Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Referanseveiledning

4-273-052-11(1) (NO)
AV-mottaker med
flere kanaler
Veiledning
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
NO
For kunder i Europa
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk sjokk må du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet.
For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke
til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser,
duker, gardiner osv.
Ikke plasser noe med åpen flamme, for
eksempel stearinlys, på apparatet.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
sjokk må du ikke utsette apparatet for drypping eller
spruting, og ikke plassere væskefylte objekter,
for eksempel vaser, på apparatet.
Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en
bokhylle eller innebygd kabinett.
Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten
fra strømmen, kan du koble enheten til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du koble enheten
fra stikkontakten med en gang.
Ikke utsett batteriene eller apparatet (når batteriene
er satt i) for ekstrem varme, for eksempel direkte
sollys, levende flammer eller lignende.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den
er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er
slått av.
Overdrevne lydnivåer fra øretelefoner og
hodetelefoner kan føre til hørselsskade.
Dette symbolet skal varsle
brukeren om at overflaten kan
være svært varm og ikke må
berøres under vanlig bruk.
Dette utstyret har gjennomgått tester, og det
er dokumentert at det overholder grensene som
er angitt i EMC-direktivet, ved bruk av en
tilkoblingskabel som er kortere enn tre meter.
2NO
Levering av gammelt elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder
i EU og andre europeiske
land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på egnet
innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter
deg med produktet på riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative konsekvenser for
miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til
å spare på naturressursene. Hvis du vil ha
mer informasjon om resirkulering av dette
produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor eller forhandleren
du kjøpte produktet av.
Levering av gamle batterier
(gjelder i EU og andre
europeiske land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser
at batteriet som leveres med dette produktet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges
til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly.
Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene
på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av
materialer bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
kun byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr
for å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan
du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet
på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering
av dette produktet eller batterier, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der
du bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som bruker EU-direktiver.
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Når det gjelder service- eller garantisaker,
kan du se adressene som er oppgitt i separate
service- eller garantidokumenter.
Om opphavsrett
Denne mottakeren bruker Dolby* Digital og Pro
Logic Surround og DTS** digitalt surroundsystem.
* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbel-D-symbolet er
varemerker tilhørende Dolby Laboratories.
** Produsert under lisens under de amerikanske
patentnumrene: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre
amerikanske og verdensomspennende patenter
som er utstedt og venter. DTS og symbolet er
registrerte varemerker, og DTS-HD-, DTS-HD
Master Audio- og DTS-logoene er varemerker
tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter
programvare. © DTS, Inc. Med enerett.
Denne mottakeren bruker HDMITM-teknologi
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller registrerte
varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA
og andre land.
Sirius-abonnementer selges separat og reguleres
av Sirius' vilkår (se www.sirius.com). Husk å lese
denne avtalen før du kjøper et abonnement. Sirius,
XM og alle relaterte merker og logoer er varemerker
tilhørende Sirius XM Radio Inc. og dets
datterselskaper. Med enerett.
Skrifttypen (Shin Go R) som er installert i denne
mottakeren, leveres av MORISAWA & COMPANY
LTD. Disse navnene er varemerker tilhørende
MORISAWA & COMPANY LTD., og
opphavsretten til skriften tilhører også
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert
i USA og andre land.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker
tilhører sine respektive eiere. ™- og ®-merkene vises
ikke i denne bruksanvisningen.
fortsettelse
3NO
NO
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyr at et
elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for iPod
eller iPhone, og at det er sertifisert av utvikleren til
å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder
og regulerende standarder. Vær oppmerksom på
at bruk av dette tilbehøret med iPod eller iPhone
kan påvirke den trådløse ytelsen.
DLNA og DLNA CERTIFIED er varemerker og/
eller tjenestemerker tilhørende Digital Living
Network Alliance.
Wake-on-LAN er et varemerke tilhørende
International Business Machines Corporation
i USA.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Window 7™
og Windows Media er varemerker eller registrerte
varemerker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av
visse opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av denne teknologien utenfor dette produktet,
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
MPEG Layer-3 audio coding-teknologi og patenter
under lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
x.v.Color (x.v.Colour) og x.v.Color (x.v.Colour)logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.
BRAVIA er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.
PlayStation er et registrert varemerke tilhørende
Sony Computer Entertainment Inc.
WALKMAN er et registrert varemerke tilhørende
Sony Corporation.
MICROVAULT er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.
VAIO og VAIO Media er registrerte varemerker
tilhørende Sony Corporation.
PARTY STREAMING og PARTY STREAMINGlogoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.
4NO
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
Hvis et tungt objekt eller væske skulle falle
på kabinettet, må du trekke ut strømkontakten
for mottakeren og la kvalifisert personell
kontrollere den før du bruker den.
Om strømkilder
• Før du bruker mottakeren må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk
med strømforsyningen.
Driftsspenningen er angitt på navneplaten
på baksiden av mottakeren.
• Enheten er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
• Hvis du ikke skal bruke mottakeren på
en lang stund, må du koble mottakeren
fra stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• (Kun amerikanske og canadiske modeller)
Én kontaktpinne på pluggen er bredere enn
den andre av sikkerhetshensyn, og passer
bare til hullene i stikkontakten på én måte.
Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt
inn i stikkontakten, må du ta kontakt
med forhandleren.
• Strømledningen må kun endres av
kvalifisert personell.
Om varmeoppsamling
Selv om mottakeren blir varm når den
er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på denne
mottakeren, øker temperaturen betraktelig
øverst, på siden og nederst i kabinettet.
For å unngå å brenne deg må du ikke
berøre kabinettet.
Om plassering
• Plasser mottakeren på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre
varmeoppsamling og for å forlenge
mottakerens levetid.
• Ikke plasser mottakeren nær varmekilder,
eller der den kan bli utsatt for direkte sollys,
mye støv eller mekanisk støt.
• Ikke plasser noe oppå kabinettet som kan
blokkere ventilasjonsåpningene og føre til
at mottakeren ikke fungerer som den skal.
• Ikke plasser mottakeren nær utstyr som
en TV, videospiller eller kassettspiller. (Hvis
mottakeren brukes sammen med en TV,
videospiller eller kassettspiller, og den
plasseres for nær dette utstyret, kan det
oppstå støy og føre til dårligere bildekvalitet.
Det er spesielt stor sannsynlighet for at dette
kan skje hvis du bruker en innendørs
antenne. Vi anbefaler derfor at du bruker
en utendørs antenne.
• Vær forsiktig når du plasserer mottakeren på
underlag som er behandlet (med voks, olje,
poleringsmiddel osv.), da dette kan føre til
flekker eller misfarging på underlaget.
Om betjening
Før du kobler til annet utstyr må du huske
å slå av og koble fra mottakeren.
Om rengjøring
Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en lett fuktet myk klut. Bruk et mildt
vaskemiddel. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler,
som for eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående mottakeren
eller problemer med den, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
5NO
Spesifikasjoner
Forsterker
Europeisk modell1)
Utgangseffekt i stereomodus
(8 ohm, 1 kHz, THD 1 %)
100 W + 100 W
Utgangseffekt i surroundmodus2)
(8 ohm, 1 kHz, THD 10 %)
140 W per kanal
1) Målt under følgende forhold:
Strømkrav: 230 V AC, 50 Hz
2)
Referanseutgangseffekt for høyttalerne Front,
Center, Surround, Surround Back og Front High.
Avhengig av innstillingene for lydfelt og kilden
kan det hende at det ikke kommer noe lyd.
Frekvensrespons
Analog
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (med
forbigått lydfelt og
equalizer)
Inngang
Analog
Følsomhet: 500 mV/
50 kohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digital (koaksial) Impedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digital (optisk)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Utgang (analog)
AUDIO OUT
Spenning: 500 mV/1 kohm
SUBWOOFER
Spenning: 2 V/1 kohm
Equalizer
Forsterkningsnivåer
±10 dB, 1 dB trinn
3) INPUT SHORT (med forbigått lydfelt
og equalizer).
4) Belastet nettverk, inngangsnivå.
6NO
Mottakerdel (FM)
Innstillingsområde
Antenne
Antenneterminaler
Mellomfrekvens
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalansert
10,7 MHz
Mottakerdel (AM)
Innstillingsområde
Med en innstillingsskala på 9-kHz
531 kHz – 1 602 kHz
Antenne
løkkeantenne
Mellomfrekvens
450 kHz
Videodel
Innganger/utganger
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD
gjennomstrømming
HDMI-video
Inngang/utgang (HDMI-forsterkerblokk)
3D
Format
2D
Rammepakking
Side-ved-side
(halv)
Over-under
(topp-og-bunn)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
iPod-/iPhone-del
Generelt
DC 5V 1,0 A MAX
Strømkrav
230 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
240 W
Strømforbruk (i standbymodus)
0,3 W (Når “Ctrl for
HDMI” er satt til “OFF”)
Mål (bredde/høyde/dybde) (ca.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 tommer ×
6 1/4 tommer × 12 3/4
tommer) inkludert
projeksjonsdeler
og -kontroller
Vekt (ca.)
8,8 kg
USB-del
Overføringshastighet som støttes*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Kompatibilitet
med all kodings-/
tekstredigeringsprogramvare, alle
opptaksenheter og
opptaksmedier kan ikke
garanteres.
Overføringshastighet Full hastighet
USB-enhet som støttes
Mass Storage Class
Maksimal
strømstyrke
500 mA
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Halogenbaserte flammehemmere brukes
ikke i bestemte trykte ledningskort.
Nettverksdel
10BASE-T/100BASE-TX
7NO
LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE AV SONY-PROGRAMVARE
Les nøye gjennom avtalen nedenfor før du begynner å bruke SONY-PROGRAMVAREN (angitt nedenfor).
Ved å bruke SONY-PROGRAMVAREN godtar du avtalen. Hvis du ikke godtar avtalen, har du ikke rett til å bruke
SONY-PROGRAMVAREN.
VIKTIG – LES DETTE NØYE: Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("LISENSAVTALEN") er en rettslig bindende avtale
mellom deg og Sony Corporation ("SONY"), produsenten av Sony-maskinvareenheten ("PRODUKTET") og lisenshaveren
av SONY-PROGRAMVAREN. All Sony-programvare og tredjepartsprogramvare (bortsett fra programvare som er underlagt
en egen lisens) som følger med PRODUKTET, og eventuelle oppdateringer og oppgraderinger, skal omtales i dette
dokumentet som "SONY-PROGRAMVAREN". Du kan bruke SONY-PROGRAMVAREN kun med PRODUKTET.
Ved å bruke SONY-PROGRAMVAREN godtar du å bli bundet av vilkårene i denne LISENSAVTALEN. Hvis du ikke godtar
vilkårene i denne LISENSAVTALEN, vil ikke SONY gi deg lisens til å bruke SONY-PROGRAMVAREN. I så tilfelle har
du ikke rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN.
LISENS FOR SONY-PROGRAMVARE
SONY-PROGRAMVAREN er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, samt andre lover
og konvensjoner som gjelder immaterielle rettigheter. SONY-PROGRAMVAREN lisensieres, den selges ikke.
TILDELING AV LISENS
SONY eller dets lisenshavere eier alle rettigheter til titler, opphavsrett og andre rettigheter i og til SONY-PROGRAMVAREN.
Denne LISENSAVTALEN gir deg rett til å bruke SONY-PROGRAMVAREN kun til privat bruk.
BESKRIVELSE AV KRAV, RESTRIKSJONER, RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Begrensninger. Du har ikke rett til å kopiere, endre, foreta omvendt utvikling ("reverse engineering"), dekompilering
eller demontering av SONY-PROGRAMVAREN helt eller delvis.
Atskillelse av komponenter. Det gis lisens på SONY-PROGRAMVAREN som ett enkelt produkt. Du har ikke rett til
å atskille dets komponentdeler.
Kan brukes på ett enkelt PRODUKT. SONY-PROGRAMVAREN kan kun brukes på ett enkelt PRODUKT.
Utleie. Du har ikke rett til å leie ut eller lease SONY-PROGRAMVAREN.
Overføring av programvare. Du har rett til permanent å overføre dine rettigheter i henhold til denne LISENSAVTALEN
bare som en del av overføring av SONY-PROGRAMVAREN med og som en del av PRODUKTET, under forutsetning
av at du ikke beholder noen kopier selv, at du overfører alle deler av SONY-PROGRAMVAREN (inkludert alle kopier,
komponentdeler, medier, bruksanvisninger, annet trykt materiale, elektroniske dokumenter, gjenopprettingsdisker og
denne LISENSAVTALEN) sammen med PRODUKTET, og at mottaker godtar vilkårene i denne LISENSAVTALEN.
Opphør. Uten at dette får betydning for andre rettigheter, kan SONY bringe dine rettigheter i henhold til denne
LISENSAVTALEN til opphør hvis du unnlater å oppfylle alle bestemmelsene i LISENSAVTALEN. Hvis SONY ber om det,
plikter du i så fall å sende PRODUKTET til en adresse som SONY angir, og SONY sender deretter PRODUKTET tilbake
til deg så snart som mulig etter at SONY-PROGRAMVAREN er slettet fra PRODUKTET.
Konfidensialitet. Du godtar å holde informasjonen i SONY-PROGRAMVAREN, som ikke er allment kjent, konfidensiell,
og ikke videreformidle denne informasjonen til andre uten skriftlig tillatelse på forhånd fra SONY.
AKTIVITETER SOM INNEBÆRER HØY RISIKO
SONY-PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og er ikke utformet, produsert eller ment for bruk eller videresalg som
elektronisk kontrollutstyr i farlige miljøer som krever feilsikker ytelse, for eksempel under drift av kjernefysiske anlegg,
luftfartsnavigasjon eller kommunikasjonssystemer, lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner eller våpensystemer, der feil
i SONY-PROGRAMVAREN kan føre til død, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade ("Aktiviteter
som innebærer høy risiko"). SONY og dets leverandører fraskriver seg eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier
om egnethet til Aktiviteter som innebærer høy risiko.
8NO
FRASKRIVELSE AV GARANTIER FOR SONY-PROGRAMVARE
Du erkjenner og godtar uttrykkelig at SONY-PROGRAMVAREN brukes på eget ansvar. SONY-PROGRAMVAREN leveres
“UTEN FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER” og uten noen form for garantier, og SONY, dets leverandører og SONYs
lisenshavere (samlet kalt "SONY" kun for denne DELEN) FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET
OG ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL. SONY VIL IKKE GARANTERE AT FUNKSJONENE I SONYPROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN FEIL ELLER AT DE VIL DEKKE DINE BEHOV, OG SONY VIL IKKE
GARANTERE AT BRUKEN AV SONY-PROGRAMVAREN VIL VÆRE KORREKT. VIDERE GIR IKKE SONY NOEN
FORM FOR GARANTIER FOR BRUKEN AV ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV SONY-PROGRAMVAREN
NÅR DET GJELDER HVOR RIKTIG, NØYAKTIG, PÅLITELIG OSV. PROGRAMVAREN ER. VERKEN MUNTLIG
ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY ELLER SONY-AUTORISERTE REPRESENTANTER
SKAL GJELDE SOM EN GARANTI ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET AV DENNE GARANTIEN. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, OG DET ER DERFOR
MULIG AT UTELUKKELSEN OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Uten begrensning i det ovenstående, er det spesielt angitt at SONY-PROGRAMVAREN ikke er utformet eller ment for bruk
på andre produkter enn PRODUKTET. SONY gir ingen garantier om at produkter, programvare, innhold eller data som
du eller en tredjepart har opprettet, ikke blir skadet ved bruk av SONY-PROGRAMVAREN.
ANSVARSBEGRENSNINGER
SONY, DETS LEVERANDØRER OG SONYS LISENSHAVERE (samlet kalt "SONY" kun for denne DELEN) SKAL
IKKE KUNNE STILLES TIL ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KNYTTET TIL SONYPROGRAMVAREN SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUDD PÅ EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE
JURIDISKE TEORIER. SLIKE SKADER OMFATTER TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER RELATERT UTSTYR, NEDETID OG BRUKERTID, UANSETT
OM SONY ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ. SONYS TOTALE
ANSVAR OVERFOR DEG I HENHOLD TIL DENNE LISENSAVTALEN SKAL UANSETT BEGRENSES TIL BELØPET
SOM FAKTISK BLE BETALT FOR SONY-PROGRAMVAREN.
EKSPORT
Hvis du bruker eller overfører SONY-PROGRAMVAREN i eller til et annet land enn det du bor i, må du overholde
alle gjeldende lover og forskrifter for eksport, import og toll.
GJELDENDE LOVGIVNING
Denne LISENSAVTALEN skal underlegges, styres, tolkes og brukes i tråd med lovgivningen i Japan, uten hensyn til eventuelle
rettstvister om lovgivningen. Eventuelle tvister som er grunnet i denne LISENSAVTALEN, skal utelukkende behandles
av domstolene i Tokyo, Japan, og SONY og du selv er uten unntak underlagt rettsmyndigheten til disse domstolene og
rettskretsen i Tokyo, Japan. DU OG SONY GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL SAK FØRT FOR JURY NÅR DET GJELDER
SAKER SOM ER KNYTTET TIL DENNE LISENSAVTALEN.
DELVIS UGYLDIGHET
Hvis noen del av denne LISENSAVTALEN blir funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende delene fortsatt
ha gyldighet.
Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne LISENSAVTALEN eller den begrensede garantien den gir, kan du kontakte
SONY ved å skrive til SONY på kontaktadressen som er oppgitt på garantikortet som følger med i produktpakken.
9NO
Sony Corporation
Download PDF