Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Упатства за употреба

4-282-218-11(1) (MK)
Повеќеканален AV
приемник
Упатства за употреба
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се намали ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го
апаратот на дожд или на влага.
За да го намалите ризикот од пожар,
не покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Врз апаратот не ставајте извори на отворен
оган како што се запалени свеќи.
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен удар, не изложувајте го овој апарат
на капење или прскање и не поставувајте
предмети полни со вода, како што се вазните,
врз апаратот.
За потрошувачите во САД
Забелешки на сопственикот
Бројот на моделот и сериските броеви
се лоцирани на задната страна на уредот.
Забележете ги овие броеви во дадениот
простор подолу. Повикајте се на нив секојпат
кога ќе контактирате со Sony продавачот за
овој производ.
Број на моделот ___________________________
Сериски бр. ______________________________
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на „опасен напон“ во
опкружувањето на производот
што може да е доволно голем
за да претставува ризик од
електричен шок.
Не монтирајте ја направата во затворен простор,
како што е полица за книги или вграден шкаф.
Бидејќи главниот приклучок се користи за да
се исклучи делот од главните водови, поврзете
го делот со лесно достапен AC штекер.
Ако забележите абнормалности во делот,
веднаш исклучете го главниот приклучок
од AC штекерот.
Не изложувајте ги батериите или апаратот со
инсталирани батерии на прекумерна топлина
како што се сонцето, огнот или слично.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на важни оперативни
и одржувачки (сервисни)
упатства во литературата што
го придружува овој уред.
Важни безбедносни упатства
Делот не е исклучен од главниот вод сè додека
е поврзан со AC штекерот, дури и ако самиот
дел е исклучен.
1)
2)
3)
4)
5)
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба
на слухот.
6)
7)
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на жешка површина,
која за време на нормалната
работа може да биде жешка
на допир.
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата изложени во EMC Директивата
користејќи кабел за поврзување пократок од
10 стапки (3 метри).
2MK
8)
9)
Прочитајте ги овие упатства.
Чувајте ги овие упатства.
Внимавајте на сите предупредувања.
Следете ги сите упатства.
Не го користете овој апарат во близина
на вода.
Чистете само со сува крпа.
Не ги блокирајте отворите на вентилацијата.
Инсталирајте во согласност со упатствата
на производителот.
Не инсталирајте во близина на извори
на топлина како што се радијатори,
контроли за топлина, печки или други
апарати (вклучувајќи засилувачи) кои
даваат топлина.
Не ја спречувајте безбедносната намена
на поларизираниот или заземјувачкиот
приклучок. Поларизираниот приклучок
има два метални дела едниот поширок од
другиот. Заземјувачкиот приклучок има
два метални дела и трет заземјувачки заб.
Широкиот метален дел или третиот
заб е даден за ваша безбедност.
Ако електричниот приклучок не
влегува во штекерот, консултирајте
се со електричар за заменување на
застарениот штекер.
10) Заштитете го електричниот кабел да не се
гази врз него или приклештува особено
кај приклучоците, погодните штекери
и местото каде што излегуваат од апаратот.
11) Користете приклучоци/додатоци назначени
само од производителот.
12) Користете само со приколка, држач,
троножец или маса назначени од
производителот или што се продава
со апаратот. Кога се користи приколка,
внимавајте кога ја поместувате
комбинацијата приколка/апарат за да
избегнете повреди од превртување.
13) Исклучете го апаратот од штекер за време
на невреме или кога нема да се користи
долго време.
14) За поправка обратете се само до
квалификуван персонал. Поправките се
потребни кога апаратот на кој било начин
е оштетен, како што е оштетување на
доводниот електричен кабел, кога е истурена
течност или во апаратот паднале предмети,
апаратот бил изложен на дожд или влага,
не работи нормално или бил испуштен.
Следната FCC изјава важи
само за верзијата на овој модел
произведена за продажба во САД.
Другите верзии може да не се во
согласност со техничките прописи
на FCC.
ЗАБЕЛЕШКА:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата за дигитален уред од класа Б,
согласно со Дел 15 до Правилата на FCC.
Овие ограничувања се дизајнирани за да дадат
разумна заштита против штетни попречувања
во домашна инсталација. Оваа опрема создава,
користи и може да ослободува радиофреквентна
енергија и ако не се инсталира и користи во
согласност со овие упатства, може да предизвика
штетни пречки во радио комуникациите. Сепак,
во посебна инсталација нема гаранција дека нема
да настанат пречки. Ако опремата предизвикува
штетни пречки на радио или телевизискиот
прием, што може да се утврди со вклучување
и исклучување на опремата, корисникот се
охрабрува да ги поправи пречките со една
или повеќе од следните мерки:
– Преориентирајте или преместете ја антената.
– Зголемете ја раздвоеноста помеѓу опремата
и приемникот.
– Поврзете ја опремата во штекер на коло
различно од колото каде што е поврзан
приемникот.
– Консултирајте се со продавач или искусен
радио/ТВ техничар за помош.
ВНИМАНИЕ
Бидете предупредени дека какви било промени
или модификации кои не се јасно одобрени
во ова упатство може да ја анулира вашата
овластеност за управување со оваа опрема.
За да го намалите ризикот од електричен шок,
кабелот на звучникот треба да биде поврзан
со апаратот и звучниците согласно со
следните упатства.
1) Исклучете го AC кабелот за струја
од ШТЕКЕРОТ.
2) Одговлете 10 до 15 mm од изолацијата
на кабелот за звучик.
3) Поврзете го кабелот на звучникот со апаратот
и звучниците внимателно за со рака да не ја
допрете жицата на кабелот од звучникот.
Исто така исклучете го кабелот AC од
ШТЕКЕРОТ пред да го исклучите кабелот
на звучникот од апаратот и звучниците.
За потрошувачите во Европа
Отстранување на стара
електрична и електронска
опрема (применливо во
Европската унија и во други
европски земји со посебни
системи на собирање)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ не
треба да се постапува како со домашен отпад.
Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на производот ќе помогнете да се
спречат потенцијални негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
продолжено
3MK
Рециклирањето на материјали ќе помогне за
заштита на природните богатства. За подетални
информации за рециклирањето на овој
производ, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
Отстранување на потрошени
батерии (применливо во
Европската унија и во други
европски земји со посебни
системи на собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека со батеријата којашто е дадена со
овој производ не треба да се постапува како со
домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може да
се користи во комбинација со хемиски симбол.
Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb)
се додаваат ако батеријата содржи повеќе од
0,0005% жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии ќе
помогнете да се спречат потенцијално негативни
последици за природата и здравјето на човекот,
кои инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот на
батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да
ја замени само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се
постапи соодветно, предадете го потрошениот
производ на применливото збирно место
за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот за
тоа како безбедно да се отстрани батеријата
од производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање
на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ или батеријата, контактирајте
со вашата локална месна заедница, вашиот
сервис за отстранување на домашен отпад
или со продавницата каде што го купивте
овој производ.
4MK
Напомена за потрошувачите: Следните
информации се применливи само за
опремата продадена во земјите што
ги применуваат Директивите на ЕУ.
Производителот на овој производ е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Овластениот претставник за
EMC и безбедност на производот е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За какви било проблеми со
услугата или со гаранцијата повикајте се на
адресите дадени во посебните документи за
услуга или гаранција.
За потрошувачите во Австралија
Отстранување на стара
електрична и електронска
опрема (применливо во
Европската унија и во други
европски земји со посебни
системи на собирање)
За ова упатство
• Упатствата во овој прирачник се за модел
STR-DN1020. Бројот на моделот се наоѓа на
долната десна предна плоча на приемникот.
Сликите користени во овој прирачник се за
моделот од САД и може да се разликуваат
од вашиот модел. Кои било разлики во
оперативноста во во прирачникот се
означени како „Само европски модел“.
• Упатствата во овој прирачник ја опишуваат
оперативноста на приемникот со дадениот
далечински управувач. Исто така, можете
да ги користите контролните копчиња на
приемникот ако имаат исти или слични
имиња како оние на далечинскиот управувач.
За авторските права
Овој приемник е обединет со Dolby* Digital
и со Pro Logic Surround и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено со дозвола од Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и двојниот-D симбол се
заштитни знаци на Dolby Laboratories.
** Произведено со дозвола под Патенти на САД
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други, издадени и во
процес на издавање, патенти на САД
и светски патенти. DTS и Симболот
се регистрирани заштитни знаци и DTS-HD,
DTS-HD Master Audio и DTS логоата се
заштитни знаци на DTS, Inc. Производот
вклучува софтвер. © DTS, Inc. Сите права
се задржани.
Овој приемник опфаќа технологија на
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на HDMI
Licensing LLC во Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
Sirius претплатите се продаваат одделно и се
раководат според Правилата и условите на Sirius
(видете www.sirius.com). Бидете сигурни дека сте
го прочитале овој договор пред да ја купите
вашата претплата. Sirius, XM и сите сродни
знаци и логоа се заштитни знаци на Sirius XM
Radio Inc. и на неговите филијали. Сите права
се задржани.
Фонтот (Shin Go R) инсталиран во овој
приемник е даден од MORISAWA & COMPANY
LTD. Овие имиња се заштитни знаци на
MORISAWA & COMPANY LTD. и авторските
права на фонтот исто така припаѓаат на
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани
во САД и во други земји.
Сите други заштитни знаци и регистрирани
заштитни знаци се на нивните соодветни
сопственици. Во ова упатство, ™ и ® знаците
не се назначени.
DLNA и DLNA CERTIFIED се заштитни
знаци и/или услужни знаци на Digital Living
Network Alliance.
Wake-on-LAN е заштитен знак на International
Business Machines Corporation во САД.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
и Windows Media се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на Microsoft
Corporation во Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
Овој производ е заштитен со определени права
на интелектуална сопственост на Microsoft
Corporation. Забранета е употреба или
дистрибуција на таква технологија надвор од
овој производ без дозвола од Microsoft или од
овластена Microsoft филијала.
Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3
и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS
и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логото „x.v.Color
(x.v.Colour)“ се заштитни знаци на Sony
Corporation.
„BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистриран заштитен знак на
Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ е регистриран заштитен знак на
Sony Corporation.
MICROVAULT е заштитен знак на
Sony Corporation.
VAIO и VAIO Media се регистрирани заштитни
знаци на Sony Corporation.
PARTY STREAMING и логото PARTY
STREAMING се заштитни знаци на
Sony Corporation.
Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“
значат дека електронските додатоци се
дизајнирани за да се поврзат специфично со
iPod или iPhone, соодветно и производителот
гарантира дека ги исполнуваат стандардите за
изведба на Apple.
Apple не е одговорен за работата на овој уред
или неговата согласност со безбедносните
и регулаторните стандарди. Забележете дека
употребата на овој додаток со iPod или iPhone
може да влијае на безжичната изведба.
5MK
Содржина
За ова упатство................................................. 4
Дадени додатоци ............................................. 8
Опис и локација на делови ........................... 9
Почеток............................................................ 18
Поврзувања
1: Инсталирање на звучниците .................. 19
2: Поврзување на звучниците..................... 21
3: Поврзување на ТВ ..................................... 23
4a: Поврзување на видео опремата ........... 25
4b: Поврзување на аудио опремата........... 32
5: Поврзување на антените (воздушни)... 33
6: Поврзување со мрежата........................... 33
7: Поврзување на AC кабел за струја
(главен вод) ............................................... 36
Подготвување на
приемникот
Иницијализација на приемникот.............. 36
Поставување на звучниците ....................... 37
Користење АВТОМАТСКА
КАЛИБРАЦИЈА....................................... 38
Конфигурација на мрежните поставки
на приемникот.......................................... 44
Водич за операција на екран ...................... 45
Основни операции
Репродуцирање на опрема
со влезен извор......................................... 47
Репродуцирање на iPhone/iPod.................. 49
Репродуцирање USB уред............................ 52
Снимање со користење на приемникот... 54
6MK
Операции на пребарувачот
Слушање на FM/AM радио .........................55
Претходно поставување на FM/AM
радио станици (Preset Tuning)...............57
Примање на RDS емитувања.......................58
(само модели во Европа и Австралија)
Слушање на Сателитско радио...................58
(само модели во САД и Канада)
Поврзување на сателитски
радио пребарувач .....................................59
Подготвување за слушање на
сателитско радио......................................59
Избирање канал на сателитското радио ..60
Претходно поставување на каналите
на сателитското радио ............................61
Ограничување на пристап за
специфични канали (Parental Lock).....62
Уживање во сараунд звук
Избирање на звучното поле ........................65
Користење на SOUND OPTIMIZER..........69
Ресетирање на звучните полиња до
стандардните поставки...........................69
Користење на мрежни
карактеристики
За мрежните функции на приемникот.....70
Поставување на серверот.............................70
Уживање во аудио содржина
складирана на серверот ..........................74
Слушање на музички услуги .......................77
Користење на PARTY STREAMING
функцијата .................................................79
Ажурирање на софтверот............................81
Барање член со користење
на клучен збор...........................................83
“BRAVIA” Sync
карактеристики
Користење на далечинскиот
управувач
Што е тоа “BRAVIA” Sync?........................... 84
Подготвување за “BRAVIA” Sync ............... 85
Репродуцирање на опрема со
операција со еден допир
(Репродуцирање со еден допир) .......... 86
Уживање на ТВ звук од звучниците
поврзани на приемникот
(Системска аудио контрола)................. 87
Исклучување на приемникот со
телевизорот (Исклучување
на системот) .............................................. 87
Уживање во филмови со оптимално
звучно поле (Театар/театарски
режим Sync) .............................................. 88
Уживање во оптимално звучно поле за
избраната сцена (Избор на сцена)....... 88
Програмирање на далечинскиот
управувач .................................................113
Ресетирање на далечинскиот
управувач .................................................117
Дополнителни информации
Претпазливост .............................................118
Решавање проблеми....................................119
Спецификации.............................................130
Индекс............................................................134
Други операции
Користење на функцијата за
автоматска јачина на звукот ................. 88
Менување помеѓу дигитално и аналогно
аудио (INPUT MODE) ............................ 89
Користење на звук/слики од други
влезови (Input Assign)............................. 89
Користење на врска на bi-засилувач ........ 92
Користење карактеристики
за повеќе зони .......................................... 92
Прилагодување на поставки
Користење на менито Settings.................... 95
Speaker Settings мени .................................... 96
Surround Settings мени ................................. 99
EQ Settings мени .......................................... 100
Audio Settings мени ..................................... 100
Video Settings мени...................................... 101
HDMI Settings мени .................................... 102
Network Settings мени................................. 103
System Settings мени.................................... 106
Работење без да се поврзете
на телевизор............................................ 107
7MK
Дадени додатоци
•
•
•
•
Упатства за употреба (ова упатство)
Водич за брзо поставување
GUI мени листа
Кабел за FM антена (воздушна) (1)
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
Вметнете две R6 (големина AA) батерии
(дадени) со спојување на 3 и # на
батериите со дијаграмот внатре во делот
за батерии на далечинскиот управувач.
• AM антена рамка (воздушна) (1)
• Далечински управувач (1)
– RM-AAP063 (само модели во САД
и Канада)
– RM-AAP064 (Други модели)
Забелешки
• R6 (големина AA) батерии (2)
• Оптимизирачки микрофон
(ECM-AC2) (1)
8MK
• Не оставајте го далечинскиот управувач на
екстремно топло или влажно место.
• Не користете нова батерија со старите батерии.
• Не мешајте мангански батерии и други
видови батерии.
• Не изложувајте го сензорот на далечинскиот
управувач на директна сончева светлина
или осветлувачки апарати. Тоа може да
предизвика дефект.
• Ако не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете
можно оштетување од истекување и корозија
на батериите.
• Кога ќе ги замените или отстраните батериите,
програмираните кодови може да се избришат.
Ако ова се случи, повторно програмирајте го
далечинскиот управувач (страница 113).
• Кога приемникот веќе не реагира на
далечинскиот управувач, заменете ги
сите батерии со нови.
Опис и локација на делови
Предна плоча
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
qj
A ?/1 (вклучено/подготвено)
(страница 36, 57, 69)
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
N AUTO CAL MIC приклучок (страница 40)
O DISPLAY (страница 112)
B TONE, TONE MODE
Притискајте TONE MODE повеќе пати за да
изберете BASS или TREBLE, потоа вртете го
TONE за да го приспособите нивото.
P DIMMER
Ја приспособува осветленоста на екранот
на плочата во 3 нивоа.
C SOUND OPTIMIZER (страница 69)
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.),
MUSIC (страница 65, 67)
D AUTO VOL (страница 88)
E MULTI CHANNEL DECODING индикатор
Се осветлува кога повеќеканалните аудио
сигнали се декодирани (страница 122).
F Екран на плоча (страница 10)
G Сензор за далечински управувач
Прима сигнали од далечински управувач.
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Притиснете за да управувате со пребарувач
(FM/AM) и сателитско радио (SIRIUS) (само
модели во САД и Канада). Завртете TUNING
за да скенирате станица.
S SPEAKERS (страница 38)
T PHONES приклучок (страница 119)
H INPUT SELECTOR (страница 47, 54, 89)
I INPUT MODE (страница 89)
J MASTER VOLUME (страница 47)
K VIDEO 2 IN приклучоци (страница 30)
L iPhone/iPod терминали (страница 29)
Ги поврзува
(USB) портот и видео
приклучокот за излез на аудио/видео од
iPhone/iPod.
M
(USB) порт (страница 32)
9MK
Индикатори на екранот на плочата
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
qf
qd
qs
qa
0
A SW
Се осветлува кога се емитува аудио сигналот
од SUBWOOFER приклучокот.
F NEO:6
Се осветлува кога е активиран DTS Neo:6
Cinema/Music декодерот (страница 66).
B USB
Се осветлува кога е пронајден iPhone/iPod
или USB уред.
G DTS-HD индикатор*
Го осветлува соодветниот индикатор кога
приемникот ги декодира соодветните
сигнали на DTS-HD форматот.
C D.L.L.
Се осветлува кога D.L.L. (Digital Legato
Linear) функцијата е активирана.
D Индикатор за влез
Се осветлува за да го покаже
моменталниот влез.
ANALOG
– Нема влез на никаков дигитален сигнал.
– INPUT MODE е поставен на “ANALOG”.
– “A. DIRECT” е избрано.
HDMI
Приемникот ја препознава опремата
поврзана преку HDMI IN приклучок.
COAX
Дигиталниот сигнал влегува преку COAXIAL
приклучокот (страница 89).
OPT
Дигиталниот сигнал влегува преку OPTICAL
приклучокот (страница 89).
ARC
Се избира ТВ влезот и се пронаоѓаат
сигналите на Аудио повратниот канал (ARC).
E Dolby Digital Surround индикатор*
Го осветлува соодветниот индикатор кога
приемникот ги декодира соодветните
сигнали на Dolby Digital форматот.
D
D EX
D+
TrueHD
10MK
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Се осветлува кога е активирана PARTY
STREAMING функцијата (страница 79).
I ZONE 2
Се осветлува додека е овозможена работата
во зона 2.
J SP A/SP B/SP A B (страница 38)
K BI-AMP
Се осветлува кога изборот за задните
сараунд звучници е поставен на “BI-AMP”
(страница 92).
L SLEEP
Се осветлува кога е активиран бројачот
за спиење.
M LPCM
Се осветлува кога приемникот ги декодира
линеарните PCM сигнали.
N DTS(-ES) индикатор*
Го осветлува соодветниот индикатор кога
приемникот ги декодира соодветните
сигнали на DTS форматот.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
O Индикатори за пребарување
Се осветлува кога приемникот пронаоѓа
радио станица или сателитска радио станица.
RDS (само модели во Европа
и Австралија)
Поставена станица со RDS услуги.
CAT (само модели во САД и Канада)
Режимот за категории се избира при работа
со сателитското радио.
MEM
Се активира мемориска функција,
како претходно поставена меморија
(страница 57), итн.
SIRIUS (само модели во САД и Канада)
SiriusConnect домашниот пребарувач
е поврзан и избрано е “SR”.
ST
Стерео емитување
P EQ
Се осветлува кога е активиран
стабилизаторот.
Q D.RANGE
Се осветлува кога е активирана компресијата
на динамички опсег (страница 99).
R A.P.M.
Се осветлува кога A.P.M. (Automatic Phase
Matching) функцијата е активирана.
Можете да ја поставите A.P.M. (Automatic
Phase Matching) функцијата само во DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) функцијата
(страница 38).
S Dolby Pro Logic индикатор
Го осветлува соодветниот индикатор кога
приемникот извршува Dolby Pro Logic
обработка. Оваа матрична сараунд
технологија за декодирање може да
ги засили влезните сигнали.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
U Индикатори за канали на
репродуцирање
Буквите (L, C, R, итн.) ги покажуваат
каналите кои се репродуцираат.
Врз основа на поставките на звучниците,
рамката околу буквата (буквите) се менува
за да прикаже како приемникот го намалува
изворниот звук.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Преден лев висок
Преден десен висок
Преден лев
Преден десен
Централен (моно)
Сараунд лев
Сараунд десен
Сараунд (моно или
сараунд опремата
добиена со Pro Logic
обработка)
Сараунд заден лев
Сараунд заден десен
Сараунд заден (задната
сараунд опрема добиена
со 6,1 декодирање
на канал)
Пример:
Шема на звучник: 3/0.1
Формат на снимање: 3/2.1
Звучно поле: A.F.D. AUTO
* Кога репродуцирате диск со Dolby Digital
или DTS формат, осигурете се дека ги имате
целосно извршено дигиталните врски и дека
INPUT MODE не е поставен на “ANALOG”
(страница 89) или дека не е избрано
“A. DIRECT”.
Забелешка
Овие индикатори може да не се осветлат
во зависност од поставката на шемата
на звучниците.
T
Се осветлува кога дискот кој се репродуцира
содржи LFE (Low Frequency Effect) канал
и сигналот на LFE каналот всушност
се репродуцира.
11MK
Задна плоча
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A DIGITAL INPUT/OUTPUT дел
5
E SPEAKERS дел (страница 21)
HDMI IN/OUT* приклучоци
(страница 23, 27, 28, 29, 30)
OPTICAL IN приклучоци
(страница 23, 27, 28)
COAXIAL IN приклучок
(страница 27)
B ANTENNA дел
FM ANTENNA приклучок
(страница 33)
AM ANTENNA терминали
(страница 33)
SIRIUS приклучок (само модели
во САД и Канада) (страница 59)
C NETWORK дел
LAN порт (страница 35)
D Контролни приклучоци за опремата
на Sony и друга надворешна опрема
IR REMOTE IN/OUT
приклучоци (страница 93)
12MK
F AUDIO INPUT/OUTPUT дел
Бело (L)
Црвено (R)
Црно
AUDIO IN/OUT
приклучоци
(страница 23, 32)
AUDIO OUT приклучоци
(страница 21)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT дел
(страница 23, 27, 28, 30)
Бело (L)
Црвено (R)
Жолто
AUDIO IN/OUT
приклучоци
• RM-AAP063
(само модели во САД и Канада)
• RM-AAP064 (Други модели)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
VIDEO IN/OUT*
приклучоци
4
AUDIO OUT приклучоци
VIDEO OUT приклучок
(страница 93)
wa
w;
ql
5
6
7
qk
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
дел (страница 23, 27, 28)
qj
8
9
Зелено
(Y)
Сино
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT*
приклучоци
Црвено
(PR)
* Мора да го поврзете HDMI TV OUT или
MONITOR OUT приклучокот на вашиот
телевизор за да ја гледате избраната слика
за излез (страница 23).
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
Далечински управувач
Користете го дадениот далечински
управувач за да работите со овој приемник
и со друга опрема. Далечинскиот управувач
е претходно програмиран за работа со
аудио/видео опремата на Sony. Исто така,
можете да го програмирате далечинскиот
управувач за да работите со опрема
која не е на Sony. За детали, видете
“Програмирање на далечинскиот
управувач” (страница 113).
продолжено
13MK
A ?/1 (вклучено/подготвено)
Го вклучува приемникот или го поставува
во режимот подготвено.
Ако притиснете ZONE (C) за да го
префрлите далечинскиот управувач во
режим за зона 2, можете да ја вклучувате
или исклучувате струјата за зона 2 со
користење на ?/1.
Штедење струја во режим на
подготвеност
Кога “Ctrl for HDMI” е поставено на “OFF”
(страница 85).
B AV ?/11) (вклучено/подготвено)
Ја вклучува или исклучува аудио/видео
опремата за која далечинскиот управувач
е програмиран да работи.
За да го вклучите или исклучите
телевизорот, притиснете TV (W) и потоа
притиснете AV ?/1.
Ако притиснете ?/1 (A) во исто време,
тоа ќе ги исклучи приемникот и сета друга
опрема вклучително и засилувачот во зона 2
(SYSTEM STANDBY).
Забелешка
Функцијата на AV ?/1 се менува автоматски
секој пат кога ќе ги притиснете копчињата
за влез (D).
C ZONE (страница 94)
2)
D Копчиња за влез
Ја избира опремата која сакате да ја
користите. Кога притискате кое било од
копчињата за влез, приемникот се вклучува.
Копчињата се назначени за управување на
опрема на Sony. Можете да го програмирате
далечинскиот управувач за контрола на
опрема која не е на Sony, следејќи ги
чекорите во “Програмирање на
далечинскиот управувач” на страница 113.
Нумерички/текстуални копчиња1)2)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
нумерички/текстуални копчиња за
– претходно да поставите/пребарате
до претходно поставените станици
(страница 57).
– да изберете броеви на песни. Притиснете
0/10 за да го изберете бројот на песна 10.
– да изберете броевите на канали.
– да ги изберете буквите (ABC, EFG, etc.),
интерпункциските знаци (!, ?, итн.) или
другите симболи (#, %, etc.) кога внесувате
карактери за мрежни карактеристики.
Притиснете TV (W), потоа притиснете ги
нумеричките копчиња за да ги изберете
телевизиските канали.
14MK
-/--1)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
-/-- за да го изберете режимот за внесување
канали, едноцифрени или двоцифрени.
Притиснете TV (W), потоа притиснете -/-за да го изберете режимот за внесување
телевизиски канали.
>101)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
>10 за да ги изберете броевите на песна
над 10.
ENT/MEM1)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
ENT/MEM за
– да ја внесете вредноста откако го избирате
каналот, дискот или песната со користење
на нумеричките копчиња.
– да зачувате станица при работа со
пребарувачот.
CLEAR1)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
CLEAR за
– да избришете буква за мрежни
карактеристики.
– да исправите грешка кога го притискате
неправилното нумеричко/текстуално
копче.
/1) (Текст)
Притиснете TV (W), потоа притиснете /
за да прикажете текстуални информации.
CHARACTER
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
CHARACTER за да го изберете типот на
карактер за мрежни карактеристики.
Секојпат кога ќе притиснете CHARACTER,
типот на карактерот се менува по следниов
редослед:
“abc” (мали букви) t “ABC” (големи букви)
t “123” (бројки)
ALPHABET SEARCH
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
ALPHABET SEARCH за да пребарувате член
со користење на клучен збор (страница 83).
E SOUND FIELD +/–
Избира звучно поле (страница 65).
F Копчиња во боја1)
Прикажува прирачник за работа на
телевизискиот екран кога копчињата во боја
се достапни. Следете го прирачникот за
работа за да извршите избрана операција.
G GUI MODE
Го прикажува менито на ГУИ на
телевизискиот екран.
H TOOLS/OPTIONS1)
Прикажува и избира членови од менито
за опции.
Притиснете TV (W), потоа притиснете
TOOLS/OPTIONS за да ги прикажете
опциите на телевизиските функции.
I MENU, HOME1)
Го прикажува менито за работа со аудио/
видео опремата.
Притиснете TV (W), потоа притиснете
HOME за да ги прикажете менијата на
Sony TV.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Прескокни, наназад/нанапред,
репродуцирај, паузирај, прекини со работа.
1)
< / <
Притиснете за
– повторно да ја репродуцирате претходната
сцена или за брзо да ја премотате
моменталната сцена нанапред.
– да прескокнете на претходниот или
на следниот албум кога користите
iPhone/iPod.
REPEAT1)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
REPEAT за повторливо да репродуцирате
песна или папка.
SHUFFLE1)
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
SHUFFLE за да репродуцирате песна или
папка по случаен редослед.
FOLDER +/–1)
Изберете папка.
TUNING +/–1)
Скенира станица.
PARTY
Притиснете SHIFT (V), потоа
притиснете PARTY за да работите со
PARTY STREAMING функцијата.
Држете го надолу копчето за да започнете
или да затворите PARTY (страница 80).
D.TUNING
Внесува режим на директно пребарување
на станици.
K TV CH +/–1)2) или PROG +/–1)2)
Притиснете TV (W), потоа притиснете
TV CH +/– или PROG +/– за да скенирате
за претходно поставените TV канали.
PRESET +/–1)2)
Избира претходно поставени станици
или канали.
c2)/C
Притиснете TV (W), потоа притиснете
c/C за да ја изберете следната или
претходната страница додека се наоѓате
во текстуалниот режим.
L F1/F21)
Притиснете BD/DVD (D), потоа
притиснете F1 или F2 за да ја изберете
опремата.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD диск, Blu-ray диск
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD диск, Blu-ray диск
F2: VCR
AUTO VOL
Притиснете AMP (X), потоа притиснете
AUTO VOL за да ја активирате функцијата за
автоматска јачина на звукот (страница 88).
SLEEP
Притиснете AMP (X), потоа притиснете
SLEEP за да го поставите приемникот
автоматски да се исклучи во
определено време.
Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот
циклично се менува на следниов начин:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Совети
• За да го проверите преостанатото
време пред приемникот да се исклучи,
притиснете SLEEP. Преостанатото време
се појавува на екранот на плочата.
• Бројачот за спиење ќе се откаже кога ќе го
извршите следново.
– Повторно притиснете SLEEP.
– Ажурирајте го софтверот на приемникот.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Го прикажува менито или екранизираното
упатство на ТВ екранот. Потоа, користете
V/v/B/b (R) и
(R) за да извршите
операции на менито.
1)
(Избор на влез)
TV INPUT1) или
Притиснете TV (W), потоа притиснете
TV INPUT или
за да го изберете
влезниот сигнал (ТВ влез или видео влез).
1)
(Задржување на текст)
Притиснете TV (W), потоа притиснете
за да ја задржите моменталната страница
додека се наоѓате во текстуален режим.
продолжено
15MK
1) (Широк режим)
WIDE1) или
Притиснете TV (W), потоа притиснете
WIDE или
повеќе пати за да го изберете
режимот на широка слика.
DISPLAY1)
Прикажува информации на екранот
на плочата.
(само RM-AAP063) Притиснете TV (W),
потоа притиснете DISPLAY за да прикажете
информации за телевизорот.
1)
N MUTING1) или
Привремено го исклучува звукот.
Повторно притиснете го копчето
за да го повратите звукот.
Притиснете TV (W), потоа притиснете
MUTING или
за да ја активирате
функцијата за безгласност на телевизорот.
+/–1)
O TV VOL +/–1) или
Притиснете TV (W), потоа притиснете
TV VOL +/– или
+/– за да го
приспособите нивото на јачина на звукот
на телевизорот.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) или
Го приспособува нивото на јачина на звукот
на сите звучници во исто време.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Притиснете за
– да прескокнете диск кога користите
менувач за повеќе дискови.
– внесете го контролниот режим за
iPhone/iPod кога користите iPhone/iPod.
Q RETURN/EXIT O1)
Се враќа на претходното мени или
излегува од менито додека менито или
екранизираното упатство се прикажува
на телевизискиот екран.
Притиснете TV (W), потоа притиснете
RETURN/EXIT O за да се вратите на
претходното мени на Sony TV.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за да ги изберете
членовите на менито, потоа притиснете
за да го внесете/потврдите изборот.
1)
S GUIDE1) или
Притиснете TV (W), потоа притиснете
GUIDE или
за да го прикажете
екранизираното упатство за програмите.
T AUTO CAL
Притиснете SHIFT (V), потоа притиснете
AUTO CAL за да извршите автоматска
калибрација.
Забелешка
Ова копче не е достапно кога приемникот
се наоѓа во “GUI MODE”.
16MK
,
(Информации, прикажување
текст)
Притиснете TV (W), потоа притиснете
за да прикажете информации како
моменталниот број на каналот и режимот
на екранот.
Притиснете TV (W), потоа притиснете
за да откриете скриени информации
(на пр. одговори на квиз) додека се
наоѓате во текстуалниот режим.
U SOUND OPTIMIZER
Ја активира функцијата за оптимизирач
на звукот (страница 69).
V SHIFT
Ја менува функцијата на копчето на
далечинскиот управувач за да ги активира
копчињата испечатени во розова боја.
W TV
Ја менува функцијата на копчето на
далечинскиот управувач за да ги активира
копчињата испечатени во жолта боја.
X AMP
Ја активира работата на приемникот за
главната зона (страница 107).
Y RM SET UP
Го програмира далечинскиот управувач
(страница 113).
1)
Видете ја табелата на страница 17 за
информации околу копчињата кои можете
да ги користите за контролирање на секоја
опрема.
2)
5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY и TV CH +/
PROG +/PRESET +/c копчињата имаат
допирни точки. Користете ги допирните точки
како референца кога работите со приемникот.
Забелешки
• Горенаведеното објаснување е наменето да
служи како примери.
• Во зависност од моделот на вашата поврзана
опрема, некои функции кои се објаснети во овој
дел може да не функционираат со дадениот
далечински управувач.
За контролирање на друга опрема на Sony
Име
Видео Дигитален DSSa) Дигитален Магне- DAT
CD iPhone/
CD плеер, CATV
сателит/ тофон маг- плеер, iPod, USB
a)
уред
терминал
LD плеер
земски
A/B нето- MD
фон магнеприемникb)
тофон
HDD
снимач
PSX
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
TV
VCR DVD плеер, Blu-ray
диск
DVD/VCR
плеер
combo
B AV ?/1
z
z
z
D Нумерички
z
z
z
-/--, >10
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z
z
z
копчиња
CLEAR
(Текст)
z
z
z
F Копчиња во боја z
zc)
z
z
H TOOLS/OPTIONS z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
I MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
< / <,
FOLDER +/–
z
REPEAT
z
z
z
z
z
ze) z
ze) z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
N, X, x
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
МЕНИ, BD/DVD
МЕНИ
z
TV INPUT,
(Избор на влез),
(Задржување
на текст), WIDE,
(Широк
режим)
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a)
само модели во САД и Канада.
b) Други модели.
c)
Само за DVD плеер.
d)
Само за LD плеер.
z
z
z
z
z
z
e)
Само за магнетофон B.
f) Само за видео CD плеер.
g)
Само m/M.
h)
Само за iPhone/iPod.
17MK
Почеток
Можете да уживате во аудио/видео опремата поврзана со приемникот следејќи ги
едноставните чекори подолу.
Инсталирање и поврзување на
звучниците (страница 19, 21)
Проверување на врската соодветна
за вашата опрема
Поврзување на ТВ и видео
опремата (страница 23, 25)
Квалитетот на сликата зависи од приклучокот
за поврзување. Видете ја сликата долу. Изберете
ја врската во зависност од приклучоците на
вашата опрема.
Препорачуваме да ја поврзете видео опремата
преку HDMI врска ако има HDMI приклучоци.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
За излез на мултиканално дигитално аудио,
проверете ги поставките на дигиталниот аудио
излез на поврзаната опрема.
За Blu-ray диск плеер, проверете дали „Audio
(HDMI)“, „Dolby Digital (Coaxial/Optical)“ и „DTS
(Coaxial/Optical)“ се поставени на „Auto“, „Dolby
Digital“ и „DTS“, по тој редослед (од септември 2010).
За PlayStation 3, проверете дали „BD/DVD Audio
Output Format (HDMI)“ е поставено на „Bitstream“
(со верзија на софтверски систем 3.5).
За детали, упатете се на оперативните упатства
дадени со поврзаната опрема.
Подготвување на приемникот
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Дигитална
Поставување на поставките на
дигиталниот аудио излез на
поврзаната опрема.
Видете „7: Поврзување на AC кабел за струја
(главен вод)“ (страница 36) и „Иницијализација на
приемникот“ (страница 36).
Аналогна
Поставување на звучниците
Високо квалитетна слика
Изберете ја шемата на звучници (страница 37), потоа
извршете автоматска калибрација (страница 38).
Забелешка
Поврзување на аудио опремата
(страница 32)
18MK
Можете да ја проверите врската на звучниците
користејќи „Test Tone“ (страница 98). Ако звукот
не излегува правилно, проверете ја поврзаноста
на звучникот и направете ги поставките
објаснети погоре.
1: Инсталирање на звучниците
Овој приемник ви овозможува
да користите 7.2 канален систем
(седум звучници и два субвуфери).
Пример за конфигурација
на системот звучници
5.1 канален систем на звучници
За целосно уживање во мултиканалниот
сараунд систем како во кино потребни
се пет звучници (два предни, централен
и два задни сараунд звучници) и субвуфер.
7.1 канален систем на звучници
користејќи сараунд задни
звучници
Можете да уживате во високо веродостојна
репродукција на звук снимен на DVD или
Blu-ray диск софтвер во 6.1 канален или
7.1 канален формат со поврзување на
дополнителен сараунд заден звучник
(6.1 канален) или два сараунд задни
звучници (7.1 канален).
7.1 канален систем на звучници
користејќи предни високи
звучници
AПреден звучник (Лев)
BПреден звучник (Десен)
CЦентрален звучник
DСараунд звучник (Лев)
EСараунд звучник (Десен)
FСараунд заден звучник (Лев)*
GСараунд заден звучник (Десен)*
HПреден висок звучник (Лев)*
IПреден висок звучник (Десен)*
JСубвуфер
Можете да уживате во вертикални звучни
ефекти поврзувајќи два предни високи
звучници во PLIIz режим (страница 66).
* Не може истовремено да ги користите
сараунд задните звучници и предните
високи звучници.
продолжено
19MK
Поврзувања
Поврзувања
Совети
• Кога поврзувате 7.1 канален систем на
звучници со два сараунд задни звучници,
сите агли A треба да бидат исти.
• Кога поврзувате 7.1 канален систем на
звучници со два предни високи звучници,
поставете ги предните високи звучници
– под агол помеѓу 22° до 45°.
– најмалку 1 метар (3,3 стапки) директно над
предните звучници.
• Кога поврзувате 6.1 канален систем на
звучници, поставете го сараунд задниот
звучник зад положбата на слушање.
• Бидејќи субвуферот не емитува многу
раководни сигнали, можете да го поставите
каде што сакате.
20MK
2: Поврзување на звучниците
2
Сараунд звучник
Десно
10 mm
(13/32")
Лево
4
3
B
A
Поврзувања
Централен звучник
1
A
B
Десно
Субвуфер*
B
B
Лево
Сараунд заден/Преден
висок/Bi-засилувач/
Преден B звучник**
Десно
Лево
Преден A звучник
A Моноаурен аудио кабел (не е даден)
B Кабел за звучник (не е даден)
продолжено
21MK
* Кога ќе поврзете субвуфер со функцијата
автоматски подготвено, исклучете ја
функцијата кога гледате филмови.
Ако функцијата автоматски подготвено
е вклучена, автоматски се менува во режим
автоматски подготвено според нивото на
влезен сигнал на субвуферот и може да не
се произведе звук.
** Забелешки за поврзување на терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Ако поврзете само еден сараунд заден
звучник, поврзете го со L на овие
терминали.
– Ако имате дополнителен систем на преден
звучник, поврзете го со овие терминали.
Поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито за поставки на звучници
(страница 37).
Можете да го одберете системот на преден
звучник којшто го сакате со користење на
копчето SPEAKERS на приемникот
(страница 38).
– Можете да ги поврзете предните звучници
со овие терминали користејќи врска на
bi-засилувач (страница 22).
Поставете го „SB Assign“ на „BI-AMP“
во менито за поставки на звучници
(страница 37).
Забелешки
• Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле AC кабелот за струја
(главен вод).
• Пред поврзување на AC кабелот за струја
(главен вод), осигурете се дека металните жици
на каблите за звучници не се допираат во
SPEAKERS терминалите.
• По инсталирање и поврзување на звучникот,
осигурете се дека сте ја одбрале шемата на
звучници од менито за поставки на звучници
(страница 37).
22MK
Врска на Bi-засилувач
Ако не користите сараунд задни звучници
и предни високи звучници, можете
предните звучници да ги поврзете со
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B терминали
користејќи bi-засилувач врска.
Преден
звучник
(Десен)
Преден
звучник
(Лев)
Hi
Hi
Lo
Lo
Поврзете ги приклучоците на Lo (или Hi)
страната на
предните звучници со SPEAKERS FRONT A
терминалите и поврзете ги приклучоците
на Hi (или Lo) страната на предните
звучници со SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
терминалите.
Проверете дали металните делови на Hi/Lo
прикачени за звучниците се отстранети од
нив за да се избегне дефект на приемникот.
Откако сте ја направиле врската на
bi-засилувач, поставете го „SB Assign“
на „BI-AMP“ во менито за Поставки на
звучници (страница 92).
3: Поврзување на ТВ
ТВ
Аудио сигнали
Видео сигнали
или
A*
B
Аудио/видео
сигнали
или
C
D
A Оптички дигитален кабел (не е даден)
B Аудио кабел (не е даден)
C Сложен видео кабел (не е даден)
D Видео кабел (не е даден)
E HDMI кабел (не е даден)
ARC
E*
**
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
Sony препорачува да користите
HDMI-одобрен кабел или Sony HDMI кабел.
продолжено
23MK
Поврзувања
Можете да ја гледате избраната влезна слика кога ќе го поврзете HDMI TV OUT или
MONITOR OUT приклучокот со ТВ. Можете да управувате со овој приемник користејќи
GUI (Графички кориснички интерфејс).
* За уживање во ТВ пренос со повеќеканален
сараунд звук од звучниците поврзани со
приемникот, поврзете A или E.
Осигурете се дека сте го исклучиле звукот на
телевизорот или сте ја активирале функцијата
за безгласност.
** Ако го поврзете приемникот со ТВ
компатибилен со Аудио повратен канал
(ARC), ТВ звукот ќе излезе од звучниците
поврзани со приемникот преку HDMI TV
OUT приклучок. Осигурете се дека сте го
поставиле „Ctrl for HDMI“ на „ON“ во менито
HDMI Settings (страница 85). Ако сакате да
изберете аудио сигнал користејќи HDMI кабел
(пр. преку оптички дигитален кабел или аудио
кабел), променете го аудио влезниот режим
користејќи INPUT MODE (страница 89).
Забелешки
• Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле AC кабелот за струја
(главен вод).
• Осигурете дека сте го вклучиле приемникот
кога видео и аудио сигналите на опремата
за репродуцирање излегуваат од ТВ преку
приемникот. Ако доводот на струја на
приемникот не е вклучен, нема да се
емитуваат ни видео ни аудио сигнали.
• Поврзете ТВ монитор или проектор со HDMI
TV OUT или MONITOR OUT приклучокот
на приемникот. Нема да можете да снимате,
дури и ако поврзете опрема за снимање.
• Во зависност од статусот на врската помеѓу
телевизорот и антената (воздушна), сликата
на ТВ екранот може да биде искривена.
Во тој случај, поставете ја антената (воздушна)
подалеку од приемникот.
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли,
вметнете ги приклучоците право додека не
влезат на место.
• Не виткајте ги и не врзувајте ги оптичките
дигитални кабли.
24MK
Совети
• Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
и 96 kHz одмерни фреквенции.
• Приемникот има функција за видео конверзија.
За детали, погледнете „Функција за конверзија
на видео сигнали“ (страница 31).
• Кога ќе го поврзете аудио излезниот приклучок
на телевизорот со TV IN приклучоците на
приемникот за да го дадат ТВ звукот од
звучниците поврзани со приемникот,
поставете го приклучокот за излезен звук на
телевизорот на „Fixed“ ако може да се промени
помеѓу „Fixed“ или „Variable“.
Забелешки за HDMI поврзувања
Користење HDMI поврзување
Мултимедијски интерфејс со висока
дефиниција (HDMI) е интерфејс кој
пренесува видео и аудио сигнали во
дигитален формат.
Со поврзување на Sony „BRAVIA“
Синх-компатибилната опрема користејќи
HDMI кабли, операциите се олеснуваат.
Погледнете „“BRAVIA” Sync
карактеристики“ (страница 84).
HDMI карактеристики
• Дигиталните аудио сигнали пренесени со
HDMI може да се изведат од звучниците
поврзани со приемникот. Овој сигнал
поддржува Dolby Digital, DTS и линеарен
PCM. За детали, погледнете „Дигитални
аудио формати поддржани од
приемникот“ (страница 68).
• Приемникот може да прима
повеќеканален линеарен PCM (до осум
канали) со одмерна фреквенција од
192 kHz или помалку со HDMI врска.
• Аналогните видео сигнали кои
влегуваат во VIDEO приклучокот или
COMPONENT VIDEO приклучокот
на приемникот може да дадат HDMI
сигнали (страница 31). Аудио сигналите
не излегуваат од HDMI TV OUT
приклучокот додека сликата се
конвертира.
• Овој приемник поддржува High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) и 3D пренос.
• Аудио сигнал којшто влегува во HDMI IN
приклучокот излегува низ SPEAKERS
терминалите, HDMI TV OUT
приклучокот и PHONES приклучокот.
Тој не излегува од ниту еден друг
аудио приклучок.
• Видео сигнали коишто влегуваат
во HDMI IN приклучокот може да
излегуваат само низ HDMI TV OUT
приклучокот. Видео влезните сигнали
не може да излегуваат низ VIDEO OUT
приклучоците или низ MONITOR OUT
приклучоците.
• Аудио и видео сигналите од HDMI
влезот не излегуваат од HDMI TV OUT
приклучокот додека GUI менито
е прикажано.
• Кога сакате да го слушате звукот од ТВ
звучникот, поставете го „Audio Out“ на
„TV+AMP“ во менито HDMI поставки
(страница 102). Ако не можете да
репродуцирате повеќеканален аудио
извор, поставете на „AMP“. Сепак,
звукот нема излегува од звучникот
на телевизорот.
• DSD сигналите на Super Audio CD
не влегуваат и не излегуваат.
• Осигурете дека сте го вклучиле
приемникот кога видео и аудио
сигналите на опремата за репродуцирање
излегуваат од ТВ преку приемникот.
Ако го поставите „Pass Through“ на
„OFF“, видео и аудио сигналите нема да
се пренесуваат кога струјата е исклучена.
• Аудио сигналите (формат, одмерна
фреквенција, бит должина итн.) што се
пренесуваат преку HDMI приклучокот,
може да бидат потиснати од поврзаната
опрема. Проверете ги поставките на
поврзаната опрема ако сликата е лоша
или ако не излегува звук од опремата
поврзана преку HDMI кабел.
• Звукот може да биде прекинат кога
одмерната фреквенција, бројот на канали
или аудио форматот на аудио излезниот
сигнал од опремата за репродуцирање
се сменети.
продолжено
25MK
Поврзувања
4a: Поврзување на видео
опремата
• Кога поврзаната опрема не
е компатибилна со технологија
заштитена со авторски права (HDCP),
сликата и/или звукот од приклучокот
HDMI TV OUT може да се искриви
или изгуби.
Во тој случај, проверете ја
спецификацијата на поврзаната опрема.
• Можете да уживате во аудио со висока
бит брзина (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), повеќеканален линеарен
PCM само со HDMI врска.
• Поставете ја резолуцијата на сликата на
опремата за репродуцирање на повеќе
од 720p/1080i за да уживате во аудио со
висока бит брзина (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD).
• Резолуцијата на сликата од опремата за
репродукција може ќе треба да биде на
определени поставки пред да можете
да уживате во повеќеканален линеарен
PCM. Погледнете ги упатствата за работа
на опремата за репродуцирање.
• За да уживате во 3D слики, поврзете
3D-компатибилна ТВ и видео опрема
(Blu-ray диск плеер, Blu-ray диск снимач,
PlayStation 3 итн.) со приемникот
користејќи HDMI кабли со голема
брзина, ставете 3D очила, а потоа
репродуцирајте 3D-компатибилна
содржина.
• Во зависност од ТВ или видео опремата,
3D сликите може да не се прикажат.
Проверете ги 3D форматите на слика
кои се поддржани од приемникот
(страница 132).
• Не секоја HDMI опрема ги поддржува
сите функции коишто се дефинирани со
специфичната HDMI верзија. На пример,
опрема што поддржува HDMI,
верзија 1.4, може да не поддржува
аудио повратен канал (ARC).
• За детали, упатете се на оперативните
упатства на секоја поврзана опрема.
26MK
При поврзување кабли
• Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле AC кабелот за
струја (главен вод).
• Не е неопходно да ги поврзете сите кабли.
Поврзете во зависност од достапноста на
приклучоците на поврзаната опрема.
• Употребете HDMI кабел со голема
брзина. Ако употребите стандарден
HDMI кабел, 1080p, Deep Color
(Длабочина на боја) или 3D сликите може
да не се прикажуваат добро.
• Не препорачуваме користење на HDMIDVI кабел за конверзија. Кога ќе поврзете
HDMI-DVI кабел за конверзија со DVI-D
опрема, звукот и/или сликата може да се
изгубат. Поврзете одделни аудио или
дигитални кабли за поврзување, потоа
поставете го „Input Assign“ во менито
Input Option кога звукот не излегува
правилно.
• Кога поврзувате оптички дигитални
кабли, вметнете ги приклучоците право
додека не влезат на место.
• Не виткајте ги и не врзувајте ги
оптичките дигитални кабли.
Совет
Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
и 96 kHz одмерни фреквенции.
Ако сакате да поврзете неколку
дигитални опреми, но не
можете да најдете
неискористен влез
Погледнете „Користење на звук/слики
од други влезови (Input Assign)“
(страница 89).
Конверзија на видео сигнали
Овој приемник е опремен со функција за
конверзија на видео сигнали. За детали,
погледнете „Функција за конверзија на
видео сигнали“ (страница 31).
Поврзување Blu-ray диск плеер, DVD плеер
Поврзувања
Blu-ray диск плеер, DVD плеер
Аудио/видео
сигнали
Видео сигнали
Аудио сигнали
или
или
A
B
C
D
A HDMI кабел (не е даден)
Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или Sony HDMI кабел.
B Сложен видео кабел (не е даден)
C Видео кабел (не е даден)
D Коаксијален дигитален кабел
(не е даден)
E Оптички дигитален кабел (не е даден)
F Аудио кабел (не е даден)
или
E*
F
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
* Кога ќе ја поврзувате опремата којашто има
OPTICAL приклучок, поставете го „Input
Assign“ во менито Input Option (страница 89).
Забелешка
Осигурете се дека сте ја промениле стандардната
поставка на BD/DVD input копчето на
далечинскиот управувач така што ќе можете да
го користите копчето за да го контролирате DVD
плеерот. За детали, погледнете „Програмирање
на далечинскиот управувач“ (страница 113).
27MK
Поврзување на сателитски пребарувач, кабелски ТV пребарувач
Сателитски пребарувач, кабелски ТV пребарувач
Видео сигнали
Аудио/видео сигнали
Аудио сигнали
или
A
B
C
A HDMI кабел (не е даден)
Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или Sony HDMI кабел.
B Сложен видео кабел (не е даден)
C Видео кабел (не е даден)
D Оптички дигитален кабел (не е даден)
E Аудио кабел (не е даден)
28MK
или
D
E
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
Поврзување на PlayStation 3
Поврзувања
Поврзување на iPhone, iPod за
видео содржини
PlayStation 3
Аудио/видео сигнали
A
A
A „Apple“ сложен AV кабел (не е даден)
A HDMI кабел (не е даден)
Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или Sony HDMI кабел.
29MK
Поврзување на друга опремата
DVD снимач, видеорекордер
Аудио сигнали
*
Видео
сигнали
A *
Аудио/видео
сигнали
B
C
D
Видео камера,
видео игра
A Аудио кабел (не е даден)
B Видео кабел (не е даден)
C HDMI кабел (не е даден)
Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или Sony HDMI кабел.
D Аудио/видео кабел (не е даден)
* Ако сакате да снимате, мора да го направите
ова поврзување (страница 54).
30MK
Забелешка
Осигурете се дека сте ги смениле стандардните
поставки на VIDEO 1 копчето за внесување на
далечинскиот управувач така што ќе можете да
го користите копчето за да го контролирате DVD
снимачот. За детали, погледнете “Програмирање
на далечинскиот управувач” (страница 113).
Функција за конверзија на видео сигнали
OUTPUT
приклучок
INPUT
приклучок
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Видео сигналите се емитуваат.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
* HDMI видео сигналите не може да се конвертираат до составни видео сигнали и сложени
видео сигнали.
Како стандардна поставка, видео сигналите внесени од поврзаната опрема се изнесуваат
како што е прикажано во табелата погоре. Препорачуваме да ја поставите функцијата за
видео конверзија да соодветствува на резолуцијата на мониторот што го користите.
За детали, погледнете „Video Settings мени“ (страница 101).
Забелешки за конверзија
на видео сигнали
• Кога видео сигналите од
видеорекордерот итн., се конвертирани
во овој приемник и потоа се гледаат на
телевизорот, сликата на ТВ екранот може
да биде хоризонтално искривена или не
мже да се види слика, во зависност од
статусот на излезот на видео сигналот.
• Ако со видеорекордерот користите коло
за подобрување на сликата, тоа може да
влијае на конверзијата на видео сигналот.
Се препорачува да ја исклучите оваа
функција на видеорекордерот.
• Конвертираната излезна HDMI слика
не поддржува x.v.Color (x.v.Colour),
Deep Color (Длабока боја) и 3D.
• Конвертираните видео сигнали
излегуваат низ HDMI TV OUT
приклучокот.
• Резолуцијата на сигналите што
излегуваат од HDMI TV OUT
приклучокот се конвертирани до 1080p.
• Поставете ја „Resolution“ на
„AUTO(CVBS)“ или „480/576i“ во менито
за Видео поставки за да ги изнесат видео
сигналите од MONITOR VIDEO OUT,
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
приклучоците кога двата се поврзани.
За поврзување на опремата
за снимање
Кога снимате, опремата за снимање
поврзете ја со VIDEO 1 VIDEO OUT
приклучоците од приемникот. Поврзете
ги каблите за влезни и излезни сигнали
со истиот вид на приклучок, бидејќи
VIDEO OUT приклучоците немаат
функција за конверзија нагоре.
Забелешка
Сигналите кои излегуваат од HDMI TV OUT или
MONITOR OUT приклучоците може да не се
снимат добро.
31MK
Поврзувања
Приемникот е опремен со функција за конверзија на видео сигнали.
• Сложените видео сигнали може да излезат како HDMI видео и составни видео сигнали.
• Составните видео сигнали може да излезат како HDMI видео и сложени видео сигнали.
4b: Поврзување на аудио
опремата
Поврзување на iPhone, iPod,
USB уред
Поврзување на Super Audio CD
плеер, CD плеер, MD дек,
касетофон
Super Audio
CD плеер,
CD плеер
A
A
iPhone, iPod,
USB уред
A USB кабел (не е даден)
A
MD дек,
Касетофон
A Аудио кабел (не е даден)
32MK
Пред поврзување на антените (воздушни),
проверете дали сте го исклучиле AC
кабелот за струја (главен вод).
FM жична антена (воздушна) (дадена)
AM антена рамка (воздушна)
(дадена)
6: Поврзување со мрежата
Конфигурирање на домашната мрежа
со DLNA-соодветни уреди.
Ако вашиот сервер (компјутер итн.)
е поврзан со интернет, можете
и приемникот да го поврзете со интернет,
преку жичната LAN врска.
Забелешка
Методот што се користи за поврзување на
вашиот сервер (компјутер итн.) со интернет
зависи од уредите, вашиот ISP, серверот и од
рутерот којшто се користи.
Системски потреби
Потребно е следното системско
опкружување за употреба на домашната
мрежа, музичките услуги и функцијата
PARTY STREAMING на приемникот.
Широкопојасна врска
Потребна е широкопојасна врска со
интернет за да ги слушате музичките
услуги и да го ажурирате софтверот
на приемникот.
Забелешки
• За спречување на шум, држете ја AM антената
рамка (воздушна) подалеку од приемникот и од
другата опрема.
• Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле FM
жичната антена (воздушна).
• По поврзување на FM жичната антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
Модем
Ова е уредот што е поврзан со
широкопојасната врска за комуницирање
со интернетот. Некои од овие уреди
се интегрирани во рутерот.
Рутер
• Користете рутер компатибилен со брзина
на пренос од 100 Mbps или поголема
за да уживате во содржината на
домашната мрежа.
• Препорачуваме да користите рутер
опремен со вграден DHCP (Протокол за
динамичко конфигурирање на главниот
компјутер) сервер.
Оваа функција автоматски доделува
IP адреси на LAN.
продолжено
33MK
Поврзувања
5: Поврзување на антените
(воздушни)
LAN кабел (CAT5)
• Препорачуваме да го користите овој
тип на кабел за жична LAN.
На некои LAN плоснати кабли лесно
им влијае шумот. Препорачуваме да
користите нормален тип на кабли.
• Ако приемникот се користи во средина
каде што има шум од снабдување со
енергија од електричните производи или
во гласна мрежна средина, употребете
заштитен тип на LAN кабел.
Сервер
Серверот е уред којшто доведува содржина
(музика, слики и видеа) до DLNA уредот на
Домашната мрежа. Уредот што може да се
употреби како сервер (компјутер итн.)
мора да биде поврзан со жичната LAN
домашна мрежа*.
* За детали за сервири коишто се компатибилни
со овој приемник, видете страница 70.
34MK
Пример на конфигурација
Поврзувања
Следната слика е пример за конфигурација на домашна мрежа со приемник, сервер.
Препорачуваме да користите жично поврзување.
LAN кабел
(не е даден)
Интернет
Модем
Сервер
LAN кабел
(не е даден)
Рутер
Забелешка
Аудио репродуцирањето на серверот (компјутер
итн.) повремено може да биде прекинато кога
користите безжично поврзување
35MK
7: Поврзување на AC кабел
за струја (главен вод)
Поврзете го AC кабелот за струја (главен
вод) со ѕидниот штекер.
AC кабел за струја (главен вод)
Подготвување на приемникот
Иницијализација на
приемникот
Пред употребување на приемникот за
првпат, иницијализирајте го приемникот
со изведување на следната постапка. Оваа
постапка може да се употреби и за враќање
на фабрички стандардни поставки.
Користете ги копчињата на приемникот
за да ја изведете оваа операција.
?/1
Кон ѕидниот штекер
Забелешка
Осигурете дека сте го вклучиле приемникот
кога видео и аудио сигналите на опремата
за репродуцирање излегуваат од ТВ преку
приемникот. Ако доводот на струја на
приемникот не е вклучен, нема да се
емитуваат ни видео ни аудио сигнали.
36MK
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите приемникот.
2
Задржете ?/1 пет секунди.
На екранот некое време се појавува
„CLEARING“, потоа преминува во
„CLEARED !“.
Промените или приспособувањата
направени на поставките сега се
ресетирани на стандардните.
Поставување на звучниците
4
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „SP Pattern“,
потоа притиснете
или b.
5
Притиснете V/v повторливо
за да ја изберете шемата на
звучници која ја сакате,
потоа притиснете
.
6
Притиснете RETURN/EXIT O.
Избирање на шема на звучниците
1
Подготвување на приемникот
Изберете ја шемата на звучник според
системот на звучници што го користите.
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „ Settings“,
потоа притиснете
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТV екранот.
Поставување на сараунд задните
звучници
Можете да ја смените употребата на
звучниците поврзани со SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B терминалите во
согласност со наменетата употреба.
Забелешки
3
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „Speaker“, потоа
притиснете
или b.
• Оваа постапка е достапна само ако „SP Pattern“
е поставена на поставка без сараунд заден
и преден висок звучник.
• Бидете сигурни дека сте го поставиле
„SB Assign“ пред да изведете автоматска
калибрација.
1
Притиснете MENU.
На ТV екранот се појавува менито.
2
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „ Settings“,
потоа притиснете
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТV екранот.
продолжено
37MK
3
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „Speaker“, потоа
притиснете
или b.
4
Повторливо притиснете на V/v
за да изберете „SB Assign“,
потоа притиснете
или b.
5
Притиснете V/v повторливо
за да го изберете параметарот
што го сакате, потоа
притиснете
.
• Speaker B: Ако поврзете
дополнителен систем на преден
звучник со SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B терминалите, изберете
„Speaker B“.
• BI-AMP: Ако поврзете дополнителен
систем на предни звучници со
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
терминалите користејќи врска на
bi-засилувач, изберете „BI-AMP“.
• OFF: Ако поврзете сараунд задни
или предни високи звучници со
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
терминалите, изберете „OFF“.
6
Притиснете RETURN/EXIT O.
Избирање на предниот звучник
Можете да ги изберете предните звучници
што сакате да ги употребите.
Користете ги копчињата на приемникот
за да ја изведете оваа операција.
SPEAKERS
38MK
Притиснете SPEAKERS повторливо
за да го изберете системот на
преден звучник што сакате да
го употребите.
Можете да ги потврдите избраните
терминали за звучниците со проверка на
индикаторот на плочата на екранот.
Индикатори Избрани звучници
SP A
Звучникот што е поврзан со
терминалите SPEAKER FRONT A.
SP B*
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Звучникот што е поврзан со
терминалите SPEAKER FRONT A
и со терминалите SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(паралелно поврзување).
„SPK OFF“ се појавува на екранот
на плочата.
Не се емитуваат аудио сигнали од
ниту еден од терминалите на
звучниците.
* За да изберете „SP B“ или „SP A B“, поставете го
„SB Assign“ на „Speaker B“ во менито Speaker
Settings (страница 37).
Забелешка
Оваа поставка не е достапна кога се поврзани
слушалки.
Користење АВТОМАТСКА
КАЛИБРАЦИЈА
Овој приемник е опремен со функцијата
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
што ви овозможува да изведете автоматска
калибрација како што следува:
• Проверете ја поврзаноста помеѓу секој
звучник и приемникот.
• Прилагодете го нивото на звучникот.
• Измерете го растојанието на секој
звучник од вашата позиција на седење.1)
• Измерете ја големината на звучникот.1)
• Измерете ги карактеристиките на
фреквенцијата (EQ).1)
• Измерете ги карактеристиките на
фреквенцијата (Фаза).1)2)
1) Резултатот од мерењето не се користи кога
е избран „A. DIRECT“.
Резултатот од мерењето не се користи кога се
добиваат Dolby TrueHD или DTS-HD сигнали
со одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.
DCAC е дизајниран да постигне соодветен
баланс на звук од вашата соба. Сепак,
можете рачно да ги приспособите нивоата
на звучниците по ваша желба. За детали,
погледнете „Test Tone“ (страница 98).
Поставување на автоматската
калибрација
Пред да изведете автоматска
калибрација
Пред да изведете автоматска калибрација,
проверете ги следните ставки.
• Поставете ги и поврзете ги звучниците
(страница 19, 21).
• Поврзете го само дадениот
оптимизирачки микрофон во AUTO CAL
MIC приклучокот. Не поврзувајте други
микрофони во овој приклучок.
• Поставете го „SB Assign“ на „BI-AMP“
во менито за поставки на звучници
ако користите bi-засилувач врска
(страница 92).
• Поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито за Поставки на звучници ако
користите предна B врска за звучници
(страница 37).
• Проверете излезот на звучниците да не
е поставен на „SPK OFF“ (страница 38).
• Осигурете се дека не ја користите PARTY
STREAMING функцијата (страница 79).
• Исклучете ги слушалките.
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеѓу оптимизирачкиот микрофон
и звучниците за да се избегнат грешки
во мерењето.
• Земете точни мерки осигурувајќи се
дека средината е без шум и е тивка.
Оптимизирачки
микрофон
Пример за користење на сараунд
задни звучници
1
Избирете ја шемата на
звучниците (страница 37).
Ако поврзете предни високи
звучници, изберете ја шемата којашто
има предни високи звучници (5/x.x
или 4/x.x) секојпат кога ќе изведувате
aвтоматска калибрација.
Инаку, карактеристиките на предните
високи звучници не може да се
измерат.
продолжено
39MK
Подготвување на приемникот
2)
Забелешки
• Звучниците емитуваат многу гласен звук за
време на калибрацијата и јачината не може
да се приспособи. Посветете внимание на
вашето соседство и на присутните деца.
• Ако функцијата за нечујно е активирана
пред да изведете автоматска калибрација,
таа автоматски ќе се исклучи.
• Не може да се направат точни мерења или
да се изведе автоматска калибрација кога
се користат посебни звучници, како што
се диполните звучници.
2
Поврзете го дадениот
оптимизирачки микрофон во
AUTO CAL MIC приклучокот.
3
Поставете го оптимизирачкиот
микрофон.
Изведување Автоматска
калибрација
?/1
Поставете го оптимизирачкиот
микрофон на вашата седечка положба.
Употребете стол или троножец така
што оптимизирачкиот микрофон
ќе остане на истата висина како
вашите уши.
Копчиња
за внесување
Потврдете поставка на активен
субвуфер.
• Кога е поврзан субвуфер, вклучете го
и засилете го гласот пред да го активирате
субвуферот. Свртете го LEVEL веднаш до
средната точка.
• Ако поврзете субвуфер со функцијата
вкрстена фреквенција, поставете ја
јачината на звукот на максимум.
• Ако поврзете субвуфер со функцијата
автоматски подготвено, поставете ја на
исклучено (деактивирано).
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
Забелешка
Во зависност од карактеристиките на
субвуферот што го користите, вредноста на
растојанието на поставување може да биде
различна од вистинската положба.
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Притиснете MENU.
На ТV екранот се појавува менито.
2
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „ Settings“,
потоа притиснете
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТV екранот.
40MK
3
Забелешка
Ако на екранот се појави код на грешка,
видете „Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација“ (страница 42).
7
Притиснете V/v повторливо за
да ја изберете ставката што ја
сакате, потоа притиснете
.
• Retry: Повторно изведува автоматска
калибрација.
• Save: Меморирајте ги резултатите од
мерењето и излезете од процесот на
поставување.
• Warning: Прикажува
предупредување поврзано со
резултатите од мерењето. Погледнете
„Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација“
(страница 42).
• Exit: Излегува од процесот на
поставување без меморирање на
резултатите од мерењето.
Притиснете B/b повторливо за
да изберете „Standard“, потоа
притиснете
.
Видот на калибрација автоматски се
поставува на „Engineer“.
8
Меморирајте ги резулатите од
мерењето.
Изберете „Save“ во чекор 7.
Забелешки
5
Притиснете
„START“.
6
Мерењето ќе започне за пет
секунди.
• Можете да го изберете видот на
калибрација којшто го сакате со
користење на „Custom“ aвтоматска
калибрација (страница 43).
• A.P.M. (Automatic Phase Matching)
функцијата се активира откако ќе ги
меморирате резултатите од мерењето.
• A.P.M. (Automatic Phase Matching)
функцијата не работи во следните случаи.
– Видот на калибрација е поставен на
„Off“ кога користите „Custom“
автоматска калибрација (страница 43).
– Кога се примаат Dolby TrueHD
или DTS-HD сигнали со одмерна
фреквенција поголема од 48 kHz.
за да изберете
Процесот на мерење ќе трае
приближно 30 секунди со тест тон.
Кога мерењето ќе заврши, ќе се
огласи сигнал и екранот се менува.
9
Исклучете го оптимизирачкиот
микрофон од приемникот.
Забелешка
Ако го преместите звучникот, препорачуваме
повторно да изведете автоматска калибрација за
да уживате во сараунд звук.
продолжено
41MK
Подготвување на приемникот
4
Притиснете V/v повторливо за
да изберете „Auto Cal.“, потоа
притиснете
или b.
Совети
• Можете да ја смените мерната единица на
растојанието во „Distance Unit“ во менито
за Поставки на звучници (страница 99).
• Големината на звучникот („Large“/„Small“) се
определува според следните карактеристики на
фреквенцијата. Резултатите од мерењето може
да варираат, во зависност од положбата на
оптимизирачкиот микрофон и звучниците
и од обликот на собата. Се препорачува да ги
примените резултатите од мерењето. Сепак, тие
поставки можете да ги смените во менито за
Поставки на звучници. Прво меморирајте ги
резултатите од мерењето, потоа обидете се да ги
смените поставките.
За откажување на автоматската
калибрација
Функцијата Автоматска калибрација
ќе биде откажана кога ќе го извршите
следново за време на процесот на мерење:
– Притиснете ?/1.
– Притиснете ги копчињата за внесување
на далечинскиот управувач или вклучете
го INPUT SELECTOR на приемникот.
– Притиснете MUTING или .
– Притиснете SPEAKERS на приемникот.
– Променете го нивото на јачина на звукот.
– Поврзете ги слушалките.
– Притиснете SHIFT, потоа притиснете
AUTO CAL.
Проверка на резултатите од
Автоматска калибрација
За да го проверите кодот на грешката или
пораката со предупредување добиени во
„Изведување Автоматска калибрација“
(страница 40), продолжете со следните
чекори.
42MK
Притиснете V/v за да изберете
„Warning“ во чекор 7 во
“Изведување Автоматска
калибрација” (страница 41)
потоа притиснете
.
Ако се појави порака со предупредување,
проверете ја пораката и употребете го
приемникот без промена.
Или ако е потребно, повторно изведете
автоматска калибрација.
Кога ќе се појави „Error Code“
Проверете ја грешката и повторно изведете
автоматска калибрација.
1 Притиснете
за да изберете „ENTER“.
На ТV екранот се појавува „RETRY ?“.
2 Притиснете B/b за да изберете „YES“,
потоа притиснете
.
3 Повторете ги чекорите 6 до 9 во
„Изведување Автоматска калибрација“
(страница 40).
Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација
Приказ и објаснување
Код на грешка 31
SPEAKERS е поставено на исклучено. Поставете
на други поставки за звучниците и повторно
изведете ја автоматската калибрација.
Код на грешка 32
Ниту еден од звучниците не е пронајден.
Осигурете се дека оптимизирачкиот микрофон
е соодветно поврзан и повторно изведете ја
автоматската калибрација.
Ако оптимизирачкиот микрофон е соодветно
поврзан, но кодот на грешката се уште се
појавува, кабелот на оптимизирачкиот
микрофон може да е оштетен.
Приказ и објаснување
На ТВ екранот се појавува менито.
2
3
Притиснете V/v повторливо за
да изберете „Auto Cal.“, потоа
притиснете
или b.
4
Притиснете B/b повторливо за
да изберете „Custom“, потоа
притиснете
.
5
Притиснете V/v повторливо
за да го изберете видот на
калибрација што го сакате,
потоа притиснете
.
• Full Flat: Мерењето на фреквенција
од секој звучник го прави еднолично.
• Engineer: Поставува на „стандард на
Sony соба за слушање“
карактеристики на фреквенција.
• Front Reference: Ги приспособува
карактеристиките на сите
звучници да соодветствуваат на
карактеристиките на предниот
звучник.
• Off: Го поставува нивото на
стабилизаторот на Автоматската
калибрација и на A.P.M. (Automatic
Phase Matching) функцијата на
исклучено.
Warning 41
Warning 42
Влезот од микрофонот е премногу голем.
• Растојанието помеѓу звучникот и микрофонот
можеби е премногу мало. Раздвојте ги
и повторно изведете го мерењето.
Warning 43
Растојанието и положбата на субвуферот
не може да се забележи. Ова може да
е предизвикано од шум. Обидете се да го
изведете мерењето во тивка средина.
No Warning
Нема информација за предупредување.
Совет
Забелешка
Поставете го видот на калибрација на „Off“
ако сакате да го декодирате DTS 96/24 аудио
форматот.
6
Притиснете
за да го
потврдите избраниот вид
на калибрација.
7
Повторете ги чекорите 5 до 9
во „Изведување Автоматска
калибрација“ (страница 40).
Приспособување на автоматската
калибрација
Можете да ја приспособите автоматската
калибрација со избирање на калибрацијата
што ја сакате.
Притиснете повторливо на V/v
за да изберете „ Settings“,
потоа притиснете
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТV екранот.
Warning 40
Процесот на мерење е завршен со детекција на
високо ниво на шум. Можеби ќе постигнете
подобри резултати ако се обидете повторно во
тивка средина.
Во зависност од положбата на субвуферот,
резултатите од мерењето може да варираат.
Сепак, нема да има проблем дури и ако
продолжите да го користите приемникот
со оваа вредност.
Притиснете MENU.
43MK
Подготвување на приемникот
Код на грешка 33
• Ниту еден од предните звучници не е поврзан
или поврзан е само еден преден звучник.
• Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан.
• Или левиот или десниот сараунд звучник не
е поврзан.
• Задните сараунд звучници или предните
високи звучници се поврзани иако сараунд
звучници не се поврзани. Поврзете ги сараунд
звучниците со терминалите SPEAKERS
SURROUND.
• Сараунд задниот звучник е поврзан само со
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B R терминалите. Кога
поврзувате само еден сараунд заден звучник,
поврзете го со терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B L.
• Или предниот лев висок или предниот десен
висок звучник не е поврзан.
1
Конфигурација на
мрежните поставки
на приемникот
Мрежните поставки за приемникот мора да
бидат точно поставени за да се користи
мрежната функција на приемникот.
Постапката којашто се користи за
автоматско поставување IP адреса (DHCP)
е објаснета подолу.
Во тој случај, рутерот што е поврзан со
приемникот или со интернет снабдувачот
мора да поддржува DHCP.
5
Притиснете V/v повторливо за
да изберете „Settings“, потоа
притиснете
.
6
Притиснете V/v повторливо за
да изберете „Auto Cal.“, потоа
притиснете
.
7
Притиснете V/v повторливо
за да изберете „Do Not Use“,
потоа притиснете
.
Приказот за потврдување се
прикажува на ТV екранот.
8
HOME
NETWORK
„Connecting“ се појавува на ТV
екранот.
„Complete!“ се појавува откако ќе се
завршат мрежните поставки, потоа
притиснете
.
Приказот се враќа на менито за
Мрежни поставки. (Во зависност од
мрежната средина, мрежните оставки
може да потраат.)
Ако се прикаже „No Connection“,
изведете го процесот повикувајќи
се на „Network Settings мени“
(страница 103).
V/v/b,
MENU
1
2
Притиснете HOME NETWORK за
да ја изберете функцијата за
домашната мрежа.
Притиснете MENU.
На ТV екранот се појавува менито.
3
Притиснете V/v повторливо за
да изберете „ Settings“, потоа
притиснете
или b.
4
Притиснете V/v повторливо за
да изберете „Network“, потоа
притиснете
.
44MK
Притиснете V/v повторливо
за да изберете „OK“, потоа
притиснете
.
9
Изведете ги поставките за
серверот.
За да слушате аудио содржина
меморирана на вашиот сервер, треба
да го поставите серверот (страница 70).
За рачно поставување на
мрежните поставки
Погледнете “За рачно да ја поставите
IP адресата” (страница 103) или „За рачно
да го поставите Proxy серверот“
(страница 103).
Совет
Кога ги проверувате мрежните поставки,
погледнете „За да ја проверите мрежната
информација“ (страница 103).
Водич за операција на екран
3
Листата на ставки на менито се
прикажува на ТV екранот.
Input“.
Пример: Кога ќе изберете „
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4
Притиснете V/v повторливо
за да ја изберете ставката
на менито што сакате да
ја приспособите, потоа
притиснете
за да влезете
во ставката на менито.
5
Повторете го чекорите 3 и 4 за
да го изберете параметарот
што го сакате.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Користење на менито
1
2
Променете го внесувањето на
ТV така што ќе се прикаже слика
од менито.
Притиснете MENU.
За да се вратите на претходниот
екран
Притиснете RETURN/EXIT O.
На ТV екранот се појавува менито.
За излегување од менито
Притиснете MENU.
За вклучување и исклучување
на „GUI MODE“
Притиснете GUI MODE. „GUI ON“ или
„GUI OFF“ се појавува на екранот на
плочата, во зависност од избраниот режим.
продолжено
45MK
Подготвување на приемникот
Можете да го прикажете менито на
приемникот на ТV екранот и да ја изберете
функцијата што сакате да ја користите на
ТВ екранот со притискање на V/v/B/b и
на далечинскиот управувач.
За да го прикажете менито на приемникот
на ТV екранот, проверете дали приемникот
е во „GUI MODE“ следејќи ги чекорите во
„За вклучување и исклучување на „GUI
MODE““ (страница 45).
Притиснете V/v повторливо за
да го изберете менито што го
сакате, потоа притиснете
или b за да влезете во менито.
Преглед на главните менија
Икона на мени
Input
Ја бира опремата за
влезен извор поврзана со
приемникот (страница 47).
Music
Ја бира музиката од
серверот на Домашната
мрежа (страница 74),
Музичките услуги
(страница 77), iPhone/iPod
(страница 50) или USB
уредот (страница 53).
Video
2
Опис
Притиснете V/v повторливо за
да го изберете менито што го
сакате, потоа притиснете
или b за да влезете во менито.
Листата на ставки на менито се
прикажува на ТV екранот.
Input“.
Пример: Кога ќе изберете „
Го бира видеото од iPhone/
iPod (страница 50).
FM/AM/SR
Го бира вграденото FM/
AM радио (страница 55)
или поврзаниот сателитски
пребарувач (страница 58).
Settings
Можете да ги
приспособите поставките
на звучниците, сараунд
ефектите, стабилизаторот,
аудио, видео и другите
влезови поврзани со
HDMI приклучоци
(страница 95).
3
Притиснете TOOLS/OPTIONS
додека се прикажува листата
со ставки од менито.
Се појавува менито за опции.
Користење на менијата со опции
Кога ќе притиснете TOOLS/OPTIONS,
се прикажуваат менијата со опции за
избраното главно мени. Можете да
изберете сродна функција без повторно
да го изберете менито.
1
4
Притиснете V/v повторливо
за да ја изберете ставката на
менито опции што ја сакате,
потоа притиснете
или b.
5
Притиснете V/v повторливо за
да го изберете параметарот
што го сакате, потоа
притиснете
.
Притиснете MENU.
На ТV екранот се појавува менито.
За излегување од менито
со опции
Притиснете MENU.
46MK
3
Основни операции
?/1
Копчиња за
внесување
SOUND
FIELD +/–
TOOLS/
OPTIONS
4
Вклучете ја опремата
и започнете со репродуцирање.
5
Притиснете MASTER VOL +/– или
2 +/– за да ја приспособите
јачината на звукот.
MENU
Можете да користите и MASTER
VOLUME на приемникот.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
1
Притиснете MENU.
На ТV екранот се појавува менито.
2
Изберете „
притиснете
Input“, потоа
или b.
Листата на ставки на менито се
прикажува на ТV екранот.
6
Притиснете SOUND FIELD +/– за
да уживате во сараунд звукот.
Можете да ги користите и 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., ФИЛМ (HD-D.C.S.)
или МУЗИКА копчињата на
приемникот.
За детали, погледнете страница 65.
Совети
• Можете да го завртите INPUT SELECTOR на
приемникот или да ги притиснете копчињата за
внесување на далечинскиот управувач за да ја
изберете опремата што ја сакате.
продолжено
47MK
Основни операции
Екранот на менито исчезнува и се
појавува екранот за репродуцирање
на надворешниот влез.
Внесот што може да се избере:
• BD/DVD: Blu-ray диск плеер или
DVD плеер итн., поврзан со BD/DVD
приклучок.
• GAME: PlayStation 3 итн., поврзан со
GAME приклучок.
• SAT/CATV: Сателитски пребарувач
итн., поврзан со SAT/CATV
приклучок.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR итн.,
поврзан со VIDEO 1 или VIDEO 2
приклучок.
• TV: ТV поврзан со TV приклучок.
• MD/TAPE: MD дек, касетофон итн.,
поврзани со MD/TAPE приклучок.
• SA-CD/CD: Супер аудио CD или CD
плеер итн., поврзани со SA-CD/CD
приклучок.
Репродуцирање на опрема
со влезен извор
V/v/B/b,
Изберете ја опремата што ја
сакате, потоа притиснете
.
• Можете различно да ја приспособувате
јачината на звукот во зависност од брзината
што ќе ја вклучите на MASTER VOLUME на
приемникот.
За брзо да ја зголемите или намалите јачината
на звукот: брзо свртете го копчето.
За фино приспособување: бавно свртете
го копчето.
• Можете различно да ја приспособувате
јачината на звукот во зависност од тоа колку
долго ќе го притиснете и задржите MASTER
VOL +/– или 2 +/– на далечинскиот
управувач.
За брзо да ја зголемите или намалите јачината
на звукот: притиснете и задржете го копчето.
За фино приспособување: притиснете го
копчето и веднаш ослободете го
За активирање на функцијата
нечујно
Притиснете MUTING или .
Функцијата нечујно ќе се откаже кога ќе го
направите следново.
• Повторно притиснете MUTING или .
• Зголемете ја јачината на звукот.
• Исклучете го приемникот.
• Изведете aвтоматска калибрација.
За да се избегне оштетување
на звучниците
Пред да го исклучите приемникот,
осигурете се дека сте ја намалиле
јачината на звукот.
48MK
Именување на внесот
(Name Input)
Можете да внесете име до осум карактери
за внесувањата и да го прикажете.
Попрепознатливо е да ја именувате
опремата на екранот отколку на
приклучоците.
1
Изберете го внесот што сакате
да го именувате од екранот
„
Input“.
2
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
3
Изберете „Name Input“, потоа
притиснете
или b.
4
Притиснете V/v повторливо за
да изберете карактер, потоа
притиснете b.
Можете да ја менувате положбата на
внесување нанапред и наназад со
притискање B/b.
5
Повторете го чекор 4 за да
внесете карактер еден по еден,
потоа притиснете
.
Името што го внесовте е запишано.
Репродуцирање на iPhone/iPod
Можете да уживате во музичка/видео содржина од iPhone/iPod поврзувајќи го со iPhone/
iPod терминалите на приемникот.
За детали за поврзување на iPhone/iPod, видете страница 29, 32.
Компатибилни iPod/iPhone модели
Основни операции
Можете да ги користите следните iPod/iPhone модели на овој приемник. Ажурирајте го
вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите.
iPod на допир
четврта генерација
iPod на допир
трета генерација
iPod на допир
втора генерација
iPod на допир
iPod нано прва генерација
iPod нано
шеста генерација
iPod нано
петта генерација
(видео камера)
iPod нано
четврта генерација
(видео)
iPod нано
трета генерација
(видео)
iPod нано
втора генерација
(алуминиум)
iPod класик
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Забелешки
• Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да се изгубат или
оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој приемник.
• Овој производ е дизајниран специфично за да работи со iPod/iPhone и потврдено е дека ги исполнува
стандардите за изведба на Apple.
49MK
Избирање на контролниот режим
за iPhone/iPod
Можете да го изберете контролниот режим
за iPhone/iPod користејќи го GUI менито
или iPhone CTRL на далечинскиот
управувач.
Можете да го користите GUI менито за да
пребарувате содржини на iPhone/iPod.
Исто така, можете да ги контролирате сите
опции со преглед на информациите на
екранот кога „GUI MODE“ е исклучен.
V/v/B/b,
Управување со iPhone/iPod
користејќи го режимот
„System GUI“
1
Осигурете се дека во чекор 4
избран е „System GUI“
„Избирање на контролниот
режим за iPhone/iPod“
(страница 50).
2
Изберете „iPhone/iPod“,
потоа притиснете
.
3
Од листата со содржини
изберете ја содржината што ја
сакате, потоа притиснете
.
TOOLS/
OPTIONS
Избраната содржина започнува со
репродуцирање и на ТV екранот се
појавува информација за музичката/
видео содржините.
MENU
Забелешка
iPhone
CTRL
1
Видео сигналите од iPhone/iPod се
конвертирани нагоре во овој приемник
и потоа се гледаат на телевизорот,
во зависност од статусот на излезот
на видео сигналот.
За детали, погледнете „Функција за
конверзија на видео сигнали“
(страница 31).
Притиснете MENU.
На ТV екранот се појавува менито.
2
Изберете „ Music“
или „
Video“, потоа
притиснете
или b.
Кога iPhone или iPod е поврзан, на ТV
екранот се појавува „iPhone/iPod“.
3
Изберете „iPhone/iPod“, потоа
притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
4
Изберете „System GUI“ или
„iPod“, потоа притиснете
.
За да го изберете режимот
на репродуцирање
Можете да го измените режим на
репродуцирање користејќи TOOLS/
OPTIONS на далечинскиот управувач.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Управување со iPhone/iPod
користејќи го режимот „iPod“
1
50MK
Осигурете се дека во чекор 4
избран е „iPod“ „Избирање на
контролниот режим за iPhone/
iPod“ (страница 50).
Изберете „iPhone/iPod“, потоа
притиснете
.
Притиснете USB пред да ги употребите
следните копчиња.
3
Изберете ја соджината што ја
сакате користејќи го менито
iPhone/iPod.
Притиснете
Операција
N
Започнува со репродукцијата.
X, x
Ја паузира репродукцијата.
За детали околу управување со iPhone/
iPod, погледнете ги упатствата за
работа дадени со iPhone/iPod.
m/M
Премотува напред или назад.
./>
Оди на претходната/следната
датотека.
B•/•b
Прескокнува на претходниот/
следниот албум.
За управување со iPhone/iPod
користејќи го далечинскиот
управувач
Можете да ракувате со iPhone/iPod
користејќи ги следните копчињата
на далечинскиот управувач
на приемникот.
,b
Го внесува избраниот член.
MENU,
RETURN, B
Се враќа на претходната
хиерархија на екран/папка.
V/v
Го избира претходниот/
следниот член.
REPEAT*
Внесува режим на
повторување.
SHUFFLE*
Внесува режим на мешање.
* Притиснете SHIFT, потоа притиснете го
ова копче.
SHIFT
Забелешки за iPhone/iPod
USB
V/v/B/b,
iPhone/iPod листа на пораки
RETURN
MENU
B•/•b
• iPhone/iPod се полни кога е поврзан
со приемникот додека приемникот
е вклучен.
• Не можете да пренесувате песни на
iPhone/iPod.
• Не отстранувајте го iPhone/iPod за
време на операцијата. За да избегнете
оштетување на податоците на iPhone/
iPod, исклучете го приемникот кога
го поврзувате или отстранувате
iPhone/iPod.
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
Порака и објаснување
x
Loading
Приемникот ги вчитува информациите од
iPhone или iPod.
N
X
Reading
Приемникот ги препознава и чита
информациите од iPhone или iPod.
No Support
Поврзан е неподдржан iPhone или iPod.
продолжено
51MK
Основни операции
2
Порака и објаснување
No Device
Не е поврзан iPhone или iPod.
Име на
производ
Име на модел
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
No Music/No Video
Не е најдена ни музика ни видео.
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
HP No Support
Кога iPhone или iPod е поврзан, не излегува звук
од слушалките.
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
Репродуцирање USB уред
NWZ-A826 / A828 / A829
Можете да уживате во музичка од USB
уредот поврзувајќи го со
(USB) портот
на приемникот.
За детали за поврзување на USB уред,
видете „Поврзување на iPhone, iPod,
USB уред“ (страница 32).
Форматите на музичките датотеки што
може да се репродуцираат од страна на овој
приемник се следните:
Формат на
датотеката
Наставки
MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3“
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
WMA9 Standard*
„.wma“
* Приемникот не репродуцира датотеки
кодирани со DRM.
Компатибилни USB уреди
Можете да ги користите следните Sony USB
уреди на овој приемник. Други USB уреди
не може да се користат на овој приемник.
Потврден Sony USB уред
Име на
производ
Име на модел
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
52MK
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Забелешки
• Приемникот не може да чита податоци во
NTFS формат.
• Приемникот не може да чита други податоци
освен оние кои се меморирани во првиот дел од
тврдиот диск.
• Не користете други USB уреди освен овие USB
уреди. Оперативноста на модели кои не се
дадени овде не се гарантира.
• Оперативноста може да не биде секогаш
загарантирана дури и при користење на овие
USB уреди.
• Некои од овие USB уреди може да не се
достапни во определени области.
• Кога ги форматирате горните модели,
проверете дека форматирате користејќи го
самиот модел или назначениот софтвер за
форматирање за тој модел.
• Кога поврзувате USB уред со приемникот,
осигурете се дека сте поврзале откако приказот
„Creating Library“ или „Creating Database“ на
USB уредот ќе исчезне.
AMP
SHIFT
Работење со USB уред
V/v/B/b,
MENU
1
./>,
REPEAT
FOLDER +/
–
m/M
N
Притиснете MENU.
x
На ТВ екранот се појавува менито.
2
3
X
Изберете „ Music“, потоа
притиснете
или b.
Притиснете USB или AMP пред да ги
користите следните копчиња.
Кога USB уредот е поврзан, на ТВ
екранот се појавува „USB“.
Притиснете
Операција
N
Започнува со репродукцијата.
Изберете „USB“, потоа
притиснете
.
X
Ја паузира репродукцијата.
x
Ја прекинува репродукцијата.
Можете да ракувате со USB уредот
користејќи го далечинскиот управувач
на приемникот.
На ТВ екранот се појавува
информацијата за музичка содржина.
m/M
Премотува напред или назад.
./>
Оди на претходната/следната
датотека.
FOLDER +/–
Оди на претходната/следната
папка.
REPEAT*
Внесува режим на
повторување.
За да го изберете режимот
на репродуцирање
Можете да го измените режим на
репродуцирање користејќи TOOLS/
OPTIONS на далечинскиот управувач.
• Repeat: Off / One / All / Folder
За управување со USB уредот
користејќи го далечинскиот
управувач
Можете да ракувате со USB уредот
користејќи ги следните копчиња на
далечинскиот управувач на приемникот.
* Притиснете SHIFT, потоа притиснете го
ова копче.
Забелешки за USB уредот
• Кога е неопходно поврзување со USB
кабел, поврзете го USB кабелот даден
со USB уредот што треба да се поврзе.
Погледнете ги упатствата за работа
дадени со USB уредот што треба да се
поврзе за детали за методот на работа.
• Не го поврзувајте приемникот и USB
уредот преку USB центар.
продолжено
53MK
Основни операции
USB
• Кога USB уредот е поврзан, на ТВ екранот
се појавува „Reading“.
• Може ќе бидат потребни 10 секунди пред
да се појави „Reading“ во зависност од
типот на поврзаниот USB уред.
• Кога USB уредот е поврзан, приемникот
ги чита сите датотеки на USB уредот. Ако
има многу папки или датотеки на USB
уредот, може ќе биде потребно долго
време за да заврши со читање на
USB уредот.
• Приемникот може да препознае до
– 100 папки (вклучувајќи ја и папката
„ROOT“).
– 100 аудио датотеки за секоја папка.
– 8 нивоа на папки (структура на
датотеки како дрво, вклучувајќи ја
и „ROOT“ папката).
Максикалниот број на аудио датотеки
и папки може да варира во зависност од
структурата на датотеката и папката.
Не меморирајте друг вид на датотеки
или непотребни папки на USB уредот.
• Не може да се гарантира компатибилност
со сите кодирачки/творечки софтвери
и уреди за снимање и медиуми за
снимање. Некомпатибилниот USB уред
може да даде шум или испрекинат аудио
сигнал или воопшто да не репродуцира.
• Може да биде потребно некое време за да
започне репродуцирањето кога:
– структурата на папката е премногу
сложена.
– капацитетот на меморијата е надминат.
• Не мора да значи дека овој приемник
ги поддржува сите функции дадени со
поврзниот USB уред.
• Редот на репродуцирање на приемникот
може да се разликува од редот на
репродуцирање на поврзаниот USB уред.
• Папките што немаат аудио датотеки се
прескокнуваат.
• Кога репродуцирате многу долга песна,
некои операции може да предизвикаат
задоцнување на репродукцијата.
54MK
Листа на USB пораки
Порака и објаснување
Reading
Приемникот го препознава и чита информации
од USB уредот.
Device Error
Меморијата на USB уредот не се препознава
(страница 52).
No Support
Поврзан е неподдржан USB уред, непознат
уред или USB уредот е поврзан преку USB
центар (страница 52).
No Device
Нема поврзан USB уред.
No Track
Не се најдени песни.
Снимање со користење
на приемникот
Можете да снимате од аудио опрема
(пр. CD снимач) или видео опрема
(пр. видеорекордер, DVD снимач)
користејќи го приемникот. Погледнете
во упатствата за работа што се дадени
со вашата опрема за снимање.
1
Притиснете едно од копчињата
за внесување за да ја изберете
опремата којашто сакате да
ја снимите.
Можете да користите и INPUT
SELECTOR на приемникот.
2
Подгответе ја опремата за
репродуцирање.
Пример 1 (аудио снимање):
Најдете ја радио станицата што сакате
да ја снимите.
Пример 2 (видео снимање):
Вметнете ја видео касетата што сакате
да ја копирате во видеорекордерот.
3
Подгответе ја опремата
за снимање.
Пример 1 (аудио снимање):
Вметнете празен MD или касета во
снимачот и приспособете го нивото
на снимање.
Пример 2 (видео снимање):
Вметнете празна видео лента итн. во
опремата за снимање (поврзана со
VIDEO 1 OUT приклучоците) за
да снимате.
4
Забелешки
• Некои извори содржат заштита на авторски
права за да спречат снимање. Во тој случај,
нема да можете да снимате од изворот.
• Од аналогниот излезен приклучок излегуваат
само аналогни влезни сигнали (за снимање).
• HDMI звук не може да се сними.
• Додека се снимаат само сложени видео сигнали,
функцијата автоматски подготвено на
приемникот може да се вклучи и да го прекине
снимањето. Во тој случај, поставете го „Auto
Standby“ на „OFF“ (страница 106).
Слушање на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM емитувања
преку вградениот пребарувач. Пред
операцијата, проверете дали сте ги
поврзале FM и AM антените (воздушни)
со приемникот (страница 33).
Совет
Скалата за пребарување за директно
пребарување е прикажана подолу.
Област
FM
AM
САД, Канада
100 kHz
10 kHz*
Европа, Австралија
50 kHz
9 kHz
* AM скалата за пребарување може да се измени
(страница 56).
SHIFT
Нумерички
копчиња
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
продолжено
55MK
Операции на пребарувачот
Започнете да снимате со
опремата за снимање, потоа
вклучете ја опремата за
репродуцирање.
Операции на пребарувачот
2
Изберете „ FM FM“ или „ AM AM“ од
менито, потоа притиснете
или b.
2
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете ги нумеричките
копчиња за да ја внесете
фреквенцијата.
На ТВ екранот се појавува FM или AM
мени листа.
Пример 1: FM 102.50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Пример 2: AM 1,350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Автоматско пребарување на
станица (Auto Tuning)
1
2
* Притиснете 0 само за модели од Европа
и Австралија.
Изберете „Auto Tuning“, потоа
притиснете
или b.
Совет
Приспособете ја насоката на AM антената
рамка (воздушна) за оптимален прием
откако ќе ја најдете AM станицата.
Притиснете V/v.
Притиснете V за да скенирате од ниско
кон високо, притиснете v за да
скенирате од високо кон ниско.
Приемникот прекинува со скенирање
секојпат кога ќе најде станица.
Во случај на слаб FM стерео
прием
1 Најдете ја станицата што сакате да ја
слушате користејќи Auto Tuning, Direct
Tuning (страница 56) или изберете ја
претходно поставената станица што ја
сакате (страница 57).
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
3 Изберете „FM Mode“, потоа
притиснете
или b.
4 Изберете „MONO“, потоа притиснете .
3
Притиснете
.
Ако не можете да најдете
станица
се појавува „– – – .– – MHz“ и потоа екранот
се враќа на тековната фреквенција.
Проверете дали сте ја внеле точната
фреквенција. Ако не, повторете го чекор 2.
Ако се уште не можете да најдете станица,
фреквенцијата може да не се користи во
вашата област.
Менување на AM скалата за
пребарување
(само модели во САД и Канада)
Директно пребарување на
станица (Direct Tuning)
Можете директно да ја внесете
фреквенцијата на станицата со
користење на нумеричките копчиња.
1
Можете да ја смените AM скалата на
пребарување на 9 kHz или 10 kHz
користејќи ги копчињата на приемникот.
?/1
Изберете „Direct Tuning“,
потоа притиснете
или b.
TUNING MODE
56MK
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите приемникот.
3
Изберете „Memory“, потоа
притиснете
или b.
2
Додека го држите TUNING
MODE, притиснете ?/1 на
приемникот.
4
Изберете претходно поставен
број, потоа притиснете
.
Моменталната AM скала за
пребарување е изменета на 9 kHz
(или 10 kHz).
За да ја ресетирате скалата на 10 kHz
(или 9 kHz), повторете ја гоната
постапка.
Станицата е меморирана како
избраниот претходно поставен број.
5
Претходно поставување
на FM/AM радио станици
Одење до претходно поставените
станици
1
Изберете „ FM FM“ или „ AM AM“ од
менито, потоа притиснете
или b.
2
Изберете ја претходно
поставената станица што
ја сакате.
(Preset Tuning)
Претходно поставените броеви од 1 до
30 се достапни.
Можете да меморирате до 30 FM и 30 AM
станици како ваши омилени станици.
V/v/B/b,
Именување на претходно
поставените станици (Name Input)
1
На „ FM FM“ или „ AM AM“ екранот,
изберете го претходно
поставениот број што
сакате да го именувате.
2
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
TOOLS/
OPTIONS
1
2
Најдете ја станицата што сакате
да ја поставите користејќи Auto
Tuning (страница 56) или Direct
Tuning (страница 56).
Се појавува менито за опции.
3
Изберете „Name Input“, потоа
притиснете
или b.
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
продолжено
57MK
Операции на пребарувачот
Можете да меморирате станици како
што следува:
• AM појас: AM 1 до AM 30
• FM појас: FM 1 до FM 30
Забелешки
• Во зависност поставките, на приемникот може
ќе му треба време за да ја смени AM скалата за
пребарување.
• Сите претходно поставени станици ќе бидат
избришани кога ќе ја смените скалата за
пребарување.
Повторете ги чекорите 1 до 4 за
да меморирате друга станица.
4
5
Притиснете V/v повторливо за
да изберете карактер, потоа
притиснете b.
• Некои букви што можат да се прикажат на ТВ
екранот не може да се прикажат на екранот
на плочата.
Можете да ја менувате положбата на
внесување нанапред и наназад со
притискање B/b.
Совет
Повторете го чекор 4 за да
внесете карактер еден по еден,
потоа притиснете
.
Името што го внесовте е запишано.
Примање на RDS емитувања
(само модели во Европа
и Австралија)
Приемникот ви овозможува да користите
Систем на радио податоци (RDS), кој
дозволува радио станиците да испраќаат
дополнителни информации заедно со
вообичаениот сигнал на програмирање.
Овој приемник нуди погодни RDS
карактеристики, како што е прикажување
на името на услужната програма. RDS
е достапен само за FM станици.*
* Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту
го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте
запознаени со RDS услугите во вашата област,
проверете во вашите локални радио станици
за детали.
Едноставно изберете станица на
FM појасот.
Кога ќе најдете станица којашто дава RDS
услуги, „RDS“ се осветлува и името на
услужната програма* се појавува на ТВ
екранот и на екранот на плочата.
* Ако RDS емитувањето не е примено, името
на услужната програма нема да се појави.
Забелешки
• RDS може да не работи соодветно ако
станицата што сте ја нашле не го емитува RDS
сигналот или ако јачината на сигналот е слаба.
58MK
Додека се прикажува името на услужната
програма, можете да ја проверите фреквенцијата
со повторливо притискање на DISPLAY
(страница 112).
Слушање на Сателитско
радио
(само модели во САД и Канада)
За да слушате Сателитско радио на вашиот
Sirius-Ready® приемник, ќе треба да
додадете пребарувач на Sirius Сателитско
радио (се продава одделно). Sirius
Сателитското радио е достапно за
жителите на САД (освен Аљаска и Хаваи),
Порторико и Канада.
Сателитското радио дава неверојатен
асортиман на некомерцијална музика
вклучувајќи поп, рок, народна, R&B,
Хип-Хоп, џез, класична и многу повеќе,
плус покривање на сите врвни
професионални и универзитетски
спортови, вклучувајќи „play-by-play“
и разговори и анализи за професионални
спортови. Можете да добиете исклучителна
забава, разговор, комедија, семејни
програми, локален сообраќај и вести
од вашите најверодостојни извори.
Откако ќе купите Sirius пребарувач, треба
да ја активирате и да се претплатите на
услугата за да слушате Сателитско радио.
Лесните инструкции за инсталација
и поставување се дадени со сателитскиот
пребарувач. Достапни се различни пакети
на програми, вклучувајќи ја опцијата за
додавање на програмата „The Best of XM“
кон вашиот Sirius пребарувач,
овозможувајќи ви да уживате во
најпопуларните програми меѓу двете
услуги. Во ова време „The Best of XM“
пакетот не е достапен за Sirius
претплатниците од Канада.
Семејните пакети исто така се достапни
за да се ограничат каналите коишто
прикажуваат програми за возрасни.
Подготвување за слушање
на сателитско радио
За да се претплатат на Sirius,
потрошувачите од САД треба да ја посетат
старницата www.sirius.com или да повикаат
1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474).
Потрошувачите од Канада треба да ја
посетат страницата www.siriuscanada.ca.
Поврзете го SiriusConnect Home
пребарувачот. Кога го користите
SiriusConnect Home пребарувачот,
осигурете се дека сте го поврзале AC
адаптерот даден со пребарувачот во
ѕиден штекер.
SIRIUS приклучок
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Операции на пребарувачот
Поврзување на сателитски
радио пребарувач
V/v/b,
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
Изберете „ SR SR“, потоа
притиснете
или b.
3
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
Проверување на ID бројот
1
Изберете „Sirius ID“ од менито,
потоа притиснете
.
2
Проверете го Sirius ID на ТВ
екранот и напишете го овде
во дадениот простор.
Sirius ID:_________________________
Исто така, можете да го проверите
Sirius ID користејќи ја на плочата
на екранот на приемникот.
Забелешка
Држете го SiriusConnect Home пребарувачот,
антената и AC адаптерот подалеку од кабелот на
звучникот и кабелот за струја за да избегнете
ловење на звук.
59MK
Менување на условите за прием
(Antenna Aiming)
1
Изберете „Antenna Aiming“ од
менито, потоа притиснете
.
2
Додека го проверувате
квалитетот на приемот,
приспособете ја насоката
на антената за да добиете
најдобар прием.
Избирање канал по категорија
(Category Mode)
Можете да изберете канал од една
категорија или од сите категории.
1
• All: Можете да изберете канал од сите
категории.
• (име на категорија): Можете да
изберете канал од една категорија.
Забелешка
За излегување од менито
Кога се прикажува екранот „Preset Mode“,
притиснете TOOLS/OPTIONS, потоа
притиснете V/v повторливо за да изберете
„Category Mode“.
Притиснете MENU.
Избирање канал на
сателитското радио
Изберете ја категоријата, потоа
притиснете
.
2
Изберете го каналот, потоа
притиснете
.
Избраниот канал се прима. На ТВ
екранот се појавува информацијата
за каналот.
SHIFT
Нумерички
копчиња
Забелешка
Кога ќе изберете канал во „Category Mode“, тој
канал може да не биде во категоријата што ја
сакате. Ова е затоа што еден канал може да
припаѓа на повеќе од една категорија.
Избирање канал со директно
внесување на бројот на каналот
(Direct Tuning)
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Можете директно да го внесете бројот на
каналот со користење на нумеричките
копчиња.
1
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
1
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
60MK
Изберете „ SR SR“, потоа
притиснете
или b.
2
Изберете „Direct Tuning“,
потоа притиснете
.
3
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете ги нумеричките
копчиња за да го внесете бројот
на каналот.
4
Притиснете
4
.
Достапни се претходно поставени
канали од 1 до 30, а стандардниот
канал е претходно поставен за сите
претходно поставени канали кога
ќе го купите приемникот.
Избраниот канал е запишан како
претходно поставениот канал што
сте го избрале во чекор 1.
Избраниот канал е наместен.
Можете да меморирате до 30 канали од
SIRIUS сателитското радио како ваши
омилени канали.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
2
Изберете канал што сакате да го
поставите користејќи режим
Категорија (страница 60) или
Директно пребарување
(страница 60).
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
3
Изберете „Memory“, потоа
притиснете
.
5
Повторете ги чекорите 1 до 4 за
да меморирате друг канал.
Избирање претходно поставени
канали
1
Изберете „ SR SR“ од менито,
потоа притиснете
или b.
2
Изберете го претходно
поставениот број од претходно
поставената листа, потоа
притиснете
.
Можете да изберете меморирани
претходно поставени канали од 1 до 30.
Забелешки
• Информациите за каналот што претходно
сте го поставиле може да се променат ако
Sirius XM Radio Inc. ја промени својата
програма на канали.
• Кога се прикажува екранот „Category Mode“,
притиснете TOOLS/OPTIONS, потоа
притиснете V/v повторливо за да изберете
„Preset Mode“.
Се појавува екранот за избор на
претходно поставени броеви.
61MK
Операции на пребарувачот
Претходно поставување на
каналите на сателитското
радио
Изберете го претходно
поставениот број што сакате да
го користите како претходно
поставен канал, потоа
притиснете
.
Ограничување на пристап за
специфични канали
3
Изберете „Parental Lock“,
потоа притиснете
или b.
4
Изберете “ON“, потоа
притиснете
.
(Parental Lock)
Можете да го ограничите пристапот
на определени канали користејќи го
сопствениот код за заклучување. Кодот
за заклучување стандардно е поставен
на „0000“.
Променете го кодот за заклучување пред
за првпат да ја употребите оваа функција.
Погледнете „За менување на кодот за
заклучување (Lock Code)“ (страница 62).
SHIFT
Нумерички
копчиња
Се појавува „Enter your 4-digit lock
code.“.
5
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете ги нумеричките
копчиња за да го внесете
вашиот код за заклучување
со четири цифри.
Се појавува „The channel has been
locked.“ и Родителската заштита
е поставена.
За да ги избришете броевите што
сте ги внеле, вратете се на чекор 2
со притискање RETURN/EXIT O,
а потоа повторете ја постапката горе
од чекор 2.
За менување на кодот за
заклучување (Lock Code)
1 Изберете канал на којшто сакате да
V/v/b,
го смените кодот за заклучување
користејќи режим Категорија
(страница 60) или Директно
пребарување (страница 60).
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
Се појавува менито за опции.
3 Изберете „Lock Code“, потоа
1
2
Изберете канал што сакате да го
заклучите користејќи режим
Категорија (страница 60) или
Директно пребарување
(страница 60).
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
62MK
притиснете
.
Се појавува „Enter your 4-digit lock
code.“.
4 Притиснете SHIFT, потоа притиснете
ги нумеричките копчиња за да го
внесете вашиот код за заклучување
со четири цифри.
Се појавува „Enter a new 4-digit lock
code.“.
5 Внесете нов код за заклучување
Забелешки
со четири цифри користејќи ги
нумеричките копчиња.
Се појавува „To confirm, enter your new
lock code again.“.
6 Повторно внесете го новиот код за
заклучување со нумеричките копчиња.
Се појавува „The lock code has been
changed.“.
да го слушате користејќи Директно
пребарување (страница 60).
Се појавува „Enter your 4-digit lock
code.“.
2 Притиснете SHIFT, потоа притиснете
ги нумеричките копчиња за да го
внесете вашиот код за заклучување
со четири цифри.
Каналот е наместен.
За откажување на Родителска
заштита
1 Изберете канал што сакате да го
отклучите користејќи Директно
пребарување (страница 60).
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
3 Изберете „Parental Lock“, потоа
притиснете
или b.
4 Изберете „OFF”, потоа притиснете
.
Се појавува „Enter your 4-digit lock
code.“.
5 Притиснете SHIFT, потоа притиснете
ги нумеричките копчиња за да го
внесете вашиот код за заклучување
со четири цифри.
Се појавува „The channel has been
unlocked.“ и каналот е отклучен.
продолжено
63MK
Операции на пребарувачот
За да ги слушате заклучените
канали
1 Изберете заклучен канал што сакате
• Кога ќе изберете канал користејќи Category
Mode, сите заклучени канали се прескокнуваат.
• Кога приемникот се враќа на стандардни
поставки, кодот за заклучување се враќа на
(0000), но поставките за Родителска заштита
не се отстрануваат.
• Не можете претходно да ги поставите
заклучените канали. Ако поставите Родителска
заштита за претходно поставен канал,
претходно поставената информација за
тој канал се враќа на стандардно.
• Не можете да поставите Родителската заштита
за каналите 0 и 184.
• На приемникот можете да поставите само еден
код за заклучување. Не можете да поставите
индивидуални кодови за заклучување за
секој канал.
Листа со пораки на Сателитско радио
Се појавува
порака на
ТВ екранот
[Екран]
Објаснување
Решенија
Antenna
[ANTENNA]
Антената не е соодветно
поврзана.
Проверете ја поврзаноста помеѓу SiriusConnect
Home пребарувачот и антената.
Acquiring
[ACQUIRING]
Условот за прием не е добар.
Обидете се да ја преместите антената на друга
локација.
За детали за локацијата на антената, погледнете ги
упатствата за работа дадени со SiriusConnect Home
пребарувачот.
UNSUB CH
[CALL
888-539-SIRI]
Не сте претплатени за избраниот —
канал.
SR Tuner
[SR TUNER]
SiriusConnect Home пребарувач Проверете ги сите поврзувања и потоа повторно
не е соодветно поврзан.
вклучете го системот. Исто така, проверете дали
AC адаптерот даден со SiriusConnect Home
пребарувачот е поврзан со ѕиден штекер.
Invalid
[INVALID]
Внесовте неточен број на канал. Каналот што треба да се намести е исклучен, што
се должи на промена во услугата за емитување или
приемот не е добар.
Locked CH
[LOCKED CH]
Избраниот канал е заклучен.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Информацијата за претплата
е ажурирана.
—
Updating
[UPDATING]
Информацијата за каналот
се ажурира.
—
FW UPDT
[FW UPDT]
Фирмверот на SiriusConnect
Home пребарувач се ажурира.
—
––––
Нема информација за текст
во каналот.
Ова не е грешка. Информацијата може да не се
прикаже во зависност од условите на системот,
на пример, веднаш штом системот примил канал.
64MK
Кога ја користите оваа функција, само
јачината и нивото на предниот звучник
може да се прилагодуваат.
Уживање во сараунд звук
Избирање на звучното поле
Овој приемник може да создаде
повеќеканален сараунд звук. Можете да
изберете едно од оптимизираните звучни
полиња од претходно програмираните
звучни полиња на приемникот.
SOUND
FIELD +/–
Забелешка
Не можете да изберете “A. DIRECT” кога
избирате GAME и USB како влез.
Auto Format Direct (A.F.D.) режим
Auto Format Direct (A.F.D.) режимот ви
дозволува да слушате високо веродостоен
звук и да го избирате режимот за
декодирање за слушање на 2 канален
стерео звук како повеќеканален звук.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Исто така, можете да користите
и 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.) или MUSIC на приемникот.
2 канален режим за звук
Можете да го промените излезниот звук во
2 канален звук без разлика на форматите
за снимање на софтверот кој го користите,
поврзаната опрема за репродуцирање или
поставките за звучното поле на
приемникот.
x 2CH ST. (Двоканално стерео)
Приемникот произведува звук само од
предните леви/десни звучници. Нема звук
од субвуферот.
Стандардните 2 канални стерео извори
целосно ја премостуваат обработката на
звучното поле и повеќенаменските звучни
формати се намалуваат на 2 канали.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Можете да го промените аудио на
избраниот влез на 2 канален аналоген влез.
Оваа функција ви овозможува да уживате
во аналогни извори со висок квалитет.
Претходно го поставува звукот како што
бил сниман/кодиран, без додавање на
какви било сараунд ефекти.
Сепак, за моделите во САД и Канада,
овој приемник ќе создава сигнал со ниска
фреквенција за излез до субвуферот кога
нема LFE сигнали.
x MULTI ST. (Мулти стерео)
Произведува 2 канални леви/десни сигнали
од сите звучници. Сепак, може да не
излегува звук од определени звучници,
во зависност од поставките на звучникот.
Филмски режим
Можете да ја искористите предноста на
сараунд звукот, едноставно со избирање на
едно од претходно програмираните звучни
полиња на приемникот. Тие го доведуваат
возбудливиот и моќен звук на кината во
вашиот дом.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
е новата иновативна технологија за
домашно кино на Sony, која ги користи
најновите технологии за акустична
и дигитална обработка на сигнали.
Таа се заснова на прецизни податоци
од мерењето на реакциите на
мастеринг студио.
продолжено
65MK
Уживање во сараунд звук
Притиснете SOUND FIELD +/–
повеќе пати за да го изберете
звучното поле кое го сакате.
Со HD-D.C.S., можете да уживате во Blu-ray
и DVD филмови во вашиот дом, не само
со повисок квалитет на звук, туку и со
најдобар звучен амбиент, баш онака како
што инженерот за звук на филмот имал
намера во процесот на мастеринг.
Можете да го изберете типот на ефект за
HD-D.C.S. За детали, погледнете “Surround
Settings мени” (страница 99).
x PLII MV (PLII Movie)
x HALL (Сала)
Ја репродуцира акустиката на класична
концертна сала.
x JAZZ (Џез клуб)
Ја репродуцира акустиката на џез клуб.
x CONCERT (Концерт во живо)
Ја репродуцира акустиката на сала со
капацитет од 300 места, за изведби во живо.
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic II
Movie режим. Оваа поставка е идеална за
кодирање на филмови во Dolby Surround.
Дополнително, овој режим може да
репродуцира звук во 5.1 канал за гледање
видеа на филмови во кои имало
доснимување на звук или на стари
филмови.
x STADIUM (Стадион)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Репродуцира јасен, засилен звучен
отпечаток од вашиот преносен аудио уред.
Овој режим е идеален за MP3 и друг вид
компресирана музика.
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic
IIx Movie режим. Оваа поставка ги
проширува Dolby Pro Logic II Movie или
Dolby Digital 5.1 на дискретни 7.1 филмски
канали.
x PLIIz (PLIIz Height)
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic
IIz режим. Оваа поставка ја зголемува
флексибилноста за проширување на 5.1 во
7.1 канален систем. Нејзината вертикална
опрема дава димензија на присуство
и длабочина.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Извршува декодирање на DTS Neo:6
Cinema режим. Извор снимен во 2 канален
формат се декодира во 7 канали.
Музички режим
Можете да ја искористите предноста на
сараунд звукот, едноставно со избирање на
едно од претходно програмираните звучни
полиња на приемникот. Тие го доведуваат
возбудливиот и моќен звук на концертните
сали во вашиот дом.
66MK
Го репродуцира чувството на голем,
отворен стадион.
x SPORTS (Спорт)
Го репродуцира чувството на спортски
пренос.
x P. AUDIO (Portable Audio)
x PLII MS (PLII Music)
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic II
Music режим. Оваа поставка е идеална за
нормални стерео извори како CD.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic
IIx Music режим. Оваа поставка е идеална
за нормални стерео извори како CD.
x PLIIz (PLIIz Height)
Извршува декодирање на Dolby Pro Logic
IIz режим. Оваа поставка ја зголемува
флексибилноста за проширување на 5.1 во
7.1 канален систем. Нејзината вертикална
опрема дава димензија на присуство
и длабочина.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Извршува декодирање на DTS Neo:6 Music
режим. Извор снимен во 2 канален формат
се декодира во 7 канали. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори
како CD.
Кога се поврзани слушалки.
Можете да го изберете ова звучно поле
само ако слушалките се поврзани со
приемникот.
x HP 2CH (HP (2CH))
Овој режим автоматски е избран ако
користите слушалки (освен “A. DIRECT”).
Стандардните 2 канални стерео извори
целосно го премостуваат обработувањето
на звучното поле и повеќеканалните
сараунд формати се намалуваат на
2 канали, освен LFE сигналите.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Ако поврзете субвуфер
Овој приемник ќе создаде сигнал со ниска
фреквенција за излез до субвуферот кога
нема LFE сигнал, кој претставува излез на
звучен ефект со низок премин од субвуфер
на 2 канален сигнал. Сепак, сигналот
со ниска фреквенција не се создава за
“NEO6 CIN” или “NEO6 MUS” кога сите
звучници се поставени на “Large”.
За целосно да ги искористите колата за
пренасочување на Dolby Digital басот,
препорачуваме да ја поставите отсечената
фреквенција на субвуферот што е можно
повисоко.
За да го исклучите сараунд
ефектот за филм/музика
Притиснете SOUND FIELD +/– повеќе
пати за да изберете “2CH ST.” или
“A.F.D. AUTO”.
Исто така, можете да притиснете 2CH/
A.DIRECT повеќе пати на приемникот за да
изберете “2CH ST.” или притиснете A.F.D.
повеќе пати на приемникот за да изберете
“A.F.D. AUTO”.
Забелешки за звучните полиња
• Во зависност од поставките на шемата на
звучниците, некои звучни полиња може
да не бидат достапни.
• Не можете истовремено да изберете PLIIx
и PLIIz.
– PLIIx е достапно само кога шемата на
звучниците е поставена на поставка со
сараунд на заден звучник (звучници).
67MK
Уживање во сараунд звук
Овој режим автоматски е избран ако
користите слушалки кога “A. DIRECT”
е избрано.
Ги произведува аналогните сигнали без
обработка од стабилизатор, звучно
поле итн.
– PLIIz е достапно само кога шемата на
звучниците е поставена на поставка
со сараунд на предни звучници.
• Звучните полиња за музика или филм не
функционираат во следниве случаи.
– Се добиваат DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio или
Dolby TrueHD со одмерна фреквенција
поголема од 48 kHz.
– “A.DIRECT” е избрано.
• “PLII MV”, “PLIIx MV”, “PLII MS”, “PLIIx
MS”, “PLIIz”, “NEO6 CIN” и “NEO6 MUS”
не функционираат кога шемата на
звучниците е поставена на 2/0 или 2/0.1.
• Кога е избрано едно од звучните полиња
за музика, не излегува никаков звук од
субвуферот ако сите звучници се
поставени на “Large” во менито за
поставки на звучници. Сепак, звукот
ќе излегува од субвуферот ако
– дигиталниот влезен сигнал содржи
LFE сигнали.
– предните или сараунд звучниците се
поставени на “Small”.
– “MULTI ST.”, “PLII MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MV”, “PLIIx MS”, “HD-D.C.S.”
или “P. AUDIO” е избрано.
Дигитални аудио формати поддржани од приемникот
Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој приемник зависат од
приклучоците за дигитален аудио излез на поврзаната опрема. Овој приемник ги поддржува
следниве аудио формати.
Аудио формат
Максимален број
на канали
Врска помеѓу опремата за репродуцирање
и приемникот.
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24c)
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Повеќеканален линеарен
PCMa)
7.1
×
a
a)
Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува на
форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.
b) Сигналите со одмерна фреквенција поголема од 96 kHz се репродуцираат назад на 96 kHz или на
88.2 kHz.
c) DTS 96/24 ќе се декодира како DTS кога A.P.M. (Automatic Phase Matching) функцијата е активирана.
68MK
Користење на SOUND
OPTIMIZER
Sound Optimizer ви дозволува да уживате
во јасен и динамичен звук на ниски нивоа
на јачина. Тој автоматски го калибрира
звукот кој не може да се чуе добро кога го
намалувате нивото на јачина. Откако ќе се
изврши автоматска калибрација, нивото на
звук се оптимизира за да се прилагоди на
околината.
Ресетирање на звучните
полиња до стандардните
поставки
Користете ги копчињата на приемникот
за да ја изведете оваа операција.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
Притиснете SOUND OPTIMIZER за да
изберете “S. OPT. ON”.
1
Sound Optimizer функцијата се активира.
Sound Optimizer е поставен на вклучено
и исклучено додека притискате SOUND
OPTIMIZER.
Притиснете ?/1 за да го
исклучите приемникот.
2
Додека држите MUSIC,
притиснете ?/1.
Забелешка
Оваа функција не работи кога се користи
“A. DIRECT”.
“S.F. CLEAR” се појавува на екранот
на плочата и сите звучни полиња се
ресетирани на нивните стандардни
поставки.
69MK
Уживање во сараунд звук
MUSIC
Користење на мрежни
карактеристики
За мрежните функции на
приемникот
• Можете да уживате во аудио содржина
која е складирана на DLNA-соодветен
уред (DLNA CERTIFIED™ производи)
кој има овластен DLNA знак прикажан на
уредот (страница 74).
• Можете да го користите приемникот
како уред еквивалентен на UPnP
изведувач на медиуми на вашата
домашна мрежа.
• Со Интернет врска можете да слушате
музички услуги (страница 77) и да го
ажурирате софтверот на приемникот.
• Можете да ја слушате истата музика во
исто време во различни соби, преку
PARTY STREAMING функцијата.
• Можете да регистрирате медиумски
далечински уреди за контролирање на
приемникот.
За DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
е стандардна организација формирана од
производители на различни производи
како сервери (сметачи, итн.) AV опрема и
мобилни сметачки уреди кои разменуваат
содржина (музика, фотографии и видеа).
DLNA одлучува за стандарди и објавува
овластен знак кој треба да се прикаже на
уредите кои поддржуваат DLNA стандарди.
70MK
Поставување на серверот
За да слушате аудио содржина складирана
на вашиот сервер со вашиот приемник,
треба однапред да го поставите серверот.
Следниве серверски уреди се
компатибилни со овој приемник.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 и 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV приемник
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
инсталиран на Windows 7 (страница 71)
• Microsoft Windows Media Player 11
инсталиран на Vista/Windows XP
(страница 72)
* Не е достапно во некои земји или региони.
Ако серверот има функција која го
ограничува пристапот од други уреди,
морате да ја промените поставката на
серверот за да дозволите приемникот да
му пристапи.
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player кога го користите
како сервер.
За детали околу поставките на други
серверски уреди, погледнете ги упатствата
за работа или помошта на соодветните
уреди или апликации.
Забелешка
Членовите прикажани на сметачот може да се
разликуваат од оние прикажани подолу, во
зависност од верзијата на оперативниот систем
или од компјутерската средина. За детали,
упатете се во Помошта на вашиот оперативен
систем.
Кога користите Windows 7
3
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player 12 за Windows
инсталиран од производителот 7.
За детали околу тоа како да работите со
Windows Media Player 12, погледнете во
Помош за Windows Media Player 12.
1
Се појавува прозорецот [Постави
мрежна локација].
Одете во [Старт] – [Контролна
табла].
Изберете [Приказ на мрежен
статус и задачи] под [Мрежа
и интернет].
4
Изберете [Домашна мрежа]
или [Мрежа на работа] според
околината во која приемникот
се користи.
5
Следете ги упатствата кои
се појавуваат на екранот,
во согласност со околината во
која се користи приемникот.
Се појавува прозорецот [Центар за
мрежа и споделување].
Кога поставките се завршени,
потврдете дека членот под [Прикажи
ги активните мрежи] е променет во
[Домашна мрежа] или [Мрежа на
работа] во прозорецот [Центар за
мрежа и споделување].
Совет
Ако членот кој го сакате не се појави на
екранот, обидете се да го промените типот
на екран во Контролна табла.
6
Изберете [Изменете ги
напредните параметри за
споделување].
продолжено
71MK
Користење на мрежни карактеристики
2
Изберете [Јавна мрежа] под
[Прикажи ги активните мрежи].
Ако екранот прикажува нешто
друго, а не [Јавна мрежа], одете
во чекор 6.
7
Изберете [Изберете ги опциите
за проследување медиуми...] од
[Следење медиуми].
12 Освежете го серверскиот
список.
Откако ќе завршите со поставување на
Windows Media Player 12, освежете го
серверскиот список на приемникот
и изберете го овој сервер од серверскиот
список. За детали околу избирање на
сервер, видете “За да го освежите
серверскиот список” (страница 74).
Кога користите Windows Vista/XP
8
9
Ако се појави [Континуираниот
тек на медиуми не е вклучен]
во [Опции за постојан тек
на медиуми] прозорецот,
изберете [Вклучете
континуиран тек на медиуми].
Изберете [Дозволи ce].
Се отвора прозорецот [Дозволи ги сите
медиумски уреди]. Ако сите уреди
во локалната мрежа се поставени
на [Дозволено], изберете [OK]
и затворете го прозорецот.
Овој дел објаснува како да се постави
Windows Media Player 11 инсталиран
на Vista/XP*.
За детали околу тоа како да работите со
Windows Media Player 11, погледнете во
Помош за Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 не е инсталиран
на Vista/Windows XP од производителот.
Пристапете до веб-локацијата на Microsoft,
преземете го инсталаторот, а потоа
инсталирајте Windows Media Player 11
на вашиот сметач.
1
Одете во [Старт] – [Сите
програми].
2
Изберете [Windows Media
Player].
10 Изберете [Дозволи им на сите
компјутери и медиумски
уреди].
11 Изберете [OK] за да го
затворите прозорецот.
72MK
Windows Media Player 11 започнува.
3
Изберете [Споделување
медиуми...] од менито
[Библиотека].
Ако користите Windows XP, одете на
чекор 9.
4
Кога
се прикажува,
изберете [Мрежно работење...].
Се појавува прозорецот [Центар за
мрежа и споделување].
5
9
Ако [Сподели ги моите
медиуми] во [Споделување
медиуми] прозорецот кој се
прикажува во чекор 3 не
е обележано, обележете
[Сподели ги моите медиуми],
а потоа притиснете [OK].
Се прикажува список на уреди кои
може да се поврзат.
Изберете [Прилагоди].
10 Изберете [Поставки…] што се
појавува покрај [Сподели ги
моите медиуми со:].
Се појавува прозорецот [Постави
мрежна локација].
6
Обележете [Приватно]
и изберете [Следно].
дозволи нови уреди и сметачи]
и изберете [OK].
Забелешка
Поништете го изборот на овој член откако
ќе потврдите дека приемникот може да
биде поврзан со серверот и да репродуцира
аудио содржина складирана на серверот.
12 Освежете го серверскиот
список.
7
Потврдете дека [Тип локација]
е променето во [Приватно]
и изберете [Затвори].
8
Потврдете дека [(Приватна
мрежа)] се прикажува
во [Центар за мрежа
и споделување] прозорецот
и затворете го прозорецот.
Откако ќе завршите со поставување на
Windows Media Player 11, освежете го
серверскиот список на приемникот
и изберете го овој сервер од
серверскиот список. За детали околу
избирање на сервер, видете “За да го
освежите серверскиот список”
(страница 74).
продолжено
73MK
Користење на мрежни карактеристики
11 Обележете [Автоматски
За да го освежите серверскиот
список
Кога додавате нов сервер на домашната
мрежа или кога не можете да го најдете
серверот кој го сакате на списокот,
освежете го серверскиот список.
1 Додека се прикажува серверскиот
Уживање во аудио
содржина складирана
на серверот
Можете да репродуцирате аудио содржина
складирана на серверот, преку користење
на приемникот во MP3, линеарен PCM,
WMA и AAC* формати. Аудио содржината
со DRM (Digital Rights Management)
заштита на авторски права, не може
да се репродуцира на овој приемник.
список, притиснете TOOLS/OPTIONS.
2 Изберете “Refresh”, потоа
притиснете
.
Се појавува освежениот серверски
список.
Совет
Приемникот чува историја од најмалку пет
поврзани сервери и овие сервери се појавуваат
во горниот дел на серверскиот список.
Во серверски список може да се прикажат
до 20 сервери.
* Овој приемник може да репродуцира AAC
датотеки само со наставки “.m4a”, “.mp4”
или “.3gp”.
Сервер
За да избришете сервер од
серверскиот список
1 Додека се прикажува серверскиот
Овој приемник
HOME
NETWORK
список, изберете го серверот кој сакате
да го избришете, а потоа притиснете
TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
2 Изберете “Delete”, потоа
притиснете
.
Приказот за потврдување се прикажува
на ТВ екранот.
3 Изберете “OK”, потоа притиснете
.
“Complete!” се појавува, а избраниот
сервер е избришан.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Забелешка
Дури и ако го избришете серверот од
серверскиот список, серверот ќе се појави во
списокот повторно ако приемникот го пронајде
на мрежата (како на пример кога го освежувате
серверскиот список).
74MK
1
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
Изберете „ Music“, потоа
притиснете
или b.
3
Изберете ја песната која ја
сакате, потоа притиснете
.
Започнува репродуцирањето.
Осигурете се дека излегува звук
од звучниците на приемникот.
Серверската листа се појавува на
ТВ екранот.
Ако последниот избран член (список
за репродукција, албум, папка, итн.)
се појави на ТВ екранот, притиснете
RETURN/EXIT O повеќе пати ce
додека не се појави серверскиот
список.
Кога “No Server” се појавува или кога
серверот на списокот не е достапен,
притиснете TOOLS/OPTIONS.
Изберете “Refresh”, потоа
притиснете
. Се појавува
освежениот серверски список.
• Ако изберете папка (како уметничка папка,
жанровска папка, итн.), а потоа го притиснете
копчето N, приемникот ги репродуцира сите
членови во избраната папка.
• Приемникот продолжува од последниот
избран член кога функцијата се менува на
Home Network функцијата, ce додека
приемникот е исклучен. Кога “Network
Standby” е поставено на “On”, репродукцијата
продолжува од последниот избран член, дури
и ако сте го исклучиле приемникот.
Совет
Забелешки
Исто така можете да го користите HOME
NETWORK копчето на далечинскиот
управувач за директно да ја изберете
функцијата Home Network.
• Песните кои приемникот не може да ги
репродуцира, исто така се појавуваат на ТВ
екранот. Не можете да подредите список
на песни кои може да се репродуцираат.
• “!” се појавува во горниот дел на името на
песната која не може да се репродуцира
на приемникот и при репродуцирање
се прескокнува.
• Репродуцирањето не продолжува од
последниот избран член ако го исклучите
кабелот за струја од ѕидниот штекер.
• На приемникот може да му биде потребно
време да ги прикаже членовите кога се
пребарува папка која содржи големи количини
на аудио содржина. Во овој случај, користете го
пребарувањето по клучен збор (страница 83).
Изберете го серверот во кој се
наоѓа содржината која сакате
да ја репродуцирате.
Списокот со содржината се појавува на
ТВ екранот.
Забелешка
Ако серверскиот уред поддржува
Wake-on-LAN стандард, приемникот
автоматски го вклучува серверот. Ако
серверот не го поддржува Wake-on-LAN
стандардот, вклучете го серверот однапред.
За детали околу поставките или работата на
Wake-on-LAN на вашиот сервер, погледнете
ги упатствата за работа или помошта на
вашиот сервер.
5
6
Совети
Изберете го членот (список за
репродукција, албум, папка,
итн.) кој го сакате, а потоа
притиснете
.
Ако се појави друг член, повторете го
чекор 5 за да ги намалите изборите ce
додека не се појави членот кој го
сакате. Членовите кои се прикажани
зависат од поврзаниот сервер.
продолжено
75MK
Користење на мрежни карактеристики
4
Изберете „HOME NETWORK“,
потоа притиснете
.
За да ја проверите заштитата
на авторските права
Овој приемник не може да репродуцира
датотеки во WMA формат со DRM заштита
на авторските права.
Ако WMA датотека не може да се
репродуцира на овој приемник, проверете
ја сопственоста на таа датотека на вашиот
компјутер за да видите дали авторските
права на таа датотеката се DRM заштитени.
Отворете ја папката или томот каде
е складирана WMA датотеката
и притиснете со десното копче на глушецот
врз датотеката за да го прикажете
прозорецот [Својства]. Ако има [Лиценца]
табулатор, датотеката е со DRM заштитени
авторски права и не може да се
репродуцира на овој приемник.
За да работите со Home Network
функцијата користејќи го
далечинскиот управувач
За да
Сторете го следното
Ја паузирате
репродукцијата*
Притиснете X при
репродукција.
Притиснете N за
да продолжите со
репродукцијата.
Ја запрете
репродукцијата
Притиснете x.
Одете на почетокот Притиснете ./>
на моменталната повеќе пати.
песна, претходна/
следна песна
Го изберете членот
кој сакате да го
репродуцирате
повторно.
76MK
Притиснете RETURN/EXIT
O повеќе пати, ce додека
именикот кој го сакате не
се појави.
Или притиснете TOOLS/
OPTIONS, изберете “Server
List”, а потоа изберете го
членот кој го сакате.
За да се вратите на екранот
за репродуцирање,
притиснете TOOLS/
OPTIONS и изберете
“Now Playing”.
За да
Сторете го следното
Го барате членот
кој го сакате со
користење на
клучен збор
Додека ја бирате
содржината во серверот,
притиснете SHIFT, потоа
притиснете ALPHABET
SEARCH, а потоа внесете
клучен збор (страница 83).
Го промените
серверот
Додека е запрена
репродукцијата, притиснете
TOOLS/OPTIONS. Изберете
“Server List”, а потоа
притиснете . Изберете го
серверот кој го сакате,
а потоа притиснете .
Изберете
повторено
репродуцирање
Притиснете SHIFT, а потоа
притиснете REPEAT
неколку пати, додека
или
се појавува на ТВ
екранот.
Изберете мешано
репродуцирање
Притиснете SHIFT, а потоа
притиснете SHUFFLE
повеќе пати, додека се
појавува “SHUF” на
ТВ екранот.
* Во зависност од серверот или од песната,
може да не функционира паузирањето на
репродукцијата кога е избрана Home Network
функцијата.
Слушање на музички услуги
Можете да слушате музички услуги кои
се нудат на Интернет со овој приемник
(Music Service функција).
За да ја користите оваа функција,
приемникот мора да биде поврзан на
мрежата и мрежата мора да биде поврзана
на Интернет. За детали, погледнете “6:
Поврзување со мрежата” (страница 33).
Посетете ја долната веб-локација за повеќе
информации околу Музичките услуги:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Следниве чекори објаснуваат како да
изберете “vTuner” како пример на музички
услуги кои се нудат на Интернет.
1
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
Изберете „ Music“, потоа
притиснете
или b.
3
Изберете “MUSIC SERVICES”,
потоа притиснете
.
Списокот со даватели на услугата
се појавува на ТВ екранот. Ако
приемникот автоматски ја прикаже
последната избрана услуга или
станица, притиснете RETURN/EXIT
O повеќе пати, се додека не се појави
списокот со даватели на услугата.
Музички услуги
Совет
Овој приемник
Забелешка
Пред да користите музички услуги, можеби ќе
морате да го регистрирате вашиот приемник,
во зависност од давателот на услугата. За детали
околу регистрацијата, посетете ја веб-локацијата
за корисничка поддршка на давателот на
услугата.
MUSIC
SERVICES
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Изберете “vTuner”, потоа
притиснете
.
5
Изберете ја папката или
станицата која ја сакате,
потоа притиснете
.
• Притиснете V/v за да го изберете
членот.
• Притиснете
за да одите на
следниот именик или да ја слушате
станицата.
• Притиснете RETURN/EXIT O за
да одите на претходниот именик.
Совет
Приемникот ја прикажува последната избрана
услуга или станица кога функцијата е променета
на Music Service функцијата, се додека
приемникот е исклучен. Кога “Network Standby”
е поставено на “On”, последната избрана услуга
или станица е прикажана дури и ако сте го
исклучиле приемникот.
продолжено
77MK
Користење на мрежни карактеристики
Исто така можете да го користите MUSIC
SERVICES копчето на далечинскиот
управувач за директно да ја изберете
функцијата Music Services.
Забелешка
Ако “No Service” се појавува и не можете да
добиете список на давателите на услуги,
притиснете TOOLS/OPTIONS и изберете
“Refresh”.
Претходно поставување на
станици
Можете да меморирате до 20 станици како
ваши омилени станици.
За да работите со Music Services
функцијата користејќи го
далечинскиот управувач
1
Изберете ја станицата што
сакате претходно да ја
поставите.
За да
Сторете го следното
Ја промените
станицата или
услугата
Притиснете RETURN/EXIT
O за да се вратите на
списокот со даватели на
услуги, потоа повторно
изберете ја услугата.
За повторно да се вратите на
екранот за репродуцирање,
притиснете TOOLS/
OPTIONS и изберете
“Now Playing”.
2
При прием, притиснете SHIFT,
потоа притиснете ENT/MEM.
Користите разни
функции додека
приемникот
избира или
репродуцира
станица или услуга
Притиснете TOOLS/
OPTIONS. Прикажаниот
член може да се разликува
во согласност со избраниот
член или именик.
Ги изберете
опциите за
услугата
Додека ја избирате или
репродуцирате содржината
во услугата, притиснете
TOOLS/OPTIONS. Изберет
“Service Options”, потоа
притиснете .
Содржината на опцијата за
услугата се разликува во
зависност од избраните
услуги.
Го барате членот
кој го сакате со
користење на
клучен збор
Ги прегледувате
достапните
информации
Додека ја бирате
содржината во серверот,
притиснете SHIFT, потоа
притиснете ALPHABET
SEARCH, а потоа внесете
клучен збор (страница 83).
Притиснете DISPLAY
повеќе пати за да го
прегледате името на
уметникот, името на
албумот, часовникот, итн.
Се појавува списокот со претходно
поставена меморија.
3
Изберете претходно поставен
број, потоа притиснете
.
4
Повторете ги чекорите 1 до 3 за
да меморирате друга станица.
За да ја слушате претходно
поставената станица
1 Изберете “ Music” од менито, потоа
притиснете
или b.
2 Изберете “MUSIC SERVICES”, потоа
притиснете
.
Списокот со даватели на услугата
се појавува на ТВ екранот. Ако
приемникот автоматски ја прикаже
последната избрана станица,
притиснете RETURN/EXIT O повеќе
пати, ce додека не се појави списокот
со даватели на услугата.
3 Изберете “Preset”, потоа
притиснете
.
“Preset” се појавува на горниот дел на
списокот со даватели на услугата.
4 Изберете ја претходно поставената
станица која ја сакате, потоа
притиснете
.
Совет
Користете ги нумеричките копчиња за да ја
изберете претходно поставената станица.
Притиснете го нумеричкото копче кое
78MK
соодветствува на претходно поставеното копче,
потоа притиснете
за директно да ја изберете
пертходно поставената станица.
Забелешка
Може да постојат некои станици кои не може
претходно да се постават, во зависност од
давателите на услугата. Ако се обидете
претходно да поставите таква станица,
“Not Available” се појавува на екранот.
Уживање во различни музички
услуги
Проверка на кодот за
регистрација
Аудио содржината која моментално се
репродуцира на овој приемник, исто така
може истовремено да се репродуцира на
сите уреди кои се соодветни на PARTY
STREAMING функцијата на вашата
домашна мрежа.
При PARTY текот, уред наречен “PARTY
домаќин” започнува PARTY и емитува
музика, а уред наречен “PARTY гостин” се
придружува на PARTY и добива музика од
“PARTY домаќинот”.
Пред да ја користите PARTY STREAMING
функцијата, осигурете се дека “PARTY
STREAMING” е поставено на “On”
(страница 104).
PARTY гостин
PARTY домаќин
Можеби ќе се бара од вас да го внесете
кодот за регистрација на приемникот кога
уживате во нова музичка услуга.
1 Изберете “
притиснете
Music” од менито, потоа
или b.
PARTY гостин
Користење на мрежни карактеристики
Можете да уживате во слушање на
содржината на различни музички услуги
кои се нудат на Интернет.
Посетете ја долната веб-локација за повеќе
информации околу музичките услуги,
околу тоа како да уживате во услуги и за
кодот за регистрација на приемникот.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Користење на PARTY
STREAMING функцијата
PARTY гостин
SHIFT
2 Изберете “MUSIC SERVICES”, потоа
притиснете
.
Списокот со даватели на услугата се
појавува на ТВ екранот. Ако
приемникот автоматски ја прикаже
последната избрана услуга или станица,
притиснете RETURN/EXIT O повеќе
пати, ce додека не се појави списокот со
даватели на услугата.
3 Изберете „Registration Code“, потоа
притиснете
.
Се појавува кодот за регистрација на
приемникот.
PARTY
Можете да уживате во PARTY
STREAMING функцијата со други уреди*
кои го имаат овој PARTY STREAMING знак
прикажан подолу.
продолжено
79MK
* Достапните уреди кои се во согласност со
PARTY STREAMING може да се разликуваат во
зависност од земјите или регионите. За детали
околу достапните уреди, контактирајте со
вашите најблиски продавачи на Sony.
За да затворите PARTY
Притиснете SHIFT, потоа држете PARTY ce
додека не се појави “CLOSE PARTY”.
Придружување на PARTY
Започнување на PARTY
Можете да започнете PARTY, така што
другите уреди кои ја поддржуваат PARTY
STREAMING функцијата може да ја
репродуцираат истата музика, иако се
наоѓаат во различни соби.
1
2
Осигурете се дека уредите кои
се PARTY гости се вклучени
и подготвени да се придружат
на PARTY.
Репродуцирајте го звучниот
извор кој го сакате.
Може да се емитува аудио содржина од
сите звучни извори на овој приемник.
Забелешки
• Може да се емитува само аудио содржина
на овој приемник. При PARTY домаќин,
не излегуваат видео сигнали до
телевизорот и аудиото од приемникот
ќе се намали на 2 канали.
• Кога ќе започнете PARTY како PARTY
домаќин, можеби ќе се соочите со
временски јаз помеѓу аудио излезот
и визуелниот приказ во следниве случаи.
– Се користи функцијата на Аудио
повратниот канал (ARC).
– Видео излезот на опермата е поврзан со
телевизорот и аудио излезот е поврзан
со дигиталните или аналогните влезни
аудио приклучоци на приемникот.
• Изворите со заштита на авторските права
можеби нема да се емитуваат.
3
Притиснете SHIFT, потоа
држете PARTY ce додека не
се појави “START PARTY”.
Приемникот почнува PARTY тек како
PARTY домаќин.
80MK
Приемникот може да се придружи на
PARTY што бил започнат од друг уред,
така што можете да уживате во истата
аудио содржина која се репродуцира во
различна соба.
Додека уредот на PARTY домаќинот
има PARTY, притиснете SHIFT,
потоа притиснете PARTY.
Се појавува “JOIN PARTY” и приемникот
се придружува на PARTY како PARTY
гостин.
За да напуштите PARTY
Притиснете SHIFT, потоа притиснете
PARTY.
Се појавува “LEAVE PARTY” и приемникот
напушта PARTY.
Совет
Ако “Network Standby” е поставено на “On”,
приемникот се вклучува и се придружува на
PARTY автоматски кога уредот кој е PARTY
домаќин, започнува со PARTY.
Забелешки
• Не можете да се придружите на PARTY во
следниве случаи:
– имате PARTY на овој приемник.
– веќе сте се придружиле на друго PARTY.
• Ако притиснете PARTY кога не е започнато
никакво PARTY, но уред кој е во согласност со
PARTY STREAMING врши репродуцирање,
уредот ќе го претставува PARTY домаќинот,
а приемникот ќе се придружи на PARTY како
PARTY гостин.
• Функцијата на уредот кој е PARTY гостин
автоматски се префрла на HOME NETWORK
кога уредот се придружува на PARTY. Дури
и ако уредот кој е PARTY гостин го напушти
PARTY, функцијата останува како HOME
NETWORK.
6
Ажурирање на софтверот
Со преземање на најновата верзија на
софтверот, можете да ги искористите
најновите функции. Приемникот
пристапува на Sony серверот за да го
ажурира софтверот.
Ако е достапно ново ажурирање,
“[New Software] Perform Software Update.”
се појавува на ТВ екранот кога сте поврзани
на Интернет и ја користите Home Network
или Music Services функцијата.
Осигурете се дека е сопрена другата опрема
поврзана на приемникот, пред да го
ажурирате софтверот.
За детали околу достапното ажурирање на
софтверот, погледнете ја веб-локацијата за
корисничка поддршка (страница 130).
Приемникот почнува да го проверува
достапното ажурирање на софтверот.
7
8
Притиснете HOME NETWORK за
да ја изберете функцијата за
Домашната мрежа.
2
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
3
Изберете “
притиснете
Settings”, потоа
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТВ екранот.
4
Изберете “Network”, потоа
притиснете
.
5
Изберете “Software Update”,
потоа притиснете
.
Изберете “OK”, потоа
притиснете
.
Се појавува порака која потврдува
дали се согласувате со условите на
ажурирањето на софтверот или не.
Потврдете ја пораката и исто така
прочитајте го “ДОГОВОР ЗА
ЛИЦЕНЦА НА SONY СОФТВЕР ЗА
КРАЈНИОТ КОРИСНИК”
(страница 136), потоа притиснете
.
9
Изберете “Agree”, потоа
притиснете
.
Приемникот почнува да го ажурира
софтверот. Може да помине некое
време (околу 20 минути најмногу)
за приемникот да го заврши
ажурирањето. Потребното време ќе
зависи од количеството податоци во
ажурирањата, типот на линија на
мрежата, мрежната комуникациска
средина, итн.
“Complete!” се појавува откако
ажурирањето на софтверот завршува.
Притиснете ?/1 за да го исклучите
приемникот и приемникот е ажуриран
во новата верзија.
За да ја откажете постапката
Изберете “Cancel“ во чекор 8.
продолжено
81MK
Користење на мрежни карактеристики
1
Кога се појавува “Found latest
update.”, притиснете
.
Ако ажурирањето не е достапно,
се појавува “No update required.”.
Забелешки
• Осигурете се дека нема да го исклучите
приемникот, да го исклучите мрежниот кабел
или да извршите каква било операција на
приемникот додека е во тек операцијата за
ажурирање.
• Ако се обидете да го ажурирате софтверот кога
е вклучен Бројачот за спиење, тој автоматски ќе
се исклучи.
Изберете “Update”, потоа
притиснете
.
За да се вратите на претходниот
екран
Притиснете RETURN/EXIT O пред
приемникот да почне со ажурирањето
на софтверот.
Не можете да се вратите на претходниот
екран кога почнува ажурирањето.
Порака и објаснување
No Server
Нема сервер на мрежата на која може да се
поврзе приемникот. Обидете се да го освежите
серверскиот список (страница 74).
No Track
Во избраната папка на серверот нема датотека
која може да се репродуцира.
Список со пораки за мрежните
карактеристики
Not Found
На серверот нема член кој се совпаѓа со некој
клучен збор.
Мрежни поставки
Порака и објаснување
Not in Use
Се извршува операција која моментално
е забранета.
Connection Fail
Приемникот не успеал да се поврзе на мрежата.
Музички услуги
Input Error!
Внесените вредности се неточни или неважечки.
Not in Use
Се извршува операција која моментално е
забранета.
Домашна мрежа
Порака и објаснување
Cannot Connect
Приемникот не може да се поврзе со избраниот
сервер.
Cannot Get Info
Приемникот не може да ги поврати
информациите на серверот или содржината.
Cannot JOIN
Приемникот не успеал да се придружи на
PARTY.
Cannot Play
Приемникот не може да репродуцира аудио
датотеки поради неподдржан формат на
датотека или поради ограничувања на
репродуцирањето.
Cannot START
Приемникот не успеал да се започне PARTY.
Data Error
Сте се обиделе да репродуцирате датотека која
не може да се репродуцира.
Device Full!
Не можете да регистрирате уште уреди на
списокот со уреди.
Initialize
Приемникот извршува фабрички стандардна
поставка на Network функцијата.
82MK
Порака и објаснување
Cannot Connect
Приемникот не може да се поврзе со серверот.
Cannot Get Data
Приемникот не може да добие содржина од
серверот.
Cannot Play
Приемникот не може да репродуцира услуга
или станица поради неподдржан формат на
датотека или поради ограничувања на
репродуцирањето.
Data Error
• Сте се обиделе да репродуцирате датотека која
не може да се репродуцира.
• Приемникот не ги препознава податоците
на серверот.
Need Software update
Услугата не е достапна во моменталната верзија
на софтверот на приемникот.
Посетете ја долната веб-локација за повеќе
информации околу ажурирањето на софтверот:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Нема меморирана станица на приемникот
за избраниот претходно поставен број.
No Service
Нема давател на услуги.
No Station
Нема станица во избраната услуга.
Not Available
• Избраната услуга не е достапна.
• Се извршува операција која моментално
е недостапна.
Порака и објаснување
SHIFT
Not in Use
Се извршува операција која моментално
е забранета.
Нумерички
/текстуални
копчиња
Ажурирање на софтверот
Порака и објаснување
Cannot connect
Приемникот не може да пристапи до серверот за
да ја преземе најновата верзија на софтверот.
Влезете во менито за поставки и повторно
ажурирајте го софтверот (страница 81).
ALPHABET
SEARCH
Can’t download
Приемникот не успеал да ги преземе податоците
за ажурирање додека извршувал ажурирање
на софтверот. Влезете во менито за поставки
и повторно ажурирајте го софтверот
(страница 81).
Барање член со користење
на клучен збор
Кога се прикажува список на ТВ екранот
(како список на изведувачи, список на
песни, итн.), можете да внесете клучен збор
за да го барате членот кој го сакате.
Барањето по клучни зборови е достапно
само кога се избира Home Network или
Music Service функцијата.
1
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете ALPHABET SEARCH
додека на ТВ екранот се
прикажува список со членови
(список на изведувачи, список
на песни, итн.).
Екранот за влез на клучен збор се
појавува на ТВ екранот.
2
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете ги нумеричките/
текстуалните копчиња за да
внесете клучен збор.
Клучен збор може да има до
15 карактери.
Забелешка
Внесете клучен збор кој ќе се совпадне со
буквите или збор на почетокот на името
или насловот на членот кој сакате да го
барате. Кога приемникот бара член, “The”
на почетокот на некое име и следното
празно место ќе бидат игнорирани.
продолжено
83MK
Користење на мрежни карактеристики
Update Error
Приемникот не може да го ажурира софтверот.
Исклучете го приемникот и потоа повторно
вклучете го. Приемникот ќе се обиде да го
ажурира софтверот. Ако се појави истата
порака, контактирајте со вашиот најблизок
продавач на Sony.
V/v/B/b,
3
Притиснете
.
Се појавува член кој се совпаѓа со
клучниот збор. Ако членот кој се
појавува не е оној кој го барате,
притиснете B/b за да го прикажете
претходниот/следниот член.
4
Повторете ги чекорите од 1 до
3 ce додека не го најдете членот
кој го сакате, а потоа
притиснете
.
5
Изберете ја песната која ја
сакате, потоа притиснете
Започнува репродуцирањето.
.
“BRAVIA” Sync карактеристики
Што е тоа “BRAVIA” Sync?
“BRAVIA” Sync функцијата дозволува
комуникација помеѓу Sony производите
како ТВ, Blu-ray Disc/DVD player, AV
засилувач, итн. што ја поддржуваат
контролата за HDMI функцијата.
Со поврзување на Sony опрема која
е компатибилна со “BRAVIA” Sync со
HDMI кабел (не е даден), работата се
поедноставува на следниов начин:
• Репродуцирање со еден допир
(страница 86)
• Системска аудио контрола (страница 87)
• Исклучување на системот (страница 87)
• Театар/театарски режим Sync
(страница 88)
• Избор на сцена (страница 88)
Контролата за HDMI претставува стандард
на функција со повеќе контроли, кој се
користи од HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) за HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Препорачуваме да го поврзете приемникот
на производи кои имаат “BRAVIA” Sync.
Забелешка
Во зависност од поврзаната опрема, може да не
функционира контролата за HDMI функција.
Погледнете ги упатствата за работа на опремата.
84MK
3 Вклучете ја Контролата за HDMI
Подготвување за
“BRAVIA” Sync
Приемникот е компатибилен со
функцијата “Контрола на HDMI-лесно
поставување”.
• Ако вашиот телевизор е компатибилен со
функцијата “Контрола за HDMI-лесно
поставување”, можете да ја поставите
контролата за HDMI функцијата на
приемникот и автоматски да ја
репродуцирате опремата преку
поставување на контролата за HDMI
функцијата на вашиот телевизор
(страница 85).
• Ако вашиот телевизор не е компатибилен
со функцијата “Контрола за HDMI-лесно
поставување”, поединечно поставете ја
контролата за HDMI функцијата на
приемникот, опремата за репродуцирање
и телевизорот (страница 85).
функција на телевизорот.
Функцијата Контрола за HDMI на
приемникот и сета поврзана опрема се
вклучуваат симултано. Кога ќе заврши
поставувањето, ќе се појави
“COMPLETE” на екранот на плочата.
За деталите за поставувањето на
телевизорот, погледнете во упатствата
за работа на вашиот ТВ.
Ако вашиот телевизор не
е компатибилен со функцијата
“Контрола за HDMI-лесно
поставување”
GUI MODE
V/v/b,
MENU
Функцијата Контрола за HDMI на
приемникот може симултано да се вклучи
со вклучување на функцијата Контрола за
HDMI на телевизорот.
1 Поврзете ги приемникот, телевизорот
и опремата за репродуцирање преку
HDMI врската (страница 23, 25).
(Соодветната опрема мора да биде
компатибилна со функцијата Контрола
за HDMI.)
2 Вклучете ги приемникот, телевизорот
и опремата за репродуцирање.
“BRAVIA” Sync карактеристики
Ако вашиот телевизор
е компатибилен со функцијата
“Контрола за HDMI-лесно
поставување”
1 Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2 Изберете “
Settings” од менито,
потоа притиснете
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТВ екранот.
3 Изберете “HDMI”, потоа притиснете
или b.
4 Изберете “Ctrl for HDMI”, потоа
притиснете
или b.
5 Изберете “ON“, потоа притиснете
.
Функцијата Контрола за HDMI
функција е поставена на вклучено.
6 Притиснете GUI MODE за да излезете од
менито GUI.
Ако се прикаже менито GUI,
Контролата за HDMI функција на
опремата за репродуцирање нема да
функционира правилно.
продолжено
85MK
7 Поставете ја функцијата Контрола
за HDMI на поврзаната опрема
на вклучено.
Ако функцијата Контрола за HDMI
е веќе поставена на вклучено,
не морате да ја менувате поставката.
За детали околу поставување на
телевизорот и поврзаната опрема,
погледнете во оперативните упатства
на соодветната опрема.
Забелешки
• Пред да извршите “Контрола за HDMI-лесно
поставување” на вашиот телевизор, осигурете
се дека сте ги пуштиле телевизорот и другата
поврзана опрема, вклучително и приемникот
најпрвин.
• Ако опремата за репродуцирање не може да
функционира откако ги имате направено
поставките за “Контрола за HDMI-лесно
поставување”, проверете ја Контролата за
HDMI поставката на вашиот телевизор.
• Ако поврзаната опрема не поддржува
“Контрола за HDMI-лесно поставување”,
но сепак ја поддржува Контролата за HDMI,
тогаш треба да ја поставите Контролата за
HDMI функција за поврзаната опрема пред
да извршите “Контрола за HDMI-лесно
поставување” од телевизорот.
• Ако сте го назначиле HDMI влезот на друг влез
со користење на “HDMI Assign” во HDMI
менито, функцијата за Репродуцирање со
еден допир не е достапна.
Репродуцирање на опрема
со операција со еден допир
(Репродуцирање со еден допир)
Со едноставна операција (еден допир),
опремата поврзана на приемникот
со Bravia Sync функција започнува
автоматски. Можете да уживате во
звукот/сликата со користење на
поврзаната опрема.
Кога ќе го поставите “Pass Through” на
“AUTO” или “ON”, звукот и сликата може
да излезат само од телевизорот, додека
приемникот останува во режим на
подготвеност.
Кога ќе почнете со репродукција на
поврзана опрема, работата на приемникот
и телевизорот се поедноставени на
следниов начин:
Приемник и телевизор
Се вклучува (ако се наоѓа во
режим на подготвеност)
Се менува во соодветен HDMI влез
Забелешки
• Осигурете се функцијата за Системска аудио
контрола е поставена на вклучено преку
користење на телевизиското мени.
• Во зависност од телевизорот, почетокот
на содржината може да не се појави.
• Во зависност поставките, приемникот може да
не се вклучи кога “Pass Through” е поставено на
“AUTO” или “ON”.
Совет
Исто така, можете да изберете поврзана опрема,
како Blu-ray диск/DVD плеер од менито на
телевизорот. Приемникот и телевизорот
автоматски ќе се префрлат на соодветниот
HDMI влез.
86MK
Забелешки
Уживање на ТВ звук од
звучниците поврзани
на приемникот
(Системска аудио контрола)
Можете да слушате ТВ звук од звучниците
поврзани на приемникот преку едноставна
операција.
Можете да работите со функцијата
Системска аудио контрола со користење
на менито на телевизорот. За детали,
погледнете во оперативните упатства
на телевизорот.
ТВ
Ја поставува
системската
аудио
контрола на
вклучено
Произведува
звук од
телевизорот
Исто така, можете да ја користите
функцијата Системска аудио контрола како
што следува.
• Ако го вклучите приемникот додека
е вклучен телевизорот, функцијата
Системска аудио контрола автоматски
ќе се активира за да произведе звук на
телевизорот преку звучниците поврзани
на приемникот. Сепак, ако го исклучите
приемникот, звукот ќе излезе од
звучниците на телевизорот.
• Кога ќе го прилагодите гласот на
телевизорот, функцијата Системска
аудио контрола симултано го
прилагодува гласот на приемникот.
Исклучување на
приемникот со телевизорот
(Исклучување на системот)
Кога ќе го исклучите вашиот телевизор
со користење на копчето POWER на
далечинскиот управувач на телевизорот,
приемникот и поврзаната опрема
автоматски се исклучуваат.
Исто така, можете да го користите
далечинскиот управувач на приемникот
за да го исклучувате телевизорот.
AV ?/1
TV
Притиснете TV, потоа притиснете
AV ?/1.
Телевизорот, приемникот и опремата
поврзана преку HDMI се исклучуваат.
Забелешки
• Поставете ја функцијата на склопката за
доводот на струја на “ON” пред да ја користите
функцијата за Исклучување на системот.
За детали, погледнете во оперативните
упатства на телевизорот.
• Во зависност од поврзаната опрема, може
да не биде исклучена. За детали, видете ги
оперативните упатства на поврзаната опрема.
87MK
“BRAVIA” Sync карактеристики
Го намалува
гласот на
телевизорот
Приемник
• Се вклучува
(ако се наоѓа
во режим на
подготвеност)
• Се менува во
соодветен
HDMI влез
• Ако Системската аудио контрола не
функционира во согласност со поставките на
вашиот телевизор, погледнете ги упатствата
за работа на телевизорот.
• Кога “Ctrl for HDMI” е поставено на “ON”,
“Audio Out” поставките во HDMI Settings
менито ќе се постави автоматски, врз основа
на поставките на Системски аудио контроли.
• Ако телевизорот е вклучен пред да се вклучи
приемникот, телевизорот моментално ќе го
изгуби излезот на гласот.
Уживање во филмови со
оптимално звучно поле
(Театар/театарски режим Sync)
Притиснете THEATER или THEATRE
на далечинскиот управувач на
телевизорот или на Blu-ray диск
плеерот, додека го насочувате
далечинскиот управувач кон
телевизорот.
Звучното поле се префрла на “HD-D.C.S.”.
За да се вратите на претходното звучно
поле, повторно притиснете THEATER
или THEATRE.
Забелешка
Други операции
Користење на функцијата за
автоматска јачина на звукот
Можете автоматски да ја прилагодувате
јачината на звукот во зависност од
влезниот сигнал или содржината од
поврзаната опрема (ADVANCED AUTO
VOLUME функција).
Оваа функција е корисна, на пример кога
звукот на некоја реклама е погласен од
телевизиските програми.
AMP
Звучното поле може да не се префрли во
зависност од телевизорот.
Совет
Звучното поле може да се врати во претходното
поле кога го менувате влезот на телевизорот.
Уживање во оптимално
звучно поле за избраната
сцена
AUTO
VOL
(Избор на сцена)
Функцијата за Избор на сцена ви дозволува
да уживате во оптимален квалитет на
сликата и го префрла звучното поле во
согласност со избраната сцена на вашиот
телевизор.
За детали околу работата, погледнете ги
упатствата за работа на телевизорот.
Забелешка
Звучното поле може да не се префрли во
зависност од телевизорот.
88MK
Притиснете AMP, потоа притиснете
AUTO VOL.
Функцијата за автоматска јачина на звукот
се поставува на вклучено и исклучено
додека притискате AUTO VOL.
Забелешки
• Осигурете се дека сте го намалиле нивото на
гласот пред да ја исклучите оваа функција.
• Со оглед на тоа што оваа функција е достапна
само кога се внесуваат Dolby Digital, DTS
или линеарните PCM сигнали, звукот може
одеднаш да се зголеми кога менувате на
други формати.
• Оваа функција не функционира во следниве
случаи.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.
– Се добиваат Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS 96/24, DTS-HD Master Audio или
DTS-HD High Resolution Audio сигнали.
Менување помеѓу
дигитално и аналогно аудио
(INPUT MODE)
Кога ќе ја поврзете опремата на
дигиталните и на аналогните влезни аудио
приклучоци на приемникот, можете да го
поправате аудио влезниот режим на кој
било од нив или да менувате од еден на
друг, во зависност од типот на материјал
кој сакате да го гледате.
1
Завртете го INPUT SELECTOR
на приемникот за да го
изберете влезот.
Исто така, можете да ги користите
копчињата за влез на далечинскиот
управувач.
Притиснете INPUT MODE повеќе
пати на приемникот за да го
изберете аудио влезниот
режим.
Избраниот аудио влезен режим се
појавува на екранот на плочата.
• AUTO: Им дава приоритет на
дигиталните аудио сигнали. Ако
постои повеќе од една дигитална
врска, HDMI аудио сигналите
имаат приоритет.
Ако не постојат дигитални аудио
сигнали, се избираат аналогни аудио
сигнали. Кога се избира ТВ влезот,
приоритет се дава на сигналите на
Аудио повратниот канал (ARC). Ако
вашиот телевизор не е компатибилен
со функцијата за Аудио повратниот
Забелешки
• Некои аудио влезни режими може да не бидат
поставени врз основа на влезот.
• Кога се избира или USB влез,HOME
NETWORK, MUSIC SERVICES или SIRIUS,
“------” се појавува на екранот на плочата
и не можете да промените на други режими.
• Кога “A. DIRECT” се користи, аудио влезот
е поставен на “ANALOG”. Не можете да
изберете други режими.
• Функцијата на Аудио повратниот канал (ARC)
не функционира во следните случаи.
– Вашиот телевизор не е компатибилен со
функцијата на Аудио повратниот канал
(ARC).
– “Ctrl for HDMI” е поставено на “OFF”.
– Кога не го поврзувате приемникот на
HDMI приклучокот на телевизорот кој
е компатибилен со ARC преку HDMI кабел.
Други операции
2
канал (ARC), се избираат
дигиталните оптички аудио сигнали.
• COAX: Го специфицира влезот на
дигиталните аудио сигнали во
DIGITAL COAXIAL приклучокот.
• OPT: Го специфицира влезот на
дигиталните аудио сигнали во
DIGITAL OPTICAL приклучокот.
• ANALOG: Го специфицира влезот на
аналогните аудио сигнали во AUDIO
IN (L/R) приклучоците.
Користење на звук/слики
од други влезови
(Input Assign)
Можете одново да ги назначите аудио
и/или видео сигналите на друг влез кога
тие моментално не се користат.
Откако одново ќе ги назначите влезните
приклучоци, можете да го користите
копчето за влез (или INPUT SELECTOR
на приемникот) за да ја изберете опремата
која сте ја поврзале.
89MK
Компонентно назначување на
видео и дигитален аудио влез
Можете одново да ги назначите
COMPONENT VIDEO и DIGITAL
влезните приклучоци на друг влез,
ако стандардните поставки на
приклучоците не соодветствуваат
на вашата поврзана опрема.
Пример:
Кога го поврзувате DVD плеерот на
OPTICAL SAT/CATV IN и COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2) приклучоците.
– Назначете го OPTICAL SAT/CATV IN
приклучокот на “BD/DVD”.
– Назначете ги COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN 2) приклучоците на “BD/DVD”.
1
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
Изберете “
притиснете
3
Изберете го името на влезот кој
сакате да го назначите.
4
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Input”, потоа
или b.
Се појавува менито за опции.
5
Изберете “Input Assign”, потоа
притиснете
или b.
Се појавува “Input Assign” екранот.
6
Изберете ги аудио и/или видео
сигналите кои сакате да ги
назначите на влезот кој го
избравте во чекор 3, со
користење на V/v/B/b.
7
Притиснете
90MK
.
Име на влез
Видео
влезни
приклучоци
кои може да
се назначат
Аудио
влезни
приклучоци
кои може да
се назначат
BD/DVD
GAME
COMP.1
a*
a
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
a
CVBS
a
–
a
a*
a*
–
–
NONE
–
a*
–
–
–
a*
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
a
ANALOG
a
–
a
a*
a*
a*
a*
NONE
–
a*
–
–
–
–
–
* Стандардна поставка
Забелешки
• Не можете да назначите друг оптички влез на влезовите на кои првобитно е назначен оптички влезен
приклучок.
• Кога го назначувате дигиталниот аудио влез, INPUT MODE поставката може автоматски да се
промени.
• Едно повторено назначување е дозволено за секој влез.
Назначување на HDMI влез
Можете одново да ги назначите HDMI
влезните приклучоци на друг влез, ако
стандардните поставки на приклучоците
не соодветствуваат на вашата поврзана
опрема.
Пример:
Кога го поврзувате CD плеерот на HDMI
SAT/CATV (IN 3) приклучокот, назначете
“HDMI 3” приклучок на “SA-CD/CD”.
2
3
Изберете “HDMI”, потоа
притиснете
или b.
4
Изберете “HDMI Assign”, потоа
притиснете
или b.
5
Изберете го HDMI приклучокот
кој сакате да го назначите,
потоа притиснете
или b.
6
Изберете го името на влезот кој
сакате да го назначите, потоа
притиснете
.
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
HDMI
влезни
приклучоци
кои може да
се назначат
HDMI 1
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Стандардна поставка
91MK
Други операции
Пред повторно да ги назначите HDMI влезните
приклучоци, осигурете се дека сте го поставиле
„Ctrl for HDMI“ на „OFF“.
Име на влез
Settings”, потоа
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТВ екранот.
Забелешка
1
Изберете “
притиснете
Користење на врска на
bi-засилувач
1 Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
2
Изберете “
притиснете
Settings”, потоа
или b.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТВ екранот.
3
Изберете “Speaker”, потоа
притиснете
или b.
4
Изберете “SP Pattern”, потоа
притиснете
или b.
5
Изберете ја соодветната шема
на звучниците за да нема
сараунд на задни звучници и на
предни високи звучници, потоа
притиснете
.
6
Изберете “SB Assign”, потоа
притиснете
или b.
7
Изберете “BI-AMP”, потоа
притиснете
.
Истите сигнали кои излегуваат од
SPEAKERS FRONT A терминалите
може да излезат од SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B терминалите.
За излегување од менито
Притиснете MENU.
Забелешки
• Поставете “SB Assign” на “BI-AMP” пред
да извршите автоматска калибрација.
• Ако поставите “SB Assign” на “BI-AMP”, нивото
на звучникот и поставките за далечина на
сараундот на задни звучници и на предни
високи звучници станат неважечки и се
користат оние на предните звучници.
92MK
Користење карактеристики
за повеќе зони
Можете да уживате во слики и звук од
опремата поврзана со приемникот во зона
2, освен во главната зона. На пример,
можете да гледате DVD во главната зона
и да слушате CD во зона 2.
Кога користите IR повторувач (не е даден),
можете да работите и со опремата во
главната зона и со Sony приемникот во
зона 2 од зона 2.
За да работите со приемникот
од зона 2
Можете да работите со приемникот без
да го насочувате далечинскиот управувач
кон приемникот ако го поврзете IR
повторувачот (не е даден) на IR REMOTE
приклучокот.
Користете IR повторувач кога го
инсталирате приемникот на место каде
сигналите од далечинскиот управувач не
може да досегнат.
Правење на врска во зона 2
Произведува звук од звучници во зона 2 со користење на приемник и друг
засилувач.
Главна зона
Зона 2
STR-DN1020
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Аудио опрема
B Видео опрема
C IR повторувач (не е даден)
D Звучници
E Sony Засилувач/приемник
Други операции
93MK
Работење со приемникот од зона 2
Следниве операции се опишани за
поврзување на IR повторувач и за работење
со приемникот во зона 2. Кога IR
повторувач не е поврзан, користете
го овој приемник во главната зона.
?/1
ZONE
Копчиња за
внесување
SOURCE
1
Вклучете го главниот приемник
(овој приемник).
2
Вклучете го приемникот во
зона 2.
3
Притиснете ZONE.
Далечинскиот управувач менува во
зона 2.
4
Притиснете ?/1.
Се активира функцијата за зона.
5
Притиснете ги копчињата за
внесување за да го изберете
изворот кој го сакате.
За зона 2, излегуваат аналогни видео
и аудио сигнали.
Кога ќе изберете SOURCE, излегуваат
сигналите на моменталниот влез во
главната зона.
6
94MK
Прилагодете до соодветен глас
со користење на приемникот
во зона 2.
За да излезете од работењето
во зона 2
Притиснете ZONE, потоа притиснете ?/1.
Совети
• Дури и кога овој приемник се наоѓа во
режим на подготвеност (притиснете ?/1 на
далечинскиот управувач за да го исклучите овој
приемник), приемникот во зона 2 останува
вклучен. За да ги исклучите сите приемници,
истовремено притиснете ?/1 и AV ?/1 на
далечинскиот управувач (SYSTEM STANDBY).
• Само сигналите од опремата поврзана со
аналогните влезни приклучоци излегуваат низ
ZONE 2 OUT приклучоците. Не излегуваат
никакви сигнали од опремата поврзана само
со дигиталните влезни приклучоци.
• TV, GAME, USB, HOME NETWORK и MUSIC
SERVICES влезовите може да се изберат само
во главната зона.
• Кога ќе се избере SOURCE, сигналите кои
влегуваат во HDMI IN приклучоците, DIGITAL
IN приклучоците и USB портот, не излегуваат
од ZONE 2 OUT приклучоците.
• Кога ќе се избере SOURCE, аудио сигналите
од домашната мрежа и музичките услуги не
излегуваат од ZONE 2 OUT приклучоците.
• Можете да изберете или “FM” или “AM” од
главната зона и зона 2. Приоритет се дава на
изборот кој бил најскоро избран, дури и ако е
веќе избран различен избор во една од зоните.
• Можете да го изберете само истиот канал од
“SIRIUS” кога симултано слушате и во главната
зона и во зона 2. Се дава приоритет на каналот
кој најскоро бил избран, дури и ако е веќе
избран различен канал во која било зона.
Прилагодување на поставки
2
Користење на менито
Settings
Изберете “ Settings” од
менито, потоа притиснете
или b за да влезете во режимот
за мени.
Списокот на менито Settings се
прикажува на ТВ екранот.
Можете да прилагодите разни поставки за
звучници, сараунд ефекти, итн. со
користење на менито Settings.
За да го прикажете менито на приемникот
на ТВ екранот, осигурете се дека
приемникот се наоѓа во “GUI MODE” преку
следење на чекорите во „За вклучување
и исклучување на „GUI MODE““
(страница 45).
GUI MODE
3
V/v/b,
Изберете го членот кој го
сакате од менито, потоа
притиснете
.
Пример: Кога ќе изберете “Auto Cal.”.
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Притиснете MENU.
На ТВ екранот се појавува менито.
4
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
Притиснете RETURN/EXIT O.
За излегување од менито
Притиснете MENU.
продолжено
95MK
Прилагодување на поставки
За да се вратите на претходниот
екран
Список на Settings мени
Settings мени
Опис
Auto Cal.
Го поставува нивото на
звучниците или
растојанието и автоматски
го извршува мерењето
(страница 38).
Speaker
Рачно ја поставува
положбата на звучникот
(страница 96).
Surround
Го избира звучното поле
и го прилагодува сараунд
ефектот кој го избирате
(страница 99).
EQ
Го прилагодува
стабилизаторот (звук на бас/
висок тон) (страница 100).
Audio
Поставува разни звучни
членови (страница 100).
Video
Ја прилагодува резолуцијата
на аналогните видео сигнали
(страница 101).
HDMI
Прави поставки за звук/
слики од опрема поврзана
на HDMI приклучоците
(страница 102).
Network
Прави поставки за мрежата
(страница 103).
System
Прави поставки за
системот на приемникот
(страница 106).
Speaker Settings мени
Можете да го прилагодите секој
звучник рачно.
Исто така, можете да ги прилагодите
нивоата на звучникот откако е завршена
автоматската калибрација.
Забелешка
Поставките за звучниците се само за
моменталната положба на седење.
x SP Pattern (Шема на звучниците)
Изберете “SP Pattern” во согласност со
системот на звучниците кој го користите.
Изберете ја шемата на звучниците пред да
извршувате автоматска калибрација.
96MK
x SB Assign (Назначување на
сараунд на заден звучник)
Ви дозволува да ги поставите SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B терминалите за
bi-засилувач или предната B врска
на звучниците.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Забелешка
Кога ја менувате врската од bi-засилувач или
предни B звучници на заден сараунд или предни
високи звучници, поставете “SB Assign” на
“OFF”, потоа повторно поставете ги звучниците.
Погледнете “Користење АВТОМАТСКА
КАЛИБРАЦИЈА” (страница 38) или „Manual
Setup“ (страница 96).
x Manual Setup
Можете рачно да го прилагодите секој
звучник во екранот “Manual Setup”. Исто
така, можете да ги прилагодите нивоата на
звучникот откако е завршена автоматската
калибрација.
За да го прилагодите нивото на
звучникот
Можете да го прилагодите нивото на секој
звучник (преден лев/десен, преден лев/
десен висок, централен, сараунд лев/десен,
сараунд заден лев/десен, субвуфер).
1 Изберете го звучникот на екранот за
кој сакате да го прилагодувате нивото,
потоа притиснете
.
2 Изберете “Lvl”.
3 Изберете го нивото на избраниот
звучник, потоа притиснете
.
Можете да го прилагодувате нивото од
–10,0 dB до +10,0 dB во интервали од
0,5 dB.
Забелешка
Кога е избрано едно од звучните полиња за
музика, не излегува никаков звук од субвуферот
ако сите звучници се поставени на “Large”.
Сепак, звукот ќе излегува од субвуферот ако
– дигиталниот влезен сигнал содржи LFE
сигнали.
– предните или сараунд звучниците се поставени
на “Small”.
– “MULTI ST.”, “PLII MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MV”, “PLIIx MS”, “HD-D.C.S.”
или “P. AUDIO” е избрано.
За да го прилагодите
растојанието од седечката
положба до секој звучник
Можете да го прилагодите растојанието
од седечката положба до секој звучник
(преден лев/десен, преден лев/десен висок,
централен, сараунд лев/десен, сараунд
заден лев/десен, субвуфер).
1 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да го прилагодувате
растојанието од седечката положба,
потоа притиснете
.
2 Изберете “Dist”.
3 Поставете го растојанието на
Совет
Можете да го прилагодувате растојанието
во интервал од 1 cm кога сте извршиле
автоматска калибрација и сте го зачувале
резултатот од мерењето.
Забелешки
• Во зависност од поставката на шемата на
звучниците, некои параметри може да не
бидат достапни.
• Оваа функција не работи кога се користи
“A. DIRECT”.
Можете да ја прилагодите големината на
секој звучник (преден лев/десен, преден
лев/десен висок, централен, сараунд лев/
десен, сараунд заден лев/десен).
1 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да ја прилагодувате
големината, потоа притиснете
.
2 Изберете “Size”.
3 Изберете ја големината на избраниот
звучник, потоа притиснете
.
• Large: Ако поврзете големи звучници
кои ефективно ќе репродуцираат
бас фреквенции, изберете “Large”.
Вообичаено, изберете “Large”.
• Small: Ако звукот е изобличен или ако
чувствувате недостаток на сараунд
ефекти кога го користите
повеќеканалниот сараунд звук,
изберете “Small” за да ги активирате
колата за пренасочување на басот и за
да излезат бас фреквенциите од секој
канал од субвуферот или други “Large”
звучници.
Забелешка
Оваа функција не работи кога се користи
“A. DIRECT”.
Совети
• “Large” и “Small” поставките за секој звучник
определуваат дали внатрешниот звучен
процесор ќе го пресече бас сигналот од
тој канал.
Кога басот е пресечен од некој канал, колата
за пренасочување на басот ги испраќаат
соодветните бас фреквенции до субвуферот
или други “Large” звучници.
Сепак, со оглед на тоа што бас звукот има
определена количина на насочување, најдобро
е да не се пресекува, ако е можно. Според тоа,
дури и кога се користат мали звучници, можете
да ги поставите на “Large” ако сакате бас
фреквенциите да излезат од тој звучник.
Од друга страна, ако користите голем звучник,
но претпочитате да немате излез на бас
фреквенции од тој звучник, поставете го
на “Small”.
продолжено
97MK
Прилагодување на поставки
избраниот звучник, потоа
притиснете
.
Можете да го прилагодувате
растојанието од 1 m 0 cm до 10 m 0 cm
(3 стапки 3 инчи до 32 стапки 9 инчи) во
интервали од 10 cm (1 инч).
За да ја прилагодите
големината на секој звучник
Ако целокупното ниво на звук е пониско
отколку што претпочитате, поставете ги сите
звучници на “Large”. Ако нема доволно бас,
можете да го користите стабилизаторот за да ги
засилите нивоата на бас.
• Задните сараунд звучници ќе бидат поставени
на истата поставка како онаа на сараунд
звучниците.
• Кога предните звучници се поставени на
“Small”, централните, сараунд и предните
високи звучници исто така автоматски се
поставуваат на “Small”.
• Ако не го користите субвуферот, предните
звучници автоматски се поставуваат на “Large”.
x Crossover Freq (Преодна
фреквенција на звучник)
Ви дозволува да ја поставите преодната
фреквенција на басот на звучниците, дека
големината на звучниците е поставена
на “Small” во Speaker Settings менито.
Измерената преодна фреквенција на
звучникот е поставена за секој звучник
по автоматската калибрација.
1 Изберете го звучникот на екранот кој
сакате да го прилагодувате, потоа
притиснете
.
2 Прилагодете ја вредноста, потоа
притиснете
.
x Test Tone
Можете да го изберете тонот за тестирање
на екранот “Test Tone”.
Совети
• За да го прилагодите нивото на сите звучници
во исто време, притиснете MASTER VOL +/–
или 2 +/–. Можете да користите и MASTER
VOLUME на приемникот.
• Прилагодената вредност е прикажана на
ТВ екранот при прилагодување.
98MK
За да произведете тон за
тестирање од секој звучник
Можете по редослед да го произведете
тонот за тестирање од звучниците.
1 Изберете “Test Tone”, потоа
притиснете
или b.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• OFF
• AUTO: Тонот за тестирање излегува од
секој звучник по редослед.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Можете да изберете кои
звучници ќе го произведуваат тонот
за тестирање.
* “SB” се појавува кога е поврзан само еден
заден сараунд звучник.
3 Прилагодете го нивото на звучникот,
потоа притиснете
.
Кога не излегува тон за
тестирање од звучниците
• Каблите на звучникот може да не се
добро поврзани. Проверете за да видите
дали се добро поврзани и дали не може
да се исклучат со благо влечење.
• Каблите на звучникот можеби имаат
проблеми со краток спој.
• Осигурете се дека не ја користите PARTY
STREAMING функцијата (страница 79).
Кога тон за тестирање излегува
од звучник различен од
звучникот прикажан на
ТВ екранот
Поставувањето на шемата на звучниците
е неправилно. Осигурете се дека врските
на звучниците и шемата на звучниците
правилно се совпаѓаат.
x D.Range Comp (Компресија на
динамички опсег)
Ви дозволува компресирање на
динамичкиот опсег на звучниот запис.
Ова може да биде корисно кога сакате да
гледате филмови со низок глас, доцна
навечер. Компресијата на динамички опсег
е можна само со Dolby Digital извори.
• MAX: Динамичкиот опсег е драматично
компресиран.
• STD: Динамичкиот опсег е компресиран
како што е наменето од страна на
инженерот за снимање.
• AUTO: Динамичкиот опсег е автоматски
компресиран.
• OFF: Динамичкиот опсег не
е компресиран.
Совети
• Компресорот за динамички опсег ви дозволува
да го компресирате динамичкиот опсег на
звучниот запис, врз основа на информацијата
за динамички опсег, вклучена во Dolby Digital
сигналот.
• “STD” е стандардната поставка и спроведува
лесна компресија. Според тоа, препорачуваме
користење на поставката “MAX”. Ова во голема
мера го компресира динамичкиот опсег и ви
дозволува да гледате филмови доцна во ноќта,
со низок глас. За разлика од аналогните
ограничувачи, нивоата се претходно
определени и обезбедуваат многу
природна компресија.
x Единица мерка за растојание
Surround Settings мени
Можете да го изберете звучното поле и да
го прилагодите нивото на ефектот, итн. на
“Sound Field Setup” екранот.
За детали за звучното поле, видете
“Уживање во сараунд звук” (страница 65).
За да го прилагодите нивото
на ефектот за HD-D.C.S.
1 Изберете “HD-D.C.S.”, потоа
притиснете
или b.
2 Изберете го типот на ефект кој го
сакате, потоа притиснете
.
HD-D.C.S. има три различни типа:
Theater, Dynamic и Studio. Секој тип има
различни нивоа на мешање на звук со
рефлексија и екот и е оптимизиран да
ја отслика уникатноста на собата на
слушателот, неговиот вкус
и расположение.
• Dynamic: Сакате да уживате во
звучните ефекти во полн ефект,
исто како во кино?
Dynamic типот го нагласува
рефлективниот звук. Без HD-D.C.S.,
во многу соби често се слуша одек,
но им недостасува чувство на
пространост.
Овој тип акустично ги отвора овие
типови соби и обезбедува пространо
чувство и чувство на динамика кое
е еднакво на мастеринг студио.
• Theater: Theater типот (стандардна
поставка) ги меша рефлексијата и екот
на звукот, со што се создаваат
карактеристики на мастеринг студио.
Дополнително, овој тип ги меша
карактеристиките на фреквенцијата
кои често се наоѓаат во
професионалните студија и кино сали.
Тој е идеален за гледање филмови во
соба која има помалку екот.
• Studio: Во Studio типот, ефектите
се држат на минимум, додека сепак
обезбедуваат одлично искуство како
во театар. Овој тип ја обезбедува
прецизноста на оригиналната снимка.
99MK
Прилагодување на поставки
Ви дозволува да ја изберете единицата
мерка за поставување на растојанија.
• FEET: Растојанието се прикажува
во стапки.
• METER: Растојанието се прикажува
во метри.
Забелешка
Членовите за поставка кои можете да ги
прилагодите на секое мени се разликуваат во
зависност од звучното поле.
Забелешка
EQ Settings мени
Можете да ги користите следните
параметри за да го прилагодувате
квалитетот на тонот (ниво на бас/висок
тон) на предните звучници.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
x A/V Sync (Синхронизира аудио со
видео излез)
Ниво
(dB)
Фреквенц
ија (Hz)
Забелешка
Оваа функција не работи кога се користи
“A. DIRECT”.
Audio Settings мени
Можете да ги прилагодите поставките за
аудио според вашиот вкус.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
D.L.L. функцијата е технологија во
сопственост на Sony која дозволува
дигитални аудио сигнали со низок квалитет
и аналогни аудио сигнали кои се
репродуцираат со високо квалитетен звук.
• AUTO 1: Оваа функција е достапна за
аудио формати со загубена компресија
и аналогни аудио сигнали.
• AUTO 2: Оваа функција е достапна за
линеарни PCM сигнали, како и аудио
формати со загубена компресија
и аналогни аудио сигнали.
• OFF
100MK
Оваа функција функционира кога “2CH ST.”,
“A.F.D. AUTO”, “MULTI ST.” или “HP 2CH”
е избрано. Сепак, оваа функција не
функционира во следниве случаи.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поинаква од 44.1 kHz.
– Се добиваат Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio или DTS-HD High Resolution Audio
сигнали.
Ви дозволува да го одложите аудио излезот
за да го намалите временскиот јаз помеѓу
аудио излезот и визуелниот приказ.
• HDMI AUTO: Временскиот јаз помеѓу
аудио излезот и визуелниот приказ за
мониторот поврзан преку HDMI врска ќе
биде прилагоден автоматски врз основа
на информациите за телевизорот. Оваа
карактеристика е достапна само кога
мониторот ја поддржува A/V Sync
функцијата.
• 0 ms – 300 ms: Можете да го прилагодите
одложувањето од 0 ms до 300 ms во
интервали од 10 ms.
Забелешки
• Оваа функција е корисна кога користите голем
LCD или плазма монитор или проектор.
• Оваа функција не работи кога се користи
“A. DIRECT”.
x Dual Mono (Избор на јазик за
дигитален пренос)
Ви дозволува да го изберете јазикот кој го
сакате кога го слушате дуалното аудио од
дигиталниот пренос, кога е достапно. Оваа
карактеристика функционира само за
Dolby Digital извори.
• MAIN/SUB: Звукот на главниот јазик ќе
излезе низ предниот лев звучник, а звукот
на подјазикот ќе излезе низ предниот
десен звучник, симултано.
• MAIN: Ќе излезе звукот на главниот
јазик.
• SUB: Звукот на подјазикот ќе излезе.
Video Settings мени
Можете да правите поставки за видео.
x Резолуција (конвертирање на видео сигнали)
Ви дозволува да ја конвертирате резолуцијата на аналогните видео влезни сигнали.
Излез од
Параметар на
“Резолуција”
HDMI TV OUT
приклучок
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT приклучоци
MONITOR VIDEO
OUT приклучок
COMPONENT VIDEO IN
приклучоци
za)
a
–
VIDEO IN приклучоци
za)
–
a
COMPONENT VIDEO IN
приклучоци
za)
zb)
zb)
zb)
zb)
Влез од
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(стандардна
поставка)
• 480/576i
VIDEO IN приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
приклучоци
zc)
z
z
VIDEO IN приклучоци
zc)
z
z
• 480/576p
COMPONENT VIDEO IN
приклучоци
z
z
–
VIDEO IN приклучоци
z
z
a
• 720p
• 1080i
COMPONENT VIDEO IN
приклучоци
z
zd)
–
VIDEO IN приклучоци
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO IN
приклучоци
z
a
–
VIDEO IN приклучоци
z
–
a
• 1080p
a) Резолуцијата автоматски се поставува,
Забелешки
во зависност од поврзаниот монитор.
b)
Кога телевизорот е поврзан со приклучоци
поинакви од HDMI приклучоците, излегуваат
480i/576i сигнали.
c)
480p/576p сигналите излегуваат дури и ако
е поставено 480i/576i.
d)Видео сигналите без заштита на авторските
права излегуваат врз основа на менито за
поставки. Видео сигналите со заштита на
авторските права излегуваат како 480p/576p.
• Видео сигналите не излегуваат од
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT или
MONITOR VIDEO OUT приклучоците кога
мониторот, итн., е поврзан за HDMI TV OUT
приклучокот.
• Ако изберете резолуција која поврзаниот
телевизор не ја поддржува во параметарот
“Resolution”, сликите од телевизорот не може
правилно да се емитуваат.
• Конвертираната излезна HDMI слика не
поддржува x.v.Color (x.v.Боја), Deep Color
(Длабока боја) и 3D слика.
101MK
Прилагодување на поставки
z : Видео сигналите се конвертираат и излегуваат низ видео конвертирачот.
a : Излегува истиот тип на сигнал како оној на влезниот сигнал. Видео сигналите не се конвертираат.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
Забелешки
HDMI Settings мени
Можете да ги извршите бараните поставки
за опремата поврзана на HDMI
приклучокот.
x Ctrl for HDMI (Контрола за HDMI)
Ви дозволува да ја вклучите или исклучите
функцијата Контрола за HDMI За детали,
погледнете “Подготвување за
“BRAVIA” Sync” (страница 85).
• ON
• OFF
Забелешка
Кога ќе ја поставите “Ctrl for HDMI” на “ON”,
“Audio Out” може автоматски да се промени.
x Pass Through
Ви дозволува излез на HDMI сигнали до
телевизорот, дури и кога приемникот се
наоѓа во режим на подготвеност.
• ON: Кога приемникот се наоѓа во
режим на подготвеност, тој постојано
произведува HDMI signali od HDMI TV
OUT приклучокот.
• AUTO: Кога телевизорот е вклучен
додека приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност, приемникот произведува
HDMI сигнали од HDMI TV OUT
приклучокот на приемникот. Sony ја
препорачува оваа поставка ако користите
Sony телевизор компатибилен со
“BRAVIA” Sync. Оваа поставка штеди
струја во режимот на подготвеност кога
ќе се спореди со поставката “ON”.
• OFF: Приемникот не произведува HDMI
сигнали кога тој се наоѓа во режим на
подготвеност. Вклучете го приемникот за
да уживате во изворот на опремата
поврзан со телевизорот. Оваа поставка
штеди струја во режимот на подготвеност
кога ќе се спореди со поставката “ON”.
102MK
• Оваа функција не е достапна само кога “Ctrl for
HDMI” е поставено на “Off”.
• Кога е избрано “AUTO”, можеби ќе биде
потребно малку повеќе време за сликата
и звукот да излезат до телевизорот кога е
избрано “ON”.
• Кога приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност,
“A. STANDBY” се појавува на екранот на
плочата ако “Pass Through” е поставено на
“AUTO” или “ON”. Сепак, “A. STANDBY” ќе
исчезне кога “Pass Through” е поставено на
“AUTO” и не се откриени никакви сигнали.
x Audio Out
Ви дозволува да ги поставите HDMI аудио
сигналите од опремата за репродуцирање
поврзана на приемникот преку HDMI
врска.
• AMP: HDMI судио сигналите од
опремата за репродуцирање излегуваат
само до звучниците поврзани на
приемникот. Повеќеканалниот звук
може да се репродуцира таков каков
што е.
Забелешка
Аудио сигналите не се емитуваат од звучникот
на телевизорот кога “Audio Out” е поставено
на “AMP”.
• TV+AMP: Звукот излегува од звучникот
на телевизорот и од звучниците поврзани
на приемникот.
Забелешки
• Квалитетот на звукот на опремата за
репродуцирање зависи од квалитетот
на звукот на телевизорот, како бројот на
канали и одмерната фреквенција, итн. Ако
телевизорот има стерео звучници, звукот кој
излегува од приемникот исто така се наоѓа во
стерео, како оној на телевизорот, дури и ако
репродуцирате повеќеканален извор.
• Кога го поврзувате приемникот на опрема за
приказ на слика (проектор, итн.), може да не
излегува звук од приемникот. Во овој случај,
изберете “AMP”.
• Кога го бирате влезот кој сте го назначиле на
HDMI влезот, не излегува звук од
телевизорот.
6 Изберете “Do Not Use”, потоа
x HDMI Assign
Ви дозволува повторно да ги назначите
HDMI приклучоците. За детали,
погледнете “Назначување на HDMI влез”
(страница 91).
Network Settings мени
Можете да ги направите поставките
за мрежата. Менито Network Settings
е достапно само кога Home Network или
Music Services функцијата е избрана.
x Settings
Ви дозволува да направите поставки
за мрежата.
притиснете
.
Приказот за потврдување се прикажува
на ТВ екранот.
7 Изберете “OK”, потоа притиснете
.
За рачно да го поставите Proxy
серверот
1 Изберете “Use” во чекор 6 во “За рачно
да ја поставите IP адресата”
(страница 103) или чекор 7 во
“Конфигурација на мрежните поставки
на приемникот” (страница 44), потоа
притиснете
.
Екранот за влез на прокси адресата се
појавува на ТВ екранот.
2 Притиснете SHIFT, потоа притиснете
За автоматски да ги
конфигурирате мрежните
поставки.
Можете да ги конфигурирате мрежните
поставки автоматски. За детали, погледнете
“Конфигурација на мрежните поставки
на приемникот” (страница 44).
За рачно да ја поставите
IP адресата
1 Изберете “Settings”, потоа
притиснете
.
нумеричко/текстуално копче за да ја
внесете вредноста за “Proxy Address”.
3 Притиснете
.
4 Повторете ги чекорите од 2 до 3 за да ја
внесете вредноста за “Port Number”.
Приказот за потврдување се прикажува
на ТВ екранот.
5 Изберете “OK”, потоа притиснете
.
x Information
Можете да ја изберете мрежната
информација за мрежата.
притиснете
.
Вкранот за влез на IP адресата се
појавува на ТВ екранот.
3 Притиснете SHIFT, потоа притиснете
нумеричко копче за да ја внесете
вредноста за “IP Address”.
4 Притиснете
.
5 Повторете ги чекорите од 3 до 4 за да ја
внесете вредноста за “Subnet Mask”,
“Default Gateway”, “Primary DNS”
и “Secondary DNS”.
Екранот за поставките за прокси се
појавува на ТВ екранот.
За да ја проверите мрежната
информација
1 Изберете “Information”, потоа
притиснете
.
2 Изберете го членот на поставката
кој сакате да го проверите, потоа
притиснете
.
Моменталната информација за
поставката се појавува на ТВ екранот.
продолжено
103MK
Прилагодување на поставки
2 Изберете “Manual”, потоа
Можете да ги проверите поставките* за
“Connection”, “IP Settings”, “IP Address”,
“Subnet Mask”, “Default Gateway”, “DNS
Settings”, “Primary DNS”, “Secondary
DNS”, “Proxy Settings”, “Proxy Address”,
“Port Number” и “MAC Address”.
* Членовите на поставката при поставување
се разликуваат во зависност од мрежната
околина.
x PARTY STREAMING
Можете да го поставите приемникот за
да ја користите PARTY STREAMING
функцијата.
1 Изберете “PARTY STREAMING”, потоа
притиснете
.
2 Изберете “On” или “Off”, потоа
притиснете
.
• On: Приемникот може да биде
откриен од други уреди на
домашната мрежа.
Приемникот може да започне
или затвори PARTY и може да се
придружи на PARTY или да го
напушти.
• Off: Приемникот може да биде
откриен од други уреди на
домашната мрежа.
Сепак, приемникот не може да
започне или да затвори PARTY и не
може да се придружи на PARTY или
да го напушти.
x Access Settings
Можете да поставите ограничувања за
пристап или дозвола за уредите на
списокот со уреди.
За да ја поставите дозволата за
автоматски пристап
1 Изберете “Access Settings”, потоа
притиснете
.
2 Изберете “Auto Access”, потоа
притиснете
104MK
.
3 Изберете “Allow” или “Not Allow”, потоа
притиснете
.
• Allow: Сите уреди на домашната
мрежа имаат дозвола за пристап
на овој приемник.
Овој приемник може да започне
PARTY како уред-домаќин и да
се придружи на PARTY како
уред-гостин, ако се побара.
• Not Allow: Приемникот ограничува
нов уред кој пристапува на
приемникот.
Кога поврзувате нов уред на
домашната мрежа, додајте го уредот во
списокот на уреди и поставете дозвола
за пристап (страница 105).
Забелешка
На списокот на уреди може да се додаваат до
20 уреди. Ако се веќе регистрирани 20 уреди,
“Device Full” се појавува и не може да се
додаде нов уред на списокот. Во овој случај,
избришете ги непотребните уреди од списокот
(страница 105).
За да додавате уреди на
списокот на уреди
1 Изберете “Access Settings”, потоа
притиснете
.
2 Изберете “Control Device”, потоа
притиснете
.
Списокот на уреди се појавува на
ТВ екранот.
3 Изберете “Add Device”, потоа
притиснете
.
4 Изберете го уредот кој го сакате, потоа
притиснете
.
Избраниот уред е додаден на списокот
на уреди. За детали околу поставувањето
на дозволата за пристап, видете “За да ја
поставите дозволата за автоматски за
уредите” (страница 105).
За да ја поставите дозволата за
автоматски за уредите
За да ја откажете регистрацијата
Можете да поставите дозвола за пристап за
уред на списокот на уреди. Само уреди кои
се поставени на “Allow” се препознаваат на
домашната мрежа.
1 Изберете “Access Settings”, потоа
притиснете
.
2 Изберете “Control Device”, потоа
притиснете
.
Регистрираниот список на уреди се
појавува на ТВ екранот.
.
4 Изберете “Access”, потоа
притиснете
.
5 Изберете “Allow” или “Not Allow”, потоа
притиснете
.
За да избришете уред од списокот
Изберете “Delete” во чекор 4, потоа
притиснете
. Изберете “OK” на екранот
за потврда, потоа притиснете
.
x Media Remote Device Registration
Ви дозволува да го проверите списокот
на регистрирани медиумски далечински
уреди. Само регистрирани уреди имаат
дозвола да го контролираат приемникот.
За да ги избришете
регистрираните медиумски
далечински уреди од списокот
на уреди
1 Изберете “Registered Media Remote
Devices”, потоа притиснете
.
Регистрираните списоци на
медиумските далечински уреди се
појавуваат на ТВ екранот.
избришете, потоа притиснете
.
2 Изберете “Start Registration”, потоа
.
3 Изберете “Delete”, потоа
притиснете
.
4 Изберете “OK”, потоа притиснете
.
Избраниот уред е избришан од списокот
на уреди.
x Device Name
притиснете
.
Приемникот почнува да го препознава
медиумскиот далечински уред кој
е подготвен за регистрација.
Сепак, приемникот ќе излезе од
регистрацијата ако не се препознае
ниеден уред за 30 секунди.
“Connecting” се појавува на ТВ екранот
кога е поврзан медиумски далечински
уред.
Ви дозволува да назначите име на уред на
приемникот со најмногу 30 знаци, за да
биде полесно препознатлив од другите
уреди на домашната мрежа.
.
продолжено
105MK
Прилагодување на поставки
За да ги регистрирате
медиумските далечински уреди
1 Изберете “Media Remote Device
3 Изберете “Finish”, потоа притиснете
ДО 5 медиумски далечински уреди може да
се додадат на списокот на уреди. Ако се веќе
регистрирани 5 уреди, “Device Full” се појавува
и не може да се додаде нов уред на списокот.
Во овој случај, избришете ги непотребните уреди
од списокот (страница 105).
2 Изберете го уредот кој сакате да го
Ви дозволува да ги регистрирате вашите
медиумски далечински уреди.
Registration”, потоа притиснете
Забелешка
x Registered Media Remote Devices
3 Изберете го уредот кој го сакате, потоа
притиснете
Изберете “Cancel” во чекор 2, потоа
притиснете
.
За да го назначите името на
уредот
1 Изберете “Device Name”, потоа
притиснете
.
2 Притиснете
за да го изберете
моменталното име на уред.
3 Притиснете SHIFT, потоа притиснете го
нумеричкото/текстуалното копче за да
го внесете името на уредот.
4 Притиснете
.
За да ја проверите верзијата
на софтверот
1 Изберете “Software Update”, потоа
притиснете
.
2 Изберете “Version”, потоа
притиснете
.
Верзијата на софтверот се појавува
на ТВ екранот.
System Settings мени
Совет
Стандардното име на уредот е “STR-DN1020”.
x Network Standby
Додека режимот “Network Standby”
е поставен на “On”, приемникот секогаш
може да биде поврзан и контролиран преку
мрежата.
1 Изберете “Network Standby”, потоа
притиснете
.
2 Изберете “Off” или “On”, потоа
притиснете
.
• Off: Мрежната функција се исклучува
кога приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност. На приемникот му
треба повеќе време за да продолжи со
работа откако е повторно вклучен.
• On: Мрежната функција работи дури
и кога приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност и продолжува со
работа кога е контролиран преку
мрежата.
Забелешка
Кога приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност, “A. STANDBY” се појавува на
екранот ако “Network Standby” е поставено
на “On”.
x Software Update
Можете да го ажурирате софтверот на
приемникот на последната верија.
За детали, видете “Ажурирање на
софтверот” (страница 81).
106MK
Можете да ги персонализирате поставките
на приемникот.
x Auto Standby
Во дозволува да го поставите приклучокот
на приемникот во режим на подготвеност
автоматски кога не работите со
приемникот или кога не постои влез
на сигнали до приемникот.
• ON: Менува во режим на подготвеност
по приближно 30 минути.
• OFF: Не менува во режим на
подготвеност.
Забелешки
• Оваа функција не функционира во следниве
случаи.
– Избран е “FM TUNER”, “AM TUNER”,
“SIRIUS”, “HOME NETWORK” или “MUSIC
SERVICES” влез.
– Се користи PARTY STREAMING функцијата.
– Софтверот на приемникот се ажурира.
• Ако истовремено користите автоматски режим
на подготвеност и бројач за спиење, бројачот за
спиење има приоритет.
Работење без да се
поврзете на телевизор
Можете да работите со овој приемник со
користење на екранот на плочата, дури
и кога телевизорот не е вклучен на
приемникот.
AMP
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Користење на менито во екранот
на плочата
Притиснете GUI MODE повеќе пати
за да изберете “GUI OFF”.
Приемникот е променет во режим на
преден екран на плочата.
1
2
3
Притиснете AMP.
4
Притиснете V/v повеќе пати за
да го изберете параметарот кој
сакате да го прилагодите, потоа
притиснете
или b.
5
Притиснете V/v повеќе пати за
да ја изберете поставката која
ја сакате, потоа притиснете
.
Притиснете MENU.
Притиснете V/v повеќе пати за
да го изберете менито кое го
сакате, потоа притиснете
или b.
За да се вратите на претходниот
екран
Притиснете B или RETURN/EXIT O.
За излегување од менито
Забелешка
Некои параметри и поставки може да се
појавуваат затемнети на екранот на плочата.
Ова значи дека се или недостапни или фиксни
и непроменливи.
107MK
Прилагодување на поставки
Притиснете MENU.
Преглед на менијата
Следниве опции се достапни во секое мени. За детали околу навигирање низ менијата,
видете страница 107.
Мени
[Екран]
Параметри
[Екран]
Поставки за
автоматска
калибрација
[<AUTO CAL>]
Автоматска калибрација
(стандардна)
[STANDARD]
Автоматска калибрација
(персонализирана)
[CUSTOM]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Поставки за
ниво
[<LEVEL>]
Тон за тестирањеb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Ниво на преден лев звучникb)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB до FL +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
FL 0 dB
Ниво на преден десен
звучникb)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB до FR +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
FR 0 dB
Ниво на централен звучникb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
CNT 0 dB
108MK
Поставки
Стандардна
поставка
ENGINEER
Ниво на лев сараунд звучникb) SL –10,0 dB до SL +10,0 dB
[SL LEVEL]
(0,5 dB интервал)
SL 0 dB
Ниво на десен сараунд
звучникb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB to SR +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
SR 0 dB
Ниво на заден сараунд
звучникb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB до SB +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
SB 0 dB
Ниво на заден лев сараунд
звучникb)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB до SBL +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
SBL 0 dB
Ниво на заден десен сараунд
звучникb)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB до SBR +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
SBR 0 dB
Ниво на преден лев висок
звучникb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB to LH +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
LH 0 dB
Ниво на преден десен висок
звучникb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB to RH +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
RH 0 dB
Ниво на субвуферb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB до SW +10,0 dB
(0,5 dB интервал)
SW 0 dB
Компресија на динамички
опсег
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Мени
[Екран]
Параметри
[Екран]
Поставки
Стандардна
поставка
Поставки на
звучник
[<SPEAKER>]
Шема на звучниците
[SP PATTERN]
5/2.1 до 2/0
(20 шеми)
3/4.1
Големина на предни
звучнициb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Големина на централен
звучникb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Големина на сараунд
звучнициb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Големина на предни високи
звучнициb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
OFF
Растојание на преден лев
звучникb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m to FL 10,00 m
(FL 3’3” до FL 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Растојание на преден десен
звучникb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m до FR 10,00 m
(FR 3’3” до FR 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Растојание на централен
звучникb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m до CNT 10,00 m
(CNT 3’3” до CNT 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Растојание на лев сараунд
звучникb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m до SL 10,00 m
(SL 3’3” до SL 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Растојание на десен сараунд
звучникb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m до SR 10,00 m
(SR 3’3” до SR 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Растојание на заден сараунд
звучникb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m до SB 10,00 m
(SB 3’3” до SB 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Растојание на заден лев
сараунд звучникb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m до SBL 10,00 m
(SBL 3’3” до SBL 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Растојание на заден десен
сараунд звучникb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m до SBR 10,00 m
(SBR 3’3” до SBR 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Растојание на преден лев
звучникb)
[LH DIST.]
LH 1,00 m до LH 10,00 m
(LH 3’3” до LH 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Растојание на преден десен
висок звучникb)
[RH DIST.]
RH 1,00 m до RH 10,00 m
(RH 3’3” до RH 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
продолжено
109MK
Прилагодување на поставки
Назначување на заден сараунд SPK B, BI-AMP, OFF
звучникd)
[SB ASSIGN]
Мени
[Екран]
Параметри
[Екран]
Поставки
Стандардна
поставка
Растојание на субвуферb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m до SW 10,00 m
(SW 3’3” до SW 32’9”)
(0,1 m (1 inch) интервал)e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Единица мерка за растојание
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Преодна фреквенција на
предни звучнициg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(10 Hz интервал)
CROSS 120 Hz
Преодна фреквенција на
централен звучникg)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(10 Hz интервал)
CROSS 120 Hz
Преодна фреквенција на
сараунд звучнициg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(10 Hz интервал)
CROSS 120 Hz
Преодна фреквенција на
предни високи звучнициg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(10 Hz интервал)
CROSS 120 Hz
Поставки за
Ниво на ефектh)
сараунд
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ поставки
[<EQ>]
BASS –10 dB до BASS +10 dB
(1 dB интервал)
BASS 0 dB
Поставки на
пребарувач
[<TUNER>]
110MK
Ниво на бас на предни
звучници
[BASS]
Ниво на висок тон на предните TREBLE –10 dB до TREBLE +10 dB
звучници
(1 dB интервал)
[TREBLE]
TREBLE 0 dB
Режим за прием на FM станица STEREO, MONO
[FM MODE]
STEREO
Именување на претходно
поставени станици
[NAME IN]
За детали, погледнете “Именување
на претходно поставените станици
(Name Input)” (страница 57).
Sirius заклучување за
родителиi)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
LOCK OFF
Уредувач за Sirius код за
заклучувањеi)
[CODE EDIT]
За детали, погледнете
“Ограничување на пристап за
специфични канали (Parental
Lock)” (страница 62).
0000
Насочување на Sirius антенаi)
[SR ANT AIM]
За детали, видете “Менување на
условите за прием (Antenna
Aiming)” (страница 60).
ID за Sirius радиоi)
[SIRIUS ID]
За детали, погледнете
“Проверување на ID бројот”
(страница 59).
Мени
[Екран]
Параметри
[Екран]
Аудио поставки Digital Legato Linear
[<AUDIO>]
[D.L.L.]
Видео поставки
[<VIDEO>]
Стандардна
поставка
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Синхронизира аудио со видео HDMI AUTO, 0 ms до 300 ms
излез
(10 ms интервал)
[A/V SYNC]
0 ms
Избор на јазик за дигитален
пренос
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Назначување на дигитален
аудио влез
[A. ASSIGN]
За детали, погледнете „Користење
на звук/слики од други влезови
(Input Assign)“ (страница 89).
Резолуција
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Назначување на видео влез
[V. ASSIGN]
За детали, погледнете „Користење
на звук/слики од други влезови
(Input Assign)“ (страница 89).
HDMI поставки Контрола за HDMI
[<HDMI>]
[CTRL: HDMI]
Системски
поставки
[<SYSTEM>]
Поставки
AUTO
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Минување низ
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Аудио излез
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Назначување на HDMI влез
[H. ASSIGN]
За детали, погледнете
„Назначување на HDMI влез“
(страница 91).
Автоматски режим на
подготвеност
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Именување на влезови
[NAME IN]
За детали, погледнете “Именување
на внесот (Name Input)”
(страница 48).
STBY ON
Можете да го изберете овој параметар само откако сте извршиле автоматска калибрација.
Зависи од поставката на шемата на звучниците, некои параметри или поставки може да не
се достапни.
c)
xxx претставува канал на звучник (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Можете да го изберете овој параметар само ако “SP PATTERN” нема поставка со задни или предни
високи сараунд звучници (страница 37).
e)
Можете да го прилагодите растојанието само во интервал од 0,01 метар кога сте извршиле автоматска
калибрација и сте го зачувале резултатот од мерењето.
f) “FEET” за модели во САД и Канада.
g) Можете да го изберете овој параметар ако вашиот звучник е поставен на “SMALL”.
h)
Можете да го изберете овој параметар само ако изберете “HD-D.C.S.” како звучно поле.
i) Овој параметар е достапен само за моделите во САД и Канада. Можете да го изберете овој параметар
само ако SiriusConnect Home пребарувачот е поврзан со SIRIUS приклучокот на приемникот.
b)
продолжено
111MK
Прилагодување на поставки
a)
За да ги прегледувате
информациите на екранот
на плочата
Екранот на плочата обезбедува разни
информации за статусот на приемникот,
како звучното поле.
1 Изберете го влезот за кој сакате да ја
проверите информацијата.
2 Притиснете AMP, потоа притиснете
DISPLAY повеќе пати.
Секој пат кога притискате DISPLAY,
екранот ќе се менува циклично, на
следниов начин.
Индекс име на влезот* t Влез кој сте
избрале t Моментално звучно поле
применето t Ниво на глас t
Информации за тек**
Кога слушате FM и AM радио
Име на претходно поставена станица*
t Фреквенција t Моментално
применето звучно поле t Ниво на глас
Кога се приклучувате на канал
од SIRIUS
(само модели во САД и Канада)
Име на канал t Број на канал t Име
на категорија t Име/карактеристика
на изведувач t Наслов на песна/
програма t Име на композитор t
Јачина на сигнал t Моментално
применето звучно поле t Ниво на глас
Кога примате RDS емитувања
(само модели во Европа
и Австралија)
Име на програмска услуга или име на
претходно поставена станица* t
Фреквенција, појас и претходно
поставен број t Моментално
применето звучно поле t Ниво на глас
112MK
* Името на индексот се појавува само кога имате
назначено име на влезот или претходно
поставената станица.
Името на индексот не се појавува кога се
внесени само празни места или кога е исто
како името на влезот.
** Може да не биде прикажана информација
за текот.
Забелешка
Може да не се прикажат карактери или знаци за
некои јазици.
Совет
Не можете да го менувате екранот додека се
прикажува “GUI MODE” на екранот на плочата.
Притиснете GUI MODE повеќе пати за да
изберете “GUI OFF”.
2
Користење на далечинскиот
управувач
На пример, ако програмирате VCR
поврзано на VIDEO 1 приклучоците,
притиснете VIDEO 1.
RM SET UP и SHIFT индикаторите
се осветлуваат.
Програмирање на
далечинскиот управувач
Можете да го персонализирате
далечинскиот управувач за да се усогласи
со опремата поврзана на вашиот приемник.
Дури можете и да го програмирате
далечинскиот управувач да работи со
опрема која не е на Sony, како и опрема
на Sony која далечинскиот управувач
вообичаено не е во можност да
ја контролира.
Пред да започнете, забележете дека:
– Не можете да ги промените поставките
на копчињата за влез на TUNER, USB,
HOME NETWORK и MUSIC SERVICES.
– Далечинскиот управувач може да
контролира само опрема која прифаќа
инфрацрвени контролни сигнали.
RM SET
UP
SHIFT
Копчиња
за
внесување
3
Забелешка
Само кодовите од 500 до 599 се важечки
за копчето TV.
4
Притиснете ENT/MEM.
Штом ќе се потврди нумеричкиот код,
RM SET UP индикаторот бавно светка
два пати и далечинскиот управувач
автоматски излегува од режимот на
програмирање.
TV
ENT/MEM
Притиснете ги нумеричките
копчиња за да го внесете
нумеричкиот код.
Ако постои повеќе од еден код,
обидете се да внесете кој било што
соодветствува на опремата,
вклучително и на телевизорот.
Користете ги табелите на
страница 114–117 за да го најдете
нумеричкиот код (кодови) кој
соодветствува на опремата.
AV ?/1
Нумерички
копчиња
Притиснете го копчето за влез
на опремата која сакате да ја
програмирате.
5
Повторете ги чекорите од 1 до
4 за да програмирате друга
опрема.
Забелешка
Притиснете и задржете RM SET
UP, потоа притиснете AV ?/1.
RM SET UP индикаторот бавно светка.
За да го откажете
програмирањето
Притиснете RM SET UP при кој било чекор.
Далечинскиот управувач автоматски
излегува од режимот на програмирање.
продолжено
113MK
Користење на далечинскио
управувач
1
RM SET UP индикаторот се исклучува додека се
притиска нумеричко копче.
За да го активирате влезот по
програмирање
Притиснете го програмираното копче за
да го активирате влезот кој го сакате.
Ако е успешно
програмирањето, проверете го
следново:
• Ако RM SET UP индикаторот не се
осветли во чекор 1, батериите се слаби.
Заменете ги и двете батерии.
• Ако RM SET UP индикаторот светне 5
пати брзо и последователно додека го
внесувате нумеричкиот код, има
настанато грешка.
Повторно започнете од чекор 1.
Нумеричките кодови кои
соодветствуваат на опремата
и производителот на опремата
Користете ги нумеричките кодови во
табелите подолу за да програмирате опрема
која не е на Sony, како и опрема на Sony која
далечинскиот управувач вообичаено не
е во можност да ја контролира. Поради тоа
што сигналот од далечинскиот управувач
кој е добиен од опремата се разликува
според својот модел и годината, може да
се назначи повеќе од еден нумерички
код на опремата. Ако не успеете да го
програмирате вашиот далечински
управувач со користење на еден од
кодовите, обидете се да користите
други кодови.
За да контролирате CD плеер
Производител
Код (кодови)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
За да контролирате DAT
магнетофон
Производител
Код (кодови)
SONY
203
PIONEER
219
За да контролирате магнетофон
Производител
Код (кодови)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Забелешки
• Нумеричките кодови се засноваат на најновите
достапни информации за секоја марка. Сепак,
постои шанса вашата опрема да не реагира на
некои или на сите кодови.
• Може да не бидат достапни сите копчиња за
влез на овој далечински управувач кога се
користи со вашата конкретна опрема.
114MK
За да контролирате MD
магнетофон
Производител
Код (кодови)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
За да контролирате HDD снимач
Производител
SONY
Код (кодови)
307, 308, 309
За да контролирате Blu-ray диск
плеер/снимач
За да контролирате DVD/VCR
COMBO
Производител
Код (кодови)
SONY
411
Производител
Код (кодови)
За да контролирате DVD/HDD
COMBO
SONY
310, 311, 312
Производител
Код (кодови)
PANASONIC
335
SONY
401, 402, 403
SAMSUNG
336
LG
337
За да контролирате TV
Производител
Код (кодови)
За да контролирате PSX
SONY
501, 502
Производител
Код (кодови)
AIWA
501, 536, 539
SONY
313, 314, 315
AKAI
503
AOC
503
За да контролирате DVD плеер
CENTURION
566
Производител
Код (кодови)
CORONADO
517
SONY
401, 402, 403
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
BROKSONIC
424
DAYTRON
517, 566
DENON
405
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
HITACHI
416
JVC
415, 423
MITSUBISHI
419
ORITRON
417
PANASONIC
406, 408, 425
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
PHILIPS
407
GRUNDIG
511, 533, 534
PIONEER
409, 410
HITACHI
RCA
414
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
SAMSUNG
416, 422
ITT/NOKIA
521, 522
TOSHIBA
404, 421
J.C.PENNY
503, 510, 566
ZENITH
418, 420
JVC
516, 552
Производител
Код (кодови)
SONY
401, 402, 403
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
Користење на далечинскио
управувач
За да контролирате DVD снимач
продолжено
115MK
Производител
Код (кодови)
За да контролирате VCR
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
Производител
Код (кодови)
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
PORTLAND
503
EMERSON
750
QUASAR
509, 535
FISHER
717, 720
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
517, 535, 550, 561, 565
PHILIPS
729, 730, 731
503, 518, 566
PIONEER
729
THOMSON
530, 537, 547, 549
RCA/PROSCAN
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
722, 729, 730, 731,
741, 747
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
TEKNIKA
517, 518, 567
SHARP
748, 749
WARDS
503, 517, 566
TOSHIBA
747, 756
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
SHARP
SYLVANIA
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
**Ако AIWA VCR не функционира и покрај тоа
што сте го внеле кодот за AIWA, внесете го
кодот за Sony наместо тоа.
За да контролирате сателитски
пребарувач (кутија)
За да контролирате LD плеер
Производител
Код (кодови)
Производител
Код (кодови)
SONY
SONY
601, 602, 603
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
PIONEER
606
AMSTRAD
845, 846
За да контролирате видео
CD плеер
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
Производител
Код (кодови)
HUMAX
846, 847
SONY
605
THOMSON
857, 861, 864, 876
116MK
Производител
Код (кодови)
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Ресетирање на
далечинскиот управувач
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
За да контролирате кабелска
кутија
Производител
Код (кодови)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
1
Додека го држите MASTER VOL –
или 2 –, притиснете и држете
?/1, потоа притиснете AV ?/1.
RM SET UP индикаторот светка 3 пати.
2
Пуштете ги сите копчиња.
Сета содржина на меморијата
на далечинскиот управувач (т.е.
сите програмирани податоци)
се избришани.
Користење на далечинскио
управувач
117MK
За загревање
Дополнителни информации
Претпазливост
За безбедност
Ако цврст објект или течност паднат
во кутијата, исклучете го приемникот
и нека го провери обучено лице пред да
продолжите со работа.
За струјни извори
• Пред да управувате со приемникот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на плочата
со името на задната страна на
приемникот.
• Единицата не е исклучена од AC
струјниот извор (приклучокот) сè додека
е поврзан во ѕидниот штекер, дури и ако
самата единица е исклучена.
• Ако не планирате подолго време да го
користите приемникот, осигурете се дека
сте го исклучиле приемникот од ѕидниот
штекер. За да го исклучите AC кабелот
за струја (главен вод), фатете го самиот
приклучок; никогаш не тегнете го
кабелот.
• (само модели во САД и Канада)
Едната лопатка на приклучокот
е поширока од другата поради безбедност
и само на еден начин соодветствува на
ѕидниот штекер. Ако не можете целосно
да го внесете приклучокот во штекерот,
контактирајте со вашиот продавач.
• AC кабелот за струја (главен вод) мора
да се заменува само во квалификувана
сервисна продавница.
Иако приемникот се загрева за време
на работата, ова не претставува дефект.
Ако постојано многу го користите овој
приемник, температурата на кутијата на
врвот, од страните и на дното значително
се зголемува. За да не се изгорите, не ја
допирајте кутијата.
За поставувањето
• Поставете го приемникот на локација
со соодветна вентилација за да спречите
загревање и за да го продолжите животот
на приемникот.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на топлотни извори или на
место кое е на директна сончева
светлина, има прекумерна прашина
или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо
што може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на опрема како што е TV, VCR
или магнетофон. (Ако приемникот се
користи во комбинација со TV, VCR
или магнетофон и поставен е премногу
блиску до таа опрема, може да се појави
шум и квалитетот на сликата ќе трпи.
Ова особено е веројатно кога се користи
домашна антена (воздушна). Затоа
препорачуваме да се користи надворешна
антена (воздушна).)
• Внимавајте кога го поставувате
приемникот на површини кои се посебно
обработени (со восок, масло, средство за
полирање итн.) бидејќи како резултат
може да предизвикате дамки или
обезбојување на површината.
За оперативноста
Пред да поврзете друга опрема, осигурете
се дека сте го изгаснале и исклучиле
приемникот.
118MK
За чистење
Чистете ги кутијата, плочата и контролите
со мек материјал малку натопен со слаб
раствор на детергент. Не користете каков
било вид абразивно перниче, прашок за
чистење или растворувач, како што
е алкохол или бензин.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот приемник,
консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony.
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии
додека го користите приемникот,
користете го ова упатство за решавање
проблеми за да ви помогне да го решите
проблемот. Ако кој било проблем
продолжи, консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony. Забележете дека ако
сервисниот персонал промени некои
делови за време на поправката, овие делови
може да бидат задржани.
Вклученост
Приемникот автоматски се исклучува.
• “Auto Standby” е поставено на “ON”
(страница 106).
• Функцијата на бројачот за спиење
функционира (страница 15).
Звук
Сараунд ефектот не може да се добие.
• Осигурете се дека го имате избрано
звучното поле за филм или музика
(страница 65 или 66).
• Звучните полиња не функционираат
кога.
Се добиваат DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio или
Dolby TrueHD со одмерна фреквенција
поголема од 48 kHz.
Нема звук или само многу слаб звук се
слуша од конкретните звучници.
• Поврзете пар слушалки во PHONES
приклучокот за да потврдите дека
звукот излегува од слушалките. Ако од
слушалките излегува само еден канал,
опремата можеби не е поврзана
правилно на приемникот. Проверете
дали сите кабли се целосно влезени во
приклучоците на приемникот и на
опремата. Ако и двата канали
излегуваат од слушалките, предниот
звучник можеби не е поврзан правилно
на приемникот. Проверете ја
поврзаноста на предниот звучник
кој не произведува никаков звук.
• Осигурете се дека сте поврзале и на L
и на R приклучоците на аналогната
опрема, аналогната опрема ги бара
врските и на L и на R приклучоците.
Користете аудио кабел (не е даден).
• Прилагодете го нивото на звучникот
(страница 96).
• Осигурете се дека централниот/сараунд
звучник (звучници) е (се) поставени
или на “Small” или на “Large”.
продолжено
119MK
Дополнителни
информации
Dolby Digital, DTS или DTS 96/24
повеќеканален звук не се
репродуцира.
• Проверете дали она DVD или друго што
репродуцирате е снимено во Dolby
Digital или DTS формат.
• Кога го поврзувате DVD плеерот или
нешто друго, на приклучоците за
дигитален влез, осигурете се дека
поставката за дигиталниот аудио излез
на поврзаната оперма е достапна.
• Поставете го “Audio Out” на “AMP”
во HDMI менито за поставки.
• Кога DTS 96/24 аудио форматот не се
репродуцира, поставете го типот на
калибрација на “Off” и повторно
извршете автоматска калибрација
(страница 43).
• Проверете дали поставките на
звучникот се соодветни за поставеноста
со користење на менито за автоматска
калибрација или “SP Pattern” во менито
Speaker Settings. Потоа, проверете дали
звукот правилно излегува од секој
звучник со користење на “Test Tone”
во менито Speaker Settings.
• Некои дискови немаат Digital
Surround EX индикатор за статус иако
пакувањата имаат Dolby Digital
Surround EX логоа.
• Проверете дали субвуферот е правилно
и цврсто поврзан.
• Осигурете се дека го имате вклучено
вашиот субвуфер.
• Во зависност од избраното звучно поле,
од субвуферот нема да биде достапен
никаков звук.
• Кога сите звучници се поставени на
“Large” и избрано е “NEO6 CIN” или
“NEO6 MUS”, нема звук од субвуферот.
Нема звук од некоја конкретна опрема.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана за приклучоците на аудио
влезот за таа опрема.
• Проверете дали кабелот (каблите) кој се
користи за врската е (се) целосно влезен
во приклучоците на приемникот и на
опремата.
• Проверете го INPUT MODE
(страница 89).
• Проверете ја поставката на “Audio Out”
во HDMI менито за поставки
(страница 102).
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана за HDMI приклучокот за
таа опрема.
• Не можете да слушате супер аудио CD
со поврзување на HDMI.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите HDMI поставката на
опремата. Погледнете во упатствата за
работа што се дадени со секоја опрема.
120MK
• Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено за
1080p, темелен приказ на бои или
3D пренос.
• Од приемникот може да не излегува
звук додека се појавува графички
кориснички интерфејс на
телевизискиот екран. Притиснете
GUI MODE за да изберете “GUI OFF”.
• Проверете дали избраниот приклучок
за дигитален аудио влез не
е преназначен на други влезови.
(страница 89).
• Проверете да не се користи
“A. DIRECT”.
Нема звук, без разлика која опрема
е избрана, или се слуша само многу
слаб звук.
• Проверете дали сите кабли за
поврзување се влезени во нивните
приклучоци за влез/излез за
соодветните приклучоци на
приемникот, звучниците и опремата.
• Проверете дали приемникот и целата
опрема се вклучени.
• Проверете дали MASTER VOLUME
контролата не е поставена на
“VOL MIN”.
• Проверете SPEAKERS да не е поставено
на “SPK OFF” (страница 38).
• Проверете слушалките да не се
поврзани на приемникот.
• Притиснете MUTING или
на
далечинскиот управувач за да ја
откажете функцијата за безгласност.
• Обидете се да го притиснете копчето за
влез на далечинскиот управувач или
да го завртите INPUT SELECTOR на
приемникот за да ја изберете опремата
по ваш избор (страница 47).
• Активиран е заштитниот уред на
приемникот. Исклучете го приемникот,
отстранете го проблемот со краткиот
спој и повторно вклучете ја струјата.
Има сериозен шум или бучава.
• Проверете дали звучниците и опремата
се добро поврзани.
• Проверете дали каблите за поврзување
се подалеку од трансформаторот или од
моторот и најмалку 3 метри (10 стапки)
подалеку од телевизорот или од
флуоресцентното светло.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Отворите и приклучоците се валкани.
Избришете ги со ткаенина која е малку
натопена со алкохол.
Левиот и десниот звук се
небалансирани или се обратно
поврзани.
• Проверете дали звучниците и опремата
се добро и правилно поврзани.
• Прилагодете ги параметрите на нивото
на звук со користење на менито
Speaker Settings.
Кога приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност, нема излез на звук
од телевизорот.
• Кога приемникот влегува во режим на
подготвеност, звукот е од последниот
избор на HDMI компонента пред да го
исклучите приемникот. Ако користите
друга опрема, пуштете ја опремата
и извршете ја операцијата за
репродуцирање со еден допир или
вклучете го приемникот за да ја
изберете HDMI опремата која сакате
да ја користите.
• Осигурете се дека “Pass Through”
е поставено на “ON” во HDMI менито
за поставки ако поврзувате опрема која
не е компатибилна со “BRAVIA” Sync
на приемникот (страница 102).
продолжено
121MK
Дополнителни
информации
Не излегува никаков звук од
приемникот и од звучникот на
телевизорот.
• Проверете ја поставката на “Audio Out”
во HDMI менито за поставки
(страница 102).
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана за HDMI приклучокот за
таа опрема.
• Не можете да слушате супер аудио CD
со поврзување на HDMI.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба
да ја поставите HDMI поставката на
опремата. Погледнете во упатствата за
работа што се дадени со секоја опрема.
• Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено за
1080p, темелен приказ на бои или
3D пренос.
• Од приемникот може да не излегува
звук додека се појавува графички
кориснички интерфејс на
телевизискиот екран. Притиснете
GUI MODE за да изберете “GUI OFF”.
• Осигурете се дека телевизорот
е компатибилен со функцијата за
системска аудио контрола.
• Ако телевизорот нема функција за
системска аудио контрола, поставете
ги “Audio Out” поставките во HDMI
менито за поставки на
– “TV+AMP” ако сакате да го слушате
звукот од звучникот на телевизорот и
од приемникот.
– “AMP” ако сакате да го слушате
звукот од приемникот.
• Кога го поврзувате приемникот на
видео опрема (проектор, итн.), може
да не излегува звук од приемникот.
Во овој случај, изберете “AMP”.
• Ако не можете да го слушате звукот
на опремата поврзана со приемникот
додека влезот на телевизорот е избран
на приемникот.
– Осигурете се дека сте го промениле
влезот на приемникот на HDMI кога
сакате да гледате програма на
опремата поврзана преку HDMI
врската на приемникот.
– Променете го телевизискиот канал
кога сакате да гледате телевизиско
емитување.
– Осигурете се дека ја избирате
правилната опрема или влезот кој
го сакате кога гледате програма од
опремата поврзана на телевизорот.
Погледнете ги упатствата за работа
на телевизорот за оваа операција.
Не може да се изврши снимање.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана.
• Изберете ја изворната опрема со
користење на копчињата за влез
(страница 47).
MULTI CHANNEL DECODING
индикаторот не се осветлува во сино.
• Проверете дали компонентата
за репродуцирање е поврзана со
дигиталниот приклучок и дали влезот
е правилно избран на приемникот.
• Проверете дали влезниот извор
на софтверот кој се репродуцира
соодветствува на повеќеканалниот
формат.
• Проверете дали поставката на
компонентата за репродуцирање
е поставена на повеќеканален звук.
• Проверете за да осигурите дека
избраниот приклучок за дигитален
аудио влез не е назначен на други
влезови во “Input Assign” во менито
за влезна опција (страница 89).
Постои временски јаз помеѓу аудио
излезот и визуелниот приказ.
• Проверете да не се користи PARTY
STREAMING функцијата. За да
затворите PARTY, притиснете SHIFT,
потоа држете PARTY ce додека не се
појави “CLOSE PARTY”. За детали,
погледнете страница 79.
122MK
Слика
На телевизорот не се појавува
никаква слика.
• Изберете го соодветниот влез со
користење на копчињата за влез.
• Поставете го вашиот телевизор на
соодветниот режим на влез.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Правилно назначете го видео влезот
на опремата.
• Влезниот сигнал треба да биде ист како
влезната функција кога конвертирате
нагоре влезен сигнал со овој приемник.
(страница 31).
• Кога користите HDMI-DVI кабел за
конверзија за врската, сликата може
да не излезе правилно.
• Осигурете се дека каблите се правилно
и добро поврзани на опремата.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да ја
приспособите опремата. Погледнете во
упатствата за работа што се дадени со
секоја опрема.
• Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено за
1080p, темелен приказ на бои или
3D пренос.
Не се појавува никаква 3D слика на
телевизорот.
• Во зависност од ТВ или видео опремата,
3D сликите може да не се прикажат.
Проверете ги 3D форматите на слика
кои се поддржани од приемникот
(страница 132).
Кога приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност, нема излез на слика од
телевизорот.
• Кога приемникот влегува во режим на
подготвеност, сликата е од последниот
избор на HDMI компонента пред да го
исклучите приемникот. Ако користите
друга опрема, пуштете ја опремата
и извршете ја операцијата за
репродуцирање со еден допир или
вклучете го приемникот за да ја
изберете HDMI опремата која сакате
да ја користите.
• Осигурете се дека “Pass Through”
е поставено на “ON” во HDMI менито
за поставки ако поврзувате опрема која
не е компатибилна со “BRAVIA” Sync
на приемникот (страница 102).
Сликата на COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT е расипана.
• Резолуцијата на излезните сигнали од
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
приклучоците може да не биде
поддржана од вашиот телевизор.
Во овој случај, изберете ја соодветната
резолуција на приемникот
(страница 101).
Не може да се изврши снимање.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана.
• Изберете ја изворната опрема со
користење на копчињата за влез
(страница 47).
FM приемот е слаб.
• Користете 75-ohm коаксијален кабел
(не е даден) за да го поврзете
приемникот на надворешни FM антени
(воздушни), како што е прикажано
подолу.
Надворешна FM антена (воздушна)
Приемник
Радио станиците не може да се
препознаат.
• Проверете дали антените (воздушните)
се безбедно поврзани. Приспособете
ги антените (воздушните) и поврзете
надворешна антена (воздушна), ако
е потребно.
• Држете ја сателитската радио антена
подалеку од кабелот на звучникот
и кабелот за струја за да избегнете
ловење на звук.*
• Јачината на сигналот на станицата
е премногу слаба со автоматско
пребарување. Користете директно
пребарување.
• Осигурете се дека правилно ја
поставувате скалата за пребарување
(кога ги пребарувате AM станиците со
директно пребарување) (страница 56).
• Ниедна станица не е претходно
поставена или претходно поставените
станици се избришани (кога се користи
пребарување со скенирање на
претходно поставените станици).
Претходно поставете ги станиците
(страница 57).
• Притиснете AMP, потоа повеќе пати
притиснете DISPLAY на далечинскиот
управувач за фреквенцијата да се
појави на екранот на плочата.
продолжено
123MK
Дополнителни
информации
Менито на графичкиот кориснички
интерфејс не се појавува на ТВ екранот.
• Повеќе пати притиснете GUI MODE за
да изберете “GUI ON”. Ако менито на
графичкиот кориснички интерфејс се
уште не се појавува на ТВ екранот,
притиснете MENU.
• Проверете дали телевизорот
е правилно поврзан.
• Резолуцијата на излезните сигнали од
видео приклучоците може да не биде
поддржана од вашиот телевизор.
Во овој случај, изберете ја соодветната
резолуција на приемникот
(страница 101).
Пребарувач
Приемникот воопшто не може да
прима сателитски канали.*
• Условот за прием не е добар. Поместете
ја антената во место каде условот
е добар.
• Проверете дали сте претплатени на
сателитската радио услуга која ја сакате
(страница 58).
RDS не работи.**
• Осигурете се дека сте приклучени на
FM RDS станица.
• Изберете посилна FM станица.
Не се појавува RDS информацијата која
ја сакате.**
• Услугата можеби е привремено
недостапна. Контактирајте со радио
станицата и дознајте дали навистина
ја обезбедуваат услугата која е во
прашање.
* само модели во САД и Канада.
** само модели во Европа и Австралија.
iPhone/iPod
Звукот е изобличен.
• Повеќе пати притиснете MASTER
VOL – или 2 – на далечинскиот
управувач.
• Поставете ја “EQ” поставката на
iPhone/iPod на “Off” или “Flat”.
iPhone/iPod не може да се полнат.
• Проверете дали приемникот е вклучен.
• Осигурете се дека iPhone/iPod е добро
поврзан.
Со iPhone/iPod не може да се работи.
• Проверете дали ја имате отстрането
заштитната кутија на iPhone/iPod.
• Во зависност од содржината на iPhone/
iPod, може да е потребно време за да
почне репродуцирањето.
124MK
• Исклучете го iPhone/iPod и повторно
поврзете го iPhone/iPod.
• Користите iPhone/iPod кој не е
поддржан. Погледнете “Компатибилни
iPod/iPhone модели” (страница 49) за
поддржаните типови уреди.
Јачината на ѕвонењето на iPhone не
се менува.
• Прилагодете ја јачината на ѕвонењето
со користење на контролите на iPhone.
USB уред
Дали користите поддржан USB уред?
• Ако поврзете USB уред кој не
е поддржан, може да настанат следниве
проблеми. Погледнете “Компатибилни
USB уреди” (страница 52) за
поддржаните типови уреди.
– USB уредот не се препознава.
– Имињата на датотеките или папките
не се прикажани на овој приемник.
– Не е можна репродукција.
– Звукот скока.
– Има бучава.
– Излегува изобличен звук.
Има бучава, скокање или изобличен
звук.
• Исклучете го приемникот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа вклучете
го приемникот.
• Самите музички податоци содржат
бучава или звукот е изобличен.
USB уредот не може да се поврзе во
(USB) портот.
• USB уредот се поврзува обратно.
Поврзете го USB уредот во правилната
ориентација.
“Reading” се прикажува подлого време
или е потребно долго време пред да
започне репродукцијата.
• Процесот на читање може да трае долго
време во следниве случаи.
– Постојат многу папки или датотеки
на USB уредот.
– Структурата на датотеките
е премногу сложена.
– Капацитетот на меморијата
е надминат.
– Интегралната меморија
е фрагментирана.
Затоа, ги препорачуваме следниве
насоки.
– Вкупен број на папки на USB уред:
100 или помалку (вклучително
и папката “ROOT”)
– Вкупен број на датотеки по папка:
100 или помалку.
Погрешен приказ.
• Податоците складирани во USB уредот
можеби се расипани.
• Кодовите за карактери кои може да се
прикажат од страна на овој приемник
се следните:
– Големи букви (A до Z)
– Мали букви (a до z)
– Броеви (0 до 9)
– Симболи (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Други карактери може да не се
прикажуваат точно.
Аудио датотеката не може да се
репродуцира.
• MP3 датотеките во MP3 PRO формат не
може да се репродуцираат.
• Аудио датотеката претставува аудио
датотека со повеќе песни.
• Некои AAC датотеки може да не се
репродуцираат правилно.
• WMA датотеките во Windows Media
Audio професионален формат и формат
без загуба не може да се репродуцираат.
• USB уред форматиран со системи на
датотеки кои се поинакви од FAT16 или
FAT32 не се поддржани.*
• Ако користите партициониран USB
уред, само аудио датотеките на првата
партиција може да се репродуцираат.
• Репродукцијата е можна до 8 нивоа
(вклучително и папката “ROOT”).
• Бројот на папки надминал 100
(вклучително и папката “ROOT”).
• Бројот на датотеки во папка
надминал 100.
• Датотеките кои се шифрирани или
заштитени со лозинки и друго,
не може да се репродуцираат.
* Оваа единица поддржува FAT16 и FAT32,
но некој USB уред може да не ги поддржува
овие табели за адресирање датотеки.
За детали, погледнете го упатството за
работа за секој USB уред или контактирајте
со производителот.
Дополнителни
информации
USB уредот не се препознава.
• Исклучете го приемникот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете го
приемникот повторно и повторно
поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред
(страница 52).
• USB уредот не работи правилно.
Погледнете во упатствата за работа
на USB уредот околу тоа како да се
справите со овој проблем.
Не започнува репродукција.
• Исклучете го приемникот и повторно
поврзете го USB уредот, потоа вклучете
го приемникот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред
(страница 52).
• Притиснете N за да ја започнете
репродукцијата.
125MK
Мрежна врска
Се појавува порака за грешка.
• Проверете ја природата на грешката.
Погледнете “Список со пораки за
мрежните карактеристики”
(страница 82).
Приемникот не може да се поврзе со
мрежата.
• Проверете го статусот на мрежата.
Погледнете “За да ја проверите
мрежната информација”
(страница 103), потоа изберете
“Connection” во чекор 2.
Ако се појави “No Connection”,
повторно поставете ја мрежната
врска (страница 70).
• Осигурете се дека насочувачот
е вклучен.
Не можете да го контролирате
приемникот со користење на
медиумски далечински уред.
• На приемникот може да му биде
потребно долго време за да се поврзе
со мрежата откако ќе го вклучите
приемникот. Почекајте неколку мига,
а потоа обидете се повторно да
го користите медиумскиот
далечински уред.
• Осигурете се дека “Network Standby”
е поставено на “On” во менито
за мрежни поставки, така што ќе
можете да го користите медиумскиот
далечински уред веднаш откако
ќе го вклучите приемникот.
Не можете да го изберете менито за
мрежни поставки.
• Осигурете се дека функцијата за
домашна мрежа или за музички
услуги е избрана.
• Почекајте неколку мига откако ќе
го вклучите приемникот, а потоа
повторно изберете го менито за
мрежни поставки.
126MK
Домашна мрежа
Приемникот не може да се поврзе
со мрежата.
• Осигурете се дека насочувачот
е вклучен.
• Осигурете се дека серверот е вклучен.
• Мрежната поставка на приемникот
може да не е точна. Проверете го
статусот на мрежата. Погледнете “За да
ја проверите мрежната информација”
(страница 103), а потоа изберете
“Connection” во чекор 2.
Ако се појави “No Connection”,
повторно поставете ја мрежната врска
(страница 70).
• Серверот можеби е нестабилен.
Рестартирајте го.
• Потврдете дека приемникот и серверот
се правилно поврзани на насочувачот.
• Потврдете дека серверот е правилно
поставен (страница 70). Потврдете дека
приемникот е регистриран на серверот
и го дозволува музичкиот проток од
серверот.
• Ако ICF (Заштитен ѕид за поврзување
на Интернет) функцијата е активна
на сметачот, ова може да спречи
приемникот да се поврзе на сметачот
(само кога вашиот сметач се користи
како сервер). Можеби ќе треба да ги
промените поставките на заштитниот
ѕид за да дозволите приемникот да се
поврзе. (За детали околу менување
на поставките на заштитниот ѕид,
погледнете ги упатствата за работа
дадени со вашиот компјутер.)
• Ако сте го иницијализирале
приемникот или сте извршиле
системска обнова на вашиот сервер,
повторно извршете ги мрежните
поставки (страница 70).
Серверот (како сметач) не се појавува
во овој серверски список. (“No Server”
се појавува на ТВ екранот.)
• Можеби сте го вклучиле овој приемник
пред да го вклучите серверот. Освежете
го серверскиот список (страница 74).
• Осигурете се дека насочувачот
е вклучен.
• Осигурете се дека серверот е вклучен.
• Потврдете дека серверот е правилно
поставен (страница 70). Потврдете дека
приемникот е регистриран на серверот
и го дозволува музичкиот проток
од серверот.
• Потврдете дека приемникот и серверот
се правилно поврзани на насочувачот.
Проверете ги информациите на
мрежната поставка (страница 103).
Не можете нормално да
репродуцирате аудио податоци.
• Избрано е мешано репродуцирање.
Притиснете SHIFT, потоа повеќе пати
притиснете SHUFFLE се додека не
исчезне “SHUF”.
Не започнува репродукцијата или
автоматски не се менува на следната
песна или датотека.
• Осигурете се дека аудио датотеката која
се обидувате да ја репродуцирате е во
формат поддржан од овој приемник
(страница 74).
• Не може да се репродуцираат WMA
датотеките со DRM заштита на
авторски права.
За начинот за проверка на заштитата
на авторски права на WMA датотека,
погледнете страница 76.
Се појавува “No Track”.
• Ако нема песни или папки во избраната
папка, не можете да ја проширите
папката за да ја прикажете нејзината
содржина.
Не можете да репродуцирате песна
со WMA формат со заштитени
авторски права.
• За начинот за проверка на заштитата
на авторски права на WMA датотека,
погледнете страница 76.
продолжено
127MK
Дополнителни
информации
Звукот скока при репродукција.
• Кога го користите вашиот сметач како
сервер, на сметачот може да работат
многу апликации. Ако е активен
противвирусен софтвер на сметачот,
привремено онеспособете го софтверот
бидејќи нему му треба огромна
количина ресурси.
• Во зависност од мрежната средина,
може да не биде можно да се
репродуцираат песни со повеќе од
еден уред кој работи истовремено.
Исклучете друг уред за да овозможите
приемникот да ги репродуцира
песните.
Се појавува “Cannot Play”.
• Не можете да репродуцирате никакви
датотеки освен аудио датотеки.
• Потврдете дека серверот е правилно
поставен (страница 70). Потврдете дека
приемникот е регистриран на серверот
и го дозволува музичкиот проток
од серверот.
• Проверете за да потврдите дали аудио
датотеката на серверот е оштетена или
избришана. Погледнете во упатствата
за работа што се дадени со серверот.
• Не можете да ги репродуцирате
следниве песни:
– Песна која ги нарушува
ограничувањата на
репродуцирањето.
– Песна со неправилни информации за
авторски права.
– Песна која сте ја набавиле во онлајн
музичка продавница која не
дозволува проток на домашна мрежа.
– Песна во формат кој не е поддржан
од приемникот (страница 74).
• Потврдете дека избраната песна не
е избришана од серверот. Ако песната
е избришана, изберете друга песна.
• Осигурете се дека насочувачот
е вклучен.
• Осигурете се дека серверот е вклучен.
• Серверот можеби е нестабилен.
Рестартирајте го.
• Потврдете дека приемникот и серверот
се правилно поврзани на насочувачот.
Не можете да изберете претходно
избрана песна.
• Информациите за песната може да биле
променети на серверот. Повторно
изберете го серверот во серверскиот
список (страница 74).
Уредите на домашната мрежа не може
да се поврзат на приемникот.
• “Network Standby” може да биде
поставен на “Off”. Вклучете го
приемникот или поставете го “Network
Standby” на “On” (страница 106).
• Потврдете дека мрежата е правилно
поставена. Ако не е, врската не може да
се воспостави (страница 103).
• Уредот на списокот уреди е поставен на
“Not Allow” (страница 104) или уредот
не е додаден на списокот уреди
(страница 104).
• Поставен е максимум од 20 уреди кои
може да се поврзат. Избришете ги
непотребните уреди на списокот уреди
и потоа поставете “Auto Access” за
“Allow” (страница 104).
• Серверската операција на приемникот
е суспендирана ако приемникот
спроведува една од следните операции.
– Репродуцирање на песна складирана
на серверот (приемникот работи
како плеер)
– Ажурирање на софтверот
Приемникот не може автоматски да
се вклучи кога се пристапува од уреди
на мрежата.
• Самиот приемник не го поддржува
Wake-on-LAN стандардот. Затоа,
приемникот не може да се вклучи од
Wake-on-LAN кога “Network Standby”
е поставено на “Off”. Поставете го
“Network Standby” на “On” така што
приемникот да може да одговори на
операциите од другите уреди преку
мрежа (страница 106).
128MK
Уредите на мрежата не може да го
вклучат приемникот.
• Приемникот не може да се вклучи со
Wake-on-LAN операција за вклучување
од страна на други уреди на мрежа.
Приемникот не може да ја
репродуцира песната која моментално
се репродуцира од PARTY домаќинот.
• PARTY домаќинот репродуцира песна
од аудио формат кој не може да се
репродуцира на приемникот.
• Може да биде потребно време пред да
излезе звукот кој се репродуцира.
Приемникот се придружува на
непланиран PARTY.
• Ако повеќе од еден PARTY е започнат
кога приемникот се придружува,
тој може да не биде способен да се
придружи на PARTY кој го посакувате.
Затворете го другиот PARTY и потоа
придружете се на PARTY кој го
посакувате.
Музички услуги
Не можете да го поврзете приемникот
со некоја услуга.
• Осигурете се дека насочувачот
е вклучен.
• Проверете го статусот на мрежата.
Погледнете “За да ја проверите
мрежната информација”
(страница 103), потоа изберете
“Connection” во чекор 2. Ако се појави
“No Connection”, поставете ја мрежната
врска повторно (страница 70).
• Ако вашиот контакт со вашиот
Интернет оператор ја ограничува
Интернет врската на еден уред во даден
миг, овој уред нема да биде во можност
да пристапи на Интернет кога друг уред
е веќе поврзан. Консултирајте се со
вашиот давател или оператор на услуги.
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не
функционира.
• Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за далечинскиот
управувач на приемникот.
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеќу далечинскиот управувач
и приемникот.
• Ако се слаби, заменете ги сите батерии
во далечинскиот управувач со нови.
• Осигурете се дека го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
• Кога работите со програмирана опрема
која не е на Sony, далечинскиот
управувач може да не функционира
правилно, во зависност од моделот
и производителот на опремата.
Друго
Далечинскиот управувач на
телевизорот не може да се користи за
контролирање на поврзаната опрема
кога се користи контролата за HDMI
функцијата.
• Во зависност од поврзаната опрема
и телевизорот, можеби ќе ви треба да ги
приспособите опремата и телевизорот.
Погледнете во упатствата за работа што
се дадени со секоја опрема и телевизор.
• Променете го влезот на приемникот за
HDMI влезот поврзан со опремата.
Пораки за грешка
Ако постои грешка, се појавува порака
на екранот на плочата. Можете да ја
проверите состојбата на системот според
пораката. Ако кој било проблем продолжи,
консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony.
PROTECTOR
Променлива струја излегува до
звучниците или приемникот е покриен
и отворите за вентилација се блокирани.
Приемникот автоматски ќе се исклучи
по неколку секунди. Проверете ја
поврзаноста на звучникот и повторно
вклучете ја струјата.
продолжено
129MK
Дополнителни
информации
Функцијата Контрола за HDMI не
функционира.
• Проверете го HDMI поврзувањето
(страница 23, 25).
• Осигурете се дека сте го поставиле
„Ctrl for HDMI“ на „ON“ во HDMI
менито за поставки.
• Осигурете се дека поврзаната опрема
е компатибилна со функцијата
Контрола за HDMI.
• Проверете ги поставките на Контрола
за HDMI на поврзаната опрема.
Погледнете ги упатствата за работа
на поврзаната опрема.
• Кога “Ctrl for HDMI” е поставено на
“OFF”, “BRAVIA” Sync не работи
правилно, дури и ако опремата
е поврзана на HDMI IN приклучокот.
• Типовите и бројот на опремата која
може да се контролира од “BRAVIA”
Sync се ограничени во HDMI CEC
стандардот како што следи.
– Опрема за снимање (Blu-ray Disc
снимач, DVD снимач, итн.):
до 3 опреми
– Опрема за репродуцирање (Blu-ray
Disc плеер, DVD плеер, итн.):
до 3 опреми
– Опрема поврзана со пребарувачи:
до 4 опреми
– AV приемник (аудио систем):
до 1 опрема
USB FAIL
Преголема струја од
(USB) портот
е детектирана. Приемникот автоматски
ќе се исклучи по неколку секунди.
Проверете го iPhone/iPod или USB
уредот, потоа исклучете го и повторно
вклучете ја струјата.
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУДИО
МОЌНОСТ
ИЗЛЕЗ НА МОЌНОСТ И ВКУПНА
ХАРМОНСКА ДИСТОРЗИЈА:
(само моделот во САД)
За други пораки, видете “Листа на пораки
по мерење со автоматска калибрација”
(страница 42), “iPhone/iPod листа на
пораки” (страница 51), “Листа на USB
пораки” (страница 54), “Листа со пораки на
Сателитско радио” (страница 64)
и “Список со пораки за мрежните
карактеристики” (страница 82).
Бришење на меморијата
Делови за референца
За бришење
Погледнете
Сите поставки запамтени во
меморијата
страница 36
Персонализирани звучни
полиња
страница 69
За информации околу поддршката
Погледнете ја следнава веб-локација за
детали за најновите информации околу
приемникот.
За потрошувачите во САД:
http://www.esupport.sony.com/
За потрошувачите во Канада:
[Англиски]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[Француски]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
За потрошувачите во Европа:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во Австралија:
http://www.sony-asia.com/support
130MK
Со оптоварувања од 8 ohm, и двата канали
се активирани, од 20 Hz – 20,000 Hz;
номинално 100 watts по канал минимум
RMS моќност, со не повеќе од 0,09% вкупна
хармонска дисторзија од 250 миливати до
номинален излез.
Дел на засилувач
модел во САД1)
Минимум RMS излезна моќ
(8 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Излезна моќ на стерео режим
(8 оми, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Излезна моќ на сараунд режим2)
(8 оми, 1 kHz, THD 10%)
150 W по канал
модел во Канада1)
Минимум RMS излезна моќ
(8 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Излезна моќ на стерео режим
(8 оми, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Излезна моќ на сараунд режим2)
(8 оми, 1 kHz, THD 10%)
150 W по канал
модели во Европа и Австралија1)
Излезна моќ на стерео режим
(8 оми, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Излезна моќ на сараунд режим2)
(8 оми, 1 kHz, THD 10%)
140 W по канал
1)
Измерено при следните услови:
Област
Потреби за струја:
САД, Канада
120 V AC, 60 Hz
Европа, Австралија 230 V AC, 50 Hz
2) Препорачана излезна струја за преден,
централен, сараунд, сараунд заден и преден
висок звучник. Во зависност од поставките за
звучното поле и од изворот, може да нема излез
на звук.
Дел на FM пребарувач
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (воздушна) Кабел за FM антена
(воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
Непосредна фреквенција
10,7 MHz
Дел на AM пребарувач
Реакција на фреквенција
Аналогна
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (со бајпас
на полето на звук и на
стабилизаторот)
Влез
Аналоген
Чувствителност: 500 mV/
50 килооми
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Дигитален (Коаксијален)
Зависност: 75 оми
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Дигитален (Оптички)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Излез (Аналоген)
AUDIO OUT
Напон: 500 mV/1 килоом
SUBWOOFER
Напон: 2 V/1 килоом
Стабилизатор
Нивоа на зајакнување
±10 dB, 1 dB чекор
Опсег на пребарување
Област
САД, Канада
Скала на пребарување
10 kHz
чекор
9 kHz
чекор
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Европа, Австралија –
531 kHz –
1.602 kHz
Антена (воздушна) Врзувачка антена
(воздушна)
Непосредна фреквенција
450 kHz
Видео дел
Влезови/Излези
Видео:
1 Vp-p, 75 оми
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 оми
PB: 0,7 Vp-p, 75 оми
PR: 0,7 Vp-p, 75 оми
80 MHz HD
Поминуваат низ
3)
INPUT SHORT (со бајпас на полето на звук и на
стабилизаторот).
4)
Оптоварена мрежа, ниво на влез.
Дополнителни
информации
продолжено
131MK
HDMI Видео
Влез/Излез (HDMI Повторувачки блок)
3D
Формат
2D
Пакување на
рамки
Една до друга
(Половина)
Над-под
(Горе и долу)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Дел за iPhone/iPod
DC 5V 1,0 A MAX
USB дел
Поддржана бит брзина*
MP3 (MPEG 1 Аудио
слој-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Не може да
се гарантира
компатибилност
со секој кодирачки/
творечки софтвер,
уреди за снимање
и медиуми за снимање.
Брзина на пренос Целосна брзина
Поддржан USB уред
Класа на масовно
складирање
Максимална струја 500 mA
NETWORK дел
10BASE-T/100BASE-TX
132MK
Општо
Потреби за струја:
Област
Потреби за струја:
САД, Канада
120 V AC, 60 Hz
Европа, Австралија 230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
240 W
Потрошувачка на струја (за време на режим
на подготвеност)
0,3 W (Кога „Ctrl for
HDMI“ е поставено на
„OFF“ (исклучено))
Димензии (ширина/висина/длабочина)
(Прибл.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 in × 6 1/4 in
× 12 3/4 in) вклучувајќи
ги издолжените делови
и контролите
Маса (Прибл.)
8,8 kg (19 lb 7 oz)
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена, без известување.
Халогенирани забавувачи на пламен не
се користени во определените печатени
електрични плочи.
Дополнителни
информации
133MK
Индекс
Броеви
2 канален 65
5.1 канален 19
7.1 канален 19
A–Z
A.F.D. режим 65
A/V Sync 100, 111
AM 55
Antenna Aiming 60
Audio Out 102
Audio Settings 100
Auto Standby 106
Auto Tuning 56
Bass 100, 110
BI-AMP 38, 92
Blu-ray диск плеер 27
BRAVIA Sync
подготвување 85
Category Mode 60
CD плеер 32
Clear
Далечински
управувач 117
Control for HDMI 102
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 38
Device Name 105
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 100
Direct Tuning 56
DLNA 70
Dolby Digital EX 68
Dual Mono 100, 111
DVD плеер 27
DVD снимач 30
EQ Settings 100
EQ поставки 110
FM 55
FM Mode 56
FM режим 110
GUI (Графички
кориснички
интерфејс) 45
134MK
HD-D.C.S. 65
HDMI Settings 102
HDMI поставки 111
iPhone/iPod 124
Input Assign 89
INPUT MODE 89
LFE (Low Frequency
Effect) 11
Lock Code 62
Manual Setup 96
Name Input 48, 57
Network settings 103
Network Standby 106
Parental Lock 62
PARTY STREAMING 79
Pass Through 102
PlayStation 3 29
PROTECTOR 129
RDS 58
SB Assign 96
Settings мени 95
Sirius ID 59
SIRIUS Сателитско
радио 58
Software Update 106
SOUND OPTIMIZER 69
Speaker Settings 96, 109
SPEAKERS 38
Super Audio CD плеер 32
Surround Settings 99, 110
System Settings 106
Test Tone 98
Treble 100
USB уред 52
Video Settings 101
Wake-on-LAN 75
А
Автоматска
подготвеност 111
Алфабетско
пребарување 14
Аудио излез 111
Аудио поставки 111
Б
Бројач за спиење. 15
В
Видео камера 30
Видео поставки 111
видеорекордер 30
Висок тон 110
Влез 47
Врска на Bi-засилувач 92
Д
Далечински
управувач 13, 113
Домашна мрежа 74
Е
Единица мерка за
растојание 99, 110
Екран на плоча 10
З
Звучно поле 65
Зона 2 92
И
Избор на сцена 88
Избриши
sound field 69
меморија 36
Исклучување на
системот 87
К
Кабелски ТV
пребарувач 28
Компресија на динамички
опсег 99, 108
Конвертирање нагоре 31
М
Р
Мени 95, 108
Мени со опции 46
Минување низ 111
Музички режим 66
Музички услуги 77
Резолуција 101
Репродуцирање со еден
допир 86
Ресетирање 36
Н
Нечујно 48
Ниво на ефект 99
П
Сервер 70
Серверски список 74
Системска аудио
контрола 87
Системски поставки 111
Снимање 54
Т
ТВ 23
Театар/театарски
режим Sync 88
Тип на калибрација 108
Тон за тестирање 108
Ф
Филмски режим 65
Ш
Шема на
звучниците 96, 109
Дополнителни
информации
Повеќе зони 92
Поврзување
iPhone/iPod 29
USB уред 32
антени 33
аудио опрема 32
видео опрема 25
звучници 21
Мрежа 33
ТВ 23
Порака
iPhone/iPod 51
SIRIUS 64
USB 54
Автоматска
калибрација 42
Грешка 129
Мрежни
карактеристики 82
Поставки за автоматска
калибрација 108
Поставки за ниво 108
Поставки на
пребарувач 110
Пребарувач 55
Прегледување на
информациите на
екранот 112
Преодна
фреквенција 98, 110
Претходно поставен
режим 60
Претходно поставени
канали 61
Претходно поставени
станици 57
С
135MK
ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА НА SONY СОФТВЕР ЗА КРАЈНИОТ КОРИСНИК
Внимателно треба да го прочитате следниот договор пред да користите SONY СОФТВЕР (дефиниран подолу).
Користењето на SONY СОФТВЕР ја покажува вашата согласност на договорот. Ако не се согласувате со него,
не сте овластени да користите SONY СОФТВЕР.
ВАЖНО – ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ: Овој договор за лиценца на краен корисник (“EULA”) е правен
договор помеѓу вас и Sony Corporation (“SONY”), производителот на вашиот Sony хардвер уред (“ПРОИЗВОД”)
и овластувачот на SONY СОФТВЕР. Целиот Sony софтвер и софтвер на трети лица (освен оној софтвер кој
е подложен на сопствена лиценца) вклучени со вашиот ПРОИЗВОД и кои било ажурирања и надградувања
овде ќе се означат како “SONY СОФТВЕР”. SONY СОФТВЕРОТ можете да го користите само со ПРОИЗВОДОТ.
Со користење на SONY СОФТВЕР, се согласувате дека сте обврзани со условите на овој EULA. Ако не се согласувате
со условите на овој EULA, SONY нема да ви даде лиценца за SONY СОФТВЕР. Во таков случај, не треба да користите
SONY СОФТВЕР.
ЛИЦЕНЦА ЗА SONY СОФТВЕР
SONY СОФТВЕРОТ е заштитен со законите за авторски права и меѓународните спогодби за авторски права, како и со
други закони и спогодби за интелектуална сопственост. За SONY СОФТВЕР се дава лиценца, тој не се продава.
ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИЦЕНЦА
Сите права на сопственост, авторски права и други права во и на SONY СОФТВЕР се во сопственост на SONY или на
неговите овластувачи. Овој EULA ви дава право да користите SONY СОФТВЕР само за лична употреба.
ОПИС НА БАРАЊАТА, РЕСТРИКЦИИТЕ, ПРАВАТА И ОГРАНИЧУВАЊАТА
Ограничувања. Не смеете да ја копирате, менувате, испитувате техниката, да го демонтирате или расклопувате
SONY СОФТВЕРОТ во целост или делумно.
Одделување на компоненти. За SONY СОФТВЕР се дава лиценца како еден производ. Неговите составни делови не
може да се одделат.
Употребување на еден ПРОИЗВОД. SONY СОФТВЕРОТ може да се користи само со еден ПРОИЗВОД.
Изнајмување. SONY СОФТВЕРОТ не може да го изнајмувате или позајмувате.
Пренос на софтвер. Можете трајно да ги предадете сите ваши права под EULA само кога SONY СОФТВЕРОТ се
пренесува заедно со и како дел од ПРОИЗВОДОТ, ако не задржите копии, го префрлите целиот SONY СОФТВЕР
(вклучувајќи, но не и ограничено на сите копии, составни делови, медиуми, прирачници со упатства, други печатени
материјали, електронски документи, дискови за повторно воспоставување и овој EULA) и ако корисникот се
согласува на условите на овој EULA.
Прекинување. Без оштета на кои било други права, SONY може да го прекине овој EULA ако не ги почитувате
условите на овој EULA. Во тој случај, кога SONY ќе побара, вие мора да го испратите ПРОИЗВОДОТ на адреса
назначена од SONY, а SONY ќе ви го врати ПРОИЗВОДОТ штом тоа ќе биде можно откако SONY СОФТВЕРОТ
ќе биде избришан од ПРОИЗВОДОТ.
Доверливост. Се согласувате дека ќе ги чувате доверливите информации содржани во SONY СОФТВЕРОТ кои не
се јавно познати и таквите информации нема да ги откривате на други без претходна писмена согласност од SONY.
АКТИВНОСТИ СО ГОЛЕМ РИЗИК
SONY СОФТВЕРОТ не толерира грешки и не е дизајниран, произведен или наменет за употреба или препродажба
како онлајн контролна опрема во опасни средини кои бараат сигурносна изведба, како што е во работа на нуклеарни
установи, воздухопловна навигација или комуникациски систем, контрола на воздухопловен сообраќај, машини за
директна животна поддршка или системи на оружја, каде што дефектот на SONY СОФТВЕРОТ може да доведе до
смрт, лична повреда или сериозни физички штети или штети на околината (“Активности со голем ризик”). SONY
и неговите снабдувачи особено отфрлаат каква било изразена или индиректна гаранција за способност за Активности
со голем ризик.
136MK
ОТФРЛАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА НА SONY СОФТВЕР
Вие јасно потврдувате и се согласувате дека употребата на SONY СОФТВЕР е на ваш сопствен ризик. SONY софтверот
е даден “AS IS” (“ТАКОВ КАКОВ ШТО Е”) и без каква било гаранција и SONY, неговите продавачи и овластувачите на
SONY (само за овој ДЕЛ, колективно, “SONY”) ЈАСНО ГИ ОТФРЛААТ СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ
ИЛИ ИНДИРЕКТНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖНОСТА И ПОГОДНОСТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА ФУНКЦИИТЕ
СОДРЖАНИ ВО SONY СОФТВЕРОТ СЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ВИРУСИ ИЛИ ДЕКА ЌЕ СООДВЕТСТВУВААТ
НА ВАШИТЕ БАРАЊА И SONY НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА ОПЕРАТИВНОСТА НА SONY СОФТВЕРОТ ЌЕ БИДЕ
ПОПРАВЕНА. ОСВЕН ТОА, SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДАВА НИКАКВА ПРЕТСТАВА ВО ОДНОС НА
УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТОТ ОД УПОТРЕБАТА НА SONY СОФТВЕРОТ ВО ОДНОС НА НЕГОВАТА
ПРАВИЛНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ, СИГУРНОСТ ИЛИ ПОИНАКУ. НИКАКВА УСНА ИЛИ ПИШАНА
ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕН ОД SONY ИЛИ ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА SONY НЕМА ДА
СОЗДАДЕ ГАРАНЦИЈА ИЛИ НА КОЈ БИЛО НАЧИН ДА ГО ЗГОЛЕМИ ДОМЕНОТ НА ОВАА ГАРАНЦИЈА.
НЕКОИ ПОДРАЧЈА НА СУДСКА ВЛАСТ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧОЦИ НА ИНДИРЕКТНИТЕ ГАРАНЦИИ,
ВО КОЈ СЛУЧАЈ ГОРНИТЕ ИСКЛУЧОЦИ НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.
Без ограничување на гореспоменатото, специфично е предвидено дека SONY СОФТВЕРОТ не е дизајниран или
наменет за употреба на кој било друг производ освен ПРОИЗВОДОТ. SONY не дава гаранција дека кој било производ,
софтвер, содржина или податок создаден од вас или од трето лице нема да го оштети SONY СОФТВЕРОТ.
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА
SONY, НЕГОВИТЕ СНАБДУВАЧИ И ОВЛАСТУВАЧИТЕ НА SONY (САМО за овој ДЕЛ, колективно, “SONY”)
НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВИ БИЛО СЛУЧАЈНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ОШТЕТУВАЊА ВО
ОДНОС НА SONY СОФТВЕРОТ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ЗАСНОВААТ НА ПРЕКРШУВАЊЕ НА КОЈА
БИЛО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ИНДИРЕКТНА ГАРАНЦИЈА, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, НЕОДГОВОРНОСТ,
ОДРЕДЕНА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА. ТАКВИТЕ ОШТЕТУВАЊА
ОПФАЌААТ, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ПРИХОД, ЗАГУБА НА
ПОДАТОЦИ, ЗАГУБА НА УПОТРЕБАТА НА ПРОИЗВОДОТ ИЛИ КОЈА БИЛО СРОДНА ОПРЕМА, ИЗГУБЕНО
ВРЕМЕ И ВРЕМЕ НА КОРИСНИКОТ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ SONY БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ
ОШТЕТУВАЊА. ВО СЕКОЈ СЛУЧАЈ, ЦЕЛАТА ОДГОВОРНОСТ НА SONY КОН ВАС ПОД КОЈА БИЛО МЕРКА
ОД ОВОЈ EULA ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА НА ВИСТИНСКАТА ПЛАТЕНА СУМА НАЗНАЧЕНА ЗА SONY
СОФТВЕРОТ.
ИЗВОЗ
Ако го користите или пренесувате SONY СОФТВЕРОТ во туѓа земја, ќе се согласите со применливите закони
и правила кои се однесуваат на извозот, увозот и царината.
УПРАВНО ПРАВО
Овој EULA ќе биде создаден, управуван, толкуван и применет според законите на Јапонија, без оглед на каков било
конфликт на законски мерки. Секој спор кој потекнува од овој EULA ќе биде подложен на единствената област
и надлежност на судовите во Токио, Јапонија и со ова вие и SONY се согласувате на областа и надлежноста на таквите
судови. ВИЕ И SONY СЕ ОТКАЖУВАТЕ ОД ПРАВОТО ЗА СУДЕЊЕ СО ПОРОТА ВО ОДНОС НА КОИ БИЛО
ПРЕДМЕТИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ИЛИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ОВОЈ EULA.
ВАЖНОСТ
Ако кој било дел од овој EULA се докаже како неважечки или неспроведлив, другите делови ќе останат важечки.
Ако имате прашања за овој EULA или за подолу дадената гаранција, можете писмено да контактирате со SONY
на назначената контакт адреса спомената во картичката за гаранција вклучена во пакувањето на производот.
137MK
Sony Corporation
Download PDF