Sony | STR-DA2800ES | Sony STR-DA2800ES 7.2-кан. AV ресивер за домашно кино Упатства за употреба

4-429-113-31(3) (MK)
Повеќеканален
аудио/видео
ресивер
Упатство за употреба
Ве молиме најпрво прочитајте го упатството за брз почеток кое
е испорачано со ресиверот. Ова ќе ви овозможи многу полесно
да ги разберете поврзувањето и операциите на ресиверот.
STR-DA2800ES
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Не го изложувајте апаратот на извори на отворен
оган (како на пример, запалени свеќи).
Не го монтирајте уредот во затворен простор
како полица за книги или вграден шкаф.
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте на него
предмети што се наполнети со течности, како на
пример, вазни.
Бидејќи приклучокот за струја се користи за да се
исклучи уредот од електрична мрежа, поврзете
го во лесно достапен штекер за наизменична
струја. Ако забележите неправилности во делот,
веднаш исклучете го главниот приклучок од
штекерот за наизменична струја.
Не изложувајте ги батериите или апаратите
што имаат монтирана батерија на прекумерна
топлина, како на пример, сончева светлина
или оган.
Апаратот не е исклучен од главната електрична
мрежа сè додека е поврзан со штекерот за
наизменична струја, дури и ако самиот
апарат е исклучен.
Притисокот од прекумерниот звук од
слушалките може да предизвика загуба
на слухот.
Овој симбол е наменет за да
го предупреди корисникот за
присуство на жешка површина,
која за време на нормалната
работа може да биде жешка
на допир.
Опремата е тестирана и е во согласност со
ограничувањата зададени од EMC Директива
за користење на кабел пократок од 3 метри.
2MK
Напомена за потрошувачите:
следните информации се применливи
само за опремата продадена во земјите
што ги применуваат директивите на ЕУ.
Производот е произведен во име на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Прашања поврзани со
компатибилност на производот со
законодавството на Европската Унија треба да
бидат упатени до овластениот претставник, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Германија. Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните документи за
услуги или гаранција за какви било прашања
со услугата или гаранцијата.
Фрлање на
стара електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со посебни собирни
системи)
Овој симбол на производот
или на неговата амбалажа покажува дека со
овој производ не треба да се постапува како
со домашен отпад. Наместо тоа треба биде
предаден на применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска
опрема. Со правилно отстранување на
производот ќе помогнете да се спречат
потенцијални негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјали ќе помогне за
заштита на природните богатства. За подетални
информации за рециклирањето на овој
производ, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската унија
и во други европски
земји со посебни
системи на собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека со батеријата којашто е дадена со
овој производ не треба да се постапува како со
домашен отпад. Кај определени батерии овој
симбол може да се користи во комбинација со
хемиски симбол. Хемиските симболи за жива
(Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004%
олово. Со правилно отстранување на овие
батерии ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата и здравјето на
човекот, кои инаку може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со отпадот на
батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да ја
замени само квалификуван персонал. За да
бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го потрошениот производ
на применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема. За сите
други батерии, погледнете го делот за тоа
како безбедно да се отстрани батеријата од
производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање на
отпадни батерии. За повеќе детални информации
за рециклирањето на овој производ или
батеријата, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што
го купивте овој производ.
За ова упатство
• Упатствата во овој прирачник се дадени за
моделот STR-DA2800ES (ресиверот). Бројот на
моделот можете да го најдете на долниот десен
агол на предниот панел.
• Упатствата во овој прирачник ја опишуваат
работата на ресиверот заедно со доставениот
далечински управувач. Може да ги користите
и копчињата или регулаторите на ресиверот
ако имаат исти или слични имиња како оние
на далечинскиот управувач.
За авторските права
Ресиверот е опремен со Dolby* Digital или Pro
Logic Surround и DTS** Digital Surround System.
* Произведено под лиценца на Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX, и двојниот-D
симбол се заштитени знаци на Dolby
Laboratories.
** Произведено според лиценца на Патентни
Броеви во САД: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,333,929,
7,548,853 и други патенти од САД и светот кои
се во процес на издавање или се веќе издадени.
DTS-HD, симболот и DTS-HD заедно со
симболот се регистрирани заштитени знаци,
и DTS-HD Master Audio е заштитен знак на
DTS, Inc. Производот вклучува софтвер.
© DTS, Inc. Сите права се задржани.
Овој ресивер вклучува High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) технологија.
Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, и HDMI логото се
заштитени знаци или регистрирани заштитени
знаци на HDMI Licensing LLC во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
Фонтот (Shin Go R) кој е инсталиран во ресиверот
е обезбеден од MORISAWA & COMPANY LTD.
Овие имиња се заштитени знаци на MORISAWA
& COMPANY LTD., а авторските права за фонтот
исто така припаѓаат на MORISAWA &
COMPANY LTD.
продолжува
3MK
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
се заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на Apple Inc., регистрирани
во Соединетите Американски Држави и во
други земји.
Сите други заштитни знаци и регистрирани
заштитни знаци се на нивните соодветни
сопственици. Во ова упатство, ™ и ® знаците
не се назначени.
Написите „Made for iPod“ и „Made for iPhone“
значат дека електронскиот додаток е дизајниран
за да се поврзе специфично со iPod или iPhone,
соодветно, и поседува сертификат од
производителот дека ги исполнуваат стандардите
за функционирање на Apple. Apple не е одговорен
за работата на овој уред или пак за почитувањето
на безбедносните и регулаторните стандарди. Ве
молиме земете во предвид дека употребата на
овој додаток со iPod или iPhone може да влијае на
перформансите на безжичното поврзување.
Овој производ содржи технологија којашто
подлежи на одредени права на интелектуална
сопственост на Microsoft. Употребата или
дистрибуцијата на оваа технологија вон од овој
производ се забранети без соодветни лиценци
од Microsoft.
Сопствениците на содржината ја користат
Microsoft PlayReady™ технологијата за пристап
до содржина за да ја заштитат својата
интелектуална сопственост, вклучувајќи
содржина со авторски права. Овој уред користи
PlayReady технологија за пристап до PlayReadyзаштитена содржина и/или WMDRM-заштитена
содржина. Ако уредот не успее соодветно да
ги спроведе ограничувањата за користење на
содржина, сопствениците на содржина може да
побараат Microsoft да ја отповика способноста
на уредот да ја користи PlayReady-заштитената
содржина. Отповикувањето не треба да влијае
врз незаштитена содржина или врз содржината
заштитена со други технологии за пристап до
содржина. Сопствениците на содржина може да
ви побараат да го надградите PlayReady за да
пристапите кон нивната содржина. Ако ја
одбиете надградбата, нема да може да пристапите
до содржината за која е потребна надградбата.
„WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ се
регистрирани заштитени знаци на
Sony Corporation.
„Android“ е регистриран заштитен знак
на Google Inc.
DLNA™, DLNA логото и DLNA CERTIFIED™
се заштитени знаци, услужни знаци или
сертифицирани знаци на Digital Living Network
Alliance.
MPEG Layer-3 технологијата за аудио кодирање
и патентите се под лиценца на Fraunhofer IIS
и Thomson.
„BRAVIA“ Sync е заштитен знак на
Sony Corporation.
„x.v.Color“ и „x.v.Color“ логото се заштитени
знаци на Sony Corporation.
„PlayStation®“ е регистриран заштитен знак
на Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ и логото „AVCHD“, се заштитени
знаци на Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
Windows Media е регистриран заштитен знак
или заштитен знак на Microsoft Corporation во
Соединетите Американски Држави и/или во
други земји.
4MK
InstaPrevue™ е заштитен знак или регистриран
заштитен знак на Silicon Image, Inc. во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
Овој производ содржи софтвер кој подложи на
GNU General Public License („GPL“) или GNU
Lesser General Public License („LGPL“). Овие
лиценци воспоставуваат право на корисникот да
го презема, менува и дистрибуира изворниот код
на наведениот софтвер во согласност со условите
на GPL или LGPL.
За детали во врска со GPL, LGPL и други лиценци
за софтвер, ве молиме погледнете во „System
Settings“ t „Лиценца за софтвер“ или во менито
„Поставки“ на ресиверот.
Изворниот код на софтверот кој се користи
кај овој производ, подложи на GPL и LGPL
и е достапен на интернет. За да го преземете,
пристапете на следната страница:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Ве молиме имајте во предвид дека Sony не може
да одговори на било какви прашања во врска со
содржината на овој изворен код.
Главни карактеристики на ресиверот
Компатибилен со различни видови поврзувања и формати
Карактеристики
Опис
Страница
7.2 канали
Ресиверот може да емитува на најмногу 7.2 канала.
Ресиверот подржува поврзување со два засилувачи на
предниот звучник.
22, 24
Компатибилен со
различни стандарди
Ресиверот е компатибилен со различни аудио формати, како 20
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD, повеќеканални
линеарни PCM, FLAC итн.
HDMI (8 влез 2 излез +
1 зона излез)
Ресиверот е опремен со 8 HDMI влезни приклучоци (од кои 26, 28, 30,
31, 35
два, HDMI IN 2 и IN 3, се приклучоци „for AUDIO“ кои го
земаат предвид квалитетот на звукот) на задниот панел.
Можете да поврзете најразлична опрема преку HDMI
поврзувањето.
Ресиверот е компатибилен со различни стандарди за HDMI, 34, 73
како Deep Color, „x.v.Color“ или 4K* и 3D-пренесување,
Audio Return Channel (ARC) итн.
* Приклучоците HDMI IN 1 и IN 2 поддржуваат 4K-пренос.
4K
Ресиверот може да оддава 4K сигнали преку HDMI
излезните приклучоци.
19, 34
Fast View
Можете да изберете влезен метод HDMI кој е побрз од
нормалниот избор (Fast View). Приклучоците HDMI IN 1,
IN 2, IN 3 и IN 4 ја поддржуваат функцијата Fast View.
98
Control for HDMI
Можете да ракувате со ресиверот заедно со друга опрема
преку функцијата „Control for HDMI“.
69, 98
Преглед за HDMI
Ресиверот ви дозволува да прикажете слика-во-слика преглед 76
во живо од HDMI влез поврзан на ресиверот. Прозорците за
преглед ќе бидат прикажани само за HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 влезовите.
Можете да избере поединечни HDMI влезови преку
далечинскиот управувач.
(Оваа функција е овозможена преку Silicon Image InstaPrevue™
технологијата.)
Мрежа
Ресиверот е опремен со четири LAN порти кои имаат
функции за променливи извори.
39
ресиверот е компатибилен за гледање на содржини
преку Интернет.
52
Ресиверот ви дозволува да прегледувате содржини на
домашната мрежа преку DLNA соодветната функција
за домашни мрежи.
50
продолжува
5MK
Карактеристики
Опис
Страница
USB
iPod/iPhone применлив USB приклучок
Можете лесно да репродуцирате iPod/iPhone содржини
преку ресиверот преку USB поврзување.
48
Можете и да репродуцирате содржини на USB уред/
WALKMAN преку ресиверот користејќи USB-поврзување.
47
Повеќезонски
Освен во главната соба, можете да уживате во музика и видео 63
и во друга просторија, различна од содржината која е во
главната соба.
Можете да пренесете HDMI излезни сигнали од HDMI IN
приклучоците до HDMI ZONE 2 OUT приклучокот.
19, 63, 66
Подобар квалитет на слика и звук
Карактеристики
Опис
Нагорна конверзија
на слика
Ресиверот подобрува или намалува аналогни видео сигнали. 19
Сигналите може да бидат подобрени до 4К преку HDMI
излезниот приклучок. Ресиверот исто така подобрува
или намалува аналогни видео сигнали и за зона 2.
Digital Cinema Auto
Calibration (D.C.A.C.)
функција
86, 87
Ресиверот е опремен со Digital Cinema Auto Calibration
(D.C.A.C.) функција. Функцијата ви дозволува да изведувате
автоматска калибрација и поставувања на аудио параметрите
со цел да постигнете оптимален звук.
Звучни полиња
Можете да изберете од разновидните режими на звучно поле 58, 60
според поврзувањата на звучниците или влезните извори.
Ресиверот е опремен и со следната звучна опција:
– Три режими кои ги репродуцираат звучните
карактеристики на познати музички сали: „Berlin
Philharmonic Hall“, „Concertgebouw Amsterdam“
или „Musikverein Vienna“.
Подигнување на
централниот звучник
на соодветната висина
(Center Speaker Lift Up)
88
Со користење на предните високи звучници, можете да го
подигнете звукот од централниот звучник до висина која
е соодветна на екранот. Оваа функција (Center Speaker Lift Up)
ви дозволува да уживате во природна презентација без
неудобност.
Високо квалитетна
репродукција на
компримирани
аудио датотеки
Можете да преслушувате компримирани аудио датотеки со
висок квалитет со функцијата D.L.L. (Digital Legato Linear).
6MK
Страница
91
Корисни функции
Карактеристики
Опис
Лесни и достапни
операции
Ресиверот е опремен со GUI (Graphical User Interface). Можете 44
интуитивно да ракувате со ресиверот користејќи го менито
кое е прикажано на ТВ екранот.
Флексибилни функции
Страница
Основните поставувања на ресиверот можете лесно да ги
поставите преку Easy Setup.
41
Далечинскиот управувач за работа со поврзаната опрема
и повеќезонската функција е доставен со ресиверот.
15
Можете да откажете различни поставки на ресиверот
наеднаш, со притискање на копчето EASY AUTOMATION.
77
Функцијата Sound Optimizer го оптимизира излезот на аудио 61
во согласност со нивото на јачина на звукот.
Функцијата A/V Sync го прилагодува временскиот простор
помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ.
93
Функцијата Pass Through изнесува HDMI сигнали до
телевизорот, дури и кога ресиверот е во режим на
подготвеност.
72
Карактеристики
Опис
Страница
Функција за заштита на
животната средина
Функцијата Auto Standby автоматски го префрла ресиверот 104
во режим на подготвеност, доколку не ракувате со ресиверот
во одреден период на време или кога нема влезен сигнал кој
стигнува до ресиверот.
Повеќе корисно
Можете да ракувате со ресиверот користејќи паметен телефон 77
опремен со „ES Remote“ апликацискиот софтвер.*
Останато
* Компатибилен со iPod touch/iPhone и Android телефони
7MK
Содржина
Главни карактеристики на ресиверот ....... 5
Опис и локација на делови ........................ 10
Почеток
Прочитајте го следново пред
да почнете со поврзување
со било каква опрема ............................. 18
1: Поставување на звучниците .................. 22
2: Поврзување на мониторот ..................... 26
3: Поврзување на видео опремата ............ 28
4: Поврзување на аудио опремата ............ 35
5: Поврзување со мрежата .......................... 39
6: Подготовка на ресиверот
и далечинскиот управувач .................... 40
7: Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup ........................... 41
8: Поставување на поврзана опрема ........ 43
9: Приготвување на компјутер за
користење како сервер .......................... 44
Водич за операцијата за приказ
на екранот ................................................. 44
Уживање во слики/звук
Уживање во слики/звук од
поврзаната опрема ................................. 46
USB-уред/WALKMAN ................................. 47
iPod/iPhone ..................................................... 48
Home Network (DLNA) ................................ 50
Видео на интернет ........................................ 52
FM/AM ............................................................ 53
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучно поле ........................... 57
Користење на функцијата
Sound Optimizer ...................................... 61
Прилагодување на стабилизаторот .......... 62
8MK
Користење на Мулти зона
карактеристиките
Што можете да направите со
Мулти-зона функцијата .........................63
Правење на мулти-зонско поврзување ...63
Поставување на звучниците во зона 2 .....66
Поставување на HDMI излезот
во зона 2 .....................................................66
Работење со ресиверот од друга зона
(операции на ZONE 2) ...........................67
Користење на другите
функции
Користење на функциите
„BRAVIA“ Sync ..........................................69
Вклучување на мониторите што
емитуваат HDMI видео сигнали ..........72
Емитување на HDMI сигнали дури
и кога ресиверот се наоѓа во
режим на подготвеност
(Pass Through) ..........................................72
Менување помеѓу дигитално
и аналогно аудио .....................................73
Користење други приклучоци
за аудио/видео влез .................................74
Преглед за HDMI ..........................................76
Работење со ресиверот користејќи
паметен телефон ......................................77
Зачувување поставки за ресиверот
и повторно користење на тие
поставки истовремено
(Easy Automation) ....................................77
Употреба на тајмерот за заспивање ..........79
Снимање со користење на ресиверот ......79
Промена на режимот за команда
на ресиверот и далечинскиот
управувач ..................................................80
Користење на поврзување со
bi-засилувач ..............................................81
Враќање на фабричките зададени
поставки ....................................................82
Прилагодување на
поставките
Употреба на менито за поставки .............. 83
Easy Setup ....................................................... 86
Speaker Settings .............................................. 86
Audio Settings ................................................. 91
Video Settings ................................................. 94
HDMI Settings ................................................ 97
Input Settings .................................................. 99
Network Settings .......................................... 100
Internet Services Settings ............................ 101
Zone Settings ................................................ 102
System Settings ............................................. 104
Network Update ........................................... 105
Работење без користење GUI .................. 106
Ракување со далечинскиот
управувач
Ракување со опремата користејќи
го далечинскиот управувач ................ 113
Исклучување на поврзаната опрема
(SYSTEM STANDBY) ............................ 114
Програмирање на далечинскиот
управувач ................................................ 114
Бришење на меморијата на
далечински управувач што
не работи правилно ............................. 118
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост .......................... 119
Решавање на проблеми ............................. 120
Спецификации ........................................... 132
Индекс ........................................................... 136
9MK
Опис и локација на делови
Преден панел
A ?/1 ON/STANDBY
Го вклучува или исклучува ресиверот.
Светлото над копчето засветува на
следниот начин:
Зелено: Ресиверот е вклучен.
Жолто: Ресиверот се наоѓа во режим
на подготвеност и
– „Control for HDMI“ (страница 98)
или „Network Standby“
(страница 100) е поставен на „On“.
– „Pass Through“ (страница 98)
е поставен на „On“ или „Auto“.
– Ресиверот во зона 2 е вклучен.
Светлото се исклучува кога ресиверот
е во режим на подготвеност и горните
поставувања се исклучени.
B INPUT SELECTOR (страница 46)
INPUT MODE (страница 73)
C Далечински сензор
Прима сигнали од далечински
управувач.
D Прозорец за приказ (страница 11)
E DISPLAY MODE (страница 112)
F DIMMER
Притискајте DIMMER за да ја
прилагодите осветленоста на
прозорецот за приказ.
10MK
G MASTER VOLUME (страница 46)
H SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
(страница 42)
I Приклучок PHONES
Поврзува со слушалки.
J MEMORY/ENTER, TUNING MODE,
TONE MODE, TONE/TUNING +/–
Притискајте TONE MODE повторливо
за да изберете звучник и опсег. Потоа
притиснете TONE/TUNING +/– за да
го прилагодите нивото на бас/висок
звук на звучникот.
K 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (страница 57, 58)
L Приклучок AUTO CAL MIC
(страница 86)
Поврзете го дадениот оптимизирачки
микрофон за „Auto Calibration“ на овој
приклучок.
M iPod/iPhone ( (USB) портата
и приклучокот VIDEO IN)
(страница 33, 47, 48)
N Приклучоци VIDEO 2 IN
(страница 33)
Индикатори на екранот на панелот
A SW
Се осветлува кога сабвуферите се
поврзани и аудио сигналот излегува
од приклучоците SUBWOOFER.
B ZONE 2 (страница 63)
C Индикатор за INPUT
Се осветлува за да го покаже
моменталниот влез.
HDMI
COAX
OPT
ARC (страница 73)
D Индикатор за Dolby Digital
Surround
Се осветлува заедно со еден од
соодветните индикатори кога
ресиверот ги декодира соодветните
Dolby Digital формати на сигналите.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
E ;TrueHD
Се осветлува кога ресиверот
декодира Dolby TrueHD.
F HDMI OUT A/B (страница 72)
G SLEEP (страница 79)
H Индикатор за канал
на репродуцирање
Го покажува звучникот кој е назначен
за излез на звук. Покажува како
ресиверот го осиромашува или
збогатува изворниот звук, врз основа
на поставувањата на звучникот.
L
Преден лев
R
Преден десен
C
Центар
LH
Лев висок
RH
Десен висок
SL
Сараунд лев
SR
Сараунд десен
SBL
Заден лев за опкружување
SBR
Заден десен за опкружување
продолжува
11MK
SB
Заден за опкружување
Пример:
Формат на снимање: 5.1
Шема на звучник: 3/0.1
Звучно поле: A.F.D. Auto
I LFE
Се осветлува кога влезните сигнали
кои се репродуцираат содржат канал
LFE (Low Frequency Effects).
J Индикатор за Dolby Pro Logic
Се осветлува со еден од соодветните
индикатори кога ресиверот извршува
Dolby Pro Logic-процесирање. Оваа
матрична сараунд технологија за
декодирање може да ги засили
влезните сигнали.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
K Индикатор на системот на
звучници (страница 42)
L BI-AMP (страница 81)
M D.L.L. (страница 91)
N D.C.A.C. (страница 86)
Засветува кога резултатите од мерењата
на функцијата „Auto Calibration“ се
применети.
O EQ
Се осветлува кога е активиран
стабилизаторот.
P RDS (страница 56)
Прием на податоци од радиостаница
Q S.OPT.
Се осветлува кога е активирана
функцијата за оптимизација на звукот
(страница 61).
12MK
R MEM
Се осветлува кога е активирана
однапред поставената мемориска
функција.
S Индикатор за DTS-HD
Се осветлува кога ресиверот декодира
DTS-HD.
DTS-HD
Се осветлува постојано со еден од
следните индикатори.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T NEO:6
Се осветлува кога декодирањето на
DTS Neo:6 Cinema/Music е активирано.
U D.RANGE
Се осветлува кога е активирана
компресијата на динамички опсег.
V A.P.M. (страница 87)
Се осветлува кога функцијата A.P.M.
(Automatic Phase Matching)
е активирана.
W Индикатори за подесување
Засветува кога ресиверот ќе најде
радиостаница.
ST
Стерео прием
X Индикатор за DTS(-ES)
Се осветлува кога се внесуваат сигнали
DTS или DTS-ES.
DTS
Се осветлува кога ресиверот декодира
сигнали DTS.
DTS-ES
Се осветлува заедно со еден од
следните индикатори, во зависност од
форматот за декодирање на влезните
сигнали.
96/24
Декодирање DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)
Y LPCM
Се осветлува кога се внесуваат линеарни
PCM (Pulse Code Modulation)-сигнали.
Заден панел
A Дел за DIGITAL INPUT/OUTPUT
Приклучоци OPTICAL IN
(страница 26, 30, 31)
Приклучоци COAXIAL IN
(страница 29, 36)
Приклучоци HDMI IN/
OUT* (страница 26, 28,
30, 31)
B Дел за ANTENNA
Приклучок AM ANTENNA
(страница 38)
Приклучок FM ANTENNA
(страница 38)
C LAN порти (центри за префрлање)
(страница 39)
E Контролни приклучоци за
опремата на Sony и друга
надворешна опрема
Приклучоци IR REMOTE
IN/OUT (страница 63)
Поврзува IR-повторувач (не се
доставува) на IN за да се користи
повеќезонската функција.
Поврзете IR blaster (не е испорачан) на
OUT. Сигнали кои влегуваат преку IN
ќе бидат произнесени преку OUT.
Приклучоци TRIGGER
OUT (страница 103)
Поврзете на прекинувач за
вклучување/исклучување од
напојувањето на друга опрема што
е компатибилна со 12V TRIGGER.
D RS232C порта
Се користи за одржување
и сервисирање.
продолжува
13MK
F Дел за VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(страница 26, 29, 30, 31, 32, 36)
Приклучоци
AUDIO IN/OUT
Приклучоци
VIDEO IN/OUT*
Приклучоци AUDIO OUT
Приклучок VIDEO OUT
(страница 63)
Приклучоци
SUBWOOFER
Поврзете со надворешни сабвуфери.
G Дел за COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (страница 26, 29, 31)
Приклучоци
Y, PB, PR IN/OUT*
H SPEAKERS дел (страница 24)
* Мора да го поврзете приклучокот HDMI OUT
или MONITOR OUT на вашиот телевизор за да
ја гледате избраната влезна слика (страница 26).
14MK
Далечински управувач (RM-AAP082)
Користете го испорачаниот далечински
управувач за да управувате со овој ресивер
и со другата опрема.
Забелешка
Не изложувајте го сензорот на далечинскиот
управувач на директна сончева светлина или
апарати за осветлување. Правејќи го тоа може
да предизвика дефект.
Совет
Заменете ги сите батерии со нови кога ресиверот
повеќе нема да реагира на далечинскиот
управувач.
A ?/1 (вклучено/подготвено)
Го вклучува или исклучува ресиверот.
B AV ?/1 (вклучено/подготвено)
Ја вклучува или исклучува видео/аудио
опремата за која далечинскиот
управувач е назначен да ја контролира.
C ZONE (страница 63)
D AMP
Ја активира работата на приемникот
за главната зона.
E
(Избор на влез)
Притиснете TV (ws), потоа
притиснете
(Избор на влез)
за да го изберете влезниот сигнал
(ТВ или видео).
(Задржување на текст)
Во режим за текст: Ја задржува
моменталната страница.
F
(Водич)
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете
(Водич) за да
го прикажете екранизираното
упатство за програмите.
G D.TUNING (страница 55)
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете D.TUNING за да влезете
во режимот за директно бирање.
H ENT⁄MEM
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете ENT⁄MEM за да ја внесете
вредноста или траката со нумеричките
копчиња (wg), или притиснете
ENT⁄MEM, потоа притиснете на
нумеричките копчиња (wg) за да
изберете претходно поставен број со
кога е поврзана станица за време на
пребарувањето.
I SEN
Влезете на домашната страница на
Sony Entertainment Network (SEN),
мрежна услуга обезбедена од Sony.
продолжува
15MK
J WATCH, LISTEN (страница 46)
K SOUND FIELD +/– (страница 57, 58, 60)
L Копчиња во боја
Работи според водичот на
телевизискиот екран.
M AMP MENU (страница 106)
N
V/v/B/b
Притиснете V/v/B/b за ги изберете
предметите од менито. Потоа
притиснете
за да го внесете
изборот.
O TOOLS/OPTIONS (страница 45, 53, 56)
Прикажува и избира членови од
менито за опции.
P HOME (страница 45)
Го прикажува почетното мени на
телевизискиот екран.
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./> 1)
Притиснете ги копчињата за да
ракувате со плеерот за DVD, плеерот за
Blu-ray Disc, плеерот за CD, сегментот
за MD, сегментот за ленти, опремата
поврзана на портата
(USB) или на
мрежата или пак уред за видео преку
интернет итн.
TUNING +/–
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете TUNING +/– за да
изберете станица.
PREVIEW (HDMI) (страница 76)
Притиснете PREVIEW (HDMI) за да
отворите екрани слика-во-слика за
преглед на влезот од четири
приклучоци HDMI IN.
B·/·b
Притиснете B·/·b за
– повторно да ја репродуцирате
претходната сцена или за брзо да ја
премотате моменталната сцена
нанапред.
– да прескокнете на претходниот или
на следниот албум кога користите
iPod/iPhone.
16MK
R PRESET + 2)/–
Избира претходно меморирани
станици.
PROG + 2)/–
Притиснете TV (ws), потоа притиснете
PROG +/– за да ракувате со телевизорот,
сателитскиот приемник итн.
c 2)/C
Во режим за текст: Ја избира следната
или претходната страница.
S EASY AUTOMATION 1, 2
(страница 77)
/ (Текст)
Притиснете TV (ws), потоа
притиснете / (Текст) за да прикажете
текстуални информации.
T RM SET UP (страница 80)
U FAVORITES (страница 52)
V TV
Ја менува функцијата на копчето на
далечинскиот управувач, за да ги
активира копчињата испечатени во
жолта боја, за да овозможи ракување
со телевизорот.
W SHIFT
Ја менува функцијата на копчето на
далечинскиот управувач за да ги
активира копчињата испечатени во
розова боја.
X Влезни копчиња
Притиснете едно од копчињата за да ја
изберете опремата којашто сакате да ја
користите. Ресиверот се вклучува кога
ќе притиснете кое било влезно копче.
Y Нумерички копчиња
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете ги нумеричките копчиња
за да внесувате броеви.
Притискајте ги нумеричките копчиња
за да изберете број на канал на
телевизорот.
Z -/-Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете -/-- за да
– избере траки со броеви над 10 на CD
плеерот, DVD плеерот, Blu-ray Disc
плеерот, или MD сегментот.
– изберете броеви на канали над 10 на
телевизорот, сателитскиот приемник
или видео рекордерот.
wj SOUND OPTIMIZER (страница 61)
wk HDMI OUTPUT (страница 72)
wl DISPLAY
Прикажува контролен панел на
ТВ екранот, кога репродуцирате
содржина преку Интернет видео
или домашна мрежа.
,
(Информации,
прикажување текст)
Прикажува информации, како што
се бројот на моменталниот канал
и режимот на екранот.
Во режим за текст: Открива скриени
информации (на пример, одговори
на квиз)
ed DIMMER
Ја прилагодува осветленоста
на прозорецот на екранот.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното мени
за BD-ROM или менито за DVD.
SUBTITLE
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете SUBTITLE да го
изберете јазикот на преводот, кога
повеќејазични преводи се снимени
на BD-ROM/DVD VIDEO.
1)
Видете ја табелата на страница 113 за
информации околу копчињата кои можете
да ги користите за контролирање на
секаков вид опрема.
2)
Допирна точка е прикачена на следниве
копчиња (5/VIDEO 2, N, PRESET +).
Користете ја како ознака на операцијата.
Забелешка
Горенаведените објаснувања се наменети
да служат како пример.
e; RETURN/EXIT O
Се враќа на претходното мени или
излегува од менито.
ea
(Volume) +/– (страница 46)
(Muting) (страница 46)
По притискање на TV (ws), можете
исто така да ја прилагодите јачината на
звукот на телевизорот и привремено да
го исклучите звукот на телевизорот.
es SLEEP (страница 79)
TOP MENU
Го отвора или затвора главното
мени на BD-ROM или DVD.
AUDIO
Притиснете SHIFT (wd), потоа
притиснете AUDIO за да изберете
аудио формат/песна.
17MK
Почеток
Прочитајте го следново пред да почнете со поврзување
со било каква опрема
Пред поврзување на каблите, осигурете се дека сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
Монтирање на звучниците
Погледнете „1: Поставување на звучниците“ (страница 22).
v
Поврзување на мониторот
Погледнете „2: Поврзување на мониторот“ (страница 26).
Поврзување на видео опремата
v
Квалитетот на сликата зависи од приклучокот за
поврзување. Видете ја сликата десно. Изберете ја
врската во зависност од приклучоците на вашата
опрема.
Ресиверот има функција за видео конверзија.
За детали, погледнете „Функција за конверзија на
видео сигнали“ (страница 19).
Погледнете „3: Поврзување на видео опремата“
(страница 28).
Поврзување на аудио опремата
Дигитална
Аналогна
Високо квалитетна слика
v
Погледнете „4: Поврзување на аудио опремата“ (страница 35).
v
Подготовка на ресиверот и далечинскиот управувач
Погледнете „6: Подготовка на ресиверот и далечинскиот управувач“ (страница 40).
Поставување на ресиверот
v
Погледнете „7: Поставување на ресиверот со употреба на Easy Setup“ (страница 41).
v
Поставување на поставките на аудио излезот на поврзаната опрема.
Погледнете „8: Поставување на поврзана опрема“ (страница 43).
За детали за мулти-зонското поврзување, погледнете страница 63.
За детали за поврзувањето на двоен засилувач, погледнете страница 81.
18MK
Функција за конверзија на видео сигнали
Како стандардна поставка, видео сигналите внесени од поврзаната опрема се изнесуваат до
HDMI OUT или MONITOR OUT приклучоците како што е прикажано во табелата подолу.
Препорачуваме да ја поставите функцијата за видео конверзија да соодветствува на
резолуцијата на мониторот што го користите.
За детали околу функцијата за конвертирање на видео, видете „Video Settings“ (страница 94).
OUTPUT
приклучок
INPUT приклучок
HDMI OUT A/B
(до 4K)
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(до 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Видео сигналите се емитуваат.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
* Кога „Auto“ е одбрано во „Resolution“, вклучено е нагорно пропорционирање до 4K.
За да уживате во 4K сигнали, 4K-компатибилен монитор мора да биде поврзан.
** Видео сигналите може да не бидат емитувани, во зависност од поставките во „Resolution“
(страница 94).
Забелешка за конверзија
на видео сигнали
Видео сигналите за кои резолуцијата
е конвертирана може да не бидат
емитувани низ COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT приклучоците или
HDMI OUT приклучоците истовремено.
Ако ја поврзете опремата и на
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
приклучоците, и на HDMI OUT
приклучоците, приоритет е даден на
излезот од HDMI OUT приклучоците.
Забелешка за Зона 2 HDMI видео
излезот
Само HDMI IN влезните сигнали можат да
бидат емитувани преку HDMI ZONE 2 OUT
приклучоците.
За приказ на затворени
информации
Поставете „Resolution“ на „Direct“ во
менито Video Settings кога примате сигнал
кој поддржува затворени информации.
Користете исти видови на кабли за
влезните/излезни сигнали
За поврзување на уреди за
снимање
Кога снимате, опремата за снимање
поврзете ја со VIDEO OUT приклучоците од
ресиверот. Поврзете ги каблите за влезни
и излезни сигнали со истиот вид приклучок,
бидејќи приклучоците VIDEO OUT немаат
функција за конверзија нагоре.
Приклучоците HDMI OUT и MONITOR OUT
не можат да се користат за снимање.
19MK
Почеток
Овој ресивер е опремен со функција за конверзија на видео сигнали.
• Сложените видео сигнали може да излезат како HDMI видео и составни видео сигнали.
• Составните видео сигнали може да излезат како HDMI видео и видео сигнали.
Дигитални аудио формати поддржани од ресиверот
Дигиталните аудио формати кои може да ги декодира овој ресивер зависат од приклучоците
за дигитален аудио влез на поврзаната опрема.
Овој ресивер ги поддржува следниве аудио формати.
Врска помеѓу опремата за репродуцирање и ресиверот
Максимален
број на канали
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1ch
a
a
Dolby Digital EX
6.1ch
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1ch
–
a
Dolby TrueHD*
7.1ch
–
a
DTS
5.1ch
a
a
DTS-ES
6.1ch
a
a
DTS 96/24
5.1ch
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1ch
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1ch
–
a
DSD*
5.1ch
–
a
Повеќеканален линеарен PCM*
7.1ch
–
a
Аудио формат
* Аудио сигналите излегуваат во друг формат ако опремата за репродуцирање не соодветствува
на форматот. За детали, погледнете ги упатствата за работа на опремата за репродуцирање.
20MK
Мрежа/USB
Формат на датотеката
Наставки
Музика
WAV6)
„.wav“
WMA1) 2) 5)
„.wma“
MP3
„.mp3“
AAC1) 2) 5)
FLAC
Видео
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
„.m4a“
„.flac“
MPEG-1 Видео/PS1) 2)
MPEG-2 Видео/PS, TS1) 3)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“ „.mts“
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“ „.m2ts,“ „.mts“
WMV9
Фотографии
Почеток
Тип на содржина
1) 2)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi“
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg,“ „.mpo“
PNG
„.png“
GIF
„.gif“
Ресиверот не репродуцира кодирани датотеки како DRM.
Ресиверот може да не репродуцира датотека со овој формат што е поставена на DLNA-сервер.
Ресиверот може да репродуцира само видео со стандардна резолуција на DLNA-сервер.
Ресиверот репродуцира датотеки во форматот AVCHD што се снимени на дигитална
видеокамера итн.
Ресиверот не може да репродуцира заштитени датотеки како оние без загуби.
Соодветна длабочина на мерење фреквенција/бит: Максимална 192 kHz/24 бита
Забелешки
• Некои датотеки може да не се репродуцираат
во зависност од форматот на датотеката,
кодирањето на датотеката, условот на снимање
или состојбата на DLNA-серверот.
• Некои датотеки уредувани на компјутер
може да не се репродуцираат.
• Ресиверот може да ги препознае следниве
датотеки или папки на USB уредите:
– до папките од третото дрво
– до 500 датотеки во едно дрво
• Плеерот може да ги препознае следните датотеки
или папки складирани во DLNA серверот:
– до папките од 18-то дрво
– до 999 датотеки во едно дрво
• Во врска со форматите дефинирани во
DLNA упатствата, потребно е серверот да
понуди содржината на која информациите
дефинирани во DLNA упатствата се соодветно
додадени.
21MK
1: Поставување на звучниците
Овој ресивер ви овозможува да користите
до 7.2 канален систем (7 звучници и два
сабвуфери).
Примери за конфигурација
на системот со звучници
7.1 канален систем на звучници
користејќи предни високи
звучници
Можете да уживате во вертикални звучни
ефекти (на пример, режим Pro Logic IIz).
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DЛев звучник за опкружувачки звук
EСараунд десен звучник
HЛев висок звучник
IДесен висок звучник
JСабвуфер
5.1 канален систем на звучници
7.1 канален систем на звучници
користејќи задни звучници за
опкружувачки звук
Можете да уживате во високо веродостојна
репродукција на DVD или Blu-ray Disc звук
снимен со софтвер во 6.1 канален или
7.1 канален формат.
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DЛев звучник за опкружувачки звук
EСараунд десен звучник
FСараунд заден лев звучник
GСараунд заден десен звучник
JСабвуфер
22MK
За целосно уживање во повеќеканалниот
сараунд систем како во кино потребни се
пет звучници (два предни, централен и два
задни сараунд звучници) и сабвуфер
(5.1 канален систем).
AПреден лев звучник
BПреден десен звучник
CЦентрален звучник
DЛев звучник за опкружувачки звук
EДесен звучник за опкружувачки звук
JСабвуфер
6 канален систем на звучници
• Поставете го задниот звучник за
опкружувачки звук позади позицијата
на седење.
7 канален систем на звучници
• Аголот A прикажан во илустрацијата
треба да биде ист.
Совет
• Доколку не можете да ги поставите
звучниците на оптимален агол, соодветно
одделете ги звучниците за опкружувачки
звук и задните звучници за
опкружувачки звук и поставете ги
што е можно посиметрично.
• Инсталирајте ги предните високи
звучници на ист агол како оној
од предните звучници. Потребно
е позицијата да биде на иста висина или
над продолжената дијагонална линија
од екранот на ТВ или мониторот.
Бидејќи сабвуферот не емитува многу сигнали
кои се во определен правец, можете да го
поставите каде што сакате.
ист агол како
тој од предниот
звучник
23MK
Почеток
Препорачано поставување
на звучниците
Поврзување на звучниците
Пред поврзување на каблите, осигурете се дека сте го исклучиле кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод).
A
B
B
1)
B
A Моно аудио кабел
(не се доставува)
B Кабли за звучниците
(не се доставуваат)
AПреден звучник A (Л)
BПреден звучник A (Д)
CЦентрален звучник
DЗвучник за опкружувачки звук (Л)
EЗвучник за опкружувачки звук (Д)
FЗаден звучник за опкружувачки звук (Л)2)
GЗаден звучник за опкружувачки звук (R)2)
HПреден висок звучник (Л)3)
IПреден висок звучник (Д)3)
JСабвуфер4)
24MK
B
1) Кога не ги користите задните звучници
за опкружувачки звук: Ако имате
дополнителен систем на преден звучник,
поврзете го со терминалите SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
Можете да го изберете системот на преден
звучник што го користите со SPEAKERS
на предниот панел (страница 10).
2) Доколку поврзете само еден заден
звучник за опкружувачки звук, поврзете
го со терминалите SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 L.
3) Ако користите предни високи звучници,
поврзете ги со терминалите SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
4)
Почеток
Кога ќе поврзете сабвуфер со функцијата
автоматски подготвено, исклучете ја
функцијата кога гледате филмови. Ако
функцијата автоматски подготвено на
субфуверот е вклучена, автоматски се
менува во автоматски подготвено според
нивото на влезен сигнал на сабвуферот
и може да не се произведе звук.
Можете да поврзете два сабвуфера на
ресиверот. Истите сигнали се излез од
секој од приклучоците SUBWOOFER.
Поврзување со ZONE 2
Само ако не користите задни звучници
за опкружувачки звук и предни високи
звучници, можете да ги назначите
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L и R на
звучниците на зона 2. Поставете ги
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 на „Zone2
Speakers“ во „Speaker Connection“ во
менито Speaker Settings (страница 88).
Погледнете „Користење на Мулти зона
карактеристиките“ (страница 63) за детали
за поврзувањето и користење во зоната 2.
Поврзување на преден
звучник B
Кога не користите задни звучници за
опкружувачки звук и предни високи
звучници, можете да ги доделите
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L и R на предниот
звучник B.
Поставете ги терминалите SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
на „Front B“ во „Speaker Connection“ во
менито Speaker Settings (страница 88).
Може да ги изберете предните звучници со
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) на предната
страна на ресиверот.
25MK
2: Поврзување на мониторот
Можете да ја гледате избраната влезна слика кога ќе ги поврзете приклучоците HDMI OUT
или MONITOR OUT на телевизорот. Можете да управувате со овој ресивер користејќи го
GUI (Graphical User Interface) на екранот.
ТВ монитор со HDMI приклучок
Аудио сигнали*
A
Видео сигнали**
* Доколку го поврзете ресиверот на Audio
Return Channel (ARC)-компатибилен
приклучок HDMI на ТВ преку некој HDMI
кабел, оваа конекција не е неопходна.
A
** Доколку го поврзете ресиверот со Audio
Return Channel (ARC)-компатибилен ТВ,
поврзете го на HDMI приклучок
определен од „ARC“ на ТВ.
E
B
Аудио сигнали
C
D
Видео сигнали
или
или
ТВ монитор без HDMI приклучок
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците од
вашата опрема.
A Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
B Аудио кабел (не е испорачан)
C Видео кабел (не е испорачан)
26MK
D Сложен видео кабел (не е испорачан)
E HDMI кабел (не е испорачан)
Препорачуваме да користите Sony HDMI
кабел.
ТВ тип
HDMI неопремен
Потребен кабел
Компатибилно*
E
–
Некомпатибилно
E
A или B**
–
D или C
A или B**
Видео
Аудио
Почеток
HDMI опремен
Audio Return Channel
(ARC)
*
Можете да го репродуцирате звукот од телевизорот (повеќеканален опкружувачки звук) преку
ресиверот само со поврзување на телевизорот со HDMI кабел.
** Ако сакате да репродуцирате повеќеканален опкружувачки звук преку ресиверот, користете A
за аудио врската.
Забелешки
• Ако го поврзувате телевизорот со ресиверот
само преку видео кабел, поставете ја „Playback
Resolution“ на „480i/576i“ (страница 96).
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли,
вметнете ги приклучоците право додека
не влезат на место.
• Не ги виткајте или врзувајте оптичките
дигитални кабли.
Совет
Звукот од телевизорот се репродуцира преку
звучниците поврзани на ресиверот ако го
поврзете аудио излезниот приклучок на
телевизорот и TV IN приклучоците на ресиверот.
Во оваа конфигурација, наместете го излезниот
приклучок за звук на телевизорот на „Fixed‘‘
ако може да биде променет помеѓу „Fixed‘‘
или „Variable‘‘.
27MK
3: Поврзување на видео опремата
Поврзувања потребни за гледање на содржини снимени на Blu-ray Disc
или DVD
За поврзување на опрема со HDMI приклучоци
Ако вашата опрема нема HDMI приклучок, погледнете страница 29.
DVD плеер, Blu-ray Disc плеер
Видео/аудио сигнали
A
*
A HDMI кабел (не е испорачан)
Препорачуваме да користите Sony HDMI
кабел.
* Можете да поврзете секаква опрема преку
HDMI излезните приклучоци на HDMI IN
приклучоците на ресиверот.
28MK
За поврзување на опрема со други приклучоци освен
приклучоците HDMI
Почеток
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците на
вашата опрема.
DVD плеер, Blu-ray диск плеер
Аудио сигнали
Видео сигнали
или
A
или
B
C
*
*
A Коаксијален дигитален кабел
(не е испорачан)
B Аудио кабел (не е испорачан)
D
C Видео кабел (не е испорачан)
D Сложен видео кабел (не е испорачан)
* Кога ќе поврзете опрема со приклучок за аналогно аудио или приклучок за аналогно видео, поставете
ги „Audio Input Assign“ и „Video Input Assign“ во менито Input Settings (страница 74).
29MK
Потребни поврзувања за играње видео игри
PlayStation 3 (видео игри со HDMI приклучок)
Видео/аудио сигнали
A
*
B
C
D
*
Аудио сигнали
*
Видео сигнали
или
Видео игри без приклучок HDMI
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците од
вашата опрема.
A HDMI кабел (не е испорачан)
B Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
C Аудио кабел (не е испорачан)
D Видео кабел (не е испорачан)
* Кога ќе поврзете опрема со оптички дигитален приклучок, приклучоци за аналогно аудио или
составен приклучок видео, поставете ги „Audio Input Assign“ и „Video Input Assign“ во менито
Input Settings (страница 74).
30MK
Тип видео игра
Потребен кабел
Аудио
HDMI опремен*
A
–
HDMI неопремен
D
B или C**
*
Можете да го репродуцирате звукот од играта (повеќеканален опкружувачки звук) преку ресиверот
само со поврзување на видео играта со HDMI кабел.
** Ако сакате да репродуцирате повеќеканален опкружувачки звук преку ресиверот, користете B за
аудио врската.
Забелешки
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли, вметнете ги приклучоците право додека не влезат на место.
• Не ги виткајте или врзувајте оптичките дигитални кабли.
Потребни поврзувања за гледање на програми преку сателитска програма
или преку кабелска телевизија
Сателитски приемник, Кабелски ТВ-пребарувач со HDMI приклучок
Видео/аудио сигнали
A
B
C
Аудио сигнали
D
E
Видео сигнали
или
или
Сателитски приемник, Кабелски ТВ-пребарувач без HDMI приклучок
продолжува
31MK
Почеток
Видео
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците од
вашата опрема.
A HDMI кабел (не е испорачан)
B Оптички дигитален кабел
(не е испорачан)
C Аудио кабел (не е испорачан)
D Видео кабел (не е испорачан)
E Сложен видео кабел (не е испорачан)
Тип на сателитски
приемник/кабелски
ТВ-пребарувач
Потребен кабел
Видео
Аудио
HDMI опремен*
A
–
HDMI неопремен
E или D
B или C**
*
Можете да го репродуцирате звукот од сателитскиот приемник/кабелскиот ТВ-пребарувач
(повеќеканален опкружувачки звук) преку ресиверот, само со поврзување на сателитскиот
приемник/кабелскиот ТВ-пребарувач со HDMI кабел.
** Ако сакате да репродуцирате повеќеканален опкружувачки звук преку ресиверот, користете B
за аудио врската.
Забелешки
• Кога поврзувате оптички дигитални кабли, вметнете ги приклучоците право додека не влезат на место.
• Не ги виткајте или врзувајте оптичките дигитални кабли.
Поврзувања потребни за гледање на содржини снимени на видео касети
Видеорекордер
Аудио сигнали
Видео сигнали
A
A Аудио кабел (не е испорачан)
B Видео кабел (не е испорачан)
32MK
B
Поврзувања потребни за гледање на содржини преку видео камера
Почеток
На VIDEO 2 IN приклучоците
A
B
Видео/аудио сигнали
Видео камера без HDMI
приклучок
Видео камера со HDMI приклучок
A Видео/аудио кабел (не е испорачан)
B HDMI кабел (не е испорачан)
33MK
HDMI карактеристики
• Дигиталните аудио сигнали пренесени со
HDMI може да се изведат од звучниците.
Овој сигнал поддржува Dolby Digital,
DTS, DSD и линеарен PCM. За детали,
погледнете „Дигитални аудио формати
поддржани од ресиверот“ (страница 20).
• Аналогните видео сигнали кои влегуваат
во приклучокот VIDEO или
приклучоците COMPONENT VIDEO
може да бидат произнесени како HDMIсигнали. Аудио сигналите не излегуваат
од приклучоците HDMI OUT додека
сликата се конвертира.
• Но, аналогните видео сигнали
кои влегуваат, не можат да бидат
репродуцирани преку приклучоците
HDMI OUT во зона 2.
• Овој ресивер поддржува High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color, „x.v.Color“ и 3D
или 4K-преноси.
• HDMI приклучоците на ресиверот
ја подржуваат функцијата „Control for
HDMI“. Но, HDMI OUT B приклучокот
и HDMI ZONE 2 OUT приклучоците, не
ја поддржуваат функцијата „Control for
HDMI“.
• За да уживате во 3D слики, поврзете
3D-компатибилна ТВ и видео опрема
(Blu-ray Disc плеер, Blu-ray Disc снимач,
PlayStation 3 итн.) со ресиверот
користејќи High Speed HDMI кабли,
ставете 3D очила, а потоа репродуцирајте
3D-компатибилна содржина.
• Ресиверот е компатибилен со 4K
сигнален излез преку HDMI излезните
приклучоци. Аналогните влезни сигнали
може да бидат подобрени до 4K. Влезните
4K-сигнали преку HDMI IN 1/IN 2 на
задната и 4K на предната од 4Kкомпатибилен плеер се репродуцираат
како да се сигнали. За да уживате во
4K слики, поврзете 4K компатибилен
телевизор или проектор на HDMI
излезните приклучоци.
34MK
• Можете да гледате HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 влез во слика-во-слика прозорците
за преглед.
Забелешки за поврзување на
кабли
• Користете High Speed HDMI кабел.
Ако користите Standard HDMI кабел, 4K,
1080p, Deep Color или 3D сликите може
да не се прикажуваат добро.
• Sony препорачува да користите HDMIодобрен кабел или Sony HDMI кабел.
Забелешки за користење на
HDMI-DVI кабел за конверзија
Не препорачуваме користење на HDMIDVI кабел за конверзија. Кога ќе поврзете
HDMI-DVI кабел за конверзија на DVI-D
уред, звукот и/или сликата може да се
изгубат. Поврзете одделни аудио или
дигитални кабли за поврзување, потоа
поставете ги „Video Input Assign“ и „Audio
Input Assign“ во менито Input Settings
доколку звукот не излегува правилно.
4: Поврзување на аудио опремата
За поврзување на опрема со HDMI приклучоци
Ако вашата опрема нема HDMI приклучок, погледнете страница 36.
CD плеер, Super Audio CD плеер
Видео/аудио сигнали
A
*
A HDMI кабел (не е испорачан)
Препорачуваме да користите Sony HDMI
кабел.
* Можете да поврзете секаква опрема преку
HDMI излезните приклучоци на HDMI IN
приклучоците на ресиверот.
продолжува
35MK
Почеток
Поврзувања потребни за слушање на содржини снимени на Super Audio CD
или обично CD
За поврзување на опрема со други приклучоци освен HDMI приклучоци
Не е неопходно да ги поврзете сите кабли. Поврзете ги каблите според приклучоците од
вашата опрема.
Плеер за CD, плеер за Super Audio CD
или
*
A
B
A Коаксијален дигитален кабел
(не е испорачан)
B Аудио кабел (не е испорачан)
* Кога ќе поврзете опрема со коаксијален
дигитален приклучок, поставете го „Audio
Input Assign“ во менито Input Settings
(страница 74).
Совет
Сите дигитални аудио приклучоци се
компатибилни со мерните фреквенции 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz and 96 kHz.
Приклучоците COAXIAL IN се исто така
компатибилни и со мерната фреквенција 192 kHz.
36MK
Почеток
Забелешка за репродукција на
Super Audio CD преку плеер за
Super Audio CD
Нема излезен звук додека се репродуцира
Super Audio CD на плеер за Super Audio CD
што е поврзан само на приклучокот
COAXIAL на овој ресивер. Кога се
репродуцира Super Audio CD, поврзете го
плеерот на приклучоците SA-CD/CD IN
или поврзете плеер кој може да произведе
сигнали DSD од приклучокот HDMI до
ресиверот користејќи кабел за HDMI.
Погледнете во упатствата за работа што
се дадени со Super Audio CD плеерот.
Ако сакате да поврзете неколку
дигитални уреди, но не можете
да најдете неискористен влез
Погледнете „Користење други приклучоци
за аудио/видео влез“ (страница 74).
37MK
Поврзувања потребни за слушање радио
AM циклична антена
(воздушна) (испорачана)
FM жична антена (воздушна) (испорачана)
Забелешки
• За спречување на шум, држете ја AM
цикличната антената (воздушна) подалеку
од ресиверот и од другата опрема.
• Осигурете се дека целосно сте ја издолжиле
FM жичната антена (воздушна).
• По поврзување на жичната FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
38MK
5: Поврзување со мрежата
Почеток
Ако имате поврзување на интернет, можете да го поврзете ресиверот на интернет.
Пример на конфигурација
Следната слика е пример за конфигурација на домашна мрежа со ресивер, компјутер.
Препорачуваме да користите жично поврзување.
Рутер
LAN кабел
(не е испорачан)
Модем
Интернет
Компјутер
LAN кабел
(не е
испорачан)
Забелешка
Поврзете рутер на една од портите од 1 до 4 на
ресиверот користејќи само еден LAN кабел.
Не го поврзувајте истиот рутер со ресиверот
користејќи повеќе од еден LAN кабел. Тоа
може да предизвика дефект.
Системски потреби
Потребно е следното системско
опкружување за употреба на функцијата за
домашната мрежа на ресиверот.
Широкопојасна врска
Потребна е широкопојасна врска со
интернет за да уживате во интернет видео
или да го ажурирате софтверот на ресиверот.
Модем
Ова е уредот што е поврзан со
широкопојасната врска за комуницирање
со интернетот. Некои од овие уреди се
интегрирани во рутерот.
Рутер
• Користете рутер компатибилен со брзина
на пренос од 100 Mbps за да уживате во
содржината на домашната мрежа.
• Препорачуваме да користите рутер
опремен со вграден DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) сервер.
Оваа функција автоматски назначува
IP адреси на LAN.
• Ресиверот не поддржува мрежна врска со
брзина на пренос од 1 Gbps или поголема.
LAN кабел (CAT5)
• Препорачуваме да го користите овој
тип на кабел за жична LAN.
На некои LAN плоснати кабли лесно
им влијае шумот. Препорачуваме да
користите нормален тип на кабли.
продолжува
39MK
• Ако ресиверот се користи во средина каде
што има шум од снабдување со енергија
од електричните производи или во гласна
мрежна средина, употребете заштитен
тип на LAN кабел.
6: Подготовка на ресиверот
и далечинскиот управувач
Поврзување на кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен довод)
Цврсто поврзете го испорачаниот кабел за
напојување со наизменична струја (главен
вод) на AC IN терминалот на ресиверот,
потоа поврзете го кабелот за напојување со
наизменична струја (главен вод) на ѕиден
штекер.
AC IN-терминал
Во ѕидниот штекер
AC кабел за струја
(главен вод)
(испорачан)
Одреден простор е оставен помеѓу
приклучокот и задниот панел дури и кога
кабелот (главниот вод) е цврсто приклучен.
Кабелот треба да биде поврзан на овој
начин. Ова не е дефект.
40MK
Вклучување на ресиверот
?/1
Притиснете ?/1 за да го вклучите
ресиверот.
Исто така, можете да го вклучите ресиверот
со употреба на ?/1 на далечинскиот
управувач.
Кога го исклучувате ресиверот, притиснете
?/1 повторно. „STANDBY“ светнува на
прозорецот за приказ. Не го исклучувајте
кабелот за наизменична струја (главниот
вод) додека „STANDBY“ трепка. Ова може
да предизвика дефект.
За да се штеди струја во режим
на подготвеност
Поставете „Control for HDMI“
(страница 98), „Pass Through“
(страница 98), „Network Standby“
(страница 100) и „RS232C Control“
(страница 104) на „Off“ или „Auto“
(само за „Pass Through“) и исклучете
го напојувањето за зона 2.
Ако „Control for HDMI“ (страница 98),
„Pass Through“ (страница 98) или „Network
Standby“ (страница 100) е поставено на
„On“ или е вклучено напојувањето за
зона 2, светлото над ?/1 засветува жолто.
Забелешка
Горниот дел од ресиверот може да се загрее
додека ресиверот е во режим на подготвеност.
Ова се случува бидејќи струја тече низ
внатрешните кола на ресиверот. Ова
не е некој дефект.
Вметнете две батерии R6 (големина-AA)
во далечинскиот управувач RM-AAP082.
Кога ја монтирате батеријата правилно
наместете ги половите.
RM-AAP082
Забелешки
• Не оставајте го далечинскиот управувач
на екстремно топло или влажно место.
• Не користете нова батерија со старите батерии.
• Не мешајте мангански батерии и други видови
батерии.
• Ако не планирате да го користите
далечинскиот управувач подолго време,
отстранете ги батериите за да избегнете можно
оштетување од протекување и корозија на
батериите.
7: Поставување на ресиверот
со употреба на Easy Setup
Можете лесно да ги поставите основните
поставки на ресиверот, ракувајќи го
ресиверот по упатствата дадени на
телевизискиот екран.
Префрлете го влезот на телевизорот на
влезот на којшто е поврзан ресиверот.
Кога ќе го вклучите ресиверот за првпат,
на телевизискиот екран се појавува екранот
EULA. Согласете се со EULA да
продолжите на екранот Easy Setup
(Лесно поставување), а потоа поставете го
ресиверот во согласност со упатствата на
екранот Easy Setup (Лесно поставување).
Можете да ги поставите следните функции
користејќи го Easy Setup.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Совет
Знакче за штиклирање ќе биде прикажано на
десната страна од предметите на функција кои
сте ги поставиле.
Забелешки за Speaker Settings
(Auto Calibration)
Внесете го приклучокот на микрофонот за
оптимизација внатре во AUTO CAL MIC
приклучокот.
Потврдете поставка на активен
сабвуфер
• Кога е поврзан сабвуфер, вклучете го
и засилете го гласот пред да го активирате
сабвуферот. Свртете го LEVEL малку
пред средната точка.
• Ако поврзете сабвуфер со функцијата
за вкрстена фреквенција, поставете ја
јачината на звукот на максимум.
продолжува
41MK
Почеток
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
• Ако поврзете сабвуфер со функцијата
автоматски подготвено, поставете ја
на исклучено (деактивирано).
Забелешки
• Во зависност од карактеристиките на
сабвуферот што го користите, вредноста на
растојанието на поставување може да биде
различна од вистинската положба.
• Ако извршите „Speaker Settings (Auto
Calibration)“ користејќи Easy Setup, резултатите
од мерењата ќе бидат презапишани и зачувани
на моменталната избрана позиција („Pos.1“
е избрана како стандардна фабричка поставка).
Совети
• Во зависност од положбата на сабвуферот,
резултатите од мерењето за поларитетот може
да варираат. Сепак, нема да има проблеми дури
и ако продолжите да го користите ресиверот
со оваа вредност.
• Во зависност од звучниците, „Out Phase“
може да се појави дури и ако нема проблем
со поврзувањето на звучниците. Ова
е предизвикано од спецификациите на
звучникот, и нема да има проблем дури и ако
продолжите да ги користите звучниците.
Кога поврзувате два сабвуфера
на ресиверот
Ако не можете да добиете точни резултати
од мерењата на функцијата за „Auto
Calibration“, во зависност од околината, или
ако сакате да направите мали промени,
можете да ги поставите сабвуферите рачно.
За детали, погледнете „Speaker Setup“ во
менито Speaker Settings (страница 88).
42MK
Забелешки за импедансата на
звучниците
• Ако не сте сигурни за импедансите на
звучниците, упатете се на оперативните
упатства дадени со вашите звучници.
(Оваа информација е вообичаено на
задната страна на звучникот.)
• Кога ќе ги поврзете предните звучници
и на FRONT A и на терминалите
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2, поврзете ги
звучниците со номинална импеданса
од 8 ома или повисоко.
За да ги изберете предните
звучници
Можете да ги изберете предните звучници
што сакате да ги употребите.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Притиснете SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
повторливо за да го изберете системот
на преден звучник што сакате да го
употребите.
Можете да ги потврдите која група
терминали (A или B) се избрани со
проверка на индикаторите во
прозорецот на екранот.
Индикатори Избрани звучници
SP A
Звучниците поврзани на
терминалите FRONT A.
SP B
Звучниците поврзани на
терминалите SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2.
SP AB
Звучниците поврзани и на
FRONT A и на терминалите
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2
(паралелно поврзување).
Индикатори Избрани звучници
Забелешка
За да ги изберете предните звучници B,
треба да ги доделите терминалите
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 со користење на
„Speaker Connection“ од менито Speaker
Settings.
За да го откажете процесот
на мерење
Процесот на мерење се откажува
со следните операции.
– Исклучување на ресиверот
– Промена на јачината на звук
– Менување на влезовите
– Промена на поставувањето на
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
– Поврзување на слушалки
8: Поставување на поврзана
опрема
За излез на повеќеканално дигитално аудио,
проверете ги поставките на дигиталниот
аудио излез на поврзаната опрема.
За Sony Blu-ray Disc плеер, проверете дали
„Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“,
“Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“
се поставени на „Auto“, „On“, „Bitstream“,
„Dolby Digital“, како и „DTS“ (од 1. август,
2012 год.).
За PlayStation 3, откако ќе го поврзете
ресиверот со HDMI кабел, изберете
„Audio Output Settings“ во „Sound Settings“
и изберете „HDMI“ и „Automatic“
(со верзија 4.21 на системскиот софтвер).
За детали, погледнете во упатствата за
работа дадени со поврзаната опрема.
Други операции освен споменатите не се
дозволени за време на процесот на мерење.
За рачно да го поставите
ресиверот
Погледнете „Прилагодување на
поставките“ (страница 83).
43MK
Почеток
„SPEAKERS OFF“ се појавува
во прозорецот за приказ.
Не се емитуваат аудио сигнали од
ниту еден од терминалите на
звучниците.
9: Приготвување на
компјутер за користење
како сервер
Серверот е уред којшто доведува содржина
(музика, слики и видеа) до DLNA-уредот на
домашната мрежа.
Со овој ресивер можете преку мрежата
да репродуцирате содржина зачувана на
компјутер на домашната мрежа, откако
веќе имате инсталирано апликациски
софтвер* кој соодветствува со DLNA
сервер функцијата.
* Ако користите Windows 7-компјутер,
користете Windows Media® Player 12 кој
доаѓа заедно со Windows 7.
Доколку користите Windows 8 компјутер,
новиот кориснички интерфејс може да не
го препознае ресиверот. Ако ова се случи,
префрлете се на „Desktop UI“.
Водич за операцијата
за приказ на екранот
Можете да го прикажете менито на
ресиверот на ТВ екранот и да ја изберете
функцијата што сакате да ја користите на
ТВ екранот со притискање на V/v/B/b и
на далечинскиот управувач.
Кога ќе започнете со работа на ресиверот,
прво притиснете го копчето AMP на
далечинскиот управувач. Во спротивно,
операциите што следат може да не се
наменети за ресиверот.
AMP
Влезни
копчиња
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
44MK
Користење мени
Префрлете го влезот на
телевизорот на влезот на
којшто е поврзан ресиверот.
2
3
Притиснете AMP.
Притиснете HOME.
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
Преглед на главното мени
Мени
Опис
Watch
Изберете го изворот на
видео или фотографии
да бидат внесени на
ресиверот, или видео или
фотографската содржина
да биде доставена преку
USB приклучок или
домашна мрежа
(страница 46).
Listen
Изберете го изворот на
музика кој ќе биде внесен
на ресиверот, или
музичката содржина која
ќе биде доставена преку
приклучок или домашна
мрежа (страница 46).
Може да уживате во FM/
AM радио на вградениот
ресивер.
Favorites
Ги прикажува интернет
содржините додадени кон
Favorites List. Можете да
зачувате до 18 омилени
интернет содржини
(страница 52).
Easy Automation
Овозможува зачувување
на поставки за ресиверот
и повторно користење на
тие поставки истовремено
(страница 77).
Sound Effects
Ви овозможува да уживате
во звучниот развој
овозможен од различни
технологии или функции
во сопственост на Sony
(страница 57).
Settings
Ви овозможува да
ги персонализирате
поставките на ресиверот
(страница 83).
На ТВ екранот се појавува главното
мени.
4
Притиснете B/b повторливо за
да го изберете менито што го
сакате, потоа притиснете
за да влезете во менито.
Листата на предмети на менито се
прикажува на ТВ екранот.
Пример: Кога ќе изберете „Watch“.
Совет
Кога „OPTIONS“ се појавува во долниот десен
дел од екранот, можете да ја прикажете листата
на функциите TOOLS/OPTIONS и да изберете
одредена функција.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN/EXIT O.
Почеток
1
Излез од менито
45MK
4
Уживање во слики/звук
Уживање во слики/звук
од поврзаната опрема
ZONE
Влезни
копчиња
Притиснете
+/– за да ја
прилагодите јачината на звукот.
За да го изберете влезниот извор
Можете да го завртите INPUT SELECTOR
на ресиверот или да ги притиснете
копчињата за внесување на далечинскиот
управувач, за да ја изберете опремата што
ја сакате.
За да го изберете влезниот извор за зона 2,
притиснете ZONE на далечинскиот
управувач за прво да изберете зона 2
(на прозорецот на екранот се појавува
„ZONE 2 [input name]“).
Совети
V/v/B/b,
HOME
Можете поинаку да ја прилагодувате јачината
на звукот со употреба на MASTER VOLUME
регулаторот на ресиверот или
+/–
копчињата на далечинскиот управувач.
• За брзо да ја зголемите или намалите
јачината на звукот
– Брзо завртете го MASTER VOLUME
регулаторот.
– Притиснете и задржете го
+/– копчето.
• За фино приспособување
– Бавно завртете го MASTER VOLUME
регулаторот.
– Притиснете го и веднаш испуштете
го
+/– копчето.
За активирање на функцијата
за безвучност
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
Листата на предмети на менито се
прикажува на телевизискиот екран.
2
Изберете ја опремата што ја
сакате, потоа притиснете
.
3
Вклучете ја опремата и
започнете со репродуцирање.
46MK
Притиснете
на далечинскиот
управувач. За да откажете, притиснете
повторно на далечинскиот управувач
или притиснете
+ за да ја зголемите
јачината на звукот. Ако го исклучите
ресиверот додека ресиверот е во безвучен
режим, безвучноста е откажана.
За да избегнете оштетување
на звучниците
Пред да го исклучите ресиверот, осигурете
се дека е намалено нивото на јачина на звук.
5
USB-уред/WALKMAN
1
Поврзете го USB-уредот со
портата
(USB) на ресиверот.
Погледнете во упатството за работа
на USB-уредот пред поврзување.
Сликата или звукот од USB-уредот
се репродуцира преку ресиверот.
Забелешки
• Не отстранувајте го USB-уредот за време на
операцијата. За да избегнете расипување или
оштетување на податоците на USB-уредот,
исклучете го ресиверот кога го отстранувате
USB-уредот.
• Доколку поврзете некој WALKMAN
на ресиверот, управувајте го WALKMAN
користејќи го далечинскиот управувач на
ресиверот на ист начин како при поврзување
на други USB-уреди со ресиверот. Не можете
да ги користите контролите на WALKMAN.
• Некои USB-уреди може да не работат со овој
ресивер.
• Ресиверот може да препознае уреди со класа за
масовно складирање (Mass Storage Class – MSC)
(како што се флеш меморија или HDD) (само
приклучокот за преден USB).
USB-уред
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
3
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, потоа
притиснете
.
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution“
(страница 96).
4
Изберете „USB device (front)“,
потоа притиснете
.
На телевизискиот екран се прикажани
папките и датотеките со видео/музика/
фотографии.
47MK
Уживање во слики/звук
Можете да репродуцирате видео/музички/
фотографски датотеки на поврзаниот
USB-уред.
Видете „Мрежа/USB“ (страница 21) за
видовите на датотеки кои што може да
се репродуцираат.
Притиснете V/v/B/b и
за да
ја изберете датотеката којашто
сакате да ја репродуцирате.
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution“
(страница 96).
iPod/iPhone
Може да уживате во музика/видео/
фотографии и да ја полните батеријата
на iPod/iPhone преку ресиверот.
За детали на компатибилни модели на iPod/
iPhone со оваа функција, погледнете
страница 48.
4
На телевизискиот екран се прикажуваат
датотеките со видео/музика.
Доколку изберете „iPod (front)“
на „My Photo“, изберете некоја
фотографија користејќи ги контролите
на iPod/iPhone (нема потреба да
продолжите до чекор 5).
Забелешка
Не можете да користите слушалки за време
на репродукција.
1
Поврзете го iPod/iPhone со
портата
(USB) на ресиверот.
iPod/iPhone
(не е испорачан)
Изберете „iPod (front)“, потоа
притиснете
.
5
Притиснете V/v/B/b и
за да
ја изберете датотеката којашто
сакате да ја репродуцирате.
Сликата или звукот од iPod/iPhone
се репродуцира преку ресиверот.
Може да ракувате со iPod/iPhone
користејќи ги копчињата на
далечинскиот управувач.
За деталите околу управување со
iPod/iPhone, исто така прочитајте ги
и упатствата за работа на iPod/iPhone.
Направено за моделите на
iPod/iPhone
Компатибилните модели на iPod/iPhone
се како што следува. Ажурирајте го вашиот
iPod/iPhone со најновиот софтвер пред да
го користите ресиверот.
Apple Композитен AV кабел
(не е испорачан)
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
3
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, потоа
притиснете
.
48MK
Компатибилните модели се како што следува:
• iPod touch
iPod touch (4th generation)/
iPod touch (3rd generation)/
iPod touch (2nd generation)
• iPod nano
iPod nano (6th generation)/
iPod nano (5th generation) (video camera)/
iPod nano (4th generation) (video)/
iPod nano (3rd generation) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
За да управувате со iPod/iPhone
користејќи го далечинскиот
управувач
• iPod/iPhone се полни кога е поврзан со
ресиверот додека ресиверот е вклучен.
• Ресиверот може да препознае до 3000 датотеки
(вклучувајќи папки).
Уживање во слики/звук
Може да ракувате со iPod/iPhone
користејќи ги копчињата на далечинскиот
управувач. Следната табела покажува
пример на копчиња кои може да се
користат. (Во зависност од моделот на iPod/
iPhone, операцијата може да е различна.)
Совети
За „My Video“/„My Music“
Притиснете Операција
N
Започнува со репродукцијата.
X
Ја паузира репродукцијата.
x
Ја прекинува репродукцијата.
m или M Премотува напред или назад.
. или > Оди на претходната/следната
датотека или поглавје (ако
постои).
За „My Photo“
Притиснете Операција
N, X
Започнува/паузира
репродуцирање.
x
Ја паузира репродукцијата.
m или M Премотува напред или назад.
. или > Оди на претходната/следната
датотека.
Забелешки
• Не можете да пренесувате песни на iPod/iPhone
од овој ресивер.
• Sony не прифаќа одговорност во случај кога
податоците снимени на iPod/iPhone ќе се
изгубат или оштетат кога се користи iPod/
iPhone поврзан со овој уред.
• Овој производ е дизајниран специфично за
да работи со iPod/iPhone и има сертификат за
да ги исполни Apple стандардите за изведба.
• Не отстранувајте го iPod/iPhone за време
на работа. За да избегнете оштетување на
податоците на iPod/iPhone, исклучете
го ресиверот кога се поврзувате или
отстранувате од iPod/iPhone.
• Кога поврзувате iPod што не е компатибилен
со функцијата за видео излез и изберете „iPod
(front)“ во „My Video“ или „My Photo“, на
телевизискиот екран се појавува порака за
известување.
49MK
4
Home Network (DLNA)
Можете да репродуцирате видео/музика/
фотографии на други DLNAсертифицирани уреди со нивно
поврзување на вашата домашна мрежа.
Овој ресивер може да се користи како
плеер и прикажувач.
• Сервер: Складира и испраќа датотеки.
• Плеер: Прима и репродуцира датотеки
од серверот.
• Изведувач: Прима и репродуцира
датотеки од серверот и може да го
управува друг уред (контролор).
• Контролор: Управува со компонентата
за изведување.
Сликата или звукот од DLNA серверот
се репродуцира преку ресиверот.
Подготовки за употреба
на функцијата DLNA
• Поврзете го ресиверот на вашата
домашна мрежа (страница 39).
• Подгответе друга DLNA-потврдена
опрема. За детали, погледнете во
упатствата за работа на опремата.
1
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете „My Video“, „My Music“
или „My Photo“, потоа
притиснете
.
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution“
(страница 96).
3
Изберете ја DLNA иконата на
серверот, потоа притиснете
.
На телевизискиот екран се прикажани
папките и датотеките со видео/музика/
фотографии.
50MK
Притиснете V/v/B/b/ и
за да
ја изберете датотеката којашто
сакате да ја репродуцирате.
За репродукција на неповрзани датотеки преку управување
со ресиверот (Изведувач) преку DLNA контролор
Може да го управувате ресиверот со DLNA-потврден контролор, како што е Windows
Media® Player 12, кога репродуцирате датотеки складирани на DLNA сервер.
Уживање во слики/звук
Компјутер
(сервер, контролор)
Овој ресивер
(изведувач)
Контролирајте го овој ресивер
користејќи DLNA контролор.
За детали на операцијата, видете ги
оперативните упатства на DLNA
контролорот.
Забелешка
Не управувајте со ресиверот со дадениот
далечински контролор и со DLNA контролор
истовремено.
Совет
Ресиверот е компатибилен со функцијата
„Play To“ на Windows Media® Player 12 која
стандардно доаѓа со Windows 7.
51MK
Видео на интернет
Можете лесно да репродуцирате различни
содржини од интернет користејќи го
ресиверот.
1
Поврзете го ресиверот со
мрежа (страница 39).
2
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Internet Video“
или „Internet Music“, потоа
притиснете
.
A Контролен приказ
Притиснете V/v/B/b или
за
управување на репродукција.
B Статусна лента за репродукција
Статусна лента, курсор што ја
покажува тековната позиција, време на
репродукција, времетраење на датотеката
со видео
C Индикатор за состојба на мрежа
D Брзина на мрежен пренос
Се појавува екран со содржина
од интернет.
E Име на следната видео датотека
F Име на тековната видео датотека
Забелешка
Ако не е репродуцирана слика, променете
ги поставките за „Playback Resolution“
(страница 96).
4
Изберете некоја икона на
снабдувач на интернет
содржина, потоа притиснете
Регистрација на вашата
омилена содржина
.
Ако листата на интернет содржина
не е воспоставена, таа ќе биде
претставена со не стекната икона
или со нова икона.
Можете да ја регистрирате вашата омилена
содржина од интернет во „Favorites List“.
1
Прикажете го екранот со
содржина од интернет.
2
Изберете некоја икона
на снабдувач на интернет
содржина на кој сакате да се
регистрирате Favorites List,
потоа притиснете TOOLS/
OPTIONS.
3
Изберете „Add to Favorites“,
потоа притиснете
.
Забелешка
Содржината од интернет е предмет на
отстранување или промена без известување.
За користење на контролната
плоча
Контролната плоча се појавува кога видео
датотеката ќе започне да се репродуцира.
Прикажаните ставки може да се разликуваат,
во зависност од снабдувачите на интернет
содржина.
За повторно прикажување, притиснете
DISPLAY.
52MK
За да отстраните содржина
од Favorites List
1 Притиснете FAVORITES.
Се појавува Favorites List.
2 Изберете некоја икона на снабдувач
3 Изберете „Remove from Favorites“,
потоа притиснете
Можете да слушате FM и AM-емитување
преку вградениот приемник. Проверете
дали сте ги поврзале FM и AM-антените
(воздушни) со ресиверот (страница 38)
пред работата.
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, потоа
притиснете
.
.
Достапни опции
Ставка
Детали
Favorites List
Го прикажува Favorites List.
Add to Favorites
Додава содржина од
интернет на Favorites List.
Remove from
Favorites
Отстранува содржина од
интернет од Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Го прилагодува квалитетот
на видео содржината од
интернет.
FM/AM екран
Можете да ја изберете и управувате
со секоја ставка на екранот притискајќи
V/v/B/b и
.
A Преклопник на фреквенција
(страница 54)
B Индикатор на фреквенција (страница 54)
C Претходно поставена листа (страница 55)
D Претходно поставено име (страница 56)
продолжува
53MK
Уживање во слики/звук
на интернет содржина која сакате да
ја отстраните од Favorites List, потоа
притиснете TOOLS/OPTIONS.
FM/AM
?/1
SHIFT
Нумерички
копчиња
D.TUNING
Автоматско пребарување на
станица (Auto Tuning)
1
Изберете го индикаторот
на фреквенција на FM/AMекранот.
2
Притиснете V/v.
V скенира од станици со пониска до
станици со повисока фреквенција и v
за скенирање од повисока до пониска.
Ресиверот прекинува со скенирање
секојпат кога ќе најде станица.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Преклопување помеѓу FM
и AM-радио
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот FM/AM.
3
Изберете го преклопникот
на фреквенција.
4
Притиснете V/v за да изберете
„FM“ или „AM“, потоа
притиснете
.
54MK
Во случај на слаб FM-стерео
прием
1 Најдете ја станицата што сакате да ја
слушате користејќи Auto Tuning, Direct
Tuning, или изберете ја претходно
поставената станица што ја сакате
(страница 55).
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Се појавува менито за опции.
Забелешка
Можете да поставите „FM Mode“ во менито
на опции кога индикаторот на фреквенција
е избран или кога е повикан во друга
ситуација.
3 Изберете „FM Mode“, потоа
притиснете
.
4 Изберете „Monaural“, потоа
притиснете
.
Директно пребарување на
станица (Direct Tuning)
1
1
2
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете D.TUNING на
екранот FM/AM.
Во случај на слаб FM стерео прием,
преклопете го FM режимот на прием
(страница 54).
2
Се појавува менито за опции.
Забелешка
Притиснете ги нумеричките
копчиња за да ја внесете
фреквенција, потоа
притиснете
.
Пример 1: FM 102,50 MHz
Изберете 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Пример 2: AM 1.350 kHz
Изберете 1 b 3 b 5 b 0
Можете да поставите „Preset Memory“
во менито на опции кога индикаторот на
фреквенција е избран или кога е повикан
во друга ситуација.
3
Изберете „Preset Memory“,
потоа притиснете
.
4
Изберете претходно поставен
број, потоа притиснете
.
Совети
• Прилагодете ја насоката на циклусната антена
за AM (воздушна) за оптимален прием откако
ќе ја најдете AM станицата.
• Скалата за пребарување за директно
пребарување е прикажана подолу.
– FM појас
50 kHz
– AM појас
9 kHz
Станицата е меморирана како
избраниот претходно поставен број.
5
Програмирање FM/AM
радиостаници
Може да програмирате до 30 FM и 30 AM
станици како ваши омилени веќе
програмирани станици.
Повторете ги чекорите 1 до 4 за
да програмирате друга станица.
Можете да меморирате станици како
што следува:
• FM-појас: FM1 до FM30
• AM појас: AM1 до AM30
Ако не можете да најдете
станица
„– – – ,– – MHz“ или „– – – – kHz“
се појавува и потоа екранот се враќа
на тековната фреквенција.
Проверете дали сте ја внеле точната
фреквенција. Ако не, повторете го чекор 2.
Ако се уште не можете да најдете станица,
фреквенцијата може да не се користи во
вашата област.
Притиснете TOOLS/OPTIONS.
Пребарување до претходно
поставените станици
1
Изберете „Listen“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „FM/AM“, потоа
притиснете
.
3
Изберете го претходно
поставениот број од листата,
потоа притиснете
.
Претходно поставените броеви од 1 до
30 се достапни.
продолжува
55MK
Уживање во слики/звук
Внесете ја фреквенцијата на станицата
директно преку користење на нумеричките
копчиња на далечинскиот управувач.
Најдете ја станицата што сакате
да ја програмирате користејќи
Auto Tuning (страница 54) или
Direct Tuning (страница 55).
За именување претходно
поставени станици
(Внесување име)
1 Изберете го претходно поставениот
Едноставно изберете станица
од FM-опсегот.
Кога ќе најдете станица којашто обезбедува
RDS-услуги, името на станицата* се
појавува на телевизискиот екран
и во прозорецот на екранот.
број на кој сакате да именувате.
2 Притиснете TOOLS/OPTIONS.
* Ако некој RDS-пренос не се прима, на
прозорецот на екранот нема да се појави
име на станица.
Се појавува менито за опции.
3 Изберете „Name Input“, потоа
притиснете
.
На екранот се појавува тастатура.
Забелешка
Некои букви што можат да се прикажат во
прозорецот на екранот не може да се прикажат
на телевизискиот екран.
4 Притиснете V/v/B/b и
за да
изберете некој знак, и еден по еден,
да го внесете името.
5 Изберете „Enter“, потоа притиснете
Името што го внесовте е регистрирано.
Совет
.
Додека се прикажува името на станицата, може
да ја проверите фреквенцијата со повторливо
притискање на DISPLAY MODE на ресиверот.
Откажување на внесување
на име
Достапни опции
Притиснете RETURN/EXIT O или HOME.
Ставка
Детали
FM Mode
Го префрла FM-режимот
на прием во стерео или
моно.
Preset Memory
Меморира некоја
радиостаница на
специфичен претходно
поставен број.
Name Input
Именува претходна
поставена станица.
Примање RDS-преноси
Radio Data System (RDS) е услуга
за емитување којашто дозволува
радиостаниците да испраќаат
дополнителни информации заедно со
вообичаениот сигнал на програмирање.
Овој приемник нуди соодветни
RDS-функции, како што е приказ на
име на станица. RDS е достапно само
за FM-станици.*
* Не сите FM-станици обезбедуваат RDS-услуга,
ниту го обезбедуваат истиот тип услуги. Ако не
сте запознаени со системот RDS, проверете кај
локалните радиостаници за детали околу
RDS-услуги во вашата област.
56MK
Уживање во звучни ефекти
.
Репродукција на 2-канален звук
Можете да го промените излезниот звук во 2-канален звук без разлика на форматите
за снимање на софтверот кој го користите, поврзаната опрема за репродуцирање или
поставките за звучното поле на ресиверот.
2 канален режим
Ефект
2ch Stereo
Ресиверот го репродуцира звукот само од предните леви/десни звучници.
Нема звук од сабвуферот.
Стандардните 2 канални стерео извори целосно ја премостуваат
обработката на звучното поле и звучните формати со повеќе канали
се намалуваат на само 2 канали.
2ch Analog Direct
Можете да го промените видот на аудио од избраниот влез во 2 канален
аналоген влез. Оваа функција ви овозможува да уживате во аналогни
извори со висок квалитет.
Кога се користи оваа функција, само јачината на звукот и нивото
на предниот звучник може да се прилагодуваат.
За слушање на музика преку слушалки поврзани на ресиверот
Звучно поле
Ефект
Headphone (2ch)
Овој режим е автоматски одбран ако користите слушалки, и кога режимот
кој е избран е различен од „2ch Analog Direct“. Стандардните 2 канални
стерео извори целосно ја премостуваат обработката на звучното поле
и звучните формати со повеќе канали се намалуваат на само 2 канали.
Headphone (Direct)
Репродуцира аналогни сигнали без обработка на тон, звучно поле итн.
Овој режим се активира автоматски ако е избрана опцијата „2ch Analog
Direct“.
продолжува
57MK
Уживање во звучни ефекти
Избирање на звучно поле
1 Изберете „Sound Effects“ од главното мени, потоа притиснете
2 Изберете „Sound Field“, потоа притиснете .
3 Изберете го саканото звучно поле.
Репродукција преку повеќеканално опкружување
Со Auto Format Direct (A.F.D.) режимот ви се овозможува слушање на звук со висок квалитет
и притоа да изберете режим на декодирање за слушање на 2 канални стерео или моно звуци
како повеќеканални.
A.F.D. режим
Ефект
A.F.D. Auto
Претходно го поставува звукот како што бил сниман/кодиран,
без додавање на какви било сараунд ефекти.
Multi Stereo
Произведува 2 канални леви/десни или моно сигнали од сите звучници.
Совет
Препорачуваме „A.F.D. Auto“.
Уживање во сараунд ефектот за филмови
Можете да ја искористите предноста на сараунд звукот, со едноставно избирање на едно
од претходно програмираните звучни полиња на ресиверот. Тие го носат возбудливиот
и моќен звук на киното во вашиот дом.
Звучно поле
Ефект
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) е новата иновативна технологија за
домашно кино на Sony која ги користи најновите технологии за обработка
на звучни и дигитални сигнали. Таа се заснова на податоци од прецизни
мерења на реакции кои се направени во студио за звучна обработка.
Со HD-D.C.S. можете да уживате во Blu-ray и DVD филмовите во вашиот
дом, не само преку високиот квалитет на звук, туку и преку најдобриот
звучен амбиент, токму онака како што инженерот за звук на филмот
замислил при процесот на звучна обработка.
Можете да го изберете типот на ефект за HD-D.C.S. За детали, погледнете
„За типот на ефект за HD-D.C.S.“ (страница 59).
PLII Movie
Извршува Dolby Pro Logic II Movie режим на декодирање. Оваа поставка
е идеална за филмови кодирани во Dolby Surround. Дополнително, овој
режим може да репродуцира звук преку 5.1 канали, и е соодветен за
гледање на филмови во кои има доснимување на звук или пак на
стари филмови.
PLIIx Movie
Извршува Dolby Pro Logic IIx Movie режим на декодирање. Оваа поставка
ги проширува Dolby Pro Logic II Movie или Dolby Digital 5.1 во дискретни
7.1 филмски канали на звук.
PLIIz Height
Извршува Dolby Pro Logic IIz режим на декодирање. Оваа поставка може
да го прошири изворниот звук до 7.1 канали, на кои е нанесена вертикална
компонента која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.
„PLIIz Height“ е истото звучно поле кое е опишано на страница 60.
Можете да ја прилагодите вредноста на нивото за „PLIIz Height“.
За детали, погледнете „За нивото на вредност на PLIIz Height“
(страница 61).
Neo:6 Cinema
Извршува DTS Neo:6 Cinema режим на декодирање. Извор кој е снимен
во двоканален формат се подобрува до ниво на 7 канали.
58MK
За типот на ефект за HD-D.C.S.
HD-D.C.S. има три различни типа:
Dynamic, Theater, и Studio. Секој тип има
различни нивоа на мешање на звук со
рефлексија и екот и е оптимизиран да
ја отслика уникатноста на собата на
слушателот, неговиот вкус
и расположение.
x Dynamic
Уживање во звучни ефекти
Поставката „Dynamic“ е соодветно
за околина која одекнува, но во која
изостанува чувство на просторност
(апсорпцијата на звук е не доволна).
Ова подесување ја нагласува рефлексијата
на звукот и репродуцира звучен ефект на
голема, класична кино сала. На овој начин
се нагласува чувството на пространост на
салата и се создава уникатно акустично поле.
x Theater
Стандардна фабричка поставка.
Поставката „Theater“ е соодветна за
употреба во дневна соба. Ова подесување го
репродуцира одекнувањето на звукот како
во кино сала. Најсоодветно е за гледање на
содржина снимена на Blu-ray Disc кога
посакувате атмосфера како во кино.
x Studio
Поставката „Studio“ е соодветна за во
дневна соба со соодветната звучна опрема.
Оваа поставка создава репродукција на
одекнувањето на звукот кој е создаден
кога театралниот звучен извор е
прекомбиниран за Blu-ray Disc за ниво кое
одговара на домашна употреба. Нивото на
рефлексија и ехо на звукот е задржано на
минимум. Сепак, дијалозите и ефектите на
опкружувачки звук се репродуцирааат
појасно.
59MK
Уживање во ефектот на опкружувачки звук за музика
Можете да ја искористите предноста на сараунд звукот, со едноставно избирање на едно од
претходно програмираните звучни полиња на ресиверот. Тие го доведуваат возбудливиот
и моќен звук на концертните сали во вашиот дом.
Звучно поле
Ефект
Berlin Philharmonic Hall
Ги репродуцира звучните карактеристики на концертната сала на
Берлинската филхармонија. Исто така се активира автоматски при прием
на интернет-услугата „The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall“.
Concertgebouw Amsterdam
Ги репродуцира звучните карактеристики создадени од рефлексивноста
на оваа концертна сала во Амстердам, Холандија, која е карактеристична
по својата голема звучна сцена.
Musikverein Vienna
Ги репродуцира звучните карактеристики на оваа концертна сала во
Виена, Австрија, која е карактеристична по резонансата и уникатното ехо.
Jazz Club
Ја репродуцира акустиката на џез клуб.
Live Concert
Ја репродуцира акустиката на сала за изведби во живо, со капацитет од
300 места.
Stadium
Го репродуцира чувството на голем, отворен стадион.
Sports
Го репродуцира чувството на спортски пренос.
Portable Audio
Репродуцира јасен, засилен звучен отпечаток од вашиот преносен аудио
уред. Овој режим е идеален за MP3 и други видови на компресирана
музика.
PLII Music
Извршете Dolby Pro Logic II Music режим на декодирање. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори како CD.
PLIIx Music
Извршува Dolby Pro Logic IIx Music режим на декодирање. Оваа поставка
е идеална за нормални стерео извори како CD.
PLIIz Height
Извршува Dolby Pro Logic IIz режим на декодирање. Оваа поставка може
да го прошири изворниот звук до 7.1 канали, на кои е нанесена вертикална
компонента која создава димензија на длабочина и чувство на присуство.
„PLIIz Height“ е истото звучно поле кое е опишано на страница 58.
Можете да ја прилагодите вредноста на нивото за „PLIIz Height“. За
детали, погледнете „За нивото на вредност на PLIIz Height“ (страница 61).
Neo:6 Music
Извршува DTS Neo:6 Music режим на декодирање. Извор кој е снимен
во двоканален формат се подобрува до ниво на 7 канали.
60MK
За нивото на вредност на PLIIz
Height
Можете да ја прилагодите вредноста
на нивото на предните високи канали
со Pro Logic IIz режимот (вообичаено
за филмови и музика).
Користење на функцијата
Sound Optimizer
x High
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „Audio Settings“,
потоа притиснете
.
3
Изберете „Sound Optimizer“,
потоа притиснете
.
4
Изберете „Normal“ или „Low“,
потоа притиснете
.
x Low
Никаква додатна вредност нема да биде
применета.
x Mid
+5 dB ќе бидат применети.
Белешки за звучните полиња
• Во зависност од земјата или регионот,
интернет услугите на „Berlin Philharmonic
Hall“ може да не бидат достапни.
• Не можете да изберете „2ch Analog
Direct“ кога репродуцирате содржини
преку USB уред, домашна мрежа или
интернет видео.
• „Multi Stereo“ не работи кога се примаат
повеќеканални аудио сигнали.
• Звучното поле за филм и музика може да
не работи, заради форматот на снимање
или пак во зависност од влезниот сигнал
или избраната шема на звучници
• Ресиверот може да репродуцира сигнали
на пониска примерна фреквенција од
вистинската фреквенција на влезните
сигнали, во зависност од аудио форматот.
• „PLIIx Movie/Music“ и „PLIIz Height“
може да не се појават во зависност од
поставувањето на звучниците што сте
го избрале.
• Некои од звучниците или сабвуферот
може да не емитуваат звук заради
поставувањето на звучното поле.
• Ако е присутен одреден шум, тој шум
може да биде различен во зависност
од одбраното звучно поле.
Функцијата Sound Optimizer е активирана. За
да прилагодите за референтно ниво на филм,
изберете „Normal“. За да прилагодите за CD
или друг софтвер со високо процесирана
просечна компресија на звукот, изберете
„Low“. Исто така, можете да ја поставите
функцијата Sound Optimizer на „Normal“
или „Low“ и „Off“ користејќи SOUND
OPTIMIZER на далечинскиот управувач.
Забелешки
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
– Се користат слушалки.
• Ресиверот може да репродуцира сигнали на
пониска примерна фреквенција од вистинската
фреквенција на влезните сигнали, во зависност
од аудио форматот.
Совет
Со користење на функцијата за стабилизирање
и прилагодување на сите звучници наеднаш,
можете да правите мали детални промени
на Sound Optimizer.
61MK
Уживање во звучни ефекти
+3 dB ќе бидат применети (стандардно
фабричко поставување).
Функцијата Sound Optimizer создава чувство
на присуство и интензитет на звук при
репродукција на гласен звук, без разлика
на нивото на јачина на звук на ресиверот.
Можете да уживате во јасен и динамичен
звук дури и при тивко ниво доцна навечер.
Оптималниот ефект кој одговара на вашата
средина се постигнува со искористување на
функцијата „Auto Calibration“.
За прилагодување на сите
звучници истовремено
(All EQ Adjustment)
Прилагодување на
стабилизаторот
Можете да ги користите следните
параметри за да го прилагодувате
квалитетот на тонот (ниво на бас/висок
тон) на предните, сараунд/задни сараунд
и предни високи звучници.
Бас
Висок тон
Можете да го прилагодите квалитетот
на тонот (ниво на бас/висок тон) на
сите звучници истовремено.
1 Изберете „Settings“ од главното мени,
потоа притиснете
2 Изберете „Audio Settings“, потоа
притиснете
.
3 Изберете „Equalizer“, потоа
Ниво
(dB)
притиснете
Фреквенција
(Hz)
.
4 Изберете „All“, потоа притиснете
5 Изберете „Bass“ или „Treble“, потоа
притиснете
1
.
.
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
6 Прилагодете ја вредноста, потоа
2
Изберете „Audio Settings“,
потоа притиснете
.
Забелешка
3
Изберете „Equalizer“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „Front“, „Center“,
„SUR/SB“ или „Front High“,
потоа притиснете
.
5
6
Изберете „Bass“ или „Treble“.
Прилагодете ја вредноста,
потоа притиснете
.
Забелешки
• Оваа функција не функционира во
следниот случај.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
• Фреквенциите за Bass и Treble се одредени.
• Во зависност од форматот на аудио, ресиверот
може да репродуцира сигнали на пониска
одмерна фреквенција од оригиналната
фреквенција на влезните сигнали.
62MK
притиснете
.
Во зависност на поставувањето на
стабилизаторот за секој канал, вистинските
нивоа поставени со All EQ Adjustment може
да бидат пониски или повисоки од
претставените вредности.
.
Користење на Мулти зона
карактеристиките
Што можете да направите
со Мулти-зона функцијата
Кога користите IR повторувач (не е
испорачан), можете да работите и со уред
во главната зона и со ресиверот на Sony во
зона 2 од зона 2 користејќи го
далечинскиот управувач.
Користете IR повторувач кога го
инсталирате ресиверот на место каде
сигналите од далечинскиот управувач
не може да досегнат.
Можете да уживате во слики и звук од уред
кој е поврзан со ресиверот во друга зона,
освен во главната зона. На пример, можете
да гледате DVD во главната зона и да
слушате CD во зона 2.
Сигналите од опремата поврзана на аналогните влезни приклучоци имаат излез преку ZONE
2 VIDEO/AUDIO OUT или приклучоците на компонентата ZONE 2 OUT. Приклучоците на
компонентите ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT или ZONE 2 OUT не можат да емитуваат
сигнали преку приклучокот HDMI IN. За да емитувате HDMI сигнали, користете ги
приклучоците HDMI ZONE 2 OUT.
Поврзувања на зона 2
1 Произведува звук од звучници во зона 2 со користење на
терминалите SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
на ресиверот.
Главна зона
Зона 2
ТВ
монитор
STR-DA2800ES
IR REMOTE IN
A
B
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2
Далечински
управувач
продолжува
63MK
Користење на Мулти зона карактеристиките
Правење на мулти-зонско поврзување
2 Произведува звук од звучници во зона 2 со користење
на ресиверот и друг засилувач.
За поставувањето на звучници во зона 3 се бара (страница 66).
Главна зона
Зона 2
B
STR-DA2800ES
ТВ
монитор
IR REMOTE IN
B
C
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
ZONE 2 AUDIO OUT
Далечински управувач
A IR повторувач (не е испорачан)
B Звучници
C Друг засилувач/ресивер
* Може исто така да поврзете и на ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT приклучокот.
3 Правење на зона 2 поврзување со користење на HDMI
Произведува HDMI влезни видео/аудио сигнали во зона 2 со користење на HDMI ZONE 2
OUT приклучокот на ресиверот.
Поставување на HDMI излезот во зона 2 може да се бара (страница 66).
Главна зона
Зона 2
B
STR-DA2800ES
ТВ
монитор
IR REMOTE IN
B
C
A
HDMI ZONE 2 OUT
Далечински управувач
A IR повторувач (не е испорачан)
B Звучници
C Друг засилувач/ресивер
64MK
Забелешка
Можете да го поврзете HDMI ZONE 2 OUT приклучокот директно на телевизорот во зона 2 (без
додатен засилувач/ресивер) Но, се препорачува да го поврзете телевизорот преку засилувач/ресивер за
повисоки аудио/видео способности, и за да ја намалите можноста за влијание врз главната зона. Кога ќе
ги изберете истите HDMI-влезови за главната зона и зона 2, способностите за аудио/видео во главната
зона ќе бидат ограничени, соодветно со оние во зона 2.
Користење на Мулти зона карактеристиките
65MK
Параметар Објаснување
Поставување на звучниците
во зона 2
Кога звучниците во зона 2 се поврзани на
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 на ресиверот
(страница 63), направете ги поставувањата
така да звукот кој е одбран во зона 2
произлегува од звучниците поврзани на
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2.
За детали, погледнете „Speaker Connection“
во менито Speaker Settings (страница 88).
Поставува контрола за јачина
на звук во зона 2
Variable
Контролата на јачина на
звук е првобитно поставена
на –40 dB.
Кога ќе го одберете овој
параметар, јачината на
звукот за ZONE 2 AUDIO
OUT и SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/
ZONE 2 терминалите ќе
бидат променети по взаемна
поврзаност на еден со друг.
Препорачано кога се користи
засилувач на моќност.
Fixed
Контролата на јачина на звук
е фиксирана на ±0 dB.
Препорачано кога се користи
уред со променлива контрола
на јачината на звук.
Можете да ја поставите контролата за
јачина на звук за ZONE 2 AUDIO OUT
приклучоците на променлива или фиксна.
Поставување на HDMI
излезот во зона 2
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „Zone Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Zone Setup“, потоа
притиснете
.
Кога опрема како телевизор или А/В
засилувач е поврзана со HDMI ZONE 2 OUT
приклучокот, можете да добиете излезни
HDMI сигнали од опремата во зона 2.
За детали, погледнете „3 Правење на зона
2 поврзување со користење на HDMI“
(страница 64).
4
Изберете „Line Out“ за „Zone2“,
потоа притиснете
.
5
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
66MK
Поставување на Зона2 HDMI
излезот
Можете да добиете излезни сигнали од
HDMI IN приклучоците до Зона2 опремата
преку HDMI ZONE 2 OUT приклучоците
на следниот начин:
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Zone2 Out“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „On“, потоа
притиснете
.
Забелешка
• Кога излезната функција за зона2 е активирана,
следните функции се исклучени:
– Control for HDMI („BRAVIA“ Sync)
– Fast View (Вклучувајќи и преглед на HDMI: On)
Поставување на приоритет за
главната зона и зона 2
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете .
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Priority“, потоа
притиснете
.
4
Изберете „Main Only“, потоа
притиснете
.
(операции на ZONE 2)
Можете да ракувате со ресиверот од зона 2.
Процедурите во овој дел ги опишуваат
операциите кога е поврзан IR повторувач,
кој е користен за повеќезонските функции.
Кога не е поврзан IR повторувач, користете
го ресиверот во главната зона.
?/1
ZONE
Влезни
копчиња
SOURCE
1
Вклучете го засилувачот
во зона 2.
Во случај на приказ „Поврзувања на
зона 2“-1 (страница 63), прескокнете
го овој чекор.
продолжува
67MK
Користење на Мулти зона карактеристиките
Кога Zone2 Out функцијата е активирана
и го изберете истиот HDMI влез и за
главната зона и за зона 2, може да дојде до
пречки на аудио и видео сигналите во
главната зона. За да избегнете појавување
на пречки, можете да ставивте приоритет
на главната зона за HDMI влезниот избор.
Работење со ресиверот
од друга зона
2
Притиснете ZONE.
Далечинскиот управувач менува
во зона 2.
3
4
5
AM
3)
a
My Music4)
a
Притиснете ?/1.
My Video
4)
a
Се активира функцијата за зона.
My Photo4)
a
Internet Contents4)
a
Притиснете едно од копчињата
за внесување на далечинскиот
управувач за да го изберете
изворниот сигнал кој што
сакате да го емитувате.
Прилагодете на соодветна
јачина на звук.
• Во случај на приказ „Поврзувања на
зона 2“-1 (страница 63), прилагодете
ја јачината на звукот со употреба на
+/– на далечинскиот управувач.
• Во случај на приказ „Поврзувања на
зона 2“-2 (страница 64),
прилагодете ја јачината на звукот на
ресиверот во зона 2. Ако го поставите
„Line Out“ за „Zone2“ на „Variable“,
можете исто така да ја прилагодите
јачината на звук во зона 2 со употреба
на
+/– на далечинскиот
управувач (страница 66).
Достапни операции за зона 2
INPUT
ZONE 2 1)
SOURCE
a
BD
a
DVD
a
GAME
a
SAT/CATV
a
VIDEO 1
a
VIDEO 2
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV2)
SA-CD/CD
a
FM3)
a
68MK
ZONE 2 1)
INPUT
1)
За зона 2, излегуваат HDMI сигнали,
компонентни видео сигнали, аналогни видео
и аудио сигнали. Кога ќе изберете SOURCE,
излегуваат сигналите на моменталниот влез
во главната зона.
2) „TV“ можат да се избере само во главната зона.
3)
Можете да изберете или „FM“ или „AM“ од
главната зона или зона 2. Кога различни
програми се одбрани во повеќето зони,
приоритет е даден на влезот кој последен
сте го избрале.
4) Само кога SOURCE е избран во зона 2, можете
да уживате во содржината која се гледа во
главната зона, во зона 2.
За завршување на операциите
во зона 2
Притиснете ZONE, потоа притиснете ?/1.
Користење на другите функции
Користење на функциите
„BRAVIA“ Sync
• Кога ќе го поставите „Zone2 Out“ во
менито „HDMI Settings“ на „On“ не
можете да ја користите функцијата
„Control for HDMI“.
Препорачуваме да го поврзете ресиверот
на производи кои имаат „BRAVIA“ Sync.
Забелешки
Што е „BRAVIA“ Sync?
Функцијата „Control for HDMI“
не работи во следните примери:
• Кога ќе го поврзете ресиверот на уред
што не одговара на функцијата „Control
for HDMI“ на Sony.
• Кога ќе ги поврзете ресиверот и опремата
со друго поврзување што не е HDMI.
• Функцијата „Control for HDMI“ не работи
на уред што е поврзан на приклучокот
HDMI OUT B на ресиверот.
Подготовка за „BRAVIA“ Sync
За да користите „BRAVIA“ Sync, вклучете
ја функцијата „Control for HDMI“ и на
ресиверот и на поврзаната опрема.
Исклучете ја функцијата „Control for
HDMI“ и на ресиверот и на поврзаната
опрема посебно.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“,
потоа притиснете
.
3
Изберете „Control for HDMI“,
потоа притиснете
.
4
Изберете „On“, потоа
притиснете
.
На ресиверот е вклучена функцијата
„Control for HDMI“.
продолжува
69MK
Користење на другите функции
„BRAVIA“ Sync е името на функција на
производите на Sony што овозможува
контрола на компатибилната опрема
поврзана преку HDMI кабли со користење
на далечинскиот управувач „BRAVIA“.
Оваа взаемна операција е овозможена
од функцијата „Control for HDMI“ со
користење на HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) што е стандардизирано
за HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Поврзувајќи опрема на Sony што
е компатибилна со „BRAVIA“ Sync со
HDMI кабел (не е испорачан), операцијата
е поедноставена како подолу:
• Исклучување на системот (страница 70)
• Репродуцирање со еден допир
(страница 70)
• Системска аудио контрола (страница 71)
• Audio Return Channel (ARC)
(страница 71)
• Избор на сцена (страница 71)
• Контрола на домашно кино (страница 71)
• Remote Easy Control (страница 72)
• Следните функции може да работат со опрема
што не е на Sony. Сепак, компатибилноста со
опремата што не е на Sony не е гарантирана.
– Исклучување на системот
– Репродуцирање со еден допир
– Системска аудио контрола
• Следните функции се сопственост на Sony.
Не може да работат со опрема што не е на Sony.
– Избор на сцена
– Контрола на домашно кино
• Опремата што не е компатибилна со „BRAVIA“
Sync не може да ги активира овие функции.
5
Вклучете ја функцијата „Control
for HDMI“ на поврзаната опрема.
За детали околу поставувањето на
поврзаната опрема погледнете во
упатствата за работа.
6
Повторете го чекорот 5 за да ја
поставите функцијата „Control
for HDMI“ и да ја прикажете
сликата на сета опрема за
репродукција што сакате да
ја користите.
Забелешка
Кога ќе го извлечете кабелот за HDMI или ќе го
промените поврзувањето, изведете ги чекорите
погоре.
Сепак, не треба да ги изведувате овие чекори ако
го користите приклучокот HDMI IN 1, IN 2 или
IN 3.
Исклучување на системот
Кога ќе го исклучите телевизорот со
копчето за исклучување/вклучување на
далечинскиот управувач на телевизорот,
ресиверот и поврзаната опрема автоматски
се исклучуваат.
Исто така, можете да го користите
далечинскиот управувач за да го исклучите
телевизорот.
Притиснете TV, потоа притиснете ?/1.
Телевизорот, ресиверот и поврзаната
опрема се исклучуваат.
Забелешки
• Поставете ја функцијата на склопката за
доводот на струја на вклучено пред да ја
користите функцијата за исклучување на
системот. За детали, погледнете во упатствата
за работа на телевизорот.
• Во зависност од состојбата на поврзаната
опрема, истата може да не се исклучи. За
детали, погледнете во упатствата за работа
на поврзаната опрема.
• Ако ја користите функцијата за исклучување
на системот со телевизор што не е на Sony,
програмирајте го далечинскиот управувач во
согласност со производителот на телевизорот.
70MK
Репродуцирање со еден допир
Кога ќе репродуцирате содржина на
опремата што е поврзана со ресиверот
преку поврзување со HDMI, ресиверот
се вклучува автоматски и се префрлува
на соодветниот HDMI влез.
Кога ќе го поставите „Pass Through“ на
„On“ или „Auto“, звукот и сликата може да
се емитуваат само од телевизорот, додека
ресиверот останува во режим на
подготвеност.
Започнете репродукција на
опремата за репродукција.
Користење на функцијата
за репродуцирање со еден
допир на видео камерата
1 Вклучете ја функцијата „Control for
HDMI“ и на ресиверот и на видео
камерата.
2 Поврзете ја видео камерата на еден
од приклучоците HDMI IN 1, IN 2 и IN 3
(страница 33).
Ако користите видео камера на Sony,
телевизорот се вклучува заедно со
ресиверот, а потоа видео камерата
автоматски почнува со репродукцијата.
Ако користите видео камера што не е на
Sony, извршете постојана репродукција
на видео камерата.
Забелешки
• Во зависност од телевизорот, почетокот
на содржината може да не се појави.
• Поврзете опрема како видео камера на Sony
што е опремена со функцијата за
репродуцирање со еден допир едноставно
со поврзување преку HDMI на приклучоците
HDMI IN 1, IN 2 и IN 3. Ако користите други
приклучоци HDMI IN, ресиверот може да не
се префрли на соодветниот влез. Во тој случај,
рачно изберете го влезот на којшто е поврзана
видео камерата.
Системска аудио контрола
Забелешка
Кога функцијата „Control for HDMI“ е поставена
на „On“, поставките „Audio Out“ во менито
HDMI Settings ќе се постави автоматски врз
основа на поставките во функцијата „Системска
аудио контрола“.
Audio Return Channel (ARC)
Ако телевизорот е компатибилен со Audio
Return Channel (ARC), поврзувањето преку
HDMI кабел исто така испраќа дигитален
аудио сигнал од телевизорот до ресиверот.
Не треба да направите посебна аудио врска
за слушање на звукот од телевизорот преку
ресиверот.
За детали, погледнете „Менување помеѓу
дигитално и аналогно аудио“ (страница 73).
Оптималниот квалитет на сликата
и звучното поле се избрани автоматски
во согласност со избраната сцена на
телевизорот.
За детали околу работата, погледнете ги
упатствата за работа на телевизорот.
Забелешка
Звучното поле може да не се префрли во
зависност од телевизорот.
Табела за преписка
Поставување на сцена
на телевизорот
Звучно поле
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Контрола на домашно кино
Ако со ресиверот е поврзан телевизор што
е компатибилен со функцијата „Контрола
на домашно кино“, на поврзаниот
телевизор се појавува икона за интернет
апликациите.
Можете да ги промените влезот на
ресиверот или звучните полиња со
користење на далечинскиот управувач на
телевизорот. Можете да го прилагодите
и нивото на јачината на звукот на
централниот звучник или на сабвуферот,
или да ги прилагодите поставките на
„Sound Optimizer“ (страница 61), „Dual
Mono“ (страница 92) или „A/V Sync“
(страница 93).
За да ја користите функцијата „Контрола на
домашно кино“ телевизорот мора да има
пристап до широкопојасна мрежа.
71MK
Користење на другите функции
Можете да го слушате звукот од телевизорот
од звучниците што се поврзани на
ресиверот преку едноставна операција. Исто
така, можете да ја прилагодите јачината
на звукот на ресиверот со користење на
далечинскиот управувач на телевизорот.
Функцијата „Системска аудио контрола“
можете да ја користите на следниот начин.
• Звукот од телевизорот се емитува преку
звучниците што се поврзани на
ресиверот кога ќе го вклучите
ресиверот додека звукот се емитува
преку звучникот на телевизорот. Ако го
исклучите ресиверот, звукот се емитува
од звучникот на телевизорот.
• Кога ќе ја прилагодите јачината на звукот
на телевизорот, функцијата „Системска
аудио контрола“ истовремено ја
прилагодува и јачината на звукот
на ресиверот.
Можете да управувате со оваа функција
и со користење на менито на телевизорот.
За детали, погледнете во упатствата за
работа на телевизорот.
Избор на сцена
Remote Easy Control
Можете да го користите далечинскиот
управувач на телевизорот за да управувате
со менито на ресиверот.
1
Вклучете ги ресиверот и двата
монитори.
2
Притиснете HDMI OUTPUT.
Секојпат кога ќе го притиснете копчето,
излезот се менува на следниов начин:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Може да користите и копчето
HDMI OUT на ресиверот.
Изберете го ресиверот (AV AMP)
што е препознаен од телевизорот.
Забелешки
• Ресиверот е препознаен како „Tuner (AV AMP)“
од телевизорот.
• Телевизорот мора да е компатибилен со менито
за поврзување.
• Во зависност од видот на телевизорот, некои
операции може да не се достапни.
Вклучување на мониторите
што емитуваат HDMI видео
сигнали
Кога двата монитори се поврзани на
приклучоците HDMI OUT A и HDMI OUT
B, можете да го насочите емитувањето
на овие два монитори со користење на
копчето HDMI OUTPUT на далечинскиот
управувач.
HDMI
OUTPUT
72MK
Емитување на HDMI сигнали
дури и кога ресиверот се
наоѓа во режим на
подготвеност
(Pass Through)
Можете да ги емитувате видео и аудио
сигналите од приклучокот HDMI IN на
телевизорот што е поврзан на приклучокот
HDMI OUT A дури и кога ресиверот
се наоѓа во режим на подготвеност.
Ако ја користите оваа функција додека
функцијата „Control for HDMI“ е поставена
на „On“, влезот на ресиверот е поставен во
согласност со операцијата на поврзаната
опрема, дури и кога ресиверот се наоѓа
во режим на подготвеност.
Кога ќе ја вклучите оваа функција,
направете ги поставките за „Pass Through“
според чекорите подолу.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „HDMI Settings“, потоа
притиснете
.
3
Изберете „Pass Through“, потоа
притиснете
.
4
Изберете го параметарот кој го
сакате, потоа притиснете
.
Параметар Објаснување
Auto
Кога телевизорот е вклучен
додека ресиверот се наоѓа
во режим на подготвеност,
ресиверот емитува HDMI
сигнали од приклучокот
HDMI OUT A на ресиверот.
Sony ја препорачува оваа
поставка ако користите
телевизор што е
компатибилен со „BRAVIA“
Sync. Оваа поставка штеди
струја во режимот на
подготвеност кога ќе се
спореди со поставката „On“.
Кога ресиверот се наоѓа во
режим на подготвеност, тој
постојано емитува HDMI
сигнали од приклучокот
HDMI OUT A на ресиверот.
Off
Ресиверот не емитува HDMI
сигнали кога се наоѓа во
режим на подготвеност.
Вклучете го ресиверот
за да уживате во изворот
на поврзаната опрема на
телевизорот. Оваа поставка
штеди струја во режимот
на подготвеност кога ќе се
спореди со поставката „On“.
Забелешки
• Поставката „Auto“ има влијание само кога
функцијата „Control for HDMI“ е поставена
на „On“. Ако функцијата „Control for HDMI“
е поставена на „Off“, ресиверот ги изведува
истите операции како и „Auto“ во „On“.
• Во режим на подготвеност кога друга функција
како Network Standby работи, потрошувачката
на струја не е намалена, дури и кога „Pass
Through“ е поставено на „Auto“.
Кога ќе ја поврзете опремата на
дигиталните и на аналогните влезни аудио
приклучоци на ресиверот, можете да го
поправате режимот за аудио влез на кој
било од нив, или да менувате од еден на
друг, во зависност од типот на материјал
кој сакате да го гледате.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
1
Изберете го влезниот извор
користејќи INPUT SELECTOR
на ресиверот.
2
Притиснете INPUT MODE
на ресиверот.
Избраниот режим за аудио влез се
појавува на прозорецот на екранот.
• AUTO
Им дава предност на дигиталните
аудио сигнали кога има и дигитално
и аналогно поврзување.
Ако не постојат дигитални аудио
сигнали, се избираат аналогни
аудио сигнали.
Кога е избран ТВ влез, им се дава
предност на сигналите Audio Return
Channel (ARC). Ако телевизорот не
е компатибилен со функцијата Audio
Return Channel (ARC), се избираат
дигиталните оптички аудио сигнали.
Ако функцијата „Control for HDMI“
не е вклучена на ресиверот
и телевизорот, функцијата Audio
Return Channel (ARC) не работи.
продолжува
73MK
Користење на другите функции
On
Менување помеѓу
дигитално и аналогно аудио
• OPT
Се појавува само кога на влезот
е назначен оптички приклучок
и автоматски го избира оптичкиот
приклучок.
• COAX
Се појавува само кога на влезот
е назначен коаксијален приклучок
и автоматски го избира
коаксијалниот приклучок.
• ANALOG
Го одредува влезот на аналогните
аудио сигнали во приклучоците
AUDIO IN (L/R).
Забелешки
• Врз основа на влезот, „------“ се појавува на
прозорецот на екранот и не може да се изберат
други режими.
• Кога се користи „2ch Analog Direct“, аудио
влезот е поставен на „Analog“. Не можете
да изберете други режими.
Користење други приклучоци
за аудио/видео влез
Можете повторно да доделите видео и/или
аудио сигнали на други приклучоци за влез.
Пример) Поврзете го приклучокот
OPTICAL OUT на DVD плеерот на
приклучокот OPTICAL IN 1 на ресиверот
кога сакате да ги внесете само дигиталните
оптички сигнали од DVD плеерот.
Поврзете го приклучокот за компонентно
видео на DVD плеерот на приклучоците
COMPONENT VIDEO IN 1 или
COMPONENT VIDEO IN 2 на ресиверот
кога сакате да ги внесете видео сигналите
од DVD плеерот.
1
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
.
2
Изберете „Input Settings“, потоа
притиснете
.
74MK
3
Изберете „Video Input Assign“
или „Audio Input Assign“, потоа
притиснете
.
4
Изберете ги аудио и/или видео
сигналите кои сакате да ги
назначите на секој влез.
Забелешки
• Можете да назначите влез на приклучоците
HDMI IN 1 до IN 8 во „Video Input Assign“ или
„Audio Input Assign“, истиот влезен приклучок
HDMI е назначен и на видео и на аудио влезот.
Ако сакате да назначите приклучок HDMI IN
или на видео или на аудио влез, прво назначете
влез на еден од приклучоците HDMI IN 1 до
IN 8 во „Video Input Assign“ или „Audio Input
Assign“. Потоа назначете приклучок HDMI IN
на „None“ или за „Video Input Assign“ или
„Audio Input Assign“, за оној влез за којшто не
сакате да го назначите приклучокот HDMI IN.
• Кога ракувате со ресиверот без да користите
GUI, можете да го промените назначувањето на
приклучок HDMI IN користејќи „H.V. ASSIGN“
или „H.A. ASSIGN“ во „INPUT“ (страница 110).
• Ако го промените назначувањето на приклучок
HDMI IN додека се користи функцијата
„Control for HDMI“, променете го влезот на
ресиверот на влезот на којшто е поврзана
опремата HDMI. Во спротивно функцијата
„Control for HDMI“ може да не работи
правилно.
• Ако го поставите назначувањето на приклучок
HDMI IN на „None“ во „Video Input Assign“
и „Audio Input Assign“, не можете да изберете
влезни сигнали преку влезот HDMI. Во тој
случај функцијата „Control for HDMI“ работи
само на опрема различна од ресиверот. Сепак,
ова не е дефект.
Име на влез
Видео влезни
приклучоци
кои може да
се назначат
DVD
GAME SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
SA-CD/CD
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
COMPONENT IN 2
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
HDMI IN 4 (GAME)
HDMI IN 5 (DVD)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
OPTICAL IN 1
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
OPTICAL IN 2 (TV)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
COAXIAL (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 1
(VIDEO 1)
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
HDMI IN 2 (BD)
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 3
(SA-CD/CD)
a
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 4 (GAME)
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 5 (DVD)
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI IN 6
(SAT/CATV)
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI IN 7
(VIDEO 3)
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
HDMI IN 8
(VIDEO 4)
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
* стандардна фабричка поставка
Забелешки
• Кога го назначувате дигиталниот аудио влез,
поставката INPUT MODE може да се промени
автоматски.
• Кога ќе назначите видео влез на компонентниот
или сложениот влез и аудио влез на влезот
HDMI, компонентните и сложените видео
сигнали не се емитуваат од приклучоците
HDMI OUT. Компонентните или сложените
видео сигнали се емитуваат од приклучоците
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT или
приклучокот MONITOR VIDEO OUT.
• Не можете да назначите различни
приклучоци HDMI на одделни
приклучоци за видео и аудио влез.
• Можете да назначите повеќе влезови на истиот
приклучок за HDMI IN. Сепак, ако ја користите
функцијата за репродуцирање со еден допир
на опремата што е поврзана на приклучокот
HDMI IN, се избира влезот што бил назначен
последниот пат.
75MK
Користење на другите функции
Аудио влезни
приклучоци
што може да
се назначат
BD
COMPONENT IN 1
(DVD)
Совети
Преглед за HDMI
Можете да вклучите преглед слика-вослика во живо на влезовите HDMI што
се поврзани на ресиверот. За влезот HDMI
IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 се прикажани до
4 прозорци за преглед.
Можете да избере поединечни HDMI
влезови користејќи го далечинскиот
управувач.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Притиснете PREVIEW (HDMI).
Се појавуваат до 4 PIP прозорци, секој
од нив ги прикажува влезните слики од
приклучоците HDMI IN.
2
За да ги замените сликите од PIP
прозорец со оние на главниот
екран, притиснете V/v за да
го изберете саканиот PIP
прозорец, потоа притиснете
.
Влезот HDMI на избраниот PIP прозорец
се прикажува на главниот прозорец.
76MK
• Оваа функција не функционира во следниве
случаи:
– Не е поврзан уред HDMI.
– Поврзан е одреден уред HDMI,
но неговото напојување е исклучено.
– На влезот се наоѓа неподдржан HDMIформат на видео (на пример, VGA, 480i, 576i,
4K, специфични типови 3D-сигнали
или сигнали од видео камера итн.).
– Тековниот влез не е HDMI.
– Кога се прикажува менито GUI
– Кога „Zone2 Out“ е поставено на „On“
– Кога „Fast View“ е поставено на „Off“
• Прозорецот за приказ на слика-во-слика во
живо од HDMI-влез ќе прикаже црн екран
под следните услови:
– На влезот се наоѓа неподдржан HDMIсигнал (на пример, 4K, специфични
типови 3D-сигнали итн.)
• Оваа функција е овозможена преку
технологијата Silicon Image InstaPrevue™.
Работење со ресиверот
користејќи паметен телефон
Можете да ракувате со ресиверот
користејќи паметен телефон опремен
со апликацијата „ES Remote“. Апликацијата
„ES Remote“ може бесплатно да се преземе
од App Store (за iPod touch/iPhone) или
Google Play (за телефони со Android).
(Easy Automation)
Покрај поставките за операциите на
ресиверот можете да зачувате и поставки
за плеерот или мониторот. Можете да ги
регистрирате тие поставки за операцијата
„one-touch“ и потоа повторно да ги
користите тие поставки, да уживате
во слушањето и гледањето содржини
во вашиот дом.
На пример, ако ги зачувате поставките во
сцената „1: Movie“, можете да се префрлите
на поставките на ресиверот во секое време
со едноставна операција на еден допир,
без да морате да се префрлите на секоја
поставка за „Input“, „Calibration Type“,
„Sound Field“ и „HDMI Out“ посебно.
EASY
AUTOMATION
Ставките за кои можете да ги зачувате
поставките и нивните зададени вредности
се следниве:
Поставка Зададена вредност
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Input
BD
SA-CD/CD No
Change
No
Change
Tuner
Preset
–
–
–
–
Поставка
Вредност поставена за „1: Movie“
Input
BD
Play
–
No Change
Player
Play
Operation
Play
Calibration Type
Sound Field
HD-D.C.S.
Interval
10s
10s
–
HDMI Out
HDMI OUT B
Party Mode
ON
Sound Field HD-D.C.S. Berlin
Multi
Philharmonic Stereo
Hall
No
Change
Sleep
No
Change
30 min.
Volume
No Change No Change –10 dB
30s
No
Change
Off
–30 dB
продолжува
77MK
Користење на другите функции
Зачувување поставки
за ресиверот и повторно
користење на тие поставки
истовремено
3
Поставка Зададена вредност
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Изберете го саканото мени,
потоа притиснете
.
HDMI Out No Change No Change No Change No Change
Мени
Објаснување
Party Mode No Change No Change On
Edit a saved
Scene
Ви овозможува да ги
прилагодите и зачувате
поставките според вашиот вкус.
Import Current
Settings
Ги вчитува тековните поставки
на ресиверот и ги зачувува во
Scene. „Input“и „Volume“ се
поставени на „No Change“.
No Change
Calibration No Change No Change No Change No Change
Type
Sound
No Change No Change Off
Optimizer
Normal
Equalizer
(All)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(Front)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(Center)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(SUR/SB)
No Change No Change No Change No Change
Equalizer
(Front
High)
No Change No Change No Change No Change
Main Zone No Change No Change No Change No Change
12V Trigger
Повторно користење на
поставките зачувани во Scene
1
Изберете „Easy Automation“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете Scene која ја сакате,
потоа притиснете
.
Зачувување на поставката
во Scene
1
Изберете „Easy Automation“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете Scene за која сакате
да ги зачувате поставките од
„1: Movie“, „2: Music“, „3: Party“
или „4: Night“, потоа притиснете
TOOLS/OPTIONS.
78MK
Забелешки
• Поставките што се зачувани како „No Change“
не се променети од тековните предности, дури
и ако повторно ја повикате операцијата Scene.
Изберете „Edit a saved Scene“, потоа тргнете го
означувањето од полето на ставка во екранот
за уредување за да поставите „No Change“.
• Кога повторно ќе ја повикате операцијата
Scene, се игнорираат поставките што не можат
да се применат.
• Кога „Main Zone 12V Trigger“ е поставено или
на „ON“ или на „OFF“ наместо „No Change“,
„12V Trigger“ под Zone Setup автоматски ќе
се смени на „Ctrl“.
Совет
Можете повторно да ги користите поставките
зачувани за „1: Movie“ или „2: Music“ директно со
притискање на EASY AUTOMATION 1 или EASY
AUTOMATION 2 на далечинскиот управувач.
Можете да препишете врз „1: Movie“ или
„2: Music“ со тековните поставки со држење
на EASY AUTOMATION 1 или EASY
AUTOMATION 2 за 3 секунди на истиот начин
кога избирате „Import Current Settings“ од
менито.
Употреба на тајмерот
за заспивање
Можете да го поставите ресиверот да се
исклучи автоматски во определено време.
SHIFT
Притиснете SLEEP за да го проверите
преостанатото време пред да се исклучи
ресиверот. Преостанатото време ќе се
појави на прозорецот на екранот. Ако
повторно притиснете на SLEEP, тајмерот
за заспивање се поставува на „OFF“.
Снимање со користење
на ресиверот
Може да снимате од аудио/видео уред
со користење на ресиверот. Погледнете во
упатството за работа што се испорачува
со вашата опремата за снимање.
Изберете „Watch“ или „Listen“
од главното мени, потоа
притиснете
.
2
Изберете ја опремата за
репродукција, потоа
притиснете
.
3
Подгответе ја опремата
за репродукција.
На пример, вметнете ја видео касетата
што сакате да ја копирате во
видеорекордерот.
4
Вметнете празна видео лента итн. во
опремата за снимање (VIDEO 1) за да
снимате.
SLEEP
Притиснете SHIFT, потоа
притиснете SLEEP.
Секојпат кога ќе притиснете SLEEP, екранот
циклично се менува на следниов начин:
Подгответе ја опремата
за снимање.
5
Започнете да снимате со
опремата за снимање, потоа
вклучете ја опремата за
репродукција.
Кога се користи тајмерот за заспивање,
„SLEEP“ засветува на прозорецот на
екранот на ресиверот.
79MK
Користење на другите функции
1
2
Промена на режимот за
команда на ресиверот
и далечинскиот управувач
Можете да го промените режимот за
команда (COMMAND MODE AV1 или
COMMAND MODE AV2) на ресиверот
и далечинскиот управувач.
Префрлете го режимот за команда
од фабричката зададена поставка
на соодветната поставка, ако истиот
далечински управувач случајно
контролира друга опрема на Sony, кога
го управувате ресиверот со далечинскиот
управувач што е испорачан со него.
Режимите за команда на ресиверот
и далечинскиот управувач се со
фабричката стандардна поставка
(COMMAND MODE AV2).
Ресиверот и далечинскиот управувач треба
да го користат истиот режим за команда.
Ако режимите за команда на ресиверот
и далечинскиот управувач се различни,
не можете да го користите далечинскиот
управувач за да управувате со ресиверот.
Кога режимот за команда е поставен на
„AV2“, на екранот се појавува
„C. MODE AV2“.
Кога режимот за команда е поставен
на „AV1“, на екранот се појавува
„C. MODE AV1“.
Промена на режимот за команда
на далечинскиот управувач
RM SET UP
?/1
SHIFT
1, 2
ENT/MEM
1
Промена на режимот за команда
на ресиверот
?/1
2CH/A.DIRECT
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите ресиверот.
Додека го држите 2CH/
A.DIRECT, притиснете ?/1
за да го вклучите ресиверот.
Притиснете ?/1 додека
притискате на RM SET UP.
Копчето SHIFT засветува и копчето
RM SET UP трепка.
2
Притиснете го нумеричкото
копче 1 или 2 додека трепка
копчето RM SET UP.
Кога ќе притиснете 1, режимот за
команда е поставен на COMMAND
MODE AV1. Кога ќе притиснете 2,
режимот за команда е поставен на
COMMAND MODE AV2.
Копчето RM SET UP засветува.
3
Притиснете ENT/MEM.
Копчето RM SET UP светка двапати,
а потоа процесот за поставување на
режимот за команда е завршен.
80MK
Користење на поврзување
со bi-засилувач
Ако не користите задни звучници за
опкружувачки звук и предни високи
звучници, можете да ги користите
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 на предните
звучници за да користите поврзување
со bi-засилувач.
Поврзување на звучниците
Преден
звучник (Д)
Преден
звучник (Л)
Hi
Lo
Lo
За детали, погледнете „Speaker Connection“
во менито Speaker Settings (страница 88).
Забелешки
• Направете ги поставките на bi-засилувачот
пред да ја изведете функцијата Auto Calibration.
• Ако ги направите поставките за bi-засилувачот,
поставките за нивото на звучникот, балансот
и стабилизаторот на задните звучници за
опкружувачки звук и предните високи
звучници стануваат неважечки и се
користат оние на предните звучници.
• Ако во шемата на звучници се поставени
и задните звучници за опкружувачки звук
и предните високи звучници, не можете да
ги поставите терминалите SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 за
поврзување со bi-засилувач.
• Кога ракувате со ресиверот без да користите
GUI, поставете го „SB ASSIGN“ на „BI-AMP“
во „SPEAKER“ (страница 109).
Поврзете ги приклучоците на страната
Lo (или Hi) на предните звучници на
терминалите FRONT A и поврзете ги
приклучоците на страната Hi (или Lo)
на предните звучници на терминалите
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2. Проверете дали
металните делови на Hi/Lo прикачени за
звучниците се отстранети од нив за да се
избегне дефект на ресиверот.
81MK
Користење на другите функции
Hi
Поставување на звучниците
Враќање на фабричките
зададени поставки
Можете да ги избришете сите зачувани
поставки и да го вратите ресиверот
на фабричките зададени поставки со
изведување на следната постапка.
Оваа постапка може да се користи и за
иницијализирање на ресиверот пред
неговата употреба за првпат.
?/1
TONE MODE
2CH/A.DIRECT
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите ресиверот.
2
Додека го држите TONE MODE
и 2CH/A.DIRECT, притиснете ?/1
за да го вклучите ресиверот.
3
Ослободете ги TONE MODE
и 2CH/A.DIRECT после неколку
секунди.
На прозорецот на екранот некое време
се појавува „CLEARING...“, потоа
преминува во „CLEARED!“.
Промените или прилагодувањата
на поставките сега се ресетирани
на зададените.
Забелешка
Целосното бришење на меморијата трае неколку
минути. Не исклучувајте го ресиверот додека на
екранот не се појави „CLEARED!“.
82MK
1
Прилагодување на поставките
Употреба на менито
за поставки
Изберете „Settings“ од главното
мени, потоа притиснете
за
да го внесете режимот на
менито.
Списокот на менито за поставки се
прикажува на телевизискиот екран.
Можете да ги прилагодите разните
поставки за звучници, ефекти на
опкружување, повеќе зони итн. со
користење на менито за поставки.
2
Изберете ја саканата ставка од
менито, потоа притиснете
за
да пристапите до ставката од
менито.
Пример: Кога ќе изберете „Audio Settings“.
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
3
Изберете го саканиот параметар,
потоа притиснете
за да
внесете.
Враќање на претходниот екран
Притиснете RETURN/EXIT O.
Излез од менито
Притиснете HOME за да го прикажете
главното мени, потоа повторно
притиснете HOME.
продолжува
83MK
Прилагодување на поставките
V/v/B/b,
Список на менито за поставки
Settings
Easy Setup
(страница 86)
Speaker Settings
(страница 86)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
Front Reference Type
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Center Speaker Lift Up
Speaker Setup
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(страница 91)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Внесете име)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(страница 94)
Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
HDMI Settings
(страница 97)
(Внесете име)
Subwoofer Level
Audio Out
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Priority
Fast View
Input Settings
(страница 99)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
84MK
Network Settings
(страница 100)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Internet Services
Settings
(страница 101)
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(страница 102)
Zone Control
System Settings
(страница 104)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Прилагодување на поставките
Software License
Network Update
(страница 105)
85MK
Easy Setup
Speaker Settings
Изведува повторно Easy Setup за да ги
направи основните поставки. Следете ги
упатствата на екранот (страница 41).
Можете да поставите ваша средина за
гледање (со системот на звучници што
го користите), рачно или автоматски.
Auto Calibration
Јa изведува функцијата D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration). Оваа функција
ви овозможува да изведете автоматска
калибрација, како на пример, проверка
на поврзувањето на секој звучник
и ресиверот, прилагодување на нивото
на звучниците и автоматско мерење на
растојанието на секој звучник до местото
на седење.
Calibration Matching
Кога се изведува Auto Calibration оваа
функција работи автоматски, израмнувајќи
го растојанието и нивото на десните
и левите звучници. Можете да ја поставите
оваа функција само откако ќе заврши
процесот за мерење DCAC и се зачувани
резултатите од мерењето DCAC.
Поставката е важечка додека не
ја промените.
Забелешка
Резултатите од претходното мерење ќе бидат
заменети со тековните резултати. Тековните
резултати ќе се зачуваат на избраната позиција.
Прочитајте „Забелешки за Speaker Settings (Auto
Calibration)“ во „7: Поставување на ресиверот со
употреба на Easy Setup“ (страница 41).
Auto Calibration Setup
Ви овозможува да регистрирате три шеми
за „Position“, во зависност од местото на
седење, содржината на слушање и условите
за мерење.
Можете да го изберете и видот на
калибрација за да надоместите за
секој звучник.
86MK
Position
Можете да регистрирате повеќе од еден сет
на поставки за средината на слушање или
повторно да користите некој сет на поставки.
Изберете „Position“ за којашто сакате да ги
регистрирате резултатите од мерењето во
екранот Auto Calibration Setup.
• Pos.1
• Pos.2
• Pos.3
Вид на надоместување
за звучниците
Можете да го изберете видот на
надоместување што треба да се користи
со звучниците за секоја Position.
1 Изберете „Position“ за којашто сакате да
го поставите видот за надоместување
за звучниците, потоа притиснете
.
2 Изберете го саканиот „Calibration Type“,
1 Изберете ја „Position“ што сакате да ја
именувате, потоа притиснете
.
2 Изберете „Name In“, потоа
притиснете
.
На екранот се појавува тастатура.
3 Притиснете V/v/B/b и
за да
изберете еден знак по друг.
Automatic Phase Matching
Ви овозможува да ја поставите функцијата
A.P.M. (Automatic Phase Matching) во
функцијата D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) (страница 86).
Ги калибрира карактеристиките за фаза
на звучниците и дава добро координиран
опкружувачки простор.
x Off
Не вклучувајте ја функцијата A.P.M.
x Auto
Автоматски ја вклучува или исклучува
функцијата A.P.M.
Забелешки
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
– Слушалките се поврзани.
– Не е изведено „Auto Calibration“.
• Ресиверот може да репродуцира сигнали на
пониска примерна фреквенција од вистинската
фреквенција на влезните сигнали, во зависност
од аудио форматот.
Забелешка
Не можете да поставите „Calibration Type“ за
„Position“ за кои не се регистрирани резултати од
мерењето.
87MK
Прилагодување на поставките
потоа притиснете
.
• Full Flat
Мерењето на фреквенција од секој
звучник го прави еднолично.
• Engineer
Ја поставува фреквенцијата да одговара
на стандардот за соба за слушање на
Sony.
• Front Reference
Ги приспособува карактеристиките на
сите звучници да соодветствуваат на
карактеристиките на предните
звучници.
• Off
Ја исклучува Auto Calibration на
стабилизаторот.
Именување на Position
Speaker Connection
Ви овозможува да го прилагодите секој
звучник рачно. Исто така, можете да ги
прилагодите нивоата на звучникот откако
е завршена операцијата Easy Setup.
Speaker Settings е само за тековната „Position“.
Можете да ги направите следните поставки
користејќи го волшебникот.
Speaker Pattern
Ви овозможува да ја изберете шемата на
звучници за системот на звучници што
го користите.
Surround Back Assign
Ви овозможува да ги поставите
терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 за поврзување
со bi-засилувач или зона 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x Front B
x No Assign
Забелешка
Ако во шемата на звучници се поставени задните
звучници за опкружувачки звук или предните
високи звучници, не можете да ги поставите
терминалите SURROUND BACK/FRONT HIGH/
FRONT B/ZONE 2 за поврзување со bi-засилувач
или зона 2.
Center Speaker Lift Up
Со користење на предните високи
звучници, можете да го подигнете звукот
од централниот звучник до висина која
е соодветна на висината на екранот,
овозможувајќи ви природна претстава,
без неудобност.
x 1~10
x Off
Забелешка
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Слушалките се поврзани.
– Нема централен звучник.
– Нема предни високи звучници.
– Се користи звучното поле на
двоканалниот режим.
– Се користи звучното поле за музика.
– Се користи звучното поле „Multi Stereo“.
Speaker Setup
Ви овозможува рачно да го прилагодите
секој звучник во екранот „Manual Setup“.
Исто така, можете да ги прилагодите
нивоата на звучникот откако е завршена
операцијата „Auto Calibration.
Изберете „Level/Distance/Size“,
потоа притиснете
.
За да го прилагодите нивото
на звучникот
Можете да го прилагодите нивото на секој
звучник (централен, лев/десен звучник за
опкружувачки звук, заден лев/десен
звучник за опкружувачки звук, преден
висок лев/десен, сабвуфер).
1 Изберете го звучникот на екранот за
кој сакате да го прилагодите нивото,
потоа притиснете
.
88MK
2 Изберете „Level“, потоа притиснете
.
Можете да го прилагодувате нивото од
–20 dB до +10 dB во интервали од 0,5 dB.
Можете да го прилагодите нивото
на предниот лев звучник од
FL–10,0 dB до FL+10,0 dB во интервали
од 0,5 dB. Исто така, можете да го
прилагодувате нивото на предниот
десен звучник од FR–10,0 dB до
FR+10,0 dB во интервали од 0,5 dB.
Прилагодување на растојанието
од седечката положба до секој
звучник
Можете да го прилагодите растојанието
од седечката положба до секој звучник
(преден лев/десен, централен, лев/десен
звучник за опкружувачки звук, заден лев/
десен звучник за опкружувачки звук,
преден висок лев/десен, сабвуфер).
за кој сакате да го прилагодите
растојанието, потоа притиснете
.
2 Изберете „Distance“, потоа
притиснете
.
Можете да го прилагодувате
растојанието од 1,0 метар до 10,0 метри
(3 стапки 3 инчи до 32 стапки 9 инчи)
во интервали од 1 cm (1 инч).
Прилагодување на големината
на секој звучник
Можете да ја прилагодите големината
на секој звучник (преден лев/десен,
централен, лев/десен звучник за
опкружувачки звук, заден лев/десен
звучник за опкружувачки звук, преден
висок лев/десен).
Забелешки
• Кога се поврзани слушалките, Size и Distance
не може да се постават.
• Задните звучници за опкружувачки звук
ќе бидат поставени на истата поставка како
онаа на звучниците за опкружувачки звук.
• Кога предните звучници се поставени на
„Small“, централните, звучниците за
опкружувачки звук, задните звучници
за опкружувачки звук и предните високи
звучници исто така автоматски се поставуваат
на „Small“.
• Ако не го користите сабвуферот, предните
звучници автоматски се поставуваат на „Large“.
Прилагодување на преодната
фреквенција на секој звучник
Ви овозможува да ја поставите преодната
фреквенција на басот на звучниците што
е поставена на „Small“ во менито Size.
Измерената преодна фреквенција на
звучникот е поставена за секој звучник
по „Auto Calibration“.
1 Изберете „Crossover Frequency“,
потоа притиснете
1 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да ја прилагодите
големината, потоа притиснете
.
• Large
Ако поврзете големи звучници кои
ефективно ќе репродуцираат бас
фреквенции, изберете „Large“.
Нормално изберете „Large“.
• Small
Ако звукот е изобличен или ако
чувствувате недостаток на ефекти
на опкружување кога го користите
повеќеканалниот опкружувачки звук,
изберете „Small“ за да ги активирате
колата за пренасочување на басот и за
да излезат бас фреквенциите од секој
канал од сабвуферот или други
звучници „Large“.
.
.
2 Изберете го звучникот на екранот
за кој сакате да ја прилагодите
преодната фреквенција.
3 Поставете ја преодната фреквенција
на избраниот звучник.
продолжува
89MK
Прилагодување на поставките
1 Изберете го звучникот на екранот
2 Изберете „Size“, потоа притиснете
Забелешки
• Оваа функција не работи кога се поврзани
слушалките.
• Задните звучници за опкружувачки звук ќе
бидат поставени на истата поставка како онаа
на звучниците за опкружувачки звук.
Test Tone
Ви овозможува да го изберете тонот
за тестирање на екранот Test Tone.
Емитување тон за тестирање
од секој звучник
Можете по редослед да го произведете
тонот за тестирање од звучниците.
1 Изберете „Test Tone“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот Test Tone.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• Auto
Тонот за тестирање излегува од секој
звучник по редослед.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH, SW
* „SB“ се појавува кога е поврзан само еден
заден звучник за опкружувачки звук.
Можете да изберете кои звучници ќе го
произведуваат тонот за тестирање.
3 Прилагодете го „Level“, потоа
притиснете
.
Емитување тон за тестирање
од соседни звучници
Можете да емитувате тон за тестирање
од соседни звучници за да го прилагодите
балансот помеѓу звучниците.
1 Изберете „Phase Noise“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот Phase Noise.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се појавуваат кога
е поврзан само еден заден звучник
за опкружувачки звук.
Ви овозможува да емитувате тон за
тестирање последователно од
соседни звучници.
Некои ставки може да не се прикажани,
во зависност од поставувањето на
шемата на звучници.
3 Прилагодете го „Level“, потоа
притиснете
.
Емитување на изворниот звук
од соседни звучници
Можете да го емитувате изворниот звук
од соседни звучници за да го прилагодите
балансот помеѓу звучниците.
1 Изберете „Phase Audio“, потоа
притиснете
.
Се појавува на екранот Phase Audio.
2 Прилагодете го параметарот, потоа
притиснете
.
• Off
• FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB*, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL*, SBL/SL, SL/FL, LH/RH,
FL/SR, SL/FR, FL/RH, LH/FR
* „SR/SB“ и „SB/SL“ се појавуваат кога
е поврзан само еден заден звучник
за опкружувачки звук.
Ви овозможува да емитувате 2-канален
изворен звук од предните звучници
(наместо тон за тестирање)
последователно од соседни звучници.
Некои ставки може да не се
прикажани, во зависност од
поставувањето на шемата на звучници.
3 Прилагодете го „Level“, потоа
притиснете
90MK
.
Distance Unit
Ви дозволува да ја изберете единицата
мерка за поставување на растојанија.
x meter
Audio Settings
Можете да ги прилагодите поставките
за аудио според вашиот вкус.
Растојанието се прикажува во метри.
x feet
Растојанието се прикажува во стапки.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Функцијата D.L.L. е технологија во
сопственост на Sony која дозволува
дигитални аудио сигнали со низок
квалитет и аналогни аудио сигнали да се
репродуцираат со високо квалитетен звук.
x Off
x Auto 1
Оваа функција е достапна за аудио
формати со загубена компресија
и аналогни аудио сигнали.
Оваа функција е достапна за линеарни
PCM сигнали, како и аудио формати со
загубена компресија и аналогни аудио
сигнали.
Забелешки
• Оваа функција може да не работи, во зависност
од содржината преку USB уред или домашна
мрежа.
• Оваа функција функционира кога е избрано
„A.F.D. Auto“. Сепак, оваа функција не
работи во следниве случаи.
– Се добиваат линеарни PCM сигнали со
одмерна фреквенција поинаква од 44,1 kHz.
– Се примаат сигналите Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio,
or DTS-HD High Resolution Audio.
91MK
Прилагодување на поставките
x Auto 2
Sound Optimizer
Ви овозможува да ја поставите функцијата
за оптимизација на звукот (страница 61).
x Off
x Main/Sub
Звукот на главниот јазик ќе излезе
низ предниот лев звучник, а звукот на
подјазикот ќе излезе низ предниот десен
звучник, истовремено.
x Main
x Low
Ќе излезе звукот на главниот јазик.
x Normal
x Sub
Equalizer
Ви овозможува да го прилагодите нивото
на бас и висок звук на секој звучник
(страница 62).
Subwoofer Muting
Ви овозможува да спречите емитување
на сигнали преку приклучоците
SUBWOOFER.
x Off
Приклучоците SUBWOOFER емитуваат
сигнали.
Ќе излезе звукот на подјазикот.
Dynamic Range Compressor
Ви овозможува компресирање на
динамичкиот опсег на звучниот запис.
Ова може да биде корисно кога сакате
да гледате филмови со низок глас, доцна
навечер. Компресијата на динамички опсег
е можна само со извори на Dolby Digital
и Dolby TrueHD.
x Off
Динамичкиот опсег не е компресиран.
x Auto
x On
Динамичкиот опсег е компресиран
автоматски кога е поставено знаменце на
изворот на звук што препорачува Dynamic
Range Compressor.
Забелешка
x On
Приклучоците SUBWOOFER не емитуваат
сигнали.
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Слушалките се поврзани.
– Избран е „2ch Analog Direct“.
– Избран е „2ch Stereo“.
– Избрана е шема на звучници без сабвуфер.
Dual Mono
Ви овозможува да го изберете саканиот
јазик кога го слушате двојното аудио од
дигиталниот пренос, кога е достапно. Оваа
карактеристика функционира само за
извори на Dolby Digital.
92MK
Динамичкиот опсег е компресиран како
што е наменето од страна на инженерот
за снимање.
Subwoofer Low Pass Filter
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите филтерот за ниски фреквенции
на сабвуферот. Можете независно да ја
поставите функцијата за секој влез на кој
е назначен приклучок за аудио влез.
Вклучете ја функцијата ако поврзете
сабвуфер без функцијата за преодна
фреквенција.
x Off
Не го вклучува филтерот за ниски
фреквенции.
x On
Секогаш го вклучува филтерот за ниски
фреквенции, а граничната вредност е 120 Hz.
Забелешка
• Оваа функција не работи во следниот случај.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
A/V Sync (Ги синхронизира аудио
и видео излезот)
x HDMI Auto
Временскиот јаз помеѓу аудио излезот
и визуелниот приказ за мониторот поврзан
преку поврзување со HDMI ќе биде
прилагоден автоматски врз основа на
информациите за телевизорот. Оваа
карактеристика е достапна само кога
мониторот ја поддржува функцијата
A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Можете да го прилагодите одложувањето
од 0 ms до 300 ms во интервали од 10 ms.
Забелешка
Во зависност од аудио форматот, ресиверот
може да репродуцира сигнали на пониска
примерна фреквенција од вистинската
фреквенција на влезните сигнали.
Ви овозможува да го одредите влезниот
режим за влезните дигитални сигнали
на приклучоците DIGITAL IN или
приклучоците HDMI IN.
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
x PCM
Кога се избрани сигналите од приклучокот
DIGITAL IN, сигналите PCM добиваат
предност (за да се спречат пречки кога
ќе започне репродукцијата). Сепак, кога на
влезот се наоѓаат други сигнали, може да не
се емитува звук во зависност од форматот.
Во тој случај, поставете ја оваа ставка
на „Auto“.
Кога се избрани сигналите од приклучокот
HDMI IN, се емитуваат само сигналите
PCM од поврзаниот плеер. Кога се примаат
сигнали од друг формат, поставете ја оваа
ставка на „Auto“.
x Auto
Автоматски го менува влезниот режим
меѓу Dolby Digital, DTS или PCM.
Забелешки
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Избран е аналогниот влезен режим.
– Се користи „2ch Analog Direct“.
• Дури и кога „Decode Priority“ е поставено
на „PCM“, почетокот на звукот може да не се
емитува бидејќи се репродуцираат сигнали
на CD.
Sound Field
Ви овозможува да изберете звучен сигнал
што се применува на влезните сигнали. За
детали, погледнете „Уживање во звучни
ефекти“ (страница 57).
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
93MK
Прилагодување на поставките
Ви овозможува да го одложите аудио
излезот за да го намалите временскиот јаз
помеѓу аудио излезот и визуелниот приказ.
Оваа функција е корисна кога користите
голем LCD или плазма монитор или
проектор.
Можете независно да ја поставите
функцијата за секој влез.
Decode Priority (Приоритет за
декодирање на дигитален
аудио влез)
Video Settings
Можете да ги прилагодите поставките за видео.
Resolution (Претворање на видео сигнали)
Ви дозволува да ја претворите резолуцијата на аналогните видео влезни сигнали и да ги
емитувате променетите сигнали.
x Direct
Ви дозволува директно емитување на
аналогните видео влезни сигнали.
x 480p/576p
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Кога монитор HDMI е поврзан со HDMI OUT ON
Мени за
поставки
„Resolution“
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Излез од
Приклучоци
HDMI OUT
Влез од
Приклучоци HDMI IN
Приклучоци
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR VIDEO
OUT
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
aа)
z
–
Приклучоци VIDEO IN
aа)
–
z
Приклучоци HDMI IN
z
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
aб)
z
–
Приклучоци VIDEO IN
aб)
–
z
Кога монитор HDMI не е поврзан со HDMI OUT OFF
Мени за
поставки
„Resolution“
Direct
94MK
Излез од
Приклучоци
HDMI OUT
Влез од
Приклучоци
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR VIDEO
OUT
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
z
–
Приклучоци VIDEO IN
–
–
z
Мени за
поставки
„Resolution“
Auto
480i/576i,
480p/576p
720p, 1080i
1080p
Излез од
Приклучоци
HDMI OUT
Влез од
Приклучоци
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR VIDEO
OUT
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
480i/576i
a
Приклучоци VIDEO IN
–
480i/576i
z
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
aб)
a
Приклучоци VIDEO IN
–
aб)
z
Приклучоци HDMI IN
–
–
–
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
–
aв)
–
Приклучоци VIDEO IN
–
aв)
z
–
–
–
–
z
–
Приклучоци VIDEO IN
–
–
z
z : Видео сигналите се емитуваат без претворање и обработка на видео.
a : Видео сигналите се емитуваат. (Вредностите на резолуцијата се прикажани кога видео сигналите
се емитуваат во одредена резолуција.)
aа):Видео сигналите се претвораат автоматски на оптимална резолуција што ја поддржува
поврзаниот монитор, а потоа се емитуваат.
aб):Видео сигналите се емитуваат со резолуцијата што е наведена во менито „Resolution“.
aв):Видео сигналите се емитуваат со резолуцијата што е наведена во менито „Resolution“.
Видео сигналите што се заштитени со Macrovision се емитуваат со резолуција 480p/576p.
– : Видео сигналите не се емитуваат.
Забелешки
• Ако изберете резолуција која поврзаниот
телевизор не ја поддржува во менито
„Resolution“, сликите од телевизорот не може
да се емитуваат правилно.
• Претворената излезна HDMI слика не
поддржува „x.v.Color“, Deep Color и 3D.
95MK
Прилагодување на поставките
Приклучоци HDMI IN
Приклучоци
COMPONENT VIDEO IN
Playback Resolution
Оваа функција бара содржини преку USB уред, домашна мрежа и интернет видео.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Мени за
поставки
„Playback
Resolution“
Излезна Приклучоци Приклучоци
видео HDMI OUT
MONITOR
резолуција
COMPONENT
VIDEO OUT
Приклучок
MONITOR
VIDEO OUT
Приклучоци
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
OUT
Приклучок
ZONE 2
VIDEO OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (стандардна
фабричка поставка)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Ако репродуцирате содржина што е заштитена со Macrovision, ресиверот може да ја емитува сликата
со ниска резолуција или може да се прикаже порака дека не може да се емитуваат видео сигнали.
Забелешки
• Ако се појави пораката за предупредување
„Video cannot be output from this jack.“,
изведете ја следната постапка.
1Изберете „BD“ како влез за главната зона.
2Поставете „Playback Resolution“ на „480i/
576i“ или „480p/576p“.
• Кога не се емитува слика, а репродуцирате
преку USB уред, домашна мрежа или интернет
видео од менито Watch/Listen, изведете ја
следната постапка.
1Изберете „BD“ како влез за главната зона.
2Поставете го „Playback Resolution“ на помала
резолуција.
96MK
3D Output Settings
Оваа функција бара содржини преку USB
уред, домашна мрежа и интернет видео.
x Auto
Изберете го ова за да се прикажува 3D
компатибилна содржина во 3D.
x Off
Изберете го ова за да се прикажува
целата содржина во 2D.
TV Type
Оваа функција бара содржини преку USB
уред, домашна мрежа и интернет видео.
HDMI Settings
Можете да ги прилагодите бараните
поставки за опремата поврзана на
приклучоците HDMI.
Subwoofer Level
Ви овозможува да го поставите нивото
на сабвуферот на 0 dB или +10 dB кога
сигналите PCM се внесуваат преку
поврзување со HDMI. Можете независно
да го поставите нивото за секој влез на кој
е назначен приклучок за HDMI.
x 0 dB
x Auto
x 4:3
x +10 dB
Изберете го ова кога се поврзувате со
телевизор со голем екран или со телевизор
со функција на широк режим.
Изберете го ова кога се поврзувате со
телевизор со екран 4:3 без функција
на широк режим.
Screen Format
Оваа функција бара содржини преку USB
уред, домашна мрежа и интернет видео.
x Original
Изберете го ова кога се поврзувате со
телевизор со функција на широк режим.
Прикажува слика на екран 4:3 во
пропорција на приказ 16:9 дури
и на телевизор со голем екран.
x Fixed Aspect Ratio
Ја менува големината на сликата за да
соодветствува со големината на екранот
со пропорција на приказ на оригиналната
слика.
Автоматски го поставува нивото на 0 dB
или +10 dB, во зависност од протокот на
аудио.
Audio Out
Ви овозможува да го поставите
емитувањето на HDMI аудио сигнали од
опремата за репродуцирање што е поврзана
на ресиверот преку поврзување со HDMI.
x TV+AMP
Звукот излегува од звучникот на
телевизорот и од звучниците поврзани
на ресиверот.
Забелешки
• Квалитетот на звукот на опремата за
репродуцирање зависи од квалитетот на
звукот на телевизорот, како бројот на канали
и одмерната фреквенција итн. Ако телевизорот
има стерео звучници, звукот кој излегува од
ресиверот исто така се наоѓа во стерео, како
оној на телевизорот, дури и ако
репродуцирате повеќеканален извор.
• Кога го поврзувате ресиверот на видео уред
(проектор итн.), може да не излегува звук од
ресиверот. Во овој случај, изберете „AMP“.
продолжува
97MK
Прилагодување на поставките
x 16:9
• Кога нема да изберете приклучок HDMI за влез
како аудио влез во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings, звукот не се емитува
од телевизорот.
x AMP
HDMI аудио сигналите од опремата
за репродуцирање излегуваат само до
звучниците што се поврзани на ресиверот.
Повеќеканалниот звук може да се
репродуцира таков каков што е.
Забелешка
Кога „Control for HDMI“ е поставено на „On“,
„Audio Out“ може да се промени автоматски.
Control for HDMI
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што ја контролира
опремата поврзана на приклучокот HDMI
користејќи HDMI-кабел.
x Off
x On
Забелешка
Оваа функција е вклучена само кога „Zone2 Out“
е поставено на „Off“.
Pass Through
Ви овозможува да емитувате HDMI
сигнали до телевизорот, дури и кога
ресиверот се наоѓа во режим на
подготвеност. За детали, погледнете
„Емитување на HDMI сигнали дури и кога
ресиверот се наоѓа во режим на
подготвеност (Pass Through)“
(страница 72).
x Off
Zone2 Out
Ви овозможува да ги вклучите или исклучите
приклучоците HDMI ZONE 2 OUT.
x Off
x On
Priority
Ви овозможува да го поставите
приоритетот кога ќе го изберете истиот
влез за главната зона и зоната 2.
x Main & Zone 2
Можете да уживате во истиот влез во
главната зона и зоната 2. Сепак, може да
дојде до пречки на аудио и видео сигналите
во главната зона и зоната 2.
x Main Only
Можете да уживате во добар квалитет на
аудиото и видеото во главната зона. Нема
излез во зона 2.
Забелешка
Оваа функција е вклучена само кога „Zone2 Out“
е поставено на „On“.
Fast View (Брзо менување на HDMI)
Ви овозможува да ја поставите операцијата
за Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 и IN 4 ја поддржуваат
функцијата Fast View.
x Auto
Можете побрзо да изберете влез HDMI
од нормалниот избор.
x Off
x On
Оваа функција и функцијата „Preview
for HDMI“ не се достапни.
x Auto
Забелешка
Оваа функција е вклучена само кога „Zone2 Out“
е поставено на „Off“.
98MK
x HDMI
Input Settings
Можете да ги прилагодите поставките за
поврзувања на ресиверот и другата опрема.
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
x Digital
OPT IN 1/2, COAX IN, None
x Analog
Input Edit
Ви овозможува да ги поставите следните
ставки за секој влез.
x Watch/Listen
x Icon
Ја поставува иконата прикажана во менито
Watch/Listen.
Video Input Assign
Ви овозможува да ги поставите
приклучоците за влез на видео
што се назначени на секој влез.
За детали, погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез“
(страница 74).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8, None
x Component
Прилагодување на поставките
Поставува дали некој влез се прикажува
на менито Watch или менито Listen.
– Watch: Прикажува влез во менито Watch.
– Listen: Прикажува влез во менито Listen.
– Watch/Listen: Прикажува влез во менијата
Watch и Listen.
– Hidden: Не прикажува влез во ниедно од
менијата Watch и Listen. Кога ќе изберете
влез, можете да прескокнете влез што
е поставен на „Hidden“.
Стандардна фабричка поставка
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Стандардна фабричка поставка
x Name
Го поставува името прикажано во менито
Watch/Listen.
Забелешка
Не можете да поставите влез што е поставен на
„Hidden“ или „HIDDEN“ во „INPUT SKIP ?“ во
„INPUT“ (страница 110) без користење на GUI,
дури и ако користите INPUT SELECTOR на
ресиверот.
Audio Input Assign
Ви овозможува да ги поставите
приклучоците за влез на аудио што
се назначени на секој влез.
За детали, погледнете „Користење други
приклучоци за аудио/видео влез“
(страница 74).
99MK
x Auto Access Permission
Network Settings
Можете да ги прилагодите поставките
за мрежата.
Internet Settings
Ви овозможува да ги проверите или
промените поставките за мрежата.
Можете да ги промените поставките за
следните ставки, рачно или автоматски.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Претходно поврзете го ресиверот на
мрежата. За детали, погледнете „5:
Поврзување со мрежата“ (страница 39).
Поставува дали да се дозволи автоматски
пристап од ново откриен DLNA контролор.
Renderer Access Control
Ви овозможува да поставите дали да се
прифатат командите од DLNA контролори.
External Control
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што го контролира
ресиверот од „ES Remote“ на домашната
мрежа.
x Off
x On
LAN Port Activation
Ви овозможува да изберете дали да ја
вклучите секоја порта за LAN на задната
табла.
Меѓу четирите порти за LAN на задната
табла, проверете ги портите што сакате
да ги вклучите. Ресиверот ќе ги користи
вклучените порти за да пристапи до мрежа.
Исклучувајќи ги некористените порти
можете да ја намалите потрошувачката
на струја. Портите што не се поврзани на
рутер или центар за поврзување ќе бидат
посивени.
Connection Server Settings
Ви овозможува да поставите дали да се
прикаже поврзаниот DLNA сервер.
Renderer Options
x Renderer Name
Го прикажува името на изведувачот
на ресиверот.
100MK
Network Standby
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што ги вклучува
центрите за поврзување на задната
страна на ресиверот и дозволува мрежен
контролор, „ES Remote“ итн., да го
контролира ресиверот дури и кога е во
режим на подготвеност. Во мрежниот
режим на подготвеност, времето за почеток
на GUI и мрежната функција ќе се намали
откако ресиверот е вклучен.
x Off
Режимот Network Standby е исклучен
и ресиверот влегува во нормалниот режим
на подготвеност кога е во режим на
подготвеност.
x On
Режимот Network Standby е вклучен
и ресиверот влегува во режимот Network
Standby кога е во режим на подготвеност.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Ви овозможува да ја поставите или
промените лозинката за функцијата
за родителска контрола. Лозинката ви
дозволува да поставите ограничување
на репродукцијата на интернет видео.
Parental Control Area Code
Репродуцирањето на некои интернет видеа
може да се ограничи според географската
област. Сцените може да се блокираат или
заменат со други сцени.
Поставете ја функцијата во согласност
со упатствата на екранот.
Област
Код
Област
2046
Австрија
2427
Пакистан
2044
Аргентина
2428
Полска
2057
Белгија
2436
Португалија
2200
Грција
2489
Русија
2115
Данска
2501
Сингапур
2248
Индија
2543
Тајван
2238
Индонезија
2528
Тајланд
2239
Ирска
2424
Филипини
2254
Италија
2165
Финска
2093
Колумбија
2376
Холандија
2304
Кореjа
2219
Хонг Конг
2333
Луксембург
2090
Чиле
2363
Малезија
2086
Швајцарија
2390
Нов Зеланд
2499
Шведска
2379
Норвешка
2149
Шпанија
Репродуцирањето на некои интернет видеа
може да се ограничи според возраста
на корисниците. Сцените може да се
блокираат или заменат со други сцени.
Поставете ја функцијата во согласност
со упатствата на екранот.
Internet Video Unrated
Ви овозможува да поставите дали да се
репродуцираат нерангирани интернет
видеа.
x Allow
Го дозволува репродуцирањето на
нерангирани видеа преку интернет.
x Block
Ја блокира репродукцијата на нерангирани
видеа преку интернет.
101MK
Прилагодување на поставките
Код
Internet Video Parental Control
Ако сакате да ја прилагодите јачината на
звукот за зоната 2 во зоната 2 со користење
на далечинскиот управувач, погледнете во
„Работење со ресиверот од друга зона
(операции на ZONE 2)“ (страница 67).
Zone Settings
Можете да ги прилагодите поставките
за главната зона, зона 2.
1 Изберете ја зоната за која сакате да ја
прилагодите јачината на звукот, потоа
притиснете
.
Zone Control
2 Изберете „Volume“, потоа
Вклучување или исклучување
на напојувањето во зона 2
притиснете
.
3 Прилагодете ја јачината на звукот,
Можете да ја вклучите или исклучите
работата на зона 2.
потоа притиснете
.
1 Изберете ја зоната што сакате да
ја вклучите или исклучите, потоа
притиснете
.
Zone Setup
2 Изберете „On“ или „Off“, потоа
притиснете
• On
• Off
Претходно поставување
на јачината на звукот во
главната зона/зоната 2
.
Можете претходно да ја поставите јачината
на звукот при вклучувањето на
напојувањето за секоја зона.
Избор на изворот за емитување
за секоја зона
1 Изберете ја зоната за која сакате
Може да го изберете излезот од којшто
ќе се емитува во зоната. Аудио и видео
сигналите се емитуваат во зона 2.
претходно да ја поставите јачината
на звукот, потоа притиснете
.
2 Изберете „Preset Volume“, потоа
1 Изберете ја зоната во која сакате да
притиснете
емитувате сигнали за видео/аудио,
потоа притиснете
.
2 Изберете „Input“, потоа притиснете
3 Изберете го влезот, потоа
притиснете
.
Прилагодување на јачината
на звукот во зона 2
Ако терминалите SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 се
користат со поврзување во зоната 2,
можете да ја прилагодите јачината на
звукот само во зоната 2.
Ако поставите „Line Out“ на „Variable“,
можете да ја прилагодите јачината на
звукот и со користење на „Zone Control“.
102MK
.
3 Прилагодете ја јачината на звукот,
.
потоа притиснете
.
За време на прилагодувањето, звукот
се емитува со јачината на која сте го
прилагодиле, без разлика на вредноста
во контролата MASTER VOLUME.
Ако изберете „Off“, секоја зона се
вклучува со истата јачина на звукот како
онаа кога сте го исклучиле напојувањето
последниот пат.
Забелешка
x Input (само за „Main“)
Line Out
x HDMI A (само за „Main“)
• Не можете претходно да ја поставите јачината
на звукот во следниве случаи.
– Терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 се користат за
задните звучници за опкружувачки звук
или за предните високи звучници, или се
користат со поврзување со bi-засилувач.
– „Line Out“ е поставено на „Fixed“.
Можете да поставите контролата за јачина
на звук за приклучоците ZONE 2 AUDIO
OUT на „Variable“ или „Fixed“. За детали,
погледнете во „Поставува контрола за
јачина на звук во зона 2“ (страница 66).
x Fixed
x Variable
12V Trigger
x Off
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала од
12 V врз основа на поставката за излез на
приклучокот HDMI OUT A.
x HDMI B (само за „Main“)
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала од
12 V врз основа на поставката за излез
на приклучокот HDMI OUT B.
x Main (само за „Zone2“)
Ви овозможува да ја поврзете работата
на чкрапалото во зона 2 со приклучокот
TRIGGER OUT MAIN.
Ви овозможува да го исклучите
емитувањето на чкрапала од 12 V, дури
и кога главниот ресивер е вклучен.
x Ctrl
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала од
12 V рачно со користење на командата за
контрола на надворешен уред за контрола.
x Zone
Ви овозможува да го вклучите или
исклучите емитувањето на чкрапала од
12 V врз основа на тоа дали избраната
зона е вклучена или исклучена.
103MK
Прилагодување на поставките
Ви овозможува да изберете различни
опции за користење на функцијата 12V
Trigger.
Ви овозможува да го вклучите емитувањето
на чкрапала од 12V кога е избран
претходно поставен влез.
Кога ќе изберете „Input“, се појавува
приказот за поставување чкрапало за
секој влез. Притиснете V/v за да го
изберете влезот, потоа притиснете
за да го означите полето.
System Settings
Можете да ги персонализирате поставките
на ресиверот.
Language
Ви овозможува да го изберете јазикот
на пораките на екранот.
x English
Settings Lock
Ви овозможува да ги заклучите поставките
на ресиверот.
x On
Можете да ја вклучите оваа функција само
во менито за поставки. Кога ќе ја исклучите
оваа функција, изведете ја следната
постапка.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
?/1
MUSIC
x Español
x Français
x Deutsch
Auto Standby
Ви овозможува да ја вклучите или
исклучите функцијата што автоматски
ја префрла главната зона во режим на
подготвеност, доколку не ракувате со
ресиверот во одреден период на време или
кога нема влезен сигнал кој стигнува до
ресиверот.
1
Притиснете ?/1 за да го
исклучите ресиверот.
2
Додека го држите MUSIC
и SPEAKERS (OFF/A/B/A+B),
притиснете ?/1 за да го
вклучите ресиверот.
x Off
Не менува во режим на подготвеност.
x On
Менува во режим на подготвеност по
приближно 30 минути.
Забелешка
• Оваа функција не работи во следните случаи.
– Кога репродуцирате преку USB уред, iPod/
iPhone, домашна мрежа или интернет видео.
– Кога ресиверот се наоѓа во режим на спиење.
RS232C Control
Ви овозможува да го вклучите или исклучите
контролниот режим за одржување и сервис.
x Off
x On
Software Update Notification
Ви овозможува да поставите дали да
ве информира за поновите верзии на
софтверот на телевизискиот екран.
x On
x Off
104MK
Ажурирање на ресиверот
Погледнете во „Network Update“
(страница 105) за да го ажурирате
софтверот на ресиверот.
Забелешка
• Информациите за нова верзија на софтверот
не се појавуваат во следните случаи.
– Веќе се користи најновата верзија.
– Ресиверот не може да добие податоци
преку мрежа.
Initialize Personal Information
Ви овозможува да ги избришете личните
податоци поврзани со интернет видео, како
на пример списокот со интернет видеа,
„Favorites List“ итн.
System Information
EULA
Можете да ги ажурирате и подобрите
функциите на ресиверот.
За информации околу функциите на
ажурирањето, осврнете се на следната
веб-страница:
http://support.sony-europe.com
GUI и прозорецот на екранот се исклучени
и светилката над копчето ?/1 ON/
STANDBY трепка во зелена боја за време
на ажурирањето.
Кога ажурирањето е завршено, ресиверот
ќе се рестартира автоматски.
Ќе потрае околу 50 минути за ажурирањето
да заврши. Потребното време за
завршување на ажурирањето се разликува
во зависност од брзината на поврзувањето
на интернет.
Забелешка
Не исклучувајте го ресиверот и не исклучувајте
го мрежниот кабел додека трае ажурирањето на
софтверот. Тоа може да предизвика дефект.
Го прикажува екранот EULA
на телевизискиот екран.
Software License
Ги прикажува информациите за Software
License на телевизискиот екран.
105MK
Прилагодување на поставките
Ја прикажува верзијата на софтверот на
ресиверот.
Network Update
Работење без
користење GUI
Можете да работите со ресиверот со
користење на прозорецот на екранот на
ресиверот, дури и кога телевизорот не
е поврзан со ресиверот.
3
Притиснете V/v повторливо за
да го изберете менито, потоа
притиснете
.
4
Притиснете V/v повторливо
за да ја изберете ставката од
менито, потоа притиснете
.
Параметарот се појавува.
5
Притиснете V/v повторливо
за да го изберете саканиот
параметар, потоа
притиснете
.
Параметарот се внесува и заградите
исчезнуваат од екранот.
AMP
MENU
RETURN/
EXIT O
V/v,
Користење на менито во
прозорецот на екранот
1
2
Вклучете го ресиверот.
Притиснете AMP MENU.
Менито се прикажува во прозорецот
на екранот на ресиверот.
Пример: Кога ќе изберете „SPEAKER“.
106MK
Враќање на претходниот чекор
Притиснете RETURN/EXIT O.
Список на мени (во прозорецот на екранот)
Следниве опции се достапни во секое мени.
„xx…“ во табелата го означува параметарот за секоја ставка.
Мени
Ставка
<AUTO CAL>
(Auto
Calibration)
A.CAL START
(Почеток на автоматската калибрација)
FH USE: x?
Параметар
Y, N
54321
TONE
T.S.P.
WOOFER
COMPLETE
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK,
PHASE INFO., DIST. INFO., LEVEL
INFO., EXIT
C.MATCH? xxx
Yes, No
W-xxx:4x
(Код за предупредување)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARN
(Нема предупредување)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : OUT, IN
xxx: xxxxxx
(Информации за растојание)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
xxx: xxxx dB
(Информации за ниво)
FL, FR, CNT, SL, SR, SBR, SBL, SW LH, RH
E-xx :3x
(Код на грешка)
RETRY? xxx
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, NO
CANCEL
CAL TYPE
(Тип калибрација)
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
A.P.M.
A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF
POSITION
POS.1, POS.2, POS.3
NAME IN
(Именување влез)
За референца на функцијата, погледнете
„Именување на Position“ (страница 87).
продолжува
107MK
Прилагодување на поставките
xxx: xxx
(Информации за фаза)
Мени
Ставка
Параметар
<LEVEL>
(Поставки
за ниво)
TEST TONE
OFF, FL во RH (AUTO), FL во RH (FIX)
P. NOISE
(Шум на фаза)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
P. AUDIO
(Фазно аудио)
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR,
SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL,
SB/SL, SBL/SL, SL/FL, LH/RH, FL/SR,
SL/FR, FL/RH, LH/FR
FL LEVEL
(Ниво на преден лев звучник)
FL–10,0 dB до FL+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
FR LEVEL
(Ниво на преден десен звучник)
FR–10,0 dB до FR+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
CNT LEVEL
(Ниво на централен звучник)
CNT–20,0 dB до CNT+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SL LEVEL
(Ниво на лев звучник за звук
во опкружувањето)
SL–20,0 dB до SL+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SR LEVEL
(Ниво на десен звучник за
опкружувачки звук)
SR–20,0 dB до SR+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SB LEVEL
(Ниво на заден звучник за
опкружувачки звук)
SB–20,0 dB до SB+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SBL LEVEL
(Ниво на заден лев звучник
за опкружувачки звук)
SBL–20,0 dB до SBL+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SBR LEVEL
(Ниво на заден десен звучник
за опкружувачки звук)
SBR–20,0 dB до SBR+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
LH LEVEL
(Ниво на лев висок звучник)
LH–20,0 dB до LH+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
RH LEVEL
(Ниво на десен висок звучник)
RH–20,0 dB до RH+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SW LEVEL
(Ниво на сабвуфер)
SW–20,0 dB до SW+10,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
SP PATTERN
(Шема на звучниците)
5/2.1 до 2/0 (20 шеми)
CNT LIFT
(Подигнување на централниот звучник)
OFF, 1 до 10
FRT SIZE
(Големина на предни звучници)
LARGE, SMALL
CNT SIZE
(Големина на централен звучник)
LARGE, SMALL
SUR SIZE
(Големина на звучници за
опкружувачки звук)
LARGE, SMALL
<SPEAKER>
(Поставки на
звучниците)
108MK
Ставка
Параметар
<SPEAKER>
(Поставки на
звучниците)
FH SIZE
(Големина на предни високи звучници)
LARGE, SMALL
SB ASSIGN
(Назначување на заден звучник за
опкружувачки звук)
OFF, BI-AMP, ZONE2, SPK B
FL DIST.
(Растојание на преден лев звучник)
FL 3’ 3” до FL 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
FL 1,0 до FL 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
FR DIST.
(Растојание на преден десен звучник)
FR 3’ 3” до FR 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
FR 1,0 до FR 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
CNT DIST.
(Растојание на централен звучник)
CNT 3’ 3” до CNT 32’ 9” (со чекор од
1 инч)
CNT 1,0 до CNT 10,0 (m) (со чекор од
1 cm)
SL DIST.
(Растојание на лев звучник за
опкружувачки звук)
SL 3’ 3” до SL 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
SL 1,0 до SL 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
SR DIST.
(Растојание на десен звучник за
опкружувачки звук)
SR 3’ 3” до SR 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
SR 1,0 до SR 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
SB DIST.
(Растојание на заден звучник за
опкружувачки звук)
SB 3’ 3” до SB 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
SB 1,0 до SB 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
SBL DIST.
(Растојание на заден лев звучник за
опкружувачки звук)
SBL 3’ 3” до SBL 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
SBL 1,0 до SBL 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
SBR DIST.
(Растојание на заден десен звучник за
опкружувачки звук)
SBR 3’ 3” до SBR 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
SBR 1,0 до SBR 10,0 (m) (со чекор од
1 cm)
LH DIST.
(Растојание на лев висок звучник)
LH 3’ 3” до LH 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
LH 1,0 до LH 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
RH DIST.
(Растојание на десен висок звучник)
RH 3’ 3” до RH 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
RH 1,0 до RH 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
SW DIST.
(Растојание на сабвуфер)
SW 3’ 3” до SW 32’ 9” (со чекор од 1 инч)
SW 1,0 до SW 10,0 (m) (со чекор од 1 cm)
DIST. UNIT
(Единица растојание)
METER, FEET
FRT CROSS
(Преодна фреквенција на предни
звучници)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (со чекор
од 10 Hz)
CNT CROSS
(Преодна фреквенција на централен
звучник)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (со чекор
од 10 Hz)
SUR CROSS
(Преодна фреквенција на звучници за
опкружувачки звук)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (со чекор
од 10 Hz)
FH CROSS
(Преодна фреквенција на предни високи
звучници)
CROSS 40 Hz до CROSS 200 Hz (со чекор
од 10 Hz)
продолжува
109MK
Прилагодување на поставките
Мени
Мени
Ставка
Параметар
<INPUT>
(Поставки за
влез)
NAME IN (Именување влезови)
За референца на функцијата, погледнете
„Input Edit“ во менито Input Settings
(страница 99).
INPUT SKIP (Прескокнување влез)
SHOWN, HIDDEN
H.A. ASSIGN (доделување HDMI-аудио)
За референца на функцијата,
погледнете„Користење други
приклучоци за аудио/видео влез“
(страница 74).
H.V. ASSIGN (доделување HDMI-видео)
За референца на функцијата, погледнете
„Користење други приклучоци за аудио/
видео влез“ (страница 74).
A. ASSIGN (доделување дигитално аудио) За референца на функцијата, погледнете
„Користење други приклучоци за аудио/
видео влез“ (страница 74).
V. ASSIGN (доделување компонентно
видео)
За референца на функцијата, погледнете
„Користење други приклучоци за аудио/
видео влез“ (страница 74).
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
<SURROUND> HD-D.C.S. TYP
(HD-D.C.S., тип ефект)
(Поставки за
опкружување)
H. GAIN
HIGH, MID, LOW
(PLIIz, контрола за придобивање висина)
<EQ>
(Поставки на
стабилизатор)
ALL BASS
(Ниво на бас на сите звучници)
ALL B. –10,0 dB до ALL B. +10,0 dB
(со чекор од 0,5 dB)
ALL TREBLE
(Ниво на висок тон на сите звучници)
ALL T. –10,0 dB до ALL T. +10,0 dB
(со чекор од 0,5 dB)
FRT BASS
(Ниво на бас на предни звучници)
FRT B. –10 dB до FRT B. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
FRT TREBLE
FRT T. –10 dB до FRT T. +10 dB
(Ниво на висок тон на предните звучници) (со чекор од 0,5 dB)
110MK
CNT BASS
(Ниво на бас на централен звучник)
CNT B. –10 dB до CNT B. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
CNT TREBLE
(Ниво на висок тон на централните
звучници)
CNT T. –10 dB до CNT T. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
SUR BASS
(Ниво на бас на звучниците
за опкружувачки звук)
SUR B. –10 dB до SUR B. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
SUR TREBLE
(Ниво на висок тон на звучниците
за опкружувачки звук)
SUR T. –10 dB до SUR T. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
FH BASS
(Ниво на бас на високите предни
звучници)
FH B. –10 dB до FH B. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
FH TREBLE
(Ниво на висок тон на високите предни
звучници)
FH T. –10 dB до FH T. +10 dB
(со чекор од 0,5 dB)
Мени
Ставка
Параметар
<ZONE>
(Повеќезонски
поставки)
P.VOL MAIN
(Претходно поставена јачина на звук
(MAIN))
OFF, –, –92,0 dB до +23,0 dB (со чекор
од 0,5 dB)
P.VOL ZONE2
(Претходно поставена јачина на звук
(Zone2))
OFF, –, –92 dB до +23 dB (со чекор од
1 dB)
Z2 LINEOUT
(Ниво на подредување во зона 2)
FIXED, VARIABLE
12V TRIG.
(Чкрпало од 12V)
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
FM MODE
STEREO, MONO
NAME IN
(Именување претходно поставени
станици)
За референца на функцијата, погледнете
„За именување претходно поставени
станици (Внесување име)“
(страница 56).
<AUDIO>
(Аудио
поставки)
D.L.L.
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
OPTIMIZER (Оптимизатор на звук)
NORMAL, LOW, OFF
SW L.P.F.
(L.P.F. на сабвуфер за HDMI)
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
SW MUTING (Исклучување звук на
сабвуфер)
ON, OFF
A/V SYNC
(Синхронизира аудио со видео излез)
HDMI AUTO, 0 ms до 300 ms (со чекор
од 10 ms)
DUAL MONO
(Избор на јазик за дигитален пренос)
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIO
(Приоритет за декодирање на дигитален
аудио влез)
DEC. AUTO, DEC. PCM
D. RANGE
(Компресор на динамички опсег)
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
<VIDEO>
(Видео
поставки)
RESOLUTION
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
<HDMI>
(Поставки
за HDMI)
CTRL: HDMI
(Контрола за HDMI)
CTRL ON, CTRL OFF
PASS THRU
(Пропуштање)
ON, AUTO, OFF
ZONE2 OUT
ON, OFF
PRIORITY
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT
AMP, TV+AMP
SW LEVEL
(Ниво на сабвуфер за HDMI)
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
FAST VIEW
AUTO, OFF
продолжува
111MK
Прилагодување на поставките
<TUNER>
(Поставки на
пребарувач)
Мени
Ставка
Параметар
<SYSTEM>
(Системски
поставки)
RS232C
(RS232C-контролен режим)
RS232C ON, RS232C OFF
NET STBY
(Подготвеност на мрежата)
STBY ON, STBY OFF
AUTO STBY
(Автоматска подготвеност)
STBY ON, STBY OFF
VER xxxx
(Верзија)
Промена на екранот
Екранот на плочата обезбедува разни
информации за статусот на ресиверот,
како звучното поле.
1 Изберете го влезот за кој сакате да ја
проверите информацијата.
2 Притискајте DISPLAY MODE постојано
на ресиверот.
Секој пат кога ќе притиснете на
DISPLAY MODE, екранот ќе се менува
на следниов начин.
Влез што сте го избрале t Тип звучно
поле t Ниво на јачина на звук t
Информации за проток* t Влезно
име што сте го напишале ...
* Може да не се прикажат информациите
за протокот.
Кога слушате FM и AM-радио
Име на станицата t Фреквенција t
Тип звучно поле t Ниво на јачина
на звук ...
Името на индексот се појавува само
кога имате назначено име на влезот или
претходно поставената станица. Името
на индексот не се појавува кога се
внесени само празни места.
112MK
При прием на RDS емитување
PS (име на Program Service)1), претходно
поставено име, појас или претходно
поставен број t Фреквенција, појас
и претходно поставен број t PTY
(Program Type) означување2) t RT
(Radio Text) означување3) t CT (Clock
Time) t Вид на звучно поле ...
1) Овие информации се
појавуваат само
за станици што не се RDS FM.
2)
Вид на програма што се емитува
3) Текстуални пораки испратени од
станицата RDS.
Ракување со далечинскиот управувач
Ракување со опремата
користејќи го далечинскиот
управувач
Можете да ја контролирате опремата на
Sony или онаа опрема што не е Sony што ја
користите со далечинскиот управувач што
е испорачан со ресиверот.
Далечинскиот управувач на почетокот
е поставен да ја контролира опремата
на Sony.
Кога ќе ги промените поставките на
далечинскиот управувач во согласност
со опремата што ја користите, можете да
контролирате опрема што не е на Sony
и друга опрема на Sony со којашто не
можевте да ракувате на почетокот со
далечинскиот управувач (страница 114).
Ракување со опремата што
е поврзана со ресиверот
1
Притиснете го копчето
внесување што соодветствува
со поврзаната опрема со
којашто сакате да ракувате.
2
Притиснете ги соодветните
копчиња за да ја користите
функцијата наведена во
табелата подолу.
Забелешка
Нема да можете да ракувате со некои функции
на опремата што ја користите.
Табела со копчиња за контрола на опремата
Категорија на ТВ
опремата
DVD плеер,
Blu-ray HDD снимач PSX
DVD/VCR Disc плеер
combo
Видео CD
плеер,
LD плеер
Дигитален
CATV
терминал
DSS
КасетоDAT CD плеер,
фон А/Б магне- MD магнетофон тофон
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Нумерички
копчиња
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
(Водич)
z
z
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Копчиња во боја
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
,
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
B·/·b
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
V/v/B/b,
HOME
,
PRESET +/–,
PROG +/–
z
+/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
продолжува
113MK
Ракување со далечинскиот управувач
Копче
Видеорекордер
Категорија на ТВ
опремата
Копче
Видеорекордер
TOP MENU,
POP UP/MENU
z
AUDIO
z
SUBTITLE
z
а)
б)
в)
DVD плеер,
Blu-ray HDD снимач PSX
DVD/VCR Disc плеер
combo
z
z
Видео CD
плеер,
LD плеер
Дигитален
CATV
терминал
DSS
КасетоDAT CD плеер,
фон А/Б магне- MD магнетофон тофон
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Само LD плеер
Само за платформа Б
Само DVD
Исклучување на поврзаната
опрема
Програмирање на
далечинскиот управувач
(SYSTEM STANDBY)
Можете да го персонализирате
далечинскиот управувач за да се усогласи
со опремата поврзана на вашиот ресивер.
Дури можете и да го програмирате
далечинскиот управувач да работи со
опрема која не е на Sony, како и опрема
на Sony со која далечинскиот управувач
вообичаено не е во можност да ракува.
Дури и кога овој ресивер се наоѓа во режим
на подготвеност, зоната 2 останува
вклучена. За да ја исклучите сета опрема
на Sony, вклучувајќи ги и поврзувањата на
секоја зона, истовремено притиснете ?/1
и AV ?/1 на далечинскиот управувач.
AV ?/1
?/1
Постапката подолу користи како пример
случај каде што VCR што не е од марката на
Sony е поврзан на приклучоците VIDEO 1
IN на ресиверот.
RM SET UP
AV ?/1
SHIFT
Нумерички
копчиња
Влезни
копчиња
ENT/MEM
1
Притиснете AV ?/1 додека
притискате на RM SET UP.
Копчето RM SET UP светка.
114MK
2
Додека светка копчето RM SET
UP, притиснете го влезното
копче (вклучувајќи го копчето
TV) на опремата што сакате да ја
контролирате.
На пример, ако контролирате VCR што
е поврзан на приклучокот VIDEO 1 IN,
притиснете VIDEO 1.
Светат RM SET UP и SHIFT, а влезното
копче светка.
Ако го притиснете копчето за уред за
којшто не можете да го програмирате
далечинскиот управувач, како TUNER
или SOURCE итн. копчето RM SET UP
постојано светка.
3
Притиснете ги нумеричките
копчиња за да го внесете
нумеричкиот код.
Влезното копче засветува.
Ако постои повеќе од еден код,
обидете се да го внесете првиот
што соодветствува на опремата.
Користете ги нумеричките кодови во
табелите подолу за да програмирате опрема
која не е на Sony, како и опрема на Sony
со којашто далечинскиот управувач на
почетокот не може да ракува. Поради тоа
што сигналот од далечинскиот управувач
кој е добиен од опремата се разликува
според својот модел и годината, може да
се назначи повеќе од еден нумерички код
на некој уред. Ако не успеете да го
програмирате вашиот далечински
управувач со користење на еден од
кодовите, обидете се да користите
други кодови.
Забелешки
Притиснете ENT/MEM.
Контрола на CD плеер
Штом ќе се потврди нумеричкиот код,
копчето RM SET UP бавно светка
два пати и далечинскиот управувач
автоматски излегува од режимот
на програмирање. Се исклучува
и влезното копче.
Откажување на
програмирањето
Притиснете RM SET UP во кој било чекор.
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодови)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Контрола на платформа DAT
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодови)
203
219
продолжува
115MK
Ракување со далечинскиот управувач
Само кодовите од 500 до 599 се важечки
за копчето TV.
• Нумеричките кодови се засноваат на најновите
достапни информации за секоја марка. Сепак,
постои шанса вашата опрема да не реагира на
некои или на сите кодови.
• Може да не бидат достапни сите копчиња за
влез на овој далечински управувач кога се
користи со вашата конкретна опрема.
Забелешка
4
Нумеричките кодови кои
соодветствуваат на опремата
и производителот на опремата
Контрола на магнетофон
Производител
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Код (кодови)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Контрола на платформа MD
Производител
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Код (кодови)
301
302
303
304
Контрола на HDD снимач
Производител
SONY
Код (кодови)
307, 308, 309
Контрола на Blu-ray Disc плеер
Производител
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Код (кодови)
310, 311, 312
337
335
336
Контрола на PSX
Производител
SONY
Код (кодови)
313, 314, 315
Контрола на DVD плеер
Производител
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
116MK
Код (кодови)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
Производител
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Код (кодови)
414
416, 422
404, 421
418, 420
Контрола на DVD/VCR COMBO
(снимач)
Производител
SONY
Код (кодови)
411
Контрола на HDD/DVD COMBO
(снимач)
Производител
SONY
Код (кодови)
401, 402, 403
Контрола на телевизор
Производител
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
Код (кодови)
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
Производител
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
Контрола на LD плеер
Производител
SONY
PIONEER
Код (кодови)
601, 602, 603
606
Контрола на видео CD плеер
Производител
SONY
Код (кодови)
605
Контрола на VCR
Производител
SONY
AIWA*
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
Код (кодови)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
740
750
717, 720
722, 730
Производител
GOLDSTAR/LG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
Код (кодови)
723, 753
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
**Ако AIWA VCR не работи и покрај тоа што сте го
внеле кодот за AIWA, внесете го кодот за Sony
наместо тоа.
Контрола на сателитски
приемник (кутија)
Производител
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Код (кодови)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
продолжува
117MK
Ракување со далечинскиот управувач
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Код (кодови)
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Контрола на кабелска кутија
Производител
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Код (кодови)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Бришење на меморијата на
далечински управувач што
не работи правилно
AV ?/1
RM SET UP
1
?/1
Задржете на ?/1 додека
притискате на
–, а потоа
притиснете на AV ?/1, сето
тоа истовремено.
Копчето RM SET UP светка трипати.
2
Пуштете ги сите копчиња.
Сета содржина на меморијата на
далечинскиот управувач (на пример,
сите програмирани податоци) се
избришани.
118MK
За поставувањето
За струјни извори
За чистење
Мерки на претпазливост
За безбедност
• Пред да управувате со приемникот,
проверете дали работниот напон е ист
како и вашето локално снабдување.
Работниот напон е назначен на плочата
со името на задната страна на ресиверот.
• Ако не планирате подолго време да го
користите ресиверот, осигурете се дека
сте го исклучиле ресиверот од ѕидниот
штекер. Фатете го самиот приклучок,
никогаш не влечете го кабелот за да го
исклучите кабелот за напојување со
наизменична струја (напојување со
струја).
• Едниот забец на приклучокот е поширок
од другиот од безбедносни причини
може да се вметне во ѕидниот приклучок
на само еден начин. Ако не може да го
вметнете приклучокот во штекерот
докрај, контактирајте со продавачот.
• Кабелот за напојување со наизменична
струја (напојување со струја) може да се
замени само кај квалификуван сервис.
Исчистете ги кутијата, панелот
и контролите со мека сува крпа.
Не користете абразивни перничиња,
прашоци за чистење или растворувачи,
како алкохол или бензин.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот ресивер,
консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony.
За загревање
Иако приемникот се загрева за време на
работата, ова не претставува дефект. Ако
постојано многу го користите овој ресивер,
температурата на кутијата на врвот,
од страните и на дното значително се
зголемува*. За да не се изгорите, не ја
допирајте кутијата.
* Врвот на кутијата може да биде премногу жежок
на допир.
119MK
Дополнителни информации
Ако цврст објект или течност паднат во
кутијата, исклучете го приемникот и нека
го провери обучено лице пред да
продолжите со работа.
• Поставете го ресиверот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
загревање и за да го продолжите животот
на ресиверот.
• Не го поставувајте приемникот во
близина на топлотни извори или на место
кое е на директна сончева светлина, има
прекумерна прашина или механички шок.
• Врз кутијата не поставувајте ништо
што може да ги блокира отворите за
вентилација и да предизвика дефект.
Дополнителни информации
Решавање на проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии
додека го користите ресиверот, користете
го ова упатство за решавање проблеми за да
ви помогне да го решите проблемот. Ако
проблемот е истраен, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
Општо
Ресиверот автоматски се исклучува.
• „Auto Standby“ е поставено на „On“
(страница 104).
• Функцијата на тајмерот за спиење
функционира (страница 79).
• „PROTECTOR“ работи (страница 130).
Ресиверот автоматски се вклучува.
• „Control for HDMI“ е поставено на „On“
или „Pass Through“ е поставено на „Off“.
Во тој случај, ресиверот може да се
вклучи со ракување на опремата што
е поврзана на него.
Не се емитува слика и звук, или сликата
и звукот се оштетени.
• Ресиверот е поставен во близина
на опрема како телевизор, VCR
или магнетофон.
Ако ресиверот се користи во
комбинација со телевизор, VCR
или магнетофон и поставен е премногу
блиску до таа опрема, може да се појави
шум и квалитетот на сликата ќе трпи.
Ова особено е веројатно кога се
користи домашна антена (воздушна).
Затоа препорачуваме да се користи
надворешна антена (воздушна).
Врвот на ресиверот е жежок.
• Појавата е специфична за засилувачот.
Ова не е некој дефект. Ако „Control for
HDMI“ или „Network Standby“
е поставено на „On“ или „Pass Through“
е поставено на „On“ или „Auto“,
120MK
напојувањето за зона 2 е исклучено,
врвот на ресиверот може да биде жежок
дури и кога ресиверот се наоѓа во
режим на подготвеност. Ова се случува
бидејќи струја тече низ внатрешните
кола на ресиверот и тоа е нормално.
Video
Нема слика или на телевизискиот екран
или на мониторот се појавува нејасна
слика, без разлика на видот на слика.
• Изберете го соодветниот влез на
ресиверот (страница 46).
• Поставете го вашиот телевизор
на соодветниот режим на влез.
• Поместете го телевизорот подалеку
од опремата за аудио.
• Правилно назначете го компонентниот
видео влез (страница 74).
• Влезниот сигнал треба да биде ист како
влезот кога конвертирате нагоре влезен
сигнал со овој ресивер (страница 19).
• Осигурете се дека каблите се правилно
и добро поврзани на опремата.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите опремата. Погледнете во
упатствата за работа што се испорачани
со опремата.
Сликите се појавуваат подоцна од
поврзаниот звук.
• Во зависност од опремата што
е поврзана на приклучокот HDMI
или изворот на репродукција, сликите
може да се прикажуваат подоцна од
поврзаниот звук. Во тој случај,
променете ја поставката на „A/V Sync“
во менито Audio Settings (страница 93).
Не може да се реализира снимањето.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана (страница 28).
• Изберете ја влезната опрема
(страница 46).
Одреден вид на слики не се емитуваат
или се оштетени.
Емитување на компонентно видео
• Резолуцијата на излезните сигнали од
приклучоците COMPONENT VIDEO
OUT може да не биде поддржана
од вашиот телевизор. Во овој случај,
изберете ја соодветната резолуција
на приемникот (страница 94).
• Приклучоците COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT имаат ограничувања
за резолуцијата кога се претворуваат
видео сигнали со резолуција што
е заштитена со технологија за заштита
на авторските права. Резолуцијата
на сигналите што излегуваат од
приклучоците COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT се конвертирани до
480p/576p.
HDMI излез
• Емитувањето на HDMI видео сигнали
на ресиверот може да се постави на
„OFF“. Во тој случај, одберете „HDMI A“
или „HDMI B“ користејќи го копчето
HDMI OUTPUT (страница 72).
• Кога „Zone2 Out“ е поставено на „Off“,
нема да се емитуваат сигнали од HDMI
ZONE 2.
• GUI и неконвертираните видео сигнали
нема да се емитуваат од приклучокот
HDMI ZONE 2 OUT.
• Аудио и видео сигналите од
приклучоците HDMI IN нема да
се емитуваат од приклучокот HDMI
ZONE 2 OUT кога истиот влез е избран
и за главната зона и зоната 2 и менито
GUI е прикажано на телевизорот во
главната зона.
• Кога функцијата Zone2 Out е вклучена
и го изберете истиот HDMI влез и за
главната зона и за зоната 2, може да
дојде до пречки на аудио и видео
сигналите во главната зона и зоната 2.
За да избегнете појавување на пречки
во главната зона, можете да ставите
приоритет на главната зона за влезниот
избор на HDMI (страница 67).
• Користете кабел за поврзување за
приклучокот HDMI што одговара на
кабелот High Speed HDMI кога сакате
да гледате слики или слушате звук,
посебно за 1080p, Deep Color или 3D
или преноси со 4K.
4K слика
• Во зависност од телевизорот или видео
опремата, 4K сликите може да не се
прикажат. Проверете ја способноста за
видео и поставката на телевизорот или
видео уредот. Исто така, поврзете ја
видео опремата со достапен приклучок
4K HDMI IN на ресиверот.
3D слика
• Во зависност од телевизорот или видео
опремата, 3D сликите може да не се
прикажат. Проверете ги 3D-форматите
на слика кои се поддржани од
приемникот (страница 134).
Видеорекордер
• Ако користите видеорекордер без коло
за подобрување на сликата, како на
пример TBC, сликите може да се
искривени.
продолжува
121MK
Дополнителни информации
• Проверете го поврзувањето на
снимачот во согласност со видео
сигналите што сакате да ги снимите.
Аналогните влезни сигнали (сложено
видео) може да се емитуваат само од
приклучоците за аналоген излез.
• Влезните видео сигнали преку
приклучоците HDMI IN не можат да
се снимаат.
• Изворот содржи заштита на авторските
права за да се спречи снимање. Во тој
случај, нема да можетe да снимате од
изворите.
• Поставете „Auto Standby“ на „Off“
(страница 104). Додека се снимаат само
сложени видео сигнали, функцијата
автоматски подготвено на ресиверот
може да се вклучи и да го прекине
снимањето.
Кога ќе изберете „My Video“, „My Music“,
„My Photo“, „Internet Video„, “Internet
Music“, „Network“ или „Sony
Entertainment Network“ од менито
Watch/Listen, не се емитува слика.
• Изберете „BD“ или „DVD“ користејќи
INPUT SELECTOR на ресиверот еднаш,
потоа поставете „Playback Resolution“
на „480i/576i“ или „480p/576p“ во
менито Video Settings користејќи GUI
(страница 96) и повторно изберете ја
содржината.
Функцијата „Pass Through“ не работи.
• Избран е „HDMI B“ или „Off“. Изберете
„HDMI A„ користејќи го копчето HDMI
OUTPUT.
• Кога функцијата „Control for HDMI“
е поставена на „On“ и „Pass Through“
е поставено на „Auto“, ресиверот штеди
енергија во режимот на подготвеност
во согласност со статусот на
телевизорот. За да го вклучите
штедењето на енергија, треба да
е вклучена функцијата „Control for
HDMI“ на телевизорот. Ако не
е вклучена, поставете „Pass Through“
на ресиверот на „On“.
Аудио
Нема звук без оглед која опрема ќе
се избере или се слуша само многу
слаб звук.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно поврзани.
• Проверете дали ресиверот и целата
опрема се вклучени.
• Проверете дали контролата MASTER
VOLUME не е поставена во – dB.
Обидете се да го поставите на –40 dB.
• Проверете дали SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B) не е поставено на OFF
(страница 42).
• Притиснете
на далечинскиот
управувач за да ја откажете
функцијата за безгласност.
122MK
• Обидете се да го притиснете влезно
копче на далечинскиот управувач или
INPUT SELECTOR на ресиверот да ја
изберете опремата по ваш избор.
• Проверете дали се поврзани
слушалките.
• Кога сакате да го слушате звукот од
звучникот на телевизорот, поставете
го „Audio Out“ на „TV+AMP“ во
менито HDMI Settings. Ако е поставено
на „AMP“, звукот нема да излегува од
звучникот на телевизорот. Ако сакате
да репродуцирате повеќеканален звук
преку ресиверот, поставете на „AMP“.
• Кога функцијата Zone2 Out е вклучена
и го изберете истиот HDMI влез и за
главната зона и за зоната 2, може да
дојде до пречки на аудио и видео
сигналите во главната зона и зоната 2.
За да избегнете појавување на пречки
во главната зона, можете да ставите
приоритет на главната зона за влезниот
избор на HDMI (страница 67).
• Звукот може да биде прекинат кога
одмерната фреквенција, бројот на
канали или аудио форматот на аудио
излезниот сигнал од опремата за
репродуцирање се сменети.
• Поставете ја поставката „EQ“ на iPod/
iPhone на „Off“ или „Flat“.
Има сериозен шум или бучава.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно поврзани.
• Проверете дали каблите за поврзување
се подалеку од трансформатор или од
мотор и најмалку 3 метри од
телевизорот или флуоресцентно
светло.
• Поместете го телевизорот подалеку
од опремата за аудио.
• Отворите и приклучоците се валкани.
Избришете ги со ткаенина која е малку
натопена со алкохол.
Нема звук од некои одредени звучници.
Централни/звучници за опкружувачки
звук/задни звучници за опкружувачки
звук/предни звучници B
• Проверете дали поставките на
звучникот се соодветни за поставеноста
со користење „Auto Calibration“ или
„Speaker Connection“ во менито Speaker
Settings. Потоа, проверете дали звукот
правилно излегува од секој звучник со
користење на „Test Tone“ во менито
Speaker Settings.
• Изберете го звучното поле „HD-D.C.S.“
(страница 58).
• Прилагодете го нивото на звучникот
(страница 88).
• Осигурете се дека централните/
звучниците за опкружувачки звук/
предните високи звучници се
поставени или на „Small“ или на „Large“.
• За да ги користите предните звучници
B, поврзете ги предните звучници B
со терминалите SURROUND BACK/
FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2
и поставете го „Front B“ во менито
„Speaker Connection“.
Сабвуфер
• Проверете дали сабвуферот е правилно
и цврсто поврзан.
• Осигурете се дека го имате вклучено
вашиот сабвуфер.
Нема звук од одреден уред.
• Проверете дали уредот е правилно
поврзан во приклучоците на аудио
влез за тој уред.
• Проверете дали кабелот што се користи
за поврзување е докрај вметнат во
приклучоците на ресиверот и на уредот.
• Поставете го INPUT MODE на „AUTO“
(страница 73).
HDMI влез
• Кога се користи „2ch Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете друго
звучно поле (страница 57).
• Проверете го поврзувањето HDMI
(страница 28, 30, 31, 33).
• Проверете дали користите HDMI кабел
што го има логото HDMI, овластено
од HDMI Licensing LLC.
• Во зависност од опремата за
репродуцирање, можеби ќе треба да
ја поставите опремата. Погледнете во
упатствата за работа што се испорачани
со опремата.
• Користете кабел за поврзување за
приклучокот HDMI што одговара на
кабелот High Speed HDMI кога сакате
да гледате слики или слушате звук
преку 1080p, Deep Color или 3D
или преноси со 4K.
• Од ресиверот може да не излегува
звук додека се појавува GUI на
телевизискиот екран. Притиснете
HOME за да го исклучите GUI.
продолжува
123MK
Дополнителни информации
Front
• Поврзете ги слушалките во
приклучокот PHONES за да потврдите
дека звукот излегува од слушалките.
Ако во слушалките се емитува само
еден канал, проверете дали каблите
се докрај вметнати во приклучоците
на ресиверот и на опремата.
Ако и двата канали излегуваат
од слушалките, проверете го
поврзувањето на предниот звучник
што не емитува звук.
• Проверете дали се поврзани со
приклучоците и за L и за R на моно
уред. Аналогниот уред треба да е
поврзан со двата приклучоци L и R.
Користете моно-стерео кабел (не е
испорачан). Сепак, може да не се
емитува звук од централниот звучник
кога е избрано звучно поле (на пример,
Pro Logic итн.).
Задни звучници за опкружувачки
звук
• Некои дискови немаат информации
за Dolby Digital Surround EX.
• Аудио сигналите (формат, одмерна
фреквенција, бит должина итн.) што се
пренесуваат преку приклучокот HDMI,
може да бидат потиснати од поврзаната
опрема. Проверете ги поставките на
поврзаната опрема ако сликата е лоша
или ако не излегува звук од уред што
е поврзан преку HDMI кабел.
• Кога поврзаната опрема не е
компатибилна со технологија заштитена
со авторски права (HDCP), сликата и/
или звукот од приклучокот HDMI OUT
може да не се емитува. Во тој случај,
проверете ја спецификацијата на
поврзаната опрема.
• Поставете ја резолуцијата на сликата на
плеерот на повеќе од 720p/1080i за да
уживате во аудио со висока бит-стапка
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Можеби ќе треба да поставите
одредени поставки на резолуцијата на
сликата од плеерот пред да можете
да уживате во DSD и повеќеканален
линеарен PCM. Погледнете ги
упатствата за работа на плеерот.
• Осигурете се дека телевизорот
е компатибилен со функцијата
за системска аудио контрола.
• Ако телевизорот нема функција за
системска аудио контрола, поставете
ги поставките „Audio Out“ во менито
HDMI Settings на
– „TV+AMP“ ако сакате да го слушате
звукот од звучникот на телевизорот
и од ресиверот.
– „AMP“ ако сакате да го слушате
звукот од ресиверот. Кога го
поврзувате ресиверот на видео уред
(проектор итн.), може да не излегува
звук од ресиверот. Во овој случај,
изберете „AMP“.
• Не можете да го слушате звукот на
уред што е поврзан со ресиверот додека
телевизорот е избран како влез на
ресиверот.
– Осигурете се дека сте го промениле
влезот на ресиверот на HDMI кога
сакате да гледате програма на уред
што е поврзан на ресиверот.
124MK
– Променете го телевизискиот канал
кога сакате да гледате телевизиско
емитување.
– Осигурете се дека ја избирате
правилната опрема или влезот кој
го сакате кога гледате програма од
опремата поврзана на телевизорот.
• Кога ја користите функцијата Control
for HDMI, не можете да ја контролирате
поврзаната опрема со далечинскиот
управувач на телевизорот.
– Во зависност од поврзаната опрема
и телевизорот, можеби ќе ви треба
да ја поставите поставката HDMI на
опремата и телевизорот. Погледнете
во упатствата за работа што
се испорачани со опремата
и телевизорот.
– Променете го влезот на ресиверот
на влезот HDMI што е поврзан
со опремата.
Коаксијален/оптички влез
• Кога се користи „2ch Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете
друго звучно поле (страница 57).
• Проверете го INPUT MODE
(страница 73).
• Проверете за да осигурите дека
избраниот приклучок за (дигитален)
аудио влез не е назначен на други
влезови во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 74).
Аналоген 2-канален влез
• Проверете за да осигурите дека
избраниот приклучок за (аналоген)
аудио влез не е назначен на други
влезови во „Audio Input Assign“ во
менито Input Settings (страница 74).
Левите и десните звуци се
небалансирани или се обратно поврзани.
• Проверете дали звучниците и опремата
се правилно поврзани.
• Прилагодете ги параметрите за баланс
со користење на „Speaker Setup“
во менито Speaker Settings.
• Прилагодете го нивото на звучниците.
Не може да се емитува повеќеканален
звук.
• Кога „Control for HDMI“ е поставено на
„On“, „Audio Out“ може да се постави
автоматски на „AMP“. Во тој случај,
поставете го „Audio Out“ на „AMP“.
Не може да се добие ефект на
опкружување.
• Осигурете се дека е вклучена
функцијата за звучно поле (притиснете
MOVIE/HD-D.C.S. или MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)“, „PLIIx (Movie/
Music)“, „PLIIz Height“ и „Neo:6
(Cinema/Music)“ не работат кога
шемата на звучници е поставена на 2/0
или 2/0.1.
Не може да се реализира снимањето.
• Проверете дали опремата е правилно
поврзана (страница 35).
• Изберете ја влезната опрема
(страница 46).
• Влезните аудио сигнали преку
приклучоците HDMI IN не можат
да се снимаат.
• Проверете го поврзувањето на
снимачот во согласност со аудио
сигналите што сакате да ги снимите.
Аналогните влезни сигнали може да
се емитуваат само од приклучоците за
аналоген излез.
Не се емитува тон за тестирање
од звучниците.
• Каблите на звучникот може да не се
добро поврзани. Проверете за да видите
дали се добро поврзани и дали не може
да се исклучат со благо влечење.
• Каблите на звучникот можеби имаат
проблеми со краток спој.
Се емитува тон за тестирање од
звучник различен од звучникот
прикажан на телевизискиот екран.
• Поставувањето на конфигурацијата на
звучниците е неправилно. Осигурете се
дека врските на звучниците и
конфигурацијата на звучниците
правилно се совпаѓаат.
Приемник
FM-приемот е слаб.
• Употребете 75-омски коаксијален кабел
(не се доставува) за да го поврзете
ресиверот со надворешна FM-антена
(воздушна) како што е прикажано
подолу.
Надворешна FM-антена (воздушна)
Приемник
Радиостаниците не може да се
препознаат.
• Проверете дали антените (воздушните)
се безбедно поврзани. Прилагодете ги
антените (воздушните) и поврзете
надворешна антена (воздушна) ако
е потребно.
• Јачината на сигналот на станиците
е премногу слаб со автоматско
пребарување. Користете директно
пребарување.
продолжува
125MK
Дополнителни информации
Dolby Digital или DTS повеќеканален
звук не се репродуцира.
• Проверете дали DVD-то или нешто
друго што репродуцирате е снимено
во формат Dolby Digital или DTS.
• Кога го поврзувате DVD плеерот
или нешто друго, на приклучоците
за дигитален влез, осигурете се дека
поставката за дигиталниот аудио
излез на поврзаната опрема.
• Можете да уживате во High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD и повеќеканален
линеарен PCM само со поврзување
преку HDMI.
• Нема претходно поставена станица
или претходно поставените станици
се избришани (кога се користи
пребарување со скенирање на
претходно поставените станици).
Претходно поставете ги станиците
(страница 55).
• Притиснете DISPLAY MODE на
ресиверот за да се појави фреквенцијата
на прозорецот на екранот.
RDS не работи.
• Проверете дали сте избрале FM RDS
станица.
• Изберете посилна FM станица.
• Избраната станица не емитува RDS
сигнал или јачината на сигналот е слаба.
Не се појавува саканата RDS
информација.
• Контактирајте со радиостаницата и
дознајте дали навистина ја обезбедуваат
дадената услуга. Ако да, услугата
можеби е привремено недостапна.
USB-уред
Уредот USB не се препознава.
• Исклучете го ресиверот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете
го ресиверот повторно и повторно
поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред.
• USB уредот не работи правилно.
Погледнете во упатствата за работа на
USB уредот околу тоа како да се
справите со овој проблем.
Не се прикажува содржината на USB
уредот.
• Хиерархијата на папки е поголема од
4 нивоа. Ресиверот може да прикажува
содржина само до 4 ниво (вклучувајќи
ја папката „ROOT“). Сепак, папките во
4. ниво не се прикажуваат.
126MK
Нема звук.
• Исклучете го ресиверот, потоа
исклучете го USB уредот. Вклучете
го ресиверот повторно и повторно
поврзете го USB уредот.
• Поврзете го поддржаниот USB уред.
• Притиснете N за да ја започнете
репродукцијата.
• Кога се користи „2ch Analog Direct“,
звукот не се емитува. Користете друго
звучно поле (страница 57).
• Самите музички податоци содржат
бучава или звукот е изобличен.
• Во зависност од форматот на
датотеките, некои датотеки може
некогаш да не се репродуцираат.
За детали, погледнете „Мрежа/USB“
(страница 21).
• USB уред форматиран со системи на
датотеки кои се поинакви од FAT12/16/
32, VFAT или NTFS не се поддржани.*
• Ако користите партициониран USB
уред, само аудио датотеките на првата
партиција може да се репродуцираат.
• Репродукцијата е можна до 4 нивоа
(вклучувајќи ја папката „ROOT“).
• Бројот на датотеки во папка надминал
500 (вклучувајќи папки).
• Датотеките кои се шифрирани или
заштитени со лозинки и друго, не
може да се репродуцираат.
• Ако репродуцирате музички датотеки
што се складирани на WALKMAN
користејќи го ресиверот, поместете ги
датотеките во WALKMAN од компјутер
со влечење и пуштање, потоа зачувајте
ги на WALKMAN во формат што е
поддржан од ресиверот (на пример,
MP3).
* Ресиверот поддржува FAT12/16/32, VFAT или
NTFS, но некои USB уреди може да не
ги поддржуваат овие системи на датотеки.
За детали, погледнете го упатството за работа
за секој USB уред или контактирајте со
производителот.
Погрешен приказ.
• Податоците складирани во USB уредот
можеби се расипани.
• Кодовите за знаци кои може да се
прикажат од страна на овој ресивер
се следните:
– Големи букви (A до Z)
– Мали букви (a до z)
– Броеви (0 до 9)
– Симболи (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Другите знаци може да не се
прикажуваат точно.
Ќе потрае долго пред репродукцијата
да започне.
• Процесот на читање може да трае долго
време во следниве случаи.
– Постојат многу папки или датотеки
на USB уредот.
– Структурата на датотеките
е премногу сложена.
– Капацитетот на меморијата
е надминат.
– Интегралната меморија
е фрагментирана.
Затоа, ги препорачуваме следниве
насоки.
– Вкупен број на датотеки по папка:
500 или помалку
iPod/iPhone
iPod/iPhone не може да се наполни.
• Проверете дали ресиверот е вклучен.
• Осигурете се дека iPod/iPhone е добро
поврзан.
Не може да се работи со iPod/iPhone.
• Проверете дали ја имате отстрането
заштитната кутија на iPod/iPhone.
• Во зависност од содржината на iPod/
iPhone, може да е потребно време за
да почне репродуцирањето.
• Исклучете го ресиверот, потоа исклучете
го уредот iPod/iPhone. Вклучете го
ресиверот повторно и повторно
поврзете го уредот iPod/iPhone.
• Користите iPod/iPhone кој не
е поддржан. Погледнете „Направено за
моделите на iPod/iPhone“ (страница 48)
за поддржаните типови уреди.
Јачината на тоновите на ѕвонење
на iPhone не се менува.
• Прилагодете ја јачината на тоновите на
ѕвонење со користење на контролите на
iPhone.
Мрежа
Не може да се поврзе на мрежата.
• Проверете го мрежното поврзување
(страница 39) и менито Network Settings
(страница 100).
• Проверете дали портата што сакате да
ја користите за поврзување на системот
на мрежа е вклучена.
Не може да го најде серверот.
• Побарајте го серверот со користење на
„Connection Server Settings“ во менито
Network Settings (страница 100).
• Проверете го следното:
– Дали рутерот е вклучен?
– Ако има друг уред помеѓу ресиверот
и рутерот, проверете дали тој уред
е вклучен.
– Дали сите кабли се правилно
и цврсто поврзани?
– Дали поставките соодветствуваат со
оние на рутерот (DHCP или фиксна
IP адреса)?
• Кога користите компјутер, проверете го
следното:
– Вградените поставки за пожарен ѕид
на оперативниот систем на
компјутерот.
продолжува
127MK
Дополнителни информации
Уредот USB не може да се поврзе во
портата
(USB).
• Уредот USB се поврзува наопаку.
Поврзете го USB уредот во правилната
ориентација.
– Поставките за пожарен ѕид на
софтверот за безбедност. За да ги
проверите поставките за пожарен
ѕид на софтверот за безбедност,
погледнете во делот за помош на
софтверот за безбедност.
• Регистрирајте го ресиверот со серверот.
За детали, погледнете во упатствата
за работа што се испорачуваат со
серверот.
• Почекајте неколку мига, а потоа
обидете се повторно да се поврзете
на серверот.
Не може да ја најде или репродуцира
содржината на серверот.
• На екраните „My Music“, „My Photo“
и „My Video“, ресиверот ја прикажува
само содржината што може да ја
репродуцира, издвојувајќи ја од
содржините на серверот според
насоките на DLNA.
• Може да постои содржина што не
е репродуцирана или прикажана дури
и ако е дефинирана во насоките DLNA.
Не може да пристапи до ресиверот од
„ES Remote“ или DLNA контролорот.
• Осигурете се дека контролорот што
сакате да го користите е поставен на
„Allow“ во „Renderer Access Control“
(страница 100).
• Ако поставите „Auto Access Permission“
на „On“ во „Renderer Options“
(страница 100), секој откриен
контролор може да е достапен
автоматски.
• Дали мрежниот контролор наведен
во „Renderer Options“ е поставен на
„Allow“?
Ако полето не е означено, означете
го полето за „Auto Access Permission“
и вратете се на главното мени. Потоа,
еднаш ракувајте со ресиверот со
користење на мрежниот контролор,
а потоа тргнете ја ознаката од полето
за „Auto Access Permission“, ако е
потребно.
128MK
• Ако мрежниот контролор е контролор
на компјутерски софтвер, дали
софтверот е филтриран од
противвирусен софтвер или софтвер
за пожарен ѕид?
Дозволете UPnP комуникација помеѓу
софтверот и ресиверот. За детали,
погледнете во упатствата за работа на
противвирусниот софтвер, софтверот
за пожарен ѕид или софтверот на
мрежниот контролор.
Видео на интернет
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
• Квалитетот на сликата/звукот може да
е лош во зависност од снабдувачите на
интернет содржина.
• Квалитетот на сликата/звукот може да
се промени со менување на брзината
на врската. Sony препорачува брзина на
врска од најмалку 2,5 Mbps за видео со
стандардна дефиниција и 10 Mbps за
видео со висока дефиниција.
• Сите видео записи не содржат звук.
Сликата е мала.
• Притиснете V за да зумирате.
Не може да репродуцира содржина.
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред
да може да се репродуцира.
„BRAVIA“ Sync (Control for HDMI)
Функцијата „Control for HDMI“
не работи.
• Проверете го поврзувањето HDMI
(страница 26, 28, 30, 31).
• Осигурете се дека „Control for HDMI“
е поставено на „On“ во менито HDMI
Settings.
• Кога „Zone2 Out“ е поставено на „On“,
функцијата „Control for HDMI“ не
работи.
• Осигурете се дека поврзаната опрема
е компатибилна со функцијата „Control
for HDMI“.
• Проверете ги поставките на Control
for HDMI на поврзаната опрема.
Погледнете ги упатствата за работа
на поврзаната опрема.
• Ако го промените поврзувањето со
HDMI, поврзете/исклучете го кабелот
за напојување со наизменична струја
(напојување со струја) или ако имате
испад во мрежата за напојување,
повторете ги постапките од
„Подготовка за „BRAVIA“ Sync“
(страница 69).
• Кога ќе изберете „HDMI OUT B“ или
„OFF“, функцијата „Control for HDMI“
не работи правилно.
• Ако изберете „HDMI OUT A“ откако
сте избрале „HDMI OUT B“ или „OFF“,
функцијата „Control for HDMI“ може да
не работи правилно за некое време. Тоа
е бидејќи опремата што е поврзана на
приклучокот HDMI OUT A мора
повторно да го препознае ресиверот
што е опремен со функцијата „Control
for HDMI“. Ако функцијата „Control for
HDMI“ не работи правилно за подолг
Кога ќе се обидете да ја користите
функцијата за репродукција со еден
допир, влезот не се менува според
очекувањата.
• Проверете дали „Zone2 Out“
е поставено на „Off“.
• Проверете го назначувањето на влезот
HDMI (страница 74). Кога ќе назначите
повеќе влезови на истиот влезен
приклучок HDMI, ако ја користите
функцијата за репродуцирање со еден
допир на опремата што е поврзана на
влезот HDMI, се избира влезот што бил
назначен последниот пат.
Функцијата Audio Return Channel (ARC)
не работи.
• Осигурете се дека „Control for HDMI“
е поставено на „On“ во менито HDMI
Settings.
• Осигурете се дека INPUT MODE за
„TV“ е поставено на „AUTO“
(страница 73).
129MK
Дополнителни информации
„Control for HDMI“ не може да
се постави на „On“.
• Поставете „Zone2 Out“ во „HDMI
Settings“ на „Off“.
временски период, изведете ги
чекорите наведени во „Подготовка за
„BRAVIA“ Sync“ (страница 69).
• Видовите и бројот на уреди што
може да се контролираат со функцијата
„BRAVIA“ Sync се ограничени во
стандардот HDMI CEC како што следи.
– Опрема за снимање (Blu-ray Disc
снимач, DVD снимач, итн.):
до 3 уреди
– Опрема за репродуцирање (Blu-ray
Disc плеер, DVD плеер, итн.):
до 3 уреди
– Опрема поврзана со пребарувачи: до
4 уреди (Ресиверот користи еден од
нив за неговите GUI операции.)
– Систем за аудио (AV ресивер):
до 1 уред
Далечински управувач
Далечинскиот управувач не
функционира.
• Насочете го далечинскиот управувач
кон сензорот за далечинскиот
управувач на ресиверот (страница 10).
• Отстранете ги сите пречки на патот
помеѓу далечинскиот управувач
и ресиверот.
• Ако се слаби, заменете ги сите батерии
во далечинскиот управувач со нови.
• Кога ќе започнете со работа на
ресиверот, прво притиснете го копчето
AMP на далечинскиот управувач.
Во спротивно, операциите што следат
може да не се наменети за ресиверот.
Потоа изберете ги уредите што сакате
да ги користите со притискање на едно
од влезните копчиња.
• Осигурете се дека режимите за команда
на ресиверот и далечинскиот управувач
се исти. Ако режимите за команда на
ресиверот и далечинскиот управувач
се различни, не можете да ракувате со
ресиверот со далечинскиот управувач
(страница 80).
• Проверете дали го избирате
правилниот влез на далечинскиот
управувач.
Ако проблемот не е опишан погоре и уште
не е решен, изведете некоја од операциите
подолу.
• Притиснете ?/1 на далечинскиот
управувач за да го исклучите ресиверот
и потоа повторно да го вклучите.
• Задржете на ?/1 на ресиверот додека
светилката над копчето не трепка
зелено за да го ребутирате приемникот.
130MK
Пораки за грешки
Можете да ја проверите состојбата на
ресиверот според пораката. Погледнете
подолу за да го решите проблемот.
Консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony ако проблемот опстојува.
PROTECTOR
Ресиверот е покриен и отворите за
вентилација се блокирани. Ресиверот
автоматски ќе се исклучи по неколку
секунди. Отстранете го објектот што ја
покрива горната плоча на ресиверот
и повторно вклучете го напојувањето.
FAN STOPPED
Проверете дека отворот за вентилација
на горната страна на ресиверот не
е блокиран.
На телевизискиот екран се појавува
„A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Network Update” to
perform the update.“.
Погледнете во „Network Update“
(страница 105) за да го ажурирате
ресиверот со понова верзија на
софтверот.
Video cannot be output from this jack.
• Ако го користите ресиверот во главната
зона, поврзете го ресиверот со
телевизор преку HDMI кабел.
• Ако го поврзете ресиверот со телевизор
преку видео кабел, поставете ја
„Playback Resolution“ на „480i/576i“
(страница 96).
• Ако го поврзете ресиверот со телевизор
преку компонентен видео кабел,
поставете ја „Playback Resolution“ на
параметар што е соодветен за вашиот
телевизор (страница 96).
Листа на пораки по мерење со Auto Calibration
Објаснување
Code 30
Слушалките се поврзани. Извадете ги слушалките и повторно изведете автоматска
калибрација.
Code 31
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) е поставено на OFF. Поставете на други поставки
за звучниците и повторно изведете го мерењето.
Code 32
Ниту еден од звучниците не е пронајден. Осигурете се дека приклучокот на
оптимизирачкиот микрофон е целосно вметнат во приклучокот AUTO CAL MIC,
потоа повторно изведете ја функцијата Auto Calibration.
Code 33
• Ниту еден од предните звучници не е поврзан или поврзан е само еден преден
звучник.
• Оптимизирачкиот микрофон не е поврзан. Осигурете се дека приклучокот на
оптимизирачкиот микрофон е целосно вметнат во приклучокот AUTO CAL MIC,
потоа повторно изведете ја функцијата Auto Calibration.
• Или левиот или десниот звучник за опкружувачки звук не е поврзан.
• Задните звучници за опкружувачки звук се поврзани иако таквите звучници не треба
да се поврзат. Поврзете ги звучниците за опкружувачки звук на терминалите
SURROUND.
• Задниот звучник за опкружувачки звук е поврзан само на терминалите SURROUND
BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2 R. Кога ќе поврзете само еден заден звучник
за опкружувачки звук, поврзете го со терминалите SURROUND BACK/FRONT
HIGH/FRONT B/ZONE 2 L.
• Поврзан е само еден преден висок звучник. Поврзете го предниот висок звучник
на секој од терминалите SURROUND BACK/FRONT HIGH/FRONT B/ZONE 2.
• Предните високи звучници се поврзани иако не се поврзани звучници за
опкружувачки звук. Поврзете ги звучниците за опкружувачки звук на терминалите
SURROUND.
Warning 40
Процесот на мерење е завршен со детекција на високо ниво на шум. Можеби
ќе постигнете подобри резултати ако се обидете повторно во тивка средина.
Warning 41
Warning 42
Влезот од микрофонот е премногу голем.
• Растојанието помеѓу звучникот и микрофонот можеби е премногу мало.
Повторно изведете го мерењето откако ќе ги разделите.
• Кога го користите ресиверот како пред-засилувач, може да се појават пораки,
во зависност од засилувачот на струја што сте го поврзале. Сепак, нема да има
проблеми дури и ако продолжите да го користите ресиверот без промени.
Warning 43
Растојанието и положбата на сабвуферот не може да се забележи. Или аголот или
положбата на звучникот не може да се забележи. Ова може да е предизвикано од шум.
Обидете се да го изведете мерењето во тивка средина.
NO WARNING Нема информација за предупредување.
131MK
Дополнителни информации
Приказ
Чистење на меморијата
Делови за референца
Спецификации
Дел на засилувач
За чистење
Видете
Сите меморирани
поставки
страница 82
Меморија на
повеќефункционалниот
далечински управувач
страница 118
Ребутирање на ресиверот
Ако копчињата на ресиверот или на
далечинскиот управувач не работат поради
дефект на ресиверот, ребутирајте го
ресиверот.
Држете ?/1 10 секунди.
Кога светилката над ?/1 трепка зелено,
ребутирањето започнува.
За информации околу поддршката
Погледнете ја следнава веб-страница за
детали за најновите информации околу
ресиверот.
http://support.sony-europe.com
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ1) 2)
Номинална излезна моќност во стерео режим
(8 оми 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
100 W + 100 W
Препорачана излезна моќност
(8 оми 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
110 W + 110 W
CENTER: 110 W
SURROUND:
110 W + 110 W
SURROUND BACK:
110 W + 110 W
1)
Измерено при следните услови:
Потреби за струја: 230 V AC, 50/60 Hz
2)
Во зависност од поставките за звучното поле
и од изворот, може да нема излез на звук.
Фреквентен одзив3)
SA-CD/CD, TV,
10 Hz – 100 kHz
VIDEO 1/2, SAT/CATV ± 3 dB
Влезови (аналогни)
SA-CD/CD, TV,
Чувствителност:
VIDEO 1/2, SAT/CATV 150 mV
Импеданса:
50 килооми
S/N3): 105 dB (A,
20 kHz LPF. 500 mV)
3)
Кога се користи „2ch Analog Direct“.
Влезови (дигитални)
132MK
IN 1 (DVD)
(коаксијален)
Импеданса: 75 оми
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (SAT/CATV), IN 2
(TV) (оптички)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Излези
Напон:150 mV
Импеданса: 1 килоом
SUBWOOFER
Напон: 2 V
Импеданса: 1 килоом
Дополнителни информации
VIDEO 1, ZONE 2,
(AUDIO OUT)
Дел за FM-пребарувач
Опсег на пребарување 87,5 MHz – 108,0 MHz
Антена (воздушна)
Жичена FM антена
(воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми,
небалансирано
Дел за AM-приемник
Скала за пребарување со чекор од
9 kHz
Опсег на пребарување 531 kHz – 1.602 kHz
Антена (воздушна)
Циклична антена
(воздушна)
Видео дел
Влезови/Излези
Видео:
1 Vp-p, 75 оми
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 оми
PB: 0,7 Vp-p, 75 оми
PR: 0,7 Vp-p, 75 оми
80 MHz HD
Пропуштање
продолжува
133MK
HDMI Видео
Влез/Излез (HDMI повторувачки блок)
3D
Формат
2D
Пакување рамки
Една-до-друга
(половина)
Над-под
(Горе-и-долу)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
134MK
Општо
Дополнителни информации
Потреби за струја 230 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
290 W
Потрошувачка на струја (за време
на режим на подготвеност)
0,5 W (Кога „Control for
HDMI“ (страница 98),
„Pass Through“
(страница 98), „Network
Standby“ (страница 100)
и „RS232C Control“
(страница 104) се
поставени на „Off“
и е исклучено
напојувањето за зона 2.)
Димензии
430 mm × 162 mm ×
383 mm
(ширина/висина/
длабочина)
вклучувајќи ги
издолжените делови
и контролите
Маса (прибл.)
12,7 kg
Испорачана дополнителна опрема
Упатство за употреба (ова упатство)
Водич за брзо поставување (1)
Оптимизирачки микрофон ECM-AC2 (1)
Кабел за FM-антена (воздушна) (1)
AM-антена циклусна (воздушна) (1)
Кабел за напојување со наизменична
струја (главен вод) (1)
Далечински управувач (1)
Батерии R6 (големина AA) (2)
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
135MK
Индекс
Нумерички
12V Trigger 103
2 канал 57
2 канално Стерео (режим) 57
2ch Analog Direct 57
3D Output Settings 97
5.1 канален 22
7.1 канален 22
A–Z
A.F.D. (режим) 58
A/V Sync 93
AM 53
Audio Input Assign 74
Audio Input Assign (Назначување на аудио
влез) 99
Audio Out 97
Audio Return Channel (ARC) 71, 73
Audio Settings 91
Auto Calibration 86
Auto Calibration Setup 86
Auto Standby 104
Automatic Phase Matching 87
Berlin Philharmonic Hall 60
Blu-ray диск плеер 28
Calibration Type 87
CD-плеер 35
Center Speaker Lift Up 88
Concertgebouw Amsterdam 60
Connection Server Settings 100
Control for HDMI 98
Crossover Frequency 89
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 86
Decode Priority 93
Digital Legato Linear (D.L.L.) 91
Distance Unit 91
DLNA 50
Dual Mono 92
DVD-плеер 28
Dynamic Range Compressor 92
Easy Automation 77
Easy Setup 86
Equalizer 92
136MK
ES Remote 77
External Control 100
Fast View 98
FM 53
FM-режим 54
GUI (Graphical User Interface) 26, 44
HD-D.C.S. 58
HD-D.C.S. (Тип ефект) 59
HDMI Settings 97
Initialize Personal Information 105
Input Edit 99
INPUT MODE 73
Input Settings 99
Internet Services Settings 101
Internet Settings 100
Internet Video Parental Control 101
Internet Video Unrated 101
IP Content Noise Reduction 53
iPod/iPhone 48
Jazz Club 60
Language 104
Large 89
LFE (ефект на ниска фреквенција) 12
Line Out 66, 103
Listen 46
MASTER VOLUME 10, 46
Musikverein Vienna 60
Name In 87
Neo:6 (Cinema) 58
Neo:6 (Music) 60
Network Settings 100
Network Standby 100
Network Update 105
Parental Control Area Code 101
Parental Control Password 101
Pass Through 98
Phase Audio 90
Phase Noise 90
PHONES 10
Playback Resolution 96
PlayStation 3 30
PLII (Музика) 60
PLII (Филм) 58
PLIIx (Музика) 60
А
Автоматско пребарување 54
Антена (воздушна) 38
Б
Бас 62
Безвучност 46
Бришење
далечински управувач 118
ресивер 82
Дополнителни информации
PLIIx (Филм) 58
PLIIz Height 58, 60, 61
Position 87
Priority 98
PROTECTOR 130
Renderer Access Control 100
Renderer Options 100
Resolution 94
RS232C Control 104
Screen Format 97
Settings 83
Settings Lock 104
Small 89
Software License 105
Software Update Notification 104
Sound Field 93
Sound Optimizer 61, 92
Speaker Connection 88
Speaker pattern 88
Speaker Settings 86
Speaker Setup 88
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 10, 42
Subwoofer Level 97
Subwoofer Low Pass Filter 92
Subwoofer Muting 92
Surround Back Assign 88
System Information 105
System Settings 104
SYSTEM STANDBY 114
TONE MODE 10, 82
TV Type 97
USB 47
VIDEO 2 IN приклучоци 33
Video Input Assign 74, 99
Video Settings 94
WALKMAN 47
Watch 46
Zone Control 102
Zone Settings 102
Zone Setup 102
Zone2 Out 98
В
Видео камера 33
Видео на интернет 52
Видеорекордер 32
Висок тон 62
Внесување име 56
Д
Далечински управувач 15–17, 41,
113–118
Директно пребарување 55
З
Звучни ефекти 57
Звучно поле 57
И
Избор на сцена 71
Исклучување на системот 70
К
Кабел за напојување со наизменична струја
(главен вод) 40
Кабелски ТВ-пребарувач 31
Конвертирање нагоре 19
Контрола на домашно кино 71
Концерт во живо 60
Л
Лесно поставување 41
М
Мени 45, 83
Мени за поставки 83
Музика 60
О
Омилени 45
продолжува
137MK
П
Плеер за Super Audio CD 35
Повеќе зони 63
Поврзувања
Network 39
антена (воздушна) 38
аудио опрема 35
видео опрема 28
звучници 24
монитор 26
Поврзување со bi-засилувач 81
Пораки
Auto Calibration 131
Грешка 130
Пребарување 54, 55
Преносно аудио 60
Претходно поставени станици 55
Приказ 11, 107
Промена на екранот 112
Пропуштање 72
Р
Репродуцирање со еден допир 70
Ресетирање
далечински управувач 118
ресивер 82
С
Сателитски приемник 31
Сервер
Подготвување 44
Системска аудио контрола 71
Снимање 79
Содржина од интернет 52
Спортови 60
Стабилизатор 62
Стадион 60
Т
Тајмер за заспивање 79
Тип на ефект 59
Тон за тестирање 90
Ф
Филм 58
138MK
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising