Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

За детали, погледнете во Упатството за работа.
4-448-430-11(1) (MK)
STR-DH740
Водич за брзо поставување
Sony Corporation © 2013
1
Инсталирање и поврзување на звучниците
FRONT HIGH R*
FRONT L
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
SUBWOOFER
SUBWOOFER
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND
BACK R*
SURROUND L
SURROUND
BACK L*
SUBWOOFER
* Не може истовремено да ги користите задните звучници за опкружување
и предните високи звучници.
SURROUND L
SURROUND R
CENTER
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
Каблите за поврзување не се доставуваат.
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
2
3
Поврзување друга опрема
Подготвување на ресиверот
?/1: вклучено/подготвено
INPUT SELECTOR
Телевизор
HDMI TV OUT
* Формата на кабелот за напојување со
наизменична струја (главен довод) и штекерот за
наизменична струја се разликуваат во зависност
од областа.
4
Поставување на ресиверот со употреба на Easy Setup
Поставете го оптимизирачкиот микрофон
во вашата седечка положба и поставете го
на истата висина како вашите уши.
Ако вашиот телевизор е компатибилен со функцијата Аудио
повратен канал (ARC), ова поврзување не е потребно.
Оптимизирачки микрофон
(доставен)
Сателитски пребарувач, кабелски ТВ-пребарувач
Blu-ray Disc плеер
Кога ќе го вклучите ресиверот за првпат или по неговото иницијализирање, се појавува екранот Easy Setup. Поставете го ресиверот
во согласност со упатствата на екранот Easy Setup.
DVD-плеер
PlayStation 3
Ако се појави грешка, проверете ја и повторно изведете автоматска калибрација.
HDMI OUTPUT
Изведување на Easy Setup.
iPod, iPhone
Каблите за поврзување не се доставуваат.
Easy Setup завршува.
Download PDF

advertising