
Може да снимате од аудио/видео уред со
користење на ресиверот. Погледнете во
упатството за работа што се испорачува со
вашата опремата за снимање.
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете ја опремата за
репродукција, потоа
притиснете
.
3
Подгответе ја опремата за
репродукција.
На пример, вметнете ја видео касетата
што сакате да ја копирате во
видеорекордерот.
4
Вметнете празна видео лента итн.
во опремата за снимање (VIDEO 1)
за да снимате.
SLEEP
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете SLEEP.
Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот
циклично се менува на следниов начин:
Кога се користи тајмерот за заспивање,
„SLEEP“ засветува на прозорецот на
екранот на ресиверот.
86МК
Подгответе ја опремата за
снимање.
5
Започнете да снимате со
опремата за снимање, потоа
вклучете ја опремата за
репродукција.
Промена на режимот за
команда на ресиверот и
далечинскиот управувач
Промена на режимот за команда
на ресиверот
?/1
2CH/A.DIRECT
Додека го држите 2CH/
A.DIRECT, притиснете ?/1 за
да го вклучите ресиверот.
Кога режимот за команда е поставен
на „AV2“, на екранот се појавува
„COMMAND MODE [AV2]“.
Кога режимот за команда е поставен
на „AV1“, на екранот се појавува
„COMMAND MODE [AV1]“.
Промена на режимот за команда
на далечинскиот управувач
?/1
RM SET UP
SHIFT
AMP
1, 2
ZONE
ENT/MEM
1
Притиснете ?/1 додека
притискате на RM SET UP.
Копчињата AMP и ZONE светнуваат.
2
Притиснете AMP.
Копчето ZONE се исклучува,
а AMP продолжува да светка
и копчето SHIFT се осветлува.
3
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите ресиверот.
Притиснете го нумеричкото
копче 1 или 2 додека трепка
копчето AMP.
Кога ќе притиснете 1, режимот за
команда е поставен на COMMAND
MODE AV1. Кога ќе притиснете 2,
режимот за команда е поставен на
COMMAND MODE AV2.
Копчето AMP засветува.
продолжува
87МК
Користење на другите функции
Можете да го промените режимот за
команда (COMMAND MODE AV1 или
COMMAND MODE AV2) на ресиверот
и далечинскиот управувач.
Префрлете го режимот за команда од
фабричката зададена поставка на
соодветната поставка, ако истиот
далечински управувач случајно
контролира друга опрема на Sony, кога го
управувате ресиверот со далечинскиот
управувач што е испорачан со него.
Режимите за команда на ресиверот
и далечинскиот управувач се со
фабричката стандардна поставка
(COMMAND MODE AV2).
Ресиверот и далечинскиот управувач треба
да го користат истиот режим за команда.
Ако режимите за команда на ресиверот
и далечинскиот управувач се различни,
не можете да го користите далечинскиот
управувач за да управувате со ресиверот.
2
4
Притиснете ENT/MEM.
Копчето AMP светка двапати, а потоа
процесот за поставување на режимот
за команда е завршен.
Промена на режимот за команда
на едноставниот далечински
управувач
Користење на поврзување
со bi-засилувач
Ако не користите задни звучници за
опкружувачки звук, можете да ги
користите терминалите SURROUND BACK
(ZONE 2) на предните звучници за да
користите поврзување со bi-засилувач.
Поврзување на звучниците
Преден
звучник (Д)
Преден
звучник (Л)
DISPLAY
Hi
Hi
Lo
Lo
MUTING
Притиснете MUTING и
истовремено додека притискате
на DISPLAY.
Поврзете ги приклучоците на страната
Lo (или Hi) на предните звучници на
терминалите FRONT A и поврзете ги
приклучоците на страната Hi (или Lo)
на предните звучници на терминалите
SURROUND BACK (ZONE 2). Проверете
дали металните делови на Hi/Lo прикачени
за звучниците се отстранети од нив за да се
избегне дефект на ресиверот.
88МК
Поставување на звучниците
За детали, погледнете „Speaker Connection„
во менито Speaker Settings (страница 95).
Забелешки
Можете да ги избришете сите зачувани
поставки и да го вратите ресиверот на
фабричките зададени поставки со
изведување на следната постапка.
Оваа постапка може да се користи
и за иницијализирање на ресиверот
пред неговата употреба за првпат.
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите ресиверот.
2
Додека го држите TONE
и 2CH/A.DIRECT, притиснете ?/1
за да го вклучите ресиверот.
3
Ослободете ги TONE
и 2CH/A.DIRECT после
неколку секунди.
На прозорецот на екранот некое време
се појавува „MEMORY CLEARING...“,
потоа преминува во „MEMORY
CLEARED!“.
Промените или прилагодувањата
на поставките сега се ресетирани
на зададените.
Забелешка
Целосното бришење на меморијата трае неколку
минути. Не исклучувајте го ресиверот додека на
екранот не се појави „MEMORY CLEARED!“.
89МК
Користење на другите функции
• Не можете да ги користите терминалите
FRONT B за поврзување со bi-засилувач.
• Направете ги поставките на bi-засилувачот
пред да ја изведете функцијата Auto Calibration.
• Ако ги направите поставките за bi-засилувачот,
поставките за нивото на звучникот, балансот
и стабилизаторот на задните звучници за
опкружувачки звук стануваат неважечки
и се користат оние на предните звучници.
• Емитувањето на сигнали од приклучоците
PRE OUT се врши со истите поставки како
оние во терминалите SPEAKERS.
• Ако во шемата на звучници се поставени
и задните звучници за опкружувачки звук,
не можете да ги поставите терминалите
SURROUND BACK (ZONE 2) за поврзување
со bi-засилувач.
• Кога ракувате со ресиверот без да користите
GUI, поставете го „SB ASSIGN“ на „BI-AMP“
во „SPEAKER SETTINGS“ (страница 121).
Враќање на фабричките
зададени поставки
2
Прилагодување на поставките
Употреба на менито
за поставки
Изберете ја саканата ставка од
менито, потоа притиснете
за да пристапите до ставката
од менито.
Пример: Кога ќе изберете „Audio Settings“.
Можете да ги прилагодите разните
поставки за звучници, ефекти на
опкружување, повеќе зони итн. со
користење на менито за поставки.
3
Изберете го саканиот
параметар, потоа притиснете
за да внесете.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN/EXIT O.
Излез од менито
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
за да
го внесете режимот на менито.
Списокот на менито за поставки се
прикажува на телевизискиот екран.
90МК
Список на менито за поставки
Settings
Easy Setup
(страница 93)
Speaker Settings
(страница 93)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Прилагодување на поставките
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(страница 100)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Внесете име)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(страница 104)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
продолжува
91МК
HDMI Settings
(страница 108)
(Внесете име)
Subwoofer Level
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(страница 110)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(страница 111)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Internet Services
Settings
(страница 112)
Network Standby
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(страница 113)
Zone Control
System Settings
(страница 115)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(страница 117)
92МК
Easy Setup
Speaker Settings
Изведува повторно Easy Setup за да ги
направи основните поставки. Следете ги
упатствата на екранот (страница 47).
Можете да поставите ваша средина за
гледање (со системот на звучници што
го користите), рачно или автоматски.
Auto Calibration
Јa изведува функцијата D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Оваа функција
ви овозможува да изведете автоматска
калибрација, како на пример, проверка на
поврзувањето на секој звучник и ресиверот,
прилагодување на нивото на звучниците
и автоматско мерење на растојанието на
секој звучник до местото на седење.
Calibration Matching
Забелешка
Резултатите од претходното мерење ќе бидат
заменети со тековните резултати. Тековните
резултати ќе се зачуваат на избраната позиција.
Прочитајте „Забелешки за Speaker Settings
(Auto Calibration)“
во „7: Поставување на ресиверот со употреба
на Easy Setup“ (страница 47).
Auto Calibration Setup
Ви овозможува да регистрирате три шеми
за „Position“, во зависност од местото на
седење, содржината на слушање и условите
за мерење.
Можете да го изберете и видот на
калибрација за да надоместите за секој
звучник.
продолжува
93МК
Прилагодување на поставките
Кога се изведува Auto Calibration оваа
функција работи автоматски, израмнувајќи
го растојанието и нивото на десните
и левите звучници. Можете да ја поставите
оваа функција само откако ќе заврши
процесот за мерење DCAC и се зачувани
резултатите од мерењето DCAC.
Поставката е важечка додека не ја
промените.
Position
Можете да регистрирате повеќе од еден
сет на поставки за средината на слушање
или повторно да користите некој сет на
поставки.
Изберете „Position“ за којашто сакате да
ги регистрирате резултатите од мерењето
во екранот Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Вид на надоместување за
звучниците
Можете да го изберете видот на
надоместување што треба да се користи со
звучниците за секоја Position.
1 Изберете „Position“ за којашто сакате да
го поставите видот за надоместување
за звучниците, потоа притиснете
.
2 Изберете го саканиот „Calibration Type“,
потоа притиснете
.
• Full Flat
Мерењето на фреквенција од секој
звучник го прави еднолично.
• Engineer
Ја поставува фреквенцијата да
одговара на стандардот за соба
за слушање на Sony.
• Front Reference
Ги приспособува карактеристиките
на сите звучници да соодветствуваат
на карактеристиките на предните
звучници.
• User Reference
Ја поставува фреквенцијата на онаа
која ја прилагодивте со користење на
„User Reference Edit“.
• Off
Ја исклучува Auto Calibration на
стабилизаторот.
Забелешка
Не можете да поставите „Calibration Type“ за
„Position“ за кои не се регистрирани резултати
од мерењето.
94МК
Поставување референтна вредност
кога ќе изберете „Front Reference“
за „Calibration Type“
1 Изберете „Front Reference Type“ во
менито Calibration Type, потоа
притиснете
.
2 Изберете го параметарот кој го сакате,
потоа притиснете
.
• L/R
Ги поставува податоците на левите
и десните канали на референтната
вредност.
•L
Ги поставува податоците на левиот
канал на референтната вредност.
•R
Ги поставува податоците на десниот
канал на референтната вредност.
Забелешки
• Функција работи само кога ќе изберете
„Front Reference“ за „Calibration Type“.
• Изведете „Auto Calibration“ откако ќе поставите
„Front Reference Type“.
Прилагодување на фреквенцијата
за „User Reference“
Можете да ја прилагодите фреквенцијата
за „User Reference“ во „Calibration Type“
врз основа на видот за надоместување
на „Full Flat“.
1 Изберете „User Reference Edit“ во
менито Calibration Type, потоа
притиснете
.
2 Прилагодете ја фреквенцијата.
Поставување режим за пар за
шемата на стабилизаторот за
Auto Calibration
1 Изберете „Position“ за којашто сакате
да го поставите режимот за пар, потоа
притиснете
.
2 Изберете „Speaker Pair Match“, потоа
притиснете
.
• All
Ги калибрира сите звучници
користејќи обработка на соодветност
на паровите за левите и десните канали
за секој пар на звучници.
• Sur
Ги калибрира звучниците за
опкружувачки звук и задните
звучници за опкружувачки звук,
користејќи обработка на соодветност
на паровите за левите и десните канали
за секој пар на звучници.
• Off
Го калибрира секој звучник посебно.
Забелешки
• Оваа функција не работи кога не е изведено
„Auto Calibration“.
• Не можете да поставите „SP Pair Matching“
на „ALL“ кога ќе изберете „Front Reference“
за „Calibration Type“ (страница 94).
1 Изберете ја „Position“ што сакате да ја
именувате, потоа притиснете
.
2 Изберете „Name In“, потоа
притиснете
.
На екранот се појавува тастатура.
Speaker Connection
Ви овозможува да го прилагодите секој
звучник рачно. Исто така, можете да ги
прилагодите нивоата на звучникот откако
е завршена операцијата Easy Setup.
Speaker Settings е само за тековната
„Position“.
Можете да ги направите следните поставки
користејќи го волшебникот.
Speaker Pattern
Ви овозможува да ја изберете шемата на
звучници за системот на звучници што
го користите.
3 Притиснете V/v/B/b и
Surround Back Assign
Automatic Phase Matching
Ви овозможува да ги поставите
терминалите SURROUND BACK (ZONE 2)
за поврзување со bi-засилувач или зона 2.
за да
изберете еден знак по друг.
Ви овозможува да ја поставите функцијата
A.P.M. (Automatic Phase Matching) во
функцијата D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) (страница 93).
Ги калибрира карактеристиките за фаза
на звучниците и дава добро координиран
опкружувачки простор.
x Off
Не вклучувајте ја функцијата A.P.M..
x Auto
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x No Assign
Забелешка
Ако во шемата на звучници се поставени
и задните звучници за опкружувачки звук,
не можете да ги поставите терминалите
SURROUND BACK (ZONE 2) за поврзување
со bi-засилувач или зона 2.
Автоматски ја вклучува или исклучува
функцијата A.P.M..
95МК
Прилагодување на поставките
Именување на Position
Забелешки
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
– Слушалките се поврзани.
– Не е изведено „Auto Calibration“.
• Ресиверот може да репродуцира сигнали на
пониска примерна фреквенција од вистинската
фреквенција на влезните сигнали, во зависност
од аудио форматот.
Virtual Front High
Ви овозможува виртуелна репродукција
на звучни сигнали од предните високи
звучници дури и во средини каде што нема
предни високи Л/Д звучници.
x On
Функцијата Virtual Front High е активирана.
Кога сигналите од Front High се влезни
сигнали, звукот се обработува како да се
емитува од предните високи Л/Д звучници.
x Off
Speaker Relocation
Ви овозможува да ја калибрирате
местоположбата на звучниците (аголот
на конфигурација на секој звучник за
позицијата на мерење) за да го подобрите
ефектот на опкружувачки звук.
x Type A
Ги поставува задните звучници за опкружувачки
звук на ѕидот позади како дополнување на
звучниците во Препорака ITU-R за поставување
на 5.1 канален систем на звучници.
Цртеж на поставувањето на звучниците
Функцијата Virtual Front High е исклучена.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи:
– Нема звучници за опкружувачки звук.
– Избран е „MULTI IN“.
– Избран е „2ch Analog Direct“.
– Слушалките се поврзани.
Center Speaker Lift Up
Со користење на предните високи
звучници, можете да го подигнете звукот
од централниот звучник до висина која
е соодветна на висината на екранот,
овозможувајќи ви природна претстава,
без неудобност.
x 1~10
x Off
Surround Speaker Position
Ви овозможува да ги поставите правилните
агли на звучниците за опкружувачки звук
на функцијата Speaker Relocation.
x Front
x Back
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи:
– Нема звучници за опкружувачки звук.
– Слушалките се поврзани.
96МК
x Type B
Поставува четири звучници за опкружувачки
звук на виртуелно исти агли, во согласност
со Препорака ITU-R за поставување на
7.1 канален систем на звучници.
Цртеж на поставувањето на звучниците
x Off
Прилагодување на растојанието
од седечката положба до секој
звучник
Не ја менува местоположбата на
звучниците.
Можете да го прилагодите растојанието
од седечката положба до секој звучник
(преден лев/десен, централен, лев/десен
звучник за опкружувачки звук, заден лев/
десен звучник за опкружувачки звук,
преден висок лев/десен, субвуфер).
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Слушалките се поврзани.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
– Нема задни звучници за опкружувачки звук
и „Surround Speaker Position“ е поставено
на „Front“.
– Нема звучници за опкружувачки звук.
1 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да го прилагодите
растојанието, потоа притиснете
.
2 Изберете „Distance“, потоа
притиснете
.
Можете да го прилагодувате
растојанието од 1,0 метар до 10,0 метри
во интервали од 1 cm.
Speaker Setup
Ви овозможува рачно да го прилагодите
секој звучник во екранот „Manual Setup“.
Исто така, можете да ги прилагодите
нивоата на звучникот откако е завршена
операцијата „Auto Calibration.
Прилагодување на големината
на секој звучник
Можете да ја прилагодите големината на
секој звучник (преден лев/десен, централен,
лев/десен звучник за опкружувачки звук,
заден лев/десен звучник за опкружувачки
звук, преден висок лев/десен).
За да го прилагодите нивото
на звучникот
1 Изберете го звучникот на екранот
Можете да го прилагодите нивото на секој
звучник (централен, лев/десен звучник за
опкружувачки звук, заден лев/десен
звучник за опкружувачки звук, преден
висок лев/десен, субвуфер).
за кој сакате да ја прилагодите
големината, потоа притиснете
2 Изберете „Size“, потоа притиснете
1 Изберете го звучникот на екранот за
кој сакате да го прилагодите нивото,
потоа притиснете
.
2 Изберете „Level“, потоа притиснете
Можете да го прилагодувате нивото
од –20 dB до +10 dB во интервали
од 0,5 dB.
Можете да го прилагодите нивото на
предниот лев звучник од FL–10,0 dB
до FL+10,0 dB во интервали од 0,5 dB.
Исто така, можете да го прилагодувате
нивото на предниот десен звучник од
FR–10,0 dB до FR+10,0 dB во интервали
од 0,5 dB.
.
.
.
• Large
Ако поврзете големи звучници кои
ефективно ќе репродуцираат бас
фреквенции, изберете „Large“.
Нормално изберете „Large“.
• Small
Ако звукот е изобличен или ако
чувствувате недостаток на ефекти
на опкружување кога го користите
повеќеканалниот опкружувачки звук,
изберете „Small“ за да ги активирате
колата за пренасочување на басот и за
да излезат бас фреквенциите од секој
канал од субвуферот или други
звучници „Large“.
продолжува
97МК
Прилагодување на поставките
Изберете „Level/Distance/Size“,
потоа притиснете
.
Забелешки
• Кога се поврзани слушалките, Size и Distance не
може да се постават.
• Задните звучници за опкружувачки звук ќе
бидат поставени на истата поставка како онаа
на звучниците за опкружувачки звук.
• Кога предните звучници се поставени на
„Small“, централните, звучниците за
опкружувачки звук, задните звучници
за опкружувачки звук и предните високи
звучници исто така автоматски се поставуваат
на „Small“.
• Ако не го користите субвуферот, предните
звучници автоматски се поставуваат на „Large“.
Прилагодување на преодната
фреквенција на секој звучник
Прилагодување на нивото
на задните звучници
Можете да го прилагодите нивото
на задните звучници во секое време
(звучниците за опкружувачки звук и
задните звучници за опкружувачки звук) во
контраст на нивото на предните звучници.
1 Изберете „All Surround Level“, потоа
притиснете
.
2 Прилагодете го нивото на задните
звучници.
Можете да го прилагодувате нивото од
–5 dB до +5 dB во интервали од 1 dB.
Test Tone
Ви овозможува да ја поставите преодната
фреквенција на басот на звучниците што
е поставена на „Small“ во менито Size.
Измерената преодна фреквенција на
звучникот е поставена за секој звучник
по „Auto Calibration“.
Емитување тон за тестирање
од секој звучник
1 Изберете „Crossover Frequency“, потоа
Можете по редослед да го произведете
тонот за тестирање од звучниците.
притиснете
.
2 Изберете го звучникот на екранот за
кој сакате да ја прилагодите преодната
фреквенција.
3 Поставете ја преодната фреквенција
на избраниот звучник.
Забелешки
• Оваа функција не работи кога се поврзани
слушалките.
• Задните звучници за опкружувачки звук ќе
бидат поставени на истата поставка како онаа
на звучниците за опкружувачки звук.
Ви овозможува да го изберете тонот за
тестирање на екранот Test Tone.
1 Изберете „Test Tone“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот Test Tone.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• Auto
Тонот за тестирање излегува од секој
звучник по редослед.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* „SB“ се појавува кога е поврзан само еден
заден звучник за опкружувачки звук.
Можете да изберете кои звучници ќе го
произведуваат тонот за тестирање.
3 Прилагодете го „Level“, потоа
притиснете
98МК
.
Емитување тон за тестирање
од соседни звучници
Можете да емитувате тон за тестирање
од соседни звучници за да го прилагодите
балансот помеѓу звучниците.
1 Изберете „Phase Noise“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот Phase Noise.
Ви овозможува да емитувате 2-канален
изворен звук од предните звучници
(наместо тон за тестирање)
последователно од соседни звучници.
Некои ставки може да не се
прикажани, во зависност од
поставувањето на шемата на звучници.
3 Прилагодете го „Level“, потоа
притиснете
.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се појавуваат кога
е поврзан само еден заден звучник
за опкружувачки звук.
3 Прилагодете го „Level“, потоа
притиснете
.
Емитување на изворниот звук
од соседни звучници
Можете да го емитувате изворниот звук од
соседни звучници за да го прилагодите
балансот помеѓу звучниците.
1 Изберете „Phase Audio“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот Phase Audio.
Ви овозможува да ги вклучите или
исклучите поставките за аналогно
намалување.
x Off
Ако шемата на звучниците е поставена
да има централен звучник, оваа поставка
е автоматски поставена на „Off“.
x On
Ви препорачуваме да го поставите „Center
Analog Down Mix“ на „On“ за да уживате во
дигиталното аудио со висок квалитет кога
немате поврзан централен звучник.
Аналогното намалување работи кога ќе
го поставите „Center Analog Down Mix“
на „On“. Оваа поставка влијае и на влезните
сигнали од приклучоците MULTI
CHANNEL INPUT.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Слушалките се поврзани.
– Има централен звучник.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се појавуваат кога е
поврзан само еден заден звучник за
опкружувачки звук.
Speaker Impedance
Ви овозможува да ја поставите
импедансата на звучникот. За детали,
погледнете „7: Поставување на ресиверот
со употреба на Easy Setup“ (страница 47).
x4Ω
x8Ω
99МК
Прилагодување на поставките
Ви овозможува да емитувате тон за
тестирање последователно од соседни
звучници.
Некои ставки може да не се
прикажани, во зависност од
поставувањето на шемата на звучници.
Center Analog Down Mix
Distance Unit
Ви дозволува да ја изберете единицата
мерка за поставување на растојанија.
Audio Settings
Можете да ги прилагодите поставките
за аудио според вашиот вкус.
x meter
Растојанието се прикажува во метри.
x feet
Растојанието се прикажува во стапки.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Функцијата D.L.L. е технологија во
сопственост на Sony која дозволува
дигитални аудио сигнали со низок
квалитет и аналогни аудио сигнали да се
репродуцираат со високо квалитетен звук.
x Off
x Auto 1
Оваа функција е достапна за аудио
формати со загубена компресија
и аналогни аудио сигнали.
x Auto 2
Оваа функција е достапна за линеарни
PCM сигнали, како и аудио формати со
загубена компресија и аналогни аудио
сигнали.
Забелешки
• Оваа функција може да не работи, во зависност
од содржината преку USB уред или домашна
мрежа.
• Оваа функција функционира кога е избрано
„A.F.D. Auto“. Сепак, оваа функција не
функционира во следниве случаи.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поинаква од 44,1 kHz.
– Се примаат сигналите Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio, or
DTS-HD High Resolution Audio.
Sound Optimizer
Ви овозможува да ја поставите функцијата
за оптимизација на звукот (страница 67).
x Off
x Low
x Normal
100МК
Equalizer
Ви овозможува да го прилагодите нивото
на бас, среден*, висок звук на секој звучник
(страница 67).
(* само за централниот звучник.)
LFE Time Alignment
Функцијата LFE Time Alignment ви
овозможува да го поместите времето за
емитување на каналот LFE за –20 ms (назад)
до +20 ms (напред) за другите канали. Оваа
функција е ефективна за прилагодување на
содржината во која фазата за каналот LFE
има разлика од онаа на другите канали.
Забелешка
Subwoofer Muting
Ви овозможува да спречите емитување на
сигнали преку приклучоците PRE OUT
SUBWOOFER.
Ви овозможува да го изберете саканиот
јазик кога го слушате двојното аудио од
дигиталниот пренос, кога е достапно.
Оваа карактеристика функционира само
за извори на Dolby Digital.
x Main/Sub
Звукот на главниот јазик ќе излезе
низ предниот лев звучник, а звукот на
подјазикот ќе излезе низ предниот десен
звучник, истовремено.
x Main
Ќе излезе звукот на главниот јазик.
x Sub
Ќе излезе звукот на подјазикот.
Dynamic Range Compressor
Ви овозможува компресирање на
динамичкиот опсег на звучниот запис.
Ова може да биде корисно кога сакате
да гледате филмови со низок глас, доцна
навечер. Компресијата на динамички опсег
е можна само со извори на Dolby Digital
и Dolby TrueHD.
x Off
Приклучоците PRE OUT SUBWOOFER
емитуваат сигнали.
x Off
x On
x Auto
Приклучоците PRE OUT SUBWOOFER
не емитуваат сигнали.
Динамичкиот опсег е компресиран
автоматски кога е поставено знаменце
на изворот на звук што препорачува
Dynamic Range Compressor.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Слушалките се поврзани.
– Избран е „2ch Analog Direct“.
– Избран е „2ch Stereo“.
– Избрана е шема на звучници без субвуфер.
Динамичкиот опсег не е компресиран.
x On
Динамичкиот опсег е компресиран како
што е наменето од страна на инженерот
за снимање.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во
следниот случај.
– Избран е „MULTI IN“.
101МК
Прилагодување на поставките
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
Dual Mono
Subwoofer Low Pass Filter
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите филтерот за ниски фреквенции
на субвуферот. Можете независно да ја
поставите функцијата за секој влез на кој
е назначен приклучок за аудио влез.
Вклучете ја функцијата ако поврзете
субвуфер без функцијата за преодна
фреквенција.
x Off
Не го вклучува филтерот за ниски
фреквенции.
x On
Секогаш го вклучува филтерот за ниски
фреквенции, а граничната вредност
е 120 Hz.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
A/V Sync (Ги синхронизира аудио
и видео излезот)
Ви овозможува да го одложите аудио
излезот за да го намалите временскиот јаз
помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ.
Оваа функција е корисна кога користите
голем LCD или плазма монитор или
проектор.
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
x HDMI Auto
Временскиот јаз помеѓу аудио излезот
и визуелниот приказ за мониторот поврзан
преку поврзување со HDMI ќе биде
прилагоден автоматски врз основа на
информациите за телевизорот. Оваа
карактеристика е достапна само кога
мониторот ја поддржува функцијата
A/V Sync.
102МК
x 0 ms – 1200 ms
Можете да го прилагодите одложувањето
од 0 ms до 1200 ms* во интервали од 10 ms.
* Максималното одложување може да се
ограничи на пониската вредност, во зависност
од протокот на аудио.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следниот
случај.
– Избран е „MULTI IN“.
Decode Priority (Приоритет за
декодирање на дигитален аудио влез)
Ви овозможува да го одредите влезниот
режим за влезните дигитални сигнали
на приклучоците DIGITAL IN или
приклучоците HDMI IN.
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
x PCM
Кога се избрани сигналите од приклучокот
DIGITAL IN, сигналите PCM добиваат
предност (за да се спречат пречки кога ќе
започне репродукцијата). Сепак, кога на
влезот се наоѓаат други сигнали, може да не
се емитува звук во зависност од форматот.
Во тој случај, поставете ја оваа ставка
на „Auto“.
Кога се избрани сигналите од приклучокот
HDMI IN, се емитуваат само сигналите
PCM од поврзаниот плеер. Кога се примаат
сигнали од друг формат, поставете ја оваа
ставка на „Auto“.
x Auto
Автоматски го менува влезниот режим
меѓу Dolby Digital, DTS или PCM.
Забелешки
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Избран е „MULTI IN“.
– Избран е аналогниот влезен режим.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
• Дури и кога „Decode Priority“ е поставено на
„PCM“, почетокот на звукот може да не се
емитува бидејќи се репродуцираат сигнали на CD.
Sound Field
Ви овозможува да изберете звучен сигнал
што се применува на влезните сигнали.
За детали, погледнете „Уживање во звучни
ефекти“ (страница 62).
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
Прилагодување на поставките
103МК
Video Settings
Можете да ги прилагодите поставките
за видео.
Resolution (Претворање на видео сигнали)
Ви дозволува да ја претворите резолуцијата на аналогните видео влезни сигнали и да ги
емитувате променетите сигнали.
x Direct
x 480p/576p
Ви дозволува директно емитување на
аналогните видео влезни сигнали.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Кога монитор HDMI е поврзан со HDMI OUT ON
Излез од
Мени за
поставки
„Resolution“
Приклучоци
HDMI OUT
Влез од
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Приклучоци
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR VIDEO
OUT
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
aа)
z
–
Приклучоци VIDEO IN
aа)
–
z
Приклучоци HDMI IN
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
a
б)
z
–
Приклучоци VIDEO IN
aб)
–
z
Приклучоци HDMI IN
Кога е монитор HDMI не е поврзан со HDMI OUT OFF
Излез од
Мени за
поставки
„Resolution“
Приклучоци
HDMI OUT
Приклучоци
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR VIDEO
OUT
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
z
–
Приклучоци VIDEO IN
–
–
z
Влез од
Direct
104МК
Излез од
Мени за
поставки
„Resolution“
Приклучоци
HDMI OUT
Влез од
Auto
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Приклучоци
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR VIDEO
OUT
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
480i/576i
a
Приклучоци VIDEO IN
–
480i/576i
z
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
б)
a
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
a
Приклучоци VIDEO IN
–
aб)
z
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
aв)
–
Приклучоци VIDEO IN
–
aв)
z
–
–
–
–
z
–
Приклучоци VIDEO IN
–
–
z
z : Видео сигналите се емитуваат без претворање и обработка на видео.
a : Видео сигналите се емитуваат. (Вредностите на резолуцијата се прикажани кога видео сигналите
се емитуваат во одредена резолуција.)
aа): Видео сигналите се претвораат автоматски на оптимална резолуција што ја поддржува поврзаниот
монитор, а потоа се емитуваат.
aб): Видео сигналите се емитуваат со резолуцијата што е наведена во менито „Resolution“.
aв): Видео сигналите се емитуваат со резолуцијата што е наведена во менито „Resolution“.
Видео сигналите што се заштитени со Macrovision се емитуваат со резолуција 480p/576p.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
Забелешки
• Ако изберете резолуција која поврзаниот
телевизор не ја поддржува во менито
„Resolution“, сликите од телевизорот не може
да се емитуваат правилно.
• Претворената излезна HDMI слика не
поддржува „x.v.Colour“, Deep Colour и 3D.
105МК
Прилагодување на поставките
Приклучоци HDMI IN
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
Zone Resolution
Ви овозможува да ја претворите резолуцијата на аналоген видео влезен сигнал во зона 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
Мени за
поставки „Zone
Resolution“
DIRECT
480i/576i
(стандардна
фабричка
поставка)
480p/576p
720p, 1080i
Излез од
Приклучоци
HDMI OUT
Влез од
Приклучоци
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок ZONE
2 VIDEO OUT
Приклучоци HDMI IN
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
z
–
Приклучоци VIDEO IN
–
–
z
Приклучоци HDMI IN
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
a
a
Приклучоци VIDEO IN
–
a
z
Приклучоци HDMI IN
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
a
–
Приклучоци VIDEO IN
–
a
–
Приклучоци HDMI IN
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
a*
–
Приклучоци VIDEO IN
–
a*
–
a : Видео сигналите се емитуваат со резолуцијата што е наведена во менито „Resolution“.
z : Видео сигналите се емитуваат без претворање и обработка на видео.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
* Кога содржината е заштитена од Macrovision,
видео сигналите може да се емитуваат со
резолуцијата 480p/576p.
106МК
Playback Resolution
Оваа функција бара содржини преку USB уред, домашна мрежа и интернет видео.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Мени за
поставки
„Playback
Resolution“
Излезна Приклучоци Приклучоци
видео HDMI OUT
MONITOR
резолуција
COMPONENT
VIDEO OUT
480i/576i
480i/576i
Приклучок
MONITOR
VIDEO OUT
Приклучоци
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
Приклучок
ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p*
720p (стандардна
фабричка поставка)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
Прилагодување на поставките
480p/576p
* Ако репродуцирате содржина што е заштитена
со Macrovision, ресиверот може да ја емитува
сликата со ниска резолуција или може да се
прикаже порака дека не може да се емитуваат
видео сигнали.
Забелешки
• Ако се појави пораката за предупредување
„Video cannot be output from this jack.“, изведете
ја следната постапка.
1Изберете „BD“ како влез за главната зона.
2Поставете „Playback Resolution“ на
„480i/576i“ или „480p/576p“.
• Кога не се емитува слика, а репродуцирате
преку USB уред, домашна мрежа или интернет
видео од менито Watch/Listen, изведете ја
следната постапка.
1Изберете „BD“ како влез за главната зона.
2Поставете го „Playback Resolution“ на помала
резолуција.
107МК
3D Output Settings
Оваа функција бара содржини преку USB
уред, домашна мрежа и интернет видео.
x Auto
Изберете го ова за да се прикажува 3D
компатибилна содржина во 3D.
x Off
Изберете го ова за да се прикажува целата
содржина во 2D.
TV Type
HDMI Settings
Можете да ги прилагодите бараните
поставки за опремата поврзана на
приклучоците HDMI.
Subwoofer Level
Ви овозможува да го поставите нивото
на субвуферот на 0 dB или +10 dB кога
сигналите PCM се внесуваат преку
поврзување со HDMI. Можете независно
да го поставите нивото за секој влез на кој
е назначен приклучок за HDMI.
Оваа функција бара содржини преку USB
уред, домашна мрежа и интернет видео.
x 0 dB
x 16:9
x Auto
Изберете го ова кога се поврзувате со
телевизор со голем екран или со телевизор
со функција на широк режим.
Автоматски го поставува нивото на 0 dB
или +10 dB, во зависност од протокот
на аудио.
x 4:3
x +10 dB
Изберете го ова кога се поврзувате со
телевизор со екран 4:3 без функција на
широк режим.
Screen Format
Оваа функција бара содржини преку USB
уред, домашна мрежа и интернет видео.
x Original
Изберете го ова кога се поврзувате со
телевизор со функција на широк режим.
Прикажува слика на екран 4:3 во
пропорција на приказ 16:9 дури и на
телевизор со голем екран.
x Fixed Aspect Ratio
Ја менува големината на сликата за
да соодветствува со големината на
екранот со пропорција на приказ
на оригиналната слика.
108МК
Audio Out
Ви овозможува да го поставите
емитувањето на HDMI аудио сигнали од
опремата за репродуцирање што е поврзана
на ресиверот преку поврзување со HDMI.
x TV+AMP
Звукот излегува од звучникот на
телевизорот и од звучниците поврзани
на ресиверот.
Забелешки
• Квалитетот на звукот на опремата за
репродуцирање зависи од квалитетот на звукот
на телевизорот, како бројот на канали и
одмерната фреквенција, итн. Ако телевизорот
има стерео звучници, звукот кој излегува од
ресиверот исто така се наоѓа во стерео, како
оној на телевизорот, дури и ако репродуцирате
повеќеканален извор.
• Кога го поврзувате ресиверот на видео уред
(проектор, итн.), може да не излегува звук од
ресиверот. Во овој случај, изберете „AMP“.
• Кога нема да изберете приклучок HDMI за влез
како аудио влез во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings, звукот не се емитува од
телевизорот.
Информации за проток за
достапната функција H.A.T.S.
Audio signal input
Мерна фреквенција
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
x AMP
HDMI аудио сигналите од опремата за
репродуцирање излегуваат само до
звучниците што се поврзани на ресиверот.
Повеќеканалниот звук може да се
репродуцира таков каков што е.
Забелешка
Кога „Control for HDMI“ е поставено на „On“,
„Audio Out“ може да се промени автоматски.
H.A.T.S.
x Off
x On
Забелешки
• Ќе потрае малку пред звукот да почне да се
емитува откако е изведена операцијата за
репродукција на поврзаната опрема (на пример,
притискање на копчето PLAY, притискање на
копчето STOP, притискање на копчето PAUSE)
поради ограничувања на системот H.A.T.S..
Временската разлика зависи од звучниот извор.
• Функцијата H.A.T.S. на ресиверот работи кога
на него е поврзан Sony SCD-XA5400ES.
• Додека работи функцијата H.A.T.S., звукот не се
емитува од предните високи звучници.
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што ја контролира
опремата поврзана на приклучокот HDMI
користејќи HDMI кабел.
x Off
x On
Забелешка
Оваа функција е вклучена само кога „Zone2 Out“
е поставено на „Off“.
Pass Through
Ви овозможува да емитувате HDMI сигнали
до телевизорот, дури и кога ресиверот се
наоѓа во режим на подготвеност. За детали,
погледнете „Емитување на HDMI сигнали
дури и кога ресиверот се наоѓа во режим на
подготвеност (Pass Through)“ (страница 79).
x Off
x On
x Auto
109МК
Прилагодување на поставките
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата H.A.T.S. (High quality
digital Audio Transmission System). Кога
функцијата H.A.T.S. е вклучена, квалитетот
на звукот се подобрува затоа што нема
треперење (временски разлики при
читањето на знаците) при преносот на
дигитални аудио сигнали.
Control for HDMI
Zone2 Out
Ви овозможува да ги вклучите
или исклучите приклучоците
HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
Input Settings
Можете да ги прилагодите поставките за
поврзувања на ресиверот и другата опрема.
Input Edit
Ви овозможува да ги поставите следните
ставки за секој влез.
Priority
Ви овозможува да го поставите
приоритетот кога ќе го изберете истиот
влез за главната зона и зоната 2.
x Main & Zone 2
Можете да уживате во истиот влез во
главната зона и зоната 2. Сепак, може
да дојде до пречки на аудио и видео
сигналите во главната зона и зоната 2.
x Main Only
Можете да уживате во добар квалитет
на аудиото и видеото во главната зона.
Нема излез во зона 2.
Забелешка
Оваа функција е вклучена само кога „Zone2 Out“
е поставено на „On“.
Fast View (Брзо менување на HDMI)
Ви овозможува да ја поставите операцијата
за Fast View.
Приклучоците HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 и
IN 9 ја поддржуваат функцијата Fast View.
x Auto
Можете побрзо да изберете влез HDMI
од нормалниот избор.
x Off
Оваа функција и функцијата „Preview for
HDMI“ не се достапни.
Забелешка
Оваа функција е вклучена само кога „Zone2 Out“
е поставено на „Off“.
110МК
x Watch/Listen
Поставува дали некој влез се прикажува
на менито Watch или менито Listen.
– Watch: Прикажува влез во менито Watch.
– Listen: Прикажува влез во менито Listen.
– Watch/Listen: Прикажува влез во менијата
Watch и Listen.
– Hidden: Не прикажува влез во ниедно од
менијата Watch и Listen. Кога ќе изберете
влез, можете да прескокнете влез што
е поставен на „Hidden“.
x Icon
Ја поставува иконата прикажана во менито
Watch/Listen.
x Name
Го поставува името прикажано во менито
Watch/Listen.
Забелешка
Не можете да поставите влез што е поставен
на „Hidden“ или „HIDDEN“ во „INPUT SKIP ?“
во „INPUT SETTINGS“ (страница 122) без
користење на GUI, дури и ако користите
INPUT SELECTOR на ресиверот
Audio Input Assign
Ви овозможува да ги поставите
приклучоците за влез на аудио што
се назначени на секој влез.
За детали, погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез“
(страница 81).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Digital
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
x Analog
Стандардна фабричка поставка
Video Input Assign
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
Можете да ги прилагодите поставките за
мрежата.
Internet Settings
Ви овозможува да ги проверите или
промените поставките за мрежата.
Можете да ги промените поставките за
следните ставки, рачно или автоматски.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Претходно поврзете го ресиверот
на мрежата. За детали, погледнете
„5: Поврзување со мрежата“ (страница 45).
LAN Port Activation
Ви овозможува да изберете дали да ја
вклучите секоја порта за LAN на задната
табла.
Меѓу четирите порти за LAN на задната
табла, проверете ги портите што сакате да
ги вклучите. Ресиверот ќе ги користи
вклучените порти за да пристапи до мрежа.
Исклучувајќи ги некористените порти
можете да ја намалите потрошувачката на
струја. Портите што не се поврзани на
рутер или центар за поврзување ќе бидат
посивени.
x Analog
Стандардна фабричка поставка
Connection Server Settings
Ви овозможува да поставите дали да се
прикаже поврзаниот DLNA сервер.
Renderer Options
x Renderer Name
Го прикажува името на изведувачот на
ресиверот.
x Auto Access Permission
Поставува дали да се дозволи автоматски
пристап од ново откриен DLNA контролор.
111МК
Прилагодување на поставките
Ви овозможува да ги поставите
приклучоците за влез на видео што
се назначени на секој влез.
За детали, погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез“
(страница 81).
Network Settings
Renderer Access Control
Internet Services Settings
Ви овозможува да поставите дали да се
прифатат командите од DLNA контролори.
Parental Control Password
External Control
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што го контролира
ресиверот од „ES Remote“ на домашната
мрежа.
x Off
x On
Network Standby
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што ги вклучува
центрите за поврзување на задната страна
на ресиверот и дозволува мрежен
контролор, „ES Remote“ итн., да го
контролира ресиверот дури и кога е во
режим на подготвеност. Во мрежниот
режим на подготвеност, времето за почеток
на GUI и мрежната функција ќе се намали
откако ресиверот е вклучен.
Ви овозможува да ја поставите или
промените лозинката за функцијата
за родителска контрола. Лозинката ви
дозволува да поставите ограничување
на репродукцијата на интернет видео.
Parental Control Area Code
Репродуцирањето на некои интернет видеа
може да се ограничи според географската
област. Сцените може да се блокираат или
заменат со други сцени.
Поставете ја функцијата во согласност со
упатствата на екранот.
Код
Област
Код
Област
2046
Австрија
2427
Пакистан
2044
Аргентина
2428
Полска
2057
Белгија
2436
Португалија
2200
Грција
2489
Русија
2115
Данска
2501
Сингапур
2248
Индија
2543
Тајван
x Off
2238
Индонезија
2528
Тајланд
Режимот Network Standby е исклучен
и ресиверот влегува во нормалниот
режим на подготвеност кога е во режим
на подготвеност.
2239
Ирска
2424
Филипини
2254
Италија
2165
Финска
2093
Колумбија
2376
Холандија
2304
Кореjа
2219
Хонг Конг
2333
Луксембург
2090
Чиле
2363
Малезија
2086
Швајцарија
2390
Нов Зеланд
2499
Шведска
2379
Норвешка
2149
Шпанија
x On
Режимот Network Standby е вклучен
и ресиверот влегува во режимот
Network Standby кога е во режим
на подготвеност.
112МК
Internet Video Parental Control
Репродуцирањето на некои интернет видеа
може да се ограничи според возраста на
корисниците. Сцените може да се
блокираат или заменат со други сцени.
Поставете ја функцијата во согласност
со упатствата на екранот.
Internet Video Unrated
Ви овозможува да поставите дали да се
репродуцираат нерангирани интернет
видеа.
x Allow
Го дозволува репродуцирањето на
нерангирани видеа преку интернет.
Zone Settings
Можете да ги прилагодите поставките
за главната зона, зоната 2 или зоната 3.
Zone Control
Вклучување или исклучување
на напојувањето во зона 2/
зона 3
Можете да ја вклучите или исклучите
работата на зона 2 или зона 3.
1 Изберете ја зоната што сакате да
ја вклучите или исклучите, потоа
притиснете
.
2 Изберете „On“ или „Off“, потоа
x Block
притиснете
• On
• Off
.
Избор на изворот за емитување
за секоја зона
Може да го изберете излезот од којшто ќе се
емитува во зоната. Сигналите за аудио и
видео се емитуваат во зоната 2, додека само
сигналите за аудио се емитуваат во зоната 3.
1 Изберете ја зоната во која сакате да
емитувате сигнали за видео/аудио,
потоа притиснете
.
2 Изберете „Input“, потоа притиснете
.
3 Изберете го влезот, потоа
притиснете
.
Прилагодување на јачината на
звукот во зона 2
Ако терминалите SURROUND BACK
(ZONE 2) се користат со поврзување во
зоната 2, можете да ја прилагодите јачината
на звукот само во зоната 2.
Ако поставите „Line Out“ на „Variable“,
можете да ја прилагодите јачината на
звукот и со користење на „Zone Control“.
продолжува
113МК
Прилагодување на поставките
Ја блокира репродукцијата на нерангирани
видеа преку интернет.
Ако сакате да ја прилагодите јачината на
звукот за зоната 2 во зоната 2 со користење
на далечинскиот управувач, погледнете во
„Работење со ресиверот од друга зона
(ZONE 2/ZONE 3 операции)“ (страница 74).
1 Изберете ја зоната за која сакате да ја
прилагодите јачината на звукот, потоа
притиснете
.
2 Изберете „Volume“, потоа
притиснете
.
3 Прилагодете ја јачината на звукот,
потоа притиснете
.
Zone Setup
Line Out
Можете да поставите контролата за јачина
на звук за приклучоците ZONE 2 AUDIO
OUT на „Variable“ или „Fixed“. За детали,
погледнете во „Поставува контрола за
јачина на звук во зона 2“ (страница 72).
x Fixed
x Variable
12V Trigger
Ви овозможува да изберете различни
опции за користење на функцијата 12V
Trigger.
x Off
Претходно поставување на
јачината на звукот во главната
зона/зоната 2
Можете претходно да ја поставите јачината
на звукот при вклучувањето на
напојувањето за секоја зона.
1 Изберете ја зоната за која сакате
претходно да ја поставите јачината на
звукот, потоа притиснете
.
2 Изберете „Preset Volume“, потоа
притиснете
.
3 Прилагодете ја јачината на звукот,
потоа притиснете
.
За време на прилагодувањето, звукот
се емитува со јачината на која сте го
прилагодиле, без разлика на вредноста
во контролата MASTER VOLUME.
Ако изберете „Off“, секоја зона се
вклучува со истата јачина на звукот како
онаа кога сте го исклучиле напојувањето
последниот пат.
Забелешка
• Не можете претходно да ја поставите јачината
на звукот во следниве случаи.
– Терминалите SURROUND BACK (ZONE 2)
се користат за задните звучници за
опкружувачки звук или за предните високи
звучници, или се користат со поврзување со
bi-засилувач.
– „Line Out“ е поставено на „Fixed“.
114МК
Ви овозможува да го исклучите
емитувањето на чкрапала од 12V, дури
и кога главниот ресивер е вклучен.
x Ctrl
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала од
12V рачно со користење на командата за
контрола на надворешен уред за контрола.
x Zone
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала
од 12V врз основа на тоа дали избраната
зона е вклучена или исклучена.
x Input (само за „Main“)
Ви овозможува да го вклучите емитувањето
на чкрапала од 12V кога е избран
претходно поставен влез.
Кога ќе изберете „Input“, се појавува
приказот за поставување чкрапало за секој
влез. Притиснете V/v за да го изберете
влезот, потоа притиснете
за да го
означите полето.
x HDMI A (само за „Main“)
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала
од 12V врз основа на поставката за излез
на приклучокот HDMI OUT A.
x HDMI B (само за „Main“)
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала
од 12V врз основа на поставката за излез
на приклучокот HDMI OUT B.
System Settings
Можете да ги персонализирате поставките
на ресиверот.
x Main (само за „Zone2“ и „Zone3“)
Ви овозможува да ја поврзете работата на
чкрапалото во зона 2 или зона 3 со
приклучокот TRIGGER OUT MAIN.
Language
Ви овозможува да го изберете јазикот на
пораките на екранот.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
x Off
Не менува во режим на подготвеност.
x On
Менува во режим на подготвеност по
приближно 30 минути.
Забелешка
• Оваа функција не функционира во следните
случаи.
– Кога репродуцирате преку USB уред,
iPod/iPhone, домашна мрежа или
интернет видео.
– Кога ресиверот се наоѓа во режим на спиење.
115МК
Прилагодување на поставките
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што автоматски
ја префрла главната зона во режим на
подготвеност, доколку не ракувате со
ресиверот во одреден период на време
или кога нема влезен сигнал кој стигнува
до ресиверот.
Ажурирање на ресиверот
Settings Lock
Ви овозможува да ги заклучите поставките
на ресиверот.
Погледнете во „Network Update“
(страница 117) за да го ажурирате
софтверот на ресиверот.
Забелешка
x On
Можете да ја вклучите оваа функција само
во менито за поставки. Кога ќе ја исклучите
оваа функција, изведете ја следната
постапка.
• Информациите за нова верзија на софтверот
не се појавуваат во следните случаи.
– Веќе се користи најновата верзија.
– Ресиверот не може да добие податоци
преку мрежа.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Ви овозможува да ги избришете личните
податоци поврзани со интернет видео, како
на пример списокот со интернет видеа,
„Favorites List“, итн.
System Information
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите ресиверот.
2
Додека го држите MUSIC
и SPEAKERS (A/B/A+B/OFF),
притиснете ?/1 за да го
вклучите ресиверот.
RS232C Control
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите контролниот режим за
одржување и сервис.
x Off
x On
Software Update Notification
Ви овозможува да поставите дали да ве
информира за поновите верзии на
софтверот на телевизискиот екран.
x On
x Off
116МК
Ја прикажува верзијата на софтверот
на ресиверот.
EULA
Го прикажува екранот EULA на
телевизискиот екран.
Software License
Ги прикажува информациите за
Software License на телевизискиот екран.
Network Update
Можете да ги ажурирате и подобрите
функциите на ресиверот.
За информации околу функциите на
ажурирањето, осврнете се на следната
веб-страница:
http://support.sony-europe.com/
Работење без
користење GUI
Можете да работите со ресиверот со
користење на прозорецот на екранот на
ресиверот, дури и кога телевизорот не
е поврзан со ресиверот.
GUI и прозорецот на екранот се
исклучени и светилката над копчето
?/1 ON/STANDBY трепка во зелена
боја за време на ажурирањето.
Кога ажурирањето е завршено, ресиверот
ќе се рестартира автоматски.
Забелешка
AMP
MENU
Не исклучувајте го ресиверот и не исклучувајте
го мрежниот кабел додека трае ажурирањето на
софтверот. Тоа може да предизвика дефект.
RETURN/
EXIT O
V/v,
Користење на менито во
прозорецот на екранот
1
2
Вклучете го ресиверот.
Притиснете AMP MENU.
Менито се прикажува во прозорецот
на екранот на ресиверот.
Пример: Кога ќе изберете „SPEAKER SETTINGS“.
продолжува
117МК
Прилагодување на поставките
Ќе потрае околу 50 минути за ажурирањето
да заврши. Потребното време за
завршување на ажурирањето се разликува
во зависност од брзината на поврзувањето
на интернет.
3
Притиснете V/v повторливо
за да го изберете менито, потоа
притиснете
.
4
Притиснете V/v повторливо
за да ја изберете ставката од
менито, потоа притиснете
.
Параметарот се појавува во загради.
5
Притиснете V/v повторливо
за да го изберете саканиот
параметар, потоа
притиснете
.
Параметарот се внесува и заградите
исчезнуваат од екранот.
Враќање на претходниот чекор
Притиснете RETURN/EXIT O.
118МК
Список на мени (во прозорецот на екранот)
Следниве опции се достапни во секое мени.
„xx…“ во табелата го означува параметарот за секоја ставка.
Мени
Ставка
Параметар
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
CAL MATCHING? [xxx]
YES, NO
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
продолжува
119МК
Прилагодување на поставките
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
Мени
Ставка
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L во RH (AUTO), L во RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
SURROUND L [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
SURROUND R [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
120МК
Параметар
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20,0 dB до +10,0 dB (интервал од 0,5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB до +5 dB (интервал од 1 dB)
Мени
SPEAKER
SETTINGS
Ставка
Параметар
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 до 2/0 (28 шеми)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, 1 до 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 до 10,0 (m) (интервал од 1 cm)
Прилагодување на поставките
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
40 до 200 (интервал од 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
40 до 200 (интервал од 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
40 до 200 (интервал од 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
40 до 200 (интервал од 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 оми, 4 оми
продолжува
121МК
Мени
INPUT
SETTINGS
Ставка
Параметар
NAME IN ? [xxxxxxxx]
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
MULTIZONE
SETTINGS
122МК
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EFFECT LEVEL [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB до +10 dB (интервал од 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, –92,0 dB до +23,0 dB
(интервал од 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, –92 dB to +23 dB
(интервал од 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
Мени
Ставка
Параметар
TUNER
SETTINGS
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
–20,0 ms до +20,0 ms (интервал од 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms до 1.200 ms (интервал
од 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
продолжува
123МК
Прилагодување на поставките
HDMI
SETTINGS
D.L.L. [xxxxx]
Промена на екранот
Екранот на плочата обезбедува разни
информации за статусот на ресиверот,
како звучното поле.
1 Изберете го влезот за кој сакате да
ја проверите информацијата.
2 Притискајте DISPLAY MODE постојано
на ресиверот.
Секој пат кога ќе притиснете на
DISPLAY MODE, екранот ќе се менува
на следниов начин.
Влез што сте го избрале t Вид на звучно
поле t Информации за проток* t
Влезно име што сте го напишале ...
* Може да не се прикажат информациите
за протокот.
Кога слушате FM и AM радио
Име на станицата t Фреквенција t
Вид на звучното поле ...
Името на индексот се појавува само кога
имате назначено име на влезот или
претходно поставената станица.
Името на индексот не се појавува кога
се внесени само празни места.
При прием на RDS емитување
PS (име на Program Service)1), претходно
поставено име, појас или претходно
поставен број t Фреквенција, појас
и претходно поставен број t PTY
(Program Type) означување2) t RT
(Radio Text) означување3) t
CT (Clock Time) t Вид на звучно поле ...
1)
Овие информации се појавуваат само
за станици што не се RDS FM.
2) Вид на програма што се емитува
3)
Текстуални пораки испратени од
станицата RDS.
124МК
Ракување со опремата што
е поврзана со ресиверот
Ракување со далечинскиот управувач
Ракување со опремата
користејќи го далечинскиот
управувач
Можете да ја контролирате опремата на
Sony или онаа опрема што не е Sony што ја
користите со далечинскиот управувач што
е испорачан со ресиверот.
Далечинскиот управувач на почетокот
е поставен да ја контролира опремата на Sony.
Кога ќе ги промените поставките на
далечинскиот управувач во согласност
со опремата што ја користите, можете да
контролирате опрема што не е на Sony
и друга опрема на Sony со којашто не
можевте да ракувате на почетокот со
далечинскиот управувач (страница 126).
1
Притиснете го копчето
внесување што соодветствува
со поврзаната опрема со
којашто сакате да ракувате.
2
Притиснете ги соодветните
копчиња за да ја користите
функцијата наведена во
табелата подолу.
Забелешка
Нема да можете да ракувате со некои функции
на опремата што ја користите.
Табела со копчиња за контрола на опремата
DAT
CD плеер, MD
Видеорекордер DVD плеер, Blu-ray Disc HDD PSX Видео CD Дигитален DSS Касетофон
А/Б
магнетофон магнетофон
CATV
плеер снимач
плеер,
DVD/VCR
LD плеер терминал
combo
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Нумерички
копчиња
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
(Водич)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Копчиња во боја
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
,
,
+/–
z
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
продолжува
125МК
Ракување со далечинскиот управувач
Категорија на ТВ
опремата
Копче
Категорија на ТВ
опремата
Копче
PRESET +/–,
PROG +/–
DAT
CD плеер, MD
Видеорекордер DVD плеер, Blu-ray Disc HDD PSX Видео CD Дигитален DSS Касетофон
А/Б
магнетофон магнетофон
CATV
плеер снимач
плеер,
DVD/VCR
LD плеер терминал
combo
z
z
TOP MENU,
POP UP/MENU
AUDIO
z
SUBTITLE
z
а)
б)
в)
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Само LD плеер
Само за магнетофон Б
Само DVD
Исклучување на поврзаната
опрема
(SYSTEM STANDBY)
Дури и кога овој ресивер се наоѓа во режим
на подготвеност, зоната 2 и зоната 3
остануваат вклучени. За да ја исклучите
сета опрема на Sony, вклучувајќи ги и
поврзувањата на секоја зона, истовремено
притиснете ?/1 и AV ?/1 на далечинскиот
управувач.
AV ?/1
?/1
Програмирање на
далечинскиот управувач
Можете да го персонализирате
далечинскиот управувач за да се усогласи
со опремата поврзана на вашиот ресивер.
Дури можете и да го програмирате
далечинскиот управувач да работи со
опрема која не е на Sony, како и опрема на
Sony со која далечинскиот управувач
вообичаено не е во можност да ракува.
Постапката подолу користи како пример
случај каде што VCR што не е од марката
на Sony е поврзан на приклучоците
VIDEO 1 IN на ресиверот.
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Нумерички
копчиња
Влезни
копчиња
ENT/MEM
126МК
1
Притиснете AV ?/1 додека
притискате на RM SET UP.
Копчето RM SET UP светка.
2
Додека светка копчето RM SET
UP, притиснете го влезното
копче (вклучувајќи го копчето
TV) на опремата што сакате да ја
контролирате.
На пример, ако контролирате VCR што
е поврзан на приклучокот VIDEO 1 IN,
притиснете VIDEO 1.
Светат RM SET UP и SHIFT, а влезното
копче светка.
Ако го притиснете копчето за уред за
којшто не можете да го програмирате
далечинскиот управувач, како TUNER,
PHONO, PC или SOURCE итн. копчето
RM SET UP постојано светка.
3
Притиснете ги нумеричките
копчиња за да го внесете
нумеричкиот код.
Забелешка
Само кодовите од 500 до 599 се важечки
за копчето TV.
4
Притиснете ENT/MEM.
Штом ќе се потврди нумеричкиот код,
копчето RM SET UP бавно светка
два пати и далечинскиот управувач
автоматски излегува од режимот
на програмирање. Се исклучува
и влезното копче.
Откажување на
програмирањето
Притиснете RM SET UP во кој било чекор.
Користете ги нумеричките кодови во
табелите подолу за да програмирате опрема
која не е на Sony, како и опрема на Sony
со којашто далечинскиот управувач на
почетокот не може да ракува. Поради тоа
што сигналот од далечинскиот управувач
кој е добиен од опремата се разликува
според својот модел и годината, може да
се назначи повеќе од еден нумерички код
на некој уред. Ако не успеете да го
програмирате вашиот далечински
управувач со користење на еден од
кодовите, обидете се да користите други
кодови.
Забелешки
• Нумеричките кодови се засноваат на најновите
достапни информации за секоја марка. Сепак,
постои шанса вашата опрема да не реагира на
некои или на сите кодови.
• Може да не бидат достапни сите копчиња за
влез на овој далечински управувач кога се
користи со вашата конкретна опрема.
Контрола на CD плеер
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодови)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Контрола на DAT магнетофон
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодови)
203
219
продолжува
127МК
Ракување со далечинскиот управувач
Влезното копче засветува.
Ако постои повеќе од еден код,
обидете се да го внесете првиот што
соодветствува на опремата.
Нумеричките кодови кои
соодветствуваат на опремата
и производителот на опремата
Контрола на магнетофон
Производител
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодови)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Контрола на MD магнетофон
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Код (кодови)
301
302
303
304
Контрола на HDD снимач
Производител
SONY
Код (кодови)
307, 308, 309
Контрола на Blu-ray Disc плеер
Производител
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Код (кодови)
310, 311, 312
337
335
336
Контрола на PSX
Производител
SONY
Код (кодови)
313, 314, 315
Контрола на DVD плеер
Производител
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
128МК
Код (кодови)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
Производител
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Код (кодови)
414
416, 422
404, 421
418, 420
Контрола на DVD/VCR COMBO
(снимач)
Производител
SONY
Код (кодови)
411
Контрола на HDD/DVD COMBO
(снимач)
Производител
SONY
Код (кодови)
401, 402, 403
Контрола на телевизор
Производител
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
Код (кодови)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515, 544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534, 544,
556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517, 519,
544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544, 566
527
503, 519, 527, 544, 566, 568
503, 517, 520, 540, 544, 554,
566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
Производител
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Код (кодови)
509, 525, 526, 540, 551, 555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532, 534,
544, 556, 557, 562, 563, 566,
569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518, 551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549, 558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Контрола на LD плеер
Код (кодови)
601, 602, 603
606
Контрола на видео CD плеер
Производител
SONY
Код (кодови)
605
Контрола на VCR
Производител
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
Код (кодови)
701, 702, 703, 704, 705, 706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715, 716,
750
FISHER
717, 718, 719, 720
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
(GE)
GOLDSTAR/LG
723, 753
GRUNDIG
724
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
Код (кодови)
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739, 740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741, 747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ако AIWA VCR не работи и покрај тоа што
сте го внеле кодот за AIWA, внесете го кодот
за Sony наместо тоа.
Контрола на сателитски
приемник (кутија)
Производител
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Код (кодови)
801, 802, 803, 804, 824, 825,
865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860, 864,
874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
продолжува
129МК
Ракување со далечинскиот управувач
Производител
SONY
PIONEER
Производител
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Контрола на кабелска кутија
Производител
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Код (кодови)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834, 835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Автоматско изведување
на неколку команди во
секвенца
(Macro Play)
Функцијата „Макро репродукција“
ви овозможува да поврзете неколку
команди во редослед како една команда.
Далечинскиот управувач ви дава 2 микро
списоци (MACRO 1 и MACRO 2). Можете
да одредите најмногу 20 команди за секој
список.
RM SET UP
AMP
Влезни
копчиња
MACRO 1
MACRO 2
130МК
Програмирање на секвенцата
на работа
1
Притиснете MACRO 1 или
MACRO 2 за повеќе од 1
секунда додека притискате
на RM SET UP.
Копчето RM SET UP светка и засветува
едно од влезните копчиња (според
стандардната фабричка поставка
засветува копчето BD).
2
3
Притиснете го копчето за
опрема за којашто сакате да ја
програмирате секвенцата на
операции.
Притиснете ги копчињата што
сакате да ги програмирате во
истиот редослед во којшто
сакате да се изведат.
Можете да програмирате одредени
операции користејќи ги следните
копчињата.
Операции што ќе
се изведат
На влезното Се менува влезот.
копче подолго
од 1 секунда
MACRO 1 или Се создава интервал
MACRO 2
од една секунда. Кога
сакате да создадете
поголем интервал,
притискајте постојано
на MACRO 1 или
MACRO 2.
Копчето избрано во чекорот 2 светка
двапати, а потоа повторно се
осветлува.
4
Притиснете RM SET UP за
да го завршите процесот
на програмирање.
Откажување на
програмирањето
Ако во текот на 60 секунди не притиснете
ниедно копче, поставката се откажува.
Претходната команда останува да важи.
Почеток на макро репродукција
1
Притиснете AMP.
Копчето AMP засветува, а потоа
се исклучува.
2
Притиснете MACRO 1 или
MACRO 2 за да го започнете
макрото.
Макро репродукцијата започнува и ги
изведува командите во редоследот што
сте им го доделиле. Кога командите ќе
се испратат, копчето AMP трепка
и заветува копчето RM SET UP. Кога
командите ќе се испратат, копчињата
RM SET UP и AMP се исклучуваат.
Бришење на програмирано
макро
1 Притиснете MACRO 1 или MACRO 2 за
повеќе од 1 секунда додека притискате
на RM SET UP за да го избришете
складираното макро.
Копчето RM SET UP светка.
2 Притиснете RM SET UP.
Поставките складирани во макрото
се бришат.
Повторете ги чекорите 2 и 3
кога сакате да програмирате
операции за друга опрема.
131МК
Ракување со далечинскиот управувач
Притиснете
5
Поставување на кодови за
далечинскиот управувач
што не се складирани
во него
Дури и ако кодот не е складиран
во далечинскиот управувач, можно
е далечинскиот управувач да го научи
кодот со функцијата за учење.
1
Копчето RM SET UP засветува.
Кога зафатената меморија на
далечинскиот управувач за
складирање на кодови ќе достигне
одредено ограничување, копчето
RM SET UP светка 10 пати, а потоа
процесот за учење завршува.
2
RM SET UP
FAVORITES
?/1
Копчиња
што се
користат
за учење
код*
Копчиња
што се
користат
за учење
код
* За да сочувате нова команда на едно од тие
копчиња, претходно притиснете SHIFT.
132МК
Притиснете го влезното копче
(вклучувајќи го копчето TV) за
опремата со којашто сакате да
ракувате со новата команда.
Влезното копче светка. (Копчето
RM SET UP останува да свети.)
Дури и ако притиснете влезно копче
на кое не можете да зачувате нова
команда, како на пример PC или
SOURCE итн., влезното копче нема
да светка.
SHIFT
Влезни
копчиња
Притиснете FAVORITES додека
притискате на RM SET UP.
3
Притиснете го копчето на кое
сакате да ја зачувате новата
команда. За копчињата со
ѕвездичка на сликата погоре,
притиснете SHIFT, а потоа
притиснете го копчето.
Копчето што го избравте во чекорот 2
се осветлува. (Копчето RM SET UP
останува да свети.)
Кога процесот на учење е неуспешен,
копчето RM SET UP светка петпати.
Ако не успеете да ја зачувате новата
команда, проверете дека на копчето на
коешто сакате да ја зачувате командата
не е зачувана друга команда.
Ако сакате да ја зачувате новата
команда на копчето на кое веќе сте
зачувале друга команда, претходно
избришете ја зачуваната команда.
4
Насочете го приемникот на
далечинскиот управувач кон
предавателот на далечинскиот
управувач од кој сакате да
учите.
За 5 cm – 10 cm
5
Притиснете го копчето на
далечинскиот управувач од кој
сакате да учите за да се емитува
кодот на далечинскиот
управувач.
6
Притиснете RM SET UP за
да го завршите процесот на
функцијата за учење.
Кога ќе изберете научен влез,
притиснете го копчето што
е користено за учење на таа
функција.
Бришење научен код
1 Притиснете FAVORITES додека
притискате на RM SET UP.
2 Притиснете го влезното копче за кое
сакате да ја избришете поставката.
Влезното копче светка. (Копчето
RM SET UP останува да свети.)
3 Притиснете ?/1 подолго од 1 секунда.
Влезното копче трепка двапати,
постојано.
4 Притиснете го копчето што ја научило
командата за да ја избришете
поставката.
Копчето RM SET UP светка двапати,
а потоа процесот на бришење е завршен.
Кога процесот на бришење е неуспешен,
копчето RM SET UP светка петпати.
Обидете се повторно со изведување
на процесот од чекор 2.
5 Притиснете RM SET UP за да го
завршите процесот на бришење.
Откажување на учењето
Притиснете RM SET UP. Исто така, ако во
текот на 60 секунди не притиснете ниедно
копче, поставката се откажува.
Сепак, откако ќе го изведете чекорот 3,
не можете да ги откажете поставките дури
и ако притиснете RM SET UP. Во тој случај,
откако ќе го оставите далечинскиот
управувач недопрен за 10 секунди,
притиснете RM SET UP за да ги откажете
поставките.
133МК
Ракување со далечинскиот управувач
Додека далечинскиот управувач на
ресиверот го прима сигналот, влезното
копче избрано во чекорот 2 се
исклучува.
Копчето RM SET UP светка двапати,
а потоа процесот на учење е завршен.
Кога процесот на учење е неуспешен,
копчето RM SET UP светка петпати.
Обидете се повторно со изведување
на процесот од чекор 2.
Користење научена команда
Бришење на меморијата
на далечински управувач
што не работи правилно
AV ?/1
?/1
RM SET UP
1
Задржете на ?/1 додека
притискате на
–, а потоа
притиснете на AV ?/1, сето тоа
истовремено.
Копчето RM SET UP светка трипати.
2
Пуштете ги сите копчиња.
Сета содржина на меморијата на
далечинскиот управувач (на пример,
сите програмирани податоци) се
избришани.
134МК
За поставувањето
За струјни извори
За чистење
• Пред да управувате со приемникот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на плочата
со името на задната страна на ресиверот.
• Ако не планирате подолго време да го
користите ресиверот, осигурете се дека
сте го исклучиле ресиверот од ѕидниот
штекер. Фатете го самиот приклучок,
никогаш не влечете го кабелот за да го
исклучите кабелот за напојување со
наизменична струја (напојување со
струја).
• Кабелот за напојување со наизменична
струја (напојување со струја) може да се
замени само кај квалификуван сервис.
Исчистете ги кутијата, панелот и
контролите со мека сува крпа. Не користете
абразивни перничиња, прашоци за чистење
или растворувачи, како алкохол или
бензин.
Мерки на претпазливост
За безбедност
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот ресивер,
консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony.
За загревање
Иако приемникот се загрева за време на
работата, ова не претставува дефект. Ако
постојано многу го користите овој ресивер,
температурата на кутијата на врвот, од
страните и на дното значително се
зголемува*. За да не се изгорите, не ја
допирајте кутијата.
* Врвот на кутијата може да биде премногу жежок
на допир.
135МК
Дополнителни информации
Ако цврст објект или течност паднат
во кутијата, исклучете го приемникот
и нека го провери обучено лице пред
да продолжите со работа.
• Поставете го ресиверот на локација
со соодветна вентилација за да спречите
загревање и за да го продолжите животот
на ресиверот.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на топлотни извори или на место
кое е на директна сончева светлина, има
прекумерна прашина или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо што
може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
Дополнителни информации
Решавање на проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии
додека го користите ресиверот, користете
го ова упатство за решавање проблеми за да
ви помогне да го решите проблемот. Ако
проблемот е истраен, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
Општо
Ресиверот автоматски се исклучува.
• „Auto Standby“ е поставено на „On“
(страница 115).
• Функцијата на тајмерот за спиење
функционира (страница 86).
• „PROTECTOR“ работи (страница 148).
Ресиверот автоматски се вклучува.
• „Control for HDMI“ е поставено на „On“
или „Pass Through“ е поставено на „Off“.
Во тој случај, ресиверот може да се
вклучи со ракување на опремата што
е поврзана на него.
Не се емитува слика и звук, или сликата
и звукот се оштетени.
• Ресиверот е поставен во близина на
опрема како телевизор, VCR или
магнетофон.
Ако ресиверот се користи во
комбинација со телевизор, VCR или
магнетофон и поставен е премногу
блиску до таа опрема, може да се појави
шум и квалитетот на сликата ќе трпи.
Ова особено е веројатно кога се
користи домашна антена (воздушна).
Затоа препорачуваме да се користи
надворешна антена (воздушна).
136МК
Врвот на ресиверот е жежок.
• Појавата е специфична за засилувачот.
Ова не е некој дефект. Ако „Control for
HDMI“ или „Network Standby“ е
поставено на „On“ или „Pass Through“
е поставено на „On“ или „Auto“,
напојувањето за зона 2 или зона 3
е исклучено, врвот na ресиверот може
да биде жежок дури и кога ресиверот
се наоѓа во режим на подготвеност.
Ова се случува бидејќи струја тече низ
внатрешните кола на ресиверот и тоа
е нормално.
Video
Нема слика или на телевизискиот екран
или на мониторот се појавува нејасна
слика, без разлика на видот на слика.
• Изберете го соодветниот влез на
ресиверот (страница 52).
• Поставете го вашиот телевизор на
соодветниот режим на влез.
• Поместете го телевизорот подалеку
од опремата за аудио.
• Правилно назначете го компонентниот
видео влез (страница 81).
• Влезниот сигнал треба да биде ист како
влезот кога конвертирате нагоре влезен
сигнал со овој ресивер (страница 23).
• Осигурете се дека каблите се правилно
и добро поврзани на опремата.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите опремата. Погледнете во
упатствата за работа што се испорачани
со опремата.
Сликите се појавуваат подоцна од
поврзаниот звук.
• Во зависност од опремата што е
поврзана на приклучокот HDMI или
изворот на репродукција, сликите
може да се прикажуваат подоцна од
поврзаниот звук. Во тој случај,
променете ја поставката на „A/V Sync“
во менито Audio Settings (страница 102).
Одреден вид на слики не се емитуваат
или се оштетени.
Емитување на компонентно видео
• Резолуцијата на излезните сигнали од
приклучоците COMPONENT VIDEO
OUT може да не биде поддржана од
вашиот телевизор. Во овој случај,
изберете ја соодветната резолуција на
ресиверот (страница 104).
• Приклучоците COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT имаат ограничувања
за резолуцијата кога се претворуваат
видео сигнали со резолуција што е
заштитена со технологија за заштита
на авторските права. Резолуцијата на
сигналите што излегуваат од
приклучоците COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT се конвертирани до
480p/576p.
HDMI излез
• Емитувањето на HDMI видео сигнали
на ресиверот може да се постави на
„OFF“. Во тој случај, одберете
„HDMI A“ или „HDMI B“ користејќи го
копчето HDMI OUTPUT (страница 79).
• Кога „Zone2 Out“ е поставено на „Off“,
нема да се емитуваат сигнали од
HDMI ZONE 2.
• GUI и неконвертираните видео сигнали
нема да се емитуваат од приклучокот
HDMI ZONE 2 OUT.
• Аудио и видео сигналите од
приклучоците HDMI IN нема да се
емитуваат од приклучокот HDMI
ZONE 2 OUT кога истиот влез е избран
и за главната зона и зоната 2 и менито
GUI е прикажано на телевизорот во
главната зона.
• Кога функцијата Zone2 Out е вклучена
и го изберете истиот HDMI влез и за
главната зона и за зоната 2, може
да дојде до пречки на аудио и видео
сигналите во главната зона и зоната 2.
За да избегнете појавување на пречки во
главната зона, можете да ставите
приоритет на главната зона за влезниот
избор на HDMI (страница 73).
• Користете кабел за поврзување за
приклучокот HDMI што одговара на
кабелот High Speed HDMI кога сакате
да гледате слики или слушате звук,
посебно за 1080p, Deep Colour или 3D
или преноси со 4K.
4K слика
• Во зависност од телевизорот или видео
опремата, 4K сликите може да не се
прикажат. Проверете ја способноста за
видео и поставката на телевизорот или
видео уредот. Исто така, поврзете ја
видео опремата со достапен приклучок
4K HDMI IN на ресиверот.
3D слика
• Во зависност од телевизорот или видео
опремата, 3D сликите може да не се
прикажат. Проверете ги 3D форматите
на слика кои се поддржани од
ресиверот (страница 152).
продолжува
137МК
Дополнителни информации
Не може да се реализира снимањето.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана (страница 32).
• Изберете ја влезната опрема
(страница 52).
• Проверете го поврзувањето на
снимачот во согласност со видео
сигналите што сакате да ги снимите.
Аналогните влезни сигнали (сложено
видео) може да се емитуваат само од
приклучоците за аналоген излез.
• Влезните видео сигнали преку
приклучоците HDMI IN не можат да
се снимаат.
• Изворот содржи заштита на авторските
права за да се спречи снимање. Во тој
случај, нема да можетe да снимате од
изворите.
• Поставете „Auto Standby“ на „Off“
(страница 115). Додека се снимаат само
сложени видео сигнали, функцијата
автоматски подготвено на ресиверот
може да се вклучи и да го прекине
снимањето.
Видеорекордер
• Ако користите видеорекордер без
коло за подобрување на сликата, како
на пример TBC, сликите може да се
искривени.
Кога ќе изберете „My Video“,
„My Music“, „My Photo“, „Internet Video“,
“Internet Music“, „Network“ или
„Sony Entertainment Network“ од
менито Watch/Listen, не се емитува
слика.
• Изберете „BD“ или „DVD“ користејќи
INPUT SELECTOR на ресиверот еднаш,
потоа поставете „Playback Resolution“
на „480i/576i“ или „480p/576p“ во
менито Video Settings користејќи GUI
(страница 107) и повторно изберете ја
содржината.
Функцијата „Pass Through“ не работи.
• Избран е „HDMI B“ или „Off“. Изберете
„HDMI A„ користејќи го копчето
HDMI OUTPUT.
• Кога функцијата „Control for HDMI“
е поставена на „On“ и „Pass Through“
е поставено на „Auto“, ресиверот штеди
енергија во режимот на подготвеност во
согласност со статусот на телевизорот.
За да го вклучите штедењето на енергија,
треба да е вклучена функцијата „Control
for HDMI“ на телевизорот. Ако не е
вклучена, поставете „Pass Through“ на
ресиверот на „On“.
Аудио
Нема звук без оглед која опрема ќе
се избере или се слуша само многу
слаб звук.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно поврзани.
• Проверете дали ресиверот и целата
опрема се вклучени.
• Проверете дали контролата MASTER
VOLUME не е поставена во –∞ dB.
Обидете се да го поставите на –40 dB.
138МК
• Проверете дали SPEAKERS
(A/B/A+B/OFF) не е поставено
на OFF (страница 48).
• Притиснете
на далечинскиот
управувач за да ја откажете функцијата
за безгласност.
• Обидете се да го притиснете влезно
копче на далечинскиот управувач или
INPUT SELECTOR на ресиверот да ја
изберете опремата по ваш избор.
• Проверете дали се поврзани
слушалките.
• Кога сакате да го слушате звукот од
звучникот на телевизорот, поставете го
„Audio Out“ на „TV+AMP“ во менито
HDMI Settings. Ако е поставено на
„AMP“, звукот нема да излегува од
звучникот на телевизорот. Ако сакате
да репродуцирате повеќеканален звук
преку ресиверот, поставете на „AMP“.
• Кога функцијата Zone2 Out е вклучена и
го изберете истиот HDMI влез и за
главната зона и за зоната 2, може да
дојде до пречки на аудио и видео
сигналите во главната зона и зоната 2.
За да избегнете појавување на пречки
во главната зона, можете да ставите
приоритет на главната зона за влезниот
избор на HDMI (страница 73).
• Звукот може да биде прекинат кога
одмерната фреквенција, бројот на
канали или аудио форматот на аудио
излезниот сигнал од опремата за
репродуцирање се сменети.
• Поставете ја поставката „EQ“ на
iPod/iPhone на „Off“ или „Flat“.
Има сериозен шум или бучава.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно поврзани.
• Проверете дали каблите за поврзување
се подалеку од трансформатор или
од мотор и најмалку 3 метри од
телевизорот или флуоресцентно светло.
• Поместете го телевизорот подалеку од
опремата за аудио.
Нема звук од некои одредени
звучници.
Front
• Поврзете ги слушалките во
приклучокот PHONES за да потврдите
дека звукот излегува од слушалките.
Ако во слушалките се емитува само
еден канал, проверете дали каблите се
докрај вметнати во приклучоците на
ресиверот и на опремата.
Ако и двата канали излегуваат од
слушалките, проверете го
поврзувањето на предниот звучник што
не емитува звук.
• Проверете дали се поврзани со
приклучоците и за L и за R на моно
уред. Аналогниот уред треба да е
поврзан со двата приклучоци L и R.
Користете моно-стерео кабел (не е
испорачан). Сепак, може да не се
емитува звук од централниот звучник
кога е избрано звучно поле (на пример,
Pro Logic итн.).
Централни/звучници за
опкружувачки звук/задни звучници
за опкружувачки звук/предни високи
звучници
• Проверете дали поставките на
звучникот се соодветни за поставеноста
со користење „Auto Calibration“ или
„Speaker Connection“ во менито Speaker
Settings. Потоа, проверете дали звукот
правилно излегува од секој звучник
со користење на „Test Tone“ во менито
Speaker Settings.
• Изберете го звучното поле „HD-D.C.S.“
(страница 63).
• Прилагодете го нивото на звучникот
(страница 97).
• Осигурете се дека централните/
звучниците за опкружувачки звук/
предните високи звучници се
поставени или на „Small“ или на „Large“.
Задни звучници за опкружувачки звук
• Некои дискови немаат информации
за Dolby Digital Surround EX.
• Ако во шемата на звучници не се
поставени задните звучници за
опкружувачки звук, влезните сигнали
на приклучоците SUR BACK се
неважечки, бидејќи ресиверот не може
да ги осиромаши каналите од задните
звучници за опкружувачки звук.
Субвуфер
• Проверете дали субвуферот е правилно
и цврсто поврзан.
• Осигурете се дека го имате вклучено
вашиот субвуфер.
Нема звук од одреден уред.
• Проверете дали уредот е правилно
поврзан во приклучоците на аудио влез
за тој уред.
• Проверете дали кабелот што се користи
за поврзување е докрај вметнат во
приклучоците на ресиверот и на уредот.
• Поставете го INPUT MODE на „AUTO“
(страница 80).
HDMI влез
• Кога се користи „2ch Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете друго
звучно поле (страница 62).
• Проверете го поврзувањето HDMI
(страна 32, 34, 35, 37).
• Проверете дали користите HDMI кабел
што го има логото HDMI, овластено од
HDMI Licensing LLC.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите опремата. Погледнете во
упатствата за работа што се испорачани
со опремата.
• Користете кабел за поврзување за
приклучокот HDMI што одговара на
кабелот High Speed HDMI кога сакате
да гледате слики или слушате звук
преку 1080p, Deep Colour или 3D или
преноси со 4K.
• Од ресиверот може да не излегува
звук додека се појавува GUI на
телевизискиот екран. Притиснете
HOME за да го исклучите GUI.
продолжува
139МК
Дополнителни информации
• Заземјете го терминалот U SIGNAL GND
(само кога е поврзана миксета).
• Отворите и приклучоците се валкани.
Избришете ги со ткаенина која е малку
натопена со алкохол.
• Аудио сигналите (формат, одмерна
фреквенција, бит должина итн.) што се
пренесуваат преку приклучокот HDMI,
може да бидат потиснати од поврзаната
опрема. Проверете ги поставките на
поврзаната опрема ако сликата е лоша
или ако не излегува звук од уред што
е поврзан преку HDMI кабел.
• Кога поврзаната опрема не е
компатибилна со технологија
заштитена со авторски права (HDCP),
сликата и/или звукот од приклучокот
HDMI OUT може да не се емитува.
Во тој случај, проверете ја
спецификацијата на поврзаната опрема.
• Поставете ја резолуцијата на сликата на
плеерот на повеќе од 720p/1080i за да
уживате во аудио со висока бит-стапка
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Можеби ќе треба да поставите
одредени поставки на резолуцијата на
сликата од плеерот пред да можете да
уживате во DSD и повеќеканален
линеарен PCM. Погледнете ги
упатствата за работа на плеерот.
• Осигурете се дека телевизорот
е компатибилен со функцијата за
системска аудио контрола.
• Ако телевизорот нема функција за
системска аудио контрола, поставете
ги поставките „Audio Out“ во менито
HDMI Settings на
– „TV+AMP“ ако сакате да го слушате
звукот од звучникот на телевизорот
и од ресиверот.
– „AMP“ ако сакате да го слушате
звукот од ресиверот. Кога го
поврзувате ресиверот на видео уред
(проектор, итн.), може да не излегува
звук од ресиверот. Во овој случај,
изберете „AMP“.
• Не можете да го слушате звукот на уред
што е поврзан со ресиверот додека
телевизорот е избран како влез на
ресиверот.
– Осигурете се дека сте го промениле
влезот на ресиверот на HDMI кога
сакате да гледате програма на уред
што е поврзан на ресиверот.
– Променете го телевизискиот канал
кога сакате да гледате телевизиско
емитување.
– Осигурете се дека ја избирате
правилната опрема или влезот кој го
сакате кога гледате програма од
опремата поврзана на телевизорот.
• Кога ја користите функцијата Control
for HDMI, не можете да ја контролирате
поврзаната опрема со далечинскиот
управувач на телевизорот.
– Во зависност од поврзаната опрема
и телевизорот, можеби ќе ви треба
да ја поставите поставката HDMI на
опремата и телевизорот. Погледнете
во упатствата за работа што
се испорачани со опремата
и телевизорот.
– Променете го влезот на ресиверот
на влезот HDMI што е поврзан со
опремата.
Коаксијален/оптички влез
• Кога се користи „2ch Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете друго
звучно поле (страница 62).
• Проверете го INPUT MODE
(страница 80).
• Проверете за да осигурите дека
избраниот приклучок за (дигитален)
аудио влез не е назначен на други
влезови во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 81).
Аналоген 2-канален влез
• Проверете за да осигурите дека
избраниот приклучок за (аналоген)
аудио влез не е назначен на други
влезови во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 81).
140МК
Dolby Digital или DTS повеќеканален
звук не се репродуцира.
• Проверете дали DVD-то или нешто
друго што репродуцирате е снимено
во формат Dolby Digital или DTS.
• Кога го поврзувате DVD плеерот или
нешто друго, на приклучоците за
дигитален влез, осигурете се дека
поставката за дигиталниот аудио излез
на поврзаната опрема.
• Можете да уживате во High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD и повеќеканален
линеарен PCM само со поврзување
преку HDMI.
Не може да се емитува
повеќеканален звук.
• Кога „Control for HDMI“ е поставено
на „On“, „Audio Out“ може да се постави
автоматски на „AMP“. Во тој случај,
поставете го „Audio Out“ на „AMP“.
Не може да се добие ефект на
опкружување.
• Осигурете се дека е вклучена
функцијата за звучно поле (притиснете
MOVIE/HD-D.C.S. или MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)“, „PLIIx (Movie/
Music)“, „PLIIz Height“ и „Neo:X
(Cinema/Music/Game)“ не работат кога
шемата на звучници е поставена на
2/0 или 2/0.1.
Светилката MULTI CHANNEL DECODING
не свети сино.
• Проверете дали опремата за
репродуцирање е поврзана на
дигитален приклучок и дали влезот
е правилно избран на ресиверот.
• Проверете дали влезниот извор на
софтверот кој се репродуцира
соодветствува на повеќеканалниот
формат.
• Проверете дали поставката на опремата
за репродуцирање е поставена на
повеќеканален звук.
• Проверете за да осигурите дека
избраниот приклучок за (дигитален)
аудио влез не е назначен на други
влезови во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 81).
Не може да се реализира снимањето.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана (страница 39).
• Изберете ја влезната опрема
(страница 52).
• Влезните аудио сигнали преку
приклучоците HDMI IN и MULTI
CHANNEL INPUT не можат да се
снимаат.
• Проверете го поврзувањето на
снимачот во согласност со аудио
сигналите што сакате да ги снимите.
Аналогните влезни сигнали може да
се емитуваат само од приклучоците
за аналоген излез.
Не се емитува тон за тестирање од
звучниците.
• Каблите на звучникот може да не се
добро поврзани. Проверете за да видите
дали се добро поврзани и дали не може
да се исклучат со благо влечење.
• Каблите на звучникот можеби имаат
проблеми со краток спој.
продолжува
141МК
Дополнителни информации
Левите и десните звуци се
небалансирани или се обратно
поврзани.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно поврзани.
• Прилагодете ги параметрите за баланс
со користење на „Speaker Setup“ во
менито Speaker Settings.
• Прилагодете го нивото на звучниците.
Се емитува тон за тестирање од
звучник различен од звучникот
прикажан на телевизискиот екран.
• Поставувањето на конфигурацијата
на звучниците е неправилно. Осигурете
се дека врските на звучниците
и конфигурацијата на звучниците
правилно се совпаѓаат.
Функцијата H.A.T.S. не работи.
• „Audio Out“ е поставено на „TV+AMP“.
Изберете „AMP“ за „Audio Out“.
• Функцијата „H.A.T.S.“ може да не
работи во зависност од поставките.
Приемник
FM приемот е слаб.
• Употребете 75-омски коаксијален кабел
(не е испорачан) за да го поврзете
ресиверот со надворешна FM антена
(воздушна) како што е прикажано
подолу. Ако го поврзете ресиверот
на надворешна антена (воздушна),
заземјете ја од струјни удари. За да
спречите експлозија на гасови, не
поврзувајте ја земната жица на цевка
со гас.
Надворешна FM антена (воздушна)
Ресивер
Радио станиците не може да се
препознаат.
• Проверете дали антените (воздушните)
се безбедно поврзани. Прилагодете ги
антените (воздушните) и поврзете
надворешна антена (воздушна) ако
е потребно.
• Јачината на сигналот на станиците
е премногу слаб со автоматско
пребарување. Користете директно
пребарување.
• Нема претходно поставена станица
или претходно поставените станици
се избришани (кога се користи
пребарување со скенирање на
претходно поставените станици).
Претходно поставете ги станиците
(страница 60).
• Притиснете DISPLAY MODE на
ресиверот за да се појави фреквенцијата
на прозорецот на екранот.
RDS не работи.
• Проверете дали сте избрале FM RDS
станица.
• Изберете посилна FM станица.
• Избраната станица не емитува RDS
сигнал или јачината на сигналот е слаба.
Не се појавува саканата
RDS информација.
• Контактирајте со радиостаницата и
дознајте дали навистина ја обезбедуваат
дадената услуга. Ако да, услугата
можеби е привремено недостапна.
PC (USB)
Жица за заземјување
(не е испорачана)
Заземјување
142МК
Не се емитува звук или звукот се
емитува од звучниците на компјутерот
• За да емитирате звук, преземете го
драјверот за ресиверот од вебстраницата на Sony, потоа инсталирајте
го на компјутерот. За детали околу
инсталирањето на драјверот,
погледнете на страницата на Sony.
Во Windows XP
1 Изберете [Start] (Старт) t [Control
Panel] (Контролна плоча) за да ја
отворите контролната плоча.
2 Изберете [Sounds, Speech, and Audio
Device] (Звуци, говор и аудио уред) t
[Change the Speaker Settings] (Промени
ги параметрите за звучници).
3 Изберете ја картичката [Audio]
(Аудио) во прозорецот за дијалог
[Sounds and Audio Devices Properties]
(Звуци и својства на аудио уредите).
4 Изберете „AV Amplifier/Receiver“ од
паѓачкото мени [Default device]
(Зададен уред) во делот [Sound
playback] (Репродукција на звук).
5 Кликнете на копчето [OK] (Во ред).
Зададениот уред за емитување на звук
е поставен на „STR-DA5800ES“.
Во Windows Vista/7
1 Изберете [Start] (Старт) t [Control
Panel] (Контролна плоча) за да ја
отворите контролната плоча.
2 Изберете [Hardware and Sound]
(Хардвер и звук) t [Sound] (Звук).
3 Изберете ја картичката [Playback]
(Репродукција) во прозорецот за
дијалог [Sound] (Звук).
4 Изберете „AV Amplifier/Receiver“,
потоа кликнете на копчето [Set Default]
(Постави зададено)
5 Осигурете се дека до „AV Amplifier/
Receiver“ се појавува зелена ознака.
Зададениот уред за емитување на звук
е поставен на „STR-DA5800ES“.
Во Mac OS X
1 Изберете го менито Apple t [System
Preferences] (Системски параметри) t
[Sound] (Звук) за да ја отворите
плочата [Sound] (Звук).
2 Изберете ја картичката [Output]
(Излез).
3 Изберете „AV Amplifier/Receiver“ од
списокот [Choose a device for sound
output] (Избери уред за звучен излез).
Зададениот уред за емитување на звук
е поставен на „STR-DA5800ES“.
USB уред
Уредот USB не се препознава.
• Исклучете го ресиверот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете
го ресиверот повторно и повторно
поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред.
• USB уредот не работи правилно.
Погледнете во упатствата за работа
на USB уредот околу тоа како да се
справите со овој проблем.
продолжува
143МК
Дополнителни информации
• Проверете дали уредот за репродукција
на компјутерот е поставен на „AV
Amplifier/Receiver“. Ако не, променете
ги системските поставки за работа.
Следните постапки се примери.
Вистинската постапка може да е
различна во зависност од средината
каде го користите компјутерот.
• Проверете дали контролата за јачина
на звукот на оперативниот систем на
компјутерот или плеерот е поставена
правилно. Исто така, проверете дали
е поставено затишувањето на звук.
• Звукот може да не се емитува кога
изведувате повеќе апликации на плеер
истовремено.
• Репродуцираниот звук може да биде
попречен од работата на друга активна
апликација.
• Во зависност од компјутерот што
го користите, звуците може да се
попречени или изобличени. Ако тоа
се случи, поставете ја одмерната
фреквенција или бит-стапката на
помала вредност.
Не се прикажува содржината на
USB уредот.
• Хиерархијата на папки е поголема од
4 нивоа. Ресиверот може да прикажува
содржина само до 4 ниво (вклучувајќи
ја папката „ROOT“). Сепак, папките во
4. ниво не се прикажуваат.
Нема звук.
• Исклучете го ресиверот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете го
ресиверот повторно и повторно
поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред.
• Притиснете N за да ја започнете
репродукцијата.
• Кога се користи „2ch Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете друго
звучно поле (страница 62).
• Самите музички податоци содржат
бучава или звукот е изобличен.
• Во зависност од форматот на
датотеките, некои датотеки може
некогаш да не се репродуцираат.
За детали, погледнете „Мрежа/USB“
(страница 25).
• USB уред форматиран со системи
на датотеки кои се поинакви
од FAT12/16/32, VFAT или NTFS
не се поддржани.*
• Ако користите партициониран USB
уред, само аудио датотеките на првата
партиција може да се репродуцираат.
• Репродукцијата е можна до 4 нивоа
(вклучувајќи ја папката „ROOT“).
• Бројот на датотеки во папка надминал
500 (вклучувајќи папки).
• Датотеките кои се шифрирани или
заштитени со лозинки и друго, не
може да се репродуцираат.
• Ако репродуцирате музички
датотеки што се складирани на
WALKMAN користејќи го ресиверот,
поместете ги датотеките во WALKMAN
од компјутер со влечење и пуштање,
потоа зачувајте ги на WALKMAN во
формат што е поддржан од ресиверот
(на пример, MP3).
144МК
* Ресиверот поддржува FAT12/16/32, VFAT или
NTFS, но некои USB уреди може да не ги
поддржуваат овие системи на датотеки.
За детали, погледнете го упатството за работа
за секој USB уред или контактирајте со
производителот.
Уредот USB не може да се поврзе во
портата
(USB).
• Уредот USB се поврзува наопаку.
Поврзете го USB уредот во правилната
ориентација.
Погрешен приказ.
• Податоците складирани во USB уредот
можеби се расипани.
• Кодовите за знаци кои може да се
прикажат од страна на овој ресивер
се следните:
– Големи букви (A до Z)
– Мали букви (a до z)
– Броеви (0 до 9)
– Симболи (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Другите знаци може да не се
прикажуваат точно.
Ќе потрае долго пред репродукцијата
да започне.
• Процесот на читање може да трае долго
време во следниве случаи.
– Постојат многу папки или датотеки
на USB уредот.
– Структурата на датотеките
е премногу сложена.
– Капацитетот на меморијата
е надминат.
– Интегралната меморија
е фрагментирана.
Затоа, ги препорачуваме следниве
насоки.
– Вкупен број на датотеки по папка:
500 или помалку
iPod/iPhone
Не може да се работи со iPod/iPhone.
• Проверете дали ја имате отстрането
заштитната кутија на iPod/iPhone.
• Во зависност од содржината на
iPod/iPhone, може да е потребно
време за да почне репродуцирањето.
• Исклучете го ресиверот, потоа
исклучете го уредот iPod/iPhone.
Вклучете го ресиверот повторно
и повторно поврзете го уредот
iPod/iPhone.
• Користите iPod/iPhone кој не
е поддржан. Погледнете „Направено за
iPod/iPhone“ (страница 55) за
поддржаните типови уреди.
Јачината на тоновите на ѕвонење
iPhone не се менува.
• Прилагодете ја јачината на тоновите
на ѕвонење со користење на контролите
на iPhone.
Network
Не може да се поврзе на мрежата.
• Проверете го мрежното поврзување
(страница 45) и менито Network Settings
(страница 111).
• Проверете дали портата што сакате да ја
користите за поврзување на системот
на мрежа е вклучена.
Не може да го најде серверот.
• Побарајте го серверот со користење на
„Connection Server Settings“ во менито
Network Settings (страница 111).
• Проверете го следното:
– Дали рутерот е вклучен?
– Ако има друг уред помеѓу ресиверот
и рутерот, проверете дали тој уред
е вклучен.
Не може да ја најде или репродуцира
содржината на серверот.
• На екраните „My Music“, „My Photo“
и „My Video“, ресиверот ја прикажува
само содржината што може да ја
репродуцира, издвојувајќи ја од
содржините на серверот според
насоките на DLNA.
• Може да постои содржина што не
е репродуцирана или прикажана дури
и ако е дефинирана во насоките DLNA.
Не може да пристапи до ресиверот од
„ES Remote“ или DLNA контролорот.
• Осигурете се дека контролорот што
сакате да го користите е поставен на
„Allow“ во „Renderer Access Control“
(страница 112).
• Ако поставите „Auto Access Permission“
на „On“ во „Renderer Options“
(страница 111), секој откриен
контролор може да е достапен
автоматски.
продолжува
145МК
Дополнителни информации
iPod/iPhone не може да се наполни.
• Проверете дали ресиверот е вклучен.
• Осигурете се дека iPod/iPhone е добро
поврзан.
– Дали сите кабли се правилно
и цврсто поврзани?
– Дали поставките соодветствуваат со
оние на рутерот (DHCP или фиксна
IP адреса)?
• Кога користите компјутер, проверете го
следното:
– Вградените поставки за пожарен
ѕид на оперативниот систем на
компјутерот.
– Поставките за пожарен ѕид на
софтверот за безбедност. За да ги
проверите поставките за пожарен
ѕид на софтверот за безбедност,
погледнете во делот за помош на
софтверот за безбедност.
• Регистрирајте го ресиверот со серверот.
За детали, погледнете во упатствата за
работа што се испорачуваат со серверот.
• Почекајте неколку мига, а потоа
обидете се повторно да се поврзете
на серверот.
• Дали мрежниот контролор наведен
во „Renderer Options“ е поставен на
„Allow“?
Ако полето не е означено, означете
го полето за „Auto Access Permission“
и вратете се на главното мени. Потоа,
еднаш ракувајте со ресиверот со
користење на мрежниот контролор,
а потоа тргнете ја ознаката од полето за
„Auto Access Permission“, ако е потребно.
• Ако мрежниот контролор е контролор
на компјутерски софтвер, дали
софтверот е филтриран од
противвирусен софтвер или софтвер за
пожарен ѕид?
Дозволете UPnP комуникација помеѓу
софтверот и ресиверот. За детали,
погледнете во упатствата за работа на
противвирусниот софтвер, софтверот
за пожарен ѕид или софтверот на
мрежниот контролор.
Интернет видео
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
• Квалитетот на сликата/звукот може да
е лош во зависност од снабдувачите на
интернет содржина.
• Квалитетот на сликата/звукот може да
се промени со менување на брзината на
врската. Sony препорачува брзина на
врска од најмалку 2,5 Mbps за видео
со стандардна дефиниција и 10 Mbps
за видео со висока дефиниција.
• Сите видео записи не содржат звук.
Сликата е мала.
• Притиснете V за да зумирате.
Не може да репродуцира содржина.
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред да
може да се репродуцира.
146МК
„BRAVIA“ Sync (Control for HDMI)
„Control for HDMI“ не може да се
постави на „On“.
• Поставете „Zone2 Out“ во
„HDMI Settings“ на „Off“.
Функцијата „Control for HDMI“
не работи.
• Проверете го поврзувањето HDMI
(страна 30, 32, 34, 35).
• Осигурете се дека „Control for HDMI“
е поставено на „On“ во менито
HDMI Settings.
• Кога „Zone2 Out“ е поставено на „On“,
функцијата „Control for HDMI“ не
работи.
• Осигурете се дека поврзаната опрема
е компатибилна со функцијата „Control
for HDMI“.
• Проверете ги поставките на Control
for HDMI на поврзаната опрема.
Погледнете ги упатствата за работа
на поврзаната опрема.
• Ако го промените поврзувањето со
HDMI, поврзете/исклучете го кабелот
за напојување со наизменична струја
(напојување со струја) или ако имате
испад во мрежата за напојување,
повторете ги постапките од „Подготовка
за „BRAVIA“ Sync“ (страница 76).
• Кога ќе изберете „HDMI OUT B“ или
„OFF“, функцијата „Control for HDMI“
не работи правилно.
• Ако изберете „HDMI OUT A“ откако
сте избрале „HDMI OUT B“ или „OFF“,
функцијата „Control for HDMI“ може да
не работи правилно за некое време. Тоа
е бидејќи опремата што е поврзана на
приклучокот HDMI OUT A мора
повторно да го препознае ресиверот
што е опремен со функцијата „Control
for HDMI“. Ако функцијата „Control for
HDMI“ не работи правилно за подолг
временски период, изведете ги
чекорите наведени во „Подготовка за
„BRAVIA“ Sync“ (страница 76).
Кога ќе се обидете да ја користите
функцијата за репродукција со еден
допир, влезот не се менува според
очекувањата.
• Проверете дали „Zone2 Out“
е поставено на „Off“.
• Проверете го назначувањето на влезот
HDMI (страница 81). Кога ќе назначите
повеќе влезови на истиот влезен
приклучок HDMI, ако ја користите
функцијата за репродуцирање со еден
допир на опремата што е поврзана на
влезот HDMI, се избира влезот што бил
назначен последниот пат.
Функцијата Audio Return Channel (ARC)
не работи.
• Осигурете се дека „Control for HDMI“
е поставено на „On“ во менито
HDMI Settings.
• Осигурете се дека INPUT MODE
за „TV“ е поставено на „AUTO“
(страница 80).
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не
функционира.
• Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за далечинскиот
управувач на ресиверот (страница 11).
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеѓу далечинскиот управувач
и ресиверот.
• Ако се слаби, заменете ги сите батерии
во далечинскиот управувач со нови.
• Кога ќе започнете со работа на
ресиверот, прво притиснете го копчето
AMP на далечинскиот управувач.
Во спротивно, операциите што следат
може да не се наменети за ресиверот.
Потоа изберете ги уредите што сакате
да ги користите со притискање на едно
од влезните копчиња.
• Осигурете се дека режимите за команда
на ресиверот и далечинскиот управувач
се исти. Ако режимите за команда на
ресиверот и далечинскиот управувач
се различни, не можете да ракувате со
ресиверот со далечинскиот управувач
(страница 87).
• Проверете дали го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
• Кога работите со програмирана опрема
која не е на Sony, далечинскиот
управувач може да не функционира
правилно, во зависност од моделот
и производителот на опремата.
продолжува
147МК
Дополнителни информации
• Видовите и бројот на уреди што може
да се контролираат со функцијата
„BRAVIA“ Sync се ограничени во
стандардот HDMI CEC како што следи.
– Опрема за снимање (Blu-ray Disc
снимач, DVD снимач, итн.):
до 3 уреди
– Опрема за репродуцирање
(Blu-ray Disc плеер, DVD плеер, итн.):
до 3 уреди
– Опрема поврзана со пребарувачи: до
4 уреди (Ресиверот користи еден од
нив за неговите GUI операции.)
– Систем за аудио (AV ресивер):
до 1 уред
Копчето RM SET UP трепка и не можете
да поставите макро репродукција
(страница 130) или далечинскиот
управувач не може да го научи кодот
(страница 132).
• Кога копчето RM SET UP светка
петпати, заменете ги батериите со нови.
Ако проблемот не е опишан погоре и уште
не е решен, изведете некоја од операциите
подолу.
• Притиснете ?/1 на далечинскиот
управувач за да го исклучите ресиверот
и потоа повторно да го вклучите.
• Задржете на ?/1 на ресиверот додека
светилката над копчето не трепка
зелено за да го ребутирате приемникот.
Пораки за грешки
Можете да ја проверите состојбата на
ресиверот според пораката. Погледнете
подолу за да го решите проблемот.
Консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony ако проблемот опстојува.
PROTECTOR
Ресиверот е покриен и отворите за
вентилација се блокирани. Ресиверот
автоматски ќе се исклучи по неколку
секунди. Отстранете го објектот што ја
покрива горната плоча на ресиверот и
повторно вклучете го напојувањето.
SPEAKER SHORTED
Променлива струја излегува до
звучниците поради краток спој на
терминалите на звучниците. Ресиверот
автоматски ќе се исклучи по неколку
секунди. Ако заштитниот уред на
ресиверот е вклучен поради краток спој,
исклучете го ресиверот. Проверете го
поврзувањето на звучниците и повторно
вклучете ја струјата.
148МК
FAN STOPPED
Проверете дека отворот за вентилација
на горната страна на ресиверот не
е блокиран.
На телевизискиот екран се појавува
„A new software version is available.
Please go to the „Setup“ section of the
menu and select „Network Update“ to
perform the update.“.
Погледнете во „Network Update“
(страница 117) за да го ажурирате
ресиверот со понова верзија
на софтверот.
Video cannot be output from this jack.
• Ако го користите ресиверот во главната
зона, поврзете го ресиверот со
телевизор преку HDMI кабел.
• Ако го поврзете ресиверот со телевизор
преку видео кабел, поставете ја
„Playback Resolution“ на „480i/576i“
(страница 107).
• Ако го поврзете ресиверот со телевизор
преку компонентен видео кабел,
поставете ја „Playback Resolution“ на
параметар што е соодветен за вашиот
телевизор (страница 107).
Листа на пораки по мерење со Auto Calibration
Објаснување
Code 30
Слушалките се поврзани. Извадете ги слушалките и повторно изведете автоматска
калибрација.
Code 31
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) е поставено на OFF. Поставете на други поставки за
звучниците и повторно изведете го мерењето.
Code 32
Ниту еден од звучниците не е пронајден. Осигурете се дека приклучокот на
оптимизирачкиот микрофон е целосно вметнат во приклучокот AUTO CAL MIC,
потоа повторно изведете ја функцијата Auto Calibration.
Code 33
• Ниту еден од предните звучници не е поврзан или поврзан е само еден преден
звучник.
• Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан. Осигурете се дека приклучокот на
оптимизирачкиот микрофон е целосно вметнат во приклучокот AUTO CAL MIC,
потоа повторно изведете ја функцијата Auto Calibration.
• Или левиот или десниот звучник за опкружувачки звук не е поврзан.
• Задните звучници за опкружувачки звук се поврзани иако таквите звучници не треба
да се поврзат. Поврзете ги звучниците за опкружувачки звук на терминалите
SURROUND.
• Задниот звучник за опкружувачки звук е поврзан само на терминалите
SURROUND BACK (ZONE 2) R. Кога ќе поврзете само еден заден звучник за
опкружувачки звук, поврзете го со терминалите SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Поврзан е само еден преден висок звучник. Поврзете го предниот висок звучник
на секој од терминалите FRONT HIGH.
• Предните високи звучници се поврзани иако не се поврзани звучници за
опкружувачки звук. Поврзете ги звучниците за опкружувачки звук на терминалите
SURROUND.
Code 34
Звучниците не се поставени во соодветната положба. Звучниците или
оптимизирачкиот микрофон на десно или лево може да се поставени погрешно.
Погледнете во „1: Монтирање на звучниците“ (страница 26) и проверете ја положбата
на звучниците.
Warning 40
Процесот на мерење е завршен со детекција на високо ниво на шум. Можеби ќе
постигнете подобри резултати ако се обидете повторно во тивка средина.
Warning 41
Warning 42
Влезот од микрофонот е премногу голем.
• Растојанието помеѓу звучникот и микрофонот можеби е премногу мало.
Повторно изведете го мерењето откако ќе ги разделите.
• Кога го користите ресиверот како пред-засилувач, може да се појави каква било
порака, во зависност од засилувачот на струја што сте го поврзале. Сепак, нема да
има проблеми дури и ако продолжите да го користите ресиверот без промени.
Warning 43
Растојанието и положбата на субвуферот не може да се забележи. Или аголот или
положбата на звучникот не може да се забележи. Ова може да е предизвикано од шум.
Обидете се да го изведете мерењето во тивка средина.
Warning 44
Мерењето е завршено. Сепак, звучниците не се поставени на соодветната положба
еден до друг. Погледнете во „1: Монтирање на звучниците“ (страница 26) и проверете
ги релативните положби на звучниците.
NO WARNING Нема информација за предупредување.
149МК
Дополнителни информации
Приказ
Чистење на меморијата
Спецификации
Делови за референца
За чистење
Дел на засилувач
Видете
Сите меморирани поставки страна 89
Меморија на
повеќефункционалниот
далечински управувач
страна 134
Бришење на меморијата на
едноставниот далечински
управувач
Откако ќе ги отстраните батериите, не
користете го далечинскиот управувач за
неколку минути.
Ребутирање на ресиверот
Ако копчињата на ресиверот или на
далечинскиот управувач не работат
поради дефект на ресиверот, ребутирајте
го ресиверот.
Држете ?/1 10 секунди.
Кога светилката над ?/1 трепка зелено,
ребутирањето започнува.
За информации околу поддршката
Погледнете ја следнава веб-страница за
детали за најновите информации околу
ресиверот.
http://support.sony-europe.com/
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ1) 2)
Номинална излезна моќност во стерео режим
(8 оми 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Препорачана излезна моќност
во стерео режим
(4 оми 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Препорачана излезна моќност
(8 оми 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Препорачана излезна моќност
(4 оми 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Измерено при следните услови:
Потреби за струја: 230 V AC, 50/60 Hz
Во зависност од поставките за звучното поле
и од изворот, може да нема излез на звук.
Фреквентен одзив3)
PHONO
RIAA линија на
стабилизирање ± 1,0 dB
(20 Hz – 20 kHz)
MULTI CHANNEL
10 Hz – 100 kHz
INPUT, SA-CD/CD,
± 3 dB
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD, SAT/
CATV, GAME
150МК
Влезови (аналогни)
Видео дел
Чувствителност:
2,5 mV
Импеданса:
50 килооми
S/N3): 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD, SAT/
CATV, GAME
Чувствителност:
150 mV
Импеданса:
50 килооми
S/N3): 105 dB
(A, 20 kHz LPF.
500 mV)
3)
Влезови/Излези
Видео:
1 Vp-p, 75 оми
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 оми
PB: 0,7 Vp-p, 75 оми
PR: 0,7 Vp-p, 75 оми
80 MHz HD Пропуштање
Кога се користи „A.Direct“.
Влезови (дигитални)
IN 1 (DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3
(SA-CD/CD)
(коаксијален)
Импеданса: 75 оми
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
S/N: 96 dB
(SAT/CATV), IN 3 (TV) (A, 20 kHz LPF)
(оптички)
Излези
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Напон: 150 mV
Импеданса: 1 килоом
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Напон: 2 V
Импеданса: 1 килоом
Дел на FM пребарувач
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (воздушна) Жичена FM антена
(воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
Дел на AM приемник
Скала за пребарување со чекор од
9 kHz
Опсег на пребарување
531 kHz – 1710 kHz
Антена (воздушна) Циклична антена
(воздушна)
продолжува
151МК
Дополнителни информации
PHONO
HDMI Видео
Влез/Излез (HDMI повторувачки блок)
3D
Формат
2D
Пакување рамки
Една-до-друга
(половина)
Над-под
(Горе-и-долу)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
152МК
Општо
Дополнителни информации
Потреби за струја 230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
500 W
Потрошувачка на струја
(за време на режим на подготвеност)
0,5 W (Кога „Control for
HDMI“ (страница 109),
„Pass Through“
(страница 109), „Network
Standby“ (страница 112)
и „RS232C Control“
(страница 116) се
поставени на „Off“
и е исклучено
напојувањето за
зона 2/зона 3.)
Димензии
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(ширина/висина/
длабочина)
вклучувајќи ги
издолжените делови
и контролите
Маса (прибл.)
17,8 kg
Испорачана дополнителна опрема
Упатство за употреба (ова упатство)
Водич за брзо поставување (1)
Оптимизирачки микрофон ECM-AC1 (1)
Кабел за FM антена (воздушна) (1)
AM антена циклусна (воздушна) (1)
Кабел за напојување со наизменична
струја (главен вод) (1)
Мултифункционален далечински
управувач (1)
Едноставен далечински управувач (1)
Батерии R6 (големина AA) (4)
Алатка за поврзување кабли од звучници (1)
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
153МК
Индекс
U SIGNAL GND терминал 44
Нумерички
12V Trigger 114
2 канал 62
2 канално Стерео (режим) 62
2ch Analog Direct 62
3D Output Settings 108
5.1 канален 26
7.1 канален 26
9.1 канален 26
A–Z
A.F.D. (режим) 63
A/V Sync 102
AM 58
Audio Input Assign 81, 111
Audio Out 108
Audio Return Channel (ARC) 78, 80
Audio Settings 100
Auto Calibration 93
Auto Calibration Setup 93
Auto Standby 115
Auto Tuning 59
Automatic Phase Matching 95
Berlin Philharmonic Hall 65
Blu-ray диск плеер 32
Calibration Type 94
CD-плеер 39
Center Analog Down Mix 99
Center Speaker Lift Up 96
Concertgebouw Amsterdam 65, 66
Connection Server Settings 111
Control for HDMI 109
Crossover Frequency 98
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 93
Decode Priority 102
Digital Legato Linear (D.L.L.) 100
Direct Tuning 60
Distance Unit 100
DLNA 56
Dual Mono 101
DVD-плеер 32
154МК
Dynamic Range Compressor 101
Easy Automation 84
Easy Setup 93
Equalizer 101
ES Remote 84
External Control 112
Fast View 110
Favorites 51
FM 58
FM Mode 59
Front Reference Type 94
GUI (Графички кориснички
интерфејс) 30, 50
H.A.T.S. 109
HD-D.C.S. 63
HD-D.C.S. (Тип на ефект) 64
HDMI Settings 108
Initialize Personal Information 116
Input Edit 110
INPUT MODE 80
Input Settings 110
Internet Services Settings 112
Internet Settings 111
Internet Video Parental Control 113
Internet Video Unrated 113
iPod/iPhone 54
Jazz Club 65
L.F.E. (Ефект на ниска фреквенција) 14
Language 115
Large 97
LFE Time Alignment 101
Line Out 72, 114
Listen 52
Live Concert 65
MASTER VOLUME 12, 52
MD-платформа 44
Movie Height 63
Musikverein Vienna 65, 66
Name In 95
Name Input 61
Neo:X Cinema 63
Neo:X Game 65
Neo:X Music 65
Network Settings 111
Network Standby 112
System Information 116
System Settings 115
SYSTEM STANDBY 126
TONE 12, 89
TV Type 108
USB 53
User Reference Edit 94
VIDEO 2 IN приклучоци 37
Video Input Assign 81, 111
Video Settings 104
Virtual Front High 96
Vocal Height 65
WALKMAN 53
Watch 52
Zone Control 113
Zone Resolution 106
Zone Settings 113
Zone Setup 114
Zone2 Out 110
Дополнителни информации
Network Update 117
Parental Control Area Code 112
Parental Control Password 112
Pass Through 109
Phase Audio 99
Phase Noise 99
PHONES 12
Playback Resolution 107
PlayStation 3 34
PLII Movie 63
PLII Music 65
PLIIx Movie 63
PLIIx Music 65
PLIIz Height 63
PLIIz Висина 65, 66
Portable Audio 65
Position 94
Priority 110
PROTECTOR 148
Renderer Access Control 112
Renderer Options 111
Resolution 104
RS232C Control 116
Screen Format 108
Settings Lock 116
Small 97
Software License 116
Software Update Notification 116
Sound Effects 62
Sound Field 62, 103
Sound Optimizer 67, 100
Speaker Connection 95
Speaker impedance 99
Speaker Pair Match 94
Speaker pattern 95
Speaker Relocation 96
Speaker Settings 93
Speaker Setup 97
SPEAKER SHORTED 148
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 11, 48
Sports 65
Stadium 65
Subwoofer Level 108
Subwoofer Low Pass Filter 102
Subwoofer Muting 101
Surround Back Assign 95
Surround Speaker Position 96
А
Антена (воздушна) 43
Б
Бас 67
Безвучност 52
Бришење
далечински управувач 134
ресивер 89
В
Видео камера 37
Видеорекордер 36
Висок тон 67
Д
Далечински управувач 17–21, 47, 125–134
И
Избор на сцена 78
Импеданса на звучник 48
Интернет видео 57
Исклучување на системот 77
продолжува
155МК
К
Р
Кабел за напојување со наизменична струја
(главен вод) 46
Кабелски ТВ-пребарувач 35
Касетофон 44
Компјутер 42, 53
Конвертирање нагоре 23
Контрола на домашно кино 78
Репродуцирање со еден допир 77
Ресетирање
далечински управувач 134
ресивер 89
Л
Лесно поставување 47
М
Мени 51, 90
Мени за поставки 90
Миксета 44
Музика 65
Мулти Зона 69
С
Сателитски приемник 35
Сервер
Подготвување 50
Системска аудио контрола 78
Снимање 86
Содржина од интернет 57
Средно 67
Стабилизатор 67
Т
Н
Тајмер за заспивање 86
Тип на ефект 64
Тон за тестирање 98
Намалување на пречки на IP содржина (IP
Content Noise Reduction) 58
Ф
Филм 63
П
Плеер за Super Audio CD 39
Поврзувања
антена (воздушна) 43
аудио опрема 39
видео опрема 32
звучници 28
монитор 30
Мрежа 45
Поврзување со bi-засилувач 88
Пораки
Auto Calibration 149
Грешка 148
Поставки 90
Пребарување 59, 60
Претходно поставени станици 60
Приказ 13, 119
Промена на екранот 124
Пропуштање 79
156МК
©2012 Sony Corporation
Download PDF