Sony | PS-LX300USB | Sony PS-LX300USB USB-platespiller Bruksanvisning

3-198-123-15 (3) (NO)
Stereo
Platespillersystem
Eierens loggføring
Modellnummeret og serienummer står på baksiden. Noter disse numrene i linjene
nedenfor. Du må oppgi disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler angående
dette produktet.
Modellnr. PS-LX300USB
Serienr.________________
Bruksanvisning
PS-LX300USB
© 2008 Sony Corporation
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke utsette dette apparatet for regn
eller fuktighet.
For å unngå brann må du ikke dekke til
apparatets ventilasjon med aviser, duker,
gardiner osv. Du må heller ikke plassere påtente
stearinlys på apparatet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke plassere væskefylte objekter,
for eksempel vaser, på apparatet.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område,
for eksempel i en bokhylle eller et innebygd
kabinett.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge
den er koblet til stikkontakten, selv om selve
enheten er slått av.
Plasser dette systemet slik at strømledningen
raskt kan trekkes ut av stikkontakten hvis det
skulle oppstå problemer.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som bruker EU-direktiver.
Produsenten av dette produktet er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato‑ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte
representanten for EMC og produktsikkerhet
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Hvis det skulle oppstå eventuelle serviceeller garantisaker, kan du benytte adressene
som er oppgitt i separate service- eller
garantidokumenter.
2NO
For kunder i Europa
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. Det må leveres på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å avhende
dette produktet på riktig måte bidrar du til
å forhindre potensielle negative miljø- og
helsemessige konsekvenser som ellers kan
forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å bevare naturressurser. Hvis du vil
ha mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Dette utstyret har blitt testet og bestemt
å være i samsvar med grensene som er
oppgitt i EMC‑direktivet, når det brukes
en tilkoblingskabel på under 3 meter.
Innhold
Om denne håndboken...........................................3
Komme i gang
Utpakking........................................................................4
Montere platespilleren............................................4
Koble til en lydenhet................................................5
Betjening
Spille av en vinylplate...............................................6
Ta opp lydspor på datamaskinen.....................7
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler................................................... 12
Vedlikehold.................................................................. 12
Feilsøking...................................................................... 13
Spesifikasjoner........................................................... 16
Deler og kontroller.................................................. 17
Om denne håndboken
Takk for at du kjøpte Sonystereoplatespillersystemet. Les denne
håndboken nøye før du bruker enheten,
og ta vare på den for fremtidig bruk.
 IBM og PC/AT er registrerte varemerker
som tilhører International Business Machines
Corporation.
 Microsoft, Windows og Windows Vista er
enten registrerte varemerker eller varemerker
som tilhører Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
 I denne håndboken refereres Microsoft
Windows XP Home Edition og Microsoft
Windows XP Professional til som
Windows XP.
 I denne håndboken refereres Microsoft
Windows Vista Home Basic, Windows
Vista Home Premium, Windows Vista
Business og Windows Vista Ultimate til
som Windows Vista.
 I denne håndboken refereres Microsoft
Windows 7 Home Premium, Microsoft
Windows 7 Professional og Microsoft
Windows 7 Ultimate til som Windows 7.
 Sound Forge er et varemerke eller registrert
varemerke som tilhører Sony Creative
Software Inc. i USA og andre land.
 Alle andre navn på systemer og produkter er
varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører sine respektive eiere. TM- og ®-merket
er utelatt i denne håndboken.
3NO
Komme i gang
2 Plasser platen forsiktig på spindelen.
Utpakking
Kontroller at du har mottatt følgende elementer
med platespilleren:
 Plate (med drivreim) (1)
 Gummimatte (1)
 45 o/min-adapter (1)
 USB-kabel (1)
 CD-ROM, Sound Forge Audio Studio LE
inkludert (1)
 Bruksanvisning (denne håndboken)
 Installasjonsveiledningen for Sound Forge
Audio Studio LE
 Ta opp lydspor fra en vinylplate til
datamaskinen
 Les dette først.
3 Bruk båndet til å hekte drivreimen
rundt motorskiven.
Pass på at du ikke vrir drivreimen.
Etter at du har festet reimen i en løkke,
må du ikke glemme å fjerne båndet.
Montere platespilleren
4 Plasser gummimatten på platen.
Platespilleren er nå ferdig montert.
Merk
1 Flytt metalldelene inne i det store
drivhjulet i pilens retning.
4NO
Når strømledningen kobles til etter montering eller
flytting av platespilleren, vil platespilleren noen ganger
rotere og pickuparmen senkes ned til platen selv om
START ikke har blitt trykket.
Hvis dette skjer, må du trykke STOP for at pickuparmen
skal gå tilbake til armstativet.
Slik fjerner du støvdekselet
Med støvdekselet helt åpent tar du tak
i begge sider av dekselet og fjerner det
deretter forsiktig.
• Hvis stereoanlegget (forsterker) ikke har
PHONO-inngangskontakter (koble til
AUX-, VIDEO-inngangskontakter, osv.)
 stiller du inn til LINE.
Equalizer‑funksjonen er på.
2 Koble kabelen med den hvite
Hengsel
Sørg for å sette pluggene godt inn
i kontaktene. Hvis pluggene ikke er satt
inn skikkelig, kan det føre til støy.
Komme i gang
Hengsellomme
pluggen til den hvite kontakten (L),
og koble kabelen med den røde
pluggen til den røde kontakten (R).
Tips
Du kan bruke platespilleren med støvdekselet fjernet.
I så fall må du oppbevare dekselet på riktig måte.
Slik monterer du støvdekselet
Før hengsellommene på støvdekselet
i hengslene på baksiden av kabinettet.
3 Koble til strømledningen.
Koble strømledningen til en stikkontakt
etter å ha fullført oppsett av alle
tilkoblingene ved å utføre trinn 1 og 2.
Koble til en lydenhet
Phonokabelen leveres festet til baksiden
av kabinettet.
1 Still bryteren PHONO/LINE
 til stikkontakt
(på baksiden av platespilleren)
i henhold til kontaktene på
stereoanlegget (forsterker).
• Hvis stereoanlegget (forsterker) har
PHONO-inngangskontakter (koble til
PHONO-inngangskontakter)
 stiller du inn til PHONO.
Equalizer‑funksjonen er av.
5NO
6 Trykk START.
Betjening
Platen begynner å rotere.
Merk
Spille av en vinylplate
Skru ned volumet på forsterkeren for å forhindre
at den skades. Hvis pickuparmen senkes ned og
nålen berører vinylplaten, kan høylydt knirkende
støy oppstå og skade forsterkeren eller høyttalerne.
Juster volumet på forsterkeren etter at nålen har
blitt senket ned.
7 Juster volumet på forsterkeren.
45 o/minadapter
STOP
Når avspillingen er avsluttet
UP/DOWN
1 Sett en vinylplate på platen.
Pickuparmen går tilbake til armstativet
automatisk. Deretter slutter platen å rotere.
Slik stopper du avspilling
Trykk STOP-knappen.
Pickuparm går tilbake til armstativet.
Platen slutter å rotere.
Slik stopper du avspillingen midlertidig
Trykk UP/DOWN-knappen for å heve nålen
av vinylplaten.
Slik spiller du av en annen del av vinylplaten
1 Etter å ha utført trinn 4, trykker du på
Merk
Sett bare én vinylplate på platen om gangen. Hvis to
eller flere vinylplater settes på platen oppå hverandre,
vil nålen ikke få skikkelig kontakt med sporene,
og kvaliteten på gjengivelsen vil bli svekket.
2 Flytt pickuparmen til posisjonen du ønsker.
2 Trykk knappen for valg av hastighet
3 Trykk UP/DOWN-knappen.
3 Still SIZE SELECTOR til 17 eller 30.
4 Drei beskyttelsesdekselet for
Slik spiller du av en 17-cm vinylplate
for å velge hastigheten.
å eksponere nålen.
5 Lukk støvdekselet.
6NO
UP/DOWN-knappen, og hever deretter
pickuparmen.
Pickuparmen senkes ned til vinylplaten. Deretter
starter avspillingen.
Plasser den medfølgende 45 o/min-adapteren
på spindelen.
Når du er ferdig med å bruke adapteren, setter
du den tilbake i adapterskuffen.
Ta opp lydspor på
datamaskinen
Du kan spille inn lydspor fra en vinylplate på
datamaskinen ved å:
• Koble sammen platespilleren og
datamaskinen ved hjelp av den medfølgende
USB-kabelen
• Bruke den medfølgende programvaren,
Sound Forge Audio Studio LE
• Kompatibel datamaskin:
IBM PC/AT eller kompatible datamaskiner
•Operativsystemer:
Windows XP Home Edition Service Pack 2
eller nyere
Windows XP Professional Service Pack 2
eller nyere
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Business
Windows Vista Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
forhåndsinstallert (bare installert av
produsenten)
–Andre operativsystemer enn de som er nevnt
ovenfor, støttes ikke.
–Windows XP 64-biters og Windows Vista 64-biters
støttes ikke.
–Medfølgende Sound Forge Audio Studio LE
støtter Windows XP 32-biters og Windows Vista
32-biters/64-biters. Versjon 9.0d eller nyere støtter
Windows 7 32-biters/64-biters.
Før opptak må du installere den medfølgende
programvaren, Sound Forge Audio Studio LE.
Når du har installert programvaren på
datamaskinen, trenger du ikke å installere den
på nytt annet enn når du trenger å installere
den på nytt.
1 Sett den medfølgende CD-ROM-en
i datamaskinens CD-stasjon.
2 Installer programvaren i henhold til
instruksjonene på skjermen.
Betjening
Systemkrav for at datamaskinen skal kunne
kobles til platespilleren*
Installere den medfølgende
programvaren
Tips
Nærmere informasjon om installasjon av programvaren
finner du i installasjonsveiledningen for Sound Forge
Audio Studio LE.
Koble til USB-kabelen
Koble sammen platespilleren og datamaskinen
ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.
Til USB-kontakten
USB-kabel (medfølger)
•Maskinvaremiljø:
–Port: USB-port**
* Påkrevd ved opptak av lydspor fra en vinylplate
til en datamaskin via en USB-tilkobling.
**USB-kontakten på platespilleren støtter USB
(full hastighet).
Merknader
•For driftsmiljøet som er nevnt ovenfor, er det ikke
garantert at platespilleren vil fungere med alle
datamaskiner.
•Det er ikke garantert at platespilleren vil fungere med
selvbygde datamaskiner, operativsystemer som er
oppgradert av brukeren, eller flere operativsystemer.
•Det er ikke garantert at platespilleren vil fungere
med funksjoner som ventemodus, hvilemodus
(standbymodus) og dvalemodus. Dette gjelder
uavhengig av hvilken datamaskin du har.
Til USB-porten
Datamaskin
(medfølger ikke)
Fortsettelse

7NO
Merknader
Det er ikke garantert at platespilleren vil virke via en
USB-hub eller en USB-forlengelseskabel. Bruk den
medfølgende USB-kabelen.
Koble USB-kabelen til USB-kontakten/USB-porten på
en sikker måte, ellers kan det oppstå funksjonssvikt.
Koble fra USB-kabelen når den ikke er i bruk, ellers kan
det forekomme støy.
Når platespilleren og datamaskinen er koblet sammen
via en USB-kabel, blir lyden som justeres med
platespillerens equalizer, ikke overført til USB-porten
på datamaskinen når du bruker platespilleren til å ta
opp lydspor på datamaskinen.
Tips
USB-drivere er inkludert i operativsystemene hvis du
bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.
USB-drivere installeres automatisk når systemet
kobles til datamaskinen for første gang. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken for
datamaskinen.
Konfigurere datamaskinen:
Windows XP
([Kontrollpanel] er i [Kategorivisning])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Klikk [Lyder, tale og lydenheter].
3 Klikk [Lyder og lydenheter].
4 Klikk fanen [Lyd].
5 Velg [CODEC for USB-lyd] for
[Standardenhet:] under [Lydopptak].
6 Klikk [OK].
8NO
Konfigurere datamaskinen:
Windows Vista
([Kontrollpanel] er i visningen [Hjem for kontrollpanel])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Klikk [Maskinvare og lyd].
3 Klikk [Lyd].
4 Klikk fanen [Opptak].
5 Velg [CODEC for USB-lyd] for
[Mikrofon].
6 Klikk [Angi standard].
7 Velg [CODEC for USB-lyd], og klikk
deretter på [Egenskaper].
8 Klikk fanen [Avansert].
9 Velg [2 kanaler, ...] (f.eks.: [2 kanaler,
16-biters, 44100 Hz (CD-kvalitet)])
i rullegardinlisten [Standardformat].
10 Klikk [OK].
Merk
For å overføre stereosignal fra platespilleren til
datamaskinen må du utføre trinn 7 til 10.
Du kan stille inn signalinngangsnivået for Windows
Vista SP1 eller nyere. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du lese bruksanvisningen for datamaskinen.
Konfigurere datamaskinen:
Windows 7
([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Klikk [Maskinvare og lyd].
3 Klikk [Administrer lydenheter] under
4 Klikk fanen [Innspilling] og kontroller
om [Standardenhet] er satt til
[CODEC for USB-lyd].
1 Klikk fanen [Nivåer] på
egenskapsskjermbildet [CODEC for
USB‑lyd].
2 Flytt glidebryteren til 0.
3 Juster glidebryteren ved hjelp av piltasten.
Riktig innstilling for platespilleren er 2
i nivåvisningen [0, 0, 1, 2, 3, …].
Kontroller at dempeknappen ikke er aktiv
på dette tidspunktet.
Nivåvisning
Glidebryter
Dempeknapp
Betjening
[Lyd].
Slik angir du signalinngangsnivå
5 Velg [CODEC for USB-lyd], og klikk
deretter på [Egenskaper].
6 Klikk fanen [Avansert].
7 Velg [2 kanaler, ...] (f.eks.: [2 kanaler,
16-biters, 44100 Hz (CD-kvalitet)]
eller [2 kanaler, 16-biters, 48000 Hz
(DVD-kvalitet)]) i rullegardinlisten
[Standardformat].
8 Klikk [OK].
Merk
For å overføre stereosignal fra platespilleren til
datamaskinen må du utføre trinn 5 til 8.
4 Klikk [OK].
Merk
Ikke overskrid det anbefalte innstillingsområdet når du
angir inngangsnivå (for eksempel ved å stille venstre
side helt på 0 eller øke den numeriske verdien av
nivåvisningen). Hvis du gjør dette, kan det føre til at
lyden ikke avgis eller forvrenges.
Fortsettelse

9NO
Få ut lyd via datamaskinens
høyttalere
Når du kobler sammen platespilleren og
datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen
for første gang, legges [CODEC for USBhøyttalerlyd] automatisk til i [Avspillingsenhet]
og settes til [Standardenhet].
I denne tilstanden blir lyden ikke avgitt
via høyttalerne på datamaskinen. Still inn
datamaskinen i henhold til operativsystemet
du bruker, som følger:
Angi standard avspillingsenhet ved hjelp av
Windows XP
Utfør følgende trinn for å endre innstillingene
for datamaskinens avspillingsenhet:
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Velg [Lyder og lydenheter].
3 Klikk fanen [Lyd].
4 I boksen [Lydavspilling] velger du
datamaskinens lydkort fra rullegardinlisten
[Standardenhet].
Denne enheten kan variere avhengig
av datamaskinen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese dokumentasjonen
for datamaskinen.
5 Klikk [Ta i bruk] og klikk deretter på [OK]
for å lukke skjermbildet [Egenskaper for
lyder og lydenheter].
Angi standard avspillingsenhet ved hjelp av
Windows Vista
([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Velg [Maskinvare og lyd].
3 Velg [Administrer lydenheter].
4 Velg fanen [Avspilling].
5 I fanen [Avspilling] velger du
datamaskinens høyttalere og klikker
[Angi standard].
Denne enheten kan variere avhengig
av datamaskinen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese dokumentasjonen
for datamaskinen.
6 Klikk [OK] for å lukke skjermbildet [Lyd].
Angi standard avspillingsenhet ved hjelp av
Windows 7
([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Velg [Maskinvare og lyd].
3 Velg [Administrer lydenheter].
4 Velg fanen [Avspilling].
5 I fanen [Avspilling] velger du
datamaskinens høyttalere og klikker
[Angi standard].
Denne enheten kan variere avhengig
av datamaskinen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese dokumentasjonen
for datamaskinen.
6 Klikk [OK] for å lukke skjermbildet [Lyd].
10NO
Angi standard avspillingsenhet i Sound
Forge Audio Studio LE
1 Start Sound Forge Audio Studio LEprogramvaren.
2 Velg [Innstillinger] fra menyen
[Alternativer].
3 Velg fanen [Lyd].
4 Velg [Microsoft Sound Mapper]
5 Klikk [Ta i bruk] og klikk deretter på [OK]
for å lukke skjermbildet [Innstillinger].
Hvis du fremdeles ikke hører lyd
Kontroller tilkoblingen. Avslutt Sound Forge
Audio Studio LE én gang og start deretter
programvaren på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon om
opptaksoperasjoner, se det medfølgende
dokumentet med tittelen "Recording audio
tracks of a vinyl record to your computer"
(Ta opp lydspor fra en vinylplate til
datamaskinen).
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av
programvaren, se hurtigstartveiledningen
for Sound Forge Audio Studio LE (på den
medfølgende CD-ROM-en) eller online hjelp
for programvaren.
Referanseveiledninger for den medfølgende
programvaren
Betjening
i rullegardinlisten [Lydenhetstype].
Ta opp lydspor fra platespilleren til
en datamaskin
Se følgende instruksjoner:
 Installasjonsveiledningen for Sound Forge
Audio Studio LE:
Se denne medfølgende håndboken for
å installere Sound Forge Audio Studio LE.
 Opplæring for Sound Forge Audio Studio LE:
Denne opplæringen inneholder enkle
instruksjoner om hvordan du bruker
programvaren. Når du har installert
programvaren, vises opplæringen når du
starter programvaren for første gang.
 Hurtigstartveiledningen for Sound Forge
Audio Studio LE (på den medfølgende
CD‑ROM-en):
Her finner du instruksjoner om
grunnleggende bruk av programvaren.
11NO
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
 Før du bruker enheten, må du kontrollere
at enhetens driftsspenning er identisk med
spenningen i strømtilførselen.
 Hvis en tung gjenstand faller på eller væske
kommer inn i kabinettet, må du koble fra
enheten og la kvalifisert personell kontrollere
den før du bruker den på nytt.
 Koble hovedenheten fra strømuttaket hvis du
ikke skal bruke den på en stund. Når du skal
dra ut ledningen, må du dra i den ved å holde
pluggen. Trekk aldri i selve ledningen.
Om plassering
 Plasser enheten på et plant underlag.
 Unngå å plassere enheten i nærheten av
elektriske apparater (for eksempel et fjernsyn,
en hårføner eller fluorescerende lampe) som
kan forårsake summing eller støy.
 Plasser enheten et sted der den ikke vil utsettes
for vibrasjoner, for eksempel fra høyttalerne,
slamming med dører, osv.
 Hold enheten unna direkte sollys, ekstreme
temperaturer, samt mye støv og fuktighet.
Om utpakking
Behold pappesken og pakkematerialene.
De utgjør en ideell beholder for transport
av enheten.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er beskrevet i denne
håndboken, kontakter du den nærmeste
Sony‑forhandleren.
Vedlikehold
Pleie av nål og vinylplater
For å forhindre for tidlig nål- og
vinylplateslitasje bør nålen og vinylplaten
rengjøres før avspilling.
Rengjør nålen ved å børste den fra baksiden
til forsiden ved hjelp av en rengjøringsbørste
for nåler av god kvalitet. Ikke prøv å rengjøre
nålen med fingertuppen. Hvis du bruker et
flytende rengjøringsmiddel, må du sørge for
ikke å fukte nålen for mye.
Vinylplatene rengjøres ved å tørke av grundig
med et rengjøringsmiddel for vinylplater av
god kvalitet.
Rengjøre kabinettet og støvdekselet
Rengjør kabinettet og støvdekselet med
jevne mellomrom med en myk, tørr klut.
Hvis flekkene er vanskelige å fjerne, kan du
bruke en myk klut som er lett fuktet med et
mildt vaskemiddel. Ikke bruk løsemidler som
alkohol, rensebensin eller tynner, da de vil
skade overflaten.
Merknad om opptak
Musikken som tas opp, er begrenset til
bare privat bruk. Bruk av musikk utover
denne grensen, krever tillatelse fra
opphavsretteierne.
12NO
Bytte ut nålen
Forventet levetid for en nålespiss er ca.
500 timer. For å bevare god lydkvalitet og
unngå skade på vinylplatene anbefaler vi at du
bytter nålen innen denne tidsbegrensningen.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for
å få tak i en erstatningsnål.
Slik fjerner du nålen
1 Slå av enhetene og trekk ut
strømledningene til platespilleren
og forsterkeren.
2 Beskytt nålen med nåledekselet.
Nåledekselet
Feilsøking
Før du går gjennom sjekklisten nedenfor,
må du først kontrollere at:
 Strømledningen er koblet til på en sikker
måte
 Høyttalerledningene er tilkoblet på en
sikker måte
Hvis et problem fremdeles finnes etter at du
har utført disse sjekkene, bør du ta kontakt
med en Sony-forhandler.
3 Ta tak i nåleholderen og trekk den nedover
og bort fra kassetthuset / hodehetten som
vist på illustrasjonen.
Nåleholder
Slik monterer du nålen
Utfør denne prosedyren med nålen beskyttet
av nåledekselet.
1 Ta tak i begge sidene av nåleholderen,
og sett deretter nålens gripedel inn
i kassett-/hodehetteholderen.
Nåleholder
Nåledekselet
Pickuparmen hopper over spor, sklir eller
rykker ikke frem.
 Platespilleren er ikke i vannrett posisjon.
Plasser platespilleren på et plant underlag.
 Vinylplaten er kanskje tilsmusset eller
har riper.
Rengjør vinylplaten med et kommersielt
tilgjengelig rensesett for vinylplater, eller
bytt ut vinylplate.
Ytterligere informasjon
Kassett/hodehette
Spille av en vinylplate
Dårlig lydkvalitet, overdrevent støy,
diskontinuerlig lyd, osv.
 nålen er tilsmusset eller slitt. Fjern støv fra
nålen ved hjelp av en rengjøringsbørste
for nåler, eller bytt ut den slitte nålen
(se side 12).
 Støv eller skitt har samlet seg på vinylplaten.
Rengjør vinylplaten ved hjelp av et
rengjøringsmiddel av god kvalitet.
nålens gripedel
2 Presse opp nåleholderen til den klikker slik
at den låses helt.
Ikke etterlat noe
mellomrom.
Merk
Ikke press nåledekselet med makt. Ellers kan den
eksponerte nålen uten påsatt deksel forårsake
personskade eller skade nålen.
Fortsettelse

13NO
Brumming eller lavfrekvent hvining*.
 Platespilleren er plassert for nær høyttalere.
Flytt høyttalerne bort fra platespilleren.
* Dette fenomenet, kalt "akustisk feedback", oppstår når
vibrasjoner fra høyttalerne overføres gjennom luften
eller via faste gjenstander (for eksempel hyller, et skap
eller gulvet) til platespilleren, der de plukkes opp av
nålen, forsterkes og gjengis gjennom høyttalerne.
Du hører støy.
 Når PHONO-kabelen ikke er koblet
til PHONO-inngangskontaktene til
stereoanlegget (forsterker), kobles platespiller
til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen.
–Still PHONO/LINE-bryteren på baksiden av
platespilleren til LINE.
* Når denne er satt til LINE, må du ikke koble
PHONO-kabelen til PHONO-inngangskontaktene
på stereoanlegget (forsterker).
–Pass på at enden av PHONO-kabelen ikke berører
metall.
 Platespilleren
kobles til datamaskinen ved
hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Hvis
du kobler til stereoanlegget (forsterker) eller
andre enheter direkte mens USB-kabelen er
koblet til, kan støy forekomme.
Tempoet er feil.
 Feil verdi for o/min. Still o/min-innstillingen
slik at den samsvarer med det som er
angitt på vinylplaten. (Velg "33" for 33 1/3
o/min-vinylplater eller "45" for 45 o/minvinylplater.)
 Drivremmen er vridd. Rett ut reimen.
Drivreimens kvalitet er forringet.
 Bytt ut drivreimen. Kontakt din nærmeste
Sony-forhandler for detaljert informasjon.
Platen roterer ikke.
 Kontroller at strømledningen er satt helt inn
i en stikkontakt.
 Kontroller at drivreimen danner en
fullstendig løkke rundt motorskiven.
Drivreimen er ødelagt.
 Bytt ut drivreimen. Kontakt din nærmeste
Sony-forhandler for detaljert informasjon.
Lyden er for lav eller forvrengt.
 Platespilleren er ikke koblet til PHONO INinngangene på forsterkeren (se side 5).
14NO
USB-tilkobling / opptak
Platespilleren oppdages ikke på
datamaskinen.
 Koble fra den medfølgende USB-kabelen og
koble den til på nytt.
 Med platespilleren og datamaskinen koblet
sammen starter du datamaskinen.
 Koble fra den medfølgende USB-kabelen,
og start datamaskinen på nytt. Etter omstart
sammenkobler du datamaskinen og
platespilleren ved hjelp av den medfølgende
USB-kabelen.
 Datamaskinens enhetsinnstilling kan
være feil.
–Når du kobler sammen platespilleren og
datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen eller kobler
til en annen USB-port, kan USB-enhetsdriverne
bli installert på nytt automatisk.
For å bekrefte at driveren er riktig installert
kontrollerer du følgende:
 For
Windows XP
([Kontrollpanel] er i [Kategorivisning])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Klikk [Ytelse og vedlikehold].
3 Klikk [System].
4 Klikk fanen [Maskinvare] og klikk deretter
på [Enhetsbehandling].
5 Klikk skjermbildet [Enhetsbehandling].
Kontroller de installerte enhetene som følger.
–[USB-enheter for menneskelig grensesnitt] og
[HID-compliant consumer control device] under
[Human Interface Devices]
–[USB-lydenhet] under [Lyd, video- og
spillkontrollere]
–[USB Composite Device] under [USB-kontrollere]
 For
Windows Vista
([Kontrollpanel] er i visningen [Hjem for
kontrollpanel])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Velg [System og vedlikehold].
3 Velg [Enhetsbehandling].
4 Klikk skjermbildet [Enhetsbehandling].
Kontroller de installerte enhetene som følger.
–[USB-enheter for menneskelig grensesnitt] og
[HID-compliant consumer control device] under
[Human Interface Devices]
–[CODEC for USB-lyd] under [Lyd, video- og
spillkontrollere]
–[USB Composite Device] under [USB-kontrollere]
Windows 7
([Kontrollpanel] er i visningen [Kategori])
1 Velg [Kontrollpanel] i menyen [Start].
2 Klikk [Maskinvare og lyd].
3 Klikk [Enhetsbehandling] under [Enheter
og skrivere].
4 Klikk skjermbildet [Enhetsbehandling].
Kontroller de installerte enhetene som følger.
–[HID-compliant consumer control device] og
[USB-inndataenhet] under [Human Interface
Devices]
–[CODEC for USB-lyd] under [Lyd, video- og
spillkontrollere]
–[USB Composite Device] under [USB-kontrollere]
Merknader
Når du kobler til forskjellige USB-porter, kan det
hende at du må installere USB-drivere.
Når du kobler til forskjellige USB-porter, installerer
datamaskinen automatisk driveren på nytt. I så fall
må du kontrollere at driveren er riktig installert som
beskrevet i denne prosedyren.
Du kan ikke ta opp lyd til datamaskinen fra
platespilleren, eller lyden er forvrengt.
 Datamaskinens lydopptaksenhet er ikke
riktig innstilt. Se side 8 – 11 for å
kontrollere enhetsinnstillingene.
 Signalinngangsnivået overstiger det anbefalte
innstillingsområdet. Juster det (se side 9).
Du hører støy i innspilt lyd.
 Elektriske ledninger, fluorescerende lys
eller mobiltelefoner befinner seg i nærheten
av platespilleren. Flytt enheten vekk fra
alle mulige kilder til elektromagnetiske
forstyrrelse.
Den medfølgende programvaren
starter ikke.
 Tretti dager har gått siden programvaren ble
installert, og brukerregistreringen er ikke
fullført. Fullfør brukerregistreringen.
Du blir bedt om å skrive inn
serienummeret i oppstartsskjermbildet
til den medfølgende programvaren.
 Installasjon mislyktes. Avinstaller
programvaren, og installer den deretter på
nytt. Hvis du kjører lagringsfast programvare,
som antivirusprogramvare, slår du den
av mens du installerer den medfølgende
programvaren.
Ytterligere informasjon
 For
Den innspilte lyden blir avbrutt.
 Datamaskinens prosessor er overbelastet.
Avslutt andre programmer.
 Andre USB-enheter er koblet til
datamaskinen og brukes samtidig.
Avslutt bruken av andre USB-enheter.
Merknader
Hvis du vil ha nærmere informasjon om bruk av
datamaskinen, se bruksanvisningen for datamaskinen.
Det kan forekomme funksjonsbrudd som det ikke er
mulig å løse selv med feilsøking. I slike tilfeller tar du
kontakt med nærmeste Sony-forhandler.
15NO
Spesifikasjoner
Motor og plate
Driversystem:
Drivreim
Motor:
DC-motor
Plate: 295 mm diam. (aluminium, presstøpt)
Hastigheter:
33 1/3 og 45 o/min, to hastigheter
Hastighetsforandringer og flutter:
Mindre enn 0,25 % (WRMS)
Signal-/støyforhold:
Mer enn 50 dB (DIN-B)
Pickuparm
Type: Dynamisk balansert rettformet med myk
dempingskontroll
Effektiv armlengde:
195 mm
USB-kontakt
Strømtilførsel:
Kompatibel med USB-bussforsyning
(5 V, 100 mA)
(strømmen leveres av datamaskinen
som tilkobles til med en medfølgende
USB-kabel)
Utgangskontakt:
Plug-inn-strømsystem
(dedikert USB‑kontakt)
USB-seriell kontakt av type B
USB (med full hastighet)
16NO
Generelt
Strømkrav:
Nordamerikansk modell:
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Andre modeller:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk:
2W
Dimensjoner:
Ca. 420 × 95 × 360 mm (b/h/d)
Vekt: 3,3 kg
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Deler og kontroller
Hengsel
45 o/min-adapter
Pickuparm
Knapp for valg av hastighet
Armstativ
Gummimatte
Fingerstyrt løftemekanisme
Plate
STØRRELSESVELGER
Kassett og hodehette
STOP-knapp
START-knapp
UP/DOWN-knapp
Isolator
PHONO/LINE-bryter
Støvdeksel
USB-kontakt
Front
Ytterligere informasjon
Spindel
Bakside
17NO
Download PDF

advertising