Sony | CDX-GT410U | Sony CDX-GT410U Упатства за употреба

2-890-967-31 (1)
FM/MW/LW
CD
(DEMO)
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
CDX-GT414U
CDX-GT410U
© 2006 Sony Corporation
,
. 12.
.
ACC
(
10).
,
MK
,
.
,
(OFF)
,
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
.
Почитувани клиенти,
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
О
.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Е
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
)
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
.
.
,
М
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
,
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
.
.
,
.
Corporation.
Sony
“WALKMAN” “WALKMAN”
Sony Corporation.
Microsoft, Windows
Media, Windows logo
Corporation
2
Microsoft
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
П
“ATRAC”, “ATRAC AD”, SonicStage
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
Р
И
,
.
! ......................................................4
..................... 11
ГАРАНТЕН ЛИСТ
О
К
MK
............................................4
.........4
....................................5
....................................... 5
.....................................5
И
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
Е
Р
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
CD
.............................................8
.............................................................................8
..............8
— BTM...................8
............................................8
....................8
.................................8
RDS ..........................................................................9
...............................................................9
AF TA...................................9
PTY.................................................10
CT ...........................................10
— EQ3.............................................................. 11
— SET ............................................. 12
................................ 12
................................. 12
CD/MD
.............................................. 13
..................................... 14
................................ 14
USB
..................................................... 15
MP3/WMA/
AAC
................................................... 15
MP3
.................................................... 15
WMA
................................................. 15
AAC
................................................... 15
ATRAC
.............................................. 15
........................................................... 16
..................................... 16
................................................... 17
............................. 18
............................................ 19
USB
Р
Фирма увозник:
USB
П
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
..................................................6
RM-X151 ................6
— BAL/FAD/SUB........................................... 11
........................ 10
....................................... 10
Mass Storage Class
................................................. 11
“Walkman” (ATRAC
) ................................................. 11
Сериja Бр.:
3
!
.
.
CD
CDTEXT*)
CD-DA (
CD-R/CD-RW(MP3/WMA
Multi Session
14)) ATRAC CD (ATRAC3
format ( .15)).
ATRAC3 plus
,
.
RESET
(
).
e
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
.
Datum na
priem
Datum na
popravka
Opis na popravkata
i smenetite delovi
Ime na
serviserot
Potpis i
pe~at
RESET
CD-DA
FM2, FM3, MW LW).
– BTM (Best Tuning Memory):
• RDS
•
Data System (RDS).
– EQ3
(FM1,
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
Radio
.
•
.
.
FM
2:
Е
Р
6
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
М
–
7
.
: Mass Storage Class USB
“Walkman” (ATRAC Audio Device)
USB
.
USB
( p. 15)
Sony
( , 20).
: AUX
И
•
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
* CD TEXT
(
).
: CD/MD
SONY BUS
.
CD-DA
,
.
4
,
П
– CD/MD
Р
– USB
–
О
.
MP3
WMA
AAC
ATRAC CD
К
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
RESET
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
NO DISC
CD/MD
*1
.
NO INFO
MD
CD
.
.
.
Sony
.
.
USB
.
2
-
ADJ”
.
3
(SEEK) +.
.
4
.
TP.
.
NOT READ
A
B
.
http://support.sony-europe.com
NO TP
(SEEK) –/+.
5
.
.
,
NOTREADY
MD
.
“CLOCK,
.
MP3
CD
.
NO NAME
24-
.
error
A
B
1
NO MAG
.
CD
.
*2
MP3/WMA/ AAC
ATRAC CD.
NO MUSIC
/USB
CD
MD,
.
.
(DSPL).
.
(DSPL)
MD
.
4,
M or m.
MD.
OFFSET
RDS (
.
OVERLOAD
USB
Sony
.
.
.
USB
,
(SOURCE).
USB
.10)
.
,
.
READ
.
.
1
-
.
CD/MD
.
RESET
(
. 4).
USB NO SUPRT (USB Not Support)
USB
.
USB
Mass Storage Class(
“
(OFF).
.
2
.
RESET
CD
.
”
“
”
.15).
•
.
•
.
“ ”
20
.
•
.
USB
,
.
5
.
.
•
(aerial)
(
(
)
•
“MONO-ON” (
•
•
(
.
;
MD* /USB/AUX).
7 USB
. 10
(eject)
(
HUB
HUB.
)
5
6
10
MD. * 2
. 12).
USB
.
.
ERROR*1
•
.
.
.
.
• USB
MONO
.( MONO
)
“MONO-OFF” ( . 12).
TA (
9).
.
/
HUB
LOAD
.
.
L. SEEK +/–
local seek mode
.
NO AF
.
.
.
.
(SEEK) –/+
) (“PI SEEK”
USB
.
.
.
.
TP.
.
“- - - - - - - -.”
RDS
.
.
USB
.
10
.
CHECKING
.
TP
TA ( . 9).
PTY
•
• RDS
•
6
9 PTY (Program Type)
PTY
RDS.
BLANK*1
HUB NO SUPRT
USB HUB
•
•
),
.
USB
high-bit-rate
RDS
(Radio/CD/
5
8
.
).
1
USB
.
FAILURE
11
);
.
, USB
.
.
4 SOURCE
(
.
MD.
.12).
“MONO-ON” (
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM
OFF).
(
.
FM
11
3
.
.
“ST”
.
2 EQ3 (equalizer)
•
Storage Class
•
USB
.
Digital Rights
. 15).
USB Mass
(
.
local seek mode
.
“LOCAL-ON” ( . 12).
1 OFF
Management (DRM)
320 kbps.
.
•
•
.
.
•
•
.
)
(
FM/MW/LW
.
.
.
•
•
RM-X151
•
USB HUB.
USB
NO DEV (No Device)
(SOURCE)
USB
USB
.
.
PI (
)
USB
a
USB
.
USB
19
/
.
• “DIM-ON”
•
(OFF)
•
(
(
. 16).
. 12).
. (OFF).
.
11 SEEK –/+
CD/MD*1 /USB*2:
(
•
.
Auto Off
. Auto Off
•
.
•
• VOC (Volatile Organic Compound)-
•
•
.
.
.
,
.
.
(aerial)
. (aerial)
.
Telephone ATT
“FAD”
.
• CD
WMA/AAC/ATRAC CD).
2(MP3/
.
•
•
(
.
.
(
.4
(
. 15).
15 RESET
) 4
14)
.
(SCRL)
CD,
(GP/ ALBM –/+)
).
(
SonicStage Simple Burner.
.
);
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
.
.
45°
MD
USB
CD/MD
ATRAC Audio
ATRAC CD
MP3/WMA/AAC
/USB
.
.
)
TA
.
,
10, 13.
.
,
USB
.
)/TA
9
•
,
(SOURCE )
RDS.
.
12
.
”
.
USB
USB
.
.
18
.
,
.
.
.
.
•
).
AF
18 AUX
).
*8
.
17 AF (
.
8
25
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(6): PAUSE*8
“OFF”.
“A.SCRL-ON” ( . 12)
(1)/(2)
.
24 SCRL (scroll)
)*7 .
Multi Session.
.
.
•
.
);
.
.
22 SEL (select)
16
CD/MD*1 /USB*2:
(1)/(2): GP*5 /ALBM*6 –/+
MP3/WMA/AAC
.
23
);
(
. 14).
MP3/WMA/ACC
.
• “A.SCRL”
.
.
21 ATT (attenuate)
14 DSPL (display)/DIM (dimmer)
8, 9
)
.
•
.
.
.
–
–
ATRAC CD
•
SonicStage
•
CD/radio/MD/USB,
(SEEK) –/+
(FM/MW/LW);
play mode*4.
•
.
•
8, 13
*3 ;
. 14).
.
• RESET
13 MODE
,
ATT).
);
20 VOL (volume) +/–
.
.
. 4).
19
).
(
).
(
.
. 4).
•
• CD-Rs/CD-RWs
•
(
MP3/WMA/AAC
.
.
),
, 1 .
12
CD/MD
.
);
(
.
(
•
• ATT
(
.
.
.
.
•
.
(
RESET
(
. 4).
.
.
16.
(7),
USB
7
3
MW/LW
.
CD
:
MW: 531 – 1,602 kHz LW:
153 – 279 kHz
:
CD/MD
13.
,
: 10.7 MHz/450 kHz
: MW: 30 µV, LW: 40 µV
.
USB
— BTM
1
A AAC/WMA/ATRAC/MP3
B
C
/
,
/
* 1,
,
,
.
(DSPL);
(MODE).
FM2, FM3, MW
,
*
:
: 50 W ⋅ 4 (
(
.
“BTM”
:
.
4
:4–8
4
)
.
.
12).
:
FM1,
LW.
3
C
“A.SCRL-ON” (
.
2
*2,
C
1
(SOURCE)
.
“TUNER”
: USB (full speed)
: 500 mA
2
2
(SEEK) +.
.
BUS
ATT
(
)
)
BUS
AUX
.
WMA/AAC
.
MP3/
. 15.
ATRAC CD
.
1
1
3
(3)
(REP)
1
(4) (SHUF)
MEMORY
.
6
.
.
,
TRACK
ALBUM*1
.
GROUP*2
.
.
CD
RDS
(
SHUF ALBUM*1
. 9).
Wow and flutter:
SHUF GROUP*2
SHUF DISC
*1
*2
MP3/WMA/AAC
ATRAC CD
OFF”
.
FM
1
((1)
.
“SHUF OFF.”
: 87.5 – 108.0 MHz
:
(6)).
: 10.7 MHz/450 kHz
1
: 9 dBf
: 75 dB at 400 kHz
: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
1 kHz: 0.5 % (stereo),
0.3 % (mono)
,
(SEEK) –/+
.
: 35 dB
.
8
: 120 dB
: 10 – 20,000 Hz
AF/TA
(stereo mini jack)
:
: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD)
: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD)
: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD)
: 12 V DC
)
:
178 ⋅ 50 ⋅ 179 mm
1
1
(7 /8 ⋅ 2 ⋅ 7 /8 in) (
)
:
182 ⋅ 53 ⋅ 162 mm
1
1
1
(7 /4 ⋅ 2 /8 ⋅ 6 /2 in) (
)
:
1.2 kg (2 lb 11 oz)
:
USB
: RM-X151
(1
)
:
BUS
(
RCA
):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD
(10
): CDX-757MX
CD
(6
): CDX-T70MX, CDX-T69
: XA-C40
AUX-IN
: XA-300
iPod: XA-110IP
1 kHz
: 30 – 15,000 Hz
.
Sony.
US
Laboratories.
MPEG Layer-3
Thomson.
Dolby
Fraunhofer IIS
17
– ATRAC
•
• RDS
/
65535
65535.
RDS
(SEEK) –/+
.
ATRAC
,
SonicStage
ATRAC CD
,
SonicStage.
•
.
AF
(SEEK) –/+
1
.
(AF/TA)
.
(10A)
Sony
• ATRAC
ATRAC
.
.
,
.
(
. 5)
.
TA
,
AF/TA
1
A TA/TP*1
B
C
).
CR2025
+
),
, RDS.
RDS
AF/TA
AF/TA,
.
1
BTM
.
c
1
(DSPL).
.
2
RDS
•
(
.
. 5).
)
AF
.
.
(
•
)
)
TA
.
)
•
— REG
AF
PTY (
)
RDS
•
“REG-OFF”
( . 12).
)
.
.
,
RDS
.
.
FM
.
CT (
CT
.
,
,
.
,
TA
.
.
•
“TA”
(AF/TA)
.
AF (
2
.
AF/ TA
.
,
RDS
1
16
BTM
“*
C,
1
,
RDS
RDS
.
RDS
.
1
.
.
AF
.
•
2
AF TA.
AF TA.
.
*2
•
.
,
,
*2 (
*1 “TA”
“TP”
.
.
TA.
AF.
RDS
Sony
.
AF
TA
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
Radio Data System (RDS)
USB
.(
TA
RDS
ATRAC
SonicStage.
.
.
.
,
.
9
.
)
.
1
• Mass Storage Class
USB
.
USB HUB
USB
((1) o (6))
.
5
2
.
.
PTY
(PTY)
FM
.
1
USB
.
USB
PTY
.
USB
.
.
3
.
(SEEK) –/+.
USB
USB
.
e
USB
. 20).
PTY
.
1
(
. 12)
• CT
RDS
.
•
CT
10
.
•
Windows Media Audio,
.
1/22*
.
WMA
“.wma” .
(variable bit rate)
63
,
.
WMA
,
/
VBR
.
*
.
64 kbps
.
–
–
AAC
.
• AAC,
Advanced Audio Coding,
CD
.
Backup
MP3/WMA
MP3/WMA/AAC
A AAC/WMA/ATRAC/MP3
B “Walkman” (ATRAC Audio Device):
ALB, ART, PLY
Mass Storage Class: USB
C
,
/A
,
,
.
Folder
)
MP3/WMA/
AAC
)
1/11*
• AAC
•
AAC
,
“.m4a”
.
•
(variable bit rate) AAC
.
.
126
,
/
.
VBR
.
AAC
..
ATRAC
Mass
“Walkman” (ATRAC
MP3
“CT-ON”
• WMA
•
•
• MP3,
CT
WMA
• WMA,
•
•
USB.
Storage Class, USB
).
.
WMA
USB
USB
.
.
NEWS (
) AFFAIRS (
),
INFO (
), SPORT (
),
EDUCATE (
), DRAMA (
),
CULTURE (
), SCIENCE (
),
VARIED (
),P M (
), ROCK
M(
), EASY M (
),
LIGHT M (
), CLASSICS
), OTHER M (
), WEATHER (
), FINANCE
), CHILDREN (
),
SOCIAL A (
), RELIGION
), PHONE IN (
), TRAVEL
), LEISURE (
), JAZZ
),
COUNTRY (
), NATION M (
), OLDIES (
), FOLK M
), DOCUMENT (
).
320
kbps,
WMA
•
.
•
VBR
high-bit-rate MP3,
,
USB
,
/
,
.
•
(PTY)
•
MP3
MP3
Mass Storage Class:
– Folders (
): 512, Files (
): 65535
ATRAC
: ATRAC/MP3/WMA/AAC
– Albums/Artists/Playlists: 65535, Tracks: 65535
.
(OFF)
(variable bit rate)
USB
USB
.
– Mass Storage Class: MP3/WMA/AAC
– ATRAC
: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
• DRM (Digital Rights Management)
ATRAC
.
•
,
“USB”
.
(SOURCE)
ATRAC
HUB.
USB
Sony support website (
•
.
2
•
USB
USB
MPEG-1 Audio Layer-3,
.
CD
1/10
.
•
ID3
1.0, 1.1, 2.2, 2.3
2.4
MP3. ID3
15/30
(1.0 1.1),
63/126
(2.2, 2.3 2.4).
•
MP3
“.mp3”
.
ATRAC3plus format
ATRAC3,
Adaptive Transform
Acoustic Coding3,
.
CD
1/10
. ATRAC3plus,
ATRAC3,
CD
1/20
.
ATRAC3 ATRAC3plus
.
•ATRAC
2,
(
),
(
– ATRAC CD
(
)
255,
(
)
999.
continue to next page
).
15
•
Mass
.
•
.
•
)
2
.
•
–
–
.
300 (
ISO 9660
, Joliet/Romeo
Multi Session
:
(
): 150 (
).
(
)
.
•
.
•
1
1/
.
.
ALBUM
“
OFF”
“NO MUSIC”
*1
*2
“SHUF OFF. ”
(ATRAC
)
ALB (Album)
(Playlist)
ART (Artist)
–
•
•
14
Compact Disc (CD) ,
(
)
.
.
.
,
8 cm (3 1/4 in) CD-
.
.
2,
<, M, ,
m.
— EQ3
“CUSTOM”
EQ3
.
1
(EQ3)
To play
.
2
“CUSTOM.”
“LOW,” “MID”
“HI”
3
DVD
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
.
.
SHUF ALBUM
1dB
–10 dB o +10 dB.
,
SHUF DEVICE
“
.
. 12).
PLAYLIST
,
.
.
PLY
ALBUM
.
,
20.
(
AUX
:
(3)
ARTIST
).
*3
3 .
(4)(SHUF)
.
Select
).
.
:
–
“SUB”
,
1
(REP)
. 11).
2
(MODE)
.
TRACK
.
(
1
.
•
EQ3
)
AUX*3
. 12).
“ATT”
“Walkman”
.
Compact Disc (CD-
LOW*1
MID*1
HI*1
BAL (
)
FAD (
SUB (subwoofer volume)*2
.
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
CDMP3/WMA/AAC.
CD-DA,
CD-DA
.
–
CD-DA, ATRAC CD
MP3/WMA/AAC
.
.
“BAL,” “FAD” or “SUB”
TRACK
64 (Romeo).
Multi Session,
balance, fader,
subwoofer.
.
.(
).
DA, ATRAC CD
–
.
•
32 (Joliet),
•
.
— BAL/FAD/SUB
(4)(SHUF)
.
300).
–
•
1
(3) (REP)
CD-R/a CD-RW
.
•
.
.
CD-Rs/CD-RWs (
•
1
.
CD-R/CD-RW
•
.
.
)
,
,
Storage Class
OFF”
2
“SHUF OFF. ”
3
.
.
3 .
.
.
11
A.SCRL (Auto Scroll)
1
.
– “A.SCRL-ON” ( ):
– “A.SCRL-OFF”:
LOCAL (
– “LOCAL-ON ”:
3,
.
— SET
1
.
3
.
.“ON”
“OFF”).
4
.
.
BTM (
<, M, ,
CLOCK-ADJ
CT (
BEEP
”
m.
.(
)(
“BEEP-ON” (
)
“CT-OFF”( z )(
)
– “SUB-OUT” ( ):
– “REAR-OUT”:
DEMO*1
)
“DEMO-ON” ( )
DIM (Dimmer)
- “DIM-ON”:
– “DIM-OFF” (
ILM (
12
“ILM-2.”
)
.
AUX
.
2
(3) (REP)
1
(4)(SHUF)
.
*
)
(
)
.
SHUF
CHANGER*1
“SUB.”
.
1
2
AUX input jack (stereo mini jack)
,
“AUX”
(SOURCE)
.
“FRONT IN”
.
.
)”
*1
CD/MD
.
*2
“
3
MD
OFF”
.
“SHUF OFF.”
.
.
)
4
5
“AUX”.
.
(–8 dB
+18 dB).
CD/MD
subwoofer.
amplifier.
1
2
“DEMO-OFF.”
dim
):
AUX
.
“AUX-A-ON”
. 12).
.
(
2 .
*
.
9, 10).
off: “A.OFF-NO” ( ),
“A.OFF-30S (
),” “A.OFF-30M (
“A.OFF-60M (
).”
SUB/REAR*1
).
DISC*1
5)
“BEEP-OFF.”
AUX-A*1 (AUX Audio)
AUX
( )
“AUX-A-OFF”
A.OFF (Auto Off) (A
FM
(1)/(2) (GP/ALBM
–/ + )
SHUF ALL*2
(
“CT-ON”
.
. 8)
*1
*2
*3
3,
(1)/(2)
(GP/ALBM –/+).
.
3
LPF*3 (Low Pass Filter)
subwoofer cut-off
:
“LPF OFF” ( ), “LPF125Hz”
“LPF 78Hz.”
.
):“
ja
2
)
– “LOCAL-OFF” ( ):
MONO*2 (Monaural Mode)
FM
monaural reception mode.
– “MONO-ON”:
MONO.
- MONO-OFF” ( ):
.
2
REG* (
)
“REG-ON” ( )
“REG-OFF” ( . 9).
2
.
.
.
.
1
“MD”
“CD”
(SOURCE)
.
(MODE)
.
.
.
: “ILM-1” (
.
)
13
Download PDF