Sony | ICD-PX470 | Sony ICD-PX470 PX470 – digital stemmeopptaker i PX-serien Bruksanvisning

*NF58*
NO
NF58
IC-opptaker
La oss prøve din nye IC-opptaker
Slå på
Innspilte lydfiler lagres i "FOLDER01" under " Recorded Files" som
standardinnstilling.
 Velg " Record" på HOME-menyen.
Bruksanvisning
Standbyskjermen for opptak vises.
 Velg mappen hvor du ønsker å spare filene med
opptakene dine.
For å lagre lydfiler i en annen mappe enn "FOLDER01", skap en
ny mappe og endre destinasjonsmappen for fillagring til den nye
mappen. Du finner detaljerte instruksjoner i hjelpeveiledningen.
 Vend IC-opptakeren slik at de innebygde mikrofonene vender
mot kilden som skal tas opp.
 Trykk på REC/PAUSE.
 Skyv og løft batteridekselet, sett inn LR03 (størrelse AAA)
alkaliske batterier med rett polaritet og lukk dekselet.
Opptaket starter, "REC" vises på skjermen og betjeningsindikatoren
lyser rødt.
Å trykke og holde REC/PAUSE starter ikke opptaket. Å gjøre det får
din IC-opptaker til å gå i pause før opptak.
 Slå på.
For å skru på
Skyv og hold HOLD•POWER-bryteren mot "POWER", til skjermen
slås på.
For å skru av, dra HOLD•POWER-bryteren mot "POWER" og hold den
til "Power off" synes på skjermen.
ICD-PX470
Hindre utilsiktet betjening (HOLD)
Skyv POWER•HOLD-bryteren mot "HOLD".
Under opptak vil guide for opptaksnivå () vises.
Juster retningen på de innebygde mikrofonene, avstanden
fra lydkilden eller innstillingen for mikrofonfølsomhet slik at
opptaksvolumet, indikert med , holder seg på 3/6 eller 4/6,
som er innenfor det optimale området (se illustrasjonen ovenfor).
 Trykk på STOP for å stoppe opptaket.
4-595-545-11(1) (NO)
Se hjelpeveiledningen
 Du opphever låseinnstillingen på IC-opptakeren ved å skyve
POWER•HOLD-bryteren mot midten.
Førstegangsinnstillinger
"Saving…" vises på skjermen og skjermen går tilbake til
standbyskjerm for opptak.
Når du har stoppet opptaket, kan du trykke på  for å spille av
opptaket.
Lytte
Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om grunnleggende bruk
av IC-opptakeren.
Hjelpeveiledningen er en nettbasert veiledning.
Se hjelpeveiledningen når du vil ha mer detaljert informasjon, instruksjoner
og mulige løsninger hvis det oppstår et problem.
Velg
(/)
http://rd1.sony.net/help/icd/p47/h_ce/
VOL –/+
(volume –/+)
Velg
(///)
Angi
Angi
Når du slår på IC-opptakeren for første gang, vises "Configure Initial
Settings" på skjermen. Du kan deretter velge ønsket skjermspråk,
stille klokken og slå på/av lydsignalet.
Innspilte lydfiler lagres i "FOLDER01" under " Recorded Files" som
standardinnstilling.
 Velg "Yes" for å angi førstegangsinnstillingene.
 Velg " Recorded Files" på HOME-menyen.
 Velg "Folders" – "Built-In Memory" – "FOLDER01", og trykk .
For å lytte til innspilte lydfiler lagret på micro-SD-kort, velg
"Folders" – "SD Card".
 Velg ønsket fil.
Avspillingen starter.
Kontroller medfølgende deler
• IC-opptaker (1)
• LR03-batterier (størrelse AAA) alkaliske batterier (2)
• Bruksanvisning (dette arket)
• Garantibevis
• Programvaren Sound Organizer 2 (installasjonsfilen er lagret i det
innebygde minnet slik at du kan installere den på datamaskinen).
 Velg ønsket skjermspråk.
Du kan velge blant følgende språk:
Deutsch (tysk), English (engelsk)*, Español (spansk), Français
(fransk), Italiano (italiensk), Русский (russisk) og Türkçe (tyrkisk).
* Standardinnstilling
 Angi dato og klokkeslett.
 Trykk på STOP for å stoppe avspilling.
Valgfritt tilbehør
Elektret-kondensatormikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
 Merk
Enkelte modeller eller noe av det valgfrie tilbehøret kan være utilgjengelig i noen
land og områder.
 For å gå tilbake til tidligere klokkeinnstilinger, trykk BACK/HOME.
 Velg "Neste".

• Trykk VOL –/+ for å justere volumet.
• De innebygde høyttalerne er primært for å sjekke innspilte lydfiler.
Bruk hodetelefoner (følger ikke med) om du synes volumet ikke er høyt
nok, eller du har problemer med å forstå hva du hører.
• Når du velger " Recorded Files", vil søkekategorier for lagrede filer vises
på skjermen. Du kan velge en av søkekategoriene fra "Latest Recording",
"Search by REC Date", "Search by REC Scene" eller "Folders".
Legge til et spormerke
Du kan legge til et spormerke på et punkt hvor du vil dele opp en fil
senere, eller som du vil lokalisere under avspilling. Du kan legge til
maksimalt 98 spormerker for hver fil.
Du kan også legge til spormerker under opptak.
Deler og kontroller
 Velg "ON" eller "OFF" for å slå lydsignalet på eller av.
Når førstegangsinnstillingene er angitt, vises det en
bekreftelsesmelding på skjermen og deretter vises HOME-menyen.
Slett
Velg
(/)

• Du kan endre førstegangsinnstillingene når som helst. Du finner detaljerte
instruksjoner i hjelpeveiledningen.
• Når du setter inn batteriene igjen, eller bytter batterier med nye,
vil klokkeinnstilingene vises. Dato og tid vises for når du sist brukte
IC-opptakeren, før du fjernet batteriene. Still klokken til riktig tid igjen.
• For å sjekke nåværende tid etter grunnleggende innstillinger,
skyv POWER•HOLD-bryteren mot "HOLD".
ALTERNATIV
 Merk
Når en fil er slettet, er det ikke mulig å gjenopprette den.
 Velg filen du vil slette, fra listen over opptaksfiler, eller spill
Opptak
 Innebygde mikrofoner (stereo) (L)
 Innebygde mikrofoner (stereo) (R)
 Betjeningsindikator
 Skjerm
 REC/PAUSE-knapp
 STOP-knapp
 Kontrollknapp ( DPC (Digital Pitch Control), 
A-B (gjenta A-B),
 (søk bakover/spol bakover),  (søk fremover/spol fremover))
  (spill av/bekreft), knapp*
 BACK/ HOME-knapp ( : trykk, : trykk og hold)
 T-MARK-knapp (spormerke)
 OPTION-knapp
 Innebygd høyttaler
 Hull til rem (IC-opptakeren leveres uten rem.)
 USB-tilkoblingsport
 -(hodetelefoner) jack
  (mikrofon) (PLUG IN POWER) jack*
 VOL –/+ (volum –/+)-knapp*
 Kortspordeksel
 micro-SD-kortspor (Kortsporet er lokalisert under dekselet.)
 USB-glidebryter
 HOLD•POWER-bryter
 Rom for batterier
Angi
av filen du vil slette.
 Velg "Delete a File" på OPTION-menyen.
Innebygde mikrofoner
STOP
REC/PAUSE
Velg
(/)
Angi

• Før du tar i bruk IC-opptakeren, må du kontrollere at POWER•HOLDbryteren står i midtposisjon.
• Du kan velge "Scene Select" på OPTION-menyen for å angi en
opptaksscene for hver enkelt opptakssituasjon.
"Delete?" vises på skjermen, og den valgte filen spilles av slik at du
kan bekrefte at det er riktig fil.
 Velg "Yes".
"Please Wait" vises på skjermen helt til den valgte filen er slettet.
* Knappen  (spill av/bekreft), knappen VOLUME –/+ (volum –/+) og  (mikrofon) (PLUG IN
POWER) har en opphøyd prikk. Bruk den opphøyde prikken som en referanse når du betjener
IC-opptakeren.
(Fortsetter på baksiden)
ICD-PX470
4-595-545-11(1) (NO)
(Fortsetter fra forsiden)
Bruke HOME-menyen
Du kan bruke HOME-menyen til en rekke handlinger, for eksempel finne
og spille av en opptaksfil og endre innstillingene for IC-opptakeren.
Forsiktighetsregler
Spesifikasjoner
Strøm
DC 3,0 V: Bruk to LR03-batterier (størrelse AAA) alkaliske batterier
DC 2,4 V: Bruk to NH-AAA oppladbare batterier
DC 5,0 V: ved bruk av USB-nettadapter
Nominelt strømforbruk: 500 mA
Kapasitet (tilgjengelig for brukeren*1*2)
Om sikkerhet
Ikke betjen enheten når du kjører, sykler eller betjener motoriserte kjøretøy.
Velg
(/)
Angi
TILBAKE/
HJEM
 Trykk på og hold inne BACK/HOME.
HOME-menyen vises på skjermen.
Elementene på HOME-menyen vises i denne rekkefølgen.
Music
Recorded
Files
Record
Settings
Back to
XX*
* Funksjonen du bruker, vises i stedet for "XX".
 Velg ønsket funksjon fra følgende:
Du kan velge og spille av en av filene du har
importert fra en datamaskin.
Velg "All Songs", "Albums", "Artists" eller "Folders"
for å finne en musikkfil.
Music
Recorded Files
Du kan velge og spille av én av filene du har tatt opp
med IC-opptakeren.
Velg "Latest Recording", "Search by REC Date",
"Search by REC Scene" eller "Folders" for å finne
en opptaksfil.
Record
Du kan vise skjermen for opptaksstandby og
deretter starte opptaket.
Settings
Du kan vise Settings-menyskjermen og endre
ulike innstillinger for IC-opptakeren.
Back to XX*
Du kan gå tilbake til skjermen som ble vist før
HOME-menyskjermen.
* Funksjonen du bruker, vises i stedet for "XX".
 Trykk på STOP for å gå tilbake til skjermen som ble vist før du åpnet
HOME-menyen.
Bruke OPTION-menyen
Du kan bruke OPTION-menyen til å utføre en rekke handlinger, for eksempel
endre innstillingene for IC-opptakeren.
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av situasjonen.
Håndtering
• Ikke plasser systemet nær varmekilder eller på steder der det kan bli utsatt
for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt.
• Hvis en tung gjenstand faller på eller væske havner på enheten,
fjern batteriene og la kvalifisert personell kontrollere den før du
bruker den på nytt.
• Observer forholdsreglene nedenfor når du bruker IC-opptakeren,
slik at du unngår skade på enheten eller at IC-opptakeren ikke
fungerer som den skal.
– Ikke sett deg med IC-opptakeren i baklommen.
– Ikke oppbevar IC-opptakeren i en veske med hodetelefon- eller
ørepluggledningen viklet rundt opptakeren, og pass på at den ikke
utsettes for slag eller støt.
• Unngå at enheten utsettes for vannsprut. Enheten er ikke vanntett.
Vær spesielt forsiktig i følgende situasjoner:
– Når du har enheten i lommen mens du er på toalettet, badet o.l.
Når du bøyer deg, kan enheten falle ut og bli våt.
– Når du bruker enheten på steder der den kan bli utsatt for regn,
snø eller fuktighet.
– Når du svetter. Hvis du tar på enheten med våte hender eller putter
enheten i lommen på et fuktig plagg, kan den bli våt.
• Hvis du lytter til enheten med høyt volum, kan det påvirke hørselen.
Av hensyn til trafikksikkerheten må du ikke bruke enheten mens du
kjører eller sykler.
• Du kan få vondt i ørene hvis du bruker hodetelefonene i omgivelser med
svært tørr luft.
Dette skyldes ikke feil på hodetelefonene, men statisk elektrisitet
i kroppen. Du kan redusere den statiske elektrisiteten ved å bruke
klær som ikke er laget av syntetiske materialer.
Støy
• Det kan oppstå støy hvis enheten plasseres i nærheten av en strømkilde,
fluorescerende lys eller en mobiltelefon under opptak og avspilling.
• Det kan komme med støy på opptaket hvis noe, for eksempel fingeren din,
gnir eller skraper på enheten under opptak.
Den maksimale opptakstiden for alle mappene er som følger.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 timer 20 minutter
MP3 192 kbit/s*3
39 timer 45 minutter
MP3 128 kbit/s
59 timer 35 minutter
MP3 48 kbps (MONO)
159 timer
 Merk
Hvis du skal ta opp kontinuerlig over lang tid, må du kanskje bytte batteriene med
nye under opptaket. Se Batterilevetid for informasjon om ladetid og batterilevetid.
Maksimal opptakstid beskrevet i dette emnet er kun ment for referanse.
Batterilevetid
Ved bruk av Sony LR03 (SG) (størrelse AAA) alkaliske batterier (JEITA)*4*5
REC-modus
Opptak
Avspilling med
den innebygde
høyttaleren*6
Ca. 40 timer
Ca. 16 timer
Ca. 37 timer
MP3 192 kbit/s
Ca. 55 timer
Ca. 18 timer
Ca. 43 timer
Ved bruk av NH-AAA oppladbare batterier (JEITA)*4*5
REC-modus
Opptak
Avspilling med
den innebygde
høyttaleren*6
Ca. 34 timer
Ca. 12 timer
Ca. 29 timer
MP3 192 kbit/s
Ca. 40 timer
Ca. 14 timer
Ca. 34 timer
Mål (b/h/d) (ikke medregnet utstikkende deler og kontroller) (JEITA)*4
Ca. 38,3 mm × 114,1 mm × 19,3 mm
Vekt (JEITA)*4
Ca. 74 g (inkludert to LR03 (størrelse AAA) alkaliske batterier)
Temperatur/fuktighet
Driftstemperatur
5 – 35 °C
Fuktighetstoleranse i drift
25 % – 75 %
Temperatur ved oppbevaring
–10 til +45 °C
Luftfuktighet ved lagring
25 % – 75 %
microSDXC-kort er ikke kompatible med IC-opptakeren din.
Ikke utsett batteriene (batteripakken eller batteriene som er satt inn) for
overdreven varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende over lengre tid.
FORSIKTIG
Risiko for eksplosjon om batteriet byttes ut med feil type. Instruksjonene
skal følges ved avhending av batterier.
Avspilling med
hodetelefoner
LPCM 44.1 kHz/16 bit
Hvis du har spørsmål eller problemer vedrørende apparatet, kan du ta
kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.
ADVARSEL
Avspilling med
hodetelefoner
LPCM 44.1 kHz/16 bit
Kompatible minnekort
For å unngå mulig hørselsskade bør du unngå å lytte med høyt volum
i lengre perioder.
Angi
Maksimal opptakstid (innebygd minne)
Vedlikehold
Bruk en myk klut som er lett fuktet med vann, til å rengjøre enheten.
Bruk så en myk, tørr klut til å tørke av enheten. Du må ikke bruke alkohol,
rensebensin eller tynner.
Merknad for kundene: informasjonen nedenfor gjelder kun for utstyr
som er solgt i land som bruker EU-direktiver
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Velg
(/)
4 GB (ca. 3,20 GB = 3 435 973 837 Byte)
micro-SDHC-kort fra 4 til 32 GB
 Merk
*1 En liten del av det interne minnet brukes til filbehandling og er derfor ikke tilgjengelig
for brukerlagring.
*2 Når det innebygde minnet er formatert med IC-opptakeren.
*3 Standardinnstillinger for opptaksscener.
*4 Målt verdi etter JEITA-standarden (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*5 Batteritiden kan være kortere avhengig av hvordan du bruker IC-opptakeren.
*6 Når du spiller av musikk med den innebygde høyttalere med volumnivå 27.
Varemerker
• Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerte
varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
• Mac OS er et registrert varemerke for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er benyttet med lisens
fra Fraunhofer IIS og Thomson.
• Logoene til micro-SD, micro-SDHC og micro-SDXC er varemerker som
eies av SD-3C, LLC.
ALTERNATIV
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de landene hvor dette
er påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land.
 Velg ønsket funksjon på HOME-menyen, og trykk deretter
Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
på OPTION.
 Velg menyelementet du vil endre innstillingen for.
 Velg ønsket innstilling.
Kopiere filer fra IC-opptakeren til
en datamaskin
For å lagre filene og mappene dine kan du kopiere de fra IC-opptakeren din
til en datamaskin.
 Skyv USB-glidebryteren i pilens retning, og sett inn USB-kontakten
i USB-porten på en datamaskin som er slått på.
 Dra og slipp filer eller mapper du vil kopiere fra "IC RECORDER"
eller "MEMORY CARD", til den lokale disken på datamaskinen.
For å kopiere en fil eller mappe (Dra og slipp)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet
og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket
med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer
på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du
til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til å bevare
naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet
kun skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter
endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se avsnittet om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet
eller batteri, vennligst kontakt kommune, det lokale renovasjonsselskap
eller butikken hvor du kjøpte produktet eller batteriet.
Forsiktig
Batteri
1 Trykk og hold,
2 dra,
3 og slipp.
IC-OPPTAKER
eller
MINNEKORT
Datamaskinen
din
Alle andre varemerker og registrerte varemerker, er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører deres respektive eiere. Symbolene
"™" og "®" er ikke brukt i denne bruksanvisningen.
Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor
dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et av
Microsofts godkjente datterselskaper.
"Sound Organizer 2" bruker følgende programvaremoduler:
Kjøretid for Windows Media-format
Lisens
Merknader til lisensavtalen
Denne IC-opptakeren leveres med programvare som brukes i henhold til
lisensavtalen med innehaveren av opphavsretten til programvaren.
Vi er av innehaveren av opphavsretten til denne programvaren pålagt
å informere brukerne om følgende. Les avsnittene nedenfor.
Lisensene (på engelsk) er lagret i det interne minnet på IC-opptakeren.
Opprett en masselagertilkobling mellom IC-opptakeren og en datamaskin
for å lese lisensene i LICENSE-mappen.
Om programvare som omfattes av GNU GPL/LGPL
IC-opptakeren har forhåndsinstallert programvare som er tilgjengelig
i henhold til GNU General Public License ("GPL") eller GNU Lesser General
Public License ("LGPL").
Du har rett til å ha tilgang til, endre og redistribuere kildekoden for denne
programvaren i samsvar med vilkårene i medfølgende GPL/LGPL.
Kildekoden er tilgjengelig på nettet. Den kan lastes ned fra følgende
nettadresse:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss om innholdet i kildekoden.
Lisensene (på engelsk) er lagret i det interne minnet på IC-opptakeren.
Opprett en masselagertilkobling mellom IC-opptakeren og en datamaskin
for å lese lisensene i LICENSE-mappen.
 Forsikre deg om at "Accessing" ikke vises på IC-opptakerens
skjerm, og koble fra IC-opptakeren fra datamaskinen.
Installere Sound Organizer 2
Installer Sound Organizer på datamaskinen.
Med Sound Organizer kan du overføre filer mellom IC-opptakeren
og datamaskinen.
Sanger som er importert fra musikk-CD-er og andre medier, MP3 og andre
lydfiler som er importert til en datamaskin, kan også spilles av og overføres
til IC-opptakeren.
 Merknader
• Sound Organizer er bare kompatibel med Windows-datamaskiner. Det er ikke
kompatibelt med Mac.
• Denne IC-opptakeren er bare kompatibel med Sound Organizer 2.
• Hvis du formaterer det innebygde minnet, slettes alle data som er lagret der.
(Sound Organizer slettes også.)
 Ved installasjon av Sound Organizer, logg inn på kontoen din med
administratorprivilegier.
 Skyv USB-glidebryteren i pilens retning, og sett inn USB-kontakten
i USB-porten på en datamaskin som er slått på.
 Forsikre deg om at IC-opptakeren er oppdaget av datamaskinen.
"Connecting" vises på skjermen på IC-opptakeren mens IC-opptakeren
kobles til datamaskinen.
 Gå til [Start]-menyen, klikk [Computer], deretter dobbeltklikk
[IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
 Dobbeltklikk [SoundOrganizer_V2001] (eller [SoundOrganizer_
V2001.exe]).
Følg instruksjonene på skjermen.
 Forsikre deg om at du godtar vilkårene i lisensavtalen, velg
[I accept the terms in the license agreement], og klikk [Next].
 Når vinduet [Setup Type] vises, velger du [Standard] eller [Custom]
og klikker deretter på [Next].
Følg instruksjonene på skjermen, og angi installasjonsinnstillinger hvis
du valgte [Custom].
 Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, klikker du
på [Install].
Installasjonen starter.
 Når tekstvinduet [Sound Organizer has been installed
successfully.] vises, merk [Launch Sound Organizer 2 Now]
og klikk [Finish].
 Merk
Du må kanskje starte datamaskinen på nytt etter å ha installert
Sound Organizer.
© 2016 Sony Corporation
ICD-PX470
4-595-545-11(1) (NO)
Download PDF

advertising