Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Bruksanvisning

4-282-218-11(1) (NO)
AV-mottaker med
flere kanaler
Bruksanvisning
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
For kunder i USA
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann
eller elektrisk sjokk må du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke
til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser,
duker, gardiner osv.
Ikke plasser noe med åpen flamme, for eksempel
stearinlys, på apparatet.
Eierens loggføring
Modell- og serienummeret finnes på baksiden av
enheten. Noter disse numrene på linjene nedenfor.
Du må oppgi disse numrene når du kontakter din
Sony-forhandler angående dette produktet.
Modellnr. _________________________________
Serienr. __________________________________
Dette symbolet skal varsle brukeren
om at det finnes uisolert "skadelig
spenning" i produktets kabinett,
som kan være nok til at brukere
kan få elektrisk støt.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping
eller spruting, og ikke plassere væskefylte objekter,
for eksempel vaser, på apparatet.
Dette symbolet skal varsle brukeren
om at det finnes viktige instruksjoner
for bruk og vedlikehold (service)
i dokumentasjonen som følger
med enheten.
Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel
en bokhylle eller innebygd kabinett.
Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten
fra strømmen, kan du koble enheten til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra
stikkontakten med en gang.
Ikke utsett batteriene eller apparatet (når batteriene
er satt i) for ekstrem varme, for eksempel direkte
sollys, levende flammer eller lignende.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er
koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er
slått av.
Overdrevne lydnivåer fra øretelefoner og
hodetelefoner kan føre til hørselsskade.
Dette symbolet skal varsle
brukeren om at overflaten kan
være svært varm og ikke må
berøres under vanlig bruk.
Dette utstyret har gjennomgått
tester, og det er dokumentert at det overholder
grensene som er angitt i EMC-direktivet, ved bruk
av en tilkoblingskabel som er kortere enn tre meter.
2NO
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Les disse instruksjonene.
Ta vare på disse instruksjonene.
Følg alle advarsler.
Følg alle instruksjoner.
Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
Rengjør kun med en tørr klut.
Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer
i henhold til produsentens instruksjoner.
8) Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder,
som radiatorer, varme skorsteiner, ovner eller
andre apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
9) Ikke omgå sikkerhetsfunksjonen til et polarisert
eller jordet støpsel. Et polarisert støpsel har to
kontakter der det ene bladet er bredere enn det
andre. Et jordet støpsel har to kontaktblader samt
en tredje jordingspinne. Det brede bladet eller
jordingspinnen er for sikkerhet. Hvis støpselet
som medfølger ikke passer i veggkontakten din,
kontakt en elektriker.
10) Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller
klemt, spesielt i nærheten av støpslet og ved
punktet der den kommer ut av apparatet.
11) Bare bruk tilbehør/utstyr som er spesifisert av
produsenten.
12) Bare bruk vogn, stativ, brakett eller bord som er
spesifisert av produsenten eller solgt sammen
med apparatet. Når en vogn brukes, må du være
forsiktig når du flytter vognen og apparatet for
å unngå skade hvis den velter.
13) Koble fra apparatet ved tordenvær, eller når
apparatet ikke er i bruk over lengre tidsperioder.
14) Overlat all service til kvalifiserte fagfolk. Service
er nødvendig når apparatet er skadet, for
eksempel hvis ledningen til strømledningen eller
støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller ting
har falt inn i apparatet, det har blitt utsatt for regn
eller fuktighet, fungerer ikke som det skal eller
har blitt mistet i bakken.
Følgende FCC-samsvarserklæring
gjelder bare for versjoner av denne
modellen som er produsert for salg
i USA. Det kan hende at andre
versjoner ikke er i samsvar med
de tekniske FCC-reglene.
MERK:
Dette utstyret er testet og funnet å overholde
grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til
del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for
å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en
boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og kan
sende ut radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til instruksjonene,
kan det forårsake skadelige forstyrrelser
i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid
ingen garanti for at forstyrrelser ikke kan oppstå i en
bestemt installasjon. Hvis utstyret ikke forårsaker
skadelige forstyrrelser i mottak av radio- eller
fjernsynssendinger, som du kan kontrollere ved å slå
utstyret av og på, kan du prøve å fjerne forstyrrelsene
ved å gjøre ett av følgende:
– Snu eller flytt på mottakerantennen.
– Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
– Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets
enn den mottakeren er koblet til.
– Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker for hjelp.
FORSIKTIG
Endringer eller modifikasjoner som utføres
med mindre de er uttrykkelig godkjent i denne
håndboken, kan oppheve godkjenningen for å bruke
dette utstyret.
For å redusere muligheten for elektrisk støt
må høyttalerledningen kobles til apparatet eller
høyttalerne i henhold til følgende instruksjoner:
1) Koble strømledningen fra strømuttaket.
2) Fjern 10 til 15 mm av ledningsisolasjonen
av høyttalerledningen.
3) Koble høyttalerledningen til apparatet og
høyttalerne samtidig som du passer på at du ikke
berører midten av høyttalerledningen. Koble
strømledningen fra strømuttaket før du kobler
høyttalerledningen fra apparatet og høyttalerne.
For kunder i Europa
Levering av gammelt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen viser at produktet ikke skal håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på
egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter
deg med produktet på riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å spare på
naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du
bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.
fortsettelse
3NO
Levering av gamle batterier
(gjelder i EU og andre
europeiske land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller
innpakningen viser at batteriet som leveres
med dette produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges
til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly.
Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene
på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av
materialer bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
for å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan
du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet
på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering
av dette produktet eller batterier, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du
bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som
er solgt i land som bruker EU-direktiver.
Produsenten av dette produktet er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Når det gjelder service- eller garantisaker,
kan du se adressene som er oppgitt i separate
service- eller garantidokumenter.
For kunder i Australia
Levering av gammelt
elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med separate
innsamlingssystemer)
4NO
Om denne håndboken
• Instruksjonene i denne håndboken er for modell
STR-DN1020. Modellnummeret er plassert
på nedre høyre frontpanel på mottakeren.
Illustrasjonene i denne håndboken gjelder for den
amerikanske modellen og kan skille seg fra din
modell. Ulikheter i bruk er merket som "kun
europeiske modeller" i håndboken.
• Instruksjonene i denne håndboken beskriver bruk
av mottakeren med medfølgende fjernkontroll. Du
kan også bruke kontrollknappene på mottakeren
hvis de har samme eller lignende navn som dem
på fjernkontrollen.
Om opphavsrett
Denne mottakeren bruker Dolby* Digital og Pro
Logic Surround og DTS** digitalt surroundsystem.
* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbel-D-symbolet er
varemerker tilhørende Dolby Laboratories.
** Produsert under lisens under de amerikanske
patentnumrene: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre
amerikanske og verdensomspennende patenter
som er utstedt og venter. DTS og symbolet er
registrerte varemerker, og DTS-HD-, DTS-HD
Master Audio- og DTS-logoene er varemerker
tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter
programvare. © DTS, Inc. Med enerett.
Denne mottakeren bruker HDMI™-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller registrerte
varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA
og andre land.
Sirius-abonnementer selges separat og reguleres av
Sirius' vilkår (se www.sirius.com). Husk å lese denne
avtalen før du kjøper et abonnement. Sirius, XM
og alle relaterte merker og logoer er varemerker
tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets
datterselskaper. Med enerett.
Skrifttypen (Shin Go R) som er installert i denne
mottakeren, leveres av MORISAWA & COMPANY
LTD. Disse navnene er varemerker tilhørende
MORISAWA & COMPANY LTD., og
opphavsretten til skriften tilhører også
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert
i USA og andre land.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker
tilhører sine respektive eiere. ™- og ®-merkene
vises ikke i denne bruksanvisningen.
WALKMAN er et registrert varemerke tilhørende
Sony Corporation.
MICROVAULT er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.
VAIO og VAIO Media er registrerte varemerker
tilhørende Sony Corporation.
PARTY STREAMING og PARTY STREAMINGlogoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et
elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for iPod
eller iPhone, og det er sertifisert av utvikleren til
å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder
og regulerende standarder. Vær oppmerksom på at
bruk at dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ytelsen.
DLNA og DLNA CERTIFIED er varemerker
og/eller tjenestemerker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
Wake-on-LAN er et varemerke tilhørende
International Business Machines Corporation i USA.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
og Windows Media er varemerker eller registrerte
varemerker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation.
Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor
dette produktet, er forbudt uten lisens fra Microsoft
eller et autorisert Microsoft-datterselskap.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter
under lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
x.v.Color (x.v.Colour) og x.v.Color (x.v.Colour)logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.
BRAVIA er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.
PlayStation er et registrert varemerke tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
5NO
Innholdsfortegnelse
Om denne håndboken ...................................... 4
Medfølgende tilbehør........................................ 8
Beskrivelse av delene og deres plassering....... 9
Komme i gang.................................................. 18
Tilkoblinger
1: Installere høyttalerne .................................. 19
2: Koble til høyttalerne.................................... 21
3: Koble til TV-en ............................................ 23
4a: Koble til videoutstyr.................................. 24
4b: Koble til lydutstyr...................................... 32
5: Koble til antennen ....................................... 33
6: Koble til nettverket...................................... 33
7: Koble til strømledningen............................ 36
Bruke tuneren
Lytte til FM/AM-radio ....................................55
Forhåndsinnstille FM/
AM-radiokanaler
(Preset Tuning) ...........................................56
Motta RDS-kringkastinger .............................57
(Kun europeiske og australske modeller)
Lytte til satellittradio........................................58
(Kun amerikanske og canadiske modeller)
Koble til en satellittradiotuner .......................58
Klargjøre for å lytte til satellittradio ..............59
Velge en kanal på satellittradioen ..................59
Forhåndsinnstille satellittradiokanaler .........60
Begrense tilgang til bestemte kanaler
(Parental Lock) ...........................................61
Klargjøre mottakeren
Initialisere mottakeren.................................... 36
Stille inn høyttalerne....................................... 37
Bruke AUTO CALIBRATION....................... 38
Konfigurere nettverksinnstillingene
til mottakeren ............................................. 43
Veiledning for bruk av skjermvisning........... 44
Få surroundlyd
Velge lydfeltet ...................................................64
Bruke SOUND OPTIMIZER .........................68
Tilbakestilling av lydfeltene til
standardinnstillingene ...............................68
Bruke nettverksfunksjoner
Grunnleggende funksjoner
Avspilling fra tilkoblet utstyr ......................... 46
Avspilling fra en iPhone/iPod........................ 49
Avspilling fra en USB-enhet........................... 52
Gjøre opptak med mottakeren....................... 54
6NO
Om mottakerens nettverksfunksjoner ..........69
Konfigurere serveren.......................................69
Lytte til lydinnhold som er lagret
på serveren ..................................................73
Lytte til musikktjenester..................................75
Bruke PARTY STREAMING-funksjonen....77
Oppdatere programvaren ...............................78
Søke etter et element med et søkeord............80
"BRAVIA" Sync-funksjoner
Bruke fjernkontrollen
Hva er "BRAVIA" Sync?.................................. 81
Klargjøre for "BRAVIA" Sync ........................ 82
Spille av på utstyr med ettrykksbetjening
(Ettykksavspilling)..................................... 83
Lytte til TV-lyd fra høyttalerne
som er tilkoblet mottakeren
(Lydkontroll på systemet)......................... 83
Slå av mottakeren med TV-en
(Slå av systemet)......................................... 84
Se filmer med optimalt lydfelt
(Kino/Kinomodussykronisering) ............ 84
Få optimalt lydfelt for valgt scene
(Scenevalg) ................................................. 84
Programmere fjernkontrollen......................109
Tilbakestille fjernkontrollen.........................113
Ytterligere informasjon
Forholdsregler ................................................114
Feilsøking........................................................115
Spesifikasjoner ...............................................125
Indeks..............................................................128
Annen betjening
Bruke funksjonen for automatisk volum ..... 85
Byte mellom digital og analog lyd
(INPUT MODE)........................................ 85
Bruke lyd/bilder fra andre innganger
(Input Assign) ............................................ 86
Bruke en bi-amp-tilkobling ........................... 88
Bruke funksjoner for flere soner ................... 88
Endre innstillinger
Bruke Settings-menyen .................................. 91
Speaker Settings-menyen ............................... 92
Surround Settings-menyen ............................ 94
EQ Settings-menyen ....................................... 95
Audio Settings-menyen .................................. 95
Video Settings-menyen................................... 97
HDMI Settings-menyen................................. 98
Network Settings-menyen.............................. 99
System Settings-menyen............................... 102
Bruke uten å koble til en TV........................ 102
7NO
Medfølgende tilbehør
•
•
•
•
Bruksanvisning (denne håndboken)
Hurtigoppsettsveiledning
GUI-menyliste
FM-ledningsantenne (1)
Sette batteriene i fjernkontrollen
Sett inn to R6-batterier (AA) (medfølger)
i fjernkontrollen i riktig retning i henhold
til 3 og #-merkene på batteriene og
diagrammet på innsiden av batterirommet
på fjernkontrollen.
• AM-løkkeantenne (1)
• Fjernkontroll (1)
– RM-AAP063 (kun amerikanske
og canadiske modeller)
– RM-AAP064 (andre modeller)
Merknader
• R6-batterier (AA) (2)
• Optimaliseringsmikrofon (ECM-AC2) (1)
8NO
• Ikke oppbevar fjernkontrollen på et svært varmt
eller fuktig sted.
• Ikke bland nye og gamle batterier.
• Ikke bland manganbatterier og andre typer
batterier.
• Ikke utsett fjernkontrollsensoren for direkte
sollys eller lysinstallasjoner. Dette kan føre til
funksjonsfeil.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen over
en lengre tidsperiode, tar du ut batteriene for
å unngå mulig skade på grunn av batterilekkasje
og korrosjon.
• Når du setter inn eller tar ut batteriene, kan det
hende at de programmerte kodene nullstilles.
Hvis dette skjer, må du omprogrammere
fjernkontrollen (side 109).
• Når mottakeren ikke lenger reagerer
på fjernkontrollen, må du bytte ut alle batteriene
med nye batterier.
Beskrivelse av delene og deres plassering
Frontpanel
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
qj
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
A ?/1 (på/hvilemodus) (side 36, 56, 68)
O DISPLAY (side 108)
B TONE, TONE MODE
Trykk på TONE MODE flere ganger for
å velge BASS eller TREBLE, og vri TONE
for å justere nivået.
P DIMMER
Justerer lysstyrken til skjermpanelet i tre nivåer.
C SOUND OPTIMIZER (side 68)
D AUTO VOL (side 85)
E MULTI CHANNEL DECODING-indikator
Lyser når lydsignaler fra flere kanaler dekodes
(side 117).
F Skjermpanel (side 10)
G Fjernkontrollsensor
Mottar signaler fra fjernkontrollen.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (side 64, 66)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Trykk for å bruke en tuner (FM/AM) og
satellittradio (SIRIUS) (kun amerikanske og
canadiske modeller). Vri TUNING for å stille
inn på en kanal.
S SPEAKERS (side 38)
T PHONES-kontakt (side 115)
H INPUT SELECTOR (side 47, 54, 85)
I INPUT MODE (side 85)
J MASTER VOLUME (side 47)
K VIDEO 2 IN-kontakter (side 30)
L iPhone/iPod-terminaler (side 29)
Kobler sammen
(USB)-porten og
videokontakten for å sende lyd/video
fra iPhone/iPod.
M
(USB)-port (side 32)
N AUTO CAL MIC-kontakt (side 39)
9NO
Indikatorer på skjermpanelet
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
A SW
Lyser når lydsignalet sendes fra SUBWOOFERkontakten.
B USB
Lyser når en iPhone/iPod eller USB-enhet
er oppdaget.
C D.L.L.
Lyser når D.L.L.-funksjonen (Digital Legato
Linear) er aktivert.
D Inngangsindikatorer
Lyser for å vise hvilken inngang som er valgt.
ANALOG
– Ingen digitale signaler sendes.
– INPUT MODE er angitt til "ANALOG".
– "A. DIRECT" velges.
HDMI
Mottakeren gjenkjenner utstyret som
er tilkoblet via en HDMI IN-kontakt.
COAX
Digitalt signal sendes via COAXIAL-kontakten
(side 85).
OPT
Digitalt signal sendes via OPTICAL-kontakten
(side 85).
ARC
TV er valgt og lydretursignaler (ARC)
er oppdaget.
E Dolby Digital Surround-indikator*
Den respektive indikatoren lyser når
mottakeren dekoder de tilsvarende signalene
i Dolby Digital-format.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Lyser når DTS Neo:6 Cinema/Music-dekoder er
aktivert (side 65).
10NO
qf
qd
qs
qa
0
G DTS-HD-indikator*
Den respektive indikatoren lyser når
mottakeren dekoder de tilsvarende signalene
i DTS-HD-format.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Lyser når PARTY STREAMING-funksjonen
er aktivert (side 77).
I ZONE 2
Lyser når operasjonen i sone 2 er aktivert.
J SP A/SP B/SP A B (side 38)
K BI-AMP
Lyser når valget for surround-høyttalere
er angitt til "BI-AMP" (side 88).
L SLEEP
Lyser når tidtakeren for hvilemodus er aktivert.
M LPCM
Lyser når mottakeren koder lineære
PCM-signaler.
N DTS(-ES)-indikator*
Den respektive indikatoren lyser når mottakeren
dekoder de tilsvarende signalene i DTS-format.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
O Indikatorinnstilling
Lyser når mottakeren stiller inn på en radiokanal
eller satellittradiokanal.
RDS (kun europeiske og australske
modeller)
Innstilt på en kanal med RDS-tjenester.
CAT (kun amerikanske og canadiske
modeller)
Kategorimodusen velges ved bruk av
satellittradio.
MEM
Minnefunksjon, for eksempel forhåndsinnstilt
minne (side 56) osv. aktiveres.
SIRIUS (kun amerikanske og canadiske
modeller)
SiriusConnect Home-tuner er tilkoblet og "SR"
er valgt.
ST
Stereosending
P EQ
Lyser når equalizeren er aktivert.
Q D.RANGE
Lyser når komprimering av dynamisk
rekkevidde er aktivert (side 94).
R A.P.M.
Lyser når A.P.M.-funksjonen (Automatic
Phase Matching) er aktivert.
Du kan bare angi A.P.M.-funksjonen (Automatic
Phase Matching) i DCAC-funksjonen (Digital
Cinema Auto Calibration) (side 38).
S Dolby Pro Logic-indikator
Den respektive indikatoren lyser når mottakeren
utfører Dolby Pro Logic-behandling. Denne
matriseteknologien for surrounddekoding kan
forbedre signalene.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
U Indikatorer på avspilling av kanal
Bokstavene (L, C, R osv.) angir kanalene som
spilles av. Boksene rundt bokstavene varierer
for å vise hvordan mottakeren nedmikser
kildelyden.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Front venstre høy
Front høyre høy
Front venstre
Front høyre
Senter (mono)
Surround venstre
Surround høyre
Surround (mono eller
surround som oppnås ved
Pro Logic-behandling)
Surround bak venstre
Surround bak høyre
Surround bak (surround
bak som oppnås ved
6.1-kanaldekoding)
Eksempel:
Høyttalermønster: 3/0.1
Opptaksformat: 3/2.1
Lydfelt: A.F.D. AUTO
* Ved avspilling av en Dolby Digital- eller DTS-plate
må du kontrollere at du har fullført alle digitale
tilkoblinger, og at INPUT MODE er angitt til
"ANALOG" (side 85) eller "A. DIRECT" ikke
er valgt.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Obs!
Det kan hende at disse indikatorene ikke lyser
avhengig av innstillingen for
høyttalermønsteret.
T
Lyser når platen som spilles av, inneholder
en LFE-kanal (lavfrekvenseffekt),
og LFE-kanalsignalet reproduseres.
11NO
Bakpanel
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A DIGITAL INPUT/OUTPUT-delen
5
E SPEAKERS-delen (side 21)
HDMI IN/OUT*-kontakter
(side 23, 27, 28, 29, 30)
OPTICAL IN-kontakter
(side 23, 27, 28)
COAXIAL IN-kontakt (side 27)
B ANTENNA-delen
FM ANTENNA-kontakt (side 33)
AM ANTENNA-terminaler
(side 33)
SIRIUS-kontakt (kun amerikanske
og canadiske modeller) (side 58)
C NETWORK-delen
LAN-port (side 35)
D Styrer kontakter for Sony-utstyr
og annet eksternt utstyr
IR REMOTE IN/OUT-kontakter
(side 89)
12NO
F AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
Hvit (L)
Rød (R)
Svart
AUDIO IN/OUT-kontakter
(side 23, 32)
AUDIO OUT-kontakter
(side 21)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT-delen
(side 23, 27, 28, 30)
Hvit (L)
AUDIO IN/OUT-kontakter
Rød (R)
Gul
VIDEO IN/OUT*-kontakter
AUDIO OUT-kontakter
VIDEO OUT-kontakt (side 89)
Fjernkontroll
Du kan bruke den medfølgende fjernkontrollen
til å betjene denne mottakeren og annet utstyr.
Fjernkontrollen er programmert til å betjene
lyd-/videoutstyr fra Sony. Du kan også
programmere fjernkontrollen til å betjene
utstyr fra andre produsenter enn Sony.
Se "Programmere fjernkontrollen" (side 109)
for å få mer informasjon.
• RM-AAP063 (kun amerikanske
og canadiske modeller)
• RM-AAP064 (andre modeller)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
H COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT-delen (side 23, 27, 28)
4
Grønn
(Y)
Blå
(PB)
Y, PB, PR IN/OUT*-kontakter
Rød
(PR)
* Du må koble HDMI TV OUT eller MONITOR
OUT-kontakten til en TV for å se det valgte bildet
(side 23).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
fortsettelse
13NO
A ?/1 (på/hvilemodus)
Brukes til å slå på mottakeren eller sette den
i hvilemodus.
Hvis du trykker på ZONE (C) for å bytte
til zone 2-modus for fjernkontrollen, kan
du slå på og av for zone 2 ved hjelp av ?/1.
Spare strøm i hvilemodus
Når "Ctrl for HDMI" er angitt til "OFF"
(side 82).
B AV ?/11) (på/hvilemodus)
Slår på eller av lyd-/videoutstyr som
fjernkontrollen er programmert til å betjene.
Trykk på TV (W) og deretter på AV ?/1 for
å slå TV-en på eller av.
Hvis du trykker på ?/1 (A) samtidig, slår det
av mottakeren og alt annet utstyr, inkludert
en forsterker i zone 2 (SYSTEM STANDBY).
Obs!
Funksjonen til AV ?/1 endres automatisk hver
gang du trykker på kildevalgsknappene (D).
C ZONE (side 90)
D Kildevalgsknapper2)
Velger utstyret du vil bruke. Når du trykker på
en av kildevalgsknappene, slås mottakeren på.
Knappene brukes til å styre Sony-utstyr. Du kan
også programmere fjernkontrollen til å styre
utstyr fra andre produsenter enn Sony ved
å følge fremgangsmåten under "Programmere
fjernkontrollen" på side 109.
Numeriske knapper / tekstknapper1)2)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter
på numeriske knapper / tekstknapper for å
– forhåndsinnstille / stille inn forhåndsinnstilte
kanaler (side 56)
– velge spornumre; trykk på 0/10 for å velge
spor nummer 10
– velge kanalnumre
– velge bokstavene (ABC, EFG osv.), skilletegn
(!, ? osv.) eller andre symboler (#, % osv.) når
du angir bokstaver for nettverksfunksjoner
Trykk på TV (W), og trykk deretter på de
numeriske knappene for å velge TV-kanal.
-/--1)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter på -/-for å velge modusen for kanalvalg, enten ett eller
to sifre.
Trykk på TV (W), og trykk deretter på -/-for å velge modusen for valg av TV-kanal.
>101)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter på >10
for å velge spornumre over 10.
14NO
ENT/MEM1)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter
på ENT/MEM for å
– angi verdien etter at du har valgt en kanal, en plate
eller et spor med de numeriske knappene
– lagre en kanal når tuneren brukes
CLEAR1)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter
på CLEAR for å
– slette en bokstav for nettverksfunksjoner
– slette en feil når du trykker på feil numerisk
knapp / tekstknapp
/1) (tekst)
Trykk på TV (W), og trykk deretter på /
for å vise tekstinformasjon.
CHARACTER
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter
på CHARACTER for å velge tegntype for
nettverksfunksjoner.
Hver gang du trykker på CHARACTER,
endres tegntypen etter tur på følgende måte:
"abc" (små bokstaver) t "ABC" (store
bokstaver) t "123" (tall)
ALPHABET SEARCH
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter
på ALPHABET SEARCH for å søke etter
et element med et søkeord (side 80).
E SOUND FIELD +/–
Velger et lydfelt (side 64).
F Fargeknapper1)
Viser en brukerhåndbok på TV-skjermen
når fargeknappene er tilgjengelige. Følg
instruksjonene i brukerhåndboken for
å utføre en valgt handling.
G GUI MODE
Viser GUI-menyen på TV-skjermen.
H TOOLS/OPTIONS1)
Viser og velger elementer fra Options-menyen.
Trykk på TV (W), og trykk deretter på TOOLS/
OPTIONS for å vise TV-funksjonsalternativene.
I MENU, HOME1)
Viser menyen for å betjene lyd-/videoutstyr.
Trykk på TV (W), og trykk deretter på HOME
for å vise Sony TV-menyene.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Trykk for å hoppe over, gå til forrige/neste,
spille av, stoppe midlertidig og stoppe.
1)
< / <
Trykk for å
– spille av den forrige scenen eller hoppe til
den neste scenen
– hoppe til forrige eller neste album ved bruk av
iPhone/iPod
REPEAT1)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter
på REPEAT for å spille av et spor eller en mappe
flere ganger.
SHUFFLE1)
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter på
SHUFFLE for å spille av et spor eller en mappe
i tilfeldig rekkefølge.
FOLDER +/–1)
Velger en mappe.
TUNING +/–1)
Stiller inn på en kanal.
Tips
• Hvis du vil kontrollere hvor lenge det er igjen
til mottakeren slås av, trykker du på SLEEP.
Gjenstående tid vises på skjermpanelet.
• Tidtakeren for hvilemodus avbrytes når
du gjør følgende:
– Trykker på SLEEP igjen.
– Oppdaterer programvaren til mottakeren.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Viser menyen eller veiledningen på TVskjermen. Bruk V/v/B/b (R) og
(R)
til å utføre handlinger på menyen.
1) (kildevalg)
TV INPUT1) eller
Trykk på TV (W), og trykk deretter
på TV INPUT eller
for å velge
inngangssignal (TV eller video).
PARTY
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter på
PARTY for å bruke PARTY STREAMINGfunksjonen.
Hold nede knappen for å starte eller avslutte
et PARTY (side 77).
1) (hold tekst)
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
for
å holde på den gjeldende siden i tekstmodus.
D.TUNING
Går til Direct Tuning-modus.
K TV CH +/–1)2) eller PROG +/–1)2)
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
TV CH +/– eller PROG +/– for å søke etter
forhåndsinnstilte TV-kanaler.
PRESET +/–1)2)
Velger forhåndsinnstilte kanaler.
c2)/C
Trykk på TV (W), og trykk deretter på c/C
for å velge neste eller forrige side i tekstmodus.
L F1/F21)
Trykk på BD/DVD (D), trykk deretter på F1
eller F2 for å velge utstyret.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Trykk på AMP (X), og trykk deretter på
AUTO VOL for å aktivere funksjonen for
automatisk volum (side 85).
SLEEP
Trykk på AMP (X), og trykk deretter på SLEEP
for å angi at mottakeren skal slås av automatisk
på et bestemt tidspunkt.
Hver gang du trykker på SLEEP, endres
skjermen slik:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
1) (bredmodus)
WIDE1) eller
Trykk på TV (W), og trykk deretter på WIDE
eller
flere ganger for å velge bred bildemodus.
1)
N MUTING1) eller
Slår av lyden midlertidig. Trykk på knappen
en gang til for å slå på lyden igjen.
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
MUTING eller
for å aktivere TV-ens
dempefunksjon.
+/–1)
O TV VOL +/–1) eller
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
TV VOL +/– eller
+/– for å justere
TV-volumnivået.
MASTER VOL +/–1) eller
+/–1)
Justerer volumnivået til alle høyttalerne samtidig.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Trykk for å
– bytte plate når du bruker en plateveksler
– angi iPhone/iPod-kontrollmodus når du
bruker en iPhone/iPod
Q RETURN/EXIT O1)
Går tilbake til forrige meny eller avslutter
menyen eller veiledningen som vises
på TV-skjermen.
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
RETURN/EXIT O for å gå tilbake til den
forrige Sony TV-menyen.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Trykk på V/v/B/b for å velge menyelementene,
og trykk deretter på
for å bekrefte valget.
fortsettelse
15NO
1)
S GUIDE1) eller
Trykk på TV (W), og trykk deretter på GUIDE
eller
for å vise programoversikten på skjermen.
T AUTO CAL
Trykk på SHIFT (V), og trykk deretter på
AUTO CAL for å utføre automatisk kalibrering.
Obs!
Denne knappen er ikke tilgjengelig når
mottakeren er i "GUI MODE".
DISPLAY1)
Viser informasjon om skjermpanelet.
(Kun RM-AAP063) Trykk på TV (W),
og trykk deretter på DISPLAY for å vise
informasjon om TV-en.
,
(informasjon, vise tekst)
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
for å vise informasjon som kanalnummer
og skjermmodus.
Trykk på TV (W), og trykk deretter på
for å vise skjult informasjon (for eksempel
svar på spørsmål) i tekstmodus.
U SOUND OPTIMIZER
Aktiverer funksjonen for lydoptimalisering
(side 68).
V SHIFT
Endrer funksjonen til fjernkontrollknappen
for å aktivere knapper med rosa skrift.
W TV
Endrer funksjonen til fjernkontrollknappen
for å aktivere knapper med gul skrift.
X AMP
Aktiverer bruk av mottakeren i hovedsonen
(side 103).
Y RM SET UP
Programmerer fjernkontrollen (side 109).
1) Hvis du vil ha mer informasjon om knappene
du kan bruke til å styre alt utstyr, kan du se tabellen
på side 17.
2) Knappene 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY og
TV CH +/PROG +/PRESET +/c har opphevede
prikker. Bruk de opphevede prikkene som
referanse når du betjener mottakeren.
Merknader
• Forklaringen ovenfor er ment som et eksempel.
• Avhengig av modellen til det tilkoblede utstyret
kan det hende at enkelte funksjoner som er
beskrevet i denne delen ikke fungerer med den
medfølgende fjernkontrollen.
16NO
Kontrollere annet Sony-utstyr
Navn
TV Video- DVD-spiller, Blu-ray
spiller kombinert Discspiller
DVD-/
videospiller
HDDopptaker
PSX Video-CD- Digital CATV- DSSa) Digital Kassett- DAT- CD- iPhone/
spiller, terminala)
satellitt-/ spiller spiller spiller, iPod,
LaserdiskUSBMDbakkeA/B
spiller
spiller enhet
mottakerb)
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Numeriske
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
z
z
z
z
z
z
z
knapper
CLEAR
(tekst)
F Fargeknapper
z
z
z
H TOOLS/OPTIONS z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
I MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
< / <,
FOLDER +/–
z
REPEAT
z
z
z
z
ze)
ze)
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
L F1/F2
z
z
M BD/DVD TOP
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
N, X, x
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
MENU, BD/DVD
MENU
TV INPUT,
(kildevalg),
(hold tekst),
WIDE,
(bredmodus)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
z
z
a)
Kun amerikanske og canadiske modeller.
b)
Andre modeller.
c) Kun DVD-spiller.
d)
Kun laserdiskspiller.
z
z
z
z
z
z
e)
Kun B.
f)
Kun video-CD-spiller.
g) Kun m/M.
h)
Kun iPhone/iPod.
17NO
Komme i gang
Du kan bruke lyd-/videoutstyr som er koblet til mottakeren, ved å følge den enkle fremgangsmåten
som er beskrevet nedenfor.
Installere og koble til høyttalerne
(side 19, 21)
Kontrollere tilkoblingen for ditt utstyr
Klargjøre mottakeren
Se "7: Koble til strømledningen" (side 36) og "Initialisere
mottakeren" (side 36).
Stille inn høyttalerne
Koble til TV-en og videoutstyr
(side 23, 24)
Velg høyttalermønsteret (side 37), og utfør deretter
automatisk kalibrering (side 38).
Bildekvaliteten er avhengig av tilkoblingskontaktene
som brukes. Se illustrasjonen nedenfor. Velg
tilkobling i henhold til kontaktene på utstyret.
Vi anbefaler at du kobler til videoutstyret via
HDMI-tilkobling hvis det har HDMI-kontakter.
Obs!
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digital
Analog
Høykvalitetsbilde
Koble til lydutstyr (side 32)
Angi lydutgangsinnstillingene på det
tilkoblede utstyret
Hvis du vil ha digital lyd fra flere kanaler, kontrollerer du
de digitale lydinnstillingene på det tilkoblede utstyret.
For en Blu-ray Disc-spiller kontrollerer du at "Audio
(HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)" og "DTS
(Coaxial/Optical)" er satt til henholdsvis "Auto",
"Dolby Digital" og "DTS" (per september 2010).
For en PlayStation 3-enhet må du kontrollere
at BD/DVD Audio Output Format (HDMI) er satt
til "Bitstream" (med systemprogramvareversjon 3.5).
Les bruksanvisningen som fulgte med det tilkoblede
utstyret, hvis du vil ha mer informasjon.
18NO
Du kan kontrollere høyttalertilkoblingen ved hjelp
av "Test Tone" (side 93). Hvis lyden ikke sendes riktig,
kontrollerer du høyttalertilkoblingen og endrer
innstillingene som er forklart ovenfor, igjen.
Tilkoblinger
Tilkoblinger
1: Installere høyttalerne
Mottakeren gjør det mulig å bruke et 7.2kanalsystem (sju høyttalere og to subwoofere).
Eksempel på konfigurasjon av
høyttalersystem
5.1-kanals høyttalersystem
For å få kinolignende flerkanals surroundlyd
kreves det fem høyttalere (to fronthøyttalere,
én senterhøyttaler og to surroundhøyttalere)
og en subwoofer.
7.1-kanalsystem med bakre
surroundhøyttalere
Du kan få hi-fi-gjengivelse av innspilt lyd
fra DVD- eller Blu-ray Disc-programvare
i 6.1- eller 7.1-kanalformatet ved å koble til
én bakre surroundhøyttaler (6.1-kanals) eller
to bakre surroundhøyttalere (7.1-kanals) til.
7.1-kanalsystem med øvre
fronthøyttalere
Du kan også få vertikale lydeffekter ved å koble
til to øvre fronthøyttalere til i PLIIz-modus
(side 65).
AFronthøyttaler (venstre)
BFronthøyttaler (høyre)
CSenterhøyttaler
DSurroundhøyttaler (venstre)
ESurroundhøyttaler (høyre)
FBakre surroundhøyttaler (venstre)*
GBakre surroundhøyttaler (høyre)*
HØvre fronthøyttaler (venstre)*
IØvre fronthøyttaler (høyre)*
JSubwoofer
* Du kan ikke bruke de bakre surroundhøyttalerne
og de øvre fronthøyttalerne samtidig.
fortsettelse
19NO
Tips
• Når du kobler til et 7.1-kanals høyttalersystem med
to bakre surroundhøyttalere, må alle vinklene A
være de samme.
• Når du kobler til et 7.1-kanals høyttalersystem
med to øvre fronthøyttalere, plasserer du de øvre
fronthøyttalere
– i en vinkel på mellom 22° og 45°
– minst én meter rett ovenfor fronthøyttalerne
• Når du kobler til et 6.1-kanals høyttalersystem,
plasserer du den bakre surroundhøyttaleren bak
lytteposisjonen.
• Siden subwooferen ikke sender ut signaler
i bestemte retninger, kan du plassere den der
du ønsker.
20NO
2: Koble til høyttalerne
2
Surroundhøyttaler
Høyre
10 mm
(13/32")
Venstre
4
3
B
A
Tilkoblinger
Senterhøyttaler
1
A
B
Høyre
Subwoofer*
B
B
Venstre
Surround bak/front øvre/
Bi-amp/front Bhøyttaler**
Høyre
Venstre
Front A-høyttaler
A Monolydkabel (medfølger ikke)
B Høyttalerkabel (medfølger ikke)
fortsettelse
21NO
* Når du kobler til en subwoofer med en
automatisk hvilemodusfunksjon, må du slå
av funksjonen når du ser filmer. Hvis den
automatiske hvilemodusfunksjonen er på,
går den automatisk i hvilemodus avhengig
av nivået til inngangssignalet til subwooferen,
og det kan hende det ikke kommer noe lyd.
** Merknader om SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Bterminaltilkobling.
– Hvis du bare kobler til én høyttaler for
surroundlyd bak, kobler du den til L på disse
terminalene.
– Hvis du har et ekstra fronthøyttalersystem,
kobler du dem til disse terminalene.
Still inn "SB Assign" til "Speaker B" på Speaker
Settings-menyen (side 37).
Du kan velge ønsket fronthøyttalersystem ved
hjelp av SPEAKERS-knappen på mottakeren
(side 38).
– Du kan koble fronthøyttalerne til disse
terminalene ved hjelp av bi-amp-tilkobling.
(side 22).
Still inn "SB Assign" til "BI-AMP" på Speaker
Settings-menyen (side 37).
Bi-amp-tilkobling
Hvis du ikke bruker bakre surroundhøyttalere
og øvre fronthøyttalere, kan du koble
fronthøyttalerne til SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Bterminalene ved hjelp av en bi-amp-tilkobling.
Fronthøyttaler
(høyre)
Fronthøyttaler
(venstre)
Hi
Hi
Lo
Lo
Merknader
• Før du kobler til noen kabler, må du sørge for
å koble fra strømledningen.
• Før du kobler til strømledningen, må du
kontrollere at ingen metalliske ledninger
i høyttalerledningene berører hverandre
i SPEAKERS-terminalene.
• Når du har installert og koblet til høyttaleren,
må du velge høyttalermønsteret på Speaker
Settings-menyen (side 37).
22NO
Koble kontaktene på Lo-siden (eller Hi-siden)
av fronthøyttalerne til SPEAKERS FRONT Aterminalene, og koble kontaktene på Hi-siden
(eller Lo-siden) av fronthøyttalerne til
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B-terminalene.
Sørg for at metallbeslagene på Hi/Lo,
som er festet til høyttalerne, er fjernet
fra høyttalerne for å unngå mottakerfeil.
Når du har fullført bi-amp-tilkoblingen,
angir du "SB Assign" til "BI-AMP"
på Speaker Settings-menyen (side 88).
3: Koble til TV-en
TV
Lydsignaler
Videosignaler
eller
A*
B
Lyd-/videosignaler
eller
C
D
A Optisk digital kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Komponentvideokabel (medfølger ikke)
D Videokabel (medfølger ikke)
E HDMI-kabel (medfølger ikke)
ARC
E*
**
Anbefalt tilkobling
Alternativ tilkobling
Sony anbefaler at du bruker en godkjent
HDMI-kabel eller Sony HDMI-kabel.
fortsettelse
23NO
Tilkoblinger
Du kan se det valgte bildet når du kobler HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-kontakten til
en TV. Du kan betjene denne mottakeren ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt).
* For å få TV-sendinger i flerkanals surroundlyd
fra høyttalerne som er koblet til mottakeren,
kobler du til A eller E.
Husk å slå av TV-ens lydvolum eller aktivere
TV-ens dempefunksjon.
** Hvis du kobler mottakeren til en TV som er
kompatibel med lydreturkanalen (ARC), vil lyden
fra TV-en sendes fra høyttalerne som er koblet
til mottakeren via HDMI TV OUT-kontakten.
I så fall må du angi "Ctrl for HDMI" til "ON" på
HDMI Settings-menyen (side 82). Hvis du ønsker
å velge et lydsignal med noe annet enn en HDMIkabel (for eksempel via en optisk digital kabel
eller en lydkabel), velger du lydinngangsmodus
ved hjelp av INPUT MODE (side 85).
4a: Koble til videoutstyr
Bruke HDMI-tilkobling
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er et grensesnitt som overfører
video- og lydsignaler i digitalt format.
Bruken kan forenkles ved å koble til Sony
"BRAVIA" Sync-kompatibelt utstyr ved hjelp
av HDMI-kabler. Se ""BRAVIA" Syncfunksjoner" (side 81).
Merknader
HDMI-funksjoner
• Før du kobler til noen kabler, må du sørge for
å koble fra strømledningen.
• Husk å slå på mottakeren når video- og
lydsignalene fra en avspillingsenhet sendes til
en TV via mottakeren. Hvis strømforsyningen
til mottakeren ikke er slått på, overføres verken
video- eller lydsignalene.
• Koble en TV-skjerm eller projektor til HDMI
TV OUT- eller MONITOR OUT-kontakten på
mottakeren. Det er ikke sikkert du kan spille
inn selv om du kobler til opptaksutstyr.
• Avhengig av statusen til tilkoblingen mellom
TV-en og antennen kan bildet på TV-skjermen
forvrenges. Hvis dette skjer, plasserer du antennen
lenger unna mottakeren.
• Når du kobler til optiske digitale kabler, setter
du pluggene rett inn til de klikker på plass.
• Unngå å bøye eller knyte optiske digitale kabler.
• Et digitalt lydsignal som overføres via HDMI,
kan sendes fra høyttalerne som er koblet til
mottakeren. Dette signalet støtter Dolby
Digital, DTS og Linear PCM. Se "Digitale
lydformater som støttes av mottakeren"
(side 67) for å få mer informasjon.
• Mottakeren kan motta flerkanals lineær
PCM (opptil 8 kanaler) med en
samplingfrekvens på 192 kHz eller mindre
med en HDMI-tilkobling.
• Analoge videosignaler til mottakerens
VIDEO- eller COMPONENT VIDEOkontakt kan komme ut som HDMI-signaler
(side 31). Lydsignaler sendes ikke fra en
HDMI TV OUT-kontakt når bildet
konverteres.
• Denne mottakeren støtter lyd med høy
bitfrekvens (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) og 3D-overføring.
Tips
• Alle de digitale lydkontaktene er kompatible med
samplingfrekvenser på 32, 44,1, 48 og 96 kHz.
• Mottakeren har en videokonverteringsfunksjon.
Se "Funksjon for konvertering av videosignaler"
(side 31) for å få mer informasjon.
• Når du kobler TV-ens lydkontakt til mottakerens
TV IN-kontakt for å sende TV-lyd fra høyttalerne
som er koblet til mottakeren, angir du
lydkontakten på TV-en til "Fixed" hvis
den kan angis til "Fixed" eller "Variable".
24NO
Merknader om HDMI-tilkoblinger
• Et lydsignal til HDMI IN-kontakten sendes
gjennom SPEAKERS-terminalene, HDMI
TV OUT- og PHONES-kontakten. Det
sendes ikke gjennom andre lydkontakter.
• Videosignaler til HDMI IN-kontakten kan
bare sendes gjennom HDMI TV OUTkontakten. Videosignalene kan ikke
sendes gjennom VIDEO OUT- eller
MONITOR OUT-kontakten.
• Hvis du vil ha 3D-bilder, kobler du en
TV og videoutstyr som er 3D-kompatible
(Blu-ray Disc-spiller, Blu-ray Disc-opptaker,
PlayStation 3 osv.) til mottakeren med
høyhastighets HDMI-kabler, tar på deg 3Dbriller og spiller av 3D-kompatibelt innhold.
• Det kan hende at 3D-bilder ikke kan vises,
avhengig av TV-en eller videoutstyret du har.
Kontroller hvilke 3D-bildeformater som
støttes av mottakeren (side 126).
• Ikke alt HDMI-utstyr støtter alle funksjoner
som er definert av den bestemte HDMIversjonen. Det er ikke sikkert at utstyr som
støtter HDMI, versjon 1.4, også støtter
lydretursignaler (ARC).
• Se bruksanvisningen til det tilkoblede
utstyret for mer informasjon.
Merknader ved tilkobling av kabler
• Før du kobler til noen kabler, må du huske
å koble fra strømledningen.
• Det er ikke nødvendig å koble til alle
kablene. Gjør tilkoblinger etter hvor mange
kontakter som er tilgjengelige på det
tilkoblede utstyret.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel.
Hvis du bruker en standard HDMI-kabel,
er det ikke sikkert at 1080p-, Deep Color(Deep Colour) og 3D-bilder vises riktig.
• Vi anbefaler ikke at du bruker en HDMIDVI-konverteringskabel. Når du kobler en
HDMI-DVI-konverteringskabel til DVI-Dutstyr, er det ikke sikkert at du hører lyd og/
eller ser noe bilde. Koble til en egen lydkabel
eller digitale tilkoblingskabler, og velg
deretter "Input Assign" på Input Optionmenyen når lyden ikke sendes riktig.
• Når du kobler til optiske digitale kabler,
setter du pluggene rett inn til de klikker
på plass.
• Unngå å bøye eller knyte optiske
digitale kabler.
Tips
Alle de digitale lydkontaktene er kompatible med
samplingfrekvenser på 32, 44,1, 48 og 96 kHz.
fortsettelse
25NO
Tilkoblinger
• Lyd- og videosignalene til HDMI-inngangen
sendes ikke gjennom HDMI TV OUTkontakten mens GUI-menyen vises.
• Hvis du ønsker å lytte til lyd fra TVhøyttaleren, angir du "Audio Out" til
"TV+AMP" på HDMI Settings-menyen
(side 98). Hvis du ikke kan spille av
flerkanalslydkilden, velger du "AMP".
Lyden vil imidlertid ikke sendes gjennom
TV-høyttaleren.
• DSD-signalene til Super Audio CD mottas
og sendes ikke.
• Husk å slå på mottakeren når videoog lydsignalene på avspillingsenheten
sendes til en TV via mottakeren. Hvis du
angir "Pass Through" til "OFF", overføres
ikke video- og lydsignaler når strømmen
er koblet fra.
• Lydsignaler (format, samplingfrekvens,
bitlengde osv.) som overføres fra en
HDMI-kontakt, kan deaktiveres av det
tilkoblede utstyret. Kontroller oppsettet til
det tilkoblede utstyret hvis bildet er dårlig
eller lyden ikke kommer fra utstyret som
er tilkoblet via HDMI-kabelen.
• Lyden kan bli avbrutt når
samplingfrekvensen, antallet kanaler
eller lydformatet til lydsignaler fra
avspillingsenheten endres.
• Når den tilkoblede enheten ikke er
kompatibel med opphavsrettsbeskyttede
teknologier (HDCP), kan det hende at
bildet og/eller lyden fra HDMI TV OUTkontakten forvrenges eller går tapt.
Hvis dette er tilfelle, kontrollerer du
spesifikasjonene til den tilkoblede enheten.
• Du kan lytte til lyd med høy bitfrekvens
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
flerkanals lineær PCM kun med en HDMItilkobling.
• Angi bildeoppløsningen til
avspillingsenheten til mer enn 720p/1080i
for å få lyd med høy bitfrekvens (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Det kan være nødvendig å gjøre bestemte
innstillinger i bildeoppløsningen til
avspillingsenheten før du får flerkanals
lineær PCM. Se bruksanvisningen som
fulgte med avspillingsenheten.
Hvis du ønsker å koble til mer
digitalt utstyr, men ikke finner
en ledig inngang
Se "Bruke lyd/bilder fra andre innganger
(Input Assign)" (side 86).
Konvertere videosignaler
Denne mottakeren er utstyrt med en
funksjon for konvertering av videosignaler.
Se "Funksjon for konvertering av
videosignaler" (side 31) for å få mer
informasjon.
26NO
Koble til en Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller
Tilkoblinger
Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller
Lyd-/
videosignaler
Videosignaler
Lydsignaler
eller
eller
A
B
C
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Sony anbefaler at du bruker en godkjent
HDMI-kabel eller Sony HDMI-kabel.
B Komponentvideokabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
D Koaksial digital kabel (medfølger ikke)
E Optisk digital kabel (medfølger ikke)
F Lydkabel (medfølger ikke)
D
eller
E*
F
Anbefalt tilkobling
Alternativ tilkobling
* Når du kobler til utstyret med en OPTICALkontakt, velger du "Input Assign" på Input
Option-menyen (side 86).
Obs!
Husk å endre standardinnstillingen til
BD/DVD-kildevalgsknappen på fjernkontrollen,
slik at du kan bruke knappen til å styre DVDspilleren. Se "Programmere fjernkontrollen"
(side 109) for å få mer informasjon.
27NO
Koble til en satellittuner, kabel-TV-tuner
Satellittuner, kabel-TV-tuner
Videosignaler
Lyd-/videosignaler
Lydsignaler
eller
A
B
C
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Sony anbefaler at du bruker en godkjent
HDMI-kabel eller Sony HDMI-kabel.
B Komponentvideokabel (medfølger ikke)
C Videokabel (medfølger ikke)
D Optisk digital kabel (medfølger ikke)
E Lydkabel (medfølger ikke)
28NO
eller
D
E
Anbefalt tilkobling
Alternativ tilkobling
Koble til en PlayStation 3-enhet
Tilkoblinger
Koble til en iPhone eller iPod for
videoinnhold
PlayStation 3
Lyd-/videosignaler
A
A
A Apple kompositt AV-kabel
(medfølger ikke)
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
Sony anbefaler at du bruker en godkjent
HDMI-kabel eller Sony HDMI-kabel.
29NO
Koble til annet utstyr
DVD-opptaker, videospiller
Lydsignaler
*
Videosignaler
A *
Lyd-/videosignaler
B
C
D
Videokamera,
videospill
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
C HDMI-kabel (medfølger ikke)
Sony anbefaler at du bruker en godkjent
HDMI-kabel eller Sony HDMI-kabel.
D Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
* Hvis du vil gjøre opptak, må du bruke denne
tilkoblingen (side 54).
Obs!
Husk å endre standardinnstillingen til VIDEO 1kildevalgsknappen på fjernkontrollen, slik at du
kan bruke knappen til å styre DVD-opptakeren.
Se "Programmere fjernkontrollen" for å få mer
informasjon. (side 109).
30NO
Funksjon for konvertering av videosignaler
OUTPUT-kontakt
INPUT-kontakt
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignaler sendes.
– : Videosignaler sendes ikke.
* HDMI-videosignaler kan ikke konverteres til komponentvideosignaler og komposittvideosignaler.
Som standardinnstilling sendes videosignaler fra tilkoblet utstyr som vist i tabellen ovenfor.
Vi anbefaler at du angir at videokonverteringsfunksjonen skal samsvare med oppløsningen
til skjermen du bruker. Se "Video Settings-menyen" (side 97) for å få mer informasjon.
Merknader om konvertering av
videosignaler
• Når videosignalene fra en videospiller osv.
er koblet til denne mottakeren og deretter
vises på TV-en, kan det hende at bildet på
TV-skjermen forvrenges horisontalt eller
ikke noe bilde vises avhengig av statusen
til videosignalet.
• Hvis du bruker en bildeforbedringskrets
med videospilleren, kan det påvirke
videosignalkonverteringen. Det anbefales
at du slår av denne funksjonen på
videospilleren.
• Konverterte HDMI-bilder støtter ikke
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) og 3D.
• Konverterte videosignaler sendes via HDMI
TV OUT-kontakten.
• Oppløsningen til signalene som sendes via
HDMI TV OUT-kontakten, konverteres
opp til 1080p.
• Angi "Resolution" til "AUTO(CVBS)" eller
"480/576i" på Video Settings-menyen for
å sende videosignaler fra MONITOR
VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-kontaktene når begge
er tilkoblet.
Koble til opptaksutstyr
Ved opptak kobler du opptaksutstyret
til VIDEO 1 VIDEO OUT-kontaktene
på mottakeren. Koble ledningene for signaler
ut og inn til samme type kontakt fordi VIDEO
OUT-kontakter ikke har en funksjon for
oppkonvertering.
Obs!
Det er ikke sikkert at signaler fra HDMI TV OUTeller MONITOR OUT-kontakter kan spilles
inn riktig.
31NO
Tilkoblinger
Mottakeren er utstyrt med en funksjon for konvertering av videosignaler.
• Komposittvideosignaler kan komme ut som HDMI-video- og komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan komme ut som HDMI-video- og komposittvideosignaler.
4b: Koble til lydutstyr
Koble til en iPhone, iPod, USB-enhet
Koble til en Super Audio CD-spiller,
CD-spiller, MD-spiller, kassettspiller
Super Audio
CD-spiller,
CD-spiller
A
A
iPhone, iPod,
USB-enhet
A USB-kabel (medfølger ikke)
A
MD-spiller,
Kassettspiller
A Lydkabel (medfølger ikke)
32NO
6: Koble til nettverket
Før du kobler til antennen, må du huske
å koble fra strømledningen.
Konfigurere hjemmenettverket med DLNAkompatible enheter.
Hvis serveren (en datamaskin osv.) er koblet til
Internett, kan du også koble denne mottakeren
til Internett via en kablet LAN-tilkobling.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-løkkeantenne (medfølger)
Obs!
Metoden som brukes til å koble serveren
(en datamaskin osv.) til Internett, er avhengig
av enhetene, Internett-leverandøren, serveren
og ruteren som brukes.
Systemkrav
Følgende systemmiljø kreves for å bruke
Home Network-, Music Services- og PARTY
STREAMING-funksjonene til mottakeren.
En bredbåndstilkobling
En bredbåndstilkobling til Internett er
nødvendig for å lytte til Music Services og
oppdatere programvaren til mottakeren.
Merknader
• For å forhindre oppsamling av støy må
AM-løkkeantennen holdes på god avstand
fra mottakeren og annet utstyr.
• Sørg for at FM-ledningsantennen er helt utstrakt.
• Når du har koblet til FM-ledningsantennen, må du
holde den så vannrett som mulig.
Modem
Dette er enheten som er koblet til
bredbåndslinjen for å kommunisere med
Internett. Noen av disse enhetene er integrert
med ruteren.
Ruter
• Bruk en ruter som er kompatibel med
100 Mbps eller raskere overføringshastighet
for å få innhold til hjemmenettverket ditt.
• Vi anbefaler at du bruker en ruter som er
utstyrt med den innebygde DHCP-serveren
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Denne funksjonen tilordner automatisk
IP-adresser på det lokale nettverket.
fortsettelse
33NO
Tilkoblinger
5: Koble til antennen
LAN-kabel (CAT5)
• Vi anbefaler at du bruker denne kabeltypen
i et kablet LAN.
Enkelte flate LAN-kabler kan lett påvirkes av
støy. Vi anbefaler at du bruker vanlige kabler.
• Hvis mottakeren brukes i et miljø med
strømforsyningsstøy fra andre elektriske
produkter eller i et bråkete nettverksmiljø,
bruker du en isolert LAN-kabel.
Server
En server er en enhet som leverer innhold
(musikk, bilder og videoer) til en DLNA-enhet
på et hjemmenettverk. En enhet som kan
brukes som en server (en datamaskin osv.), må
kobles til ditt kablede LAN-hjemmenettverk*.
* Se side 69 hvis du vil ha informasjon om hvilke
servere som er kompatible med denne mottakeren.
34NO
Eksempel på konfigurasjon
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Internett
Modem
Server
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Ruter
Obs!
En lydavspilling på en server (en datamaskin osv.)
kan av og til avbrytes når du bruker en trådløs
tilkobling.
35NO
Tilkoblinger
Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på en konfigurasjon av et hjemmenettverk med mottakeren,
en server. Vi anbefaler at du bruker en kablet tilkobling.
7: Koble til strømledningen
Koble strømledningen til et strømuttak.
Strømledning
Klargjøre mottakeren
Initialisere mottakeren
Før du bruker mottakeren for første gang
må du initialisere mottakeren ved å fullføre
følgende fremgangsmåte. Denne
fremgangsmåten kan også brukes til
å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.
Sørg for å bruke knappene på mottakeren
for å utføre denne handlingen.
?/1
1
Trykk på ?/1 for å slå av
mottakeren.
2
Hold nede ?/1 i fem sekunder.
Til strømuttaket
Obs!
Husk å slå på mottakeren når video- og lydsignalene
på avspillingsenheten sendes til en TV via
mottakeren. Hvis strømforsyningen til mottakeren
ikke er slått på, overføres verken video- eller
lydsignalene.
36NO
"CLEARING" vises på skjermpanelet
en stund, og deretter endres den
til "CLEARED !".
Endringer som gjøres i innstillingene,
tilbakestilles nå til standardinnstillingene.
Stille inn høyttalerne
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "SP Pattern", og trykk
deretter på
eller b.
5
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket høyttalermønster,
og trykk deretter på
.
6
Trykk på RETURN/EXIT O.
Velge høyttalermønsteret
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk på V/v flere ganger for
å velge " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
Stille inn de bakre
surroundhøyttalerne
Du kan endre bruken av høyttalerne som er
tilkoblet SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT Bterminalene, etter formålet.
Merknader
• Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis
"SP Pattern" er satt til en innstilling uten bakre
surroundhøyttalere og øvre fronthøyttalere.
• Husk å angi "SB Assign" før du utfører automatisk
kalibrering.
3
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Speaker", og trykk
deretter på
eller b.
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk på V/v flere ganger for
å velge " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
3
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Speaker", og trykk
deretter på
eller b.
fortsettelse
37NO
Klargjøre mottakeren
Velg høyttalermønster i henhold
til høyttalersystemet du bruker.
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "SB Assign", og trykk
deretter på
eller b.
5
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket parameter,
og trykk deretter på
.
• Speaker B: Hvis du kobler et ekstra
fronthøyttalersystem til SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B-terminalene,
velger du "Speaker B".
• BI-AMP: Hvis du kobler
fronthøyttalerne til SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B-terminalene ved
hjelp av en bi-amp-tilkobling,
velger du "BI-AMP".
• OFF: Hvis du kobler bakre
surroundhøyttalere eller øvre
fronthøyttalere til SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B-terminaler,
velger du "OFF".
6
Trykk på RETURN/EXIT O.
Velge fronthøyttaler
Du kan velge fronthøyttalerne du vil bruke.
Sørg for å bruke knappene på mottakeren
for å utføre denne handlingen.
SPEAKERS
Trykk på SPEAKERS flere ganger for
å velge fronthøyttalersystemet du
vil bruke.
Du kan bekrefte valget av høyttalerterminaler
ved å kontrollere indikatoren på
skjermpanelet.
Indikatorer Valgte høyttalere
SP A
Høyttaleren som er tilkoblet
SPEAKER FRONT A-terminalene.
SP B*
Høyttaleren som er tilkoblet
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B-terminalene.
SP A B*
Høyttaleren som er koblet til både
SPEAKER FRONT A- og SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT Bterminalene (parallell tilkobling).
"SPK OFF" vises på skjermpanelet.
Det kommer ingen lydsignaler fra
noen av høyttalerterminalene.
* Hvis du vil velge "SP B" eller "SP A B", angir du
"SB Assign" til "Speaker B" på Speaker Settingsmenyen (side 37).
Obs!
Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når
hodetelefoner er tilkoblet.
Bruke AUTO CALIBRATION
Mottakeren er utstyrt med en DCAC-funksjon
(Digital Cinema Auto Calibration), som gjør
det mulig å utføre automatisk kalibrering
på følgende måte:
• Kontroller forbindelsen mellom hver
høyttaler og mottakeren.
• Juster høyttalernivået.
• Mål avstanden fra hver høyttaler til din
sitteposisjon.1)
• Mål høyttalerstørrelsen.1)
• Mål frekfenskarakteristikken (EQ).1)
• Mål frekfenskarakteristikken (Phase).1)2)
1) Måleresultatet brukes ikke når "A. DIRECT"
2)
38NO
er valgt.
Måleresultatet brukes ikke når Dolby TrueHDeller DTS-HD-signaler med en samplingfrekvens
på over 48 kHz.
DCAC er designet for å oppnå riktig
lydbalanse i ditt rom. Du kan imidlertid endre
høyttalernivåene manuelt etter eget ønske. Se
"Test Tone" (side 93) for å få mer informasjon.
Konfigurere automatisk kalibrering
Optimaliseringsmikrofon
Før du utfører automatisk kalibrering,
må du kontrollere følgende:
• Sett opp og koble til høyttalerne (side 19, 21).
• Koble bare den medfølgende
optimaliseringsmikrofonen til AUTO CAL
MIC-kontakten. Ikke koble andre
mikrofoner til denne kontakten.
• Still inn "SB Assign" til "BI-AMP" på Speaker
Settings-menyen hvis du bruker en
bi-amp-tilkobling (side 88).
• Still inn "SB Assign" til "Speaker B" på
Speaker Settings-menyen hvis du bruker
fronthøyttalerens B-tilkobling (side 37).
• Kontroller at høyttalersignalet ikke er satt
til "SPK OFF" (side 38).
• Kontroller at du ikke bruker PARTY
STREAMING-funksjonen (side 77).
• Koble fra hodetelefonene.
• Fjern alle hindringer på veien mellom
optimaliseringsmikrofonen og høyttalerne
for å unngå målefeil.
• Sørg for at omgivelsene er stille for å få en
mer nøyaktig måling.
Merknader
• Det kan komme veldig høy lyd fra høyttalerne
under kalibreringen, og volumet kan ikke endres.
Ta hensyn til naboer og barn i nærheten.
• Hvis dempefunksjonen er aktivert før du utfører
automatisk kalibrering, slås dempefunksjonen
av automatisk.
• Målingene kan ikke utføres riktig, eller automatisk
kalibrering kan ikke utføres når det brukes spesielle
høyttalere, som dipolhøyttalere.
Klargjøre mottakeren
Før du utfører automatisk
kalibrering
Eksempel på bruk av bakre
surroundhøyttalere
1
Velg høyttalermønsteret (side 37).
Hvis du kobler til øvre fronthøyttalere,
velger du høyttalermønsteret som har
øvre fronthøyttalere (5/x.x eller 4/x.x)
hver gang du utfører automatisk
kalibrering. Ellers kan ikke
karakteristikken til de øvre
fronthøyttalerne måles.
2
Koble den medfølgende
optimaliseringsmikrofonen
til AUTO CAL MIC-kontakten.
3
Sett opp
optimaliseringsmikrofonen.
Plasser optimaliseringsmikrofonen
i lytteposisjon. Bruk en stol eller et stativ,
slik at optimaliseringsmikrofonen er
i samme høyde som ørene dine.
fortsettelse
39NO
Bekrefte aktivt subwooferoppsett
• Når en subwoofer er tilkoblet, slår du den på
og skrur opp volumet før du aktiverer den.
Skru LEVEL til rett før midten.
• Hvis du kobler til en subwoofer med en
crossover-frekvensfunksjon, angir du
verdien til maksimumsverdien.
• Hvis du kobler til en subwoofer med
automatisk hvilemodusfunksjon,
angir du den til av (deaktivert).
Utføre automatisk kalibrering
?/1
Kildevalgsknapper
Obs!
Avhengig av egenskapene til subwooferen du
bruker, kan verdien til oppsettsavstanden være
lenger borte fra den faktiske posisjonen.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk på V/v flere ganger for
å velge " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
40NO
3
Trykk på B/b flere ganger for
å velge "Standard", og trykk
deretter på
.
7
• Retry: Utfører den automatiske
kalibreringen igjen.
• Save: Lagrer måleresultatene og
avslutter innstillingsprosessen.
• Warning: Viser advarsler som
er relatert til måleresultatene.
Se "Meldingsliste etter automatisk
kalibreringsmåling" (side 42).
• Exit: Avslutter innstillingsprosessen
uten å lagre måleresultatene.
8
Trykk på
Merknader
• Du kan velge ønsket kalibreringstype ved
hjelp av "Custom" automatisk kalibrering
(side 43).
• A.P.M.-funksjonen (Automatic Phase
Matching) aktiveres når du lagrer
måleresultatet.
• A.P.M.-funksjonen (Automatic Phase
Matching) fungerer ikke i følgende tilfeller:
– Kalibreringstypen er satt til "Off" ved bruk
av "Custom" automatisk kalibrering.
(side 43).
– Når Dolby TrueHD - eller DTS-HDsignaler med en samplingfrekvens på
mer enn 48 kHz mottas.
for å velge "START".
Målingen starter om fem sekunder.
Måleprosessen tar omtrent 30 sekunder
med en testtone.
Når målingen avsluttes, avgis en lyd,
og skjermen veksler.
Lagre måleresultatet.
Velg "Save" i trinn 7.
Kalibreringstypen angis automatisk
til "Engineer".
5
6
Trykk på V/v flere ganger
for å velge ønsket element,
og trykk deretter på
.
Klargjøre mottakeren
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Auto Cal.", og trykk
deretter på
eller b.
9
Koble optimaliseringsmikrofonen
fra mottakeren.
Obs!
Hvis du flytter høyttaleren, anbefaler vi at du utfører
automatisk kalibrering igjen for å få surroundlyd.
Tips
Obs!
Hvis det vises en feilkode på skjermen,
kan du se "Meldingsliste etter automatisk
kalibreringsmåling" (side 42).
• Du kan endre måleenheten i "Distance Unit"
på Speaker Settings-menyen (side 94).
• Størrelsen til en høyttaler ("Large"/"Small")
bestemmes av lavfrekvenskarakteristikken.
Måleresultatene kan variere avhengig av
plasseringen til optimaliseringsmikrofonen og
høyttalerne og formen til rommet. Det anbefales at
du følger måleresultatene. Men du kan endre disse
innstillingene på Speaker Settings-menyen. Lagre
først måleresultatene, og prøv deretter å endre
innstillingene.
fortsettelse
41NO
Avbryte automatisk kalibrering
Funksjonen for automatisk kalibrering
avbrytes når du gjør følgende under målingen:
– Trykker på ?/1.
– Trykker på kildevalgsknappene
på fjernkontrollen eller slå på INPUT
SELECTOR på mottakeren.
– Trykker på MUTING eller .
– Trykker på SPEAKERS på mottakeren.
– Endrer volumet.
– Kobler til hodetelefonene.
– Trykk på SHIFT, og trykk deretter
på AUTO CAL.
Bekrefte resultatet for automatisk
kalibrering
Hvis du vil kontrollere en feilkode eller
advarsel i "Utføre automatisk kalibrering"
(side 40), gjør du følgende:
Trykk på V/v for å velge "Warning"
i trinn 7 i "Utføre automatisk
kalibrering" (side 41), og trykk
deretter på
.
Hvis det vises en advarsel, kontrollerer du
meldingen og bruker mottakeren uten
endringer.
Om nødvendig utfører du automatisk
kalibrering igjen.
Når "Error Code" vises
Kontroller feilmeldingen, og utfør automatisk
kalibrering igjen.
1 Trykk på
for å velge "ENTER".
"RETRY ?" vises på TV-skjermen.
2 Trykk på B/b for å velge "YES", og trykk
deretter på
.
3 Gjenta trinn 6 til 9 i "Utføre automatisk
kalibrering" (side 40).
Meldingsliste etter automatisk
kalibreringsmåling
Visning og forklaring
Error Code 31
SPEAKERS er angitt til av. Angi en annen
høyttalerinnstilling, og utfør automatisk
kalibrering igjen.
Error Code 32
Ingen av høyttalerne ble gjenkjent. Kontroller
at optimaliseringsmikrofonen er riktig tilkoblet,
og utfør automatisk kalibrering igjen.
Hvis optimaliseringsmikrofonen er koblet til på riktig
måte, men feilkoden likevel vises, kan det hende at
ledningen til optimaliseringsmikrofonen er skadet.
Error Code 33
• Ingen av fronthøyttalerne er tilkoblet, eller bare
én fronthøyttaler er tilkoblet.
• Optimaliseringsmikrofonen er ikke tilkoblet.
• Høyttaleren for surroundlyd venstre eller høyre
er ikke tilkoblet.
• De bakre surroundhøyttalerne eller de øvre
fronthøyttalerne er tilkoblet selv om
surroundhøyttalerne ikke er tilkoblet. Koble
surroundhøyttaleren(e) til SPEAKERS
SURROUND-terminalene.
• Den bakre surroundhøyttaleren er bare koblet til
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B R-terminalene. Når du kobler
til bare én høyttaler for surroundlyd bak, kobler du
den til SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B L-terminalene.
• Venstre eller høyre øvre fronthøyttaler er ikke
tilkoblet.
Warning 40
Måleprosessen er fullført, og et høyt støynivå er
oppdaget. Du kan kanskje få et bedre resultat hvis
du prøver igjen i stille omgivelser.
Warning 41
Warning 42
Lydsignalet fra mikrofonen er for høyt.
• Avstanden mellom høyttaleren og mikrofonen
kan være for liten. Øk avstanden, og utfør
målingen igjen.
Warning 43
Avstanden og plasseringen til en subwoofer kan
ikke gjenkjennes. Dette kan være forårsaket av støy.
Prøv å utføre målingen i stille omgivelser.
No Warning
Det finnes ingen advarselsinformasjon.
Tips
Måleresultatet kan variere avhengig av plasseringen
til subwooferen. Det vil ikke oppstå problemer selv
om du fortsetter å bruke mottakeren med denne
verdien.
42NO
Tilpasse automatisk kalibrering
Du kan tilpasse automatisk kalibrering ved
å velge ønsket kalibreringstype.
1
Trykk på MENU.
2
Trykk på V/v flere ganger for
å velge " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
3
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Auto Cal.", og trykk
deretter på
eller b.
4
Trykk på B/b flere ganger for
å velge "Custom", og trykk
deretter på
.
5
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket kalibreringstype,
og trykk deretter på
.
• Full Flat: Foretar målingen av
frekvensen fra hver høyttaler "flat".
• Engineer: Innstiller
frekfenskarakteristikken til et sett
som passer til den.
• Front Reference: Justerer innstillingene
for alle høyttalerne slik at de passer til
innstillingene til fronthøyttaleren.
• Off: Angir equalizer-nivået for
automatisk kalibrering og A.P.M.funksjonen (Automatic Phase
Matching) til av.
Nettverksinnstillingene til mottakeren
må være angitt riktig for å bruke
nettverksfunksjonene til mottakeren.
Fremgangsmåten som brukes for å angi
IP-adressene automatisk (DHCP), ser du
nedenfor.
I dette tilfellet må ruteren som er koblet til
mottakeren, eller Internett-leverandøren,
støtte DHCP.
HOME
NETWORK
V/v/b,
MENU
1
Trykk på HOME NETWORK for
å velge Home Network-funksjonen.
2
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
3
Trykk på V/v flere ganger for
å velge " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Network", og trykk
deretter på
.
5
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Settings", og trykk
deretter på
.
6
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Auto", og trykk
deretter på
.
Obs!
Angir kalibreringstypen til "Off" hvis du
ønsker å omkode DTS 96/24-lydformat.
6
Trykk på
for å bekrefte den
valgte kalibreringstypen.
7
Gjenta trinn 5 til 9 i "Utføre
automatisk kalibrering" (side 40).
Klargjøre mottakeren
Menyen vises på TV-skjermen.
Konfigurere
nettverksinnstillingene
til mottakeren
fortsettelse
43NO
7
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "Do Not Use", og trykk
deretter på
.
Bekreftelsen vises på TV-skjermen.
8
Trykk på V/v flere ganger for
å velge "OK", og trykk
deretter på
.
"Connecting" vises på TV-skjermen.
"Complete!" vises når
nettverksinnstillingene er fullført,
og trykk deretter på
.
Skjermen går tilbake til Network Settingsmenyen. (Nettverksinnstillingene kan
bruke litt tid avhengig av nettverksmiljøet.)
Hvis "No Connection" vises, utfører du
fremgangsmåten i "Network Settingsmenyen" (side 99).
9
Utfør serverinnstillingene.
Veiledning for bruk av
skjermvisning
Du kan vise menyen til mottakeren
på TV-skjermen og velge ønsket funksjon
på TV-skjermen ved å trykke på V/v/B/b
og
på fjernkontrollen.
Hvis du vil vise menyen til mottakeren på TVskjermen, må du kontrollere at mottakeren er
i "GUI MODE" ved å følge fremgangsmåten
under "Slå "GUI MODE" på og av" (side 45).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Hvis du vil lytte til lydinnhold som er
lagret på serveren, må du konfigurere
serveren (side 69).
Konfigurere
nettverksinnstillingene manuelt
Se "Angi IP-adressen manuelt" (side 99) eller
"Angi Proxy-serveren manuelt" (side 99).
Tips
Se "Kontrollere nettverksinformasjonen" (side 99)
når du kontrollerer nettverksinnstillingene.
44NO
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Bruke menyen
1
Bytt signalinngangen på TV-en,
slik at bildet av menyen vises.
2
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
3
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket meny, og trykk
deretter på
eller b for å åpne
menyen.
Oversikt over hovedmenyene
Menyikon
Velger utstyret som er koblet
til mottakeren (side 46).
Music
Velger musikk fra serveren
på Home Network (side 73),
Music Services (side 75),
iPhone/iPod (side 50) eller
USB-enhet (side 52).
Video
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge menyelementet du vil
endre, og trykk deretter på
for å åpne menyelementet.
5
Gjenta trinn 3 og 4 for å velge
ønsket parameter.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på RETURN/EXIT O.
Avslutte menyen
Trykk på MENU.
Velger videoen fra iPhone/
iPod (side 50).
FM/AM/SR
Velger innebygd FM/AMradio (side 55) eller tilkoblet
satellittuner (side 58).
Settings
Du kan endre innstillingene
til høyttalerne, lydeffekter,
equalizer, lyd, video og andre
inngangskilder som er koblet
til HDMI-kontaktene
(side 91).
Bruke alternativmenyene
Når du trykker på TOOLS/OPTIONS,
vises alternativmenyene for den valgte
hovedmenyen. Du kan velge en relatert
funksjon uten å velge menyen på nytt.
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
Slå "GUI MODE" på og av
Trykk på GUI MODE. "GUI ON" eller
"GUI OFF" vises på skjermpanelet avhengig
av hvilken modus som er valgt.
fortsettelse
45NO
Klargjøre mottakeren
Menyelementlisten vises på TV-skjermen.
Eksempel: Når du velger "
Input".
Beskrivelse
Input
2
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket meny, og trykk
deretter på
eller b for å åpne
menyen.
Menyelementlisten vises på TV-skjermen.
Eksempel: Når du velger "
Input".
Grunnleggende funksjoner
Avspilling fra tilkoblet utstyr
?/1
Kildevalgsknapper
3
Trykk på TOOLS/OPTIONS når
menyelementlisten vises.
SOUND
FIELD +/–
Alternativmenyen vises.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket alternativmeny,
og trykk deretter på
eller b.
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket parameter,
og trykk deretter på
.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
Avslutte alternativmenyen
Trykk på MENU.
2
Velg "
Input", og trykk deretter
på
eller b.
Menyelementlisten vises på TV-skjermen.
46NO
3
Velg ønsket utstyr, og trykk
deretter på
.
4
Slå på utstyrsenheten, og start
avspillingen.
5
Trykk på MASTER VOL +/– eller
2 +/– til å justere volumet.
Du kan også bruke MASTER VOLUME
på mottakeren.
6
• Du kan vri INPUT SELECTOR på mottakeren eller
trykke på kildevalgsknappene på fjernkontrollen
for å velge ønsket utstyr.
• Du kan justere volumet på ulike måter avhengig
av hvor raskt du vrir MASTER VOLUME på
mottakeren.
Slik endrer du volumet raskt opp eller ned:
vri knotten raskt.
Slik gjør du finjusteringer: vri knotten sakte.
• Du kan justere volumet på ulike måter avhengig
av hvor lenge du holder inne MASTER VOL +/–
eller 2 +/– på fjernkontrollen.
Slik endrer du volumet raskt opp eller ned:
hold inne knappen.
Slik gjør du finjusteringer: trykk på knappen
og slipp øyeblikkelig.
Aktivere dempefunksjonen
Trykk på MUTING eller .
Dempefunksjonen avbrytes når du gjør
følgende:
• Trykker på MUTING eller
igjen.
• Øker volumet.
• Slår av mottakeren.
• Utfører automatisk kalibrering.
Unngå skade på høyttalerne
Husk å dempe volumet før du slår av
mottakeren.
Trykk på SOUND FIELD +/–
for å få surroundlyd.
Du kan også bruke 2CH/A.DIRECT-,
A.F.D.-, MOVIE- (HD-D.C.S.) eller
MUSIC-knappen på mottakeren.
Se side 64 for å få mer informasjon.
47NO
Grunnleggende funksjoner
Menyskjermen forsvinner, og
avspillingsskjermen for de eksterne
inndataene vises.
Utstyr som kan velges:
• BD/DVD: Blu-ray Disc-spiller eller
DVD-spiller osv. tilkoblet BD/
DVD-kontakten.
• GAME: PlayStation 3 osv. tilkoblet
GAME-kontakten.
• SAT/CATV: Satellittuner osv. tilkoblet
SAT/CATV-kontakten.
• VIDEO 1, VIDEO 2: Videospiller osv.
tilkoblet VIDEO 1- eller VIDEO 2kontakten.
• TV: TV tilkoblet TV-kontakten.
• MD/TAPE: MD-spiller, kassettspiller
osv. tilkoblet MD/TAPE-kontakten.
• SA-CD/CD: Super Audio CD- eller
CD-spiller osv. tilkoblet SA-CD/
CD-kontakten.
Tips
Gi navn til inngangen (Name Input)
Du kan angi et navn på opptil åtte tegn for
innganger og få det vist.
Det er lettere å gjenkjenne navnene når de
vises på skjermen og ikke på kontaktene.
1
Velg inngangen du vil gi et navn,
Input"-skjermen.
på "
2
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyen vises.
3
Velg "Name Input", og trykk
deretter på
eller b.
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge et tegn, og trykk
deretter på b.
Du kan flytte innsettingspunktet bakover
og forover ved å trykke på B/b.
5
Gjenta trinn 4 for å skrive inn
tegn, ett etter ett, og trykk
deretter på
.
Navnet du angav, er registrert.
48NO
Avspilling fra en iPhone/iPod
Du kan lytte til musikkinnhold eller se på videoinnhold fra iPhone/iPod ved å koble den til iPhone/
iPod-terminalene på mottakeren.
Se 29, 32 hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til en iPhone/iPod.
Grunnleggende funksjoner
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Du kan bruke følgende iPod/iPhone-modeller med denne mottakeren. Oppdater din iPod/
iPhone med den nyeste programvaren før du bruker den.
iPod touch
4. generasjon
iPod touch
3. generasjon
iPod touch
2. generasjon
iPod touch
1. generasjon
iPod nano
6. generasjon
iPod nano
5. generasjon
(videokamera)
iPod nano
4. generasjon
(video)
iPod nano
3. generasjon
(video)
iPod nano
2. generasjon (aluminium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Merknader
• Sony kan ikke ta ansvar hvis data som er lagret på en iPod/iPhone mistes eller skades når en iPod/brukes
når den er koblet til denne mottakeren.
• Dette produktet har blitt laget for å fungere med en iPod/iPhone, og det er sertifisert til å oppfylle
ytelsesstandardene til Apple.
49NO
Velge iPhone/iPod-kontrollmodus
Du kan velge iPhone/iPod-kontrollmodus ved
hjelp av GUI-menyen eller iPhone CTRL på
fjernkontrollen.
Du kan bruke GUI-menyen til å bla gjennom
innhold på din iPhone/iPod.
Du kan også styre alle handlinger ved å vise
informasjonen på skjermpanelet når "GUI
MODE" er slått av.
Bruke iPhone/iPod med
"System GUI"-modus
1
Kontroller at "System GUI" er
valgt i trinn 4 i "Velge iPhone/
iPod-kontrollmodus" (side 50).
2
Velg "iPhone/iPod", og trykk
deretter på
.
3
Velg innholdet du ønsker
fra innholdslisten, og trykk
deretter på
.
V/v/B/b,
Det valgte innholdet begynner å spilles av,
og informasjonen om musikk-/
videoinnholdet vises på TV-skjermen.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Obs!
Videosignalene fra iPhone/iPod
oppkonverteres på mottakeren og vises
deretter på TV-en, avhengig av statusen
til videosignalet.
Se "Funksjon for konvertering av videosignaler"
(side 31) for å få mer informasjon.
iPhone
CTRL
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Velg " Music" eller "
og trykk deretter på
Video",
eller b.
Når iPhone eller iPod er tilkoblet,
vises "iPhone/iPod" på TV-skjermen.
3
Velg "iPhone/iPod", og trykk
deretter på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyen vises.
4
50NO
Velg "System GUI" eller "iPod",
og trykk deretter på
.
Velge avspillingsmodus
Du kan velge avspillingsmodus ved hjelp
av TOOLS/OPTIONS på fjernkontrollen.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Bruke iPhone/iPod med
"iPod"-modus
1
Kontroller at "iPod" er valgt
i trinn 4 i "Velge iPhone/iPodkontrollmodus" (side 50).
2
Velg "iPhone/iPod", og trykk
deretter på
.
3
Velg ønsket innhold med iPhone/
iPod-menyen.
Betjene iPhone/iPod med
fjernkontrollen
Du kan betjene din iPhone/iPod ved hjelp
av følgende knapper på fjernkontrollen
til mottakeren.
Trykk på
Handling
N
Starter avspilling.
X, x
Stopper avspilling midlertidig.
m/M
Spoler raskt forover eller bakover.
./>
Går til forrige/neste fil.
B•/•b
Hopper til forrige/neste album.
,b
Brukes til å angi valgt element.
MENU,
RETURN, B
Går tilbake til forrige
skjermbilde/mappehierarki.
V/v
Velger forrige/neste element.
REPEAT*
Går til gjentagelsesmodus.
SHUFFLE*
Går til modusen for tilfeldig
rekkefølge.
* Trykk på SHIFT, og trykk deretter på denne
knappen.
SHIFT
Merknader om iPhone/iPod
• iPhone/iPod lades når den er tilkoblet
mottakeren når mottakeren er på.
• Du kan ikke overføre sanger til iPhone/iPod.
• Ikke fjern iPhone/iPod når den er i bruk.
Du kan unngå skade på data eller skade på
iPhone/iPod ved å slå av mottakeren når du
kobler til eller fra iPhone/iPod.
USB
V/v/B/b,
iPhone/iPod-meldingsliste
Melding og forklaring
RETURN
MENU
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
x
X
Reading
Mottakeren gjenkjenner og leser informasjon
på iPhone eller iPod.
Loading
Mottakeren laster inn informasjon fra iPhone
eller iPod.
No Support
En iPhone eller iPod som ikke støttes, er tilkoblet.
No Device
Ingen iPhone eller iPod er tilkoblet.
No Music/No Video
Ingen musikk eller video ble funnet.
HP No Support
Det kommer ikke lyd fra hodetelefonene når iPhone
eller iPod er tilkoblet.
51NO
Grunnleggende funksjoner
Se bruksanvisningen som fulgte
med iPhone/iPod, hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du bruker
din iPhone/iPod.
Trykk på USB før du bruker følgende knapper:
Produktnavn
Avspilling fra en USB-enhet
Modellnavn
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
Du kan lytte til musikk fra USB-enheten ved
å koble den til
(USB)-porten på mottakeren.
Se "Koble til en iPhone, iPod, USB-enhet"
(side 32) hvis du vil ha informasjon om
hvordan du kobler til en USB-enhet.
Følgende musikkfilformater kan spilles av
på denne mottakeren:
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
Filformat
Filtyper
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
WMA9 Standard*
".wma"
* Mottakeren spiller ikke av filer som er kodet
med DRM.
Kompatible USB-enheter
Du kan bruke følgende Sony USB-enheter
på denne mottaker. Andre USB-enheter kan
ikke brukes på denne mottakeren.
Godkjent Sony USB-enhet
Produktnavn
Walkman
®
Modellnavn
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
MICROVAULT
Merknader
• Mottakeren kan ikke lese data i NTFS-format.
• Mottakeren kan ikke lese andre data enn de som er
lagret på den første partisjonen på en harddisk.
• Ikke bruk andre USB-enheter enn disse
USB-enhetene. Bruk av modeller som ikke
er oppført her, kan ikke garanteres.
• Bruk kan ikke alltid garanteres selv ved bruk
av disse USB-enhetene.
• Enkelte av disse USB-enhetene er ikke tilgjengelige
for kjøp i bestemte områder.
• Når du formaterer modellene ovenfor, må du
huske å formatere ved hjelp av selve modellen eller
dedikert formateringsprogramvare for denne
modellen.
• Når du kobler en USB-enhet til mottakeren,
må du huske å koble til etter at "Creating Library"
eller "Creating Database" på USB-enheten ikke
vises lenger.
Betjene USB-enheten
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
V/v/B/b,
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
52NO
MENU
1
Trykk på USB eller AMP før du bruker
følgende knapper:
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Velg " Music", og trykk deretter
på
eller b.
3
Velg "USB", og trykk deretter
på
.
Du kan styre USB-enheten med
fjernkontrollen til mottakeren.
Informasjonen om musikkinnhold
vises på TV-skjermen.
N
Starter avspilling.
X
Stopper avspilling midlertidig.
x
Stopper avspilling.
m/M
Spoler raskt forover eller bakover.
./>
Går til forrige/neste fil.
FOLDER +/–
Går til forrige/neste mappe.
REPEAT*
Går til gjentagelsesmodus.
* Trykk på SHIFT, og trykk deretter på denne
knappen.
Merknader om USB-enheten
Velge avspillingsmodus
Du kan velge avspillingsmodus ved hjelp
av TOOLS/OPTIONS på fjernkontrollen.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Betjene USB-enheten med
fjernkontrollen
Du kan betjene USB-enheten ved hjelp
av følgende knapper på fjernkontrollen
til mottakeren:
AMP
SHIFT
USB
FOLDER +/
–
N
Handling
./>,
REPEAT
m/M
• Når du må koble til via en USB-kabel,
bruker du USB-kabelen som fulgte med
USB-enheten som skal tilkobles.
Se bruksanvisningen som fulgte med
USB-enheten som skal tilkobles, hvis du vil
ha mer informasjon om betjeningsmåten.
• Ikke koble sammen mottakeren og
USB-enheten via en USB-hub.
• Når USB-enheten er tilkoblet, vises "Reading".
• Det kan ta omtrent 10 sekunder før
"Reading" vises avhengig av USBenhetstypen som er tilkoblet.
• Når USB-enheten er tilkoblet, leser
mottakeren alle filene på USB-enheten.
Hvis det er mange mapper eller filer
på USB-enheten, kan det ta lang til
å fullføre lesingen av USB-enheten.
• Mottakeren kan gjenkjenne opptil
– 100 mapper (inkludert "ROOT"-mapper).
– 100 lydfiler for hver mappe.
– 8 mappenivåer (trestruktur av filer,
inkludert "ROOT"-mappe).
Det maksimale antallet lydfiler og -mapper
varierer avhengig av fil- og
mappestrukturen.
Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige
mapper på en USB-enhet.
x
X
fortsettelse
53NO
Grunnleggende funksjoner
Når USB-enheten er tilkoblet, vises "USB"
på TV-skjermen.
Trykk på
• Kompatibilitet med all kodings-/
tekstredigeringsprogramvare, alle
opptaksenheter og opptaksmedier kan
ikke garanteres. Inkompatible USB-enheter
kan produsere støy eller forstyrre lyden
eller ikke spille av i det hele.
• Det kan ta litt tid å starte avspillingen når:
– mappestrukturen er kompleks
– minnekapasiteten er stor
• Mottakeren støtter ikke alltid alle
funksjonene på en tilkoblet USB-enhet.
• Avspillingsrekkefølgen til mottakeren kan
være annerledes enn avspillingsrekkefølgen
til den tilkoblede USB-enheten.
• Den hopper over mapper som ikke
inneholder noen lydfiler.
• Ved avspilling av svært lange spor kan
enkelte handlinger forårsake
avspillingsforsinkelser.
1
Du kan også bruke INPUT SELECTOR
på mottakeren.
2
3
No Support
En USB-enhet som ikke støttes, er tilkoblet,
en ukjent enhet er tilkoblet eller
USB-enheten er tilkoblet via en USB-hub (side 52).
No Device
Ingen USB-enhet er tilkoblet.
No Track
Fant ingen spor.
Gjøre opptak med mottakeren
Du kan gjøre opptak fra lydutstyr (for eksempel
en CD-opptaker) eller videoutstyr (for
eksempel en videospiller eller DVD-opptaker)
med mottakeren. Se bruksanvisningen som
fulgte med opptaksutstyret.
54NO
Klargjør opptaksutstyret.
Eksempel 1 (lydopptak):
Sett inn en tom Minidisc eller kassett
i opptaksenheten og juster opptaksnivået.
Eksempel 2 (videopptak):
Sett inn en tom videokassett
i opptaksenheten (koblet til VIDEO 1
OUT-kontakten) for opptak.
Melding og forklaring
Device Error
Minnet til USB-enheten ble ikke gjenkjent (side 52).
Klargjør avspillingsenheten
for avspilling.
Eksempel 1 (lydopptak):
Still inn på radiokanalen du vil gjøre
opptak fra.
Eksempel 2 (videopptak):
Sett inn videokassetten du vil kopiere,
i videospilleren.
USB-meldingsliste
Reading
Mottakeren gjenkjenner og leser informasjon
på USB-enheten.
Trykk på en av
kildevalgsknappene for å velge
avspillingsenheten du vil bruke.
4
Start opptaket på
opptaksutstyret, og start
deretter avspillingsenheten.
Merknader
• Noen kilder har kopibeskyttelse for å forhindre
opptak. I slike tilfeller er det ikke sikkert du
er i stand til å ta opp fra kilden.
• Det sendes bare analoge signaler fra den analoge
utgangskontakten (for opptak).
• HDMI-lyd kan ikke tas opp.
• Når bare komposittvideosignaler tas opp, kan den
automatiske hvilemodusfunksjonen på mottakeren
starte og avbryte opptaket. I slike tilfeller angir du
"Auto Standby" til "OFF" (side 102).
2
Bruke tuneren
Lytte til FM/AM-radio
Velg " FM FM" eller " AM AM"
på menyen, og trykk deretter
på
eller b.
FM- eller AM-menylisten vises
på TV-skjermen.
Du kan lytte til FM- og AM-sendinger via
den innebygde tuneren. Før bruk må du
kontrollere at du har koblet FM- og AMantennene til mottakeren (side 33).
Tips
Tuningskalaen for direkte tuning vises nedenfor.
FM
AM
USA, Canada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australia
50 kHz
9 kHz
1
Velg "Auto Tuning", og trykk
deretter på
eller b.
2
Trykk på V/v.
Trykk på V for å søke fra lav til høy,
og trykk på v for å søke fra høy til lav.
Mottakeren stopper søket når den finner
en kanal.
* AM-tuningskalaen kan endres (side 56).
I tilfelle dårlig FM-stereomottak
1 Still inn på kanalen du vil lytte til, ved hjelp
SHIFT
Numeriske
knapper
av Auto Tuning, Direct Tuning (side 55),
eller velg ønsket forhåndsinnstilte kanal
(side 56).
2 Trykk på TOOLS/OPTIONS.
3 Velg "FM Mode", og trykk deretter på
eller b.
4 Velg "MONO", og trykk deretter på .
Direkte innstilling av en kanal
(Direct Tuning)
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
Du kan angi frekvensen til en kanal direkte
ved hjelp av de numeriske knappene.
1
Velg "Direct Tuning", og trykk
deretter på
eller b.
2
Trykk på SHIFT, og trykk deretter
på de numeriske knappene for
å angi frekvensen.
Eksempel 1: FM 102.50 MHz
Velg 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Eksempel 2: AM 1,350 kHz
Velg 1 b 3 b 5 b 0
* Trykk på 0 kun for europeiske og australske
modeller.
fortsettelse
55NO
Bruke tuneren
Sted
Automatisk innstilling av en kanal
(Auto Tuning)
Tips
Juster retningen til AM-løkkeantennen for
optimalt mottak ved tuning til en AM-kanal.
3
Trykk på
.
Hvis du ikke kan stille inn på en
kanal
"– – – .– – MHz" vises, og deretter går skjermen
tilbake til den aktuelle frekvensen.
Sørg for at du har angitt riktig frekvens.
Hvis du ikke har angitt riktig frekvens, gjentar
du trinn 2. Hvis du fortsatt ikke kan stille inn
på en kanal, er det ikke sikkert at frekvensen er
i bruk i ditt område.
Forhåndsinnstille FM/
AM-radiokanaler
(Preset Tuning)
Du kan lagre opptil 30 FM- og 30 AM-kanaler
som dine favorittkanaler.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Endre AM-tuningskalaen
(Kun amerikanske og canadiske
modeller)
Du kan endre AM-tuningskalaen til enten
9 eller 10 kHz ved hjelp av knappene
på mottakeren.
1
Still inn på kanalen du vil
forhåndsinnstille, ved hjelp av
Auto Tuning (side 55) eller Direct
Tuning (side 55).
2
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
?/1
Alternativmenyen vises.
TUNING MODE
1
Trykk på ?/1 for å slå av
mottakeren.
2
Trykk på ?/1 på mottakeren
samtidig som du holder nede
TUNING MODE.
AM-tuningskalaen endres fra 9 kHz
(eller 10 kHz).
Gjenta fremgangsmåten ovenfor for
å tilbakestille skalaen til 10 kHz
(eller 9 kHz).
Merknader
• Mottakeren kan bruke litt tid på å endre
AM-tuningskalaen avhengig av innstillingene.
• Alle forhåndsinnstilte kanaler slettes når du endrer
tuningskalaen.
56NO
3
Velg "Memory", og trykk deretter
på
eller b.
4
Velg et forhåndsinnstilt nummer,
og trykk deretter på
.
Kanalen lagres som det valgte
forhåndsinnstilte nummeret.
5
Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre
andre kanaler.
Du kan lagre kanaler slik:
• AM-bånd: AM 1 til AM 30
• FM-bånd: FM 1 til FM 30
Stille inn på forhåndsinnstilte
kanaler
1
2
Velg " FM FM" eller " AM AM"
på menyen, og trykk deretter
på
eller b.
Velg ønsket forhåndsinnstilte
kanal.
Forhåndsinnstillingsnumrene fra 1 til
30 er tilgjengelige.
1
2
Velg det forhåndsinnstilte
nummeret du vil gi navn til, på
" FM FM" eller " AM AM"-skjermen.
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyen vises.
3
Velg "Name Input", og trykk
deretter på
eller b.
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge et tegn, og trykk
deretter på b.
Du kan flytte innsettingspunktet bakover
og forover ved å trykke på B/b.
5
Gjenta trinn 4 for å skrive inn
tegn, ett etter ett, og trykk
deretter på
.
(Kun europeiske og australske
modeller)
Mottakeren gjør det mulig å bruke
radiodatasystemet (RDS), som gjør
at radiokanaler kan sende ytterligere
informasjon sammen med det vanlige
programsignalet. Mottakeren har praktiske
RDS-funksjoner, som visning av
programtjenestenavn. RDS kan
kun brukes til FM-kanaler.*
* Ikke alle FM-stasjoner tilbyr RDS-tjenesten,
eller samme type tjenester. Hvis du ikke kjenner
til RDS-tjenestene der du bor, kan du få mer
informasjon fra lokale radiokanaler.
Velg en stasjon fra FM-båndet.
Når du stiller inn på en kanal som tilbyr
RDS-tjenester, lyser "RDS" opp, og
programtjenestenavnet* vises på TV-skjermen
og skjermpanelet.
* Det er ikke sikkert at programtjenestenavnet
vises hvis RDS-signalet ikke mottas.
Merknader
• Det kan hende at RDS ikke fungerer som det skal
hvis stasjonen du er stilt inn på, ikke overfører
RDS-signalet, eller hvis signalstyrken er svak.
• Enkelte bokstaver som kan vises på TV-skjermen,
kan ikke vises på skjermpanelet.
Tips
Når et programtjenestenavn vises, kan du
kontrollere frekvensen ved å trykke på DISPLAY
flere ganger (side 108).
Navnet du angav, er registrert.
57NO
Bruke tuneren
Gi navn til forhåndsinnstilte kanaler
(Name Input)
Motta RDS-kringkastinger
Lytte til satellittradio
(Kun amerikanske og canadiske
modeller)
Hvis du vil lytte til satellittradio på din
Sirius-Ready®-mottaker, må du koble til en
Sirius-satellittradiotuner (selges separat).
Sirius-satellittradio er tilgjengelig for
innbyggere i USA (bortsett fra Alaska
og Hawaii), Puerto Rico og Canada.
Koble til en
satellittradiotuner
Koble til SiriusConnect Home-tuneren.
Når du bruker SiriusConnect Home-tuneren
med denne mottakere, må du huske å koble
strømledningen som fulgte med tuneren,
til et strømuttak.
SIRIUS-kontakt
Satellittradio leverer et utvalg ikkekommersiell musikk i alle kategorier,
inkludert pop, rock, Country, R&B, hip-hop,
jazz, klassisk og mye mer, samt dekning av
alle nyheter innenfor profesjonell idrett og
universitetsidrett, inkludert sendinger fra
kamper, ekspertkommentarer og analyser.
Du får også tilgang til underholdning,
debatter, komedier, familieprogrammer,
lokal trafikk og værmeldinger og nyheter
fra pålitelige kilder.
Når du har kjøpt en Sirius-tuner, må du
aktivere den og abonnere på tjenesten for
å begynne å lytte til satellittradio. En enkel
installasjons- og oppsettsveiledning følger
med satellittunerne. Du får tilgang til et utvalg
programpakker, inkludert muligheten til
å legge til "The Best of XM"-programmet på
Sirius-tuneren, slik at du får tilgang til de mest
populære programmene i begge tjenestene.
"The Best of XM"-pakken er ikke tilgjengelig
for Sirius-abonnenter i Canada på nåværende
tidspunkt.
Familievennlige pakker er også tilgjengelige
for å begrense tilgangen til kanaler som har
innhold som ikke passer for barn.
For å abonnere på Sirius kan kunder i USA
besøke www.sirius.com eller ringe 1-888-539SIRIUS (1-888-539-7474). Kunder i Canada
kan besøke www.siriuscanada.ca.
58NO
Obs!
Hold SiriusConnect Home-tuneren, antennen
og nettadapteren unna høyttalerledningene og
strømledningen for å unngå å fange opp støy.
Kontrollere mottaksforholdene
(Antenna Aiming)
Klargjøre for å lytte
til satellittradio
V/v/b,
1
Velg "Antenna Aiming" fra
alternativmenyen, og trykk
deretter på
.
2
Når kvaliteten på
mottaksforholdene kontrolleres,
justerer du retningen til antennen
for å få best mulig mottak.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Bruke tuneren
Avslutte menyen
Trykk på MENU.
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Velg " SR SR", og trykk deretter
på
eller b.
3
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Velge en kanal
på satellittradioen
SHIFT
Alternativmenyen vises.
Numeriske
knapper
Kontrollere ID-nummer
1
Velg "Sirius ID" fra
alternativmenyen, og trykk
deretter på
.
2
Kontroller Sirius-ID-en på
TV-skjermen, og skriv den
ned på linjen nedenfor.
V/v/b,
Sirius ID_________________________
TOOLS/
OPTIONS
Du kan også kontrollere Sirius-ID-en ved
hjelp av skjermpanelet på mottakeren.
MENU
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Velg " SR SR", og trykk deretter
på
eller b.
59NO
Velge en kanal etter kategori
(Category Mode)
Du kan velge en kanal fra én kategori eller
alle kategorier.
1
Velg kategori, og trykk deretter
på
.
Forhåndsinnstille
satellittradiokanaler
Du kan lagre opptil 30 SIRIUS Satellite Radiokanaler som dine favorittkanaler.
• All: Du kan velge en kanal fra alle
kategoriene.
• (kategorinavn): Du kan velge en kanal
fra én kategori.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Obs!
Når "Preset Mode"-skjermen vises, trykker
du på TOOLS/OPTIONS og deretter på V/v
flere ganger for å velge "Category Mode".
2
Velg kanal, og trykk deretter
på
.
1
Velg en kanal du vil
forhåndsinnstille, ved hjelp
av Category Mode (side 60)
eller Direct Tuning (side 60).
2
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Den valgte kanalen mottas inn.
Kanalinformasjonen vises på TV-skjermen.
Obs!
Når du velger en kanal i "Category Mode", er det ikke
sikkert at kanalen du valgte, finnes i kategorien du
ønsker. Dette er fordi én kanal kanskje tilhører
mer enn én kategori.
Velge en kanal ved å angi
kanalnummeret direkte
(Direct Tuning)
Alternativmenyen vises.
3
Skjermen for valg av forhåndsinnstilt
nummer vises.
4
Du kan angi kanalnummeret direkte ved hjelp
av de numeriske knappene.
1
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Velg "Direct Tuning", og trykk
deretter på
.
3
Trykk på SHIFT, og trykk deretter
på de numeriske knappene for
å angi kanalnummeret.
4
Trykk på
.
Den valgte kanalen er innstilt.
60NO
Velg det forhåndsinnstilte
nummeret du vil bruke som
den forhåndsinnstilte kanalen,
og trykk deretter på
.
Forhåndsinnstilte kanaler fra 1 til 30
er tilgjengelige, og en standardkanal er
forhåndsinnstilt for alle forhåndsinnstilte
kanaler når du kjøper mottakeren.
Den valgte kanalen er registrert som
den forhåndsinnstilte kanalen du
valgte i trinn 1.
Alternativmenyen vises.
2
Velg "Memory", og trykk deretter
på
.
5
Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre flere
kanaler.
Velge forhåndsinnstilte kanaler
1
Velg " SR SR" på menyen, og trykk
deretter på
eller b.
2
Velg det forhåndsinnstilte
nummeret fra listen, og trykk
deretter på
.
Du kan velge lagrede forhåndsinnstilte
kanaler fra 1 til 30.
Merknader
Begrense tilgang til bestemte
kanaler
(Parental Lock)
Du kan begrense tilgangen til bestemte kanaler
ved hjelp av din egen låsekode. Låsekoden
er satt til "0000" som standard.
Endre låsekoden før du bruker denne
funksjonen for første gang. Se "Endre
låsekoden (Lock Code)" (side 62).
SHIFT
Numeriske
knapper
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
1
Velg en kanal du vil låse, ved hjelp
av Category Mode (side 60) eller
Direct Tuning (side 60).
2
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyen vises.
3
Velg "Parental Lock", og trykk
deretter på
eller b.
4
Velg "ON", og trykk deretter
på
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
fortsettelse
61NO
Bruke tuneren
• Kanalinformasjonen du har forhåndsinnstilt
kan endres hvis XM Radio Inc. endrer
kanalprogrammeringen.
• Når "Category Mode"-skjermen vises, trykker
du på TOOLS/OPTIONS og deretter på V/v
flere ganger for å velge "Preset Mode".
5
Avbryte Parental Lock
1 Velg kanalen du vil låse opp, med Direct
Trykk på SHIFT, og trykk deretter
på de numeriske knappene for
å angi låsekoden på fire sifre.
Tuning (side 60).
2 Trykk på TOOLS/OPTIONS.
"The channel has been locked." vises når
Parental Lock er angitt.
Hvis du vil slette tallene du har angitt,
går du tilbake til trinn 2 ved å velge
RETURN/EXIT O, og deretter gjentar
du fremgangsmåten ovenfor fra trinn 2.
Alternativmenyen vises.
3 Velg "Parental Lock", og trykk deretter
på
eller b.
4 Velg "OFF", og trykk deretter på
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
Endre låsekoden (Lock Code)
1 Velg en kanal du vil endre låsekoden for,
5 Trykk på SHIFT, og trykk deretter på de
numeriske knappene for å angi låsekoden
på fire sifre.
"The channel has been unlocked." vises,
og kanalen låses opp.
ved hjelp av Category Mode (side 60)
eller Direct Tuning (side 60).
2 Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Merknader
Alternativmenyen vises.
3 Velg "Lock Code", og trykk deretter på
.
"Enter your 4-digit lock code." vises.
4 Trykk på SHIFT, og trykk deretter på de
numeriske knappene for å angi låsekoden
på fire sifre.
"Enter a new lock code." vises.
5 Angi en ny låsekode på fire sifre med de
numeriske knappene.
"To confirm, enter your new lock code
again." vises.
6 Angi den nye låsekoden på nytt med de
numeriske knappene.
"The lock code has been changed." vises.
Lytte til låste kanaler
1 Velg en låst kanal du vil lytte til med Direct
Tuning (side 60).
"Enter your 4-digit lock code." vises.
2 Trykk på SHIFT, og trykk deretter på de
numeriske knappene for å angi låsekoden
på fire sifre.
Kanalen er innstilt.
62NO
• Når du velger en kanal ved hjelp av Category
Mode, hopper den over låste kanaler.
• Når mottakeren er tilbakestilt til
standardinnstillingene, går låsekoden tilbake til
standardinnstillingen (0000), men innstillingene
for Parental Lock fjernes ikke.
• Du kan ikke forhåndsinnstille låste kanaler. Hvis
du angir Parental Lock for en forhåndsinnstilt
kanal, går den forhåndsinnstilte informasjonen for
denne kanalen tilbake til standardinnstillingene.
• Du kan ikke angi Parental Lock for kanal 0 og
kanal 184.
• Du kan bare angi én låsekode på mottakeren. Du
kan ikke angi individuelle låsekoder for hver kanal.
Meldingsliste for satellittradio
Forklaring
Løsninger
Antenna
[ANTENNA]
Antennen er ikke riktig tilkoblet.
Kontroller tilkoblingen mellom SiriusConnect Hometuneren og antennen.
Acquiring
[ACQUIRING]
Mottaksforholdene er dårlige.
Prøv å flytte antennen til et annet sted.
Se bruksanvisningen som fulgte med SiriusConnect
Home-tuneren, hvis du vil ha mer informasjon om
plassering av antennen.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Du har ikke abonnert på den valgte —
kanalen.
SR Tuner
[SR TUNER]
SiriusConnect Home-tuneren er
ikke riktig tilkoblet.
Kontroller alle tilkoblinger, og slå systemet på igjen.
Kontroller også at nettadapteren som fulgte med
SiriusConnect Home-tuneren, er koblet til et
strømuttak.
Invalid
[INVALID]
Du har angitt et ugyldig
kanalnummer.
Kanalen som skal innstilles, er ugyldig på grunn
av en endring i kringkastingstjenesten, eller
mottaksforholdene er dårlige.
Locked CH
[LOCKED CH]
Den valgte kanalen er låst.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Abonnementsinformasjonen
er oppdatert.
—
Updating
[UPDATING]
Kanalinformasjonen oppdateres.
—
FW UPDT
[FW UPDT]
Fastvaren til SiriusConnect Home- —
tuneren oppdateres.
––––
Det finnes ingen tekstinformasjon Dette er ikke en feil. Tekstinformasjonen vises
i kanalen.
ikke avhengig av systemets tilstand, for eksempel
rett etter at systemet har mottatt en kanal.
63NO
Bruke tuneren
Melding vises
på TV-skjerm
[Skjerm]
Obs!
Du kan ikke velge "A. DIRECT" når du velger
GAME og USB som inngang.
Få surroundlyd
Velge lydfeltet
Modus for Auto Format Direct (A.F.D.)
Denne mottakeren kan skape flerkanals
surroundlyd. Du kan velge ett av de
optimaliserte lydfeltene fra mottakerens
forhåndsprogrammerte lydfelt.
SOUND
FIELD +/–
Trykk på SOUND FIELD +/– flere
ganger for å velge ønsket lydfelt.
Du kan også bruke knappene 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
eller MUSIC på mottakeren.
To-kanals lydmodus
Du kan endre lyden til to-kanals lyd uavhengig
av opptaksformatene til programvaren du
bruker, avspillingsenheten som er tilkoblet,
eller mottakerens innstillinger for lydfelt.
x 2CH ST. (to-kanals stereo)
Mottakeren sender lyden kun fra høyre og
venstre fronthøyttalere. Det kommer ingen
lyd fra subwooferen.
Standard to-kanals stereokilder omgår
fullstendig lydfeltbehandlingen, og flerkanals
surroundformater reduseres til to kanaler.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Du kan endre lyden til den valgte inngangen
til to-kanals analoge signaler. Med denne
funksjonen kan du få analoge kilder av høy
kvalitet.
Når du bruker denne funksjonen, kan bare
volumet og nivået for fronthøyttaleren
justeres.
64NO
Med modusen Auto Format Direct (A.F.D.)
kan du lytte til hi-fi-lyd og velge
dekodingsmodus for å lytte til to-kanals
stereolyd som flerkanals lyd.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Forhåndsinnstiller lyden slik den ble tatt opp/
kodet, uten å legge til surroundlydeffekter.
For amerikanske og canadiske modeller
genererer imidlertid denne mottakeren et
lavfrekvenssignal for signaler som sendes til
subwooferen, når det ikke finnes LFE-signaler
(lavfrekvenseffekt).
x MULTI ST. (flerstereo)
Sender to-kanals signaler (venstre/høyre) fra
alle høyttalere. Det kan imidlertid hende at lyd
ikke sendes fra enkelte høyttalere, avhengig av
høyttalerinnstillingene.
Filmmodus
Du kan dra nytte av surroundlyd ved å velge ett
av mottakerens forhåndsprogrammerte lydfelt.
De bringer den spennende og kraftige lyden
fra kinosalen inn i ditt hjem.
x HD-D.C.S.
x HALL (Konserthus)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) er
Sonys nye innovative hjemmekinoteknologi
som bygger på de nyeste akustiske og digitale
signalbehandlingsteknologiene. Den er basert
på nøyaktige responsmålingsdata fra et
lydstudio.
Med HD-D.C.S. kan du se Blu-ray og DVDfilmer hjemme – ikke bare med enestående
lyd, men også med den beste omgivelseslyden,
akkurat som filmens lydtekniker hadde tenkt
under lydbalanseringsprosessen.
Du kan velge effekttype for HD-D.C.S.
Se "Surround Settings-menyen" (side 94)
for å få mer informasjon.
Gjenskaper akustikken fra en arena for
klassiske konserter.
x PLII MV (PLII Movie)
Gjenskaper følelsen av sportskringkasting.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Utfører Dolby Pro Logic IIx Moviemodusdekoding. Denne innstillingen
utvider Dolby Pro Logic II Movie eller
Dolby Digital 5.1 til diskrete 7.1-filmkanaler.
x PLIIz (PLIIz Height)
Utfører Dolby Pro Logic IIz-modusdekoding.
Denne innstillingen øker fleksibiliteten slik at
du kan utvide fra et 5.1- til et 7.1-kanalssystem.
Det vertikale utstyret gir følelsen av å være
tilstede og gir mer dybde.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Utfører DTS Neo:6 Cinema-modusdekoding.
En kilde som er tatt opp i to-kanalsformat,
omkodes til sju kanaler.
Musikkmodus
Gjenskaper akustikken fra en jazzklubb.
x CONCERT (Live-konsert)
Gjenskaper akustikken fra en live-arena
med 300 sitteplasser.
x STADIUM (Stadion)
Gjenskaper følelsen av å være i en stor,
åpen stadion.
x SPORTS (Sport)
x P. AUDIO (Portable Audio)
Gjenskaper et klart og forbedret lydbilde fra
en bærbar lydenhet. Denne modusen er ideell
for MP3 og annen komprimert musikk.
x PLII MS (PLII Music)
Utfører Dolby Pro Logic II Musicmodusdekoding. Denne innstillingen er ideell
for vanlige stereokilder som CD-er.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Utfører Dolby Pro Logic IIx Musicmodusdekoding. Denne innstillingen er ideell
for vanlige stereokilder som CD-er.
x PLIIz (PLIIz Height)
Utfører Dolby Pro Logic IIz-modusdekoding.
Denne innstillingen øker fleksibiliteten slik at
du kan utvide fra et 5.1- til et 7.1-kanalssystem.
Det vertikale utstyret gir følelsen av å være
tilstede og gir mer dybde.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Utfører DTS Neo:6 Music-modusdekoding.
En kilde som er tatt opp i to-kanalsformat,
omkodes til sju kanaler. Denne innstillingen
er ideell for vanlige stereokilder som CD-er.
Du kan dra nytte av surroundlyd ved å velge
ett av mottakerens forhåndsprogrammerte
lydfelt. De bringer den spennende og kraftige
lyden fra konserthaller inn i ditt hjem.
65NO
Få surroundlyd
Utfører Dolby Pro Logic II Moviemodusdekoding. Denne innstillingen er ideell
for filmer som er kodet i Dolby Surround.
I tillegg kan denne modusen reprodusere
lyd i 5.1-kanals høyttalersystemer, slik at
det er mulig å se videoer av overdubbede
eller gamle filmer.
x JAZZ (Jazzklubb)
Når hodetelefoner er tilkoblet
Du kan bare velge dette lydfeltet hvis
hodetelefoner er koblet til mottakeren.
x HP 2CH (HP (2CH))
Denne modusen velges automatisk hvis
du bruker hodetelefoner (med unntak av
"A. DIRECT"). Standard to-kanals
stereokilder omgår fullstendig
lydfeltsbehandlingen, og flerkanals
surroundformater reduseres til to kanaler,
med unntak av LFE-signaler.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Denne modusen velges automatisk hvis
du bruker hodetelefoner når "A. DIRECT"
er valgt.
Sender de analoge signalene uten at de
behandles av equalizeren, lydfeltet osv.
Hvis du kobler til en subwoofer
Denne mottakeren genererer et
lavfrekvenssignal som sendes til subwooferen
når det ikke er noe LFE-signal, som er en
lavpasslydeffekt som sendes fra en subwoofer
til et to-kanalssignal. Lavfrekvenssignalet
genereres imidlertid ikke for "NEO6 CIN"
eller "NEO6 MUS" når alle høyttalerne er
satt til "Large".
For å dra full nytte av Dolby Digitalbassomadresseringskretsen, anbefaler
vi at du stiller inn subwooferens
avkuttingsfrekvens så høyt som mulig.
Merknader om lydfelt
• Avhengig av innstillingene for
høyttalermønster kan det hende at
enkelte lydfelt ikke er tilgjengelige.
• Du kan ikke velge PLIIx og PLIIz samtidig.
– PLIIx er kun tilgjengelig hvis
høyttalermønsteret er satt til en innstilling
med bakre surroundhøyttaler(e).
– PLIIz er kun tilgjengelig hvis
høyttalermønsteret er satt til en innstilling
med fronthøyttalere.
66NO
• Lydfeltene for musikk og film fungerer ikke
i følgende tilfeller:
– Signaler av typen DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio eller
Dolby TrueHD med en samplingsfrekvens
på mer enn 48 kHz mottas.
– "A.DIRECT" er valgt.
• "PLII MV", "PLIIx MV", "PLII MS", "PLIIx
MS", "PLIIz", "NEO6 CIN" og "NEO6 MUS"
fungerer ikke når høyttalermønsteret er satt
til 2/0 eller 2/0.1.
• Når ett av lydfeltene for musikk er valgt,
sendes ingen lyd fra subwooferen hvis alle
høyttalerne er satt til "Large" på Speaker
Settings-menyen. Lyden sendes imidlertid
fra subwooferen i følgende tilfeller:
– Hvis det digitale inngangssignalet
inneholder LFE-signaler.
– Hvis front- eller surroundhøyttalerne
er satt til "Small".
– Hvis "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIx MV", "PLIIx MS", "HD-D.C.S." eller
"P. AUDIO" er valgt.
Slå av surroundeffekten for film/
musikk
Trykk på SOUND FIELD +/– flere ganger
for å velge "2CH ST." eller "A.F.D. AUTO".
Du kan også trykke på 2CH/A.DIRECT flere
ganger på mottakeren for å velge "2CH ST.",
eller trykke på A.F.D. flere ganger på
mottakeren for å velge "A.F.D. AUTO".
Digitale lydformater som støttes av mottakeren
Hvilke digitale lydformater denne mottakeren kan omkode, er avhengig av hvilke kontakter
den tilkoblede enheten har for digitale lydutdata. Mottakeren støtter følgende lydformater:
Lydformat
Maksimalt antall
kanaler
Tilkobling mellom avspillingsenheten
og mottakeren
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
5.1
a
a
×
a
×
a
×
a
DTS 96/24
c)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
Flerkanals lineær PCMa)
7.1
Få surroundlyd
Dolby Digital
a) Lydsignaler sendes i et annet format hvis avspillingsenheten ikke samsvarer med formatet.
Les bruksanvisningen som fulgte med avspillingsenheten hvis du vil ha mer informasjon.
Signaler med en samplingfrekvens på mer enn 96 kHz spilles av ved 96 kHz eller 88,2 kHz.
c) DTS 96/24 omkodes som DTS når A.P.M.-funksjonen (Automatic Phase Matching) er aktivert.
b)
67NO
Bruke SOUND OPTIMIZER
Med Sound Optimizer kan du lytte til klar og
dynamisk lyd ved lavt volum. Den kalibrerer
automatisk lyden som ikke kan høres godt når
du skrur ned volumet. Etter at automatisk
kalibrering er utført, optimaliseres lyden
til et passende nivå.
Tilbakestilling av lydfeltene
til standardinnstillingene
Sørg for å bruke knappene på mottakeren for
å utføre denne handlingen.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
Trykk på SOUND OPTIMIZER for
å velge "S. OPT. ON".
Sound Optimizer-funksjonen aktiveres Sound
Optimizer settes til på og av når du trykker
på SOUND OPTIMIZER.
Obs!
Denne funksjonen fungerer ikke når "A. DIRECT"
brukes.
68NO
MUSIC
1
Trykk på ?/1 for å slå av
mottakeren.
2
Trykk på ?/1 samtidig som
du holder nede MUSIC.
"S.F. CLEAR" vises på skjermpanelet,
og alle lydfelt tilbakestilles til
standardinnstillingene.
Bruke nettverksfunksjoner
Om mottakerens
nettverksfunksjoner
• Du kan lytte til lydinnhold som er lagret
på en DLNA-kompatibel enhet (DLNA
CERTIFIED™-produkter), som har en
godkjent DLNA-logo på enheten (side 73).
• Du kan bruke mottakeren som en UPnPmedieavspiller, i hjemmenettverket.
• Med en Internett-tilkobling kan du lytte til
musikktjenester (side 75) og oppdatere
programvaren til mottakeren.
• Du kan lytte til den samme musikken
samtidig i forskjellige rom ved å bruke
PARTY STREAMING-funksjonen.
• Du kan registrere Media Remote-enheter
til å styre mottakeren.
DLNA (Digital Living Network Alliance)
er en standard organisasjon som består
av produsenter av en rekke produkter,
for eksempel servere (datamaskiner osv.),
AV-enheter og mobile databehandlingsenheter
som utveksler innhold (musikk, bilder og
videoer). DLNA bestemmer standarder og
publiserer en godkjent logo som skal vises
på enheter som støtter DLNA-standarder.
Hvis du vil lytte til lydinnhold som er lagret på
serveren med denne mottakeren, må du
konfigurere serveren på forhånd. Følgende
serverenheter er kompatible med denne
mottakeren.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 og 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV-mottaker
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
installert på Windows 7 (side 70)
• Microsoft Windows Media Player 11
installert på Windows Vista/Windows XP
(side 71)
* Ikke tilgjengelig i enkelte land eller regioner.
Hvis serveren har en funksjon som begrenser
tilgangen fra andre enheter, må du endre
innstillingen på serveren for å tillate at
mottakeren skal få tilgang til den.
I denne delen finner du informasjon om
hvordan du konfigurerer Windows Media
Player når du bruker den som en server.
Hvis du vil ha mer informasjon om
innstillingene for andre serverenheter, kan du
lese bruksanvisningen for de respektive
enhetene eller programmene.
Obs!
Det kan hende at andre elementer vises på
datamaskinen enn dem som vises nedenfor. Det
kommer an på hvilken versjon av operativsystemet
du har eller hvilket datamaskinmiljø du har.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for operativsystemet ditt.
69NO
Bruke nettverksfunksjoner
Om DLNA
Konfigurere serveren
Når du bruker Windows 7
I denne delen finner du informasjon om
hvordan du konfigurerer Windows Media
Player 12 for Windows som er installert
av produsenten 7.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du bruker Windows Media Player 12,
kan du lese bruksanvisningen for
Windows Media Player 12.
1
2
5
Følg instruksjonene som vises
på skjermen, alt etter hvilket
miljø mottakeren brukes i.
Når innstillingene er fullført, kontrollerer
du at elementet under [Vis aktive
nettverk] er endret til [Hjemmenettverk]
eller [Arbeidsnettverk] i vinduet
[Nettverks- og delingssenter].
6
Velg [Endre innstillinger
for avansert deling].
7
Velg [Velg alternativer
for mediedeling…] under
[Mediedeling].
Velg [Vis nettverksstatus og –
oppgaver] under [Nettverk
og Internett].
Tips
Hvis elementet du ønsker, ikke vises på
skjermen, prøver du å endre kontrollpanelets
skjermtype.
Velg [Offentlig nettverk]
under [Vis aktive nettverk].
Hvis noe annet enn [Offentlig
nettverk] vises på skjermen,
går du til trinn 6.
Vinduet [Angi nettverksplassering] vises.
70NO
Velg [Hjemmenettverk] eller
[Arbeidsnettverk] alt etter hvilket
miljø mottakeren brukes i.
Gå til [Start] – [Kontrollpanel].
Vinduet [Nettverks- og
delingssenter] vises.
3
4
8
Hvis [Direkteavspilling er
ikke aktivert] vises i vinduet
[Alternativer for mediedeling],
velger du [Aktiver
direkteavspilling].
9
Velg [Tillat alle].
1
Gå til [Start] – [Alle programmer].
2
Velg [Windows Media Player].
Vinduet [Tillat alle medieenheter] åpnes.
Hvis alle enhetene i det lokale nettverket
er satt til [Tillatt], velger du [OK]
og lukker vinduet.
Windows Media Player 11 starter.
3
Velg [Mediedeling...] på
[Bibliotek]-menyen.
Hvis du bruker Windows XP, går du til
trinn 9.
Når
vises, velger du
[Nettverk…].
og medieenheter].
11 Velg [OK] for å lukke vinduet.
12 Oppdater serverlisten.
Når du er ferdig med å konfigurere Windows
Media Player 12, oppdaterer du mottakerens
serverliste, og velger denne serveren
i serverlisten. Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du velger en server, kan du se
Oppdatere serverlisten (side 72).
Vinduet [Nettverks- og delingssenter]
vises.
5
Velg [Tilpass].
Når du bruker Windows Vista/XP
I denne delen finner du informasjon om hvordan
du konfigurerer Windows Media Player 11 som
er installert på Windows Vista/XP*.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du bruker Windows Media Player 11,
kan du lese bruksanvisningen for
Windows Media Player 11.
* Windows Media Player 11 er ikke installert av
produsenten på Windows XP. Gå til Microsofts
nettsted, last ned installasjonsprogrammet,
og installer deretter Windows Media Player 11
på datamaskinen.
Vinduet [Angi nettverksplassering] vises.
fortsettelse
71NO
Bruke nettverksfunksjoner
4
10 Velg [Tillat alle datamaskiner
6
Merk av for [Privat], og velg
[Neste].
12 Oppdater serverlisten.
Når du er ferdig med å konfigurere
Windows Media Player 11, oppdaterer
du mottakerens serverliste, og velger
denne serveren i serverlisten. Hvis du
vil ha mer informasjon om hvordan du
velger en server, kan du se Oppdatere
serverlisten (side 72).
Oppdatere serverlisten
7
8
9
Kontroller at [Plasseringstype] er
endret til [Privat], og velg [Lukk].
Når du legger til en ny server i hjemmenettverket,
eller når du ikke kan finne serveren du ønsker
i listen, oppdaterer du serverlisten.
1 Trykk på TOOLS/OPTIONS når serverlisten
vises.
Kontroller at [(Privat nettverk)]
vises i vinduet [Nettverks- og
delingssenter], og lukk vinduet.
2 Velg "Refresh", og trykk deretter på
Hvis det ikke er merket av for
[Del mine medier] i vinduet
[Mediedeling] som vises i trinn 3,
merker du av for [Del mine
medier], og velger deretter [OK].
Mottakeren har en logg over de fem serverne som
sist var tilkoblet, og disse serverne vises øverst
i serverlisten. Opptil 20 servere kan vises i en
serverliste.
En liste over enheter som kan
tilkobles, vises.
.
En oppdatert serverliste vises.
Tips
Slette en server fra serverlisten
1 Mens serverlisten vises, velger du
serveren du vil slette, og deretter
trykker du på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyen vises.
2 Velg "Delete", og trykk deretter på
.
Bekreftelsen vises på TV-skjermen.
10 Velg [Innstillinger…] som
vises ved siden av [Del mine
medier med:].
11 Merk av for [Tillat nye enheter
og datamaskiner automatisk],
og velg [OK].
Obs!
Fjern merket for dette elementet når du har
kontrollert at mottakeren kan kobles til
serveren og spille av lydinnhold som er
lagret på serveren.
72NO
3 Velg "OK", og trykk deretter på
.
"Complete!" vises, og den valgte serveren
er slettet.
Obs!
Selv om du sletter serveren fra serverlisten, vises
serveren i listen igjen hvis mottakeren finner den
i nettverket (for eksempel når du oppdaterer
serverlisten).
Lytte til lydinnhold som
er lagret på serveren
3
Velg "HOME NETWORK", og trykk
deretter på
.
Serverlisten vises på TV-skjermen.
Hvis elementet som ble valgt sist,
(spilleliste, album, mappe osv.) vises på
TV-skjermen, trykker du på RETURN/
EXIT O flere ganger til serverlisten vises.
Hvis "No Server" vises, eller hvis serveren
i listen ikke er tilgjengelig, trykker du på
TOOLS/OPTIONS. Velg "Refresh", og
trykk deretter på
. En oppdatert
serverliste vises.
Du kan spille av lydinnhold som er lagret på
serveren, ved å bruke mottakeren i formatene
MP3, Lineær PCM, WMA og AAC*.
Lydinnhold med DRM-kopibeskyttelse
(Digital Rights Management) kan ikke
spilles av på denne mottakeren.
* Mottakeren kan bare spille av AAC-filer av typen
"M4A", "MP4" eller "3GP".
Tips
Server
Du kan også bruke HOME NETWORKknappen på fjernkontrollen til å velge
Home Network-funksjonen direkte.
Denne mottakeren
4
Innholdslisten vises på TV-skjermen.
Obs!
Hvis serverenheten støtter Wake-on-LANstandarden, slår mottakeren på serveren
automatisk. Hvis serveren ikke støtter Wakeon-LAN-standarden, må du slå på serveren på
forhånd. Hvis du vil ha mer informasjon om
innstillinger for eller bruk av Wake-on-LAN
for serveren din, kan du lese bruksanvisningen
for serveren.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
5
MENU
1
Hvis et annet element vises, gjentar du
trinn 5 for å begrense alternativene helt
til elementet du ønsker, vises. Elementene
som vises, varierer avhengig av hvilken
server som er tilkoblet.
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Velg " Music", og trykk deretter
på
eller b.
Velg ønsket element (spilleliste,
album, mappe osv.), og trykk
deretter på
.
6
Velg ønsket spor, og trykk
deretter på
.
Avspillingen starter.
Kontroller at lyd sendes fra mottakerens
høyttalere.
fortsettelse
73NO
Bruke nettverksfunksjoner
HOME
NETWORK
RETURN/
EXIT O
Velg serveren som innholdet
du vil spille av, ligger på.
Tips
• Hvis du velger en mappe (for eksempel
en artistmappe, sjangermappe osv.),
og deretter trykker på N, spiller mottakeren
av alle elementene i den valgte mappen.
• Mottakeren fortsetter fra det siste elementet du
valgte, når funksjonen endres til Home Networkfunksjonen, helt til mottakeren slås av. Når
"Network Standby" settes til "On", fortsetter
avspillingen fra det siste elementet du valgte,
selv om du har slått av mottakeren.
Merknader
• Spor som mottakeren ikke kan spille av, vises også
på TV-skjermen. Du kan ikke sortere en liste over
spor som kan spilles av.
• "!" vises over et spornavn som ikke kan spilles av
på mottakeren, og hoppes over under avspilling.
• Avspillingen fortsetter ikke fra det siste elementet
du valgte, hvis du trekker ut strømledningen fra
strømuttaket.
• Det kan ta litt tid før mottakeren viser elementer
når du blar gjennom en mappe som inneholder
store mengder lydinnhold. I slike tilfeller bør
du bruke søkeordsøket (side 80).
Betjene Home Networkfunksjonen med fjernkontrollen
Hvis du vil
Stoppe avspillingen Trykker på X under
midlertidig*
avspillingen.
Trykker på N for å fortsette
avspillingen.
Stoppe avspillingen Trykker du på x.
Gå til begynnelsen
av gjeldende spor,
forrige/neste spor
Trykker du på ./>
flere ganger.
Velge elementet du Trykker du på RETURN/
vil spille av, på nytt EXIT O flere ganger til
ønsket katalog vises.
Eller så trykker du på TOOLS/
OPTIONS, velger "Server
List", og velger deretter ønsket
element.
Hvis du vil gå tilbake til
avspillingsvisningen, trykker
du på TOOLS/OPTIONS
og velger "Now Playing".
Søke etter ønsket
element med et
søkeord
Trykker på SHIFT mens du
velger innholdet på serveren,
trykker deretter på
ALPHABET SEARCH,
og skriver inn et søkeord
(side 80).
Endre serveren
Trykk på TOOLS/OPTIONS
når avspillingen er stoppet.
Velg "Server List", og trykk
deretter på . Velg ønsket
server, og trykk deretter
på .
Velge gjentakende
avspilling
Trykker på SHIFT, og trykker
deretter på REPEAT flere
ganger helt til
eller
vises på TV-skjermen.
Kontrollere kopibeskyttelsen
Denne mottakeren kan ikke spille av filer
i WMA-format med DRM-kopibeskyttelse.
Hvis en WMA-fil ikke kan spilles av på denne
mottakeren, kontrollerer du filens egenskaper
på datamaskinen for å se om filen er DRMbeskyttet.
Åpne mappen eller volumet som WMA-filen
er lagret på, og høyreklikk på filen for å vise
vinduet [Egenskaper]. Hvis det finnes en
kategori kalt [Lisens], er filen DRM-beskyttet,
og kan ikke spilles av på denne mottakeren.
Gjør du følgende
Velge avspilling
Trykker på SHIFT, og trykker
i tilfeldig rekkefølge deretter på SHUFFLE flere
ganger helt til "SHUF" vises på
TV-skjermen.
* Avhengig av den aktuelle serveren eller det
aktuelle sporet kan det hende at avspillingen ikke
kan stoppes midlertidig når Home Networkfunksjonen er valgt.
74NO
Lytte til musikktjenester
Du kan lytte til musikktjenester som er
tilgjengelige på Internett, med denne
mottakeren (Music Service-funksjonen).
Du kan bruke denne funksjonen hvis
mottakeren er koblet til nettverket
og nettverket er koblet til Internett.
Se "6: Koble til nettverket" (side 33) for
å få mer informasjon.
Gå til nettstedet nedenfor hvis du vil ha mer
informasjon om musikktjenestene:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Fremgangsmåten nedenfor forklarer hvordan
du velger "vTuner" som et eksempel på
musikktjenester som tilbys på Internett.
1
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2
Velg " Music", og trykk deretter
på
eller b.
3
Velg "MUSIC SERVICES", og trykk
deretter på
.
Tjenesteleverandørlisten vises på TVskjermen. Hvis mottakeren automatisk
viser tjenesten eller kanalen som ble valgt
sist, trykker du på RETURN/EXIT O
flere ganger til tjenesteleverandørlisten
vises.
Musikktjenester
Tips
Denne mottakeren
4
Velg "vTuner", og trykk deretter
på
.
5
Velg ønsket mappe eller kanal,
og trykk deretter på
.
Obs!
Før du bruker musikktjenester kan det hende
at du må registrere mottakeren din, avhengig
av tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer
informasjon om registrering, går du til
tjenesteleverandørens kundestøtteområde.
• Trykk på V/v for å velge elementet.
• Trykk på
for å gå til neste katalog,
eller for å lytte til kanalen.
• Trykk på RETURN/EXIT O for å gå til
forrige katalog.
MUSIC
SERVICES
Tips
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Mottakeren viser den siste tjenesten eller kanalen du
valgte, når funksjonen endres til Music Servicefunksjonen, helt til mottakeren slås av. Når
"Network Standby" settes til "On", vises den siste
tjenesten eller kanalen du valgte, selv om du har
slått av mottakeren.
Obs!
Hvis "No Service" vises og du ikke kan finne
en tjenesteleverandørliste, trykker du på TOOLS/
OPTIONS og velger "Refresh".
fortsettelse
75NO
Bruke nettverksfunksjoner
Du kan også bruke MUSIC SERVICESknappen på fjernkontrollen til å velge
Music Services-funksjonen direkte.
Betjene Music Servicesfunksjonen med fjernkontrollen
Hvis du vil
Gjør du følgende
Endre kanal eller
tjeneste
Trykker på RETURN/
EXIT O for å gå tilbake
til tjenesteleverandørlisten,
og velger deretter tjenesten
på nytt.
Hvis du vil gå tilbake til
avspillingsvisningen igjen,
trykker du på TOOLS/
OPTIONS og velger
"Now Playing".
Bruke en rekke
funksjoner mens
mottakeren velger
eller spiller av en
kanal eller tjeneste
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Hvilket element som vises,
kan variere i henhold til
elementet eller katalogen
som er valgt.
Velge
Trykk på TOOLS/OPTIONS
tjenestealternativene mens du velger eller spiller av
innholdet i tjenesten. Velg
"Service Options", og trykk
deretter på . Innholdet
i tjenestealternativet kan
variere avhengig av hvilke
tjenester som er valgt.
Søke etter ønsket
element med et
søkeord
Trykker på SHIFT mens du
velger innholdet på serveren,
trykker deretter på ALPHABET
SEARCH, og skriver inn et
søkeord (side 80).
Vise den
tilgjengelige
informasjonen
Trykker på DISPLAY
flere ganger for å vise
artistnavnet, albumnavnet,
klokkeslettet osv.
Lytte til den forhåndsinnstilte
kanalen
1 Velg " Music" på menyen, og trykk
deretter på
or b.
2 Velg "MUSIC SERVICES", og trykk
deretter på
.
Tjenesteleverandørlisten vises på TVskjermen. Hvis mottakeren automatisk
viser kanalen som ble valgt sist, trykker
du på RETURN/EXIT O flere ganger
til tjenesteleverandørlisten vises.
3 Velg "Preset", og trykk deretter på
.
"Preset" vises øverst i tjenesteleverandørlisten.
4 Velg ønsket forhåndsinnstilt kanal,
og trykk deretter på
.
Tips
Bruk de numeriske knappene til å velge den
forhåndsinnstilte kanalen. Trykk på den numeriske
knappen som tilsvarer det forhåndsinnstilte
nummeret, og trykk deretter på
for å velge
den forhåndsinnstilte kanalen direkte.
Obs!
Det kan hende at enkelte kanaler ikke kan
forhåndsinnstilles, avhengig av
tjenesteleverandørene. Hvis du prøver
å forhåndsinnstille en slik kanal,
vises "Not Available" på skjermen.
Lytte til en rekke musikktjenester
Forhåndsinnstille kanaler
Du kan lagre opptil 20 kanaler som dine
favorittkanaler.
1
Velg kanalen du vil
forhåndsinnstille.
2
Under mottaket trykker du på SHIFT,
og deretter trykker du på ENT/MEM.
Du kan lytte til innholdet i en rekke
musikktjenester som tilbys på Internett.
Gå til nettstedet nedenfor hvis du vil ha mer
informasjon om musikktjenester, hvordan du
kan lytte til tjenester, og for å få mottakerens
registreringskode.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
En forhåndsinnstilt minneliste vises.
Kontrollere registreringskoden
3
Velg et forhåndsinnstilt nummer,
og trykk deretter på
.
4
Det kan hende at du må skrive inn
mottakerens registreringskode når du skal
benytte en ny musikktjeneste.
Gjenta trinn 1 til 3 for å lagre
andre kanaler.
1 Velg "
76NO
Music" på menyen, og trykk
deretter på
or b.
2 Velg "MUSIC SERVICES", og trykk
deretter på
.
Tjenesteleverandørlisten vises på TVskjermen. Hvis mottakeren automatisk
viser tjenesten eller kanalen som ble valgt
sist, trykker du på RETURN/EXIT O flere
ganger til tjenesteleverandørlisten vises.
SHIFT
3 Velg "Registration Code", og trykk
deretter på
.
Mottakerens registreringskode vises.
PARTY
Bruke PARTY STREAMINGfunksjonen
PARTY-gjest
PARTY-gjest
PARTY-vert
* Hvilke PARTY STREAMING-kompatible enheter
som er tilgjengelige, kan variere avhengig av land
eller region. Hvis du vil ha mer informasjon om
tilgjengelige enheter, tar du kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler.
Starte et PARTY
Du kan starte et PARTY slik at andre
enheter som støtter PARTY STREAMINGfunksjonen, kan spille av den samme
musikken, selv om de er i forskjellige rom.
1
Kontroller at PARTYgjestenhetene er slått på og er
klare til å bli med i et PARTY.
2
Spill av ønsket lydkilde.
PARTY-gjest
Lydinnholdet i alle lydkildene på denne
mottakeren kan direkteavspilles.
Merknader
• Bare lydinnhold på denne mottakeren kan
direkteavspilles. Når en enhet er PARTYvert, sendes ikke videosignaler til TV-en, og
lyd fra mottakeren reduseres til to kanaler.
fortsettelse
77NO
Bruke nettverksfunksjoner
Lydinnhold som spilles av på denne
mottakeren, kan også spilles av på alle enheter
som benytter seg av PARTY STREAMINGfunksjonen i hjemmenettverket samtidig.
Under PARTY-direkteavspilling starter en
enhet kalt en "PARTY-vert" et PARTY og
direkteavspiller musikk, og en enhet kalt
en "PARTY-gjest" blir med på et PARTY,
og får musikk fra "PARTY-verten".
Før du bruker PARTY STREAMINGfunksjonen, må du kontrollere at "PARTY
STREAMING" er satt til "On" (side 100).
Du kan bruke PARTY STREAMINGfunksjonen med andre enheter* som har
PARTY STREAMING-logoen som vises
nedenfor.
• Når du starter et PARTY som en PARTYvert, kan det hende at lyden og bildet er ikke
synkronisert i følgende tilfeller.
– Når ARC-funksjonen (lydreturkanal)
brukes.
– Når videoutgangene til enheten er koblet
til TV-en og lydutgangene er koblet til
de digitale eller analoge
lydinngangskontaktene på mottakeren.
• Kilder med kopibeskyttelse kan ikke
direkteavspilles.
3
Trykk på SHIFT, og hold
deretter nede PARTY til
"START PARTY" vises.
Mottakeren starter PARTYdirekteavspilling som en PARTY-vert.
Avslutte et Party
Trykk på SHIFT, og hold deretter nede
PARTY til "CLOSE PARTY" vises.
Bli med i et PARTY
Mottakeren kan bli med i et PARTY som
er startet av en annen enhet, slik at du kan lytte
til det samme lydinnholdet som spilles av
i et annet rom.
Når PARTY-vertsenheten har
et PARTY, trykker du på SHIFT,
og deretter trykker du på PARTY.
"JOIN PARTY" vises, og mottakeren blir med i
PARTYet som en PARTY-gjest.
Merknader
• Du kan ikke bli med i et PARTY i følgende tilfeller:
– Du har et PARTY på denne mottakeren.
– Du har allerede blitt med i et annet PARTY.
• Hvis du trykker på PARTY når ingen PARTY
er startet, men en enhet som bruker PARTY
STREAMING-funksjonen, spiller av, blir den
aktuelle enheten PARTY-vert, og mottakeren
blir med i PARTYet som PARTY-gjest.
• Funksjonen PARTY-gjestenhet bytter automatisk
til HOME NETWORK når enheten blir med i et
PARTY. Selv om PARTY-gjestenheten forlater
PARTYet, forblir funksjonen som HOME
NETWORK.
Oppdatere programvaren
Ved å laste ned den nyeste versjonen av
programvaren kan du dra nytte av de nyeste
funksjonene. Mottakeren får tilgang til Sonyserveren for å oppdatere programvaren.
Hvis en ny oppdatering er tilgjengelig, vises
"[New Software] Perform Software Update."
på TV-skjermen når du er koblet til Internett
og bruker funksjonen Home Network eller
Music Services.
Kontroller at andre enheter som er kobler
til mottakeren, stoppes før du oppdaterer
programvaren.
Hvis du vil ha mer informasjon om
programvareoppdateringer som er
tilgjengelige, går du til kundestøtteområdet
(side 124).
Merknader
Forlate et Party
Trykk på SHIFT, og trykk deretter på PARTY.
"LEAVE PARTY" vises, og mottakeren forlater
et PARTY.
Tips
Hvis "Network Standby" er satt til "On", slås
mottakeren på, og den blir automatisk med
i PARTYet når PARTY-vertsenheten starter
PARTYet.
• Husk å ikke slå av mottakeren, koble fra
nettverkskabelen eller utføre noen operasjoner
på mottakeren mens oppdateringen pågår.
• Hvis du prøver å oppdatere programvaren når
innsovningstimeren er aktivert, deaktiveres
innsovningstimeren automatisk.
1
Trykk på HOME NETWORK for
å velge Home Network-funksjonen.
2
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
78NO
3
Velg " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på RETURN/EXIT O før mottakeren
starter programvareoppdateringen.
Du kan ikke gå tilbake til forrige skjermbilde
når oppdateringen har startet.
4
Velg "Network", og trykk
deretter på
.
5
Velg "Software Update",
og trykk deretter på
.
6
Velg "Update", og trykk
deretter på
.
Nettverksinnstillinger
Mottakeren begynner å kontrollere den
tilgjengelige programvareoppdateringen.
Connection Fail
Mottakeren kan ikke koble til nettverket.
7
Når "Found latest update." vises,
trykker du på
.
Hvis oppdateringen ikke er tilgjengelig,
vises "No update required.".
8
En melding som bekrefter om du godtar
vilkårene for programvareoppdateringen,
vises. Bekreft meldingen, og les også
"LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE AV SONYPROGRAMVARE" (side 130).
Trykk deretter på
.
9
Velg "Agree", og trykk deretter
på
.
Mottakeren begynner å oppdatere
programvaren. Det kan ta litt tid
(maksimalt 20 minutter) før mottakeren
har fullført oppdateringen. Hvor mye
tid det tar er avhengig av datamengden
i oppdateringene, nettverkets linjetype,
nettverkskommunikasjonsmiljøet osv.
"Complete!" vises når
programvareoppdateringen er fullført.
Trykk på ?/1 for å slå av mottakeren,
og mottakeren oppdateres til den nye
versjonen.
Avbryte
programvareoppdateringen
Melding og forklaring
Input Error!
Verdiene du har angitt, er feil eller ugyldige.
Not in Use
En handling som er forbudt for øyeblikket, utføres.
Hjemmenettverk
Melding og forklaring
Cannot Connect
Mottakeren kan ikke kobles til den valgte serveren.
Cannot Get Info
Mottakeren kan ikke hente informasjon på serveren
eller i innholdet.
Cannot JOIN
Mottakeren kan ikke bli med i et PARTY.
Cannot Play
Mottakeren kan ikke spille av lydfiler på grunn
av et filformat som ikke støttes, eller
avspillingsrestriksjonene.
Cannot START
Mottakeren kan ikke starte et PARTY.
Data Error
Du prøvde å spille av en fil som ikke kan spilles av.
Device Full!
Du kan ikke registrere flere enheter i enhetslisten.
Initialize
Mottakeren utfører en fabrikkinnstilling
på Network-funksjonen.
No Server
Det finnes ingen server i nettverket som mottakeren
kan kobles til. Prøv å oppdatere serverlisten
(side 72).
Velg "Cancel" i trinn 8.
fortsettelse
79NO
Bruke nettverksfunksjoner
Velg "OK", og trykk deretter
på
.
Liste over
nettverksfunksjonsmeldinger
Melding og forklaring
No Track
Det er ikke en avspillbar fil i den valgte mappen
på serveren.
Not Found
Det er ikke et element på serveren som samsvarer
med et søkeord.
Not in Use
En handling som er forbudt for øyeblikket, utføres.
Musikktjenester
Melding og forklaring
Cannot Connect
Mottakeren kan ikke kobles til serveren.
Cannot Get Data
Mottakeren kan ikke hente innhold fra serveren.
Cannot Play
Mottakeren kan ikke spille av en tjeneste eller
kanal på grunn av et filformat som ikke støttes,
eller avspillingsrestriksjonene.
Data Error
• Du prøvde å spille av en fil som ikke kan spilles av.
• Mottakeren gjenkjenner ikke dataene på serveren.
Need Software update
Tjenesten er ikke tilgjengelig i den aktuelle
versjonen av mottakerprogramvaren.
Gå til nettstedet nedenfor hvis du vil ha mer
informasjon om programvareoppdateringen:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Ingen kanal er lagret på mottakeren for det valgte
forhåndsinnstilte nummeret.
No Service
Ingen tjenesteleverandør.
No Station
Det finnes ingen kanal i den valgte tjenesten.
Not Available
• Den valgte tjenesten er ikke tilgjengelig.
• En handling som er utilgjengelig for øyeblikket,
utføres.
Not in Use
En handling som er forbudt for øyeblikket, utføres.
Programvareoppdatering
Melding og forklaring
Cannot connect
Mottakeren får ikke tilgang til serveren for å laste
ned den nyeste versjonen av programvaren.
Åpne Settings-menyen, og oppdater programvaren
på nytt (side 78).
Can’t download
Mottakeren kan ikke laste ned oppdateringsdataene
mens programvareoppdateringen pågår. Åpne
Settings-menyen, og oppdater programvaren
på nytt (side 78).
Update Error
Mottakeren kan ikke oppdatere programvaren.
Slå av mottakeren, og slå den deretter på på nytt.
Mottakeren prøver å oppdatere programvaren. Hvis
den samme meldingen vises, tar du kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler.
Søke etter et element med
et søkeord
Når en liste vises på TV-skjermen (for
eksempel en artistliste, en sporliste osv.),
kan du skrive inn et søkeord for å søke etter
et ønsket element.
Det er bare mulig å søke etter søkeord når
funksjonen Home Network eller Music
Service er valgt.
SHIFT
Numeriske
knapper /
tekstknapper
ALPHABET
SEARCH
V/v/B/b,
80NO
1
Trykk på SHIFT, og trykk deretter
på ALPHABET SEARCH når en
elementliste (for eksempel en
artistliste, en sporliste osv.)
vises på TV-skjermen.
Søkeordfeltet vises på TV-skjermen.
2
Trykk på SHIFT, og trykk deretter
på de numeriske knappene /
tekstknappene for å skrive
inn et søkeord.
En søkeord kan bestå av opptil 15 tegn.
Obs!
Skriv inn et søkeord som samsvarer med
bokstavene eller et ord på begynnelsen av
navnet eller tittelen på elementet du vil søke
etter. Når mottakeren søker etter et element,
ignoreres det engelske ordet "The"
på begynnelsen av et navn samt det
etterfølgende mellomrommet.
3
Trykk på
.
4
5
Gjenta trinn 1 til 3 til du finner
ønsket element, og trykk
deretter på
.
Velg ønsket spor, og trykk
deretter på
.
Hva er "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync-funksjonen tillater
kommunikasjon mellom Sony-produkter
som TV-er, Blu-ray Disc-/DVD-spiller,
AV-forsterker osv., som støtter funksjonen
Kontroll for HDMI.
Ved å koble til Sony-enheter som er
kompatible med "BRAVIA" Sync, ved hjelp av
en HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles
betjeningen på følgende måter:
• Ettykksavspilling (side 83)
• Lydkontroll på systemet (side 83)
• Slå av systemet (side 84)
• Kino/kinomodussykronisering (side 84)
• Scenevalg (side 84)
Kontroll for HDMI er en felles
kontrollfunksjonstandard som brukes av
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
for HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Vi anbefaler at du kobler mottakeren til
produkter som har "BRAVIA" Sync.
Obs!
Det kan hende at funksjonen Kontroll for HDMI
ikke fungerer, avhengig av hvilket utstyr som
er tilkoblet. Se bruksanvisningen som fulgte
med utstyret.
Avspillingen starter.
81NO
"BRAVIA" Sync-funksjoner
Et element som samsvarer med
søkeordet, vises. Hvis elementet som
vises, ikke er det du søker etter, trykker du
på B/b for å vise forrige/neste element.
"BRAVIA" Sync-funksjoner
Klargjøre for "BRAVIA" Sync
Mottakeren er kompatibel med funksjonen
"Kontroll for HDMI – Enkel innstilling".
• Hvis TV-en er kompatibel med funksjonen
"Kontroll for HDMI – Enkel innstilling",
kan du angi mottakerens Kontroll for
HDMI-funksjon og spille av utstyr
automatisk ved å angi Kontroll for
HDMI-funksjonen på TV-en (side 82).
• Hvis TV-en ikke er kompatibel med
funksjonen "Kontroll for HDMI – Enkel
innstilling", kan du angi mottakerens
Kontroll for HDMI-funksjon,
avspillingsutstyret og TV-en individuelt
(side 82).
Hvis TV-en ikke er kompatibel
med funksjonen "Kontroll for
HDMI – Enkel innstilling"
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
2 Velg "
Settings" på menyen, og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
Hvis TV-en er kompatibel med
funksjonen "Kontroll for HDMI –
Enkel innstilling"
3 Velg "HDMI", og trykk deretter på
Mottakerens Kontroll for HDMI-funksjon
kan aktiveres samtidig ved å slå på TV-ens
Kontroll for HDMI-funksjon.
4 Velg "Ctrl for HDMI", og trykk deretter
1 Koble til mottakeren, TV-en og
5 Velg "ON", og trykk deretter på
avspillingsenheter via HDMI-tilkobling
(side 23, 24).
(Det respektive utstyret må være
kompatibelt med funksjonen Kontroll
for HDMI.)
2 Slå på mottakeren, TV-en og
avspillingsenhetene.
3 Slå på TV-ens Kontroll for HDMI-funksjon.
Mottakerens og de andre tilkoblede
enhetenes Kontroll for HDMI-funksjon
aktiveres samtidig. Når konfigurasjonen
er fullført, vises "COMPLETE"
på skjermpanelet.
Les bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon om hvordan du
konfigurerer TV-en.
82NO
eller b.
på
eller b.
.
Kontroll for HDMI-funksjonen settes
til "On".
6 Trykk på GUI MODE for å avslutte
GUI-menyen.
Hvis GUI-menyen vises, fungerer ikke
funksjonen Kontroll for HDMI som
den skal.
7 Sett det tilkoblede utstyrets Kontroll
for HDMI-funksjon til "On".
Hvis funksjonen Kontroll for HDMI
allerede er satt til "On", trenger du ikke
å endre innstillingen.
Les bruksanvisningen som fulgte med
det respektive utstyret, hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du angir TV-en
og tilkoblet utstyr.
Merknader
Merknader
• Før du utfører funksjonen "Kontroll for HDMI –
Enkel innstilling" på TV-en, må du først huske
å slå på TV-en og annet tilkoblet utstyr, deriblant
mottakeren.
• Hvis avspillingsutstyret ikke fungerer etter at du
har angitt innstillingene for funksjonen "Kontroll
for HDMI – Enkel innstilling", må du kontrollere
TV-ens Kontroll for HDMI-innstilling.
• Hvis det tilkoblede utstyret ikke støtter funksjonen
"Kontroll for HDMI – Enkel innstilling", men
likevel støtter funksjonen Kontroll for HDMI,
må du angi Kontroll for HDMI-funksjonen for
det tilkoblede utstyret før du utfører "Kontroll
for HDMI – Enkel innstilling" fra TV-en.
• Hvis du har tilordnet HDMI-inngangen til en
annen enhet ved hjelp av "HDMI Assign"
på HDMI-menyen, er ikke funksjonen
Ettykksavspilling tilgjengelig.
• Kontroller at funksjonen for lydkontroll på
systemet er satt til "On" på TV-menyen.
• Avhengig av TV-en kan det hende at begynnelsen
av innholdet ikke vises.
• Avhengig av innstillingene kan det hende at
mottakeren ikke slår seg på når "Pass Through"
er satt til "AUTO" eller "ON".
Tips
Du kan også velge et tilkoblet utstyr, for eksempel
Blu-ray Disc-/DVD-spiller fra TV-menyen.
Mottakeren og TV-en bytter automatisk til riktig
HDMI-inngang.
Lytte til TV-lyd fra høyttalerne
som er tilkoblet mottakeren
(Lydkontroll på systemet)
Spille av på utstyr med
ettrykksbetjening
(Ettykksavspilling)
Når du starter avspilling av tilkoblet utstyr,
forenkles betjeningen av mottakeren og TV-en
på følgende måter:
Mottaker og TV
Slås av (hvis i hvilemodus)
Bytter til riktig HDMI-inngang
TV
Setter
Lydkontroll
på systemet
til "On"
Minimerer TVvolumnivået
Mottaker
• Slås av (hvis
i hvilemodus)
• Bytter til riktig
HDMI-inngang
Sender TV-lyd
Du kan også bruke funksjonen for lydkontroll
på systemet på følgende måte.
• Hvis du slår på mottakeren mens TV-en er
på, aktiveres funksjonen for lydkontroll på
systemet automatisk for å sende TV-lyd
gjennom høyttalerne som er koblet til
mottakeren. Hvis du imidlertid slår
av mottakeren, sendes lyden fra TVhøyttalerne.
• Når du justerer TV-volumet, justerer
funksjonen for lydkontroll på systemet
mottakerens volum samtidig.
fortsettelse
83NO
"BRAVIA" Sync-funksjoner
Med en enkel handling (ett trykk) starter
utstyr som er koblet til mottakeren med Bravia
Sync-funksjonen, automatisk. Du kan nyte
lyden eller bildet ved å bruke tilkoblet utstyr.
Når du angir "Pass Through" til "AUTO" eller
"ON", kan lyd og bilde bare sendes fra TV-en
mens mottakeren forblir i hvilemodus.
Du kan lytte til TV-lyd fra høyttalerne som er
tilkoblet mottakeren, med en enkel handling.
Du kan betjene funksjonen for lydkontroll på
systemet ved å bruke TV-menyen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en.
Merknader
• Hvis funksjonen for lydkontroll på systemet
ikke fungerer i samsvar med TV-innstillingen,
kan du lese bruksanvisningen for TV-en.
• Når "Ctrl for HDMI" er satt til "ON", angis "Audio
Out"-innstillingene på HDMI Settings-menyen
automatisk på grunnlag av innstillingene for
lydkontroll på systemet.
• Hvis TV-en slås på før du slår på mottakeren,
mister TV-en lyden midlertidig.
Slå av mottakeren med TV-en
(Kino/Kinomodussykronisering)
Trykk på THEATER eller THEATRE
på TV-ens eller Blu-ray Disc-spillerens
fjernkontroll samtidig som du retter
fjernkontrollen mot TV-en.
Lydfeltet bytter til "HD-D.C.S.".
Hvis du vil gå tilbake til forrige lydfelt, trykker
du på THEATER eller THEATRE på nytt.
Obs!
(Slå av systemet)
Når du slår av TV-en med av/på-knappen
på TV-ens fjernkontroll, slås mottakeren
og det tilkoblede utstyret av automatisk.
Du kan også bruke mottakerens fjernkontroll
til å slå av TV-en.
AV ?/1
TV
Trykk på TV, og trykk deretter
på AV ?/1.
TV-en, mottakeren og utstyret som er tilkoblet
via HDMI, slås av.
Merknader
• Angi TV-ens låsefunksjon for strømforsyning til
"ON" før du bruker funksjonen Slå av systemet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en.
• Avhengig av hvilket utstyr som er tilkoblet,
kan det hende at det ikke slås av. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen
for det tilkoblede utstyret.
84NO
Se filmer med optimalt lydfelt
Avhengig av TV-en kan det hende at lydfeltet ikke
bytter.
Tips
Det kan hende at lydfeltet går tilbake til forrige felt
når du endrer TV-ens inngang.
Få optimalt lydfelt for
valgt scene
(Scenevalg)
Med funksjonen Scenevalg kan du få optimal
bildekvalitet, og lydnivået bytter i henhold
til scenen som er valgt på TV-en.
Hvis du vil ha mer informasjon
om betjeningen, kan du lese
bruksanvisningen for TV-en.
Obs!
Avhengig av TV-en kan det hende at lydfeltet
ikke bytter.
Annen betjening
Bruke funksjonen for
automatisk volum
Du kan justere volumet automatisk avhengig
av inngangssignalet eller innholdet fra det
tilkoblede utstyret (funksjonen ADVANCED
AUTO VOLUME).
Denne funksjonen er nyttig, for eksempel
når lyden i en reklame er høyere enn lyden
i TV-programmene.
Byte mellom digital og
analog lyd
(INPUT MODE)
Når du kobler til utstyr både til digitale og
analoge lydinngangskontakter på mottakeren,
kan du rette lydinngangsmodusen for én av
dem, eller bytte fra den ene til den andre,
avhengig av hvilken type materiale du har
tenkt å se.
1
AMP
Du kan også bruke kildevalgsknappene
på fjernkontrollen.
2
AUTO
VOL
Funksjonen for automatisk volum settes til
på og av når du trykker på AUTO VOL.
Merknader
• Husk å skru ned volumet før du slår av denne
funksjonen.
• Ettersom denne funksjonen bare er tilgjengelig
når Dolby Digital-, DTS- eller lineære PCMsignaler kommer inn, kan det hende at lyden
plutselig øker når du bytter til andre formater.
• Denne funksjonen fungerer ikke i følgende tilfeller:
– Når lineære PCM-signaler med en
samplingfrekvens på mer enn 48 kHz mottas.
– Når signaler av typen Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
eller DTS-HD High Resolution Audio mottas.
Trykk på INPUT MODE flere
ganger på mottakeren for
å velge lydinngangsmodus.
Den valgte lydinngangsmodusen vises
på skjermpanelet.
• AUTO: Prioriterer digitale lydsignaler.
Hvis det er mer enn én digital tilkobling,
prioriteres HDMI-lydsignaler.
Hvis det ikke finnes noen digitale
lydsignaler, velges analoge lydsignaler.
Når TV er valgt, prioriteres
lydretursignaler (ARC). Hvis TV-en
ikke er kompatibel med ARCfunksjonen (Audio Return Channel),
velges de digitale optiske lydsignalene.
• COAX: Angir de digitale lydsignalene
som sendes til DIGITAL COAXIALkontakten.
• OPT: Angir de digitale lydsignalene
som sendes til DIGITAL OPTICALkontakten.
• ANALOG: Angir de analoge
lydsignalene som sendes til AUDIO IN
(L/R)-kontaktene.
fortsettelse
85NO
Annen betjening
Trykk på AMP, og trykk deretter
på AUTO VOL.
Vri INPUT SELECTOR på
mottakeren for å velge
inngangssignalet.
Merknader
• Det kan hende at enkelte lydinngangsmodi ikke
kan konfigureres på grunnlag av inngangen.
• Når enten USB-inngang, HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES eller SIRIUS er valgt, vises
"------" på skjermpanelet, og du kan ikke endre
til andre modi.
• Når "A. DIRECT" brukes, er lydinngangen satt
til "ANALOG". Du kan ikke velge andre modi.
• ARC-funksjonen (Audio Return Channel)
fungerer ikke i følgende tilfeller:
– TV-en er ikke kompatibel med ARC-funksjonen.
– "Ctrl for HDMI" er satt til "OFF".
– Når du ikke kobler mottakeren til HDMIkontakten på en ARC-kompatibel TV med
en HDMI-kabel.
Bruke lyd/bilder fra andre
innganger
Tilordning av
komponentvideoinnganger
og digitale lydinnganger
Du kan tilordne inngangskontaktene
COMPONENT VIDEO og DIGITAL på
nytt til andre innganger hvis kontaktenes
standardinnstillinger ikke samsvarer med
det tilkoblede utstyret.
Eksempel:
Når du kobler DVD-spilleren til kontaktene
OPTICAL SAT/CATV IN og COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Tilordne kontakten OPTICAL SAT/
CATV IN til "BD/DVD".
– Tilordne kontaktene COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2) til "BD/DVD".
1
Menyen vises på TV-skjermen.
(Input Assign)
Du kan tilordne lyd- og/eller videosignaler
til en annen inngang når de ikke er i bruk.
Når du har tilordnet inngangskontaktene
på nytt, kan du bruke kildevalgsknappen
(eller INPUT SELECTOR på mottakeren)
til å velge det tilkoblede utstyret.
Trykk på MENU.
2
Velg "
Input", og trykk deretter
på
eller b.
3
4
Velg inngangen du vil tilordne.
Trykk på TOOLS/OPTIONS.
Alternativmenyen vises.
5
Velg "Input Assign", og trykk
deretter på
eller b.
"Input Assign"-skjermen vises.
86NO
6
Velg lyd- og/eller videosignalene
du ønsker å tilordne til inngangen
som du valgte i trinn 3,
ved å bruke V/v/B/b.
7
Trykk på
.
Navn på inngang
BD/DVD
GAME
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
–
–
Videoinngangs- COMP.1
kontakter som
COMP.2
kan tilordnes
CVBS
NONE
Lydinngangs- BD COAX
kontakter som
kan tilordnes SAT OPT
ANALOG
NONE
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
–
a*
–
–
–
a*
a*
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
–
a
a*
a*
a*
a*
–
a*
–
–
–
–
–
* Standardinnstilling
Merknader
• Du kan ikke tilordne andre optiske innganger til inngangene som optiske inngangskontakter opprinnelig
er tilordnet til.
• Når du tilordner den digitale lydinngangen, kan det hende at INPUT MODE-innstillingen endres automatisk.
• Hver inngang kan tilordnes på nytt én gang.
Tilordning av HDMI-innganger
Du kan tilordne HDMI-inngangskontaktene
på nytt til andre innganger hvis kontaktenes
standardinnstillinger ikke samsvarer med det
tilkoblede utstyret.
Eksempel:
Når du kobler CD-spilleren til kontakten
HDMI SAT/CATV (IN 3), må du tilordne
"HDMI 3"-kontakten til "SA-CD/CD".
2
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
Velg "HDMI", og trykk deretter
på
eller b.
4
Velg "HDMI Assign", og trykk
deretter på
eller b.
Før du tilordner HDMI-inngangskontaktene
på nytt, må du sette "Ctrl for HDMI" til "OFF".
5
Velg HDMI-kontakten du ønsker
å tilordne, og trykk deretter
på
eller b.
6
Velg inngangen du vil tilordne,
og trykk deretter på
.
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
Navn på inngang
HDMIinngangskontakter
som kan
tilordnes
HDMI 1
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Standardinnstilling
87NO
Annen betjening
3
Obs!
1
Velg " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Bruke en bi-amp-tilkobling
1 Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
Bruke funksjoner for flere
soner
3
Velg "Speaker", og trykk deretter
på
eller b.
Du kan bruke bilder og lyd fra utstyret som
er koblet til mottakeren i sone 2, med unntak
av hovedsonen. Du kan for eksempel se en
DVD-film i hovedsonen og lytte til en CD
i sone 2.
Når du bruker en IR-forsterker (medfølger
ikke), kan du bruke utstyret i hovedsonen
og Sony-mottakeren i sone 2, fra sone 2.
4
Velg "SP Pattern", og trykk
deretter på
eller b.
Betjene mottakeren fra sone 2
5
Velg riktig høyttalermønster
slik at du ikke bruker bakre
surroundhøyttalere og øvre
fronthøyttalere, og trykk
deretter på
.
6
Du kan betjene mottakeren uten å rette
fjernkontrollen mot mottakeren, hvis du
kobler en IR-forsterker (medfølger ikke)
til IR REMOTE-kontakten.
Bruk en IR-forsterker når du installerer
mottakeren på et sted der signaler fra
fjernkontrollen ikke når frem.
Velg "SB Assign", og trykk
deretter på
eller b.
7
Velg "BI-AMP", og trykk
deretter på
.
2
Velg " Settings", og trykk
deretter på
eller b.
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
De samme signalene som kommer
fra terminalene SPEAKERS FRONT A,
kan sendes fra terminalene SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B.
Avslutte menyen
Trykk på MENU.
Merknader
• Angi "SB Assign" til "BI-AMP" før du utfører
automatisk kalibrering.
• Hvis du angir "SB Assign" til "BI-AMP",
blir innstillingene for høyttalernivå og -avstand
for de bakre surroundhøyttalerne og de øvre
fronthøyttalerne ugyldige, og innstillingene
for fronthøyttalerne brukes i stedet.
88NO
Opprette en sone 2-tilkobling
Sender lyd fra høyttalere i sone 2 ved hjelp av mottakeren og en annen
forsterker.
Hovedsone
Sone 2
STR-DN1020
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Lydutstyr
B Videoutstyr
C IR-forsterker (medfølger ikke)
D Høyttalere
E Sony Forsterker/mottaker
Annen betjening
89NO
Betjene mottakeren fra sone 2
Fremgangsmåtene nedenfor forklarer hvordan
du kobler til en IR-forsterker og betjener
mottakeren i sone 2. Når en IR-forsterker ikke
er tilkoblet, bruker du denne mottakeren
i hovedsonen.
?/1
ZONE
Kildevalgsknapper
SOURCE
1
Slå på hovedmottakeren
(denne mottakeren).
2
3
Slå på mottakeren i sone 2.
Trykk på ZONE.
Fjernkontrollen bytter til sone 2.
4
Trykk på ?/1.
Sonefunksjonen aktiveres.
5
Trykk på kildevalgsknappene
for å velge ønsket kilde.
Analoge video- og lydsignaler sendes
for sone 2.
Når du velger SOURCE, sendes signalene
til gjeldende inngang i hovedsonen.
6
Juster til et passende volum ved
hjelp av mottakeren i sone 2.
Avslutte betjening av mottakeren
i sone 2
Trykk på ZONE, og trykk deretter på ?/1.
90NO
Tips
• Selv når denne mottakeren er i standbymodus
(trykk ?/1 på fjernkontrollen for å slå av denne
mottakeren), forblir mottakeren i sone 2 påslått.
Du kan slå av alle mottakere ved å trykke på ?/1
og AV ?/1 på fjernkontrollen samtidig
(SYSTEM STANDBY).
• Det sendes bare signaler fra utstyr som er koblet til
de analoge inngangskontaktene, gjennom ZONE 2
OUT-kontaktene. Ingen signaler sendes fra utstyr
som er bare koblet til de digitale
inngangskontaktene.
• Kildevalgsknappene TV, GAME, USB, HOME
NETWORK og MUSIC SERVICES kan bare velges
i hovedsonen.
• Når SOURCE er valgt, blir ikke signalene som
sendes til HDMI IN-kontaktene, DIGITAL INkontaktene og USB-porten, sendt fra ZONE 2
OUT-kontaktene.
• Når SOURCE er valgt, blir ikke lydsignalene fra
hjemmenettverket og musikktjenester sendt fra
ZONE 2 OUT-kontaktene.
• Du kan velge enten "FM" eller "AM" fra
hovedsonen og sone 2. Alternativet som ble
valgt sist, prioriteres, selv om et annet alternativ
allerede er valgt i én av sonene.
• Du kan bare velge samme kanal fra "SIRIUS" når
du lytter både i hovedsonen og sone 2 samtidig.
Kanalen som ble valgt sist, prioriteres, selv om
en annen kanal allerede er valgt i én av sonene.
3
Endre innstillinger
Velg ønsket menyelement,
og trykk deretter på
.
Eksempel: Når du velger "Auto Cal.".
Bruke Settings-menyen
Du kan endre en rekke innstillinger
for høyttalere, surroundeffekter osv. på
Settings-menyen.
Hvis du vil vise menyen til mottakeren på TVskjermen, må du kontrollere at mottakeren er
i "GUI MODE" ved å følge fremgangsmåten
under "Slå "GUI MODE" på og av" (side 45).
GUI MODE
4
V/v/b,
Velg ønsket parameter, og trykk
deretter på
.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
RETURN/
EXIT O
Trykk på RETURN/EXIT O.
MENU
1
Avslutte menyen
Trykk på MENU.
Trykk på MENU.
Menyen vises på TV-skjermen.
Settings-menyliste
Settings-menyen Beskrivelse
Velg " Settings" på menyen,
og trykk deretter på
eller b
for å gå inn i menymodus.
Angir høyttalernivå og –
avstand, og foretar målingen
automatisk (side 38).
Speaker
Angir høyttalerposisjonen
manuelt (side 92).
Surround
Velger lydfeltet og justerer
surroundeffekten du velger
(side 94).
EQ
Justerer equalizeren (bass-/
diskantlyd) (side 95).
Audio
Angir en rekke lydelementer
(side 95).
Video
Justerer oppløsningen
til analoge videosignaler
(side 97).
HDMI
Angir innstillinger for lyd/
bilder fra utstyr som er
koblet til HDMI-kontaktene
(side 98).
Nettverk
Angir innstillinger for
nettverket (side 99).
System
Angir innstillinger for
mottakerens system (side 102).
Settings-menylisten vises på TV-skjermen.
91NO
Endre innstillinger
2
Auto Cal.
2 Velg "Lvl".
Speaker Settings-menyen
Du kan justere hver av høyttalerne manuelt.
Du kan også justere høyttalernivået etter
at automatisk kalibrering er fullført.
Obs!
Høyttalerinnstillingene er bare for gjeldende
sitteposisjon.
x SP Pattern (høyttalermønster)
Velg "SP Pattern" i henhold til
høyttalersystemet du bruker.
Velg høyttalermønster før du
utfører automatisk kalibrering.
x SB Assign (tilordning av bakre
surroundhøyttalere)
Lar deg angi terminalene SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B for en bi-amp-tilkobling
eller en B-tilkobling for fronthøyttalere.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Obs!
Når du endrer tilkoblingen fra en bi-amp-tilkobling
eller B-tilkobling for fronthøyttalere til en tilkobling
for de bakre surroundhøyttalerne eller øvre
fronthøyttalere, angir du "SB Assign" til "OFF",
og konfigurerer deretter høyttalerne på nytt.
Se "Bruke AUTO CALIBRATION" (side 38)
eller "Manual Setup" (side 92).
x Manual Setup
3 Angi volumet for den valgte høyttaleren,
og trykk deretter på
.
Du kan justere volumet fra -10,0 dB
til +10,0 dB i intervaller på 0,5 dB.
Obs!
Når ett av lydfeltene for musikk er valgt, sendes
ingen lyd fra subwooferen hvis alle høyttalerne
er satt til "Large". Lyden sendes imidlertid fra
subwooferen i følgende tilfeller:
– Hvis det digitale inngangssignalet inneholder
LFE-signaler.
– Hvis front- eller surroundhøyttalerne er satt
til "Small".
– Hvis "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIx MV", "PLIIx MS", "HD-D.C.S." eller
"P. AUDIO" er valgt.
Justere avstanden fra
sitteposisjonen til hver høyttaler
Du kan justere avstanden fra sitteposisjonen til
hver høyttaler (venstre/høyre fronthøyttaler,
venstre/høyre øvre fronthøyttaler,
senterhøyttaler, venstre/høyre
surroundhøyttaler, venstre/høyre
bakre surroundhøyttaler, subwoofer).
1 Velg høyttaleren på skjermen som
du ønsker å justere avstanden fra
sitteposisjonen for, og trykk
deretter på
.
2 Velg "Dist".
3 Angi avstanden for den valgte
Du kan justere hver høyttaler manuelt
på "Manual Setup"-skjermen. Du kan også
justere høyttalernivået etter at automatisk
kalibrering er fullført.
høyttaleren, og trykk deretter på
.
Du kan justere avstanden fra 1 m 0 cm
til 10 m 0 cm i intervaller på 10 cm.
Justere høyttalernivået
Du kan justere avstanden i intervaller på 1 cm
når du har utført automatisk kalibrering
og lagret måleresultatet.
Du kan justere volumet for hver høyttaler
(venstre/høyre fronthøyttaler, venstre/høyre
øvre fronthøyttaler, senterhøyttaler, venstre/
høyre surroundhøyttaler, venstre/høyre bakre
surroundhøyttaler, subwoofer).
1 Velg høyttaleren på skjermen som du
ønsker å justere volumet for, og trykk
deretter på
.
92NO
Tips
Merknader
• Avhengig av innstillingen for høyttalermønster
kan det hende at enkelte parametere ikke
er tilgjengelige.
• Denne funksjonen fungerer ikke når "A. DIRECT"
brukes.
Justere størrelsen på hver
høyttaler
Du kan justere størrelsen på hver høyttaler
(venstre/høyre fronthøyttaler, venstre/høyre
øvre fronthøyttaler, senterhøyttaler, venstre/
høyre surroundhøyttaler, venstre/høyre bakre
surroundhøyttaler).
1 Velg høyttaleren på skjermen som
du ønsker å justere størrelsen for,
og trykk deretter på
.
2 Velg "Size".
3 Angi størrelsen på den valgte høyttaleren,
og trykk deretter på
.
• Large: Hvis du kobler til store høyttalere
som gjenskaper bassfrekvenser på en
effektiv måte, velger du "Large".
Alternativet "Large" velges vanligvis.
• Small: Hvis lyden forvrenges, eller du
føler at surroundeffekter mangler når
du bruker flerkanals surroundlyd,
velger du "Small" for å aktivere
bassomadresseringskretsen og sende
bassfrekvensene til hver kanal fra
subwooferen eller andre store høyttalere.
Obs!
Denne funksjonen fungerer ikke når "A. DIRECT"
brukes.
• De bakre surroundhøyttalerne settes til den samme
innstillingen som surroundhøyttalerne.
• Når fronthøyttalerne er satt til "Small", settes
også senterhøyttalerne, surroundhøyttalerne
og øvre fronthøyttalere automatisk til "Small".
• Hvis du ikke bruker subwooferen, settes
fronthøyttalerne automatisk til "Large".
x Crossover Freq (crossoverfrekvens for høyttaler)
Denne funksjonen kan brukes til å angi
høyttalernes bass-crossover-frekvens for
høyttalerstørrelser som har vært satt til "Small"
på Speaker Settings-menyen. Målt crossoverfrekvens for høyttalere settes for hver høyttaler
etter den automatiske kalibreringen.
1 Velg høyttaleren på skjermen som du
ønsker å justere, og trykk deretter på
.
2 Juster verdien, og trykk deretter på
.
x Test Tone
Du kan velge testtonetype på "Test Tone"skjermen.
Tips
• Du kan justere volumet til alle høyttalerne samtidig
ved å trykke på MASTER VOL +/– eller 2 +/–.
Du kan også bruke MASTER VOLUME
på mottakeren.
• Den justerte verdien vises på TV-skjermen
under justeringen.
Tips
Avgi testtone fra hver høyttaler
Du kan avgi testtone fra høyttalerne etter tur.
1 Velg "Test Tone", og trykk deretter på
eller b.
2 Juster parameteren, og trykk deretter
på
.
• OFF
• AUTO: Testtonen avgis fra hver
høyttaler etter tur.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Du kan velge hvilke høyttalere
som skal avgi testtonen.
* "SB" vises når bare én høyttaler for
surroundlyd bak er tilkoblet.
3 Juster høyttalernivået, og trykk
deretter på
.
fortsettelse
93NO
Endre innstillinger
• Innstillingene "Large" og "Small" for hver høyttaler
avgjør om den interne lydprosessoren kutter
bassignalet fra den aktuelle kanalen.
Når bassen kuttes fra en kanal, sender
bassomadresseringskretsen tilsvarende
bassfrekvenser til subwooferen eller andre
store høyttalere.
Ettersom basslyd til en viss grad er
retningsorientert, er det best å ikke kutte den, hvis
det er mulig. Selv når du bruker små høyttalere kan
du derfor sette dem til "Large", hvis du ønsker
å sende bassfrekvensene fra den aktuelle
høyttaleren. Hvis du derimot bruker en stor
høyttaler, men du foretrekker at bassfrekvenser
ikke skal sendes fra den aktuelle høyttaleren,
må du sette den til "Small".
Hvis det generelle lydnivået er lavere enn du
ønsker, kan du sette alle høyttalerne til "Large".
Hvis det ikke er nok bass, kan du bruke equalizeren
til å øke bassnivået.
Når en testtone ikke avgis fra
høyttalerne
• Det kan hende at høyttalerledningene ikke
er tilkoblet på riktig måte. Kontroller om
de er tilkoblet på riktig måte, og at de ikke
kan kobles fra ved å trekke forsiktig i dem.
• Det kan hende at høyttalerledningene har
kortsluttet.
• Kontroller at du ikke bruker PARTY
STREAMING-funksjonen (side 77).
Når en testtone avgis fra en annen
høyttaler enn den som vises
på TV-skjermen
Høyttalermønsterkonfigurasjonen er feil.
Kontroller at høyttalertilkoblingene og
høyttalermønsteret samsvarer.
x D.Range Comp (komprimering
av dynamisk rekkevidde)
Denne funksjonen kan brukes til
å komprimere den dynamiske rekkevidden til
lydsporet. Det kan være nyttig når du ønsker
å se filmer med lavt volum sent om kvelden.
Komprimering av dynamisk rekkevidde er
bare mulig med Dolby Digital-kilder.
• MAX: Den dynamiske rekkevidden
komprimeres kraftig.
• STD: Den dynamiske rekkevidden
komprimeres slik opptaksteknikeren
hadde tiltenkt.
• AUTO: Den dynamiske rekkevidden
komprimeres automatisk.
• OFF: Den dynamiske rekkevidden
komprimeres ikke.
Tips
• Med komprimering av dynamisk rekkevidde
kan du komprimere den dynamiske rekkevidden
til lydsporet på grunnlag av informasjonen om
den dynamiske rekkevidden som er inkludert
i Dolby Digital-signalet.
• "STD" er standardinnstillingen, og avgjør
lyskomprimeringen. Vi anbefaler derfor at du
bruker "MAX"-innstillingen. Da komprimeres den
dynamiske rekkevidden kraftig, og du kan se filmer
sent om kvelden med lavt volum. I motsetning
til analoge begrensere er nivåene forhåndsbestemt
og gir en svært naturlig komprimering.
94NO
x Avstandsenhet
Lar deg velge måleenheten for angivelse
av avstander.
• FEET: Avstanden vises i fot.
• METER: Avstanden vises i meter.
Surround Settings-menyen
Du kan velge lydfeltet og justere effektnivået
osv. på "Sound Field Setup"-skjermen.
Hvis du vil ha mer informasjon om lydfeltet,
kan du se "Få surroundlyd" (side 64).
Obs!
Hvilke konfigurasjonselementer du kan justere
på hver meny, varierer avhengig av lydfeltet.
Justere effektnivået for
HD-D.C.S.
1 Velg "HD-D.C.S.", og trykk deretter på
eller b.
2 Velg ønsket effekttype, og trykk
deretter på
.
HD-D.C.S. har tre forskjellige typer:
Theater, Dynamic og Studio. Hver type har
forskjellige lydmiksnivåer for refleksjon og
etterklang og er optimalisert for å samsvare
med lytterens romegenskaper, smak
og humør.
• Dynamic: Ønsker du å lytte til lydeffektene
i full utstrekning, akkurat som på kino?
Dynamic-typen fremhever
refleksjonslyden. Uten HD-D.C.S. har
mange rom en grad av etterklang,
men de mangler en romslig følelse.
Denne typen åpner opp de aktuelle
romtypene akustisk, og gir en romslig
og dynamisk følelse på nivå med
et lydstudio.
• Theater: Theater-typen
(standardinnstilling) blander refleksjon
og etterklangslyd, og gir en følelse av
å være i et lydstudio. I tillegg blander
denne typen inn frekvenskarakteristikk
som ofte finnes i profesjonelle studioer og
kinosaler. Den er ideell når du skal se film
i et lydrom som har mindre etterklang.
• Studio: Med Studio-typen begrenses
effektene maksimalt, samtidig som du får
en storartet kinoopplevelse. Denne typen
gir samme nøyaktighet som det originale
opptaket.
EQ Settings-menyen
Du kan bruke parameterne nedenfor til
å justere tonekvaliteten (bass-/diskantnivå)
til fronthøyttalerne.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Nivå
(dB)
Frekvens
(Hz)
Obs!
Denne funksjonen fungerer ikke når "A. DIRECT"
brukes.
Audio Settings-menyen
Du kan justere innstillingene for lyden etter
eget ønske.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
D.L.L.-funksjonen er proprietær teknologi
fra Sony som gjør at digitale lydsignaler og
analoge lydsignaler av lav kvalitet kan spilles
av med høy kvalitet.
• AUTO 1: Denne funksjonen er tilgjengelig
for tapskomprimerte lydformater og analoge
lydsignaler.
• AUTO 2: Denne funksjonen er tilgjengelig
for lineære PCM-signaler, i tillegg til
tapskomprimerte lydformater og analoge
lydsignaler.
• OFF
Obs!
Denne funksjonen fungerer når "2CH ST.", "A.F.D.
AUTO", "MULTI ST." eller "HP 2CH" er valgt.
Denne funksjonen fungerer imidlertid ikke
i følgende tilfeller:
– Når lineære PCM-signaler med en samplingfrekvens
på noe annet enn 44.1 kHz mottas.
– Når signaler av typen Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio eller DTS-HD High Resolution
Audio mottas.
x A/V Sync (synkroniserer lyd med
videoutganger)
fortsettelse
95NO
Endre innstillinger
Lar deg forsinke lydsignaler for å minimere
muligheten for at lyden og bildet ikke er
synkronisert.
• HDMI AUTO: Hvis lyden og bildet for
skjermen som er tilkoblet via en HDMItilkobling, ikke er synkronisert, justeres
dette automatisk på bakgrunn av
informasjonen for TV-en. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når
skjermen støtter A/V Sync-funksjonen.
• 0 ms – 300 ms: Du kan justere forsinkelsen
fra 0 ms til 300 ms i intervaller på 10 ms.
Merknader
• Denne funksjonen er nyttig når du bruker en
stor LCD- eller plasmaskjerm eller en projektor.
• Denne funksjonen fungerer ikke når "A. DIRECT"
brukes.
x Dual Mono (språkvalg for digital
sending)
Lar deg velge ønsket språk når du lytter til
dobbellyden i en digital sending når det er
tilgjengelig. Denne funksjonen fungerer
bare for Dolby Digital-kilder.
• MAIN/SUB: Lyden for hovedspråket
kommer ut gjennom venstre fronthøyttaler,
og lyden for underspråket kommer ut
gjennom høyre fronthøyttaler samtidig.
• MAIN: Lyden for hovedspråket kommer ut.
• SUB: Lyden for underspråket kommer ut.
96NO
Video Settings-menyen
Du kan angi innstillinger for video.
x Oppløsning (konvertere videosignaler)
Lar deg konvertere oppløsningen til analoge videosignaler.
Utdata fra
"Oppløsningsparameter"
HDMI TV OUTkontakt
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT-kontakter
MONITOR VIDEO
OUT-kontakt
COMPONENT VIDEO INkontakter
za)
a
–
VIDEO IN-kontakter
za)
–
a
COMPONENT VIDEO INkontakter
za)
zb)
zb)
zb)
zb)
Inndata fra
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(standardinnstilling)
• 480/576i
VIDEO IN-kontakter
COMPONENT VIDEO INkontakter
zc)
z
z
VIDEO IN-kontakter
zc)
z
z
• 480/576p
COMPONENT VIDEO INkontakter
z
z
–
VIDEO IN-kontakter
z
z
a
• 720p
• 1080i
COMPONENT VIDEO INkontakter
z
zd)
–
VIDEO IN-kontakter
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO INkontakter
z
a
–
VIDEO IN-kontakter
z
–
a
• 1080p
a) Oppløsningen stilles inn automatisk, avhengig
Merknader
av den tilkoblede skjermen.
b)
Når TV-en er koblet til andre kontakter enn
HDMI-kontaktene, sendes 480i/576i-signaler.
c) 480p/576p-signaler sendes selv om 480i/576i
er angitt.
d)Videosignaler uten kopibeskyttelse sendes
på grunnlag av Settings-menyen. Videosignaler
med kopibeskyttelse sendes som 480p/576p.
• Videosignaler sendes ikke fra COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT- eller MONITOR
VIDEO OUT-kontaktene når skjermen osv.
er koblet til HDMI TV OUT-kontakten.
• Hvis du velger en oppløsning som den tilkoblede
TV-en ikke støtter i "Resolution"-parameteren, kan
ikke bildene fra TV-en sendes på riktig måte.
• Konverterte HDMI-bilder støtter ikke x.v.Color
(x.v.Colour)-, Deep Color (Deep Colour)og 3D-bilder.
97NO
Endre innstillinger
z : Videosignaler konverteres og sendes via videoomformeren.
a : Samme type signal som inngangssignalet sendes. Videosignaler konverteres ikke.
– : Videosignaler sendes ikke.
Merknader
HDMI Settings-menyen
Du kan angi nødvendige innstillinger for
utstyr som er koblet til HDMI-kontakten.
x Ctrl for HDMI (Kontroll for HDMI)
Lar deg slå Kontroll for HDMI-funksjonen
på eller av. Se "Klargjøre for "BRAVIA" Sync"
(side 82) for å få mer informasjon.
• ON
• OFF
Obs!
Når setter "Ctrl for HDMI" til "ON", kan det hende
at "Audio Out" endres automatisk.
x Pass Through
Lar deg sende HDMI-signaler til TV-en selv
når mottakeren er i standbymodus.
• ON: Når mottakeren er i standbymodus,
sender den regelmessig HDMI-signaler
fra mottakerens HDMI TV OUT-kontakt.
• AUTO: Når TV-en er slått på mens
mottakeren er i standbymodus, sender
mottakeren HDMI-signaler fra HDMI TV
OUT-kontakten. Sony anbefaler denne
innstillingen hvis du bruker en Sony-TV
som er kompatibel med "BRAVIA" Sync.
Når du bruker denne innstillingen, sparer
du strøm i standbymodus sammenlignet
med når du bruker "ON"-innstillingen.
• OFF: Mottakeren sender ikke HDMIsignaler når den er i standbymodus. Slå
på mottakeren for å bruke det tilkoblede
utstyrets kilde på TV-en. Når du bruker
denne innstillingen, sparer du strøm
i standbymodus sammenlignet med
når du bruker "ON"-innstillingen.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når "Ctrl
for HDMI" er satt til "OFF".
• Når "AUTO" er valgt, kan det ta litt mer tid før
bildet og lyden sendes til TV-en enn når "ON"
er valgt.
• Når mottakeren er i standbymodus.
"A. STANDBY" vises på skjermpanelet hvis
"Pass Through" er satt til "AUTO" eller "ON".
"A. STANDBY" forsvinner imidlertid når "Pass
Through" settes til "AUTO" og ingen signaler
registreres.
x Audio Out
Lar deg angi HDMI-lydsignalene fra
avspillingsenheten som er koblet til
mottakeren via en HDMI-tilkobling.
• AMP: HDMI-lydsignalene fra
avspillingsenheten sendes bare til
høyttalerne som er koblet til mottakeren.
Flerkanalslyd kan spilles av som den er.
Obs!
Lydsignaler sendes ikke fra TV-høyttalerne
når "Audio Out" er satt til "AMP".
• TV+AMP: Lyden sendes fra TV-høyttalerne
og høyttalerne som er tilkoblet mottakeren.
Merknader
• Lydkvaliteten på avspillingsenheten avhenger av
TV-ens lydkvalitet, for eksempel antall kanaler,
samplingfrekvensen osv. Hvis TV-en har
stereohøyttalere, er lyden fra mottakeren også
i stereo slik som fra TV-en, selv om du spiller
av flerkanalskilde.
• Når du kobler mottakeren til en
bildevisningsenhet (projektor osv.), kan det
hende at det ikke kommer lyd fra mottakeren.
I så fall velger du "AMP".
• Når du velger inngangen som du har
tilordnet HDMI-inngangen, kommer det
ikke lyd fra TV-en.
x HDMI Assign
Lar deg tilordne HDMI-inngangskontaktene
på nytt. Se "Tilordning av HDMI-innganger"
(side 87) for å få mer informasjon.
98NO
Angi Proxy-serveren manuelt
Network Settings-menyen
1 Velg "Use" i trinn 6 under "Angi IP-
Du kan angi innstillingene for nettverket.
Network Settings-menyen er bare tilgjengelig
når funksjonen Home Network eller Music
Services er valgt.
2 Trykk på SHIFT, og trykk deretter på de
x Settings
numeriske knappene / tekstknappene for
å angi verdien for "Proxy Address".
Lar det angi nettverksinnstillingene.
Konfigurere
nettverksinnstillinger automatisk
Du kan konfigurere nettverksinnstillinger
automatisk. Se "Konfigurere
nettverksinnstillingene til mottakeren"
(side 43) for å få mer informasjon.
2 Velg "Manual", og trykk deretter på
.
4 Gjenta trinn 2 til 3 for å angi verdien for
5 Velg "OK", og trykk deretter på
.
x Information
.
.
IP-adressefeltet vises på TV-skjermen.
3 Trykk på SHIFT, og trykk deretter på de
numeriske knappene for å angi verdien
for "IP Address".
Du kan kontrollere nettverksinformasjonen
for nettverket.
Kontrollere
nettverksinformasjonen
1 Velg "Information", og trykk deretter
på
.
2 Velg innstillingselementet du vil
.
5 Gjenta trinn 3 til 4 for å angi verdien
6 Velg "Do Not Use", og trykk deretter
på
.
Bekreftelsen vises på TV-skjermen.
.
kontrollere, og trykk deretter på
.
Gjeldende innstillingsinformasjon vises
på TV-skjermen.
Du kan kontrollere innstillingene* for
"Connection", "IP Settings", "IP Address",
"Subnet Mask", "Default Gateway", "DNS
Settings", "Primary DNS", "Secondary
DNS", "Proxy Settings", "Proxy Address",
"Port Number" og "MAC Address".
* Hvilke innstillingselementer som vises under
konfigurasjonen, avhenger av nettverksmiljøet.
fortsettelse
99NO
Endre innstillinger
for "Subnet Mask", "Default Gateway",
"Primary DNS" og "Secondary DNS".
Feltet for proxyinnstillinger vises
på TV-skjermen.
7 Velg "OK", og trykk deretter på
3 Trykk på
"Port Number".
Bekreftelsen vises på TV-skjermen.
Angi IP-adressen manuelt
1 Velg "Settings", og trykk deretter på
4 Trykk på
adressen manuelt" (side 99) eller trinn 7
under "Konfigurere
nettverksinnstillingene til mottakeren"
(side 43), og trykk deretter på
.
Proxyadressefeltet vises på TV-skjermen.
x PARTY STREAMING
Du kan angi at mottakeren skal bruke
PARTY STREAMING-funksjonen.
1 Velg "PARTY STREAMING", og trykk
deretter på
.
2 Velg "On" eller "Off", og trykk deretter
på
.
• On: Mottakeren kan gjenkjennes av
andre enheter i hjemmenettverket.
Mottakeren kan starte eller avslutte
et PARTY, og kan bli med i eller
forlate et PARTY.
• Off: Mottakeren kan gjenkjennes av
andre enheter i hjemmenettverket.
Mottakeren kan imidlertid ikke starte
eller avslutte et PARTY, og kan heller
ikke bli med i eller forlate et PARTY.
x Access Settings
Du kan angi tilgangsbegrensninger eller –
rettigheter for enhetene i enhetslisten.
Angi automatisk tilgangsrettighet
1 Velg "Access Settings", og trykk
deretter på
.
2 Velg "Auto Access", og trykk deretter
på
.
3 Velg "Allow" eller "Not Allow", og trykk
deretter på
.
• Allow: Alle enheter i hjemmenettverket
har tilgang til denne mottakeren.
Mottakeren kan starte et PARTY som
vertsenhet, og bli med i et PARTY
som gjesteenhet, hvis det er nødvendig.
• Not Allow: Mottakeren begrenser en
ny enhet som prøver å få tilgang til
mottakeren.
Når du kobler en ny enhet til
hjemmenettverket, legger du
enheten til i enhetslisten og angir
tilgangsrettighet (side 100).
Legge til enheter i enhetslisten
1 Velg "Access Settings", og trykk
deretter på
.
2 Velg "Control Device", og trykk
deretter på
.
Enhetslisten vises på TV-skjermen.
3 Velg "Add Device", og trykk
deretter på
.
4 Velg ønsket enhet, og trykk
deretter på
.
Den valgte enheten legges til i enhetslisten.
Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du angir tilgangsrettigheter,
kan du se "Angi tilgangsrettigheter for
enhetene" (side 100).
Angi tilgangsrettigheter for
enhetene
Du kan angi tilgangsrettigheter for enheter
i enhetslisten. Bare enheter som er satt til
"Allow", gjenkjennes i hjemmenettverket.
1 Velg "Access Settings", og trykk
deretter på
.
2 Velg "Control Device", og trykk
deretter på
.
Listen over registrerte enheter vises
på TV-skjermen.
3 Velg ønsket enhet, og trykk
deretter på
.
4 Velg "Access", og trykk deretter på .
5 Velg "Allow" eller "Not Allow", og trykk
deretter på
.
Slette en enhet fra listen
Velg "Delete" i trinn 4, og velg deretter
.
Velg "OK" i bekreftelsen, og trykk deretter på
.
x Media Remote Device Registration
Lar deg registrere dine Media Remote-enheter.
Obs!
Opptil 20 enheter kan legges til i enhetslisten. Hvis
20 enheter allerede er registrert, vises "Device Full",
og nye enheter kan ikke legges til i listen. I slike
tilfeller må du slette unødvendige enheter fra
listen (side 100).
100NO
Registrere Media Remoteenhetene
1 Velg "Media Remote Device Registration",
og trykk deretter på
.
2 Velg "Start Registration", og trykk deretter
på
.
Mottakeren begynner å gjenkjenne
Media Remote-enheter som er klare
for registrering.
Mottakeren avslutter imidlertid
registreringen hvis ingen enheter
gjenkjennes i løpet av 30 sekunder.
"Connecting" vises på TV-skjermen når
en Media Remote-enhet gjenkjennes.
3 Velg "Finish", og trykk deretter på
.
på
.
2 Trykk på
for å velge gjeldende
enhetsnavn.
3 Trykk på SHIFT, og trykk deretter på
de numeriske knappene/tekstknappene
for å skrive inn enhetsnavnet.
4 Trykk på
.
Tips
Standard enhetsnavn er "STR-DN1020".
Avbryte registreringen
Velg "Cancel" i trinn 2, og velg deretter
Tilordne enhetsnavnet
1 Velg "Device Name", og trykk deretter
.
x Network Standby
Obs!
Opptil 5 Media Remote-enheter kan legges til
i enhetslisten. Hvis 5 enheter allerede er registrert,
vises "Device Full", og nye enheter kan ikke legges
til i listen. I slike tilfeller må du slette unødvendige
enheter fra listen (side 100).
Selv om "Network Standby"-modusen er
satt til "On", kan mottakeren alltid kobles til og
styres over nettverket.
1 Velg "Network Standby", og trykk
deretter på
.
2 Velg "Off" eller "On", og trykk
x Registered Media Remote Devices
Lar deg kontrollere listen over registrerte
Media Remote-enheter. Bare registrerte
enheter kan styre mottakeren.
Slette registrerte Media Remoteenheter fra enhetslisten
1 Velg "Registered Media Remote Devices",
og trykk deretter på
.
Listen over registrerte Media Remoteenheter vises på TV-skjermen.
Obs!
.
3 Velg "Delete", og trykk deretter på
x Software Update
.
4 Velg "OK", og trykk deretter på
.
Den valgte enheten slettes fra enhetslisten.
x Device Name
Lar deg tilordne et enhetsnavn til mottakeren,
som består av opptil 30 tegn, og som det er
enkelt for andre enheter i hjemmenettverket
å gjenkjenne.
Du kan oppdatere mottakerens programvare
til den nyeste versjonen.
Se "Oppdatere programvaren" for å få mer
informasjon. (side 78).
Kontrollere
programvareversjonen
1 Velg "Software Update", og trykk deretter
på
.
2 Velg "Version", og trykk deretter på
.
Programvareversjonen vises på TV-skjermen.
101NO
Endre innstillinger
Når mottakeren er i standbymodus, vises
"A. STANDBY" på skjermen hvis "Network
Standby" er satt til "On".
2 Velg enheten du vil slette, og trykk
deretter på
deretter på
.
• Off: Nettverksfunksjonen slås av
når mottakeren er i standbymodus.
Mottakeren bruker mer tid på å gjenoppta
driften når den slås på på nytt.
• On: Nettverksfunksjonen fungerer selv
når mottakeren er i standbymodus,
og gjenopptar driften når den styres
over nettverket.
System Settings-menyen
Bruke uten å koble til en TV
Du kan tilpasse innstillingene til mottakeren.
Du kan bruke denne mottakeren ved hjelp
av skjermpanelet selv om TV-en ikke er koblet
til mottakeren.
x Auto Standby
Lar deg angi når mottakeren skal bytte til
standbymodus automatisk når du ikke bruker
den, eller når det ikke er noen signaler som
sendes til mottakeren.
• ON: Bytter til standbymodus etter omtrent
30 minutter.
• OFF: Bytter ikke til standbymodus.
AMP
Merknader
• Denne funksjonen fungerer ikke i følgende tilfeller:
– Når inngangen "FM TUNER", "AM TUNER",
"SIRIUS", "HOME NETWORK" eller "MUSIC
SERVICES" er valgt.
– Når PARTY STREAMING-funksjonen brukes.
– Når programvaren til mottakeren oppdateres.
• Hvis du bruker den automatiske standbymodusen
og innsovningstimeren samtidig, prioriteres
innsovningstimeren.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
102NO
Bruke menyen på skjermpanelet
Trykk flere ganger på GUI MODE for
å velge "GUI OFF".
Mottakeren bytter til frontpanelskjermmodus.
1
2
3
Trykk på AMP.
4
Trykk på V/v flere ganger for
å velge parameteren du vil justere,
og trykk deretter på
eller b.
5
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket innstilling,
og trykk deretter på
.
Trykk på MENU.
Trykk på V/v flere ganger for
å velge ønsket meny, og trykk
deretter på
eller b.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på B eller RETURN/EXIT O.
Avslutte menyen
Trykk på MENU.
Obs!
Enkelte parametere og innstillinger kan se nedtonet
ut på skjermpanelet. Det betyr at de enten er
utilgjengelige eller faste og kan ikke endres.
Endre innstillinger
103NO
Oversikt over menyene
Alternativene nedenfor er tilgjengelige på alle menyer. Se side 103 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du navigerer gjennom menyer.
Meny
[Skjerm]
Parametre
[Skjerm]
Innstillinger for
automatisk
kalibrering
[<AUTO CAL>]
Automatisk kalibrering
(standard) [STANDARD]
Automatisk kalibrering
(tilpasset) [CUSTOM]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Nivåinnstillinger
[<LEVEL>]
Testtoneb) [TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Høyttalerinnstillinger
[<SPEAKER>]
104NO
Innstillinger
Standardinnstilling
ENGINEER
Nivå for venstre fronthøyttalerb) FL –10.0 dB til FL +10.0 dB
[FL LEVEL]
(intervaller på 0,5 dB)
FL 0 dB
Nivå for høyre fronthøyttalerb)
[FR LEVEL]
FR –10.0 dB til FR +10.0 dB
(intervaller på 0,5 dB)
FR 0 dB
Nivå for senterhøyttalerb)
[CNT LEVEL]
CNT –10.0 dB til CNT +10.0 dB
(intervaller på 0,5 dB)
CNT 0 dB
SL –10.0 dB til SL +10.0 dB
Nivå for venstre
surroundhøyttalerb) [SL LEVEL] (intervaller på 0,5 dB)
SL 0 dB
SR –10.0 dB til SR +10.0 dB
Nivå for høyre
surroundhøyttalerb) [SR LEVEL] (intervaller på 0,5 dB)
SR 0 dB
Nivå for bakre
SB –10.0 dB til SB +10.0 dB
surroundhøyttalerb) [SB LEVEL] (intervaller på 0,5 dB)
SB 0 dB
SBL –10.0 dB til SBL +10.0 dB
Nivå for venstre bakre
surroundhøyttalerb) [SBL LEVEL] (intervaller på 0,5 dB)
SBL 0 dB
Nivå for høyre bakre
SBR –10.0 dB til SBR +10.0 dB
surroundhøyttalerb) [SBR LEVEL] (intervaller på 0,5 dB)
SBR 0 dB
Nivå for venstre øvre
fronthøyttalerb) [LH LEVEL]
LH –10.0 dB til LH +10.0 dB
(intervaller på 0,5 dB)
LH 0 dB
Nivå for høyre øvre
fronthøyttalerb) [RH LEVEL]
RH –10.0 dB til RH +10.0 dB
(intervaller på 0,5 dB)
RH 0 dB
Nivå for subwooferb)
[SW LEVEL]
SW –10.0 dB til SW +10.0 dB
(intervaller på 0,5 dB)
SW 0 dB
Komprimering av dynamisk
rekkevidde [D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Høyttalermønster
[SP PATTERN]
5/2.1 til 2/0
(20 mønstre)
3/4.1
Størrelse på fronthøyttalereb)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Størrelse på senterhøyttalerb)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Størrelse på surroundhøyttalereb) LARGE, SMALL
[SUR SIZE]
LARGE
Meny
[Skjerm]
Innstillinger
Standardinnstilling
Størrelse på øvre
fronthøyttalereb) [FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Tilordning av bakre
surroundhøyttalerd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Avstand for venstre
fronthøyttalerb) [FL DIST.]
FL 1.00 m til FL 10.00 m
(FL 3’3" til FL 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
FL 3.00 m
(FL 9’10")
Avstand for høyre
fronthøyttalerb) [FR DIST.]
FR 1.00 m til FR 10.00 m
(FR 3’3" til FR 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
FR 3.00 m
(FR 9’10")
Avstand for senterhøyttalerb)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m til CNT 10.00 m
(CNT 3’3" til CNT 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
CNT 3.00 m
(CNT 9’10")
Avstand for venstre
surroundhøyttalerb)
[SL DIST.]
SL 1.00 m til SL 10.00 m
(SL 3’3" til SL 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
SL 3.00 m
(SL 9’10")
Avstand for høyre
surroundhøyttalerb)
[SR DIST.]
SR 1.00 m til SR 10.00 m
(SR 3’3" til SR 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
SR 3.00 m
(SR 9’10")
Avstand for bakre
surroundhøyttalerb)
[SB DIST.]
SB 1.00 m til SB 10.00 m
(SB 3’3" til SB 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
SB 3.00 m
(SB 9’10")
Avstand for venstre bakre
surroundhøyttalerb)
[SBL DIST.]
SBL 1.00 m til SBL 10.00 m
(SBL 3’3" til SBL 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
SBL 3.00 m
(SBL 9’10")
Avstand for høyre bakre
surroundhøyttalerb)
[SBR DIST.]
SBR 1.00 m til SBR 10.00 m
(SBR 3’3" til SBR 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
SBR 3.00 m
(SBR 9’10")
Avstand for venstre øvre
fronthøyttalerb)
[LH DIST.]
LH 1.00 m til LH 10.00 m
(LH 3’3" til LH 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
LH 3.00 m
(LH 9’10")
Avstand for høyre øvre
fronthøyttalerb)
[RH DIST.]
RH 1.00 m til RH 10.00 m
(RH 3’3" til RH 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
RH 3.00 m
(RH 9’10")
Avstand for subwooferb)
[SW DIST.]
SW 1.00 m til SW 10.00 m
(SW 3’3" til SW 32’9")
(intervaller på 0,1 m)e)
SW 3.00 m
(SW 9’10")
Avstandsenhet
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Crossover-frekvens for
fronthøyttalereg)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(intervaller på 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Crossover-frekvens for
senterhøyttalerg)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(intervaller på 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Endre innstillinger
Parametre
[Skjerm]
fortsettelse
105NO
Meny
[Skjerm]
Parametre
[Skjerm]
Innstillinger
Standardinnstilling
Crossover-frekvens for
surroundhøyttalereg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(intervaller på 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Crossover-frekvens for øvre
fronthøyttalereg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz til CROSS 200 Hz
(intervaller på 10 Hz)
CROSS 120 Hz
SurroundEffektnivåh)
innstillinger
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ-innstillinger
[<EQ>]
Bassnivå for fronthøyttalere
[BASS]
BASS –10 dB til BASS +10 dB
(intervaller på 1 dB)
BASS 0 dB
Diskantnivå for fronthøyttalere
[TREBLE]
TREBLE –10 dB til TREBLE +10 dB
(intervaller på 1 dB)
TREBLE 0 dB
Mottaksmodus for FM-kanal
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Gi navn til forhåndsinnstilte
kanaler [NAME IN]
Se "Gi navn til forhåndsinnstilte
kanaler (Name Input)" (side 57)
for å få mer informasjon.
Sirius-foreldrelåsi)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
LOCK OFF
Redigering av Sirius-låsekodei)
[CODE EDIT]
Se "Begrense tilgang til bestemte
kanaler (Parental Lock)" (side 61)
for å få mer informasjon.
0000
Sirius-antenneinnstillingi)
[SR ANT AIM]
Se "Kontrollere mottaksforholdene
(Antenna Aiming)" for å få mer
informasjon. (side 59).
Sirius-radio-IDi)
[SIRIUS ID]
Se "Kontrollere ID-nummer" (side
59) for å få mer informasjon.
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Synkroniserer lyd med
videoutganger [A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms til 300 ms
(intervaller på 10 ms)
0 ms
Språkvalg for digital sending
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Tilordning av digitale
lydinnganger [A. ASSIGN]
Se "Bruke lyd/bilder fra andre
innganger (Input Assign)" (side 86)
for å få mer informasjon.
Tunerinnstillinger
[<TUNER>]
Lydinnstillinger
[<AUDIO>]
Videoinnstillinger Oppløsning [RESOLUTION]
[<VIDEO>]
Tilordning av videoinnganger
[V. ASSIGN]
106NO
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Se "Bruke lyd/bilder fra andre
innganger (Input Assign)" (side 86)
for å få mer informasjon.
AUTO
Meny
[Skjerm]
Parametre
[Skjerm]
Innstillinger
Standardinnstilling
HDMIinnstillinger
[<HDMI>]
Kontroll for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Gjennomstrømming
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Lydutganger [AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Tilordning av HDMI-innganger Se "Tilordning av HDMI-innganger"
[H. ASSIGN]
(side 87) for å få mer informasjon.
Systeminnstillinger
[<SYSTEM>]
Automatisk standbymodus
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Gi navn til inngangene
[NAME IN]
Se "Gi navn til inngangen (Name
Input)" (side 48) for å få mer
informasjon.
STBY ON
a) Du kan bare velger denne parameteren etter at du har utført automatisk kalibrering.
b)
Avhengig av innstillingen for høyttalermønster kan det hende at enkelte parametere eller innstillinger
ikke er tilgjengelige.
c) xxx representerer en høyttalerkanal (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)
Du kan bare velge denne parameteren hvis "SP PATTERN" ikke er satt til en innstilling med bakre
surroundhøyttalere eller øvre fronthøyttalere (side 37).
e) Du kan bare justere avstanden i intervaller på 0,01 meter når du har utført automatisk kalibrering og lagret
måleresultatet.
f) "FEET" for amerikanske og canadiske modeller.
g) Du kan bare velger denne parameteren hvis høyttaleren er satt til "SMALL".
h)
Du kan bare velger denne parameteren hvis du velger "HD-D.C.S." som lydfelt.
i) Denne parameteren er bare tilgjengelig for amerikanske og canadiske modeller. Du kan bare velge
denne parameteren hvis SiriusConnect Home-tuneren er koblet til SIRIUS-kontakten på mottakeren.
Endre innstillinger
fortsettelse
107NO
Vise informasjon om
skjermpanelet
Skjermpanelet viser diverse informasjon
for mottakerstatusen, slik som lydfelt.
1 Velg inngangen du vil kontrollere
informasjonen for.
2 Trykk på AMP, og trykk deretter
på DISPLAY flere ganger.
Hver gang du trykker på DISPLAY,
endres skjermen slik:
Indeksnavn på inngangen* t Inngangen
du valgte t Lydfelt som er i bruk t
Volumnivå t Avspillingsinformasjon**
Når du lytter til FM- og AM-radio
Forhåndsinnstilt kanalnavn* t Frekvens
t Lydfelt som er i bruk t Volumnivå
Når du stiller inn en kanal fra SIRIUS
(Kun amerikanske og canadiske
modeller)
Kanalnavn t Kanalnummer t
Kategorinavn t Artistnavn/egenskap t
Sang-/programtittel t Forfatternavn t
Signalstyrke t Lydfelt som er i bruk t
Volumnivå
Når du mottar RDS-kringkastinger
(Kun europeiske og australske
modeller)
Programservicenavn eller forhåndsinnstilt
kanalnavn* t Frekvens, bånd og
forhåndsinnstilt nummer t Lydfelt
som er i bruk t Volumnivå
* Indeksnavnet vises bare når du har tilordnet ett til
inngangen eller den forhåndsinnstilte kanalen.
Indeksnavnet vises ikke når bare tomme
mellomrom er angitt eller det er det samme
som inngangsnavnet.
** Det kan hende at avspillingsinformasjon ikke
kan vises.
Obs!
Det kan hende at tegn eller merker ikke kan vises
for enkelte språk.
108NO
Tips
Du kan ikke bytte visning mens "GUI MODE" vises
på skjermpanelet. Trykk flere ganger på GUI MODE
for å velge "GUI OFF".
3
Bruke fjernkontrollen
Hvis det finnes mer enn én kode, prøver
du å angi kodene som gjelder for utstyret,
inkludert TV-en, til du finner en som
virker.
Bruk tabellene på side 110 til 113 for
å finne de numeriske kodene som gjelder
for utstyret.
Programmere fjernkontrollen
Du kan tilpasse fjernkontrollen slik at den
kan brukes med utstyret som er koblet til
mottakeren. Du kan til og med programmere
fjernkontrollen slik at den kan betjene utstyr
som ikke er fra Sony, og Sony-utstyr som
fjernkontrollen vanligvis ikke kan betjene.
Legg merke til følgende før du begynner:
– Du kan ikke endre innstillingene for
kildevalgsknappene TUNER, USB, HOME
NETWORK og MUSIC SERVICES.
– Fjernkontrollen kan bare betjene utstyr
som er kompatibelt med infrarøde trådløse
kontrollsignaler.
RM SET
UP
SHIFT
Kildevalgsknapper
TV
4
Trykk på ENT/MEM.
Når den numeriske koden er bekreftet,
blinker RM SET UP-indikatoren
langsomt to ganger og fjernkontrollen går
automatisk ut av programmeringsmodus.
Gjenta trinn 1 til 4 for
å programmere annet utstyr.
Obs!
Numeriske
knapper
Slik avbryter du
programmeringen
Trykk på RM SET UP i et hvilket som helst
trinn. Fjernkontrollen går automatisk ut av
programmeringsmodus.
Hold nede RM SET UP, og trykk
deretter på AV ?/1.
Slik aktiverer du et kildevalg etter
at du har programmert
RM SET UP-indikatoren blinker
langsomt.
Trykk på den programmerte knappen for
å aktivere det ønskede kildevalget.
Trykk på kildevalgsknappen for
utstyret du vil programmere.
Hvis du for eksempel vil programmere en
videospiller som er koblet til VIDEO 1kontaktene, trykker du på VIDEO 1.
RM SET UP- og SHIFT-indikatoren lyser.
Hvis programmeringen mislykkes,
kontrollerer du følgende:
• Hvis RM SET UP-indikatoren ikke lyser
i trinn 1, er batteriene snart tomme.
Bytt begge batteriene.
• Hvis RM SET UP-indikatoren blinker fem
ganger i rask rekkefølge når du angir den
numeriske koden, har det oppstått en feil.
Begynn på nytt fra trinn 1.
109NO
Bruke fjernkontrollen
2
Det er bare koder fra 500 til 599 som kan
brukes for TV-knappen.
RM SET UP-indikatoren slås av når du trykker på
en numerisk knapp.
ENT/MEM
1
Obs!
5
AV ?/1
Angi den numeriske koden med
de numeriske knappene.
De numeriske kodene for utstyr
og utstyrsprodusenter
Bruk de numeriske kodene i tabellene
nedenfor for å programmere utstyr som
ikke er fra Sony, og Sony-utstyr som
fjernkontrollen vanligvis ikke kan betjene.
Siden signalet som utstyret mottar fra
fjernkontrollen, varierer etter utstyrsmodell
og produksjonsår, kan det finnes mer enn
én kode for utstyret. Hvis du ikke klarer
å programmere fjernkontrollen ved hjelp
av en kode, prøver du de andre kodene.
Betjening av kassettspillere
Produsent
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Betjening av MD-spillere
Merknader
• De numeriske kodene er basert på den nyeste
informasjonen for hvert merke. Det er imidlertid
en sjanse for at utstyret ikke reagerer på enkelte
koder eller noen koder i det hele tatt.
• Det er ikke sikkert at alle kildevalgsknappene på
denne fjernkontrollen kan brukes med utstyret ditt.
Produsent
Kode(r)
SONY
301
DENON
302
Betjening av CD-spillere
Betjening av HDD-opptakere
Produsent
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
Produsent
SONY
DENON
104, 123
JVC
303
KENWOOD
304
Kode(r)
307, 308, 309
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Betjening av Blu-ray-spillere/opptakere
MAGNAVOX
111, 116
Produsent
Kode(r)
MARANTZ
116
SONY
310, 311, 312
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
335
PANASONIC
115
SAMSUNG
336
PHILIPS
116
LG
337
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
Betjening av PSX-enheter
YAMAHA
120, 121, 122
Produsent
Kode(r)
SONY
313, 314, 315
Betjening av DAT-spillere
Produsent
Kode(r)
SONY
203
PIONEER
219
110NO
Betjening av DVD-spillere
Betjening av TV-er
Produsent
Kode(r)
Produsent
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
FISHER
508, 545
SAMSUNG
416, 422
FUNAI
548
TOSHIBA
404, 421
FUJITSU
528
ZENITH
418, 420
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
ITT/NOKIA
521, 522
Betjening av DVD-opptakere
Produsent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
Kode(r)
J.C.PENNY
503, 510, 566
Betjening av en DVD/VCR COMBO
JVC
516, 552
Produsent
Kode(r)
KMC
517
411
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
SONY
Betjening av en DVD/HDD COMBO
Produsent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
fortsettelse
111NO
Bruke fjernkontrollen
NORDMENDE
Produsent
Kode(r)
Betjening av videospillere
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
Produsent
Kode(r)
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SONY
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
FISHER
717, 720
722, 730
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
SCOTT
503, 566
GENERAL ELECTRIC
(GE)
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
ITT/NOKIA
717
SYLVANIA
503, 518, 566
JVC
726, 727, 728, 736
THOMSON
530, 537, 547, 549
MAGNAVOX
730, 731, 738
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
729, 730, 731
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
PHILIPS
YORK
566
PIONEER
729
ZENITH
542, 543, 567
RCA/PROSCAN
GE
503, 509, 510, 544
722, 729, 730, 731,
741, 747
LOEWE
515, 534, 556
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
VIZIO
576, 577
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
Betjening av laserdiskspillere
TOSHIBA
747, 756
Produsent
Kode(r)
SONY
601, 602, 603
* Hvis en AIWA-videospiller ikke reagerer på
kodene for AIWA, angir du en kode for Sony
i stedet.
PIONEER
606
Betjening av video-CD-spillere
Produsent
Kode(r)
SONY
605
112NO
Betjening av satellittunere
Produsent
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar / Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Tilbakestille fjernkontrollen
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
RM SET UP-indikatoren blinker
tre ganger.
Betjening av kabelbokser
Kode(r)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
2
Slipp opp alle knapper.
Alt innholdet i fjernkontrollminnet
(det vil si alle de programmerte dataene)
slettes.
Bruke fjernkontrollen
Produsent
Hold nede ?/1 mens du holder
nede MASTER VOL – eller 2 –,
og trykk deretter på AV ?/1.
113NO
Om plassering
Ytterligere informasjon
Forholdsregler
Om sikkerhet
Hvis et tungt objekt eller væske skulle falle
på kabinettet, må du trekke ut strømkontakten
for mottakeren og la kvalifisert personell
kontrollere den før du bruker den igjen.
Om strømkilder
• Før du bruker mottakeren, må du
kontrollere at driftsspenningen er identisk
med strømforsyningen.
Driftsspenningen er angitt på navneplaten
på baksiden av mottakeren.
• Enheten er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
• Hvis du ikke skal bruke mottakeren på en
lang stund, må du koble mottakeren fra
stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• (kun amerikanske og canadiske modeller)
Én kontaktpinne på pluggen er bredere enn
den andre av sikkerhetshensyn og passer
bare til hullene i stikkontakten på én måte.
Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt inn
i stikkontakten, må du ta kontakt med
forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av kvalifisert
personell.
Om varmeakkumulering
Selv om mottakeren blir varm når den
er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på denne
mottakeren, øker temperaturen betraktelig
øverst, på siden og nederst i kabinettet.
For å unngå å brenne deg må du ikke
berøre kabinettet.
114NO
• Plasser mottakeren på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge
mottakerens levetid.
• Ikke plasser mottakeren nær varmekilder
eller der den kan bli utsatt for direkte sollys,
mye støv eller mekaniske støt.
• Ikke plasser noe oppå kabinettet som kan
blokkere ventilasjonsåpningene og føre til
at mottakeren ikke fungerer som den skal.
• Ikke plasser mottakeren nær utstyr som
en TV, videospiller eller kassettspiller.
(Hvis mottakeren brukes sammen med
en TV, videospiller eller kassettspiller og
den plasseres for nær dette utstyret, kan det
oppstå støy og føre til dårligere bildekvalitet.
Dette er spesielt sannsynlig hvis du bruker
en innendørs antenne. Vi anbefaler derfor
at du bruker en utendørs antenne.)
• Vær forsiktig når du plasserer mottakeren
på underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller poleringsmiddel,
da dette kan føre til flekker på eller
misfarging av overflaten.
Om drift
Før du kobler til annet utstyr, må du huske
å slå av og koble fra mottakeren.
Om rengjøring
Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en myk klut som er lett fuktet med et
mildt vaskemiddel. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler,
som for eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående mottakeren
eller problemer med den, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker mottakeren, kan du prøve
å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen. Hvis problemet
vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste
Sony-forhandler. Vær oppmerksom på at hvis
servicepersonell bytter noen deler under
reparasjonen, kan de beholde disse delene.
Strømforsyning
Mottakeren slås av automatisk.
• "Auto Standby" er satt til "ON" (side 102).
• Innsovningstimeren er aktivert (side 15).
Lyd
Flerkanals lyd av typen Dolby Digital,
DTS eller DTS 96/24 gjengis ikke.
• Kontroller at for eksempel DVD-en
du spiller av, er spilt inn i Dolby Digitaleller DTS-formatet.
• Når du kobler DVD-spilleren eller annet
utstyr til de digitale inngangskontaktene
på denne mottakeren, må du kontrollere
at det tilkoblede utstyrets innstilling
for digital lydutgang er tilgjengelig.
• Sett "Audio Out" til "AMP" på HDMI
Settings-menyen.
• Når lydformatet DTS 96/24 ikke gjengis,
setter du kalibreringstypen til "Off" og
foretar en ny automatisk kalibrering
(side 43).
fortsettelse
115NO
Ytterligere
informasjon
Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.
• Kontroller at du har valgt lydfeltet for film
eller musikk (side 64 eller 65).
• Lydfeltene fungerer ikke når
Signaler av typen DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio eller
Dolby TrueHD med en samplingsfrekvens
på mer enn 48 kHz mottas.
Du hører ingen lyd eller bare en svært lav
lyd fra bestemte høyttalere.
• Koble et sett hodetelefoner til PHONESkontakten for å bekrefte at lyden overføres
til hodetelefonene. Hvis bare én kanal
overføres til hodetelefonene, kan det være
at utstyret ikke er koblet ordentlig til
mottakeren. Kontroller at alle ledningene
er satt skikkelig inn i kontaktene både
på mottakeren og utstyret. Hvis begge
kanalene overføres til hodetelefonene,
kan det være at fronthøyttaleren ikke
er koblet ordentlig til mottakeren.
Kontroller tilkoblingen til
fronthøyttaleren du ikke hører lyd fra.
• Kontroller at du har koblet til både Log R-kontaktene på analogt utstyr.
Analogt utstyr krever at du kobler til
både L- og R-kontaktene. Bruk en
lydkabel (medfølger ikke).
• Juster høyttalernivået (side 92).
• Kontroller at senter-/
omgivelseslydhøyttalerne er satt til enten
"Small" eller "Large".
• Kontroller at du bruker riktige
høyttalerinnstillinger for oppsettet ditt ved
hjelp av Auto Calibration-menyen eller
"SP Pattern" på Speaker Settings-menyen.
Deretter bruker du "Test Tone" på Speaker
Settings-menyen for å kontrollere at lyden
overføres riktig til hver høyttaler.
• Enkelte plater har ikke noen Dolby Digital
Surround EX-etikett selv om emballasjen
er utstyrt med Dolby Digital Surround EXlogoer.
• Kontroller at basshøyttaleren er ordentlig
koblet til.
• Kontroller at du har slått på
basshøyttaleren.
• Det kan være at det ikke kommer lyd fra
basshøyttaleren, men dette avhenger av
det valgte lydfeltet.
• Når alle høyttalerne er satt til "Large" og
"NEO6 CIN" eller "NEO6 MUS" er valgt,
kommer det ikke lyd fra basshøyttaleren.
Det kommer ikke lyd fra et bestemt utstyr.
• Kontroller at utstyret er koblet til
lydinngangskontaktene for det aktuelle
utstyret på riktig måte.
• Kontroller at alle ledningene som brukes
for tilkoblingen, er satt skikkelig inn
i kontaktene både på mottakeren og
utstyret.
• Kontroller INPUT MODE (side 85).
• Kontroller "Audio Out"-innstillingen på
HDMI Settings-menyen (side 98).
• Kontroller at utstyret er koblet til HDMIkontakten for det aktuelle utstyret på riktig
måte.
• Du kan ikke lytte til Super Audio CD-er
med en HDMI-tilkobling.
• Du må kanskje konfigurere HDMIinnstillingen for utstyret, men dette
avhenger av avspillingsutstyret. Se
bruksanvisningen som fulgte med
hvert utstyr.
• Pass på at du bruker en High Speed
HDMI-kabel for lyd eller bilder, spesielt
for overføringer av typen 1080p,
Deep Colour eller 3D.
• Det kan være at det ikke kommer lyd fra
mottakeren mens det grafiske
brukergrensesnittet vises på TV-skjermen.
Trykk på GUI MODE for å velge
"GUI OFF".
• Kontroller at den valgte digitale
lydinngangskontakten ikke har blitt
tilordnet andre inngangskilder
(side 86).
• Kontroller at "A. DIRECT" ikke brukes.
Du hører ingen lyd eller bare en svært lav
lyd uansett hvilket utstyr du velger.
• Kontroller at alle ledningene er satt inn
i riktig inngangs-/utgangskontakt på
mottakeren, høyttalerne og utstyret.
• Kontroller at både mottakeren og alt
utstyret er slått på.
• Kontroller at MASTER VOLUMEkontrollen ikke er satt til "VOL MIN".
• Kontroller at SPEAKERS ikke er satt til
"SPK OFF" (side 38).
116NO
• Kontroller at det ikke er koblet
hodetelefoner til mottakeren.
• Trykk på MUTING eller
på
fjernkontrollen for å slå av
dempefunksjonen.
• Prøv å trykke på kildevalgsknappen på
fjernkontrollen eller vri på INPUT
SELECTOR på mottakeren for å velge
ønsket utstyr (side 46).
• Mottakerens beskyttelsesenhet har blitt
aktivert. Slå av mottakeren, korriger
kortslutningsproblemet og slå på
strømmen igjen.
Kraftig summing eller støy kan høres.
• Kontroller at høyttalerne og utstyret er
ordentlig koblet til.
• Kontroller at ledningene ikke ligger
i nærheten av transformatorer eller
motorer, og at de
ligger minst tre meter fra TV-er eller
fluorescerende lys.
• Flytt lydutstyret bort fra TV-en.
• Pluggene og kontaktene er skitne. Tørk av
dem med en klut som er lett fuktet med
alkohol.
Lyden fra venstre og høyre høyttaler er
ubalansert eller reversert.
• Kontroller at høyttalerne og utstyret er
ordentlig koblet til.
• Juster lydnivåparameterne på Speaker
Settings-menyen.
Det kommer ikke lyd fra TV-en når
mottakeren er i standbymodus.
• Når mottakeren går inn i standbymodus,
kommer lyden fra HDMI-komponenten
du valgte før du slo av mottakeren forrige
gang. Hvis du bruker annet utstyr, spiller
du av via utstyret og foretar en
ettrykksavspilling eller slår på mottakeren
for å velge ønsket HDMI-utstyr.
• Kontroller at "Pass Through" er satt til
"ON" på HDMI Settings-menyen hvis du
kobler til utstyr som ikke er kompatibelt
med mottakerens "BRAVIA" Syncfunksjon (side 98).
Det kommer ikke lyd fra mottakeren
og TV-høyttalerne.
• Kontroller "Audio Out"-innstillingen
på HDMI Settings-menyen (side 98).
• Kontroller at utstyret er koblet til
HDMI-kontakten for det aktuelle
utstyret på riktig måte.
• Du kan ikke lytte til Super Audio CDer med en HDMI-tilkobling.
• Du må kanskje konfigurere HDMIinnstillingen for utstyret, men dette
avhenger av avspillingsutstyret. Se
bruksanvisningen som fulgte med
hvert utstyr.
• Pass på at du bruker en High Speed
HDMI-kabel for lyd eller bilder, spesielt
for overføringer av typen 1080p,
Deep Colour eller 3D.
• Det kan være at det ikke kommer lyd
fra mottakeren mens det grafiske
brukergrensesnittet vises på TV-skjermen.
Trykk på GUI MODE for å velge
"GUI OFF".
• Kontroller at TV-en er kompatibel med
funksjonen for lydkontroll på systemet.
• Hvis TV-en ikke har funksjonen for
lydkontroll på systemet, setter du
"Audio Out"-innstillingene på HDMI
Settings-menyen til
– "TV+AMP" hvis du vil lytte til lyden
fra TV-høyttalerne og mottakeren.
– "AMP" hvis du vil lytte til lyden fra
mottakeren.
• Når du kobler mottakeren til et
videoutstyr (projektor osv.), kan det være
at det ikke kommer lyd fra mottakeren.
I så fall velger du "AMP".
• Hvis du ikke hører lyd fra utstyret som er
koblet til mottakeren, når TV er valgt som
kilde på mottakeren.
– Pass på å endre mottakerens kildevalg
til HDMI når du vil se et program på
utstyret som er koblet til mottakeren
via en HDMI-tilkobling.
– Bytt TV-kanal når du vil se på TV.
– Pass på å velge riktig utstyr eller ønsket
kilde når du vil se et program på
utstyret som er koblet til TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil ha
informasjon om hvordan du gjør dette.
Du kan ikke ta opp.
• Kontroller at utstyret er koblet til på
riktig måte.
• Velg kildeutstyret med
kildevalgsknappene (side 46).
MULTI CHANNEL DECODING-indikatoren
lyser ikke blått.
• Kontroller at avspillingskomponenten
er koblet til en digitalkontakt og at riktig
kilde er valg på mottakeren.
• Kontroller at inngangskilden for
programvaren som spilles av, er
kompatibel med flerkanalsformatet.
• Kontroller at innstillingene for
avspillingskomponenten er satt til
flerkanalslyd.
• Kontroller at den valgte digitale
lydinngangskontakten ikke er tilordnet
andre inngangskilder, i "Input Assign"
på Input Option-menyen (side 86).
117NO
Ytterligere
informasjon
Lyden og bildet er ikke synkronisert.
• Kontroller at PARTY STREAMINGfunksjonen ikke brukes. Vil du avslutte
PARTY-funksjonen, trykker du på SHIFT
og holder deretter nede PARTY til
"CLOSE PARTY" vises. Se side 77 for
å få mer informasjon.
Bilde
Det vises ikke noe bilde på TV-en.
• Velg riktig inngangskilde med
kildevalgsknappene.
• Sett TV-en i riktig inngangsmodus.
• Flytt lydutstyret bort fra TV-en.
• Tilordne utstyrets videoinnganger
på riktig måte.
• Inngangssignalet skal være det samme
som inngangsfunksjonen når du
oppkonverterer et inngangssignal
med denne mottakeren (side 31).
• Når du kobler til med en HDMI-DVIkonverteringskabel, kan det være at bildet
ikke vises riktig.
• Kontroller at kablene er ordentlig koblet
til utstyret.
• Du må kanskje konfigurere utstyret,
men dette avhenger av avspillingsutstyret.
Se bruksanvisningen som fulgte med hvert
utstyr.
• Pass på at du bruker en High Speed
HDMI-kabel for lyd eller bilder,
spesielt for overføringer av typen 1080p,
Deep Colour eller 3D.
Det vises ikke noe 3D-bilde på TV-en.
• Det kan hende at 3D-bilder ikke vises,
men dette avhenger av TV-en eller
videoutstyret du har. Kontroller hvilke
3D-bildeformater som støttes av
mottakeren (side 126).
Det vises ikke noe bilde på TV-en når
mottakeren er i standbymodus.
• Når mottakeren går inn i standbymodus,
kommer bildet fra HDMI-komponenten
du valgte før du slo av mottakeren forrige
gang. Hvis du bruker annet utstyr,
spiller du av via utstyret og foretar en
ettrykksavspilling eller slår på mottakeren
for å velge ønsket HDMI-utstyr.
• Kontroller at "Pass Through" er satt til
"ON" på HDMI Settings-menyen hvis du
kobler til utstyr som ikke er kompatibelt
med mottakerens "BRAVIA" Syncfunksjon (side 98).
118NO
Bildet fra COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT er forvrengt/av dårlig kvalitet.
• Oppløsningen til utgangssignalene fra
kontaktene for COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT støttes kanskje ikke
av TV-en din. I så fall velger du riktig
oppløsning på mottakeren (side 97).
Du kan ikke ta opp.
• Kontroller at utstyret er koblet til
på riktig måte.
• Velg kildeutstyret med
kildevalgsknappene (side 46).
GUI-menyen vises ikke på TV-skjermen.
• Trykk flere ganger på GUI MODE for
å velge "GUI ON". Trykk på MENU
hvis GUI-menyen fremdeles ikke vises
på TV-skjermen.
• Kontroller at TV-en er koblet til på riktig
måte.
• Oppløsningen til utgangssignalene fra
videokontaktene støttes kanskje ikke
av TV-en din. I så fall velger du riktig
oppløsning på mottakeren (side 97).
Tuner
Kvaliteten på FM-signalene er dårlig.
• Bruk en koaksialkabel på 75 ohm
(medfølger ikke) for å koble mottakeren
til en utendørs FM-antenne som vist
nedenfor.
Utendørs FM-antenne
Mottaker
Radiostasjoner kan ikke stilles inn.
• Kontroller at antennen er ordentlig koblet
til. Juster antennen og koble til en ekstern
antenne om nødvendig.
• Hold satellittradioantennen unna
høyttalerledningene og strømledningen
for å unngå forstyrrelser.*
• Signalet fra stasjonene er for svakt når
du bruker automatisk innstilling.
Still inn stasjonene direkte.
• Kontroller at du har stilt inn
innstillingsskalaen riktig (når du stiller
inn AM-stasjoner direkte) (side 56).
• Det finnes ingen forhåndsinnstilte
stasjoner, eller de forhåndsinnstilte
stasjonene har blitt slettet (når du stiller
inn ved hjelp av forhåndsinnstilte
stasjoner). Forhåndsinnstill stasjonene
(side 56).
• Trykk på AMP og deretter flere ganger
på DISPLAY på fjernkontrollen for
å vise frekvensen på skjermpanelet.
Mottakeren kan ikke motta
satellittkanaler i det hele tatt.*
• Mottaksforholdene er dårlige. Flytt
antennen til et sted med bedre
mottaksforhold.
• Kontroller at du abonnerer på den
ønskede satellittradiotjenesten (side 58).
RDS fungerer ikke.**
• Kontroller at du har stilt inn en FM RDSstasjon.
• Velg en FM-stasjon med sterkere signaler.
* Bare amerikanske og canadiske modeller.
** Bare europeiske og australske modeller.
Lyden er forvrengt.
• Trykk flere ganger på MASTER VOL –
eller 2 – på fjernkontrollen.
• Sett "EQ"-innstillingen på iPhone-/iPodenheten til "Off" eller "Flat".
iPhone-/iPod-enheten kan ikke lades.
• Kontroller at mottakeren er slått på.
• Kontroller at iPhone-/iPod-enheten
er ordentlig koblet til.
iPhone-/iPod-enheten kan ikke betjenes.
• Kontroller at du har tatt iPhone-/iPodenheten ut av det beskyttende etuiet.
• Det kan ta litt tid å starte avspillingen, men
dette avhenger av innholdet på iPhone-/
iPod-enheten.
• Koble fra iPhone-/iPod-enheten og koble
den til igjen.
• Du bruker en iPhone-/iPod-enhet som
ikke støttes. Se "Kompatible iPod/iPhonemodeller" (side 49) hvis du vil se de
støttede enhetstypene.
Ringevolumet til iPhone-enheten
endres ikke.
• Juster ringevolumet med kontrollene
på iPhone-enheten.
USB-enhet
Bruker du en USB-enhet som støttes?
• Hvis du kobler til en USB-enhet som
ikke støttes, kan disse feilene oppstå.
Se "Kompatible USB-enheter" (side 52)
hvis du vil se de støttede enhetstypene.
– USB-enheten gjenkjennes ikke.
– Fil- eller mappenavn vises ikke på
mottakeren.
– Du kan ikke spille av.
– Lyden "hopper".
– Du hører støy.
– Lyden er forvrengt.
fortsettelse
119NO
Ytterligere
informasjon
Den ønskede RDS-informasjonen vises
ikke.**
• Tjenesten kan være midlertidig
utilgjengelig. Kontakt radiostasjonen
og spør om de faktisk tilbyr den aktuelle
tjenesten.
iPhone/iPod
Du hører støy, "hopping" eller
forvrengt lyd.
• Slå av mottakeren og koble til USBenheten på nytt, og slå deretter
på mottakeren.
• Støyen kommer fra selve musikkdataene,
eller lyden er forvrengt.
USB-enheten kan ikke kobles til
porten
(USB).
• USB-enheten er koblet til feil vei.
Koble til USB-enheten riktig vei.
Meldingen "Reading" vises lenge, eller
det tar lang tid før avspillingen starter.
• Leseprosessen kan ta lang tid i disse
tilfellene.
– Det er mange mapper eller filer
på USB-enheten.
– Filstrukturen er svært komplisert.
– Minnekapasiteten er svært stor.
– Det interne minnet er fragmentert.
Vi anbefaler derfor at du følger disse
retningslinjene.
– Totalt antall mapper på USB-enheten:
100 eller færre (inkludert "ROOT"mappen)
– Totalt antall filer per mappe: 100 eller
færre.
Visningsfeil.
• Dataene som er lagret på USB-enheten,
kan ha blitt ødelagt.
• Denne mottakeren kan vise disse tegnene:
– Store bokstaver (A til Z)
– Små bokstaver (a til z)
– Sifre (0 til 9)
– Symboler (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Det kan være at andre tegn ikke vises
som de skal.
USB-enheten gjenkjennes ikke.
• Slå av mottakeren og koble deretter fra
USB-enheten. Slå på mottakeren igjen
og koble til USB-enheten på nytt.
• Koble til en USB-enhet som støttes
(side 52).
• USB-enheten fungerer ikke som den skal.
Se bruksanvisningen for USB-enheten
hvis du vil ha informasjon om hvordan
du løser dette problemet.
Avspillingen starter ikke.
• Slå av mottakeren og koble til
USB-enheten på nytt, og slå deretter
på mottakeren.
• Koble til en USB-enhet som støttes
(side 52).
• Trykk på N for å starte avspillingen.
Lydfiler kan ikke spilles av.
• MP3-filer i formatet MP3 PRO kan ikke
spilles av.
• Lydfilen er en flerspors lydfil.
• Enkelte AAC-filer kan kanskje ikke spilles
av på riktig måte.
• WMA-filer i formatene Windows Media
Audio Lossless og Professional kan ikke
spilles av.
• Det er ikke støtte for USB-enheter som
er formatert med andre filsystemer enn
FAT16 eller FAT32.*
• Hvis du bruker en partisjonert USB-enhet,
kan du bare spille av lydfiler på den første
partisjonen.
• Filer ned til åttende mappenivå kan spilles
av (inkludert "ROOT"-mappen).
• Det er mer enn 100 mapper (inkludert
"ROOT"-mappen).
• Det er mer enn 100 filer i en mappe.
• Filer som for eksempel er krypterte eller
passordbeskyttede, kan ikke spilles av.
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32,
men enkelte USB-enheter støtter kanskje
ikke disse FAT-versjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller
kontakter produsenten.
120NO
Nettverkstilkobling
Det vises en feilmelding.
• Kontroller feiltypen. Se "Liste over
nettverksfunksjonsmeldinger" (side 79).
Mottakeren kan ikke koble til nettverket.
• Kontroller nettverksstatusen.
Se "Kontrollere nettverksinformasjonen"
(side 99), og velg deretter "Connection"
i trinn 2.
Hvis "No Connection" vises, konfigurerer
du nettverkstilkoblingen på nytt (side 69).
• Kontroller at ruteren er slått på.
Kan ikke betjene mottakeren med Media
Remote-enheten.
• Det kan ta lang tid for mottakeren å koble
seg til nettverket etter at du slår den på.
Vent litt, og prøv deretter å bruke Media
Remote-enheten på nytt.
• Kontroller at "Network Standby" er satt til
"On" på Network Settings-menyen, slik at
du kan bruke Media Remote-enheten
straks du har slått på mottakeren.
Du kan ikke velge Network Settingsmenyen.
• Kontroller at funksjonen Home Network
eller Music Services er valgt.
• Vent litt etter at du slår på mottakeren,
og velg deretter Network Settings-menyen
på nytt.
Hjemmenettverk
Mottakeren kan ikke koble til nettverket.
• Kontroller at ruteren er slått på.
• Kontroller at serveren er slått på.
• Nettverksinnstillingene på mottakeren
kan være feil. Kontroller
nettverksstatusen. Se "Kontrollere
nettverksinformasjonen" (side 99), og velg
deretter "Connection" i trinn 2.
Hvis "No Connection" vises, konfigurerer
du nettverkstilkoblingen på nytt (side 69).
• Serveren kan være ustabil. Start den
på nytt.
• Kontroller at mottakeren og serveren
er koblet til ruteren på riktig måte.
• Kontroller at serveren er stilt inn riktig
(side 69). Kontroller at mottakeren
er registrert hos serveren og tillater
direkteavspilling av musikk fra serveren.
• Hvis ICF-funksjonen (Internet
Connection Firewall) er aktivert
på datamaskinen, kan dette hindre
mottakeren i å koble til datamaskinen
(bare når datamaskinen din brukes som
en server). Du må kanskje endre
brannmurinnstillingene for at mottakeren
skal kunne koble seg til. (Hvis du vil ha
mer informasjon om hvordan du endrer
brannmurinnstillingene, ser du
bruksanvisningen som fulgte med
datamaskinen din.)
• Hvis du har initialisert mottakeren eller
foretatt en systemgjenoppretting på
serveren, angir du nettverksinnstillingene
på nytt (side 69).
fortsettelse
121NO
Ytterligere
informasjon
Serveren (for eksempel en datamaskin)
vises ikke i serverlisten. ("No Server" vises
på TV-skjermen.)
• Du kan ha slått på mottakeren før du slo på
serveren. Oppdater serverlisten (side 72).
• Kontroller at ruteren er slått på.
• Kontroller at serveren er slått på.
• Kontroller at serveren er stilt inn riktig
(side 69). Kontroller at mottakeren
er registrert hos serveren og tillater
direkteavspilling av musikk fra serveren.
• Kontroller at mottakeren og serveren
er koblet til ruteren på riktig måte.
Kontroller nettverksinnstillingsinformasjonen (side 99).
Du kan ikke spille av lyd på vanlig måte.
• Avspilling i tilfeldig rekkefølge er valgt.
Trykk på SHIFT, og trykk deretter flere
ganger på SHUFFLE til "SHUF" ikke vises
lenger.
Avspillingen starter ikke, eller den går
ikke automatisk til neste spor eller fil.
• Kontroller at lydfilen du prøver å spille av,
er i et format som støttes av denne
mottakeren (side 73).
• WMA-filer med DRM-kopibeskyttelse
kan ikke spilles av.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du kontrollerer kopibeskyttelsen til
en WMA-fil, ser du side 74.
Lyden "hopper" under avspilling.
• Datamaskinen kan kjøre mange
programmer når du bruker den som
en server. Hvis antivirusprogramvare er
aktivert på datamaskinen, deaktiverer du
programvaren, ettersom den bruker store
mengder systemressurser.
• Det er kanskje ikke mulig å spille av spor
når mer enn én enhet brukes samtidig,
men dette avhenger av nettverksmiljøet.
Slå av eventuelle andre enheter for at
mottakeren skal kunne spille av spor.
"Cannot Play" vises.
• Du kan ikke spille av andre filer enn
lydfiler.
• Kontroller at serveren er stilt inn riktig
(side 69). Kontroller at mottakeren er
registrert hos serveren og tillater
direkteavspilling av musikk fra serveren.
• Kontroller om lydfilen på serveren
har blitt ødelagt eller slettet. Se
bruksanvisningen som fulgte
med serveren.
• Du kan ikke spille av disse sporene:
– Et spor som bryter
avspillingsrestriksjonene.
– Et spor med ugyldig
opphavsrettsinformasjon.
– Et spor du har kjøpt fra en musikkbutikk
på Internett som ikke tillater
direkteavspilling over hjemmenettverk.
– Et spor i et format som ikke støttes
av mottakeren (side 73).
122NO
• Kontroller at det valgte sporet ikke har
blitt slettet fra serveren. Velg et annet spor
hvis det har blitt slettet.
• Kontroller at ruteren er slått på.
• Kontroller at serveren er slått på.
• Serveren kan være ustabil. Start den
på nytt.
• Kontroller at mottakeren og serveren
er koblet til ruteren på riktig måte.
"No Track" vises.
• Hvis det ikke er noen spor eller mapper
i den valgte mappen, kan du ikke åpne
mappen og vise innholdet.
Du kan ikke spille av et kopibeskyttet spor
i formatet WMA.
• Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du kontrollerer kopibeskyttelsen til
en WMA-fil, ser du side 74.
Du kan ikke velge et spor du har valgt før.
• Sporinformasjonen på serveren kan
ha blitt endret. Velg serveren på nytt
i serverlisten (side 72).
Enheter i hjemmenettverket kan ikke
kobles til mottakeren.
• "Network Standby" kan være satt til "Off".
Slå på mottakeren eller sett "Network
Standby" til "On" (side 101).
• Kontroller at nettverket er riktig
konfigurert. Hvis det ikke er det, kan
ikke tilkoblingen opprettes (side 99).
• Enheten i enhetslisten er satt til
"Not Allow" (side 100), eller enheten
er ikke lagt til i enhetslisten (side 100).
• Det er angitt en grense på maksimalt
20 enheter som kan kobles til. Slett
unødvendige enheter fra enhetslisten,
og sett deretter "Auto Access"
til "Allow" (side 100).
• Mottakerens serverfunksjonalitet
deaktiveres midlertidig hvis den
utfører noen av disse handlingene.
– Spiller av et spor som er lagret
på serveren (mottakeren fungerer
som en avspillingsenhet)
– Oppdaterer programvaren
Mottakeren kan ikke slås på automatisk
når enheter i nettverket kobler seg til den.
• Selve mottakeren støtter ikke standarden
Wake-on-LAN. Mottakeren kan derfor
ikke slås på via Wake-on-LAN når
"Network Standby" er satt til "Off".
Sett "Network Standby" til "On", slik at
mottakeren kan reagere på forespørsler
fra andre enheter i nettverket (side 101).
Enheter i nettverket kan ikke slå på
mottakeren.
• Mottakeren kan ikke slås på via Wake-onLAN-oppstartsforespørsler fra andre
enheter i et nettverk.
Mottakeren kan ikke spille av sporet som
PARTY-verten spiller av for øyeblikket.
• PARTY-verten spiller av et spor i et
lydformat som ikke støttes av mottakeren.
• Det kan ta litt tid før du hører lyden fra
avspillingen.
Mottakeren blir med i feil PARTY.
• Hvis det er mer enn ett aktivt PARTY
når mottakeren blir med, kan det være
at mottakeren ikke kan bli med i ønsket
PARTY. Lukk de andre PARTY-ene,
og bli deretter med i ønsket PARTY.
Musikktjenester
Fjernkontroll
Fjernkontrollen fungerer ikke.
• Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på mottakeren.
• Fjern eventuelle hindringer mellom
fjernkontrollen og mottakeren.
• Er batteriene i fjernkontrollen nesten
tomme, bytter du ut alle batteriene
med nye.
• Kontroller at du velger riktig kilde
på fjernkontrollen.
• Når du betjener programmert utstyr fra
andre produsenter enn Sony, kan det være
at fjernkontrollen ikke fungerer som den
skal, men dette avhenger av
utstyrsmodellen og -produsenten.
Annet
Funksjonen Kontroll for HDMI
fungerer ikke.
• Kontroller HDMI-tilkoblingen (side 23, 24).
• Kontroller at "Ctrl for HDMI" er satt til
"ON" på HDMI Settings-menyen.
• Kontroller at det tilkoblede utstyret er
kompatibelt med funksjonen Kontroll
for HDMI.
• Kontroller innstillingene for Kontroll
for HDMI på det tilkoblede utstyret.
Se bruksanvisningen som fulgte med
det tilkoblede utstyret.
• Når "Ctrl for HDMI" er satt til "OFF",
fungerer ikke "BRAVIA" Sync ordentlig,
selv om utstyret er koblet til HDMI
IN-kontakten.
fortsettelse
123NO
Ytterligere
informasjon
Du kan ikke koble mottakeren til
en tjeneste.
• Kontroller at ruteren er slått på.
• Kontroller nettverksstatusen.
Se "Kontrollere nettverksinformasjonen"
(side 99), og velg deretter "Connection"
i trinn 2. Hvis "No Connection" vises,
konfigurerer du nettverkstilkoblingen
på nytt (side 69).
• Hvis Internett-abonnementet ditt
begrenser Internett-tilgang til én enhet om
gangen, får ikke denne enheten tilgang til
Internett når en annen enhet allerede er
koblet til. Hør med operatøren eller
tjenesteleverandøren din.
• Utstyrstypene og antall enheter som kan
betjenes via "BRAVIA" Sync, er begrenset
i henhold til HDMI CEC-standarden som
beskrevet nedenfor.
– Opptaksutstyr (Blu-ray-opptaker,
DVD-opptaker osv.): opptil tre enheter
– Avspillingsutstyr (Blu-ray-spiller,
DVD-spiller osv.): opptil tre enheter
– Tunerrelatert utstyr: opptil fire enheter
– AV-mottaker (lydanlegg): én enhet
TV-ens fjernkontroll kan ikke brukes til
å betjene det tilkoblede utstyret når du
bruker funksjonen Kontroll for HDMI.
• Du må kanskje konfigurere det tilkoblede
utstyret og TV-en, men dette avhenger av
utstyret og TV-en. Se bruksanvisningen
som fulgte med hvert utstyr og TV-en.
• Endre kildevalget på mottakeren til
HDMI-inngangen som er koblet til
utstyret.
Feilmeldinger
Det vises en melding på skjermpanelet hvis det
oppstår en feil. Meldingen informerer deg om
systemtilstanden. Hvis et problem vedvarer,
tar du kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
PROTECTOR
Feil strømstyrke sendes til høyttalerne,
eller mottakeren er tildekket og
ventilasjonsåpningene blokkert.
Mottakeren slås av automatisk
etter noen sekunder. Kontroller
høyttalertilkoblingen og slå på
strømmen igjen.
USB FAIL
Det er registrert overstrøm fra porten
(USB). Mottakeren slås av automatisk etter
noen sekunder. Kontroller iPhone-/iPodeller USB-enheten, koble den deretter fra
og slå på strømmen igjen.
Får du andre meldinger, ser du "Meldingsliste
etter automatisk kalibreringsmåling" (side 42),
"iPhone/iPod-meldingsliste" (side 51), "USBmeldingsliste" (side 54), "Meldingsliste for
satellittradio" (side 63) og "Liste over
nettverksfunksjonsmeldinger" (side 79).
Tømme minnet
Referanseavsnitt
Slette
Se
Alle innstillingene i minnet
side 36
Egendefinerte lydfelt
side 68
Om kundestøtteinformasjon
Se følgende webområde hvis du vil ha
den nyeste informasjonen om mottakeren.
For kunder i USA:
http://www.esupport.sony.com/
For kunder i Canada:
(Engelsk)
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
(Fransk)
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
For kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
For kunder i Australia:
http://www.sony-asia.com/support
124NO
1)
Spesifikasjoner
LYD- OG STRØMSPESIFIKASJONER
UTGANGSEFFEKT OG TOTAL HARMONISK
FORVRENGNING:
Sted
Forsterker
Amerikansk modell1)
Minste RMS-utgangseffekt (8 ohm, 20 Hz til
20 kHz, total harmonisk forvrengning: 0,09 %)
100 W + 100 W
Utgangseffekt i stereomodus (8 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning: 1 %)
110 W + 110 W
Utgangseffekt i omgivelseslydmodus2) (8 ohm,
1 kHz, total harmonisk forvrengning: 10 %)
150 W per kanal
Canadisk modell1)
Minste RMS-utgangseffekt (8 ohm, 20 Hz til
20 kHz, total harmonisk forvrengning: 0,09 %)
95 W + 95 W
Utgangseffekt i stereomodus (8 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning: 1 %)
110 W + 110 W
Utgangseffekt i omgivelseslydmodus2) (8 ohm,
1 kHz, total harmonisk forvrengning: 10 %)
150 W per kanal
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Europa, Australia
230 V vekselstrøm, 50 Hz
2) Referanseutgangseffekt for fronthøyttalere,
senterhøyttaler, omgivelseslydhøyttalere, bakre
omgivelseslydhøyttalere og øvre fronthøyttalere.
Avhengig av innstillingene for lydfelt og kilden
kan det hende at det ikke kommer noe lyd.
Frekvensrespons
Analog
10 Hz til 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (uten lydfelt
og equalizer)
Inngang
Analog
Følsomhet: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digital (koaksial) Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Utgang (analog)
AUDIO OUT
Spenning: 500 mV/1 kohm
SUBWOOFER
Spenning: 2 V/1 kohm
Equalizer
Forsterkningsnivåer±10 dB, 1 dB trinn
3)
4)
INPUT SHORT (uten lydfelt og equalizer).
Belastet nettverk, inngangsnivå.
Mottakerdel (FM)
Innstillingsområde
Antenne
Antenneterminaler
87,5 MHz til 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanserte
Mellomfrekvens
10,7 MHz
Ytterligere
informasjon
Europeiske og australske modeller1)
Utgangseffekt i stereomodus (8 ohm, 1 kHz,
total harmonisk forvrengning: 1 %)
100 W + 100 W
Utgangseffekt i omgivelseslydmodus2) (8 ohm,
1 kHz, total harmonisk forvrengning: 10 %)
140 W per kanal
Strømkrav
USA, Canada
(Gjelder bare amerikanske modeller)
Med belastning på 8 ohm og begge kanaler i drift:
fra 20 Hz til 20 000 Hz. 100 watt rangert per kanal
med minste RMS-effekt, med en total harmonisk
forvrengning på ikke mer enn 0,09 % fra
250 milliwatt og til rangert utgangseffekt.
Målt under følgende forhold:
fortsettelse
125NO
Mottakerdel (AM)
Innstillingsområde
Sted
Innstillingsskala
Trinn på
10 kHz
Trinn på
9 kHz
USA, Canada
530 kHz til
1710 kHz
531 kHz til
1710 kHz
Europa, Australia
–
531 kHz til
1602 kHz
Antenne
Mellomfrekvens
løkkeantenne
450 kHz
Videodel
Innganger/utganger
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HDgjennomstrømming
HDMI-video
Inngang/utgang (HDMI-forsterkerblokk)
3D
Format
2D
1920 × 1080p ved 59,94/60 Hz
a
1920 × 1080p ved 50 Hz
a
1920 × 1080p ved 29,97/30 Hz
a
1920 × 1080p ved 23,98/24 Hz
a
1920 × 1080i ved 59,94/60 Hz
a
1920 × 1080i ved 50 Hz
1280 × 720p ved 59,94/60 Hz
Bildepakking
Side-ved-side
(halv)
Over-under
(topp-og-bunn)
–
a
a
–
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
1280 × 720p ved 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p ved 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p ved 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p ved 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p ved 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p ved 59,94/60 Hz
a
–
–
–
126NO
iPhone-/iPod-del
MAKSIMALT 5 V likestrøm, 1,0 A
USB-del
Bithastigheter
som støttes*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps til 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps til 192 kbps
AAC: 48 kbps til 320 kbps
* Kompatibilitet
med all kodings-/
lagringsprogramvare,
alle opptaksenheter
og opptaksmedier
kan ikke garanteres.
Overføringshastighet Full hastighet
USB-enhet som støttes
Mass Storage Class
Maksimal
strømstyrke
500 mA
NETWORK-del
10BASE-T/100BASE-TX
Generelt
Strømkrav
Sted
Strømkrav
USA, Canada
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Europa, Australia
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Ytterligere
informasjon
Strømforbruk
240 W
Strømforbruk (i standbymodus)
0,3 W (Når "Ctrl for
HDMI" er satt til "OFF")
Mål (bredde/høyde/dybde) (ca.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 tommer ×
6 1/4 tommer ×
12 3/4 tommer) inkludert
utstående deler
og kontroller
Vekt (ca.)
8,8 kg
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Halogenholdige flammehemmere brukes
ikke i de trykte kretskortene.
127NO
Indeks
Tall
E
K
5.1-kanals 19
7.1-kanals 19
Effektnivå 94
Enhetsnavn 101
EQ-innstillinger 95, 106
Ettykksavspilling 83
Kabel-TV-tuner 28
Kalibreringstype 104
Kino/kinomodussykronisering 84
Komprimering av dynamisk
rekkevidde 94, 104
Kontroll for HDMI 98
A
A.F.D.-modus 64
A/V Sync 95, 106
Alphabet search 14
Alternativmeny 45
AM 55
Antenna Aiming 59
Audio Out 98
Auto Tuning 55
Automatisk
standbymodus 102, 107
Avstandsenhet 94, 105
B
Bass 95, 106
BI-AMP 38, 88
Bi-amp-tilkobling 88
Blu-ray Disc-spiller 27
BRAVIA Sync
klargjøre 82
F
Filmmodus 64
Fjernkontroll 13, 109
Flere soner 88
FM 55
FM-modus 55, 106
Forhåndsinnstilte
kanaler 56, 60
G
Gjennomstrømming 98, 107
Gjøre opptak 54
GUI (grafisk
brukergrensesnit) 44
H
Category Mode 60
CD-spiller 32
Crossover-frekvens 93, 105
HD-D.C.S. 65
HDMI Settings 98
HDMI-innstillinger 107
Hjemmenettverk 73
Høyttalerinnstillinger 92, 104
Høyttalermønster 92, 104
D
I
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 38
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 95
Direct Tuning 55
DLNA 69
Dolby Digital EX 67
Dual Mono 96, 106
DVD-opptaker 30
DVD-spiller 27
iPhone/iPod 119
Inngang 46
Innstillinger for automatisk
kalibrering 104
Input Assign 86
INPUT MODE 85
C
128NO
L
LFE (lavfrekvenseffekt) 11
Lock Code 62
Lydfelt 64
Lydinnstillinger 95, 106
Lydkontroll på systemet 83
Lydutganger 107
M
Manuell innstilling 92
Melding
Automatisk
kalibrering 42
Feil 124
iPhone/iPod 51
Nettverksfunksjoner 79
SIRIUS 63
USB 54
Meny 91, 104
Musikkmodus 65
Musikktjenester 75
Muting 47
N
Name Input 48, 57
Nettverksinnstillinger 99
Network Standby 101
Nivåinnstillinger 104
O
T
Oppkonvertering 31
Oppløsning 97
Testtone 93, 104
Tidtaker for hvilemodus 15
Tilbakestille 36
fjernkontroll 113
Tilkobling
antenne 33
høyttalere 21
iPhone/iPod 29
lydutstyr 32
Nettverk 33
TV 23
USB-enhet 32
videoutstyr 24
To-kanals 64
Treble 95, 106
Tuner 55
Tunerinnstillinger 106
TV 23
P
Parental Lock 61
PARTY STREAMING 77
PlayStation 3 29
Preset Mode 60
Programvareoppdatering 101
PROTECTOR 124
R
RDS 57
S
SB Assign 92
Scenevalg 84
Server 69
Serverliste 72
Settings-menyen 91
Sirius ID 59
SIRIUS-satellittradio 58
Skjermpanel 10
Slette
lydfelt 68
minne 36
Slå av systemet 84
Sone 2 88
SOUND OPTIMIZER 68
SPEAKERS 38
Super Audio CD-spiller 32
Surroundinnstillinger 94, 106
Systeminnstillinger 102, 107
U
USB-enhet 52
V
Videoinnstillinger 97, 106
Videokamera 30
Videospiller 30
Vise informasjon
på skjermen 108
W
Wake-on-LAN 73
Ytterligere
informasjon
129NO
LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV SONY-PROGRAMVARE
Les nøye gjennom avtalen nedenfor før du begynner å bruke SONY-PROGRAMVAREN (definert nedenfor). Ved å bruke
SONY-PROGRAMVAREN godtar du avtalen. Hvis du ikke godtar avtalen, har du ikke rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN.
VIKTIG – LES DETTE NØYE: Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("LISENSAVTALEN") er en rettslig bindende avtale
mellom deg og Sony Corporation ("SONY"), produsenten av Sony-maskinvareenheten ("PRODUKTET") og lisenshaveren av
SONY-PROGRAMVAREN. All Sony-programvare og tredjepartsprogramvare (bortsett fra programvare som er underlagt en
egen lisens) som følger med PRODUKTET, og eventuelle oppdateringer og oppgraderinger, skal omtales i dette dokumentet
som "SONY-PROGRAMVAREN". Du kan bruke SONY-PROGRAMVAREN kun med PRODUKTET.
Ved å bruke SONY-PROGRAMVAREN godtar du å bli bundet av vilkårene i denne LISENSAVTALEN. Hvis du ikke godtar
vilkårene i denne LISENSAVTALEN, vil ikke SONY gi deg lisens til å bruke SONY-PROGRAMVAREN. I så tilfelle har du
ikke rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN.
LISENS FOR SONY-PROGRAMVARE
SONY-PROGRAMVAREN er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, samt andre lover
og konvensjoner som gjelder immaterielle rettigheter. SONY-PROGRAMVAREN lisensieres, den selges ikke.
TILDELING AV LISENS
SONY eller dets lisenshavere eier alle rettigheter til titler, opphavsrett og andre rettigheter i og til SONY-PROGRAMVAREN.
Denne LISENSAVTALEN gir deg rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN kun til privat bruk.
BESKRIVELSE AV KRAV, RESTRIKSJONER, RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Begrensninger. Du har ikke rett til å kopiere, endre, foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilering eller
demontering av SONY-PROGRAMVAREN helt eller delvis.
Atskillelse av komponenter. Det gis lisens på SONY-PROGRAMVAREN som ett enkelt produkt. Du har ikke rett til
å atskille dets komponentdeler.
Kan brukes på ett enkelt PRODUKT. SONY-PROGRAMVAREN kan kun brukes på ett enkelt PRODUKT.
Utleie. Du har ikke rett til å leie ut eller lease SONY-PROGRAMVAREN.
Overføring av programvare. Du har rett til permanent å overføre dine rettigheter i henhold til denne LISENSAVTALEN
bare som en del av overføring av SONY-PROGRAMVAREN med og som en del av PRODUKTET, under forutsetning
av at du ikke beholder noen kopier selv, at du overfører alle deler av SONY-PROGRAMVAREN (inkludert alle kopier,
komponentdeler, medier, bruksanvisninger, annet trykt materiale, elektroniske dokumenter, gjenopprettingsdisker og
denne LISENSAVTALEN) sammen med PRODUKTET, og at mottaker godtar vilkårene i denne LISENSAVTALEN.
Opphør. Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan SONY bringe dine rettigheter i henhold til denne
LISENSAVTALEN til opphør hvis du unnlater å oppfylle alle bestemmelsene i LISENSAVTALEN. Hvis SONY ber om det,
plikter du i så fall å sende PRODUKTET til en adresse som SONY angir, og SONY sender deretter PRODUKTET tilbake til
deg så snart som mulig etter at SONY-PROGRAMVAREN er slettet fra PRODUKTET.
Konfidensialitet. Du godtar å holde informasjonen i SONY-PROGRAMVAREN, som ikke er allment kjent, konfidensiell,
og ikke videreformidle denne informasjonen til andre uten skriftlig tillatelse på forhånd fra SONY.
AKTIVITETER SOM INNEBÆRER HØY RISIKO
SONY-PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og er ikke utformet, produsert eller ment for bruk eller videresalg som
elektronisk kontrollutstyr i farlige miljøer som krever feilsikker ytelse, for eksempel under drift av kjernefysiske anlegg,
luftfartsnavigasjon eller kommunikasjonssystemer, lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner eller våpensystemer, der feil
i SONY-PROGRAMVAREN kan føre til død, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade ("Aktiviteter som
innebærer høy risiko"). SONY og dets leverandører fraskriver seg eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier om
egnethet til Aktiviteter som innebærer høy risiko.
130NO
FRASKRIVELSE AV GARANTIER FOR SONY-PROGRAMVARE
Du erkjenner og godtar uttrykkelig at SONY-PROGRAMVAREN brukes på eget ansvar. SONY-PROGRAMVAREN leveres
"UTEN FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER" og uten noen form for garantier, og SONY, dets leverandører og SONYs
lisenshavere (samlet kalt "SONY" kun for denne DELEN) FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG
ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL. SONY VIL IKKE GARANTERE AT FUNKSJONENE I SONYPROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN FEIL ELLER AT DE VIL DEKKE DINE BEHOV, OG SONY VIL IKKE
GARANTERE AT BRUKEN AV SONY-PROGRAMVAREN VIL VÆRE KORREKT. VIDERE GIR IKKE SONY NOEN
FORM FOR GARANTIER FOR BRUKEN AV ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV SONY-PROGRAMVAREN
NÅR DET GJELDER HVOR RIKTIG, NØYAKTIG, PÅLITELIG OSV. PROGRAMVAREN ER. VERKEN MUNTLIG ELLER
SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY ELLER SONY-AUTORISERTE REPRESENTANTER SKAL
GJELDE SOM EN GARANTI ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET AV DENNE GARANTIEN. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG DET ER DERFOR
MULIG AT UTELUKKELSEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Uten begrensning i det ovenstående, er det spesielt angitt at SONY-PROGRAMVAREN ikke er utformet eller ment for bruk
på andre produkter enn PRODUKTET. SONY gir ingen garantier om at produkter, programvare, innhold eller data som du
eller en tredjepart har opprettet, ikke blir skadet ved bruk av SONY-PROGRAMVAREN.
ANSVARSBEGRENSNINGER
SONY, DETS LEVERANDØRER OG SONYS LISENSHAVERE (samlet kalt "SONY" kun for denne DELEN)
SKAL IKKE KUNNE STILLES TIL ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KNYTTET
TIL SONY-PROGRAMVAREN SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE
JURIDISKE TEORIER. SLIKE SKADER OMFATTER TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER RELATERT UTSTYR, NEDETID OG BRUKERTID, UANSETT
OM SONY ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. SONYS TOTALE
ANSVAR OVERFOR DEG I HENHOLD TIL DENNE LISENSAVTALEN SKAL UANSETT BEGRENSES TIL BELØPET
SOM FAKTISK BLE BETALT FOR SONY-PROGRAMVAREN.
EKSPORT
Hvis du bruker eller overfører SONY-PROGRAMVAREN i eller til et annet land enn det du bor i, må du overholde alle
gjeldende lover og forskrifter for eksport, import og toll.
GJELDENDE LOVGIVNING
Denne LISENSAVTALEN skal underlegges, styres, tolkes og brukes i tråd med lovgivningen i Japan, uten hensyn til eventuelle
rettstvister om lovgivningen. Eventuelle tvister som er grunnet i denne LISENSAVTALEN, skal utelukkende behandles
av domstolene i Tokyo, Japan, og SONY og du selv er uten unntak underlagt rettsmyndigheten til disse domstolene og
rettskretsen i Tokyo, Japan. DU OG SONY GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL SAK FØRT FOR JURY NÅR DET GJELDER
SAKER SOM ER KNYTTET TIL DENNE LISENSAVTALEN.
DELVIS UGYLDIGHET
Hvis noen del av denne LISENSAVTALEN blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende delene fortsatt
ha gyldighet.
Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne LISENSAVTALEN eller den begrensede garantien den gir, kan du kontakte
SONY ved å skrive til SONY på kontaktadressen som er oppgitt på garantikortet som følger med i produktpakken.
131NO
Sony Corporation
Download PDF

advertising