Sony | CDX-G1300U | Sony CDX-G1300U Упатства за употреба

F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
4-738-936-21(1)
FM/MW/LW
CD аудио за
автомобил
Упатство за употреба
За откажување на демо (DEMO) екранот,
видете стр. 12.
За поврзување/инсталација видете ја стр. 21.
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
МК
Од безбедносни причини овој уред
инсталирајте го во таблата на
автомобилот.
За детали, видете “Поврзување/
Инсталација” (стр. 21).
Овој производ е класифициран како
Класа 1 ласерски производ под IEC/EN
60825-1:2007 and IEC/EN 60825-1:2014.
 Времетраење на емисија: Непрекинато
 Излез на ласерот: Помалку од 55.8 μW
 Бранова должина: 775 nm до 800 nm
На плочката со име наведен е работниот напон и е поставена на долниот дел од шасијата.
Валидноста на CE ознаката е ограничена
само на тие земји каде може легално да
се купи, главно во земји од Источна
Европа (European Economic Area).
Со ова, Sony Corporation изјавува дека
оваа опрема е во согласност со
Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст од EU декларацијата за
усогласеност е достапна на следната
интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа опрема е наменета да се користи со
одобрени верзии на софтвер кои се
наведени во ЕУ декларацијата за
усогласеност.
Софтверот вграден во оваа опрема е
усогласен да ги исполнува основните
барања на Директивата 2014/53/EU.
Верзија на софтверот може да се провери
во дотерувањето на фирмварето во
општото мени за дотерување.
Забелешка за потрошувачите:
следниве информации се применливи
само за опрема купена во земји кои ги
применуваат ЕУ Директивите:
Овој производ е произведен од Sony
Corporation.
EU увозник: Sony Europe Limited.
Прашања за ЕУ увозникот или поврзани
со усогласеност на производот во Европа
2МК
адресирајте ги до овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгија.
Исфрлање на
истрошените батерии
(применливо во
Европската унија и
земји со посебни
системи за собирање)
Tното пакување, укажува дека батеријата
испорачана со овој производ не треба да
се третира како обичен домашен отпад.
Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол заолово
(Pb) се ставаат на батерии кои содржат
повеќе од 0.004% олово. Со правилно
исфрлање на батериите, Вие ќе
помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици за
опкружувањето и човековото здравје,
што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе
допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај уредот да треба да е
постојано поврзан со вградената
батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија
треба да се заменува само од
квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на
батериите, однесете ги при крај на
нивниот животен век во собирен центар
за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За правилно и безбедно отстранување
на сите типови батерии од апаратот,
прочитајте го упатството за вадење на
батериите од уредот. Однесете ги
батериите во собирен центар за
рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За подетал ни информации околу рециклирањето на батериите, Ве молиме,
контактирајте ја локалната компанија за
рециклирање, отпад или продавницата
каде што сте го купиле производот.
ВНИМАНИЕ
Следнава фреквенција од 65 – 74 MHz не е
доделен за емитување звук во табелата
за европски заеднички распределби и не
може да се користи во Европа.
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\020INT.fm
masterpage: Right_S
ideIndex
010COV.book Page 3 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Предупредување ако вашиот
автомобил нема ACC позиција
Прво дотерајте ја AUTO OFF функцијата
(стр. 12). Уредот комплетно и
автоматски ќе се исклучи во
дотераното време откако уредот ќе се
исклучи и часовникот ќе се прикаже
(пр. допрете и држете OFF околу 1
секунда), со што се спречува трошење
на батеријата. Ако не ја дотерате AUTO
OFF функцијата, допрете и држете OFF
додека екранот не исчезне секогаш
кога ќе го исклучите палењето.
Општи услови за услови понудени
од трети лица
Услуги понудени од трети лица може да
се сменат, суспендираат или прекинат
без претодна најава. Sony не превзема
одговорност при вакви ситуации.
Од безбедносни причини овој уред
3МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Содржина
Водич низ делови и контроли. . . . . . . . . . 5
Започнување со употреба
Откачување на предна плоча . . . . . . . . . . 7
Ресетирање на уредот . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Дотерување часовник. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Проверка на напон на батеријата . . . . . . 8
Поврзување USB уред . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Поврзување на друг
портабл аудио уред . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Слушање радио
Слушање радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Користење радио дата систем (RDS) . . . . 9
Репродукција
Репродукција на диск . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Репродукција на USB уред . . . . . . . . . . . . 10
Пребарување и репродукција на песни . 11
Дотерувања
Откажување на DEMO режим . . . . . . . . .
Дотерување основни операции . . . . . . .
Општи дотерувања (GENERAL) . . . . . . . .
Дотерување звук (SOUND) . . . . . . . . . . . .
Дотерување екран (DISPLAY) . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Дополнителни информации
Ажурирање фирмваре . . . . . . . . . . . . . . .
Мерки на претпазливост . . . . . . . . . . . . .
Одржување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Проблеми и можни решенија . . . . . . . . .
Пораки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Поврзување/Инсталација
Предупредувања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Листа со делови за инсталирање . . . . . . 21
Поврзување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Инсталирање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Водич низ делови и контроли
Главен уред
 PTY (program type)
Изберете PTY во RDS.
(browse) (стр. 11)
Внесете режим за пребарување при
репродукција. (Не е достапно кога е
поврзан USB уред во Android™ режим.)
 Копче за ослободување предна плоча
 SRC (source)
Вклучување на напојувањето.
Менување извор.
OFF
Допрете и држете околу 1 секунда за
исклучување на изворот и приказ на
часовник. Допрете и држете повеќе
од 2 секунди за исклучување на
напојувањето и екранот.
 Контролен бирач
Вртете го за прилагодување на тон.
PUSH ENTER
Бирање ставка.
Допрете SRC, вретете и допрете да смените извор (времетраење од 2 секунди).
MENU
Отварање на мени за дотерување.
 Слот за диск
 Екран
 USB порт

/
(SEEK –/+)
Автоматско дотерување радио станици.
Допрете и држете за рачно дотерување.
/ (prev/next)
/ (fast-reverse/fast-forward)

(back)
Враќањево претходен екран.
MODE (стр. 9)
 EQ (equalizer)
Изберете крива на еквилајзер.
 Приемник за далечински управувач
 Нумерички копчиња (1 до 6)
Прием на зачувани радио станици.
Допрете и држете да зачувате станици.
ALBUM /
Скокање албум на аудио уред. Допрете
и држете за непрекинато скокање
албуми. (Не е достапно кога е поврзан
USB уред во Android режим.)
(repeat)
(Не е достапно кога е поврзан USB
уред во Android режим.)
(shuffle)
(Не е достапно кога е поврзан USB
уред во Android режим.)
 (play/pause)
  (disc eject)
5МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
 EXTRA BASS
Појачување бас во синхронизација со
звукот. Допрете да смените EXTRA
BASS дотерување: [1], [2], [OFF].
 AUX влезен приклучок
 DSPL (display)
Менување прикажано мени.
SCRL (scroll)
Допрете и држете за листање
менија.
6МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Дотерување подрачје/регион
Започнување со употреба
Откачување предна плоча
Предната плоча од уредот можете да ја
откачите да ја заштите од кражба.
1 Допрете и држете OFF  додека уредот
не се исклучи, допрете на кочето за
ослободување на предна плоча  и
повлечете го панелот накај вас да
го извадите.
По ресетирање на уредот, се прикажува
екран за дотерување подрачје/регион.
1 Допрете ENTER додека [SET AREA]
е прикажано.
Се прикажува моментално дотерано
подрачје/регион.
2 Вртете го контролниот бирач да
изберете [EUROPE] или [RUSSIA] и
допрете го.
3 Врете го контролниот бирач да изберете [YES] или [NO] и допрете го.
Ако дотераното подрачје/регион е
сменето, уредот се ресетира, потоа се
прикажува часовникот.
Ова дотерување може да се направи во
општото мени за дотерување (стр. 12).
Аларм за предупредување
Ако палењето го префрлите во OFF
позиција без да ја откачите предната
плоча, за неколку секунди ќе се слушне
звук за предупредување. Алармот ќе се
слушне само ако се користи вграденото
појачало.
Прикачување предна плоча
Дотерување часовник
1 Допрете MENU, вртете го контролниот
бирач да изберете [GENERAL] и
допрете на него.
2 Вртете го контролниот бирач да изберете [SET CLOCK] и притиснете го.
3 Вртете го контролниот бирач да изберете [MANUAL] и притиснете го
Индикаторот за час трепка.
4 Вртете го контролниот бирач да
дотерате час и минути.
Поместување на дигиталното покажување, допрете / (SEEK –/+).
5 По дотерување на минутите допрете
Ресетирање на уредот
MENU.
Дотерувањето е завршено и
часовникот почнува да работи.
Пред да го вклучите уредот за прв пат
или по менување на батерија во
автомобил или менување поврзување,
мора да го ресетирате уредот.
За приказ на часовникот
1 Допрете DSPL и EQ за повеќе од
Автоматско дотерување на
часовникот
2 секунди.
Забелешка
Допрете DSPL.
Изберете [AUTO <RDS>] во чекор 3.
Со ресетирање на уредот ќе се избришат
дотерувањата за часовникот и некои
меморирани содржини.
7МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Проверка на напон на
батеријата
Поврзување на друг
портабл аудио уред
Можете да го проверите моменталниот
напон на батеријата. (Не е достапно
додека изворот е исклучен и часовникот е
прикажан.)
1 Исклучете го портабл аудио уредот.
2 Намалете го тонот на уредот.
3 Поврзете портабл аудио уред во AUX
1 Допрете DSPL повеќепати додека да
се појави индикаторот за напон на
батеријата.
влезниот џек (стерео мини џек)
на уредот со кабел за поврзување
(одделно се продава)*.
* Користете правилен тип на приклучок.
Поврзување на USB уред
1 Намалете го тонот на уредот.
2 Поврзете USB уред во уредот.
4 Допрете SRC да изберете [AUX].
За нивото на тонот на поврзаниот
уред да одговара на други извори
Почнете со репродукција на портабл
аудио уредот со умерен тон и на уредот
дотерајте го Вашиот вообичаен тон за
слушање.
Допрете MENU, потоа изберете[SOUND] 
[SET AUX VOL] (стр. 14).
8МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Слушање радио
Слушање радио
Да слушате радио допрете SRC да
изберете [TUNER].
Автоматско меморирање (BTM)
1
Допрете MODE за менување (FM1,
FM2, FM3 или MW/LW).
2 Допрете MENU, вртете го контролниот
бирач да изберете [GENERAL] и
потоа допрете го.
3 Вртете го контролниот бирач да
Користење Радио дата
систем (RDS)
Дотерување алтернативна
фреквенција (AF) и
информации за сообраќајот (TA)
AF непрекинато дотерува станица со најјак
сигнал во мрежата и TA овозможува
моментални информации или програми за
сообраќајот (TP) ако прими.
1 Допрете MENU, врете го контролниот
бирач да изберете [GENERAL] и
допрете го.
изберете [BTM], потоа допрете го.
2 Врете го контролниот бирач да избе-
Уредот станиците ги зачвува по редослед
на фреквенција на нумеричките копчиња.
3 Врете го контролниот бирач да избе-
Бирање
рете [SET AF/TA], потоа допрете го.
рете [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET
AF/TAON] или [SET AF/TA-OFF] и
допрете го.
1 Допрете MODE за менување (FM1,
За меморирање на RDS станици со
AF и TA дотерување
2 Почнете да бирате.
Можете да поставите RDS станици
заедно со AF/TA дотерувањето.
Дотерајте AF/TA, потоа зачувајте ја
станицата со BTM или рачно. Ако ја
дотерувате рачно, можете да дотерате
и станици кои не се RDS.
FM2, FM3 или MW/LW).
За рачно бирање
Допрете и држете / (SEEK –/+)
да лоцирате приближна фреквенција,
потоа допрете / (SEEK –/+)
повеќепати да направите дотерување
на фреквенцијата.
За автоматско бирање
Допрете / (SEEK –/+).
Скенирањето запира кога уредот ќе
прими станица.
Рачно меморирање
1 Додека ја примате станицата која
сакате да ја меморирате, допрете
и држете на нумеричко копче (1 до
6) за приказ на [MEM].
Прием на итни објави
Со вклучено AF или TA, итните објави
автоматски ќе го прекинат моментално
избраниот извор.
Прилагодување јачина на тон за
време на информации за
сообраќајот
Јачината на тон ќе се меморира за
соодветната информација за сообраќај,
независно од вообиаената јачина на
тон.
Прием на меморирани станици
1 Изберете група, потоа допрете
на нумеричко копче (1 до 6).
9МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Да останете со една регионална
програма (REGIONAL)
Кога AF и REGIONAL функциите се
вклучени, неможете да се префрлите во
друга регионална станица со појака
фреквенција. Ако го напуштите
подрачјето за прием на оваа
регионална програма, дотерајте [SET
REGIONAL] во [GENERAL] во [SET REG-OFF]
при FM прием (стр. 13).
Оваа функција не работи во Велика
Британија и др. подрачја.
Репродукција
Репродукција на диск
1 Ставете диск (со етикетата нагоре).
Local Link функција (само В.Британија)
Оваа функција овозможува да изберете
друга локална станица во подрачјето,
дури и ако не зачувана на нумеричките
копчиња.
При FM прием, допрете на нумеричко
копче (1 до 6) на која е зачувана локална
станица. За 5 секунди повторно допрете
нумеричко копче на локалната станица..
Повторете ја оваа постапка се додека не
се добие локалната станица.
Бирање тип на програми (PTY)
1 Допрете PTY при FM прием.
2 Вртете го контролниот бирач се
додека не се прикаже саканиот
тип на програм, потоа допрете го.
Уредот почнува со пребарување на
станица која емитува тој тип на
програми.
Типови програми
NEWS (Вести), AFFAIRS (Внатрешни работи),
INFO (Информации), SPORT (Спорт),
EDUCATE (Образова-ние), DRAMA (Драма),
CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED
(Разно), POP M (Поп музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (Лесна музика), LIGHT M
(Класична), CLASSICS (Сериозна музика),
OTHER M (Друга музика), WEATHER (Време),
FINANCE (Финансии), CHILDREN (Детски
програм), SOCIAL A (Социјални работи),
RELIGION (Религија), PHONE IN (Контактна
емисија), TRAVEL (Патување), LEISURE
(Слободно), JAZZ (Џез музика), COUNTRY
(Канти музика), NATION M (Народна
музика), OLDIES (Евергрин), FOLK M (Фолк),
DOCUMENT (Документарна)
Репродукцијата автоматски почнува
Репродукција на USB уред
Може да се користат AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) и MTP (Media Transfer Protocol)
тип на USB уреди* компатибилни со
USB стандард. Во зависност од USB
уредот, Android или MSC/MTP режим
може да се изберат на уредот.
Некои дигитални медиа плеери или
Android паметни телефони може да
бараат дотерување за MTP режим.
* пр. USB флеш драјв, дигитален медија плеер,
Android паметен телефон
Забелешки
• За детали за компат ибилност на ваши от USB
драјв, посетете ј а веб страната за поддршка.
• Паметни телефони со Android OS 4.1 или
повисока инсталирана подршка за Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Но, некои
паметни телефони може да не поддржуваат
во целост AOA 2.0, дури и ако е инсталиран
Android OS 4.1 или понов.
За детали за компатабилност на вашиот
Android паметен телефон посетете ја веб
страната за поддршка на задната страна.
• Репродукција на следниве фајлови не е
поддржана.MP3/WMA/FLAC:
– фајлови со авторска заштита
– DRM (Digital Rights Management) фајлови
– Мулти канални аудио фајлови
MP3/WMA:
– компресирани фајлови без грешки
10МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Пред да направите поврзување, изберете
USB режим (Android режим или MSC/MTP
режим) во зависност од USB уредот (стр. 13).
1 Поврзете го USB уредот во USB порт
(стр. 8).
Репродукцијата почнува.
Ако уредот веќе е поврзан, да почнете
со репродукција, допрете SRC да
изберете [USB].
2 Прилагодете го тонот на уредот.
Да ја запрете репродукцијата
Допрете и држете на OFF околу 1
секунда.
За отстранување на уредот
Запрете со репродукцијата, потоа
извадете го уредот.
Пребарување песна по име
(Quick-BrowZer™)
Не е достапна кое е поврзан USB уред во
Android режим или iPod е поврзан.
1 При CD или USB репродукција, допрете
(browse)* за приказ на листа со
барани категории.
Кога ќе се прикаже листа со песни
допрете
(back) непрекинато за
приказ на барана категорија.
(browse)
* При USB репродукција допрете
за 2 секунди за директно да се вратите на
почетокот на листата со категории.
2 Вртете го контролниот бирач да
изберете категорија, потоа
допрете го да потврдите.
3 Повторете го чекор 2 да пребарате
Пребарување и
репродукција на песни
песна.
Репродукцијата почнува.
За излез од Quick-BrowZer режимот
Допрете
Повторена и мешана репродукција
Не е достапна кое е поврзан USB уред
во Android режим.
1 При репродукција, допрете
(repeat)
или
(shuffle) непрекинато да
изберете режим за репродукција.
Репродукцијата во избраниот режим
може да почне по некое време.
Достапните режими за репродукција се
разликуваат во зависност од избраниот
извор на звук.
(browse).
Пребарување со прескокнување
менија (Jump mode)
Не е достапна кое е поврзан USB уред во
Android режим или iPod е поврзан.
1 При репродукција на CD или USB,
допрете
(browse).
2 Допрете  (SEEK +).
3 Вртете го контролниот бирач да
изберете ставка.
Листата прескокнува во чекори од
10% од вкупниот број на ставки.
4 Допрете ENTER да се вратите во
Quick-BrowZer режимот.
Избраната ставка се прикажува.
5 Вртете го контролниот бирач да
изберете ставка, потоа допрете
на неа.
Репродукцијата започнува.
11МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Дотерувања
Откажување DEMO режим
Можете да го откажете демо екранот кој
се прикажува кога изворот е исклучен и
часовникот е прикажан.
1 Допрете MENU, вртете го контролниот
бирач да изберете [GENERAL] и
допрете го.
2 Вртете го контролниот бирач да
изберете [SET DEMO] и допрете го.
3 Вртете го контролниот бирач да изберете [SET DEMO-OFF] и допрете го.
Дотерувањето е комплетно.
4 Допрете
(back) двапати.
Екранот се враќа во нормален прием/
режим за репродукција.
Основни дотерувања
Можете да ги дотерате менијата во
следните категории за дотерувања:
Општи (GENERAL), Звук (SOUND), Приказ
(DISPLAY)
1 Допрете MENU.
2 Вртете го контролниот бирач да изберете категорија и допрете на неа.
Ставката која може да се дотера се
разликува зависно од изворот или
дотерувањето.
3 Вртете го контролниот бират да
изберете опции и допрете на неа.
За враќање во претходен екран
Допрете
(back).
Општо дотерување (GENERAL)
AREA (area)
Одредете подрачје/регион за користење на овој уред: [EUROPE], [RUSSIA].
Ако моментално дотераното подрачје/регион е сменето, овој уред се
ресетираи се прикажува часовникот.
(Достапно само кога изворот е
исклучен и часовникот е прикажан.)
DEMO (demonstration)
Активирање демо: [ON], [OFF].
CLOCK (clock) (стр. 7)
Дотерување часовник: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (caution alarm)
Активирање на аларм за
предупредување: [ON], [OFF] (стр. 7).
(Достапно само кога изворот е
исклучен и часовникот е прикажан.)
BEEP (beep)
Активирање бип звук: [ON], [OFF].
AUTO OFF (auto off)
Се исклучува автоматски по одредено
време кога уредот е исклучен и часовникот
е прикажан (на пр. Притиснете и држете го
OFF за 1 секунда): [ON] (30 минути), [OFF].
STEERING (steering)
Регистрирање/ресетирање на
дотерувања за далечинско на волан.
(Достапно само кога изворот е
исклучен и часовникот е прикажан.)
STR CONTROL (steering control)
Изберете влезен режим на поврзаниот
далечински. Да спречите дефект, пред
употреба проверете влезниот режим
да одговара со поврзаниот далечински.
CUSTOM (custom)
Влезен режим за далечински за
волан
PRESET (preset)
Влезниот режим за безжичен далечински со исклучок на далечинскиот
за воланот
(Автоматски избран кога се
применува [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (edit custom)
Регистрирајте функции (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) на далечинското на
воланот:
 Вртете го контролниот бирач да
изберете функција да назначите
на далечинското на воланот,
потоа допрете го.
 Додека [REGISTER] трепка, допрете и
држете на копчето на далечинското
на воланот на кое сакате да ја
назначите функцијата. Кога
регистрацијата е комплетна, се
прикажува [REGISTERED].
12МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
 Да регистрирате други функции,
повторете ги чекорите  и .
(Достапно само кога [STR CONTROL] е
дотерано во [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (reset custom)
Ресетирајте го дотерувањето на
далечинскиот управувач на воланот:
[YES], [NO].
(Достапно само кога [STR CONTROL] е
дотерано во [CUSTOM].)
Забелешки
• Додека додетуравте, на уредот е достапно
само работното копче. За безбедност , паркирајте го автомобило пред да дотерувате.
• Ако се појави грешка при регистрација, сите
претходно регистрирани информации
остануваат. Рестартирајте ја регистрацијата
од функцијата каде се случила грешката.
• Оваа функција може да не е достапна на
некои автомобили. За детали за
компатибилност на вашето возило,
посетете ја веб страната за поддршка на
задната страна.
USB MODE (USB mode)
Сменете USB режим: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Достапно само кога USB извор е
избран.)
AF/TA (alternative frequencies/traffic
announcement)
Изберете дотерување на
алтернативни фреквенции (AF) и
сообраќајни известувања (TA):: [AFON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TAOFF].
(Достапно кога е избран некој извор.)
REGIONAL (regional)
Ограничува прием на одреден
регион: [ON], [OFF].
(Достапно само кога е примен FM.)
BTM (best tuning memory) (стр. 9)
(Достапно само кога е избрано
тјунер.)
FIRMWARE (firmware)
(Достапно само кога изворот е
исклучен и часовникот е прикажан.)
Проверете/ажурирајте ја верзијата на
фирмварето. За детали посетете ја веб
страната за поддршка.
FW VERSION (firmware version)
Приказ на моментална верзија на
фирмварето.
FW UPDATE (firmware update)
Стартување на процесот за ажурирање
на фирмварето: [YES], [NO].
За ажурирање на фирмварето
потребни се неколу минути. За време
на ажурирањето не го исклучувајте
моторот и не го вадете USB уредот.
Дотерување звук (SOUND)
Ова мени за дотерување не е достапно
кога изворот е исклучен и часовникот е
прикажан.
EQ10 PRESET (EQ10 preset)
Избира крива на еквилајзерот од 10
криви на еквилајзерот или исклучува:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Дотерувањето за крива на еквилајзер
може да се меморира за секој извор.
* [KARAOKE] го намалува звукот на вокалот
но не може целосно да се отстрани при
репродукција. Исто така, не се поддржува
користење микрофон.
EQ10 CUSTOM (EQ10 custom)
Дотерајте [CUSTOM] на EQ10.
Дотерување крива на еквилајзер:: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Нивото на звук се прилагодува во
чекори од 1 dB, од -6 dB до +6 dB.
BALANCE (balance)
Прилагодување баланс на звук:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (fader)
Прилагодување на релативно ниво:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
13МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofer level)
Прилагодување ниво на звук на
субвуфер: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] се прикажува со најмалото
дотерување.)
SW PHASE (subwoofer phase)
Изберете фаза на субвуфер: [SUB
NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (low pass filter frequency)
Изберете прекината фреквенција на
субвуфер: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
SND SYNC (sound synchronization)
Активирање на синхронизација на
илуминација со звук: [ON], [OFF].
(Не е достапно кога не е избран извор
и часовникот е прикажан.)
AUTO SCR (auto scroll)
Автоматско листање на долги
менија: [ON], [OFF].
(Не е достапно кога е избрано AUX
или тјунер.)
HPF FREQ (high pass filter frequency)
Изберете предна/задна прекината
фреквенција на звучник: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX volume)
Прилагодување на ниво на тој на секој
поврзан помошен уред: [+18 dB] - [0
dB] - [-8 dB]. Ова дотерување ја негира
потребата од прилагодување ниво на
тон меѓу изворите.
(Достапно само кога е избрано AUX.)
Дотерување екран (DISPLAY)
DIMMER (dimmer)
Промена на осветленоста на екранот:
[OFF], [ON], [CLK] (часовник).
За да ја поставите оваа функција да
биде активна само за одреден
период, одберете [CLK], потоа
поставете ги почетните и крајните
времиња.
– Да дотерате осветлување кога е
активна функцијата за пригушување:
Дотерајте [DIMMER] во [ON], потоа
прилагодете [BRIGHTNESS].
– Да дотерате осветлување кога
функцијата за пригушување е деактивирана: Дотерајте [DIMMER] во [OFF],
потоа прилагодете [BRIGHTNESS].
Дотерувањето за осветленост се меморира
и се применува кога функциајта за пригушување е активирана или деактивирана.
BRIGHTNESS (brightness)
Прилагодување осветленост на екран. Нивото на осветленост се прилагодува: [1] – [10].
14МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
За ажурирање на фирмваре, посетете ја
веб страната за поддршка , потоа
следете ги онлајн инструкциите.
• Дискови кои НЕМОЖЕ да се репродуцираат
– Дискови со етикети, налепници или
прикачена леплива лента или хартија.
Тоа може да предизвика дефект или
може да го уништи дискот.
– Дискови со нестандардна форма (пр.
срце, квадрат, ѕвезда). Можете да го
оштетите уредот.
– 8 cm (3 1/4 in) дискови.
Забелешка
Забелешки за CD-R/CD-RW дискови
Дополнителни информации
Ажурирање на фирмваре
За време на ажурирањето, не го отстранувајте
USB уредот.
Мерки на претпазливост
• Не ја оставајте предната плоча или
аудио уредот на контролната табла.
• Кога уредот е вклучен, моќната антена
автоматски се продолжува.
• Не распрскувајте течност врз уредот.
Кондензација на влага
Не фрлајте течност врз дисковите. Кога
ќе се појави кондензација на влага
внатре во уредот, извадете го дискот и
почекајте околу еден час за да се исуши;
инаку уредот нема да работи правилно.
Забелешка за дисковите
• Дисковите не ги изложувајте на директна
сончева светлина или извори на топлина
како што се вентилатори, не ги оставајте
во автомобил паркиран на сонце.
• Пред репродукција,
избришете го дискот со
чиста ткаенина од
центарот нанадвор. Не
користете раствори како
бензин, разредувач,
комерцијално достапни
средства за чистење.
• Овој уред е дизајниран да репродуцира
дискови кои се во согласност со CD
(CD) стандардот.
DualDiscs и некои музички дискови
заштитени со авторски права не се во
согласност со CD (CD) стандардот,
затоа овие дискови може да не се
репродуцираат на уредот.
• Ако мулти-сесиски диск почнува со CDDA
сесија, се препознава како CD-DA диск и
другите сесии не се репродуцираат.
• Дискови кои НЕМОЖЕ да се репродуцираат
– CD-R/CD-RW со слаб квалитет на
снимање.
– CD-R/CD-RW снимени со
некомпатибилен уред за снимање.
– CD-R/CD-RW неправилно се
завршени.
– CD-R/CD-RW други од овие снимени
во музички CD формат или MP3 формат
во согласност со ISO9660 Level 1/Level
2, Joliet/Romeo или мулти-сесиски.
Репродукција на аудио фајлови
Папка (албум)
Аудио фајл (песна)
Ако имате било какви прашања или
проблеми во однос на уредот а не се
покриени во ова упатство, консултирајте
се со најблискиот Sony продавач.
15МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Одржување
Спецификации
Чистење на конекторите
Тјунер
Избегнувајте да ги допирате конекторите
директно. Уредот може да не работи
правилно ако конекторите меѓу уредот и
предната плоча не се чист. Со цел да го
спречите ова, откачете ја предната плоча
(стр. 7) и исчистете ги конекторите со
памук. Не притискајте силно. Во
спротивно конекторите може да ги
оштетите.
Забелешка
За безбедност, не отстранувајте го
предниот панел додека возите.
FM
Опсег на дотерување:
Кога [AREA] е дотерано во [EUROPE]:
87.5 MHz – 108.0 MHz
Кога [AREA] е дотерано во [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87.5 MHz – 108.0 MHz
(на 50 kHz step)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (at 30 kHz step)
Употреблива осетливост: 7 dBf
Опсег на сигнал до шум: 73 dB
Одделување: 50 dB at 1 kHz
MW/LW
Опсег на дотерување:
531 kHz – 1,602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Осетливост: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD плеер
Опсег на сигнал до шум: 95 dB
Опсег на фреквенција: 20 Hz – 20,000 Hz
Максимален број*1 на:
Папки (албуми)*2: 150
Фајлови (песни) и папки*3: 300
Прикажани знаци за име на папка /
фајл:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Соодветниот кодек: MP3 (.mp3), WMA
(.wma)
*1 CD-R/CD-RW само
*2 Вклучувајќи ја и рут папката
*3 може да биде помала од измерената вредност
ако имињата на папките / фајловите содржат
многу знаци
USB плеер
Интерфејс: USB (Целосна брзина)
Максимална струја: 500 mA
Максимален број препознатливи папки
и фајлови:
Папки (албуми): 256
Фајлови (песни) по папка: 256
Компатибилен Android Open Accessory
protocol (AOA): 2.0
16МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Соодветен кодекс:
MP3 (.mp3)
Брзина: 8 kbps – 320 kbps (Supports
VBR (Variable Bit Rate))
Брзина на бирање: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Брзина: 32 kbps – 192 kbps (Supports
VBR (Variable Bit Rate))
Брзина на бирање: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Длабочина на бит: 16 bit, 24 bit
Брзина на бирање: 44.1 kHz, 48 kHz
Поддржан систем на фајл: FAT16, FAT32
Засилувач
Излез: Звучник
Импенданса на звучник: 4 Ω – 8 Ω
Максимален излезен напон: 55 W × 4 (на 4 Ω)
Општо
Потребно напојување: 12 V DC автомобил
батерија (негативно заземјување)
Номинална потрошувачка на струја: 10 A
Димензии:
Приближ. 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (ш/в/д)
Димензии за монтирање:
Приближ. 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 3/8 in) (ш/в/д)
Маса: Приближ. 1.2 kg (2 lb 11 oz)
Содржина на пакетот:
Главен уред (1)
Делови за инсталација и конекција
(1 комплет)
Прашајте го продавачот за подетални
информации.
Дизајнот и спецификациите се предмет
на измена без претходна најава.
Авторски права
Windows Media е и регистриран заштитен знак
и трговска марка на Microsoft Corporation во
САД и/или други земји.
Овој производ е заштитен со одредени
интелектуални авторски права на Microsoft
Corporation. Користење или дистрибуција на
ваква технологија надвор од овој производ е
забрането без лиценца од Microsoft или
овластен претставник на Microsoft.
Android е заштитен знак на Google LLC.
libFLAC
Авторски права (C) 2000-2009 Josh Coalson
Авторски права (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Редистрибуција и користење во изворна и бинарна форма, со или без измени се дозволени
ако се исполнуваат следните услови:
– Редистрибуција на изворен код мора да е напишан во забелешка за авторско право, оваа
листа со услови и следните предупредувања.
– Редистрибуција во бинарна форма мора да се
прикажува го забелешката за авторско право,
оваа листа со услови и следните
предупредувања во документацијата и/или
други материјали обезбедни при дистрибуција.
– Ниту името на фондацијата Xiph.org Foundation
ниту имињата на неговите соработници не
смејат да се користат за одобрување или
промоција на производи произлезени од овој
без претходна дозвола.
ОВОЈ СОФТВЕР Е ОБЕЗБЕДЕН ОД СОПСТВЕНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ НА АВТОРСКОТО
ПРАВО “КАКО ШТО СЕ” И БИЛО ДА СЕ ИЗРЕЧНИ
ИЛИ ИМПЛИЦИНТНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ,
НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА НИВ, ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ШТО СЕ ПОДРАЗБИРААТ ПРИ
ПРОДАЖБА И СООДВЕТНИ ЗА ОДРЕДЕНА
НАМЕНА СЕ ИСКЛУЧЕНИ. ВО НИЕДЕН СЛУЧАЈ
СОПСТВЕНИЦИТЕ И СОРАБОТНИЦИТЕ НЕМА ДА
БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВИ ДИРЕКТНИ,
ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ (ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ
ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ
ДОБРА ИЛИ СЕРВИСИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА,
ПОДАТОЦИ ИЛИ ПРОФИТ; ИЛИ ЗАСТОЈ ВО
ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ) СЕ ПРИЧИНЕТИ И ВРЗ
ОСНОВА НА ТЕОРИЈАТА ЗА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ
ДОГОВОР ЗА ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ
(ВКЛУЧУВАЈЌИ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО) КОИ
ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД БИЛО КАКОВ НАЧИН НА
УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ, ДУРИ И АКО СТЕ
ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТ ОД ТАКВА ШТЕТА.
17МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Проблеми и можни решенија
Следнава листа ќе ви помогне да ги поправите проблемите на кои може да наидете со
овој уред. Пред да продолжите со листата,
прво проверете ја конекцијата и оперативната постапка. За детали за користење на осигурач и отстранување на уре-дот од таблата,
видете во “Конекција/Инсталација” (стр. 21).
Ако проблемот не е решен посетете ја
страната за подршка запишана на задната
корица.
Општо
Нема звук или звукот е тивок.
 Позицијата на пригушување [FADER]
не е дотеран за систем со 2 звучника.
 Звукот на уредот и/или поврзаниот
уред е многу тивок.
– Зголемете го звукот на уредот и
поврзаниот уред.
Нема бип звук.
 Поврзан е засилувач по избор и не го
користите вградениот засилувач.
Зачуваните станици и точното време
се избришани.
Осигуруачот прегорел.
Прави бучава кога позицијата за
палење е вклучена.
 Жиците не одговараат со конекторот
на автомобилот.
За време на репродукција или прием,
демо режимот се вклучува.
 Ако не се извршува никаква операција
за околу 5 минути со дотеран [DEMOON], демо режимот се вклучува.
– Дотерајте [DEMO-OFF] (стр. 12).
Екранот исчезнува/не се прикажува на
екранот.
 Конекторите не се чисти (стр. 16).
Екранот/осветлувањето трепка.
 Снабдувањето со струја не е доволно.
– Проверете дали батеријата на автомобилот го снабдува уредот со доволно
струја. (Потребниот напон е 12 V DC.)
Работните копчиња не функционираат.
Дискот не може да се извади.
 Поврзувањето не е правилно.
– Допрете DSPL и EQ повеќе од
2 секунди за ресетирање на уредот.
Содржината зачувања во меморијата
се брише.
Часовникот што е поставен автоматски
не е точен.
 Податоците за часовникот на радио
брановите не се точни.
– Рачно дотерајте го часовникот (стр. 7).
Радио прием
Радио приемот е слаб.
Се појавува статичка бучава.
 Цврсто поврзете ја антената.
65 MHz до 74 MHz во FM3 не може да
се дотера.
 [AREA] е дотерано во [EUROPE].
– Дотерајте [AREA] во [RUSSIA] (стр. 12).
RDS
RDS сервисите не можат да се примат
(кога [AREA] е дотерано во [RUSSIA]).
 FM3 е избрано.
– Изберете FM1 или FM2.
 RDS сервисите се недостапни во одредени
региони.
SEEK се активира по неколку секунди
по слушањето.
 Станицата не е TP или сигналот е слаб.
– Деактивирајте TA (стр. 9).
Нема информации за сообраќајот.
 Активирајте TA (стр. 9).
 Станицата не емитув никакви
информации за сообраќајот и покрај
тоа што е TP.
– Дотерајте друга станица.
PTY displays [- - - - - - - -].
 Моменталната станица не е RDS
станица или радио приемот е слаб.
18МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Името на програмскиот сервис трепка.
 Нема алтернативна фреквенција за
моменталната станица.
– Допрете / (SEEK –/+) додека
името на програмскиот сервис трепка. [PI SEEK] се прикажува и уредот
почнува со пребарување на друга
фреквенција со исти PI (идентификација на програма) податоци.
CD репродукција
Дискот не може да се репродуцира.
 Неисправен или нечист диск.
 CD-R/CD-RW не е за аудио употреба
(стр. 15).
MP3/WMA фајлови не се репродуцираат.
 Дискот не е компатибилен со MP3/WMA
формат и верзија. За детали за дискови
и форми кои може да се репродуцираат посетете ја страната за поддршка
на задната корица.
На MP3/WMA фајлови им треба подолго
време за репродукција отколку на други.
 На следните дискови им треба подолго
време да почнат со репродукција.
– Диск снимен со комплицирана
структура.
– Диск снимен во Мулти сесии.
– Диск на кој податоците може да се
додадат.
Репродукција на USB уред
На USB уредот потребно му е време да
репродуцира.
 USB уредот содржи фајлови со
комплицирана структура.
Аудио фајлот не може да се репродуцира.
 За детали за поддржаните формати,
видете "Спецификации" (стр. 16).
Ако аудио фајлот сè уште не може да се
репродуцира, погледнете во упатствата
за работа што се доставуваат со USBуредот или контактирајте со
производителот на USB-уредот.
Звукот не се емитува при репродукција
во Android режим.
 Проверете го статусот на апликацијата
за аудио репродукција на Android
паметен телефон.
Пораки
Следниве пораки може да се прикажат
или да трепкаат при работа .
INVALID: Избраната операција може
да биде неважечка.
READ
 Почекајте додека не заврши
вчитувањето и репродукцијата не
почне автоматски.
Ова може да потрае некое време во
зависност од структурата на дискот.
(underscore): Карактерот не може
да се прикаже.
За CD репродукција:
CD ERROR
 Исчистете го или ставете го дискот или
проверете да не е празен или оштетен.
CD NO DISC
 Вметнете диск кој содржи фајлови што
може да се репродуцираат (стр. 16).
CD NO MUSIC
 Вметнете диск кој содржи фајлови што
може да се репродуцираат (стр. 16).
CD PUSH EJT: Дискот не може да се
исфрли правилно.
 Допрете  (eject).
или
: Дојдено е на почеток
или на крај од дискот.
Не може да се направат операции за
прескокнување албум, мени (Jump
режим) и пребарување песна по име
(Quick-BrowZer).
 Дотерајте [USB MODE] во [MSC/MTP] (стр. 13).
19МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
За репродукција на USB уред:
HUB NO SUPRT: USB уредот не е
подржан.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 USB уред кој не поддржува AOA
(Android Open Accessory) 2.0 е поврзан
со уредот додека [USB MODE] е
поставен на [ANDROID].
– Дотерајте [USB MODE] во [MSC/MTP] (стр. 13).
USB ERROR
 Повторно поврзете USB уред.
USB NO DEV
 Проверете дали USB-уредот или USB
кабелот се безбедно поврзани.
USB NO MUSIC
 Поврзете USB-уред кој содржи фајлови
што може да се репродуцираат (стр. 16).
USB NO SUPRT
 За детали околу компатибилноста на
вашиот USB уред, посетете ја страницата за поддршка на задниот капак.
USB OVERLOAD: USB уредот е
преоптоварен.
 Откачете го USB уред, потоа допрете
SRC да изберете друг извор.
 USB уредот не е исправен или поврзан
е уред кој не е подржан.
За RDS операции:
NO AF: Нема алтернативна фреквенција.
 Допрете / (SEEK –/+) додека
името на програмот трепка. Уредот
почнува со пребарување на друга
фреквенција со иста податоци на PI
(програмска идентификација) (се
прикажува [PI SEEK]).
За работата на далечинското за
волан:
ERROR
 Повторно регистрирајте од функцијата
каде се случила грешката (стр. 12).
TIMEOUT
 Обидете се да завршите со регистрација додека [REGISTER] трепка (околу
6 секунди) (стр. 12).
За ажурирање на фирмварето:
FILE ERROR: Ажурирањето не е зачувано
во USB-уредот.
 Чувајте го ажурирањето на USB-уредот,
а потоа обидете се повторно (стр. 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Ажурирањето на фирмверот не е
правилно завршено.
 Допрете ENTER за да ја избришете
пораката, а потоа обидете се
повторно.
За време на ажурирањето, не го
ставајте палењето во положба OFF,
ниту пак да го извадите USB-уредот
(стр. 15).
Ако овие решенија не помагаат да ја
подобрите ситуацијата, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony. Ако го
однесете уредот на сервис поради
проблеми со репродукцијата на уредот,
донесете го уредот што бил користен во
моментот кога проблемот започнал.
NO PI: Нема идентификација на програма.
Избраната станица нема податоци за PI
(идентификација на програмата).
 Изберете друга станица.
NO TP: Нема програми за сообраќај.
 Уредот продолжува со пребарување
на достапни TP страници.
20МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Конекција/Инсталација
Предупредувања
• Донесете ги сите делови за
заземјување во една точка.
• Не ги закачувајте сите делови под една
завртка или фатени во подвижни
делови (пр. седиште).
• Пред да направите поврзување, исклучете
го автомобило да избегнете краток спој.
• Поврзете го напојувањето  во уредот и
звучниците пред да го поврзете во
помошен конектор за напојување.
• Изолирајте ги сите лабаво поврзани
водови со изолирман заради безбедност.
Мерки на претпазливост
• Внимателно изберете место за
поставување уредот да не пречи за
време на возењето.
• Избегнувајте уредот да го инсталирате
на места изложени на прашина,
нечистотија, прекумерна вибрација или
висока температура, како на пр.
директна сончева светлина или во
близина на греалки.
• Користете го само испорачаниот
хардвер замонтирање забезбедност и
правилна инсталација.
Забелешка за снабдувањето со напон
(жолто)
Кога овој уред ќе го поврзете во комбинација со
друга стерео опрема, опсегот на ампери на
колото на автомобилот мора да е поголем од
тоа каде е поврзан уредот.
Листа на делови за
инсталирање


×2




• Во оваа листа не се вклучени сите
содржини од пакетот.
• Држачот  и заштитниот стегач 
на уредот се прикачени уште при
купување. Пред да го монтирате уредот,
употребете го клучот за ослободување
 за вадење на држачот  од уредот.
За детали видете “Отстранување на
заштитниот стегач и конзола” (стр. 24).
• Клучот за ослободување  чувајте го
за понатамошна употреба.
Прилагодување агол за монтирање
Прилагодете го аголот на монтирање
помалку од 30°.
21МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Поврзување
Субвуфер*1
*3
*3
Засилувач*1

*2
За детали видете
“Поврзување” (стр. 23).
See “Power connection diagram” (page 23)
for details.
од жичан далечински
(одделно се продава)*4
од антена за кола*5
*1 Одделно се продава
*2 Импенданса на звучник: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA пин кабел (одделно се продава)
*4 Во зависност од типот на колата користете
адаптер за жичан далечински (одделно се
продава). За детали за користење на жичан
далечински, видете “Користење на жичан
далечински” (стр. 24).
*5 Во зависност од типот на колата користете
адаптер (одделно се продава) ако
конекторите на антената не одговараат.
22МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Лесно поврзување сабвуфер
Поврзување
Ако имате антена без релеј, со поврзување на овој уред со испорачаното напојување  може да ја оштетите антената.
Субвуферот можете да го користите
без засилувач кога е поврзан во
задниот кабел на звучникот.
Преден звучник
 Приклучок за звучник во автомобилот
Субвуфер
Забелешки
1
 Виолетов
Заден звучник
2 (десен)

3
 Сив
Виолетов/црн
пругаст
Преден звучник
Сив/црн
4 (десен)

пругаст
 Бел
Преден звучник
Бел/црн
6 (лев)

пругаст
5
7
Заден звучник
8 (лев)
 Зелен
Зелен/црн

пругаст
 Кон конекторот за напојување на возилото
• Потребна е подготовка на задни звучници.
• Субвуферот користете го со импенданса од 4 Ω
до 8 Ω и со соодветен капацитет на напојување
да избегнете штета.
Меморирано поврзување
Кога е поврзан жолтиот кабел,
напојувањето секогаш ќе се доставува
до колото за меморирање дури и кога
автомобилот е исклучен.
Поврзување звучници
• Пред да ги поврзете звучниците,
исклучете го уредот.
• Звучниците користете ги со импенданса
од 4 Ω до 8 Ω и со соодветен капацитет
на одржување на напојување да
избегнете штети.
Дијаграм за поврзување напојување
12
непрекинато снабдуЖолто
вање со енергија
антена / контроли на Сино/бело
13 засилувач (REM OUT)
пругасто
15
Вклучено
напојување
16 заземјување
Проверете го приклучокот за
дополнителна моќност на вашиот
автомобил и соодветно поврзете ги
поврзувањата на каблите во зависност
од автомобилот.
Помошен конектор за напојување
Црвено
Црно
23МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Заедничко поврзување
Црвено
Жолто
12
Црвено
Жолто
непрекинато снабдување со напон
Жолто
15 вклучено напојување
Црвено
Кога позициите на црвената и
жолтата жица се превртени
Црвено
Жолто
непрекинато снабдување со напон
Пред да го инсталирате уредот извадете
ја заштитната рамка  и конзолата 
од уредот.
1 Стиснете ги двата краја од заштитната
рамка , потоа повлечете ја
нанадвор.

Жолто
Жолто
Црвено
Кога автомобилот е без ACC позиција
2 Ставете ги двата клуча за ослободување 
се додека не кликнат и притиснете ја
надолу конзолата , потоа повлете
го уредот да го одвоите.

Црвено

Црвено
Отстранување на заштитната
рамка и конзола
Црвено
12 вклучено напојување
15
Инсталација

Жолто
Жолто
По поврзувањето и правилното
вклучување на напојувањето, поврзете
го уредот во напојувањето на
автомобилот. Ако имате прашања или
проблеми при поврзување на уредот, а
не се споменати во ова упатство,
обратете се кај продавачот на
автомобилот.
Куката завртете ја навнатре.
Користење жичано далечинско
1 Да овозможите жичано далечиско,
дотерајте [STR CONTROL] во [SET
STEERING] во [PRESET] (стр. 12).
24МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\01GB-CDX-G1302EUR\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Монтирање на уредот на
контролна табла
Откачување и прикачување на
предна плоча
Пред да го инсталирате, проверете
дали двете страни од конзолата  се
свиткани навнатре 2 mm (3/32 in).
1 Поставете ја конзолата  во
внатрешноста на таблата, потоа
свиткајте ги канџите нанадвор да
се вклопи убаво.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)

За детали видете “Откачување на
предна плоча” (стр. 7).
Ресетирање на уредот
За детали видете “Ресетирање на
уредот” (стр. 7).
Замена на осигурач
За фаќање
2 Монтирајте го уредот во конзолата ,
потоа прикачете ја заштитната рамка .

При замена на осигурач,
Осигурач (10 A)
внимавајте да користите
осигурач кој одговара
на оригинален осигурач.
Ако осигурачот пукне,
проверете го поврзувањето
на напојувањето и заменете го
осигурачот. Ако осигурач повторно
пукрен по замената, може да има
внатрешен дефект. Во ваков случај,
обратете се во најблиската
продавница на Sony.



Забелешки
• Ако зарезот е рамен или свиткан наанадвор,
уредот нема да се инсталира безбедно и
може да испадне.
• Проверете дали 4-те зареза на заштитната
рамка  правилно се вклопени во слотовите
на уредот.
Македонски
Со ова, Sony Corporation изјавува дека овој
апарат е во согласност со Директивата 2014/
53/EU.
Целиот текст од ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на следната
интернет адреса: http://
www.compliance.sony.de/
25МК
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
F:\#Work#\Y3\eV\TAWAN_USB_1wire series\Sagyo
data\4738936211\4738936211CDXG1302EUR\00COV-CDX-G1302EUR\060BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 28 Wednesday, April 4, 2018 6:42 PM
Страна за подршка
Ако имате било какви прашања или за најнови
информации за подршка за овој производ, Ве
молиме да ја посетете нашата веб страна:
http://www.sony.eu/support
Регистрирајте го производот онлајн на:
http://www.sony.eu/mysony
Апликација за паметен телефон
Поддршка од апликацијата Sony - Најдете
информации и добијте известување за вашиот
производ:
√ Вести и предупредувања
√ Ажурирање софтвер
√ Туторијали
√ Совети и трикови
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
4-738-936-21(1)
Download PDF

advertising