Sony | CDX-G1100U | Sony CDX-G1100U CD приемник со USB Упатства за употреба

4-542-302-11(1)
FM/MW/LW
CD плеер
За поврзување/инсталација видете стр. 14.
За откажување на демо (DEMO) екранот, видете стр. 8.
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
Упатство за употреба
МК
Од безбедносни причини овој уред
инсталирајте го во таблата на автомобилот.
За детали, видете “Поврзување/
Инсталација” (стр. 14).
Својства на ласерската диода
• Времетраење на емисијата: Непрекинато
• Излез на ласерот: Помалку од 53.3 μW
(Овој излез е вредност мерен на растојание од
200 mm од површината на леќата на Optical Pick-up
Block со 7 mm отвор.)
На плочката со име се наведени работниот напон и т.н.
и е поставена на долниот дел од од шасијата.
Забелешка за потрошувачите: следниве
информации се применливи само за опрема
купена во земји кои ги применуваат ЕУ
Директивите:
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Токио, 108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Штутгарт, Германија
Предупредување ако вашиот автомобил
нема ACC позиција
Прво дотерајте ја AUTO OFF функцијата (стр. 8).
Уредот автоматски и целосно ќе се исклучи во
одредено време откако уредот ќе се исклучи, со што
се спречува трошење на батеријата. Ако не ја
дотерате функцијата AUTO OFF, секогаш кога ќе го
исклучувате автомобилот допрете и држете на OFF
се додека екранот не се исклучи.
2МК
Содржина
Водич низ деловите и контролите . . . . . . . . . . 4
Започнување со употреба
Откачување на предна плоча . . . . . . . . . . . . .
Дотерување часовник . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поврзување USB уред . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поврзување на друг портабл аудио уред . . . .
5
5
5
5
Слушање радио
Слушање радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Користење радио дата систем (RDS) . . . . . . . . . . . . 6
Репродукција
Репродукција на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Репродукција на USB уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Пребарување и репродукција на песни . . . . . 8
Дотерувања
Откажување на DEMO режим . . . . . . . . . . . . . .
Дотерување на основни операции . . . . . . . . . . . . . . .
Општи дотерувања (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . .
Дотерување на звук (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . .
Дотерување на екран (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одржување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проблеми и можни решенија . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
Поврзување/Инсталација
Предупредувања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Листа со делови за инсталирање . . . . . . . . . . . . . . . 14
Поврзување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Инсталација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3МК
Водич низ деловите и контролите
Главен уред
Копче за ослободување на предна плоча
SRC (извор)
Вклучување на напојувањето.
Менување извор.
OFF
Допрете и држете околу 1 секунда за
исклучување на напојувањето.
Допрете и држете повеќе од 2 секунди за
исклучување на напојувањето и екранот.
Контролен бирач
Вртете го за прилагодување на тон.
PUSH ENTER
Бирање ставка.
MENU
Отварање на мени за дотерување.
(назад)
Враќање на претходниот екран.
MODE (стр. 6)
Рецептор за далечински управувач
AF (алтернативна фреквенција)/TA
(известувања за сообраќајот)
Дотерајте AF и TA.
PTY (тип на програма)
Допрете и држете да изберете PTY во RDS.
Нумерички копчиња (1 до 6)
Прием на зачувани радио станици. Допрете и
држете да зачувате станици.
ALBUM ▲/▼
Скокање албум на аудио уред. Допрете и држете
за непрекинато скокање албуми.
Слот за диск
(повторно)
Екран за приказ
SHUF (мешано)
SEEK +/–
Автоматско дотерување радио станици.
Допрете и држете за рачно дотерување.
/
/
(претходно/следно)
(брзо назад/брзо напред)
(вадење диск)
(пребарување) (стр. 8)
Внесете режим за пребарување при репродукција.
PAUSE
MEGA BASS
Допрете за вклучување/исклучување на
MEGA BASS функцијата.
DSPL (display)
Допрете за менување на приказот.
SCRL
Допрете и држете за листање ставки.
AUX влезен приклучок
USB порт
4MK
Започнување со употреба
Откачување на предна плоча
Поврзување на USB уред
1
2
Намалете го тонот на уредот.
Поврзете USB уред.
Предната плоча од уредот можете да ја откачите
да ја заштите од кражба.
1
Допрете и држете на OFF  додека
уредот не се исклучи, допрете на
кочето за ослободување на предна
плоча  и повлечете го панелот
накај вас да го извадите.
Поврзување на друг
портабл аудио уред
Аларм за предупредување
Ако палењето го префрлите во OFF позиција без
да ја откачите предната плоча, за неколку
секунди ќе се слушне звук за
предупредување. Алармот ќе се слушне само
ако се користи вграденото појачало.
1
2
3
Исклучете го портабл аудио уредот.
Намалете го тонот на уредот.
Поврзете портабл аудио уред во AUX
влезниот џек (стерео мини џек) на уредот
со кабел за поврзување * (одделно се
продава).
* Користете правилен тип на приклучок.
Прикачување на предната плоча
Дотерување на часовникот
4
1
Допрете MENU, вртете го контролниот бирач
да изберете [GENERAL] и допрете на него.
За нивото на тонот на поврзаниот уред да
одговара на други извори
2
Вртете го контролниот бирач да изберете
[CLOCK- ADJ] и допрете на него.
Индикаторот за час трепка.
3
Вртете го контролниот бирач да
дотерате час и минути
Допрете SRC да изберете [AUX].
Почнете со репродукција на портабл аудио
уредот со умерен тон и на уредот дотерајте го
Вашиот вообичаен тон за слушање.
Допрете MENU, потоа изберете [SOUND] → [AUX
VOL] (стр. 9).
Поместување на дигиталното покажување,
допрете SEEK +/–.
4
По дотерување на минутите допрете MENU.
Дотерувањето е завршено и часовникот
почнува да работи.
За приказ на часовникот
Допрете DSPL.
5МК
Слушање радио
Слушање радио
Да слушате радио допрете SRC да изберете [TUNER].
Автоматско меморирање (BTM)
1
Допрете MODE за менување група (FM1,
FM2, FM3, MW или LW).
2
Допрете MENU, вртете го контролниот бирач
да изберете [GENERAL] и потоа допрете го.
3
Вртете го контролниот бирач да изберете
[BTM], потоа допрете го.
Уредот станиците ги зачвува по редослед на
фреквенција на нумеричките копчиња.
Бирање
1
Допрете MODE за менување група (FM1,
FM2, FM3, MW или LW).
2
Почнете да бирате.
За рачно бирање
Допрете и држете SEEK +/– да лоцирате приближна фреквенција, потоа допрете SEEK +/– непрекинато да направите дотерување на фреквенцијата.
За автоматско бирање
Допрете SEEK +/–.
Скенирањето запира кога уредот ќе прими станица.
Повторете ја оваа постапка додека не ја примите
саканата станица.
Рачно меморирање
1
Додека ја примате станицата која сакате да ја
меморирате, допрете и држете на нумеричко
копче (1 до 6) за приказ на [MEM].
Прием на меморирани станици
1
Изберете група, потоа допрете
на нумеричко копче (1 до 6).
Користење Радио дата систем
(RDS)
Дотерување алтернативна фреквенција
(AF) и информации за сообраќајот (TA)
AF непрекинато дотерува станица со најјак сигнал во
мрежата и TA овозможува моментални информации
или програми за сообраќајот (TP) ако прими.
1
Допрете AF/TA да изберете [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF].
За меморирање на RDS станици со AF и
TA дотерување
Можете да поставите RDS станици заедно со AF/TA
дотерувањето. Дотерајте AF/TA, потоа зачувајте ја
станицата со BTM или рачно. Ако ја дотерувате
рачно, можете да дотерате и станици кои не се RDS.
Прием на итни објави
Со вклучено AF или TA, итните објави
автоматски ќе го прекинат моментално
избраниот извор.
Прилагодување на јачина на тон за
време на информации за сообраќајот
Јачината на тон ќе се меморира за соодветната
информација за сообраќај, независно од
вообиаената јачина на тон.
Да останете со една регионална програма
(REGIONAL)
Кога AF и REGIONAL функциите се вклучени,
неможете да се префрлите во друга регионална
станица со појака фреквенција. Ако го напуштите
подрачјето за прием на оваа регионална
програма, дотерајте [REG-OFF] во GENERAL
дотерувањето за време на FM приемот (стр. 9).
Оваа функција не работи во ВБ и др. подрачја.
Функција Локален линк (само во ВБ)
Оваа функција овозможува да изберете друга локална
станица, дури и ако не е зачувана на нумеричките
копчиња.
За време на FM прием, допрете на нумеричко копче (1
до 6) на која што е зачувана локалната станица. За
околу 5 секунд повторно допрете на нумеричкото
копче на локалната станица. Повторете ја оваа
постапка се додека не ја примите локалната станица.
Избирање тип на програми (PTY)
1
2
6МК
Допрете и држете на PTY за време на
FM прием.
Вртете го контролниот бирач се
додека не се прикаже саканиот тип на
програм, потоа допрете го.
Уредот почнува со пребарување на станица која
емитува тој тип на програми.
Типови програми
NEWS (Вести), AFFAIRS (Внатрешни работи), INFO
(Информации), SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование), DRAMA (Драма), CULTURE (Култура),
SCIENCE (Наука), VARIED (Разно), POP M (Поп
музика), ROCK M (Рок музика), EASY M (Лесна
музика), LIGHT M (Класична), CLASSICS (Сериозна
музика), OTHER M (Друга музика), WEATHER
(Време), FINANCE (Финансии), CHILDREN (Детски
програм), SOCIAL A (Социјални работи), RELIGION
(Религија), PHONE IN (Контактна емисија),
TRAVEL (Патување), LEISURE (Слободно), JAZZ (Џез
музика), COUNTRY (Канти музика), NATION M
(Народна музика), OLDIES (Евергрин), FOLK M
(Фолк), DOCUMENT (Документарна)
Дотерување на време (CT)
CT податоците од RDS емитувањето го
дотерува часовникот.
1
Дотерајте [CT-ON] во [GENERAL] (стр. 9).
Репродукција
Репродукција на диск
1
Ставете диск (со етикетата нагоре).
Репродукцијата автоматски почнува.
Репродукција на USB уред
Можат да се користат MSC (Mass Storage Class) и
MTP (Media Transfer Protocol) типови на USB уреди
(како што се USB флеш, дигитален медија плеер,
Android™ телефон) кои се компатибилни со USB
стандардите. Во зависност од дигиталниот медија
плеер или Android телефон потребно е дотерување на
USB режим за поврзување со MTP.
Забелешки
• За детали за компатибилноста на Вашиот USB уред,
посетете ја страната за поддршка на корисниците.
• Не е поддржана репродукција на следниве MP3/WMA
фајлови.
- фајлови со помала компресија
- фајлови заштитени со авторски права
- DRM (Digital Rights Management) фајлови
- Мултиканални аудио фајлови
1 Поврзете USB уред во USB порт (стр. 5).
Репродукцијата почнува.
Ако уредот веќе е поврзан, да почнете со
репродукција допрете SRC да изберете [USB].
2 Прилагодете го тонот на уредот.
Да ја запрете репродукцијата
Допрете и држете на OFF околу 1 секунда.
За отстранување на уредот
Запрете со репродукцијата, потоа
извадете го уредот.
7МК
Пребарување и репродукција на
песни
Повторена и мешана репродукција
1
При репродукција допрете
(repeat) или
SHUF непрекинато да изберете
режим за репродукција.
Репродукцијата во избраниот режим може
да потрае некое време.
Достапните режими за репродукција се разликуваат во зависност од избраниот извор на звук.
Пребарување песна по име
(Quick- BrowZer™)
1
При CD или USB репродукција, допрете
(пребарување)* за приказ на листа со
барани категории.
Кога ќе се прикаже листа со песни допрете
(назад) непрекинато за приказ на барана
категорија.
2
3
Дотерувања
Откажување на DEMO режимот
Можете да го откажете демо екранот кој се
прикажува додека уредот е исклучен.
1
Допрете MENU, вртете го контролниот
бирач да изберете [DISPLAY]и допрете го.
2
Вртете го контролниот бирач да
изберете [DEMO] и допрете го.
3
Вртете го контролниот бирач да
изберете [DEMO-OFF] и допрете го.
Дотерувањето е комплетно.
4
Основни дотерувања за работа
Можете да ги дотерате менијата во следните категории
за дотерувања: Општи (GENERAL), Звук (SOUND),
Приказ (DISPLAY)
Вртете го контролниот бирач да
изберете категорија, потоа допрете
го да потврдите.
1
2
Повторете го чекор 2 да пребарате песна.
За излез одQuick-BrowZer режимот
Допрете
(пребарување).
Пребарување со прескокнување
менија (Jump mode)
4
5
(назад) двапати.
Екранот се враќа во нормален прием/
режим за репродукција.
* При USB репродукција допрете
(browse) за околу
2 секунди за директно да се вратите на
почетокот на листата со категории.
Допрете
(browse).
Допрете SEEK +.
Вртете го контролниот бирач да
изберете ставка.
Допрете MENU.
Вртете го контролниот бирач да
изберете категорија и допрете на неа.
Менијата што може да се дотераат се разликуваат
во зависност од изворот и дотерувањата.
Репродукцијата почнува.
1
2
3
Допрете
3
Вртете го контролниот бират да
изберете опции и допрете на неа.
За враќање во претходен екран
Допрете
(назад)
.
Општо дотерување (GENERAL)
CLOCK-ADJ (дотерување на часовник) (стр. 5)
Листата прескокнува во чекори од 10% од
вкупниот број на ставки.
CAUT ALM (caution alarm)
Активирање на аларм за предупредување: [ON], [OFF]
(стр. 5). (Достапно само кога уредот е исклучен.)
Допрете ENTER да се вратите во QuickBrowZer режимот.
BEEP
Активирање на бип звукот: [ON], [OFF].
Вртете го контролниот бирач да
изберете ставка, потоа допрете на
неа.
AUTO OFF
Се исклучува автоматски по саканото
време кога уредот е исклучен: [NO],
[30S] (30 секунди), [30M] (30 минути),
[60M] (60 минути).
Избраната ставка се прикажува.
Репродукцијата започнува.
8МК
AUX-A (AUX audio)
Активирање на приказ на AUX извор: [ON],
[OFF]. (Достапен само кога уредот е исклучен.)
CT (clock time)
Активирање на CT функцијата: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ограничува прием на одреден регион: [ON],
[OFF]. (Достапно само кога е примен FM.)
BTM (стр. 6)
Дотерување на звук (SOUND)
MEGABASS (mega bass)
Засилување на бас звук во синхронизација со
тонот: [ON], [OFF].
Дотерување на екран
(DISPLAY)
DEMO (demonstration)
Активирање на демонстрација: [ON], [OFF].
DIMMER
Менување светлина на екран: [ON], [OFF].
SND SYNC (sound synchronization)
Избор на боја со звучна синхронизација:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (auto scroll)
Автоматско листање низ менијата: [ON], [OFF].
M.DISPLAY (motion display)
Приказ на подвижен екран: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Избор на еквилајзер од 10 или исклучување:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP],
[DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].
Дотерувањето на еквилајзерот може да се
меморира за секој извор.
EQ5 SETTING
Дотерајте [CUSTOM] во EQ5.
BASE
Избор на поставен еквилајзер како основа за
понатамошно прилагодување: [BAND1] (ниска
фреквенција), [BAND2] (средно-ниска
фреквенција), [BAND3] (средна фреквенција),
[BAND4] (средно-висока фреквенција), [BAND5]
(висока фреквенција).
Нивото на тон може да се прилагоди во чекори
од 1 dB, од -10 dB до +10 dB.
BALANCE
Прилагодување баланс на звук:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Прилагодување на релативно ниво: [FRONT15] – [CENTER] – [REAR-15].
SW LEVEL (subwoofer level)
Прилагодување на нивото на тон на
сабвуферот: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (AUX volume level)
Прилагодување на ниво на тој на секој
поврзан помошен уред:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB]. Ова дотерување ја
негира потребата од прилагодување на нивото на
тонот меѓу изворите.
9МК
Дополнителни информации
Мерки на претпазливост
• Ако уредот го оставите во автомобил паркиран
директно на сонце, прво изладете го.
• Предната плоча или аудио уредот не го оставајте во
автомобилот, бидејќи може да предизвика дефект
поради воската температура од сонцето.
• Надворешната антена автоматски се продолжува.
- CD-R/CD-RW други од овие снимени во
музички CD формат или MP3 формат во
согласност со ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo или мулти-сесиски.
Редослед на репродукција на
MP3/WMA фајлови
MP3/WMA
Папка (албум)
MP3/WMA фајл
(песна)
Кондензација на влага
Ако во уредот влезе кондензација од влага,
извадете го дискот и почекајте околу еден час да
се исуши; во спротивно уредот нема да работи
правилно.
За одржување висок квалитет на звук
Не истурајте течност во уредот или дискот.
Забелешка за дисковите
• Дисковите не ги изложувајте на директна сончева
светлина или извори на топлина како што се
вентилатори, не ги оставајте во автомобил
паркиран на сонце.
• Пред репродукција,
избришете го дискот со
чиста ткаенина од
центарот нанадвор. Не
користете раствори како
бензин, разредувач,
комерцијално достапни средства за чистење.
• Овој уред е дизајниран да репродуцира дискови кои
се во согласност со CD (CD) стандардот.
DualDiscs и некои музички дискови заштитени со авторски права не се во согласност
со CD (CD) стандардот, затоа овие дискови
може да не се репродуцираат на уредот.
• Дискови кои овој уред НЕМОЖЕ да ги репродуцира
- Дискови со етикети, налепници или прикачена
леплива лента или хартија. Тоа може да предизвика дефект или може да го уништи дискот.
- Дискови со нестандардна форма (пр. срце,
квадрат, ѕвезда). Можете да го оштетите уредот.
- 8 cm (3 1/4 in) дискови.
Забелешки за CD-R/CD-RW дискови
• Ако мулти-сесиски диск почнува со CD- DA
сесија, се препознава како CD-DA диск и
другите сесии не се репродуцираат.
• Дискови кои овој уред НЕМОЖЕ да ги
репродуцира
- CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање.
- CD-R/CD-RW снимени со некомпатибилен
уред за снимање.
- CD-R/CD-RW неправилно се завршени.
10MK
Ако имате било какви прашања или проблеми во
однос на уредот а не се покриени во ова упатство,
консултирајте се со најблискиот Sony продавач.
Одржување
Чистење на конекторите
Уредот може да не работи правилно ако конекторите
меѓу уредот и предната плоча не се чист. Со цел да го
спречите ова, откачете ја предната плоча (стр. 5) и
исчистете ги конекторите со памук. Не притискајте
силно. Во спротивно конекторите може да ги
оштетите.
Забелешки
• Од безбедносни причини, исклучете го палењето пред да
ги чистите конекторите и извадете го клучот од бравата
за палење.
• Конекторите никогаш не ги допирајте со прсти или со
било каков метален уред.
Спецификации
Тјунер
FM
Опсег: 87.5 – 108.0 MHz
Антенски терминал:
Надворешен антенски конектор
Средна фреквенција
FM CCIR: -1,956.5 to -487.3 kHz and
+500.0 to +2,095.4 kHz
Употреблива осетливост: 7 dBf
Селективност: 75 dB at 400 kHz
Опсег на сигнал до шум: 73 dB
Сепарација: 50 dB at 1 kHz
Опсег на фреквенција: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Опсег на дотерување:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Антенски терминал:
Конектор за надворешна антена
Осетливост: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD плеер
Однос сигнал-шум: 95 dB
Опсег на фреквенција: 10 – 20,000 Hz
Завивање и трепет: Под мерената граница
Максимален број на: (само CD-R/CD-RW)
- папки (албуми): 150 (со рут папката)
- фајлови (песни) и папки: 300 (можеби помалку од 300
ако папката/името на ајлот има многу карактери)
- карактери кои се прикажуваат за папка/име на фајл:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Соодветен кодекс: MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
USB плеер
Интерфејс: USB (Full-speed)
Максимална струја: 500 mA
Максимален број на песни кои ги препознава:
- папки (албуми): 256
- фајлови (песни) по папка: 256
Соодветен кодекс:
MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
Засилувач
Излез: Звучник
Импенданса на звучник: 4 – 8 ohms
Максимален излезен напон: 55 W × 4 (на 4 ohms)
Влезови:
Далечински контролен влезен терминал Антенски
влезен терминал
AUX влезен џек (стерео мини џек)
USB порт
Потребен напон: 12 V DC батерија од кола
(негативно заземјување (земја)) Димензии:
Приближ. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (в/ш/д)
Димензии при монтирање:
Приближ. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 5/16 in) (в/ш/д)
Маса: Приближ. 1.2 kg (2 lb 11 oz)
Содржина на пакетот:
Главен уред (1)
Делови за инсталација и конекција (1 комплет)
Вашиот продавач може да нема некои од горенаведени
додатоци. Прашајте го продавачот за подетални
информации.
Дизајнот и спецификациите се предмет на измена
без претходна најава.
Авторски права
Windows Media е и регистриран заштитен знак и
трговска марка на Microsoft Corporation во САД
и/или други земји.
Овој производ е заштитен со одредени интелектуални
авторски права на Microsoft Corporation. Користење
или дистрибуција на ваква технологија надвор од
овој производ е забрането без лиценца од Microsoft
или овластен претставник на Microsoft.
MPEG Layer-3 аудио технологија за кодирање и
патентни лиценциран од Fraunhofer IIS and Thomson.
Android е заштитен знак на Google Inc.
Проблеми и можни решенија
Следнава листа ќе ви помогне за поправка на
проблеми кои може да наидете со овој уред. Пред да
продолжите со листата, прво проверете ја конекцијата
и оперативната постапка. За детали за користење на
осигурач и отстранување на уредот од таблата, видете
во “Конекција/Инсталација” (стр. 14).
Ако проблемот не е решен посетете ја страната за
подршка запишана на задната корица.
Општо
Излези:
Аудио излезни терминални (позади, под)
Моќ на антена/Контролен терминал на
засилувач (REM OUT)
Општо
Нема звук.
→ Позицијата на контролата за пригушување
[FADER] не е дотерана за 2-звучника.
11МК
Нема бип звук.
→ Поврзан е засилувач по избор и не го користите
вградениот засилувач.
Содржината во меморијата е избришана.
→ Мрежното апојување или батеријата е
откачена или не е правилно прикачена.
Зачуваните станици и точното време се избришани.
Осигуруачот прегорел. Прави бучава кога
позицијата за палење е вклучена.
→ Жиците не одговараат со конекторот на
автомобилот.
За време на репродукција или прием, демо
режимот се вклучува.
→ Ако не се извршува никаква операција за околу
5 минути со дотеран [DEMO-ON], демо
режимот се вклучува.
- Дотерајте [DEMO-OFF] (стр. 9).
Екранот исчезнува/не се прикажува на
екранот.
→ Придушувањето е дотерано во [DIM-ON] (стр. 9).
→ Екранот исчезнува ако допрете и држите OFF
- Допрете OFF на уредот се додека екранот не се појави.
→ Конекторите не се чисти (стр. 10).
Работните копчиња не функционираат.
Дискот не може да се извади.
(назад)/MODE за околу
→ Допрете DSPL и
2 секунди за ресетирање на уредот.
Зачуваната меморија се брише. За Ваша
безбедност, уредот не го ресетирајте
додека возите.
Радио прием
Не може да се примат станици.
Звукот е попречен со бучава.
→ Конекцијата не е правилна.
- Проверете ја конекцијата на антената на
автомобилот.
- Ако ауто антената не се проширува, проверете ја
конекцијата на контролата за антената.
Претходно дотерување не е можно.
→ Емитуваниот сигнал е
премногу слаб.
RDS
SEEK се активира по неколку секунди по слушањето.
→ Станицата не е TP или сигналот е слаб.
- Деактивирајте ја TA (стр. 6).
Нема информации за сообраќајот.
→ Активирајте ја TA (стр. 6).
→ Станицата не емитувани били какви информации за
сообраќајот и покрај тоа што е TP.
- Дотерајте друга станица.
12МК
PTY дисплеј [- - - - - - - -].
→ Моменталната станица не е RDS станица.
→ RDS податоците не се примаат.
→ Станицата не го прецизира типот на програмот
Името на програмскиот сервис трепка.
→ Нема алтернативна фреквенција за моменталната
станица.
- Допрете SEEK +/– додека името на програмскиот
сервис трепка. [PI SEEK] се прикажува и уредот
почнува со пребарување на друга фреквенција со
исти PI (идентификација на програма) податоци.
CD репродукција
Дискот не може да се репродуцира.
→ Неисправен или нечист диск.
→ CD-R/CD-RW не е за аудио употреба (стр. 10).
MP3/WMA фајлови не се репродуцираат.
→ Дискот не е компатибилен со MP3/WMA
формат и верзија. За детали за дискови и форми кои
може да се репродуцираат посетете ја страната за
поддршка на задната корица.
MP3/WMA фајлови им треба подолго време за
репродукција отколку на други.
→ На следните дискови им треба подолго време да
почнат со репродукција.
- Диск снимен со комплицирана структура.
- Диск снимен во Мулти сесии.
- Диск на кој податоците може да се додадат.
Звукот прескокнува.
→ Неисправен или нечист диск.
Репродукција на USB уред
Не можете да репродуцирате преку USB хаб.
→ Овој уред не препознава USB уред преку
USB хаб.
На USB уред потребно му е подолго време за
репродукција.
→ USB уредот содржи фајлови со комплицирана
структура.
Звукот е испрекинат.
→ Звукот може да е испрекинат на висок опсег
поголем од 320 kbps.
Не може да се репродуцира аудио фајл.
→ USB уред форматиран со фајл систем различен од
FAT16 или FAT32 не е подржан.*
* Овој уред подржува FAT16 и FAT32, но некои USB
уреди може да не ги подржува сите овие FAT. За детали
видете во упатството за употреба на USB уредот или
контактирајте го производителот.
Приказ на грешки/Пораки
ERROR: Дискот или USB уредот не се репродуцира.
→ Правилно исчистете го или ставете го дискот или
проверете дискот да не е празен или неисправен.
→ Повторно поврзете го USB урдот.
HUB NO SUPRT: USB хаб не е подржан.
NO AF: Нема алтернативна фреквенција.
→ Допрете SEEK +/– додека името на програмот
трепка. Уредот почнува со пребарување на друга
фреквенција со иста податоци на PI (програмска
идентификација) (се прикажува [PI SEEK]).
NO DEV: Не е поврзан или препознат USB уредот.
→ Проверете дали USB уред или USB кабелот
правилно е поврзан.
NO MUSIC: Нема фајл за репродукција.
→ Ставете диск или поврзете USB уред кој содржи
фајлови за репродукција (стр. 11).
NO TP: Нема програми за сообраќај.
→ Уредот продолжува со пребарување на
достапни TP страници.
OVERLOAD: USB уредот е преоптоварен.
→ Откачете го USB уред, потоа допрете SRC да
изберете друг извор.
→ USB уредот не е исправен или поврзан е уред кој не
е подржан.
PUSH EJT: Дискот не може правилно да се извади.
→ Допрете
(вадење).
READ: Вчитување информации.
→ Почекајте додека не заврши вчитувањето и репродукцијата не почне автоматски. Ова може да потрае
некое време во зависност од структурата на дискот.
USB NO SUPRT: USB уредот не е подржан.
→ За детали за компатибилност на Вашиот USB
уред посетете ја страната за подршка на корицата.
или
: Дојдено е на
почеток или на крај од дискот.
: Карактерот не може да се прикаже.
Ако овие решенија не помогнат во решавање на
проблемот, консултирајте се во најблиската
продавница на Sony.
Ако уредот го однесете на сервис заради проблеми со
репродукција на CD, понесете го дискот што сте го
употребувале во времето кога почнатл проблемот.
13МК
Конекција/Инсталација
Листа на делови за инсталирање


Предупредувања
• Донесете ги сите делови за заземјување во една
точка.
• Не ги закачувајте сите делови под една завртка или
фатени во подвижни делови (пр. седиште).
• Пред да направите поврзување, исклучете го
автомобило да избегнете краток спој.
• Поврзете го напојувањето (6) во уредот и звучниците
пред да го поврзете во помошен конектор за
напојување.
• Изолирајте ги сите лабаво поврзани водови со
изолирман заради безбедност.
×2




Мерки на претпазливост
• Внимателно изберете место за поставување уредот
да не пречи за време на возењето.
• Избегнувајте уредот да го инсталирате на места изложени на прашина, нечистотија, прекумерна вибрација или висока температура, како на пр. директна сончева светлина или во близина на греалки.
•Користете го само испорачаниот хардвер
замонтирање забезбедност и правилна инсталација.
Забелешка за снабдувањето со напон (жолто)
Кога овој уред ќе го поврзете во комбинација со друга
стерео опрема, опсегот на ампери на колото на
автомобилот мора да е поголем од тоа каде е поврзан
уредот.
Прилагодување на агол за монтирање
Прилагодете го аголот на монтирање помалку
од 45°.
14МК
• Во оваа листа не се вклучени сите содржини од
пакетот.
• Конзолата  и заштитниот стегач  на уредот се
прикачени уште при купување. Пред да го
монтирате уредот, употребете го клучот за
особлодување за вадење на конзолата од
уредот. За детали видете “Отстранување на
заштитниот стегач и конзола” (стр. 17).
• Клучот за ослободување чувајте го за понатамошна
употреба..
Поврзување
Subwoofer*1
*3
*3
Засилувач* 1
*2
За детали видете
“Поврзување” (стр. 16).
See “Power connection diagram” (page 16)
for details.
од жичан далечински
(одделно се продава)*4
од антена за кола*5
*1
*2
*3
*4
Одделно се продава
Импенданса на звучник: 4 – 8 Ω × 4
RCA пин кабел (одделно се продава)
Во зависност од типот на колата користете адаптер
за жичан далечински (одделно се продава).
*5 Во зависност од типот на колата користете адаптер
(одделно се продава) ако конекторите на антената не
одговараат.
15МК
Меморирано поврзување
Поврзување
Ако имате антена без релеј, со поврзување на овој
уред со испорачаното напојување  може да ја
оштетите антената.
 Приклучок за звучник во автомобилот
1
2
3
4
5
6
7
8

Кога е поврзан жолтиот кабел, напојувањето секогаш
ќе се доставува до колото за меморирање дури и кога
автомобилот е исклучен.
Поврзување на звучници
•Пред да ги поврзете звучниците, исклучете го уредот.
• Звучниците користете ги со импенданса од 4 до 8
ohms и со соодветен капацитет на одржување на
напојување да избегнете штети.
Дијаграм за поврзување на напојување
Заден звучник
(десен)
Преден звучник
(десен)
Преден звучник
(лев)
Заден звучник
(лев)
Виолетов
Виолетов/црн
пругаст
Сив
Сив/црн пругаст
Во зависност од автомобилот, помошниот конектор за
напојување на автомобилот треба правилно да
одговоара на жиците од кабелите.
Помошен конектор за напојување
Бел
Бел/црн пругаст
Зелен
Зелен/црн пругаст
Кон конекторот за напојување на возилото
Заедничко поврзување
Црвено
Жолто
12
непрекинато снабдување со енергија
Жолто
13
антена / контроли на
засилувач (REM OUT)
Сино/бело пругасто
15
Вклучено напојување
Црвено
16
заземјување
Црно
Црвено
Жолто
12
непрекинато снабдување со напон
15
вклучено напојување Црвено
Жолто
Кога позициите на црвената и
жолтата жица се превртени
Црвено
Црвено
Лесно поврзување на сабвуфер
Субвуферот можете да го користите без засилувач
кога е поврзан во задниот кабел на звучникот.
Преден звучник
Субвуфер
Забелешки
• Потребна е подготовка на задните кабли на звучникот.
• Субвуферот користете го со импенданса од 4 до 8 ohms
и со соодветен капацитет на напојување да избегнете
штета.
16МК
Жолто
Жолто
12
вклучено напојување Жолто
15
непрекинато снабдување со напон
Црвено
Кога автомобилот е без ACC позиција
Црвено
Црвено
Жолто
Жолто
По поврзувањето и правилното вклучување на
напојувањето, поврзете го уредот во напојувањето
на автомобилот. Ако имате прашања или проблеми
при поврзување на уредот, а не се споменати во ова
упатство, обратете се кај продавачот на
автомобилот.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in )
Инсталација
Отстранување на заштитната рамка
и конзола
Пред да го инсталирате уредот извадете ја
заштитната рамка  и конзолата  од уредот.
1
2
Монтирајте го уредот во конзолата , потоа
прикачете ја заштитната рамка .
Стиснете ги двата краја од заштитната рамка
, потоа повлечете ја нанадвор.

Зарез





2
Ставете ги двата клуча за ослободување 
се додека не кликнат и притиснете ја надолу
конзолата , потоа повлете го уредот да го
одвоите.

Откачување и прикачување на предна плоча
За детали видете “Откачување на предна
плоча” (стр. 5).

Куката завртете ја навнатре.
Монтирање на уредот во шал табла
Пред да го инсталирате, проверете дали двете страни
од конзолата  се свиткани навнатре 2 mm (3/32 in).
1
Забелешки
• Ако зарезот е рамен или свиткан наанадвор, уредот нема
да се инсталира безбедно и може да испадне.
• Проверете дали 4-те зареза на заштитната рамка 
правилно се вклопени во слотовите на уредот.
Поставете ја конзолата  во внатрешноста
на таблата, потоа свиткајте ги канџите
нанадвор да се вклопи убаво.
Замена на осигурач
При замена на осигурач, внимавајте
да користите осигурач кој одговара
на оригинален осигурач. Ако
осигурачот пукне, проверете го
поврзувањето на напојувањето и
заменете го осигурачот. Ако
осигурач повторно пукрен по
замената, може да има внатрешен
дефект. Во ваков случај, обратете се
во најблиската продавница на Sony.
Осигурач (10 A)
17МК
Страна за подршка
Ако имате било какви прашања или за најнови
информации за подршка за овој производ, Ве
молиме да ја посетете нашата веб страна
:
http://support.sony-europe.com/
Регистрирајте го производот онлајн на:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising