Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Platespiller som kan rippe høyoppløselig lyd Bruksanvisning

4-585-834-11 (2) (NO)
Stereo platespillersystem
Bruksanvisning
Komme i gang
Lytte til en vinylplate
Spille inn en vinylplate
Vedlikehold
Ytterligere informasjon
PS-HX500
Eierens notater
Modellnummeret og serienummer står på
baksiden. Noter disse numrene i linjene
nedenfor. Du må oppgi disse numrene når
du kontakter din Sony-forhandler angående
dette produktet.
Modellnr. PS-HX500
Serienr.________________
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk sjokk må du ikke utsette apparatet
for regn eller fuktighet.
Nettadapter er for bruk på tørre steder,
innendørs.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på
apparatet med aviser, duker, gardiner
eller lignende kan medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild, for eksempel stearinlys.
Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk
sjokk ved å unngå å utsette apparatet for søl
eller spruting, og ikke å plassere væskefylte
objekter på apparatet, for eksempel vaser.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle eller
et innebygd kabinett.
Nettadapteren må ikke tildekkes, og må
bare brukes i en omgivelsestemperatur
på maks 40 °C.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge
den er koblet til stikkontakten, selv om selve
enheten er slått av.
Siden hovedpluggen til nettadapteren
brukes til å koble nettadapteren fra
strømnettet, kobles den til en lett tilgjengelig
stikkontakt.
Hvis du merker noe unormalt i den, kobler
du den fra strømuttaket.
2
Nettadapteren kan ikke repareres, og bruken
bør avsluttes umiddelbart hvis nettadapteren
har skader eller defekter.
FORSIKTIG:FARE FOR ELEKTRISK STØT
BRUK KUN PÅ ET TØRT STED
Polariteten til DC-utgangen
på nettadapteren

Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som bruker
EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler knyttet til produktets samsvar
med EU-lovgivningen skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
For spørsmål som gjelder service og garanti,
henvises det til adressene som er angitt i de
spesielle service- og garantidokumentene.
For kunder i Europa
Avhending av brukt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen viser at produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. I stedet
skal det leveres på egnet innsamlingssted
for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Når du sørger for at du kvitter deg
med produktet på riktig måte, bidrar du
til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Resirkulering av materialer bidrar
til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha
mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet
der du bor eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset
kun til de landene hvor dette er påbudt ved
lov, hovedsakelig i EØS-land.
Dette utstyret har blitt testet og er i samsvar
med grensene som er angitt i forskriftene
om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC),
når det brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
Funksjoner
PS-HX500 er et stereo platespillersystem,
laget for analog avspilling av vinylplater.
Ved å koble en datamaskin til platespilleren,
kan du bruke opptaksapplikasjonen som er
laget for dette platespillerproduktet for
å spille inn et lydspor fra vinylplaten som
høyoppløst lydkilde.
Du kan spille inn høyoppløste lydkilder
enten ved å overføre de registrerte
høyoppløste lydkildene på en kompatibel
lydenhet eller med programvare som
støtter avspilling av lyd med høy
oppløsning.
Bruk av platespilleren for første gang
Du må først montere platespilleren din.
Les grundig gjennom instruksjonene
i denne håndboken, og monter dreieskiven.
(Se side 9.)
Lytte til en vinylplate
Platespilleren har ikke noen innebygget
høyttaler. Hvis du vil lytte til en vinylplate,
må du koble til en lydenhet, for eksempel
et stereoanlegg eller en forsterker,
til dreieplaten med de medfølgende
PHONO-kablene og spille av vinylplaten.
(Se side 14.)
Opptak av lydspor på en datamaskin
Du må koble en datamaskin til platespilleren
via USB-porten og installere Hi-Res Audio
Recorder-applikasjonen på datamaskinen.
(Se side 18.)
Merk
Platespilleren er ikke en analog platespiller
designet for DJ (Disk Jockey)-bruk. Hvis du stopper
eller reverserer rotasjonen av vinylplaten for hånd,
vil det oppstå feil.
3
Om håndbøkene
Bruksanvisning
(denne håndboken)
Beskriver grunnleggende
drift av platespilleren,
inkludert montering av
dreieskiven, avspilling
og innspilling av en
vinylplate, samt
vedlikehold av systemet,
anskaffelse av
forbrukskomponenter
og feilsøking.
Hjelp med Hi-Res
Audio Recorder
(online-håndbok)
Beskriver bruken av
Hi-Res Audio Recorderapplikasjonen for
opptak av lydspor fra
en vinylplate til en
datamaskin. Hvis du
vil vise Hjelp, besøk
http://rd1.sony.net/help/
ha/hrar/.
Merk
For å bruke Hi-Res Audio
Recorder-applikasjonen, må
du koble til Internett og laste
ned og installere programmet
på en datamaskin.
4
Innhold
Eierens notater................................. 2
Funksjoner........................................ 3
Om håndbøkene.............................. 4
Deler og kontroller........................... 6
Komme i gang
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler...........................22
Feilsøking.........................................22
Garantikort
og reparasjonstjenester................. 24
Spesifikasjoner............................... 25
Utpakking......................................... 8
Nettsteder for kundestøtte............ 26
Montering av platespilleren............. 9
Indeks............................................. 26
Festing av støvdekselet................... 13
Lytte til en vinylplate
Koble til en lydenhet.......................14
Spille av en vinylplate...................... 15
Spille inn en vinylplate
Opptak av lydspor
på en datamaskin............................18
Vedlikehold
Rengjøring av stift.......................... 20
Bytting av stiften............................ 20
Bytte av drivrem.............................. 21
Rengjøring av støvdekslet
og platespillerhuset........................ 21
5
Deler og kontroller
Front
(side 9) Spindel
Gummimatte (side 8, 10)
Tallerken (side 8, 9)
Sett dreieskiven på spindelen mens
du monterer platespilleren. Den har
en drivrem viklet rundt på baksiden.
SPEED/POWER-vridebryter
(side 16, 19)
Drei på knotten for å slå av/på platespilleren,
eller velg rotasjonshastigheten som passer til
vinylplaten som skal spilles.
Støvdeksel (side 8, 13)
Støvdekselhengsler (side 8, 13)
Motvekt (side 8, 11)
Roter motvekten for å justere
tonearmbalansen og stifttrykket etter
at du har satt sammen platespilleren.
6
Antiskliknott (side 10, 12)
Roter denne knappen for å justere
antisklikraften etter at du har satt sammen
platespilleren.
Tonearmlås (side 11, 16, 17)
Lås tonearmen for å beskytte den mot fysiske
støt når du ikke har tenkt å spille en vinylplate.
Tonearms løftespake (side 16)
Bruk denne spaken for å heve eller senke
tonearmen. Tonearmen synker sakte.
Tonearmstøtte (side 11, 17)
Plasser tonearmen her når du ikke spiller
av en vinylplate.
Tonearm (side 10, 16, 17)
Patronhus (side 20)
Stift (side 20)
Hodeskall (side 16)
Merk
Stiften er et høypresisjons komponent.
Håndter den med forsiktighet for å unngå
skader.
Bakside
PHONO/LINE-bryter (side 14)
Bruk denne bryteren for å velge
lydutgangstypen som passer til den
tilkoblede lydenheten, for eksempel et
stereoanlegg eller en forsterker.
 USB-port (Type B) (side 18)
Bruk denne porten til å koble til en datamaskin
for innspilling.
 DC INN (side 15)
Lydutgang (side 14)
 Jordingsterminal (side 14)
7
• Støvdekselhengsler (2)
Komme i gang
Utpakking
Kontroller at du har alt det medfølgende
tilbehøret som er oppført under. Hvis
du ser at noe mangler, må du kontakte
forhandleren eller kundestøttenettstedet.
(Se side 26.)
• nettadapter (1)
• Tallerken (med drivrem) (1)
• PHONO-kabler med jordingskabler (1)
• Gummimatte (1)
• USB-kabel (1)
• Motvekt (1)
• Støvdeksel (1)
• Bruksanvisning (denne håndboken)
• Garantikort
• Eierregistreringskort (for kunder i USA)
Merk
Ta vare på emballasjen i tilfelle du trenger
å transportere platespilleren til reparasjon.
• 45 rpm adapter (1)
Plasser adapteren på spindelen for å spille
en 17 cm vinylplate.
8
Montering av
platespilleren
Merk
Ikke koble platespilleren til en stikkontakt
med strømadapteren før du er ferdig med
monteringen.
Festing av tallerkenen
1 Sett tallerkenen på -spindelen.
Hold dreieskive flat mens den plasseres
på spindelen.
Forholdsregler ved
plassering
• Plasser enheten på et plant underlag.
• Unngå å plassere enheten i nærheten av
elektriske apparater (for eksempel en TV,
hårføner, eller lysrør), da slike kan
forårsake summing eller støy.
• Plasser enheten et sted der den ikke vil
utsettes for vibrasjoner, for eksempel fra
høyttalerne, slamming med dører, osv.
• Hold enheten unna direkte sollys,
ekstreme temperaturer, samt mye støv
og fuktighet.
• Hold enheten borte fra elektroniske
enheter som kan avgi radiobølger eller
elektromagnetisk støy.
Komme i gang
Tallerken
Spindel
Motortrinse
Merk
Hold dreieskiven fast slik at den ikke slippes,
ettersom det kan føre til personskader eller
skader på platespilleren.
2Vri dreieskiven til posisjonen der du
kan se motorskivene gjennom det
rektangulære hullet med tuppene
på det røde båndet tapet på
dreieskiven.
Rødt bånd
Motortrinse
9
3Ta av tapen, trekk og hold den
røde båndet, og koble deretter
drivremmen rundt motorskivene.
Justering av
tonearmbalansen
Juster tonearmbalansen for å holde
tonearmen horisontalt balansert
(nullbalanse) slik at riktig stifttrykk
utøves på vinylplaten.
1 Ta stiften ut av beskyttelsesdekselet.
Beskyttelsesdeksel
for stift
Merk
•Ikke vri drivremmen.
•Sørg for å fjerne den når du har hektet
drivremmen rundt motorskivene.
4Plasser gummimatten på
tallerkenen.
Merk
Pass på at den skråstilte siden av
gummimatten vender oppover. Baksiden
av gummien angis av SONY-trykket.
10
Merk
Ta av stiftdekselet forsiktig, for ikke å skade
stiften.
2Sørg for at målertallet ”0” på
antiskliknotten er på linje med
referanselinjen.
Antiskliknott
3Fest motvekten på baksiden
av tonearmen.
Dytt på motvekten og roter i retning
av pilen inntil forsiden av måleringen
er i nærheten av den hvite linjen
på tonearmen.
5Vri motvekten med eller mot
klokken inntil tonearm er
horisontalt balansert.
Det kan være lettere å justere
tonearmens balanse hvis de roterer
motvekten litt om gangen og slipper
den for å se om tonearmen er horisontalt
balansert.
Hvit strek
Merk
Tips
Du kan rotere motvekten med urviseren for
å bevege den utover, eller mot urviseren
(i retning av den svarte pilen ovenfor) for
å bevege den innover.
Hold tuppen av stiften borte fra gummimatten
eller dreieskiven mens du justerer tonearmbalansen.
Komme i gang
Motvekt
6Sett tonearmen tilbake
i tonearmskrybben.
4Lås opp tonearmlåsen og hev
tonearmen fra tonearmskrybben.
Tonearmlås
11
Justering av stifttrykket,
og antisklikraften
3Vri antiskliknotten slik at målertallet
”3” er på linje med referanselinjen.
Når tonearmen er horisontalt balansert,
justeres stiftens trykk og antisklikraften.
1 Bre vri på måleringen på motvekten
for å sette målertallet ”0” på ringen
sammen med den hvite linjen på
tonearmen.
Målering
Tips
Merk
Ikke roter motvekten sammen med
måleringen.
2Roter motvekten mot klokken for
å sette målertallet ”3” på måleringen
sammen med den hvite linjen på
tonearmen.
Tips
En passende trykkverdi for stiften anbefales
for hver patron. For å beskytte stiften og
platen mot skade, justeres stifttrykket til
anbefalt verdi. Sett stifttrykket til ”3” på
platespilleren din.
12
•Antisklijusteringen er nødvendig for å bruke
riktig antisklikraft, som fjerner den indre
kraften som produseres av den roterende
dreieskiven mens en vinylplate spilles av.
•Du må stille inn antisklikraften til samme
verdi som stiftens trykk som du stilte inn
i trinn 2.
Festing av støvdekselet
1 Sett inn de medfølgende støvdek-
selhengslene i hengslelommene på
støvdekselet.
Hengslelommer
Merknad om bæring av
dette produktet
Når du bærer dette produktet, må du sørge
for at du holder fast på undersiden av
produktet, som vist nedenfor. Upassende
holding kan føre til at du mister produktet,
noe som resulterer i funksjonsfeil eller
skader.
Komme i gang
Støvdekselhengsler
2Juster festehengslene med
hengslelommene bak på
platespilleren, og trykk på
støvdekselet.
Tips
For å fjerne støvdekselet fra dreieskiven,
åpner du støvdeksel, tar tak i begge sider
nær bunnen av dekselet, og drar det forsiktig
oppover og ut.
13
Lytte til en vinylplate
Koble til en lydenhet
Merk
2Koble de medfølgende -PHONO
kablene til AUX- eller den analoge
inngangskontakten på lydenheten.
Sett den hvite pluggen på kabelen i den
hvite (V) kontakten, og den røde pluggen
i den røde (H) kontakten.
• Husk å slå av lydenheten, for eksempel et
stereoanlegg eller en forsterker, før tilkobling.
• Sørg for å gjøre alle tilkoblinger før du kobler
nettadapteren til en stikkontakt.
1 Kontroller at PHONO/LINE-bryteren
på baksiden av platespilleren er satt
til LINE.
Tips
Hvis du vil bruke PHONO-kontaktene på
lydenheten for tilkobling, stiller du inn
PHONO/LINE-bryteren til PHONO. Dette vil
imidlertid i betydelig grad redusere lydnivået.
Merk
Sørg for å sette pluggene godt inn
i kontaktene. Løse forbindelser vil føre
til støy under avspilling.
Tips
Dine lydenheter kan ha jordingsterminal
nær PHONO-inngangskontaktene. Kobling
av jordingsterminalene på dreieskiven og
lydenheten med en jordledning kan redusere
avspillingsstøy.
14
3Koble til nettadapteren.
Spille av en vinylplate
Merk
Før du spiller en vinylplate, skrur du ned
volumet på den tilkoblede lydenheten (forsterker,
høyttalere, osv.) for å unngå mulig høy, knitrende
støy. Den sprakende støyen som lages av stiften
som kommer i kontakt med vinylplaten kan skade
lydenheten. Vent til stiften er helt plassert på
vinylplaten, og skru deretter opp volumet.
1 Plasser en vinylplate på tallerkenen.
Vinylplate
Lytte til en vinylplate
Merk
For å unngå støyforstyrrelser, plasserer
du nettadapterens hus så langt bort fra
platespilleren som mulig.
Merk
Sett bare én vinylplate på platen om gangen.
Hvis du vil spille av en 17 cm vinylplate
Plasser medfølgende 45 rpm-adapteren
på spindelen.
15
2Vri på SPEED/POWER-vridebryteren
for å velge rotasjonshastigheten til
vinylplaten.
4Flytting av tonearmen til posisjonen
over ønsket spor.
Tonearm
Tallerkenen begynner å gå rundt.
Merk
SPEED/POWERvridebryter
Hvis du vil flytte tonearmen, holder du forsiktig
i hodeskallet.
5Trekk tonearmens løftespaken mot
fronten av dreieskiven.
Tonearmen synker sakte, og avspillingen
starter.
Tips
Rotasjonshastigheten finnes vanligvis trykket
på midtetiketten på vinylplaten, eller omslaget
til platen.
3Lås opp tonearmlåsen og skyv
Tonearms
løftespake
tonearmens løftespake mot
baksiden av dreieskiven.
Tonearmen heves sakte.
For å stoppe avspillingen før den er
ferdig, trykker du tonearmens løftespake
mot baksiden av dreieskiven. Tonearmen
stiger sakte, og avspillingen stopper.
Tonearms
løftespake
Tonearmlås
16
Merk
• Når du lukker støvdekselet, må du lukke
den sakte for å unngå å bruke fysisk makt,
noe som kan få stiften til å hoppe.
• Under avspilling må du holde hendene borte
fra tonearmen og den dreiende vinylplaten.
• Under avspilling må du ikke stoppe
rotasjonen av dreieskiven med hånden.
Tips
Bruk av tonearmens løftespake forhindrer riper
på vinylplaten, og sikrer jevn avspilling.
Når avspillingen er avsluttet
1 Skyv tonearmens løftespaken mot
baksiden av dreieskiven.
tonekrybben.
3Trekk tonearmens løftespake mot
fronten av dreieskiven, og sikre
tonearmen med tonearmlåsen.
Lytte til en vinylplate
2Flytt tonearmen tilbake til
4Vri på SPEED/POWER-vridebryteren
for å velge ”STANDBY”.
Dreieskiven stopper, og platespilleren
slås av.
17
Spille inn en vinylplate
Opptak av lydspor
på en datamaskin
Du kan koble sammen platespilleren og
en datamaskin med den medfølgende
USB-kabelen, og bruke Hi-Res Audio
Recorder-applikasjonen til å spille inn
lydspor fra en vinylplate til datamaskinen.
Hi-Res Audio Recorder-applikasjonen er en
applikasjon for opptak av lyd som er laget
for dette platespillerproduktet.
Merk
•For å laste ned Hi-Res Audio Recorderapplikasjonen, trenger du en datamaskin med
Internett-tilkobling.
•Hi-Res Audio Recorder-applikasjonen er bare et
innspillingsprogram. Den kan ikke spille av.
•USB-utgangssignaler kan bare brukes til opptak,
ikke avspilling.
Tips
For å overføre høyoppløste lydkilder innspilt på
en datamaskin til en annen lydenhet for avspilling,
trenger du en lydenhet som støtter avspilling av
lyd med høy oppløsning.
Mac
Operativsystemer:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Skjermoppløsning: 1024 x 768 eller høyere
Eventuelle andre operativsystemer enn de
som er oppført støttes ikke.
Merk
Det er ikke sikkert denne applikasjonen
fungerer riktig:
–– på enhver datamaskin med et av de oppførte
operativsystemer
–– på en hjemmelaget datamaskin
–– på en datamaskin med et brukeroppgradert
operativsystem
–– på en multi-boot datamaskin
–– med strømsparingsfunksjonen på
datamaskinen: Systemhvile eller -dvale
(Standby)
1 Koble en datamaskin til
platespilleren din.
Systemkrav
Windows
Operativsystemer:
Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (32/64 bit)
(Den nyeste oppdateringspakken er
nødvendig.)
Prosessor: Intel Core2-prosessor, 1.6 GHz
eller høyere
Minne: 1 GB eller større
Skjermoppløsning: 1024 x 768 eller høyere
18
Til USB-porten
USB-kabel
(medfølger)
Til USB-porten
Datamaskin
(medfølger
ikke)
2Vri på SPEED/POWER-vridebryteren
for å velge ”ON” for å slå på
platespilleren.
4Bruk Hi-Res Audio Recorderapplikasjonen til å spille inn
lydspor på datamaskinen.
For detaljerte instruksjoner om hvordan
du bruker Hi-Res Audio Recorderapplikasjonen og overfører lydspor til
en lydenhet med høy oppløsning, se
hjelpen for Hi-Res Audio Recorder på
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
Merk
Recorder-applikasjonen på
datamaskinen.
For detaljerte instruksjoner,
besøk nettstedet som passer
med området ditt.
Spille inn en vinylplate
3Last ned og installer Hi-Res Audio
•Pass på at du bare bruker den medfølgende
USB-kabelen når du kobler en datamaskin til
platespilleren. Ikke bruk en USB-hub eller en
USB-skjøteledning for tilkobling.
•Husk å sette inn USB-kabelpluggen rett og
helt inn i USB-porten. Ikke tving den på skrå inn
i porten, da det kan føre til feil.
•Når du ikke har tenkt å spille inn et lydspor
på en datamaskin, anbefales det at du kobler
USB-kabelen fra platespilleren. Dersom det
finnes en datamaskin koblet til dreieskiven via
USB-porten, kan avspilling med tilkoblet
lydenhet forårsake støy.
•Når en datamaskin er koblet til platespilleren
med en USB-kabel for opptak, uavhengig av
PHONO/LINE-brytervalget på baksiden av
dreieskiven, vil avspilling av en vinylplate sende
lyddata optimalisert av dreieskivens equalizer til
USB-porten på datamaskinen.
Gå til http://www.sony.eu/support,
bytt til nettsiden for landet ditt, og
søk etter ”Hi-Res Audio Recorder”.
19
Vedlikehold
Rengjøring av stift
Stiften er en høypresisjons komponent.
Håndter den med forsiktighet for å unngå
skader.
Bruk et kommersielt rengjøringsmiddel for
rengjøring av stiften.
3Hold -patronhuset () med den
ene hånden, grip stiften med den
andre, og trekk deretter stiften
i pilens retning for å fjerne den
fra patronhuset.

Bytting av stiften
Stiften kan bli utslitt, skadet eller for skitten
for rengjøring, avhengig av bruken. I slike
tilfeller må stiften byttes.
For å få en ekstra stift, må du kontakte
forhandleren eller kundestøttenettstedet.
(Se side 26.)
Merk
Pass på å feste beskyttelsesdekselet på stiften
før du bytter den, slike at du ikke skader
fingertuppene eller stiften.
Festing av stiften
1 Fest stiftens beskyttelsesdeksel
på den ekstra stiften.
Slik fjerner du stiften
2Hold patronhuset () med én
1 Slå av platespilleren og den
tilkoblede lydenheten, og koble
nettadapteren fra strømuttaket.
2Fest stiftens beskyttelsesdeksel
på stiften.
hånd og sette sakte inn den
nye stiften, i kontakten på
patronhuset.

3Skyv stiften i pilens retning til den
klikker på plass.
20
Bytte av drivrem
Drivremmen vil slites og kan til og med ryke
over tid. I et slikt tilfelle må den byttes med
en ny.
For å få en ekstra drivrem, må du kontakte
forhandleren eller kundestøttenettstedet.
(Se side 26.)
1 Slå av platespilleren og den tilkoblet
lydenheten, og koble nettadapteren
fra strømuttaket.
3Hekt av drivremmen fra
motorskivene.
drivremmen.
6Vikle et nytt drivbelte rundt
dreieskiven mens du holder
den rett.
Følg fremgangsmåten under ”Montering
av dreieskive” for å fullføre monteringen.
(Se side 9.)
Merk
Reservedrivremmer har ikke noe rødt
signalbånd på seg.
Vedlikehold
2Fjern gummimatten.
5Snu dreieskiven opp ned, og fjern
Rengjøring av
støvdekslet og
platespillerhuset
4Sett fingeren og tommelen inn
i dreieskivens runde hull for å holde
dreieskiven fast og fjerne den.
Bruk en tørr, myk klut for å rengjøre
støvdekselet og huset til platespilleren.
Når det er vanskelig å tørke av smusset,
bruker du en klut fuktet med mildt
såpevann. Ikke bruk kjemiske løsninger,
slik som alkohol, bensin eller tynner, da
slike kan skade overflatebehandlingen.
21
Ytterligere informasjon
Forsiktighetsregler
• Alle andre varemerker og registrerte
varemerker er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører deres respektive
eiere. I denne håndboken blir ikke
™- eller ®-merker angitt.
Om sikkerhet
• Før du bruker enheten, må du kontrollere
at enhetens driftsspenning er identisk med
spenningen i strømtilførselen.
• Hvis en tung gjenstand faller på eller væske
kommer inn i kabinettet, må du koble fra
enheten og la kvalifisert personell kontrollere
den før du bruker den på nytt.
• Koble hovedenheten fra strømuttaket
hvis du ikke skal bruke den på en stund.
For å koble fra ledningen, trekker du den
ut av støpselet. Trekk aldri i selve kabelen.
Feilsøking
Når platespilleren din ikke fungerer som den
skal, må du først gå gjennom følgende forslag
før du vurderer å be om reparasjon. Hvis de
ikke kan hjelpe deg med å løse problemet,
ta kontakt med forhandleren din eller
kundestøttenettstedet. (Se side 26.)
Spilling av vinylplater
Om utpakking
Behold pappesken og pakkematerialene.
De utgjør en ideell beholder for transport
av enheten. Hvis du har spørsmål om eller
problemer med enheten som ikke er beskrevet
i denne håndboken, kontakter du den
nærmeste Sony-forhandleren.
Merknad om opptak
Musikken som tas opp, er begrenset til bare
privat bruk. Bruk av musikk utover denne
grensen, krever tillatelse fra
opphavsretteierne.
Varemerker
• IBM og PC/AT er registrerte varemerker som
tilhører International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Media
er enten varemerker eller registrerte
varemerker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
• Mac, MAC OS og OS X er varemerker
tilhørende Apple Inc., registrert i USA
og andre land.
• ASIO er et varemerke tilhørende
Steinberg Media Technologies GmbH.
• DSD er et registrert varemerke tilhørende
Sony Corporation.
22
Du hører ingen lyder fra datamaskinen eller
lydenheten som er koblet til via USB-porten.
CC Hvis du vil lytte til en vinylplate, må du
koble til en lydenhet med de medfølgende
PHONO-kablene. (Se side 8.)
CC Bruk USB-porten for å koble til en datamaskin
for å spille inn lydspor med Hi-Res Audio
Recorder-applikasjonen, som er utelukkende
laget for dette platespillerproduktet. Du kan
ikke bruke USB-porten for å koble til en
lydenhet.
Tonearmen hopper, sklir eller blir på
samme spor.
CC Motvekten er ikke riktig justert. Når du
justerer trykket for stiften, må du rotere
motvekten, ikke måleringen. (Se side 12.)
CC Tallerkenen er ikke flatt plassert. Plasser
dreieskiven på et plant underlag.
CC Vinylplaten er støvete eller ripete.
Rengjør overflaten med et kommersielt
rengjøringsmiddel for plater, eller bytt
vinylplaten.
Du opplever lydproblemer.
Drivremmen er slitt eller ødelagt.
CC Hvis den skitne stiften forårsaker hyppige
lyder, rengjøres pennen med et kommersielt
rengjøringsmiddel for formålet. Hvis stiften
er utslitt, skal den byttes. (Se side 20.)
CC Bytt ut drivreimen. (Se side 21.)
For å få en ekstra drivreim, ta kontakt med
forhandleren din, eller kundestøttenettstedet.
(Se side 26.)
CC Drivremmen kan være utslitt. Bytt ut
drivreimen. (Se side 21.)
Tallerkenen går ikke rundt.
CC Hvis en støvete vinylplate forårsaker hyppig
støy, rengjøres overflaten med et kommersielt
rengjøringsmiddel for plater.
CC Forsikre deg om at pennetrykket og
antisklikraft er riktig innstilt. (Se side 12.)
CC Stiften er utslitt. Skift den ut med en ny
kassett. (Se side 20.)
Du hører buldring eller lavfrekvent,
hylende lyder*.
CC Platespilleren er plassert for nær høyttalerne.
Flytt dreieskiven vekk fra høyttalerne.
Du hører støy.
CC Kontroller at PHONO/LINE-bryteren på
baksiden av platespilleren er satt til LINE.
Hvis PHONO/LINE-bryteren er satt til
PHONO når dreieskiven kobles til andre
inngangskontakter enn PHONO-inngangen
på lydenheten, kan det hende du hører
avspillingslyder. Når PHONO/LINE-bryteren
er satt til LINE, må du ikke koble platespilleren
til PHONO-inngangen på lydenheten.
CC Kontroller at drivremmen er helt hektet rundt
motorskivene. (Se side 10.)
Avspillingslyden er for lav i volum,
eller er forvrengt.
CC Kontroller at PHONO/LINJE-brytervalget
på platespilleren stemmer overens med
inngangskontaktene på lydenheten som
brukes for forbindelse med dreieskiven.
(Se side 14.)
Programvareinstallasjon
Du kan ikke installere Hi-Res Audio
Recorder-applikasjonen på en datamaskin.
CC Besøk hjemmesiden vår for kundestøtte for
detaljerte instrukser om å laste ned og
installere applikasjonen.
Gå til http://www.sony.eu/support,
bytt til nettstedet for landet ditt, og søk
deretter etter ”Hi-Res Audio Recorder”.
CC Kontroller at datamaskinen har Internetttilkobling.
Ytterligere informasjon
* Dette fenomenet, som kalles ”akustisk feedback”,
oppstår når vibrasjonene som kommer gjennom
luft eller faste gjenstander (for eksempel hyller,
skap eller gulv) fra høyttalerne plukkes opp av
stiften, forsterkes og gjengis gjennom høyttalerne.
CC Sørg for at nettadapteren er riktig koblet til et
strømuttak, og DC INN på platespilleren.
CC Kontroller at en datamaskin IKKE er koblet til
platespilleren med en USB-kabel. Dersom det
finnes en datamaskin koblet til dreieskiven
via USB-porten, kan avspilling med tilkoblet
lydenhet forårsake støy.
Lydtonehøyden er for høy eller lav.
CC Feil rotasjonshastighet er valgt. Sjekk
midtetiketten på vinylplaten eller omslaget
for å finne rotasjonshastigheten, og velge
riktig. Vri på SPEED/POWER-vridebryteren
slik at du velger ”33” for 33 1/3 rpm plater,
eller ”45” for 45 rpm plater.
CC Drivremmen kan være vridd eller utslitt.
Rett ut drivremmen. (Se side 21.)
Lydtonehøyden svinger.
CC Forsikre deg om at pennetrykket og
antisklikraft er riktig innstilt. (Se side 12.)
CC Stiften er utslitt. Skift den ut med en
ny kassett. (Se side 20.)
23
Garantikort og
reparasjonstjenester
Garantikort
Platespilleren leveres med et garantikort,
som forhandleren leverer ved kjøp.
Les vilkårene og betingelsene i garantien,
fyll ut nødvendig informasjon, og oppbevar
garantikortet på et trygt sted.
Sony garanterer dreieskiven for en periode
på ett år fra kjøpsdatoen.
Reparasjonstjenester
Hvis platespilleren din ikke fungerer som
den skal, må du først gå gjennom forslagene
i ”Feilsøking” for å finne ut om problemet
trenger reparasjoner.
Hvis forslagene ikke hjelper til med å løse
problemet, tar du kontakt med forhandleren
din eller kundestøttenettstedet. (Se side 26.)
Reparasjonstjenester innenfor
garantiperioden:
Reparasjonstjenester vil bli levert i henhold til
betingelsene og vilkårene i garantien. For mer
informasjon, se garantikortet.
Reparasjonstjenester utover garantiperioden:
Hvis det ventes av platespilleren får tilbake
funksjonaliteten sin ved reparasjon, vil
nødvendige reparasjonstjenester tilbys på
forespørsel og være gjenstand for betaling.
24
Oppbevaringsperiode for
reservekomponenter:
Sony beholder funksjonelle komponenter fra
dreieskiven for reparasjon (komponenter som
kreves for å opprettholde dreieskivens
funksjoner) i minst åtte år etter at produktet
går ut av produksjon, som instruert av
departementet for økonomi, handel og industri
i Japan, og vil levere reparasjonstjenester
i løpet av denne oppbevaringsperioden.
Avhengig av komponenten som må repareres,
men reparasjonstjenester kan likevel leveres
utover oppbevaringsperioden. For mer
informasjon, ta kontakt med kundeservicenettstedet. (Se side 26.)
Før du tar kontakt med forhandleren eller
kundestøttenettstedet (Se side 26.), blir
du bedt om å ha følgende informasjon for
hånden:
• Modellnummer: PS-HX500
• Serienummer på baksiden av platespilleren:
• Beskrivelse av feilen(e): Beskriv så mye
du kan.
• Dato for kjøpet:
• Forhandlernavn:
Hvis stiften eller drivremmen er skadet
eller utslitt på grunn av feil bruk, vil
reparasjonstjenester kunne tilbys på
din bekostning.
Spesifikasjoner
Motor og plate
Drivsystem
Drivreim
Motor
DC-motor
Tallerken
296 mm dia. (aluminium, presstøpt)
Hastigheter
33 1/3 og 45 rpm, 2 hastigheter
Wow og flagring
Mindre enn 0,25 % (WRMS)
S/N-forhold
Mer enn 50 dB (DIN-B) med den medfølgende kassetten
Tonearm
Type
Dynamisk balansert rettformet med myk dempingskontroll
Effektiv armlengde
221 mm
USB-tilkobling
USB Type B
USB 2.0
Kassett
Type
MM
Pennetrykk
3g
Utgangsnivå
2.5 mV
Generelt
Strømforsyning
DC 5 V 2.0 A (nettadapter)
Strømforbruk
3W
Dimensjoner
430 x 104 x 366 mm (bredde/høyde/dybde)
Vekt
Ca. 5.4 kg
Ytterligere informasjon
Utgangsport
nettadapter
HK-AR-050A200-USA for USA og Canada
Inngang
AC 100–240 V 0.35 A 50/60 Hz
Utgang
DC 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-EU for europeiske land
Inngang
AC 100–240 V 0.35 A 50/60 Hz
Utgang
DC 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-GB for Storbritannia
Inngang
AC 100–240 V 0.35 A 50/60 Hz
Utgang
DC 5 V 2.0 A
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
25
Nettsteder for
kundestøtte
For informasjon om kjøp av reservedeler,
tilbehør og andre støttetjenester, kan du
gå til webområdet for kundestøtte som
samsvarer med bostedsområdet ditt.
http://www.sony.eu/support
26
Indeks
45 rpm adapter........................................8, 15
antiskliknott........................................6, 10, 12
DC IN........................................................ 7, 15
gummimatte........................................6, 8, 10
Hi-Res Audio
Recorder-applikasjonen............... 4, 18, 19, 23
hodeskall.................................................. 7, 16
installer.............................................. 4, 19, 23
jordingsterminal...................................... 7, 14
justering................................................. 10, 12
lydutsignal............................................... 7, 14
målering.......................................................12
motortrinse.........................................9, 10, 21
motvekt.................................................6, 8, 11
nettadapter..............................................8, 15
nettsteder for kundestøtte......................... 26
patronhus.................................................7, 20
pennetrykk...................................................12
PHONO-kabler.........................................8, 14
PHONO/LINE-bryter................................. 7, 14
reparasjonstjenester................................... 24
rotasjonshastighet...................................... 16
SPEED/POWER-vridebryter...........6, 16, 17, 19
spindel...................................................... 6, 9
støvdekselhengsler.............................. 6, 8, 13
støy.......................................................... 9, 23
tallerken...........................................6, 8, 9, 23
tonearm............................... 7, 10, 11, 16, 17, 22
tonearmlås..................................... 6, 11, 16, 17
tonearms løftespake...........................6, 16, 17
USB-kabel.................................................8, 18
USB-port..............................................7, 18, 22
varemerker.................................................. 22
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising