Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Упатства за употреба

4-448-428-12(1) (MK)
Повеќеканален аудио/
видео ресивер
Упатство за употреба
STR-DH740
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За потрошувачите во САД
Забелешки на сопственикот
За да се намали ризикот од пожар
или електричен шок, не
изложувајте го апаратот на дожд
или на влага.
За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Не изложувајте го апаратот на извори на
отворен оган (на пример, запалени свеќи).
Бројот на моделот и сериските броеви се
поставени на задната страна на уредот.
Забележете ги овие броеви во дадениот
простор подолу. Повикајте се на нив
секојпат кога ќе контактирате со
продавачот на Sony за овој производ.
Број на моделот
Сериски бр.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на „опасен напон“
во опкружувањето на
производот што може да
е доволно голем за да
претставува ризик од
електричен шок.
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте на
него предмети што се наполнети со
течности, како на пример, вазни.
Не го монтирајте уредот во затворен
простор како полица за книги или вграден
шкаф.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот
за присуство на важни
оперативни и одржувачки
(сервисни) упатства во
литературата што го
придружува овој уред.
Бидејќи главниот приклучок се користи за
да се исклучи делот од главните водови,
поврзете го делот со лесно достапен AC
штекер. Ако забележите неправилности во
делот, веднаш исклучете го главниот
приклучок од штекерот за наизменична
струја.
Не изложувајте ги батериите или
апаратите што имаат монтирана батерија
на прекумерна топлина, како на пример,
сончева светлина или оган.
Апаратот не е исклучен од главната
електрична мрежа сè додека е поврзан со
штекерот за наизменична струја, дури и ако
самиот апарат е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба на
слухот.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот
за присуство на жешка
површина, која за време на
нормалната работа може да
биде жешка на допир.
2MK
Важни безбедносни упатства
1)
2)
3)
4)
5)
Прочитајте ги овие упатства.
Чувајте ги овие упатства.
Почитувајте ги сите предупредувања.
Следете ги сите упатства.
Не користете го овој апарат во близина
на вода.
6) Чистете го само со сува крпа.
7) Не блокирајте ги отворите на
вентилација. Инсталирајте во
согласност со упатствата на
производителот.
8) Не инсталирајте во близина на извори
на топлина како што се радијатори,
контроли за топлина, печки или други
апарати (вклучувајќи засилувачи)
коишто произведуваат топлина.
9) Не оневозможувајте ја безбедносната
намена на поларизираниот или
заземјувачкиот приклучок.
Поларизираниот приклучок има два
метални дела едниот поширок од
другиот. Заземјувачкиот приклучок
има два метални дела и трет
заземјувачки заб. Широкиот метален
дел или третиот заб е даден за ваша
безбедност. Ако електричниот
приклучок не влегува во штекерот,
консултирајте се со електричар за
заменување на застарениот штекер.
10) Заштитете го електричниот кабел за да
не се гази врз него или приклештува
особено кај приклучоците, погодните
штекери и точките каде што излегуваат
од апаратот.
11) Користете приклучоци/додатоци
одредени само од производителот.
12) Користете го само со приколка, држач,
троножец или маса кои што ги одредил
производителот или што се продаваат
со апаратот. Кога користите подвижна
полица, внимавајте кога ја поместувате
комбинацијата полица/апарат за да
избегнете повреди од превртување.
13) Исклучете го апаратот од штекер при
невреме или кога нема да се користи
долг период.
14) Обратете се само до квалификуван
персонал за сервисирање. Поправките
се потребни кога апаратот на кој било
начин е оштетен, како што е
оштетување на доводниот електричен
кабел, кога е истурена течност или во
апаратот паднале предмети, апаратот
бил изложен на дожд или влага, не
работи нормално или бил испуштен.
Следната FCC изјава важи само
за верзијата на овој модел
произведена за продажба во
САД. Другите верзии може да
не се во согласност со
техничките прописи на FCC.
ЗАБЕЛЕШКА:
Оваа опрема е тестирана и е во согласност
со ограничувањата за дигитален уред од
класа Б, согласно со Дел 15 до Правилата на
FCC. Овие ограничувања се дизајнирани за
да дадат разумна заштита против штетни
попречувања во домашна инсталација.
Оваа опрема создава, користи и може да
ослободува радиофреквентна енергија и ако
не се инсталира и користи во согласност со
овие упатства, може да предизвика штетни
пречки во радио комуникациите. Сепак, во
посебна инсталација нема гаранција дека
нема да настанат пречки. Ако опремата
предизвикува штетни пречки на радио или
телевизискиот прием, што може да се
утврди со вклучување и исклучување на
опремата, корисникот се охрабрува да ги
поправи пречките со една или повеќе од
следните мерки:
– Преориентирајте или преместете ја
антената.
– Зголемете ја раздвоеноста помеѓу
опремата и приемникот.
– Поврзете ја опремата во штекер на коло
различно од колото каде што е поврзан
приемникот.
– Консултирајте се со продавач или
искусен радио/ТВ техничар за помош.
3MK
ВНИМАНИЕ
Бидете предупредени дека какви било
промени или модификации кои не се јасно
одобрени во ова упатство може да ја
анулира вашата овластеност за управување
со оваа опрема.
За поврзување на компјутерите домаќини
и/или периферните уреди со цел да се
почитуваат ограничувањата на FCC за
емисија, мора да се користат соодветно
заштитени и взејмени кабли и приклучоци.
За да го намалите ризикот од електричен
шок, кабелот на звучникот треба да биде
поврзан со апаратот и звучниците согласно
со следните упатства.
1) Исклучете го кабелот за напојување со
наизменична струја од ШТЕКЕРОТ.
2) Одговлете 10 до 15 mm од изолацијата
на кабелот за звучик.
3) Поврзете го кабелот на звучникот со
апаратот и звучниците внимателно
за со рака да не ја допрете жицата на
кабелот од звучникот. Исто така
исклучете го кабелот за напојување
со наизменична струја од ШТЕКЕРОТ
пред да го исклучите кабелот на
звучникот од апаратот и звучниците.
За потрошувачите во Канада
За поврзување на компјутерите домаќини
и/или периферните уреди мора да се
користат соодветно заштитени и взејмени
кабли и приклучоци.
За потрошувачите во Европа
Фрлање на стара
електрична и
електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ
не треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде предаден на
4MK
применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска
опрема. Со правилно отстранување на
производот ќе помогнете да се спречат
потенцијални негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјали ќе помогне
за заштита на природните богатства. За
подетални информации за рециклирањето
на овој производ, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис за
отстранување на домашен отпад или со
продавницата каде што го купивте овој
производ.
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со посебни системи на
собирање)
Овој симбол на батеријата или на
амбалажата покажува дека со батеријата
којашто е дадена со овој производ не треба
да се постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004%
олово.
Со правилно отстранување на овие
батерии ќе помогнете да се спречат
потенцијално негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои
инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот
на батеријата. Рециклирањето на
материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет
на податоци имаат потреба од трајна
поврзаност со вметната батерија, оваа
батерија треба да ја замени само
квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата
ќе се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот
за тоа како безбедно да се отстрани
батеријата од производот. Батеријата
предадете ја на применливото збирно
место за рециклирање на отпадни батерии.
За подетални информации за
рециклирањето на овој производ или
батеријата, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или
со продавницата каде што го купивте овој
производ.
Напомена за потрошувачите:
Следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат Директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилностa на производот со
законодавството на Европската Унија
треба да бидат упатени до овластениот
претставник, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните документи
за услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
За потрошувачите во
Австралија
Фрлање на стара
електрична и
електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
За ова упатство
• Упатствата во овој прирачник се дадени
за моделот STR-DH740. Бројот на
моделот се наоѓа на долниот десен агол
на предниот панел. Сликите што се
искористени во ова упатство се за
европскиот модел и може да се
разликуваат од вашиот модел. Какви
било разлики во работата се означени
со „Само за европскиот модел“.
• Упатствата во овој прирачник ја
опишуваат работата на приемникот
со доставениот далечински управувач.
Може да ги користите и копчињата или
регулаторите на ресиверот ако имаат
исти или слични имиња како оние на
далечинскиот управувач.
За авторските права
Овој приемник е обединет со Dolby* Digital
и со Pro Logic Surround и DTS** Digital
Surround System.
* Произведено со дозвола од Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround
EX и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
** Произведено согласно лиценцата на
Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени
или во процес на издавање патенти во
САД и ширум светот. DTS-HD, the
Symbol, & DTS-HD и the Symbol заедно
се регистрирани заштитни знаци &
DTS-HD Master Audio е заштитен знак
на DTS, Inc. Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите права се
задржани.
Овој приемник опфаќа технологија на HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
Називите HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface и логото HDMI се
заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на HDMI Licensing LLC
во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
5MK
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod
touch се заштитни знаци на Apple Inc.,
регистрирани во САД и во други земји.
Сите други заштитни знаци и
регистрирани заштитни знаци се на
нивните соодветни сопственици. Во ова
упатство, ™ и ® знаците не се назначени.
Написите „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ значат дека електронските
додатоци се дизајнирани за да се поврзат
специфично со iPod или iPhone, соодветно
и производителот гарантира дека ги
исполнуваат стандардите за изведба
на Apple.
Apple не е одговорен за работата на овој
уред или неговата согласност со
безбедносните и регулаторните стандарди.
Имајте предвид дека употребата на овој
додаток со iPod или iPhone може да влијае
на безжичната изведба.
Windows Media е или регистриран трговски
знак или трговски знак на Microsoft
Corporation во Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забранета е
употреба или дистрибуција на таква
технологија надвор од овој производ без
дозвола од Microsoft или од овластена
Microsoft филијала.
Технологијата за аудио кодирање MPEG
Layer-3 и патентите со дозвола од
Fraunhofer IIS и Thomson.
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и логото „x.v.Color
(x.v.Colour)“ регистрирани заштитни
знаци на Sony Corporation.
„BRAVIA“ е заштитен знак на
Sony Corporation.
„PlayStation“ е регистриран заштитен знак
на Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN“ е регистриран заштитен
знак на Sony Corporation.
6MK
MICROVAULT е заштитен знак на
Sony Corporation.
InstaPrevue™ е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на Silicon
Image во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
Содржина
За ова упатство ............................... 5
Испорачана дополнителна
опрема ....................................... 9
Опис и локација на делови ........ 10
Почеток .......................................... 17
Поврзувања
1: Монтирање на звучниците .... 19
2: Поврзување на звучниците ... 21
3: Поврзување на
телевизорот ............................ 23
4a: Поврзување на видео
опремата .................................. 24
4b: Поврзување на аудио
опремата .................................. 28
5: Поврзување на антените
(воздушни) ............................. 29
6: Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод) ............ 29
Подготовка на ресиверот
Вклучување на ресиверот .......... 30
Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup ......... 30
Водич до операцијата за приказ
на екранот (OSD) .................. 33
Основни операции
Репродуцирање на опрема од
влезен извор ........................... 34
Репродуцирање на
iPod/iPhone ............................. 36
Репродуцирање на USB уред ..... 38
Операции на пребарувачот
Слушање на FM/AM радио ....... 42
Претходно поставување
на FM/AM радиостаници
(Претходно поставена
меморија) ................................ 44
Примање на RDS емитувања ..... 45
(само модели во Европа,
Австралија и Тајван) ............ 45
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучното поле ...... 46
Користење на функцијата
„Night Mode“ .......................... 49
Избор на типот калибрација ..... 49
Прилагодување на
стабилизаторот ...................... 49
Користење на функцијата
„Pure Direct“ ........................... 50
Ресетирање на звучните
полиња до стандардните
поставки .................................. 51
„BRAVIA“ Sync
карактеристики
Што е тоа „BRAVIA“ Sync? ........ 52
Подготвување за
„BRAVIA“ Sync ...................... 52
Репродуцирање со
еден допир .............................. 53
Системска аудио контрола ........ 54
Исклучување на системот .......... 54
Избор на сцена ............................. 55
Контрола на домашно кино ...... 55
Remote Easy Control .................... 55
7MK
Други операции
Менување помеѓу дигитално
и аналогно аудио
(INPUT MODE) ..................... 56
Користење други приклучоци
за аудио/видео влез
(Назначување на
аудио влез) .............................. 56
Користење врска на
bi-засилувач ............................ 58
Враќање на фабричките
зададени поставки ................ 58
Прилагодување поставки
Користење на менито Settings ... 59
Easy Setup ....................................... 61
Speaker Settings мени ................... 61
Audio Settings мени ...................... 65
HDMI Settings мени ..................... 66
Input Settings мени ....................... 68
System Settings мени .................... 68
Работење без користење OSD ... 69
Ракување со далечинскиот
управувач
Пренамена на влезно копче ...... 74
Ресетирање на влезните
копчиња ................................... 75
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост ............ 76
Решавање проблеми .................... 77
Спецификации ............................. 84
Индекс ............................................ 87
8MK
Испорачана
дополнителна опрема
• Упатство за употреба (ова упатство)
• Водич за брзо поставување (1)
• Далечински управувач
(RM-AAU168) (1)
• Батерии R6 (големина AA) (2)
• Кабел за FM-антена (воздушна) (1)
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
Вметнете две батерии R6 (големина-AA)
(се испорачуваат) во далечинскиот
управувач. Кога ја монтирате батеријата
правилно наместете ги половите.
• AM-антена циклусна (воздушна) (1)
Забелешки
• Оптимизирачки микрофон
(ECM-AC2) (1)
• Не оставајте го далечинскиот управувач на
екстремно топло или влажно место.
• Не користете нова батерија со старите
батерии.
• Не мешајте мангански батерии и други
видови батерии.
• Не изложувајте го сензорот на далечинскиот
управувач на директна сончева светлина или
осветлувачки апарати. Тоа може да
предизвика дефект.
• Ако не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете
можно оштетување од протекување и
корозија на батериите.
• Контролните копчиња на далечинскиот
управувач може да се ресетираат на
стандардните поставки кога ќе ги замените
батериите. Одново доделете ги влезните
копчиња доколку се случи ова (страница 74).
• Заменете ги сите батерии со нови кога
ресиверот повеќе нема да реагира на
далечинскиот управувач.
9MK
Опис и локација на делови
Преден панел
A ?/1 (вклучено/подготвено)
(страница 30, 43, 51, 58)
B Индикатор ?/1 (вклучено/
подготвено)
Засветува на следниот начин:
Зелено: Ресиверот е вклучен.
Жолто: Ресиверот се наоѓа во режим
на подготвеност и
– „Control for HDMI“ (страница 66)
е поставена на „On“.
– „Pass Through“ (страница 66) е
поставено на „On“* или „Auto“.
Светлото се исклучува кога
ресиверот е во режим на
подготвеност и „Control for HDMI“ и
„Pass Through“ се поставени на „Off“.
*Само за модели од САД, Канада,
Мексико, Австралија и Тајван.
C SPEAKERS (страница 22, 30)
D TUNING MODE, TUNING +/–
Притиснете за да ракувате со
пребарувач на станици (FM/AM).
Притиснете TUNING +/– за да
скенирате станица.
E A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC
(страница 35, 46)
10MK
F
G
H
I
Приказ на панел (страница 11)
NIGHT MODE (страница 65)
INPUT MODE (страница 56)
DIMMER
Ја прилагодува осветленоста на
екранот на панелот во 3 нивоа.
J DISPLAY (страница 74)
K Сензор за далечинскиот управувач
Прима сигнали од далечински
управувач.
L PURE DIRECT (страница 50)
M Индикатор за PURE DIRECT
Се осветлува кога функцијата „Pure
Direct“ е активирана.
N MASTER VOLUME (страница 35, 65)
O INPUT SELECTOR
(страница 32, 35, 56)
P
Порта (USB) (страница 28)
Q Приклучок AUTO CAL MIC
(страница 32)
R Приклучок PHONES
Поврзува со слушалки.
Индикатори на приказот на панелот
A Индикатор за влез
Се осветлува за да го покаже
моменталниот влез.
HDMI
Приемникот ја препознава
опремата поврзана преку
приклучок HDMI IN.
E SP A/SP B/SP A+B
Засветува кога ќе се вклучи
системот на звучници.
F Индикатори за подесување
ST
Засветува кога ресиверот ќе најде
стерео пренос.
ARC
MEM
Се избира ТВ-влезот и се
пронаоѓаат сигналите на ARC.
Засветува кога е вклучена
функција на меморијата, како
претходно поставена меморија
(страница 44) итн.
COAX
Дигиталниот сигнал влегува преку
приклучокот COAXIAL
(страница 56).
OPT
Дигиталниот сигнал влегува преку
приклучокот OPTICAL
(страница 56).
B D.C.A.C.
Засветува кога резултатите од
мерењата на функцијата „Auto
Calibration“ се применети.
C Индикатор Dolby Digital Surround*
Го осветлува соодветниот
индикатор кога приемникот ги
декодира соодветните сигнали на
форматот Dolby Digital.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D Индикатор DTS(-HD)*
Го осветлува соодветниот
индикатор кога приемникот ги
декодира соодветните сигнали на
форматот DTS.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
G SLEEP
Засветува кога е активиран тајмерот
за спиење (страница 15).
H EQ
Се осветлува кога е активиран
стабилизаторот.
I D.R.C.
Се осветлува кога е активирана
компресијата на динамички опсег
(страница 66).
J NEO:6
Се осветлува кога е активирано
декодирањето DTS Neo:6 Cinema/
Music (страница 47, 48).
K Индикатор Dolby Pro Logic
Го осветлува соодветниот
индикатор кога приемникот
извршува обработка со Dolby Pro
Logic. Оваа матрична сараунд
технологија за декодирање може да
ги засили влезните сигнали.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
PL IIx
Dolby Pro Logic IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic IIz
11MK
Забелешка
Овие индикатори може да не се осветлат
во зависност од поставката на шемата на
звучниците.
L USB
Се осветлува кога е пронајден iPod/
iPhone или USB-уред.
* Кога репродуцирате диск со формат
Dolby Digital или DTS, осигурете се дека ги
имате целосно извршено дигиталните врски
и дека INPUT MODE не е поставен на
„Analog“ (страница 56) или дека не
е избрано „Analog Direct“.
12MK
Заден панел
A Дел за DIGITAL INPUT/OUTPUT
Приклучоци HDMI IN/
OUT* (страница 23, 26)
Приклучоци OPTICAL IN
(страница 23, 27)
Приклучок COAXIAL IN
(страница 28)
B Дел за TUNER
E Дел за VIDEO INPUT/OUTPUT
(страница 23, 27)
Жолто
Приклучоци VIDEO
IN/OUT*
* Мора да го поврзете приклучокот HDMI TV
OUT или MONITOR OUT на вашиот
телевизор за да ја гледате избраната влезна
слика (страница 23).
Приклучок FM ANTENNA
(страница 29)
Терминали AM ANTENNA
(страница 29)
C Дел за SPEAKERS (страница 21)
D Дел за AUDIO INPUT/OUTPUT
Бело (Л)
Црвено (Д)
Црно
Приклучоци
AUDIO IN
(страница 23, 27, 28)
Приклучоци
SUBWOOFER OUT
(страница 21)
13MK
Штедење струја во режим на
подготвеност
Далечински управувач
Користете го доставениот далечински
управувач за да работите со овој
приемник и со другата опрема.
Далечинскиот управувач е поставен да
работи со аудио/видео опремата на Sony.
Може одново да го поставите влезното
копче да соодветствува со опремата што
е поврзана со ресиверот (страница 74).
Кога „Control for HDMI“
(страница 66) и „Pass Through“
(страница 66) се поставени на „Off“.
B TV ?/1 1) (вклучено/подготвено)
Го вклучува телевизорот или го
поставува во режим на подготвеност.
C Влезни копчиња
Ја избира опремата којашто сакате да
ја користите. Ресиверот се вклучува
кога ќе притиснете кое било влезно
копче во режимот на подготвеност.
Копчињата се поставени за контрола
на опремата на Sony.
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Го отвора или затвора главното
мени на BD-ROM или DVD.
REPEAT1)
Постојано репродуцира песна
или папка.
POP UP/MENU1)
Го отвора или затвора појавното
мени за BD-ROM или менито
за DVD.
SHUFFLE1)
Репродуцира песна или папка по
случаен редослед.
E
+/–
Избира папка.
F AMP MENU
Го прикажува менито за работа со
ресиверот.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за да ги
изберете ставките од менито, потоа
притиснете
за да го внесете/
потврдите изборот.
H OPTIONS1)
A ?/1 (вклучено/подготвено)
Го вклучува приемникот или го
поставува во режимот на
подготвеност.
14MK
Прикажува и избира членови од
менито за опции.
I HOME1)
Го прикажува почетното мени на
телевизискиот екран.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
Прескокни, наназад/нанапред,
репродуцирај, паузирај, прекини со
работа.
TUNING +/–1)
Скенира станица.
D.TUNING
Влегува во режим за пребарување
станици.
PRESET +/–1)
Избира претходно поставени
станици или канали.
MEM
Зачувува станица во текот на
пребарувањето.
K SOUND FIELD +/–2)
Избира звучно поле (страница 46).
L PURE DIRECT (страница 50)
M SLEEP
Го поставува ресиверот да се
исклучи автоматски во определено
време.
Секојпат кога ќе притиснете SLEEP,
екранот циклично се менува на
следниов начин:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Индикаторот „SLEEP“ засветува на
приказот на панелот кога се користи
тајмерот за спиење.
Совет
Притиснете SLEEP за да го проверите
преостанатото време пред да се исклучи
ресиверот. Преостанатото време ќе се
појави на екранот на панелот.
Тајмерот за спиење ќе се откаже ако
притиснете SLEEP одново.
N
+/–
Го приспособува нивото на јачина
на звукот на сите звучници во исто
време.
O
Привремено го исклучува звукот.
Повторно притиснете го копчето за
да го вратите звукот.
P RETURN O 1)
Се враќа на претходното мени
додека менито или екранизираното
упатство се прикажува на
телевизискиот екран.
Q DISPLAY1)
Ги прикажува информациите на
екранот на панелот.
R Нумерички копчиња1)2)
Притиснете за
– Претходно да поставите/
пребарате до претходно
поставените станици
(страница 44).
– Изберете броеви на песни.
Притиснете 0/10 за да го изберете
бројот на песна 10.
– Изберете броевите на канали.
S PREVIEW (HDMI)
Ја избира функцијата „Preview for
HDMI“.
Го вклучува прегледот слика-вослика во живо на влезовите HDMI
што се поврзани на ресиверот.
Притискајте на V/v за да го изберете
прегледот на секој HDMI-влез,
потоа притиснете
за да го
внесете/потврдите изборот.
(Оваа функција ја обезбедува
технологијата Silicon Image
InstaPrevue™)
Забелешка
Функцијата „Preview for HDMI“
е достапна за HDMI BD, DVD, GAME
и влезот SAT/CATV.
Совети
• Оваа функција не работи во следните
случаи.
– Опремата не е поврзана со правилен
приклучок за HDMI-влез.
– Опремата што е поврзана со
поддржан приклучок за HDMI-влез
не е вклучена.
– Тековниот влез не е HDMI.
– Кога „Fast View“ е поставено на „Off“.
– Кога на влезот се наоѓа неподдржан
формат на видео во HDMI (480i, 576i,
4K, некои видео сигнали во 3D, сигнал
од видео камера или VGA-сигнал).
15MK
• Прегледот на слика-во-слика ќе биде
затемнет кога на влезот се наоѓаат 4K
или некои видео сигнали во 3D.
iPhone CTRL
Влегува во контролниот режим
за iPod/iPhone кога користите
iPod/iPhone.
T AMP
Ја активира работата на ресиверот.
U TV INPUT1)
Го избира влезниот сигнал (ТВ-влез
или видео влез).
1)
Видете ја табелата на страница 16 за
информации околу копчињата кои можете
да ги користите за контролирање на секоја
опрема.
2)
Копчињата 5 и SOUND FIELD + имаат
допирни точки. Користете ги допирните
точки како референца кога работите со
ресиверот.
Забелешки
• Горенаведеното објаснување е наменето да
служи како примери.
• Во зависност од моделот на поврзаната
опрема, некои функции што се објаснети во
ова поглавје нема да работат со доставениот
далечински управувач.
За контролирање на друга опрема на Sony
Телевизор Видеорекордер
Име
2 TV ?/1
DVD
плеер
Blu-ray Disc
плеер
CD-плеер
z
z
z
z
z
z
z
z
z
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Нумерички копчиња
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16MK
Почеток
Можете да уживате во аудио/видео опремата поврзана со приемникот следејќи ги
едноставните чекори подолу.
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
Инсталирање и поврзување на
звучниците (страница 19, 21)
Проверување на врската соодветна за
вашата опрема
Поврзување на телевизорот и видео
опремата (страница 23, 24)
Квалитетот на сликата зависи од
приклучокот за поврзување. Видете ја
сликата долу. Изберете ја врската во
зависност од приклучоците на вашата
опрема.
Препорачуваме да ја поврзете видео
опремата преку HDMI врска ако има
HDMI приклучоци.
Дигитална
Аналогна
Високо квалитетна слика
Поврзување на аудио опремата
(страница 28)
Подготвување на приемникот
Видете „6: Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична струја (главен
довод)“ (страница 29) и „Вклучување на
ресиверот“ (страница 30).
Поставување на ресиверот
Погледнете „Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup“ (страница 30).
Поставување на поставките на
дигиталниот аудио излез на поврзаната
опрема.
За излез на повеќеканално дигитално аудио,
проверете ги поставките на дигиталниот
аудио излез на поврзаната опрема.
За Sony Blu-ray Disc плеер, проверете дали
„Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“,
„Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“
се поставени на „Auto“, „Off“, „Bitstream“,
„Dolby Digital“ и „DTS“ соодветно (од 1.
август, 2012 година).
За PlayStation 3, откако ќе го поврзете
ресиверот со HDMI-кабел, изберете „Audio
Output Settings“ во „Sound Settings“ и
изберете „HDMI“ и „Automatic“ (со верзија
4.21 на системскиот софтвер).
За детали, погледнете во упатствата за
работа дадени со поврзаната опрема.
17MK
Дигитални аудио формати поддржани од приемникот
Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој ресивер зависат од
приклучоците за дигитален аудио излез на поврзаната опрема. Овој ресивер ги
поддржува следниве аудио формати.
Аудио формат
[Display]
Максимален број
на канали
Врска помеѓу опремата за
репродуцирање и ресиверот
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
[DOLBY D EX]
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS-ES
[DTS-ES]
6.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
[DTS-HD HR]
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
[DTS-HD MA]
7.1
×
a
Повеќеканален линеарен
PCMa)
[PCM]
7.1
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува
на форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.
b) Сигналите со одмерна фреквенција поголема од 96 kHz се репродуцираат назад на 96 kHz или
на 88,2 kHz.
18MK
1: Монтирање на звучниците
Овој ресивер ви овозможува да
користите до 7.2-канален систем
(7 звучници и 2 субвуфери).
7.1 канален систем на звучници
користејќи сsараунд задни
звучници
Пример за конфигурација на
системот звучници
Можете да уживате во високо
веродостојна репродукција на звук од
дискови DVD или Blu-ray снимен со
софтвер во 6.1 канален или 7.1 канален
формат.
• Поставување на 6.1 канален систем на
звучници
Поставете го задниот звучник за
опкружувачки звук позади позицијата
на слушање.
A Преден звучник (Лев)
B Преден звучник (Десен)
C Централен звучник
D Сараунд звучник (Лев)
E Сараунд звучник (Десен)
F Сараунд заден звучник (Лев)*
G Сараунд заден звучник (Десен)*
H Преден висок звучник (Лев)*
I Преден висок звучник (Десен)*
J Субвуфер
* Не може истовремено да ги користите
задните звучници за опкружување
и предните високи звучници.
• Поставување на 7.1 канален систем на
звучници
Поставете ги задните звучници за
опкружувачки звук како што е
прикажано на сликата подолу. Аголот
A треба да биде ист.
5.1 канален систем на звучници
За целосно уживање во мултиканалниот
сараунд систем како во кино потребни
се пет звучници (два предни, централен
и два задни сараунд звучници)
и субвуфер.
19MK
Поврзувања
Поврзувања
7.1 канален систем на звучници
користејќи предни високи
звучници
Можете да уживате во вертикални
звучни ефекти поврзувајќи два предни
високи звучници.
Поставете ги предните високи звучници
– под агол помеѓу 25° до 35°.
– под агол помеѓу 20° ± 5° во висина.
20˚ ± 5˚
Совет
Бидејќи субвуферот не емитува многу сигнали
кои се во определен правец, можете да го
поставите каде што сакате.
20MK
2: Поврзување на звучниците
Звучник за опкружувачки звук
Десно
Централен звучник
Лево
B
A
A
B
Десно
Субвуфер*
B
B
Лево
Заден за опкружување/
Bi-засилувач/Преден висок/
Преден звучник B**
Десно
Лево
Преден A звучник
A Кабел за моно-аудио (не се доставува)
B Кабел за звучник (не се доставува)
21MK
Поврзувања
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
*
Кога ќе поврзете субвуфер со функцијата
автоматски подготвено, исклучете ја
функцијата кога гледате филмови. Ако
функцијата автоматски подготвено е
вклучена, автоматски се менува во режим
автоматски подготвено според нивото на
влезен сигнал на субвуферот и може да не
се произведе звук.
** Забелешки за поврзување на терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
– Ако поврзете само еден сараунд заден
звучник, поврзете го со L на овие
терминали.
– Ако имате дополнителен систем на
преден звучник, поврзете го со овие
терминали.
Поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито за поставки на звучници
(страница 63).
Можете да го одберете системот на
преден звучник којшто го сакате со
користење на копчето SPEAKERS на
приемникот (страница 30).
– Можете да ги поврзете предните
звучници со овие терминали користејќи
врска на bi-засилувач (страница 22).
Поставете го „SB Assign“ на „Bi-Amp“ во
менито Speaker Settings (страница 63).
Поврзување со bi-засилувач
Ако не користите задни звучници за
опкружувачки звук и предни високи
звучници, можете да ги поврзете
предните звучници на терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B користејќи
поврзување со bi-засилувач.
Преден звучник
(Десен)
Преден звучник
(Лев)
Забелешка
По инсталирање и поврзување на звучникот,
осигурете се дека сте ја одбрале шемата на
звучници од менито Speaker Settings
(страница 61).
22MK
Поврзете ги приклучоците на страната
Lo (или Hi) на предните звучници на
терминалите SPEAKERS FRONT A и
поврзете ги приклучоците на страната
Hi (или Lo) на предните звучници на
терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Проверете дали металните делови на
Hi/Lo прикачени за звучниците се
отстранети од нив за да се избегне
дефект на приемникот.
Откако сте ја направиле врската на
bi-засилувач, поставете го „SB Assign“
на „BI-AMP“ во менито Speaker Settings
(страница 63).
3: Поврзување на телевизорот
Телевизор
Аудио сигнали
Аудио/видео
сигнали
ARC
или
A**
B
Видео сигнали
C*
A Оптички дигитален кабел (не се доставува)
B Аудио кабел (не се доставува)
C HDMI кабел (не се доставува)
D
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
Sony препорачува да користите
HDMI-одобрен кабел или HDMI-кабел
на Sony.
D Видео кабел (не се доставува)
23MK
Поврзувања
Можете да ја гледате избраната влезна слика кога ќе ги поврзете приклучокот HDMI
TV OUT или MONITOR OUT на телевизорот. Можете да ракувате со ресиверов
користејќи OSD (приказ на екран) ако го поврзете приклучокот HDMI TV OUT на
телевизор.
Пред поврзување на каблите, проверете дали сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
За да уживате во телевизискиот
пренос во повеќеканален
опкружувачки звук од
ресиверот
*
Ако телевизорот не е компатибилен со
функцијата на ARC, поврзете C.
Осигурете се дека сте го поставиле „Control
for HDMI“ на „On“ во менито HDMI
Settings (страница 66). Ако сакате да
изберете аудио сигнал користејќи HDMIкабел (пр. преку оптички дигитален кабел
или аудио кабел), променете го аудио
влезниот режим користејќи INPUT MODE
(страница 56).
** Ако телевизорот не е компатибилен со
функцијата ARC, поврзете A.
Осигурете се дека сте го исклучиле
звукот на телевизорот или сте ја
активирале функцијата за безгласност.
Забелешки
• Поврзете ТВ монитор или проектор со
приклучокот HDMI TV OUT или MONITOR
OUT на приемникот. Нема да можете да
снимате, дури и ако поврзете опрема за
снимање.
• Во зависност од статусот на врската помеѓу
телевизорот и антената (воздушна), сликата
на ТВ екранот може да биде искривена. Во
тој случај, поставете ја антената (воздушна)
подалеку од приемникот.
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли,
вметнете ги приклучоците право додека не
влезат на место.
• Не виткајте ги и не врзувајте ги оптичките
дигитални кабли.
Совети
• Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со мерните фреквенции
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz и 96 kHz.
• Кога ќе го поврзете аудио излезниот
приклучок на телевизорот со TV IN
приклучоците на приемникот за да го дадат
ТВ звукот од звучниците поврзани со
приемникот, поставете го приклучокот за
излезен звук на телевизорот на „Fixed“ ако
може да се промени помеѓу „Fixed“ или
„Variable“.
24MK
За да го слушате звукот од
телевизорот
Ако телевизорот не ја поддржува
функцијата ARC, поставете го „HDMI
Audio Out“ на „TV+AMP“ во менито
HDMI Settings (страница 67).
4a: Поврзување на видео
опремата
Користење HDMI
поврзување
Мултимедијски интерфејс со висока
дефиниција (HDMI) е интерфејс кој
пренесува видео и аудио сигнали во
дигитален формат.
Со поврзување на Sony „BRAVIA“ Синхкомпатибилната опрема користејќи
HDMI кабли, операциите се олеснуваат.
Погледнете „„BRAVIA“ Sync
карактеристики“ (страница 52).
HDMI карактеристики
• Дигиталните аудио сигнали пренесени
со HDMI може да се изведат од
звучниците поврзани со приемникот.
Овој сигнал поддржува Dolby Digital,
DTS и линеарен PCM. За детали,
погледнете „Дигитални аудио
формати поддржани од приемникот“
(страница 18).
• Приемникот може да прима
повеќеканален линеарен PCM (до осум
канали) со одмерна фреквенција од
192 kHz или помалку со HDMI врска.
• Овој приемник поддржува High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
„x.v.Color (x.v.Colour)“ и 4K или 3D
пренос.
Забелешки за HDMI
поврзувања
• DSD сигналите на Super Audio CD не
влегуваат и не излегуваат.
• Во зависност од телевизорот или видео
опремата, 4K или 3D сликите може да
не се прикажат.
• За детали, упатете се на оперативните
упатства на секоја поврзана опрема.
• Не препорачуваме користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија. Кога
ќе поврзете HDMI-DVI кабел за
конверзија со DVI-D опрема, звукот
и/или сликата може да се изгубат.
Поврзете одделни аудио или
дигитални кабли за поврзување, потоа
поставете го „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 68)
кога звукот не излегува правилно.
• Кога поврзувате оптички дигитални
кабли, вметнете ги приклучоците
право додека не влезат на место.
• Не виткајте ги и не врзувајте ги
оптичките дигитални кабли.
Совет
Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со мерните фреквенции
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz и 96 kHz.
Ако сакате да поврзете неколку
дигитални опреми, но не
можете да најдете
неискористен влез
Погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез
(Назначување на аудио влез)“
(страница 56).
При поврзување кабли
• Пред поврзување на каблите,
проверете дали сте го исклучиле
кабелот за напојување со наизменична
струја (главен довод).
• Не е неопходно да ги поврзете сите
кабли. Поврзете во зависност од
достапноста на приклучоците на
поврзаната опрема.
• Употребете HDMI кабел со голема
брзина. Ако употребите стандарден
HDMI кабел, 1080p, Deep Color, 4K или
3D сликите може да не се прикажуваат
добро.
25MK
Поврзувања
• За да уживате во 3D слики, поврзете
3D-компатибилна ТВ и видео опрема
(Blu-ray диск плеер, Blu-ray диск
снимач, PlayStation 3 итн.) со
приемникот користејќи HDMI кабли
со голема брзина, ставете 3D очила,
а потоа репродуцирајте 3Dкомпатибилна содржина.
• За да уживате во 4K (HDMI BD, GAME
и SAT/CATV-влез) слики, поврзете
телевизор и видео опрема што се
компатибилни со 4K (плеер за Blu-ray
диск, снимач за Blu-ray диск итн.) со
ресиверот користејќи HDMI-кабли со
голема брзина, ставете 3D-очила,
а потоа репродуцирајте 3Dкомпатибилна содржина.
• Можете да гледате HDMI BD, GAME
и SAT/CATV-влез во прегледот сликаво-слика.
За поврзување на опрема со приклучоци HDMI
Ако вашата опрема нема приклучок HDMI, погледнете страница 27.
Blu-ray Disc
плеер
DVD-плеер
PlayStation 3
Сателитски пребарувач,
Кабелски ТВ-пребарувач
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
Аудио/видео
сигнали
A
A
A
A
A HDMI кабел (не се доставува)
Sony препорачува да користите
HDMI-одобрен кабел или HDMI-кабел
на Sony.
26MK
Сателитски пребарувач, кабелски ТВ-пребарувач
Аудио сигнали
Видео сигнали
Поврзувања
Поврзување опрема со други приклучоци освен
приклучоците HDMI
Видеорекордер, DVD-снимач, видео игра
Аудио сигнали
Видео сигнали
или
A
B
C
A Оптички дигитален кабел (не се доставува)
B Аудио кабел (не се доставува)
C Видео кабел (не се доставува)
B
C
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
Забелешка
Осигурете се дека сте ги смениле стандардните
поставки на копчето VIDEO 1 за внесување на
далечинскиот управувач така што ќе можете
да го користите копчето за да го контролирате
DVD-снимачот. За детали, погледнете
„Пренамена на влезно копче“ (страница 74).
27MK
4b: Поврзување на аудио
опремата
Поврзување iPod, iPhone,
USB-уред
Поврзување на плеер за
Super Audio CD, CD-плеер
Пред поврзување на каблите, проверете
дали сте го исклучиле кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен довод).
Плеер за Super Audio CD, CD-плеер
Аудио сигнали
или
A
A
B
iPod, iPhone,
USB-уред
A USB-кабел (не се доставува)
A Коаксијален дигитален кабел (не се доставува)
B Аудио кабел (не се доставува)
Препорачано поврзување
Алтернативно поврзување
28MK
Пред поврзување на антените
(воздушни), проверете дали сте
го исклучиле AC кабелот за струја
(главен вод).
AM антена рамка (воздушна)
(дадена)
FM-жичена антена
(воздушна) (дадена)
6: Поврзување на
кабелот за напојување
со наизменична струја
(главен довод)
Поврзете го кабелот за напојување со
наизменична струја (главен довод) во
ѕидниот штекер.
Кабел за напојување со наизменична струја (главен довод)
Во ѕидниот штекер
Забелешки
• За спречување на шум, држете ја
AM-циклична антената (воздушна) подалеку
од ресиверот и од другата опрема.
• Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле
FM жичната антена (воздушна).
• По поврзување на жичената FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
29MK
Поврзувања
5: Поврзување на
антените (воздушни)
Подготовка на ресиверот
Можете да ги поставите следните
функции користејќи го Easy Setup.
– Language
– Speaker Settings
Вклучување на ресиверот
За поставување на сараунд
задните звучници
?/1
Можете да ја смените употребата на
звучниците поврзани со терминалите
SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT
HIGH/FRONT B во согласност со
наменетата употреба. За детали,
погледнете „SB Assign (Назначување на
сараунд на заден звучник)“
(страница 63).
Притиснете ?/1 за да го вклучите
ресиверот.
Исто така, можете да го вклучите
ресиверот со употреба на ?/1 на
далечинскиот управувач. Кога го
исклучувате ресиверот, повторно
притиснете ?/1.
„STANDBY“ светка на екранот на
панелот. Не го исклучувајте кабелот
за наизменична струја (главниот вод)
додека „STANDBY“ светка. Ова може
да предизвика дефект.
Поставување на
ресиверот со употреба на
Easy Setup
Можете лесно да ги поставите
основните поставки на ресиверот,
ракувајќи го ресиверот по упатствата
дадени на телевизискиот екран.
Префрлете го влезот на телевизорот на
влезот на којшто е поврзан ресиверот.
Кога ќе го вклучите ресиверот за првпат
или по неговото иницијализирање, на
телевизискиот екран се појавува
екранот Easy Setup. Поставете го
ресиверот во согласност со упатствата
на екранот Easy Setup.
30MK
Забелешка
Оваа постапка е достапна само ако „Speaker
Pattern“ е поставена на поставка без сараунд
заден и преден висок звучник.
За поставување на нивото за
предните звучници
Можете да ги изберете предните
звучници што сакате да ги употребите.
Користете ги копчињата на приемникот
за да ја изведете оваа операција.
SPEAKERS
Притискајте на SPEAKERS за да го
изберете системот на преден звучник
што сакате да го употребите.
Можете да ги потврдите избраните
терминали за звучниците со проверка на
индикаторот на плочата на екранот.
Индикатори Избрани звучници
SP A
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKERS
FRONT A.
Индикатори Избрани звучници
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B.
SP A+B*
Звучникот што е поврзан
со терминалите SPEAKERS
FRONT A и со терминалите
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT
HIGH/FRONT B (паралелно
поврзување).
„SPK OFF“ се појавува на
екранот на плочата.
Не се емитуваат аудио
сигнали од ниту еден од
терминалите на звучниците.
* За да изберете „SP B“ или „SP A+B“,
поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито Speaker Settings (страница 63).
Забелешка
Оваа поставка не е достапна кога се поврзани
слушалки.
Забелешки за поставките
на звучниците (Автоматска
калибрација)
Овој приемник е опремен со функцијата
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
што ви овозможува да изведете
автоматска калибрација како што
следува:
• Проверете ја поврзаноста помеѓу секој
звучник и приемникот.
• Прилагодете го нивото на звучникот.
• Измерете го растојанието на секој
звучник од вашата позиција на
седење.*
• Измерете ја големината на звучникот.*
• Измерете ги карактеристиките на
фреквенцијата (EQ).*
* Резултатот од мерењето не се користи кога
е избран „Analog Direct“.
Пред да изведете автоматска
калибрација
Пред да изведете автоматска
калибрација, проверете ги следните
ставки.
• Поставете ги и поврзете ги звучниците
(страница 19, 21).
• Поврзете го само дадениот
оптимизирачки микрофон во
приклучокот AUTO CAL MIC. Не
поврзувајте други микрофони во овој
приклучок.
• Поставете го „SB Assign“ на „Bi-Amp“
во менито Speaker Settings ако
користите поврзување со bi-засилувач
(страница 58).
• Поставете го „SB Assign“ на „Speaker B“
во менито Speaker Settings ако
користите предна B врска за звучници
(страница 63).
• Проверете излезот на звучниците да не
е поставен на „SPK OFF“ (страница 63).
• Исклучете ги слушалките.
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеѓу оптимизирачкиот микрофон
и звучниците за да се избегнат грешки
во мерењето.
• Земете точни мерки осигурувајќи се
дека средината е без шум и е тивка.
Забелешки
• Звучниците емитуваат многу гласен звук за
време на калибрацијата и јачината не може
да се приспособи. Посветете внимание на
вашето соседство и на присутните деца.
• Ако функцијата за нечујно е активирана пред
да изведете автоматска калибрација, таа
автоматски ќе се исклучи.
• Не може да се направат точни мерења или
да се изведе автоматска калибрација кога се
користат посебни звучници, како што се
диполните звучници.
31MK
Подготовка на ресиверот
SP B*
DCAC е дизајниран да постигне
соодветен баланс на звук од вашата соба.
Сепак, можете рачно да ги приспособите
нивоата на звучниците по ваша желба.
За детали, погледнете „Test Tone“
(страница 65).
За поставување на
автоматската калибрација
Оптимизирачки микрофон
1 Поврзете го дадениот
оптимизирачки микрофон во
приклучокот AUTO CAL MIC.
2 Поставете го оптимизирачкиот
микрофон.
Поставете го оптимизирачкиот
микрофон во вашата седечка положба
и поставете го на истата висина како
вашите уши.
Потврдете поставка на активен
субвуфер
• Кога е поврзан субвуфер, вклучете го
и засилете го гласот пред да го
активирате субвуферот. Свртете го
LEVEL веднаш до средната точка.
• Ако поврзете субвуфер со функцијата
вкрстена фреквенција, поставете ја
јачината на звукот на максимум.
• Ако поврзете субвуфер со функцијата
автоматски подготвено, поставете ја на
исклучено (деактивирано).
Забелешка
Во зависност од карактеристиките на
субвуферот што го користите, вредноста на
растојанието на поставување може да биде
различна од вистинската положба.
32MK
Кога поврзувате два субвуфера
на ресиверот
Ако не можете да добиете точни
резултати од мерењата на функцијата
„Auto Calibration“, во зависност од
околината, или ако сакате да направите
мали промени, можете да ги поставите
субвуферите рачно. За детали,
погледнете „Manual Setup“ во менито
Speaker Settings (страница 63).
Забелешки за импедансата на
звучниците
• Ако не сте сигурни за импедансите на
звучниците, упатете се на оперативните
упатства дадени со вашите звучници.
(Оваа информација е вообичаено на
задната страна на звучникот.)
• Кога ќе ги поврзете предните
звучници и на FRONT A и на
терминалите SURROUND BACK/
BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B,
поврзете ги звучниците со номинална
импеданса од 6 оми или повисоко.
За откажување на автоматската
калибрација
Функцијата „Auto Calibration“ ќе биде
откажана кога ќе го извршите следново
за време на процесот на мерење:
– Притиснете ?/1.
– Притиснете ги копчињата за
внесување на далечинскиот управувач
или вклучете го INPUT SELECTOR на
приемникот.
– Притиснете
.
– Притиснете SPEAKERS на
приемникот.
– Променете го нивото на јачина на
звукот.
– Поврзете ги слушалките.
За рачно да го поставите
ресиверот
Погледнете „Прилагодување поставки“
(страница 59).
Водич до операцијата за
приказ на екранот (OSD)
3
Притискајте на V/v за да го
изберете саканото мени, потоа
притиснете
за да влезете во
менито.
Листата на предмети на менито се
прикажува на телевизискиот екран.
Пример: Кога ќе изберете „Watch“.
AMP
4
Притискајте на V/v за да ја
изберете ставката на менито што
сакате да ја приспособите, потоа
притиснете
за да влезете во
ставката на менито.
5
Повторете го чекорите 3 и 4 за да го
изберете параметарот што го
сакате.
V/v/B/b,
RETURN
O
OPTIONS
HOME
Користење на менито
1
Променете го влезот на
телевизорот така што ќе се
прикаже слика од менито.
2
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
Во зависност од телевизорот, може
да потрае главното мени да се појави
на телевизискиот екран.
Совет
Кога „OPTIONS“ се појавува во долниот десен
дел на OSD, можете да ја прикажете листата на
функции со притискање на OPTIONS и избор
на одредена функција.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN O.
Излез од менито
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
33MK
Подготовка на ресиверот
Можете да го прикажете менито
на ресиверот на ТВ екранот и да ја
изберете функцијата што сакате да ја
користите на ТВ екранот со притискање
на V/v/B/b и
на далечинскиот
управувач.
Кога ќе започнете со работа на
ресиверот, прво притиснете го копчето
AMP на далечинскиот управувач. Во
спротивно, операциите што следат може
да не се наменети за ресиверот.
Преглед на главните менија
Мени
Опис
Watch
Го избира изворот на
видео што ќе биде влез во
ресиверот (страница 34).
Listen
Го избира изворот на
музика што ќе биде влез во
ресиверот (страница 34).
Можете да уживате и во
FM/AM-радио на
вградениот ресивер
(страница 42).
Sound Effects
Ви овозможува да
уживате во звучниот
развој овозможен од
различни технологии или
функции во сопственост
на Sony (страница 46).
Settings
Ги прилагодува
поставките на ресиверот
(страница 59).
Основни операции
Репродуцирање на
опрема од влезен извор
?/1
Влезни
копчиња
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете „Watch“ или „Listen“,
потоа притиснете
.
Листата на предмети на менито се
прикажува на телевизискиот екран.
34MK
3
Изберете ја опремата што ја сакате,
потоа притиснете
.
4
Вклучете ја опремата и започнете
со репродуцирање.
5
Притиснете 2 +/– за да ја
прилагодите јачината на звукот.
Може да користите и MASTER
VOLUME на приемникот.
6
Притиснете SOUND FIELD +/– за да
уживате во опкружувачкиот звук.
Може да користите и A.F.D./2CH,
MOVIE или MUSIC на приемникот.
За детали, погледнете страница 46.
Совети
Основни операции
• Можете да го завртите INPUT SELECTOR
на приемникот или да ги притиснете
копчињата за внесување на далечинскиот
управувач за да ја изберете опремата што
ја сакате.
• Можете поинаку да ја прилагодувате
јачината на звукот со употреба на
регулаторот MASTER VOLUME на
ресиверот или копчето 2 +/– на
далечинскиот управувач.
За брзо да ја зголемите или намалите
јачината на звукот
– Брзо свртете го регулаторот.
– Притиснете и задржете го копчето.
За фино приспособување
– Бавно свртете го регулаторот.
– Притиснете го копчето и веднаш
ослободете го
За активирање на функцијата
за безвучност
Притиснете
.
Функцијата за безвучност ќе се откаже
кога ќе го направите следново.
• Повторно притиснете
.
• Променете ја јачината на звукот.
• Исклучете го приемникот.
• Изведете автоматска калибрација.
За да се избегне оштетување на
звучниците
Пред да го исклучите ресиверот,
осигурете се дека е намалено нивото
на јачина на звук.
35MK
Репродуцирање на iPod/iPhone
Можете да уживате во музичките содржини од iPod/iPhone поврзувајќи го со
портата (USB) на приемникот.
За детали за поврзување на iPod/iPhone, видете страница 28.
Компатибилни модели на iPod/iPhone
Можете да ги користите следните iPod/iPhone модели на овој приемник. Ажурирајте
го вашиот iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да го користите.
iPod touch
четврта генерација
iPod touch
трета генерација
iPod touch
втора генерација
iPod nano
шеста генерација
iPod nano
петта генерација
(видео камера)
iPod nano
четврта генерација
(видео)
iPod nano
трета генерација
(видео)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Забелешки
• Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимени на iPod/iPhone да се
изгубат или оштетат кога се користи iPod/iPhone поврзан со овој приемник.
• Овој производ е дизајниран специфично за да работи со iPod/iPhone и потврдено е дека ги
исполнува стандардите за изведба на Apple.
36MK
Избирање на контролниот
режим за iPod/iPhone
1
Осигурете се дека во чекор 4
избран е „System OSD“ „Избирање
на контролниот режим за iPod/
iPhone“ (страница 37).
2
Од листата со содржини изберете
ја содржината што ја сакате, потоа
притиснете
.
Избраната содржина започнува со
репродуцирање и на телевизискиот
екран се појавува информација за
музичката содржина.
iPhone
CTRL
За да го изберете режимот на
репродуцирање
V/v/B/b,
HOME
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
Изберете „Listen“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „USB“, потоа
притиснете
.
Кога е поврзан iPod или iPhone, на
телевизискиот екран се појавува
„iPod/iPhone“.
4
Изберете „System OSD“ или „iPod/
iPhone“, потоа притиснете
.
Можете да го измените режим на
репродуцирање користејќи OPTIONS
на далечинскиот управувач.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Управување со iPod/iPhone
користејќи го режимот
„iPod/iPhone“
1
Осигурете се дека во чекор 4
избран е „iPod/iPhone“ „Избирање
на контролниот режим за iPod/
iPhone“ (страница 37).
2
Изберете ја соджината што ја
сакате користејќи го менито iPod/
iPhone.
За детали околу управувањето
со iPod/iPhone, погледнете ги
упатствата за работа дадени со
iPod/iPhone.
37MK
Основни операции
Можете да го изберете контролниот
режим за iPod/iPhone користејќи го
менито на OSD или iPhone CTRL на
далечинскиот управувач.
Можете да го користите менито на OSD
за да пребарувате содржини на iPod/
iPhone.
Исто така, можете да ги контролирате
сите опции со преглед на информациите
на екранот кога телевизискиот екран
е исклучен.
Управување со iPod/iPhone
користејќи го режимот
„System OSD“
За управување со iPod/iPhone
користејќи го далечинскиот
управувач
• Не отстранувајте го iPod/iPhone за
време на операцијата. За да избегнете
оштетување на податоците на iPod/
iPhone, исклучете го приемникот кога
го поврзувате или отстранувате iPod/
iPhone.
iPod/iPhone листа на пораки
Порака и објаснување
USB
iPhone
CTRL
Reading
Приемникот ги препознава и чита
информациите од iPod или iPhone.
Loading
Приемникот ги вчитува информациите од
iPod или iPhone.
Not supported
Поврзан е неподдржан iPod или iPhone.
No device is connected
Не е поврзан iPod или iPhone.
HOME
m/M
N
./>
x
X
No music
Не е најдена музика.
Headphones not supported
Кога е поврзан iPod или iPhone, не излегува
звук од слушалките.
Притиснете USB пред да ги употребите
следните копчиња.
Притиснете
Операција
N
Започнува со
репродукцијата.
X, x
Ја паузира репродукцијата.
m/M
Премотува напред или
назад.
./>
Оди на претходната/
следната песна.
iPhone CTRL Го избира контролниот
режим за iPod/iPhone.
Забелешки за iPod/iPhone
• iPod/iPhone се полни кога е поврзан
со приемникот додека приемникот
е вклучен.
• Не можете да пренесувате песни на
iPod/iPhone од овој ресивер.
38MK
Репродуцирање на USB
уред
Можете да уживате во музика од USB
уредот поврзувајќи го со портата
(USB) на приемникот.
За детали за поврзување на USB уред,
видете „Поврзување iPod, iPhone, USBуред“ (страница 28).
Форматите на музичките датотеки што
може да се репродуцираат од страна на
овој приемник се следните:
Формат на
датотеката
Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3“
Layer III)
AAC*
„.m4a“, „.3gp“, „.mp4“
Формат на
датотеката
Наставки
WMA9 Standard*
„.wma“
NWZ-W252 / W253
WAV
„.wav“
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
* Приемникот не репродуцира датотеки
кодирани со DRM.
Име на
производ
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Компатибилни USB уреди
Потврден Sony USB уред
Име на
производ
Име на модел
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
Забелешки
• Приемникот не може да чита податоци во
NTFS формат.
• Приемникот не може да чита други
податоци освен оние кои се меморирани во
првиот дел од тврдиот диск.
• Оперативноста на модели кои не се дадени
овде не се гарантира.
• Оперативноста може да не биде секогаш
загарантирана дури и при користење на овие
USB уреди.
• Некои од овие USB уреди може да не се
достапни во определени области.
• Кога ги форматирате горните модели,
проверете дека форматирате користејќи го
самиот модел или назначениот софтвер за
форматирање за тој модел.
• Кога поврзувате USB уред со приемникот,
осигурете се дека сте поврзале откако
приказот „Creating Library“ или „Creating
Database“ на USB уредот ќе исчезне.
NWZ-S636F / S638F /
S639F
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
39MK
Основни операции
Можете да ги користите следните Sony
USB уреди на овој приемник.
Име на модел
Работење со USB уред
За управување со USB уредот
користејќи го далечинскиот
управувач
V/v/B/b,
HOME
USB
1
SHUFFLE
REPEAT
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
2
+/–
Изберете „Listen“, потоа
притиснете
.
Кога USB уредот е поврзан,
на телевизискиот екран се
појавува „USB“.
3
Изберете „USB“, потоа
притиснете
.
Можете да ракувате со USB уредот
користејќи го далечинскиот
управувач на приемникот.
На телевизискиот екран се појавува
информацијата за музичка
содржина.
m/M
N
./>
x
X
Притиснете USB пред да ги употребите
следните копчиња.
Притиснете Операција
N
Започнува со
репродукцијата.
X
Ја паузира репродукцијата.
x
Ја прекинува репродукцијата.
m/M
Премотува напред или назад.
./>
Оди на претходната/
следната датотека.
+/–
REPEAT*
40MK
Оди на претходната/
следната папка.
Влегува во режимот на
повторување (Исклучено /
Едно / Сите / Папка).
Притиснете Операција
SHUFFLE*
Влегува во режимот на
репродуцирање по случаен
избор (Исклучено / Сите /
Папка).
* Притискајте на REPEAT за да го изберете
режимот за репродукција.
Забелешки за USB уредот
Листа на USB пораки
Порака и објаснување
Reading
Приемникот го препознава и чита
информации од USB уредот.
Device error
Меморијата на USB уредот не се
препознава (страница 39).
Not supported
Поврзан е неподдржан USB уред, поврзан
е непознат уред или USB уредот е поврзан
преку USB центар (страница 39)
No device is connected
Не е поврзан USB уред или поврзаниот
USB уред не е препознаен.
No track
Не се најдени песни.
41MK
Основни операции
• Не отстранувајте го USB уредот за
време на работа. За да избегнете
оштетување на податоците на USB
уредот, исклучете го приемникот кога
го поврзувате или отстранувате USB
уредот.
• Не го поврзувајте приемникот и USB
уредот преку USB центар.
• Може ќе бидат потребни 10 секунди
пред да се појави „Reading“ во
зависност од типот на поврзаниот USB
уред.
• Кога USB уредот е поврзан,
приемникот ги чита сите датотеки на
USB уредот. Ако има многу папки или
датотеки на USB уредот, може ќе биде
потребно долго време за да заврши со
читање на USB уредот.
• Приемникот може да препознае до
– 256 папки (вклучувајќи ја и папката
„ROOT“).
– 256 аудио датотеки за секоја папка.
– 8 нивоа на папки (структура на
датотеки како дрво, вклучувајќи ја и
„ROOT“ папката).
Максималниот број на аудио датотеки
и папки може да варира во зависност
од структурата на датотеката и
папката.
Не меморирајте друг вид на датотеки
или непотребни папки на USB уредот.
• Не може да се гарантира
компатибилност со сите кодирачки/
творечки софтвери и уреди за снимање
и медиуми за снимање.
Некомпатибилниот USB уред може да
даде шум или испрекинат аудио сигнал
или воопшто да не репродуцира.
• Може да биде потребно некое време за
да започне репродуцирањето кога:
– структурата на папката е премногу
сложена.
– капацитетот на меморијата е
надминат.
• Не мора да значи дека овој приемник
ги поддржува сите функции дадени со
поврзниот USB уред.
• Редот на репродуцирање на
приемникот може да се разликува од
редот на репродуцирање на
поврзаниот USB уред.
• Папките што немаат аудио датотеки се
прескокнуваат.
• Кога репродуцирате многу долга
песна, некои операции може да
предизвикаат задоцнување на
репродукцијата.
FM/AM-екран
Можете да ја изберете и управувате
со секоја ставка на екранот
притискајќи V/v/B/b и .
Операции на пребарувачот
Слушање на FM/AM радио
Можете да слушате FM и AM-емитување
преку вградениот приемник. Пред
операцијата, проверете дали сте ги
поврзале FM и AM антените (воздушни)
со приемникот (страница 29).
Совет
Скалата за пребарување за директно
пребарување е прикажана подолу.
Област
FM
AM
САД, Канада
100 kHz
10 kHz*
Европа, Австралија, 50 kHz
Тајван
9 kHz
Мексико
10 kHz*
50 kHz
* AM скалата за пребарување може да се
измени (страница 43).
Нумерички
копчиња
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Изберете „Listen“од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „ FM“ или „ AM“ од
менито, потоа притиснете
.
На ТВ екранот се појавува FM или
AM мени листа.
42MK
1 Индикатор на фреквенција
(страница 43)
2 Претходно поставена листа на
станици (страница 44)
Автоматско пребарување
станица (Auto Tuning)
Изберете „Tuning +“ или „Tuning –“,
потоа притиснете
.
Изберете „Tuning +“ за да скенирате од
станици со пониска до станици со
повисока фреквенција. Изберете
„Tuning –“ за да скенирате од станици
со повисока до станици со пониска
фреквенција.
Ресиверот прекинува со скенирање
секојпат кога ќе најде станица.
Во случај на слаб FM-стерео
прием
1 Најдете ја станицата што сакате да
ја слушате користејќи Auto Tuning,
Direct Tuning (страница 43) или
изберете ја саканата претходно
поставена станица (страница 44).
2 Притиснете OPTIONS.
3 Изберете „FM Mode“, потоа
притиснете .
4 Изберете „Mono“, потоа
притиснете .
Директно пребарување
на станица (Директно
пребарување)
Може директно да ја внесете
фреквенцијата на станицата преку
нумеричките копчиња.
1
2
Притиснете D.TUNING.
Менување на AM скалата за
пребарување
(само модели во САД, Канада
и Мексико)
Можете да ја смените AM-скалата на
пребарување на 9 kHz или 10 kHz преку
копчињата на приемникот.
?/1
Притиснете ги нумеричките
копчиња за да ја внесете
фреквенција, потоа
притиснете
.
* Притиснете 0 само за модели од
Европа, Мексико, Австралија и Тајван.
Совет
Прилагодете ја насоката на циклусната
антена за AM (воздушна) за оптимален
прием откако ќе ја најдете AM станицата.
Ако не можете да најдете
станица
Се појавуват „– – – .– – MHz“ или
„– – – – kHz“ и потоа екранот се враќа на
тековната фреквенција.
Проверете дали сте ја внеле точната
фреквенција. Ако не, повторете ги
чекорите 1 до 3. Ако се уште не можете
да најдете станица, фреквенцијата може
да не се користи во вашата област.
TUNING MODE
1
Притиснете ?/1 за да го исклучите
приемникот.
2
Додека го држите TUNING MODE,
притиснете ?/1 на приемникот.
Моменталната AM скала за
пребарување е изменета на 9 kHz
(или 10 kHz).
Повторете ја горната постапка за
да ја ресетирате скалата на 10 kHz
(или 9 kHz).
Забелешки
• Во зависност поставките, на приемникот
може ќе му треба време за да ја смени AM
скалата за пребарување.
• Сите претходно поставени станици ќе се
избришат кога ќе ја смените скалата за
пребарување.
43MK
Операции на пребарувачот
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Пример 2: AM 1.350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
3
Претходно поставување
на FM/AM радиостаници
(Претходно поставена
меморија)
Можете да меморирате до 30 FM
и 30 AM станици како ваши омилени
станици.
1
Именување на претходно
поставените станици
(Name Input)
Изберете „ FM“ или „ AM“ од
менито, потоа притиснете
.
V/v/B/b,
2
Изберете „Select Preset“, потоа
притиснете
.
OPTIONS
3
Изберете го саканиот претходно
поставен број што сакате да го
именувате, потоа притиснете
OPTIONS.
4
Изберете „Name Input“, потоа
притиснете
.
5
Притискајте на V/v за да изберете
знак, потоа притиснете b.
Најдете ја станицата што сакате
да ја поставите користејќи Auto
Tuning (страница 42) или Direct
Tuning (страница 43).
Изберете „Preset Memory“, потоа
притиснете
.
3
Изберете претходно поставен број,
потоа притиснете
.
Станицата е меморирана како
избраниот претходно поставен број.
Повторете ги чекорите 1 до 3 за да
меморирате друга станица.
Можете да меморирате станици
како што следува:
• AM појас: AM 1 до AM 30
• FM-појас: FM 1 до FM 30
Одење до претходно
поставените станици
1
Изберете „ FM“ или „ AM“ од
менито, потоа притиснете
.
2
Изберете „Select Preset“, потоа
притиснете
.
44MK
Претходно поставените броеви од
1 до 30 се достапни.
1
2
4
Изберете ја саканата претходно
поставена станица, потоа
притиснете
.
Можете да ја менувате положбата на
внесување нанапред и наназад со
притискање B/b. Може да внесете
најмногу 8 знаци како име.
6
Повторете го чекор 5 за да
внесете еден по еден знак, потоа
притиснете
.
Името што го внесовте
е регистрирано.
Примање на RDS
емитувања
(само модели во Европа,
Австралија и Тајван)
Операции на пребарувачот
Приемникот ви овозможува да
користите Систем со радиоподатоци
(RDS) којшто дозволува радио
станиците да испраќаат дополнителни
информации заедно со вообичаениот
сигнал на програмирање. Овој приемник
нуди погодни RDS карактеристики, како
што е прикажување на името на
услужната програма. RDS е достапен
само за FM-станици.*
* Сите FM-станици не овозможуваатRDSуслуга, ниту даваат исти вид услуги. Ако не
сте запознаени со RDS услугите во вашата
област, проверете во вашите локални радио
станици за детали.
Едноставно изберете станица
на FM појасот.
Кога ќе најдете станица којашто дава
RDS услуги, името на услужната
програма* се појавува на ТВ екранот
и на екранот на плочата.
* Ако RDS емитувањето не е примено, името
на услужната програма нема да се појави.
Забелешки
• RDS може да не работи соодветно ако
станицата што сте ја нашле не го емитува
RDS сигналот или ако јачината на сигналот
е слаба.
• Некои букви што можат да се прикажат
на ТВ екранот не може да се прикажат на
екранот на плочата.
Совет
Може да ја проверите фреквенцијата со
повторливо притискање на DISPLAY додека
се прикажува името на услужната програма
(страница 74).
45MK
x A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO)
Уживање во звучни ефекти
Избирање на
звучното поле
Овој приемник може да создаде
повеќеканален сараунд звук. Можете
да изберете едно од оптимизираните
звучни полиња од претходно
програмираните звучни полиња на
приемникот.
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „Sound Field“, потоа
притиснете
.
3
Изберете го саканото звучно поле.
Совети
• Можете да притиснете SOUND FIELD +/– на
далечинскиот управувач повеќе пати за да го
изберете саканото звучно поле.
• Исто така, можете да користите A.F.D./2CH,
MOVIE или MUSIC на ресиверот.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2-канален звучен режим
• Auto Format Direct (A.F.D.)-режим:
Овој режим ви овозможува слушање
на звук со висок квалитет и избор на
режим на декодирање за слушање на
2 канални стерео или моно звуци како
повеќеканални.
• 2 канален режим за звук: Можете
да го промените излезниот звук во
2 канален звук без разлика на
форматите за снимање на софтверот
кој го користите, поврзаната опрема за
репродуцирање или поставките за
звучното поле на приемникот.
46MK
Претходно го поставува звукот како што
бил сниман/кодиран, без додавање на
какви било сараунд ефекти.
Сепак, за моделите во САД и Канада,
овој приемник ќе создава сигнал со
ниска фреквенција за излез до
субвуферот кога нема LFE сигнали.
x Повеќеканално стерео
(MULTI ST.)
Произведува 2 канални леви/десни
сигнали од сите звучници. Сепак, може
да не излегува звук од определени
звучници, во зависност од поставките на
звучникот.
x Двоканално стерео (2CH ST.)
Ресиверот го репродуцира звукот само
од предните леви/десни звучници. Нема
звук од субвуферот.
Стандардните 2 канални стерео извори
целосно ја премостуваат обработката на
звучното поле и звучните формати со
повеќе канали се намалуваат на само
2 канали.
x Analog Direct (A. DIRECT)
Можете да го промените видот на аудио
од избраниот влез во 2 канален аналоген
влез. Оваа функција ви овозможува да
уживате во аналогни извори со висок
квалитет.
Кога се користи оваа функција, само
јачината на звукот и нивото на предниот
звучник може да се прилагодуваат.
Забелешка
Не можете да изберете „Analog Direct“ кога сте
избрале BD, DVD, GAME и USB како влез.
Филмски режим
Можете да ја искористите предноста
на опкружувачкиот звук, со едноставно
избирање на едно од претходно
програмираните звучни полиња на
ресиверот. Тие го носат возбудливиот
и моќен звук на киното во вашиот дом.
x HD-D.C.S.
x PLII Movie
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
е новата иновативна технологија за
домашно кино на Sony, која ги користи
најновите технологии за акустична
и дигитална обработка на сигнали. Таа
се заснова на податоци од прецизни
мерења на реакции кои се направени
во студио за звучна обработка.
Со овој режим можете да уживате во
Blu-ray и DVD филмовите во вашиот
дом, не само преку високиот квалитет
на звук, туку и преку најдобриот звучен
амбиент, токму онака како што
инженерот за звук на филмот замислил
при процесот на звучна обработка.
Можете да го изберете типот ефект за
HD-D.C.S како што следи.
• Dynamic: Ова е соодветно за околина
која одекнува, но во која изостанува
чувство на просторност (апсорпцијата
на звук е не доволна). Ја нагласува
рефлексијата на звукот и репродуцира
звучен ефект на голема, класична кино
сала. На овој начин се нагласува
чувството на пространост на салата и
се создава уникатно акустично поле.
• Theater: Оваа поставка е соодветна
за употреба во дневна соба.
Го репродуцира одекнувањето
на звукот како во кино сала.
Најсоодветно е за гледање на
содржина снимена на Blu-ray диск кога
посакувате атмосфера како во кино.
• Studio: Оваа поставка е соодветна за
во дневна соба со соодветната звучна
опрема. Создава репродукција на
одекнувањето на звукот кој е создаден
кога театралниот звучен извор
е прекомбиниран за Blu-ray диск за
ниво кое одговара на домашна
употреба. Нивото на рефлексија и ехо
на звукот е задржано на минимум.
Сепак, дијалозите и ефектите на
опкружувачки звук се репродуцирааат
појасно.
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic II Movie режим. Оваа поставка
е идеална за кодирање на филмови во
Dolby Surround. Дополнително, овој
режим може да репродуцира звук преку
5.1 канали, и е соодветен за гледање на
филмови во кои има доснимување на
звук или пак на стари филмови.
x PLIIx Movie
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIx Movie режим. Оваа поставка ги
проширува Dolby Pro Logic II Movie или
Dolby Digital 5.1 на дискретни 7.1
филмски канали.
x PLIIz Height (PLIIz)
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Извршува декодирање на DTS Neo:6
Cinema режим. Извор снимен во
2 канален формат се декодира во 7 канали.
Музички режим
Можете да ја искористите предноста на
опкружувачкиот звук, со едноставно
избирање на едно од претходно
програмираните звучни полиња на
ресиверот. Тие го доведуваат
возбудливиот и моќен звук на
концертните сали во вашиот дом.
x Сала (HALL)
Ја репродуцира акустиката на класична
концертна сала.
x Џез клуб (JAZZ)
Ја репродуцира акустиката на џез клуб.
47MK
Уживање во звучни ефекти
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIz режим. Оваа поставка може да
го прошири изворниот звук од 5.1
канали до 7.1 канали, на кои е нанесена
вертикална опрема која создава
димензија на длабочина и чувство на
присуство.
x Концерт во живо (CONCERT)
Ја репродуцира акустиката на сала
за изведби во живо, со капацитет од
300 места.
Кога се поврзани слушалки
x Стадион (STADIUM)
Можете да го изберете ова звучно поле
само ако слушалките се поврзани со
приемникот.
Го репродуцира чувството на голем,
отворен стадион.
x Слушалки (2ch) (HP 2CH)
x Спорт (SPORTS)
Го репродуцира чувството на спортски
пренос.
x Преносно аудио (PORTABLE)
Репродуцира јасен, засилен звучен
отпечаток од вашиот преносен аудио
уред. Овој режим е идеален за MP3
и друг вид компресирана музика.
x PLII Music
Изведува декодирање во режимот
Dolby Pro Logic II Music. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори
како CD.
x PLIIx Music
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIx Music режим. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори
како CD.
x PLIIz
Извршува декодирање на Dolby Pro
Logic IIz режим. Оваа поставка може
да го прошири изворниот звук од
5.1 канали до 7.1 канали, на кои е
нанесена вертикална опрема која
создава димензија на длабочина
и чувство на присуство.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Извршува декодирање на DTS Neo:6
Music режим. Извор снимен во
2 канален формат се декодира во
7 канали. Оваа поставка е идеална за
нормални стерео извори како CD.
48MK
Овој режим автоматски е избран ако
користите слушалки (освен „Analog
Direct“). Стандардните 2 канални стерео
извори целосно го премостуваат
обработувањето на звучното поле
и повеќеканалните сараунд формати
се намалуваат на 2 канали, освен LFE
сигналите.
x Слушалки (Директно)
(HP DIRECT)
Овој режим автоматски е избран ако
користите слушалки кога е избран
„Analog Direct“.
Ги произведува аналогните сигнали
без обработка од стабилизатор, звучно
поле итн.
Ако поврзете субвуфер
Овој приемник ќе создаде сигнал
со ниска фреквенција за излез до
субвуферот кога нема LFE сигнал, кој
претставува излез на звучен ефект со
низок премин од субвуфер на 2 канален
сигнал. Сепак, сигналот со ниска
фреквенција не се создава за „Neo:6
Cinema“ или „Neo:6 Music“ кога сите
звучници се поставени на „Large“.
За целосно да ги искористите колата за
пренасочување на Dolby Digital басот,
препорачуваме да ја поставите
отсечената фреквенција на субвуферот
што е можно повисоко.
Забелешки за звучните полиња
• Во зависност од поставките на шемата
на звучниците, некои звучни полиња
може да не бидат достапни.
• Не можете истовремено да изберете
PLIIx Movie/Music и PLIIz.
Користење на функцијата
„Night Mode“
Оваа функција ви овозможува да
уживате во кино средина со ниско ниво
на јачина на звукот. Кога гледате филм
доцна во ноќта, можете да го слушате
дијалогот дури и кога звукот е намален.
Оваа функција може да се користи со
други звучни полиња.
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „Night Mode“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „On“ или „Off“, потоа
притиснете
.
Забелешка
Оваа функција не работи кога ќе изберете
„Analog Direct“.
Совети
• Исто така, можете да ја вклучите или
исклучите функцијата „Night Mode“ со
користење на NIGHT MODE на ресиверот
(страница 10).
• Додека функцијата „Night Mode“ е вклучена,
нивоата на бас, висок тон и ефектите се
зголемуваат и „D.Range Comp.“ е автоматски
поставено на „On“.
Избор на типот
калибрација
Можете да го изберете саканиот тип
калибрација по изведувањето на
автоматската калибрација. За детали,
погледнете „Calibration Type“
(страница 62).
Прилагодување на
стабилизаторот
Можете да ги користите следните
параметри за да го прилагодувате
квалитетот на тонот (ниво на бас/висок
тон) на предните звучници.
Бас
Висок тон
Ниво
(dB)
Фреквенција
(Hz)
49MK
Уживање во звучни ефекти
– PLIIx Movie/Music е достапно само
кога шемата на звучниците е
поставена на поставка со сараунд на
заден звучник (звучници).
– PLIIz е достапно само кога шемата на
звучниците е поставена на поставка
со сараунд на предни звучници.
• Звучните полиња за музика или филм
не функционираат во следниве случаи.
– Се добиваат DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio или
Dolby TrueHD со одмерна
фреквенција поголема од 48 kHz.
– „Analog Direct“ е избран.
• „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Music“, „PLIIz“, „Neo:6
Cinema“ и „Neo:6 Music“ не работат
кога шемата на звучниците е поставена
на 2/0 или 2/0.1.
• Кога е избрано едно од звучните
полиња за музика, не излегува никаков
звук од субвуферот ако сите звучници
се поставени на „Large“ во менито за
поставки на звучници. Сепак, звукот
ќе излегува од субвуферот ако
– дигиталниот влезен сигнал содржи
LFE сигнали.
– предните или сараунд звучниците се
поставени на „Small“.
– Избрано е „Multi Stereo“, „PLII
Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“,
„PLIIx Music“, „PLIIz“, „HD-D.C.S.“
или „Portable Audio“.
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „Equalizer“, потоа
притиснете
.
3
Изберете ја вредноста на „Bass“ или
„Treble“, а потоа притиснете
.
4
Прилагодете ја вредноста, потоа
притиснете
.
Забелешки
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
• Фреквенциите за бас и висок тон се
одредени.
• Во зависност од форматот на аудио,
ресиверот може да репродуцира сигнали на
пониска одмерна фреквенција од
оригиналната фреквенција на влезните
сигнали.
Користење на функцијата
„Pure Direct“
Режимор „Pure Direct“ ви овозможува
да уживате во звук со поголема
веродостојност. Кога е вклучено „Pure
Direct“, екранот на предниот панел се
исклучува за да го намали шумот што
влијае на квалитетот на звукот. Можете
да ја користите функцијата „Pure Direct“
со сите влезови.
1
Изберете „Sound Effects“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „Pure Direct“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „On“ или „Off“, потоа
притиснете
.
50MK
Забелешка
Кога е избрана функцијата „Pure Direct“,
„Equalizer“, „Night Mode“, „Auto Volume“
и „D.Range Comp.“ не работат.
Совет
Исто така можете да го користите копчето
PURE DIRECT на далечинскиот управувач
или ресиверот за да ја вклучите или исклучите
функцијата „Pure Direct“.
За откажување на „Pure Direct“
Функцијата „Pure Direct“ ќе се откаже
кога ќе го извршите следново:
– Повторно ќе притиснете PURE
DIRECT.
– Ќе го изберете звучното поле.
– Ќе ја промените поставката на сцена
на телевизорот (Избор на сцена).
– Ќе ја промените поставката за
„Equalizer“, „Night Mode“, „Auto
Volume“ или „D.Range Comp.“.
Ресетирање на звучните
полиња до стандардните
поставки
Користете ги копчињата на приемникот
за да ја изведете оваа операција.
?/1
MUSIC
Притиснете ?/1 за да го исклучите
приемникот.
2
Додека држите MUSIC,
притиснете ?/1.
Уживање во звучни ефекти
1
„S.F. CLEAR“ се појавува на екранот
на плочата и сите звучни полиња се
ресетирани на нивните стандардни
поставки.
51MK
„BRAVIA“ Sync карактеристики
Што е тоа „BRAVIA“ Sync?
„BRAVIA“ Sync функцијата дозволува
комуникација помеѓу Sony производите
како ТВ, плеер за Blu-ray, DVD плеер,
AV засилувач итн. што ја поддржуваат
функцијата „Control for HDMI“.
Со поврзување на Sony опрема која
е компатибилна со „BRAVIA“ Sync со
HDMI кабел (не е даден), работата се
поедноставува на следниов начин:
• Репродуцирање со еден допир
(страница 53)
• Системска аудио контрола
(страница 54)
• Исклучување на системот
(страница 54)
• Избор на сцена (страница 55)
• Контрола на домашно кино
(страница 55)
• Далечинска лесна контрола
(страница 55)
„Control for HDMI“ претставува
стандард на функција со повеќе
контроли, кој се користи од HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) за HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Препорачуваме да го поврзете
приемникот на производи кои имаат
„BRAVIA“ Sync.
Забелешки
• Можете да ја користите функцијата
„One Touch Play“, „System Audio Control“
и „System Power-Off“ на опрема што не е на
Sony. Сепак, компатибилноста со опремата
што не е на Sony не е гарантирана.
• Функциите „Scene Select“ и „Home Theatre
Control“ се сопственост на Sony. Не може
да работат со опрема што не е на Sony.
• Опремата што не е компатибилна со
„BRAVIA“ Sync не може да ги активира овие
функции.
52MK
Подготвување за
„BRAVIA“ Sync
Приемникот е компатибилен со
функцијата „Control for HDMI-Easy
Setting“.
• Ако вашиот телевизор е компатибилен
со функцијата „Control for HDMI-Easy
Setting“, можете да ја поставите
функцијата „Control for HDMI“
на приемникот и автоматски да ја
репродуцирате опремата преку
поставување на функцијата „Control
for HDMI“ на вашиот телевизор
(страница 52).
• Ако вашиот телевизор не е
компатибилен со функцијата „Control
for HDMI-Easy Setting“, поединечно
поставете ја функцијата „Control for
HDMI“ на приемникот, опремата за
репродуцирање и телевизорот
(страница 53).
Ако вашиот телевизор
е компатибилен со функцијата
„Control for HDMI-Easy Setting“
1 Поврзете ги приемникот,
телевизорот и опремата за
репродуцирање преку поврзување
со HDMI (страница 23, 24).
(Соодветната опрема мора да биде
компатибилна со функцијата
Контрола за HDMI.)
2 Вклучете ги приемникот,
телевизорот и опремата за
репродуцирање.
3 Вклучете ја Контролата за HDMI
функција на телевизорот.
Функцијата „Control for HDMI“ на
приемникот и сета поврзана опрема
се вклучуваат симултано. Почекајте
додека не се појави „COMPLETE“.
Поставувањето е завршено.
За деталите за поставувањето на
телевизорот, погледнете во упатствата
за работа на вашиот ТВ.
Ако вашиот телевизор не
е компатибилен со функцијата
„Control for HDMI-Easy Setting“
V/v/b,
HOME
1 Притиснете HOME.
2
3
4
5
7
8
9
Репродуцирање со
еден допир
Кога ќе почнете со репродукција на
опремата што е поврзана на приемникот
преку поврзување со HDMI, работата
на приемникот и телевизорот се
поедноставени на следниов начин:
Приемник и телевизор
Се вклучува (ако се наоѓа во режим на подготвеност)
Се менува во соодветен HDMI влез
Ако го поставите „Pass Through“ на
„Auto“ или „On“* (страница 66), потоа
ќе го поставите приемникот во режим
на подготвеност, звукот и сликата може
да излезат само од телевизорот.
* Само за модели од САД, Канада, Мексико,
Австралија и Тајван.
53MK
„BRAVIA“ Sync карактеристики
6
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
Изберете „ Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете .
Изберете „Control for HDMI“, потоа
притиснете
.
Изберете „On“, потоа притиснете
.
Функцијата „Control for HDMI“
е вклучена.
Притиснете HOME за да излезете
од менито OSD.
Изберете го влезот HDMI на
ресиверот и телевизорот да
одговара на влезот HDMI на
поврзаната опрема, за да се прикаже
сликата од поврзаната опрема.
Поставете ја функцијата „Control for
HDMI“ на поврзаната опрема на
вклучено.
Ако функцијата „Control for HDMI“
на поврзаната опрема е веќе вклучена,
не морате да ја менувате поставката.
Повторете ги чекорите 7 и 8 за друга
опрема каде сакате да ја користите
функцијата „Control for HDMI“.
За детали околу поставување на
телевизорот и поврзаната опрема,
погледнете во упатствата за работа на
соодветната опрема.
Забелешки
• Кога ќе го исклучите кабелот HDMI или ќе го
смените поврзувањето, извдете ги чекорите
во функцијата „Ако телевизорот е
компатибилен со функцијата „Control for
HDMI-Easy Setting““ (страница 52) или „Ако
телевизорот не е компатибилен со
функцијата „Control for HDMI-Easy Setting““
(страница 53).
• Пред да извршите „Control for HDMI-Easy
Setting“ на вашиот телевизор, осигурете се
дека сте ги пуштиле телевизорот и другата
поврзана опрема, вклучително
и приемникот најпрвин.
• Ако опремата за репродуцирање не може да
функционира откако ги имате направено
поставките за „Control for HDMI-Easy
Setting“, проверете ја поставката за „Control
for HDMI“ на опремата за репродуцирање.
• Ако поврзаната опрема не поддржува
„Control for HDMI-Easy Setting“, но сепак
поддржува „Control for HDMI“, тогаш треба
да ја поставите функцијата „Control for
HDMI“ за поврзаната опрема пред да
извршите „Control for HDMI-Easy Setting“
од телевизорот.
Забелешки
• Осигурете се функцијата за Системска аудио
контрола е поставена на вклучено преку
користење на телевизиското мени.
• Во зависност од телевизорот, почетокот
на содржината може да не се појави.
• Во зависност поставките, приемникот може
да не се вклучи кога „Pass Through“
е поставено на „Auto“ или „On“.
Совет
Исто така, можете да изберете поврзана
опрема, како Blu-ray диск/DVD плеер од
менито на телевизорот. Приемникот и
телевизорот автоматски ќе се префрлат на
соодветниот HDMI влез.
• Ако го вклучите приемникот додека
е вклучен телевизорот, функцијата
Системска аудио контрола автоматски
ќе се активира за да произведе звук
на телевизорот преку звучниците
поврзани на приемникот. Сепак, ако
го исклучите приемникот, звукот ќе
излезе од звучниците на телевизорот.
• Кога уживате во звукот од телевизорот
преку звучниците што се поврзани на
приемникот, можете да ја прилагодите
јачината на звукот или да го исклучите
звукот привремено со користење
на далечинскиот управувач на
телевизорот.
Забелешки
Системска аудио
контрола
Можете да го слушате звукот од
телевизорот од звучниците што се
поврзани на ресиверот преку
едноставна операција.
Можете да работите со функцијата
Системска аудио контрола со користење
на менито на телевизорот. За детали,
погледнете во упатствата за работа на
телевизорот.
Телевизор
Ја поставува
системската аудио
контрола на
вклучено
Го намалува гласот
на телевизорот
Приемник
• Се вклучува (ако се
наоѓа во режим на
подготвеност)
• Се менува во
соодветен HDMI влез
Произведува звук од
телевизорот
Исто така, можете да ја користите
функцијата Системска аудио контрола
како што следува.
54MK
• Ако Системската аудио контрола не
функционира во согласност со поставките на
вашиот телевизор, погледнете ги упатствата
за работа на телевизорот.
• Кога „Control for HDMI“ е поставено на
„On“, поставките „HDMI Audio Out“ во
менито HDMI Settings менито ќе се постават
автоматски, врз основа на поставките на
Системски аудио контроли (страница 67).
• Ако телевизорот е вклучен пред да се вклучи
приемникот, телевизорот моментално ќе го
изгуби излезот на гласот.
Исклучување на системот
Кога ќе го исклучите телевизорот со
копчето за исклучување/вклучување на
далечинскиот управувач на телевизорот,
ресиверот и поврзаната опрема
автоматски се исклучуваат.
Исто така, можете да го користите
далечинскиот управувач на приемникот
за да го исклучувате телевизорот.
TV ?/1
Притиснете TV ?/1.
Телевизорот, ресиверот и поврзаната
опрема се исклучуваат.
Забелешки
• Поставете ја функцијата на склопката за
доводот на струја на вклучено пред да ја
користите функцијата за исклучување на
системот. За детали, погледнете во
упатствата за работа на телевизорот.
• Во зависност од состојбата на поврзаната
опрема, истата може да не се исклучи.
За детали, погледнете во упатствата за
работа на поврзаната опрема.
Избор на сцена
Оптималниот квалитет на сликата
и звучното поле се избрани автоматски
во согласност со избраната сцена на
телевизорот.
За детали околу работата, погледнете ги
упатствата за работа на телевизорот.
Забелешка
Контрола на
домашно кино
Ако со ресиверот е поврзан телевизор
што е компатибилен со функцијата
„Контрола на домашно кино“, на
поврзаниот телевизор се појавува икона
за интернет апликациите.
Можете да ги промените влезот на
ресиверот или звучните полиња со
користење на далечинскиот управувач
на телевизорот. Можете да го
прилагодите и нивото на јачината на
звукот на централниот звучник или на
субвуферот, или да ги прилагодите
поставките на „Dual Mono“ (страница 66)
или „A/V Sync.“ (страница 65).
Забелешка
За да ја користите функцијата „Контрола на
домашно кино“ телевизорот мора да има
пристап до широкопојасна мрежа. За детали,
погледнете во упатствата за работа на
телевизорот.
Remote Easy Control
Табела за преписка
Поставување на сцена на
телевизорот
Звучно поле
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Фотографии
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Можете да го користите далечинскиот
управувач на телевизорот за да
управувате со менито на ресиверот.
Изберете го ресиверот (AV AMP) што
е препознаен од телевизорот.
Забелешки
• Ресиверот е препознаен како „Tuner
(AV AMP)“ од телевизорот.
• Телевизорот мора да е компатибилен со
менито за поврзување.
• Во зависност од видот на телевизорот, некои
операции може да не се достапни.
55MK
„BRAVIA“ Sync карактеристики
Звучното поле може да не се префрли во
зависност од телевизорот.
• OPT: Го специфицира влезот на
дигиталните аудио сигнали во
приклучокот OPTICAL.
• COAX: Го специфицира влезот на
дигиталните аудио сигнали во
приклучокот COAXIAL.
• Analog: Го одредува влезот на
аналогните аудио сигнали во
приклучоците AUDIO IN (L/R).
Други операции
Менување помеѓу
дигитално и аналогно
аудио
(INPUT MODE)
Кога ќе ја поврзете опремата на
дигиталните и на аналогните влезни
аудио приклучоци на ресиверот, можете
да го поправате режимот за аудио влез
на кој било од нив, или да менувате од
еден на друг, во зависност од типот на
материјал кој сакате да го гледате.
1
Вклучете INPUT SELECTOR на
приемникот за да го изберете
влезот.
Исто така, можете да ги користите
копчињата за влез на далечинскиот
управувач.
2
Притискајте на INPUT MODE на
приемникот за да го изберете
влезниот режим за аудио.
Избраниот влезен режим за аудио се
појавува на екранот на плочата.
• Auto: Им дава приоритет на
дигиталните аудио сигнали. Ако
постои повеќе од една дигитална
врска, HDMI аудио сигналите
имаат приоритет.
Ако не постојат дигитални аудио
сигнали, се избираат аналогни
аудио сигнали. Кога се избира ТВ
влезот, приоритет се дава на
сигналите (ARC). Ако телевизорот
не е компатибилен со функцијата
ARC, се избираат дигиталните
оптички аудио сигнали.
Ако функцијата „Control for
HDMI“ не е вклучена на
ресиверот и телевизорот,
функцијата ARC не работи.
56MK
Забелешки
• Врз основа на влезот, „------“ се појавува на
панелот на екранот и не може да се изберат
други режими.
• Кога се користи „Analog Direct“, влезот за
аудио е поставен на „Analog“. Не можете да
изберете други режими.
Користење други
приклучоци за аудио/
видео влез
(Назначување на аудио влез)
Можете одново да ги назначите
дигиталните влезни приклучоци на друг
влез, ако стандардните поставки на
приклучоците не соодветствуваат на
вашата поврзана опрема.
Откако одново ќе ги назначите влезните
приклучоци, можете да го користите
копчето за влез (или INPUT SELECTOR
на приемникот) за да ја изберете
опремата која сте ја поврзале.
Пример:
Кога ќе го поврзете плеерот за DVD
на приклучокот OPTICAL IN 1
(SAT/CATV).
– Назначете го приклучокот OPTICAL
IN 1 (SAT/CATV) на „DVD“.
1
Изберете „ Settings“ од главното
мени, потоа притиснете .
2
Изберете „Input Settings“, потоа
притиснете .
3
Изберете „Audio Input Assign“,
потоа притиснете
.
4
Изберете го името на влезот кој
сакате да го назначите.
5
Изберете ги аудио сигналите кои
сакате да ги назначите на влезот
кој го избравте во чекор 4, со
користење на V/v/B/b.
6
Притиснете
.
Име на влез
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Аудио влезни OPT1
приклучоци
кои може да се OPT2
назначат
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
None
* Стандардна поставка
Забелешки
• Кога го назначувате дигиталниот аудио влез, поставката INPUT MODE може автоматски да се
промени.
• Едно повторено назначување е дозволено за секој влез.
Други операции
57MK
Користење врска на
bi-засилувач
Враќање на фабричките
зададени поставки
1
Можете да ги избришете сите зачувани
поставки и да го вратите ресиверот
на фабричките зададени поставки со
изведување на следната постапка.
Оваа постапка може да се користи и за
иницијализирање на ресиверот пред
неговата употреба за првпат.
Користете ги копчињата на приемникот
за да ја изведете оваа операција.
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
менито.
2
Изберете „Settings“, потоа
притиснете
.
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
3
Изберете „Speaker“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „Speaker Pattern“, потоа
притиснете
.
5
Изберете ја соодветната шема на
звучниците за да нема сараунд на
задни звучници и на предни
високи звучници, потоа
притиснете
.
6
Изберете „SB Assign“, потоа
притиснете
или b.
7
Изберете „Bi-Amp“, потоа
притиснете
.
Истите сигнали кои излегуваат од
терминалите SPEAKERS FRONT A
може да излезат од терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BIAMP/FRONT HIGH/FRONT B.
Излез од менито
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
Забелешки
• Поставете „SB Assign“ на „Bi-Amp“ пред да
извршите автоматска калибрација.
• Ако поставите „SB Assign“ на „Bi-Amp“,
нивото на звучникот и поставките за
далечина на сараундот на задни звучници
и на предни високи звучници станат
неважечки и се користат оние на предните
звучници.
58MK
?/1
1
Притиснете ?/1 за да го исклучите
приемникот.
2
Држете ?/1 5 секунди.
На екранот некое време се појавува
„CLEARING“, потоа преминува во
„CLEARED!“.
Промените или прилагодувањата на
поставките сега се ресетирани на
зададените.
3
Прилагодување поставки
Изберете го членот кој го сакате од
менито, потоа притиснете
.
Пример: Кога ќе изберете „Speaker
Settings“.
Користење на менито
Settings
Можете да прилагодите разни поставки
за звучници, сараунд ефекти итн. со
користење на менито Settings.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
2
4
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN O.
Притиснете HOME.
Излез од менито
На телевизискиот екран се појавува
главното мени.
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
Изберете „Settings“ од менито,
потоа притиснете
за да влезете
во режимот за мени.
Прилагодување поставки
Списокот на менито Settings се
прикажува на телевизискиот екран.
59MK
Список на менито Settings
Settings
Easy Setup
(страница 61)
Speaker Settings
(страница 61)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
SB Assign
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(страница 65)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D. Range Comp.
HDMI Settings
(страница 66)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(страница 68)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(страница 68)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size*
feet
meter
Забелешка
Параметрите на менито што се прикажани на телевизискиот екран се разликуваат во зависност од
тековните поставки или статусот на избраната икона.
60MK
Easy Setup
Повторно изведува Easy Setup за да ги
направи основните поставки. Следете ги
упатствата на екранот (страница 30).
• Exit: Излегува од процесот на
поставување без меморирање на
резултатите од мерењето.
3 Меморирајте ги резултатите од
мерењето.
Изберете „Save&Exit“ во чекор 3.
Забелешка
Speaker Settings мени
Можете да го прилагодите секој
звучник рачно.
Исто така, можете да ги прилагодите
нивоата на звучникот откако е завршена
автоматската калибрација.
Забелешка
Поставките за звучниците се само за
моменталната положба на седење.
x Auto Calibration
Ви овозможува да изведете автоматска
калибрација од местото каде што седите.
1 Следете ги упатствата на
телевизискиот екран, потоа
притиснете .
Мерењето ќе започне за пет секунди.
Процесот на мерење ќе трае
приближно 30 секунди со тон за
тестирање.
Кога мерењето ќе заврши, ќе се огласи
сигнал и екранот се менува.
Ако го преместите звучникот,
препорачуваме повторно да изведете
автоматска калибрација за да уживате во
сараунд звук.
Совети
• Можете да ја смените мерната единица на
растојанието во „Distance Unit“ во менито
Speaker Settings (страница 65).
• Големината на звучникот („Large“/„Small“)
се определува според следните
карактеристики на фреквенцијата.
Резултатите од мерењето може да
варираат, во зависност од положбата на
оптимизирачкиот микрофон и звучниците
и од обликот на собата. Се препорачува да
ги примените резултатите од мерењето.
Сепак, тие поставки можете да ги смените
во менито за Поставки на звучници. Прво
меморирајте ги резултатите од мерењето,
потоа обидете се да ги смените поставките.
Проверка на резултатите од
автоматската калибрација
За да го проверите кодот на грешката или
пораката со предупредување добиени во
„Auto Calibration“ (страница 61),
продолжете со следните чекори.
Забелешка
2 Изберете ја саканата ставка, потоа
притиснете .
• Retry: Повторно изведува
автоматска калибрација.
• Save&Exit: Меморирајте ги
резултатите од мерењето и излезете
од процесот на поставување.
• WRN Check: Прикажува
предупредување поврзано со
резултатите од мерењето.
Погледнете „Листа на пораки по
мерење со автоматска калибрација“
(страница 62).
Изберете „WRN Check“ во чекор 2 во
„Auto Calibration“ (страница 61) потоа
притиснете
.
Ако се појави порака со предупредување,
проверете ја пораката и употребете го
приемникот без промена.
Или ако е потребно, повторно изведете
автоматска калибрација.
Кога ќе се појави „Error Code“
Проверете ја грешката и повторно
изведете автоматска калибрација.
1 Притиснете
.
На телевизискиот екран се појавува
„Retry ?“.
61MK
Прилагодување поставки
Ако на екранот се појави код на грешка,
видете „Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација“ (страница 62).
2 Изберете „Yes“, потоа притиснете
3 Повторете ги чекорите 1 до 3 во
.
„Auto Calibration“ (страница 61).
Листа на пораки по мерење со
автоматска калибрација
Приказ и објаснување
Код на грешка 30
Слушалките се поврзани на приклучокот
PHONES на приемникот. Извадете ги
слушалките и повторно изведете
автоматска калибрација.
Код на грешка 31
SPEAKERS е поставено на исклучено.
Поставете на други поставки за
звучниците и повторно изведете ја
автоматската калибрација.
Код на грешка 32
Код на грешка 33
Звучниците не се откриени или не се
правилно поврзани.
• Ниту еден од предните звучници не е
поврзан или поврзан е само еден преден
звучник.
• Или левиот или десниот сараунд звучник
не е поврзан.
• Задните сараунд звучници или предните
високи звучници се поврзани иако
сараунд звучници не се поврзани.
Поврзете ги сараунд звучниците со
терминалите SPEAKERS SURROUND.
• Сараунд задниот звучник е поврзан само
со терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B R. Кога поврзувате само еден сараунд
заден звучник, поврзете го со терминалите
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT HIGH/FRONT B L.
• Или предниот лев висок или предниот
десен висок звучник не е поврзан.
Оптимизирачкиот микрофон не е
поврзан. Осигурете се дека
оптимизирачкиот микрофон е соодветно
поврзан и повторно изведете ја
автоматската калибрација.
Ако оптимизирачкиот микрофон
е соодветно поврзан, но кодот на грешката
се уште се појавува, кабелот на
оптимизирачкиот микрофон може да
е оштетен.
62MK
Приказ и објаснување
Warning 40
Процесот на мерење е завршен со
детекција на високо ниво на шум. Можеби
ќе постигнете подобри резултати ако се
обидете повторно во тивка средина.
Warning 41
Warning 42
Влезот од микрофонот е премногу голем.
• Растојанието помеѓу звучникот и
микрофонот можеби е премногу мало.
Раздвојте ги и повторно изведете го
мерењето.
Warning 43
Растојанието и положбата на субвуферот
не може да се забележи. Ова може да е
предизвикано од шум. Обидете се да го
изведете мерењето во тивка средина.
No Warning
Нема информација за предупредување.
Совет
Во зависност од положбата на субвуферот,
резултатите од мерењето може да варираат.
Сепак, нема да има проблеми дури и ако
продолжите да го користите ресиверот со оваа
вредност.
x Calibration Type
Ви овозможува да го изберете саканиот
тип калибрација откако ќе изведете
автоматска калибрација и ќе ги зачувате
поставките.
• Full Flat: Мерењето на фреквенција од
секој звучник го прави еднолично.
• Engineer: Поставува на „the Sony
listening room standard“
карактеристики на фреквенција.
• Front Ref.: Ги приспособува
карактеристиките на сите звучници да
соодветствуваат на карактеристиките
на предниот звучник.
• Off: Го поставува нивото на
стабилизаторот на автоматската
калибрација на исклучено.
x Speaker Pattern
Ви овозможува да ја изберете шемата на
звучник според системот на звучници
што го користите.
x SB Assign (Назначување на
сараунд на заден звучник)
Ви овозможува да ги поставите
терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B
за поврзување со bi-засилувач или
предната B врска на звучниците.
• Speaker B: Ако поврзете дополнителен
систем на преден звучник со
терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT
B, изберете „Speaker B“.
• Bi-Amp: Ако поврзете дополнителен
систем на предни звучници со
терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT
B користејќи врска на bi-засилувач,
изберете „Bi-Amp“.
• Off: Ако поврзете сараунд задни или
предни високи звучници со
терминалите SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT
B, изберете „Off“.
Забелешка
x Manual Setup
Ви овозможува рачно да го прилагодите
секој звучник во екранот „Manual
Setup“. Исто така, можете да ги
прилагодите нивоата на звучникот
откако е завршена автоматската
калибрација.
Забелешка
Кога е избрано едно од звучните полиња за
музика, не излегува никаков звук од
субвуферот ако сите звучници се поставени на
„Large“ во менито за поставки на звучници.
Сепак, звукот ќе излегува од субвуферот ако
– дигиталниот влезен сигнал содржи LFE
сигнали.
– предните или сараунд звучниците се
поставени на „Small“.
– Избрано е „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII
Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“,
„PLIIz“, „HD-D.C.S.“ или „Portable Audio“.
Прилагодување на растојанието од
седечката положба до секој звучник
Можете да го прилагодите растојанието
од седечката положба до секој звучник
(преден лев/десен, преден лев/десен
висок, централен, сараунд лев/десен,
сараунд заден лев/десен, субвуфер).
1 Изберете го звучникот на екранот за
кој сакате да го прилагодите
растојанието од седечката положба,
потоа притиснете
.
2 Изберете го параметарот под
„Distance“, потоа притиснете .
3 Прилагодете го растојанието на
избраниот звучник, потоа
притиснете .
63MK
Прилагодување поставки
Кога ја менувате врската од bi-засилувач или
предни B звучници на заден сараунд или
предни високи звучници, поставете „SB
Assign“ на „Off“, потоа повторно поставете ги
звучниците. Погледнете „Забелешки за
поставките на звучниците (Автоматска
калибрација)“ (страница 31) или „Manual
Setup“ (страница 63).
За да го прилагодите нивото на
звучникот
Можете да го прилагодите нивото на
секој звучник (преден лев/десен, преден
лев/десен висок, централен, сараунд лев/
десен, сараунд заден лев/десен,
субвуфер).
1 Изберете го звучникот за кој сакате
да го прилагодите нивото, потоа
притиснете .
2 Изберете го параметарот под „Level“,
потоа притиснете .
3 Прилагодете го нивото на избраниот
звучник, потоа притиснете .
Можете да го прилагодувате нивото
од –10,0 dB до +10,0 dB во интервали
од 0,5 dB.
Можете да го прилагодувате
растојанието од 1 m 0 cm до 10 m 0 cm
(3 стапки 3 инчи до 32 стапки 9 инчи)
во интервали од 1 cm (1 инч).
Забелешки
• Во зависност од поставката на шемата на
звучниците, некои параметри може да не
бидат достапни.
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
Прилагодување на големината на
секој звучник
Можете да ја прилагодите големината на
секој звучник (преден лев/десен, преден
лев/десен висок, централен, сараунд лев/
десен, сараунд заден лев/десен).
1 Изберете го звучникот за кој сакате
да ја прилагодите големината, потоа
притиснете .
2 Изберете го параметарот под „Size“,
потоа притиснете .
3 Прилагодете ја големината на
избраниот звучник, потоа
притиснете .
• Large: Ако поврзете големи
звучници кои ефективно ќе
репродуцираат бас фреквенции,
изберете „Large“. Вообичаено,
изберете „Large“.
• Small: Ако звукот е изобличен или
ако чувствувате недостаток на
сараунд ефекти кога го користите
повеќеканалниот сараунд звук,
изберете „Small“ за да ги активирате
колата за пренасочување на басот и
за да излезат бас фреквенциите од
секој канал од субвуферот или други
„Large“ звучници.
Забелешка
Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
Совети
• Поставките „Large“ и „Small“ за секој
звучник определуваат дали внатрешниот
звучен процесор ќе го пресече бас сигналот
од тој канал.
64MK
Кога басот е пресечен од некој канал, колата
за пренасочување на басот ги испраќаат
соодветните бас фреквенции до субвуферот
или други „Large“ звучници.
Сепак, со оглед на тоа што бас звукот има
определена количина на насочување,
најдобро е да не се пресекува, ако е можно.
Според тоа, дури и кога се користат мали
звучници, можете да ги поставите на „Large“
ако сакате бас фреквенциите да излезат од
тој звучник. Од друга страна, ако користите
голем звучник, но претпочитате да немате
излез на бас фреквенции од тој звучник,
поставете го на „Small“.
Ако целокупното ниво на звук е пониско
отколку што претпочитате, поставете ги сите
звучници на „Large“. Ако нема доволно бас,
можете да го користите стабилизаторот за да
ги засилите нивоата на бас.
• Задните звучници за опкружувачки звук ќе
бидат поставени на истата поставка како
онаа на звучниците за опкружувачки звук.
• Кога предните звучници се поставени на
„Small“, централните, звучниците за
опкружувачки звук и задните звучници за
опкружувачки звук/предните високи
звучници исто така автоматски се
поставуваат на „Small“.
• Ако не го користите субвуферот, предните
звучници автоматски се поставуваат на
„Large“.
x Crossover Freq. (Преодна
фреквенција на звучник)
Ви дозволува да ја поставите преодната
фреквенција на басот на звучниците,
дека големината на звучниците е
поставена на „Small“ во менито Speaker
Settings. Измерената преодна
фреквенција на звучникот е поставена за
секој звучник по автоматската
калибрација.
1 Изберете го параметарот на
звучникот за кој сакате да ја
прилагодите преодната
фреквенција, потоа притиснете
.
2 Прилагодете ја вредноста, потоа
притиснете
.
x Test Tone
Ви овозможува да го изберете тонот за
тестирање на екранот „Test Tone“.
Audio Settings мени
Совети
Можете да ги прилагодите поставките за
аудио според вашиот вкус.
• За да го прилагодите нивото на јачина на
звукот на сите звучници истовремено,
притиснете 2 +/–. Може да користите и
MASTER VOLUME на приемникот.
• Прилагодената вредност е прикажана на ТВ
екранот при прилагодување.
За да произведете тон за тестирање
од секој звучник
Можете по редослед да го произведете
тонот за тестирање од звучниците.
1 Изберете „Test Tone“, потоа
притиснете
.
2 Повторно изберете „Test Tone“,
потоа притиснете
.
3 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• Auto: Тонот за тестирање излегува
од секој звучник по редослед.
4 Изберете го звучникот за кој сакате
да го прилагодите нивото, потоа
притиснете
.
5 Прилагодете го нивото на избраниот
звучник, потоа притиснете
.
x Distance Unit
Ви овозможува да уживате во кино
средина со ниско ниво на јачина на
звукот. За детали, погледнете
„Користење на функцијата „Night
Mode““ (страница 49).
x Equalizer
Ви овозможува да го прилагодите
нивото на бас и висок звук на предните
звучници. За детали, погледнете
„Прилагодување на стабилизаторот“
(страница 49).
x Sound Field
Ви овозможува да изберете звучен
сигнал што се применува на влезните
сигнали. За детали, погледнете
„Уживање во звучни ефекти“
(страница 46).
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
x A/V Sync. (Синхронизира
аудио со видео излез)
Ви овозможува да го одложите аудио
излезот за да го намалите временскиот
јаз помеѓу аудио излезот и визуелниот
приказ.
• On (Delay time: 60 ms): Аудио излезот
е одложен, па временскиот јаз помеѓу
аудио излезот и визуелниот приказ е
минимизиран.
• Off (Delay time: 0 ms): Аудио излезот
не е одложен.
Забелешки
• Оваа функција е корисна кога користите
голем LCD или плазма монитор или
проектор.
• Оваа функција не работи кога се користи
„Analog Direct“.
65MK
Прилагодување поставки
Ви дозволува да ја изберете единицата
мерка за поставување на растојанија.
• feet: Растојанието се прикажува во
стапки.
• meter: Растојанието се прикажува во
метри.
x Night Mode
• Времето на одложување може да се
разликува во зависност од форматот на
аудио, звучното поле, шемата на звучниците
и поставките за растојание помеѓу
звучниците.
x Auto Volume
Приемникот може автоматски да ја
прилагодува јачината на звукот во
зависност од влезниот сигнал или
содржината од поврзаната опрема.
Оваа функција е корисна, на пример
кога звукот на некоја реклама е погласен
од телевизиските програми.
• On
• Off
x D.Range Comp. (Компресија на
динамички опсег)
Ви овозможува компресирање на
динамичкиот опсег на звучниот запис.
Ова може да биде корисно кога сакате да
гледате филмови со низок глас, доцна
навечер. Компресијата на динамички
опсег е можна само со Dolby Digital
извори.
• On: Динамичкиот опсег е
компресиран како што е наменето од
страна на инженерот за снимање.
• Auto: Динамичкиот опсег е
автоматски компресиран.
• Off: Динамичкиот опсег не е
компресиран.
Забелешки
• Осигурете се дека сте го намалиле нивото на
гласот пред да ја вклучите/исклучите оваа
функција.
• Со оглед на тоа што оваа функција е
достапна само кога се внесуваат Dolby
Digital, DTS или линеарните PCM сигнали,
звукот може одеднаш да се зголеми кога
менувате на други формати.
• Оваа функција не функционира во следниве
случаи.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поголема од 48 kHz.
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
Се добиваат 96/24, DTS-HD Master Audio
или DTS-HD High Resolution Audio
сигнали.
x Dual Mono (Избор на јазик за
дигитален пренос)
Ви овозможува да го изберете саканиот
јазик кога го слушате двојното аудио од
дигиталниот пренос, кога е достапно.
Оваа карактеристика функционира
само за Dolby Digital извори.
• Main/Sub: Звукот на главниот јазик ќе
излезе низ предниот лев звучник, а
звукот на подјазикот ќе излезе низ
предниот десен звучник, симултано.
• Main: Ќе излезе звукот на главниот
јазик.
• Sub: Ќе излезе звукот на подјазикот.
66MK
HDMI Settings мени
Можете да ги прилагодите бараните
поставки за опремата поврзана на
приклучоците HDMI.
x Control for HDMI
Ви дозволува да ја вклучите или исклучите
функцијата „Control for HDMI“ За детали,
погледнете „Подготвување за „BRAVIA“
Sync“ (страница 52).
• On
• Off
Забелешки
• Кога ќе ја поставите „Control for HDMI“ на
„On“, „HDMI Audio Out може автоматски да
се промени.
• Кога приемникот е во режим на
подготвеност, индикаторот ?/1 (вклучено/
подготвено) на предниот панел свети жолто
ако „Control for HDMI“ е поставено на „On“.
x Pass Through
Ви дозволува излез на HDMI сигнали до
телевизорот, дури и кога приемникот се
наоѓа во режим на подготвеност.
• On*: Кога приемникот се наоѓа во
режим на подготвеност, тој постојано
произведува HDMI сигнали од
приклучокот HDMI TV OUT.
• Auto: Кога телевизорот е вклучен
додека приемникот се наоѓа во режим
на подготвеност, приемникот
произведува HDMI сигнали од
приклучокот HDMI TV OUT на
приемникот. Sony ја препорачува оваа
поставка ако користите Sony
телевизор компатибилен со „BRAVIA“
Sync. Оваа поставка штеди струја во
режимот на подготвеност кога ќе се
спореди со поставката „On“.
Забелешка
Оваа поставка може да работи само кога
„Control for HDMI“ е поставено на „On“.
• Off: Ресиверот не емитува HDMI
сигнали кога се наоѓа во режим на
подготвеност. Вклучете го ресиверот
за да уживате во изворот на
поврзаната опрема на телевизорот.
Оваа поставка штеди струја во
режимот на подготвеност кога ќе се
спореди со поставката „On“.
• TV+AMP: Звукот излегува од
звучникот на телевизорот и од
звучниците поврзани на приемникот.
Забелешки
• Квалитетот на звукот на опремата за
репродуцирање зависи од квалитетот на
звукот на телевизорот, како бројот на
канали и одмерната фреквенција итн. Ако
телевизорот има стерео звучници, звукот
кој излегува од приемникот исто така се
наоѓа во стерео, како оној на телевизорот,
дури и ако репродуцирате повеќеканален
извор.
• Кога го поврзувате приемникот на видео
опрема (проектор итн.), може да не
излегува звук од приемникот. Во овој
случај, изберете „AMP“.
x Subwoofer Level
Кога е избрано „Auto“, можеби ќе биде
потребно малку повеќе време за сликата
и звукот да излезат до телевизорот кога
е избрано „On“.
Ви овозможува да го поставите нивото
на субвуферот на 0 dB или +10 dB кога
сигналите PCM се внесуваат преку
поврзување со HDMI. Можете независно
да го поставите нивото за секој влез на
кој е назначен приклучок за HDMI.
• Auto: Автоматски го поставува нивото
на 0 dB или +10 dB, во зависност од
протокот на аудио.
• +10 dB
• 0 dB
x HDMI Audio Out
x Fast View
* Само за модели од САД, Канада, Мексико,
Австралија и Тајван.
Забелешка
Ви овозможува да ја поставите
операцијата за Fast View.
• Auto: Можете побрзо да изберете влез
HDMI од нормалниот избор.
• Off: Функциите Fast View и PREVIEW
(HDMI) не се достапни.
Забелешка
Аудио сигналите не се емитуваат од
звучникот на телевизорот кога „HDMI
Audio Out“ е поставено на „AMP“.
67MK
Прилагодување поставки
Ви овозможува да го поставите
емитувањето на HDMI аудио сигнали од
опремата за репродуцирање што
е поврзана на ресиверот преку
поврзување со HDMI.
• AMP: HDMI судио сигналите од
опремата за репродуцирање
излегуваат само до звучниците
поврзани на приемникот.
Повеќеканалниот звук може да се
репродуцира таков каков што е.
Input Settings мени
Можете да ги прилагодите поставките
за поврзувања на ресиверот и другата
опрема.
x Input Mode
Можете да ја менувате положбата
на внесување нанапред и наназад со
притискање B/b.
4 Повторете го чекор 3 за да внесете
карактер еден по еден, потоа
притиснете
.
Името што го внесовте
е регистрирано.
Ви овозможува да го наместите ражимот
за аудио влез кога ќе поврзете опрема со
приклучоците за дигитално и аналогно
аудио.
За детали, погледнете „Менување
помеѓу дигитално и аналогно аудио
(INPUT MODE)“ (страница 56).
System Settings мени
x Input Edit
x Language
Ви овозможува да ги поставите следните
ставки за секој влез.
• Watch: Прикажува влез во менито
Watch.
• Listen: Прикажува влез во менито
Listen.
• Watch+Listen: Прикажува влез во
менијата Watch и Listen.
x Audio Input Assign
Ви овозможува да ги поставите
приклучоците за влез на аудио што се
назначени на секој влез.
За детали, погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез
(Назначување на аудио влез)“
(страница 56).
Можете да ги прилагодите поставките
на ресиверот.
Ви овозможува да го изберете јазикот на
пораките на екранот.
• English
• French
• German
• Spanish
x Auto Standby
Во дозволува да го поставите
приемникот да се префрлува во режим
на мирување автоматски кога не го
користите или кога не постои влез на
сигнали во приемникот.
• On: Менува во режим на подготвеност
по приближно 30 минути.
• Off: Не менува во режим на
подготвеност.
x Name In
Забелешки
Ви овозможува да внесете име до осум
знаци за внесувањата и да го прикажете.
Подобро е да ја именувате опремата
отколку приклучоците.
1 Изберете „Name In“, потоа
притиснете .
2 Изберете го името на влезот кој
сакате да го именувате, потоа
притиснете .
3 Притискајте на V/v за да изберете
знак, потоа притиснете b.
• Оваа функција не работи кога ќе се изберете
влез „FM“ или „AM“.
• Ако истовремено користите автоматски
режим на подготвеност и бројач за спиење,
бројачот за спиење има приоритет.
68MK
Работење без
користење OSD
Можете да работите со овој приемник со
користење на екранот на плочата, дури
и кога телевизорот не е вклучен на
приемникот.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN O
Користење на менито во
екранот на плочата
1
Притиснете AMP MENU.
Менито се прикажува во панелот на
екранот на ресиверот.
2
Притискајте на V/v за да го
изберете саканото мени, потоа
притиснете
или b.
3
Притискајте на V/v за да го
изберете параметарот што сакате
да го прилагодите, потоа
притиснете
или b.
4
Притискајте на V/v за да ја
изберете саканата поставка, потоа
притиснете
.
Прилагодување поставки
За да се вратите на претходниот
екран
Притиснете B или RETURN O.
Излез од менито
Притиснете AMP MENU.
Забелешка
Некои параметри и поставки може да се
појавуваат затемнети на екранот на панелот.
Тоа значи дека се недостапни или фиксни
и непроменливи.
69MK
Преглед на менијата
Следниве опции се достапни во секое мени. За детали околу навигирање низ
менијата, видете страница 59.
Мени
[Display]
Параметри
[Display]
Поставки
Поставки за
автоматска
калибрација
[<AUTO CAL>]
Почеток на автоматската
калибрација
[A.CAL START]
Тип автоматска калибрацијаa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Поставки за ниво
[<LEVEL>]
Тон за тестирањеb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Ниво на преден лев звучникb)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB до FL +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на преден десен звучникb) FR –10,0 dB до FR +10,0 dB
[FR LEVEL]
(во интервали од 0,5 dB)
70MK
Ниво на централен звучникb)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB до CNT +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на лев сараунд звучникb)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB до SL +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на десен сараунд
звучникb)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB до SR +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на заден сараунд
звучникb)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB до SB +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на заден лев сараунд
звучникb)
[SBL LEVEL]
SBL –10.0 dB до SBL +10.0 dB
(во интервали од 0.5 dB)
Ниво на заден десен сараунд
звучникb)
[SBR LEVEL]
SBR –10.0 dB до SBR +10.0 dB
(во интервали од 0.5 dB)
Ниво на преден лев висок
звучникb)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB до LH +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на преден десен висок
звучникb)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB до RH +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Ниво на субвуферb)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB до SW +10,0 dB
(во интервали од 0,5 dB)
Мени
[Display]
Параметри
[Display]
Поставки на звучник Шема на звучниците
[<SPEAKER>]
[SP PATTERN]
Поставки
5/2.1 до 2/0 (20 шеми)
Големина на предни звучнициb) LARGE, SMALL
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Големина на сараунд
звучнициb)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Големина на предни високи
звучнициb)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
Назначување на заден сараунд
звучникd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
Растојание на преден лев
звучникb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m до FL 10,00 m
(FL 3’3” до FL 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на преден десен
звучникb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m до FR 10,00 m
(FR 3’3” до FR 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на централен
звучникb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m до CNT 10,00 m
(CNT 3’3” до CNT 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на лев сараунд
звучникb)
[SL DIST.]
SL 1,00 m до SL 10,00 m
(SL 3’3” до SL 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на десен сараунд
звучникb)
[SR DIST.]
SR 1,00 m до SR 10,00 m
(SR 3’3” до SR 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на заден сараунд
звучникb)
[SB DIST.]
SB 1,00 m до SB 10,00 m
(SB 3’3” до SB 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Прилагодување поставки
Големина на централен
звучникb)
[CNT SIZE]
Растојание на заден лев сараунд SBL 1,00 m до SBL 10,00 m
звучникb)
(SBL 3’3” до SBL 32’9”)
[SBL DIST.]
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на заден десен
сараунд звучникb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m до SBR 10,00 m
(SBR 3’3” до SBR 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на преден лев висок
звучникb)
[LH DIST.]
LH 1,00 m до LH 10,00 m
(LH 3’3” до LH 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
71MK
Мени
[Display]
Параметри
[Display]
Поставки
Растојание на преден десен
висок звучникb)
[RH DIST.]
RH 1,00 m до RH 10,00 m
(RH 3’3” до RH 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Растојание на субвуферb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m до SW 10,00 m
(SW 3’3” до SW 32’9”)
(0,01 m (1 инч) интервал)
Единица мерка за растојание
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Преодна фреквенција на предни CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
звучнициe)
(во интервали од 10 Hz)
[FRT CROSS]
Преодна фреквенција на
централен звучникe)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(во интервали од 10 Hz)
Преодна фреквенција на
сараунд звучнициe)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
(во интервали од 10 Hz)
Преодна фреквенција на предни CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz
високи звучнициe)
(во интервали од 10 Hz)
[FH CROSS]
Поставки за влез
[<INPUT>]
Влезен режим
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Именување на влезови
[NAME IN]
За детали, погледнете „Name In“
(страница 68).
Назначување на дигитален
аудио влез
[A. ASSIGN]
За детали, погледнете
„Користење други приклучоци за
аудио/видео влез (Назначување
на аудио влез)“ (страница 56).
Поставки за
опкружување
[<SURROUND>]
Ниво на ефектf)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
EQ поставки
[<EQ>]
Ниво на бас на предни звучници BASS –10 dB до BASS +10 dB
[BASS]
(во интервали од 1 dB)
Ниво на висок тон на предните
звучници
[TREBLE]
Поставки на
пребарувач
[<TUNER>]
72MK
TREBLE –10 dB до TREBLE
+10 dB (во интервали од 1 dB)
Режим за прием на FM станица STEREO, MONO
[FM MODE]
Именување на претходно
поставени станици
[NAME IN]
За детали, погледнете
„Именување на претходно
поставените станици
(Name Input)“ (страница 44).
Мени
[Display]
Параметри
[Display]
Поставки
Аудио поставки
[<AUDIO>]
Ноќен режим
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Синхронизира аудио со видео
излез
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Напредна автоматска јачина на
звукот
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Избор на јазик за дигитален
пренос
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Компресија на динамички опсег COMP. ON, COMP. AUTO,
[D. RANGE]
COMP. OFF
HDMI поставки
[<HDMI>]
Системски поставки
[<SYSTEM>]
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONg), AUTO, OFF
HDMI аудио излез
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
HDMI-ниво на субвуфер
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast view
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Автоматски режим на
подготвеност
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Верзија
[VER. X.XXX]h)
a)
73MK
Прилагодување поставки
Можете да ја изберете оваа поставка само откако ќе изведете автоматска калибрација и ќе ги
зачувате поставките.
b) Зависи од поставката на шемата на звучниците, некои параметри или поставки може да не се
достапни.
c)
xxx претставува канал на звучник (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Можете да го изберете овој параметар само ако „Speaker Pattern“ нема поставка со задни или
предни високи сараунд звучници.
e) Можете да го изберете овој параметар ако вашиот звучник е поставен на „SMALL“.
f)
Можете да го изберете овој параметар само ако изберете „HD-D.C.S.“ како звучно поле.
g)
Само за модели од САД, Канада, Мексико, Австралија и Тајван.
h) X.XXX претставува број на верзија.
За да ги прегледувате
информациите на екранот на
плочата
Екранот на плочата обезбедува разни
информации за статусот на ресиверот,
како звучното поле.
1 Изберете го влезот за кој сакате да ја
проверите информацијата.
2 Притиснете AMP, потоа притискајте
на DISPLAY.
Секој пат кога притискате DISPLAY,
екранот ќе се менува циклично, на
следниов начин.
Името на индекс на влез1) t Избран
влез t Звучно ниво што е тековно
применето2) t Ниво на јачина на
звукот t Информации за проток3)
Ракување со далечинскиот
управувач
Пренамена на влезно
копче
Може да ги смените зададените
поставки на влезните копчиња за да
соодветствуваат со системот. На пример,
ако поврзете плеер за дискови Blu-ray во
приклучокот SAT/CATV на приемникот,
може да го поставите копчето SAT/CATV
на овој далечински управувач да го
контролира плеерот за дискови Blu-ray.
Забелешка
Кога слушате FM и AM-радио
Име на претходно поставена
станица1) t Фреквенција t Звучно
ниво што е тековно применето2) t
Ниво на јачина на звукот
Не може да ги пренамените влезните копчиња
TV, TUNER и PORTABLE.
TV ?/1
Влезни
копчиња
При прием на RDS-емитување
(само модели во Европа,
Австралија и Тајван)
Име на програмска услуга или име на
претходно поставена станица1) t
Фреквенција, појас и претходно
поставен број t Звучно ниво што
е тековно применето2) t Ниво на
јачина на звукот
Нумерички
копчиња
1)
Името на индексот се појавува само кога
имате назначено име на влезот или
претходно поставената станица.
Името на индексот не се појавува кога се
внесени само празни места или кога е исто
како името на влезот.
2)
Се појавува „PURE.DIRECT“ кога
функцијата „Pure Direct“ е активирана.
3)
Може да не биде прикажана информација
за текот.
Забелешка
Знаците и интерпункцијата на некои јазици
нема да се прикажуваат.
74MK
1
Додека го држите влезното копче
коешто сакате да го пренамените,
задржете на TV ?/1.
Пример: Додека држите SAT/CATV,
задржете на TV ?/1.
2
Додека го држите копчето TV ?/1,
ослободете го влезното копче.
Пример: Додека држите на копчето
TV ?/1, отпуштете SAT/CATV.
3
Со осврт на следната табела,
притиснете го соодветното копче
за саканата категорија, потоа
отпуштете TV ?/1.
Ресетирање на влезните
копчиња
Пример: Притиснете 1, потоа
отпуштете TV ?/1. Сега може да
го користите копчето SAT/CATV
за контрола на плеерот за дискови
Blu-ray.
Категории
?/1
TV INPUT
Притиснете
Плеер за дискови Blu-ray 1
(режим за ракување
BD1)a)
2–
Снимач за дискови
Blu-ray
(режим за ракување
BD3)a)
2
DVD-плеер
(режим за ракување
DVD1)
3
DVD-снимач
(режим за ракување
DVD3)b)
4
1
Видеорекордер
(режим за ракување
VTR3)c)
5
2
CD-плеер
6
Додека држите на 2 –,
притиснете и задржете ?/1, потоа
притиснете TV INPUT.
Пуштете ги сите копчиња.
Влезните копчиња се ресетирани на
зададените поставки.
a)
Ракување со далечинскиот
Осврнете се на упатството за работа
што се доставува со плеерот за дискови
Blu-ray или со снимачот за дискови
Blu-ray за детали околу поставката BD1
или BD3.
b)
DVD-снимачите на Sony се управуваат
со поставката DVD1 или DVD3.
Осврнете се на упатството за работа
што се доставува со DVD-снимачите
за детали.
c)
Видеорекордерите на Sony се
управуваат со поставката VTR 3 што
соодветствува со VHS.
75MK
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
За безбедност
Ако цврст објект или течност паднат
во кутијата, исклучете го приемникот
и нека го провери обучено лице пред да
продолжите со работа.
За струјни извори
• Пред да управувате со приемникот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на
плочата со името на задната страна
на приемникот.
• Единицата не е исклучена од AC
струјниот извор (приклучокот) сè
додека е поврзан во ѕидниот штекер,
дури и ако самата единица е исклучена.
• Ако не планирате подолго време да го
користите приемникот, осигурете се
дека сте го исклучиле приемникот од
ѕидниот штекер. За да го исклучите AC
кабелот за струја (главен вод), фатете
го самиот приклучок; никогаш не
тегнете го кабелот.
• (само модели во САД и Канада)
Едната лопатка на приклучокот
е поширока од другата поради
безбедност и само на еден начин
соодветствува на ѕидниот штекер.
Ако не можете целосно да го внесете
приклучокот во штекерот,
контактирајте со вашиот продавач.
• AC кабелот за струја (главен вод) мора
да се заменува само во квалификувана
сервисна продавница.
За загревање
Иако приемникот се загрева за време на
работата, ова не претставува дефект.
Ако постојано многу го користите овој
приемник, температурата на кутијата на
76MK
врвот, од страните и на дното
значително се зголемува. За да не се
изгорите, не ја допирајте кутијата.
За поставувањето
• Поставете го приемникот на локација
со соодветна вентилација за да
спречите загревање и за да го
продолжите животот на приемникот.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на топлотни извори или на
место кое е на директна сончева
светлина, има прекумерна прашина
или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо
што може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на опрема како што е TV, VCR
или магнетофон. (Ако приемникот се
користи во комбинација со TV, VCR
или магнетофон и поставен е премногу
блиску до таа опрема, може да се
појави шум и квалитетот на сликата ќе
трпи. Ова особено е веројатно кога се
користи домашна антена (воздушна).
Затоа препорачуваме да се користи
надворешна антена (воздушна).)
• Внимавајте кога го поставувате
приемникот на површини кои се
посебно обработени (со восок, масло,
средство за полирање итн.) бидејќи
како резултат може да предизвикате
дамки или обезбојување на
површината.
За оперативноста
Пред да поврзете друга опрема,
осигурете се дека сте го изгаснале
и исклучиле приемникот.
За чистење
Чистете ги кутијата, плочата
и контролите со мек материјал малку
натопен со слаб раствор на детергент.
Не користете каков било вид абразивно
перниче, прашок за чистење или
растворувач, како што е алкохол или
бензин.
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите
ресиверот, користете го ова упатство
за решавање проблеми за да ви помогне
да го решите проблемот. Ако кој било
проблем продолжи, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
Забележете дека ако сервисниот
персонал промени некои делови за
време на поправката, овие делови
може да бидат задржани.
Напојување
Ресиверот автоматски се исклучува.
• „Auto Standby“ е поставено на „On“
(страница 68).
• Функцијата на бројачот за спиење
функционира (страница 15).
• „PROTECTOR“ работи
(страница 84).
Слика
На телевизорот не се појавува никаква
слика.
• Изберете го соодветниот влез со
користење на копчињата за влез.
• Поставете го вашиот телевизор на
соодветниот режим на влез.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Осигурете се дека каблите се
правилно и добро поврзани на
опремата.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба
да ја приспособите опремата.
Погледнете во упатствата за работа
што се дадени со секоја опрема.
• Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено
за 1080p, темелен приказ на бои,
4K или 3D пренос.
Не се појавува никаква 3D слика на
телевизорот.
• Во зависност од телевизорот или
видео опремата, 3D сликите може
да не се прикажат.
Не се појавува никаква 4K слика на
телевизорот.
• Во зависност од телевизорот или
видео опремата, 4K сликите може
да не се прикажат. Проверете ја
способноста за видео и поставката на
телевизорот и видео опремата. Исто
така, поврзете ја видео опремата со
достапен приклучок HDMI IN
достапен за 4K на овој ресивер.
Кога приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност, нема излез на слика од
телевизорот.
• Кога приемникот влегува во режим
на подготвеност, сликата е од
последниот избор на HDMI опрема
пред да го исклучите приемникот.
Ако користите друга опрема,
пуштете ја опремата и извршете ја
операцијата за репродуцирање со
еден допир или вклучете го
приемникот за да ја изберете HDMI
опремата која сакате да ја користите.
• (Само за модели од САД, Канада,
Мексико, Австралија и Тајван)
Осигурете се дека „Pass Through“ е
поставено на „On“ во менито HDMI
Settings ако поврзувате опрема која
не е компатибилна со „BRAVIA“
Sync на приемникот (страница 66).
77MK
Дополнителни информации
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот приемник,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
Менито OSD не се појавува на
телевизискиот екран.
• Притиснете HOME за да
вклучите OSD.
• Проверете дали телевизорот
е правилно поврзан.
• Во зависност од телевизорот, може
да потрае менито OSD да се појави
на телевизискиот екран.
Екранот на панелот е изклучен.
• Ако индикаторот PURE DIRECT
свети, притиснете PURE DIRECT
за да ја исклучите функцијата
(страница 50).
• Притиснете DIMMER на ресиверот
за да ја прилагодите осветленоста на
екранот на панелот.
Звук
Нема звук без оглед која опрема ќе
се избере или се слуша само многу
слаб звук.
• Проверете дали сите кабли за
поврзување се влезени во нивните
приклучоци за влез/излез за
соодветните приклучоци на
приемникот, звучниците и опремата.
• Проверете дали ресиверот и целата
опрема се вклучени.
• Проверете дали MASTER
VOLUME контролата не
е поставена на „VOL MIN“.
• Проверете SPEAKERS да не
е поставено на „SPK OFF“
(страница 63).
• Проверете слушалките да не се
поврзани на приемникот.
• Притиснете
на далечинскиот
управувач за да ја откажете
функцијата за безгласност.
• Обидете се да го притиснете
копчето за влез на далечинскиот
управувач или да го завртите INPUT
SELECTOR на приемникот за да ја
изберете опремата по ваш избор
(страница 35).
78MK
• Кога сакате да го слушате звукот од
звучникот на телевизорот, поставете
го „HDMI Audio Out“ на „TV+AMP“
во менито HDMI Settings
(страница 67). Ако не можете да
репродуцирате повеќеканален аудио
извор, поставете на „AMP“. Сепак,
звукот нема излегува од звучникот
на телевизорот.
• Звукот може да биде прекинат кога
одмерната фреквенција, бројот на
канали или аудио форматот на
аудио излезниот сигнал од опремата
за репродуцирање се сменети.
Има сериозен шум или бучава.
• Проверете дали звучниците и
опремата се добро поврзани.
• Проверете дали каблите за
поврзување се подалеку од
трансформатор или од мотор и
најмалку 3 метри (10 стапки) од
телевизорот или флуоресцентно
светло.
• Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
• Отворите и приклучоците се
валкани. Избришете ги со ткаенина
која е малку натопена со алкохол.
Нема звук или само многу слаб звук се
слуша од конкретните звучници.
• Поврзете пар слушалки во PHONES
приклучокот за да потврдите дека
звукот излегува од слушалките. Ако
од слушалките излегува само еден
канал, опремата можеби не е
поврзана правилно на приемникот.
Проверете дали сите кабли се
целосно влезени во приклучоците
на приемникот и на опремата.
Ако и двата канали излегуваат од
слушалките, предниот звучник
можеби не е поврзан правилно на
приемникот. Проверете ја
поврзаноста на предниот звучник
кој не произведува никаков звук.
Нема звук од некоја одредена опрема.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана за приклучоците на аудио
влезот за таа опрема.
• Проверете дали кабелот што се
користи за поврзување е докрај
вметнат во приклучоците на
приемникот и на опремата.
• Проверете го INPUT MODE
(страница 56).
• Проверете дали опремата
е правилно поврзана за HDMI
приклучокот за таа опрема.
• Не можете да слушате супер аудио
CD со поврзување на HDMI.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите HDMI поставката на
•
•
•
•
•
•
•
опремата. Погледнете во упатствата
за работа што се дадени со секоја
опрема.
Осигурете се дека користите HDMI
кабел со голема брзина кога гледате
слики или слушате звук, особено за
1080p, темелен приказ на бои, 4K
или 3D пренос.
Аудио сигналите (формат, одмерна
фреквенција, бит должина итн.)
што се пренесуваат преку HDMI
приклучокот, може да бидат
потиснати од поврзаната опрема.
Проверете ги поставките на
поврзаната опрема ако сликата
е лоша или ако не излегува звук
од опремата поврзана преку
HDMI кабел.
Кога поврзаната опрема не е
компатибилна со технологија
заштитена со авторски права
(HDCP), сликата и/или звукот од
приклучокот HDMI TV OUT може
да не се емитува. Во тој случај,
проверете ја спецификацијата на
поврзаната опрема.
Поставете ја резолуцијата на сликата
на опремата за репродуцирање на
повеќе од 720p/1080i за да уживате во
аудио со висока бит брзина (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
Резолуцијата на сликата од
опремата за репродукција може
ќе треба да биде на определени
поставки пред да можете да уживате
во повеќеканален линеарен PCM.
Погледнете ги упатствата за работа
на опремата за репродуцирање.
Осигурете се дека телевизорот
е компатибилен со функцијата
за системска аудио контрола.
Ако телевизорот нема функција за
системска аудио контрола, поставете
ги „HDMI Audio Out“ поставките во
менито HDMI Settings на
– „TV+AMP“ ако сакате да го
слушате звукот од звучникот на
телевизорот и од приемникот.
79MK
Дополнителни информации
• Осигурете се дека сте поврзале
и на L и на R приклучоците на
аналогната опрема, аналогната
опрема ги бара врските и на L и на R
приклучоците. Користете
аудиокабел (не се доставува).
• Прилагодете го нивото на
звучникот (страница 63).
• Проверете дали поставките на
звучникот се соодветни за
поставеноста со користење „Auto
Calibration“ или „SP Pattern“ во
менито Speaker Settings. Потоа,
проверете дали звукот правилно
излегува од секој звучник со
користење „Test Tone“ во менито
Speaker Settings.
• Некои дискови немаат информации
за Dolby Digital Surround EX.
• Проверете дали субвуферот е
правилно и цврсто поврзан.
• Осигурете се дека го имате вклучено
вашиот субвуфер.
• Во зависност од избраното звучно
поле, од субвуферот нема да биде
достапен никаков звук.
• Кога сите звучници се поставени на
„Large“ и избрано е „Neo:6 Cinema“
или „Neo:6 Music“, нема звук од
субвуферот.
•
•
•
•
•
80MK
– „AMP“ ако сакате да го слушате
звукот од приемникот.
Кога го поврзувате приемникот на
видео опрема (проектор итн.), може
да не излегува звук од приемникот.
Во тој случај, поставете го „HDMI
Audio Out“ на „AMP“ во менито
HDMI Settings (страница 67).
Ако не можете да го слушате звукот
на опремата поврзана со
приемникот додека влезот на
телевизорот е избран на приемникот
– Осигурете се дека сте го промениле
влезот на приемникот на HDMI
кога сакате да гледате програма на
опремата поврзана преку HDMI
врската на приемникот.
– Променете го телевизискиот
канал кога сакате да гледате
телевизиско емитување.
– Осигурете се дека ја избирате
правилната опрема или влезот кој
го сакате кога гледате програма од
опремата поврзана на
телевизорот. Погледнете ги
упатствата за работа на
телевизорот за оваа операција.
Проверете да не се користи „Analog
Direct“.
Кога ја користите функцијата
„Control for HDMI“, не можете да ја
контролирате поврзаната опрема со
далечинскиот управувач на
телевизорот.
– Во зависност од поврзаната
опрема и телевизорот, можеби ќе
ви треба да ги приспособите
опремата и телевизорот.
Погледнете во упатствата за
работа што се дадени со секоја
опрема и телевизор.
– Променете го влезот на
приемникот за HDMI влезот
поврзан со опремата.
Проверете дали избраниот
приклучок за дигитален аудио влез
не е преназначен на други влезови
(страница 56).
Левите и десните звуци се
небалансирани или се обратно
поврзани.
• Проверете дали звучниците
и опремата се правилно и безбедно
поврзани.
• Прилагодете ги параметрите на
нивото на звук со користење на
менито Speaker Settings.
Dolby Digital DTS повеќеканален звук
не се репродуцира.
• Проверете дали она DVD или друго
што репродуцирате е снимено во
Dolby Digital или DTS формат.
• Кога го поврзувате DVD плеерот
или нешто друго, на приклучоците
за дигитален влез, осигурете се дека
поставката за дигиталниот аудио
излез на поврзаната опрема
е достапна.
• Поставете го „HDMI Audio Out“ на
„AMP“ во менито HDMI Settings
(страница 67).
• Можете да уживате во аудио со
висока бит брзина (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD),
повеќеканален линеарен PCM само
со HDMI врска.
Не може да се добие ефект на
опкружување.
• Осигурете се дека го имате избрано
звучното поле за филм или музика
(страница 46).
• Звучните полиња не работат кога се
примаат сигнали DTS-HD Master
Audio, DTS-HD High Resolution
Audio или Dolby TrueHD со одмерна
фреквенција поголема од 48 kHz.
Не се емитува тон за тестирање од
звучниците.
• Каблите на звучникот може да не
се добро поврзани. Проверете за
да видите дали се добро поврзани
и дали не може да се исклучат со
благо влечење.
• Каблите на звучникот можеби
имаат проблеми со краток спој.
• Поставувањето на шемата на
звучниците е неправилно.
Осигурете се дека врските на
звучниците и шемата на звучниците
правилно се совпаѓаат.
Кога приемникот се наоѓа во режим на
подготвеност, нема излез на звук од
телевизорот.
• Кога приемникот влегува во режим
на подготвеност, звукот е од
последниот избор на HDMI опрема
пред да го исклучите приемникот.
Ако користите друга опрема,
пуштете ја опремата и извршете ја
операцијата за репродуцирање со
еден допир или вклучете го
приемникот за да ја изберете HDMI
опремата која сакате да ја користите.
• (Само за модели од САД, Канада,
Мексико, Австралија и Тајван)
Осигурете се дека „Pass Through“ е
поставено на „On“ во менито HDMI
Settings ако поврзувате опрема која
не е компатибилна со „BRAVIA“
Sync на приемникот (страница 66).
Приемник
FM-приемот е слаб.
• Користете 75-ohm коаксијален
кабел (не е даден) за да го поврзете
приемникот на надворешни FM
антени (воздушни), како што
е прикажано подолу.
Надворешна FM антена (воздушна)
Приемник
Радио станиците не може да се
препознаат.
• Проверете дали антените
(воздушните) се безбедно поврзани.
Прилагодете ги антените
(воздушните) и поврзете
надворешна антена (воздушна) ако
е потребно.
• Јачината на сигналот на станиците
е премногу слаба со автоматско
пребарување. Користете директно
пребарување.
• Осигурете се дека правилно ја
поставувате скалата за пребарување
(кога ги пребарувате AM станиците
со директно пребарување)
(страница 43).
• Нема претходно поставена станица
или претходно поставените станици
се избришани (кога се користи
пребарување со скенирање на
претходно поставените станици).
Претходно поставете ги станиците
(страница 44).
• Притиснете AMP, потоа притискајте
на DISPLAY на далечинскиот
управувач за фреквенцијата да се
прикаже на панелот.
RDS не работи.*
• Проверете дали сте избрале FM RDS
станица.
• Изберете посилна FM-станица.
• Избраната станица не емитува
RDS-сигнал или јачината на
сигналот е слаба.
Не се појавува саканата RDSинформација.**
• Услугата можеби е привремено
недостапна. Контактирајте со
радиостаницата и дознајте дали
навистина ја обезбедуваат дадената
услуга.
* Само модели во Европа, Австралија и Тајван.
81MK
Дополнителни информации
Се емитува тон за тестирање од
звучник различен од звучникот
прикажан на телевизискиот екран.
iPod/iPhone
Звукот е изобличен.
• Притискајте 2 – на далечинскиот
управувач.
• Поставете ја поставката „EQ“ на
iPod/iPhone на „Off“ или „Flat“.
Нема звук од iPod/iPhone.
• Исклучете го iPod/iPhone и
повторно поврзете го iPod/iPhone.
iPod/iPhone не може да се полни.
• Проверете дали ресиверот е вклучен.
• Осигурете се дека iPod/iPhone
е добро поврзан.
Со iPod/iPhone не може да се работи.
• Проверете дали ја имате отстрането
заштитната кутија на iPod/iPhone.
• Во зависност од содржината на
iPod/iPhone, може да е потребно
време за да почне репродуцирањето.
• Исклучете го iPod/iPhone и
повторно поврзете го iPod/iPhone.
• Користите iPod/iPhone кој не
е поддржан. Погледнете
„Компатибилни модели на iPod/
iPhone“ (страница 36) за
поддржаните типови уреди.
Јачината на ѕвонењето на iPhone не се
менува.
• Прилагодете ја јачината на
ѕвонењето со користење на
контролите на iPhone.
USB-уред
Дали користите поддржан USB уред?
• Ако поврзете USB уред кој не
е поддржан, може да настанат
следниве проблеми. Погледнете
„Компатибилни USB уреди“
(страница 39) за поддржаните
типови уреди.
– USB уредот не се препознава.
82MK
– Имињата на датотеките или
папките не се прикажани на овој
приемник.
– Не е можна репродукција.
– Звукот скока.
– Има бучава.
– Излегува изобличен звук.
Има бучава, скокање или
изобличен звук.
• Исклучете го приемникот и
повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го приемникот.
• Самите музички податоци содржат
бучава или звукот е изобличен.
USB уредот не се препознава.
• Исклучете го приемникот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете
го приемникот повторно и
повторно поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред
(страница 39).
• USB уредот не работи правилно.
Погледнете во упатствата за работа
на USB уредот околу тоа како да се
справите со овој проблем.
Не започнува репродукција.
• Исклучете го приемникот и
повторно поврзете го USB уредот,
потоа вклучете го приемникот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред
(страница 39).
• Притиснете N за да ја започнете
репродукцијата.
USB уредот не може да се поврзе во
портата (USB).
• Уредот USB се поврзува наопаку.
Поврзете го USB уредот во
правилната ориентација.
Погрешен приказ.
• Податоците складирани во USB
уредот можеби се расипани.
• Кодовите за знаци кои може да се
прикажат од страна на овој ресивер
се следните:
– Големи букви (A до Z)
– Мали букви (a до z)
„Reading“ се прикажува подлого време
или е потребно долго време пред да
започне репродукцијата.
• Процесот на читање може да трае
долго време во следниве случаи.
– Постојат многу папки или
датотеки на USB уредот.
– Структурата на датотеките
е премногу сложена.
– Капацитетот на меморијата
е надминат.
– Интегралната меморија
е фрагментирана.
Затоа, ги препорачуваме следниве
насоки.
– Вкупен број на папки на USB уред:
256 или помалку (вклучително
и папката „ROOT“)
– Вкупен број на датотеки по папка:
256 или помалку.
Аудио датотеката не може да се
репродуцира.
• MP3 датотеките во MP3 PRO
формат не може да се
репродуцираат.
• Аудио датотеката претставува аудио
датотека со повеќе песни.
• Некои AAC датотеки може да не се
репродуцираат правилно.
• WMA датотеките во Windows Media
Audio професионален формат
и формат без загуба не може да се
репродуцираат.
• USB уред форматиран со системи на
датотеки кои се поинакви од FAT16
или FAT32 не се поддржани.*
• Ако користите партициониран USB
уред, само аудио датотеките на
првата партиција може да се
репродуцираат.
• Репродукцијата е можна до 8 нивоа
(вклучително и папката „ROOT“).
• Бројот на папки надминал 256
(вклучително и папката „ROOT“).
• Бројот на датотеки во папка
надминал 256.
• Датотеките кои се шифрирани или
заштитени со лозинки и друго, не
може да се репродуцираат.
* Оваа единица поддржува FAT16 и FAT32,
но некој USB уред може да не ги
поддржува овие табели за адресирање
датотеки.
За детали, погледнете го упатството за
работа за секој USB уред или
контактирајте со производителот.
„BRAVIA“ Sync (Control for
HDMI)
Функцијата „Control for HDMI“ не
работи.
• Проверете го поврзувањето преку
HDMI (страница 24).
• Осигурете се дека сте го поставиле
„Control for HDMI“ на „On“ во
менито HDMI Settings.
• Осигурете се дека поврзаната
опрема е компатибилна со
функцијата „Control for HDMI“.
• Проверете ги поставките на
Контрола за HDMI на поврзаната
опрема. Погледнете ги упатствата за
работа на поврзаната опрема.
• За да го исклучите кабелот за HDMI
или да го промените поврзувањето,
повторете ги постапките од
„Подготвување за „BRAVIA“ Sync“
(страница 52).
• Кога „Control for HDMI“ е
поставено на „Off“, „BRAVIA“ Sync
не работи правилно, дури и ако
опремата е поврзана на
приклучокот HDMI IN.
• Типовите и бројот на опремата која
може да се контролира од „BRAVIA“
Sync се ограничени во HDMI CEC
стандардот како што следи.
– Опрема за снимање (Blu-ray Disc
снимач, DVD снимач, итн.):
до 3 опреми
83MK
Дополнителни информации
– Броеви (0 до 9)
– Симболи (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Други знаци може да не се
прикажуваат точно.
– Опрема за репродуцирање (Bluray Disc плеер, DVD плеер, итн.):
до 3 опреми
– Опрема поврзана со пребарувачи:
до 4 опреми (Ресиверот користи
еден од нив за неговите
операции OSD.)
– AV приемник (аудио систем):
до 1 опрема
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не
функционира.
• Насочете го далечинскиот
управувач кон сензорот за
далечинскиот управувач на
приемникот (страница 10).
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеќу далечинскиот управувач
и приемникот.
• Ако се слаби, заменете ги сите
батерии во далечинскиот управувач
со нови.
• Проверете дали го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
Пораки за грешки
Ако постои грешка, се појавува порака
на екранот на плочата. Можете да ја
проверите состојбата на системот
според пораката. Ако кој било проблем
продолжи, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
PROTECTOR
Променлива струја излегува
до звучниците или приемникот
е покриен и отворите за вентилација
се блокирани. Ресиверот автоматски
ќе се исклучи по неколку секунди.
Отстранете го објектот што ја
покрива горната плоча на ресиверот,
проверете го поврзувањето на
звучниците и повторно вклучете го
напојувањето.
84MK
USB FAIL
Преголема струја од портата (USB)е
детектирана. Ресиверот автоматски ќе
се исклучи по неколку секунди.
Проверете го iPod/iPhone или USB
уредот, потоа исклучете го и
повторно вклучете ја струјата.
За други пораки, видете „Листа на
пораки по мерење со автоматска
калибрација“ (страница 62), „iPod/
iPhone листа на пораки“ (страница 38) и
„Листа на USB пораки“ (страница 41).
Чистење на меморијата
Делови за референца
За чистење
Погледнете
Сите меморирани поставки страница 58
Персонализирани звучни
полиња
страница 51
Спецификации
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АУДИО
МОЌНОСТ
ИЗЛЕЗ НА МОЌНОСТ И ВКУПНА
ХАРМОНСКА ДИСТОРЗИЈА:
(само моделот во САД)
Со оптоварувања од 6 оми, со
активирани два канала од 20 - 20.000 Hz;
со номинална вредност 90 вати по канал
за минимум RMS-моќност, со не повеќе
од 0,09% вкупна хармонична дисторзија
од 250 миливати на номиналната
вредност на излезот.
Дел на засилувач
Модел за Мексико1)
Минимум RMS излезна моќ
(6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
1)
Измерено при следните услови:
Област
Побарувања за
напојување
САД, Канада, Тајван 120 V AC, 60 Hz
Мексико
Европа, Австралија
127 V AC, 60 Hz
Излез (Аналоген)
SUBWOOFER
Волтажа: 2 V/1 килоом
Equalizer
Нивоа на зајакнување
±10 dB, со чекор од 1 dB
3) INPUT SHORT (со премостување на
4)
звучното поле и стабилизаторот).
Оптоварена мрежа, ниво на влез.
Дел за FM-пребарувач
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (воздушна)
Жичена FM-антена (воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
Дел на AM пребарувач
Опсег на пребарување
Област
централен, сараунд, сараунд заден и преден
висок звучник. Во зависност од поставките
за звучното поле и од изворот, може да нема
излез на звук.
Реакција на фреквенција
Аналоген
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(со премостување на звучното
поле и стабилизаторот)
Влез
Аналоген
Чувствителност: 500 mV/
50 килооми
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Дигитален (коаксијален)
Импеданса: 75 оми
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Дигитален (оптички)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Скала на пребарување
10 kHz
чекор
9 kHz
чекор
САД, Канада,
Мексико
530 kHz –
1.710 kHz
531 kHz –
1.710 kHz
Европа,
Австралија,
Тајван
–
531 kHz –
1.602 kHz
230 V AC, 50 Hz
2) Препорачана излезна струја за преден,
Дополнителни информации
Излезна моќ на стерео режим
(6 оми, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Излезна моќ на сараунд режим2)
(6 оми, 1 kHz, THD 0,9%)
140 W по канал
Други модели1)
Минимум RMS излезна моќ
(6 оми, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Излезна моќ на стерео режим
(6 оми, 1 kHz, THD 1%)
105 W + 105 W
Излезна моќ на сараунд режим2)
(6 оми, 1 kHz, THD 0,9%)
145 W по канал
Антена (воздушна)
Циклусна антена (воздушна)
Дел за видео
Влезови/Излези
Видео:
1 Vp-p, 75 оми
Дел за iPod/iPhone
DC 5V 1,0 A MAX
85MK
Дел за USB
Поддржан формат*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz 16 bit PCM
* Не може да се гарантира компатибилност со
секој кодирачки/творечки софтвер, уреди за
снимање и медиуми за снимање.
Брзина на пренос
Целосна брзина
Поддржан USB уред
Класа на масовно складирање
Максимална струја
500 mA
Општо
Побарувања за напојување
Област
Побарувања за
напојување
САД, Канада,
Тајван
120 V AC, 60 Hz
Мексико
127 V AC, 60 Hz
Европа, Австралија 230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
240 W
Потрошувачка на струја (за време на
режим на мирување)
0,3 W (Кога „Control for HDMI“
(страница 66) и „Pass Through“
(страница 66) се поставени на „Off “.)
Димензии (ширина/висина/длабочина)
(Прибл.)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 in × 6 1/4 in × 13 in) вклучувајќи ги
издолжените делови и контролите
Маса (прибл.)
8,0 kg (17 lb 11 oz)
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
86MK
Индекс
2-канален 46
5.1 канален 19
7.1 канален 19
A–Z
A.F.D. режим 46
A/V Sync. 65
AM 42
Audio Input Assign 56
Audio Settings 65
Auto Standby 68
Auto Volume 66
Bi-Amp 58
BRAVIA Sync
подготвување 52
Calibration Type 62, 70
CD-плеер 28
Control for HDMI 66, 73
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 31, 61
Distance Unit 65, 72
Dolby Digital EX 18
Dual Mono 66, 73
DVD-плеер 26, 27
DVD-снимач 27
Easy Setup 30
EQ поставки 49, 65, 72
Fast View 67
FM 42
FM Mode 42
FM-режим 72
HD-D.C.S. 47
HDMI Audio Out 67, 73
HDMI Settings 66, 73
Input 34
Дополнителни информации
Нумерички
INPUT MODE 56
Input Settings 68
iPod/iPhone
Компатибилни модели 36
Полнење 38
Language 68
Manual Setup 63
OSD (приказ на екранот) 33
Pass Through 66
PlayStation 3 26
PROTECTOR 84
Pure Direct 50
Remote Easy Control 55
SB Assign 63, 71
Settings мени 59
Speaker Pattern 63, 71
Speaker Settings 61, 71
Surround Settings 72
System Settings 68, 73
USB FAIL 84
USB-уред 38
А
Автоматска подготвеност 73
Автоматско пребарување 42
Б
Бас 49, 72
Безвучност 35
Бришење
далечински управувач 75
звучно поле 51
меморија 58
87MK
В
Видео игра 27
Видеорекордер 27
Висок тон 49, 72
Внесување име 44, 68
Д
Далечински управувач 14
Директно пребарување 43
З
Звучно поле 46
К
Кабелски ТВ-пребарувач 26, 27
Компресија на динамички
опсег 66, 73
Контрола на домашно кино 55
М
Мени 59, 70
Музички режим 47
Н
Ниво на ефект 72
П
Плеер за Super Audio CD 28
Плеер за дискови Blu-ray 26
Поврзување
USB-уред 28
антени 29
аудио опрема 28
видео опрема 24
звучници 21
Телевизор 23
Поврзување со bi-засилувач 58
88MK
Порака
Auto Calibration 62
iPod/iPhone 38
USB 41
Грешка 84
Поставки за автоматска
калибрација 70
Поставки за ниво 70
Поставки на пребарувач 72
Преодна фреквенција 64, 72
Претходно поставени станици 44
Приемник 42
Приказ на панел 11
Пропуштање 73
Р
Репродуцирање со еден допир 53
Ресетирање 75
С
Сателитски приемник 26, 27
Системска аудио контрола 54
Т
Тајмер за спиење 15
Телевизор 23
Тон за тестирање 65, 70
Ф
Филмски режим 46
4-448-428-12(1) (MK)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising