Sony | CDX-G2000UI | Sony CDX-G2000UI Водич за брзо поставување и почеток

4-466-657-12(1)
FM/MW/LW CD
плеер
Инсталирање/Поврзување МК
©2013 Sony Corporation
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
напојување (2) можете да ја оштетите антената.
Македонски
Внимание
• Овој уред е дизајниран за работа само со негативно
заземјување 12 V DC.
• Не го ставајте на штраф или на подвижните делови (пр.
наслон од столица).
• Пред да го поврзете, прво исклучете го автомолиот да
избегнете краток спој.
• Поврзете го напојувањето (2) во уредот и звучниците
пред да го поврзете помошниот конектор за напојување.
• Поврзете ги сите приклучоци за земјување во една
точка.
• За безбедност изолирајте ги сите лабаво поврзани
приклучоци со изолир трака.
Забелешка за напојувањето (жолто)
• Кога овој уред ќе го поврзете во комбинација со друг
стерео уред, напојувањето на автомобилот мора да е
поголем од збирот на осигурачи за секој уред.
• Кога автомобилот нема доволно струја, уредот поврзете го
директно во батеријата.
Делови
( )
• Броевите во листата се усогласени со тие во
инструкциите.
• Носачот (1) и заштитната фолија (4) на уредот прикачени
се во фабричка. Пред да го монтирате уредот, употребете
го клучот за ослободување (3) да го извадите носачот
(1) од уредот. За детали, видете “Вадете на заштитната
фолија и носачот ((4))” на задниот дел од таблата.
• Клучот за ослободување (3) чувајте го за
понатамошна употреба ако е потребно да го извадите
уредот од автомобилот.
Внимание
Внимателно ракувајте со носачот (1) да не си ги повредите
прстите.
Пример за поврзување ( )
Лесно поврзување на сабвуфер (2-C)
Сабвуферот може да го користите без појачало кога е
поврзан во задниот кабел на звучникот.
Забелешка
Поврзете 4 - 8 ohm сабвуфер. Не поврзувајте звучник во другиот заден
кабел на звучникот.
* Во оваа конекција не поврзувајте звучник.
Забелешки
• Пред да го поврзете засилувачот прво поврзете го заземјувањето.
• Алармот ќе се слушне само кога се користи вградениот засилувач.
Дијаграм за поврзување ( )
Предупредување
Ако имате антена на извлекување без релеј бокс, со
поврзување на овој уред со испорачаниот кабел за
Забелешки за контролирање и напојување
• REM OUT (сино/бело пругасто) обезбедува +12 V DC кога ќе го вклучите
уредот.
• Кога користите засилувач по избор, поврзете го REM OUT (сино/бело
пругасто) или дополнително напојување (црвено) во AMP REMOTE IN.
• Кога Вашиот автомобил има вградена FM/MW/LW антена во на
задното/странично стакло, поврзете REM OUT (сино/бело пругасто) или
дополнително напојување (црвено) во терминалот за напојување на
постоечкиот носач за антена. За детали консултирајте се со Вашиот
продавач.
• Антенското напојување без релеј бокс не може да се користи со овој уред.
Конекција за задржување на меморијата
Кога е поврзан жолтиот кабел за напојување, напојуваето секогаш ќе ја
снабдува меморијата дури и ако автомобилот е исклучен.
Забелешки за поврзување на звучниците
• Пред да ги поврзете звучниците, исклучете го уредот.
• Користете звучници со импенданса од 4 до 8 ohms и со соодветен
капацитет на напојување да избегнете оштетување.
• Терминалите со звучници не ги поврзувајте во шасијата од автомобилот
или терминалот на десниот звучник да го поврзете со левиот звучник.
• Заземјувањето не го поврзувајте во негативниот терминал (—)
на звучникот.
• Не се обидувајте звучниците да ги поврзете паралелно.
• Поврзете само пасивни звучници. Со поврзете активни звучници (со
вграден засилувач) во терминалот со звучници може да го оштетите уредот.
• Да избегнете дефект, не го користите вградениот звучник инсталиран во
автомобилот ако уредот е на заедничко негативно (—) напојување за десен
и лев звучник.
• Звучниците од уредот не ги поврзувајте еден со друг.
Забелешка за поврзувањето
Ако звучникот и засилувачот не се поврзани правилно, на дисплејот се
прикажува “FAILURE”. Во овој случај, проверете дали звучникот и
засилувачот правилно се поврзани.
Македонски
Мерки на претпазливост
• Внимателнот изберете го местото за поастување за
уредот да не Ви пречи при возење.
• Избегнвајте уредот да го поставувате на места изложени
на прашина, нечистотија, прекумерни вибрации или
високи температури, како на пр. на директна сончева
светлина или греалки.
• За безбедно поставување користете ги само испорачаните
делови за монтирање.
Прилагодување агол за монтирање
Прилагодете го аголот за монтирање помал од 450.
Вадење на заштитниот слој
и држачот
( )
Пред да го инсталирате уредот, извадете го
заштитниот слој (4)и носачот (1)од уредот.
1 Отстранување на заштитниот слој (4).
Притиснете ги двата раба на заштитниот слој (4) и
потоа повлечете ги.
2 Отстранување на носачот (1).
1 Ставете ги клучевите за ослободување (3) заеднот меѓу уредот и носачот (1) се додека не
кликне.
2 Повлечете го надолу носачот (1) , а уредот повлечете
го нагоре да го одвоите.
Пример за монтирање ( 5 )
Инсталирање во табла
Забелешки
• Пред да го инсталирате проверете дали забците на двете страни од носачот
(1 )се свиткани навнатре 2 mm (3/32 in). Ако забците се прави или свиткани
нанадвор, уредот нема правилно да се инсталира и може да испадне (5-1).
• Ако е потребно забците свиткајте ги нанадвор за да се вклопи (5-2).
• Проверете дали 4-те агли на заштитниот слој (4) правилно се прикачени во
слотовите на уредот (5-3).
Како да ја откачите и прикачите предната плоча ( )
Пред да го инсталирате уредот, откачете ја предната
плоча.
6-A За откачување
Пред да ја откачите предната плоча, прво допрете
и држете на OFF. Допрете на копчето за ослободување на предната плоча и повлечете го кон вас.
6-B За прикачување
Прикачете го делот (А) од предната плоча со делот (B)
на уредот, како што е прикажано и левата страна турнете ја
во позиција се додека не кликне.
Предупредување ако автомобилот
нема ACC позиција
Дотерајте ја функцијата Auto Off. За детали, видете во
испорачаното упатство за употреба.
Уредот целосно и автоматски ќе се исклучи во дотераното
време откако уредот ќе се исклучи, со што спречувате
трошење на батеријата.
Ако не ја дотерате функцијата Auto Off, допрете и држете на
OFF се додека дисплејот не исчезе секогаш кога ќе го
исклучите палењето.
Замена на осигурач ( )
При замена на осигурачот, проверете дали осигурувачот
одговара со оригиналниот. Ако осигурачот пукне, проверете
го напојувањето и земенете го осигурачот. ако осигурачот
повторно пукне по замената, може да има внатрешен дефект.
Во ваков случај, консултирајте се со продавач на Sony.
Дијаграм за поврзување напојување ( 8 )
Помошниот конектор за напојување може да серазликува
во зависност од автомобилот. Проверете во дијаграмот за
помошниот конектор за напојување дали конекциите
одговараат. Има три основни типови (8-1, 8-2, 8-3). Може
ќе треба да ја смените позицијата на црвениот и жолтиот
приклучокот во стрео напојувањето на автомобилот.
По правилно поврзување и менување на напојувањето,
уредот поврзете го со напојувањето на автомобилот. Ако
имате прашања или проблеми со поврзување на уредот, а не
се споменати во ова упатство, Ве молиме консултирајте се
со продавачот на автомобилот.
Download PDF